5 Ο προσδιορισμός του εισοδήματος: Εξαγωγές και εισαγωγές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "5 Ο προσδιορισμός του εισοδήματος: Εξαγωγές και εισαγωγές"

Transcript

1 5 Ο προσδιορισμός του εισοδήματος: Εξαγωγές και εισαγωγές Σκοπός Στο προηγούμενο κεφάλαιο εξετάσαμε τον προσδιορισμό του εισοδήματος μίας οικονομίας χωρίς διεθνές εμπόριο, δηλαδή χωρίς να λάβουμε υπ όψιν τις εξαγωγές και τις εισαγωγές. Στη σύγχρονη εποχή, εποχή της παγκοσμιοποίησης όπως αποκαλείται, το εμπόριο μεταξύ χωρών είναι εξαιρετικά σημαντικό, όπως είναι και οι μετακινήσεις χρηματικών κεφαλαίων. Στο παρόν κεφάλαιο θα εξετάσουμε την επίδραση των εξαγωγών και των εισαγωγών στο επίπεδο ισορροπίας του εισοδήματος. Οι διεθνείς μετακινήσεις κεφαλαίων θα εξετασθούν σε επόμενο κεφάλαιο. Προσδοκώμενα Αποτελέσματα Όταν θα έχετε μελετήσει το κεφάλαιο αυτό θα γνωρίζετε: Πώς επιδρούν οι εξαγωγές στο επίπεδο του εισοδήματος. Πώς επιδρούν οι εισαγωγές στο επίπεδο του εισοδήματος. Τον πολλαπλασιαστή των εισαγωγών και εξαγωγών. Την εξέλιξη του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών. Τη διαγραμματική απεικόνιση των παραπάνω. Έννοιες-κλειδιά εισαγωγές εξαγωγές ισοζύγιο αγφαθών και υπηρεσιών μέση ροπή προς εισαγωγές οριακή ροπή προς εισαγωγές 5.1 Εξαγωγές και εισαγωγές Όταν μία οικονομία έχει εμπορικές συναλλαγές με άλλες χώρες αποκαλείται ανοικτή οικονομία. Όλες οι οικονομίες του κόσμου είναι ανοικτές, αλλά διαφέρουν κατά την έκταση των διεθνών συναλλαγών τους και κατά το απόλυτο μέγεθος και κατά τη σημασία τους σε σχέση το ΑΕΠ. Επίσης υπάρχουν σημαντικές διαφορές στη σύνθεση των προϊόντων του εμπορίου των διαφόρων χωρών. Άλλες χώρες εξάγουν πρώτες ύλες, άλλες αγροτικά προϊόντα, άλλες κεφαλαιουχικά αγαθά, κ.λπ., και αντιστοίχως συμβαίνει με τις εισαγωγές. Για τους σκοπούς της ανάλυσης αυτού του κεφαλαίου, όλα τα αγαθά (υλικά και άυλα) που εξάγονται από μία οικονομία αποτελούν ένα συνολικό μέγεθος, μία κατηγορία δαπάνης, τις εξαγωγές. Επίσης, όλα τα προϊόντα που εισάγονται σε μία οικονομία αποτελούν ένα συνολικό μέγεθος, μία κατηγορία δαπάνης για τα προϊόντα των άλλων χωρών Οι εξαγωγές Οι εξαγωγές μιας χώρας περιλαμβάνουν αγαθά (προϊόντα και υπηρεσίες), καταναλωτικά ή επενδυτικά, τα οποία αγοράζουν οι κάτοικοι άλλων χωρών. Οι κύριοι παράγοντες που προσδιορίζουν τον όγκο των εξαγωγών μιας χώρας Α προς άλλες χώρες είναι τρεις. Το εισόδημα των άλλων χωρών, το επίπεδο των τιμών της οικονομίας Α σε σχέση με τις τιμές των άλλων χωρών που παράγουν τα ίδια αγαθά, και η τιμή του συναλλάγματος, δηλαδή η τιμή αγοράς και πώλησης ξένων νομισμάτων. Σε επόμενο κεφάλαιο θα εξετάσουμε τον ρόλο των σχετικών τιμών των αγαθών και της τιμής του συναλλάγματος. Προς το παρόν θα θεωρήσουμε ότι οι παράγοντες αυτοί είναι σταθεροί και δεν επηρεάζουν την ανάλυσή μας. Επίσης, το εισόδημα των άλλων χωρών εξαρτάται από παράγοντες οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι από την οικονομία Α. Συνεπώς, δεχόμαστε ότι, γενικά, οι εξαγωγές μιας χώρας σε κάθε χρονική περίοδο είναι 71

2 δεδομένες, δηλαδή δεν εξαρτώνται από παράγοντες που δρουν και επηρεάζουν το εισόδημά της. Αυτό σημαίνει ότι, για τον προσδιορισμό του εισοδήματος της χώρας Α, οι εξαγωγές είναι εξωγενής μεταβλητή. Η διαγραμματική απεικόνιση των εξαγωγών σε σχέση με το εισόδημα είναι μια ευθεία γραμμή σε ένα ορισμένο ύψος, που δείχνει την αξία των εξαγωγών. Στο Διάγραμμα 5.1 η ευθεία Χ 0 είναι η απεικόνιση των εξαγωγών ύψους Χ 0, για ορισμένο ύψος του εισοδήματος των άλλων χωρών, των σχετικών τιμών, και της τιμής του συναλλάγματος. Εάν τα δεδομένα αυτά μεταβληθούν, οι εξαγωγές θα μεταβληθούν και η ευθεία Χ 0 θα μετατοπισθεί. Π.χ. εάν το εισόδημα των άλλων χωρών αυξηθεί και αυξηθεί η ζήτηση προϊόντων, θα αυξηθούν και οι εξαγωγές. Η ευθεία Χ 0 θα μετατοπισθεί στη θέση Χ 1. Διάγραμμα 5.1 Οι εξαγωγές και οι εισαγωγές Οι εισαγωγές Οι παράγοντες που προσδιορίζουν τις εισαγωγές της χώρας Α είναι οι ίδιοι με εκείνους που προσδιορίζουν και τις εισαγωγές των άλλων χωρών, δηλαδή το εισόδημα, οι σχετικές τιμές των αγαθών, και η συναλλαγματική ισοτιμία. Έχουμε ήδη υποθέσει ότι οι παράγοντες αυτοί είναι σταθεροί. Όμως, το εισόδημα της χώρας Α δεν μπορεί να θεωρηθεί σταθερό διότι αυτό είναι η μεταβλητή της οποίας το μέγεθος θέλουμε να προσδιορίσουμε. Θα δεχθούμε ότι οι εισαγωγές είναι συνάρτηση του εισοδήματος. Η συνάρτηση αυτή έχει την εξής μορφή: Μ = m 0 + m 1 Y (5.1) Όπου Μ = εισαγωγές m 0 = σταθερή ποσότητα εισαγωγών ανεξάρτητη του Υ m 1 = παράμετρος που δείχνει τη σχέση εισοδήματος προς τις εισαγωγές και η τιμή της είναι 0 < m 1 < 1. Κατά τρόπο ανάλογο προς τη συνάρτηση κατανάλωσης, μπορούμε να ορίσουμε τη μέση και οριακή ροπή προς εισαγωγές. Μέση ροπή προς εισαγωγές είναι ο λόγος των εισαγωγών προς το εισόδημα, δηλαδή ο λόγος Μ/Υ. Η μέση ροπή προς εισαγωγές δίδει την αναλογία των εισαγωγών στο εισόδημα, και είναι ένας δείκτης του βαθμού κατά τον οποίον η οικονομία είναι ανοικτή. (Παρομοίως, ο λόγος των εξαγωγών προς το εισόδημα μπορεί να ληφθεί ως ένας τέτοιος δείκτης) Η οριακή ροπή προς εισαγωγές είναι ο λόγος της μεταβολής των εισαγωγών προς τη μεταβολή του εισοδήματος, δηλαδή ο λόγος ΔΜ/ΔΥ. Η οριακή ροπή δείχνει την αναλογία της μεταβολής των εισαγωγών όταν το εισόδημα μεταβάλλεται. 72

3 Εάν η συνάρτηση των εισαγωγών είναι γραμμική, όπως η παραπάνω εξίσωση (5.1) η μέση και οριακή ροπή είναι M m0 + m1y m0 = = + m1 Y Y Y και ΔM/ΔY = m 1 Η διαγραμματική απεικόνιση της συνάρτησης των εισαγωγών παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 5.1 με την ευθεία Μ. 5.2 Το ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών Οι εξαγωγές και οι εισαγωγές είναι τα δύο σκέλη του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών. Εάν οι εξαγωγές υπερβαίνουν τις εισαγωγές (Χ > Μ), το ισοζύγιο είναι θετικό ή πλεονασματικό. Στην αντίθετη περίπτωση, εάν Χ < Μ, το ισοζύγιο είναι αρνητικό ή ελλειμματικό. Εάν Χ = Μ, το ισοζύγιο είναι ισοσκελισμένο. Στο Διάγραμμα 5.1 φαίνεται ότι η κατάσταση του ισοζυγίου εξαρτάται από το μέγεθος του εισοδήματος. Όταν το εισόδημα είναι Υ 0 το ισοζύγιο είναι ισοσκελισμένο, για μικρότερο εισόδημα είναι θετικό, διότι οι εισαγωγές μειώνονται (ενώ οι εξαγωγές είναι εξ υποθέσεως σταθερές), και για μεγαλύτερο εισόδημα το ισοζύγιο γίνεται αρνητικό. Επίσης, είναι σαφές ότι εάν οι εξαγωγές αυξηθούν σε Χ 1, το ισοζύγιο θα παρουσιάζει μεγαλύτερο πλεόνασμα ή μικρότερο έλλειμμα για κάθε επίπεδο εισοδήματος. Η κατάσταση του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών έχει σημαντικές συνέπειες για τη συναλλαγματική ισοτιμία και για την ποσότητα του χρήματος της οικονομίας. Αυτές οι συνέπειες θα εξετασθούν σε ε- πόμενο κεφάλαιο. Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζουμε τη σημασία των εξαγωγών και των εισαγωγών στο προσδιορισμό του εισοδήματος. Άσκηση 5.1 Κατασκευάστε ένα διάγραμμα που να δείχνει το έλλειμμα ή πλεόνασμα του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών συναρτήσει του εισοδήματος. Απάντηση Το διάγραμμα που δείχνει τη σχέση ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών και εισοδήματος προέρχεται από το Διάγραμμα 5.1, εάν για κάθε επίπεδο εισοδήματος βρούμε τη διαφορά εξαγωγών και εισαγωγών (Χ Μ), και είναι ως εξής: 73

4 Διάγραμμα 5.2 Η σχέση του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών και του εισοδήματος (Άσκηση 5.1). Στο Διάγραμμα 5.2 βλέπουμε ότι σε χαμηλά επίπεδα εισοδήματος το ισοζύγιο παρουσιάζει πλεόνασμα και σε υψηλά επίπεδα εισοδήματος έλλειμμα. Η συμπεριφορά αυτή οφείλεται στο ότι, όσο αυξάνει το εισόδημα οι εισαγωγές αυξάνονται, ενώ οι εξαγωγές είναι σταθερές. Σε κάποιο εισόδημα, Υ 0, η διαφορά Χ Μ είναι μηδέν και το ισοζύγιο είναι ισοσκελισμένο. 5.3 Ο προσδιορισμός του εισοδήματος Εξετάζουμε μια ανοικτή οικονομία χωρίς κράτος, δηλαδή προς διευκόλυνση της ανάλυσης θα αγνοήσουμε την ύπαρξη κρατικών δαπανών και φόρων. Οι εξαγωγές είναι μέρος της συνολικής ζήτησης για προϊόντα της οικονομίας που προέρχεται από το εξωτερικό. Η αύξηση των εξαγωγών επιδρά θετικά επί του ύψους του εισοδήματος. Αντιθέτως, η αύξηση των εισαγωγών επιδρά αρνητικά, διότι αποτελεί διαρροή εισοδήματος το οποίο δημιουργείται στο εσωτερικό της χώρας αλλά γίνεται δαπάνη για την οικονομία άλλων χωρών. Το αποτέλεσμα που οι έχουν οι εξαγωγές και οι εισαγωγές επί του εισοδήματος φαίνεται στο Διάγραμμα 5.3. Η ευθεία C + I δείχνει τη συνολική δαπάνη που προέρχεται από την κατανάλωση και την ε- πένδυση. Εάν αυτές είναι οι μόνες δαπάνες, το εισόδημα ισορροπίας θα είναι, όπως έχουμε δει στα προηγούμενα κεφάλαια, Υ 1 που αντιστοιχεί στο σημείο Α. Εάν, τώρα, προσθέσουμε τη δαπάνη που προέρχεται από εξαγωγές, η συνολική δαπάνη φαίνεται από την ευθεία C + I + X και το εισόδημα ισορροπίας που α- ντιστοιχεί στο σημείο Β είναι Υ 2. Η επίπτωση των εισαγωγών φαίνεται από τη μετατόπιση της συνολικής δαπάνης στη θέση C + I + X M, η οποία προκύπτει εάν αφαιρέσουμε τις εισαγωγές για κάθε επίπεδο εισοδήματος. Η διακεκομμένη ευθεία απομακρύνεται από την ευθεία C + I + X καθώς αυξάνει το εισόδημα, διότι αυξάνει και το μέγεθος των εισαγωγών. Το σημείο ισορροπίας της οικονομίας, εάν λάβουμε υπ όψιν εξαγωγές και εισαγωγές, θα είναι το Υ 3, που αντιστοιχεί στο σημείο Γ. 74

5 Διάγραμμα 5.3 Το αποτέλεσμα των εξαγωγών και εισαγωγών επί του εισοδήματος ισορροπίας. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η συνθήκη ισορροπίας του εισοδήματος είναι ως εξής: Y = C + I + X M Επειδή Y C = S, η συνθήκη ισορροπίας γράφεται και ως S = I + X M και μεταφέροντας το Μ αριστερά λαμβάνουμε S + M = I + X Σε αυτήν τη μορφή, η συνθήκη ισορροπίας μάς πληροφορεί ότι το εισόδημα είναι σε κατάσταση ισορροπίας όταν το άθροισμα των εισαγωγών και της αποταμίευσης ισούται προς το άθροισμα εισαγωγών και επενδύσεων Αριθμητικό παράδειγμα Στην περίπτωση που υπάρχουν εξαγωγές και εισαγωγές πρέπει να τροποποιηθεί η συνθήκη ισορροπίας του εισοδήματος και να συμπεριλάβει την αύξηση της δαπάνης λόγω εξαγωγών και τη μείωση λόγω εξαγωγών. Τώρα η συνθήκη ισορροπίας είναι Y = C + I + X M. Το παρακάτω αριθμητικό παράδειγμα καθιστά σαφές πώς μεταβάλλεται το εισόδημα λόγω του διεθνών εμπορικών συναλλαγών. Έστω ότι η οικονομία περιγράφεται με τις εξής εξισώσεις: C = ,8Y κατανάλωση Ι = 200 επένδυση Χ = 80 εξαγωγές Μ = ,2Υ εισαγωγές Για το παράδειγμα αυτό, η συνθήκη ισορροπίας είναι Y = ,8Y ,2Y. Λύνοντας ως προς Υ βρίσκουμε το εισόδημα ισορροπίας Υ = 750. Οι τιμές των άλλων μεταβλητών είναι C = 650 και Μ = 180. Στη θέση ισορροπίας, το ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών είναι αρνητικό, διότι Χ Μ = = 100. Μπορούμε, επίσης, να βρούμε το εισόδημα στο οποίο το ισοζύγιο ισοσκελίζεται, δηλαδή όταν Χ = Μ. Στο παράδειγμα, αυτό σημαίνει ότι 80 = ,2Y και συνεπώς Υ = 250. Εάν οι εξαγωγές είναι σταθερές 75

6 στο ίδιο επίπεδο και το εισόδημα αυξάνει άνω του 250, θα αυξηθούν και οι εισαγωγές και το ισοζύγιο θα καταστεί ελλειμματικό. 5.4 Ο πολλαπλασιαστής των επενδύσεων σε ανοικτή οικονομία Η λειτουργία του πολλαπλασιαστή παραμένει η ίδια όπως στην κλειστή ισορροπία. Η παρουσία των εξαγωγών, όταν εξετάζουμε την ανοικτή οικονομία, δεν μεταβάλλει την τιμή του πολλαπλασιαστή. Η μεταβολή των εξαγωγών μεταβάλλει το εισόδημα σε μεγαλύτερο βαθμό ανάλογα με τον πολλαπλασιαστή, όπως ακριβώς στην περίπτωση της μεταβολής των επενδύσεων. Όμως, το γεγονός ότι οι εισαγωγές μεταβάλλονται όταν μεταβάλλεται το εισόδημα, αλλάζει την τιμή του πολλαπλασιαστή. Υποθέστε ότι η οριακή ροπή προς κατανάλωση είναι 0,8 και η οριακή ροπή προς εισαγωγές είναι 0,2. Έστω, τώρα, ότι η επένδυση αυξάνει κατά 100 και αμέσως αυξάνει το εισόδημα κατά 100. Η δαπάνη για κατανάλωση θα αυξηθεί κατά (0,8)100 = 80. Όμως, ένα μέρος του 80 ίσο προς (0,2)100 = 20 θα δαπανηθεί σε εισαγόμενα προϊόντα. Συνεπώς, το ποσό που θα δαπανηθεί στο εσωτερικό και θα γίνει εισόδημα αυτών που παράγουν τα καταναλωτικά προϊόντα θα είναι 60. Από το ποσό των 60 το (0,8)60 = 48 θα καταναλωθεί αλλά το (0,2)60 = 16 θα δαπανηθεί σε εισαγωγές και μόνο το 32 θα δαπανηθεί στο εσωτερικό και θα γίνει εισόδημα παραγωγών. Από την περιγραφή αυτή, γίνεται φανερό ότι σε κάθε αύξηση της κατανάλωσης ένα μέρος θα διαρρεύσει στο εξωτερικό και τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα αυτού του μέρους θα απωλεσθούν και θα εμφανιστούν στις οικονομίες από τις οποίες εισάγονται τα προϊόντα. Κατά τον ίδιο τρόπο που οι εξαγωγές αποτελούν εισροή στο οικονομικό κύκλωμα και αυξάνουν το εισόδημα, οι εισαγωγές αποτελούν διαρροή και μειώνουν το εισόδημα. Συμπερασματικά, οι εισαγωγές μειώνουν την τιμή του πολλαπλασιαστή. Το μέγεθος του πολλαπλασιαστή στην ανοικτή οικονομία μπορεί να προσδιορισθεί με το εξής απλό υπόδειγμα ανοικτής οικονομίας χωρίς κράτος. Έστω ότι C = α + βυ Ι = Ι 0 Χ = Χ 0 Μ = m 0 + m 1 Υ Η συνθήκη ισορροπίας είναι Y = C + I + X M. Αντικαθιστώντας έχουμε Y = α + βy + I 0 + X 0 m 0 m 1 Y και λύνοντας ως προς Υ έχουμε α + I0 + X 0 - m0 Y = 1- β + m Ο πολλαπλασιαστής στο απλό αυτό υπόδειγμα είναι 1 k = 1-β + Η οριακή ροπή προς εισαγωγές εμφανίζεται στον παρονομαστή και μειώνει την τιμή του πολλαπλασιαστή, όπως εξηγήσαμε πιο πάνω. Όσο μεγαλύτερη είναι η οριακή ροπή προς εισαγωγές, το m 1, τόσο μικρότερη η τιμή του πολλαπλασιαστή. Εάν δεν έχουμε εισαγωγές, το m 1 είναι μηδέν και ο πολλαπλασιαστής προσδιορίζεται μόνο από την οριακή ροπή προς κατανάλωση. Στο αριθμητικό παράδειγμα του προηγουμένου τμήματος, β = 0,8 και m 1 = 0,2, και η τιμή του πολλαπλασιαστή είναι k = 1 / (1 β + m 1 ) = 1/0,4 = 2,5. Εάν τώρα αγνοήσουμε τη συνάρτηση εισαγωγών, ο πολλαπλασιαστής θα είναι, όπως γνωρίζουμε, k = 1 / (1 β) = m 1 Άσκηση 5.2 Έστω μία οικονομία η οποία περιγράφεται από τις εξής συναρτήσεις:

7 C = ,6 Y I = 200 X = 50 M = ,10Y Να βρεθεί το εισόδημα ισορροπίας, οι τιμές των ενδογενών μεταβλητών, το έλλειμμα ή πλεόνασμα του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών, και ο πολλαπλασιαστής. Απάντηση Η συνθήκη ισορροπίας είναι Y = C + I + X M Αντικαθιστώντας τις τιμές των μεταβλητών λαμβάνουμε Υ = ,6Υ ,10Υ και Υ = 680. Για Υ = 680, Μ = 78, C = 508 η συνολική ζήτηση είναι = 680 δηλαδή όσο και το εισόδημα, άρα το Υ = 680 είναι εισόδημα ισορροπίας. Το ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών είναι ελλειμματικό, διότι Χ Μ = 28. Άσκηση 5.3 Υποθέστε ότι στην οικονομία της προηγούμενης άσκησης (5.2) οι επενδύσεις είναι συνάρτηση του επιτοκίου και ότι το επιτόκιο αυξάνεται. Τι νομίζετε ότι θα συμβεί στο ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών; Απάντηση Εάν οι επενδύσεις είναι συνάρτηση του επιτοκίου και το επιτόκιο αυξηθεί, τότε, όπως γνωρίζουμε, οι ε- πενδύσεις θα μειωθούν. Η μείωση των επενδύσεων θα μειώσει το εισόδημα ισορροπίας ανάλογα με τον πολλαπλασιαστή. Η μείωση του εισοδήματος θα μειώσει τις εισαγωγές. Εφόσον οι εξαγωγές είναι σταθερές, το ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών θα βελτιωθεί, με αύξηση του πλεονάσματος ή με μείωση του ελλείμματος. Άσκηση 5.4 Κατασκευάστε ένα διάγραμμα που να δείχνει τη θέση ισορροπίας του εισοδήματος επί τη βάσει των εισαγωγών, αποταμιεύσεων, εξαγωγών και επενδύσεων. Απάντηση Ο προσδιορισμός του εισοδήματος ισορροπίας επί τη βάσει της συνθήκης X + I = S + M φαίνεται στο Διάγραμμα

8 Διάγραμμα 5.4 Η θέση ισορροπίας του εισοδήματος επί τη βάσει των εισαγωγών, αποταμιεύσεων, εξαγωγών, και επενδύσεων (Άσκηση 5.4). Το άθροισμα αποταμιεύσεων και εισαγωγών φαίνεται με την ευθεία S + M. Το άθροισμα των εξαγωγών και επενδύσεων φαίνεται με την ευθεία Χ + Ι. Η τομή τους προσδιορίζει το εισόδημα στο Υ 0. Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό, εξετάσαμε τον προσδιορισμό του εισοδήματος σε μια απλή οικονομία χωρίς κράτος, αλλά με εξωτερικό εμπόριο. Υποθέσαμε ότι οι εξαγωγές είναι εξωγενείς, διότι εξαρτώνται από το εισόδημα των άλλων χωρών, και ότι οι εισαγωγές εξαρτώνται από το εισόδημα της οικονομίας που εξετάζουμε και, συνεπώς, είναι ενδογενής μεταβλητή. Δείξαμε, επίσης, τη σχέση του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών με το εισόδημα. Όταν η οικονομία έχει εμπορικές σχέσεις με το εξωτερικό, η τιμή του πολλαπλασιαστή μειώνεται συγκριτικά με την τιμή που έχει όταν η οικονομία είναι κλειστή. Βιβλιογραφία Λιανός, Θ. Π. και Μπένος, Θ. Ε. (2013). Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική. Ζ έκδοση. Αθήνα: Εκδ. Μπένου. Kεφάλαιο 16. Baumol W. J., and Blinder, A. S. (2012). Μακροοικονομική: Αρχές και Πολιτική. Αθήνα: Εκδ. Πασχαλίδη. Κεφάλαιo 17. Blanchard, O. (2000). Macroeconomics. New York: Prentice Hall. Κεφάλαια Froyen, R. T. (1990). Macroeconomics: Theories and Policies. New York: MacMillan. Κεφάλαιο 5 (Παράρτημα). 78

8 Το εισόδημα και το επιτόκιο

8 Το εισόδημα και το επιτόκιο 8 Το εισόδημα και το επιτόκιο Σκοπός Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να συνδέσει τις αγορές προϊόντος και χρήματος, τις οποίες εξετάσαμε σε προηγούμενα κεφάλαια. Η ταυτόχρονη ανάλυση αυτών των δύο αγορών

Διαβάστε περισσότερα

4 Ο προσδιορισμός του εισοδήματος: Οι κρατικές δαπάνες και οι φόροι

4 Ο προσδιορισμός του εισοδήματος: Οι κρατικές δαπάνες και οι φόροι 4 Ο προσδιορισμός του εισοδήματος: Οι κρατικές δαπάνες και οι φόροι Σκοπός Το κεφάλαιο αυτό επεκτείνει την ανάλυση του προσδιορισμού του εισοδήματος προσθέτοντας δύο σημαντικές μεταλητές, δηλ. τις κρατικές

Διαβάστε περισσότερα

21 Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική σε α- νοικτή οικονομία

21 Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική σε α- νοικτή οικονομία 21 Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική σε α- νοικτή οικονομία Σκοπός Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι η εξέταση της δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής σε ανοικτή οικονομία με ελεύθερα κυμαινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

13 Το απλό κλασικό υπόδειγμα

13 Το απλό κλασικό υπόδειγμα 13 Το απλό κλασικό υπόδειγμα Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να συνδυάσει τα δύο προηγούμενα κεάλαια και να δώσει μια συνολική εικόνα του απλού μακροοικονομικού υποδείγματος. Θα εξετάσει, επίσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 1. Οι επενδύσεις σε μια κλειστή οικονομία χρηματοδοτούνται από: α. το σύνολο των αποταμιεύσεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. β. μόνο τις ιδιωτικές αποταμιεύσεις.

Διαβάστε περισσότερα

51. Στο σημείο Α του παρακάτω διαγράμματος IS-LM υπάρχει: r LM Α IS α. ισορροπία στις αγορές αγαθών και χρήματος. β. ισορροπία στην αγορά αγαθών και υπερβάλλουσα προσφορά στην αγορά χρήματος. γ. ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

16 Το δημόσιο χρέος Ο εισοδηματικός περιορισμός του κράτους

16 Το δημόσιο χρέος Ο εισοδηματικός περιορισμός του κράτους 16 Το δημόσιο χρέος Σκοπός Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να εξετάσει το δημόσιο χρέος, το βάρος του για την οικονομία, τη χρηματοδότησή του, και την εξέλιξή του. Επίσης, εξετάζει τη διαφορά μεταξύ διαρθρωτικών

Διαβάστε περισσότερα

12 Χρήμα και επιτόκιο

12 Χρήμα και επιτόκιο 12 Χρήμα και επιτόκιο Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι η ανάλυση της αγοράς χρήματος κατά την κλασική θεωρία. Στην ανάλυση αυτή εντάσσονται δύο καίρια για την κλασική θεωρία θέματα, Το πρώτο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ισοζύγιο Πληρωμών και Εισόδημα

Ισοζύγιο Πληρωμών και Εισόδημα Κεφάλαιο 3 Ισοζύγιο Πληρωμών και Εισόδημα 3.1 Σύνοψη Στο τρίτο κεφάλαιο του συγγράμματος περιγράφεται αναλυτικά το ισοζύγιο πληρωμών, καθώς και τα επί μέρους ισοζύγια στα οποία διακρίνεται. Στη συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

19 Η αγορά συναλλάγματος

19 Η αγορά συναλλάγματος 19 Η αγορά συναλλάγματος Σκοπός Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίον προσδιορίζεται η τιμή των ξένων νομισμάτων στην εγχώρια αγορά. Εξετάζει τη ζήτηση συναλλάγματος, δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

3 Ο προσδιορισμός του εισοδήματος: Κατανάλωση και επένδυση

3 Ο προσδιορισμός του εισοδήματος: Κατανάλωση και επένδυση 3 Ο προσδιορισμός του εισοδήματος: Κατανάλωση και επένδυση Σκοπός Ο βασικός σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να αναλύσει τον μηχανισμό προσδιορισμού του εισοδήματος μιας απλής υποθετικής οικονομίας. Για

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr Ερώτηση Α.1 Σε μια κλειστή οικονομία οι αγορές αγαθών και χρήματος βρίσκονται σε ταυτόχρονη ισορροπία (υπόδειγμα IS-LM). Να περιγράψετε και να δείξετε διαγραμματικά το πώς θα επηρεάσει την ισορροπία των

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου

Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου Κεφάλαιο 6 Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου 6.1 Σύνοψη Στο έκτο κεφάλαιο του συγγράμματος ξεκινάει η ανάλυση της μακροοικονομικής πολιτικής. Περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών B1. Ποια από τις παρακάτω πολιτικές θα αυξήσει το επιτόκιο ισορροπίας και θα μειώσει το εισόδημα ισορροπίας; A. Η Κεντρική τράπεζα πωλεί κρατικά ομόλογα, μέσω πράξεων ανοικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΚΡΟ 1. Όταν η συνάρτηση κατανάλωσης είναι ευθεία γραµµή και υπάρχει αυτόνοµη κατανάλωση, τότε η οριακή ροπή προς κατανάλωση είναι: α. πάντοτε σταθερή, όπως και η µέση ροπή προς

Διαβάστε περισσότερα

14 Συνολική ζήτηση, συνολική προσφορά, και επίπεδο

14 Συνολική ζήτηση, συνολική προσφορά, και επίπεδο 14 Συνολική ζήτηση, συνολική προσφορά, και επίπεδο τιμών Σκοπός Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να αναλύσει τον μηχανισμό με τον οποίον προσδιορίζεται το γενικό επίπεδο των τιμών. Για τον σκοπό αυτό,

Διαβάστε περισσότερα

9 Η αγορά εργασίας στο κεϋνσιανό υπόδειγμα

9 Η αγορά εργασίας στο κεϋνσιανό υπόδειγμα 9 Η αγορά εργασίας στο κεϋνσιανό υπόδειγμα Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου είναι να συνδέσει την αγορά προϊόντος και χρήματος με την αγορά εργασίας. Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε τους παράγοντες που προσδιορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία

Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία Κεφάλαιο 9 Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία 9.1 Σύνοψη Στο ένατο κεφάλαιο του συγγράμματος παρουσιάζεται η διαδικασία από την οποία προκύπτει η συναθροιστική ζήτηση (AD) σε μια ανοικτή οικονομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ34 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Ενδεικτική Απάντηση 3 η Γραπτή Εργασία Επιμέλεια: Σαραντής Γιάννης

ΔΕΟ34 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Ενδεικτική Απάντηση 3 η Γραπτή Εργασία Επιμέλεια: Σαραντής Γιάννης ΔΕΟ34 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ενδεικτική Απάντηση 3 η Γραπτή Εργασία Επιμέλεια: Σαραντής Γιάννης ΜΕΡΟΣ Α ΕΡΩΤΗΣΗ Α.1 Α) H αποτελεσματικότητα της δημοσιονομικής πολιτικής εξαρτάται από τη κλίση

Διαβάστε περισσότερα

To Έλλειμμα του Προϋπολογισμού ως Δείκτης της Ασκούμενης Δημοσιονομικής Πολιτικής

To Έλλειμμα του Προϋπολογισμού ως Δείκτης της Ασκούμενης Δημοσιονομικής Πολιτικής To Έλλειμμα του Προϋπολογισμού ως Δείκτης της Ασκούμενης Δημοσιονομικής Πολιτικής (1) Το Έλλειμμα του Προϋπολογισμού (=G NT = G T + B) δεν αποτελεί απόμόνοτουκαλό δείκτη της ασκούμενης Δημοσιονομικής Πολιτικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ34. Απάντηση 2ης ΓΕ Επιμέλεια: Γιάννης Σαραντής. ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 17 Περιστέρι ,

ΔΕΟ34. Απάντηση 2ης ΓΕ Επιμέλεια: Γιάννης Σαραντής. ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 17 Περιστέρι , ΔΕΟ34 Απάντηση 2ης ΓΕ 2016-2017 Επιμέλεια: Γιάννης Σαραντής 1 Ερώτηση Α.1 α) Εάν στα πλαίσια του Κεϋνσιανού υποδείγματος ασκηθεί συσταλτική δημοσιονομική πολιτική με μείωση δημοσίων δαπανών και αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 7: Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Θεωρία

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 7: Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Θεωρία Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 7: Καθηγητής: Κώστας Τσεκούρας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται και αναλύονται

Διαβάστε περισσότερα

17 Η συνολική προσφορά

17 Η συνολική προσφορά 7 Η συνολική προσφορά Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να παρουσιάσει τρεις πιο πρόσφατες θεωρίες συνολικής προσφοράς. Η μία βασίζεται στην ακαμψία των μισθών, η δεύτερη στην υπόθεση ότι οι εργάτες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 5 Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Περίγραμμα κεφαλαίου Ισοζύγιο Πληρωμών Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε μια ανοικτή οικονομία Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ενότητα 4: Προσδιορισμός του εθνικού εισοδήματος H περίπτωση της κλειστής ή ανοικτής οικονομίας με κυβέρνηση

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ενότητα 4: Προσδιορισμός του εθνικού εισοδήματος H περίπτωση της κλειστής ή ανοικτής οικονομίας με κυβέρνηση Ενότητα 4: Προσδιορισμός του εθνικού εισοδήματος H περίπτωση της κλειστής ή ανοικτής οικονομίας με κυβέρνηση Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

5 Ο προσδιορισμός της τιμής των αγαθών

5 Ο προσδιορισμός της τιμής των αγαθών 5 Ο προσδιορισμός της τιμής των αγαθών Σκοπός Στο κεφάλαιο αυτό συνδέεται η γνώση των δύο προηγουμένων κεφαλαίων, για να γίνει κατανοητή η διαδικασία προσδιορισμού της ισορροπίας της αγοράς. Ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

www.onlineclassroom.gr ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Β.1 Διαπράττουμε το σφάλμα της σύνθεσης όταν θεωρούμε ότι: α. αυτό που ισχύει για ένα άτομο ισχύει μερικές φορές και για το σύνολο β. αυτό που ισχύει για ένα άτομο

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαχρονική Προσέγγιση στο Ισοζύγιο Πληρωμών

Η Διαχρονική Προσέγγιση στο Ισοζύγιο Πληρωμών Η Διαχρονική Προσέγγιση στο Ισοζύγιο Πληρωμών Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1 Η Διαχρονική Προσέγγιση Η διαχρονική προσέγγιση έχει ως σημείο εκκίνησης τις τεχνολογικές και αγοραίες

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Β1) Υποθέστε ότι στη θέση ισορροπίας της αγοράς ενός αγαθού η ζήτησή του ως προς την τιμή του είναι ελαστική. Μία μείωση της προσφοράς του αγαθού, με όλους τους άλλους παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ Ενότητα 7: Η Ανοικτή Οικονομία Κουτεντάκης Φραγκίσκος Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 5 ο : Ο Προσδιορισμός των Τιμών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ασκήσεις 1. Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι: =20-2P και S =5+3P αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Η επιβολή από το κράτος κατώτατης τιμής στα αγροτικά προϊόντα έχει ως σκοπό την προστασία του εισοδήματος των αγροτών.

Εξετάσεις Η επιβολή από το κράτος κατώτατης τιμής στα αγροτικά προϊόντα έχει ως σκοπό την προστασία του εισοδήματος των αγροτών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ Να σημειώσετε με Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) στο τέλος των προτάσεων: 1. Η επιβολή από το κράτος ανώτατης τιμής σε ένα προϊόν δημιουργεί συνήθως «μαύρη αγορά». Εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Πρόλογος Ευχαριστίες Βιογραφικά συγγραφέων ΜΕΡΟΣ 1 Εισαγωγή 1 Η οικονομική επιστήμη και η οικονομία 1.1 Πώς αντιμετωπίζουν οι οικονομολόγοι τις επιλογές 1.2 Τα οικονομικά ζητήματα 1.3 Σπανιότητα και ανταγωνιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ιοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΕΟ 34 - Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ακαδ. Έτος: 2010-11 ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΥΜΟ:.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση

Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση Εξετάσεις περιόδου Ιουνίου-Ιουλίου 011 1 Ιουλίου 011 Νίκος Θεοχαράκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; Y = C + I + G + NX. απάνες Κατανάλωσης από τα νοικοκυριά

ΤΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; Y = C + I + G + NX. απάνες Κατανάλωσης από τα νοικοκυριά ΤΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; Συνολική Ζήτηση για εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ/GDP) απαρτίζεται από Y = C + I + G + NX απάνες Κατανάλωσης από τα νοικοκυριά Επενδυτικές απάνες από τα νοικοκυριά

Διαβάστε περισσότερα

Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σταδιακή Προσαρμογή του Επιπέδου Τιμών. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης

Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σταδιακή Προσαρμογή του Επιπέδου Τιμών. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σταδιακή Προσαρμογή του Επιπέδου Τιμών Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, 2014 Η Κεϋνσιανή Προσέγγιση Η πιο διαδεδομένη

Διαβάστε περισσότερα

ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 1 ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΕΠ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Y = C + I + G + ( X M) Y

Διαβάστε περισσότερα

11 Αγορά εργασίας και εισόδημα

11 Αγορά εργασίας και εισόδημα 11 Αγορά εργασίας και εισόδημα Σκοπός Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι η ανάλυση της αγοράς εργασίας και ο προσδιορισμός του εισοδήματος κατά την κλασική οικονομική σχολή. Θα εξετάσουμε τη ζήτηση και

Διαβάστε περισσότερα

7 Η αγορά χρήματος και το επιτόκιο

7 Η αγορά χρήματος και το επιτόκιο 7 Η αγορά χρήματος και το επιτόκιο Σκοπός Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να αναλύσει την αγορά χρήματος, δηλ. τη ζήτηση χρήματος και την προσφορά χρήματος, καθώς και τους προσδιοριστικούς τους παράγοντες.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Βάλτε σε κύκλο το σωστό γράμμα: Α. 1. Ταυτόχρονη αύξηση της ζήτησης και της προσφοράς μπορεί να μη μεταβάλλει την ποσότητα ισορροπίας. Α. 2. Έστω

Διαβάστε περισσότερα

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 1. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της συνολικής ζήτησης 2. H βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά προϊόντος 3. Η βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ Τα συστατικά της ζήτησης: δημόσια κατανάλωση Η δημόσια κατανάλωση,

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α Στις προτάσεις από Α.1. μέχρι και Α10 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό την ένδειξη Σωστό, αν

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Πολιτική ΙΙΙ: Κυμαινόμενες Συναλλαγματικές Ισοτιμίες με Kίνηση Kεφαλαίου

Οικονομική Πολιτική ΙΙΙ: Κυμαινόμενες Συναλλαγματικές Ισοτιμίες με Kίνηση Kεφαλαίου Κεφάλαιο 8 Οικονομική Πολιτική ΙΙΙ: Κυμαινόμενες Συναλλαγματικές Ισοτιμίες με Kίνηση Kεφαλαίου 8.1 Σύνοψη Στο όγδοο κεφάλαιο του συγγράμματος ολοκληρώνεται η βασική ανάλυση της μακροοικονομικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Πολιτική ΙI: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες με Κίνηση Κεφαλαίου

Οικονομική Πολιτική ΙI: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες με Κίνηση Κεφαλαίου Κεφάλαιο 7 Οικονομική Πολιτική ΙI: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες με Κίνηση Κεφαλαίου 7.1 Σύνοψη Στο έβδομο κεφάλαιο του συγγράμματος συνεχίζεται η ανάλυση της μακροοικονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή

Διαβάστε περισσότερα

15 Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική

15 Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική 15 Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική Σκοπός Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να περιγράψει και να αναλύσει τη δημοσιονομική πολιτική, δηλ. τον χειρισμό κρατικών δαπανών και φόρων, και τη νομισματική

Διαβάστε περισσότερα

4 Το άτομο ως παραγωγός (η προσφορά των αγαθών)

4 Το άτομο ως παραγωγός (η προσφορά των αγαθών) 4 Το άτομο ως παραγωγός (η προσφορά των αγαθών) Σκοπός Στο προηγούμενο κεφάλαιο εξετάσαμε τη ζήτηση των αγαθών, η οποία προέρχεται από τα νοικοκυριά (τους καταναλωτές). Τα αγαθά αυτά παράγονται και προσφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

2 Η μέτρηση του ακαθαρίστου εγχωρίου προϊόντος και άλλων βασικών μεγεθών

2 Η μέτρηση του ακαθαρίστου εγχωρίου προϊόντος και άλλων βασικών μεγεθών 2 Η μέτρηση του ακαθαρίστου εγχωρίου προϊόντος και άλλων βασικών μεγεθών Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να παρουσιάσει και να δώσει τους ορισμούς των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών, των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 5ο. Το υπόδειγµα της Συνολικής Ζήτησης

Μάθηµα 5ο. Το υπόδειγµα της Συνολικής Ζήτησης Μάθηµα 5ο Το υπόδειγµα της Συνολικής Ζήτησης Η συνολική Ζήτηση και τα συστατικά της Είδαµε ότι ένας τρόπος µέτρησης του ΑΕΠ είναι αυτός της συνολικής δαπάνης της οικονοµίας µε την παρακάτω ταυτότητα GDP

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις. Κεφάλαιο 1 Η Μακροοικονοµική Επιστήµη 1.1. Μικροοικονοµική και Μακροοικονοµική 1.2. Μακροοικονοµικά Υποδείγµατα 1.3.

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος πίνακας περιεχομένων

Σύντομος πίνακας περιεχομένων Σύντομος πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 19 Οδηγός περιήγησης 25 Πλαίσια 28 Ευχαριστίες της ενδέκατης αγγλικής έκδοσης 35 Βιογραφικά συγγραφέων 36 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 37 1 Η οικονομική επιστήμη και η οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α Στις προτάσεις από Α.1. μέχρι και Α10 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό την ένδειξη Σωστό, αν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ 1. Τι πρέπει να κατανοήσει ο μαθητής Στον προσδιορισμό των τιμών οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς (και οι αντίστοιχες καμπύλες) εκφράζουν τις δυνάμεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΝΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΝΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΝΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Βάλτε σε κύκλο το σωστό γράμμα: 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. 1. Ταυτόχρονη αύξηση της ζήτησης και της προσφοράς μπορεί να μη μεταβάλλει την ποσότητα ισορροπίας. Σ Λ Α. 2. Έστω δύο αγαθά

Διαβάστε περισσότερα

Ο Βραχυχρόνιος Προσδιορισμός του Ισοζυγίου Πληρωμών

Ο Βραχυχρόνιος Προσδιορισμός του Ισοζυγίου Πληρωμών Ο Βραχυχρόνιος Προσδιορισμός του Ισοζυγίου Πληρωμών Η Σχέση μεταξύ Βραχυχρόνιας Εσωτερικής και Εξωτερικής Ισορροπίας, και το Καθεστώς των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Εσωτερική και Εξωτερική Ισορροπία Η εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία στον Εξωτερικό Τομέα της Οικονομίας

Ισορροπία στον Εξωτερικό Τομέα της Οικονομίας Ισορροπία στον Εξωτερικό Τομέα της Οικονομίας Περιεχόμενα Κεφαλαίου Η έννοια του Ισοζυγίου Πληρωμών Τα επιμέρους ισοζύγια του Ισοζυγίου Πληρωμών Η διαχείριση του ελλείμματος στο Ισοζύγιο Πληρωμών Η «Ολλανδική

Διαβάστε περισσότερα

ευρώ, πχ 1,40 δολάρια ανά ένα ευρώ. Όταν το Ε αυξάνεται τότε το ευρώ

ευρώ, πχ 1,40 δολάρια ανά ένα ευρώ. Όταν το Ε αυξάνεται τότε το ευρώ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Θεωρία Ισοζυγίου Πληρωμών και Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Ν. Κωστελέτου (Σημειώσεις 4 ου -5 ου μαθήματος, κεφ. 14, 15 «Διεθνής Οικονομική» των P.Krugman,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Σεπτέµβριος 2012

Περιεχόµενα. Σεπτέµβριος 2012 1 του Σαράντη Λώλου Τµήµα Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πάντειο Πανεπιστήµιο Περιεχόµενα 1. Εισαγωγή... 1 2. Απλό εισοδηµατικό κύκλωµα... 2 3. Υπόδειγµα κλειστής οικονοµίας... 2 4. Υπόδειγµα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Άντε πάλι.. Για να δούμε πόσες φορές θα κάνουμε αυτή τη δουλειά Κεφάλαιο 2 Οικονομικά των Επιχειρήσεων Ε.Σ.Σαρτζετάκης 1 Εισαγωγή? Η λειτουργία των αγορών προσδιορίζεται από δύο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 30. Σημαντικές παράμετροι στην ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 30. Σημαντικές παράμετροι στην ανοικτή οικονομία Μια Μακροοικονομική Θεωρία για την ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 30 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Σημαντικές παράμετροι στην ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Το Υπόδειγμα IS-LM. (1) ΗΚαμπύληIS (Ισορροπία στην Αγορά Αγαθών)

Το Υπόδειγμα IS-LM. (1) ΗΚαμπύληIS (Ισορροπία στην Αγορά Αγαθών) Το Υπόδειγμα IS-LM Νομισματική και Δημοσιονομική Πολιτική σε Κλειστή Οικονομία - Ταυτόχρονη Ανάλυση Μεταβολών της Ισορροπίας στην Αγορά Αγαθών και στην Αγορά Χρήματος => Υπόδειγμα IS-LM (1) ΗΚαμπύληIS

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαχρονική Προσέγγιση στο Ισοζύγιο Πληρωμών. Διεθνής Οικονομική Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης

Η Διαχρονική Προσέγγιση στο Ισοζύγιο Πληρωμών. Διεθνής Οικονομική Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Η Διαχρονική Προσέγγιση στο Ισοζύγιο Πληρωμών Διεθνής Οικονομική Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης 1 Η Διαχρονική Προσέγγιση Η διαχρονική προσέγγιση έχει ως σημείο εκκίνησης τις τεχνολογικές και αγοραίες δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή και κλειστή οικονομία

Ανοικτή και κλειστή οικονομία Μακροοικονομική της ανοικτής οικονομίας: Βασικές έννοιες Κεφάλαιο 29 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ανοικτή και κλειστή οικονομία Κλειστή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΣ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΣ Κεφάλαιο 3ο Εισαγωγή! Στο μέρος αυτό του μαθήματος θα εξετάσουμε πως προσδιορίζεται η κατανάλωση και η αποταμίευση των νοικοκυριών (τα δύο μέρη του διαθέσιμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

25. Μία τυπική επιχείρηση που λειτουργεί σε καθεστώς τέλειου ανταγωνισμού, στη μακροχρόνια θέση ισορροπίας της: α. πραγματοποιεί θετικά οικονομικά κέρδη. β. πραγματοποιεί μηδενικά οικονομικά κέρδη. γ.

Διαβάστε περισσότερα

Συνολική Ζήτηση, ΑΕΠ και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Βραχυχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες του ΑΕΠ και της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας

Συνολική Ζήτηση, ΑΕΠ και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Βραχυχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες του ΑΕΠ και της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας Συνολική Ζήτηση, ΑΕΠ και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Βραχυχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες του ΑΕΠ και της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας Η Συνολική Ζήτηση και ο Βραχυχρόνιος Προσδιορισµός του ΑΕΠ και της Ισοτιµίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 2 ο : Η Ζήτηση των Αγαθών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ασκήσεις 1. Στην αγορά ενός αγαθού συμμετέχουν δύο καταναλωτές, των οποίων οι ατομικές συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ισοζύγιο Πληρωμών & Συναλλαγματική ισοτιμία. 2 Ο εξάμηνο Χημικών Μηχανικών

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ισοζύγιο Πληρωμών & Συναλλαγματική ισοτιμία. 2 Ο εξάμηνο Χημικών Μηχανικών ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 2 Ο εξάμηνο Χημικών Μηχανικών Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής ΕΜΠ Άγγελος Τσακανίκας, Επ. Καθηγητής ΕΜΠ Ισοζύγιο Πληρωμών & Συναλλαγματική ισοτιμία Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική Γραπτή Εργασία # 3 (Μακροοικονομική) Ακαδ. Έτος: 2007-8 Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 1 ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες Επαναληπτική άσκηση στο Κεφάλαιο 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

22 Κατανάλωση και επένδυση: Προεκτάσεις

22 Κατανάλωση και επένδυση: Προεκτάσεις 22 Κατανάλωση και επένδυση: Προεκτάσεις Σκοπός Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι η εξέταση της κατανάλωσης και της επένδυσης, πέραν των όσων έχουμε παρουσιάσει στα προηγούμενα κεφάλαια. Θα παρουσιάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

8 Εισαγωγή στη θεωρία του καταναλωτή

8 Εισαγωγή στη θεωρία του καταναλωτή 8 Εισαγωγή στη θεωρία του καταναλωτή Σκοπός Πίσω από την αγοραία καμπύλη ζήτησης βρίσκονται οι καταναλωτές. Ενώ στα προηγούμενα κεφάλαια α- σχοληθήκαμε μόνο με το αποτέλεσμα των επιλογών του (δηλ. την

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις 1. Με τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα: Τιμή (Ρ) Ποσότητα (Q D )

Ασκήσεις 1. Με τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα: Τιμή (Ρ) Ποσότητα (Q D ) 2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Ποια είναι η επιδίωξη του καταναλωτή και ποιοι παράγοντες την περιορίζουν; 2. Ποιος καταναλωτής ονομάζεται ορθολογικός και πότε λέμε ότι βρίσκεται σε ισορροπία; 3. Να διατυπώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ. 14 Η Μακροοικονομική της Ανοικτής Οικονομίας

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ. 14 Η Μακροοικονομική της Ανοικτής Οικονομίας Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ 14 Η Μακροοικονομική της Ανοικτής Οικονομίας Ανοικτή και κλειστή οικονομία Κλειστή ονομάζεται μια οικονομία που δεν έχει αλληλεπιδράσεις με άλλες οικονομίες στον κόσμο

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρότυπο Υπόδειγμα του Διεθνούς Εμπορίου 5-1

Το Πρότυπο Υπόδειγμα του Διεθνούς Εμπορίου 5-1 Το Πρότυπο Υπόδειγμα του Διεθνούς Εμπορίου 5-1 Επισκόπηση Μετρώντας την αξία της παραγωγής και της κατανάλωσης Ευημερία και όροι εμπορίου Επιδράσεις της οικονομικής ανάπτυξης Επιδράσεις διεθνών μεταβιβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013

ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013 12 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο (µε 2ο, 3ο και 4ο) ΗΜΕΡΗΣΙΑ 9/2000 ΗΜΕΡΗΣΙΑ 6/2000 ΕΣΜΕΣ 2000 ΕΣΜΕΣ 1998 28. ίνονται οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 100 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ Vol. 1 ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2013 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ 1 ΤΟΜΟΣ 1 ΜIΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 1) Εάν ο οριακός λόγος υποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος Μέρος 1 Εισαγωγή 1 Εισαγωγή στη μακροοικονομική 2 Ποσοτικές μετρήσεις και διάρθρωση της εθνικής οικονομίας Μέρος 2 Μακροχρόνια οικονομική επίδοση 3 Παραγωγικότητα, προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ Άσκηση 3 Η ζήτηση τυριού τύπου δίνεται από τη συνάρτηση: Q 300 35P 14PB 24 20B όπου: Q η ζητούμενη ποσότητα τυριού τύπου P η τιμή τυριού τύπου P B η τιμή τυριού τύπου B η δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ TΩN ΤΙΜΩΝ

Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ TΩN ΤΙΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜ Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ TΩN ΤΙΜΩΝ 1. Έννοια και λειτουργία της αγοράς Σε μια πρωτόγονη οικονομία, όπως του Ροβινσώνα Κρούσου, όπου δεν υπάρχει καταμερισμός της εργασίας ο άνθρωπος παράγει μόνος του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ονοματεπώνυμο: Γαζώνας Θωμάς Αρ. μητρώου: 1207Μ065 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Κατεύθυνση: Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα : Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Το σύστημα του Χρυσού

Διαβάστε περισσότερα

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες.

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΜΠΣ Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για Στελέχη Μάθημα: Οικονομική για Στελέχη Επιχειρήσεων Εξέταση Δεκεμβρίου 2007 Ονοματεπώνυμο: Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση και Ελαστικότητες

Αλληλεπίδραση και Ελαστικότητες Κεφάλαιο 4 Αλληλεπίδραση και Ελαστικότητες 4. Σύνοψη Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί άμεση συνέχεια του προηγούμενου. Αναλύεται η ισορροπία στο ισοζύγιο πληρωμών με έμφαση στην εισοδηματική προσέγγιση λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ενότητα 6: Συναθροισμένη Προσφορά & Ζήτηση και μακροοικονομική ισορροπία Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 1. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της συνολικής ζήτησης 2. H βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά προϊόντος 3. Η βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σχέση Μεταξύ Ανεργίας και Πληθωρισμού. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης

Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σχέση Μεταξύ Ανεργίας και Πληθωρισμού. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σχέση Μεταξύ Ανεργίας και Πληθωρισμού Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, 2014 Η Κεϋνσιανή Προσέγγιση Η πιο διαδεδομένη

Διαβάστε περισσότερα

2.10. Τιμή και ποσότητα ισορροπίας

2.10. Τιμή και ποσότητα ισορροπίας .. Τιμή και ποσότητα ισορροπίας ίδαμε ότι η βασική επιδίωξη των επιχειρήσεων είναι η επίτευξη του μέγιστου κέρδους με την πώληση όσο το δυνατόν μεγαλύτερων ποσοτήτων ενός αγαθού στη μεγαλύτερη δυνατή τιμή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΝΟΤΗΤΑ Νο. 1 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ : ΣΤΟΧΟΙ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συνολική Ζήτηση, Δημοσιονομική Πολιτική και Εξωτερικός Τομέας

Συνολική Ζήτηση, Δημοσιονομική Πολιτική και Εξωτερικός Τομέας Συνολική Ζήτηση, Δημοσιονομική Πολιτική και Εξωτερικός Τομέας - Βασικά Ζητήματα Δημοσιονομικής Πολιτικής (1) Σταθεροποιητική Πολιτική (2) Σημασία Δημοσιονομικού Ελλείμματος (3) Επιπτώσεις Δημόσιου Χρέους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ Δημοσιονομική πολιτική Η επέμβαση του κράτους γίνεται με τη μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος πίνακας περιεχομένων

Σύντομος πίνακας περιεχομένων Σύντομος πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 15 Οδηγός περιήγησης 21 Πλαίσια 24 Ευχαριστίες της ενδέκατης αγγλικής έκδοσης 27 Βιογραφικά συγγραφέων 28 ΜΕΡΟΣ 4 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 29 15 Εισαγωγή στη μακροοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Εισοδήματος και Απασχόλησης Determination of Income and Employment

Εισοδήματος και Απασχόλησης Determination of Income and Employment ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Προσδιορισμός Εισοδήματος και Απασχόλησης Determination of Income and Employment 1. Κεϋνσιανή θεωρία - Υπόδειγμα. Keynesian Model 1 Βασικές αρχές: Το μέγεθος του Εθνικού εισοδήματος (παραγόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Μακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Tο πρότυπο υπόδειγμα του διεθνούς εμπορίου

Κεφάλαιο 5. Tο πρότυπο υπόδειγμα του διεθνούς εμπορίου Κεφάλαιο 5 Tο πρότυπο υπόδειγμα του διεθνούς εμπορίου Περίγραμμα Μετρώντας τις αξίες της παραγωγής και της κατανάλωσης Ευημερία και όροι εμπορίου Αποτελέσματα της οικονομικής μεγέθυνσης Αποτελέσματα των

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική. Ενότητα 3: Προσδιορισμός του Προϊόντος και του Εισοδήματος σε μία Οικονομία. Σόρμας Αστέριος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη)

Μακροοικονομική. Ενότητα 3: Προσδιορισμός του Προϊόντος και του Εισοδήματος σε μία Οικονομία. Σόρμας Αστέριος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Μακροοικονομική Ενότητα 3: Προσδιορισμός του Προϊόντος και του Εισοδήματος σε μία Οικονομία Σόρμας Αστέριος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α κ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β Α.1. Να χαρακτηρίσετε ΣΩΣΤΗ ή ΛΑΘΟΣ καθεµία από τις παρακάτω προτάσεις. Α.1.1. Η ουσία του οικονοµικού προβλήµατος των κοινωνιών οφείλεται στην έλλειψη χρηµατικού

Διαβάστε περισσότερα