ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 4189 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ η τ ροποποίηση της υπ αριθμ / κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2556/Β / ) «Γε ωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις στο πλαίσιο της Δράσης 2.3 (Β) «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρι σης στην παραγωγή σακχαρότευτλων» του Μέτρου 214 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: 1. Του Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/ ) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α / ). 3. Το Π.Δ. 113/2010 (194/Α/ ) «Ανάληψη υποχρε ώσεων από τους διατάκτες». 4. Το Π.Δ. 85/ (ΦΕΚ 141/Α / ) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών». 5. Το Π.Δ. 86/ (ΦΕΚ 141/Α / ) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 6. Το Π.Δ. 90/ (ΦΕΚ 144/Α / ) «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών». 7. Το Π.Δ. 119/ (ΦΕΚ 153/Α / ) «Διορι σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 8. Το Π.Δ. 118/ (ΦΕΚ 152/Α / ) «Τρο ποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πο λιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουρ γείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Με ταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως». 9. Το Νόμο 3614/07 (ΦΕΚ 267/Α /2007) «Διαχείριση, έλεγ χος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », ειδικότερα το άρθρο 37 και το άρθρο 46 παρ.4, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 10. Το Ν.Δ. 131/74 «Περί παροχής οικονομικών ενισχύσε ων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλιευ τικήν παραγωγήν» (ΦΕΚ 320/Α /1974), όπως τροποποιήθη κε με το Ν. 1409/83 «τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν.δ. 131/1974 περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 199/ Α71983), όπως τροποποιημένος ισχύει, και το Ν. 2512/97, άρθρο 11 (ΦΕΚ 138/Α /1997). 11. Του άρθρ. 36 του Ν.3614/07, όπου ορίζεται ως δι απιστευμένος Οργανισμός Πληρωμών ο ΟΠΕΚΕΠΕ και της υπ αριθ / (ΦΕΚ 327/Β/ ) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο φίμων, εκχώρησης αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Ορ γανισμού Πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισης του ΕΓΤΑΑ, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτε κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α). 13. Την παρ. 1 του άρθρου 66 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180/ Α / ) και την υπ αριθμ / Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2284/Α / ), με την οποία ιδρύθηκε ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ) με τη συγχώνευση των εποπτευομέ νων φορέων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ): α) Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευ νας (ΕΘΙΑΓΕ) β) Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης (ΟΓΕΕΚΑ) «ΔΗΜΗΤΡΑ» γ) Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλε ψης Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ AGROCERT) και δ) Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛΟΓΑΚ). 14. Του Νόμου 3874/2010 (ΦΕΚ 151/Α/ ) «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων». 15. Του Νόμου 3508/2006 (ΦΕΚ Α 249) «Ρυθμίσεις θε μάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο φίμων», ειδικότερα δε το άρθρο 3 αυτού. 16. Το Ν. 4093/ (ΦΕΚ 222/Α / ) «Έγκρι ση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρα τηγικής Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσι ονομικής Στρατηγικής », ειδικότερα το άρθρο 1, παράγραφος Ε. Ρυθμίσεις για τα Δημόσια έσοδα, τη φο ρολογική απεικόνιση των συναλλαγών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών, Υποπαράγραφος Ε.1. Κώδικας φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών και λοι πές φορολογικές διατάξεις, με τον οποίο καταργείται ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ) και αντικαθίσταται από τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ).

2 4190 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ε.Γ.Τ.Α.Α., όπως τροποποιημένος ισχύει. 18. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1974/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κα νονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.), όπως τροποποιημένος ισχύει. 19. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1290/2005 του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 2005 για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής, όπως τροποποιημένος ισχύει. 20. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 883/2006 της Επιτροπής σχετι κά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1290/2005 του Συμβουλίου σε ότι αφορά την τήρηση των λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών τις δηλώσεις δαπανών και εσόδων και τους όρους επιστροφής των δαπανών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμεί ου Εγγυήσεων και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως τροποποιημένος ισχύει. 21. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 65/2011 της Επιτροπής της 27ης Ιανουαρίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου καθώς και την πολλαπλή συμμόρφωση σε σχέση με μέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης. 22. Τον Καν. (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων κα θεστώτων στήριξης για τους γεωργούς και για την τρο ποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 247/2006, (ΕΚ) αριθ. 378/2007 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/ Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1122/2009 της Επιτρο πής της 30 Νοεμβρίου 2009 σχετικά με τη θέσπιση λε πτομερών διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση, τη διαφοροποίηση και το ολοκληρωμέ νο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, στο πλαίσιο των καθεστώτων άμεσης στήριξης για τους γεωργούς που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό. 24. Την αριθμ. Ε(2007) 6015/ Απόφαση της Επιτροπής Ε.Κ. για την έγκριση του Προγράμματος Αγρο τικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (Π.Α.Α.) για την περίοδο προγραμματισμού (CC1 No 2007GR06RPO001), όπως ισχύει κάθε φορά, και τις τροποποιήσεις του Π.Α.Α. που δεν απαιτούν τροποποίηση της συγκεκριμένης από φασης της Επιτροπής και ειδικότερα την αρίθμ. C(2012) 3447/ Απόφαση της Επιτροπής Ε.Κ. για τροπο ποίηση του εγκεκριμένου ΠΑΑ και την αριθμ. πρωτ / αποδοχή της Επιτροπής για την προτεινόμενη τροποποίηση του προγράμματος, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η Γεωργοπεριβαλλοντική Δράση 2.3 (Β) του Μέτρου Την με αριθ /2002 (ΦΕΚ 1042/Β /2002) απόφαση του Υπουργού Γεωργίας περί «Εγκρίσεως του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε ως Οργανισμού Πληρωμής από το ». 26. Την υπ αριθμ / Κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτι κής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕ ΓΕΠ» (ΦΕΚ 1205/Α /2007), όπως ισχύει κάθε φορά. 27. Το πρότυπο AGRO 2 (AGRO 2 1 και AGRO 2 2) του «ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ» «Διαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή, Μέρος 1: Προδιαγραφή και Μέρος 2: Απαιτή σεις στη φυτική παραγωγή». 28. Την κατευθυντήρια οδηγία για την εφαρμογή και πιστοποίηση του προτύπου AGRO Την κοινή υπουργική απόφαση επίβλεψης με αριθμ / (ΦΕΚ 1723/Β/ ) «Καθορισμός πλαισίου επίβλεψης ιδιωτικών φορέων πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων ή συστημάτων και εγγραφής σε επίσημο μητρώο τηρούμενο από τον ΟΠΕΓΕΠ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 30. Την με αρ. πρωτ. 516/120684/ Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Σύσταση και συγκρότηση ομάδας εργασίας για τον έλεγχο του πλαισίου εφαρμογής της ολοκληρωμένης διαχείρισης της ζάχαρης για το έτος 2012». 31. Την από 25/11/2013 έκθεση της ομάδας εργασίας που συγκροτήθηκε με την υπ αριθμ. 516/120684/ Από φαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 32. Την Αριθ. Πρωτοκ / Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εφαρ μογή του καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης και λοιπά συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση του Καν(ΕΚ)73/2009 και του Καν(ΕΚ)698/2008 του Συμβου λίου» (ΦΕΚ 509/Β/ ). 33. Την Αρ / Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1886/Β/ ) με τίτλο «Αναδιάρθρωση, αρμο διότητες και κατανομή προσωπικού Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας » και την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 315/Β/ ) κοινή υπουργική απόφαση τροποποίησής της. 34. Την με αριθμ. 8932/ (ΦΕΚ 2153/Β/ ) απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας », όπως ισχύει κάθε φορά. 35. Την αριθμ. Υ48/ απόφαση του Πρωθυ πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β 2105). 36. Την αριθ. 3273/ απόφαση της ΕΥΔ ΠΑΑ για την ενημέρωση του φορέα Εφαρμογής της Δράσης 2.3 (Β) του Μέτρου 214 για την υποβολή αίτησης χρηματοδό τησης πράξης από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας Την υπ αριθ / Κοινή Υπουργική Από φαση (ΦΕΚ 2556/Β / ) «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις στο πλαίσιο της Δράσης 2.3 (Β) «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή σακχαρό τευτλων» του Μέτρου 214 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) ». 38. Την υπ αριθμ / εγκύκλιο της EYE ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα με την οποία καθορίζονται οι ειδικές λεπτομέρειες εφαρμογής λιπαντικής και αρδευ τικής αγωγής στο πλαίσιο της Δράσης 2.3 (Β). 39. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται πρόσθετη Δαπάνη σε βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού. 40. Την αριθμ. 410/ σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΠΑΑ. 41. Την αριθμ / σύμφωνη γνώμη του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός της παρούσας είναι η τροποποίηση της αριθ / (ΦΕΚ 2556/Β / ) Κοινής Υπουργι κής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Γεωργοπερι βαλλοντικές ενισχύσεις στο πλαίσιο της Δράσης 2.3 (Β) «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή σακχαρότευτλων» του Μέτρου 214 του Προγράμματος

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4191 Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) », προκειμένου να συμπεριληφθούν ειδικότερες ρυθμίσεις που προβλέφθη καν στις Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Δράσης. Οι διατάξεις της ανωτέρω Κοινής Υπουργικής Απόφασης τροποποιούνται Άρθρο 2 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί Α. Στο Άρθρο 4 «Εννοιολογικοί προσδιορισμοί», παρά γραφος 6 «Νόμιμη κατοχή», το πρώτο εδάφιο του σημεί ου με τίτλο «Για ιδιόκτητα αγροτεμάχια» αντικαθίσταται «Για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια ο γεωργός είναι υπο χρεωμένος να προσκομίσει αντίγραφο του εντύπου Ε9 της φορολογικής του δήλωσης, από το αντίτυπο που φέρει τη σήμανση παραλαβής του υπαλλήλου της αρ μόδιας ΔΟΥ, στο οποίο πρέπει να φαίνεται δηλωμένο το συγκεκριμένο τεμάχιο, καθώς και την υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι το παραπάνω αντίγραφο είναι ακριβές και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτό είναι αληθή. Εάν το Ε9 έχει κα τατεθεί ταχυδρομικά, θα προσκομίζει και αντίγραφο του σχετικού αποδεικτικού ταχυδρομικής υποβολής του. Η αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, μπορεί να ζητήσει για έλεγχο το πρωτότυπο αντίτυπο του Ε9 με τη σήμανση παραλαβής του υπαλλήλου της αρμόδιας ΔΟΥ, το οποίο ο γεωργός είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβο λής του εντύπου Ε9, προσκομίζεται αντίτυπο στο οποίο πρέπει να φαίνεται δηλωμένο το συγκεκριμένο τεμάχιο και υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι το παραπάνω αντίγραφο είναι ακριβές και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτό είναι αληθή». Β. Στο Άρθρο 4 «Εννοιολογικοί προσδιορισμοί», η πα ράγραφος 13 «Αγροπεριβαλλοντικός φάκελος» αντικα θίσταται «Αγροπεριβαλλοντικός φάκελος νοείται ο φάκελος τον οποίο πρέπει να τηρούν οι δικαιούχοι και ο οποίος θα πρέπει να είναι διαθέσιμος στις ελεγκτικές αρχές και περιλαμβάνει: Αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης ενίσχυσης. Υπογεγραμμένη Σύμβαση με τις τυχόν τροποποιή σεις της. Αντίγραφα των ετήσιων αιτήσεων πληρωμής και δη λώσεων εφαρμογής. Τα ΕΣΠΔ και τυχόν τροποποιήσεις τους. Αντίγραφα των Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης, και πιο συγκεκριμένα του κυρίως σώματος των Πιστοποιη τικών Συμμόρφωσης, συνοδευόμενου από τη σελίδα του Παραρτήματος στην οποία περιλαμβάνεται το όνομα του δικαιούχου. Αντίγραφα των ετήσιων συμβάσεων με την ΕΒΖ Α.Ε. Αντίγραφα του εντύπου «Αίτηση Δήλωση Πληρο φοριακό Δελτίο Τευτλοκαλλιέργειας». Αντίγραφο του τηρούμενου στο πλαίσιο της πολλα πλής συμμόρφωσης ημερολογίου εργασιών και νόμιμα παραστατικά αγοράς λιπασμάτων και φυτοπροστατευ τικών προϊόντων. Στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος χρησιμοποιεί κοπριά και εφόσον δεν υπάρχει δυνατότη τα έκδοσης τιμολογίων, προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφονται η ακριβής ποσότητα κοπριάς και η προέλευση αυτής. Αντίγραφο της σύμβασης με το Φορέα Πιστοποίησης, και πιο συγκεκριμένα του κυρίως σώματος της σύμβα σης με το Φορέα Πιστοποίησης, συνοδευόμενου από τη σελίδα του Παραρτήματος στην οποία περιλαμβάνεται το όνομα του δικαιούχου. Τα προγράμματα λίπανσης. Αντίγραφα νόμιμων παραστατικών ΚΒΣ ή ΚφΑΣ, κατά περίπτωση (Δελτία αποστολής, τιμολόγια ή/και λοιπά παραστατικά αγοράς) των λιπασμάτων τα οποία χρη σιμοποιήθηκαν στα ενταγμένα στη Δράση αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης. Τα προγράμματα άρδευσης (μόνο για τους δικαιού χους οι οποίοι εφαρμόζουν τη μεθοδολογία Β). Αντίγραφα βεβαιώσεων του αρμόδιου Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων για τις ποσότητες αρδευτικού νερού που εφαρμόστηκαν στα ενταγμένα στη Δράση αγροτεμάχια (μόνο για τους δικαιούχους οι οποίοι εφαρ μόζουν τη Μεθοδολογία Β)». Άρθρο 3 Λεπτομέρειες εφαρμογής Στο Άρθρο 6 «Λεπτομέρειες εφαρμογής», η παράγρα φος 8 αντικαθίσταται «Οι δικαιούχοι είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν στον αγροπεριβαλλοντικό τους φάκελο και, σε περίπτωση ελέγχου, να επιδεικνύουν στην αρμόδια ελεγκτική αρχή, νόμιμα παραστατικά ΚΒΣ ή ΚΦΑΣ, κατά περίπτωση (Δελ τία αποστολής, τιμολόγια ή/και λοιπά παραστατικά αγο ράς) των λιπασμάτων τα οποία χρησιμοποιούνται στα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης που είναι ενταγμένα στη Δράση. Τονίζεται ότι τα παραστατικά που εκδίδο νται για λιπάσματα που χρησιμοποιούνται σε αγροτε μάχια ενταγμένα στη Δράση, είναι διάφορα εκείνων που εκδίδονται για λιπάσματα που χρησιμοποιούνται σε μη ενταγμένα στη Δράση αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης». Άρθρο 4 Κριτήρια ένταξης Στο Άρθρο 7 «Κριτήρια ένταξης», παράγραφος 1 «Γενικά κριτήρια επιλεξιμότητας», το σημείο γ αντικαθίσταται «Να υποβάλουν Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ)». Άρθρο 5 Ένταξη Πράξης Χρηματοδότηση Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Στο Άρθρο 8 «Ένταξη Πράξης Χρηματοδότηση Πρό σκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος», η παράγραφος 1 αντικαθίσταται «Ο Φορέας Εφαρμογής με βάση τις διαθέσιμες πιστώ σεις και με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΠΑΑ, προωθεί για υπογραφή στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων απόφαση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέ ροντος για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης από τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τα κριτήρια ένταξης, όπως αυτά έχουν εγκριθεί και ισχύουν. Στην Πρόσκλη ση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζονται τα κατωτέρω: Ο τόπος και ο χρόνος υποβολής της αίτησης ενί σχυσης. Ο τύπος της αίτησης ενίσχυσης και τα δικαιολογη τικά που πρέπει να τη συνοδεύουν. Τα κριτήρια ένταξης (επιλεξψότητας και επιλογής) και τα παραστατικά που τα τεκμηριώνουν. Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων. Ο τρόπος υπολογισμού και χορήγησης της ενίσχυσης. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Οι διαθέσιμες πιστώσεις. Οι αρμόδιες υπηρεσίες και ο διαδικτυακός τόπος για την παροχή πληροφοριών. Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με ευθύνη του Φορέα Εφαρμογής, αναρτάται στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και διαβιβάζεται στους Φορείς Υλοποίησης. Αποδεικτικά στοιχεία της ανάρτησης στο διαδίκτυο τηρούνται από το Φορέα Εφαρμογής».

4 4192 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 6 Υποβολή αίτησης ενίσχυσης Α. Στο Άρθρο 10 «Υποβολή αίτησης ενίσχυσης», πα ράγραφος 2, σημείο Α, το υποσημείο β αντικαθίσταται «Παραστατικά που τεκμηριώνουν τα κριτήρια ένταξης, τα οποία είναι: φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτό τητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου που να πιστοποιεί την ταυτοπροσωπία. Καταστατικό σύστασης της εταιρείας προκειμένου για νομικά πρόσωπα και ορισμός εκπροσώπου, ο οποίος θα υπογράψει τη σύμβαση και θα έχει την ευθύνη της εφαρμογής της. Σύμβαση με την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης (Ε.Β.Ζ.) Α.Ε., η οποία καλύπτει την έκταση για την οποία ο ενδι αφερόμενος αιτείται να ενταχθεί στη Δράση. Αντίγραφο ομαδικής σύμβασης με Πιστοποιητικό Φο ρέα, αναγνωρισμένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο του «ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ», για πιστοποίηση κατά το Πρότυπο AGRO 2, όπου αναφέρεται ο υποψήφιος για ένταξη και τα στοιχεία των αγροτεμαχίων (δύναται να προσκομισθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης)». Β. Στο Άρθρο 10 «Υποβολή αίτησης ενίσχυσης», πα ράγραφος 2, σημείο Α, το υποσημείο γ αντικαθίσταται «Παραστατικά νόμιμης κατοχής των ιδιόκτητων και ιιικτών αγροτεμαχίων, σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 4 της παρούσας». Άρθρο 7 Καταχώρηση και διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων ενίσχυσης Α. Στο Άρθρο 11 «Καταχώρηση και διαδικασία αξιολό γησης αιτήσεων ενίσχυσης», το σημείο Α «Καταχώρηση αιτήσεων» αντικαθίσταται «Η αίτηση ενίσχυσης υποβάλλεται από τους ενδιαφε ρόμενους ή όπως ορίζεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα που υποστηρίζει την εφαρμογή της Δράσης και λαμβά νει ηλεκτρονικό πρωτόκολλο εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Οι αιτήσεις ενίσχυσης που έχουν υποβληθεί ηλεκτρο νικά, εκτυπώνονται από το πληροφοριακό σύστημα και διαβιβάζονται με ευθύνη των ενδιαφερομένων, πλήρως συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες σε έντυπη μορφή, με τα συνυποβαλλόμενα παραστατικά που τεκμηριώνουν τα κριτήρια ένταξης, στους αρμόδιους Φορείς Υλοποίησης, όπου και λαμβάνουν υπηρεσιακό αριθμό πρωτοκόλλου. Οι αιτήσεις ενίσχυσης υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στο Φ.Υ. έως και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του τρί του μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης για την υπ' αριθμ / Πρόσκληση και εντός της προθεσμίας που προσδιορίζε ται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις υπόλοιπες Προσκλήσεις. Μετά την παραλαβή της έντυ πης αίτησης ενίσχυσης και τη χορήγηση υπηρεσιακού αριθμού πρωτοκόλλου, οι Φορείς Υλοποίησης εισάγουν το υπηρεσιακό πρωτόκολλο στο πληροφοριακό σύστημα. Μετά την υποβολή της έντυπης μορφής των αιτήσεων ενίσχυσης, ο αρμόδιος φορέας Υλοποίησης προβαίνει στην αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης». Β. Στο Άρθρο 11 «Καταχώρηση και διαδικασία αξιολό γησης αιτήσεων ενίσχυσης», το σημείο Β «Διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων» αντικαθίσταται «Η αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης ολοκληρώνε ται από το φορέα Υλοποίησης, με βάση την ακόλουθη διαδικασία: 1. Διοικητικός επιτόπιος έλεγχος Ο διοικητικός έλεγχος γίνεται στο σύνολο των αιτήσε ων με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 18 της παρούσας απόφασης. Επιτόπιος έλεγχος πραγματοποιείται μόνον σε περι πτώσεις καταγγελίας ή υπονοιών για απάτη. Στην περί πτωση αυτή, γίνονται διοικητικοί ή/και επιτόπιοι έλεγχοι από το Φορέα Υλοποίησης ή/και την EYE ΠΑΑ Αντα γωνιστικότητα, προκειμένου να εξακριβωθεί το βάσιμο ή μη της καταγγελίας. 2. Κατάταξη αιτήσεων με βάση τη σειρά βαθμολογίας Στο στάδιο αυτό, με βάση τις διαθέσιμες πιστώσεις και τη συνολική βαθμολογία που συγκέντρωσαν από τα κριτήρια επιλογής, οι υποψήφιοι κατατάσσονται με φθί νουσα σειρά σε εν δυνάμει δικαιούχους και επιλαχόντες. Σε χωριστή κατάσταση καταχωρούνται οι απορριπτό μενοι με τους λόγους απόρριψής τους. Οι Φ.Υ. ενημερώνουν το Φ.Ε. για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης. Ο Φ.Ε., αφού διασφαλίσει μέσω δειγματοληπτικών ελέγ χων ότι τηρούνται τα κριτήρια ένταξης, ενημερώνει τους Φ.Υ. να δημοσιοποιήσουν τις καταστάσεις με τους εν δυνάμει δικαιούχους, επιλαχόντες και απορριπτόμενους. 3. Δημοσιοποίηση Οι Φ.Υ. δημοσιοποιούν τις καταστάσεις με τους εν δυνάμει δικαιούχους, επιλαχόντες, απορριπτόμενους με: α) Ανάρτηση για διάστημα δέκα (10) τουλάχιστον ερ γασίμων ημερών στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της αιρετής Περιφέρειας και της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οι κείας Περιφερειακής Ενότητας. β) Αποστολή των καταστάσεων στους δήμους και στις κοινότητες της περιοχής ευθύνης τους με την επισή μανση ότι αυτές πρέπει να δημοσιοποιηθούν με κάθε πρόσφορο μέσο και τουλάχιστον να αναρτηθούν για διάστημα δέκα (10) εργασίμων ημερών στον πίνακα ανα κοινώσεων της έδρας του Δήμου και των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων. Αποδεικτικά της δημοσιοποίησης των καταστάσεων τηρούνται στα αρχεία του Φ.Υ. Οι καταστάσεις με τους εν δυνάμει δικαιούχους, επιλα χόντες και απορριπτόμενους, οι οποίες περιλαμβάνουν τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν και τους λό γους απόρριψης, αντίστοιχα, φέρουν την επισήμανση ότι η οριστική κρίση γίνεται μετά την ολοκλήρωση της εξέ τασης των ενστάσεων που ενδεχομένως θα υποβληθούν. 4. Οι ενδιαφερόμενοι εντός δέκα (10) εργάσιμων ημε ρών από την ημερομηνία δημοσιοποίησης, δύνανται να υποβάλλουν ένσταση. Η ένσταση υποβάλλεται στο Φορέα Υλοποίησης και εξετάζεται εντός δέκα (10) ερ γάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της, από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται με ευθύνη του Φορέα Υλοποίησης με απόφαση του Περιφερειάρχη της αντίστοιχης Περιφέρειας για το σκοπό αυτό και στην οποία συμμετέχει τουλάχιστον ένας γεωτεχνικός. Στις ανωτέρω επιτροπές δεν μπορούν να συμμετέ χουν μέλη τα οποία διεξήγαγαν σε προγενέστερο στάδιο οποιονδήποτε έλεγχο που αφορούσε την αξιολόγηση της αίτησης ενίσχυσης του ενιστάμενου. Τα τελικά αποτελέσματα των ενστάσεων θεωρούνται οριστικά και κοινοποιούνται στο Φορέα Υλοποίησης, ώστε να οριστικοποιηθεί η κατάσταση των εν δυνάμει δικαιούχων, επιλαχόντων και απορριπτόμενων». Άρθρο 8 Έγκριση δικαιούχων Α. Στο Άρθρο 12 «Έγκριση δικαιούχων», παράγραφος 1, το σημείο α αντικαθίσταται

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4193 «Εισήγηση του φορέα υλοποίησης όπου, μεταξύ άλ λων, αναφέρονται αναλυτικά οι τρόποι με τους οποίους δημοσιοποιήθηκε η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέρο ντος, καθώς και έκθεση ελέγχου με τα συγκεντρωτικά στοιχεία που προκύπτουν μετά την ολοκλήρωση της καταχώρησης των αποτελεσμάτων των διενεργηθέντων διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων στο Πληροφοριακό Σύστημα, υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο του αρ μόδιου τμήματος και τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης». Β. Στο Άρθρο 12 «Έγκριση δικαιούχων», παράγραφος 1, το σημείο β αντικαθίσταται «Αντίγραφα των επιτόπιων προενταξιακών ελέγχων, για όσους δικαιούχους έχουν πραγματοποιηθεί αυτοί, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 18 της αριθ / κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2556/Β / ) καθώς και αντίγραφα των πρακτικών της επιτροπής εξέτασης ενστάσεων». Άρθρο 9 Διαχείριση και υπογραφή σύμβασης Α. Στο Άρθρο 13 «Διαχείριση και υπογραφή σύμβασης», η παράγραφος 1 αντικαθίσταται «Οι Φ.Υ., με τη λήψη της απόφασης έγκρισης του άρ θρου 12 της παρούσας, ενημερώνουν τους δικαιούχους ότι πρέπει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών να προσέλ θουν στην έδρα του φορέα προκειμένου να υπογράψουν τη σχετική σύμβαση. Η μη προσέλευση του υποψηφίου προς ένταξη για υπογραφή της σύμβασης μετά την πα ρέλευση της προθεσμίας, συνεπάγεται μη ένταξή του στη Δράση, με εξαίρεση τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Η σύμβαση περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω: Τα συμβαλλόμενα μέρη Το σκοπό και το αντικείμενο της σύμβασης Τη διάρκεια της σύμβασης Τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών Το ετήσιο και συνολικό ύψος ενίσχυσης και τη δια δικασία χορήγησης αυτής Τους ελέγχους και τις κυρώσεις που προβλέπονται σε εφαρμογή εθνικών και κοινοτικών διατάξεων σε πε ρίπτωση αθέτησης των όρων της σύμβασης Τις περιπτώσεις ανάκληση της σύμβασης και την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών Τον όρο «Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο φίμων διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της σύμβα σης σε περίπτωση που αυτό καταστεί αναγκαίο από την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία» Η σύμβαση συνοδεύεται από το ΕΣΠΔ του πρώτου έτους εφαρμογής. Όσοι εκ των δικαιούχων δεν υπέβαλαν αντίγραφο ομα δικής σύμβασης με Πιστοποιητικό Φορέα με την αίτηση ενίσχυσης, είναι υποχρεωμένοι να την υποβάλουν κατά την υπογραφή της σύμβασης. Οι υποψήφιοι της υπ' αριθμ / Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εξαιρούνται, προκειμένου να υπογράψουν τη σύμβαση της Δράσης, από την υποχρέωση προσκόμισης αντι γράφου ομαδικής σύμβασης με Πιστοποιητικό Φορέα. Η σύμβαση και τα ΕΣΠΔ τροποποιούνται, εφόσον απαιτείται, όπως ορίζεται στο άρθρο 15 της παρούσας απόφασης». Β. Στο Άρθρο 13 «Διαχείριση και υπογραφή σύμβασης», η παράγραφος 2 αντικαθίσταται «Μετά τη λήξη της τρέχουσας προγραμματικής περιό δου , οι δικαιούχοι που εξακολουθούν να έχουν ενεργές συμβάσεις αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσαρμόσουν τις δεσμεύσεις τους σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του νέου προγράμματος, όπως αυτό θα προκύψει κατά τη νέα προγραμματική περίοδο. Εάν η προσαρμογή δεν είναι αποδεκτή από το δικαιούχο, η δέσμευση παύει να ισχύει χωρίς να ζητεί ται επιστροφή των καταβληθέντων ενισχύσεων για την περίοδο κατά την οποία ίσχυε». Άρθρο 10 Τροποποίηση Σύμβασης και ΕΣΠΔ Μεταβιβάσεις Στο Άρθρο 15 «Τροποποίηση Σύμβασης και ΕΣΠΔ Μεταβιβάσεις», η παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Το ΕΣΠΔ τροποποιείται στην περίπτωση που ο δι καιούχος εγκαταστήσει μέρος ή ολόκληρη τη φυτεία σακχαροτεύτλων σε αγροτεμάχια διαφορετικά από αυτά στα οποία είχε αρχικά προγραμματίσει και είχε περιγρά ψει στο αρχικώς υποβληθέν ΕΣΠΔ, το οποίο κατατέθηκε με τη δήλωση εφαρμογής. Οι δικαιούχοι υποβάλλουν τεκμηριωμένη αίτηση τροποποίησης του ΕΣΠΔ στο Φ.Υ., οπωσδήποτε πριν την έναρξη σποράς της τρέχουσας καλλιεργητικής περιόδου και έως την ημερομηνία υποβο λής της ΑΕΕ εκάστου έτους. Το αίτημα για τροποποίηση ΕΣΠΔ ελέγχεται από το Φ.Υ. και εγκρίνεται ή απορρί πτεται. Σε περίπτωση απόρριψης ισχύει το τελευταίο εγκεκριμένο ΕΣΠΔ. Σε κάθε περίπτωση, η τροποποίηση του ΕΣΠΔ αφορά το επόμενο έτος εφαρμογής». Άρθρο 11 Διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης Α. Στο Αρθρο 17 «Διαδικασία χορήγησης της ενίσχυ σης», η παράγραφος 2 αντικαθίσταται «Με τη συμπλήρωση ενός έτους από την ημερομηνία έναρξης των δεσμεύσεων του έτους εφαρμογής και κάθε έτους που έπεται, και εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημε ρών, οι δικαιούχοι υποβάλλουν στο φορέα υλοποίησης δή λωση εφαρμογής. Η δήλωση εφαρμογής υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα που υποστηρίζει την εφαρμογή της Δράσης και λαμβάνει ηλεκτρονικό πρωτόκολλο. Εξαίρεση αποτελεί η δήλωση εφαρμογής του πρώτου έτους εφαρμογής, η οποία υποβάλλεται στο φορέα υλοποίησης με την υπογραφή της σύμβασης της δράσης και εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, στην περίπτωση που η σύμβαση της δράσης δεν έχει υπογραφεί κατά την ως άνω περιγραφείσα χρονική περίοδο. Η δήλωση εφαρμογής συνοδεύεται από: α) το πρόγραμμα λίπανσης το οποίο ακολούθησαν το αντίστοιχο έτος εφαρμογής. β) το πρόγραμμα άρδευσης το οποίο ακολούθησαν το αντίστοιχο έτος εφαρμογής (μόνο για τους δικαιούχους οι οποίοι εφαρμόζουν τη Μεθοδολογία Β). γ) τα νόμιμα παραστατικά ΚΒΣ ή ΚφΑΣ, κατά περίπτω ση (Δελτία αποστολής, τιμολόγια ή/και λοιπά παραστα τικά αγοράς) των λιπασμάτων τα οποία χρησιμοποιή θηκαν στα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης που ήταν ενταγμένα στη Δράση το αντίστοιχο έτος εφαρμογής. δ) το Ετήσιο Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, στο οποίο περιγράφεται η διαχείριση των αγροτεμαχίων τα οποία πρόκειται να καλλιεργηθούν με σακχαρότευτλο το επόμενο έτος εφαρμογής συμπεριλαμβανομένων στοι χείων σχετικά με τη λίπανση και άρδευση των αγροτε μαχίων αυτών. ε) τη βεβαίωση του αρμόδιου Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων για την ποσότητα αρδευτικού νερού που εφαρμόστηκε στα ενταγμένα στη Δράση αγροτεμάχια το αντίστοιχο έτος εφαρμογής (μόνο για τους δικαιού χους οι οποίοι εφαρμόζουν τη Μεθοδολογία Β). στ) την «Αίτηση Δήλωση Πληροφοριακό Δελτίο Τευτλο καλλιέργειας» για το επόμενο έτος εφαρμογής. εφόσον αυτή υπάρχει. ζ) την ετήσια σύμβαση με την ΕΒΖ Α.Ε. για το έτος εφαρμογής του οποίου ο δικαιούχος αιτείται την πληρω μή, με την εξαίρεση του πρώτου έτους εφαρμογής για το

6 4194 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) οποίο η σύμβαση με την ΕΒΖ Α.Ε. έχει ήδη προσκομισθεί στο πλαίσιο της αίτησης ενίσχυσης της Δράσης. η) την ομαδική σύμβαση με Πιστοποιητικό φορέα για το επόμενο έτος εφαρμογής, στην περίπτωση που η υφιστάμενη σύμβαση δεν καλύπτει το επόμενο έτος εφαρμογής. Ειδικότερα, οι δικαιούχοι της υπ αριθμ / Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποχρεούνται να προσκομίσουν, στο πλαίσιο της δήλω σης εφαρμογής του πρώτου έτους εφαρμογής (2012), αντίγραφο ομαδικής σύμβασης με τον Πιστοποιητικό Φορέα που να καλύπτει τουλάχιστον το δεύτερο έτος εφαρμογής (2013). Από την υποχρέωση προσκόμισης αντιγράφου της ομαδικής σύμβασης με Πιστοποιητικό φορέα για το επόμενο έτος εφαρμογής, στην περίπτωση που η υφιστάμενη σύμβαση δεν καλύπτει το επόμενο έτος εφαρμογής, εξαιρούνται οι δικαιούχοι που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς ανωτέρας βίας εξαιρετικών περιπτώσεων του άρθρου 21 της παρούσας απόφασης. θ) το ομαδικό Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης του AGR02 του Πιστοποιητικού Φορέα με επισυναπτόμενο κατάλογο παραγωγών, όπου περιλαμβάνεται ο δικαιούχος και τα στοι χεία των αγροτεμαχίων του. Εξαιρούνται από την υποχρέ ωση προσκόμισης ομαδικού Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης AGR02 από Πιστοποιητικό φορέα για το πρώτο έτος εφαρ μογής (2012), οι υποψήφιοι της υπ αριθμ / Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι οποίοι καλύπτο νται από το από 25/11/2013 πόρισμα της έκθεσης της ομάδας εργασίας που συγκροτήθηκε με την υπ αριθμ. 516/120684/ Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Μετά την ηλεκτρονική τους υποβολή, οι δηλώσεις εφαρμογής εκτυπώνονται από το πληροφοριακό σύ στημα και διαβιβάζονται με ευθύνη των ενδιαφερομέ νων πλήρως συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες σε έντυπη μορφή, με τα συνυποβαλλόμενα παραστατικά, στους αρμόδιους φορείς Υλοποίησης, όπου και λαμ βάνουν υπηρεσιακό αριθμό πρωτοκόλλου. Οι δηλώσεις εφαρμογής υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στο Φ.Υ. έως και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής. Μετά την παραλαβή της έντυπης δήλωσης εφαρμογής και τη χο ρήγηση υπηρεσιακού αριθμού πρωτοκόλλου, οι Φορείς Υλοποίησης εισάγουν το υπηρεσιακό πρωτόκολλο στο πληροφοριακό σύστημα. Τα παραστατικά των σημείων α (πρόγραμμα λίπανσης), β (πρόγραμμα άρδευσης) και δ (ΕΣΠΔ), υποβάλλονται από το δικαιούχο μηχανογραφικά μέσω του πληροφο ριακού συστήματος που υποστηρίζει την εφαρμογή της Δράσης. Το σύνολο των παραστατικών που έχουν υπο βληθεί μηχανογραφικά (παραστατικά των σημείων α, β και δ), εκτυπώνονται από το πληροφοριακό σύστημα με ευθύνη του δικαιούχου και μαζί με τα παραστατικά των σημείων γ (παραστατικά ΚΒΣ ή ΚΦΑΣ, κατά περίπτω ση), ε (βεβαίωση Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων) στ (Αίτηση Δήλωση Πληροφοριακό δελτίο τευτλοκαλλιέρ γειας) και ζ (ετήσια σύμβαση με ΕΒΖ), υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, μαζί με την έντυπη μορφή της δήλωσης εφαρμογής, στο Φ.Υ. Τα παραστατικά των σημείων η (σύμβαση με πιστο ποιητικό φορέα) και θ (πιστοποιητικό συμμόρφωσης), αποστέλλονται με ευθύνη της ΕΒΖ Α.Ε σε ακριβή φω τοαντίγραφα και σε ηλεκτρονική μορφή στον ΟΠΕΚΕ ΠΕ, ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη ενσωμάτωσης τους στο μηχανογραφικό σύστημα. Διευκρινίζεται ότι για τα ανωτέρω παραστατικά των σημείων η και θ, οι Φ.Υ. εκτυπώνουν από τη μηχανογραφική εφαρμογή το σώμα των κειμένων και τα αντίστοιχα Παραρτήματα, τα οποία τηρούν στο υπηρεσιακό τους αρχείο». Β. Στο Άρθρο 17 «Διαδικασία χορήγησης της ενίσχυ σης», η παράγραφος 4 αντικαθίσταται «Οι αναλυτικές καταστάσεις πληρωμής δημοσιοποιού νται στον πίνακα ανακοινώσεων των φορέων υλοποίη σης προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι και κάθε τρίτος που έχει έννομο συμφέρον. Επί των αναρτημένων αναλυτικών καταστάσεων πληρωμής, δύ νανται να υποβληθούν από τους δικαιούχους ενστάσεις εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης ανάρτησης». Γ. Στο Άρθρο 17 «Διαδικασία χορήγησης της ενίσχυ σης», η παράγραφος 5 αντικαθίσταται «Οι ενστάσεις εξετάζονται εντός διαστήματος δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους, από τριμελή επιτροπή στην οποία συμμετέχει τουλάχι στον ένας γεωτεχνικός, η οποία ορίζεται με απόφαση του Περιφερειάρχη και αποτελείται από υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας ή/και της Περιφέρειας, εφόσον δεν υπάρχει η δυνατότητα στελέχωσης της επιτροπής με υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας. Στην επι τροπή εξέτασης των ενστάσεων δεν μπορούν να συμ μετέχουν μέλη τα οποία διεξήγαγαν, σε προγενέστερο στάδιο, οποιοδήποτε έλεγχο που αφορούσε την αίτηση πληρωμής και τη δήλωση εφαρμογής του ενιστάμενου». Δ. Στο Άρθρο 17 «Διαδικασία χορήγησης της ενίσχυ σης», η παράγραφος 6 αντικαθίσταται «Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων, οι φορείς υλοποί ησης συγκροτούν ανά Πρόσκληση, φάκελο πληρωμής δικαιούχων και προβαίνουν στην αναγνώριση και εκκα θάριση της δαπάνης. Ο έλεγχος των φακέλων πληρωμής διενεργείται από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του φορέα υλοποίησης, σύμφωνα με το ισχύον έγγραφο ανά θεσης αρμοδιοτήτων και σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο φάκελος πληρωμής περιλαμβάνει: α) Συγκεντρωτική Κατάσταση/Λίστα Ελέγχου Εκκα θάρισης (check list) με τα συγκεντρωτικά στοιχεία ανά Περιφερειακή Ενότητα, για κάθε παρτίδα πληρωμής, όπως αυτά προκύπτουν μετά την ολοκλήρωση και κα ταχώριση στη Βάση Δεδομένων των αποτελεσμάτων των διενεργηθέντων διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων, υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο ελεγκτή, τον προϊστά μενο του αρμόδιου τμήματος και τον προϊστάμενο του φορέα υλοποίησης. Στα στοιχεία περιλαμβάνεται και η «Βεβαίωση επιλεξιμότητας δαπανών». β) Κατάσταση/Λίστα Ελέγχου, για κάθε παρτίδα πλη ρωμής, με συγκεντρωτική αναφορά των αποτελεσμάτων των διενεργηθέντων διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων, υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο του αρμόδιου τμή ματος και τον προϊστάμενο του φορέα υλοποίησης. γ) Αναλυτική Κατάσταση Δείγματος Πληρωμών, υπογε γραμμένη από τους αρμόδιους ελεγκτές, τον προϊστάμενο του αρμόδιου τμήματος και τον προϊστάμενο του φορέα υλοποίησης, στην οποία εμφανίζονται οι δικαιούχοι που περιλαμβάνονται στο δείγμα ελέγχου το οποίο επιλέγεται από το σύνολο των δικαιούχων που περιλαμβάνονται στην Αναλυτική Ονομαστική Κατάσταση Πληρωμής. δ) Κατάσταση/Λίστα διοικητικού υπολογιστικού ελέγ χου υπογεγραμμένη από τους αρμόδιους ελεγκτές. ε) Την πρώτη και την τελευταία σελίδα της Αναλυτικής Ονομαστικής Κατάστασης Πληρωμής των δικαιούχων ενί σχυσης υπογεγραμμένη από τους αρμόδιους ελεγκτές, τον αρμόδιο ελεγκτή της δράσης, τον προϊστάμενο του αρμόδιου τμήματος και τον προϊστάμενο του φορέα υλοποίησης, στην οποία περιλαμβάνονται τα αναλυτικά στοιχεία των δικαιούχων, των τυχόν κυρώσεων που έχουν επιβληθεί, το ποσό της Δημόσιας Δαπάνης και η αντίστοι χη Κοινοτική Συμμετοχή. Η πλήρης Αναλυτική Ονομαστι

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4195 κή Κατάσταση Πληρωμής διαβιβάζεται σε ηλεκτρονική μορφή ή με υποβολή μαγνητικού μέσου στον ΟΠΕΚΕΠΕ. στ) Συγκεντρωτική κατάστασης πληρωμής επί της οποίας πραγματοποιείται η αναγνώριση και εκκαθάριση της συνολικής δαπάνης και υπογράφεται από τον αρμό διο ελεγκτή της δράσης, τον προϊστάμενο του αρμόδιου τμήματος και τον προϊστάμενο του φορέα υλοποίησης». Άρθρο 12 Κυρώσεις Α. Στο Άρθρο 19 «Κυρώσεις», παράγραφος 2 «Μείωση της ενίσχυσης και αποκλεισμός από τη Δράση βάσει της έκτασης», το σημείο στ αντικαθίσταται «Εφόσον σε αγροτεμάχιο διαπιστώνεται η ύπαρξη άλ λης καλλιέργειας από τη δηλωθείσα στο ΕΣΠΔ ή αλλαγή χρήσης, ισχύουν τα κάτωθι: Αλλαγή καλλιέργειας Σε περίπτωση που σε ένα ή περισσότερα αγροτεμάχια κατά τον διοικητικό ή επιτόπιο έλεγχο διαπιστωθεί για πρώτη φορά άλλη καλλιέργεια από αυτή που έχει δη λωθεί στο εγκεκριμένο ΕΣΠΔ, επιβάλλεται ποσοστιαία μείωση του συνολικά δικαιούμενου ποσού ενίσχυσης κατά ποσοστό που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ της έκτασης με επιλέξιμη καλλιέργεια του εγκεκριμένου ΕΣΠΔ και της προσδιορισθείσας έκτασης με επιλέξιμη καλλιέργεια, σύμφωνα με τον τύπο: 100 Χ έκταση εγκεκριμένου ΕΣΠΔ προσδιορισθείσα (%) (1) έκταση εγκεκριμένου ΕΣΠΔ Σε περίπτωση πρώτης, δεύτερης, τρίτης και τέταρτης επανάληψης της παράβασης, επιβάλλεται ποσοστιαία μείωση που κλιμακώνεται σύμφωνα με τον τύπο: n Χ 100 Χ έκταση εγκεκριμένου ΕΣΠΔ προσδιορισθείσα (%) (2) έκταση εγκεκριμένου ΕΣΠΔ όπου n = 2.5, 5, 10 και 20 για την πρώτη, δεύτερη, τρίτη και τέταρτη επανάληψη, αντίστοιχα. Όταν η μείωση αντιπροσωπεύει ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 50% του ετήσιου ύψους ενίσχυσης, δεν χο ρηγείται καμία ενίσχυση για το εν λόγω ημερολογιακό έτος. Επανάληψη της ως άνω υπέρβασης συνεπάγεται οριστική αποβολή του δικαιούχου από τη δράση και επιστροφή των μέχρι τότε καταβληθεισών ενισχύσεων, προσαυξημένων με τους νόμιμους τόκους. Αλλαγή χρήσης Όταν σε ένα ή περισσότερα αγροτεμάχια διαπιστωθεί αλλαγή χρήσης, ο δικαιούχος θεωρείται ότι ενήργησε εκ προθέσεως και η ενίσχυση για το συγκεκριμένο έτος εφαρ μογής δεν καταβάλλεται. Τυχόν επανάληψη της ως άνω παράβασης συνεπάγεται αποβολή του δικαιούχου από τη Δράση και επιστροφή των μέχρι τότε καταβληθεισών ενισχύσεων προσαυξημένων με τους νόμιμους τόκους. Β. Στο Άρθρο 19 «Κυρώσεις», παράγραφος 2 «Μείωση της ενίσχυσης και αποκλεισμός από τη Δράση βάσει της έκτασης», προστίθεται σημείο ζ «Ως μη προσδιορισθείσες θεωρούνται οι εκτάσεις εφό σον δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός των εκτάσεων που καλύπτονται από τη σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνονται και: η ασυμφωνία χαρτογραφικών κωδικών & η μη ύπαρξη παραστατικών νόμιμης κατοχής των αγροτεμαχίων». Γ. Στο Άρθρο 19 «Κυρώσεις», η παράγραφος 3 «Μη τήρηση της πολλαπλής συμμόρφωσης» αντικαθίσταται «Σε περίπτωση μη τήρησης της Πολλαπλής Συμμόρφω σης, εφαρμόζονται οι μειώσεις που προβλέπονται στις αποφάσεις εφαρμογής του εν λόγω καθεστώτος, όπως ισχύουν κάθε φορά. Οι μειώσεις επιβάλλονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και οι υπολογισμός τους διασφαλίζεται μέσω των ετήσιων δειγματοληπτικών ελέγχων που πραγματο ποιούνται σύμφωνα με την ετήσια εγκύκλιο εγχειρίδιο διαδικασιών του ΟΠΕΚΕΠΕ». Δ. Στο Άρθρο 19 «Κυρώσεις», η παράγραφος 4 «Μη υπο βολή Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης, αίτησης πληρωμής και δήλωσης εφαρμογής από το δικαιούχο» μετονομάζεται σε «Μη υποβολή Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης/αίτησης πληρωμής και δήλωσης εφαρμογής από το δικαιούχο» και αντικαθίσταται «Ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει κάθε χρόνο Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης/αίτηση πληρωμής με αναφορά στον κωδικό παράλληλης Δράσης που εφαρμόζει ανά αγροτεμάχιο. Μη τήρηση της ανωτέρω υποχρέωσης επι φέρει αποκλεισμό από την ενίσχυση για το συγκεκριμένο έτος εφαρμογής, εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιπτώσεων, όπως αυτές περιγράφο νται στο Άρθρο 21 της οικείας ΚΥΑ. Τυχόν επανάληψη της ως άνω παράβασης συνεπάγεται μονομερή διακοπή της σύμβασης και επιβολή των σχετικών κυρώσεων της παραγράφου 6 «Διακοπή της σύμβασης» του Άρθρου 19 της οικείας κοινής υπουργικής απόφασης. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στην περίπτωση μη υποβολής της δήλωσης εφαρμογής. Ως μη υποβολή αίτησης πληρωμής δήλωσης εφαρμο γής θεωρείται η μη υποβολή τους εντός εξαμήνου από την καταληκτική ημερομηνία». Ε. Στο Άρθρο 19 «Κυρώσεις», η παράγραφος 7 «Μη συνεργασία κατά τη διάρκεια των ελέγχων» αντικαθί σταται «Σε περίπτωση που ο δικαιούχος αρνείται τον έλεγχο ή δεν διευκολύνει ή παρεμποδίζει με οποιοδήποτε τρόπο ή δεν συνεργάζεται με εθνικά και κοινοτικά εξουσιοδοτη μένα ελεγκτικά όργανα κατά τη διεξαγωγή των ελέγχων, η εκμετάλλευσή του θεωρείται ως μη ανευρεθείσα και δεν χορηγείται καμία ενίσχυση». ΣΤ. Στο Άρθρο 19 «Κυρώσεις», παράγραφος 8 «Πρόσθε τες κυρώσεις», το σημείο α «Μη προσκόμιση πιστοποιη τικού συμμόρφωσης σύμβασης με ΕΒΖ Α.Ε.» μετονομά ζεται σε «Μη προσκόμιση πιστοποιητικού συμμόρφωσης/ σύμβασης με πιστοποιητικό φορέα/σύμβασης με ΕΒΖ Α.Ε. Προσκόμιση πιστοποιητικού συμμόρφωσης / σύμβασης με ΕΒΖ Α.Ε. που δεν καλύπτει το σύνολο της ενταγμένης έκτασης» και αντικαθίσταται «Σε περίπτωση που διαπιστωθεί έλλειψη του Πιστοποι ητικού συμμόρφωσης για το AGR02 για το αιτούμενο προς πληρωμή έτος εφαρμογής ή έλλειψη σύμβασης με Πιστο ποιητικό φορέα (στην περίπτωση που η υφιστάμενη σύμ βαση δεν καλύπτει το επόμενο έτος εφαρμογής) ή έλλειψη σύμβασης με την ΕΒΖ Α.Ε. για το αιτούμενο προς πληρωμή έτος εφαρμογής, δεν χορηγείται καμία ενίσχυση για το συγκεκριμένο έτος εφαρμογής. Εξαιρούνται της εν λόγω κύρωσης, οι περιπτώσεις που διαπιστωθεί έλλειψη Πιστοποι ητικού συμμόρφωσης για το AGR02 ή έλλειψη σύμβασης με Πιστοποιητικό Φορέα για το πρώτο έτος εφαρμογής (2012) των δικαιούχων της υπ αριθμ / Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Τυχόν επανάληψη της ως άνω παράβασης συνεπάγεται αποβολή του δικαιούχου από τη Δράση και επιστροφή των μέχρι τότε καταβληθεισών ενι σχύσεων προσαυξημένων με τους νόμιμους τόκους. Σε περίπτωση που η προσκομισθείσα σύμβαση με την ΕΒΖ Α.Ε. δεν καλύπτει το σύνολο, αλλά τμήμα της ενταγ μένης έκτασης, για το συγκεκριμένο έτος εφαρμογής κα ταβάλλεται ενίσχυση που αντιστοιχεί στην έκταση της σύμβασης με την ΕΒΖ Α.Ε. Σε περίπτωση επανάληψης για δεύτερη φορά, καταβάλλεται η ενίσχυση που αντιστοιχεί στην έκταση της σύμβασης με την ΕΒΖ Α.Ε. για το συγκε κριμένο έτος και επιπλέον επιβάλλεται μείωση του συνολικά δικαιούμενου ποσού ενίσχυσης κατά 5% για το εν λόγω

8 4196 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) έτος. Σε περίπτωση επανάληψης για τρίτη φορά, κα ταβάλλεται η ενίσχυση που αντιστοιχεί στην έκταση της σύμβασης με την ΕΒΖ Α.Ε. για το συγκεκριμένο έτος και επιπλέον επιβάλλεται μείωση του συνολικά δικαιούμενου ποσού ενίσχυσης κατά 10% για το εν λόγω έτος. Σε περίπτωση επανάληψης για τέταρτη φορά, καταβάλλεται η ενίσχυση που αντιστοιχεί στην έκταση της σύμβασης με την ΕΒΖ Α.Ε. για το συγκε κριμένο έτος και επιπλέον επιβάλλεται μείωση του συνολικά δικαιούμενου ποσού ενίσχυσης κατά 20% για το εν λόγω έτος. Σε περίπτωση επανάληψης για πέμπτη φορά, καταβάλλεται η ενίσχυση που αντι στοιχεί στην έκταση της σύμβασης με την ΕΒΖ Α.Ε. για το συγκεκριμένο έτος και επιπλέον επιβάλλεται μείωση του συνολικά δικαιούμενου ποσού ενίσχυσης κατά 40% για το εν λόγω έτος. Σε περίπτωση που το προσκομισθέν Πιστοποιητικό συμμόρφωσης δεν καλύπτει το σύνολο, αλλά τμήμα της ενταγμένης έκτασης, για το συγκεκριμένο έτος εφαρμογής καταβάλλεται ενίσχυση που αντιστοιχεί στην πιστοποιη θείσα έκταση και επιπλέον επιβάλλεται μείωση του συ νολικά δικαιούμενου ποσού ενίσχυσης κατά 5% για το εν λόγω έτος. Σε περίπτωση επανάληψης για δεύτερη φορά, καταβάλλεται η ενίσχυση που αντιστοιχεί στην πιστοποι ηθείσα έκταση για το συγκεκριμένο έτος και επιπλέον επιβάλλεται μείωση του συνολικά δικαιούμενου ποσού ενίσχυσης κατά 10% για το εν λόγω έτος. Σε περίπτωση επανάληψης για τρίτη φορά, καταβάλλεται η ενίσχυση που αντιστοιχεί στην πιστοποιηθείσα έκταση για το συγκεκρι μένο έτος και επιπλέον επιβάλλεται μείωση του συνολικά δικαιούμενου ποσού ενίσχυσης κατά 20% για το εν λόγω έτος. Σε περίπτωση επανάληψης για τέταρτη φορά, κατα βάλλεται η ενίσχυση που αντιστοιχεί στην πιστοποιηθείσα έκταση για το συγκεκριμένο έτος και επιπλέον επιβάλλεται μείωση του συνολικά δικαιούμενου ποσού ενίσχυσης κατά 40% για το εν λόγω έτος. Σε περίπτωση επανάληψης για πέμπτη φορά, δεν καταβάλλεται καμία ενίσχυση για το συγκεκριμένο έτος εφαρμογής». Ζ. Στο Άρθρο 19 «Κυρώσεις», παράγραφος 8 «Πρόσθε τες κυρώσεις», το σημείο γ «Έλλειψη νόμιμων παραστατι κών δαπανών, συγκεντρωτικά τιμολόγια λιπασμάτων νια εντός και εκτός Δράσης αγροτεμάχια» αντικαθίσταται «Εφόσον ο δικαιούχος δεν προσκομίσει στην ελε γκτική αρχή νόμιμα παραστατικά ΚΒΣ ή ΚΦΑΣ, κατά περίπτωση (Δελτία αποστολής, τιμολόγια, ή/και λοιπά παραστατικά αγοράς) ή/και τα παραστατικά: Έχουν εκδοθεί εκτός των νόμιμων προθεσμιών από την τελευταία δόση λίπανσης, δηλαδή μετά την παρέ λευση ενός μηνός από την ημερομηνία εφαρμογής της τελευταίας δόσης λίπανσης και δεν συνοδεύονται από δελτία αποστολής, τα οποία να έχουν εκδοθεί μέχρι τις προβλεπόμενες ημερομηνίες πραγματοποίησης της τελευταίας δόσης λίπανσης ή Δεν είναι θεωρημένα από τη Δ.Ο.Υ. βάσει ΚΒΣ ή όπως προβλέπεται βάσει ΚΦΑΣ, κατά περίπτωση, τότε δεν δικαιούνται καμία ενίσχυση για το έτος πα ράβασης. Εφόσον ο δικαιούχος προσκομίσει συγκεντρωτικά παραστατικά ΚΒΣ ή ΚΦΑΣ, κατά περίπτωση, για τα λι πάσματα για τα εντός και εκτός Δράσης αγροτεμάχια, τότε επιβάλλεται μείωση της συνολικής δικαιούμενης ενίσχυσης κατά 30%. Σε περίπτωση επανάληψης δεν καταβάλλεται καμία ενίσχυση για το έτος. Επανάληψη για τρίτη φορά στην πενταετία, συνεπάγεται οριστική αποβολή του δικαιούχου από τη Δράση και επιστροφή των μέχρι τότε καταβληθεισών ενισχύσεων, προσαυξη μένων με τους νόμιμους τόκους». * * Άρθρο 13 Ανωτέρα Βία Εξαιρετικές περιπτώσεις Το Άρθρο 21 «Ανωτέρα βία» μετονομάζεται σε «Ανω τέρα βία Εξαιρετικές περιπτώσεις» και αντικαθίσταται «Δύνανται να γίνουν δεκτές οι ακόλουθες ιδίως πε ριπτώσεις ανωτέρας βίας ή εξαιρετικές περιπτώσεις: α) θάνατος δικαιούχου, β) μακροχρόνια ανικανότητα του δικαιούχου προς ερ γασία, γ) απαλλοτρίωση σημαντικού τμήματος της εκμετάλ λευσης, εφόσον αυτή δεν ήταν προβλέψιμη την ημέρα ανάληψης της δέσμευσης, δ) σοβαρή φυσική καταστροφή που έπληξε σημαντικά τη γεωργική εκμετάλλευση. Οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή οι εξαιρετικές περι πτώσεις πρέπει να γνωστοποιούνται εγγράφως στο Φ.Υ. εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη στιγμή που ο δικαιούχος είναι σε θέση να το πράξει. Ο Φ.Υ. αξιολογεί τις ανωτέρω περιπτώσεις και τις δι αβιβάζει σε τριμελή επιτροπή, η οποία συστήνεται από υπαλλήλους του, η οποία και γνωμοδοτεί. Στην ανωτέρω επιτροπή δύναται να συμμετέχει και υπάλληλος της Νο μικής υπηρεσίας εφόσον υφίσταται. Τα αποτελέσματα της γνωμοδότησης εισάγονται στο πληροφοριακό σύ στημα και γνωστοποιούνται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.». Άρθρο 14 Κανόνες εφαρμογής Α. Στο Άρθρο 22 «Κανόνες εφαρμογής», η παράγραφος 1 αντικαθίσταται «Ένας δικαιούχος δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση ενί σχυσης σε περισσότερες από μία (1) δράσεις του Μέτρου 214. Εξαίρεση αποτελούν: α) οι γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις που αφορούν ζώα β) η γεωργοπεριβαλλοντική δράση 1.1 «Βιολογική Γεωργία» για αγροτεμάχια τα οποία δεν χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της δράσης 1.1. και γ) ενδιαφερόμενοι που τη στιγμή δημοσιοποίησης μιας Πρό σκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ήταν απορριπτόμενοι τελικής κατάταξης άλλης δράσης που είχε προκηρυχθεί και αφορούσε σε προγενέστερο έτος εφαρμογής». Β. Στο Άρθρο 22 «Κανόνες εφαρμογής», προστίθεται παράγραφος 8 «Όταν η αιτούμενη προς ένταξη ή/και πληρωμή έκταση ενός αγροτεμαχίου της εκμετάλλευσης, είναι μικρότερη από την έκταση του αγροτεμαχίου όπως αυτή αποτυ πώνεται στην ΑΕΕ, οι δεσμεύσεις του προτύπου AGR02 καθώς και τα σχετικά έγγραφα του φορέα πιστοποίησης (σύμβαση, πιστοποιητικό συμμόρφωσης) θα πρέπει να αφορούν στο σύνολο της έκτασης του εν λόγω αγρο τεμαχίου, όπως αυτή αποτυπώνεται στην ΑΕΕ, και όχι μόνο στο τμήμα του που εντάχθηκε στη Δράση». Άρθρο 15 Τελικές διατάξεις Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ / (ΦΕΚ 2556/Β / ) Κοινή Υπουργική Απόφαση. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2014 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

Προς: Ως Π.. ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Προς: Ως Π.. ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α.- ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Β4 Ταχ. /νση: Λ. Αθηνών 58 Τ.Κ. : 10441 Αθήνα Πληροφ.:

Διαβάστε περισσότερα

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού.

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 54-56 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013. Αλιείας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013. Αλιείας ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα: 03.09.2010 ΑΡΜΟ ΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αρ. Πρωτ :105681 Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης Άξονα Ι & ΙΙ ΗΜΟΣΙΟ Πληρ.: Γεωργοπούλου Α., Τσαλέρα Ε. Τηλ. 210-2125443,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2541 24 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1337/119130 Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό διαδικα σιών και δικαιολογητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 22/10/2013

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 22/10/2013 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 22/10/2013 Αρ. Πρωτ: 112999 ΠΡΟΣ : ΩΣ Π. Δ. ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΙΙΙ, ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα όσπρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 600 B (11-3-2014) Αθήνα, 24-2-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 600 B (11-3-2014) Αθήνα, 24-2-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 600 B (11-3-2014) Αθήνα, 24-2-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.:606/25208 Δ/νση Προγρ/σμού & Γ.Δ. Τμήμα ΣΤ Πληρ. : Δημ. Τζωρτζίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ Αναρτητέα στο διαδίκτυο

ΣΧΕΔΙΟ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΣΧΕΔΙΟ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΑ Μονάδα Α Λ. Αθηνών 58, 10441

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

«Έγκριση πιστώσεων έτους 2015 για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ

«Έγκριση πιστώσεων έτους 2015 για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 22.01.2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 30 / 4 / 2015 Αρ. Πρωτ.: 7867 ΑΔΑ: ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 30 / 4 / 2015 Αρ. Πρωτ.: 7867 ΑΔΑ: ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΩΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΜΟΝΑΔΑ Β4 Αθήνα, 30

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 3432 Β (24-12-2012) Αθήνα, 21-12-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 4898/129891 Δ/νση Προγρ/σμού & Γ.Δ. Τμήμα ΣΤ Πληρ. : Δημ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2006 14 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3672/95529 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 311496/13 07 09 (ΦΕΚ 1477/ Β/22 07 09) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:871/25739 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών Θεσσαλονίκη 25-2-2014 Αρ.πρωτ.213 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΠΒ-11Ρ. Αθήνα, 07-12 - 2012. Αρ. πρωτ.: 3346/124548. ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Έδρες τους

ΑΔΑ: Β4ΜΠΒ-11Ρ. Αθήνα, 07-12 - 2012. Αρ. πρωτ.: 3346/124548. ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Έδρες τους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 207 & Σκαλιστήρη

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ s ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α.- ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27443 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2200 11 Αυγούστου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 6171/101326 Καθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών για την επέκταση της χορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν.

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος: 20 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ. : 05/ 4811 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Έχοντας υπόψη: Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02 / 10 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 19534 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ», ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. Αλιείας Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας :115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Σακελλαρίου Γιάννης Τηλέφωνο : 213 150 11 83 Φαξ. : 210 777 40 90

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24-10 - 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24-10 - 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24-10 - 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 079833 Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: Γεωργοπεριβαλλοντικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3063/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3063/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3063/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5 ης Νοεμβρίου 1993 περί λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93 του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενισχύσεις για την παραγωγή μελιού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 271 7 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ 1039 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συ ντάξεων, της βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1876 13 Ιουνίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: «Οδηγίες διαδικασίας υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2015 & πρώτης χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: «Οδηγίες διαδικασίας υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2015 & πρώτης χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΔΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 23.01.2015 ΤΜΗΜΑΤΑ: 1. ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ 2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Αρ. Πρωτ.:13786

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: 210-5275205 Fax: 210-5275268 & & 138/27.06.1997).

Τηλ: 210-5275205 Fax: 210-5275268 & & 138/27.06.1997). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3-3-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1659/A.A.718 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ: ΩΣ Π. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 294 27 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης πληρο φοριακών στοιχείων μίσθωσης από

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Τίτλος: Σελίδα 1 από 9 ΟΠΑΠ Α.Ε. Υποβλήθηκε από: Διευθυντή Παρακολούθησης Έργων της ΟΠΑΠ Α.Ε. Εγκρίθηκε από: Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο Γεώργιος Βαμβουρέλλης Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από 9 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2013 & ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ/ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΕΛΓΑ 2013 - ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΜΑΑΕ) Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: Στις περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΔΑ: ΒΛΓΥ46ΨΧΞΧ-ΙΕΚ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΘΗΝΑ, 27.12.2013 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 135160 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. Αλιείας Μονάδα Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας :115 27 Πληροφορίες : Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 s ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2954 22 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 14357 Διαδικασία και τρόπος χορήγησης της 2ης και 3ης δόσης της Οικονομικής Ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 s ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3935 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 246 11 Φεβρουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΕΦΚ 5006718ΕΞ2001 Διαδικασία και λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρα γράφου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να λαμβάνει προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να λαμβάνει προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ OΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ EΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Τίτλος Πράξης: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α.: Άρθρο 1 : Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26-4 - 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ: 35235 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ: Π.Α.Π ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: Μέτρα εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΦΒ-ΒΥ3 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΦΒ-ΒΥ3 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ, 20/8/2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 16609 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, / /2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & Κ4 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες: Ρ.Πετροπουλέα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ & ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ & ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ & ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΕΩΡΓΟΥ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΑΦΜ: ΕΔΡΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ: Οδηγίες Συμπλήρωσης Πινάκων : Πίνακας Α: Γίνεται η αναλυτική καταγραφή όλων

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.1: βιολογική γεωργία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013

Δράση 1.1: βιολογική γεωργία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 Άξονας 2 : Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων Μέτρο 2.1.4 : Γεωργό-περιβαλλοντικές ενισχύσεις Δράση 1.1: βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70546/574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

ΣΧΕΔΙΟ. Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Κομοτηνή, 15.02.2011 α.π.:670

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Β. Τροποποίηση του Οδηγού Προγράµµατος, στις κάτωθι ενότητες:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Β. Τροποποίηση του Οδηγού Προγράµµατος, στις κάτωθι ενότητες: ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΛΑΝΕΤ, Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης ράσεων του Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» για τις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, ενηµερώνει όλους τους ενδιαφερόµενους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργούς (Καν (1782/2003)» ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργούς (Καν (1782/2003)» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Κουτσομήτρος Σωτήριος Τηλέφωνο: 210 212 59 30 Fax: 210 522 25 89 E-mail: ax2u114@minagric.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1049 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιχορήγηση των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπι στημίων για τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εξέταση Ιεραρχικών Προσφυγών κατά της υπ αριθμ. 37224/26-03-2015 απόφασης του Προέδρου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

ΘΕΜΑ: Εξέταση Ιεραρχικών Προσφυγών κατά της υπ αριθμ. 37224/26-03-2015 απόφασης του Προέδρου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΔΑ: ΩΧ4Ν465ΦΘΗ-0ΛΡ Αθήνα, 06/05/2015 Αριθ. Πρωτ.: 2436 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΔ ΘΕΜΑ: Εξέταση Ιεραρχικών Προσφυγών

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε έξυπνες συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)» ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓKΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ. 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : 213 150 11 78 Fax : 210 777

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15259 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1031 25 Απριλίου 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. 9748/100747/1.10.2012 από φασης «Καθορισμός των προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37711 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3207 28 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. πρωτ. 11088/1164/ 1 10 2010 Υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Α.Π. ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΑΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Α.Π. ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΑΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Α.Π. ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΑΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 68 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.04 15:21:14 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ψ4ΕΛ465ΦΘΗ-ΝΤΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. στο πλαίσιο της πράξης «Υποβρύχια διασύνδεση μέσης τάσης Καλύμνου ΚΩ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. στο πλαίσιο της πράξης «Υποβρύχια διασύνδεση μέσης τάσης Καλύμνου ΚΩ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 1 από 9 ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 1/22.01.2015 (θέμα 7 Α) Απόφαση Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 8 Μαΐου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 3707/50898

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 8 Μαΐου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 3707/50898 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΥΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37571 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2240 2 Αυγούστου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 14827/22 Όροι και προϋποθέσεις ηλεκτρονικής υποβολής εντύ πων αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.27 11:06:12 EET Reason: Location: Athens : 6 8 - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Μαρούσι, 26 Ιανουαρίου 2015 Α.Π.: 373 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Θέμα: Ανάρτηση τελικού Πίνακα κατάταξης υποψηφίων της αριθμ. 7984/4-12-2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2333 17 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1683/109963 Τροποποίηση της αριθ. 079833/24.10.2011 (ΦΕΚ Β 2366) κοινής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1711 17 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/ 25 2 2014 (Β 478 και 558) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015».

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ταχ. Δ/νση: Βίλα Καζούλη Λ. Κηφισίας 241 14561, Αθήνα Τηλ: 210 5241903, 210 5241919 Fax: 210 5241833 Πληροφορίες: Π. Φουσκοκολάκη Email : PFouskokolaki@prasinotameio.gr ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr/

Διαβάστε περισσότερα

1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014

1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & Κ4-14620 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - ΥΠ.Α.Α.Τ. Δ/νση ΠΑΠ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Αχαρνών 2 Τ.Κ 10176 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - ΥΠ.Α.Α.Τ. Δ/νση ΠΑΠ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Αχαρνών 2 Τ.Κ 10176 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ EΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αθήνα, 4 Απριλίου 2014 Πληροφορίες: Ασημάκης Ταξιάρχης Αρ. Πρωτ. 39723 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Κοιν:

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αθήνα, 02 / 03 / 2015 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7.aspx υπογεγραμμένη, σφραγισμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής

D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7.aspx υπογεγραμμένη, σφραγισμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΕΠΙΧΟΡΉΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΕΙΣΡΟΏΝ ΕΚΡΟΏΝ (Φ2-1510/21-6-2013 & ΤΡΟΠΟΠ. ΥΠΟΥΡΓ.ΑΠΌΦ Φ2-1860/27-8-2013). ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Χανδρή 3 και Κύπρου, Μοσχάτο 18346, Τηλ. 2131300700 ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΦΒ-20Η. Αρ. Πρωτ.: 7387 Αθήνα, 04/4/2014

ΑΔΑ: ΒΙΗΦΒ-20Η. Αρ. Πρωτ.: 7387 Αθήνα, 04/4/2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ.Ε. ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β1 Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών 54-56 Τ.Κ. 10441

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: 210 527 5206 Φαξ: 210 527 5270 Ηλ. Ταχυδρομείο: kmelas@mou.gr

Τηλέφωνο: 210 527 5206 Φαξ: 210 527 5270 Ηλ. Ταχυδρομείο: kmelas@mou.gr Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα 12-6 -2013 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 12710 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ: Π.Δ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.Α.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΘΦ-0ΣΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΚΘΦ-0ΣΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2918 29 Οκτωβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1004/135291 Μορφή, περιεχόμενο, διαδικασία καταγραφής και τήρη σης Εθνικού Μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 145 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1749 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ενοικιαζόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ 32Β/14-1-14 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Aθήνα, 2-3-2005 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Aθήνα, 2-3-2005 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Aθήνα, 2-3-2005 Αποφαση Νο. 256312: «Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών και του τρόπου πληρωμής της επιχορήγησης της δράσης Αντικατάσταση κυψελών, στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1017 24 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ., 1η Υγειον.

Διαβάστε περισσότερα