ΠΡΑΙΝΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΕΝΣΡΙΚΟΤ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΙΝΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΕΝΣΡΙΚΟΤ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ"

Transcript

1 ΠΡΑΙΝΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΕΝΣΡΙΚΟΤ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ McQuay Hellas A.E. - Νίθνο Μέξεο Υαιθίδα 11 Ματνπ 2011

2 «FANCOIL» ΑΔΡΟΦΤΚΣΟΙ ΦΤΚΣΔ ΤΜΠΤΚΝΧΣΗ ΔΚΣΟΝΧΣΙΚΗ ΒΑΛΒΙΓΑ ΔΞΑΣΜΙΣΗ ΤΜΠΙΔΣΗ 7 o C 12 o C Φνξηίν πζηήκαηνο 2

3 «FANCOIL» ΑΔΡΟΦΤΚΣΟΙ ΦΤΚΣΔ Αμνληθνί αλεκηζηήξεο Low Noise units = decrease in rpm Διάρηζηε ηθαλόηεηα ESP Φπγνθεληξηθνί αλεκηζηήξεο εηδηθέο εθαξκνγέο θαη εζσηεξηθή εγθαηάζηαζε. Μεγαιύηεξε ηθαλόηεηα ESP Πιενλεθηήκαηα Γελ ρξεηάδεηαη πύξγνο ςύμεο Γξήγνξε εγθαηάζηαζε Δπθνιόηεξε ζπληήξεζε European Market Units or 84% Share Μεηνλεθηήκαηα Μηθξόηεξε δηάξθεηα δσήο Μηθξόηεξoο ζπληειεζηήο απόδνζεο Μηθξόηεξα όξηα ιεηηνπξγίαο 3

4 «FANCOIL» ΤΓΡΟΦΤΚΣΟΙ ΦΤΚΣΔ Πύξγνο ςύθηε Return 40 0 C Return 12 0 C Φνξηίν πζηήκαηνο 45 0 C Supply 7 0 C Supply 4

5 «FANCOIL» ΤΓΡΟΦΤΚΣΟΙ ΦΤΚΣΔ Πύξγνο ςύμεο αλνηθηνύ ηύπνπ 3 rd Party supply Κιεηζηνύ ηύπνπ 3 rd Party supply Πιενλεθηήκαηα Μεγαιύηεξνο ζπληειεζηή απόδνζεο Μεγαιύηεξε δηάξθεηα δσήο European Market 6482 Units or 12,2% Share Μεηνλεθηήκαηα Μεγαιύηεξν αξρηθό θόζηνο Καηαλάισζε λεξνύ (Π.Φ.) Μεγαιύηεξν θόζηνο ζπληήξεζεο 5

6 «FANCOIL» ΤΓΡΟΦΤΚΣΟΗ ΦΤΚΣΔ COOLING Δθαξκνγή πδξόςπθησλ ςπθηώλ ζε ζπζηήκαηα γεσζεξκίαο γηα ςύμε θαη ζέξκαλζε. HEATING Σν θύθισκα γεσζεξκίαο κπνξεί λα είλαη αλνηθηνύ ή θιεηζηνύ ηύπνπ. 6

7 «FANCOIL» ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Υξόλνο ιεηηνπξγίαο κνλάδαο / ζπζηήκαηνο Δπνρηαθή ιεηηνπξγία ; Όιν ην ρξόλν; ηαζεξό θνξηίν; Μεηαβαιιόκελν θνξηίν; Αεξόςπθηεο κνλάδεο; Τδξόςπθηεο κνλάδεο; Δίδνο εθαξκνγήο; Κιηκαηηζκόο; Βηνκεραληθή εθαξκνγή; Δμεηδηθεπκέλε εθαξκνγή Τπάξρεη πεξίζζεηα ελέξγεηαο; Κόζηνο θηήζεο; ιεηηνπξγίαο - ζπληήξεζεο; Γηαζέζηκνο ρώξνο εγθαηάζηαζεο 7

8 «FANCOIL» ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Μειέηε Απόδνζε κνλάδσλ; EER ή ESEER; Γίθηπν λεξνύ Παξνρή λεξνύ Μήθνο δηθηύνπ Γηαζηαζηνιόγεζε δηθηύνπ Καηαλαιώζεηο ζην δίθηπν λεξνύ; Μπνξώ λα κεηώζσ ηηο θαηαλαιώζεηο ζην δίθηπν; Απμάλσ ην ΓΣ λεξνύ; - πσο επεξεάδεη ην ζύζηεκα; Μεηαβαιιόκελε παξνρή; - πσο επεξεάδεη ην ζύζηεκα 8

9 European Seasonal Energy Efficiency Ratio «FANCOIL» ESEER = A*EER 100% + B*EER 75% + C*EER 50% + D*EER 25% With the following weighting coefficients: A = 0.03 (3%) B = 0.33 (33%) C = 0.41 (41%) D = 0.23 (23%) For the following part-load rating conditions for air cooled chiller: 35 C 30 C 25 C 20 C 9

10 «FANCOIL» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ INVERTER 10 10

11 «FANCOIL» Σερλνινγία Inverter Ρύζκηζε ζηξνθώλ Παξνρή ξεύκαηνο πρλόηεηα 50 Hz πκπηεζηήο Οη ζηξνθέο ηνπ ζπκπηεζηή παξακέλνπλ ζηαζεξέο ζε κεξηθά θνξηία (Synchrony Speed) Παξνρή ξεύκαηνο πρλόηεηα 50 Hz Inverter πκπηεζηήο Οη ζηξνθέο ηνπ ζπκπηεζηή κεηαβάιινληαη αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο θνξηίνπ (Synchrony Speed) 11

12 «FANCOIL» Πιενλεθηήκαηα Μηθξά ξεύκαηα εθθίλεζεο Όρη πιένλ κεγάια ξεύκαηα εθθίλεζεο θαη αηρκέο ξεύκαηνο Ρεύκα εθθίλεζεο πάληα ρακειόηεξν από ην κέγηζην ηνπ ζπκπηεζηή (FLA) Μηθξόηεξα θαιώδηα θαη θόζηνο εγθαηάζηαζεο πληειεζηήο Ιζρύνο = 0.98 πλη. Ηζρύνο (ή ζπλθ) είλαν ν ιόγνο ηεο σθέιηκεο ηζρύνο (Pσθ ζε kw) πξνο ηελ ζπλνιηθή πνπ απνξξνθάηαη από ην δίθηπν ηεο ΓΔΖ (P ζε kva) πλήζσο ν ζπληειεζηήο ηζρύνο ησλ ειεθηξνθηλεηήξσλ ρεηξνηεξεύεη κε ηε κείσζε ηεο ηζρύνο θαη γηα απηό ζπλήζσο ππάξρεη επηπιένλ ρξέσζε από ηνλ εθάζηνηε πάξνρν ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. McEnergy Inverter πληειεζηήο ηζρύνο ΠΑΝΣΑ κεγαιύηεξνο από 0.95 ζε όιεο ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο. Γε ρξεηάδεηαη θακηά δηάηαμε δηόξζσζεο (ρσξεηηθή αληηζηάζκηζε) 12

13 Request (kw) Request (kw) Request (kw) YΣΗΜΑΣΑ «FANCOIL» McEnergy HPI - Λεηηνπξγία Η αληιία ζεξκόηεηαο ζε ιεηηνπξγία ζέξκαλζεο Φνξηία θηηξίνπ 350 Thermal load requirement Όζν κεηώλεηαη ε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο (A), ηόζν απμάλεηαη ην ζεξκηθό θνξηίν ηνπ θηηξίνπ (B) «Τθιζηάμενερ» επιλογέρ για ανηιμεηώπιζη θεπμικού θοπηίος ενόρ κηιπίος B A Outside ambient temperature ( C) Λύζη 1: Λέβηηα για 100% θοπηίος Thermal load requirement Outside ambient temperature ( C) Λύζη 2: Λέβηηα και ανηλία θεπμόηηηαρ Thermal load requirement Boiler Outside ambient temperature ( C) - Καλύπηει ηο ολικό θεπμικό θοπηίο ανεξάπηηηα από θεπμοκπαζία πεπιβάλλονηορ - H ενεπγειακή απόδοζη είναι πολύ σαμηλόηεπη από αςηή ηηρ ανηλίαρ θεπμόηηηαρ. - Η ανηλία, κε πςειή ελεξγεηαθή απόδνζε, καλύπηει ηιρ ανάγκερ έωρ κάποια θεπμοκπαζία πεπιβάλλονηορ, - ηιρ σαμηλόηεπερ θεπμοκπαζίερ πεπιβάλλονηορ απαιηείηαι η λειηοςπγία λέβηηα. 13

14 Request (kw) YΣΗΜΑΣΑ «FANCOIL» McEnergy HPI - Λεηηνπξγία Η αληιία ζεξκόηεηαο ζε ιεηηνπξγία ζέξκαλζεο To Inverter δίλεη ηελ ηθαλόηεηα λα απνδίδεη ε κνλάδα ζε αθξαίεο ζεξκνθξαζίεο Thermal load requirement Άπλή Α.Θ. Ο ζπκπηεζηήο απμάλεη ζηξνθέο γηα αληαπεμέιζεη ζην απαηηνύκελν θνξηίν Boost Outside ambient temperature ( C) Γελ ρξεηάδεηαη ιέβεηαο θαηά ηε δηάξθεηα θξύσλ εκεξώλ Μείσζε ζηξνθώλ ζύκθσλα κε ην ζεξκηθό θνξηίν Hz 14

15 Request (kw) YΣΗΜΑΣΑ «FANCOIL» McEnergy HPI - Λεηηνπξγία Η αληιία ζεξκόηεηαο ζε ιεηηνπξγία ςύμεο Απαηηνύκελα θνξηία ζε ςύμε Η ηερλνινγία Inverter Καζώο απμάλεηαη ε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία, απμάλνληαη θαη ηα απαηηνύκελα ςπθηηθά θνξηία Υάξε ζηελ ηερλνινγία inverter, ε Αληιία Θεξκόηεηαο κπνξεί λα Καιύςεη πιήξσο ηα λέα θνξηία! Ολνκαζηηθή εμση. Θεξκνξαζία γηα επηινγή κνλάδαο 350 Cooling load requirement Όζν απμάλεη ε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία, ε ςπθηηθή ηζρύο κηαο αληιία ζεξκόηεηαο κεηώλεηαη Outside ambient temperature ( C) Απλή Α.Θ. Ο ζπκπηεζηήο απμάλεη ζηξνθέο γηα λα αληαπεμέιζεη ζην απαηηνύκελν θνξηίν Boost 15

16 «FANCOIL» Α. Αεξόςπθηνο Φύθηεο McEnergy Evo SE ST Δθαξκνγή: Δπνρηαθόο Κιηκαηηζκόο 502 kw Φπθηηθή απόδνζε, 7-12 λεξό, Θεξκ Πεξηβ. 35 C. EER: 2.73 ESEER: 3.52 Καηαλάισζε: 184kW * 2.100ώξεο = kwh Δηήζην θόζηνο ιεηηνπξγίαο: kwh * 0.05 / kwh = Κόζηνο Μνλάδαο:

17 «FANCOIL» A2. Αεξόςπθηνο Φύθηεο McEnergy Evo CLA ST Δθαξκνγή: Δπνρηαθόο Κιηκαηηζκόο 524 kw Φπθηηθή απόδνζε, 7-12 λεξό, Θεξκ Πεξηβ. 35 C. EER: 3.15 ESEER: 4.00 Καηαλάισζε: 166kW * 2.100ώξεο = kwh Δηήζην θόζηνο ιεηηνπξγίαο: kwh * 0.05 / kwh = Κόζηνο Μνλάδαο: Υξόλνο Απνπιεξσκήο: 3 ρξόληα ** 17

18 «FANCOIL» Β. Αεξόςπθηνο Φύθηεο AWS SE ST Δθαξκνγή: Δπνρηαθόο Κιηκαηηζκόο 832 kw ςπθηηθή απόδνζε,7-12 λεξό, Θεξκ Πεξηβ. 35 C. EER: 2.78 ESEER: 3.89 Καηαλάισζε: 299kW * 2.100ώξεο = kwh Δηήζην θόζηνο ιεηηνπξγίαο: kwh * 0.05 / kwh = Κόζηνο Μνλάδαο:

19 «FANCOIL» Β2. Αεξόςπθηνο Φύθηεο AWS ΥE ST Δθαξκνγή: Δπνρηαθόο Κιηκαηηζκόο 830 kw ςπθηηθή απόδνζε, 7-12 λεξό, Θεξκ Πεξηβ. 35 C. EER: 3.28 ESEER: 4.11 Καηαλάισζε: 253kW * 2.100ώξεο = kwh Δηήζην θόζηνο ιεηηνπξγίαο: kwh * 0.05 / kwh = Κόζηνο Μνλάδαο: Υξόλνο Απνπιεξσκήο: 2 ρξόληα ** 19

20 «FANCOIL» Γ. Αεξόςπθηνο Φύθηεο AWS SE ST Δθαξκνγή: Παξαγσγή 830 kw ςπθηηθή απόδνζε,7-12 λεξό, Θεξκ Πεξηβ. 35 C. EER: 2.78 ESEER: 3.89 Καηαλάισζε: 299kW * 4.500ώξεο = kwh Δηήζην θόζηνο ιεηηνπξγίαο: kwh * 0.05 / kwh = Κόζηνο Μνλάδαο:

21 «FANCOIL» Γ2. Αεξόςπθηνο Φύθηεο AWS XE ST Δθαξκνγή: Παξαγσγή 830 kw ςπθηηθή απόδνζε, 7-12 λεξό, Θεξκ Πεξηβ. 35 C. EER: 3.28 ESEER: 4.11 Καηαλάισζε: 253 kw * 4.500ώξεο = kwh Δηήζην θόζηνο ιεηηνπξγίαο: kwh * 0.05 / kwh = Κόζηνο Μνλάδαο: Υξόλνο Απνπιεξσκήο: 0.5 ρξόληα ** 21

22 «FANCOIL» Γ. Τδξόςπθηνο Φύθηεο WHS E SE ST Δθαξκνγή: Παξαγσγή 910 kw ςπθηηθή απόδνζε, 7-12 λεξό, πκπ C. EER: 4.55 ESEER: 5.47 Καηαλάισζε: 200kW * 4.500ώξεο = kwh Δηήζην θόζηνο ιεηηνπξγίαο: kwh * 0.05 / kwh = Κόζηνο Μνλάδαο: Κόζηνο Πύξγνπ Φύμεο:

23 «FANCOIL» Γ2. Τδξόςπθηνο Φύθηεο WHS E XE ST Δθαξκνγή: Παξαγσγή 933 kw ςπθηηθή απόδνζε, 7-12 λεξό, πκπ C.. EER: 5.05 ESEER: 6.14 Καηαλάισζε: 185kW * 4.500ώξεο = kwh Δηήζην θόζηνο ιεηηνπξγίαο: kwh * 0.05 / kwh = Κόζηνο Μνλάδαο: Κόζηνο πύξγνο Φύμεο: Υξόλνο Απνπιεξσκήο: 3 ρξόληα ** 23

24 «FANCOIL» Γ3. Τδξόςπθηνο Φύθηεο PFS C XE ST Δθαξκνγή: Παξαγσγή 932 kw ςπθηηθή απόδνζε, 7-12 λεξό, πκπ C.. EER: 6.17 ESEER: 7.32 Καηαλάισζε: 151kW * 4.500ώξεο = kwh Δηήζην θόζηνο ιεηηνπξγίαο: kwh * 0.05 / kwh = Κόζηνο Μνλάδαο: Κόζηνο πύξγνο Φύμεο: Απνπιεξσκή ζε 3-3,5 ρξόληα **** 24

25 «FANCOIL» Ανάκηηζη Θερμόηηηας Λεηηνπξγία ζε Θέξκαλζε Part of McEnergy HPI P&I Diagram Μερική ανάκηηζη θερμόηηηας πριν ηην 4οδη για Ζεζηά Νερά Χρήζης χειμώνακαλοκαίρι Λεηηνπξγία ζε Φύμε 25

26 «FANCOIL» AWS Δπηινγή FREE COOLING 26

27 «FANCOIL» ΥΔΓΗΑΕΟΝΣΑ ΜΔ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΑ ΚΑΙ ΜΔΙΧΜΔΝΗ ΡΟΗ 27

28 «FANCOIL» Affinity laws Μεηαβνιή ηαρύηεηαο Impeller diameter change Ρνή λεξνύ Q 2 = Q 1 * N 2 Q 2 = Q 1 * D 2 N 1 D 1 Πίεζε p 2 = p 1 * N p 2 = p 1 * D 2 N 1 D 1 Ηζρύο P 2 = P 1 * N P 2 = P 1 * D 2 N 1 D 1 28

29 «FANCOIL» Affinity Laws Η κάδα (ή ε απόδνζε) κεηαβάιιεηαη γξακκηθά κε ηελ παξνρή ηνπ λεξνύ Η πηώζε πίεζεο κεηαβάιιεηαη ζην ηεηξάγσλν κε ηελ παξνρή ηνπ λεξνύ Η θαηαλάισζε ελέξγεηαο κεηαβάιιεηαη ζηνλ θύβν κε ηελ παξνρή ηνπ λεξνύ Απηό ζεκαίλεη: Μείσζε 40% ηεο παξνρήο λεξνύ έρεη ζαλ απνηέιεζκα: [(0,6) X (0,6) X (0,6)] = 0,216 ή ζρεδόλ 80% κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ηεο αληιίαο. 29

30 «FANCOIL» ύζηεκα ρακειήο ξνήο/ζεξκνθξαζίαο λεξνύ +$ air handlers +$ $ ductwork Ση δηαθέξεη; κεησκέλε παξνρή λεξνύ Υακειόηεξε ζεξκνθξαζία παξνρήο πςειόηεξνο βαζκόο απόδνζεο ζπζηήκαηνο $ controls +$ Ση αιιάδεη; Μνλάδεο λεξνύ, AHUs, ζπζηήκαηα ειέγρνπ Δπηινγέο: πζηήκαηα αλάθηεζεο, icestorage, economizers, VFDs piping, pumps +$ chillers 30

31 «FANCOIL» ύζηεκα ρακειήο ξνήο/ζεξκνθξαζίαο λεξνύ Απνηέιεζκα: Υακειόηεξν θόζηνο εγθαηάζηαζεο Υακειόηεξν θόζηνο ιεηηνπξγίαο Φηιηθό πξνο ην πεξηβάιινλ: Μείσζε εθπνκπώλ CO2 31

32 «FANCOIL» Δηήζηα θαηαλάισζε ξεύκαηνο θεληξηθνύ ζπζηήκαηνο λεξνύ 1970 s 2000 s 18% 9% 26% 16% 73% 58% Φύθηεο Πύξγνο ςύμεο Αληιίεο 32

33 «FANCOIL» Οη Γλσζηνί «Γεληθνί θαλόλεο» 7 C 5 C 5 C Θεξκνθξαζία πξνζαγσγήο λεξνύ ζην δίθηπν(lwt) ΓT ζηνλ εμαηκηζηή ΓΣ ζηνλ πκππθλσηή 33

34 «FANCOIL» Οη Νένη «Γεληθνί θαλόλεο» 5-6 C 8-10 C 8-10 C Θεξκνθξαζία πξνζαγσγήο λεξνύ ζην δίθηπν(lwt) ΓT ζηνλ Δμαηκηζηή ΓΣ ζηνλ πκππθλσηή 34

35 «FANCOIL» ύζηεκα ρακειήο ξνήο/ζεξκνθξαζίαο λεξνύ ΝΔΡΟ ΓΙΚΣΤΟΤ: Σν λεξό ηνπ δηθηύνπ πξέπεη λα είλαη θξύν 35

36 «FANCOIL» ΠΤΡΓΟ ΦΤΞΗ : ύζηεκα ρακειήο ξνήο/ζεξκνθξαζίαο λεξνύ Σν λεξό ηνπ ζπκππθλσηή πξέπεη λα είλαη δεζηό 36

37 «FANCOIL» ύζηεκα ρακειήο ξνήο/ζεξκνθξαζίαο λεξνύ Πιενλεθηήκαηα: 1) Σύζηημα συηλής απόδοζης Παξακέλνπλ νη ζσιήλεο Μείσζε πηώζεο πίεζεο δηθηύνπ ζην ηεηξάγσλν Μείσζε θαηαλάισζεο ελέξγεηαο αληιηώλ ζηνλ θύβν. 2) Μείφζη αρτικού κόζηοσς Μηθξόηεξε δηάκεηξνο ζσιελώζεσλ. 37

38 «FANCOIL» ύζηεκα ρακειήο ξνήο/ζεξκνθξαζίαο λεξνύ παξνρή λεξνύ Φπθηηθή ηζρύο 2200 kw 2200 kw ΓT 6 K 8 K l/s & kw 0,04 0,03 Θεξκ. λεξνύ επηζηξνθήο 12 C 13 C Θεξκ. λεξνύ πξνζαγσγήο 6 C 5 C Παξνρή λεξνύ 314 m³/h 236 m³/h 38

39 «FANCOIL» ύζηεκα ρακειήο ξνήο/ζεξκνθξαζίαο λεξνύ Παξάδεηγκα: ύζηεκα πςειήο απόδνζεο Θεξκ. Νεξνύ Φύθηε 6/12 C Παξνρή 314 m³/h Μαλνκεηξηθό Αληιίαο 35 mh 2 O Απόδνζε Αληιίαο 75 % Απόδνζε Κηλεηήξα 90 % Καηαλάισζε αληιίαο 45 kw 5/13 C 236 m³/h 19,6 mh 2 O 75 % 90 % 19 kw 39

40 «FANCOIL» ύζηεκα ρακειήο ξνήο/ζεξκνθξαζίαο λεξνύ Παξάδεηγκα: ύζηεκα πςειήο απόδνζεο Νεξό Φύθηε 6/12 C Καηαλάισζε 336 kw COP 6,55 Νεξό Φύθηε 5/13 C Καηαλάισζε 346 kw COP 6,37 40

41 «FANCOIL» ύζηεκα ρακειήο ξνήο/ζεξκνθξαζίαο λεξνύ Παξάδεηγκα: ύζηεκα πςειήο απόδνζεο Θεξκ. Νεξνύ Φύθηε 6/12 C 5/13 C Γηαθνξά ζηελ θαηαλάισζε Καηαλάισζε Φύθηε 336 kw 346 kw +10 kw Καηαλάισζε Αληιίαο 45 kw 19 kw - 26 kw Καη. πζηήκαηνο 381 kw 365 kw - 16 kw 41

42 ύζηεκα ρακειήο ξνήο/ζεξκνθξαζίαο λεξνύ «FANCOIL» +$ air handlers +$ $ ductwork πλνιηθή αιιαγή ζηνλ ηξόπν κειέηεο γηα ηα θεληξηθά ζπζηήκαηα λεξνύ Μεησκέλε παξνρή Υακειόηεξε ζεξκνθξαζία πξνζαγσγήο Τςειόηεξε απόδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Κεληξηθά ζπζηήκαηα ειέγρνπ Να εθκεηαιιεπηνύκε ηηο λέεο ηερλνινγίεο! controls +$ Αξρηθή δαπάλε Κόζηνο ιεηηνπξγίαο $ piping, pumps +$ chillers 42

43 «FANCOIL» ΚΤΚΛΩΜΑ ΜΕΣΑΒΑΛΟΜΕΝΗ ΠΑΡΟΥΗ 43

44 Παξαδνζηαθό ζύζηεκα Νεξνύ «FANCOIL» ύζηεκα ελόο θπθιώκαηνο, ζηαζεξήο ξνήο κε ηξίνδεο βάλεο ζηηο κνλάδεο fan coils Primary loop Secondary loop ON-OFF modulation Πξσηεύνλ - δεπηεξεύνλ θύθισκα 44

45 «FANCOIL» Παξαδνζηαθό ζύζηεκα Νεξνύ ύζηεκα ελόο θπθιώκαηνο, ζηαζεξήο ξνήο κε ηξίνδεο βάλεο ζηηο κνλάδεο fan coils Primary loop Secondary loop Πξσηεύνλ - δεπηεξεύνλ θύθισκα modulation 45

46 0% 5% 0% 5% 0% 5% 0% 5% 0% 5% 0% 1% YΣΗΜΑΣΑ Annual Hours Distribution Ώξεο ιεηηνπξγίαο θαη Φπθηηθή απόδνζε 42% 45% 12% Κύθισκα ζηαζεξήο ξνήο : Απόδνζε 1) Γηαλνκή Ζιεθηξηθήο θαηαλάισζεο ηνπ ςύθηε 100% 1 75% 2 50% 3 25% 4 % nominal cooling load 100% Annual Basis 49% Κύθισκα ζηαζεξήο ξνήο: 1% 2) Ζ θαηαλάισζε ξεύκαηνο ησλ αληιηώλ παξακέλεη ζην 100% pumps load % nominal cooling load «FANCOIL» Ζ θαηαλάισζε ξεύκαηνο ησλ αληιηώλ κπνξεί λα θηάζεη ην 50% ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο ξεύκαηνο ηνπ ζπζηήκαηνο. 42% chiller load 45% 12% % kwh consumption 46

47 Πξσηεύνλ δεπηεξεύνλ ζύζηεκα : Απόδνζε 12 C 12 C «FANCOIL» 100% cooling capacity Primary loop Secondary loop 100 % cooling load Πξσηεύνλ θαη δεπηεξεύνλ κε ζηαζεξή ξνή 100% water flow in primary loop 7 C 9.5 C 7 C 9.5 C 100% water flow in secondary loop 50% cooling capacity Primary loop Secondary loop 50 % cooling load 100% water flow in primary loop 7 C 7 C 100% water flow in secondary loop 47

48 «FANCOIL» 50% cooling capacity Πξσηεύνλ δεπηεξεύνλ ζύζηεκα : Απόδνζε 9.5 C 12 C Primary loop 7 C by-pass Secondary loop 50% cooling LOAD or ON-OFF logic control 100% water flow in primary loop 7 C Γεπηεξεύνλ κε κεηαβαιιόκελε ξνή 7 C 50% water flow in secondary loop 50% of water flow in primary loop is shortcircuited in the back collector through bypass line 48

49 Πξσηεύνλ δεπηεξεύνλ ζύζηεκα: Απόδνζε «FANCOIL» Primary loop Με κεηαβαιιόκελε ξνή ζην δεπηεξεύνλ θύθισκα, ε αληιία ζην πξσηεύνλ ζπλερίδεη λα ιεηηνπξγεί ζην 100% 49

50 «FANCOIL» ΝΔΟ ΣΡΟΠΟ ΥΔΓΗΑΖ: ΚΤΚΛΧΜΑ ΜΔΣΑΒΑΛΛΟΜΔΝΖ ΠΑΡΟΥΖ 50

51 «FANCOIL» Μεηαβαιιόκελε ξνή κε θπγνθεληξηθνύο ςύθηεο (flooded evaporator) 51

52 ύζηεκα κεηαβαιιόκελεο παξνρήο: «Γπλαηά ζεκεία» «FANCOIL» 7 C Better IPLV values 12 C X X X X 1) Καιύηεξεο επηδόζεηο ηνπ ςύθηε ζε κεξηθό θνξηίν ράξε ζε θαιό T θαη πςειή ζεξκνθξαζία λεξνύ επηζηξνθήο A = Variable primary flow B = Prymary constant flow 2) Μείσζε θαηαλάισζεο ξεύκαηνο αληιηώλ Better heat-exchangers efficiency due to higher temperature DT A B 52

53 ύζηεκα κεηαβαιιόκελεο ξνήο «FANCOIL» FanCoil FanCoil FanCoil FanCoil AHU - Έλα θύθισκα / κία αληιία; - Γελ ρξεηάδνληαη ηξίνδεο βάλεο θαη γξακκέο by-pass ζηηο κνλάδεο Fancoil; - Γίνδεο βάλεο ζηηο κνλάδεο *** - Απιή ζρεδίαζε θπθιώκαηνο λεξνύ - Μία γξακκή by-pass ζην θεληξηθό δίθηπν λεξνύ 53

54 «FANCOIL» ύζηεκα κεηαβαιιόκελεο ξνήο: Δλέξγεηα Κηίξην κε 300 kw ςπθηηθό θνξηίν : Κηίξην γξαθείσλ ύζηεκα κνλνύ θπθιώκαηνο ηαζεξήο ξνήο Μεηαβαιιόκελεο ξνήο Class A chiller efficiency (EER > 3.1) 54

55 Energy consumption (kwh) YΣΗΜΑΣΑ «FANCOIL» ύζηεκα κεηαβαιιόκελεο ξνήο: Δλέξγεηα Energy absorbed by chiller in the year (IPLV distribution) Screw chiller ClassA (327 kw cooling EER 3.15) ARI Annual Load Distribution Time 55

56 Energy consumption (kwh) YΣΗΜΑΣΑ «FANCOIL» ύζηεκα κεηαβαιιόκελεο ξνήο: Δλέξγεηα Energy absorbed for water pumping Time Screw chiller ClassA (327 kw cooling EER 3.15) with CONSTANT flow 56

57 Energy consumption (kwh) YΣΗΜΑΣΑ «FANCOIL» ύζηεκα κεηαβαιιόκελεο ξνήο: Δλέξγεηα Energy absorbed for water pumping Energy absorbed for water pumping with variable flow Time Screw chiller ClassA (327 kw cooling EER 3.15) with VARIABLE flow 57

58 ύζηεκα κεηαβαιιόκελεο ξνήο: Δλέξγεηα «FANCOIL» ύγθξηζε θαηαλάισζεο ει. ελέξγεηαο γηα ζηαζεξή θαη κεηαβιεηή ξνή λεξνύ 65% Electric Energy (kwh) saved for water pumping Screw chiller ClassA (327 kw cooling EER 3.15) Pump consumption comparison 58

59 «FANCOIL» ύζηεκα κεηαβαιιόκελεο ξνήο: Δλέξγεηα 51.6 m 3 /h H tot = 30 m w.c. = 60% P nominal = 7 kw Screw chiller ClassA (327 kw cooling EER 3.15) πλνιηθή εηήζηα θαηαλάισζε γηα ΣΑΘΔΡΖ ξνήο λεξνύ πλνιηθή εηήζηα θαηαλάισζε ΜΔΣΑΒΛΖΣΖ ξνή λεξνύ 65% εμνηθνλόκεζε εηήζηαο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηελ θπθινθνξία ηνπ λεξνύ 59

60 «FANCOIL» ύζηεκα κεηαβαιιόκελεο ξνήο: Δλέξγεηα πλνιηθή κείσζε θαηαλάισζεο ελέξγεηαο: Screw chiller ClassA chiller + VPF V/S constant flow (equivalent ClassA chiller): -16% 60

61 «FANCOIL» ύζηεκα κεηαβαιιόκελεο ξνήο: Δλέξγεηα πλνιηθή κείσζε θαηαλάισζεο ελέξγεηαο: Screw chiller ClassA chiller + VPF V/S constant flow (standard class C chiller): -34% 61

62 «FANCOIL» Α ΕΤΧΑΡΙΣΟΤΜΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΟΧΗ Α 62

Ενεπγειακή Επιθεώπηση και Σςντήπηση σςστημάτων κλιματισμού & ψύξηρ

Ενεπγειακή Επιθεώπηση και Σςντήπηση σςστημάτων κλιματισμού & ψύξηρ Ενεπγειακή Επιθεώπηση και Σςντήπηση σςστημάτων κλιματισμού & ψύξηρ Γηώξγνο Μαξθνγηαλλάθεο Γηπι. Μεραλνιόγνο Δλεξγεηαθόο Μεραληθόο, Μ.Sc Τκήκα Κηηξίσλ Γεληθά Η δηαδηθαζία επηζεώξεζεο ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα: ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

πζηήκαηα Γεσζεξκίαο Γεσζεξκία σηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Αζήλα 15.09.2010 ΔΝ.Δ.ΔΠΗ.Θ.Δ. Σαηντνπ 100, Μεηακφξθσζε, 14452

πζηήκαηα Γεσζεξκίαο Γεσζεξκία σηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Αζήλα 15.09.2010 ΔΝ.Δ.ΔΠΗ.Θ.Δ. Σαηντνπ 100, Μεηακφξθσζε, 14452 πζηήκαηα Γεσζεξκίαο Γεσζεξκία σηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Αζήλα 15.09.2010 ΓΔΧΘΔΡΜΗΑ - ΟΡΗΜΟ Με ηνλ όξν γεσζεξκηθή ελέξγεηα ελλννύκε ηελ ελέξγεηα πνπ πεξηέρεηαη ζην εζσηεξηθό ηεο γεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αληιίεο ζεξκόηεηαο Αέξα Νεξνύ & Γεσζεξκηθέο αληιίεο ζεξκόηεηαο. Μεηζάθεο Δπάγγεινο, Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Τπεύζπλνο πσιήζεσλ Θεξκνγθάδ Α.Δ.

Αληιίεο ζεξκόηεηαο Αέξα Νεξνύ & Γεσζεξκηθέο αληιίεο ζεξκόηεηαο. Μεηζάθεο Δπάγγεινο, Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Τπεύζπλνο πσιήζεσλ Θεξκνγθάδ Α.Δ. Αληιίεο ζεξκόηεηαο Αέξα Νεξνύ & Γεσζεξκηθέο αληιίεο ζεξκόηεηαο Μεηζάθεο Δπάγγεινο, Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Τπεύζπλνο πσιήζεσλ Θεξκνγθάδ Α.Δ. Σν θόζηνο ελέξγεηαο ζήκεξα 0,16 0,14 0,12 0,1 0,08 0,06 0,04 0,02

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΧΙΝΑΙΩΝ Ράχες Φθιώτιδας 22380-31233 22380-31016 ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΣΗΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ. Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ Τ.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΕΧΙΝΑΙΩΝ Ράχες Φθιώτιδας 22380-31233 22380-31016 ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΣΗΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ. Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ Τ.Ε. ΔΣΗΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ Παπαχρήςτου Κων/νοσ Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ Τ.Ε. 2009 Οι φυσικοί πόροι, που μέχρι τώρα χρησιμοποιούνταν για να εξυπηρετήσουν τις καθημερινές ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΜΟΤ, ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΦΤΞΖ (ΖΘ): ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ Δ ΚΣΗΡΗΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΟΓΖΓΗΑ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΔΛΛΑΓΑ (ΣΟΣΔΔ)

ΤΜΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΜΟΤ, ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΦΤΞΖ (ΖΘ): ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ Δ ΚΣΗΡΗΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΟΓΖΓΗΑ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΔΛΛΑΓΑ (ΣΟΣΔΔ) ΤΜΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΜΟΤ, ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΦΤΞΖ (ΖΘ): ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ Δ ΚΣΗΡΗΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΟΓΖΓΗΑ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΔΛΛΑΓΑ (ΣΟΣΔΔ) ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΓΗΑΛΤΝΑ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Δ.Μ.Π. ΚΟΠΟ Καζνξηζκόο ηερληθώλ θαλόλσλ θαη απαηηήζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηνζηδεξνί Λέβεηεο Λέβεηεο Αεξίνπ Λέβεηεο πκπύθλσζεο

Υπηνζηδεξνί Λέβεηεο Λέβεηεο Αεξίνπ Λέβεηεο πκπύθλσζεο Υπηνζηδεξνί Λέβεηεο Λέβεηεο Αεξίνπ Λέβεηεο πκπύθλσζεο 5 Πεξηερόκελα Υπηνζηδεξνί Λέβεηεο De Dietrich εηξά GT 120 / GTU 120.........ζει. 5-1 εηξά GTU 1200.........ζει. 5-2 εηξά GT 1200........ζει. 5-3 εηξά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2014

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2014 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΥΟΛΩΝ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΜΑΘΗΜΑ : ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Eco Building Conference 2012

Eco Building Conference 2012 Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 MEC EXPO CENTER Eco Building Conference 2012 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Λνγηζκηθό ΣΔΔ-ΚΔΝΑΚ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ & ΛΤΔΗ ΠΟΠΗ ΓΡΟΤΣΑ M.Sc. Φςζικόρ Πεπιβάλλονηορ, Διδικόρ Σεσνικόρ Δπιζηήμοναρ pdroutsa@meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΔΡΑΤΛΙΚΗ ΕΞΙΟΡΡΟΠΗΗ ΚΛΕΙΣΩΝ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ΤΔΡΑΤΛΙΚΗ ΕΞΙΟΡΡΟΠΗΗ ΚΛΕΙΣΩΝ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Από ζτεηική δημοζίεσζη ζηα ένησπα : «ΔΕΛΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΔΙΠΛΩΜΑΣΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ» (303/98) «ΣΕΥΝΙΚΑ» (126/97) «ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΤΛΙΚΟ» (102/99) ΤΔΡΑΤΛΙΚΗ ΕΞΙΟΡΡΟΠΗΗ ΚΛΕΙΣΩΝ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG πνπδαζηήο: Μαξίλνο Αλδξένπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Μαηδηλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Mη καταςτρεπτική μζθοδοσ ελζγχου κτιρίων χρηςιμοποιώντασ θερμογραφία

Mη καταςτρεπτική μζθοδοσ ελζγχου κτιρίων χρηςιμοποιώντασ θερμογραφία Mη καταςτρεπτική μζθοδοσ ελζγχου κτιρίων χρηςιμοποιώντασ θερμογραφία Θεξκνγξαθία είλαη ε παξαηήξεζε, κέηξεζε θαη θαηαγξαθή ηεο ζεξκόηεηαο θαη ηεο ξνήο ηεο. Όια ηα ζώκαηα ζηε γε, κε ζεξκνθξαζία πάλσ από

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΗ ΔΊΝΑΗ ΔΤΚΟΛΟ ΝΑ ΜΔΛΔΣΖΟΤΜΔ ΣΟΝ ΗΓΑΝΗΚΟ ΦΤΚΣΗΚΟ ΚΤΚΛΟ?

ΓΗΑΣΗ ΔΊΝΑΗ ΔΤΚΟΛΟ ΝΑ ΜΔΛΔΣΖΟΤΜΔ ΣΟΝ ΗΓΑΝΗΚΟ ΦΤΚΣΗΚΟ ΚΤΚΛΟ? ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΦΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΣΤΗ ΧΥΞΗ, Πολιτικόσ Μηχ/κόσ ΕΜΠ, M.Eng Univ. Of Sheffield, Πρόεδροσ Δ ΨΤΓΕΙΑ ΑΛΑΚΑ food logistics, Διευθυντήσ Cryologic Εκπαιδευτική υμβουλευτική, Πρόεδροσ Δ Ελληνικήσ Ζνωςησ

Διαβάστε περισσότερα

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM ΟΓΗΓΙΔ Δγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξηθνύ ιέβεηα ζέξκαλζεο από ηε ζεηξά: ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM www.greenecotherm.eu Παξαγσγόο ΕΜΜ Υάζθνβν ΑΔ Γηεύζπλζε Βνπιγαξία, Υάζθνβν 6300, ιεσθ. αεληηλέληε

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Πεξηερόκελα 1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ... 3 3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Αεργος ιζτύς και ηρόποι ανηιζηάθμιζής ηης

Αεργος ιζτύς και ηρόποι ανηιζηάθμιζής ηης Αεργος ιζτύς και ηρόποι ανηιζηάθμιζής ηης Σηη ζημερινή εποτή η παροτή επαρκούς ηλεκηρικής ενέργειας, αποηελεί βαζικό ταρακηηριζηικό ηης ζύγτρονης κοινωνίας. Η παραγωγή ηης όμως ζήμερα, αποηελεί μια από

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

«Θαλαζζινό νεπό για ψύξη και για θέπμανζη» Μ. Γρ. Βρατόποσλος. Θαλνπάξηνο 2012 1

«Θαλαζζινό νεπό για ψύξη και για θέπμανζη» Μ. Γρ. Βρατόποσλος. Θαλνπάξηνο 2012 1 «Θαλαζζινό νεπό για ψύξη και για θέπμανζη» Μ. Γρ. Βρατόποσλος Θαλνπάξηνο 2012 1 ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΧΝ ΔΡΔΤΝΧΝ TEI ΥΑΛΚΙΓΑ (Φύμεο, Κιηκαηηζκνύ θαη Δλαιιαθηηθώλ Μνξθώλ Δλέξγεηαο) Ιαλνπάξηνο 2012 Prof.

Διαβάστε περισσότερα

Δηζήγεζε ζηελ δηεκεξίδα ηνπ ΣΔΔ ηεο 18-19 Οθηωβξίνπ 2000 κε αληηθείκελν «Σερληθέο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο»

Δηζήγεζε ζηελ δηεκεξίδα ηνπ ΣΔΔ ηεο 18-19 Οθηωβξίνπ 2000 κε αληηθείκελν «Σερληθέο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο» Δηζήγεζε ζηελ δηεκεξίδα ηνπ ΣΔΔ ηεο 18-19 Οθηωβξίνπ 2000 κε αληηθείκελν «Σερληθέο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο» ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ ΔΞΙΟΡΡΟΠΗΗ ΚΛΔΙΣΩΝ ΤΓΡΑΤΛΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΤΣΟΝΟΜΙΑ Κιάδνη εθαξκνγήο Οη ηνκείο εθαξκνγήο

Διαβάστε περισσότερα

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ Οη τηκέο πετξειαίνπ θαη αεξίνπ σπλερίδνπλ λα απμάλνλταη σπλερώο, γεγνλότα θαη πξνβιέςεηο. Μηα καηηά ζηηο ζηαηηζηηθέο δείρλεη ζαθώο όηη ε ηάζε είλαη αλνδηθή. Οη ηξέρνπζεο

Διαβάστε περισσότερα

-ΜΗΒΔ- ΣΔΦΝΙΚΗ ΗΜΔΡΙΔΑ: «ΔΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΔΝ12845 Δ ΔΙΚΣΤΑ ΠΤΡΟΒΔΗ

-ΜΗΒΔ- ΣΔΦΝΙΚΗ ΗΜΔΡΙΔΑ: «ΔΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΔΝ12845 Δ ΔΙΚΣΤΑ ΠΤΡΟΒΔΗ -ΜΗΒΔ- ΣΔΦΝΙΚΗ ΗΜΔΡΙΔΑ: «ΔΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΔΝ12845 Δ ΔΙΚΣΤΑ ΠΤΡΟΒΔΗ ΜΠΡΔΝΣΑ Μ. Δ.Π.Δ Καςαρκεσή, διάθερη & ρσμςήοηρη πσο/κξύ ρσγκοξςήμαςξπ από ςξ 1992 -ΜΗΒΔ- ΣΔΦΝΙΚΗ ΗΜΔΡΙΔΑ: «ΔΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΠΡΟΣΤΠΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών 1) Πόηε έγηλε αηζζεηό ην πξόβιεκα ηεο ξύπαλζεο ηεο αηκόζθαηξαο από ην απηνθίλεην; Από πνηόλ ; Πνύ; Σε ηη ζπλίζηαηαη ην πξόβιεκα; Τη κέηξα ειήθζεζαλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ; Πνηεο αξρέο έιαβαλ ηα πξώηα

Διαβάστε περισσότερα

KNX city Δλεξγεηαθή δηαρείξηζε ςύμεο- ζέξκαλζεο- ΕΝΧ κε ην ΚΝΧ

KNX city Δλεξγεηαθή δηαρείξηζε ςύμεο- ζέξκαλζεο- ΕΝΧ κε ην ΚΝΧ KNX city Δλεξγεηαθή δηαρείξηζε ςύμεο- ζέξκαλζεο- ΕΝΧ κε ην ΚΝΧ Δηζεγεηήο : Νεθηάξηνο Βξπώλεο ΑΒΒ i-bus KNX Product Manager Σπγγξαθή : Νεθηάξηνο Βξπώλεο, BEng (Hons)/EEE, MSc ΑΒΒ i-bus KNX Product Manager

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο

ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο Δλεκεξσηηθή Ζκεξίδα κε ζέκα: «ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΔΝΑΚ» ΠΓΜΖ-ΜΖΒΔ-ΠΓΜΖ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Καβάια 25.1.2011 ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο ΣΑΤΡΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑ Μεραλνιόγνο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ. Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ

ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ. Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ 2011 ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ Η Δηαηξεία καο, πξσηνπνξώληαο ζε ζέκαηα ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ δηαζέηεη ζηελ Διιεληθή αγνξά, ηε κνλαδηθή ιύζε αληηθαηάζηαζεο ιακπηήξσλ

Διαβάστε περισσότερα

ULTRA Energy Savers. Λειτοςπγία και Απσέρ Εξοικονόμησηρ Ενέπγειαρ. www.atticaenergy.com. Διαχείπιση και Εξοικονόμηση Ενεπγειακών Πόπων

ULTRA Energy Savers. Λειτοςπγία και Απσέρ Εξοικονόμησηρ Ενέπγειαρ. www.atticaenergy.com. Διαχείπιση και Εξοικονόμηση Ενεπγειακών Πόπων ULTRA Energy Savers Λειτοςπγία και Απσέρ Εξοικονόμησηρ Ενέπγειαρ Διαχείπιση και Εξοικονόμηση Ενεπγειακών Πόπων Βλαχάκη 5, 115 25 Ν. Ψυχικό, ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 6753 757 Fax: 210 6753 756 info@atticaenergy.com

Διαβάστε περισσότερα