ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 4189 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ η τ ροποποίηση της υπ αριθμ / κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2556/Β / ) «Γε ωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις στο πλαίσιο της Δράσης 2.3 (Β) «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρι σης στην παραγωγή σακχαρότευτλων» του Μέτρου 214 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: 1. Του Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/ ) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α / ). 3. Το Π.Δ. 113/2010 (194/Α/ ) «Ανάληψη υποχρε ώσεων από τους διατάκτες». 4. Το Π.Δ. 85/ (ΦΕΚ 141/Α / ) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών». 5. Το Π.Δ. 86/ (ΦΕΚ 141/Α / ) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 6. Το Π.Δ. 90/ (ΦΕΚ 144/Α / ) «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών». 7. Το Π.Δ. 119/ (ΦΕΚ 153/Α / ) «Διορι σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 8. Το Π.Δ. 118/ (ΦΕΚ 152/Α / ) «Τρο ποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πο λιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουρ γείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Με ταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως». 9. Το Νόμο 3614/07 (ΦΕΚ 267/Α /2007) «Διαχείριση, έλεγ χος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », ειδικότερα το άρθρο 37 και το άρθρο 46 παρ.4, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 10. Το Ν.Δ. 131/74 «Περί παροχής οικονομικών ενισχύσε ων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλιευ τικήν παραγωγήν» (ΦΕΚ 320/Α /1974), όπως τροποποιήθη κε με το Ν. 1409/83 «τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν.δ. 131/1974 περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 199/ Α71983), όπως τροποποιημένος ισχύει, και το Ν. 2512/97, άρθρο 11 (ΦΕΚ 138/Α /1997). 11. Του άρθρ. 36 του Ν.3614/07, όπου ορίζεται ως δι απιστευμένος Οργανισμός Πληρωμών ο ΟΠΕΚΕΠΕ και της υπ αριθ / (ΦΕΚ 327/Β/ ) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο φίμων, εκχώρησης αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Ορ γανισμού Πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισης του ΕΓΤΑΑ, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτε κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α). 13. Την παρ. 1 του άρθρου 66 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180/ Α / ) και την υπ αριθμ / Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2284/Α / ), με την οποία ιδρύθηκε ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ) με τη συγχώνευση των εποπτευομέ νων φορέων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ): α) Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευ νας (ΕΘΙΑΓΕ) β) Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης (ΟΓΕΕΚΑ) «ΔΗΜΗΤΡΑ» γ) Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλε ψης Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ AGROCERT) και δ) Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛΟΓΑΚ). 14. Του Νόμου 3874/2010 (ΦΕΚ 151/Α/ ) «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων». 15. Του Νόμου 3508/2006 (ΦΕΚ Α 249) «Ρυθμίσεις θε μάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο φίμων», ειδικότερα δε το άρθρο 3 αυτού. 16. Το Ν. 4093/ (ΦΕΚ 222/Α / ) «Έγκρι ση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρα τηγικής Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσι ονομικής Στρατηγικής », ειδικότερα το άρθρο 1, παράγραφος Ε. Ρυθμίσεις για τα Δημόσια έσοδα, τη φο ρολογική απεικόνιση των συναλλαγών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών, Υποπαράγραφος Ε.1. Κώδικας φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών και λοι πές φορολογικές διατάξεις, με τον οποίο καταργείται ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ) και αντικαθίσταται από τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ).

2 4190 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ε.Γ.Τ.Α.Α., όπως τροποποιημένος ισχύει. 18. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1974/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κα νονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.), όπως τροποποιημένος ισχύει. 19. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1290/2005 του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 2005 για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής, όπως τροποποιημένος ισχύει. 20. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 883/2006 της Επιτροπής σχετι κά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1290/2005 του Συμβουλίου σε ότι αφορά την τήρηση των λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών τις δηλώσεις δαπανών και εσόδων και τους όρους επιστροφής των δαπανών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμεί ου Εγγυήσεων και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως τροποποιημένος ισχύει. 21. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 65/2011 της Επιτροπής της 27ης Ιανουαρίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου καθώς και την πολλαπλή συμμόρφωση σε σχέση με μέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης. 22. Τον Καν. (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων κα θεστώτων στήριξης για τους γεωργούς και για την τρο ποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 247/2006, (ΕΚ) αριθ. 378/2007 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/ Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1122/2009 της Επιτρο πής της 30 Νοεμβρίου 2009 σχετικά με τη θέσπιση λε πτομερών διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση, τη διαφοροποίηση και το ολοκληρωμέ νο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, στο πλαίσιο των καθεστώτων άμεσης στήριξης για τους γεωργούς που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό. 24. Την αριθμ. Ε(2007) 6015/ Απόφαση της Επιτροπής Ε.Κ. για την έγκριση του Προγράμματος Αγρο τικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (Π.Α.Α.) για την περίοδο προγραμματισμού (CC1 No 2007GR06RPO001), όπως ισχύει κάθε φορά, και τις τροποποιήσεις του Π.Α.Α. που δεν απαιτούν τροποποίηση της συγκεκριμένης από φασης της Επιτροπής και ειδικότερα την αρίθμ. C(2012) 3447/ Απόφαση της Επιτροπής Ε.Κ. για τροπο ποίηση του εγκεκριμένου ΠΑΑ και την αριθμ. πρωτ / αποδοχή της Επιτροπής για την προτεινόμενη τροποποίηση του προγράμματος, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η Γεωργοπεριβαλλοντική Δράση 2.3 (Β) του Μέτρου Την με αριθ /2002 (ΦΕΚ 1042/Β /2002) απόφαση του Υπουργού Γεωργίας περί «Εγκρίσεως του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε ως Οργανισμού Πληρωμής από το ». 26. Την υπ αριθμ / Κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτι κής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕ ΓΕΠ» (ΦΕΚ 1205/Α /2007), όπως ισχύει κάθε φορά. 27. Το πρότυπο AGRO 2 (AGRO 2 1 και AGRO 2 2) του «ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ» «Διαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή, Μέρος 1: Προδιαγραφή και Μέρος 2: Απαιτή σεις στη φυτική παραγωγή». 28. Την κατευθυντήρια οδηγία για την εφαρμογή και πιστοποίηση του προτύπου AGRO Την κοινή υπουργική απόφαση επίβλεψης με αριθμ / (ΦΕΚ 1723/Β/ ) «Καθορισμός πλαισίου επίβλεψης ιδιωτικών φορέων πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων ή συστημάτων και εγγραφής σε επίσημο μητρώο τηρούμενο από τον ΟΠΕΓΕΠ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 30. Την με αρ. πρωτ. 516/120684/ Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Σύσταση και συγκρότηση ομάδας εργασίας για τον έλεγχο του πλαισίου εφαρμογής της ολοκληρωμένης διαχείρισης της ζάχαρης για το έτος 2012». 31. Την από 25/11/2013 έκθεση της ομάδας εργασίας που συγκροτήθηκε με την υπ αριθμ. 516/120684/ Από φαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 32. Την Αριθ. Πρωτοκ / Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εφαρ μογή του καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης και λοιπά συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση του Καν(ΕΚ)73/2009 και του Καν(ΕΚ)698/2008 του Συμβου λίου» (ΦΕΚ 509/Β/ ). 33. Την Αρ / Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1886/Β/ ) με τίτλο «Αναδιάρθρωση, αρμο διότητες και κατανομή προσωπικού Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας » και την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 315/Β/ ) κοινή υπουργική απόφαση τροποποίησής της. 34. Την με αριθμ. 8932/ (ΦΕΚ 2153/Β/ ) απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας », όπως ισχύει κάθε φορά. 35. Την αριθμ. Υ48/ απόφαση του Πρωθυ πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β 2105). 36. Την αριθ. 3273/ απόφαση της ΕΥΔ ΠΑΑ για την ενημέρωση του φορέα Εφαρμογής της Δράσης 2.3 (Β) του Μέτρου 214 για την υποβολή αίτησης χρηματοδό τησης πράξης από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας Την υπ αριθ / Κοινή Υπουργική Από φαση (ΦΕΚ 2556/Β / ) «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις στο πλαίσιο της Δράσης 2.3 (Β) «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή σακχαρό τευτλων» του Μέτρου 214 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) ». 38. Την υπ αριθμ / εγκύκλιο της EYE ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα με την οποία καθορίζονται οι ειδικές λεπτομέρειες εφαρμογής λιπαντικής και αρδευ τικής αγωγής στο πλαίσιο της Δράσης 2.3 (Β). 39. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται πρόσθετη Δαπάνη σε βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού. 40. Την αριθμ. 410/ σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΠΑΑ. 41. Την αριθμ / σύμφωνη γνώμη του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός της παρούσας είναι η τροποποίηση της αριθ / (ΦΕΚ 2556/Β / ) Κοινής Υπουργι κής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Γεωργοπερι βαλλοντικές ενισχύσεις στο πλαίσιο της Δράσης 2.3 (Β) «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή σακχαρότευτλων» του Μέτρου 214 του Προγράμματος

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4191 Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) », προκειμένου να συμπεριληφθούν ειδικότερες ρυθμίσεις που προβλέφθη καν στις Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Δράσης. Οι διατάξεις της ανωτέρω Κοινής Υπουργικής Απόφασης τροποποιούνται Άρθρο 2 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί Α. Στο Άρθρο 4 «Εννοιολογικοί προσδιορισμοί», παρά γραφος 6 «Νόμιμη κατοχή», το πρώτο εδάφιο του σημεί ου με τίτλο «Για ιδιόκτητα αγροτεμάχια» αντικαθίσταται «Για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια ο γεωργός είναι υπο χρεωμένος να προσκομίσει αντίγραφο του εντύπου Ε9 της φορολογικής του δήλωσης, από το αντίτυπο που φέρει τη σήμανση παραλαβής του υπαλλήλου της αρ μόδιας ΔΟΥ, στο οποίο πρέπει να φαίνεται δηλωμένο το συγκεκριμένο τεμάχιο, καθώς και την υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι το παραπάνω αντίγραφο είναι ακριβές και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτό είναι αληθή. Εάν το Ε9 έχει κα τατεθεί ταχυδρομικά, θα προσκομίζει και αντίγραφο του σχετικού αποδεικτικού ταχυδρομικής υποβολής του. Η αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, μπορεί να ζητήσει για έλεγχο το πρωτότυπο αντίτυπο του Ε9 με τη σήμανση παραλαβής του υπαλλήλου της αρμόδιας ΔΟΥ, το οποίο ο γεωργός είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβο λής του εντύπου Ε9, προσκομίζεται αντίτυπο στο οποίο πρέπει να φαίνεται δηλωμένο το συγκεκριμένο τεμάχιο και υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι το παραπάνω αντίγραφο είναι ακριβές και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτό είναι αληθή». Β. Στο Άρθρο 4 «Εννοιολογικοί προσδιορισμοί», η πα ράγραφος 13 «Αγροπεριβαλλοντικός φάκελος» αντικα θίσταται «Αγροπεριβαλλοντικός φάκελος νοείται ο φάκελος τον οποίο πρέπει να τηρούν οι δικαιούχοι και ο οποίος θα πρέπει να είναι διαθέσιμος στις ελεγκτικές αρχές και περιλαμβάνει: Αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης ενίσχυσης. Υπογεγραμμένη Σύμβαση με τις τυχόν τροποποιή σεις της. Αντίγραφα των ετήσιων αιτήσεων πληρωμής και δη λώσεων εφαρμογής. Τα ΕΣΠΔ και τυχόν τροποποιήσεις τους. Αντίγραφα των Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης, και πιο συγκεκριμένα του κυρίως σώματος των Πιστοποιη τικών Συμμόρφωσης, συνοδευόμενου από τη σελίδα του Παραρτήματος στην οποία περιλαμβάνεται το όνομα του δικαιούχου. Αντίγραφα των ετήσιων συμβάσεων με την ΕΒΖ Α.Ε. Αντίγραφα του εντύπου «Αίτηση Δήλωση Πληρο φοριακό Δελτίο Τευτλοκαλλιέργειας». Αντίγραφο του τηρούμενου στο πλαίσιο της πολλα πλής συμμόρφωσης ημερολογίου εργασιών και νόμιμα παραστατικά αγοράς λιπασμάτων και φυτοπροστατευ τικών προϊόντων. Στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος χρησιμοποιεί κοπριά και εφόσον δεν υπάρχει δυνατότη τα έκδοσης τιμολογίων, προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφονται η ακριβής ποσότητα κοπριάς και η προέλευση αυτής. Αντίγραφο της σύμβασης με το Φορέα Πιστοποίησης, και πιο συγκεκριμένα του κυρίως σώματος της σύμβα σης με το Φορέα Πιστοποίησης, συνοδευόμενου από τη σελίδα του Παραρτήματος στην οποία περιλαμβάνεται το όνομα του δικαιούχου. Τα προγράμματα λίπανσης. Αντίγραφα νόμιμων παραστατικών ΚΒΣ ή ΚφΑΣ, κατά περίπτωση (Δελτία αποστολής, τιμολόγια ή/και λοιπά παραστατικά αγοράς) των λιπασμάτων τα οποία χρη σιμοποιήθηκαν στα ενταγμένα στη Δράση αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης. Τα προγράμματα άρδευσης (μόνο για τους δικαιού χους οι οποίοι εφαρμόζουν τη μεθοδολογία Β). Αντίγραφα βεβαιώσεων του αρμόδιου Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων για τις ποσότητες αρδευτικού νερού που εφαρμόστηκαν στα ενταγμένα στη Δράση αγροτεμάχια (μόνο για τους δικαιούχους οι οποίοι εφαρ μόζουν τη Μεθοδολογία Β)». Άρθρο 3 Λεπτομέρειες εφαρμογής Στο Άρθρο 6 «Λεπτομέρειες εφαρμογής», η παράγρα φος 8 αντικαθίσταται «Οι δικαιούχοι είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν στον αγροπεριβαλλοντικό τους φάκελο και, σε περίπτωση ελέγχου, να επιδεικνύουν στην αρμόδια ελεγκτική αρχή, νόμιμα παραστατικά ΚΒΣ ή ΚΦΑΣ, κατά περίπτωση (Δελ τία αποστολής, τιμολόγια ή/και λοιπά παραστατικά αγο ράς) των λιπασμάτων τα οποία χρησιμοποιούνται στα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης που είναι ενταγμένα στη Δράση. Τονίζεται ότι τα παραστατικά που εκδίδο νται για λιπάσματα που χρησιμοποιούνται σε αγροτε μάχια ενταγμένα στη Δράση, είναι διάφορα εκείνων που εκδίδονται για λιπάσματα που χρησιμοποιούνται σε μη ενταγμένα στη Δράση αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης». Άρθρο 4 Κριτήρια ένταξης Στο Άρθρο 7 «Κριτήρια ένταξης», παράγραφος 1 «Γενικά κριτήρια επιλεξιμότητας», το σημείο γ αντικαθίσταται «Να υποβάλουν Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ)». Άρθρο 5 Ένταξη Πράξης Χρηματοδότηση Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Στο Άρθρο 8 «Ένταξη Πράξης Χρηματοδότηση Πρό σκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος», η παράγραφος 1 αντικαθίσταται «Ο Φορέας Εφαρμογής με βάση τις διαθέσιμες πιστώ σεις και με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΠΑΑ, προωθεί για υπογραφή στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων απόφαση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέ ροντος για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης από τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τα κριτήρια ένταξης, όπως αυτά έχουν εγκριθεί και ισχύουν. Στην Πρόσκλη ση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζονται τα κατωτέρω: Ο τόπος και ο χρόνος υποβολής της αίτησης ενί σχυσης. Ο τύπος της αίτησης ενίσχυσης και τα δικαιολογη τικά που πρέπει να τη συνοδεύουν. Τα κριτήρια ένταξης (επιλεξψότητας και επιλογής) και τα παραστατικά που τα τεκμηριώνουν. Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων. Ο τρόπος υπολογισμού και χορήγησης της ενίσχυσης. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Οι διαθέσιμες πιστώσεις. Οι αρμόδιες υπηρεσίες και ο διαδικτυακός τόπος για την παροχή πληροφοριών. Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με ευθύνη του Φορέα Εφαρμογής, αναρτάται στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και διαβιβάζεται στους Φορείς Υλοποίησης. Αποδεικτικά στοιχεία της ανάρτησης στο διαδίκτυο τηρούνται από το Φορέα Εφαρμογής».

4 4192 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 6 Υποβολή αίτησης ενίσχυσης Α. Στο Άρθρο 10 «Υποβολή αίτησης ενίσχυσης», πα ράγραφος 2, σημείο Α, το υποσημείο β αντικαθίσταται «Παραστατικά που τεκμηριώνουν τα κριτήρια ένταξης, τα οποία είναι: φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτό τητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου που να πιστοποιεί την ταυτοπροσωπία. Καταστατικό σύστασης της εταιρείας προκειμένου για νομικά πρόσωπα και ορισμός εκπροσώπου, ο οποίος θα υπογράψει τη σύμβαση και θα έχει την ευθύνη της εφαρμογής της. Σύμβαση με την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης (Ε.Β.Ζ.) Α.Ε., η οποία καλύπτει την έκταση για την οποία ο ενδι αφερόμενος αιτείται να ενταχθεί στη Δράση. Αντίγραφο ομαδικής σύμβασης με Πιστοποιητικό Φο ρέα, αναγνωρισμένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο του «ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ», για πιστοποίηση κατά το Πρότυπο AGRO 2, όπου αναφέρεται ο υποψήφιος για ένταξη και τα στοιχεία των αγροτεμαχίων (δύναται να προσκομισθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης)». Β. Στο Άρθρο 10 «Υποβολή αίτησης ενίσχυσης», πα ράγραφος 2, σημείο Α, το υποσημείο γ αντικαθίσταται «Παραστατικά νόμιμης κατοχής των ιδιόκτητων και ιιικτών αγροτεμαχίων, σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 4 της παρούσας». Άρθρο 7 Καταχώρηση και διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων ενίσχυσης Α. Στο Άρθρο 11 «Καταχώρηση και διαδικασία αξιολό γησης αιτήσεων ενίσχυσης», το σημείο Α «Καταχώρηση αιτήσεων» αντικαθίσταται «Η αίτηση ενίσχυσης υποβάλλεται από τους ενδιαφε ρόμενους ή όπως ορίζεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα που υποστηρίζει την εφαρμογή της Δράσης και λαμβά νει ηλεκτρονικό πρωτόκολλο εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Οι αιτήσεις ενίσχυσης που έχουν υποβληθεί ηλεκτρο νικά, εκτυπώνονται από το πληροφοριακό σύστημα και διαβιβάζονται με ευθύνη των ενδιαφερομένων, πλήρως συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες σε έντυπη μορφή, με τα συνυποβαλλόμενα παραστατικά που τεκμηριώνουν τα κριτήρια ένταξης, στους αρμόδιους Φορείς Υλοποίησης, όπου και λαμβάνουν υπηρεσιακό αριθμό πρωτοκόλλου. Οι αιτήσεις ενίσχυσης υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στο Φ.Υ. έως και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του τρί του μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης για την υπ' αριθμ / Πρόσκληση και εντός της προθεσμίας που προσδιορίζε ται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις υπόλοιπες Προσκλήσεις. Μετά την παραλαβή της έντυ πης αίτησης ενίσχυσης και τη χορήγηση υπηρεσιακού αριθμού πρωτοκόλλου, οι Φορείς Υλοποίησης εισάγουν το υπηρεσιακό πρωτόκολλο στο πληροφοριακό σύστημα. Μετά την υποβολή της έντυπης μορφής των αιτήσεων ενίσχυσης, ο αρμόδιος φορέας Υλοποίησης προβαίνει στην αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης». Β. Στο Άρθρο 11 «Καταχώρηση και διαδικασία αξιολό γησης αιτήσεων ενίσχυσης», το σημείο Β «Διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων» αντικαθίσταται «Η αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης ολοκληρώνε ται από το φορέα Υλοποίησης, με βάση την ακόλουθη διαδικασία: 1. Διοικητικός επιτόπιος έλεγχος Ο διοικητικός έλεγχος γίνεται στο σύνολο των αιτήσε ων με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 18 της παρούσας απόφασης. Επιτόπιος έλεγχος πραγματοποιείται μόνον σε περι πτώσεις καταγγελίας ή υπονοιών για απάτη. Στην περί πτωση αυτή, γίνονται διοικητικοί ή/και επιτόπιοι έλεγχοι από το Φορέα Υλοποίησης ή/και την EYE ΠΑΑ Αντα γωνιστικότητα, προκειμένου να εξακριβωθεί το βάσιμο ή μη της καταγγελίας. 2. Κατάταξη αιτήσεων με βάση τη σειρά βαθμολογίας Στο στάδιο αυτό, με βάση τις διαθέσιμες πιστώσεις και τη συνολική βαθμολογία που συγκέντρωσαν από τα κριτήρια επιλογής, οι υποψήφιοι κατατάσσονται με φθί νουσα σειρά σε εν δυνάμει δικαιούχους και επιλαχόντες. Σε χωριστή κατάσταση καταχωρούνται οι απορριπτό μενοι με τους λόγους απόρριψής τους. Οι Φ.Υ. ενημερώνουν το Φ.Ε. για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης. Ο Φ.Ε., αφού διασφαλίσει μέσω δειγματοληπτικών ελέγ χων ότι τηρούνται τα κριτήρια ένταξης, ενημερώνει τους Φ.Υ. να δημοσιοποιήσουν τις καταστάσεις με τους εν δυνάμει δικαιούχους, επιλαχόντες και απορριπτόμενους. 3. Δημοσιοποίηση Οι Φ.Υ. δημοσιοποιούν τις καταστάσεις με τους εν δυνάμει δικαιούχους, επιλαχόντες, απορριπτόμενους με: α) Ανάρτηση για διάστημα δέκα (10) τουλάχιστον ερ γασίμων ημερών στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της αιρετής Περιφέρειας και της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οι κείας Περιφερειακής Ενότητας. β) Αποστολή των καταστάσεων στους δήμους και στις κοινότητες της περιοχής ευθύνης τους με την επισή μανση ότι αυτές πρέπει να δημοσιοποιηθούν με κάθε πρόσφορο μέσο και τουλάχιστον να αναρτηθούν για διάστημα δέκα (10) εργασίμων ημερών στον πίνακα ανα κοινώσεων της έδρας του Δήμου και των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων. Αποδεικτικά της δημοσιοποίησης των καταστάσεων τηρούνται στα αρχεία του Φ.Υ. Οι καταστάσεις με τους εν δυνάμει δικαιούχους, επιλα χόντες και απορριπτόμενους, οι οποίες περιλαμβάνουν τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν και τους λό γους απόρριψης, αντίστοιχα, φέρουν την επισήμανση ότι η οριστική κρίση γίνεται μετά την ολοκλήρωση της εξέ τασης των ενστάσεων που ενδεχομένως θα υποβληθούν. 4. Οι ενδιαφερόμενοι εντός δέκα (10) εργάσιμων ημε ρών από την ημερομηνία δημοσιοποίησης, δύνανται να υποβάλλουν ένσταση. Η ένσταση υποβάλλεται στο Φορέα Υλοποίησης και εξετάζεται εντός δέκα (10) ερ γάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της, από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται με ευθύνη του Φορέα Υλοποίησης με απόφαση του Περιφερειάρχη της αντίστοιχης Περιφέρειας για το σκοπό αυτό και στην οποία συμμετέχει τουλάχιστον ένας γεωτεχνικός. Στις ανωτέρω επιτροπές δεν μπορούν να συμμετέ χουν μέλη τα οποία διεξήγαγαν σε προγενέστερο στάδιο οποιονδήποτε έλεγχο που αφορούσε την αξιολόγηση της αίτησης ενίσχυσης του ενιστάμενου. Τα τελικά αποτελέσματα των ενστάσεων θεωρούνται οριστικά και κοινοποιούνται στο Φορέα Υλοποίησης, ώστε να οριστικοποιηθεί η κατάσταση των εν δυνάμει δικαιούχων, επιλαχόντων και απορριπτόμενων». Άρθρο 8 Έγκριση δικαιούχων Α. Στο Άρθρο 12 «Έγκριση δικαιούχων», παράγραφος 1, το σημείο α αντικαθίσταται

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4193 «Εισήγηση του φορέα υλοποίησης όπου, μεταξύ άλ λων, αναφέρονται αναλυτικά οι τρόποι με τους οποίους δημοσιοποιήθηκε η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέρο ντος, καθώς και έκθεση ελέγχου με τα συγκεντρωτικά στοιχεία που προκύπτουν μετά την ολοκλήρωση της καταχώρησης των αποτελεσμάτων των διενεργηθέντων διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων στο Πληροφοριακό Σύστημα, υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο του αρ μόδιου τμήματος και τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης». Β. Στο Άρθρο 12 «Έγκριση δικαιούχων», παράγραφος 1, το σημείο β αντικαθίσταται «Αντίγραφα των επιτόπιων προενταξιακών ελέγχων, για όσους δικαιούχους έχουν πραγματοποιηθεί αυτοί, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 18 της αριθ / κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2556/Β / ) καθώς και αντίγραφα των πρακτικών της επιτροπής εξέτασης ενστάσεων». Άρθρο 9 Διαχείριση και υπογραφή σύμβασης Α. Στο Άρθρο 13 «Διαχείριση και υπογραφή σύμβασης», η παράγραφος 1 αντικαθίσταται «Οι Φ.Υ., με τη λήψη της απόφασης έγκρισης του άρ θρου 12 της παρούσας, ενημερώνουν τους δικαιούχους ότι πρέπει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών να προσέλ θουν στην έδρα του φορέα προκειμένου να υπογράψουν τη σχετική σύμβαση. Η μη προσέλευση του υποψηφίου προς ένταξη για υπογραφή της σύμβασης μετά την πα ρέλευση της προθεσμίας, συνεπάγεται μη ένταξή του στη Δράση, με εξαίρεση τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Η σύμβαση περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω: Τα συμβαλλόμενα μέρη Το σκοπό και το αντικείμενο της σύμβασης Τη διάρκεια της σύμβασης Τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών Το ετήσιο και συνολικό ύψος ενίσχυσης και τη δια δικασία χορήγησης αυτής Τους ελέγχους και τις κυρώσεις που προβλέπονται σε εφαρμογή εθνικών και κοινοτικών διατάξεων σε πε ρίπτωση αθέτησης των όρων της σύμβασης Τις περιπτώσεις ανάκληση της σύμβασης και την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών Τον όρο «Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο φίμων διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της σύμβα σης σε περίπτωση που αυτό καταστεί αναγκαίο από την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία» Η σύμβαση συνοδεύεται από το ΕΣΠΔ του πρώτου έτους εφαρμογής. Όσοι εκ των δικαιούχων δεν υπέβαλαν αντίγραφο ομα δικής σύμβασης με Πιστοποιητικό Φορέα με την αίτηση ενίσχυσης, είναι υποχρεωμένοι να την υποβάλουν κατά την υπογραφή της σύμβασης. Οι υποψήφιοι της υπ' αριθμ / Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εξαιρούνται, προκειμένου να υπογράψουν τη σύμβαση της Δράσης, από την υποχρέωση προσκόμισης αντι γράφου ομαδικής σύμβασης με Πιστοποιητικό Φορέα. Η σύμβαση και τα ΕΣΠΔ τροποποιούνται, εφόσον απαιτείται, όπως ορίζεται στο άρθρο 15 της παρούσας απόφασης». Β. Στο Άρθρο 13 «Διαχείριση και υπογραφή σύμβασης», η παράγραφος 2 αντικαθίσταται «Μετά τη λήξη της τρέχουσας προγραμματικής περιό δου , οι δικαιούχοι που εξακολουθούν να έχουν ενεργές συμβάσεις αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσαρμόσουν τις δεσμεύσεις τους σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του νέου προγράμματος, όπως αυτό θα προκύψει κατά τη νέα προγραμματική περίοδο. Εάν η προσαρμογή δεν είναι αποδεκτή από το δικαιούχο, η δέσμευση παύει να ισχύει χωρίς να ζητεί ται επιστροφή των καταβληθέντων ενισχύσεων για την περίοδο κατά την οποία ίσχυε». Άρθρο 10 Τροποποίηση Σύμβασης και ΕΣΠΔ Μεταβιβάσεις Στο Άρθρο 15 «Τροποποίηση Σύμβασης και ΕΣΠΔ Μεταβιβάσεις», η παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Το ΕΣΠΔ τροποποιείται στην περίπτωση που ο δι καιούχος εγκαταστήσει μέρος ή ολόκληρη τη φυτεία σακχαροτεύτλων σε αγροτεμάχια διαφορετικά από αυτά στα οποία είχε αρχικά προγραμματίσει και είχε περιγρά ψει στο αρχικώς υποβληθέν ΕΣΠΔ, το οποίο κατατέθηκε με τη δήλωση εφαρμογής. Οι δικαιούχοι υποβάλλουν τεκμηριωμένη αίτηση τροποποίησης του ΕΣΠΔ στο Φ.Υ., οπωσδήποτε πριν την έναρξη σποράς της τρέχουσας καλλιεργητικής περιόδου και έως την ημερομηνία υποβο λής της ΑΕΕ εκάστου έτους. Το αίτημα για τροποποίηση ΕΣΠΔ ελέγχεται από το Φ.Υ. και εγκρίνεται ή απορρί πτεται. Σε περίπτωση απόρριψης ισχύει το τελευταίο εγκεκριμένο ΕΣΠΔ. Σε κάθε περίπτωση, η τροποποίηση του ΕΣΠΔ αφορά το επόμενο έτος εφαρμογής». Άρθρο 11 Διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης Α. Στο Αρθρο 17 «Διαδικασία χορήγησης της ενίσχυ σης», η παράγραφος 2 αντικαθίσταται «Με τη συμπλήρωση ενός έτους από την ημερομηνία έναρξης των δεσμεύσεων του έτους εφαρμογής και κάθε έτους που έπεται, και εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημε ρών, οι δικαιούχοι υποβάλλουν στο φορέα υλοποίησης δή λωση εφαρμογής. Η δήλωση εφαρμογής υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα που υποστηρίζει την εφαρμογή της Δράσης και λαμβάνει ηλεκτρονικό πρωτόκολλο. Εξαίρεση αποτελεί η δήλωση εφαρμογής του πρώτου έτους εφαρμογής, η οποία υποβάλλεται στο φορέα υλοποίησης με την υπογραφή της σύμβασης της δράσης και εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, στην περίπτωση που η σύμβαση της δράσης δεν έχει υπογραφεί κατά την ως άνω περιγραφείσα χρονική περίοδο. Η δήλωση εφαρμογής συνοδεύεται από: α) το πρόγραμμα λίπανσης το οποίο ακολούθησαν το αντίστοιχο έτος εφαρμογής. β) το πρόγραμμα άρδευσης το οποίο ακολούθησαν το αντίστοιχο έτος εφαρμογής (μόνο για τους δικαιούχους οι οποίοι εφαρμόζουν τη Μεθοδολογία Β). γ) τα νόμιμα παραστατικά ΚΒΣ ή ΚφΑΣ, κατά περίπτω ση (Δελτία αποστολής, τιμολόγια ή/και λοιπά παραστα τικά αγοράς) των λιπασμάτων τα οποία χρησιμοποιή θηκαν στα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης που ήταν ενταγμένα στη Δράση το αντίστοιχο έτος εφαρμογής. δ) το Ετήσιο Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, στο οποίο περιγράφεται η διαχείριση των αγροτεμαχίων τα οποία πρόκειται να καλλιεργηθούν με σακχαρότευτλο το επόμενο έτος εφαρμογής συμπεριλαμβανομένων στοι χείων σχετικά με τη λίπανση και άρδευση των αγροτε μαχίων αυτών. ε) τη βεβαίωση του αρμόδιου Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων για την ποσότητα αρδευτικού νερού που εφαρμόστηκε στα ενταγμένα στη Δράση αγροτεμάχια το αντίστοιχο έτος εφαρμογής (μόνο για τους δικαιού χους οι οποίοι εφαρμόζουν τη Μεθοδολογία Β). στ) την «Αίτηση Δήλωση Πληροφοριακό Δελτίο Τευτλο καλλιέργειας» για το επόμενο έτος εφαρμογής. εφόσον αυτή υπάρχει. ζ) την ετήσια σύμβαση με την ΕΒΖ Α.Ε. για το έτος εφαρμογής του οποίου ο δικαιούχος αιτείται την πληρω μή, με την εξαίρεση του πρώτου έτους εφαρμογής για το

6 4194 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) οποίο η σύμβαση με την ΕΒΖ Α.Ε. έχει ήδη προσκομισθεί στο πλαίσιο της αίτησης ενίσχυσης της Δράσης. η) την ομαδική σύμβαση με Πιστοποιητικό φορέα για το επόμενο έτος εφαρμογής, στην περίπτωση που η υφιστάμενη σύμβαση δεν καλύπτει το επόμενο έτος εφαρμογής. Ειδικότερα, οι δικαιούχοι της υπ αριθμ / Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποχρεούνται να προσκομίσουν, στο πλαίσιο της δήλω σης εφαρμογής του πρώτου έτους εφαρμογής (2012), αντίγραφο ομαδικής σύμβασης με τον Πιστοποιητικό Φορέα που να καλύπτει τουλάχιστον το δεύτερο έτος εφαρμογής (2013). Από την υποχρέωση προσκόμισης αντιγράφου της ομαδικής σύμβασης με Πιστοποιητικό φορέα για το επόμενο έτος εφαρμογής, στην περίπτωση που η υφιστάμενη σύμβαση δεν καλύπτει το επόμενο έτος εφαρμογής, εξαιρούνται οι δικαιούχοι που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς ανωτέρας βίας εξαιρετικών περιπτώσεων του άρθρου 21 της παρούσας απόφασης. θ) το ομαδικό Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης του AGR02 του Πιστοποιητικού Φορέα με επισυναπτόμενο κατάλογο παραγωγών, όπου περιλαμβάνεται ο δικαιούχος και τα στοι χεία των αγροτεμαχίων του. Εξαιρούνται από την υποχρέ ωση προσκόμισης ομαδικού Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης AGR02 από Πιστοποιητικό φορέα για το πρώτο έτος εφαρ μογής (2012), οι υποψήφιοι της υπ αριθμ / Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι οποίοι καλύπτο νται από το από 25/11/2013 πόρισμα της έκθεσης της ομάδας εργασίας που συγκροτήθηκε με την υπ αριθμ. 516/120684/ Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Μετά την ηλεκτρονική τους υποβολή, οι δηλώσεις εφαρμογής εκτυπώνονται από το πληροφοριακό σύ στημα και διαβιβάζονται με ευθύνη των ενδιαφερομέ νων πλήρως συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες σε έντυπη μορφή, με τα συνυποβαλλόμενα παραστατικά, στους αρμόδιους φορείς Υλοποίησης, όπου και λαμ βάνουν υπηρεσιακό αριθμό πρωτοκόλλου. Οι δηλώσεις εφαρμογής υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στο Φ.Υ. έως και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής. Μετά την παραλαβή της έντυπης δήλωσης εφαρμογής και τη χο ρήγηση υπηρεσιακού αριθμού πρωτοκόλλου, οι Φορείς Υλοποίησης εισάγουν το υπηρεσιακό πρωτόκολλο στο πληροφοριακό σύστημα. Τα παραστατικά των σημείων α (πρόγραμμα λίπανσης), β (πρόγραμμα άρδευσης) και δ (ΕΣΠΔ), υποβάλλονται από το δικαιούχο μηχανογραφικά μέσω του πληροφο ριακού συστήματος που υποστηρίζει την εφαρμογή της Δράσης. Το σύνολο των παραστατικών που έχουν υπο βληθεί μηχανογραφικά (παραστατικά των σημείων α, β και δ), εκτυπώνονται από το πληροφοριακό σύστημα με ευθύνη του δικαιούχου και μαζί με τα παραστατικά των σημείων γ (παραστατικά ΚΒΣ ή ΚΦΑΣ, κατά περίπτω ση), ε (βεβαίωση Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων) στ (Αίτηση Δήλωση Πληροφοριακό δελτίο τευτλοκαλλιέρ γειας) και ζ (ετήσια σύμβαση με ΕΒΖ), υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, μαζί με την έντυπη μορφή της δήλωσης εφαρμογής, στο Φ.Υ. Τα παραστατικά των σημείων η (σύμβαση με πιστο ποιητικό φορέα) και θ (πιστοποιητικό συμμόρφωσης), αποστέλλονται με ευθύνη της ΕΒΖ Α.Ε σε ακριβή φω τοαντίγραφα και σε ηλεκτρονική μορφή στον ΟΠΕΚΕ ΠΕ, ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη ενσωμάτωσης τους στο μηχανογραφικό σύστημα. Διευκρινίζεται ότι για τα ανωτέρω παραστατικά των σημείων η και θ, οι Φ.Υ. εκτυπώνουν από τη μηχανογραφική εφαρμογή το σώμα των κειμένων και τα αντίστοιχα Παραρτήματα, τα οποία τηρούν στο υπηρεσιακό τους αρχείο». Β. Στο Άρθρο 17 «Διαδικασία χορήγησης της ενίσχυ σης», η παράγραφος 4 αντικαθίσταται «Οι αναλυτικές καταστάσεις πληρωμής δημοσιοποιού νται στον πίνακα ανακοινώσεων των φορέων υλοποίη σης προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι και κάθε τρίτος που έχει έννομο συμφέρον. Επί των αναρτημένων αναλυτικών καταστάσεων πληρωμής, δύ νανται να υποβληθούν από τους δικαιούχους ενστάσεις εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης ανάρτησης». Γ. Στο Άρθρο 17 «Διαδικασία χορήγησης της ενίσχυ σης», η παράγραφος 5 αντικαθίσταται «Οι ενστάσεις εξετάζονται εντός διαστήματος δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους, από τριμελή επιτροπή στην οποία συμμετέχει τουλάχι στον ένας γεωτεχνικός, η οποία ορίζεται με απόφαση του Περιφερειάρχη και αποτελείται από υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας ή/και της Περιφέρειας, εφόσον δεν υπάρχει η δυνατότητα στελέχωσης της επιτροπής με υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας. Στην επι τροπή εξέτασης των ενστάσεων δεν μπορούν να συμ μετέχουν μέλη τα οποία διεξήγαγαν, σε προγενέστερο στάδιο, οποιοδήποτε έλεγχο που αφορούσε την αίτηση πληρωμής και τη δήλωση εφαρμογής του ενιστάμενου». Δ. Στο Άρθρο 17 «Διαδικασία χορήγησης της ενίσχυ σης», η παράγραφος 6 αντικαθίσταται «Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων, οι φορείς υλοποί ησης συγκροτούν ανά Πρόσκληση, φάκελο πληρωμής δικαιούχων και προβαίνουν στην αναγνώριση και εκκα θάριση της δαπάνης. Ο έλεγχος των φακέλων πληρωμής διενεργείται από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του φορέα υλοποίησης, σύμφωνα με το ισχύον έγγραφο ανά θεσης αρμοδιοτήτων και σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο φάκελος πληρωμής περιλαμβάνει: α) Συγκεντρωτική Κατάσταση/Λίστα Ελέγχου Εκκα θάρισης (check list) με τα συγκεντρωτικά στοιχεία ανά Περιφερειακή Ενότητα, για κάθε παρτίδα πληρωμής, όπως αυτά προκύπτουν μετά την ολοκλήρωση και κα ταχώριση στη Βάση Δεδομένων των αποτελεσμάτων των διενεργηθέντων διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων, υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο ελεγκτή, τον προϊστά μενο του αρμόδιου τμήματος και τον προϊστάμενο του φορέα υλοποίησης. Στα στοιχεία περιλαμβάνεται και η «Βεβαίωση επιλεξιμότητας δαπανών». β) Κατάσταση/Λίστα Ελέγχου, για κάθε παρτίδα πλη ρωμής, με συγκεντρωτική αναφορά των αποτελεσμάτων των διενεργηθέντων διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων, υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο του αρμόδιου τμή ματος και τον προϊστάμενο του φορέα υλοποίησης. γ) Αναλυτική Κατάσταση Δείγματος Πληρωμών, υπογε γραμμένη από τους αρμόδιους ελεγκτές, τον προϊστάμενο του αρμόδιου τμήματος και τον προϊστάμενο του φορέα υλοποίησης, στην οποία εμφανίζονται οι δικαιούχοι που περιλαμβάνονται στο δείγμα ελέγχου το οποίο επιλέγεται από το σύνολο των δικαιούχων που περιλαμβάνονται στην Αναλυτική Ονομαστική Κατάσταση Πληρωμής. δ) Κατάσταση/Λίστα διοικητικού υπολογιστικού ελέγ χου υπογεγραμμένη από τους αρμόδιους ελεγκτές. ε) Την πρώτη και την τελευταία σελίδα της Αναλυτικής Ονομαστικής Κατάστασης Πληρωμής των δικαιούχων ενί σχυσης υπογεγραμμένη από τους αρμόδιους ελεγκτές, τον αρμόδιο ελεγκτή της δράσης, τον προϊστάμενο του αρμόδιου τμήματος και τον προϊστάμενο του φορέα υλοποίησης, στην οποία περιλαμβάνονται τα αναλυτικά στοιχεία των δικαιούχων, των τυχόν κυρώσεων που έχουν επιβληθεί, το ποσό της Δημόσιας Δαπάνης και η αντίστοι χη Κοινοτική Συμμετοχή. Η πλήρης Αναλυτική Ονομαστι

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4195 κή Κατάσταση Πληρωμής διαβιβάζεται σε ηλεκτρονική μορφή ή με υποβολή μαγνητικού μέσου στον ΟΠΕΚΕΠΕ. στ) Συγκεντρωτική κατάστασης πληρωμής επί της οποίας πραγματοποιείται η αναγνώριση και εκκαθάριση της συνολικής δαπάνης και υπογράφεται από τον αρμό διο ελεγκτή της δράσης, τον προϊστάμενο του αρμόδιου τμήματος και τον προϊστάμενο του φορέα υλοποίησης». Άρθρο 12 Κυρώσεις Α. Στο Άρθρο 19 «Κυρώσεις», παράγραφος 2 «Μείωση της ενίσχυσης και αποκλεισμός από τη Δράση βάσει της έκτασης», το σημείο στ αντικαθίσταται «Εφόσον σε αγροτεμάχιο διαπιστώνεται η ύπαρξη άλ λης καλλιέργειας από τη δηλωθείσα στο ΕΣΠΔ ή αλλαγή χρήσης, ισχύουν τα κάτωθι: Αλλαγή καλλιέργειας Σε περίπτωση που σε ένα ή περισσότερα αγροτεμάχια κατά τον διοικητικό ή επιτόπιο έλεγχο διαπιστωθεί για πρώτη φορά άλλη καλλιέργεια από αυτή που έχει δη λωθεί στο εγκεκριμένο ΕΣΠΔ, επιβάλλεται ποσοστιαία μείωση του συνολικά δικαιούμενου ποσού ενίσχυσης κατά ποσοστό που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ της έκτασης με επιλέξιμη καλλιέργεια του εγκεκριμένου ΕΣΠΔ και της προσδιορισθείσας έκτασης με επιλέξιμη καλλιέργεια, σύμφωνα με τον τύπο: 100 Χ έκταση εγκεκριμένου ΕΣΠΔ προσδιορισθείσα (%) (1) έκταση εγκεκριμένου ΕΣΠΔ Σε περίπτωση πρώτης, δεύτερης, τρίτης και τέταρτης επανάληψης της παράβασης, επιβάλλεται ποσοστιαία μείωση που κλιμακώνεται σύμφωνα με τον τύπο: n Χ 100 Χ έκταση εγκεκριμένου ΕΣΠΔ προσδιορισθείσα (%) (2) έκταση εγκεκριμένου ΕΣΠΔ όπου n = 2.5, 5, 10 και 20 για την πρώτη, δεύτερη, τρίτη και τέταρτη επανάληψη, αντίστοιχα. Όταν η μείωση αντιπροσωπεύει ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 50% του ετήσιου ύψους ενίσχυσης, δεν χο ρηγείται καμία ενίσχυση για το εν λόγω ημερολογιακό έτος. Επανάληψη της ως άνω υπέρβασης συνεπάγεται οριστική αποβολή του δικαιούχου από τη δράση και επιστροφή των μέχρι τότε καταβληθεισών ενισχύσεων, προσαυξημένων με τους νόμιμους τόκους. Αλλαγή χρήσης Όταν σε ένα ή περισσότερα αγροτεμάχια διαπιστωθεί αλλαγή χρήσης, ο δικαιούχος θεωρείται ότι ενήργησε εκ προθέσεως και η ενίσχυση για το συγκεκριμένο έτος εφαρ μογής δεν καταβάλλεται. Τυχόν επανάληψη της ως άνω παράβασης συνεπάγεται αποβολή του δικαιούχου από τη Δράση και επιστροφή των μέχρι τότε καταβληθεισών ενισχύσεων προσαυξημένων με τους νόμιμους τόκους. Β. Στο Άρθρο 19 «Κυρώσεις», παράγραφος 2 «Μείωση της ενίσχυσης και αποκλεισμός από τη Δράση βάσει της έκτασης», προστίθεται σημείο ζ «Ως μη προσδιορισθείσες θεωρούνται οι εκτάσεις εφό σον δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός των εκτάσεων που καλύπτονται από τη σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνονται και: η ασυμφωνία χαρτογραφικών κωδικών & η μη ύπαρξη παραστατικών νόμιμης κατοχής των αγροτεμαχίων». Γ. Στο Άρθρο 19 «Κυρώσεις», η παράγραφος 3 «Μη τήρηση της πολλαπλής συμμόρφωσης» αντικαθίσταται «Σε περίπτωση μη τήρησης της Πολλαπλής Συμμόρφω σης, εφαρμόζονται οι μειώσεις που προβλέπονται στις αποφάσεις εφαρμογής του εν λόγω καθεστώτος, όπως ισχύουν κάθε φορά. Οι μειώσεις επιβάλλονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και οι υπολογισμός τους διασφαλίζεται μέσω των ετήσιων δειγματοληπτικών ελέγχων που πραγματο ποιούνται σύμφωνα με την ετήσια εγκύκλιο εγχειρίδιο διαδικασιών του ΟΠΕΚΕΠΕ». Δ. Στο Άρθρο 19 «Κυρώσεις», η παράγραφος 4 «Μη υπο βολή Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης, αίτησης πληρωμής και δήλωσης εφαρμογής από το δικαιούχο» μετονομάζεται σε «Μη υποβολή Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης/αίτησης πληρωμής και δήλωσης εφαρμογής από το δικαιούχο» και αντικαθίσταται «Ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει κάθε χρόνο Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης/αίτηση πληρωμής με αναφορά στον κωδικό παράλληλης Δράσης που εφαρμόζει ανά αγροτεμάχιο. Μη τήρηση της ανωτέρω υποχρέωσης επι φέρει αποκλεισμό από την ενίσχυση για το συγκεκριμένο έτος εφαρμογής, εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιπτώσεων, όπως αυτές περιγράφο νται στο Άρθρο 21 της οικείας ΚΥΑ. Τυχόν επανάληψη της ως άνω παράβασης συνεπάγεται μονομερή διακοπή της σύμβασης και επιβολή των σχετικών κυρώσεων της παραγράφου 6 «Διακοπή της σύμβασης» του Άρθρου 19 της οικείας κοινής υπουργικής απόφασης. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στην περίπτωση μη υποβολής της δήλωσης εφαρμογής. Ως μη υποβολή αίτησης πληρωμής δήλωσης εφαρμο γής θεωρείται η μη υποβολή τους εντός εξαμήνου από την καταληκτική ημερομηνία». Ε. Στο Άρθρο 19 «Κυρώσεις», η παράγραφος 7 «Μη συνεργασία κατά τη διάρκεια των ελέγχων» αντικαθί σταται «Σε περίπτωση που ο δικαιούχος αρνείται τον έλεγχο ή δεν διευκολύνει ή παρεμποδίζει με οποιοδήποτε τρόπο ή δεν συνεργάζεται με εθνικά και κοινοτικά εξουσιοδοτη μένα ελεγκτικά όργανα κατά τη διεξαγωγή των ελέγχων, η εκμετάλλευσή του θεωρείται ως μη ανευρεθείσα και δεν χορηγείται καμία ενίσχυση». ΣΤ. Στο Άρθρο 19 «Κυρώσεις», παράγραφος 8 «Πρόσθε τες κυρώσεις», το σημείο α «Μη προσκόμιση πιστοποιη τικού συμμόρφωσης σύμβασης με ΕΒΖ Α.Ε.» μετονομά ζεται σε «Μη προσκόμιση πιστοποιητικού συμμόρφωσης/ σύμβασης με πιστοποιητικό φορέα/σύμβασης με ΕΒΖ Α.Ε. Προσκόμιση πιστοποιητικού συμμόρφωσης / σύμβασης με ΕΒΖ Α.Ε. που δεν καλύπτει το σύνολο της ενταγμένης έκτασης» και αντικαθίσταται «Σε περίπτωση που διαπιστωθεί έλλειψη του Πιστοποι ητικού συμμόρφωσης για το AGR02 για το αιτούμενο προς πληρωμή έτος εφαρμογής ή έλλειψη σύμβασης με Πιστο ποιητικό φορέα (στην περίπτωση που η υφιστάμενη σύμ βαση δεν καλύπτει το επόμενο έτος εφαρμογής) ή έλλειψη σύμβασης με την ΕΒΖ Α.Ε. για το αιτούμενο προς πληρωμή έτος εφαρμογής, δεν χορηγείται καμία ενίσχυση για το συγκεκριμένο έτος εφαρμογής. Εξαιρούνται της εν λόγω κύρωσης, οι περιπτώσεις που διαπιστωθεί έλλειψη Πιστοποι ητικού συμμόρφωσης για το AGR02 ή έλλειψη σύμβασης με Πιστοποιητικό Φορέα για το πρώτο έτος εφαρμογής (2012) των δικαιούχων της υπ αριθμ / Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Τυχόν επανάληψη της ως άνω παράβασης συνεπάγεται αποβολή του δικαιούχου από τη Δράση και επιστροφή των μέχρι τότε καταβληθεισών ενι σχύσεων προσαυξημένων με τους νόμιμους τόκους. Σε περίπτωση που η προσκομισθείσα σύμβαση με την ΕΒΖ Α.Ε. δεν καλύπτει το σύνολο, αλλά τμήμα της ενταγ μένης έκτασης, για το συγκεκριμένο έτος εφαρμογής κα ταβάλλεται ενίσχυση που αντιστοιχεί στην έκταση της σύμβασης με την ΕΒΖ Α.Ε. Σε περίπτωση επανάληψης για δεύτερη φορά, καταβάλλεται η ενίσχυση που αντιστοιχεί στην έκταση της σύμβασης με την ΕΒΖ Α.Ε. για το συγκε κριμένο έτος και επιπλέον επιβάλλεται μείωση του συνολικά δικαιούμενου ποσού ενίσχυσης κατά 5% για το εν λόγω

8 4196 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) έτος. Σε περίπτωση επανάληψης για τρίτη φορά, κα ταβάλλεται η ενίσχυση που αντιστοιχεί στην έκταση της σύμβασης με την ΕΒΖ Α.Ε. για το συγκεκριμένο έτος και επιπλέον επιβάλλεται μείωση του συνολικά δικαιούμενου ποσού ενίσχυσης κατά 10% για το εν λόγω έτος. Σε περίπτωση επανάληψης για τέταρτη φορά, καταβάλλεται η ενίσχυση που αντιστοιχεί στην έκταση της σύμβασης με την ΕΒΖ Α.Ε. για το συγκε κριμένο έτος και επιπλέον επιβάλλεται μείωση του συνολικά δικαιούμενου ποσού ενίσχυσης κατά 20% για το εν λόγω έτος. Σε περίπτωση επανάληψης για πέμπτη φορά, καταβάλλεται η ενίσχυση που αντι στοιχεί στην έκταση της σύμβασης με την ΕΒΖ Α.Ε. για το συγκεκριμένο έτος και επιπλέον επιβάλλεται μείωση του συνολικά δικαιούμενου ποσού ενίσχυσης κατά 40% για το εν λόγω έτος. Σε περίπτωση που το προσκομισθέν Πιστοποιητικό συμμόρφωσης δεν καλύπτει το σύνολο, αλλά τμήμα της ενταγμένης έκτασης, για το συγκεκριμένο έτος εφαρμογής καταβάλλεται ενίσχυση που αντιστοιχεί στην πιστοποιη θείσα έκταση και επιπλέον επιβάλλεται μείωση του συ νολικά δικαιούμενου ποσού ενίσχυσης κατά 5% για το εν λόγω έτος. Σε περίπτωση επανάληψης για δεύτερη φορά, καταβάλλεται η ενίσχυση που αντιστοιχεί στην πιστοποι ηθείσα έκταση για το συγκεκριμένο έτος και επιπλέον επιβάλλεται μείωση του συνολικά δικαιούμενου ποσού ενίσχυσης κατά 10% για το εν λόγω έτος. Σε περίπτωση επανάληψης για τρίτη φορά, καταβάλλεται η ενίσχυση που αντιστοιχεί στην πιστοποιηθείσα έκταση για το συγκεκρι μένο έτος και επιπλέον επιβάλλεται μείωση του συνολικά δικαιούμενου ποσού ενίσχυσης κατά 20% για το εν λόγω έτος. Σε περίπτωση επανάληψης για τέταρτη φορά, κατα βάλλεται η ενίσχυση που αντιστοιχεί στην πιστοποιηθείσα έκταση για το συγκεκριμένο έτος και επιπλέον επιβάλλεται μείωση του συνολικά δικαιούμενου ποσού ενίσχυσης κατά 40% για το εν λόγω έτος. Σε περίπτωση επανάληψης για πέμπτη φορά, δεν καταβάλλεται καμία ενίσχυση για το συγκεκριμένο έτος εφαρμογής». Ζ. Στο Άρθρο 19 «Κυρώσεις», παράγραφος 8 «Πρόσθε τες κυρώσεις», το σημείο γ «Έλλειψη νόμιμων παραστατι κών δαπανών, συγκεντρωτικά τιμολόγια λιπασμάτων νια εντός και εκτός Δράσης αγροτεμάχια» αντικαθίσταται «Εφόσον ο δικαιούχος δεν προσκομίσει στην ελε γκτική αρχή νόμιμα παραστατικά ΚΒΣ ή ΚΦΑΣ, κατά περίπτωση (Δελτία αποστολής, τιμολόγια, ή/και λοιπά παραστατικά αγοράς) ή/και τα παραστατικά: Έχουν εκδοθεί εκτός των νόμιμων προθεσμιών από την τελευταία δόση λίπανσης, δηλαδή μετά την παρέ λευση ενός μηνός από την ημερομηνία εφαρμογής της τελευταίας δόσης λίπανσης και δεν συνοδεύονται από δελτία αποστολής, τα οποία να έχουν εκδοθεί μέχρι τις προβλεπόμενες ημερομηνίες πραγματοποίησης της τελευταίας δόσης λίπανσης ή Δεν είναι θεωρημένα από τη Δ.Ο.Υ. βάσει ΚΒΣ ή όπως προβλέπεται βάσει ΚΦΑΣ, κατά περίπτωση, τότε δεν δικαιούνται καμία ενίσχυση για το έτος πα ράβασης. Εφόσον ο δικαιούχος προσκομίσει συγκεντρωτικά παραστατικά ΚΒΣ ή ΚΦΑΣ, κατά περίπτωση, για τα λι πάσματα για τα εντός και εκτός Δράσης αγροτεμάχια, τότε επιβάλλεται μείωση της συνολικής δικαιούμενης ενίσχυσης κατά 30%. Σε περίπτωση επανάληψης δεν καταβάλλεται καμία ενίσχυση για το έτος. Επανάληψη για τρίτη φορά στην πενταετία, συνεπάγεται οριστική αποβολή του δικαιούχου από τη Δράση και επιστροφή των μέχρι τότε καταβληθεισών ενισχύσεων, προσαυξη μένων με τους νόμιμους τόκους». * * Άρθρο 13 Ανωτέρα Βία Εξαιρετικές περιπτώσεις Το Άρθρο 21 «Ανωτέρα βία» μετονομάζεται σε «Ανω τέρα βία Εξαιρετικές περιπτώσεις» και αντικαθίσταται «Δύνανται να γίνουν δεκτές οι ακόλουθες ιδίως πε ριπτώσεις ανωτέρας βίας ή εξαιρετικές περιπτώσεις: α) θάνατος δικαιούχου, β) μακροχρόνια ανικανότητα του δικαιούχου προς ερ γασία, γ) απαλλοτρίωση σημαντικού τμήματος της εκμετάλ λευσης, εφόσον αυτή δεν ήταν προβλέψιμη την ημέρα ανάληψης της δέσμευσης, δ) σοβαρή φυσική καταστροφή που έπληξε σημαντικά τη γεωργική εκμετάλλευση. Οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή οι εξαιρετικές περι πτώσεις πρέπει να γνωστοποιούνται εγγράφως στο Φ.Υ. εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη στιγμή που ο δικαιούχος είναι σε θέση να το πράξει. Ο Φ.Υ. αξιολογεί τις ανωτέρω περιπτώσεις και τις δι αβιβάζει σε τριμελή επιτροπή, η οποία συστήνεται από υπαλλήλους του, η οποία και γνωμοδοτεί. Στην ανωτέρω επιτροπή δύναται να συμμετέχει και υπάλληλος της Νο μικής υπηρεσίας εφόσον υφίσταται. Τα αποτελέσματα της γνωμοδότησης εισάγονται στο πληροφοριακό σύ στημα και γνωστοποιούνται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.». Άρθρο 14 Κανόνες εφαρμογής Α. Στο Άρθρο 22 «Κανόνες εφαρμογής», η παράγραφος 1 αντικαθίσταται «Ένας δικαιούχος δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση ενί σχυσης σε περισσότερες από μία (1) δράσεις του Μέτρου 214. Εξαίρεση αποτελούν: α) οι γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις που αφορούν ζώα β) η γεωργοπεριβαλλοντική δράση 1.1 «Βιολογική Γεωργία» για αγροτεμάχια τα οποία δεν χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της δράσης 1.1. και γ) ενδιαφερόμενοι που τη στιγμή δημοσιοποίησης μιας Πρό σκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ήταν απορριπτόμενοι τελικής κατάταξης άλλης δράσης που είχε προκηρυχθεί και αφορούσε σε προγενέστερο έτος εφαρμογής». Β. Στο Άρθρο 22 «Κανόνες εφαρμογής», προστίθεται παράγραφος 8 «Όταν η αιτούμενη προς ένταξη ή/και πληρωμή έκταση ενός αγροτεμαχίου της εκμετάλλευσης, είναι μικρότερη από την έκταση του αγροτεμαχίου όπως αυτή αποτυ πώνεται στην ΑΕΕ, οι δεσμεύσεις του προτύπου AGR02 καθώς και τα σχετικά έγγραφα του φορέα πιστοποίησης (σύμβαση, πιστοποιητικό συμμόρφωσης) θα πρέπει να αφορούν στο σύνολο της έκτασης του εν λόγω αγρο τεμαχίου, όπως αυτή αποτυπώνεται στην ΑΕΕ, και όχι μόνο στο τμήμα του που εντάχθηκε στη Δράση». Άρθρο 15 Τελικές διατάξεις Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ / (ΦΕΚ 2556/Β / ) Κοινή Υπουργική Απόφαση. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2014 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α.- ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β4 Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών 58 Τ.Κ. : 10441 Αθήνα Πληροφ.:

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Ως Π.. ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Προς: Ως Π.. ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α.- ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Β4 Ταχ. /νση: Λ. Αθηνών 58 Τ.Κ. : 10441 Αθήνα Πληροφ.:

Διαβάστε περισσότερα

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού.

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 54-56 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 1174/27330 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ 1)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ/ΝΣΗ : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πληροφορίες : Αριστέα Βολιτάκη Αθήνα 19.12.2016 Αριθμ. Πρωτ.185835 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ- ΔΗΜΟΣΙΟ Ο ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 Μονάδα Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις Αθήνα, 28-12-2016

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18/7/2012 Αρ. πρωτ.: 10512. ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Αθήνα, 18/7/2012 Αρ. πρωτ.: 10512. ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Μονάδα Β4 Πληροφορίες: Μιχάλης Ζήνας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1567/65031 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/νση : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τμήμα :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013

ΑΔΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 02-10-2014 Πληροφορίες : K. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 139532

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α.- ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β4 Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών 58 Τ.Κ. : 10441 Αθήνα Πληροφ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/08/2016 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 106336 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός μέτρων χορήγησης της Κοινοτικής ενίσχυσης για την ολοκληρωμένη διαχείριση της καλλιέργειας βάμβακος» Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη : ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικότητα Εκδόσεων

Ιστορικότητα Εκδόσεων ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα: 27.09.2016 Πληρ.: Βενετσάνου Μαρία Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 /2/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Α.Π.: 2541 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Προς: Ως Π.Δ. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ & ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 77ΤΠ4653ΠΓ-ΖΤΠ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΔΑ: 77ΤΠ4653ΠΓ-ΖΤΠ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΔΑ: 77ΤΠ4653ΠΓ-ΖΤΠ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 14/12/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ: 5647/139321 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 Μονάδα Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις Αθήνα, 24-11-2016

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ )

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ ) Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/5-6-2013) Θέμα: «Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές πιστώσεων των συλλογικών αποφάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερες ρυθμίσεις του περιφερειακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ)

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) s ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΕ ΠΑΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αχαρνών 5 Τηλ.: 210.212.4082 210.212.4079 FAX:2105240210 ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Έχοντας υπόψη:

Αχαρνών 5 Τηλ.: 210.212.4082 210.212.4079 FAX:2105240210 ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23. 12. 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 5714/163550 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα Δ Πληροφορίες: Ευγ. Παπαδάμη Αχαρνών 5 Τηλ.: 210.212.4082 210.212.4079

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 / 04/ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π : 9475 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΑ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ. Εφαρμογής.Π.Α.Α - Ανταγωνιστικότητα ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη:

Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 03/06/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 685/60869 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS gssstfibs" 1 AfaeJMUY EET Location.- Attwra

INFORMATICS gssstfibs 1 AfaeJMUY EET Location.- Attwra (Λ INFORMATICS gssstfibs" ΑΔΑ: 798Μ4653ΠΓ-Π80 1 AfaeJMUY EET Location.- Attwra ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ "Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις"

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:14/08/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 114610 ΑΔΑ:.. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 2.1.4.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Πληρ.: Κ. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 91615

ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Πληρ.: Κ. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 91615 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 28.06.2016 Πληρ.: Κ. Τσολακίδου Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9046ΨΧΞΧ-ΤΣΣ. Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας

ΑΔΑ: ΒΛ9046ΨΧΞΧ-ΤΣΣ. Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Αθήνα : 16/09/2013 ΤΜΗΜΑ: Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας Αρ. Πρωτ : 101137 Πληροφορίες: Σ. Δουκοπούλου ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα,

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 11-08 - 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3184 16 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 26463 6η τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 17371/20 11 2008 (704/2008) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα όσπρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2541 24 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1337/119130 Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό διαδικα σιών και δικαιολογητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΩΣ Ο ΠΔ ΚΟΙΝ: ΩΣ Ο ΠΔ

ΠΡΟΣ: ΩΣ Ο ΠΔ ΚΟΙΝ: ΩΣ Ο ΠΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18/10/2016. Αρ. Πρωτ.: 2559 ΦΕΚ: 3526/Β/2016

Αθήνα, 18/10/2016. Αρ. Πρωτ.: 2559 ΦΕΚ: 3526/Β/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 4 /12/2014 Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 4 /12/2014 Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β4 Αθήνα, 4 /12/2014 Αρ. Πρωτ.: 24660

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ)

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) s ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΕ ΠΑΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 22/10/2013

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 22/10/2013 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 22/10/2013 Αρ. Πρωτ: 112999 ΠΡΟΣ : ΩΣ Π. Δ. ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΙΙΙ, ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2589 15 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 41766 Καθορισμός των δικαιολογητικών και της διαδικασίας δι οικητικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11.03.2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 2277 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013. Αλιείας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013. Αλιείας ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα: 03.09.2010 ΑΡΜΟ ΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αρ. Πρωτ :105681 Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης Άξονα Ι & ΙΙ ΗΜΟΣΙΟ Πληρ.: Γεωργοπούλου Α., Τσαλέρα Ε. Τηλ. 210-2125443,

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια

Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΑΞ46ΨΧΞΧ-6ΗΙ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Αθήνα : 02.04.2013 ΤΜΗΜΑ: Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αρ. Πρωτ : 38928 Πληροφορίες: Σ. Δουκοπούλου ΔΗΜΟΣΙΟ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Αρ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Αρ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 09-08-2016 Αρ. Πρωτ : 103243 ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Αθήνα 10 Μαρτίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 600 B (11-3-2014) Αθήνα, 24-2-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 600 B (11-3-2014) Αθήνα, 24-2-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 600 B (11-3-2014) Αθήνα, 24-2-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.:606/25208 Δ/νση Προγρ/σμού & Γ.Δ. Τμήμα ΣΤ Πληρ. : Δημ. Τζωρτζίνης

Διαβάστε περισσότερα

784 - Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο 169/ Φυσικός φάκελος 3157/101261/ Πρόσκληση : 4708/155641/

784 - Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο 169/ Φυσικός φάκελος 3157/101261/ Πρόσκληση : 4708/155641/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1142 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 5 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 98/6161 Έγκριση του προγράμματος εκπαιδεύσεων, του κατα λόγου των εκπαιδευτών και

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-11-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α. Π. : 16254 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΕ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β6 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κωδ. Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Fax: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Fax:   ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Μονάδα Β2 Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών 54-56 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.:4204/ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Αρ. Πρωτ.:4204/ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13/12/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.:4204/136049 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΕΚ:4171/B /23-12-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓENΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΑΙΑΣ Αθήνα, 13. 05.2010 Αριθ. Πρωτ.: 263343 ΘΕΜΑ: «Λεπτοµέρειες εφαρµογής του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 30 / 4 / 2015 Αρ. Πρωτ.: 7867 ΑΔΑ: ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 30 / 4 / 2015 Αρ. Πρωτ.: 7867 ΑΔΑ: ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΩΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΜΟΝΑΔΑ Β4 Αθήνα, 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ. αριθ /2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β 31)».

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ. αριθ /2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β 31)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015)

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11- 2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ Αναρτητέα στο διαδίκτυο

ΣΧΕΔΙΟ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΣΧΕΔΙΟ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΑ Μονάδα Α Λ. Αθηνών 58, 10441

Διαβάστε περισσότερα

«Έγκριση πιστώσεων έτους 2015 για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ

«Έγκριση πιστώσεων έτους 2015 για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 22.01.2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22-07-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 5376 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΔΑ: ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΕΚ: B 2400/03-08-2016 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2 ης ή/και 3 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2 ης ή/και 3 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΥΗ46ΨΧΞΧ-ΜΔΧ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 31-1-2013 Πληροφορίες : Τσούμας Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών Θεσσαλονίκη 25-2-2014 Αρ.πρωτ.213 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Διευκρινήσεις προγράμματος Νέων Γεωργών του Μέτρου 112 του ΠΑΑ»

Θέμα: «Διευκρινήσεις προγράμματος Νέων Γεωργών του Μέτρου 112 του ΠΑΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία: 21/9/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. 13389 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 3432 Β (24-12-2012) Αθήνα, 21-12-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 4898/129891 Δ/νση Προγρ/σμού & Γ.Δ. Τμήμα ΣΤ Πληρ. : Δημ.

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Άρθρο 1 1α. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΕ ΠΑΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β4 Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών 58 Τ.Κ. : 10441 Αθήνα Πληροφ.: Μιχάλης Ζήνας e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α.- ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β4 Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών 58 Τ.Κ. : 10441 Αθήνα Πληροφ.: Κ. Βακάκη e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Τηλ.: Fax:

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.   Τηλ.: Fax: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α.- ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Β4 Ταχ. /νση: Λ. Αθηνών 58 Τ.Κ. : 10441 Αθήνα Πληροφ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:871/25739 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2620 16 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1603/122846 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ. Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 1000/22719 ΠΡΟΣ: Σκαλιστήρη 19 & Πατησίων 207Α , ΑΘΗΝΑ : ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ. Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 1000/22719 ΠΡΟΣ: Σκαλιστήρη 19 & Πατησίων 207Α , ΑΘΗΝΑ : ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2006 14 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3672/95529 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 311496/13 07 09 (ΦΕΚ 1477/ Β/22 07 09) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16953 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1184 9 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1101 Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Από δοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΒ-155 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 / 12 /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.

ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΒ-155 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 / 12 /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 / 12 /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 2370 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε.Υ.. Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β' Ταχ. /νση: Μιχαλοκοπούλου 103 Ταχ. Κωδ.: 115 27 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 2131501162 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 s ΑΔΑ: Β4ΩΡΒ-ΚΩΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α.- ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 8-12-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: 11905/136682 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΒΕΧΟΒ-Α7Λ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΒΕΧΟΒ-Α7Λ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΒΕΧΟΒ-Α7Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 / 05 / 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 11341 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Mεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου.

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/22-08-2014) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Συνεδρίαση: 39 η /30.05.2014 Αρ. Θέματος: 27 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Εκπόνηση σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Ημερομηνία: Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

ΑΝΑΡΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Ημερομηνία: Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΑΡΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Ημερομηνία: 25-07-2016 Αρ. πρωτ.: 98921 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: «Εναρμόνιση και καθορισμός ολοκλήρωσης των διαδικασιών πληρωμής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ Πληροφορίες: Ελένη Τζαβάρα, Πέτρος Καστάνης,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 16-11-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 22510. ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Διανομής

Αθήνα, 16-11-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 22510. ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 Μονάδα Β6 Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Σολωμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 2 / 8 /2004 1. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ.: 130291 /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014)

Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014) Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014) Σύσταση Τριμελών Επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών κατ' εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16121 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1323 11 Μαΐου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ε8 2010/50687 Τροποποίηση της αριθμ. Ε8 1831/39763/7 4 2015 απόφα σης του Αναπληρωτή

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2013 & ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ/ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΕΛΓΑ 2013 - ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΜΑΑΕ) Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: Στις περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3447 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 51 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην Ελληνική επι κράτεια στον τομέα εισροών

Διαβάστε περισσότερα