Θεµατική Ενότητα: Νέες Τεχνολογίες (εκτός Πληροφορικής) στην Εκπαίδευση Κατηγορία Εργασίας: Λύκειο, Τριτοβάθµια εκπαίδευση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θεµατική Ενότητα: Νέες Τεχνολογίες (εκτός Πληροφορικής) στην Εκπαίδευση Κατηγορία Εργασίας: Λύκειο, Τριτοβάθµια εκπαίδευση"

Transcript

1 Περίθλαση φωτός από συµπαγή δίσκο (CD): Μέτρηση της απόστασης των γραµµών (tracks) στην επιφάνεια ενός CD. Ένα πείραµα µε απλά µέσα ως εργαστηριακή άσκηση φυσικής Ιωάννης Α. Σιανούδης Επίκουρος Καθηγητής, Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Τµήµα Φυσικής Χηµείας & Τεχν. Υλικών, /νση: Αγ. Σπυρίδωνος, 1 10 Αιγάλεω, Website: Θεµατική Ενότητα: Νέες Τεχνολογίες (εκτός Πληροφορικής) στην Εκπαίδευση Κατηγορία Εργασίας: Λύκειο, Τριτοβάθµια εκπαίδευση Περίληψη: Η παρούσα εργασία αποτελεί µια πρόταση για την εφαρµογή στο εργαστήριο φυσικής µιας ενδιαφέρουσας από παιδαγωγική άποψη εργαστηριακής άσκησης, η οποία αποσκοπεί στην καλύτερη κατανόηση και εµπέδωση από µεριάς του µαθητή (σπουδαστή) ενός βασικού φαινόµενου της κυµατικής οπτικής, όπως είναι αυτό της περίθλασης του φωτός και µάλιστα µέσα από ένα εύκολο και εύληπτο πείραµα, που διεξάγεται µε απλά µέσα και υλικά της σύγχρονης και καθηµερινής τεχνολογίας, προς τα οποία ο ίδιος ο σπουδαστής αισθάνεται πιο οικείος. Οι µετρήσεις που διεξάγονται ενισχύουν τα παραπάνω, δεδοµένου ότι οδηγούν σε ένα απτό αποτέλεσµα που είναι o προσδιορισµός της απόστασης των χαραγµένων στην επιφάνεια ενός συµπαγή δίσκου (CD) γραµµών, µε αρκετά µεγάλη ακρίβεια, καθώς και µια εκτίµηση της χωρητικότητας του σε πληροφορίες. Η σύγκριση των αποτελεσµάτων µέτρησης γίνεται µε µια σταθερά, η οποία αποτελεί στην τεχνολογία των CD ένα βιοµηχανικό πρότυπο. Το γεγονός, ότι στην εν λόγω άσκηση επιτυγχάνεται η σύνδεση της φυσικής µε τις νέες τεχνολογίες της πληροφόρησης, αποτελεί από µόνο του ένα επιπλέον ερέθισµα και κίνητρο αφύπνισης του ενδιαφέροντος από την µεριά των διδασκοµένων. Λέξεις Κλειδιά: περίθλαση φωτός, Laser pointer, CD, µετρήσεις µικρών αποστάσεων Abstract: The present work constitutes a proposal for the application of a Lab exercise in the Physics lab, interesting in a pedagogical view, which is intended to improve the students' understanding of a basic phenomenon of wave optics, like the diffraction of light, through an easy experiment to take and to understand. The means and materials, which are utilised in this experiment are simple and are also objects of the recent and daily technology, mostly familiar to young people. Additionally, the suggested scenario of measurements aids in the understanding of physics phenomena and allows drawing a tactual result: designating the distance of the tracks on the surface of the compact disk (CD) with significant precision. So the comparison of the measurements result can be done with a constant, which is as an industrial standard, in CD technology, the distance of the (lines) tracks. In the present Lab exercise the link of physics to the new technologies is achieved, which gives an additional stimulant and impulse to raise the students' interest. Εισαγωγή. Η επιφάνεια του συµπαγή δίσκου (Compact Disk, CD) είναι λεία και ως εκ τούτου ως κάτοπτρο ανακλαστική στο φως που πέφτει επάνω της. Στην επιφάνειά του έχουν «χαραχθεί» οµόκεντροι (ακριβέστερα σπειροειδείς) κύκλοι, τα λεγόµενα tracks, τα οποία δεν είναι παρά γραµµές, επάνω στις οποίες αποθηκεύονται, κατά τη διαδικασία εγγραφής ενός CD, τα δεδοµένα. Η δέσµη Laser που χρησιµοποιείται, εστιαζόµενη, «καίει» την επιφάνεια του, αποτυπώνοντας στίγµατα κατά µήκος κάθε γραµµής, διαµορφώνοντας µε αυτόν τον τρόπο την ανακλαστικότητα στα σηµεία αυτά (εικόνα 1). Η ανάγνωση του CD γίνεται µε την αντίστροφη διαδικασία τα σηµεία αυτά ανιχνεύονται, ως φορείς της αποθηκευµένης πληροφορίας, στη βάση του εάν ανακλάται σε αυτά ή όχι η δέσµη φωτός του Laser. Η χωρητικότητα στην αποθήκευση δεδοµένων ενός συµπαγή δίσκου εξαρτάται από το πλήθος των σηµείων αυτών, καθώς επίσης και από την πυκνότητα των γραµµών, δηλαδή για δεδοµένη επιφάνεια (διάµετρος δίσκου περίπου 1 cm), από την απόσταση ανάµεσα στα διαδοχικά tracks. Η απόσταση αυτή είναι απόλυτα σταθερή για δίσκο συγκεκριµένης χωρητικότητας, ώστε οι πληροφορίες που φέρει να µπορούν να διαβαστούν από διαφορετικούς οδηγούς (CD drives). Είναι προφανές, ότι όσο µικρότερη είναι η απόσταση αυτών των γραµµών τόσο µεγαλύτερη είναι η χωρητικότητα του CD. Ένα τέτοιο σύστηµα γραµµών, αποτυπωµένων σε ανακλαστική επιφάνεια, αποτελεί ιδανικό οπτικό φράγµα, στο οποίο συµβαίνουν φαινόµενα περίθλασης. Πράγµατι οι έγχρωµες ταινίες που βλέπουµε, ως χρώµατα της ίριδας επάνω στην επιφάνεια του CD, οφείλονται ακριβώς στην περίθλαση λευκού φωτός. Αντίθετα, αν πέσει µονοχρωµατικό φως, η εικόνα που παίρνει κανείς είναι µια σειρά από φωτεινά σηµεία, ως γραµµές, συµµετρικά διατεταγµένες, τα οποία προέρχονται από συµβολή φωτός. Στο εν λόγω πείραµα αξιοποιούνται οι αποστάσεις των κροσσών περίθλασης, προκειµένου να υπολογιστεί, για µονοχρωµατικό φως δεδοµένου µήκους κύµατος, η σταθερά του φράγµατος, δηλαδή η απόσταση των γραµµών (tracks) σε συµπαγή δίσκο. Στο σενάριο µετρήσεων προτείνεται επίσης για σύγκριση να γίνουν µετρήσεις σε συµπαγείς δίσκους διαφορετικής χωρητικότητας (650 ΜΒ, 700 ΜΒ και 800 ΜΒ), καθώς επίσης και σε µονού στρώµατος δίσκους 49

2 DVD. Ακολούθως δε στη βάση των αποτελεσµάτων, να γίνει κατά προσέγγιση τάξης µεγέθους προσπάθεια υπολογισµού της χωρητικότητας του CD σε ΜΒytes. Τα στίγµατα που αφήνει το Laser, ως αποτέλεσµα του καψίµατος στο ανακλαστικό στρώµα της επιφάνειας του CD, από την εστίαση της δέσµης του κατά την εγγραφή, είναι βαθουλώµατα, µικρές λακουβίτσες, τα λεγόµενα pits. Οι ενδιάµεσες περιοχές είναι ανακλαστικές και ονοµάζονται land. Ενα στοιχειώδες pit έχει διαστάσεις 0.6 µm (πλάτος), τουλάχιστον 0.84 µm (µήκος) και 0.1 µm (βάθος). To µέγιστο µήκος ενός pit µπορεί να φθάσει έως 3.08 µm. Οι γραµµές, τα tracks, στα κανονικά, µικρής χωρητικότητας CD απέχουν µεταξύ τους κατά 1.6 µm. Πειραµατική διάταξη. Η πειραµατική διάταξη που προτείνεται και χρησιµοποιείται είναι η απλούστερη δυνατή γι' αυτό το πείραµα και παρουσιάζεται σε δύο εκδοχές (εικόνες, 3 και 4, 5). Αποτελείται από α) το Laser, έναν απλό δείκτη, pointer, β) µια σειρά από συµπαγείς δίσκους (CD) διαφορετικής χωρητικότητας και γ) ένα πέτασµα. Ακόµη απλούστερα αντί για πέτασµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί ένας λευκός τοίχος ή ο ίδιος ο πάγκος του εργαστηρίου (βλ. εικόνα ). Το Laser τοποθετείται µε τη βοήθεια µιας κοινής λαβίδας εργαστηρίου που στηρίζεται σε βάση, σε οριζόντια θέση, απέναντι από το CD και σε απόσταση περίπου 10 cm από αυτό, έτσι ώστε η δέσµη φωτός του να πέφτει κάθετα στην επιφάνεια του CD. Η Εικόνα 1: Σχηµατική απεικόνιση των γραµµών (tracks) και των στιγµάτων Laser που είναι χαραγµένες στην επιφάνεια ενός CD. Εικόνα : Φωτογραφίες της διάταξης που χρησιµοποιήθηκε, στις οποίες φαίνονται: α) το στήριγµα µε το Laser και η φωτιζόµενη επιφάνεια του CD και β) η προβολή των δύο κροσσών συµβολής στο κατακόρυφο τµήµα του πάγκου του εργαστηρίου, όπου έχει επικολληθεί µετροταινία για την απ ευθείας µέτρηση της απόστασης των κροσσών. ακριβής ρύθµιση της καθετότητας της δέσµης γίνεται εύκολα µε µια κατασκευή αποτελούµενη από τρις βίδες και η οποία έγινε γι αυτόν τον σκοπό στο στήριγµα, στο οποίο τοποθετείται το CD. Η ρύθµιση της καθετότητας της δέσµης, ως προς το επίπεδο του CD, εξασφαλίζεται από την ανάκλαση του κεντρικού (µηδενικής Εικόνα 3: Σχηµατική παρουσίαση της πειραµατικής διάταξης α) µε προοπτική και β) ως κάτοψη. Στο πέτασµα απεικονίζονται σχηµατικά, χάριν απλούστευσης ως γραµµές, µόνο οι κροσσοί της πρώτης τάξης 493

3 τάξης) κροσσού, έτσι ώστε αυτός να επιστρέφει στο ίδιο το Laser. Τώρα στο πέτασµα φαίνονται πλέον, λόγω ανάκλασης της δέσµης, οι κροσσοί που δηµιουργούνται από ενισχυτική συµβολή πρώτης και δεύτερης τάξης, ως φωτεινά σηµεία (κατακόρυφες γραµµές). Οι δύο πρώτοι και έντονοι κροσσοί που βρίσκονται εκατέρωθεν του κεντρικού, µηδενικής τάξης κροσσού, απέχουν µεταξύ τους απόσταση x. Ο τελευταίος δεν φαίνεται, αφού η ανάκλαση της δέσµης σκιάζεται από το ίδιο το Laser. Μια εναλλακτική διάταξη µπορεί επίσης να υλοποιηθεί επάνω σε οπτική τράπεζα, όπως φαίνεται στις εικόνες 4 και 5. Εικόνα 4: Φωτογραφία της διάταξης της εικόνας 5, όπου η δέσµη του Laser διέρχεται µέσα από το πέτασµα, στο οποίο έχει ανοιχτεί οπή. Laser, πέτασµα και CD βρίσκονται τοποθετηµένα πάνω σε οπτική τράπεζα για καλύτερο έλεγχο και µέτρηση της απόστασης L. Εικόνα 5: Σχηµατική παρουσίαση της πειραµατικής διάταξης σε σειρά (Laserπέτασµα-CD). Το Laser χρησιµοποιείται ως πηγή φωτός, λόγω της ιδιότητας του να παρέχει κατευθυνόµενη δέσµη φωτός, η οποία είναι µονοχρωµατική και κυρίως σύµφωνη, σε αντίθεση µε κάθε άλλη συµβατική πηγή φωτός. Στοιχεία θεωρίας. Η κυµατική φύση του φωτός εξηγείται µε βάση το φαινόµενο της περίθλασης, το οποίο στηρίζεται στη συµβολή κυµάτων φωτός. Ως συµβολή χαρακτηρίζεται η υπέρθεση, δηλαδή η επαλληλία διαφορετικών κυµάτων και µάλιστα, υπό την στενή έννοια, κυµάτων που έχουν την ίδια συχνότητα, είναι σύµφωνα και οδηγούν σε χαρακτηριστικές εικόνες (patterns) µεγίστων και ελαχίστων. ύο κύµατα είναι σύµφωνα (coherent), όταν η διαφορά φάσης τους είναι ανεξάρτητη του χρόνου. Τέτοια κύµατα προέρχονται, είτε από µια σηµειακή πηγή, είτε από δευτερογενείς πηγές φωτός που έχουν δηµιουργηθεί από µέτωπο κύµατος (αρχή του Ηuygens). Μια κατ' εξοχήν πηγή σύµφωνου και µονοχρωµατικού φωτός είναι το Laser. Το σύµφωνο φως της δέσµης του, καθώς πέφτει σε ανακλαστική επιφάνεια, καθιστά κάθε σηµείο της δευτερογενή πηγή (επίσης σύµφωνου) φωτός. όσο αποµακρύνονται από το εµπόδιο (εικ. 6). Περίθλαση είναι το φαινόµενο εκείνο, κατά το οποίο παρατηρείται φως πίσω από εµπόδιο ή άνοιγµα, στην περιοχή της γεωµετρικής του σκιάς. Γνωστές εικόνες περίθλασης παίρνονται πίσω από φωτιζόµενες ακµές ή σχισµές, όπου παραδόξως δεν ισχύει η ευθύγραµµη διάδοση και έτσι συµβαίνει να φαίνεται φως και στην περιοχή της γεωµετρικής σκιάς του εµποδίου, ενώ στη φωτεινή περιοχή η ένταση του, κοντά στο όριο, στην ακµή του εµποδίου, παρουσιάζει µια αυξοµείωση. Αν το πέτασµα είναι αποµακρυσµένο (περίθλαση Fraunhofer), τότε η εικόνα που παίρνει κανείς σ' αυτό, είναι σταθερή και φαίνεται, µε αφετηρία την ακµή του εµποδίου, ως µια επαλληλία από φωτεινές και σκοτεινές ταινίες, µε φθίνουσα µεταβολή της έντασης, 494

4 Εάν η περίθλαση δεν συµβεί µόνο από µία ακµή του εµποδίου, αλλά από περισσότερα εµπόδια ή από µεγάλο πλήθος σχισµών ή χαραγών, όπως είναι ένα οπτικό φράγµα, τότε η εικόνα που παίρνει κανείς είναι µια διαδοχή από φωτεινές γραµµές και ενδιάµεσα σκοτεινές περιοχές (κροσσοί περίθλασης). Πολύπλοκες εικόνες περίθλασης από διάφορα γεωµετρικά εµπόδια (σχισµές, οπές, φράγµατα) δηµιουργούνται και υπολογιστικά, µε τη βοήθεια προγραµµάτων προσοµοίωσης στον υπολογιστή (βλ. σελίδες στο διαδίκτυο, πχ στη βιβλιογραφία). Περίθλαση από επιφάνεια CD. Το φως της δέσµης του Laser που προσπίπτει κάθετα στην επιφάνεια του CD καθιστά τις γραµµές του αυτές δευτερογενείς πηγές (σύµφωνου) φωτός. Με αφετηρία έστω δύο γραµµές (σηµεία Α και Β), όπως φαίνεται στην εικόνα 7, ξεκινούν οι ακτίνες (ΑΚ και ΒΚ), οι οποίες συναντώνται στο πέτασµα, όπου απεικονίζονται, ως αποτέλεσµα ενισχυτικής υπέρθεσης στα φωτεινά σηµεία (γραµµές), K +1, Κ -1 και Ο. Τα σηµεία αυτά είναι οι κροσσοί συµβολής. Ενδιάµεσα τους µεσολαβούν σκοτεινές περιοχές ως αποτέλεσµα αποσβεστικής συµβολής. Ως γνωστόν η συνθήκη για την εµφάνιση ενισχυτικής συµβολής για δύο κύµατα είναι να είναι παράλληλα µεταξύ τους και να παρουσιάζουν, στο σηµείο συνάντησής τους, µια διαφορά φάσης ίση µε ακέραιο πολλαπλάσιο του π, δηλαδή να έχουν διαφορά δρόµου (ΒΓ) κατά άρτιο πολλαπλάσιο του λ/. Αντίθετα αποσβεστική συµβολή συµβαίνει, όταν δύο παράλληλα κύµατα συναντώνται και στο σηµείο συνάντησής τους έχουν διαφορά φάσης ίση µε περιττό πολλαπλάσιο του π, δηλαδή διαφορά δρόµου (ΒΓ) κατά περιττό πολλαπλάσιο του λ/. Είναι η απόσταση L (φράγµα-πέτασµα) πολύ µεγαλύτερη από την απόσταση d δύο διαδοχικών γραµµών (ΑΒ), τότε τα δύο κύµατα που ξεκινούν από τα σηµεία Α και Β και σχηµατίζουν ενισχυτική συµβολή στο σηµείο Κ, δηλαδή οι ακτίνες ΑΚ και ΒΚ µπορούν να θεωρηθούν παράλληλες µεταξύ τους. Η διαφορά δρόµου ΒΓ (ΑΚ- ΒΚ = ΒΓ), για d = AΒ, είναι: ΒΓ = d sin φ Σύµφωνα µε τα παραπάνω, για τα σηµεία εµφάνισης ενισχυτικής συµβολή ισχύει η σχέση, γνωστή ως τύπος (περίθλασης) του φράγµατος : d sin ϕ = m λ φ = γωνία που σχηµατίζει το κάθετα προσπίπτον φως (δέσµης Laser) µε την ανακλώµενη (περιθλώµενη) δέσµη στην πρώτη τάξη, d = απόσταση δύο διαδοχικών γραµµών στο φράγµα (CD), m = τάξη κροσσού, = 0, ±1, ±, ± 3,,. Λαµβάνοντας υπόψη ότι για τη γωνία φ ισχύει: sinϕ = x L + x L= απόσταση επιφάνεια CD πέτασµα, x = απόσταση κροσσού πρώτης τάξης-κροσσού µηδενικής τάξης (κεντρικής οπής, δέσµης Laser). Με αντικατάσταση και λύνοντας ως προς d η παραπάνω σχέση διαµορφώνεται ως εξής: d = L + x x λ H απόσταση d είναι γνωστή ως η σταθερά του φράγµατος. Το αντίστροφό της (ρ=1/d) υποδηλώνει την πυκνότητα του φράγµατος, δηλαδή το πλήθος των γραµµών που απαρτίζουν το οπτικό φράγµα (CD) ανά µονάδα απόστασης (γραµµές/mm). Ένα παράδειγµα υπολογισµού. Λαµβάνοντας υπόψη τις διαστάσεις (εξωτερική και εσωτερική διάµετρο) ενός CD, υπολογίσθηκε αρχικά η ωφέλιµη επιφάνεια που είναι διαθέσιµη για εγγραφή. Η επιφάνεια που καταλαµβάνει ένα bit µπορεί να θεωρηθεί σε πρώτη προσέγγιση ως το εµβαδόν που προκύπτει από το γινόµενο της µέσης µετρούµενης απόστασης d των tracks (πχ 1.6 µm) επί το µήκος ενός pit (0.84 µm). To πηλίκο της διαίρεσης των δύο εµβαδών επιφανειών µας δίνει τον συνολικό αριθµό των bits που χωράνε στην επιφάνεια του CD. ιαιρώντας τον δια 8 (8 bits=1byte) προκύπτει ως αποτέλεσµα η ζητούµενη χωρητικότητα του CD σε ΜΒytes. Το αριθµητικό αποτέλεσµα των υπολογισµών παρατίθεται, όπως προέκυψε µε την χρήση του πακέτου MathCad. H απόκλιση του 30% από την πραγµατική τιµή (650ΜΒ) θεωρείται ιδιαίτερα ικανοποιητική, δεδοµένης της αυθαίρετης παραδοχής που έγινε παραπάνω. Συµπεράσµατα. Η εν λόγω άσκηση δοκιµάστηκε ως εργαστηριακή άσκηση στα εργαστήρια Φυσικής προπτυχιακών σπουδαστών σειράς διαφορετικών τµηµάτων ειδικότητας (Ηλεκτρονικών, Γραφικών Τεχνών, 495

5 Οπτικής κλπ) για δύο συνεχόµενα εξάµηνα στο ΤΕΙ Αθήνας µε αρκετή επιτυχία. Τα συµπεράσµατα που εξήχθηκαν είναι σ αυτήν την φάση είναι µόνο ποιοτικά και βασίζονται κυρίως σε προσωπικές συζητήσεις µε τους σπουδαστές και σε άµεσες παρατηρήσεις. Τα πλεονεκτήµατα που προέκυψαν από την εφαρµογή της άσκησης συνοψίζονται στο ότι: α) η προτεινόµενη εργαστηριακή άσκηση παρουσιάζει ένα διαθεµατικό χαρακτήρα, αφού συνδυάζει ένα βασικό φαινόµενο της Φυσικής µε την νέα τεχνολογία της πληροφόρησης, γεγονός που λειτούργησε ενισχυτικά στην αφύπνιση του ενδιαφέροντος των σπουδαστών (χαρακτηριστικότερη είναι η θετική επίδραση που είχε στους απρόθυµους και αδύνατους σε θέµατα Φυσικής σπουδαστές µε αποτέλεσµα την ενεργοποίησή τους), β) τα υλικά που χρησιµοποιούνται είναι οικεία στον σπουδαστή, είναι το δικό του CD µουσικής ή προγραµµάτων και αυτό από µόνο του λειτούργησε θετικά στην στάση των σπουδαστών και την αντιµετώπιση του θέµατος της άσκησης, γ) τα αποτελέσµατα που εξήχθηκαν από τις µετρήσεις και τους υπολογισµούς είναι χειροπιαστά, έδωσαν αφορµή για συζήτηση και αξιολόγηση, η οποία οδήγησε σε εκτιµήσεις γύρω από σφάλµατα µετρήσεων και αντίληψη της τάξης µεγέθους των µεγεθών που εξετάσθηκαν και δ) συνέβαλε σηµαντικά στην καλύτερη κατανόηση των φυσικών φαινοµένων, αν συγκρίνει κανείς µε αντίστοιχα συµβατικά πειράµατα περίθλασης πχ από οπτικό φράγµα, τα οποία πραγµατοποιούνται σε άλλα τµήµατα στο ίδιο εργαστήριο. Ποσοτικά στοιχεία και συµπεράσµατα από την αξιολόγηση της προτεινόµενης άσκησης προτιθέµεθα να επιχειρήσουµε να εξαγάγουµε σύντοµα. Βιβλιογραφία Ε. Ηecht: Οπτική, Schaum s outline series, (µετάφραση Σπυριδέλη) ΕΣΠΙ, Αθήνα 1979 Bergmann-Schaefer, Lehrbuch der Experimentalphysik: Optik, Bd.3, W. de Gruyter, Berlin 1978 A. Ανδριτσάκης, Laser και Οπτοηλεκτρονικές διατάξεις, Εκδόσεις Λύχνος, η έκδοση, Αθήνα 000 I.Α. Σιανούδης, Πειράµατα Φυσικής µε χρήση PC: Περίθλαση φωτός από σχισµές και οπτικά φράγµατα µέσω συστήµατος βηµατικού κινητήρα και ανιχνευτή φωτός, Θ Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής, , Ζάκυνθος Ι.Α. Σιανούδης, Επιλεγµένες Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής (Σηµειώσεις), Αθήνα και 496

ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Ένα μονοχρωματικό, οδεύον, επίπεδο, κύμα μπορεί να παρασταθεί με ημιτονοειδές κύμα συγκεκριμένης συχνότητας και πλάτους που διαδίδεται με σταθερή ταχύτητα v ίση

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους 011 Σαμουήλ Κοέν Μέρος Α. Οπτική Κ0. Εισαγωγικό Σημείωμα Κυματικής Σελίδα 1. Απλή Αρμονική Ταλάντωση.... Κ0-1 1.1 Ορισμοί... Κ0-1 1. Η Αρχή της

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από µία σχισµή.

Περίθλαση από µία σχισµή. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 71 7. Άσκηση 7 Περίθλαση από µία σχισµή. 7.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε την συµπεριφορά των µικροκυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΙ ΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Α. Αραβαντινός Καθ. Φυσικής ΤΕΙ Αθήνας Το 2005 συµπληρώθηκε ένας ακριβώς αιώνας από την χρονιά της ιστορικής δηµοσίευσης του Albert Einstein γύρω από την Ειδική Θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός του συντελεστή απορρόφησης του ήχου και του δείκτη ηχομείωσης αερόφερτου θορύβου με τη χρήση των sound intensity probes

Προσδιορισμός του συντελεστή απορρόφησης του ήχου και του δείκτη ηχομείωσης αερόφερτου θορύβου με τη χρήση των sound intensity probes ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Προσδιορισμός του συντελεστή απορρόφησης του ήχου και του

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα Τύπου C-Arm ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα Τύπου C-Arm ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις Αβεβαιότητες Μετρήσεων

Μετρήσεις Αβεβαιότητες Μετρήσεων Μετρήσεις Αβεβαιότητες Μετρήσεων 1. Σκοπός Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι σπουδαστές με τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τη θεωρία Σφαλμάτων, όπως το σφάλμα, την αβεβαιότητα της μέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΖΕΥΞΕΙΣ- ΙΑ ΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ Ο Ι ΑΣΚΩΝ ΒΑΡΖΑΚΑΣ ΠANAΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ασύρµατες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Οφθαλμικών Φακών με εκτροπόμετρο Shack-Hartmann

Αξιολόγηση Οφθαλμικών Φακών με εκτροπόμετρο Shack-Hartmann ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ Μεταπτυχιακή Εργασία: Αξιολόγηση Οφθαλμικών Φακών με εκτροπόμετρο Shack-Hartmann Δρόσος Δημοσθένης Επιβλέπων: Δρ. Πλαίνης Σωτήρης Δρόσος Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα της Σύγχρονης Φυσικής

Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα της Σύγχρονης Φυσικής ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστηµών ιπλωµατική Εργασία της Ευθυµίας- Βικτωρίας Σιούτα Σύµβουλος Καθηγητής: ΣΠΥΡΟΣ ΕΥΣΤ. ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος Σύγχρονη Φυσική Ι, Μέρος Δεύτερο Περιεχόμενα K0. Εισαγωγή Π1: Παράρτημα Οπτικής K1: Σωματιδιακή Φύση των ΗΜ Κυμάτων Π: Παράρτημα (Η Δυναμική Ενέργεια σε Σταθερό Ηλεκτρικό Πεδίο) K: Σωματιδιακή Φύση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 2002 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...4 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ...7 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΧΑΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ...0

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της διαφάνειας του κερατοειδή µετά από διαθλαστικές επεµβάσεις µε Excimer laser. ΠΕΝΤΑΡΗ ΗΡΩ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΓΚΙΝΗΣ

Μέτρηση της διαφάνειας του κερατοειδή µετά από διαθλαστικές επεµβάσεις µε Excimer laser. ΠΕΝΤΑΡΗ ΗΡΩ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Μέτρηση της διαφάνειας του κερατοειδή µετά από διαθλαστικές επεµβάσεις µε Excimer laser. ΠΕΝΤΑΡΗ ΗΡΩ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΓΚΙΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 1 Μέτρηση της διαφάνειας του κερατοειδή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Γραµµικός βηµατικός κινητήρας µε σερβοελεγκτή

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Γραµµικός βηµατικός κινητήρας µε σερβοελεγκτή ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Γραµµικός βηµατικός κινητήρας µε σερβοελεγκτή ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

" Αξιολόγηση της αναγνωρισιμότητας διαφορετικών οπτότυπων σε φυσιολογικό πληθυσμό και σε ασθενείς με χαμηλή όραση."

 Αξιολόγηση της αναγνωρισιμότητας διαφορετικών οπτότυπων σε φυσιολογικό πληθυσμό και σε ασθενείς με χαμηλή όραση. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ & ΟΡΑΣΗ Μεταπτυχιακή Εργασία: " Αξιολόγηση της αναγνωρισιμότητας διαφορετικών οπτότυπων σε φυσιολογικό πληθυσμό και σε ασθενείς με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΙΚΗΣ ΙΑΣΤΡΟΦΗΣ ΥΠΕΡΕΥΡΥΓΩΝΙΩΝ ΦΑΚΩΝ ΑΠΟ ΛΗΨΕΙΣ ΕΥΘΕΙΟΓΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΙΚΗΣ ΙΑΣΤΡΟΦΗΣ ΥΠΕΡΕΥΡΥΓΩΝΙΩΝ ΦΑΚΩΝ ΑΠΟ ΛΗΨΕΙΣ ΕΥΘΕΙΟΓΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΙΚΗΣ ΙΑΣΤΡΟΦΗΣ ΥΠΕΡΕΥΡΥΓΩΝΙΩΝ ΦΑΚΩΝ ΑΠΟ ΛΗΨΕΙΣ ΕΥΘΕΙΟΓΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1kHz=10 3 Hz, 1MHz=10 6 Hz, 1GHz=10 9 Hz, κ.ο.κ.

1kHz=10 3 Hz, 1MHz=10 6 Hz, 1GHz=10 9 Hz, κ.ο.κ. Α5 ΗΧΟΣ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ ΑΠΟ ΥΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ, ΓΝΩΣΤΕΣ ΠΗΓΕΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΤΟΥΝΤΙΟ Σκοπός Πρόκειται για άσκηση θεωρητικού χαρακτήρα στην οποία πραγµατοποιούνται υπολογισµοί

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών

ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

2. Μεταφορά ενέργειας από Η/Μ κύµατα. Ένταση του φωτός

2. Μεταφορά ενέργειας από Η/Μ κύµατα. Ένταση του φωτός - -. Μεταφορά ενέργειας από Η/Μ κύµατα. Ένταση του φωτός Βασικό χαρακτηριστικό των Η/Μ κυµάτων είναι ότι µεταφέρουν ενέργεια, ορµή και στροφορµή. Η εφαρµογή της αρχής της διατήρησης της ενέργειας, οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Ε Σ Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ

Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Ε Σ Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Ε Σ Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ Μπεθάνης Κ., Καρπούζας Μ. & Τζαμαλής Π. ΑΘΗΝΑ 03-4 i ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV ΣΕΡΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2013 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του λογισµικού Power Point στην διδασκαλία των µαθηµατικών 8. Η χρήση του λογισµικού Excel στη διδασκαλία των µαθηµατικών 12

Η χρήση του λογισµικού Power Point στην διδασκαλία των µαθηµατικών 8. Η χρήση του λογισµικού Excel στη διδασκαλία των µαθηµατικών 12 Επιµορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιµορφωτών-ειδικό µέρος Ειδικότητα ΠΕ03 Συγγραφική οµάδα Στυλιανός Ιωάννου (συντονιστής) Αθανάσιος Σκούρας Νικολέτα Ξένου Κων/νος Γαβρίλης Ελισάβετ αλιεράκη Στέφανος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΣΥΖΕΥΞΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : ΦΩΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΚΥΚΛΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΣΥΖΕΥΞΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : ΦΩΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΚΥΚΛΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΖΕΥΞΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΚΥΚΛΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΙΡΙΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο Εισαγωγή Η εργασία αυτή έχει στόχο να παρουσιάσει µια εναλλακτική πρόταση για τη διδασκαλία της Γεωµετρίας στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου, αντλώντας περιεχόµενα από τη λαϊκή παράδοση και λαµβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress.

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress. 3-4 ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ Βαγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ttp://cutemats.wordpress.com/ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑΑ. Μανούτσογλου Στειακάκης ΧΑΝΙΑΑ

ΕΡΓΑΣΙΑΑ. Μανούτσογλου Στειακάκης ΧΑΝΙΑΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΑ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΓΕΩΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΝΟΠΙΣΜΟΟ ΕΓΚΟΙΛΩΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών. Πάτρα 2008

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών. Πάτρα 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Διπλωματική Εργασία Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραματικών Δεδομένων Αθανάσιος Δρόσος Πάτρα 008 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ 1.1 Εισαγωγή Η επιστήµη των Μικροκυµάτων ξεκίνησε µε την ανάπτυξη του ραντάρ και επεκτάθηκε κατά τη διάρκεια του 2 ου Παγκοσµίου Πολέµου. Η ανακάλυψη των µικροκυµατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δρ Αθ. Ρούτουλας Καθηγητής ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με την συγγραφή των σημειώσεων αυτών ελπίζουμε να παρουσιάσουμε

Διαβάστε περισσότερα