Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:"

Transcript

1 Αζήλα, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4 Σασ. Κώδικαρ: ΑΘΗΝΑ Πληποθοπίερ : Σ. θελινιώηη Σηλέθωνο : Fax : ΠΟΛ ΠΡΟ: Χο Πίλαθαο Γηαλνκήο ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΠΡΟ: Χο Πίλαθαο Γηαλνκήο Θέμα: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ λ.4316/2014 ζρεηηθά κε ηνλ ηφπν παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ εηδηθψλ θαζεζηψησλ ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ, ξαδηνηειενπηηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ θαη παξνρή δηεπθξηλίζεσλ Κνηλνπνηνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ λ.4316/2014 «Ίδξπζε παξαηεξεηεξίνπ άλνηαο, βειηίσζε πεξηγελλεηηθήο θξνληίδαο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α 270/ ) θαη παξέρνληαη νδεγίεο γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή ηνπο. Με ηηο θνηλνπνηνχκελεο δηαηάμεηο ελζσκαηψζεθαλ ζην εζσηεξηθφ καο δίθαην, κε ππνρξέσζε εθαξκνγήο απφ , νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο Οδεγίαο 2008/8/ΔΚ, ην νπνίν ηξνπνπνίεζε νξηζκέλεο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο ΦΠΑ 2006/112/ΔΚ, θαηά ηξφπν ψζηε νη ηειεπηθνηλσληαθέο, ξαδηνθσληθέο, ηειενπηηθέο θαη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πξνο κε ππνθείκελνπο ζην θφξν ιήπηεο λα θνξνινγνχληαη ζηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο ηνπ ιήπηε, θαζψο ζεσξείηαη φηη απηφο είλαη ν ηφπνο ηεο πξαγκαηηθήο θαηαλάισζεο ησλ ππεξεζηψλ. Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο ησλ ππνθεηκέλσλ ζην θφξν πνπ παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο απηέο, ρσξίο λα είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζην θξάηνο κέινο πνπ νθείιεηαη ν ΦΠΑ (ζην εμήο θξάηνο κέινο θαηαλάισζεο), θαζηεξψλνληαη εηδηθά θαζεζηψηα απφδνζεο ηνπ θφξνπ γηα ηηο ππεξεζίεο απηέο. Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Παπάγπαθοι 1-3 Οη παξάγξαθνη 1-3 ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ λ.4316/2014 ηξνπνπνηνχλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ, φπσο ηζρχεη. πγθεθξηκέλα: Με ηελ παξάγξαθν 1 ηξνπνπνηνχληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 13 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ. χκθσλα κε ηηο λέεο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 13, νη 1

2 ηειεπηθνηλσληαθέο, ξαδηνθσληθέο, ηειενπηηθέο θαη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ππάγνληαη ζε ΦΠΑ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, εθφζνλ παξέρνληαη ζε κε ππνθείκελν ζην θφξν ιήπηε πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή έρεη ηε κφληκε θαηνηθία ηνπ ή ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπ ζηελ Διιάδα (πεξ. α ), ελψ δελ ππάγνληαη ζε ΦΠΑ ζηελ Διιάδα, ζηελ πεξίπησζε πνπ παξέρνληαη πξνο κε ππνθείκελν ζην θφξν ιήπηε εγθαηεζηεκέλν ή κε κφληκε θαηνηθία ή ζπλήζε δηακνλή εθηφο Διιάδνο (πεξ. β ). Παράδειγμα: Τπνθείκελνο ζην θφξν, εγθαηεζηεκέλνο εθηφο Διιάδνο, παξέρεη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πξνο κε ππνθείκελνπο ζην θφξν ιήπηεο εγθαηεζηεκέλνπο εληφο Διιάδνο. Ο ΦΠΑ ηεο παξνρήο απηήο νθείιεηαη ζηελ Διιάδα (πεξ. α ) θαη ππφρξενο λα ηνλ απνδψζεη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ, είλαη ν ελ ιφγσ ππνθείκελνο ζην θφξν, είηε κε ιήςε ΑΦΜ/ΦΠΑ, είηε κε νξηζκφ θνξνινγηθνχ αληηπξνζψπνπ, αλάινγα κε ην αλ είλαη εγθαηεζηεκέλνο εληφο ή εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Αληίζηνηρα, ζηελ πεξίπησζε πνπ Έιιελαο ππνθείκελνο ζην θφξν παξέρεη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πξνο πξφζσπα κε ππνθείκελα ζην θφξν, εγθαηεζηεκέλα ζε άιια θξάηε κέιε, ν ΦΠΑ δελ νθείιεηαη ζηελ Διιάδα, αιιά νθείιεηαη ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζεο θάζε ιήπηε ηεο ππεξεζίαο (πεξ. β ) απφ ηνλ ελ ιφγσ Έιιελα ππνθείκελν ζην θφξν πνπ παξέρεη ηηο ππεξεζίεο απηέο. ηελ πεξίπησζε, δε, πνπ νη ιήπηεο ησλ ππεξεζηψλ είλαη εγθαηεζηεκέλνη εθηφο ηεο Δπξ. Έλσζεο, επίζεο ε ελ ιφγσ παξνρή δελ ππάγεηαη ζε ΦΠΑ ζηελ Διιάδα θαη ν Έιιελαο ππνθείκελνο ζην θφξν νθείιεη λα δηεξεπλήζεη ελδερφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο ησλ ιεπηψλ. εκεηψλεηαη φηη πξηλ ηελ αλσηέξσ ηξνπνπνίεζε (δει. έσο θαη ),κφλν ε παξνρή ησλ αλσηέξσ ππεξεζηψλ πξνο κε ππνθείκελνπο ζην θφξν ιήπηεο εγθαηεζηεκέλνπο εθηφο Έλσζεο ππαγφηαλ ζε ΦΠΑ ζηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο ηνπ ιήπηε (παξ. 13 θαη 14, πεξ. ζ θαη η ), ελψ ε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ απηψλ πξνο κε ππνθείκελνπο ιήπηεο εληφο άιισλ θξαηψλ κειψλ ππαγφηαλ ζε ΦΠΑ ζηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο ηνπ παξέρνληνο ηηο ππεξεζίεο (παξ. 2.β ) κε εμαίξεζε ηελ παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ απφ κε εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Έλσζε ππνθείκελνπο ζην θφξν, νη νπνίεο θνξνινγνχληαλ ζην θξάηνο κέινο ηνπ ιήπηε (παξ. 13). Δπνκέλσο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο λέαο παξαγξάθνπ 13 θαη ηεο παξαγξάθνπ 2.α ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ, απφ θαη εμήο ε παξνρή ηειεπηθνηλσληαθψλ, ξαδηνθσληθψλ, ηειενπηηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ππάγεηαη ζε ΦΠΑ ζηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο ηνπ ιήπηε ησλ ππεξεζηψλ ζε θάζε πεξίπησζε, δειαδή αλεμάξηεηα απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ ελ ιφγσ ιήπηε (ππνθείκελν ή κε ζην θφξν πξφζσπν) θαη απφ ην αλ είλαη εγθαηεζηεκέλνο εληφο ή εθηφο Δπξ. Έλσζεο. Με ηελ παξάγξαθν 2 θαηαξγνχληαη νη πεξηπηψζεηο ζ θαη η ηεο παξαγξάθνπ 14 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ, νη νπνίεο φξηδαλ ηνλ ηφπν παξνρήο ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ θαη ξαδηνηειενπηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο κε ππνθείκελνπο ζην θφξν ιήπηεο εγθαηεζηεκέλνπο εθηφο Έλσζεο, θαζψο ε θνξνινγηθή αληηκεηψπηζε ησλ ππεξεζηψλ απηψλ ξπζκίδεηαη, απφ θαη εμήο, κε ηε λέα παξάγξαθν 13 ηνπ άξζξνπ 14 Με ηελ παξάγξαθν 3 αληηθαζίζηαληαη νη παξάγξαθνη 15 θαη 16 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ. 2

3 Με ηε λέα παξάγξαθν 15 πεξηνξίδνληαη νη ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο εθαξκφδεηαη ν θαλφλαο ηεο ρξήζεο θαη εθκεηάιιεπζεο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζζεί ν ηφπνο θνξνιφγεζήο ηνπο. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηελ πεπίπηωζη α ηεο παξαγξάθνπ απηήο, ππάγνληαη ζε ΦΠΑ ζηελ Διιάδα νη κηζζψζεηο κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ινηπψλ θηλεηψλ ελζψκαησλ αγαζψλ, θαζψο θαη νη ηειεπηθνηλσληαθέο, ξαδηνηειενπηηθέο θαη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ηφπνο παξνρήο ηνπο βξίζθεηαη εκηόρ Ένωζηρ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 12, 14.δ θαη 13, αληίζηνηρα, (π.ρ. παξέρνληαη πξνο ηδηψηεο εθηφο Έλσζεο) αιιά ε πξαγκαηηθή ρξήζε θαη εθκεηάιιεπζή ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο. πγθεθξηκέλα, γηα ηηο αλσηέξσ ππεξεζίεο κίζζσζεο ζεσξείηαη φηη ε ρξήζε θαη εθκεηάιιεπζή ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα κηζζσκέλα αγαζά ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα, ελψ γηα ηηο αλσηέξσ ηειεπηθνηλσληαθέο, ειεθηξνληθέο θαη ξαδηνηειενπηηθέο ππεξεζίεο ζεσξείηαη φηη ην θξηηήξην ηεο ρξήζεο θαη εθκεηάιιεπζεο πιεξνχηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ιήπηεο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα θαηά ην ρξφλν ηεο παξνρήο ηνπο. πλεπψο, απφ ν θαλφλαο ηεο ρξήζεο θαη εθκεηάιιεπζεο θαζνξίδεη ηνλ ηφπν θνξνιφγεζεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ ξεηά αλαθέξνληαη ζηελ αλσηέξσ πεξίπησζε α ηεο παξαγξάθνπ 15 θαη κε βάζε ηα θξηηήξηα πνπ ηίζεληαη ζε απηήλ. εκεηψλεηαη φηη πξφθεηηαη γηα ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη πξνο κε ππνθείκελα ζην θφξν πξφζσπα, εθηφο απφ ηηο ππεξεζίεο βξαρπρξφληαο κίζζσζεο κεηαθνξηθψλ κέζσλ, νη νπνίεο εκπίπηνπλ ζηνλ θαλφλα ηεο ρξήζεο θαη εθκεηάιιεπζεο αλεμάξηεηα απφ ην αλ παξέρνληαη πξνο ππνθεηκέλνπο ή κε ζην θφξν. Παράδειγμα: Διιεληθή επηρείξεζε ελνηθηάζεσο απηνθηλήησλ εθκηζζψλεη γηα δχν κήλεο (καθξνρξφληα κίζζσζε) έλα απηνθίλεην ζε κε ππνθείκελν ζην θφξν πειάηε, εγθαηεζηεκέλν ζε ηξίηε ρψξα, ν νπνίνο ζα ην ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο. Ζ ελ ιφγσ παξνρή ππεξεζίαο, ε νπνία κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 12.ii.β δελ θνξνινγείηαη, απφ πιεπξάο ΦΠΑ, εληφο Δπξ.Έλσζεο, ππάγεηαη ζε ειιεληθφ ΦΠΑ ιφγσ ρξήζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, δεδνκέλνπ φηη ην κεηαθνξηθφ κέζν ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ Διιάδα. Πεξαηηέξσ, κε ηελ πεπίπηωζη β νξίδεηαη φηη ν ηφπνο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ κεηαθνξάο αγαζψλ πξνο ππνθείκελνπο ζην θφξν ιήπηεο εγθαηεζηεκέλνπο εληφο Διιάδνο δελ βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο Έλσζεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ νη ππεξεζίεο απηέο εκηελούνηαι ςλικά εξ ολοκλήπος εκηόρ ηηρ Ένωζηρ, δειαδή ν ηφπνο αλαρψξεζεο θαη άθημεο ηεο κεηαθνξάο δελ βξίζθεηαη ζε θάπνην θξάηνο κέινο, νχηε πξαγκαηνπνηείηαη θάπνην ηκήκα ηεο κεηαθνξάο εληφο ηεο Έλσζεο. ηελ αλσηέξσ δηάηαμε εκπίπηνπλ πεξηπηψζεηο πνπ ηφζν ν παξέρσλ ηηο ππεξεζίεο κεηαθνξάο φζν θαη ν ππνθείκελνο ζην θφξν ιήπηεο ησλ ππεξεζηψλ είλαη εγθαηεζηεκέλνη εληφο Διιάδνο. πλεπψο, ζηελ ακνηβή πνπ αλαινγεί γηα ηηο ππεξεζίεο απηέο δελ ππνινγίδεηαη ειιεληθφο ΦΠΑ θαη ζην ζρεηηθφ παξαζηαηηθφ πνπ εθδίδεηαη πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε έλδεημε «Υξήζε θαη εθκεηάιιεπζε εθηφο Δπξ. Έλσζεο άξζξν 14, παξ. 15.β Κψδηθα ΦΠΑ». Δπίζεο, εκπίπηνπλ πεξηπηψζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ απφ κε εγθαηεζηεκέλν ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ππνθείκελν ζην θφξν (π.ρ. αιινδαπή κεηαθνξηθή εηαηξεία) πξνο ππνθείκελν ζην θφξν ιήπηε, εγθαηεζηεκέλν εληφο Διιάδνο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο, δεδνκέλνπ φηη δελ νθείιεηαη ΦΠΑ ζηελ Διιάδα, ν Έιιελαο ιήπηεο ηεο ππεξεζίαο δελ πεξηιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε παξνρή ζηηο πξάμεηο ιήπηε ηεο δήισζεο ΦΠΑ, νχηε ππνβάιιεη αλαθεθαιαησηηθφ πίλαθα ελδνθνηλνηηθήο ιήςεο 3

4 ππεξεζηψλ ζηελ πεξίπησζε πνπ ν παξέρσλ ηελ ππεξεζία κεηαθνξάο είλαη θνηλνηηθή επηρείξεζε, κε ππνρξέσζε ζρεηηθήο ελεκέξσζεο ηεο ηειεπηαίαο. Πεξαηηέξσ, ν ηξφπνο απφδεημεο φηη ηα πξνβιεπφκελα ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν 15 θξηηήξηα γηα ηε ρξήζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ ππεξεζηψλ πιεξνχληαη, θαζψο θαη θάζε άιιν δηαδηθαζηηθφ ζέκα θαη ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 14 ζα ξπζκηζηνχλ κε απνθάζεηο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ, ζχκθσλα κε ηε λέα παξάγξαθν16 ηνπ άξζξνπ 14. Παπάγπαθορ 4 Με ηελ παξάγξαθν 4 θαηαξγείηαη ην άξζξν 35α θαη πξνζηίζεληαη λέα άξζξα 47α, 47β θαη 47γ ζηνλ Κψδηθα ΦΠΑ, ηα νπνία αθνξνχλ ζηελ εθαξκνγή εηδηθψλ θαζεζηψησλ γηα κε εγθαηεζηεκέλνπο εληφο ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαλάισζεο ππνθεηκέλνπο ζην θφξν πνπ παξέρνπλ ηειεπηθνηλσληαθέο, ξαδηνθσληθέο, ηειενπηηθέο θαη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ζε κε ππνθεηκέλνπο ζην θφξν πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη εληφο ηεο Έλσζεο, κέζσ ηεο Μηθξήο Μνλναπεπζπληηθήο Θπξίδαο (Mini One-Stop-Shop/MOSS). Ζ ρξεζηκνπνίεζε ησλ θαζεζηψησλ απηψλ απφ ηνπο ππνθεηκέλνπο ζην θφξν είλαη πποαιπεηική θαη απνζθνπεί ζηε δηεπθφιπλζή ηνπο φζνλ αθνξά ζηελ εθπιήξσζε ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεψλ ηνπο πνπ πξνθχπηνπλ ζηα θξάηε κέιε θαηαλάισζεο κεηά ηελ απφ κεηαβνιή ηνπ ηφπνπ θνξνιφγεζεο ησλ αλσηέξσ ππεξεζηψλ ζηνλ ηφπν ηνπ ιήπηε, ζχκθσλα κε ηηο λέεο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 13 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ, φπσο αλαιχζεθαλ αλσηέξσ. Ζ επηινγή ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ελ ιφγσ εηδηθψλ θαζεζηψησλ απαιιάζζεη ηνπο ππνθεηκέλνπο ζην θφξν απφ ηελ ππνρξέσζε ιήςεο ΑΦΜ/ΦΠΑ ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζεο ηνπ εθάζηνηε κε ππνθείκελνπ ιήπηε ησλ ππεξεζηψλ ηνπο γηα ηελ απφδνζε ηνπ νθεηιφκελνπ ζην θξάηνο κέινο απηφ θφξνπ. Δηδηθφηεξα: ην άπθπο 47α πεξηιακβάλνληαη γεληθνί νξηζκνί πνπ αθνξνχλ ζηελ εθαξκνγή ησλ εηδηθψλ θαζεζηψησλ ησλ άξζξσλ 47β θαη 47γ. Με ην άπθπο 47β πξνβιέπεηαη εηδηθφ θαζεζηψο γηα ηελ απφδνζε ηνπ ΦΠΑ πνπ αλαινγεί ζηηο αλσηέξσ ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ μη εγκαηεζηημένοςρ ζηην Ένωζη (ηξηηνρσξίηεο) ππνθεηκέλνπο ζην θφξν (κε ελσζηαθφ θαζεζηψο). Γεδνκέλνπ φηη ην λέν απηφ θαζεζηψο θαιχπηεη ηφζν ηηο ειεθηξνληθέο, φζν θαη ηηο ξαδηνηειενπηηθέο θαη ηειεπηθνηλσληαθέο ππεξεζίεο, θαηαξγείηαη ην άξζξν 35α ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ, ην νπνίν αθνξνχζε κφλν ζηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο. Με ην ελ ιφγσ εηδηθφ θαζεζηψο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα θαηαβνιήο ηνπ νθεηιφκελνπ θφξνπ κέζσ κηαο κνλαδηθήο εγγξαθήο γηα ιήςε ΑΦΜ/ΦΠΑ κε ην πξφζεκα EU ζηελ Διιάδα, ε νπνία ζηελ πεξίπησζε απηή απνηειεί ην θξάηνο κέινο εγγξαθήο, θαη κέζσ ηεο ππνβνιήο, ζε ηξηκεληαία βάζε, απφ ηνπο εγγεγξακκέλνπο ππνθεηκέλνπο κηαο εληαίαο δήισζεο ΦΠΑ γηα ηηο πξάμεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ζε φια ηα θξάηε κέιε ηεο Έλσζεο, πξνζδηνξίδνληαο ηνλ νθεηιφκελν ζε θάζε θξάηνο κέινο θαηαλάισζεο θφξν βάζεη ηνπ ζπληειεζηή πνπ ηζρχεη ζε απηφ. Ζ Διιάδα, σο θξάηνο κέινο εγγξαθήο, δηαλέκεη ζηε ζπλέρεηα ζε θάζε θξάηνο κέινο θαηαλάισζεο ηνλ θφξν πνπ έρεη δεισζεί θαη θαηαβιεζεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, παξαθξαηψληαο ηα πνζά ηνπ ΦΠΑ πνπ νθείινληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ιφγσ παξνρήο ππεξεζηψλ ζε εγθαηεζηεκέλνπο εληφο Διιάδνο κε ππνθείκελνπο ιήπηεο. 4

5 5 ΑΓΑ: 78ΠΜΖ-ΦΦΘ Με αληίζηνηρν ηξφπν ε Διιάδα εηζπξάηηεη, σο θξάηνο κέινο θαηαλάισζεο, πνζά ΦΠΑ πνπ νθείινληαη απφ κε εγθαηεζηεκέλνπο εληφο ηεο Έλσζεο ππνθεηκέλνπο νη νπνίνη επηιέγνπλ λα εγγξαθνχλ ζε αλάινγν ηνπ άξζξνπ 47β εηδηθφ θαζεζηψο άιινπ θξάηνπο κέινπο. Αληίζηνηρα, κε ην άπθπο 47γ θαζηεξψλεηαη εηδηθφ θαζεζηψο γηα ηελ απφδνζε ηνπ θφξνπ πνπ νθείιεηαη γηα ηηο αλσηέξσ ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ εγκαηεζηημένοςρ ζηην Έλσζε ππνθεηκέλνπο ζην θφξν, αιιά κε εγθαηεζηεκέλνπο ζην θξάηνο κέινο θαηαλάισζεο (ελσζηαθφ θαζεζηψο). πγθεθξηκέλα, νη ππνθείκελνη ζην θφξν πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο ζηελ Διιάδα ή, ειιείςεη ηέηνηαο έδξαο εληφο ηεο Έλσζεο, έρνπλ κφληκε εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα, ρσξίο λα δηαζέηνπλ άιιε εγθαηάζηαζε εληφο ηεο Έλσζεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ παξέρνπλ ηηο αλσηέξσ ππεξεζίεο θαη επηζπκνχλ λα εληαρζνχλ ζην ελ ιφγσ εηδηθφ θαζεζηψο, εγγξάθνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ Διιάδα θαη φρη ζε θάπνην άιιν θξάηνο κέινο. Χζηφζν, ζηελ πεξίπησζε πνπ δηαζέηνπλ θαη ζε άιιν θξάηνο κέινο κφληκε εγθαηάζηαζε, ρσξίο λα έρνπλ ηελ έδξα ηνπο εληφο ηεο Έλσζεο, επηιέγνπλ ην θξάηνο κέινο εγγξαθήο ηνπο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ησλ κφληκσλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπο. Δπνκέλσο, φζνλ αθνξά ζην θαζεζηψο ηνπ άξζξνπ 47γ, ζηελ Διιάδα εγγξάθνληαη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ θνξνινγηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ ζηα άιια θξάηε κέιε θαηαλάισζεο, ζηα νπνία δελ δηαζέηνπλ εγθαηάζηαζε, αλεμάξηεηα αλ ζε θάπνην απφ ηα θξάηε κέιε απηά δηαζέηνπλ ΑΦΜ/ΦΠΑ απφ άιιε αηηία. Ο θφξνο θαηαβάιιεηαη γηα φια ηα θξάηε κέιε ζηα νπνία παξαζρέζεθαλ νη ππεξεζίεο απηέο κε ηελ ππνβνιή, ζε ηξηκεληαία βάζε, εληαίαο δήισζεο ΦΠΑ ζηελ Διιάδα, απφ φπνπ ζηε ζπλέρεηα δηαλέκεηαη ν θφξνο ζηα θξάηε κέιε πνπ αληηζηνηρεί. Με αληίζηνηρε δηαδηθαζία ε Διιάδα, σο θξάηνο κέινο θαηαλάισζεο, εηζπξάηηεη θφξν απφ ηα άιια θξάηε κέιε εγγξαθήο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζην αλσηέξσ εηδηθφ θαζεζηψο δελ εκπίπηνπλ νη παξερφκελεο απφ ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ηειεπηθνηλσληαθέο, ξαδηνηειενπηηθέο θαη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πνπ ππάγνληαη ζε ΦΠΑ ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ζην νπνίν επίζεο δηαζέηνπλ εγθαηάζηαζε. πλεπψο, ζηελ εληαία δήισζε ΦΠΑ ηνπ ελσζηαθνχ θαζεζηψηνο δελ πεξηιακβάλνληαη πνζά ΦΠΑ πνπ νθείινληαη ζηελ Διιάδα θαη πνπ απνδίδνληαη κε ηε δήισζε ΦΠΑ ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ. Χζηφζν, ζηε δήισζε ΦΠΑ ηνπ άξζξνπ 38 δειψλνληαη νη ππεξεζίεο πνπ θνξνινγνχληαη εθηφο Διιάδνο θαη εκπίπηνπλ ζην ελσζηαθφ θαζεζηψο, δεδνκέλνπ φηη κε ηε δήισζε απηή αζθείηαη ην δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ ΦΠΑ ησλ εηζξνψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ζε ζρέζε ηηο ππεξεζίεο απηέο. Παπάγπαθορ 5 Με ηελ παξάγξαθν απηή πξνζηίζεηαη λέα παξάγξαθνο 1.α ζην άξζξν 30 ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ, κε ηελ νπνία ξπζκίδεηαη ην δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ ΦΠΑ ησλ ζρεηηθψλ εηζξνψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο νη ππνθείκελνη ζην θφξν πνπ θαηαβάιινπλ ΦΠΑ εθξνψλ ζηελ Διιάδα κέζσ ηεο έληαμήο ηνπο ζε αλάινγα ησλ άξζξσλ 47β θαη 47γ εηδηθά θαζεζηψηα άιισλ θξαηψλ κειψλ. πγθεθξηκέλα, πξνβιέπεηαη φηη ν ΦΠΑ ησλ ελ ιφγσ εηζξνψλ δελ εθπίπηεηαη, αιιά επηζηξέθεηαη ηφζν ζηνπο ππνθεηκέλνπο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη εθηφο ηεο Έλσζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34, παξ. 8, ρσξίο λα απαηηείηαη ε πιήξσζε ηεο πξνυπφζεζεο πεξί ακνηβαηφηεηαο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο απηέο, φζν θαη

6 ζηνπο ππνθεηκέλνπο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε άιιν θξάηνο κέινο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34, παξ. 2, επίζεο ρσξίο λα πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη ζηηο δηαηάμεηο απηέο. Γηθαίσκα έθπησζεο παξέρεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε ππνθεηκέλσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε άιιν θξάηνο κέινο, εθφζνλ έρνπλ ιάβεη ΑΦΜ/ΦΠΑ ζηελ Διιάδα γηα άιιεο θνξνινγεηέεο πξάμεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, νπφηε ε έθπησζε ησλ εηζξνψλ ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο αζθείηαη κε ηε δήισζε ΦΠΑ πνπ ππνβάιιεηαη γηα ηηο άιιεο πξάμεηο. Παπάγπαθορ 6 ηελ παξάγξαθν 6 πξνβιέπεηαη φηη ν ρξφλνο έλαξμεο ηεο ηζρχνο ησλ λέσλ δηαηάμεσλ είλαη απφ Ακπιβέρ ανηίγπαθο Ο Πποϊζηάμενορ ηος Αςηοηελούρ Σμήμαηορ Διοίκηζηρ Η Γεν. Γπαμμαηέαρ Δημοζίων Εζόδων Αικαηεπίνη αββαΐδος ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. Απνδέθηεο Πίλαθα Β, αξηζ. 1 θαη Απνδέθηεο Πίλαθα Σ, κφλν νη αξηζ. 1 θαη Τπεξεζία TAXISnet γηα θαηαρψξεζε ζην δηαδίθηπν. 4. Γ/λζε Τπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ γηα αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΓΓΔ. ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 1. Απνδέθηεο Πίλαθα Α εθηφο ηνπ αξηζ »» Σ κφλν νη αξηζ. 2 θαη 6. 3.»» Ε κφλν νη αξηζ. 1 θαη 2. 4.»» Ζ. 5.»» Θ κφλν νη αξηζ. 3 θαη »» ΗΑ εθηφο έκκηζζα ππνζεθνθπιαθεία θαη θηεκαηνινγηθά γξαθεία. 7.»» ΗΒ. 8.»» ΗΓ. 9.»» ΗΔ. 10.»» ΗΣ. 11.»» ΗΕ. 12.»» ΗΖ. 13.»» ΗΘ εθηφο ησλ αξηζ. 20, 21, 22, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 40. 6

7 14.»» Κ. 15.»» ΚΑ. 16.»» ΚΒ. 17.»» ΚΓ. 18. Πεξηνδηθφ «ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ». ΙΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Γξαθείν Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. 2. Γξαθείν Αλαπιεξψηξηαο Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. 3. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 4. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ 5. Γξαθείν Γ.Γ.Π.. 6. Γξαθείν θ. θ. Γεληθψλ Γηεπζπληψλ. 7. Γξαθείν Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ. 8. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ. 9. Γηεχζπλζε Δθαξκνγήο Φνξνινγηθήο Πνιηηηθήο θαη Ννκνζεζίαο Τπνδηεχζπλζε Β - Σκήκα Α ΦΠΑ (10) 7

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 42B

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 42B 2567 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 479/2014 Απ. 4828, 31.10.2014 Απιθμόρ 479 Οι πεπί Φόπος Πποζηιθέμενηρ Αξίαρ (Διδικό Καθεζηώρ για Σηλεπικοινωνιακέρ, Ραδιοθωνικέρ και Σηλεοπηικέρ ή Ηλεκηπονικέρ Τπηπεζίερ πος

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)».

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)». Αθήνα, 14.07.2011 ΠΟΛ.: 1150 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 15 η Γ/ΝΗ ΚΒ ΣΜΗΜΑ Α Σασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΔΝΓΟΚΟΙΝΟΣΙΚΔ ΤΝΑΛΛΑΓΔ & ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΑΠΑΣΗ ΔΝΓΟΚΟΙΝΟΣΙΚΟΤ Φ.Π.Α. ηεο ΑΑΝΧ ΥΟΛΟΓΓΟΤΝΗ. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: ΓΚΙΝΟΓΛΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΔΝΓΟΚΟΙΝΟΣΙΚΔ ΤΝΑΛΛΑΓΔ & ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΑΠΑΣΗ ΔΝΓΟΚΟΙΝΟΣΙΚΟΤ Φ.Π.Α. ηεο ΑΑΝΧ ΥΟΛΟΓΓΟΤΝΗ. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: ΓΚΙΝΟΓΛΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΔΝΓΟΚΟΙΝΟΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 6ΡΗΨΖ-ΓΕ. Αζήλα, 10.06.2015 ΠΟΛ 1119

ΑΓΑ: 6ΡΗΨΖ-ΓΕ. Αζήλα, 10.06.2015 ΠΟΛ 1119 ΑΓΑ: 6ΡΗΨΖ-ΓΕ Αζήλα, 10.06.2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΜΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΜΖΜΑ Α - ΦΠΑ Σαρ. Γ/λζε : ίλα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΟΙ ΥΔΙΡΙΜΟΙ ΣΟΤ Φ.Π.Α Δ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΚΑΙ ΜΔΣΑΠΟΙΗΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΟΙ ΥΔΙΡΙΜΟΙ ΣΟΤ Φ.Π.Α Δ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΚΑΙ ΜΔΣΑΠΟΙΗΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ Α.Σ.Δ.Ι ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΟΙ ΥΔΙΡΙΜΟΙ ΣΟΤ Φ.Π.Α Δ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΚΑΙ ΜΔΣΑΠΟΙΗΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΔΤΑΓΓΔΛΙΓΟΤ ΑΡΣΔΜΙ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ : ΦΤΛΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙ/ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΔΚ 222 Α ), φπσο ηζρχεη, πεξί ζχζηαζεο ζέζεο Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ.

(ΦΔΚ 222 Α ), φπσο ηζρχεη, πεξί ζχζηαζεο ζέζεο Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 8 10184 Αζήλα Σειέθσλν: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Καθοπιζμόρ διαδικαζίαρ αναζηολήρ ηος Απιθμού Φοπολογικού Μηηπώος (Α.Φ.Μ.) για διενέπγεια ενδοκοινοηικών ζςναλλαγών.

ΘΔΜΑ: Καθοπιζμόρ διαδικαζίαρ αναζηολήρ ηος Απιθμού Φοπολογικού Μηηπώος (Α.Φ.Μ.) για διενέπγεια ενδοκοινοηικών ζςναλλαγών. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. Γ/ΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Β και Σ 2. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΜΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΜΖΜΑ Α - ΦΠΑ 3. Γ/ΝΖ ΠΑΡΟΥΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ -ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΘΔΜΑ: ΟΛΔ ΟΗ ΑΛΛΑΓΔ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΓΗΝΔΗ ΣΟ Φ.Π.Α. ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΗΒΟΛΖ ΣΟΤ ΜΔΥΡΗ ΚΑΗ ΖΜΔΡΑ. ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ: ΔΤΑΓΓΔΛΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ Αζήλα, 30.12.2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ I. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 2. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Σ Η Λ Δ Μ Α Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Η Υ Ρ Η Η Σ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Η Σ Ο Λ Ο Τ Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ( G P S ) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Κοινοποίηζη διαηάξεων ηηρ παπαγπάθος 12 ηος άπθπος 27 ηος ν. 3943/2011

Ι. Κοινοποίηζη διαηάξεων ηηρ παπαγπάθος 12 ηος άπθπος 27 ηος ν. 3943/2011 Αθήνα, 12.4.2011 ΠΟΛ:1077 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Β «Παποσή Τπηπεζιών & Διδικά Καθεζηώηα»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205 Αζήλα, 15/9/2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΜΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α' ΦΠΑ Σαρ.Γ/λζε ίλα 2-4 Σαρ.Κψδηθαο 10672

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ. ΑΓΑ: Αθήνα, 30 Ιοςνίος 2017 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Β ΠΟΛ. 1095

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ. ΑΓΑ: Αθήνα, 30 Ιοςνίος 2017 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Β ΠΟΛ. 1095 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Β ΑΓΑ: Αθήνα, 30 Ιοςνίος 2017 ΠΟΛ. 1095 Σαρ. Γ/λζε : Καξ.εξβίαο 10 Σαρ. Κώδηθαο : 10184 Αζήλα Πιεξνθνξίεο : Σειέθωλν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 1 Ηνπλίνπ 2016 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση: ΓΔΑΦ Β 1084349 ΔΞ 2016 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα:

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 30 Ηνπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 18 θαη 22 ηνπ λ.4321/2015.

Θέκα: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 18 θαη 22 ηνπ λ.4321/2015. ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ Αζήλα, 10.7.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΜΜΕΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α ΦΠΑ Σαρ. Γ/λζε : ίλα

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αζήλα, 30.9.2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. 14 η Γ/ΝΖ ΦΠΑ ΣΜΖΜΑ Α 2. 15 η Γ/ΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ Α, Β ΗΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 47, 57 και 58 ηος ν. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 47, 57 και 58 ηος ν. 4172/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓ/ΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 157/2014 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 4767 Παρασκεσή, 21 Μαρτίοσ 2014 541 Απιθμόρ 157 Oι πεπί Βιοκηόνων (Σέλη) Κανονιζμοί ηος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Ι. ΠΔΙΡΑΙΑ Σ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Α.Δ.Ι. ΠΔΙΡΑΙΑ Σ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Α.Δ.Ι. ΠΔΙΡΑΙΑ Σ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Φ.Π.Α. ε ινγηζηηθή αληηκεηώπηζε θαη ν ξόινο ηνπ ζηελ Διιεληθή Οηθνλνκία ΛΤΡΡΟ ΦΩΣΙΟ Α.Μ.: 14741 ΔΙΗΓΗΣΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΟΤ Φ.Π.Α.

Η ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΟΤ Φ.Π.Α. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Θέμα πηστιακής εργαζίας Η ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΟΤ Φ.Π.Α. Τποβληθείζα ζηην Καθηγήηρια ΔΤΑΓΓΔΛΙΓΟΤ ΑΡΣΔΜΙ από ηην ζποσδάζηρια ΜΠΑΡΟΤΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, 08.06.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 Θέμα: Απόξξηςε αηηεκάησλ ζεξαπείαο από ηηο Γλσκνδνηηθέο Δπηηξνπέο Αμηνιόγεζεο ησλ Δλζηάζεσλ - Αηηεκάησλ Θεξαπείαο ησλ Πξνγξακκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η ΑΙΣΗΗ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΙΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ: ΑΦΜ: ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Σ.Κ : ΣΗΛ.:. ΠΡΟ: Σεισλείν.. Με ηελ παξνύζα, παξαθαινύκε γηα ηελ έγθξηζε παξαιαβήο ηνπ ΔΙΥ.. κε αξηζκό πιαηζίνπ. ζύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ N. 157(I)/2014 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟΘΕΙΑ - ΜΕΡΟ Ι Αριθμός 4468 Παρασκεσή, 31 Οκτωβρίοσ 2014 1011 Ο πεπί ηηρ Απαγόπεςζηρ Πλήπωζηρ Κενών Θέζεων ζηο Δημόζιο και ζηον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Αιηιολογική Έκθεζη ζηο ζτέδιο νόμοσ «Υπηρεζίες πληρωμών-ενζωμάηωζη ζηην ελληνική νομοθεζία ηης Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ»

Αιηιολογική Έκθεζη ζηο ζτέδιο νόμοσ «Υπηρεζίες πληρωμών-ενζωμάηωζη ζηην ελληνική νομοθεζία ηης Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ» Αιηιολογική Έκθεζη ζηο ζτέδιο νόμοσ «Υπηρεζίες πληρωμών-ενζωμάηωζη ζηην ελληνική νομοθεζία ηης Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ» Προς ηη Βοσλή ηων Ελλήνων Ενζωμάηωζη ηης Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ Α. Γενικό Μέρος Με ην

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ A.T.E.I. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΠΟΠΣΔΤΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ : κ. ΚΔΡΔΝΙΓΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ ΠΟΤΓΑΣΗ: ΙΜΙΣΛΙΩΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΒΑΛΑ 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων άπθπων 52 έωρ και 55 ηος ν. 4172/2013.

Θέμα: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων άπθπων 52 έωρ και 55 ηος ν. 4172/2013. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Β -Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κψδηθαο : 10184 Αζήλα Πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ: ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ Φ.Π.Α. Δ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΜΔ ΙΓΙΑΙΣΔΡΟΣΗΣΔ

ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ: ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ Φ.Π.Α. Δ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΜΔ ΙΓΙΑΙΣΔΡΟΣΗΣΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ: ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ Φ.Π.Α. Δ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΜΔ ΙΓΙΑΙΣΔΡΟΣΗΣΔ Φοιηήηπια: ΑΗΜΙΝΑ ΑΝΓΡΟΤΣΟΤ Διζηγήηπια: ΛΗΜΝΑΙΟΤ ΠΑΡΘΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 13 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 13 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Οθησβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΦΔΚ 1940/Β/2015 ΑΓΑ: 75ΩΠΖ-ΟΞ7 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Γ/ΝΖ ΠΑΡΟΥΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ Σ - ΜΖΣΡΩΟΤ & ΔΓΓΡΑΦΖ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα