ΘΕΜΑ ( 1) «Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων Δήμου Τεμπών, έτους 2015» Αριθμός Απόφασης ( 237)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ ( 1) «Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων Δήμου Τεμπών, έτους 2015» Αριθμός Απόφασης ( 237)"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μακρυχώρι Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθ. πρωτ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 20/2014 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών Σήμερα στις 25 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 το Δημοτικό Σ/λιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθ. πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ. που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Σ/λους αυτού (άρθρο 95 του Ν. 3463/2006) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Σ/λων ήταν: Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ( 24 ) 1. Τσέτσιλας Δημήτριος 15. Έξαρχος Γεώργιος 2. Τσάτσαρης Χρήστος 16. Γκατζόγιας Παναγιώτης 3. Τσούγιας Χρήστος 17. Μανώλης Γεώργιος 4. Αργυρίου ιωάννης 18. Κυρίτσης Γεώργιος 5. Νταφούλης Κων/νος 19. Βλάγκας Ιωάννης 6. Τσιαπλές θωμάς 20. Νικολάου Γεώργιος 7. Τσιόπα-Λύτρα Γεωργία 21. Καραναστάσης Αθανάσιος 8. Ζησάκη Ξανθή 22. Σίμος Γεώργιος 9. Πανάγου Ελευθερία 23. Κακαγιάννης χρήστος 10. Καρατέγος Μιχάλης 24. Μπίκας Χρήστος 11. Σαϊτης Αστέριος Διψάνας Αχιλλεύς Τσεργάς Κων/νος Ζάχος Βασίλειος Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ( 3 ) 1. Μπουζέκης Ευθύμιος Αν και νόμιμα κληθέντες 2. Μαϊμάρης Δημήτριος 3. Ντόντος Γεώργιος Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Κολλάτος Κων/νος. Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. Προσκλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Καλότυχος Γ., Μιχαλάκης Σ., Ζαφείρης Κ., Λαϊνας Αθ., Γκανάτσιος Αντ., Μπίκας Ι., Νταναβάρα Αργ., Νταής Β., καθώς και οι εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων Λαγούρος Ι., Βλαχοστέργιος Γ., Μήτσιου Ι., Καραμανές Ν., Αβραμούλη Μ., Σουκοβελου Π., Σακκαβός Ι. Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κ. Τσέτσιλας ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση και έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο. ΘΕΜΑ ( 1) «Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων Δήμου Τεμπών, έτους 2015» Αριθμός Απόφασης ( 237)

2 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 208 του Ν 3463/2006 του Δ.Κ.Κ. το Δημοτικό Συμβούλιο οφείλει τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την έναρξη του οικον. έτους να καταρτίσει το γενικό πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει με σειρά προτεραιότητας τα έργα τα οποία πρέπει να εκτελεσθούν και που η δαπάνη τους μπορεί να αντιμετωπισθεί με τα κάθε είδους έσοδα του προϋπολογισμού. Η δαπάνη για κάθε έργο υπολογίζεται κατά προσέγγιση, σύμφωνα με προκαταρκτικές εκθέσεις, προμελέτες ή άλλα εκτιμητικά στοιχεία αλλά επειδή δεν υπάρχουν για όλα τα έργα τέτοια στοιχεία κατά αναπότρεπτη ανάγκη η δαπάνη θα καταρτισθεί κατά την απόλυτη κρίση των μελών του Συμβουλίου. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του ανωτέρω άρθρου δεν επιτρέπεται η εκτέλεση έργου που δεν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα αυτό. Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010: «Για το μεσοπρόθεσμο Προγραμματισμό των Δήμων εκπονείται πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ' έτος σε ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και Ετήσιο Προϋπολογισμό. Το τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται μαζί με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, το οποίο αποτελεί μέρος του και επισυνάπτεται, σε αυτό, ως παράρτημα» Στις παρ.4 και 5 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010 ορίζονται τα εξής: «4.Το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας με απόφαση που λαμβάνεται ένα μήνα τουλάχιστον πριν την κατάρτιση του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος του δήμου, εισηγείται στην εκτελεστική επιτροπή με σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της περιφέρειάς του και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη, τις δράσεις που πρέπει να περιλαμβάνει το επιχειρησιακό πρόγραμμα του δήμου και τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν. 5.Στη συνεδρίαση του συμβουλίου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας για τη λήψη των αποφάσεων της προηγούμενης παραγράφου, καλούνται οι κοινωνικοί φορείς της περιφέρειάς της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας, προκειμένου να υποβάλλουν τις προτάσεις τους. Εάν το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας δεν υποβάλλει εισήγηση εμπρόθεσμα στην εκτελεστική επιτροπή, το σχέδιο του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος του δήμου καταρτίζεται χωρίς αυτήν.» Με βάση τα παραπάνω τα συμβούλια των δημοτικών κοινοτήτων υπέβαλλαν τις εισηγήσεις τους σχετικά με τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν στα διοικητικά όρια της καθεμίας. Σύμφωνα με την περίπτ. γ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή καταρτίζει και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου και έχει την ευθύνη της υλοποίησής του. Συνεχίζοντας ο κ. Δήμαρχος είπε πως στο τεχνικό πρόγραμμα δεν υπάρχουν ούτε μελέτες, ούτε συντηρήσεις, γιατί έτσι ορίζει ο νόμος. Ανά υπηρεσία υπάρχουν κάποιες προβλέψεις έργων. Προτάθηκαν έργα για κάθε τοπική κοινότητα. Βάζουμε ως στόχο να υλοποιηθεί τουλάχιστον ένα έργο σε κάθε κοινότητα. Έχοντας λάβει γνώσει των ανωτέρω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά και σύμφωνα με την εισήγηση που σας διανεμήθηκε. Οι Δημοτικού Σύμβουλοι [που πήραν το λόγο, τοποθετήθηκαν ως εξής: Μανώλης: Αυτό το τεχνικό πρόγραμμα στηρίζεται, όπως βλέπω, μόνο σε ΕΣΠΑ, Α. Μπαλτατζή, ΠΑΑ, δηλαδή, όπως λέμε «ο Θεός να βάλει το χέρι του να μας τα εγκρίνουν», γιατί ως δήμος, αν και περιμέναμε κάπως έτσι να είναι η κατάσταση η οικονομική, είναι ακόμη χειρότερη. Οι περισσότερες διαμαρτυρίες έρχονται από το Συκούριο. Από μια έτσι ματιά βλέπω ότι υπάρχουν ολοκληρωμένες μελέτες στον Πυργετό, αλλά στο Συκούριο ούτε μία. Προβλέπονται, βέβαια, κάποια έργα στο Συκούριο όπως είναι το Δημαρχείο, το Ειρηνοδικείο, λιμνοδεξαμενή, καλά, το φράγμα αυτό στην Κρυόβρυση μην το αγγίζετε, αφήστε το, προσπάθησαν και παλιά το 1986, θα σας πει και ο κύριος Γκατζόγιας και αυτό μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, γιατί τόση αμέλεια

3 προς το Συκούριο; Ούτε μία μελέτη; Το τεχνικό πρόγραμμα αυτό είναι πάρα πολύ φτωχό. Δυστυχώς, αυτές είναι οι δυνατότητες του δήμου, το καταλαβαίνουμε. Πιστεύω στην πορεία αυτά που είναι με κόκκινα και δεν υπάρχουν μελέτες, να υλοποιηθούν όλα. Προς αυτή την κατεύθυνση θα βοηθήσουμε όλοι. Γκατζόγιας: Βλέποντας το τεχνικό πρόγραμμα που αφορά την περιοχή μας (δημοτική ενότητα Νέσσωνος) καθώς και τα προηγούμενα τρεισήμισι χρόνια στην περιοχή μας και ειδικά στο Συκούριο, δεν έχει γίνει κάτι. Διαβάζοντας το τεχνικό πρόγραμμα το σημερινό, εκτός από δύο μεγάλα έργα, τα οποία στην ουσία μπήκαν για να μην εκτελεστούν, δεν είδα κανένα άλλο. Θέλω, επίσης, να επισημάνω ορισμένα έργα τα οποία είναι σημαντικά. Ένα είναι ο περιφερειακός του Συκουρίου. Το Συκούριο αυτή τη στιγμή δεν έχει περιφερειακό δρόμο. Δεύτερον, οι ασφαλτοστρώσεις. Όλοι οι δρόμοι εντός του Συκουρίου, δεν ξέρω, ίσως λόγω της κακής κατασκευής του δικτύου ύδρευσης όλα τα χρόνια έχουν διαλυθεί, καταστραφεί και δεν υπάρχει ένας δρόμος σωστός. Επιπλέον, είναι οι πεζοδρομήσεις που έχουν κάτι χρόνια να γίνουν στο Συκούριο. Οστεοφυλάκιο στο νεκροταφείο δεν υπάρχει, τα κουτιά παραμένουν πάνω στα μνήματα. Τεχνικά ομβρίων, υπάρχουν γειτονιές όπου με την παραμικρή πλημμύρα, ειδικά το καλοκαίρι, πλημμυρίζουν. Έχω επισημάνει τρία-τέσσερα σημεία όπου οι άνθρωποι έχουν δίκιο: το ένα είναι στην πλατεία, στο κρεοπωλείο του κυρίου Μωραϊτη, δηλαδή ό,τι κατεβάζει από την πάνω πλατεία ο δρόμος και από άλλα σημεία, συγκεντρώνονται από το κρεοπωλείο μέχρι του Κούκουλη. Και ένα άλλο ακριβώς στου Στέργιου του Λιώκα το σπίτι. Όλη η γειτονιά αυτή, από πάνω το δρόμο που σας είπα συγκεντρώνεται σε εκείνο το σημείο. Μπίκας: βλέποντας τα έργα που έχετε, τα δέκα-δώδεκα είναι καινούρια, τα άλλα είναι συνεχιζόμενα και από αυτά τα και κάτι, αν το βάλουμε σε ποσά είναι τα συνεχιζόμενα έργα από προηγούμενα έτη. Ουσιαστικά το νέο τεχνικό πρόγραμμα που παρουσιάζετε και θέτετε προς ψήφιση εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο έχει ελάχιστα πράγματα, όπως και ο προϋπολογισμός που θα δούμε στη συνέχεια, δεν έχουν καμία προοπτική, ούτε έργα υποδομής. Κοιτάω για κάθε χωριό, είπε ο κύριος Μανώλης ορισμένα πράγματα στα οποία δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς. Είναι όχι φτωχό, προσαρμόζεται πλήρως στις επιταγές και στην κατάσταση αυτή που βρίσκονται οι δήμοι (περικοπές οικονομικών κ.λ.π.). Κυρίως ομολογήσατε ότι οι δημοτικοί πόροι που έχουμε είναι ελάχιστοι, δεν μπορούμε να κάνουμε έργα και προσαρμόζεστε σ αυτή την κατάσταση. Αυτό είναι το τεχνικό πρόγραμμα. Τα υπόλοιπα που έχετε εδώ είναι ανταποδοτικά τα περισσότερα, τα οποία είναι λεφτά των δημοτών μας. Το τεχνικό αυτό πρόγραμμα δεν βασίζεται πουθενά, δεν έχει καμία προοπτική, προσαρμόζεται στις επιταγές του Καλλικράτη-κυβέρνησης. Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Δημάρχου, το τεχνικό πρόγραμμα, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του Ν.3463/2006 και μετά από διαλογική συζήτηση [Μειοψήφησε ο κ. Μπίκας]. Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Κ α τ ά Π λ ε ι ο ψ η φ ί α Ψηφίζει το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Τεμπών έτους 2015, το οποίο εμφανίζεται ως εξής : ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 Α/Α ΕΡΓΑ Προϋπ/νη δαπάνη (Ευρώ) 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.216,66 1 Εσωτερική διαρρύθμιση Δημοτικού Καταστήματος Μακρυχωρίου 15 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ,46 1 Μετατροπή του πρώην Ειρηνοδικείου σε ΚΑΠΗ στην Τ.Κ. ΧΡΗΜΑΤΟ - ΔΟΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 7.216,66 Δημ. Πόροι Συνεχιζόμενο έργο ,39 ΚΑΠ Συνεχιζόμενο έργο ,52 Αγ. Παρασκευή Νέο έργο Διαμορφώσεις των εκπαιδευτηρίων στην Τ.Κ. 3 Χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων Αιγάνης ,55 Leader Συνεχιζόμενο έργο

4 4 Πνευματικό κέντρο Πυργετού ,00 ΝΕΟ ΠΑΑ Νέο έργο ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ,64 1 Διαμόρφωση Αμαξοστασίου του Δήμου ,64 Δημ. Πόροι Νέο έργο Τεμπών 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ,86 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 1 Επέκταση αρδευτικού δικτύου Παραποτάμου του Δήμου Τεμπών 7.200,00 ΚΑΠ Συνεχιζόμενο έργο Αντικατάσταση - υπογείωση υφιστάμενου δικτύου άρδευσης ΔΔ Πουρναρίου 3 Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Αιγάνης 4 Αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης Ελιάς ,68 ΚΑΠ 5 ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Δ.Δ. ΠΥΡΓΕΤΟΥ - Δ.Δ. ΑΙΓΑΝΗΣ 6 Υπογείωση - βελτίωση αρδευτικού δικτύου Παραποτάμου του Δήμου Τεμπών 7 Επισκευή αντλιοστασίων ύδρευσης Τ.Κ. Αιγάνης 8 Επισκευή αντλιοστασίων ύδρευσης Τ.Κ. Πυργετού 9 Επισκευή αντλιοστασίων ύδρευσης Τ.Κ. 10 Επισκευή αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης Τ.Κ. Γόννων 11 Επισκευή αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης Τ.Κ. Μακρυχωρίου 12 Επισκευή αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης Τ.Κ. Ελάτειας 13 Επισκευή αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης Τ.Κ. Αμπελακίων 14 Επισκευή αντλιοστασίων άρδευσης Τ.Κ. Πουρναρίου 15 Επισκευή αντλιοστασίων άρδευσης Τ.Κ. Νέσσωνος 16 Επισκευή αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης Τ.Κ. Παραποτάμου 17 Επισκευή αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης Τ.Κ. Ιτέας 18 Επισκευή αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης Τ.Κ.Τεμπών 19 Επισκευή αντλιοστασίων άρδευσης Τ.Κ. Καλοχωρίου 20 Επισκευή αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης Τ.Κ. Ευαγγελισμού 21 Επισκευή αντλιοστασίων άρδευσης Τ.Κ. Συκουρίου 3.817,88 ΠΑΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΠΑ - ΜΠΑΛΝΤΑΤΖΗΣ Συνεχιζόμενο έργο ,00 Δημ. Πόροι Νέο έργο Συνεχιζόμενο έργο ,97 ΠΑΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΠΑ - ΜΠΑΛΝΤΑΤΖΗΣ Συνεχιζόμενο έργο ,33 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ Συνεχιζόμενο οικονομικό αντικείμενο 6.273,00 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ Συνεχιζόμενο έργο ,00 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ Συνεχιζόμενο έργο ,00 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ Συνεχιζόμενο έργο ,00 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ Συνεχιζόμενο έργο ,00 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ Συνεχιζόμενο έργο ,00 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ Συνεχιζόμενο έργο ,00 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ Συνεχιζόμενο έργο ,00 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ Συνεχιζόμενο έργο ,00 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ Συνεχιζόμενο έργο ,00 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ Συνεχιζόμενο έργο ,00 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ Συνεχιζόμενο έργο ,00 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ Συνεχιζόμενο έργο ,00 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ Συνεχιζόμενο έργο ,00 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ Συνεχιζόμενο έργο ,00 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ Νέο έργο Επισκευή αντλιοστασίων ύδρευσης Τ.Κ ,00 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ Νέο έργο

5 Κρανιάς (Κουλούρας) 23 Επισκευή αντλιοστασίων ύδρευσης Τ.Κ ,00 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ Νέο έργο Καλλιπεύκης 24 Επισκευή αντλιοστασίων άρδευσης Τ.Κ. Όσσας 25 Επισκευή αντλιοστασίων άρδευσης Τ.Κ. Κυψελοχωρίου 3.600,00 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 3.600,00 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ Νέο έργο Νέο έργο ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ,69 1 Τεχνικά έργα αποχέτευσης ομβρίων υδάτων ,00 Δημ. Πόροι Νέο Έργο Τεχνικά έργα όμβριων υδάτων ΤΚ 6.999,94 Δημ. Πόροι Νέο Έργο Καλοχωρίου 3 Τεχνικά έργα όμβριων υδάτων ΤΚ Σπηλιάς ,24 Δημ. Πόροι Νέο Έργο Αναπλάσεις εξωραϊσμοί παραλίας Αιγάνης (Μεσσάγγαλα - Καστρί Λουτρό) ,58 Δημ. Πόροι Συνεχιζόμενο οικονομικό αντικείμενο Αναπλάσεις οικισμού Πυργετού ,30 ΠΑΑ ΕΛΛΑΔΑ Συνεχιζόμενο ΕΣΠΑ - οικονομικό ΜΠΑΛΝΤΑΤΖΗΣ αντικείμενο 6 Αναπλάσεις οικισμού Ελάτειας ,00 ΝΕΟ ΠΑΑ Νέο Έργο Ανάπλαση στο κέντρο του χωριού της Τ.Κ ,00 Δημ. Πόροι Νέο Έργο Καλοχωρίου 8 Αναπλάσεις οικισμού Πουρναρίου ,00 ΝΕΟ ΠΑΑ Νέο Έργο Ανακατασκευή καλντεριμιών στην Τ.Κ ,24 Αγ. Παρασκευή Νέο Έργο Πλακόστρωση στο κέντρο του χωριού ΔΔ ,96 ΕΤΕΡΠΣ Συνεχιζόμενο έργο Καλλιπεύκης 11 Εσωτερική οδοποιία Καλοχωρίου ,51 ΚΑΠ Συνεχιζόμενο έργο Εσωτερική οδοποιία στην Τ.Κ. Συκουρίου 2.425,00 ΚΑΠ Νέο Έργο Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Παραποτάμου 6.027,00 Δημ. Πόροι Νέο Έργο Οδική παράκαμψη Πυργετού μέσω "Μεριά" ,00 ΝΕΟ ΠΑΑ Νέο Έργο και "Σταυρού" προς αγρόκτημα Πυργετού 15 Κατασκευή αγροτικής οδοποιίας στη ΔΚ ,00 ΝΕΟ ΠΑΑ Νέο Έργο Πουρναρίου 16 Ανάπλαση εισόδου του οικισμού ,92 ΘΗΣΕΑΣ Συνεχιζόμενο έργο Αμπελακίων και περιβάλλοντος χώρου Αγίου Γεωργίου (Β Φάση) 35 ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 0,00 45 ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ 0,00 70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ,31 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΘΗΣΕΑΣ ,92 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6.905,76 ΠΑΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΠΑ ,15 ΜΠΑΛΝΤΑΤΖΗΣ ΝΕΟ ΠΠΑ ,00 LEADER ,55 ΕΤΕΡΠΣ ,96 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ,33 ΚΑΠ ,58 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ , ,37

6 Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 237/ Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω: Ο Πρόεδρος (υπογραφή) Πιστό αντίγραφο Μακρυχώρι O Πρόεδρος Δ.Σ. Τσέτσιλας Δημ. Τα Μέλη (υπογραφές)

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μακρυχώρι 04-05-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. πρωτ. 4235 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 6/2015 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών Σήμερα στις 28 του μήνα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. ΑΔΑ: ΒΟΖΞΩΞΗ-ΑΒ o ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 0 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. /0 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΥ2ΩΨΚ-Ρ65 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 2 / 2013 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 09 : 00 π. μ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΩΞΒ-Ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΩΞΒ-Ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 8 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Ο ήµαρχος ηµήτριος Εσερίδης προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Ο ήµαρχος ηµήτριος Εσερίδης προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ Αριθ. Απόφασης : 233/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού της 17ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου, της 10/11/2014 Στον Αλµυρό σήµερα την 10η του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Ορεστιάδας Οικονομικού έτους 2014.

ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Ορεστιάδας Οικονομικού έτους 2014. ΑΔΑ: ΒΛΤΩΞΒ-Ξ7Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 0 ο Πρακτικό Συνεδρίασης τoυ Δημoτικoύ

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφιση προϋπολογισμού, του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και του Πίνακα Στοχοθεσίας του Δήμου Νεστορίου οικον. έτους 2014

Ψήφιση προϋπολογισμού, του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και του Πίνακα Στοχοθεσίας του Δήμου Νεστορίου οικον. έτους 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 18 ης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 207/2013 ΘΕΜΑ Ψήφιση προϋπολογισμού, του

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Κέρκυρας οικονομικού έτους 2011».

Θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Κέρκυρας οικονομικού έτους 2011». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 10-188 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας στις 18-04-2011. Θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Κέρκυρας οικονομικού έτους 2011». Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17591/30-12-2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17591/30-12-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17591/30-12-2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 23 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 13-02-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της 13-02-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 17 Απόσπασμα από το πρακτικό της 13-02-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα: Ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ετήσιου Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. «Έγκριση της υπ αριθμ. 162/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για καθορισμό αρδευτικών τελών».

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. «Έγκριση της υπ αριθμ. 162/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για καθορισμό αρδευτικών τελών». 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10509/4-8- Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 11 ης / Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 130/ Π

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 11/2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11 /2011

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 11/2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11 /2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 4 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της 29-8-2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 30/2013

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της 29-8-2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 30/2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Συνεδρίαση 5 η ΔΗΜΟΣ της 29-8-2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Αριθ. Απόφασης 30/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 29-8-2013 της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Επιχειρησιακός Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Πρέβεζας 2012-2014 Γ ΦΑΣΗ»

ΘΕΜΑ: «Επιχειρησιακός Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Πρέβεζας 2012-2014 Γ ΦΑΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 16/ Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την 5-11-, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Από το πρακτικό της αριθμ.14 /2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας. Αριθ. Απόφασης 467 /2014. Περίληψη

Απόσπασμα Από το πρακτικό της αριθμ.14 /2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας. Αριθ. Απόφασης 467 /2014. Περίληψη Απόσπασμα Από το πρακτικό της αριθμ.14 /2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας. Αριθ. Απόφασης 467 /2014 Περίληψη «Ψήφιση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Πέλλας για

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ : Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 ΤΑΧ.ΚΩΔ. : 48 100 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦ : Κοψάρη Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΘΕΜΑ 1 ο :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συνεδρίαση 5 η ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της 08-07-2014 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ Αριθ. Απόφασης 22/2014 Μαραθώνος 10 145 75 Σταμάτα Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Στη Σταμάτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 2/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 2/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 2/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα δέκα (10) του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 5/2013 ειδικής έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 5/2013 ειδικής έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 5/2013 ειδικής έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση του διετούς σχεδίου δράσης της Κοινωφελούς Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου- Αράχωβας-Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 151/2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου- Αράχωβας-Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 151/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ- ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 3222/14.4.20114 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου- Αράχωβας-Αντίκυρας,

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 14 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 174/2013

AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 14 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 174/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 14 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 174/2013 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Στο Μαρούσι σήμερα 24 Ιουλίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στο Δημαρχείο Αμαρουσίου (Βασ.

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 17η του μήνα Ιουλίου του έτους 2015 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 10 ης / 28-5-2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 10 ης / 28-5-2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Δημοτικό Συμβούλιο Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αριθμ.πρωτ.: 7959/12-6-2013 Αριθμός Απόφασης 98/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 10 ης / 28-5-2013 τακτικής συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός Απόφασης 7/2013 Θέμα : «Κατάρτιση Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα