Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:"

Transcript

1 Αζήλα, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4 Σασ. Κώδικαρ: ΑΘΗΝΑ Πληποθοπίερ : Σ. θελινιώηη Σηλέθωνο : Fax : ΠΟΛ ΠΡΟ: Χο Πίλαθαο Γηαλνκήο ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΠΡΟ: Χο Πίλαθαο Γηαλνκήο Θέμα: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ λ.4316/2014 ζρεηηθά κε ηνλ ηφπν παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ εηδηθψλ θαζεζηψησλ ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ, ξαδηνηειενπηηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ θαη παξνρή δηεπθξηλίζεσλ Κνηλνπνηνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ λ.4316/2014 «Ίδξπζε παξαηεξεηεξίνπ άλνηαο, βειηίσζε πεξηγελλεηηθήο θξνληίδαο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α 270/ ) θαη παξέρνληαη νδεγίεο γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή ηνπο. Με ηηο θνηλνπνηνχκελεο δηαηάμεηο ελζσκαηψζεθαλ ζην εζσηεξηθφ καο δίθαην, κε ππνρξέσζε εθαξκνγήο απφ , νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο Οδεγίαο 2008/8/ΔΚ, ην νπνίν ηξνπνπνίεζε νξηζκέλεο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο ΦΠΑ 2006/112/ΔΚ, θαηά ηξφπν ψζηε νη ηειεπηθνηλσληαθέο, ξαδηνθσληθέο, ηειενπηηθέο θαη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πξνο κε ππνθείκελνπο ζην θφξν ιήπηεο λα θνξνινγνχληαη ζηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο ηνπ ιήπηε, θαζψο ζεσξείηαη φηη απηφο είλαη ν ηφπνο ηεο πξαγκαηηθήο θαηαλάισζεο ησλ ππεξεζηψλ. Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο ησλ ππνθεηκέλσλ ζην θφξν πνπ παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο απηέο, ρσξίο λα είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζην θξάηνο κέινο πνπ νθείιεηαη ν ΦΠΑ (ζην εμήο θξάηνο κέινο θαηαλάισζεο), θαζηεξψλνληαη εηδηθά θαζεζηψηα απφδνζεο ηνπ θφξνπ γηα ηηο ππεξεζίεο απηέο. Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Παπάγπαθοι 1-3 Οη παξάγξαθνη 1-3 ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ λ.4316/2014 ηξνπνπνηνχλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ, φπσο ηζρχεη. πγθεθξηκέλα: Με ηελ παξάγξαθν 1 ηξνπνπνηνχληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 13 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ. χκθσλα κε ηηο λέεο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 13, νη 1

2 ηειεπηθνηλσληαθέο, ξαδηνθσληθέο, ηειενπηηθέο θαη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ππάγνληαη ζε ΦΠΑ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, εθφζνλ παξέρνληαη ζε κε ππνθείκελν ζην θφξν ιήπηε πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή έρεη ηε κφληκε θαηνηθία ηνπ ή ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπ ζηελ Διιάδα (πεξ. α ), ελψ δελ ππάγνληαη ζε ΦΠΑ ζηελ Διιάδα, ζηελ πεξίπησζε πνπ παξέρνληαη πξνο κε ππνθείκελν ζην θφξν ιήπηε εγθαηεζηεκέλν ή κε κφληκε θαηνηθία ή ζπλήζε δηακνλή εθηφο Διιάδνο (πεξ. β ). Παράδειγμα: Τπνθείκελνο ζην θφξν, εγθαηεζηεκέλνο εθηφο Διιάδνο, παξέρεη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πξνο κε ππνθείκελνπο ζην θφξν ιήπηεο εγθαηεζηεκέλνπο εληφο Διιάδνο. Ο ΦΠΑ ηεο παξνρήο απηήο νθείιεηαη ζηελ Διιάδα (πεξ. α ) θαη ππφρξενο λα ηνλ απνδψζεη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ, είλαη ν ελ ιφγσ ππνθείκελνο ζην θφξν, είηε κε ιήςε ΑΦΜ/ΦΠΑ, είηε κε νξηζκφ θνξνινγηθνχ αληηπξνζψπνπ, αλάινγα κε ην αλ είλαη εγθαηεζηεκέλνο εληφο ή εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Αληίζηνηρα, ζηελ πεξίπησζε πνπ Έιιελαο ππνθείκελνο ζην θφξν παξέρεη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πξνο πξφζσπα κε ππνθείκελα ζην θφξν, εγθαηεζηεκέλα ζε άιια θξάηε κέιε, ν ΦΠΑ δελ νθείιεηαη ζηελ Διιάδα, αιιά νθείιεηαη ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζεο θάζε ιήπηε ηεο ππεξεζίαο (πεξ. β ) απφ ηνλ ελ ιφγσ Έιιελα ππνθείκελν ζην θφξν πνπ παξέρεη ηηο ππεξεζίεο απηέο. ηελ πεξίπησζε, δε, πνπ νη ιήπηεο ησλ ππεξεζηψλ είλαη εγθαηεζηεκέλνη εθηφο ηεο Δπξ. Έλσζεο, επίζεο ε ελ ιφγσ παξνρή δελ ππάγεηαη ζε ΦΠΑ ζηελ Διιάδα θαη ν Έιιελαο ππνθείκελνο ζην θφξν νθείιεη λα δηεξεπλήζεη ελδερφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο ησλ ιεπηψλ. εκεηψλεηαη φηη πξηλ ηελ αλσηέξσ ηξνπνπνίεζε (δει. έσο θαη ),κφλν ε παξνρή ησλ αλσηέξσ ππεξεζηψλ πξνο κε ππνθείκελνπο ζην θφξν ιήπηεο εγθαηεζηεκέλνπο εθηφο Έλσζεο ππαγφηαλ ζε ΦΠΑ ζηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο ηνπ ιήπηε (παξ. 13 θαη 14, πεξ. ζ θαη η ), ελψ ε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ απηψλ πξνο κε ππνθείκελνπο ιήπηεο εληφο άιισλ θξαηψλ κειψλ ππαγφηαλ ζε ΦΠΑ ζηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο ηνπ παξέρνληνο ηηο ππεξεζίεο (παξ. 2.β ) κε εμαίξεζε ηελ παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ απφ κε εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Έλσζε ππνθείκελνπο ζην θφξν, νη νπνίεο θνξνινγνχληαλ ζην θξάηνο κέινο ηνπ ιήπηε (παξ. 13). Δπνκέλσο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο λέαο παξαγξάθνπ 13 θαη ηεο παξαγξάθνπ 2.α ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ, απφ θαη εμήο ε παξνρή ηειεπηθνηλσληαθψλ, ξαδηνθσληθψλ, ηειενπηηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ππάγεηαη ζε ΦΠΑ ζηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο ηνπ ιήπηε ησλ ππεξεζηψλ ζε θάζε πεξίπησζε, δειαδή αλεμάξηεηα απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ ελ ιφγσ ιήπηε (ππνθείκελν ή κε ζην θφξν πξφζσπν) θαη απφ ην αλ είλαη εγθαηεζηεκέλνο εληφο ή εθηφο Δπξ. Έλσζεο. Με ηελ παξάγξαθν 2 θαηαξγνχληαη νη πεξηπηψζεηο ζ θαη η ηεο παξαγξάθνπ 14 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ, νη νπνίεο φξηδαλ ηνλ ηφπν παξνρήο ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ θαη ξαδηνηειενπηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο κε ππνθείκελνπο ζην θφξν ιήπηεο εγθαηεζηεκέλνπο εθηφο Έλσζεο, θαζψο ε θνξνινγηθή αληηκεηψπηζε ησλ ππεξεζηψλ απηψλ ξπζκίδεηαη, απφ θαη εμήο, κε ηε λέα παξάγξαθν 13 ηνπ άξζξνπ 14 Με ηελ παξάγξαθν 3 αληηθαζίζηαληαη νη παξάγξαθνη 15 θαη 16 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ. 2

3 Με ηε λέα παξάγξαθν 15 πεξηνξίδνληαη νη ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο εθαξκφδεηαη ν θαλφλαο ηεο ρξήζεο θαη εθκεηάιιεπζεο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζζεί ν ηφπνο θνξνιφγεζήο ηνπο. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηελ πεπίπηωζη α ηεο παξαγξάθνπ απηήο, ππάγνληαη ζε ΦΠΑ ζηελ Διιάδα νη κηζζψζεηο κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ινηπψλ θηλεηψλ ελζψκαησλ αγαζψλ, θαζψο θαη νη ηειεπηθνηλσληαθέο, ξαδηνηειενπηηθέο θαη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ηφπνο παξνρήο ηνπο βξίζθεηαη εκηόρ Ένωζηρ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 12, 14.δ θαη 13, αληίζηνηρα, (π.ρ. παξέρνληαη πξνο ηδηψηεο εθηφο Έλσζεο) αιιά ε πξαγκαηηθή ρξήζε θαη εθκεηάιιεπζή ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο. πγθεθξηκέλα, γηα ηηο αλσηέξσ ππεξεζίεο κίζζσζεο ζεσξείηαη φηη ε ρξήζε θαη εθκεηάιιεπζή ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα κηζζσκέλα αγαζά ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα, ελψ γηα ηηο αλσηέξσ ηειεπηθνηλσληαθέο, ειεθηξνληθέο θαη ξαδηνηειενπηηθέο ππεξεζίεο ζεσξείηαη φηη ην θξηηήξην ηεο ρξήζεο θαη εθκεηάιιεπζεο πιεξνχηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ιήπηεο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα θαηά ην ρξφλν ηεο παξνρήο ηνπο. πλεπψο, απφ ν θαλφλαο ηεο ρξήζεο θαη εθκεηάιιεπζεο θαζνξίδεη ηνλ ηφπν θνξνιφγεζεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ ξεηά αλαθέξνληαη ζηελ αλσηέξσ πεξίπησζε α ηεο παξαγξάθνπ 15 θαη κε βάζε ηα θξηηήξηα πνπ ηίζεληαη ζε απηήλ. εκεηψλεηαη φηη πξφθεηηαη γηα ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη πξνο κε ππνθείκελα ζην θφξν πξφζσπα, εθηφο απφ ηηο ππεξεζίεο βξαρπρξφληαο κίζζσζεο κεηαθνξηθψλ κέζσλ, νη νπνίεο εκπίπηνπλ ζηνλ θαλφλα ηεο ρξήζεο θαη εθκεηάιιεπζεο αλεμάξηεηα απφ ην αλ παξέρνληαη πξνο ππνθεηκέλνπο ή κε ζην θφξν. Παράδειγμα: Διιεληθή επηρείξεζε ελνηθηάζεσο απηνθηλήησλ εθκηζζψλεη γηα δχν κήλεο (καθξνρξφληα κίζζσζε) έλα απηνθίλεην ζε κε ππνθείκελν ζην θφξν πειάηε, εγθαηεζηεκέλν ζε ηξίηε ρψξα, ν νπνίνο ζα ην ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο. Ζ ελ ιφγσ παξνρή ππεξεζίαο, ε νπνία κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 12.ii.β δελ θνξνινγείηαη, απφ πιεπξάο ΦΠΑ, εληφο Δπξ.Έλσζεο, ππάγεηαη ζε ειιεληθφ ΦΠΑ ιφγσ ρξήζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, δεδνκέλνπ φηη ην κεηαθνξηθφ κέζν ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ Διιάδα. Πεξαηηέξσ, κε ηελ πεπίπηωζη β νξίδεηαη φηη ν ηφπνο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ κεηαθνξάο αγαζψλ πξνο ππνθείκελνπο ζην θφξν ιήπηεο εγθαηεζηεκέλνπο εληφο Διιάδνο δελ βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο Έλσζεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ νη ππεξεζίεο απηέο εκηελούνηαι ςλικά εξ ολοκλήπος εκηόρ ηηρ Ένωζηρ, δειαδή ν ηφπνο αλαρψξεζεο θαη άθημεο ηεο κεηαθνξάο δελ βξίζθεηαη ζε θάπνην θξάηνο κέινο, νχηε πξαγκαηνπνηείηαη θάπνην ηκήκα ηεο κεηαθνξάο εληφο ηεο Έλσζεο. ηελ αλσηέξσ δηάηαμε εκπίπηνπλ πεξηπηψζεηο πνπ ηφζν ν παξέρσλ ηηο ππεξεζίεο κεηαθνξάο φζν θαη ν ππνθείκελνο ζην θφξν ιήπηεο ησλ ππεξεζηψλ είλαη εγθαηεζηεκέλνη εληφο Διιάδνο. πλεπψο, ζηελ ακνηβή πνπ αλαινγεί γηα ηηο ππεξεζίεο απηέο δελ ππνινγίδεηαη ειιεληθφο ΦΠΑ θαη ζην ζρεηηθφ παξαζηαηηθφ πνπ εθδίδεηαη πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε έλδεημε «Υξήζε θαη εθκεηάιιεπζε εθηφο Δπξ. Έλσζεο άξζξν 14, παξ. 15.β Κψδηθα ΦΠΑ». Δπίζεο, εκπίπηνπλ πεξηπηψζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ απφ κε εγθαηεζηεκέλν ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ππνθείκελν ζην θφξν (π.ρ. αιινδαπή κεηαθνξηθή εηαηξεία) πξνο ππνθείκελν ζην θφξν ιήπηε, εγθαηεζηεκέλν εληφο Διιάδνο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο, δεδνκέλνπ φηη δελ νθείιεηαη ΦΠΑ ζηελ Διιάδα, ν Έιιελαο ιήπηεο ηεο ππεξεζίαο δελ πεξηιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε παξνρή ζηηο πξάμεηο ιήπηε ηεο δήισζεο ΦΠΑ, νχηε ππνβάιιεη αλαθεθαιαησηηθφ πίλαθα ελδνθνηλνηηθήο ιήςεο 3

4 ππεξεζηψλ ζηελ πεξίπησζε πνπ ν παξέρσλ ηελ ππεξεζία κεηαθνξάο είλαη θνηλνηηθή επηρείξεζε, κε ππνρξέσζε ζρεηηθήο ελεκέξσζεο ηεο ηειεπηαίαο. Πεξαηηέξσ, ν ηξφπνο απφδεημεο φηη ηα πξνβιεπφκελα ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν 15 θξηηήξηα γηα ηε ρξήζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ ππεξεζηψλ πιεξνχληαη, θαζψο θαη θάζε άιιν δηαδηθαζηηθφ ζέκα θαη ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 14 ζα ξπζκηζηνχλ κε απνθάζεηο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ, ζχκθσλα κε ηε λέα παξάγξαθν16 ηνπ άξζξνπ 14. Παπάγπαθορ 4 Με ηελ παξάγξαθν 4 θαηαξγείηαη ην άξζξν 35α θαη πξνζηίζεληαη λέα άξζξα 47α, 47β θαη 47γ ζηνλ Κψδηθα ΦΠΑ, ηα νπνία αθνξνχλ ζηελ εθαξκνγή εηδηθψλ θαζεζηψησλ γηα κε εγθαηεζηεκέλνπο εληφο ηνπ θξάηνπο κέινπο θαηαλάισζεο ππνθεηκέλνπο ζην θφξν πνπ παξέρνπλ ηειεπηθνηλσληαθέο, ξαδηνθσληθέο, ηειενπηηθέο θαη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ζε κε ππνθεηκέλνπο ζην θφξν πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη εληφο ηεο Έλσζεο, κέζσ ηεο Μηθξήο Μνλναπεπζπληηθήο Θπξίδαο (Mini One-Stop-Shop/MOSS). Ζ ρξεζηκνπνίεζε ησλ θαζεζηψησλ απηψλ απφ ηνπο ππνθεηκέλνπο ζην θφξν είλαη πποαιπεηική θαη απνζθνπεί ζηε δηεπθφιπλζή ηνπο φζνλ αθνξά ζηελ εθπιήξσζε ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεψλ ηνπο πνπ πξνθχπηνπλ ζηα θξάηε κέιε θαηαλάισζεο κεηά ηελ απφ κεηαβνιή ηνπ ηφπνπ θνξνιφγεζεο ησλ αλσηέξσ ππεξεζηψλ ζηνλ ηφπν ηνπ ιήπηε, ζχκθσλα κε ηηο λέεο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 13 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ, φπσο αλαιχζεθαλ αλσηέξσ. Ζ επηινγή ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ελ ιφγσ εηδηθψλ θαζεζηψησλ απαιιάζζεη ηνπο ππνθεηκέλνπο ζην θφξν απφ ηελ ππνρξέσζε ιήςεο ΑΦΜ/ΦΠΑ ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζεο ηνπ εθάζηνηε κε ππνθείκελνπ ιήπηε ησλ ππεξεζηψλ ηνπο γηα ηελ απφδνζε ηνπ νθεηιφκελνπ ζην θξάηνο κέινο απηφ θφξνπ. Δηδηθφηεξα: ην άπθπο 47α πεξηιακβάλνληαη γεληθνί νξηζκνί πνπ αθνξνχλ ζηελ εθαξκνγή ησλ εηδηθψλ θαζεζηψησλ ησλ άξζξσλ 47β θαη 47γ. Με ην άπθπο 47β πξνβιέπεηαη εηδηθφ θαζεζηψο γηα ηελ απφδνζε ηνπ ΦΠΑ πνπ αλαινγεί ζηηο αλσηέξσ ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ μη εγκαηεζηημένοςρ ζηην Ένωζη (ηξηηνρσξίηεο) ππνθεηκέλνπο ζην θφξν (κε ελσζηαθφ θαζεζηψο). Γεδνκέλνπ φηη ην λέν απηφ θαζεζηψο θαιχπηεη ηφζν ηηο ειεθηξνληθέο, φζν θαη ηηο ξαδηνηειενπηηθέο θαη ηειεπηθνηλσληαθέο ππεξεζίεο, θαηαξγείηαη ην άξζξν 35α ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ, ην νπνίν αθνξνχζε κφλν ζηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο. Με ην ελ ιφγσ εηδηθφ θαζεζηψο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα θαηαβνιήο ηνπ νθεηιφκελνπ θφξνπ κέζσ κηαο κνλαδηθήο εγγξαθήο γηα ιήςε ΑΦΜ/ΦΠΑ κε ην πξφζεκα EU ζηελ Διιάδα, ε νπνία ζηελ πεξίπησζε απηή απνηειεί ην θξάηνο κέινο εγγξαθήο, θαη κέζσ ηεο ππνβνιήο, ζε ηξηκεληαία βάζε, απφ ηνπο εγγεγξακκέλνπο ππνθεηκέλνπο κηαο εληαίαο δήισζεο ΦΠΑ γηα ηηο πξάμεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ζε φια ηα θξάηε κέιε ηεο Έλσζεο, πξνζδηνξίδνληαο ηνλ νθεηιφκελν ζε θάζε θξάηνο κέινο θαηαλάισζεο θφξν βάζεη ηνπ ζπληειεζηή πνπ ηζρχεη ζε απηφ. Ζ Διιάδα, σο θξάηνο κέινο εγγξαθήο, δηαλέκεη ζηε ζπλέρεηα ζε θάζε θξάηνο κέινο θαηαλάισζεο ηνλ θφξν πνπ έρεη δεισζεί θαη θαηαβιεζεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, παξαθξαηψληαο ηα πνζά ηνπ ΦΠΑ πνπ νθείινληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ιφγσ παξνρήο ππεξεζηψλ ζε εγθαηεζηεκέλνπο εληφο Διιάδνο κε ππνθείκελνπο ιήπηεο. 4

5 5 ΑΓΑ: 78ΠΜΖ-ΦΦΘ Με αληίζηνηρν ηξφπν ε Διιάδα εηζπξάηηεη, σο θξάηνο κέινο θαηαλάισζεο, πνζά ΦΠΑ πνπ νθείινληαη απφ κε εγθαηεζηεκέλνπο εληφο ηεο Έλσζεο ππνθεηκέλνπο νη νπνίνη επηιέγνπλ λα εγγξαθνχλ ζε αλάινγν ηνπ άξζξνπ 47β εηδηθφ θαζεζηψο άιινπ θξάηνπο κέινπο. Αληίζηνηρα, κε ην άπθπο 47γ θαζηεξψλεηαη εηδηθφ θαζεζηψο γηα ηελ απφδνζε ηνπ θφξνπ πνπ νθείιεηαη γηα ηηο αλσηέξσ ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ εγκαηεζηημένοςρ ζηην Έλσζε ππνθεηκέλνπο ζην θφξν, αιιά κε εγθαηεζηεκέλνπο ζην θξάηνο κέινο θαηαλάισζεο (ελσζηαθφ θαζεζηψο). πγθεθξηκέλα, νη ππνθείκελνη ζην θφξν πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο ζηελ Διιάδα ή, ειιείςεη ηέηνηαο έδξαο εληφο ηεο Έλσζεο, έρνπλ κφληκε εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα, ρσξίο λα δηαζέηνπλ άιιε εγθαηάζηαζε εληφο ηεο Έλσζεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ παξέρνπλ ηηο αλσηέξσ ππεξεζίεο θαη επηζπκνχλ λα εληαρζνχλ ζην ελ ιφγσ εηδηθφ θαζεζηψο, εγγξάθνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ Διιάδα θαη φρη ζε θάπνην άιιν θξάηνο κέινο. Χζηφζν, ζηελ πεξίπησζε πνπ δηαζέηνπλ θαη ζε άιιν θξάηνο κέινο κφληκε εγθαηάζηαζε, ρσξίο λα έρνπλ ηελ έδξα ηνπο εληφο ηεο Έλσζεο, επηιέγνπλ ην θξάηνο κέινο εγγξαθήο ηνπο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ησλ κφληκσλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπο. Δπνκέλσο, φζνλ αθνξά ζην θαζεζηψο ηνπ άξζξνπ 47γ, ζηελ Διιάδα εγγξάθνληαη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ θνξνινγηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ ζηα άιια θξάηε κέιε θαηαλάισζεο, ζηα νπνία δελ δηαζέηνπλ εγθαηάζηαζε, αλεμάξηεηα αλ ζε θάπνην απφ ηα θξάηε κέιε απηά δηαζέηνπλ ΑΦΜ/ΦΠΑ απφ άιιε αηηία. Ο θφξνο θαηαβάιιεηαη γηα φια ηα θξάηε κέιε ζηα νπνία παξαζρέζεθαλ νη ππεξεζίεο απηέο κε ηελ ππνβνιή, ζε ηξηκεληαία βάζε, εληαίαο δήισζεο ΦΠΑ ζηελ Διιάδα, απφ φπνπ ζηε ζπλέρεηα δηαλέκεηαη ν θφξνο ζηα θξάηε κέιε πνπ αληηζηνηρεί. Με αληίζηνηρε δηαδηθαζία ε Διιάδα, σο θξάηνο κέινο θαηαλάισζεο, εηζπξάηηεη θφξν απφ ηα άιια θξάηε κέιε εγγξαθήο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζην αλσηέξσ εηδηθφ θαζεζηψο δελ εκπίπηνπλ νη παξερφκελεο απφ ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ηειεπηθνηλσληαθέο, ξαδηνηειενπηηθέο θαη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πνπ ππάγνληαη ζε ΦΠΑ ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ζην νπνίν επίζεο δηαζέηνπλ εγθαηάζηαζε. πλεπψο, ζηελ εληαία δήισζε ΦΠΑ ηνπ ελσζηαθνχ θαζεζηψηνο δελ πεξηιακβάλνληαη πνζά ΦΠΑ πνπ νθείινληαη ζηελ Διιάδα θαη πνπ απνδίδνληαη κε ηε δήισζε ΦΠΑ ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ. Χζηφζν, ζηε δήισζε ΦΠΑ ηνπ άξζξνπ 38 δειψλνληαη νη ππεξεζίεο πνπ θνξνινγνχληαη εθηφο Διιάδνο θαη εκπίπηνπλ ζην ελσζηαθφ θαζεζηψο, δεδνκέλνπ φηη κε ηε δήισζε απηή αζθείηαη ην δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ ΦΠΑ ησλ εηζξνψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ζε ζρέζε ηηο ππεξεζίεο απηέο. Παπάγπαθορ 5 Με ηελ παξάγξαθν απηή πξνζηίζεηαη λέα παξάγξαθνο 1.α ζην άξζξν 30 ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ, κε ηελ νπνία ξπζκίδεηαη ην δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ ΦΠΑ ησλ ζρεηηθψλ εηζξνψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο νη ππνθείκελνη ζην θφξν πνπ θαηαβάιινπλ ΦΠΑ εθξνψλ ζηελ Διιάδα κέζσ ηεο έληαμήο ηνπο ζε αλάινγα ησλ άξζξσλ 47β θαη 47γ εηδηθά θαζεζηψηα άιισλ θξαηψλ κειψλ. πγθεθξηκέλα, πξνβιέπεηαη φηη ν ΦΠΑ ησλ ελ ιφγσ εηζξνψλ δελ εθπίπηεηαη, αιιά επηζηξέθεηαη ηφζν ζηνπο ππνθεηκέλνπο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη εθηφο ηεο Έλσζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34, παξ. 8, ρσξίο λα απαηηείηαη ε πιήξσζε ηεο πξνυπφζεζεο πεξί ακνηβαηφηεηαο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο απηέο, φζν θαη

6 ζηνπο ππνθεηκέλνπο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε άιιν θξάηνο κέινο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34, παξ. 2, επίζεο ρσξίο λα πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη ζηηο δηαηάμεηο απηέο. Γηθαίσκα έθπησζεο παξέρεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε ππνθεηκέλσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε άιιν θξάηνο κέινο, εθφζνλ έρνπλ ιάβεη ΑΦΜ/ΦΠΑ ζηελ Διιάδα γηα άιιεο θνξνινγεηέεο πξάμεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, νπφηε ε έθπησζε ησλ εηζξνψλ ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο αζθείηαη κε ηε δήισζε ΦΠΑ πνπ ππνβάιιεηαη γηα ηηο άιιεο πξάμεηο. Παπάγπαθορ 6 ηελ παξάγξαθν 6 πξνβιέπεηαη φηη ν ρξφλνο έλαξμεο ηεο ηζρχνο ησλ λέσλ δηαηάμεσλ είλαη απφ Ακπιβέρ ανηίγπαθο Ο Πποϊζηάμενορ ηος Αςηοηελούρ Σμήμαηορ Διοίκηζηρ Η Γεν. Γπαμμαηέαρ Δημοζίων Εζόδων Αικαηεπίνη αββαΐδος ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. Απνδέθηεο Πίλαθα Β, αξηζ. 1 θαη Απνδέθηεο Πίλαθα Σ, κφλν νη αξηζ. 1 θαη Τπεξεζία TAXISnet γηα θαηαρψξεζε ζην δηαδίθηπν. 4. Γ/λζε Τπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ γηα αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΓΓΔ. ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 1. Απνδέθηεο Πίλαθα Α εθηφο ηνπ αξηζ »» Σ κφλν νη αξηζ. 2 θαη 6. 3.»» Ε κφλν νη αξηζ. 1 θαη 2. 4.»» Ζ. 5.»» Θ κφλν νη αξηζ. 3 θαη »» ΗΑ εθηφο έκκηζζα ππνζεθνθπιαθεία θαη θηεκαηνινγηθά γξαθεία. 7.»» ΗΒ. 8.»» ΗΓ. 9.»» ΗΔ. 10.»» ΗΣ. 11.»» ΗΕ. 12.»» ΗΖ. 13.»» ΗΘ εθηφο ησλ αξηζ. 20, 21, 22, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 40. 6

7 14.»» Κ. 15.»» ΚΑ. 16.»» ΚΒ. 17.»» ΚΓ. 18. Πεξηνδηθφ «ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ». ΙΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Γξαθείν Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. 2. Γξαθείν Αλαπιεξψηξηαο Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. 3. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 4. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ 5. Γξαθείν Γ.Γ.Π.. 6. Γξαθείν θ. θ. Γεληθψλ Γηεπζπληψλ. 7. Γξαθείν Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ. 8. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ. 9. Γηεχζπλζε Δθαξκνγήο Φνξνινγηθήο Πνιηηηθήο θαη Ννκνζεζίαο Τπνδηεχζπλζε Β - Σκήκα Α ΦΠΑ (10) 7

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩN ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α Β Σατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΟΤ/ΣΜΗΜΑ Α ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ/ΣΜΗΜΑ A Γ/ΝΗ Φ.Π.Α./ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αζήλα, 30.9.2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. 14 η Γ/ΝΖ ΦΠΑ ΣΜΖΜΑ Α 2. 15 η Γ/ΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ Α, Β ΗΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ. ΣΗ ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ ΣΗ ΔΛΙΓΑ 7 (478 ανηί 479), ΓΙΟΡΘΧΗ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 62 ΚΑΙ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΚΑΣΑΥ.ΗΜΔΙΧΜΑΣΧΝ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 12 Απγνχζηνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΠΟΛ: 1191 ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013.

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑTA: A - Β Αζήλα, 29 Απξηιίνπ 2013 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα:«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 212Α/17.12.2010)»

Θέμα:«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 212Α/17.12.2010)» Αθήνα, 03.01.2011 ΠΟΛ.: 1003 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α, Β 2. 15 η Γ/ΝΗ Κ.Β.. ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡ/KΩΝ & ΣΔΛ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Α. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 12 ε Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑTA Α - B 2. 15 ε Γ/ΝΗ ΚΒ 3. 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Σασ αποςτζλλουμε την απόφαςη του Αναπληρωτή Υπουργοφ Οικονομικών Παντελή Οικονόμου για την διαδικαςία επιςτροφήσ ΦΠΑ προσ τουσ επιχειρηματίεσ και επιτηδευματίεσ. Αζήλα, 2 Απξηιίνπ 2012 ΠΟΛ. 1090 ΔΛΛΖΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΓΟΓΩΝ Η. ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ(Γ12) ΣΜΖΜΑ Α ΗΗ. ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ (Γ6) ΣΜΖΜΑΣΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 25 Ιαλνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

Οη ηξνπνπνηήζεηο ζηε Ννκνζεζία έρνπλ ηεζεί ζε ηζρχ κε ηελ δεκνζίεπζε ηνπο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο ζηηο 20 Γεθεκβξίνπ 2013.

Οη ηξνπνπνηήζεηο ζηε Ννκνζεζία έρνπλ ηεζεί ζε ηζρχ κε ηελ δεκνζίεπζε ηνπο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο ζηηο 20 Γεθεκβξίνπ 2013. Έντυπο 42/ Ιαλνπάξηνο 2014 Τν έληππν απηφ αλαθέξεηαη ζηηο πξφζθαηεο ηξνπνπνηήζεηο ζηε Ννκνζεζία ΦΠΑ πνπ ςήθηζε ε Οινκέιεηα ηεο Βνπιήο ζηηο 5 Γεθεκβξίνπ 2013 θαη ζθνπφ έρνπλ ηελ ελαξκφληζε ηεο Ννκνζεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων»

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑΣΑ Α -Β -Γ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Φ.Π.Α. ΣΜΗΜΑΣΑ: Α -

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 ΖΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤΠΟΛΖ ΕΩΓΡΑΦΟΤ, 157 80, ΑΘΖΝΑ. ΔΠΗΔΤ, (ΝΠΗΓ : ΠΓ 271/89 Ν2083/92 ΠΓ 13/98) 210-7723847, 210-772 2456 _ e-mail: iccs@iccs.gr ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 Δγκπίθηκε από ηο Γ.. ηος

Διαβάστε περισσότερα

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε

Διαβάστε περισσότερα

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΠΝΓΩΛ Η. ΓΔΛIKH ΓΗΔΘΛΠΖ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ - ΓΗΔΘΛΠΖ ΔΙΔΓΣΩΛ ΡΚΖΚΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα