LIFE04/ENV/GR/000099

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "LIFE04/ENV/GR/000099"

Transcript

1 Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε μια υδρολογική λεκάνη με την εφαρμογή μιας δημόσιας κοινωνικής συμφωνίας στη βάση των αρχών της Agenda 21 και των κατευθύνσεων της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΕ Δράση «Ανάπτυξη διαδικασίας υποστήριξης λήψης αποφάσεων για την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων στην υδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005

2 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Μεθοδολογία Εισαγωγή Προσδιορισμός του προβλήματος Καθορισμός των εμπλεκόμενων φορέων Επιλογή και ποσοτικοποίηση των κριτηρίων αξιολόγησης Η μέθοδος ELECTRE III...10 Βιβλιογραφία ΕΠΕΜ Α.Ε. 1

3 1. Εισαγωγή Το παρόν αποτελεί το παραδοτέο της Δράσης «Ανάπτυξη διαδικασίας υποστήριξης λήψης αποφάσεων για την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων στην υδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα» η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Έργου LIFE με τίτλο «Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε μια υδρολογική λεκάνη με την εφαρμογή μιας δημόσιας κοινωνικής συμφωνίας στη βάση των αρχών της Agenda 21 και των κατευθύνσεων της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΕ. Στο παρόν παραδοτέο περιγράφεται και αναλύεται η διαδικασία υποστήριξης λήψης αποφάσεων που προτείνεται να χρησιμοποιηθεί για την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων στη λεκάνη του Ανθεμούντα. Μια τέτοια διαδικασία θεωρείται απαραίτητη καθώς αφενός η σημερινή διαχείριση των υδάτινων πόρων ακολουθεί μηβιώσιμη συμπεριφορά τόσο ως προς την ποσότητα του νερού (παραδοτέο της Δράσης 4.1.1) όσο και ως προς τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά (παραδοτέο της Δράσης 2.3) και αφετέρου, η διαχείριση των υδάτινων πόρων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα στο οποίο συνήθως συμμετέχουν πολλές κοινωνικές ομάδες με διαφορετικούς στόχους και προτεραιότητες. Γενικά, η αποτελεσματική διαχείριση των υδάτινων πόρων σε μια γεωγραφικά και υδρολογικά ορισμένη περιοχή, αποτελεί ένα σύνθετο ζήτημα το οποίο παρουσιάζεται όλο και συχνότερα τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Το ζήτημα προκύπτει από την διαπίστωση ότι οι υδάτινοι πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι, αλλά αποτελούν ένα πεπερασμένο φυσικό πόρο. Παράλληλα, κινδυνεύουν από ρύπανση και υφαλμύριση λόγω των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων σε μια περιοχή. Έτσι, η υπερκατανάλωση νερού και η υποβάθμιση της ποιότητας του μπορούν να αποτελέσουν τροχοπέδη στην αναπτυξιακή πορεία της περιοχής. Ως τέτοιοι, οι υδάτινοι πόροι πρέπει συχνά να μοιραστούν μεταξύ διαφορετικών δραστηριοτήτων και κοινωνικών ομάδων. Στην καλύτερη περίπτωση, τα συμφέροντα διαφορετικών κοινωνικών ομάδων δεν συμπίπτουν μεταξύ τους, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι αντικρουόμενα, και σε τέτοιες περιπτώσεις, η κατανομή των διαθέσιμων υδατικών πόρων και η προστασία της ποιότητάς του μπορεί να προκαλέσει κοινωνικές ανισότητες και αντιδικίες. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση αυτή, απαιτείται κατάλληλη διαχείριση και σχεδιασμός της εκμετάλλευσης των υδάτινων πόρων στη βάση των γενικών αρχών της αειφόρου ανάπτυξης: Εξασφάλιση ενός υγιούς περιβάλλοντος, μέσω της διατήρησης της οικολογικής σταθερότητας Δυναμική οικονομική ανάπτυξη, αποσυνδεδεμένη από την υποβάθμιση του περιβάλλοντος Κοινωνική συνοχή και διαγενεακή δικαιοσύνη Η διαχείριση των υδάτινων πόρων πρέπει να ακολουθεί δύο βασικές αρχές. Η πρώτη αφορά την ενσωμάτωση στη λήψη των σχετικών αποφάσεων όλων των ΕΠΕΜ Α.Ε. 2

4 περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων που ισχύουν στην περιοχή. Η αποτυχία ενσωμάτωσης μιας τέτοιας λογικής οδηγεί συνήθως σε διαχειριστικές λύσεις στενά εστιασμένες στα συμφέροντα ή τους στόχους ενός μόνο τμήματος της κοινωνίας. Τέτοιες λύσεις συνήθως αποτυγχάνουν σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα καθώς δεν λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες του συνόλου και, επομένως, διαιωνίζουν ή / και εντείνουν υφιστάμενες ανισότητες. Η δεύτερη αρχή για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων αφορά τη σημασία της ενεργού συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας στη διαδικασία της λήψης αποφάσεων. Η συμμετοχή αυτή αφορά όλες τις κοινωνικές ομάδες, καθεμία από τις οποίες πρέπει να θέσει τους στόχους και τις προτεραιότητές της. Οι δύο αυτές αρχές δημιουργούν ένα σύνθετο πρόβλημα, η επίλυση του οποίου απαιτεί συνήθως συμβιβασμούς μεταξύ αντικρουόμενων συμφερόντων και σύνθεση ενός σημαντικού όγκου δεδομένων και πληροφοριών. Ο σχεδιασμός της διαχείρισης των υδάτινων πόρων χαρακτηρίζεται από (Netto et al 1996): Σημαντικό βαθμό αβεβαιότητας στα δεδομένα του προβλήματος Περίπλοκο υποκείμενο σχεδιασμού με πολλαπλούς και πολυδιάστατους στόχους Δυσκολία στον καθορισμό των ατόμων ή κοινωνικών ομάδων που συντελούν στη λήψη των αποφάσεων Εξεζητημένη δομή των εναλλακτικών λύσεων, οι οποίες συνδυάζουν σε αλληλουχία πολλές επιμέρους δράσεις και διαφορετικούς χρονικούς ορίζοντες σχεδιασμού. Τεχνικές και αλγόριθμοι της πολυκριτηριακής ανάλυσης (multi criteria decision analysis, MCDA) έχουν χρησιμοποιηθεί τα τελευταία είκοσι τουλάχιστο χρόνια για την επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων και προβλημάτων διαχείρισης υδάτινων πόρων. Ο Nikamp (1989) κατέγραψε περισσότερες από 40 διαφορετικές τέτοιες τεχνικές, η διαφορά των οποίων έγκειται στη μέθοδο ανάθεσης βαρύτητας σε κάθε κριτήριο και αξιολόγησης των εναλλακτικών λύσεων. Οι Duckstein et al (1994) συνέκριναν τέσσερις διαφορετικές πολυκριτηριακές μεθόδους για την επίλυση του προβλήματος διαχείρισης υπόγειων υδάτων (compromise programming, ELECTRE III, multiattribute utility function, utilite additive). Οι Srdevic et al (2002) χρησιμοποίησαν τη μέθοδο αναλυτικής ιεράρχησης (analytic hierarchy process, AHP) για να επιλύσουν τη διαχείριση υδάτινων πόρων σε λεκάνες ποταμών. Στις εργασίες τους χρησιμοποιούν πέντε βασικά κριτήρια για την επιλογή της βέλτιστης στρατηγικής: πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και τεχνολογικά. Οι Simonovic et al (1997) χρησιμοποίησαν τη μέθοδο του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού (obect oriented programming) για το σχεδιασμό της διαχείρισης υδάτινων πόρων στην Αίγυπτο. Οι Assimakopoulos et al (2005) έχουν χρησιμοποιήσει γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS) για τη διαχείριση υδατικών πόρων σε νησιά του Αιγαίου. Στο παρόν παραδοτέο παρουσιάζεται το μεθοδολογικό πλαίσιο που θα χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη αποφάσεων σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των υδάτινων πόρων της λεκάνης του Ανθεμούντα, με τη βοήθεια της πολυκριτηριακής ανάλυσης ΕΠΕΜ Α.Ε. 3

5 2. Μεθοδολογία 2.1. Εισαγωγή Το πρόβλημα της επιλογής μιας «βέλτιστης λύσης» μεταξύ ενός αριθμού διαθέσιμων επιλογών, στην απλούστερη μορφή του επιλύεται με την επιλογή ενός κριτηρίου το οποίο πρέπει να βελτιστοποιηθεί (μεγιστοποιηθεί ή ελαχιστοποιηθεί) από την εφαρμογή της συγκεκριμένης βέλτιστης λύσης. Το κριτήριο αυτό είναι συνήθως ένα οικονομικό μέγεθος (π.χ. η καθαρή παρούσα αξία, το κόστος, ο λόγος κόστους ωφελειών, κλπ). Σε κάποιες περιπτώσεις, το κριτήριο μπορεί να μην είναι οικονομικό μέγεθος αλλά ένα άλλο χαρακτηριστικό το οποίο κρίνεται σημαντικότερο σε σχέση με την οικονομική απόδοση της επιλεγόμενης λύσης. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις μη-οικονομικών κριτηρίων είναι η αξιοπιστία ενός συστήματος (η δυνατότητα παροχής επαρκών ποσοτήτων νερού ικανοποιητικής ποιότητας) ή οι συνέπειες της αστοχίας του συστήματος. Σε προβλήματα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, η επιλογή ενός μοναδικού κριτηρίου προς βελτιστοποίηση οδηγεί συνήθως σε δυσκολία ή / και πλήρη αδυναμία αποτύπωσης της πραγματικότητας και οι προτεινόμενες ως «βέλτιστες λύσεις» δεν καταφέρνουν να ενσωματώσουν τη δυναμική του προβλήματος. Η κριτική στην μονοδιάστατη επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων βελτιστοποίησης επικεντρώνεται μεταξύ άλλων, στην αδυναμία της μεθόδου να ενσωματώσει ποιοτικές παραμέτρους που δύσκολα ποσοτικοποιούνται (π.χ. κοινωνική αποδοχή) και στην αδυναμία της να αντικειμενοποιήσει υποκειμενικές αντιλήψεις και εκτιμήσεις ατόμων ή ομάδων. Παράλληλα, η αβεβαιότητα που διακρίνει μια σειρά από παραμέτρους του προβλήματος (π.χ. συνολικά απολήψιμα αποθέματα νερού) μπορεί να οδηγήσει σε επιλογές οι οποίες εμφανίζουν υψηλή ευαισθησία ως προς μικρές σχετικά μεταβολές των παραμέτρων αυτών. Τα συστήματα λήψης αποφάσεων που στηρίζονται στην πολυκριτηριακή ανάλυση έχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν τα περισσότερα από τα προβλήματα που αναφέρθηκαν. Γενικά, οι πολυκριτηριακές μέθοδοι επιδιώκουν την εύρεση μιας «βέλτιστης λύσης» μεταξύ ενός αριθμού διαθέσιμων επιλογών με την επιλογή ενός πλήθους κριτηρίων (αντί ενός) τα οποία πρέπει να βελτιστοποιούνται από την επιλεγόμενη λύση. Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν υπάρχει μια μοναδική επιλογή η οποία βελτιστοποιεί ταυτόχρονα όλα τα κριτήρια που τίθενται. Για το λόγο αυτό κατά την εφαρμογή πολυκριτηριακών μεθόδων δεν γίνεται λόγος για μια «βέλτιστη λύση» αλλά για την «συμβιβαστική» λύση η οποία αποτελεί την ευνοϊκότερη επιλογή από όσες είναι διαθέσιμες. Με άλλα λόγια, η ευνοϊκότερη λύση εμφανίζει το βέλτιστο συνδυασμό επιδόσεων στα κριτήρια που έχουν τεθεί. Τα βασικά σημεία στην ανάπτυξη του μεθοδολογικού πλαισίου είναι: Ο σαφής προσδιορισμός του προβλήματος Ο καθορισμός των εμπλεκόμενων φορέων στη διαδικασία λήψης απόφασης Η επιλογή και ποσοτικοποίηση των κριτηρίων λήψης απόφασης και Ο προσδιορισμός της βαρύτητα κάθε κριτηρίου ΕΠΕΜ Α.Ε. 4

6 Είναι προφανές ότι η επιλογή των κριτηρίων και ο προσδιορισμός της βαρύτητας του καθενός αποτελούν το περισσότερο ευαίσθητο σημείο της μεθοδολογίας καθώς καθορίζουν τη λύση του προβλήματος. Η επιλογή των κριτηρίων δεν γίνεται με βάση κάποια αναγνωρισμένη μεθοδολογία, υπάρχουν ωστόσο μια σειρά από μελέτες που έχουν αναδείξει τα σημαντικότερα κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής στρατηγικών διαχείρισης υδάτινων πόρων. Η βαρύτητα κάθε κριτηρίου καθορίζεται ουσιαστικά από τους εμπλεκόμενους φορείς, με βάση απαντήσεις τους σε δομημένα ερωτηματολόγια. Προκειμένου να βρεθεί η βέλτιστη στρατηγική διαχείρισης των υδάτινων πόρων, θα ιεραρχηθούν τα εναλλακτικά σχέδια δράσης, με την μέθοδο ELECTRE III. Η εφαρμογή της μεθόδου αυτής προϋποθέτει την ολοκλήρωση των παρακάτω σταδίων: Καταγραφή όλων των πιθανών συνδυασμών δράσεων Υπολογισμός του ποσοστού επίτευξης των στόχων για κάθε σχέδιο δράσης. Θέσπιση κριτηρίων αξιολόγησης και υπολογισμός της σχετικής βαρύτητας του καθενός. Υπολογισμός των επιδόσεων, σε κάθε κριτήριο, των προτεινόμενων μέτρων (ή ομάδας μέτρων σεναρίων). Αναλυτική ιεράρχηση και αξιολόγηση σύμφωνα τις βαρύτητες των κριτηρίων και των επιδόσεων σε κάθε κριτήριο 2.2. Προσδιορισμός του προβλήματος Το «πρόβλημα» το οποίο πρέπει να επιλυθεί με τη χρήση πολυκριτηριακής ανάλυσης είναι ο προσδιορισμός της ευνοϊκότερης στρατηγικής διαχείρισης των υδατικών πόρων της λεκάνης του Ανθεμούντα. Η ανάγκη επιλογής στρατηγικής διαχείρισης προκύπτει από την ελλειμματικότητα του ισοζυγίου προσφοράς ζήτησης νερού στη λεκάνη και από την παρατηρούμενη υποβάθμιση της ποιότητάς του. Η στρατηγική διαχείρισης πρέπει να ικανοποιεί την ανάγκη όλων των κοινωνικών ομάδων για προσφορά νερού καλής ποιότητας χωρίς να προκαλεί μη-αντιστρεπτές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η στρατηγική διαχείρισης πρέπει να ισορροπεί την οικονομική ανάπτυξη με την περιβαλλοντική προστασία και την κοινωνική συνοχή της περιοχής της λεκάνης. Επιπλέον, η επιλογή της στρατηγικής διαχείρισης πρέπει να λαμβάνει υπόψη και να συμβιβάζει τους στόχους, τις προτεραιότητες και τα συμφέροντα όλων των κοινωνικών ομάδων της περιοχής με τρόπο τέτοιο ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα εμφάνισης κοινωνικών ανισοτήτων και αποκλεισμών Καθορισμός των εμπλεκόμενων φορέων Ως εμπλεκόμενοι φορείς ορίζονται τα άτομα, οι κοινωνικές ομάδες, οι εκπρόσωποί τους και οι δημόσιοι φορείς που λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία λήψης απόφασης ΕΠΕΜ Α.Ε. 5

7 σχετικά με την επιλογή της ευνοϊκότερης στρατηγικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων της λεκάνης του Ανθεμούντα. Δεν υφίσταται συγκεκριμένη μεθοδολογία για τον καθορισμό ή τον αριθμό των εμπλεκόμενων φορέων. Γενικά, ως εμπλεκόμενοι φορείς μπορούν να καθοριστούν όλοι όσοι συμμετέχουν διεκδικώντας: Ποσότητες νερού προς κατανάλωση (αγρότες, βιομηχανία, αστικός πληθυσμός, κλπ) Διαχείριση της προσφοράς νερού (Δήμοι, ιδιωτικές γεωτρήσεις, εταιρίες παροχής νερού, κλπ) Διαχείριση της ποιότητας του νερού (Δήμοι, Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, κλπ) Υλοποίηση έργων για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων (Δήμοι, Νομαρχία, Υπουργεία, κλπ) Επίσης, στους εμπλεκόμενους φορείς πρέπει να συμπεριληφθούν όσοι έχουν έννομο συμφέρον από την κατασκευή ή/και τη λειτουργία των προτεινόμενων έργων για τη διαχείριση του νερού (π.χ. ιδιοκτήτες εκτάσεων στις οποίες προτείνεται να δημιουργηθούν έργα όπως λιμνοδεξαμενές ή εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων). Οι εμπλεκόμενοι φορείς διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν εκείνοι που έχουν τα υλικά και οικονομικά μέσα για την υλοποίηση της στρατηγικής. Σε αυτή την κατηγορία εμπίπτουν συνήθως δημόσιοι φορείς (Υπουργεία, Νομαρχίες, Δήμοι, κλπ) αλλά είναι δυνατό να εμπίπτουν έως ένα βαθμό και κοινωνικοί εταίροι (π.χ. Γεωργικοί Συνεταιρισμοί, Σύνδεσμοι Βιομηχανιών, κλπ). Στην δεύτερη κατηγορία εμπίπτουν οι φορείς εκείνοι οι οποίοι δεν υλοποιούν άμεσα την στρατηγική διαχείρισης αλλά διαθέτουν τη κοινωνική δύναμη να επηρεάσουν την κατεύθυνση της στρατηγικής (αγρότες, αστικός πληθυσμός, κλπ). Η «δύναμη» κάθε εμπλεκόμενου φορέα στη διαδικασία λήψης απόφασης για την επιλογή της στρατηγικής, δηλαδή η επιρροή της συμμετοχής του στη λήψη της απόφασης, εκφράζεται με την ανάθεση μίας βαρύτητας σε κάθε εμπλεκόμενο φορέα. Δεν υπάρχει αντικειμενική μεθοδολογία για την ανάθεση βαρύτητας σε κάθε εμπλεκόμενο φορέα. Η ανάθεση γίνεται συνήθως από μια επιστημονική επιτροπή η οποία επιβλέπει την όλη διαδικασία Επιλογή και ποσοτικοποίηση των κριτηρίων αξιολόγησης Στη διεθνή βιβλιογραφία προτείνονται τεχνικές για την επιλογή και την κατάταξη ως προς τη σημαντικότητά τους, κριτηρίων με βάση τα οποία θα αξιολογηθούν ένα πλήθος εναλλακτικών προτάσεων για να βρεθεί η ευνοϊκότερη (Roy, 1996), (Saaty, 1980). Στην παρούσα μελέτη υιοθετείται η κανονιστική προσέγγισης (prescriptive approach) σύμφωνα με την οποία κάθε εμπλεκόμενος φορέας (decision maker) καλείται να βαθμολογήσει τη σχετική σημαντικότητα μιας σειράς κριτηρίων, αποκαλύπτοντας με αυτό τον τρόπο το «σύστημα αξιών» με βάση το οποίο αποφασίζει. Επομένως, τα κριτήρια πρέπει να καλύπτουν επαρκώς όλο το φάσμα των ΕΠΕΜ Α.Ε. 6

8 αξιών που επηρεάζουν τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, δηλαδή την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον. Παράλληλα, έχουν χρησιμοποιηθεί ως ξεχωριστές αξίες η τεχνολογία και η πολιτική, καθώς έχει βρεθεί ότι επηρεάζουν τη λήψη της απόφασης. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις η μεν αξίες της τεχνολογίας ενδέχεται να καλύπτονται από την οικονομία και οι δε αξίες της πολιτικής από την κοινωνία. Με βάση τα παραπάνω κατασκευάστηκε και προτείνεται η χρήση ενός δέντρου κριτηρίων αξιολόγησης το οποίο δομείται σε τρία επίπεδα (Σχήμα 2.4.1). Στο πρώτο επίπεδο βρίσκεται η αναζητούμενη ευνοϊκότερη στρατηγική διαχείρισης. Σε δεύτερο επίπεδο βρίσκονται τέσσερα κριτήρια με βάση τα οποία θα καθοριστεί η στρατηγική διαχείρισης. Κάθε κριτήριο περιλαμβάνει έναν αριθμό «υποκριτηρίων» τα οποία συνεισφέρουν στην ποσοτικοποίηση της επίτευξης / βελτιστοποίησης αυτού. Τα τέσσερα βασικά κριτήρια είναι: Το οικονομικό κριτήριο Η οικονομική αποδοτικότητα μιας στρατηγικής διαχείρισης αποτελεί στις περισσότερες περιπτώσεις το σημαντικότερο κριτήριο για την επιλογή της. Στις περιπτώσεις των περιβαλλοντικών προβλημάτων, το οικονομικό κριτήριο εξακολουθεί να είναι σημαντικό αν και συνήθως υπάρχουν πλευρές του προβλήματος οι οποίες δεν μπορούν να αποτιμηθούν με οικονομικούς όρους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το οικονομικό κριτήριο εξετάζεται ως δημόσιο κόστος κατασκευής και λειτουργίας μιας προτεινόμενης δράσης. Το κόστος εκτιμάται σε ΕΥΡΩ και επιδιώκεται η ελαχιστοποίησή του. Το κοινωνικό κριτήριο Το κοινωνικό κριτήριο ενσωματώνει τη διάθεση της τοπικής κοινωνίας και των εμπλεκόμενων φορέων προς κάθε προτεινόμενη δράση. Το κοινωνικό κριτήριο περιλαμβάνει τρία υποκριτήρια: Αποδοχή από εμπλεκόμενους φορείς: Εννοείται η αποδοχή που εκτιμάται ότι απολαμβάνει κάθε δράση από μεμονωμένες ομάδες που εμπλέκονται άμεσα σε αυτή. Κατά τη διαδικασία εξεύρεσης της ευνοϊκότερης στρατηγικής επιδιώκεται η μεγιστοποίησή του. Αποδοχή από το ευρύ κοινωνικό σύνολο: Εννοείται η αποδοχή που εκτιμάται ότι απολαμβάνει κάθε δράση από το σύνολο της κοινωνίας και όχι από μεμονωμένες ομάδες. Το κριτήριο αυτό δηλαδή εκφράζει ουσιαστικά τη σκοπιά του πολίτη ως προς την εφαρμογή των διαφόρων μέτρων. Για τα μέτρα όπου υπάρχει ιδιωτικό κόστος είναι φανερό ότι η αντίστοιχη κοινωνική αποδοχή είναι αντιστρόφως ανάλογη αυτού που ουσιαστικά εκφράζει. Κατά τη διαδικασία εξεύρεσης της ευνοϊκότερης στρατηγικής επιδιώκεται η μεγιστοποίησή του. Κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις: Εκτιμώνται οι επιπτώσεις από οικονομική και κοινωνική σκοπιά στο κοινωνικό σύνολο. Κατά τη ΕΠΕΜ Α.Ε. 7

9 διαδικασία εξεύρεσης της ευνοϊκότερης στρατηγικής επιδιώκεται η μεγιστοποίησή του (υπό την έννοια των θετικών επιπτώσεων). Το περιβαλλοντικό κριτήριο Η ανάγκη προστασίας και αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων επιβάλλει την εισαγωγή ενός περιβαλλοντικού κριτηρίου το οποίο θα συνεισφέρει στην ανάδειξη της ευνοϊκότερης στρατηγικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων στην λεκάνη. Το κριτήριο αυτό περιλαμβάνει δύο υποκριτήρια: Επάρκεια υδάτινων πόρων: Εκτιμάται η συνεισφορά κάθε δράσης στην επίτευξη επάρκειας υδάτινων πόρων με την έννοια της επίτευξης μηδενικού ή θετικού ισοζυγίου προσφοράς ζήτησης νερού στη λεκάνη. Ειδικότερα χρησιμοποιείται η έννοια της «καλής ποσοτικής κατάστασης» των υδάτινων πόρων (προκειμένου περί υπογείων υδάτων) όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο του Παραρτήματος V της Οδηγίας Πλαισίου 2000/60/ΕΚ Κατά τη διαδικασία εξεύρεσης της ευνοϊκότερης στρατηγικής επιδιώκεται η μεγιστοποίησή του. Ποιότητα υδάτινων πόρων: Εκτιμάται η συνεισφορά κάθε δράσης στην προστασία και βελτίωση της ποιότητας του νερού στη λεκάνη. Ειδικότερα χρησιμοποιείται η έννοια της «καλής χημικής κατάστασης» των υδάτινων πόρων όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο του Παραρτήματος V της Οδηγίας Πλαισίου 2000/60/ΕΚ Κατά τη διαδικασία εξεύρεσης της ευνοϊκότερης στρατηγικής επιδιώκεται η μεγιστοποίησή του. Το τεχνικό κριτήριο Οι τεχνικές δυνατότητες αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα της διαδικασίας αξιολόγησης των προτεινόμενων δράσεων. Στο κριτήριο αυτό ενσωματώνονται παράμετροι όπως η εφικτότητα υλοποίησης μιας δράσης, ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησης και η ευελιξία της δράσης σε μελλοντικές μεταβολές της προσφοράς και της ζήτησης νερού. Το κριτήριο αυτό περιλαμβάνει δύο υποκριτήρια: Ευελιξία: Εκτιμάται η δυνατότητα κάθε προτεινόμενης δράσης να ανταπεξέλθει σε μελλοντικές μεταβολές της προσφοράς και της ζήτησης νερού στην περιοχή. Η δυνατότητα αυτή εξαρτάται από την επεκτασιμότητα κάθε υλικής δράσης και από το χρόνο ζωής της. Κατά τη διαδικασία εξεύρεσης της βέλτιστης στρατηγικής επιδιώκεται η μεγιστοποίησή του. Χρονικός ορίζοντας εφαρμογής: Εκτιμάται ο χρονικός ορίζοντας εφαρμογής κάθε δράσης ως μέτρο της τεχνικής πολυπλοκότητας και του σχετικού μεγέθους της δράσης. Κατά τη διαδικασία εξεύρεσης της βέλτιστης στρατηγικής επιδιώκεται η ελαχιστοποίησή του. ΕΠΕΜ Α.Ε. 8

10 Σχήμα : Δέντρο κριτηρίων αξιολόγησης για την επιλογή ευνοϊκότερης στρατηγικής διαχείρισης υδάτινων πόρων στη λεκάνη του Ανθεμούντα ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Κόστος επένδυσης Κόστος Λειτουργίας Ευνοϊκότερο εναλλακτικό σενάριο ΚΟΙNΩΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Αποδοχή από εμπλεκόμενους φορείς Αποδοχή από το κοινωνικό σύνολο Κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις Επάρκεια υδάτων Ποιότητα υδάτων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ευελιξία Χρονικός ορίζοντας εφαρμογής Η βαθμολόγηση των κριτηρίων γίνεται με δύο τρόπους: Σε απόλυτη κλίμακα: Αφορά τα κριτήρια εκείνα των οποίων η τιμή είναι μετρήσιμη στη βάση πραγματικών δεδομένων, που προκύπτουν από τα τεχνικοοικονομικά δεδομένα κάθε δράσης. Τα κριτήρια που βαθμολογούνται σε απόλυτη κλίμακα είναι το κόστος επένδυσης και λειτουργίας, η συμβολή στην επάρκεια νερού και ο χρονικός ορίζοντας εφαρμογής της δράσης Σε σχετική κλίμακα: Αφορά τα κριτήρια για τα οποία η μέτρηση γίνεται στη βάση συγκριτικής αξιολόγησης διαφόρων δράσεων. Η κλίμακα μέτρησης εκτείνεται από το 1 έως το 7, όπου 1 είναι η χειρότερη τιμή και 7 η καλύτερη. Τα κριτήρια που μετρώνται με αυτό τον τρόπο είναι τα κοινωνικά (αποδοχή από το κοινωνικό σύνολο, αποδοχή από τους εμπλεκόμενους φορείς και κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις) και το κριτήριο της ποιότητας του νερού. Είναι προφανές ότι η συγκριτική αξιολόγηση εμπεριέχει στοιχεία υποκειμενικότητας του αξιολογητή και ενσωματώνει τους στόχους, τις προσδοκίες, τις προτεραιότητες και τα συμφέροντα διαφορετικών κοινωνικών ομάδων και ατόμων. Ο υπολογισμός της Βαρύτητας των κριτηρίων, είναι κρίσιμο στάδιο της πολυκριτηριακής ανάλυσης. Το βάρος των κριτηρίων δηλώνει την σχετική σημαντικότητα των θεσπισμένων κριτηρίων (Rogers 2000). Την σημαντικότητα αυτή θα εκτιμήσει μια ομάδα εμπλεκόμενων φορέων, απαντώντας σε αντίστοιχο ερωτηματολόγιο. Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί ιεραρχικά στη βάση των ΕΠΕΜ Α.Ε. 9

11 κριτηρίων που αναφέρθηκαν προηγουμένως, και στη συνέχεια στη βάση των υποκριτηρίων κάθε κριτηρίου. Για την εκτίμηση των συντελεστών βαρύτητας των κριτηρίων και των υποκριτηρίων θα ακολουθηθεί η μεθοδολογία της ανά ζεύγη σύγκρισης. Θα αξιολογηθεί κάθε πιθανός ανά δύο συνδυασμός κριτηρίων και θα προσδιοριστεί το σημαντικότερο κριτήριο και ο σχετικός βαθμός σημαντικότητας. Η ίδια τακτική θα ακολουθηθεί και για τα υποκριτήρια κάθε κριτηρίου. Για την εύρεση του βέλτιστου συνδυασμού δράσεων κάθε μέτρου θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος πολυκριτηριακής ανάλυσης ELECTRE III. Η μέθοδος αυτή επινοήθηκε από τον Bernard Roy το 1978, και ανήκει στις μεθόδους υπεροχής (outranking methods). Η προσέγγιση των σχέσεων υπεροχής βασίζεται στην ανά ζεύγη σύγκριση των επιλογών σε κάθε μεμονωμένο κριτήριο με βάση τις επιδόσεις τους και τις ενδοκριτηριακές προτιμήσεις του υπεύθυνου για την λήψη της απόφασης, όπως αυτές εκφράζονται με τα κατώφλια αδιαφορίας, προτίμησης και veto. Η μέθοδος ELECTRE III είναι κατάλληλη για τέτοιου είδους προβλήματα πολιτικής και ιδιαίτερα για προβλήματα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος (Salminen et al, 1998). Η ανάλυση της μεθόδου και οι μαθηματικές εξισώσεις που την διέπουν, περιγράφονται στην επόμενη παράγραφο Η μέθοδος ELECTRE III Για την εφαρμογή της ELECTRE III θα χρησιμοποιηθεί το λογισμικό ELECTRE III/IV Version 3.1b. Για να συγκριθούν δύο εναλλακτικές a και b Α, για ένα ορισμένο κριτήριο όπου η επίδοση της κάθε εναλλακτικής στο συγκεκριμένο κριτήριο είναι g (a) και g (b) σύμφωνα με τους παραδοσιακούς τρόπους κατάταξης εναλλακτικών αρκούν οι παρακάτω δύο σχέσεις: apb (η a προτιμάται της b) g (a)>g (b) aib (η a είναι αδιάφορη της b) g (a)=g (b) Αντίθετα η μέθοδος ELECTRE III εισάγει και την έννοια των ψευδοκριτηρίων. Τα ψευδοκριτήρια που χρησιμοποιούνται στην ELECTRE III απαιτούν την χρήση των κατωφλιών αδιαφορίας, προτίμησης και veto. Πιο συγκεκριμένα ορίζεται ένα κατώφλι αδιαφορίας μία τιμή για την οποία οι παραπάνω σχέσεις προτίμησης και αδιαφορίας επαναπροσδιορίζονται ως εξής: apb (η a προτιμάται της b) g (a)>g (b) + q ΕΠΕΜ Α.Ε. 10

12 aib (η a είναι αδιάφορη της b) g (a)-g (b) q Αντίστοιχα ορίζεται ένα κατώφλι σαφούς προτίμησης p πάνω από την τιμή του οποίου θα υπάρχει σαφείς προτίμηση της μίας εκ των δύο εναλλακτικών: apb (η a προτιμάται σαφώς της b) g (a)-g (b) > p aqb (η a προτιμάται ασθενώς της b) q < g (a)-g (b) p aib (η a είναι αδιάφορη της b) g (a)-g (b) q Η χρήση των κατωφλιών αυτών εμπλέκει τον συνυπολογισμό της αστοχίας με την φυσική έννοια, αλλά και τη σημαντική, υποκειμενική εισροή του υπευθύνου για την λήψη της απόφασης. Για οποιοδήποτε κριτήριο αυτά τα κατώφλια μπορούν να είναι είτε σταθερές τιμές, είτε γραμμικές συναρτήσεις της επίδοσης g της κάθε εναλλακτικής στο κριτήριο. Για να χρησιμοποιηθούν τα κατώφλια αυτά στην ELECTRE, θα πρέπει πρώτα να έχει οριστεί βαρύτητα του κάθε κριτηρίου. Με τη χρήση τον κατωφλιών, η μέθοδος ELECTRE κατασκευάζει μια σχέση κατάταξης S. Έτσι η έννοια asb σημαίνει ότι η a είναι τουλάχιστον σαν τη b ή ότι η a δεν είναι χειρότερη από την b. Πιο αναλυτικά: όταν ισχύει asb και δεν ισχύει bsa, η κατάταξη δηλώνει προτίμηση στην εναλλακτική a έναντι της b, όταν δεν ισχύει asb και ισχύει bsa, η κατάταξη δηλώνει προτίμηση στην εναλλακτική b έναντι της a, όταν ισχύει asb και bsa, η κατάταξη δηλώνει αδιαφορία ανάμεσα στις a και b, και τέλος, όταν δεν ισχύει asb ούτε bsa τότε η κατάταξη δηλώνει ασυγκρισιμότητα ανάμεσα στις δύο εναλλακτικές. Αν υποτεθεί ότι όλα τα κριτήρια έχουν βέλτιστη τιμή τη μέγιστη, για να γίνει αποδεκτή η σχέση asb, πρέπει να εφαρμόζονται δύο αρχές: Η αρχή της συμφωνίας, η οποία απαιτεί την πλειοψηφία των κριτηρίων αφού έχει συνυπολογιστεί το βάρος τους να συντείνουν στην αλήθεια της παραπάνω σχέσης Η αρχή της μη ασυμφωνίας, η οποία απαιτεί ότι εντός της μειοψηφίας των κριτηρίων που δεν ικανοποιούν την παραπάνω σχέση, κανένα από αυτά να μην είναι σε μεγάλο βαθμό εναντίον της. ΕΠΕΜ Α.Ε. 11

13 Αρχικά πρέπει να υπολογιστεί ο δείκτης συμφωνίας για κάθε ζεύγος εναλλακτικών a, b C(a,b). Αν k είναι το βάρος του κριτηρίου, τότε ορίζεται η σχέση της συμφωνίας των δύο εναλλακτικών για κάθε κριτήριο: C(a,b)= 1 r kc(a,b) k =1 Όπου: c 1, Αν g (a)+q g(b) (a,b)= 0, Αν g (a)+p g(b) p +g(a)-g(b) Διαφορετικά, p -q Στην συνέχεια υπολογίζεται ο δείκτης ασυμφωνίας για κάθε κριτήριο και κάθε ζεύγος εναλλακτικών a, b d (a,b). Για να υπολογιστεί όμως, η ασυμφωνία ανάμεσα σε δύο εναλλακτικές πρέπει να οριστεί πρώτα το κατώφλι veto. Ακόμα και αν μια εναλλακτική a είναι γενικά καλύτερη από μια άλλη b, μπορεί να υπάρχουν κάποια κριτήρια (ίσως και μόνο ένα) στα οποία η επίδοση της a να είναι χειρότερη από της b σε τέτοιο βαθμό που να μετριάζεται η συνολική προτίμηση για την εναλλακτική a (Rogers 1999). Έτσι η σχέση asb μπορεί να ανατραπεί αν για οποιοδήποτε κριτήριο ισχύει g (b)>g (a) + v. Ο δείκτης ασυμφωνίας υπολογίζεται ως εξής: 1, Αν g (a)+v g(b) d ( ab, ) = 0, Αν g (a)+p g(b) g( b) g ( a) p, Διαφορετικά v p Τέλος υπολογίζεται ο βαθμός αξιοπιστίας ως : C(a,b), 1-d(a,b) Αν d(a,b) C(a,b) S(a,b)= C(a,b)*, Διαφορετικά ÎJ(a,b) 1-C(a,b) ΕΠΕΜ Α.Ε. 12

14 Όπου J(a,b) είναι το σύνολο των κριτηρίων για τα οποία ισχύει d (a,b) > C(a,b) Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων σύμφωνα με την μέθοδο γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: Κατασκευή μιας ολοκληρωμένης κατάταξης Ζ 1 Κατασκευή μιας ολοκληρωμένης κατάταξης Ζ 2 Κατασκευή της μερικής κατάταξης Ζ = Ζ 1 Ζ 2 ως τελικό αποτέλεσμα. Οι κατατάξεις Ζ 1 και Ζ 2 υλοποιούνται μέσω μιας ανιούσας και κατιούσας απόσταξης αντίστοιχα. Έστω λ= max S(a,b) a,b A ορίζεται μια τιμή αξιοπιστίας έτσι ώστε μόνο τα S(a,b) που είναι ικανοποιητικά κοντά στην τιμή αυτή να μελετούνται. Πιο συγκεκριμένα μελετούνται τα S(a,b) που είναι ίσα ή μεγαλύτερα του λ-s(λ), όπου s(λ) είναι ένα κατώφλι που πρέπει να οριστεί. Η διαδικασία αυτή αποφέρει μια όχι ακριβή σχέση κατάταξης για την οποία η πιστοποίηση Q(a) για κάθε εναλλακτική μπορεί να υπολογιστεί και ισούται με των αριθμό των εναλλακτικών που έχουν καλύτερη κατάταξη από την a μείον τον αριθμό των εναλλακτικών που έχουν χειρότερη κατάταξη από την a. Το σύνολο των εναλλακτικών που έχουν την μεγαλύτερη πιστοποίηση ονομάζεται πρώτη απόσταξη Ζ 1. Αν το Ζ 1 περιέχει μία εναλλακτική η διαδικασία επαναλαμβάνεται στο υπόλοιπο σύνολο Α, διαφορετικά η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέσα στο σύνολο Ζ 1 κ.ο.κ.. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται ανιούσα απόσταξη και επαναλαμβάνεται αντίστροφα (ξεκινώντας από το σύνολο των εναλλακτικών που έχουν τη μικρότερη πιστοποίηση) και ονομάζεται κατιούσα απόσταξη. ΕΠΕΜ Α.Ε. 13

15 Βιβλιογραφία Ασημακόπουλος Δ., Αραμπατζής Γ., (2002), Τεχνικές Ανάλυσης Δεδομένων και Λήψης Αποφάσεων, Παπασωτηρίου, Αθήνα Netto C.O., Parent E., Duckstein L., (1996) Multicriterion design of long-term water supply in southern France, Journal of Water Resources Planning and Management, Vol. 122, No. 6, p Duckstein L., Treichel W., Magnouni E., (1994), Ranking ground-water management alternatives by multicriterion analysis, Journal of Water Resources Planning and Management, Vol 120, No. 4, p Manoli E., Arampatzis G., Pissias E., Xenos D., Assimakopoulos D., (2001), Water demand and supply analysis using a spatial decision support system, Global Nest: The Int. J., Vol 3(3), p Nikamp P., (1989), Multicriteria analysis: A decision support system for sustainable environmental management, in F. Archibugi and P. Nikamp (eds), Economy and Ecology: Towards Sustainable Development, Kluwer Academic, London, 1989 Rogers M., (2000), Using ELECTRE III to aid the choice pf housing construction process within structural engineering. Construction Management and Economics Vol. 18, p Roy B., (1996), Multicriteria methodology for decision aiding, Kluwer Academic, Dordrecht Saaty T., (1980), The Analytic Hierarchy Process, McGraw Hill, New York Salminen P., Hokkanen J., Lahdelma R., (1998) Comparing multicriteria methods in the context of environmental problems. European Journal of Operational Research, Vol. 104, p Simonovic S., Fahmy H., Shorbagy A., (1997), The use of obect-oriented modeling for water resources planning in Egypt, Water Resources Management, Vol. 11(4), p Srdevic B., Medeiros Y., Srdevic Z., Schaer M., (2002), Evaluating management strategies in Paraguacu River Basin by Analytic Hierarchy Process, Faculty of Agriculture, University of Novi Sad, 2002 ΕΠΕΜ Α.Ε. 14

Πολυκριτηριακά Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων

Πολυκριτηριακά Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Ηλ. Βιομηχανικών Διατάξεων & Συστημάτων Αποφάσεων Πολυκριτηριακά Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων Ε07 Η μέθοδος ELECTRE

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων

Μάθημα: Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων Μάθημα: Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων Αναλυτικό Διάγραμμα Μελέτης Χρονοδιάγραμμα Μελέτης- Διάθρωση της Ύλης 1η Εβδομάδα Ο ρόλος της Ανάλυσης Αποφάσεων Γνωστικές Λειτουργίες στη Λήψη Αποφάσεων Το Πολυκριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Εισηγητής: Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ Οι υδατικοί πόροι αποτελούν βασική παράμετρο της αναπτυξιακής διαδικασίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ NAIADE ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Υπεύθυνη Μαθήματος Αναστασία Στρατηγέα Αναπλ. Καθηγ. Ε.Μ.Π.

ΜΕΘΟΔΟΣ NAIADE ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Υπεύθυνη Μαθήματος Αναστασία Στρατηγέα Αναπλ. Καθηγ. Ε.Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ NAIADE Υπεύθυνη Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

1/12/2016. Πλεονεκτήματα. Μειονεκτήματα. (Roy, 1994)

1/12/2016. Πλεονεκτήματα. Μειονεκτήματα. (Roy, 1994) Πολυκριτηριακή Ανάλυση και Λήψη Αποφάσεων Δ. Καλιαμπάκος -Δ. Δαμίγος μγ Πολυκριτηριακή ανάλυση «Ο κύριος στόχος δεν είναι να ανακαλύψουμε μια λύση αλλά να δημιουργήσουμε ή να κατασκευάσουμε κάτι το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα µαθήµατος

Περιεχόµενα µαθήµατος Περιεχόµενα µαθήµατος Λήψη αποφάσεων Ειδικά θέµατα (προγραµµατισµός κι έλεγχος παραγωγής, ανάλυση χρονοσειρών, διαχείριση κι έλεγχος αποθεµάτων, κ.ά.) Ορισµός, στόχοι και µορφές επιχειρήσεων και Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Περιβάλλοντος - Νομοθεσία

Διαχείριση Περιβάλλοντος - Νομοθεσία Διαχείριση Περιβάλλοντος - Νομοθεσία Ενότητα 3: Πολυκριτηριακή Ανάλυση και Λήψη Αποφάσεων Δ. Καλιαμπάκος - Δ. Δαμίγος Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και επιλογή δράσης (έργου)

Αξιολόγηση και επιλογή δράσης (έργου) Αξιολόγηση και επιλογή δράσης (έργου) Η διαδικασία για αξιολόγηση ξεχωριστών δράσεων, έργων ή ομάδων έργων και η επιλογή υλοποίησης μερικών από αυτών, για την επίτευξη του αντικειμενικού σκοπού της επιχείρησης.

Διαβάστε περισσότερα

«Ο κύριος στόχος δεν είναι να ανακαλύψουµε

«Ο κύριος στόχος δεν είναι να ανακαλύψουµε Η Πολυκριτηριακή αξιολόγηση στη διαδικασία λήψης περιβαλλοντικών αποφάσεων Πολυκριτηριακή ανάλυση «Ο κύριος στόχος δεν είναι να ανακαλύψουµε µια λύση αλλά να δηµιουργήσουµε ή να κατασκευάσουµε κάτι το

Διαβάστε περισσότερα

Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό οικονομικό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πόρο.

Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό οικονομικό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πόρο. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων Από την Οδηγία 2000/60 στη διαχείριση σε επίπεδο υδατικής λεκάνης Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Αντιδήμαρχος Θέρμης Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Υδατικών Πόρων Πολυκριτηριακή ανάλυση

Διαχείριση Υδατικών Πόρων Πολυκριτηριακή ανάλυση Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Διαχείριση Υδατικών Πόρων Πολυκριτηριακή ανάλυση Ανδρέας Ευστρατιάδης & Δημήτρης Κουτσογιάννης Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Αθήνα Άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκριτηριακός Γραμμικός Προγραμματισμός. Συστήματα Αποφάσεων Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης

Πολυκριτηριακός Γραμμικός Προγραμματισμός. Συστήματα Αποφάσεων Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Πολυκριτηριακός Γραμμικός Προγραμματισμός Πολλαπλά κριτήρια στη λήψη απόφασης Λήψη Αποφάσεων με Πολλαπλά Κριτήρια Διακριτό σύνολο επιλογών Συνεχές σύνολο επιλογών Πολυκριτηριακή Ανάλυση (ELECTRE, Promethee,

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκριτήρια Ανάλυση και Λήψη Αποφάσεων

Πολυκριτήρια Ανάλυση και Λήψη Αποφάσεων Πολυκριτήρια Ανάλυση και Λήψη Αποφάσεων Χριστίνα Ευαγγέλου, Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece {chriseva, nikos}@mech.upatras.gr ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ELECTRE

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ELECTRE ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ELECTRE Υπεύθυνη Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΑΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΝΕΡΟΥ ΜΕΧΡΙΤΟΕΤΟΣ 2020 ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗΤΟΥ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ

ΣΕΝΑΡΙΑΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΝΕΡΟΥ ΜΕΧΡΙΤΟΕΤΟΣ 2020 ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗΤΟΥ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΥΔΑΤΙΚΩΝΠΟΡΩΝ: εφαρμογήτηςοδηγίας 2000/60/ΕΕ και ανάπτυξηδιαδικασιώνδημόσιαςδιαβούλευσης 2ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ AQUA 2006 24 Νοεμβρίου 2006 ΔΡΑΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣΤΟΥΕΡΓΟΥ LIFE 04/ENV/GR/000099 Water

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκριτηριακά Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων

Πολυκριτηριακά Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Ηλ. Βιομηχανικών Διατάξεων & Συστημάτων Αποφάσεων Πολυκριτηριακά Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων Ε01 Εισαγωγή Χάρης

Διαβάστε περισσότερα

Θεώρηση π ολ πο λ λ α λ πλών απλών κρι κρ τ ι ηρίων τηρίων στη Δ η ΥΠ (1 ( )

Θεώρηση π ολ πο λ λ α λ πλών απλών κρι κρ τ ι ηρίων τηρίων στη Δ η ΥΠ (1 ( ) Θεώρηση πολλαπλών κριτηρίων στη ΔΥΠ (1) Μέθοδοι πολλαπλών κριτηρίων Οι πολυκριτηριακέςμέθοδοι έθ αποτελούν μια ομάδα μεθόδων αξιολόγησης σχεδίων, προγραμμάτων ανάπτυξης και πολιτικών αποφάσεων. Όλες οι

Διαβάστε περισσότερα

του Ανθρώπινου υναµικού µε το Πρότυπο ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (AHP) School of Economics) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ E-MAIL : CFRAGOS@TEIATH.GR Τηλ..

του Ανθρώπινου υναµικού µε το Πρότυπο ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (AHP) School of Economics) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ E-MAIL : CFRAGOS@TEIATH.GR Τηλ.. H Εφαρµογή εικτών Απόδοσης ( K.P.I.) στην αξιολόγηση του Ανθρώπινου υναµικού µε το Πρότυπο της Αναλυτικής Ιεραρχικής ιαδικασίας (A.H.P.) Ο ΗΓΟΣ ΣΤΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ANALYTIC HIERARCHY PROCESS

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ I ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Λέκτορας Ι. Γιαννατσής Καθηγητής Π. Φωτήλας ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ I ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Λέκτορας Ι. Γιαννατσής Καθηγητής Π. Φωτήλας ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ I ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Λέκτορας Ι. Γιαννατσής Καθηγητής Π. Φωτήλας ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Όλοι παίρνουμε αποφάσεις συνεχώς σε διάφορα επίπεδα / περιβάλλοντα αποφάσεων: Προσωπικές

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα ερευνητικού έργου

Ταυτότητα ερευνητικού έργου ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΑΡΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΒΡΙ ΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ. Ασηµακόπουλος, Α. Καρταλίδης και Γ. Αραµπατζής Σχολή Χηµικών Μηχανικών, ΕΜΠ Ηµερίδα ProDES 9 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΡΟΓΑΙΑ. Λογισµικό ιαχείρισης Υδατικών Πόρων. Υ ΡΟΝΟΜΕΑΣ: : Βέλτιστη διαχείριση υδροσυστηµάτων

Υ ΡΟΓΑΙΑ. Λογισµικό ιαχείρισης Υδατικών Πόρων. Υ ΡΟΝΟΜΕΑΣ: : Βέλτιστη διαχείριση υδροσυστηµάτων Υ ΡΟΓΑΙΑ Λογισµικό ιαχείρισης Υδατικών Πόρων Υ ΡΟΝΟΜΕΑΣ: : Βέλτιστη διαχείριση υδροσυστηµάτων Υ ΡΟΓΑΙΑ: Υδρονοµέας Hydria Ζυγός Μοντέλο υδρολογικού ισοζυγίου λεκάνης Ρύπος Εκτίµηση ρυπαντικών φορτίων Ηριδανός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» Συντονιστής: Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Επιστ. Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθ. Νικήτας Μυλόπουλος Δρ. Λάμπρος Βασιλειάδης Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων, Πεδίον Άρεως,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Επισκόπηση μοντέλων λήψης αποφάσεων Τεχνικές Μαθηματικού Προγραμματισμού

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Επισκόπηση μοντέλων λήψης αποφάσεων Τεχνικές Μαθηματικού Προγραμματισμού Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Επισκόπηση μοντέλων λήψης αποφάσεων Τεχνικές Μαθηματικού Προγραμματισμού Σημασία μοντέλου Το μοντέλο δημιουργεί μια λογική δομή μέσω της οποίας αποκτούμε μια χρήσιμη άποψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1) 1 Προέλευση και ιστορία της Επιχειρησιακής Έρευνας Αλλαγές στις επιχειρήσεις Τέλος του 19ου αιώνα: βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟ LIFE04/ENV/GR/000099 WATER AGENDA Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε μια υδρολογική λεκάνη με την εφαρμογή μιας δημόσιας κοινωνικής συμφωνίας στη βάση των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ I ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Αναπλ. Καθηγητής Δ.Μ. Εμίρης Λέκτορας Ι. Γιαννατσής ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ I ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Αναπλ. Καθηγητής Δ.Μ. Εμίρης Λέκτορας Ι. Γιαννατσής ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ I ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Αναπλ. Καθηγητής Δ.Μ. Εμίρης Λέκτορας Ι. Γιαννατσής ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Όλοι παίρνουμε αποφάσεις συνεχώς σε διάφορα επίπεδα/ περιβάλλοντα αποφάσεων:

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων

Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων Τμήμα: Μηχανικών Παραγωγής & ιοίκησης ιδάσκων: A.Π. Βαβάτσικος, Dip.Eng., PhD H Μέθοδος PROMETHEE Η μέθοδος PROMETHEE (Preference Ranking Organization METHod for Enrichment

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Χαλκίδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΤΕΙ Χαλκίδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Χαλκίδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Επιχειρησιακή Έρευνα Τυπικό Εξάμηνο: Δ Αλέξιος Πρελορέντζος Εισαγωγή Ορισμός 1 Η συστηματική εφαρμογή ποσοτικών μεθόδων, τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων»

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» Map1.1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ- ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ LIFE STRYMON «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2000/60/ΕΚ, ΚΑΤ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.3199/2003

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκριτηριακά Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων

Πολυκριτηριακά Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Ηλ. Βιομηχανικών Διατάξεων & Συστημάτων Αποφάσεων Πολυκριτηριακά Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων Ε01 Εισαγωγή Χάρης

Διαβάστε περισσότερα

Χριστοφής Ι. Κορωναίος

Χριστοφής Ι. Κορωναίος Παρασκευή,, 01 Φεβρουαρίου 2008 Ανάπτυξη κριτηρίων με σκοπό τον οικολογικό σχεδιασμό μιας κατασκευής (Task 4) Ερευνητικό Πρόγραμμα SUSCON Χριστοφής Ι. Κορωναίος ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Χιωτίδης Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 Βελτιστοποίηση Στην προσπάθεια αντιμετώπισης και επίλυσης των προβλημάτων που προκύπτουν στην πράξη, αναπτύσσουμε μαθηματικά μοντέλα,

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Βαθμονόμησης-Analytic Hierarchy Process

Μοντέλα Βαθμονόμησης-Analytic Hierarchy Process Μοντέλα Βαθμονόμησης-Analytic Hierarchy Process Αναλυτική Ιεραρχική ιαδικασία Η Αναλυτική Ιεραρχική ιαδικασία ανήκει στην κατηγορία των μεθόδων συγκρίσεων σε ζεύγη και αναπτύχθηκε στα τέλη της δεκαετίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού. Ανθεμούντα WATER AGENDA

Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού. Ανθεμούντα WATER AGENDA Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού στην Υδρολογική Λεκάνη του Ανθεμούντα WATER AGENDA Κεφάλαιο Ι - Γενικές Διατάξεις Άρθρο 1- Στόχοι Πρωτοκόλλου 1. Η εφαρμογή των δεσμεύσεων για την προστασία και

Διαβάστε περισσότερα

όχι asb (η δράση a στο κριτήριο Κ δεν είναι τουλάχιστο όσο καλή είναι η δράση b) Για ψευδοκριτήριο o

όχι asb (η δράση a στο κριτήριο Κ δεν είναι τουλάχιστο όσο καλή είναι η δράση b) Για ψευδοκριτήριο o .3. Η οικογένεια των μεθόδων ELECTRE Η μέθοδος ELECTRE περιλαμβάνει μία οικογένεια πολύ κριτηριακών αλγορίθμων ανάλυσης που επινοήθηκαν στην Γαλλία την δεκαετία του 960. Προτάθηκε από τον Bernard Roy και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΡΑ ΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ 15 (σσ ) DATA ANALYSIS BULLETIN, ISSUE 15 (pp ) Ιεραρχική Ανάλυση

ΤΕΤΡΑ ΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ 15 (σσ ) DATA ANALYSIS BULLETIN, ISSUE 15 (pp ) Ιεραρχική Ανάλυση ΤΕΤΡΑ ΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ 15 (σσ. 81-89) DATA ANALYSIS BULLETIN, ISSUE 15 (pp. 81-89) Ιεραρχική Ανάλυση ηµήτριος Καραπιστόλης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική ανταποδοτικότητα διαχειριστικών σχεδίων σε λεκάνες απορροής ποταµού. Least cost planning of water resources at the river basin

Οικονοµική ανταποδοτικότητα διαχειριστικών σχεδίων σε λεκάνες απορροής ποταµού. Least cost planning of water resources at the river basin Οικονοµική ανταποδοτικότητα διαχειριστικών σχεδίων σε λεκάνες απορροής ποταµού Μαρία Γκίνη ιπλ. γρ.-τοπογ. Μηχ.,MSc Υδρολογίας, Υπουργείο νάπτυξης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παρουσιάζεται η µεθοδολογία σχεδιασµού ελαχίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΤΑ

ΜΙΑ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΙΑ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Σάνδρα Κοέν, Εύη Νεοφύτου Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Μιχάλης Δούμπος, Κωσταντίνος Ζοπουνίδης Πολυτεχνείο Κρήτης S. Cohen, M. Doumpos,

Διαβάστε περισσότερα

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Κείμενο εργασίας στα πλαίσια του ερευνητικού έργου WASSERMed Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Μονάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ολοκληρωμένη Διαχείριση Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών 6. Διαχείριση Έργου Έκδοση των φοιτητών Εισαγωγή 1. Η διαδικασία της Διαχείρισης Έργου 2. Διαχείριση κινδύνων Επανεξέταση Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης Διαχείριση του έργου είναι να βάζεις σαφείς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

(1) Τεχνικο-οικονοµική αποδοτικότητα έργου. (2) Ποιότητα πρότασης. (3) Ωριµότητα έργου

(1) Τεχνικο-οικονοµική αποδοτικότητα έργου. (2) Ποιότητα πρότασης. (3) Ωριµότητα έργου ΑΝΑΚΟ ΙΙΝΩΣΗ ΡΑΕ ΑΞ ΙΙΟΛΟ ΓΓΗΣΗ Α ΙΙΤΗΣΕΩΝ ΓΓ ΙΙΑ ΧΟΡΗ ΓΓΗΣΗ Α Ε ΙΙΑΣ ΠΑΡΑ ΓΓΩ ΓΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡ ΙΙΚΗΣ ΕΝΕΡ ΓΓΕ ΙΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της σύµφωνα µε το

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση στο Σχεδιασμό του Χώρου

Αξιολόγηση στο Σχεδιασμό του Χώρου Αξιολόγηση στο Σχεδιασμό του Χώρου Ενότητα: Παράδειγμα εφαρμογής μεθόδου ELECTRE II Τρίτη άσκηση μαθήματος Υπεύθυνη Μαθήματος: Αναστασία Στρατηγέα Σχολή: Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Τομέας: Γεωγραφίας

Διαβάστε περισσότερα

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα.

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά ή αλλιώς Οδηγία 2000/60/ΕΚ, οποία τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2000, προτείνει νέους, αποτελεσματικότερους τρόπους προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων

Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων Ενότητα # 8: Σχεσιακά Μοντέλα Αποφάσεων(β) Διονύσης Γιαννακόπουλος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι κλασικές προσεγγίσεις αντιμετωπίζουν τη διαδικασία της επιλογής του τόπου εγκατάστασης των επιχειρήσεων ως αποτέλεσμα επίδρασης ορισμένων μεμονωμένων παραγόντων,

Διαβάστε περισσότερα

H Λήψη των Αποφάσεων. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Λήψη των Αποφάσεων. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Λήψη των Αποφάσεων Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Πως λαμβάνονται οι αποφάσεις Η λήψη αποφάσεων είναι η επιλογή μίας λύσης μεταξύ εναλλακτικών προτάσεων που έχουμε στην διάθεση μας. Η άποψη αυτή παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Προτεραιότητες και ανάπτυξη υποδοµών για το όραµα της αειφόρου κατασκευής. Κ. Α. Συρµακέζης, Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ερευνητικές Προτεραιότητες και ανάπτυξη υποδοµών για το όραµα της αειφόρου κατασκευής. Κ. Α. Συρµακέζης, Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Ερευνητικές Προτεραιότητες και ανάπτυξη υποδοµών για το όραµα της αειφόρου κατασκευής Κ. Α. Συρµακέζης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» http://www.hydromentor.uth.gr/ Συντονιστής: Αθανάσιος Λουκάς, Καθηγητής Επιστ. Υπεύθυνος: Νικήτας Μυλόπουλος, Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Υδρολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ. ΑΣΚΗΣΗ 3 η ΜΕΘΟΔΟΣ ELECTRE II ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ. ΑΣΚΗΣΗ 3 η ΜΕΘΟΔΟΣ ELECTRE II ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 3 η ΜΕΘΟΔΟΣ ELECTRE II ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής

Ανάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής Ανάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής ρ Γ. Γιαννακίδης Εισαγωγή Στόχοι και Οφέλη Ανάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής Life Cycle Cost Analysis - LCCA Μέθοδος οικονοµικής σύγκρισης εναλλακτικών επενδύσεων που βασίζεται στο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Διοίκηση Προσωπικού. Η Στελέχωση 1

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Διοίκηση Προσωπικού. Η Στελέχωση 1 Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Διοίκηση Προσωπικού Η Στελέχωση 1 Με τον όρο στελέχωση εννοούνται εκείνες οι λειτουργίες που διασφαλίζουν ότι η οργάνωση έχει στο παρόν, και θα έχει στο κοντινό μέλλον,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (ΣΣΑ)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (ΣΣΑ) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (ΣΣΑ) Υπεύθυνη μαθήματος Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΕΡΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΕΡΟΥ 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μηχανολόγων- Ηλεκτρολόγων, Αθήνα, Μάιος 2007 ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΕΡΟΥ Κονδύλη Αιμ., Παπαποστόλου Χρ. Εργαστήριο Αριστοποίησης Παραγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014 1. Υφιστάμενη Κατάσταση Οι υδάτινοι πόροι συνδέονται άμεσα με το κλίμα καθώς ο υδρολογικός κύκλος εξαρτάται σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr Προστατεύει το υδάτινο περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Το ΕΠΠΕΡΑΑ προστατεύει το Υδάτινο περιβάλλον βελτιώνει την Ποιότητα της Ζωής μας Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

Εύη Λίττη ΛΔΚ ΕΠΕ Άνδρος 2008

Εύη Λίττη ΛΔΚ ΕΠΕ Άνδρος 2008 ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Εύη Λίττη ΛΔΚ ΕΠΕ Άνδρος 2008 Περιεχόμενα Παρουσίασης Α. Γενικά Στοιχεία Β. Υφιστάμενη κατάσταση υδατικών πόρων Γ. Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης Υδατικών

Διαβάστε περισσότερα

Στεγανοποίηση εδάφους σε υπό αστικοποίηση περιοχές

Στεγανοποίηση εδάφους σε υπό αστικοποίηση περιοχές Αειφορική Διαχείριση Εδάφους στην Yδρογεωλογική Λεκάνη Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική Στρατηγική για το Έδαφος Στεγανοποίηση εδάφους σε υπό αστικοποίηση περιοχές ΑΝΘΙΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΗΣ Δρ. Αγρονόμος-Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ 1.1 Εισαγωγή Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ στοχεύει στην εφαρμογή οικονομικών αρχών, αναλύσεων και μέτρων στη διαχείριση των υδατικών πόρων. Σύμφωνα με το Άρθρο 5 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Στρατηγική Διατήρησης του Περιβάλλοντος. Κίμων Χατζημπίρος Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ

Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Στρατηγική Διατήρησης του Περιβάλλοντος. Κίμων Χατζημπίρος Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Στρατηγική Διατήρησης του Περιβάλλοντος Κίμων Χατζημπίρος Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σε Στρατηγικό Επίπεδο Η Στρατηγική Περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

http://www.eu-water.eu

http://www.eu-water.eu 2ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου EU-WATER Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία http://www.eu-water.eu Παρουσίαση της υδρογεωλογικής κατάστασης της λεκάνης Σαριγκιόλ και των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εφαρμογές μαθηματικού προγραμματισμού στη διαχείριση των υδατικών πόρων Νικόλαος Θεοδοσίου- Αν. καθηγήτης Α.Π.Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ 1.1 Εισαγωγή Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ στοχεύει στην εφαρμογή οικονομικών αρχών, αναλύσεων και μέτρων στη διαχείριση των υδατικών πόρων. Σύμφωνα με το Άρθρο 5 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

Η Μέθοδος ELECTRE TRI

Η Μέθοδος ELECTRE TRI 1. Εισαγωγή Η μέθοδος ELECTRE TRI [Roy, Bouyssou, 1991;Yu, 1992] αποδίδει εναλλακτικές σε προκαθορισμένες κατηγορίες. Σχετίζεται δηλαδή, με την προβληματική β και την ταξινόμηση των εναλλακτικών σε προκαθορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων στη διαχείριση υδατικών πόρων: Η περίπτωση του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας

Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων στη διαχείριση υδατικών πόρων: Η περίπτωση του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας Ημερίδα της ΕΥΔΑΠ για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού Αθήνα, 22 Μαρτίου 2001 Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων στη διαχείριση υδατικών πόρων: Η περίπτωση του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας Δημήτρης Κουτσογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

3 η Ανοιχτή Συνάντηση Κοινωνικού Διαλόγου για τη διαχείριση νερού στην Υδρολογική Λεκάνη του Ανθεμούντα LIFE - WATER AGENDA

3 η Ανοιχτή Συνάντηση Κοινωνικού Διαλόγου για τη διαχείριση νερού στην Υδρολογική Λεκάνη του Ανθεμούντα LIFE - WATER AGENDA 3 η Ανοιχτή Συνάντηση Κοινωνικού Διαλόγου για τη διαχείριση νερού στην Υδρολογική Λεκάνη του Ανθεμούντα LIFE - WATER AGENDA 13 Ιουλίου 2007, Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης Κριτήρια για την επιτυχία της κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ. Εργασία Οικολογίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΘ Φοιτητές: Ζίγκιρης Κωνσταντίνος ΑΜΦ:7428 Ζιάκας Γεώργιος ΑΜΦ:7456

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ. Εργασία Οικολογίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΘ Φοιτητές: Ζίγκιρης Κωνσταντίνος ΑΜΦ:7428 Ζιάκας Γεώργιος ΑΜΦ:7456 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Εργασία Οικολογίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΘ Φοιτητές: Ζίγκιρης Κωνσταντίνος ΑΜΦ:7428 Ζιάκας Γεώργιος ΑΜΦ:7456 Γενικά Το νερό μπορεί να θεωρηθεί ως φυσικός πόρος, ως οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ ΙΙ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ YΠΟΕΡΓΟ 04 ΑΡΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ Υ ΑΤΙΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Επιστηµονική υπεύθυνη: ρ Αιµιλία Κονδύλη Εργαστήριο Αριστοποίησης Παραγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

«Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων» «Εφαρμογή Υποστήριξης Απόφασης με την Μέθοδο Ιεραρχικής Ανάλυσης Αποφάσεων AHP»

«Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων» «Εφαρμογή Υποστήριξης Απόφασης με την Μέθοδο Ιεραρχικής Ανάλυσης Αποφάσεων AHP» «Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων» «Εφαρμογή Υποστήριξης Απόφασης με την Μέθοδο Ιεραρχικής Ανάλυσης Αποφάσεων AHP» Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Η μέθοδος της ιεραρχικής ανάλυσης αποφάσεων...3 Εφαρμογή Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου. στο HP day

Χαιρετισμός του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου. στο HP day Χαιρετισμός του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου στο HP day 31.03.2005 Θέμα: Ο δημόσιος τομέας ως adaptive enterprise Αγαπητοί σύνεδροι, φίλοι και φίλες Επιθυμώ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων

Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων Άσκηση 1η: Αξιολόγηση σεισμογενών περιοχών της Ελλάδας Διονύσης Γιαννακόπουλος Τμήμα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιεχόμενα 1.Αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο των υδάτων 2.Εθνικές πολιτικές : Εθνικό πρόγραμμα, Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής

Διαβάστε περισσότερα

βλπ και αυτή είναι η διδαχθείσα. Να δώσετε ένα Τι κατανοείται

βλπ και αυτή είναι η διδαχθείσα. Να δώσετε ένα Τι κατανοείται Βασικές ερωτήσεις με συνοπτικές απαντήσεις. Για διαφάνειες μαθήματος και σημειώσεις κ. Χρυσάνθου. πλήρη ανάπτυξη βλπ Επίσης, οι ερωτήσεις αυτές είναι οι πλεον βασικές ωστόσο η ύλη είναι ευρύτερη και αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Logistics και Συστήματα JIT. Επιβλέπων Καθηγητής :Ιωάννης Κωνσταντάρας Σπουδάστρια :Κοντάρα Δέσποινα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Logistics και Συστήματα JIT. Επιβλέπων Καθηγητής :Ιωάννης Κωνσταντάρας Σπουδάστρια :Κοντάρα Δέσποινα ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Logistics και Συστήματα JIT Επιβλέπων Καθηγητής :Ιωάννης Κωνσταντάρας Σπουδάστρια :Κοντάρα Δέσποινα Κεφάλαιο 1ο: Logistics Κεφάλαιο 2ο: Συστήματα J.I.T. Logistics Ορισμος των Logistics

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ 1.1 Εισαγωγή Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ στοχεύει στην εφαρμογή οικονομικών αρχών, αναλύσεων και μέτρων στη διαχείριση των υδατικών πόρων. Σύμφωνα με το Άρθρο 5 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων

Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων Άσκηση 3η : Σταθμισμένος Μέσος & Λεξικογραφική -Μετεγκατάσταση Πολυτεχνείου Διονύσης Γιαννακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων

Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων Ενότητα # 7: Σχεσιακά Μοντέλα Αποφάσεων Διονύσης Γιαννακόπουλος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Case 10: Ανάλυση Νεκρού Σημείου (Break Even Analysis) με περιορισμούς ΣΕΝΑΡΙΟ

Case 10: Ανάλυση Νεκρού Σημείου (Break Even Analysis) με περιορισμούς ΣΕΝΑΡΙΟ Case 10: Ανάλυση Νεκρού Σημείου (Break Even Analysis) με περιορισμούς ΣΕΝΑΡΙΟ Η «OutBoard Motors Co» παράγει τέσσερα διαφορετικά είδη εξωλέμβιων (προϊόντα 1 4) Ο γενικός διευθυντής κ. Σχοινάς, ενδιαφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

Υδροηλεκτρικοί ταμιευτήρες

Υδροηλεκτρικοί ταμιευτήρες Υδροηλεκτρικά Έργα 8ο εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Υδροηλεκτρικοί ταμιευτήρες Ανδρέας Ευστρατιάδης, Νίκος Μαμάσης, & Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος, Εθνικό Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Βελτιστοποίησης

Μέθοδοι Βελτιστοποίησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Μέθοδοι Βελτιστοποίησης Ενότητα # 6: Αναλυτική Ιεραρχική Διαδικασία Αθανάσιος Σπυριδάκος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤO ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ. Αναστασία Στρατηγέα. Υπεύθυνη Μαθήματος

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤO ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ. Αναστασία Στρατηγέα. Υπεύθυνη Μαθήματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤO ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Πηγή: Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Το περιβάλλον ως σύστηµα

Το περιβάλλον ως σύστηµα Το περιβάλλον ως σύστηµα Σύστηµα : ηιδέατουστηθεώρησητουκόσµου Το σύστηµα αποτελεί θεµελιώδη έννοια γύρω από την οποία οργανώνεται ο τρόπος θεώρησης του κόσµου και των φαινοµένων που συντελούνται µέσα

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΠΕΔΑ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αναστασία Στρατηγέα. Υπεύθυνη Μαθήματος

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΠΕΔΑ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αναστασία Στρατηγέα. Υπεύθυνη Μαθήματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΠΕΔΑ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Πηγή: Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

2. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ο Συγκεντρωτικός Προγραμματισμός Παραγωγής (Aggregae Produion Planning) επικεντρώνεται: α) στον προσδιορισμό των ποσοτήτων ανά κατηγορία προϊόντων και ανά χρονική

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Ακαδημαϊκό έτος: Άσκηση : «Πολυκριτήρια Μέθοδος UTADIS»

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Ακαδημαϊκό έτος: Άσκηση : «Πολυκριτήρια Μέθοδος UTADIS» «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Ακαδημαϊκό έτος: 2006-2007 Άσκηση : «Πολυκριτήρια Μέθοδος UTADIS» Στοιχεία Φοιτητή: Ζυγομήτρος Αθανάσιος Π 0473 thor4bp@gmal.com Υπεύθυνος Καθηγητής: Σίσκος Ι. Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης και Σχεδιασμός Χρήσεων Γης

Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης και Σχεδιασμός Χρήσεων Γης ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ: Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης και Σχεδιασμός Χρήσεων Γης Ι. Ζιώμας, Καθηγητής ΕΜΠ Αντικείμενο Η ανάπτυξη μεθοδολογίας λήψης

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιοριστικές Μέθοδοι Επιχειρησιακής Έρευνας Πολυκριτήριος Γραμμικός Προγραμματισμός (Goal Programming)

Προσδιοριστικές Μέθοδοι Επιχειρησιακής Έρευνας Πολυκριτήριος Γραμμικός Προγραμματισμός (Goal Programming) Προσδιοριστικές Μέθοδοι Επιχειρησιακής Έρευνας Πολυκριτήριος Γραμμικός Προγραμματισμός (Goal Programming Νίκος Τσάντας ιατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμ. Μαθηματικών Μαθηματικά των Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Ανάπτυξης Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού & Φυσικών Πόρων. ΥΠΑΝ - Δ/νση Υδατικού Δυναμικού Γ. 1

Υπουργείο Ανάπτυξης Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού & Φυσικών Πόρων. ΥΠΑΝ - Δ/νση Υδατικού Δυναμικού Γ. 1 Υπουργείο Ανάπτυξης Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού & Φυσικών Πόρων 1 Θεσμικό Πλαίσιο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Πολυνομία, αντιφατικότητα, αποσπασματικότητα 1900-1985: 300 νόμοι, νομοθετικά, βασιλικά, προεδρικά

Διαβάστε περισσότερα

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ.

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων για την Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδάτων της ιασυνοριακής Λεκάνης Απορροής των Πρεσπών Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων Global Water Partnership

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Ανάλυση προβλήματος. Δομή ακολουθίας. Δομή επιλογής. Δομή επανάληψης. Απαντήσεις. 1. Η έννοια πρόβλημα Επίλυση προβλημάτων...

Περιεχόμενα. Ανάλυση προβλήματος. Δομή ακολουθίας. Δομή επιλογής. Δομή επανάληψης. Απαντήσεις. 1. Η έννοια πρόβλημα Επίλυση προβλημάτων... Περιεχόμενα Ανάλυση προβλήματος 1. Η έννοια πρόβλημα...13 2. Επίλυση προβλημάτων...17 Δομή ακολουθίας 3. Βασικές έννοιες αλγορίθμων...27 4. Εισαγωγή στην ψευδογλώσσα...31 5. Οι πρώτοι μου αλγόριθμοι...54

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤHΜΑΤΑ ΑΠΟΦAΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓH

ΣΥΣΤHΜΑΤΑ ΑΠΟΦAΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓH ΣΥΣΤHΜΑΤΑ ΑΠΟΦAΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓH Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Διοίκηση Παραγωγής & Συστημάτων Υπηρεσιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα