ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ"

Transcript

1 Κανονισµός λειτουργίας και εσωτερικής υπηρεσίας του Ειδικού ικαστηρίου του άρθρου 99 του Συντάγµατος και αναπροσαρµογή του παραβόλου για την άσκηση αγωγής κακοδικίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 186 /ΦΕΚ Α Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 'Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 11 παρ. 2 του Ν. 3038/2002 (Α' 180). β) Του άρθρου 9 παρ. 2 εδάφιο τελευταίο του Ν. 693/1977 (Α' 262). γ) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α' 137), όπως αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α' 154) και τροποποιήθηκε µε το άρθρο.1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α'38). δ) Της αριθµ / ΙΟΕ 85/ κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών «Καθορισµός αρµοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών» (Β. 519/ ). 2. Τ ο γεγονός ότι το ιάταγµα αυτό δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. 3. Την 170/2004 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας. Με πρόταση του Υπουργού ικαιοσύνης και του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών αποφασίζουµε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Άρθρο 1 Τόπος συνεδριάσεων, διασκέψεων και λοιπών διαδικαστικών ενεργειών 1. Όλες οι διαδικαστικές ενέργειες, διασκέψεις και γενικά η υπηρεσία του ικαστηρίου διεξάγονται στο κατάστηµα του Συµβουλίου της Επικρατείας. 2. Η συζήτηση των υποθέσεων και η δηµοσίευση των αποφάσεων γίνεται στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συµβουλίου της Επικρατείας.

2 Άρθρο 2 Ηµέρες και ώρες συνεδριάσεων Το ικαστήριο, το οποίο συντίθεται όπως ορίζεται στο άρθρο 99 παρ. 1 του Συντάγµατος και µε αυξηµένη σύνθεση για την επίλυση των διαφορών του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγµατος, συνεδριάζει δηµόσια και σε συµβούλιο κατά την οριζόµενη από τον Πρόεδρό του ηµέρα και ώρα. Άρθρο 3 Πρόσκληση των µελών του ικαστηρίου 1. Οι προσκλήσεις του Προέδρου για τη συνεδρίαση γνωστοποιούνται µε τη φροντίδα του Γραµµατέα, µε απόδειξη, σε όλα τα τακτικά µέλη και ανακοινώνονται µε τον ίδιο τρόπο στα αναπληρωµατικά, δέκα τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη δικάσιµο. Στην πρόσκληση επισυνάπτεται το έκθεµα µε τις υποθέσεις που θα συζητηθούν. Η πρόσκληση µπορεί να γίνει και µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή άλλο πρόσφορο µέσο, εφόσον το γεγονός τούτο αποδεικνύεται από σχετική σηµείωση σε ειδικό βιβλίο η οποία φέρει χρονολογία και την υπογραφή του προσώπου που διενήργησε τη γνωστοποίηση της πρόσκλησης. 2. Τακτικό µέλος, το οποίο κωλύεται για οποιοδήποτε λόγο, οφείλει να δηλώσει χωρίς καθυστέρηση στον Πρόεδρο το λόγο του κωλύµατος. 3. Τα µέλη του ικαστηρίου, τακτικά και αναπληρωµατικά, οφείλουν κατά το διορισµό τους να γνωστοποιήσουν εγγράφως στο Γραµµατέα του ικαστηρίου τη διεύθυνση της κατοικίας τους, τον αριθµό τηλεφώνου, τηλεοµοιότυπου και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου της κατοικίας και της κύριας υπηρεσίας τους, να γνωστοποιούν δε κάθε µεταβολή που επέρχεται στα στοιχεία αυτά. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι δικαστικοί λειτουργοί που επικουρούν τα µέλη του ικαστηρίου. Άρθρο 4 Αναπροσαρµογή παραβόλου Το παράβολο για την άσκηση αγωγής κακοδικίας αναπροσαρµόζεται σε πενήντα

3 (50) ευρώ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Άρθρο 5 Γραµµατέας ιεύθυνσης 1. Της Γραµµατείας του ικαστηρίου του άρθρου 99 του Συντάγµατος προΐσταται ο Προϊστάµενος της Γραµµατείας του Συµβουλίου Επικρατείας, ο οποίος σε περίπτωση κωλύµατος αναπληρούται όπως ορίζει ο νόµος. 2. Στα καθήκοντα του Γραµµατέα του Ειδικού ικαστηρίου του άρθρου 99 του Συντάγµατος περιλαµβάνονται και εκείνα που ανακύπτουν όταν το ικαστήριο εκδικάζει µε διευρυµένη σύνθεση τις διαφορές του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγµατος. 3. Ο Γραµµατέας του ικαστηρίου ασκεί όλες τις αρµοδιότητες και τα καθήκοντα που ορίζονται από τις κείµενες διατάξεις, ιδίως δε διευθύνει τις υπηρεσίες της Γραµµατείας σύµφωνα µε τις εντολές του Προέδρου του ικαστηρίου, δίνει τις αναγκαίες οδηγίες στο προσωπικό αυτής, το οποίο επιβλέπει ως προς την εκπλήρωση των καθηκόντων του και ιδιαίτερα την τήρηση του ωραρίου εργασίας, και έχει την ευθύνη για την εύρυθµη λειτουργία της Γραµµατείας. 4. Ο Γραµµατέας του ικαστηρίου ασκεί τα καθήκοντα του Γραµµατέα 'Έδρας επικουρούµενος από το υπόλοιπο προσωπικό της Γραµµατείας. Άρθρο 6 Γραµµατέας 'Έδρας Ο Γραµµατέας 'Έδρας συµµετέχει στις συνεδριάσεις του ικαστηρίου και στα καθήκοντά του περιλαµβάνονται ιδίως: α) Η παρακολούθηση των υποθέσεων από τον προσδιορισµό της δικασίµου µέχρι την οριστική περαίωση αυτών. β) Η σύνταξη των κλήσεων προς συζήτηση και η µέριµνα για την επίδοσή τους στους διαδίκους. γ) Η σύνταξη και ανάρτηση του εκθέµατος. δ) Η παραλαβή των υποµνηµάτων και των σχετικών εγγράφων της υπόθεσης. ε) Η σύνταξη και υπογραφή των πρακτικών της συζήτησης.

4 στ) Η παραλαβή των Γραµµατίων παραβόλου και λοιπών πόρων των Ταµείων για τις παραστάσεις των δικηγόρων. ζ) Η επιµέλεια καθαρογραφής των αποφάσεων. η) Κάθε άλλη συναφής εργασία αναφορικά µε τις εκδικαζόµενες υποθέσεις και ιδιαίτερα η ενηµέρωση στο εξωτερικό του φακέλου της δικογραφίας για την πορεία της υπόθεσης. Άρθρο 7 Τηρούµενα Βιβλία Α. Στη Γραµµατεία του ικαστηρίου τηρούνται υποχρεωτικά τα εξής βιβλία: α) Βιβλίο κατάθεσης δικογράφων: Σ' αυτό καταχωρούνται µε αύξοντα αριθµό τα δικόγραφα των ενδίκων βοηθηµάτων και εν γένει τα εισαγωγικά της δίκης δικόγραφα και τα δικόγραφα πρόσθετων λόγων και παρεµβάσεων. Στις στήλες του βιβλίου αναγράφονται: 1. Τα στοιχεία καταχώρησης (αριθµός, ηµέρα, µήνας, έτος). 2. Τα στοιχεία των διαδίκων. 3. Το ονοµατεπώνυµο του καταθέτοντος, ο οποίος και υπογράφει Αν το δικόγραφο δεν κατατεθεί στη Γραµµατεία του ικαστηρίου αντί για την υπογραφή του καταθέτοντος, σηµειώνεται ο τρόπος περιέλευσης του δικογράφου. 4. Το είδος του δικογράφου. β) Βιβλίο εισηγητών: Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται: 1. Τα ονοµατεπώνυµα των διαδίκων µε,αλφαβητική σειρά. 2. Ο αριθµός του βιβλίου καταθέσεως δικογράφων. 3. Τα ονοµατεπώνυµα του εισηγητή της υπόθεσης και του επίκουρου δικαστικού λειτουργού. 4. Η χρονολογία της πρώτης δικασίµου. γ) Βιβλίο δηµοσίευσης αποφάσεων: Σ' αυτό καταχωρούνται όλες οι αποφάσεις του ικαστηρίου. Στις στήλες του αναγράφονται: 1. Τα στοιχεία δηµοσίευσης της απόφασης (αριθµός και χρονολογία δηµοσίευσης).

5 2. Ο σχηµατισµός που εξέδωσε την απόφαση και η σύνθεση της δηµοσίευσης. 3. Η δικάσιµος. 4. Το ονοµατεπώνυµο του εισηγητή. 5. Το αποτέλεσµα της δίκης. δ) Βιβλίο αποδοχής παραιτήσεων: Σ' αυτό καταχωρούνται µε αύξοντα αριθµό και χρονολογία ο δικαστικός σχηµατισµός και το πρακτικό του ή η πράξη του Προέδρου για την αποδοχή της παραίτησης και τα ονοµατεπώνυµα των διαδίκων. ε) Βιβλίο γενικού πρωτοκόλλου: Σ' αυτό καταχωρείται µε αύξοντα αριθµό και χρονολογία εισόδου, οποιοδήποτε έγγραφο για το οποίο δεν προβλέπεται καταχώρηση σε ιδιαίτερο βιβλίο. Στις στήλες του αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας του εγγράφου, το περιεχόµενό του περιληπτικά και ο χαρακτηρισµός του. Σε ειδική στήλη καταχωρείται το περιεχόµενο του απαντητικού εγγράφου περιληπτικά, ο αύξων αριθµός και η χρονολογία του βιβλίου διεκπεραίωσης του ικαστηρίου. στ) Βιβλίο διεκπεραίωσης: Σ' αυτό καταχωρούνται µε αύξοντα αριθµό και χρονολογία όλα τα έγγραφα που διεκπεραιώνονται µε µνεία του αριθµού πρωτοκόλλου του εξερχόµενου εγγράφου και της αρχής ή του προσώπου προς τα οποία απευθύνεται ζ) Πρωτόκολλο οίκοθεν εξερχόµενων εγγράφων: Σ' αυτό καταχωρούνται µε αύξοντα αριθµό και χρονολογία όλα τα έγγραφα που εκδίδονται από το ικαστήριο. Στις στήλες του βιβλίου αναγράφονται το περιεχόµενο του εγγράφου περιληπτικά, η αρχή ή το πρόσωπο, προς τα οποία απευθύνεται, ο αριθµός και η χρονολογία διεκπεραίωσής του. στ) Πινάκιο: Το βιβλίο αυτό χωρίζεται σε δικάσιµους. Σε κάθε µια καταχωρούνται µε αύξοντα αριθµό τα ονοµατεπώνυµα των διαδίκων, ο αριθµός και η χρονολογία του βιβλίου κατάθεσης δικογράφων, τα ονοµατεπώνυµα του εισηγητή της υπόθεσης και του επικούρου, η συζήτηση ή η τυχόν αναβολή της υπόθεσης, ο αριθµός της απόφασης και το αποτέλεσµα της δίκης ή ο αριθµός του πρακτικού παραίτησης, προβλέπεται δε και στήλη τελών και ενσήµων. Β. Ο Πρόεδρος του ικαστηρίου µπορεί, ανάλογα µε τις ανάγκες υπηρεσίας, να ορίσει µε πράξη του την τήρηση και άλλων βοηθητικών βιβλίων. Γ. Η τήρηση των βιβλίων του παρόντος µπορεί να γίνεται είτε µε χειρόγραφες εγγραφές, είτε µε το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (Ο.Π.Σ). Στη δεύτερη περίπτωση οι εγγραφές των βιβλίων εκτυπώνονται περιοδικά, βιβλιοδετούνται στο τέλος κάθε ηµερολογιακού έτους και φυλάσσονται στο Αρχείο.

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Άρθρο 8 Οι θέσεις της Γραµµατείας του ικαστηρίου ορίζονται σε τρεις (3) και καλύπτονται µε απόσπαση δικαστικών υπαλλήλων άλλων δικαστηρίων, κατά τις κείµενες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ' ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό ικαιοσύνης αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθήνα, 20 Αυγούστου 2004 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟIΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

Κωδικοποίηση ιατάξεων Νόµων για το Συµβούλιο της Επικρατείας

Κωδικοποίηση ιατάξεων Νόµων για το Συµβούλιο της Επικρατείας Νοµοθεσία Κωδικοποίηση ιατάξεων Νόµων για το Συµβούλιο της Επικρατείας *** Με το άρθρο 4 Ν.2479/1997 ορίζεται ότι: " 1.α. Οι προθεσµίες για την άσκηση των ενδίκων βοηθηµάτων και µέσων ενώπιον του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος»

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος» Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος» Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος Κανονισµού είναι ο καθορισµός των διαδικασιών που αφορούν τη λειτουργία της Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2239/1994 Περί Σηµάτων

Ν.2239/1994 Περί Σηµάτων Ν.2239/1994 Περί Σηµάτων Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1 Σηµεία, Συστατικά του Σήµατος 1. Θεωρείται σήµα κάθε σηµείο επιδεκτικό γραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34669 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2462 1 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 19/2013 του Συμβουλίου της Επικρατείας σε Ολομέλεια και Συμβούλιο Κωδικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1ο. Τµήµατα και Γραφεία

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1ο. Τµήµατα και Γραφεία ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ Άρθρο 1ο Τµήµατα και Γραφεία Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, για την εύρυθµη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές από τους Έλληνες εκλογείς που κατοικούν στο Εξωτερικό»

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές από τους Έλληνες εκλογείς που κατοικούν στο Εξωτερικό» ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές από τους Έλληνες εκλογείς που κατοικούν στο Εξωτερικό» Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3242/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 429 23 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4102 Συμπλήρωση, Τροποποίηση και Κωδικοποίηση του Κα νονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. 1) της παρ.2 του άρθρου 54 του Σχεδίου Νόμου που κυρώθηκε με τον Ν. 2447/1996.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. 1) της παρ.2 του άρθρου 54 του Σχεδίου Νόμου που κυρώθηκε με τον Ν. 2447/1996. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.250/1999 (ΦΕΚ Α`/206/7.10.1999) Τρόπος άσκησης από τους ειδικούς επιστήμονες του άρθρου 54 Ν. 2447/1996, των αρμοδιοτήτων κοινωνικής υπηρεσίας που τους ανατίθενται στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Του πρωτοβάθµιου επαγγελµατικού σωµατείου αδειούχων εκπαιδευτικών φροντιστών (Iδιοκτητών Φροντιστηρίων) ευτεροβάθµιας και Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης του Νοµού Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2239 Έτος: 1994 ΦΕΚ: Α 152 19940916 Τέθηκε σε ισχύ: 31.10.1994 Αρμόδιος Φορέας: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Π.Ο. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 201 2

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Π.Ο. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 201 2 ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ε.Π.Ο. Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 201 2 Περιεχόμενα Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1 Δικαιοδοσία της ΠΕΕΟΔ 1 Άρθρο 2 Εφαρμοστέο Δίκαιο 1 Άρθρο 3 Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Άρθρο 2 Λειτουργία της Αρχής

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Άρθρο 2 Λειτουργία της Αρχής Αριθ.209 Κανονισµός Λειτουργίας της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΦΕΚ Β 336/2000), όπως τροποποιήθηκε µε τις µε αριθ. πρωτ. Γ/ΕΞ/2015/22-04-2008 (ΦΕΚ Β 859) και Γ/ΕΞ/3082/03-05-2011 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 Ενηµερώθηκε :22/1/2013 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006) Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, εξεταζόµενα µαθήµατα και διαδικασία προαγωγικών εξετάσεων για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Αρχιφυλάκων

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Α Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑ Ν. 2239/1994. Το δικαίωμα για αποκλειστική χρήση του σήματος κτάται μόνο με την καταχώρηση αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

ΣΗΜΑ Ν. 2239/1994. Το δικαίωμα για αποκλειστική χρήση του σήματος κτάται μόνο με την καταχώρηση αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. ΣΗΜΑ Ν. 2239/1994 Αρ. 1 1. Θεωρείται σήμα κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παραστάσεως, ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχειρήσεως από εκείνα των άλλων επιχειρήσεων. Μπορούν να αποτελέσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2155 27 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κυκλοφορίας διανομέων Υγραερίου LPG για τους τύπους FALCON: FIRST

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 380/1996. Οργανισµός Σχολής Εθνικής Ασφάλειας.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 380/1996. Οργανισµός Σχολής Εθνικής Ασφάλειας. Ενηµερώθηκε :19.01.2011 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 380/1996 (ΦΕΚ Α'- 251/25.10-01.11.1996) Οργανισµός Σχολής Εθνικής Ασφάλειας. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ Στο Π..380/1996 έχουν τεθεί σχόλια και έχουν ενσωµατωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας» ΜΕΡΟΣ Α ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Άρθρο 1 Νομικά πρόσωπα 1. Το άρθρο 69 του Αστικού Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 51 12 Μαρτίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4055 Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ιαδικασία ιαχείρισης αλληλογραφίας

ΘΕΜΑ : ιαδικασία ιαχείρισης αλληλογραφίας ΑΠΟ: ιεύθυνση ιοικητικής Υπηρεσίας Υποδιεύθυνση ιοικητικού - Τµήµα Γραµµατείας Νοσοκοµείου ΘΕΜΑ : ιαδικασία ιαχείρισης αλληλογραφίας Το Τµήµα της Γραµµατείας του Νοσοκοµείου είναι υπεύθυνο για την τήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα: Συνεδριάζει κάθε δεύτερη και τέταρτη ηµέρα Τρίτη της

Τµήµα: Συνεδριάζει κάθε δεύτερη και τέταρτη ηµέρα Τρίτη της Τροποποιήθηκε και Κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείµενο µε την 1/17-1-2007 απόφαση της Ολοµέλειας µε ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ την 16-9-2007 ( ηµοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 461/4-4-2007 τ. Β & στο διορθωτικό Φ.Ε.Κ. 836/30-5-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3419/2005 - ΦΕΚ 297/Α'/6.12.2005

ΝΟΜΟΣ 3419/2005 - ΦΕΚ 297/Α'/6.12.2005 ΝΟΜΟΣ 3419/2005 - ΦΕΚ 297/Α'/6.12.2005 Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΣΗ-ΒΩΦ ΠΟΛ: 1167. ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και καθιέρωση διαδικασιών για την διεκπεραίωση

ΑΔΑ: Β41ΣΗ-ΒΩΦ ΠΟΛ: 1167. ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και καθιέρωση διαδικασιών για την διεκπεραίωση ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Α. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 24 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 24 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 26 /2012 Κωδικοποίηση σ' ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 26 /2012 Κωδικοποίηση σ' ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 26 /2012 Κωδικοποίηση σ' ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 7

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3193/2003 Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 3193/2003 Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ 3193/2003 Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Τι θα βρείτε 1. Ποια είναι η διαδικασία έκδοσης τιµολογίου για υπηρεσίες που πραγµατοποιούνται είτε σε

Διαβάστε περισσότερα