Μείωςθ των εκπομπϊν CO2 μζςα από τθ προϊκθςθ μζτρων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μείωςθ των εκπομπϊν CO2 μζςα από τθ προϊκθςθ μζτρων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ,"

Transcript

1 ΟΜΙΛΙΑ-ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΟΤ ΔΗΜΑΡΧΟΤ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΜΕΛΕΣΙΟΤ ΣΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΕΔΕ, ΤΠΟ ΣΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΙΣΛΟ: ΔΗΜΟ & ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΜΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΘΕΜΑ ΣΗ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ: «ΟΡΓΑΝΩΝΟΝΣΑ ΣΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΑ ΧΕΔΙΑ ΔΡΑΗ» Αγαπθτοί υνάδελφοι, Πρόεδροι τθσ ΚΕΔΕ και τθσ ΠΕΔ Αττικισ, Φίλοι και υνάδελφοι από τουσ Διμουσ του Λεκανοπεδίου, Κυρίεσ και Κφριοι, Εκπρόςωποι του υμφϊνου των Δθμάρχων, και του Κζντρου Ανανεϊςιμων Πθγϊν Ενζργειασ, επιτρζψτε μου, αρχικά, να ςτακϊ ςτθν αδιαμφιςβιτθτθ παραδοχι που περιλαμβάνει το κζμα, τθσ ςθμερινισ θμερίδασ. Αφορά ςτθν οικονομικι κρίςθ, που μαςτίηει τθν Πατρίδα μασ, αλλά και αρκετζσ ακόμθ χϊρεσ του ονομαηόμενου «φτωχοφ νότου» τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Με τθν αμεςότθτα τθσ ςχζςθσ που διατθροφμε, όλοι οι τοπικοί άρχοντεσ, με τουσ υμπολίτεσ μασ, κεωρϊ υποχρζωςι μου, πριν από οτιδιποτε άλλο, να εκφράςω τον προβλθματιςμό και τθν ζντονθ ανθςυχία μου, για τθ φφςθ και τθν εξζλιξθ τθσ εν λόγω κρίςθσ! Είμαςτε εδϊ, για να ςυηθτιςουμε, τθν αξιοποίθςθ ιπιων μορφϊν ενζργειασ υπθρετϊντασ - υποτίκεται- ζναν κοινό ςθμαντικότατο ςτόχο: Σθν αειφορία και τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ ςε ζνα κοινό πλαίςιο, που κα αφορά το ςφνολο των χωρϊν που μετζχουν ςτθ λεγόμενθ «Ευρωπαϊκι Οικογζνεια». Σονίηω το «λεγόμενθ», διότι, όπωσ όλοι αντιλαμβανόμαςτε, δεν αρκοφν οι βαρφγδουποι τίτλοι, αν δεν ςυνοδεφονται από όςα αυτοί πρζπει να περιλαμβάνουν. Είμαςτε ςτθ δυςάρεςτθ κζςθ να επιςθμάνουμε ότι, το χειμϊνα που φεφγει τθν ϊρα που, κάποιοι από εμάσ, αναηθτοφςαν τθν εναλλακτικι προςζγγιςθ ςε ηθτιματα ενεργειακισ εξοικονόμθςθσ γυρίςαμε πολλά χρόνια πίςω. Βρεκικαμε ςτθ δυςάρεςτθ κζςθ, να επιςθμαίνουμε τισ επιπτϊςεισ τθσ αικαλομίχλθσ ςτο Περιβάλλον και τθν Τγεία μασ. Διότι, θ Οικονομικι Κρίςθ, ξανάφερε ςτον Σόπο μασ, τθ μαηικι κατανάλωςθ καυςόξυλων για τθ κζρμανςθ των κατοικιϊν μεγάλου μζρουσ των Δθμοτϊν μασ. Επιγραμματικά, λοιπόν, επιςθμαίνω ότι, από μόνθ τθσ, θ Οικονομικι Κρίςθ, αφενόσ μασ υποχρεϊνει να αναηθτιςουμε τθν εναλλακτικι προςζγγιςθ ςε ηθτιματα Ενζργειασ. Αφετζρου, όμωσ, γεννά Και πλθκϊρα προβλθμάτων, που αντιςτρατεφονται ευκζωσ τθν προοπτικι, τθσ αξιοποίθςθσ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ, που επικυμοφμε διακαϊσ να υπθρετιςουμε, Διμοι και Πολίτεσ! Επιπλζον, και για να μθν καλλιεργοφμε ψευδαιςκιςεισ, είναι ανάγκθ να υπογραμμίςουμε, ςε ότι αφορά ςτθ «λυδία λίκο», για το μελλοντικό βθματιςμό τθσ Ευρϊπθσ, τθν ζντονθ αντίκεςι μασ, για το οικονομικό μοντζλο που προωκείται. Να εκπζμψουμε ςαφζσ μινυμα, με αφορμι το κζμα τθσ παροφςασ θμερίδασ, προσ πάςα κατεφκυνςθ: Όςο επιδεινϊνεται θ Οικονομικι Κρίςθ, οφτε οι Κυβερνιςεισ, οφτε οι Διμοι, οφτε οι λοιποί φορείσ, τθσ Κοινωνίασ των Πολιτϊν, κα μπορζςουμε να επικεντρωκοφμε να επιδοκοφμε 1

2 απερίςπαςτοι ςτθν αποτελεςματικι Ενζργειασ. αναηιτθςθ εναλλακτικϊν προςεγγίςεων ςε ηθτιματα Πρϊτον, ελλείψει πόρων, και δεφτερον και ςθμαντικότερο, επειδι, τα ανκρωπιςτικά ηθτιματα, επιςκιάηουν κακετί άλλο. Σο βαςικό μινυμα, λοιπόν, τοφτθσ τθσ θμερίδασ, προσ τον Επίτροπο Περιβάλλοντοσ, τθν Κομιςιόν, και ςφνολο των ευρωπαϊκϊν δομϊν, δεν μπορεί παρά να αφορά, ςτθν ανάςχεςθ τθσ ςθμερινισ πορείασ τθσ Ευρϊπθσ των πολλϊν ταχυτιτων. Είναι θ ςτιγμι, μαηί με τθν ζκφραςθ τθσ αλλθλεγγφθσ μασ, προσ τουσ υναδζλφουσ μασ και τουσ Πολίτεσ τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ, να απευκφνουμε τθν επιςιμανςθ, προσ τουσ ιςχυροφσ τθσ Ευρϊπθσ, πωσ όςο αδιαφοροφν για τισ ςυνζπειεσ, κρίςιμων επιλογϊν τουσ, όςο φλυαροφν «ευρωπαϊκά» και ενεργοφν «ατλαντικά» οι όποιεσ εναλλακτικζσ προςεγγίςεισ ςε κορυφαία ηθτιματα όπωσ αυτό που αφορά ςτισ Ανανεϊςιμεσ Πθγζσ Ενζργειασ, ι κα παραμζνουν «γράμμα κενό» ι κα καρκινοβατοφν, μζχρι να ενταχκοφν, τελικά, ςε πλαίςια που κα εκφεφγουν τθσ αρμοδιότθτασ, του ελζγχου, τθσ αξιοποίθςισ τουσ από τισ τοπικζσ κοινωνίεσ, και ειδικά από τουσ Διμουσ. Με μια φράςθ, φρονϊ πωσ πρζπει να διακθρφξουμε, κι από τοφτθ εδϊ τθ ςυνάντθςθ ότι, όπωσ επιδιϊκουμε μια εναλλακτικι προςζγγιςθ ςτα ηθτιματα τθσ Ενζργειασ, ζτςι απευκφνουμε ζκκλθςθ, για μια εναλλακτικι προςζγγιςθ, ςτο ηιτθμα τθσ αντιμετϊπιςθσ τθσ διαρκϊσ επιδεινοφμενθσ Οικονομικισ Κρίςθσ, που ςυνιςτά ωρολογιακι βόμβα ςτα κεμζλια τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ! Περνϊντασ ςτθ ςυνειςφορά του Διμου μου, ςτθ ςθμερινι θμερίδα, αναφζρω ότι, ςτισ 31/03/2011, ο Διμοσ μασ κατζκεςε ςχζδιο δράςθσ για τθν Αειφόρο Βιϊςιμθ Ενζργεια, με τον τίτλο «Η Πόλθ μασ το 2020». Ο ςτόχοσ που κζτει το χζδιο, είναι θ μείωςθ εκπομπισ διοξειδίου του άνκρακα (CO2) από τισ δραςτθριότθτεσ εντόσ των ορίων του Διμου μασ, κατά 20%, από τα επίπεδα του 2005 που είναι το ζτοσ αναφοράσ, ζωσ το 2020.Αυτό κα επιτευχκεί, μζςω δράςεων ςε όλουσ τουσ τομείσ δραςτθριοτιτων τθσ πόλθσ μασ, και είναι οι εξισ : Μείωςθ των εκπομπϊν CO2 μζςα από μζτρα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςε όλεσ τθσ δθμοτικζσ δραςτθριότθτεσ, ςε κτίρια και οχιματα ζωσ το Μείωςθ των εκπομπϊν CO2 μζςα από τθ προϊκθςθ μζτρων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτον Οικιακό και τριτογενι τομζα. Μείωςθ των εκπομπϊν CO2 μζςα από τθ προϊκθςθ μζτρων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, ςτισ μεταφορζσ, ζωσ το Παραγωγι ποςοςτοφ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ που καταναλϊνεται εντόσ του Διμου από Ανανεϊςιμεσ Πθγζσ Ενζργειασ, ζωσ το Οφείλω, ςτο ςθμείο αυτό, να επιςθμάνω ότι, θ κατάςτρωςθ και θ υλοποίθςθ μιασ ενεργειακισ και κλιματικισ πολιτικισ είναι μια πολφ απαιτθτικι διαδικαςία. Απαιτείται να ςχεδιαςτεί με ςυςτθματικό τρόπο, και να υλοποιθκεί με ςυνεχι παρακολοφκθςθ όλων των αποτελεςμάτων τθσ. Προχποκζτει τθ ςυνεργαςία Ανάμεςα ςε διάφορα τμιματα και επίπεδα τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. Πρωτίςτωσ, όμωσ, απαιτείται να εξελιχκεί, με το βλζμμα ςε μια από τισ πιο ςθμαντικζσ προκλιςεισ που κζτει το φμφωνο των Δθμάρχων. Ο κάκε Διμοσ, να αποδεχκεί, αλλά και να ενςωματϊςει το χζδιο Δράςθσ για τθν Αειφόρο Ενζργεια ωσ λειτουργικό κομμάτι των κανονικϊν διαδικαςιϊν των κακθκόντων και των υποχρεϊςεϊν του! Κι αυτό είναι ικανι και αναγκαία ςυνκικθ για τθν επιτυχι υλοποίθςθ του χεδίου. 2

3 ε διαφορετικι περίπτωςθ, θ μζχρι ςιμερα εμπειρία μασ λζει ότι, όςο κι αν ςυντρζξουν άλλοι, ευνοϊκοί παράγοντεσ, θ απόκλιςθ από τον επιδιωκόμενο ςτόχο, αντί να μικραίνει, διαρκϊσ μεγαλϊνει. ε αυτό το πλαίςιο, ςασ γνωρίηω ότι, από κοινοφ, ςε 1 θ φάςθ, το Γραφείο Ευρωπαϊκϊν, του Διμου Αςπροπφργου, το Σμιμα Μθχανολόγων Μθχανικϊν και το Σμιμα Περιβάλλοντοσ του Διμου μασ, προζβθςαν ςτθ ςφςταςθ άτυπθσ ομάδασ, για τθ ςυλλογι ςτοιχείων, τθν κατάςτρωςθ και τθν υλοποίθςθ τθσ αειφόρου ενεργειακισ πολιτικισ και τθν παρακολοφκθςθ τθσ επίτευξθσ των ςτόχων που ζχουν τεκεί, κατά τθ ςφνταξθ, του χεδίου Δράςθσ για τθν Αειφόρο Ενζργεια. Σα βαςικότερα προβλιματα που αντιμετϊπιςε θ εν λόγω ομάδα ςε ό,τι αφορά ςτθν καταγραφι ςτοιχείων οφείλονται πρωτίςτωσ ςτο γεγονόσ ότι, δεν τθροφνταν κάποιο αρχείο με πλιρθ ςτοιχεία γφρω από τθν κατανάλωςθ ενζργειασ είτε για τα δθμοτικά κτίρια, είτε για τα δθμοτικά οχιματα. Κάτι τζτοιο, δεν προβλεπόταν, οφτε από τισ διατάξεισ που αφοροφν ςτθ λειτουργία των Ο.Σ.Α., οφτε από τον προςανατολιςμό των ίδιων των Ο.Σ.Α., που όπωσ καλά γνωρίηουμε- ζχουν άλλα, τεράςτια και δυςεπίλυτα προβλιματα, που απορροφοφν πολφ μεγάλο μζροσ τθσ δθμοτικισ μασ δραςτθριότθτασ. Κι ανάλογθ πρόβλεψθ, πρζπει να επιςθμάνουμε ότι απουςίαςε, κι από τθν πρόςφατθ Μεταρρφκμιςθ για το χϊρο τθσ Αυτοδιοίκθςθσ, όπωσ υιοκετικθκε με το ν.3852/2010, δθλαδι, με το «χζδιο Καλλικράτθσ», που, ναι μεν, άνοιξε - γενικόλογα- μια πόρτα ςτθ ςτοχοκεςία των Ο.Σ.Α., ωςτόςο, ίςωσ και εφλογα, απζφυγε να αγγίξει το ςυγκεκριμζνο ηιτθμα, αφινοντάσ το για τισ αλλαγζσ που επιβάλλεται να υιοκετθκοφν ςε μεταγενζςτερο χρόνο. το πλαίςιο αυτό, θ μόνθ πθγι άντλθςθσ ςτοιχείων, για τθν ομάδα που λειτοφργθςε ςτο πλαίςιο του Διμου Αςπροπφργου, ιταν ο κατάλογοσ που λάβαμε από τα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΑ», και αφοροφςε ςτθν τροφοδοςία ςε πετρζλαιο, ςτα χολεία του Αςπρόπυργου, κακϊσ και οι καταςτάςεισ πλθρωμϊν, που παραχωρικθκαν από τθν Οικονομικι Τπθρεςία του Διμου μασ, και αφοροφςαν ςε προμικειεσ καυςίμων. Επίςθσ, ιταν πολφ δφςκολο να βρεκοφν ακριβι ι ζςτω και κατά προςζγγιςθ, κάποια ςτοιχεία για τον Οικιακό και τον Σριτογενι τομζα. Βεβαίωσ, ςτο κομμάτι αυτό μασ βοικθςε το Κζντρο Ανανεϊςιμων Πθγϊν Ενζργειασ, με τα ςτοιχεία που διζκετε και τα οποία προζρχονται από τθ μελζτθ του GRIP. ασ αναφζρω, και κατζκεςα ςτο Προεδρείο τθσ ςυνάντθςθσ το ςχετικό πίνακα τισ δράςεισ και τα μζτρα που ζχουμε δεςμευτεί, ωσ Διμοσ, να υλοποιιςουμε μζχρι το 2020: 3

4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΗ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΚΟΣΟΤ ταδιακι αντικατάςταςθ λαμπτιρων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ Εκπόνθςθ μελζτθσ φωτιςμοφ για το ςφνολο του Διμου Μετατροπι 25 βαρζων οχθμάτων πετρελαίου για χριςθ υψθλϊν μιγμάτων βιοκαυςίμου Αντικατάςταςθ 25 βαρζων οχθμάτων πετρελαίου με οχιματα φυςικοφ αερίου Αντικατάςταςθ βενηινοκίνθτων οχθμάτων με υβριδικά ι θλεκτρονικά οχιματα Τιοκζτθςθ και εκπαίδευςθ πρακτικϊν όπωσ το Eco- Driving χεδιαςμόσ και υλοποίθςθ δράςεων διαχείριςθσ ςτόλου, προγραμματιςμοφ δρομολογίων Μελζτθ και καταςκευι φωτοβολταϊκοφ πάρκου. Μελζτθ και τοποκζτθςθ φωτοβολταϊκϊν ςτα κτίρια των Δθμοτικϊν χολείων τθσ περιοχισ. /ςτα πλαίςια Ευρωπαϊκϊν & εκνικζσ πρωτοβουλίεσ & ςτο πλαίςιο Εκνικϊν ευρϊ ευρϊ ευρϊ ευρϊ ευρϊ ευρϊ ευρϊ ευρϊ ευρϊ 4

5 Ακοφςατε, πολλζσ φορζσ, τθ φράςθ-πρόβλεψθ, «Ίδιοι πόροι». Επίςθσ, τθν ευχι, διότι περί ευχισ πρόκειται, να βρεκοφν εκνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα που κα επιτρζψουν τθν υλοποίθςθ του χεδίου. Ποφ καταλιγουμε; Μα εκεί, από όπου αρχίςαμε: Αν λάβουμε υπόψθ ότι, ο Διμοσ Αςπροπφργου, από τισ αρχζσ του 2010, ζωσ ςιμερα, ζχει υποςτεί περικοπζσ, από κεςμοκετθμζνουσ πόρουσ, προςζξτε(!), που ξεπερνοφν τα 35 εκατομμφρια Ευρϊ, αντιλαμβανόμαςτε αμζςωσ, ποιοι είναι εκείνοι οι παράγοντεσ, που πρζπει να ςυντρζξουν, ϊςτε, ζνα ςχζδιο, που μόνο υπερφίαλο δεν κα μποροφςε να χαρακτθριςτεί, να υλοποιθκεί επϋ ωφελεία του τόπου μασ, και τθσ εκνικισ και ευρωπαϊκισ οικονομίασ, κατϋ επζκταςθ! Με αυτζσ τισ ςκζψεισ, ολοκλθρϊνω τθν τοποκζτθςι μου, λζγοντασ ότι, θ ςυμμετοχι μασ ςτο όραμα είναι ςυνειδθτι επιλογι, που τθ μοιράηονται οι Πολίτεσ του Διμου μασ, πρόκεςθ υπάρχει, για τθν υλοποίθςθ του χεδίου, ςτο ςφνολό του, κι εκείνο που μζνει, όπωσ πάντα, είναι θ ςυνδρομι των κακοριςτικϊν παραγόντων, που κακορίηουν τθν τφχθ τζτοιων εγχειρθμάτων. Ελπίηουμε και ευχόμαςτε, κι εργαηόμαςτε, ϊςτε, θ ςυνδρομι αυτι να υπάρξει! ασ ευχαριςτϊ, για τθν προςοχι ςασ! 5

Διμοσ Παραλιμνίου φμφωνο των Δθμάρχων

Διμοσ Παραλιμνίου φμφωνο των Δθμάρχων φντομθ περίλθψθ Σο φμφωνο των Δθμάρχων είναι μια φιλόδοξθ πρωτοβουλία που εμπλζκει Ευρωπαϊκά αςτικά κζντρα και πόλεισ ςτον αγϊνα κατά τθσ κλιματικισ αλλαγισ. Οι Διμαρχοι, που υπογράφουν το φμφωνο, δεςμεφονται

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ 2008-2016 ΣΤΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, επτέμβριος 2011 2008-2016 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΗΓΗΗ ΣΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΩΝ ΚΣΕΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΘΜΑΤΩΝ: ΘΕΣΕΙΣ & ΡΑΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΕΡΙΘΕΩΘΤΘ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ

ΕΙΗΓΗΗ ΣΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΩΝ ΚΣΕΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΘΜΑΤΩΝ: ΘΕΣΕΙΣ & ΡΑΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΕΡΙΘΕΩΘΤΘ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΡΙΘΕΩΘΤΘΣ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΕΙΗΓΗΗ ΣΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΩΝ ΚΣΕΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΘΜΑΤΩΝ: ΘΕΣΕΙΣ & ΡΑΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΕΡΙΘΕΩΘΤΘ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.)

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Ζτοσ, 2015 Ειδικόσ Διαβακμιδικόσ φνδεςμοσ Νομοφ Αττικισ Ειςαγωγικό θμείωμα O παρϊν οδθγόσ ζχει ςκοπό να υποδείξει μια διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΤΠΟΛΕΙΜΜΑΣΙΚΗ ΒΙΟΜΑΖΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ: ΛΑΖΑΡΙΔΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Περιεχομζνων

Πίνακασ Περιεχομζνων Τεφχοσ 3/Ιανουάριοσ 2015 Πίνακασ Περιεχομζνων Editorial... 2 Ζνα μινυμα από τον John Huckle... 2 Ο απόθχοσ από τθ Nagoya... 4 Προςεγγίηοντασ το Αειφόρο χολείο... 7 «Ο χώροσ ωσ ζνα παιδαγωγικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΝΕΔ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ;

ΟΝΝΕΔ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ; ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ; Η πρϊτθ οργάνωςθ νζων ςτθν Ελλάδα ζχει αναδείξει ςθμαντικά ηθτιματα και κζςεισ πρϊτθ από όλουσ. Πρϊτθ θ ΟΝΝΕΔ ζχει ςυμπεριλάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΣΘΓΘΣΕΛΣ ΓΛΑ ΚΑΤΕΥΚΥΝΤΘΛΕΣ ΓΑΜΜΕΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΦΥΣΛΚΟΥ ΑΕΛΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΣΘΓΘΣΕΛΣ ΓΛΑ ΚΑΤΕΥΚΥΝΤΘΛΕΣ ΓΑΜΜΕΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΦΥΣΛΚΟΥ ΑΕΛΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΑΕΚ ΕΙΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΓΡΑΜΜΕ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ Μάρτιοσ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΑΓΩΓΘ... 3 2. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ... 4 2.1 ΡΑΓΚΟΣΜΛΑ ΕΝΕΓΕΛΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ... 4 2.2 ΕΥΩΡΑΪΚΑ ΕΝΕΓΕΛΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ & ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ανάλυςθ Κατάτμθςθσ τθσ Αγοράσ Βιομάηασ για τουσ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ επτζμβριοσ2013

Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ επτζμβριοσ2013 Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Δρ. Καμινάρθσ Σταφροσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ πουδαςτισ: Κρθτιϊτθσ Ανδρζασ ΑΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ»

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Α Ν Α Ρ Γ Τ Ρ Ο Δ Ε Ν Α Ξ Α Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Εν μζςω πολιτικισ και οικονομικισ κρίςθσ, με τθν κεντρικι διοίκθςθ να προςπακεί να απαλλαγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 4 ΦΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH Ανάδοχοσ: MARC AE ΙΝ ΣΙΣΟΤΣΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟ ΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΒΙΟΣΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914 ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΕΛΑΛΑ ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΛ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΛΟΣ 2011 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν Διοίκθςθ Επιχειριςεων-Μάνατημεντ Τουριςτικϊν Επιχειριςεων Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ Αρικμόσ Μθτρϊου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΨΑΛΑΛΟ 1 ΡΕΛΓΑΨΘ ΤΘΣ ΥΨΛΣΤΑΜΕΝΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΨΑΛΣΤΟΥ

ΚΕΨΑΛΑΛΟ 1 ΡΕΛΓΑΨΘ ΤΘΣ ΥΨΛΣΤΑΜΕΝΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΨΑΛΣΤΟΥ Ρ Ε Λ Ε Ω Ο Μ Ε Ν Α ΕΛΣΑΓΫΓΘ 1. Θεςμικό πλαίςιο επιχειρθςιακών προγραμμάτων 3 2. κοποί των τετραετών επιχειρθςιακών προγραμμάτων 3 2.1 Προώκθςθ τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ 4 2.2 Εςωτερικι ανάπτυξθ του ΟΣΑ ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξθ Μεκοδολογίασ και υςτιματοσ Τποςτιριξθσ Αποφάςεων υγκριτικισ Αξιολόγθςθσ Ιςτοςελίδων Μποφτςθσ Παναγιϊτθσ

Διαβάστε περισσότερα

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 1 Copyright 2010 Ελλθνικό Μδρυμα Ευρωπαϊκισ και Εξωτερικισ Υολιτικισ (ΕΟΛΑΠΕΥ) Οεωφ. Βας. Χοφίασ 49, 106 76 Ακινα Ψθλ..: 210 7257 110 Fax: 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr Πε τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκληρωμϋνο Πολυκαναλικό Σύςτημα Διαχεύριςησ και Παρακολούθηςησ Συνθηκών Κύνηςησ ςτο Οδικό Δύκτυο των Καλλικρϊτειων Δόμων Λαμιϋων, Δομοκού, Μακρακώμησ, Στυλύδασ Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ και ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑΣΑ ΑΓΟΡΑ 1

ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ και ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑΣΑ ΑΓΟΡΑ 1 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΣΗ ΠΡΑΙΝΗ ΒΙΒΛΟΤ «Προετοιμαςία προσ μια πλιρθ φγκλιςθ του Οπτικοακουςτικοφ Κόςμου Ανάπτυξθ, Δθμιουργία και Αξίεσ» ςτο πλαίςιο Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ Ζρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011

Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011 Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011 ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Για τθν προετοιμαςία τθσ ζκδοςθσ εργάςτθκε το ςφνολο του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ «Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ Α.Ε.». Ειδικότερα ςυνζβαλαν οι κάτωκι:

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Σφςτθμα Διαχείριςθσ, Απομακρυςμζνθσ Ραρακολοφκθςθσ και Ολοκλθρωμζνων Συναλλαγών για το δίκτυο φδρευςθσ του Διμου Εμμανουιλ Ραππά» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΘΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΘΛ ΡΑΡΡΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΜΥΩΝΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΦΕΗ 2014-2020

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΜΥΩΝΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΦΕΗ 2014-2020 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΜΥΩΝΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΦΕΗ 2014-2020 Ιούλιοσ 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΨΝ ΕΛΧΑΓΩΓΘ...5 1 ΦΩΚΠΛΧΕΛΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΩΚΩΓΦΑΠΠΛΧΘ ΨΘΧ ΞΩΥΦΣΩ ΠΕ ΨΘ ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΘ ΨΘΧ ΕΡΩΧΘΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΩΥΡΘ, ΒΛΩΧΛΠΘ ΞΑΛ ΧΩΦΛΧ

Διαβάστε περισσότερα

Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών. Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking. Ακαδημία Πίζηηρ. Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη

Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών. Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking. Ακαδημία Πίζηηρ. Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη Τεφχοσ 32 - Ιοφλιοσ 2014 Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking Ακαδημία Πίζηηρ Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη Διαγωνιζμόρ «i-bank Καινοηομία & Τεσνολογία» Εηαιπική Κοινωνική Εςθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤΡΚΙΑ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΕΟΣ ΣΗΝ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤΡΚΙΑ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΕΟΣ ΣΗΝ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤΡΚΙΑ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΕΟΣ ΣΗΝ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ Επιβλζπων: Δημήτριοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΗΡΑΓΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΗΡΑΓΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΗΡΑΓΓΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΟΣΗΣΑ ΑΠΟ ΣΗ ΔΙΕΛΕΤΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΜΕΣΑΦΕΡΟΤΝ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΑ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 1 Copyright 2010 Ελλθνικό Μδρυμα Ευρωπαϊκισ και Εξωτερικισ Υολιτικισ (ΕΟΛΑΠΕΥ) Οεωφ. Βας. Χοφίασ 49, 106 76 Ακινα Ψθλ..: 210 7257 110 Fax: 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr Πε τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρλατφόρμα παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ ςυμμετοχισ του πολίτθ ςτα κοινά ςτο Νζο Διμο Εμμανουιλ Ραππά Νομοφ Σερρϊν» Ανακζτουςα Αρχι:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ AΚΑΔΗΜΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ (ΙΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΙΟΣ 2012)

ΚΥΠΡΙΑΚΗ AΚΑΔΗΜΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ (ΙΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΙΟΣ 2012) ΚΥΠΡΙΑΚΗ AΚΑΔΗΜΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΡΗΕΣΙΑΣ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΡΟΕΔΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε. (ΙΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΙΟΣ 2012) ΕΡΙΧΕΙΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΑΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2011 ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα