ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ"

Transcript

1 ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΝΑ ΣΑΛΔΙ ΚΑΙ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 7 Οθησβξίνπ 2010 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΛ :1136 1) ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ 16 ε (ΔΙΠΡ. ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ) Σκήκαηα : Α,Β,Σ Σαρ.Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 ΠΡΟ: Ωρ Π.Γ. Σαρ.Κψδηθαο: Αζήλα Tειέθσλν : , FAX : ) ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ ΚΑΙ Δ.Φ.Κ Γ/ΝΗ 19 Η ΣΔΛ. ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ Σκήκα Γ Σει : ΘΔΜΑ : Κοινοποίηζη διαηάξευν ν.3888/2010 α)πωθμιζηρ ληξιππψθεζμυν οθειλϊν β)πεπί ζςμτηθιζμοω αμοιβαίυν απαιηήζευν και γ)παπάηαζηρ ηος σπψνος παπαγπαθήρ ηυν βεβαιυμένυν σπεϊν. αο θνηλνπνηνχκε ηηο δηαηάμεηο: α) ηος άπθπος 14 Ρωθμιζη ληξιππψθεζμυν οθειλϊν, β) ηηρ παπ. 2 ηος άπθπος 15 πεπί ζςμτηθιζμοω αμοιβαίυν απαιηήζευν και γ) ηηρ παπ. 4 ηος άπθπος 15 πεπί παπάηαζηρ ηος σπψνος παπαγπαθήρ βεβαιυμένυν σπεϊν ηνπ λφκνπ 3888/2010 (ΦΔΚ 1 Α 175, 30/09/2010) «Δθνχζηα θαηάξγεζε θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ, ξχζκηζε ιεμηπξφζεζκσλ ρξεψλ, δηαηάμεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ηηκσξία ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο» γηα ελεκέξσζε θαη εληαία εθαξκνγή απηψλ. Α. Ρωθμιζη ληξιπποθέζμυν οθειλϊν Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ξπζκίδνληαη ηα ιεμηπξφζεζκα, κέρξη ηηο , ρξέε πξνο ην Γεκφζην πνπ έρνπλ βεβαησζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Δ.Γ.Δ. ζηηο Γεκφζηεο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο (Γ.Ο.Τ.) θαη ηα Σεισλεία ηνπ Κξάηνπο. Η ξχζκηζε απηή θξίζεθε απαξαίηεηε ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο

2 αδπλακίαο πνιιψλ επηρεηξήζεσλ λα αληαπνθξηζνχλ άκεζα ζηελ εμφθιεζε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεψλ ηνπο πξνο ην Γεκφζην. Οη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο ξχζκηζεο βνεζνχλ ηνπο ζπλεπείο νθεηιέηεο λα εμνθιήζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ζε ιίγεο ή πνιιέο δφζεηο, αλάινγα κε ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηά ηνπο, ηαπηφρξνλα φκσο κε ηνπο ινηπνχο φξνπο πνπ ηίζεληαη ηνπο απνηξέπνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ λέα ιεμηπξφζεζκα ρξέε ή λα κελ ππνβάιινπλ ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο δειψζεηο πνπ απφ ηνλ λφκν έρνπλ ππνρξέσζε. Γηα λα ρνξεγεζεί θίλεηξν εμφθιεζεο θαη ζηα ιεμηπξφζεζκα ρξέε πνπ έρνπλ βεβαησζεί απφ ην έηνο 2007 θαη κεηά, ηα νπνία επηβαξχλνληαη κε ρακειφ πνζνζηφ πξνζαπμήζεσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο, νπφηε ε απαιιαγή πνπ ζα ρνξεγεζεί ζηηο πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο ζα είλαη ζε πνζφ πνιχ ειάρηζηε ζε ζχγθξηζε κε ην ζχλνιν ηεο νθεηιήο, ζπγθξηηηθά κε ηα ρξέε πνπ έρνπλ βεβαησζεί πξνγελέζηεξα, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο έθπησζεο κέξνπο ησλ πξφζζεησλ θφξσλ ή πξφζζεησλ ηειψλ (θνξνινγηθψλ πξνζαπμήζεσλ), ην νπνίν θπκαίλεηαη αλάινγα κε ην έηνο ηεο βεβαίσζεο, κε έλαξμε 10% γηα ην έηνο 2007 θαη θαηάιεμε ην έηνο 2010 κε έθπησζε 40%. Αληίζεηα φζα ρξέε έρνπλ βεβαησζεί απφ ην έηνο 2006 θαη πξνγελέζηεξα, φπνπ νη πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο είλαη ζεκαληηθέο θαη ην πνζφ ηεο απαιιαγήο απηψλ, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ δφζεσλ πνπ ζα επηιέμεη ν νθεηιέηεο, αξθεηά πςειφ, δελ ρνξεγείηαη έθπησζε ζηηο θνξνινγηθέο πξνζαπμήζεηο. Δπίζεο ε ξχζκηζε είλαη αξθεηά επέιηθηε ψζηε ν νθεηιέηεο πνπ αδπλαηεί λα αληαπνθξηζεί ζην χςνο ηεο κεληαίαο δφζεο ηνπ λένπ πξνγξάκκαηνο πνπ επέιεμε, λα κπνξεί λα επηιέμεη ηελ ππαγσγή ηνπ ζε ξχζκηζε κε πεξηζζφηεξεο δφζεηο, νπφηε θαη ζηελ πεξίπησζε απηή ζα δηθαηνχηαη απαιιαγή γηα ηηο πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο γηα ην ππφινηπν πνζφ ην νπνίν εληάζζεηαη ζηε ξχζκηζε ηεο λέαο επηινγήο ηνπ. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε πνπ ν νθεηιέηεο έρεη εληαρζεί ζε ξχζκηζε κε πνιιέο κεληαίεο δφζεηο θαη απνθηήζεη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο ηακεηαθή επρέξεηα, κπνξεί κε αίηεζή ηνπ λα δεηήζεη ηελ ππαγσγή ηνπ ζε ξχζκηζε κε ιηγφηεξεο κεληαίεο δφζεηο, νπφηε ζα ηχρεη κεγαιχηεξνπ πνζνζηνχ απαιιαγήο πξνζαπμήζεσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο γηα ην πνζφ πνπ εληάζζεηαη ζηε λέα ξχζκηζε. Δάλ επηιέμεη ηελ εθάπαμ εμφθιεζε ηνπ ππνινίπνπ ηεο νθεηιήο ηνπ απφ νπνηαδήπνηε ξχζκηζε ηφηε απαιιάζζεηαη θαηά πνζνζηφ επί ηνπ ελαπνκείλαληνο πνζνχ ησλ πξνζαπμήζεσλ 2

3 εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο ίζν κε απηφ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ αξηζκφ ησλ κεληαίσλ δφζεσλ ηεο ξχζκηζεο πνπ ηειηθά δηακνξθψλεηαη. Μηα άιιε επειημία ηεο ξχζκηζεο είλαη ε δπλαηφηεηα ηνπ νθεηιέηε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δελ εληάρζεθε ζηε ξχζκηζε κέρξη ηηο λα εληαρζεί κεηαγελέζηεξα, εθφζνλ θαηαβάιιεη ηηο δφζεηο ησλ νπνίσλ ζα έρεη παξέιζεη ε πξνζεζκία θαηαβνιήο ηνπο καδί κε ηηο πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο θαη λα ηχρεη ησλ επεξγεηεκάησλ ηεο ξχζκηζεο, αιιά θαη ε δπλαηφηεηα πνπ παξέρεηαη ζηνλ νθεηιέηε ν νπνίνο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν απνιέζεη ηε ξχζκηζε, λα εληαρζεί εθ λένπ ζε φκνηα ή δηαθνξεηηθή ξχζκηζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14. Οη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο δπλαηφηεηαο επηινγήο άιινπ πξνγξάκκαηνο ξχζκηζεο, αλάινγα κε ηελ επρέξεηα ηνπ νθεηιέηε, ε δπλαηφηεηα ππαγσγήο ζηε ξχζκηζε κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία πιεξσκήο ηεο πξψηεο δφζεο αιιά θαη νη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηεο φιεο δηαδηθαζίαο θαζνξίδνληαη κε ηελ /ΔΞ/2010/0016/ Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, πνπ εθδφζεθε θαη εμνπζηνδφηεζε πνπ ηνπ παξέρεηαη κε ηελ ηειεπηαία παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3888/10, ε νπνία θαη ζαο θνηλνπνηείηαη κε ηελ παξνχζα εγθχθιην. εκεηψλεηαη φηη απφ θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δχν εηψλ αλαζηέιιεηαη ε αξκνδηφηεηα ησλ νξγάλσλ ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 2648/98, φπσο ηζρχεη, (Πξντζηάκελνο Γ.Ο.Τ. θαη Σεισλείνπ, αξκφδηα επηηξνπή Γ.Ο.Τ. θαη Σεισλείνπ θαη επηηξνπή άξζξνπ 15 λ. 2648/98) λα ρνξεγνχλ δηεπθνιχλζεηο ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο θαη επαλεμέηαζεο απηψλ γηα ρξέε πνπ έρνπλ βεβαησζεί κέρξη ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΣΔΡΑ : 1.Οθειλέρ πος ςπάγονηαι ζηη πωθμιζη ηε ξχζκηζε, ππάγνληαη νη παξαθάησ νθεηιέο : α) Τπνρξεσηηθά φιεο φζεο έρνπλ θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκεο, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Δ.Γ.Δ, κέρξη ηηο Ειδικά για ηις οθειλές που έχουν βεβαιωθεί ζηα Τελωνεία: - απηέο αθνξνχλ ζπκπιεξσκαηηθέο ρξεψζεηο εθ ησλ πζηέξσλ επί ηεισλεηαθψλ παξαζηαηηθψλ - νθεηιέο γηα ηηο νπνίεο είρε ρνξεγεζεί αλαζηνιή πιεξσκήο (πίζησζε) κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηεισλεηαθνχ θψδηθα θαη έρνπλ θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκεο. - νθεηιέο πνπ αθνξνχλ πξφζηηκα, πνιιαπιά ηέιε θαη πνηλέο γηα παξαβάζεηο ηεο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο 3

4 - ην 30% ην νπνίν είλαη απαηηεηφ κε ηελ θαηάζεζε πξνζθπγήο θαηά θαηαινγηζηηθήο πξάμεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 150 ηνπ ηεισλεηαθνχ θψδηθα. Η ξχζκηζε ησλ αλσηέξσ νθεηιψλ πξαγκαηνπνηείηαη ππφ ηνλ φξν φηη ε πξνεγνχκελε θαηαβνιή ηνπο δελ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ρνξήγεζε άδεηαο παξάδνζεο ή εμαγσγήο εκπνξεπκάησλ, θαηαβνιή ΔΦΚ κε θαηάζεζε ΓΔΦΚ ή γηα ηε δηελέξγεηα νξηζκέλεο πξάμεο (θαηαβνιή 50% γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 31 ηνπ ηεισλεηαθνχ θψδηθα). β) Δπηπιένλ κπνξνχλ λα ππαρζνχλ ζηε ξχζκηζε, εθφζνλ ην επηζπκεί ν νθεηιέηεο θαη ην δειψζεη ζηελ αίηεζή ηνπ - Οη νθεηιέο πνπ ηεινχλ ζε δηνηθεηηθή ή δηθαζηηθή αλαζηνιή. - Σν ελαπνκέλνλ πνζφ νθεηιψλ πνπ έρνπλ ππαρζεί ζε δηεπθφιπλζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ ηνπ λ. 2648/98 (ΦΔΚ 238 Α) ή ζε άιιε λνκνζεηηθή ξχζκηζε, νη φξνη ησλ νπνίσλ ηεξνχληαη θαηά ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα ππαγσγή ζηε ξχζκηζε. - Οη νθεηιέο πνπ έρνπλ βεβαησζεί κέρξη θαη δελ έρνπλ θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκεο. γ) Δπίζεο ππάγνληαη ζηε ξχζκηζε εθφζνλ δεηεζεί: - Oη νθεηιέο πξνζψπσλ πνπ επζχλνληαη καδί κε ηνλ πξσηνθεηιέηε γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ππάξρεη επζχλε γηα ην ζπλνιηθφ πνζφ βεβαίσζεο (ζπγθεθξηκέλεο εγγξαθήο). Διεςκπινίζεηαι όηι, ζηιρ πεπιπηώζειρ ηων καηαλογιζηικών ππάξεων (Τελωνείων) με ςπόσπεα ππόζωπα πέπαν ηος ενόρ, οι οθειλέρ μποπούν να πςθμιζθούν από ηοςρ ςπόσπεοςρ - ο καθέναρ να πςθμίζει, εθόζον ηο επιθςμεί, ηο ζύνολο ηων οθειλών πος αθοπούν ηην πποζωπική ηος ςποσπέωζη -, ςπό ηην αίπεζη όηι η αλληλέγγςα ςποσπέωζή ηος δεν παύει μέσπι ηην αποπληπωμή ηων οθειλών από ηοςρ λοιπούρ οθειλέηερ ή αςηούρ ηοςρ ίδιοςρ. - Οη θιεξνλφκνη απνβησζάλησλ νθεηιεηψλ, δεδνκέλνπ φηη δελ πξφθεηηαη πεξί ζπλππεπζπλφηεηαο κε ηνλ νθεηιέηε αιιά επηκεξηζηηθήο επζχλεο θαηαβνιήο ζχκθσλα κε ην πνζνζηφ ηεο θιεξνλνκηθήο κεξίδαο. - Οη νθεηιέηεο ζχδπγνη γηα θφξν εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ πξνέθπςε απφ ηελ θνηλή δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, δεδνκέλνπ φηη ε επζχλε θαηαβνιήο αλήθεη ζηνλ θάζε ζχδπγν ρσξηζηά γηα ην θφξν πνπ αλαινγεί ζηα εηζνδήκαηά ηνπ. δ) Γηα νθεηιέο, πνπ απφ εηδηθφ λφκν παξέρεηαη ην δηθαίσκα άιιεο λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο, κπνξεί λα δεηεζεί απφ ηνλ νθεηιέηε ε εμαίξεζή ηνπο ζε νπνηνδήπνηε 4

5 ζηάδην απηήο. ηελ πεξίπησζε απηή αλαπξνζαξκφδνληαη νη δφζεηο ηεο παξνχζαο ξχζκηζεο. 2. Οθειλέρ πος δεν ςπάγονηαι ζηη πωθμιζη Πξφζσπα πνπ επζχλνληαη καδί κε ηνλ νθεηιέηε γηα ηελ θαηαβνιή κέξνπο νθεηιήο (κέξνο ζπγθεθξηκέλεο εγγξαθήο) δελ δηθαηνχληαη λα ξπζκίζνπλ κφλν ην κέξνο απηφ ηεο νθεηιήο. 3. Πποχποθέζειρ ςπαγυγήρ ζηη πωθμιζη α) Τπνβνιή αίηεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ έσο θαη ηηο 29 Οκηυβπίος 2010 ζηε Γ.Ο.Τ ή ζην Σεισλείν πνπ είλαη βεβαησκέλεο νη νθεηιέο. β) Καηαβνιή ηεο πξψηεο δφζεο ηεο ξχζκηζεο ή ηεο εθάπαμ πιεξσκήο ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε πνπ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο έθπησζεο πξφζζεησλ θφξσλ ή ηειψλ νπφηε ε εθάπαμ εμφθιεζε πξέπεη λα γίλεη εληφο πέληε εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ππαγσγήο ζηε ξχζκηζε. γ) Γπλαηφηεηα ππνβνιήο αίηεζεο θαη ππαγσγήο ζηελ παξνχζα ξχζκηζε θαη κεηά ηηο , εθφζνλ ν νθεηιέηεο θαηαβάιιεη αζξνηζηηθά φιεο ηηο κεληαίεο δφζεηο απφ ηελ πξνζεζκία ιήμεο ηεο πξψηεο δφζεο ( ) κέρξη ηελ εκεξνκελία αίηεζήο ηνπ γηα ππαγσγή ζ απηήλ. ηελ πεξίπησζε απηή γηα ην ελαπνκείλαλ πνζφ πνπ θαηαβάιιεηαη θαλνληθά ρνξεγείηαη ην πνζνζηφ έθπησζεο ησλ πξνζαπμήζεσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο πνπ αληηζηνηρεί ζην πξφγξακκα ξχζκηζεο φπσο απηφ δηακνξθψλεηαη κε ην άζξνηζκα ησλ δφζεσλ. 4. Δςεπγεηήμαηα ηος οθειλέηη α) Γπλαηφηεηα θαηαβνιήο ησλ νθεηιψλ πνπ ξπζκίδνληαη εθάπαμ ή ζε κεληαίεο δφζεηο {απφ δχν (2) έσο ζαξάληα πέληε (45)}. β) Απαιιαγή απφ ηηο πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο θαηά πνζνζηφ αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ δφζεσλ ηεο ξχζκηζεο πνπ επηιέγεηαη απφ ηνλ νθεηιέηε θαη έθπησζε απφ ηπρφλ πξφζζεηνπο θφξνπο ή πξφζζεηα ηέιε πνπ ζπκβεβαηψζεθαλ κε ηελ θχξηα νθεηιή απφ ην έηνο 2007 θαη κεηά. πγθεθξηκέλα, νη ξπζκηδφκελεο νθεηιέο θαηαβάιινληαη : α) εθάπαμ, κε απαιιαγή πνζνζηνχ 100% ησλ πξνζαπμήζεσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο θαη 5

6 - δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ησλ πξφζζεησλ θφξσλ θαη πξφζζεησλ ηειψλ πνπ ζπκβεβαηψζεθαλ κε ηελ θχξηα νθεηιή, εθφζνλ ε ηακεηαθή βεβαίσζε έγηλε εληφο ηνπ 2007, - είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ησλ πξφζζεησλ θφξσλ θαη πξφζζεησλ ηειψλ πνπ ζπκβεβαηψζεθαλ κε ηελ θχξηα νθεηιή, εθφζνλ ε ηακεηαθή βεβαίσζε έγηλε εληφο εληφο ηνπ 2008, - ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ησλ πξφζζεησλ θφξσλ θαη πξφζζεησλ ηειψλ πνπ ζπκβεβαηψζεθαλ κε ηελ θχξηα νθεηιή, εθφζνλ ε ηακεηαθή βεβαίσζε έγηλε εληφο ηνπ 2009, - ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%) ησλ πξφζζεησλ θφξσλ θαη πξφζζεησλ ηειψλ πνπ ζπκβεβαηψζεθαλ κε ηελ θχξηα νθεηιή, εθφζνλ ε ηακεηαθή βεβαίσζε έγηλε εληφο ηνπ 2010, β) απφ δχν (2) κέρξη ηξεηο (3) κεληαίεο δφζεηο, κε απαιιαγή πνζνζηνχ ελελήληα πέληε ηνηο εθαηφ (95%) ησλ πξνζαπμήζεσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο θαη κε ειάρηζην πνζφ δφζεο ηα ηξηαθφζηα (300) επξψ, γ) απφ ηέζζεξηο (4) κέρξη δψδεθα (12) κεληαίεο δφζεηο, κε απαιιαγή πνζνζηνχ ελελήληα ηνηο εθαηφ (90%) ησλ πξνζαπμήζεσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο θαη κε ειάρηζην πνζφ δφζεο ηα πεληαθφζηα (500) επξψ, δ) απφ δεθαηξείο (13) κέρξη εηθνζηηέζζεξηο (24) κεληαίεο δφζεηο, κε απαιιαγή πνζνζηνχ νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%) ησλ πξνζαπμήζεσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο θαη κε ειάρηζην πνζφ δφζεο ηα πεληαθφζηα (500) επξψ, ε) απφ είθνζη πέληε (25) κέρξη ηξηάληα έμη (36) κεληαίεο δφζεηο, κε απαιιαγή πνζνζηνχ εβδνκήληα ηνηο εθαηφ (70%) ησλ πξνζαπμήζεσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο θαη κε ειάρηζην πνζφ δφζεο ηα ρίιηα (1.000) επξψ, ζη) απφ ηξηάληα επηά (37) κέρξη ζαξάληα πέληε (45) κεληαίεο δφζεηο, κε απαιιαγή πνζνζηνχ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ησλ πξνζαπμήζεσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο θαη κε ειάρηζην πνζφ δφζεο ηα ρίιηα (1.000) επξψ. Ωο πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απαιιαγψλ ησλ πεξηπηψζεσλ β έσο ζη, ινγίδνληαη, ζε θάζε πεξίπησζε, νη αλαινγνχζεο πξνζαπμήζεηο ηεο ππφ ξχζκηζε βαζηθήο νθεηιήο, φπσο έρνπλ δηακνξθσζεί θαηά ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο ηεο πξψηεο δφζεο ηεο ξχζκηζεο. Οη ππφινηπεο δφζεηο κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ πνζνχ ηεο απαιιαγήο επηβαξχλνληαη κε ηηο θαηά ΚΔΓΔ πξνζαπμήζεηο. 6

7 5. Απϊλεια ηηρ πωθμιζηρ Απψιεηα ηεο ξχζκηζεο θαη ησλ επεξγεηεκάησλ απηήο επέξρεηαη φηαλ ν νθεηιέηεο : α) αλάινγα κε ην πξφγξακκα ξχζκηζεο πνπ έρεη επηιέμεη ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη επηιέμεη ηελ θαηαβνιή ζε δχν ή ηξεηο κεληαίεο δφζεηο δελ θαηαβάιεη εκπξφζεζκα κία δφζε ηεο ξχζκηζεο ή θαζπζηεξήζεη ηελ θαηαβνιή ηεο ηειεπηαίαο δφζεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ηνπ ελφο κελφο - ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη επηιέμεη ηελ θαηαβνιή ζε ηέζζεξηο έσο δψδεθα κεληαίεο δφζεηο δελ θαηαβάιεη εκπξφζεζκα δχν δφζεηο ηεο ξχζκηζεο ή θαζπζηεξήζεη ηελ θαηαβνιή ηεο ηειεπηαίαο δφζεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ δχν κελψλ - ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη επηιέμεη ηελ θαηαβνιή ζε πεξηζζφηεξεο ησλ δψδεθα κεληαίσλ δφζεσλ δελ θαηαβάιεη εκπξφζεζκα ηξεηο δφζεηο ηεο ξχζκηζεο ή θαζπζηεξήζεη ηελ θαηαβνιή ηεο ηειεπηαίαο δφζεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηξηψλ κελψλ. β) δελ ππνβάιιεη εκπξφζεζκα ηηο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ηνπ θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο θαζ φιν ην δηάζηεκα ηεο ξχζκηζεο θαηαβνιήο ησλ ρξεψλ ηνπ θαη κέρξη ηελ εμφθιεζή ηνπο γ) δελ είλαη ελήκεξνο γηα ρξέε πνπ βεβαηψλνληαη απφ ηηο θαη κεηά θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ δχν κελψλ δ) απνιέζεη δηεπθφιπλζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο πνπ ηνπ έρεη ρνξεγεζεί γηα ρξέε πνπ έρνπλ βεβαησζεί κέρξη Γελ ζεσξείηαη απψιεηα ε ππαγσγή ησλ ρξεψλ απηψλ ζηελ παξνχζα ξχζκηζε. ε) απνιέζεη δηεπθφιπλζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο πνπ ζα ηνπ ρνξεγεζεί γηα ρξέε πνπ ζα βεβαησζνχλ κεηά ηηο ζη) δελ είλαη ελήκεξνο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ δχν κελψλ, γηα ρξέε πνπ βεβαηψζεθαλ κέρξη θαη ηα νπνία δελ δήηεζε λα ππαρζνχλ ζηελ παξνχζα ξχζκηζε. 6. Υοπήγηζη αποδεικηικοω ενημεπψηηηαρ καηά ηη διάπκεια ηηρ πωθμιζηρ α) ηνλ νθεηιέηε πνπ είλαη ζπλεπήο ζηε ξχζκηζε ζα ρνξεγείηαη απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο ησλ νθεηιψλ ηνπ πξνο ην Γεκφζην εθφζνλ είλαη ελήκεξνο θαη ζε ηπρφλ άιιεο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο θαη ζπληξέρνπλ νη ινηπέο πξνυπνζέζεηο ηνπ 7

8 άξζξνπ 26 λ. 1882/1990, φπσο ηζρχεη ζήκεξα. Σν απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο ζα είλαη κεληαίαο δηάξθεηαο θαη ζα ρνξεγείηαη σο εμήο : - γηα ηηο ξπζκίζεηο κέρξη 3 κεληαίεο δφζεηο κε ηελ θαηαβνιή κίαο δφζεο ηνπιάρηζηνλ. - γηα ηηο ξπζκίζεηο απφ 4 έσο 12 κεληαίεο δφζεηο κε ηελ θαηαβνιή κίαο δφζεο πνπ έπεηαη ηεο εκεξνκελία θαηάζεζεο ηνπ αηηήκαηνο ηεο ρνξήγεζεο απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο θαη ζπλνιηθά φρη ιηγφηεξεο ησλ ηξηψλ δφζεσλ. - γηα ηηο ξπζκίζεηο απφ 13 έσο 24 κεληαίεο δφζεηο κε ηελ θαηαβνιή δχν δφζεσλ πνπ έπνληαη ηεο εκεξνκελίαο θαηάζεζεο ηνπ αηηήκαηνο ρνξήγεζεο απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο θαη ζπλνιηθά φρη ιηγφηεξεο ησλ ηεζζάξσλ δφζεσλ. - γηα ηηο ξπζκίζεηο απφ 25 έσο 45 κεληαίεο δφζεηο κε ηελ θαηαβνιή ηξηψλ δφζεσλ πνπ έπνληαη ηεο εκεξνκελίαο θαηάζεζεο ηνπ αηηήκαηνο ρνξήγεζεο απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο θαη ζπλνιηθά φρη ιηγφηεξεο ησλ έμη δφζεσλ. Παξαδείγκαηα. 1) Οθεηιέηεο πνπ έρεη ππαρζεί ζηηο ζε πξφγξακκα 12 δφζεσλ, έρεη θαηαβάιεη φιεο ηηο δφζεηο κέρξη θαη ηε δφζε ηνπ Φεβξνπαξίνπ 2011 θαη πξνζέξρεηαη ζηηο 10 Μαξηίνπ 2011 θαη αηηείηαη απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο, απηφ ζα ηνπ ρνξεγεζεί εθφζνλ θαηαβάιιεη θαη ηελ δφζε ηνπ Μαξηίνπ θαη ζπληξέρνπλ θαη νη ινηπέο πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζήο ηνπ. 2) Οθεηιέηεο πνπ έρεη βεβαησκέλα ρξέε κέρξη θαη (κε ππαρζέληα ζε ξχζκηζε ή δηεπθφιπλζε πνπ ηνπ ρνξεγήζεθε πξηλ ηηο ) θαη πξνζέξρεηαη ζηηο 8 Φεβξνπαξίνπ 2011 θαη αηηείηαη απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο ηφηε πξνθεηκέλνπ γηα ηελ ρνξήγεζή ηνπ, εθφζνλ ζπληξέρνπλ θαη νη ινηπέο πξνυπνζέζεηο, ζα πξέπεη πξψηηζηα λα ππαρζεί ζε πξφγξακκα ξχζκηζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3888/10. Δάλ επηιέμεη πξφγξακκα 45 δφζεσλ, ηφηε ζα πξέπεη λα: -θαηαβάιεη αζξνηζηηθά ηηο δφζεηο απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2010 κέρξη θαη ηνλ Φεβξνπάξην 2011 (5 δφζεηο) -θαηαβάιεη, γηα ηελ ρνξήγεζε ηνπ απνδεηθηηθνχ, θαη άιιεο ηξεηο δφζεηο (Μαξηίνπ, Απξηιίνπ, Μαΐνπ) εκεηψλεηαη φηη, ζηελ πεξίπησζε πνπ ρνξεγεζεί απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο κε παξαθξάηεζε ηνπ ζπλφινπ ηεο νθεηιήο, ην νπνίν θαη ζα εμνθιήζεη ην ζχλνιν ηεο ππαρζείζαο ζε ξχζκηζε νθεηιήο, ν νθεηιέηεο ζα ηχρεη ησλ απαιιαγψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζην πξφγξακκα ξχζκηζεο ζην νπνίν είρε ππαρζεί θαη βάζε ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ην ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο. 8

9 Δπιζημαίνεηαι φηη ε Γ.Ο.Τ. φηαλ ππαγάγεηαη νθεηιέηεο ζε πξφγξακκα ξχζκηζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3888/10 ππνρξεσηηθά πξνβαίλεη ζε δέζκεπζε ηνπ απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο ην νπνίν ρνξεγείηαη κφλν απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. θνξνινγίαο ηνπ ππνρξένπ, εθφζνλ είλαη βεβαησκέλε ε νθεηιή ηνπ ζηε Γ.Ο.Τ. απηή. Αλ ε νθεηιή είλαη βεβαησκέλε ζε άιιε Γ.Ο.Τ. ή ζε Σεισλείν εηδνπνηείηαη κε έγγξαθν ε αξκφδηα γηα ηε θνξνινγία Γ.Ο.Τ. φηη έρεη ππαρζεί ν νθεηιέηεο ζηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, ψζηε λα γίλεη δέζκεπζε ηνπ απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο. Σν απνδεηθηηθφ ζα ρνξεγείηαη θαηφπηλ έγγξαθεο επηθνηλσλίαο (κέζσ ηειενκνηνηππίαο) ηεο άιιεο Γ.Ο.Τ. ή ηνπ Σεισλείνπ φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ. Η δηαδηθαζία απηή ζα ηεξείηαη κέρξη λα ππνζηεξηρζεί κεραλνγξαθηθά απφ ην TAXIS. β) Δθαξκνγή δηαηάμεσλ άξζξνπ 20 λ. 2648/98, φπσο ηζρχνπλ - Αλ πξφθεηηαη γηα αίηεκα ρνξήγεζεο απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο γηα κεηαβίβαζε αθηλήηνπ ν Πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Τ κπνξεί λα αξλεζεί ηε ρνξήγεζή ηνπ, εθφζνλ δελ δηαζθαιίδνληαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ Γεκνζίνπ, ή λα νξίδεη πνζνζηφ παξαθξάηεζεο κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ηνπ εηζπξαηηφκελνπ ηηκήκαηνο. - Αλ πξφθεηηαη γηα είζπξαμε ρξεκαηηθήο απαίηεζεο ηνπ νθεηιέηε θαηά ηξίηνπ, κπνξεί λα παξαθξαηεζεί κέξνο ή ην ζχλνιν ηεο απαίηεζεο πνπ ζα εηζπξαρζεί ην νπνίν νξίδεηαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ.. 7. Μέηπα ηνλ νθεηιέηε πνπ έρεη ππαρζεί ζηε ξχζκηζε δελ ιακβάλνληαη ζε βάξνο ηνπ ηα παξαθάησ κέηξα: - Σεο πνηληθήο δίσμεο ιφγσ κε θαηαβνιήο ιεμηπξνζέζκσλ ρξεψλ πξνο ην Γεκφζην (άξζξν 25 λ.1882/90), φπσο ηζρχεη. - Σεο αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ ή επηρεηξήζεσλ (άξζξν 22 λ.2523/97). Δθφζνλ έρνπλ ήδε ιεθζεί ζε βάξνο ησλ νθεηιεηψλ πνπ ππάγνληαη ζηε ξχζκηζε ηα πην πάλσ κέηξα αλαζηέιινληαη. - Αλαζηέιιεηαη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο θηλεηψλ ή αθηλήησλ (έθδνζε πξνγξάκκαηνο πιεηζηεξηαζκνχ), εθφζνλ ε εθηέιεζε αθνξά κφλν ξπζκηζκέλα ρξέε. 9

10 - Γελ αλαζηέιινληαη νη θαηαζρέζεηο πνπ έρνπλ επηβιεζεί ζηα ρέξηα ηξίησλ νχηε ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί νη ζρεηηθέο παξαγγειίεο θαηάζρεζεο πξηλ ηελ θαηαβνιή ηεο πξψηεο δφζεο ή ηελ εθάπαμ εμφθιεζε ηεο ξχζκηζεο, ηα απνδηδφκελα φκσο πνζά απφ απηέο ζα θαιχπηνπλ δφζε ή δφζεηο ηεο ξχζκηζεο, εθφζνλ δελ πηζηψλνληαη ζε άιιεο νθεηιέο πνπ δελ έρνπλ ππαρζεί ζηελ παξνχζα ξχζκηζε. Η ζπκκφξθσζε ηνπ νθεηιέηε ζηε ξχζκηζε δελ εκπνδίδεη ην Γεκφζην πξνο δηαζθάιηζε ηεο νθεηιήο λα επηβάιεη θαηαζρέζεηο θαη λα εγγξάθεη ππνζήθεο ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ νθεηιέηε ησλ ζπλππφρξεσλ ή ησλ εγγπεηψλ, εθφζνλ ην ρξένο δελ είλαη αζθαιηζκέλν. εκεηψλεηαη φηη, αλ ν νθεηιέηεο απνιέζεη ην επεξγέηεκα ηεο ξχζκηζεο, ηα κέηξα πνπ έρνπλ αλαζηαιεί ζπλερίδνληαη. 8. Αναζηολή παπαγπαθήρ Η παξαγξαθή ησλ ρξεψλ γηα ηα νπνία ππνβάιιεηαη αίηεζε ππαγσγήο ζηε ξχζκηζε αλαζηέιιεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο θαη γηα νιφθιεξν ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ αθνξά ε ξχζκηζε, αλεμαξηήησο θαηαβνιήο νπνηνπδήπνηε πνζνχ θαη δελ ζπκπιεξψλεηαη πξηλ παξέιζεη έλα (1) έηνο απφ ηε ιήμε ηεο αλαζηνιήο. 9. Λοιπά ζηοισεία ηηρ πωθμιζηρ α) Καηά ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο θαηαβάιιεηαη ε πξψηε δφζε ηεο ξχζκηζεο, ή πξαγκαηνπνηείηαη ε εθάπαμ εμφθιεζε ρσξίο λα απαηηείηαη θαηαβνιή παξαβφινπ. β) Δμαηξεηηθά νη απαιιαγέο ηεο εθάπαμ εμφθιεζεο απφ πξφζζεηνπο θφξνπο θαη πξφζζεηα ηέιε πνπ ρνξεγνχληαη κε ηελ εθάπαμ εμφθιεζε ηζρχνπλ αλ ε εμφθιεζε δηελεξγεζεί εληφο πέληε εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ε νπνία ζε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα ππνβιεζεί κέρξη ηελ γ) Η δεχηεξε δφζε θαηαβάιιεηαη κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ κελφο Ννεκβξίνπ Οη επφκελεο δφζεηο θαηαβάιινληαη κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ησλ επφκελσλ κελψλ. δ) Η θαζπζηέξεζε θαηαβνιήο κηαο δφζεο ηεο ξχζκηζεο έρεη σο ζπλέπεηα ηελ επηβάξπλζε ηεο δφζεο απηήο (θεθάιαην πιένλ πξνζαπμήζεσλ εθπξφζεζκεο 10

11 θαηαβνιήο) θαηά πέληε ηνηο εθαηφ (5%) γηα θάζε κήλα θαζπζηέξεζεο. εκεηψλεηαη φηη ην πνζνζηφ απηφ επηβάιιεηαη πιένλ ηνπ πνζνζηνχ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο θαζψο ελέρεη ζηνηρεία θχξσζεο γηα ηε κε ζπκκφξθσζε ηνπ νθεηιέηε πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ. - ε) Δθφζνλ ν νθεηιέηεο επηζπκεί ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο ξχζκηζεο λα εμνθιήζεη εθάπαμ ηηο ππφινηπεο δφζεηο ησλ ξπζκηζκέλσλ νθεηιψλ, ηνπ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο απαιιαγήο θαηά πνζνζηφ επί ηνπ ελαπνκείλαληνο πνζνχ ησλ πξνζαπμήζεσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο ίζν κε απηφ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ αξηζκφ ησλ κεληαίσλ δφζεσλ πνπ ηειηθά δηακνξθψλεηαη. Παπάδειγμα I: αλ θάπνηνο νθεηιέηεο έρεη ξπζκίζεη ηηο νθεηιέο ηνπ ζε 45 κεληαίεο δφζεηο (κε απαιιαγή ησλ πξνζαπμήζεσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο θαηά πνζνζηφ 50%) θαη απνθαζίζεη ηελ εμφθιεζε κέζα ζηελ πξνζεζκία ηεο 11 εο δφζεο, ηφηε ην πνζνζηφ απαιιαγήο πνπ ηνπ παξέρεηαη επί ησλ πξνζαπμήζεσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο ηνπ ππνινίπνπ ρξένπο (πνπ εμνθιείηαη εθάπαμ) αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 90% θαη φρη ζε 50%. Παπάδειγμα II: αλ θάπνηνο νθεηιέηεο δελ έρεη εληαρζεί ζηε ξχζκηζε θαη δεηήζεη λα εληαρζεί ην Μάην ηνπ 2011 ηα πξνγξάκκαηα πνπ κπνξεί λα επηιέμεη είλαη φζα πεξηιακβάλνπλ απφ 8 κεληαίεο δφζεηο θαη άλσ, δεδνκέλνπ καδί κε ηελ πξψηε δφζε (δφζε Ματνπ) πξέπεη λα θαηαβάιεη αζξνηζηηθά θαη φιεο ηηο δφζεηο ησλ νπίσλ έρεη παξέιζεη ε πξνζεζκία θαηαβνιήο (δφζεηο Οθησβξίνπ 2010 έσο θαη Απξηιίνπ 2011). ζη) ηελ πεξίπησζε πνπ ν νθεηιέηεο απνιέζεη ηελ παξνχζα ξχζκηζε δχλαηαη λα ππαρζεί εθ λένπ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη κε ηελ θαηάζεζε ηεο λέαο αίηεζεο γηα επαλέληαμε θαηαβάιιεη αλαδξνκηθά ηνλ αξηζκφ ησλ κεληαίσλ δφζεσλ απφ ηελ πξνζεζκία ηεο πξψηεο δφζεο ( ) κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο λέαο αίηεζεο. δ) Ο νθεηιέηεο πνπ έρεη ππαρζεί ζε πξφγξακκα ξχζκηζεο νθεηιψλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3888/10 κπνξεί λα επηιέμεη ηελ ππαγσγή ηνπ ζε άιιν πξφγξακκα ξχζκηζεο ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ κε δηαθνξεηηθφ αξηζκφ δφζεσλ γηα ην ππφινηπν πξνο θαηαβνιή πνζφ. ηελ πεξίπησζε απηή δηθαηνχηαη απαιιαγή απφ ηηο πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο γηα ην ελαπνκείλαλ πνζφ ζχκθσλα κε ην λέν πξφγξακκα ξχζκηζεο. Παπάδειγμα: αλ θάπνηνο νθεηιέηεο έρεη ξπζκίζεη ηηο νθεηιέο ηνπ ζε 20 κεληαίεο δφζεηο (κε απαιιαγή ησλ πξνζαπμήζεσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο θαηά πνζνζηφ 80%) θαη απνθαζίζεη θαηά ηελ πξνζεζκία ηεο 11 εο δφζεο λα ππαρζεί ζε 11

12 πξφγξακκα 45 δφζεσλ, ηφηε ην πνζνζηφ απαιιαγήο πνπ ηνπ παξέρεηαη επί ησλ πξνζαπμήζεσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο ηνπ ππνινίπνπ ρξένπο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 50% θαη φρη ζε 90%. ε) Ο νθεηιέηεο πνπ έρεη δεηήζεη ηελ ππαγσγή ηνπ ζε ξχζκηζε κε δφζεηο θαη θαηαβάιεη ηελ πξψηε δφζε αιιά κέζα ζηελ πξνζεζκία ηεο εθάπαμ εμφθιεζεο ( ) θαηαβάιεη θαη φιεο ηηο ππφινηπεο δφζεηο δηθαηνχηαη απαιιαγήο απφ πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο θαηά πνζνζηφ 100%. Δάλ ε νθεηιή εμνθιεζεί εληφο πέληε εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο (εκεξνκελία αίηεζεο έσο θαη ) δηθαηνχηαη θαη έθπησζε ησλ ηπρφλ πξφζζεησλ θφξσλ θαη ηειψλ φπσο νξίδεηαη ζηελ πεξίπησζε α ηεο παξ. 1 ηνπ σο άλσ άξζξνπ. 10. I) Αναζηολή παποσήρ διεςκολωνζευν ημημαηικήρ καηαβολήρ ζωμθυνα με ηα άπθπα ν. 2648/98, ψπυρ ιζσωοςν Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δχν εηψλ (απφ εσο θαη ) δελ επηηξέπεηαη ε ρνξήγεζε δηεπθνιχλζεσλ ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ζχκθσλα θαη κε ηα άξζξα 13 έσο θαη 21 ηνπ λ. 2648/98 απφ ηα φξγαλα ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ ηδίνπ λφκνπ, γηα ρξέε πνπ βεβαηψζεθαλ ηακεηαθά κέρξη ηηο Γηα ην αλσηέξσ ρξνληθφ δηάζηεκα αλαζηέιιεηαη ε αξκνδηφηεηα ησλ νξγάλσλ ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 2648/98 (Πξντζηάκελνο Γ.Ο.Τ. θαη Σεισλείνπ, αξκφδηα επηηξνπή Γ.Ο.Τ. θαη Σεισλείνπ θαη επηηξνπή άξζξνπ 15 λ. 2648/98) λα ρνξεγνχλ δηεπθνιχλζεηο ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο θαη επαλεμέηαζεο απηψλ γηα ρξέε πνπ έρνπλ βεβαησζεί κέρξη Γηα ρξέε πνπ βεβαηψλνληαη ηακεηαθά κεηά ηηο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ ηνπ λ. 2648/98, θαη σο εθ ηνχηνπ ηα αλσηέξσ φξγαλα δχλαληαη λα ρνξεγνχλ δηεπθνιχλζεηο ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο, κφλν φκσο γηα ηα ρξέε απηά. 10.II) Απαλλαγέρ διαγπαθέρ ζωμθυνα με ηα άπθπα 6 παπ. 4 και 82 ηος ν.δ. 356/74, ψπυρ ιζσωοςν Αλαθνξηθά κε αηηήκαηα απαιιαγήο νθεηιήο απφ πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο, ιφγσ κε γλψζεο ηεο νθεηιήο (παξ. 4, άξζξνπ 6 λ.δ. 356/74 Κ.Δ.Γ.Δ., φπσο ηζρχεη) ή ηε δηαγξαθή νθεηιήο πξνο ην Γεκφζην, ιφγσ νηθνλνκηθήο αδπλακίαο (άξζξν 82 λ.δ. 356/74 Κ.Δ.Γ.Δ.) επηζεκαίλεηαη φηη, ζπλερίδεηαη θαλνληθά ε ιεηηνπξγία 12

13 ησλ αξκνδίσλ θαηά πεξίπησζε νξγάλσλ (Πξντζηάκελνο Γ.Ο.Τ., ή Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ) γηα φια ηα βεβαησκέλα θαη ιεμηπξφζεζκα ρξέε πνπ πθίζηαηαη δπλαηφηεηα απαιιαγήο απφ πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο κεξηθά ή νιηθά, ή δηαγξαθήο κεξηθά ή νιηθά βάζεη ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ πξηλ θαη κεηά ηηο 30/09/2010, εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ λ.3888/2010). 11. Γιαδικαζία διαγπαθήρ ησλ πξφζζεησλ θφξσλ θαη ησλ πξφζζεησλ ηειψλ πνπ έρνπλ ζπκβεβαησζεί κε ηελ θχξηα νθεηιή : Με ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο (κέρξη ηηο ) γηα εθάπαμ εμφθιεζε, κε ηελ νπνία ν νθεηιέηεο δεηά θαη έθπησζε πξφζζεησλ θφξσλ ή ηειψλ, ζχκθσλα κε ηηο θνηλνπνηνχκελεο δηαηάμεηο, ην δηθαζηηθφ ηκήκα ζε ζπλεξγαζία κε ην ηκήκα εζφδσλ, ζπληάζζεη ππεξεζηαθφ ζεκείσκα απζεκεξφλ πξνο ην αξκφδην γηα ηε βεβαίσζε ηκήκα ηεο ίδηαο Γ.Ο.Τ. ή απνζηέιιεη ην ίδην ππεξεζηαθφ ζεκείσκα κε ηειενκνηνηππία εθφζνλ πξφθεηηαη γηα άιιε Τπεξεζία, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πνζνχ ησλ πξφζζεησλ θφξσλ ή ηειψλ ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε α ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14. Σν αξκφδην ηκήκα ή Τπεξεζία ππνρξενχηαη λα απαληήζεη απζεκεξφλ ή ην αξγφηεξν εληφο ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο γηα ην αθξηβέο πνζφ ηνπ πξφζζεηνπ θφξνπ ή ηέινπο πνπ έρεη βεβαησζεί κε ην ζπγθεθξηκέλν ρξεκαηηθφ θαηάινγν θαη γηα ην νπνίν δεηείηαη ε εθάπαμ πιεξσκή. Σν δηθαζηηθφ ηκήκα εηδνπνηεί άκεζα ηνλ ππφρξεν γηα ηελ θαηαβνιή θαη εθφζνλ εληφο πέληε εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο πξαγκαηνπνηεζεί ε εθάπαμ εμφθιεζε ηφηε ην ηκήκα εζφδσλ ζπληάζζεη αηνκηθφ θχιιν έθπησζεο είηε κεκνλσκέλν είηε ζπγθεληξσηηθφ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ π.δ. 16/89 θαη πξνβαίλεη ζε νίθνζελ δηαγξαθή ηνπ πνζνζηνχ ησλ πξφζζεησλ θφξσλ θαη ηειψλ γηα ηα νπνία έρεη ρνξεγεζεί ε έθπησζε. Β. ςμτηθιζμψρ αμοιβαίυν απαιηήζευν χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ.3888/2010, ζε ζπκςεθηζκφ αληηηάζζεηαη θαη απαίηεζε βεβαησκέλε αθφκε θαη αλ δελ έρεη θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκε. Δπνκέλσο ζπκςεθίδνληαη ρσξίο δήισζε ηνπ νθεηιέηε φρη κφλν ηα ιεμηπξφζεζκα ρξέε (άξζξν 83 ηνπ Κ.Δ.Γ.Δ.), ηα ρξέε πνπ ηεινχλ ζε δηνηθεηηθή ή δηθαζηηθή αλαζηνιή (παξ. 5 άξζξνπ 67 λ.3842/2010), αιιά θαη φια ηα ρξέε πνπ έρνπλ βεβαησζεί ηακεηαθά θαη δελ έρνπλ θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκα (παξ. 2 άξζξνπ 15 λ3888/2010). 13

14 -Η ξχζκηζε νθεηιψλ ζηελ νπνία ππάγεηαη νθεηιέηεο ιφγσ νηθνλνκηθήο αδπλακίαο δελ επεξεάδεη ην ζπκςεθηζκφ απαίηεζεο ηνπ νθεηιέηε θαηά ηνπ Γεκνζίνπ, ην δε πνζφ ηεο απαίηεζεο απηήο ζπκςεθίδεηαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ. ή ηνπ Σεισλείνπ νιφθιεξν θαη κέρξη ην κέξνο πνπ θαιχπηεη ηελ νθεηιή. -ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα εξεπλάηαη θαη λα εμαθξηβψλεηαη ε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία απφζβεζεο ησλ ακνηβαίσλ απαηηήζεσλ απφ ην ρξφλν πνπ απηέο ζπλππήξμαλ, δεδνκέλνπ φηη ιφγσ ηεο ελέξγεηαο ηεο απφζβεζεο πνπ δξα αλαδξνκηθά θαη κέρξη ηνπ ρξνληθνχ ζεκείνπ πνπ νη ακνηβαίεο απαηηήζεηο ζπλαληήζεθαλ, ε νθεηιή δελ επηβαξχλεηαη κε ηηο θαηά Κ.Δ.Γ.Δ. πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο. Γ. Παπάηαζη ηος σπψνος παπαγπαθήρ ηυν βεβαιυμένυν σπεϊν Με ηε δηάηαμε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ.3888/ , παξαηείλεηαη κέρξη ε παξαγξαθή ησλ πάζεο θχζεσο βεβαησκέλσλ ζηηο Γ.Ο.Τ. θαη ηα Σεισλεία ρξεψλ πνπ παξαγξάθνληαη απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ ( ) θαη κέρξη Τπελζπκίδεηαη φηη, κε ηε δηάηαμε ηεο παξ.5 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3808/ είρε παξαηαζεί κέρξη ν ρξφλνο παξαγξαθήο ησλ βεβαησκέλσλ ζηηο Γεκφζηεο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο θαη ηα Σεισλεία ηνπ Κξάηνπο ρξεψλ πξνο ην Γεκφζην θαη ηξίηνπο πνπ παξαγξάθνληαλ εληφο ησλ εηψλ 2009 θαη Ακπιβέρ Ανηίγπαθο Ζ Πποφζηαμένη ηηρ Γπαμμαηείαρ Ο Γενικψρ Γπαμμαηέαρ Φοπολογικϊν & Σελυνειακϊν Θεμάηυν Γ. Γευπγακψποςλορ ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ Α. ΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 1. Οιεο ηηο Γ.Ο.Τ θαη ηα Σεισλεία 2. Γ.Γ.Π. / Γ.30 14

15 Β. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ 1. Απνδέθηεο πίλαθα Α (εθηφο ησλ Γ.Ο.Τ θαη ησλ Σεισλείσλ) 2. Απνδέθηεο πίλαθα Β 3. Απνδέθηεο πηλάθσλ Σ εσο θαη ΚΒ Γ. ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ 1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ 2. Γξαθεία θ.θ. Τθππνπξγψλ 3. Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γξακκαηέσλ 4. Γξαθεία θ.θ. Γελ. Γηεπζπληψλ 5. Όιεο ηηο Γηεπζχλζεηο, Σκήκαηα θαη Αλεμάξηεηα Γξαθεία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 6. Γηεχζπλζε 16 ε Σκήκαηα Α,Β,Γ,Γ,Δ,Σ, Κιηκάθην ζην ΚΔΠΤΟ (20 αληίγξαθα). 7. Γηεχζπλζε 19 Σεισλεηαθψλ Γηαδηθαζηψλ (10 αληίγξαθα). 8. ΠΟΔ Γ.Ο.Τ Πεξηνδηθφ Φνξνινγηθή Δπηζεψξεζε 9. Γξαθείν Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ 10. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ Αθνινπζνχλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 14 θαη 15 παξ. 2 θαη 4 ηνπ λ.3888/2010 ΦΔΚ 175 Α/ θαζψο θαη ε Α.Τ.Ο /ΔΞ/ /

16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ 1) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 16 ε ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ TMHMA: A Σει.: ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. 19 ε Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ: Δ Σει.: Αζήλα, 5 Οθησβξίνπ 2010 Αξ. Πξση.: /ΕΞ/ ΠΡΟ: ΑΠΟΓΔΚΣΔ Π.Γ. Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κσδ. : ΑΘΗΝΑ ΘEMA: Ρωθμιζη άπθπος 14 ν.3888/2010 (ΦΔΚ 175 Α ) Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ.3888/2010, φπσο ηζρχνπλ (ΦΔΚ 175 Α /30 επηεκβξίνπ 2010) θαη ηδηαίηεξα ηεο παξ.7 κε ηελ νπνία παξέρεηαη εμνπζηνδφηεζε ζηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ λα θαζνξίδεη: α) ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο νθεηιέηεο πνπ έρεη ππαρζεί ζε πξφγξακκα ξχζκηζεο απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 1, κπνξεί λα ππαρζεί ζε άιιν πξφγξακκα ηεο παξαγξάθνπ 1, β) ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο νθεηιέηεο κπνξνχλ λα ππαρζνχλ ζηηο ξπζκίζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 κεηά ηελ 29 ε Οθησβξίνπ 2010, γηα ρξέε πνπ έρνπλ βεβαησζεί κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ θαη γ) ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ππαγσγήο ζηε ξχζκηζε βεβαησκέλσλ αιιά κε ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ θαη δ) ηηο πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο θαη δηάξθεηαο ηζρχνο ηνπ απνδεηθηηθνχ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο ζηνπο νθεηιέηεο πνπ είλαη ζπλεπείο 16

17 πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ. 2. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 5 θαη 6 ηνπ λ.δ.356/74 (ΦΔΚ 90 Α ). 3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 λ.1882/90 (ΦΔΚ 43 Α ) φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ.2648/98 (ΦΔΚ 238 Α ) θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 λ.2753/1999 (ΦΔΚ 249 Α ) θαζψο θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο Α.Τ.Ο / /0016/ΠΟΛ 1223/ (ΦΔΚ 2134 Β /1999), φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 4. Σε δηαπίζησζε φηη απφ ηελ απφθαζε απηή δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, αληίζεηα επηδηψθεηαη ε άκεζε αχμεζε ησλ εζφδσλ Α Π Ο Φ Α Η Ε Ο Τ Μ Δ 1. Σν πνζφ ηεο ρνξεγνχκελεο έθπησζεο ησλ πξφζζεησλ θφξσλ ή ηειψλ ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε α ηεο παξ.1 ηνπ αξζξ.14 λ.3888/2010 (ΦΔΚ 175 Α ), πξνζδηνξίδεηαη κεηά απφ ππεξεζηαθφ ζεκείσκα ηνπ δηθαζηηθνχ ηκήκαηνο πξνο ην αξκφδην ηκήκα βεβαίσζεο ηεο ίδηαο Γ.Ο.Τ. ή εθφζνλ πξφθεηηαη γηα άιιε ππεξεζία απνζηνιή ηνπ ίδηνπ ζεκεηψκαηνο κε ηειενκνηνηππία, ε νπνία ππνρξενχηαη λα απαληήζεη απζεκεξφλ ή ην αξγφηεξν εληφο ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο γηα ην αθξηβέο πνζφ ηνπ πξφζζεηνπ θφξνπ ή ηέινπο πνπ έρεη βεβαησζεί κε ην ζπγθεθξηκέλν ρξεκαηηθφ θαηάινγν θαη γηα ην νπνίν δεηείηαη ε εθάπαμ πιεξσκή. Μεηά ηελ θαηαβνιή, ην ηκήκα εζφδσλ ζπληάζζεη αηνκηθφ θχιιν έθπησζεο είηε κεκνλσκέλν αλά νθεηιέηε είηε ζπγθεληξσηηθφ, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ π.δ.16/89 θαη πξνβαίλεη ζηελ νίθνζελ δηαγξαθή ησλ πξφζζεησλ θφξσλ θαη ηειψλ γηα ηα νπνία έρεη ρνξεγεζεί έθπησζε. 2. Ο νθεηιέηεο πνπ έρεη ππαρζεί ζε ξχζκηζε ηεο παξ.1 ηνπ άξζξ.14 λ.3888/10 κπνξεί λα επηιέμεη ηελ ππαγσγή ηνπ ζε άιιε ξχζκηζε ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ κε πεξηζζφηεξεο δφζεηο γηα ην ππφινηπν κφλν πξνο θαηαβνιή πνζφ, νπφηε δηθαηνχηαη απαιιαγή απφ ηηο πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο γηα ην πνζφ απηφ, ζχκθσλα κε ηε λέα ξχζκηζε. 3. Ο νθεηιέηεο πνπ έρεη ππαρζεί κε ξχζκηζε ζε πνιιέο κεληαίεο δφζεηο έρεη ην δηθαίσκα λα επηιέμεη λέα ξχζκηζε, κε ιηγφηεξεο κεληαίεο δφζεηο, νπφηε ηπγράλεη 17

18 απαιιαγήο πξνζαπμήζεσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο γηα ην ππφινηπν πνζφ κε ην πνζνζηφ πνπ νξίδεηαη ζηε ξχζκηζε ηεο λέαο επηινγήο ηνπ. 4. Ο νθεηιέηεο πνπ έρεη δεηήζεη ηελ θαηαβνιή ησλ νθεηιψλ ηνπ κε δφζεηο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ.3888/2010, θαηαβάιεη ηελ πξψηε δφζε αιιά κέζα ζηελ πξνζεζκία ηεο εθάπαμ εμφθιεζεο θαηαβάιεη θαη φιεο ηηο ππφινηπεο δφζεηο δηθαηνχηαη απαιιαγήο απφ πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο θαηά πνζνζηφ εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%). Δάλ ε θαηαβνιή ηνπ ζπλφινπ ηεο νθεηιήο πξαγκαηνπνηεζεί εληφο πέληε εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο δηθαηνχηαη θαη έθπησζε ησλ πξφζζεησλ θφξσλ θαη ηειψλ, φπσο νξίδεηαη ζηελ πεξίπησζε α ηεο παξαγξάθνπ Δθφζνλ ν νθεηιέηεο επηζπκεί ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο ξχζκηζεο λα εμνθιήζεη εθάπαμ ηηο ππφινηπεο δφζεηο ησλ ξπζκηζκέλσλ νθεηιψλ, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο απαιιαγήο θαηά πνζνζηφ επί ηνπ ελαπνκείλαληνο πνζνχ ησλ πξνζαπμήζεσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο, ίζν κε απηφ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ αξηζκφ ησλ κεληαίσλ δφζεσλ πνπ ηειηθά δηακνξθψλεηαη. 6. ε νθεηιέηεο πνπ δελ ζα εληαρζνχλ ζε ξχζκηζε ηεο παξ.1 ηνπ άξζξ.14 λ.3888/2010 κέρξη 29 Οθησβξίνπ 2010 παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα εληαρζνχλ κεηαγελέζηεξα, εθφζνλ θαηαβάινπλ καδί κε ηελ πξψηε δφζε θαη φιεο ηηο δφζεηο ηεο ξχζκηζεο ηεο επηινγήο ηνπο, ησλ νπνίσλ έρεη παξέιζεη ε εκεξνκελία θαηαβνιήο, απφ κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζήο ηνπο γηα ππαγσγή ζηε ξχζκηζε, νπφηε γηα ην ελαπνκείλαλ πνζφ ρνξεγείηαη ην πνζνζηφ έθπησζεο ησλ πξνζαπμήζεσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο ηεο ξχζκηζεο φπσο απηή δηακνξθψλεηαη κε ην άζξνηζκα ησλ δφζεσλ. 7. Οθεηιέηεο νη νπνίνη έρνπλ ππαρζεί ζε ξχζκηζε ηεο παξ.1 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ θαη απνιέζνπλ απηήλ ιφγσ ζπλδξνκήο ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξ.3 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, δχλαληαη λα δεηήζνπλ ηελ ππαγσγή ηνπο ζε λέα ξχζκηζε ηεο παξ.1 γηα ην ππνιεηπφκελν πνζφ θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. 8. ηε ξχζκηζε ππάγνληαη ππνρξεσηηθά φια ηα ρξέε ηα νπνία έρνπλ θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκα κέρξη Δπίζεο δχλαληαη λα ππαρζνχλ κεηά απφ επηινγή ηνπ νθεηιέηε: α) φζα έρνπλ βεβαησζεί κέρξη θαη δελ έρνπλ θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκα. β) φζα ηεινχλ ζε δηνηθεηηθή ή δηθαζηηθή αλαζηνιή. γ) φζα ηεινχλ ζε δηεπθφιπλζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ή ζε λνκνζεηηθή ξχζκηζε. 18

19 9. Οη πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο επί ησλ νπνίσλ πξνζδηνξίδνληαη νη απαιιαγέο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξ.14 ηνπ λ.3888/2010, είλαη απηέο πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί θαηά ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο ηεο πξψηεο δφζεο ηεο ξχζκηζεο. Οη ππφινηπεο δφζεηο κεηά ηελ απαιιαγή, επηβαξχλνληαη κε ηηο θαηά Κ.Δ.Γ.Δ. πξνζαπμήζεηο. 10. ηνπο νθεηιέηεο πνπ είλαη ζπλεπείο ζηε ξχζκηζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ.3888/2010 θαη ζπληξέρνπλ θαη νη ινηπέο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξ.26 ηνπ λ.1882/90, φπσο ηζρχεη, ρνξεγείηαη απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ., κεληαίαο ηζρχνο, εθφζνλ θαηαβιεζνχλ δφζεηο ηεο ξχζκηζεο σο αθνινχζσο: α) γηα ξπζκίζεηο κέρξη 3 κεληαίσλ δφζεσλ κε ηελ θαηαβνιή κίαο δφζεο ηνπιάρηζηνλ. β) γηα ξπζκίζεηο απφ 4 έσο 12 κεληαίεο δφζεηο κε ηελ θαηαβνιή κηαο δφζεο πνπ έπεηαη ηεο εκεξνκελίαο θαηάζεζεο ηνπ αηηήκαηνο ηεο ρνξήγεζεο απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο, θαη ζπλνιηθά φρη ιηγφηεξεο ησλ ηξηψλ δφζεσλ. γ) γηα ξπζκίζεηο απφ 13 έσο 24 κεληαίεο δφζεηο κε ηελ θαηαβνιή δχν δφζεσλ πνπ έπνληαη ηεο εκεξνκελίαο θαηάζεζεο ηνπ αηηήκαηνο ρνξήγεζεο ελεκεξφηεηαο, θαη ζπλνιηθά φρη ιηγφηεξεο ησλ ηεζζάξσλ δφζεσλ. δ) γηα ξπζκίζεηο απφ 25 έσο 45 κεληαίεο δφζεηο κε ηελ θαηαβνιή ηξηψλ δφζεσλ πνπ έπνληαη ηεο εκεξνκελίαο θαηάζεζεο ηνπ αηηήκαηνο ρνξήγεζεο απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο, θαη ζπλνιηθά φρη ιηγφηεξεο ησλ έμη δφζεσλ.. Η παξνχζα απφθαζε, πνπ ηζρχεη απφ , λα δεκνζηεπζεί ζηελ εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΣΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΩΡΓΗΟ ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ 19

20 NOMO 3888 /2010 ΦΔΚ 175/ , ΣΔΤΥΟ Α Εκούζια καηάπγηζη θοπολογικών διαθοπών, πύθμιζη ληξιππόθεζμων σπεών, διαηάξειρ για ηην αποηελεζμαηική ηιμωπία ηηρ θοποδιαθςγήρ και άλλερ διαηάξειρ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΓΙΑ ΣΗ ΡΤΘΜΙΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΔΜΩΝ ΟΦΔΙΛΩΝ, ΣΗΝ ΔΙΠΡΑΞΗ ΣΩΝ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΗ ΣΙΜΩΡΙΑ ΣΩΝ ΑΓΙΚΗΜΑΣΩΝ ΦΟΡΟΓΙΑΦΤΓΗ Άπθπο 14 Ρύθμιζη ληξιππόθεζμων οθειλών 1. Σα θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ ιεμηπξφζεζκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Είζπξαμεο Δεκνζίσλ Εζφδσλ, ρξέε πξνο ην Δεκφζην, θαζψο θαη ρξέε ππέξ ηξίησλ πνπ εηζπξάηηνληαη κέζσ ησλ Δ.Ο.Τ., κπνξεί, κεηά απφ αίηεζε ηνπ νθεηιέηε ε νπνία ππνβάιιεηαη κέρξη ηελ 29ε Οθησβξίνπ 2010 ζηελ αξκφδηα Δ.Ο.Τ. ή Σεισλείν πνπ είλαη βεβαησκέλα, λα ξπζκίδνληαη θαη λα θαηαβάιινληαη σο αθνινχζσο: α) Εθάπαμ, κε απαιιαγή απφ ηηο πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο θαηά πνζνζηφ εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) θαη έθπησζε απφ ηπρφλ πξφζζεηνπο θφξνπο ή πξφζζεηα ηέιε πνπ ζπκβεβαηψζεθαλ κε ηελ θχξηα νθεηιή απφ ην έηνο 2007 θαη κεηά, θαηά πνζνζηφ, πνπ δηαθνξνπνηείηαη, αλάινγα κε ην έηνο βεβαίσζεο: αα) φζα βεβαηψζεθαλ εληφο ηνπ 2007, θαηά πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%), ββ) φζα βεβαηψζεθαλ εληφο ηνπ 2008, θαηά πνζνζηφ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%), γγ) φζα βεβαηψζεθαλ εληφο ηνπ 2009, θαηά πνζνζηφ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) θαη, δδ) φζα βεβαηψζεθαλ εληφο ηνπ 2010 θαηά πνζνζηφ ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%). β) ε δχν (2) έσο ηξεηο (3) κεληαίεο δφζεηο, κε απαιιαγή απφ ηηο πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο θαηά πνζνζηφ ελελήληα πέληε ηνηο εθαηφ (95%) θαη κε ειάρηζην πνζφ κεληαίαο δφζεο ηξηαθφζηα (300) επξψ. γ) ε ηέζζεξηο (4) έσο δψδεθα (12) κεληαίεο δφζεηο κε απαιιαγή πνζνζηνχ ελελήληα ηνηο εθαηφ (90%) ησλ πξνζαπμήζεσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο θαη κε ειάρηζην πνζφ κεληαίαο δφζεο πεληαθφζηα (500) επξψ. δ) ε δεθαηξείο (13) έσο είθνζη ηέζζεξηο (24) κεληαίεο δφζεηο κε απαιιαγή πνζνζηνχ νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%) ησλ πξνζαπμήζεσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο θαη κε ειάρηζην πνζφ κεληαίαο δφζεο πεληαθφζηα (500) επξψ. ε) ε είθνζη πέληε (25) έσο ηξηάληα έμη (36) κεληαίεο δφζεηο κε απαιιαγή πνζνζηνχ εβδνκήληα ηνηο εθαηφ (70%) ησλ πξνζαπμήζεσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο θαη κε ειάρηζην πνζφ κεληαίαο δφζεο ρίιηα (1.000) επξψ. ζη) ε ηξηάληα επηά (37) έσο ζαξάληα πέληε (45) κεληαίεο δφζεηο, κε απαιιαγή πνζνζηνχ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ησλ πξνζαπμήζεσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο θαη κε ειάρηζην πνζφ κεληαίαο δφζεο ρίιηα (1.000) επξψ. Ωο πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απαιιαγψλ ησλ πεξηπηψζεσλ β έσο θαη ζη, ινγίδνληαη ζε θάζε πεξίπησζε νη πξνζαπμήζεηο φπσο έρνπλ δηακνξθσζεί θαηά ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο ηεο α δφζεο. Οη ππφινηπεο δφζεηο επηβαξχλνληαη κε πξνζαχμεζε έλα ηνηο εθαηφ (1%) αλά κήλα θαη φπσο εηδηθφηεξα πξφθεηηαη λα θαζνξηζζεί ζχκθσλα κε ηελ θαη εμνπζηνδφηεζε ηεο παξαγξάθνπ 7 ππνπξγηθήο απφθαζεο. 2. Η πξψηε δφζε είλαη θαηαβιεηέα ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα ππαγσγή ζηε ξχζκηζε, ε δεχηεξε δφζε κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ Ννεκβξίνπ 2010, νη δε επφκελεο δφζεηο ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ησλ επφκελσλ κελψλ. Εμαηξεηηθά νη απαιιαγέο ηεο εθάπαμ εμφθιεζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ πεξίπησζε α ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, δελ ηζρχνπλ αλ ε εμφθιεζε δελ δηελεξγεζεί εληφο πέληε εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. 3. Οη επλντθνί φξνη εμφθιεζεο ηεο παξαγξάθνπ 1, παχνπλ λα ηζρχνπλ αλ ν νθεηιέηεο: α) δελ θαηαβάιιεη εκπξφζεζκα κία δφζε ηεο πεξίπησζεο β ή δχν δφζεηο ηεο πεξίπησζεο γ ή ηξεηο 20

21 δφζεηο ησλ ινηπψλ πεξηπηψζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1, β) θαζπζηεξήζεη ηελ θαηαβνιή ηεο ηειεπηαίαο δφζεο ηεο ξχζκηζήο ηνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ηνπ ελφο κελφο ζηελ πεξίπησζε β, ησλ δχν κελψλ ζηελ πεξίπησζε γ ή ησλ ηξηψλ κελψλ ζηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1, γ) δελ ππνβάιεη εκπξφζεζκα ηηο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ηνπ θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο, θαζ φιν ην δηάζηεκα ηεο ξχζκηζεο θαηαβνιήο ησλ ρξεψλ ηνπ θαη κέρξη ηελ εμφθιεζή ηνπο, δ) δελ είλαη ελήκεξνο γηα ηα ρξέε ηνπ πνπ βεβαηψλνληαη απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ θαη κεηά, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ δχν κελψλ, ή ε) απνιέζεη δηεπθφιπλζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο πνπ ηνπ έρεη ρνξεγεζεί γηα πθηζηάκελα ρξέε θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ ή πνπ ζα ηνπ ρνξεγεζεί γηα ρξέε πνπ ζα βεβαησζνχλ κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ, ζη) δελ είλαη ελήκεξνο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ δχν κελψλ, γηα ρξέε πνπ βεβαηψζεθαλ κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ, ηα νπνία δελ δήηεζε λα ππαρζνχλ ζηηο ξπζκίζεηο ηεο παξαγξάθνπ Αλ θαζπζηεξήζεη ε πιεξσκή δφζεο, ε δφζε επηβαξχλεηαη κε πξνζαχμεζε εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο πέληε ηνηο εθαηφ (5%) γηα θάζε κήλα θαζπζηέξεζεο. 5. Γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δχν εηψλ δελ επηηξέπεηαη ε ρνξήγεζε δηεπθνιχλζεσλ ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ζχκθσλα θαη κε ηα άξζξα 13 έσο 21 ηνπ λ. 2648/1998 (ΦΕΚ 238 Α ) απφ ηα φξγαλα ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ ηδίνπ λφκνπ, γηα ρξέε πνπ βεβαηψζεθαλ ηακεηαθά κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ. 6. ηνλ νθεηιέηε πνπ ζα ππαρζεί ζε ξχζκηζε ησλ ρξεψλ ηνπ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, δελ ιακβάλνληαη ηα κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 22 θαη 23 ηνπ λ.2523/1997, αλαζηέιινληαη δε φζα ηπρφλ ιήθζεθαλ. Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο ξχζκηζεο αλαζηέιιεηαη επίζεο ε δηαδηθαζία ηεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο επί θηλεηψλ ή αθηλήησλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε εθηέιεζε αθνξά απνθιεηζηηθά ρξέε πνπ ππήρζεζαλ ζηε ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ απηνχ. Η αλαζηνιή δελ ηζρχεη γηα θαηαζρέζεηο πνπ έρνπλ επηβιεζεί ζηα ρέξηα ηξίησλ ή γηα θαηαζρέζεηο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ εθδνζεί νη ζρεηηθέο παξαγγειίεο πξηλ ηελ θαηαβνιή ηεο πξψηεο δφζεο ή ηελ εθάπαμ εμφθιεζε ηεο ξχζκηζεο, ηα απνδηδφκελα φκσο πνζά απφ απηέο θαιχπηνπλ δφζεηο ηεο ξχζκηζεο, εθφζνλ δελ ζπκςεθίδνληαη κε άιιεο νθεηιέο πνπ δελ έρνπλ ξπζκηζηεί. Αλ ν νθεηιέηεο απνιέζεη ην επεξγέηεκα ηεο ξχζκηζεο, ηα κέηξα πνπ έρνπλ αλαζηαιεί ζπλερίδνληαη. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 2648/1998 πιελ ηεο παξαγξάθνπ 2 εθαξκφδνληαη θαη γηα ηα ρξέε πνπ ππάγνληαη ζηε ξχζκηζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ. Η παξαγξαθή ησλ ρξεψλ γηα ηα νπνία ππνβάιιεηαη αίηεζε ππαγσγήο ζηε ξχζκηζε αλαζηέιιεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο θαη γηα νιφθιεξν ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ αθνξά ε ξχζκηζε, αλεμαξηήησο θαηαβνιήο νπνηνπδήπνηε πνζνχ, θαη δελ ζπκπιεξψλεηαη πξηλ παξέιζεη έλα έηνο απφ ηε ιήμε ηεο αλαζηνιήο. 7. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδνληαη: α) νη πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο νθεηιέηεο πνπ έρεη ππαρζεί ζε πξφγξακκα ξχζκηζεο απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 1, κπνξεί λα ππαρζεί ζε άιιν πξφγξακκα ηεο παξαγξάθνπ 1, β) νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο νθεηιέηεο κπνξνχλ λα ππαρζνχλ ζηηο ξπζκίζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 κεηά ηελ 29ε Οθησβξίνπ 2010, γηα ρξέε πνπ έρνπλ βεβαησζεί κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ, γ) νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ππαγσγήο ζηε ξχζκηζε βεβαησκέλσλ αιιά κε ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ, δ) νη πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο θαη ε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ απνδεηθηηθνχ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο ζηνπο νθεηιέηεο πνπ είλαη ζπλεπείο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ. Άπθπο 15 Γιαηάξειρ για ηην είζππαξη ηων δημοζίων εζόδων Καηάπγηζη ηος Κ.Β.. 2. ην ηέινο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ ΚΕΔΕ, πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο: «Οκνίσο δχλαηαη λα αληηηαρζεί ζε ζπκςεθηζκφ θαη απαίηεζε βεβαησκέλε αθφκε θαη αλ δελ έρεη θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκε.» 4. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ θαη κέρξη παξαηείλεηαη ε παξαγξαθή ησλ πάζεο θχζεσο βεβαησκέλσλ ζηηο Δ.Ο.Τ. θαη ηα Σεισλεία ρξεψλ. 21

22 22

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει».

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει». INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.23 12:56:55 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΘ81Η-ΙΧ9 ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Κοινοποίηζη διαηάξευν ηηρ πύθμιζηρ ηος άπθπος 43 ηος ν. 4174/2013 (Α 170), όπυρ ιζσύει.

ΘΔΜΑ : Κοινοποίηζη διαηάξευν ηηρ πύθμιζηρ ηος άπθπος 43 ηος ν. 4174/2013 (Α 170), όπυρ ιζσύει. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α.ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Α,Β,Γ

Διαβάστε περισσότερα

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Ταρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Ρςθμίζειρ εξςπηπέηηζηρ δανείων.» σεη. : Σο με απιθμ. ππωη. 401/11.1.2012 έγγπαθό ζαρ ( 16136/16.1.2012 )

Θέμα : «Ρςθμίζειρ εξςπηπέηηζηρ δανείων.» σεη. : Σο με απιθμ. ππωη. 401/11.1.2012 έγγπαθό ζαρ ( 16136/16.1.2012 ) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΔΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΓΑΝΔΙΩΝ Κενηπική Τπηπεζία Αθαδεκίαο 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σει. Κέληξν : 213.2116.100 Αζήλα, 19.1.2012 Αξηζκ.Πξση.: 16136 Γηεχζπλζε : Γ6 Δμππεξέηεζεο Γαλείσλ ηεγαζηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦ: Α. ΥΑΛΚΙΩΣΟΤ. ΘΔΜΑ : «Πεξί ηεο ρνξήγεζεο αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο».

ΠΛΗΡΟΦ: Α. ΥΑΛΚΙΩΣΟΤ. ΘΔΜΑ : «Πεξί ηεο ρνξήγεζεο αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο». ΑΓΑ: 4ΑΚΠ4691Ω3-Θ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ 22/2/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΣ.: ΓΙΔ/Φ10/57/19220 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΦΑΛΙΗ ΔΛΔΤΘΔΡΩΝ ΔΠΑΓΓ/ΣΙΩΝ (ΟΑΔΔ) ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΑΦ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ: ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ. Αθήνα, 21 Μαΐος 2015

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ. Αθήνα, 21 Μαΐος 2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αθήνα, 21 Μαΐος 2015 ΠΟΛ : 1108 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Σασ αποςτζλλουμε την απόφαςη του Αναπληρωτή Υπουργοφ Οικονομικών Παντελή Οικονόμου για την διαδικαςία επιςτροφήσ ΦΠΑ προσ τουσ επιχειρηματίεσ και επιτηδευματίεσ. Αζήλα, 2 Απξηιίνπ 2012 ΠΟΛ. 1090 ΔΛΛΖΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡ/KΩΝ & ΣΔΛ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Α. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 12 ε Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑTA Α - B 2. 15 ε Γ/ΝΗ ΚΒ 3. 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 4.

Διαβάστε περισσότερα

*** Ζ παξάγξαθνο 2 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξάγξαθν 15 άξζξνπ 20 Ν.4019/2011,ΦΔΚ Α 216/30.9.2011.

*** Ζ παξάγξαθνο 2 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξάγξαθν 15 άξζξνπ 20 Ν.4019/2011,ΦΔΚ Α 216/30.9.2011. Ν. 3869/2010, ΦΔΚ Α 130/3-8-2010: Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο (κε ηηο αιιαγέο ηνπ Ν. 4161/14-06-2013) Άξζξν 1 Πεδίν εθαξκνγήο 1. Φπζηθά πξφζσπα πνπ δελ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Καθοπιζμόρ διαδικαζίαρ αναζηολήρ ηος Απιθμού Φοπολογικού Μηηπώος (Α.Φ.Μ.) για διενέπγεια ενδοκοινοηικών ζςναλλαγών.

ΘΔΜΑ: Καθοπιζμόρ διαδικαζίαρ αναζηολήρ ηος Απιθμού Φοπολογικού Μηηπώος (Α.Φ.Μ.) για διενέπγεια ενδοκοινοηικών ζςναλλαγών. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. Γ/ΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Β και Σ 2. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΜΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΜΖΜΑ Α - ΦΠΑ 3. Γ/ΝΖ ΠΑΡΟΥΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3869/10 (ΦΔΚ 130 Α/3-8-2010- Γηνξζ.ζθαικ. ζην ΦΔΚ 146 Α/2-9-2010) : Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο

Ν. 3869/10 (ΦΔΚ 130 Α/3-8-2010- Γηνξζ.ζθαικ. ζην ΦΔΚ 146 Α/2-9-2010) : Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο Ν. 3869/10 (ΦΔΚ 130 Α/3-8-2010- Γηνξζ.ζθαικ. ζην ΦΔΚ 146 Α/2-9-2010) : Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓIEΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013.

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑTA: A - Β Αζήλα, 29 Απξηιίνπ 2013 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.. ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑ ΣΔΛΔΥΖ. Σίηινο Γηαηξηβήο Νόκνο 3869/2010 : Ρύζκηζε ηωλ νθεηιώλ ππεξρξεωκέλωλ θπζηθώλ πξνζώπωλ

Π.Μ.. ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑ ΣΔΛΔΥΖ. Σίηινο Γηαηξηβήο Νόκνο 3869/2010 : Ρύζκηζε ηωλ νθεηιώλ ππεξρξεωκέλωλ θπζηθώλ πξνζώπωλ 1 Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ ΣΜΖΜΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ Π.Μ.. ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑ ΣΔΛΔΥΖ Σίηινο Γηαηξηβήο Νόκνο 3869/2010 : Ρύζκηζε ηωλ νθεηιώλ ππεξρξεωκέλωλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011.

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δ/ΝΗ : ΚΑΜ ΣΜΗΜΑ : A ΣΑΥ.Δ/ΝΗ:Σηαδίνπ 29 ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Γ.Παηνχλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Πςθμίζειρ για ηη σπημαηοδόηηζη ηος μη επιλέξιμος ΦΟΑ ζε ζςγσπημαηοδοηούμενα έπγα ΕΡΟΑ πεπιόδος 2007-2013

Πςθμίζειρ για ηη σπημαηοδόηηζη ηος μη επιλέξιμος ΦΟΑ ζε ζςγσπημαηοδοηούμενα έπγα ΕΡΟΑ πεπιόδος 2007-2013 ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ Αζήλα, 14/6/2012 Αξ. Ξξση.: 26931/ΔΘ 580 Ραρ. Γ/λζε : Λίθεο 5-7, Πχληαγκα Ραρ. Θψδηθαο : 105 63 Ξιεξνθνξίεο: Γ. Γξνπδήο Ρει. : 210-3332990 Δ-mail:dgrouzis@mnec.gr ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001 ΕΠΕΙΓΟΝ Αζήλα, 24 επηεκβξίνπ 2013 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ(Γ12)) ΣΜΗΜΑ Γ - Β Αξ. Πξση.: ΠΟΛ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ)

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣΑΣΖΜΑ.. (.) Αξηζκφο χκβαζεο. Α. ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ζήκεξα ηελ ελ ηνπ.. ηνπ έηνπο εκέξα ηεο εβδνκάδνο.

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ)

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣΑΣΖΜΑ ( ) Αξηζκφο χκβαζεο.. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) Α. ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ. ζήκεξα ηελ..ελ ηνπ ηνπ έηνπο.. ( ), εκέξα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ A. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ &ΔΗΠΡΑΞΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Γ/ΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΖΜΑΒ Πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ. ΣΗ ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ ΣΗ ΔΛΙΓΑ 7 (478 ανηί 479), ΓΙΟΡΘΧΗ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 62 ΚΑΙ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΚΑΣΑΥ.ΗΜΔΙΧΜΑΣΧΝ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΓΟΓΩΝ Η. ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ(Γ12) ΣΜΖΜΑ Α ΗΗ. ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ (Γ6) ΣΜΖΜΑΣΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 2. Γ.Γ.Π.. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Ζ/Τ EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Σειεπηαία ελεκέξσζε:26/6/2014 Σει. Δπηθνηλσλίαο γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζε ζέκαηα Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ: 210-3375827

Σειεπηαία ελεκέξσζε:26/6/2014 Σει. Δπηθνηλσλίαο γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζε ζέκαηα Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ: 210-3375827 26 β) Αλψλπκεο εηαηξείεο θαη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο νη νπνίεο έρνπλ σο ζθνπφ, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπο, ηελ αγνξά, δηαρείξηζε, επέλδπζε θαη εθκεηάιιεπζε αθηλήησλ. γ) Οη λνκηθέο νληφηεηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 20 Απρηιίοσ 2011 Α) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & Αρηζκ. Πρφη.: 19664 ΗΛ/ΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΣΑ ΠΡΟ: α) Αποθεληρφκέλες ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Α.Γ.Α: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 6 Οθηωβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ

Α.Γ.Α: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 6 Οθηωβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α.Γ.Α: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 6 Οθηωβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ: 1220 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φοπολογική μεηασείπιζη ηυν πποβλέτευν για απόζβεζη επιζθαλών απαιηήζευν μεηά ηην έναπξη ιζσύορ ηυν διαηάξευν ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φοπολογική μεηασείπιζη ηυν πποβλέτευν για απόζβεζη επιζθαλών απαιηήζευν μεηά ηην έναπξη ιζσύορ ηυν διαηάξευν ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013). ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 2 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, / /2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αριθ. πρωη:. ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ Πιεξ.: Δ. Σζνπξάθε, Κ. ηνπξλάξαο Σει.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΟΤ/ΣΜΗΜΑ Α ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ/ΣΜΗΜΑ A Γ/ΝΗ Φ.Π.Α./ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

Σας διαβιβάζουμε το με αριθμ.πολ.1112/12-5-2011 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με το άνω θέμα, για να λάβετε γνώση.

Σας διαβιβάζουμε το με αριθμ.πολ.1112/12-5-2011 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με το άνω θέμα, για να λάβετε γνώση. Θεσσαλονίκη 26-7-2011 Αριθμ.πρωτ.547 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων των περιπτώσεων γ και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ: Γηεπθξηλίζεηο ζην πιαίζην ρεηξηζκνύ ησλ ππνζέζεσλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ έρνπλ απνζηείιεη εκβάζκαηα ζην εμσηεξηθό θαηά ηα έηε 2009-2011

ΘΔΚΑ: Γηεπθξηλίζεηο ζην πιαίζην ρεηξηζκνύ ησλ ππνζέζεσλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ έρνπλ απνζηείιεη εκβάζκαηα ζην εμσηεξηθό θαηά ηα έηε 2009-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΜΑΗΟΔΡΗΘΑ ΔΞΔΗΓΝΛ ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΠΝΓΩΛ 1.ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖΦΝΟΝΙΝΓΗΑΠ ΞΝΙ: 1033 Α. ΓΙΔΤΘΤ ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ ηίηινπ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 1. Ο ζπλνπηηθφο ηίηινο ηνπ βαζηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35.

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Ληβαδεηά 24 02-2015 Αξηζ. Πξση.: 4645 ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35 Πεξίιεςε Έγκπιζη δαπάνηρ και διάθεζη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA Οη πιεξνθνξίεο θαη φξνη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκν ηνπ 2009 (Ν.128(Η)/2009), ζα ζπλερίζνπλ λα ηζρχνπλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012 661 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 204/2014 Απ. 4773, 15.4.2014 Απιθμόρ 204 Οι πεπί ηυν Ταμείυν Δπαγγελμαηικών Σςνηαξιοδοηικών Παποσών Κανονιζμοί ηος 2014, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό Σςμβούλιο δςνάμει

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αζήλα, 30.9.2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. 14 η Γ/ΝΖ ΦΠΑ ΣΜΖΜΑ Α 2. 15 η Γ/ΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ Α, Β ΗΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 12 Απγνχζηνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΠΟΛ: 1191 ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Αξηζκ. Πξση. ΣΜΗΜΑ Α ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΤΠΠΟ: ΓΗΟΗΚ 31503 ΠΡΟ: 1)- Όια ηα Γξαθεία Πεξηθεξεηαξρψλ ηεο Υψξαο Σαρ. Γηεχζπλζε: Αξηζηείδνπ

Διαβάστε περισσότερα

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009).

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009). Αξηζ. 54/2012 «Ειδικοί όροι λειηοσργίας εμθιαλωηηρίων οίνων και αρωμαηιζμένων οίνων» Έρνληαο ππφςε: ΑΠΟΦΑΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Σo ππ αξηζ. νηθ.30/077/439/14.02.2012 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩN ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α Β Σατ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ. Σειέθσλν : 210-3375149 Fax : 210-3375001 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛ. 1077 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ. Σειέθσλν : 210-3375149 Fax : 210-3375001 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛ. 1077 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΦΔΚ Β 1141/2012 ΑΓΑ: Β4ΩΜΖ ΕΩ0 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 26 Μαπηίος 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ Αζήλα, 23-3-2011 Αξ. Πξση. : K1-802 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘ. ΔΧΣΔΡ. ΔΜΠΟΡΗΟΤ Γ/ΝΖ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΜΖΜΑ A Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Οηθνλνκάθε Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο Διιεληθή 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζ.Απνθ.23/2013 Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΝΗ-Χ97 ΠΟΛ.: 1182. ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

ΑΔΑ: ΒΛ4ΝΗ-Χ97 ΠΟΛ.: 1182. ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ - ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ Β 1816/25-07-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 19 Ηνπιίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Η.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Α.ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ 1.ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ4Η-1ΦΤ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α

ΑΔΑ: ΒΕΤ4Η-1ΦΤ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α ΑΔΑ: ΒΕΤ4Η-1ΦΤ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ θαη ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΔΗΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΖ ΠΚΞΙΖΟΩΠΖ ΡΖΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ. Γηα ηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο ζα πξέπεη ν θνξνινγνχκελνο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ - ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Αξηζκ. A8/48012/5053/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο Ληαληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 23 Γεθεκβξίνπ 2014 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/98002/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα