Ενημερωτικό δελτίο δημοσίων συμβάσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενημερωτικό δελτίο δημοσίων συμβάσεων"

Transcript

1 Ενημερωτικό δελτίο Ενημερωτικό δημοσίων συμβάσεων δελτίο 7-10/2014 Ιούλιος - Οκτώβριος δημοσίων συμβάσεων Υπεύθυνος σύνταξης: Ε. Αδαμαντίδου, Δ.Ν., Δικηγόρος Τεκμηρίωση: Ε. Αλαγιαλόγλου, M2R, ΜΔΕ, Επιστημονική Συνεργάτις ΚΔΕΟΔ, Μ. Νινιατσούδη, ΜΔΕ, Επιστημονική Συνεργάτις ΚΔΕΟΔ, Κ. Σακελλάρης, LL.M., Μ.Π.Ε, Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΔΕΟΔ, Α. Χ. Ζησοπούλου, Υπότροφος ΔΣΘ - ΚΔΕΟΔ Επιμέλεια κειμένων: Ε. Αλαγιαλόγλου, M2R, MΔΕ, Επιστημονική Συνεργάτις ΚΔΕΟΔ περιεχόμενα τεύχους Ψήφιση του Νόμου 4281/2014 για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος των δημοσίων συμβάσεων Ψήφιση του ν. 4281/2014 για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος των δημοσίων συμβάσεων Προβλέψεις του ν. 4305/ 2014 για ΕΣΠΑ και ΜΕΕΠ Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του π.δ. 90/2014 Πιστοποιητικά εμπειρίας μελετητών και εταιρειών μελετών Ψήφιση του π.δ. 116/2014 Σύσταση Οργανισμού του ΥΠΑΝ Θεσμοθέτηση του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου Σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών του ΕΟΤ Παραπομπή της Ελλάδας στο ΔΕΕ Αίτημα της Επιτροπής για συμμόρφωση της Αυστρίας προς τους κανόνες της Ε.Ε. Αίτημα της Επιτροπής για συμμόρφωση της Ιταλίας προς τους κανόνες της Ε.Ε. Αίτημα της Επιτροπής για συμμόρφωση της Ισπανίας προς τους κανόνες της Ε.Ε. Προσχώρηση νέων κρατών στον ΠΟΕ Νομολογία ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ Στις 8 Αυγούστου 2014 εκδόθηκε ο Ν. 4281/2014 «μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 160/ ), με στόχο την προώθηση θεσμικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες ε- ντάσσονται στο ευρύτερο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής και διαρθρωτικών αλλαγών που σκοπό έχουν τη σταδιακή ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Στο Δεύτερο Μέρος του παρόντος Νόμου περιλαμβάνονται διατάξεις του Υπουργείου Α- νάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας που αποβλέπουν στον εκσυγχρονισμό του συστήματος των δημοσίων συμβάσεων. Προς επίτευξη αυτού του στόχου ο νέος νόμος επιχειρεί να αποστεί από τον κατακερματισμό, την πολυπλοκότητα και τη δυσλειτουργία του παρόντος θεσμικού πλαισίου μέσω της ενοποίησης - κωδικοποίησης των νομοθετικών διατάξεων που ρυθμίζουν τα ζητήματα των δημοσίων συμβάσεων και ως εκ τούτου της δημιουργίας ενός ενιαίου νομοθετικού πλαισίου, που θα δώσει τέλος στη σύγχυση των εμπλεκόμενων μερών και την ανασφάλεια δικαίου που επικρατούσαν υπό το πλήθος των διαφορετικών νομοθετημάτων γύρω από τις δημόσιες συμβάσεις. Ειδικότερα, ο νόμος διαρθρώ- νεται σε εννέα μέρη τα οποία περιλαμβάνουν διατάξεις σχετικά με το αντικείμενο και το πεδίο εφαρμογής του, τις περιπτώσεις εξαίρεσης από αυτόν, τη διασφάλιση της εχεμύθειας, τη σύνταξη των εγγράφων της σύμβασης, τα κριτήρια ανάθεσης, την ενσωμάτωση διατάξεων των οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ ΕΚ, τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις, σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων χαμηλής αξίας και των συμβάσεων υπηρεσιών χαμηλής προτεραιότητας, τη διευκόλυνση και ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάθεσης, το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, το σύστημα έννομης προστασίας, τα όργανα διενέργειας των διαδικασιών σύναψης και τέλος τις τροποποιητικές και καταργητικές διατάξεις. Στις 187 συνολικά διατάξεις του ο Ν. 4281/2014 επιφέρει σημαντικές αλλαγές και καινοτομίες στο σύστημα των δημοσίων συμβάσεων στην ελληνική έννομη τάξη. Αρχικά, ρυθμίζει με ενιαίο τρόπο τις διαδικασίες ανάθεσης όλων των μορφών δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων ανεξάρτητα από το είδος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, καταργώντας όλες τις αντίθετες προϊσχύουσες διατάξεις και τα ειδικά καθεστώτα ανάθεσης. Προς την κατεύθυνση αυτή χαρακτηριστικό είναι ότι ο νέος νόμος καταργεί όλους τους ειδικούς Κανονισμούς φορέων και υπηρεσιών και τις εξουσιοδοτικές αυτών διατάξεις. Οι ειδικότερες και αναγκαίες για την εφαρμογή του νόμου ρυθμίσεις θα θεσπισθούν δυνάμει δευτερογενούς νομοθεσίας και συγκεκριμένα με προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις που θα κυρώνουν τους «Κανονι- Σελίδα 1

2 σμούς ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων» και «Κανονισμούς Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων», όπως προβλέπεται στα άρθρα 172 και 178 Ν. 4281/2014 αντίστοιχα. Βαθιά τομή αποτελούν, επίσης, οι δικονομικού δικαίου διατάξεις του νέου νόμου, ο οποίος καταργεί τον Ν. 3886/2010 και θεσπίζει ενιαία προσφυγή για τις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, με εκτιμώμενη αξία άνω των ευρώ, που θα εξετάζεται από ανεξάρτητο όργανο (την ΕΑΑΔΗΣΥ ή άλλο όργανο που θα ορισθεί με προεδρικό διάταγμα) και όχι από την εκάστοτε αναθέτουσα αρχή (άρθρα ). Η αναμόρφωση του συστήματος παροχής έννομης προστασίας θα ολοκληρωθεί και θα τεθεί σε εφαρμογή από την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων των άρθρων (ύψος του παραβόλου), («Κανονισμός Εκδίκασης Προσφυγών») και 187. Επιπλέον, προβλέπεται για πρώτη φορά η καθολική, ανεξαρτήτως εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, υποχρέωση των αναθετουσών αρχών για τον προγραμματισμό των δημοσίων συμβάσεων που προτίθενται να συνάψουν στο επόμενο κάθε φορά οικονομικό έτος (άρθρο 148) και εισάγεται ένα σταθερό θεσμικό πλαίσιο για την ηλεκτρονική διεξαγωγή των διαδικασιών ανάθεσης με τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Δημόσιων Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) (άρθρα ) στην ιστοσελίδα του οποίου θα δημοσιεύονται υποχρεωτικά οι προκηρύξεις και διακηρύξεις ή αποφάσεις απευθείας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, ανεξάρτητα από την εκτιμώμενη αξία τους και τη διαδικασία ανάθεσης (άρθρο 152). Υιοθετούνται, επιπροσθέτως, μέτρα με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών ανάθεσης μεταξύ των οποίων συ- γκαταλέγονται η κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης με την οποία οι διαγωνιζόμενοι βεβαιώνουν ότι πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής και η κατάθεση του συνόλου των αποδεικτικών στοιχείων αποκλειστικά από τον οριστικό ανάδοχο, αλλά και η θέσπιση ενιαίου συστήματος εγγυήσεων για όλα τα είδη δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 157). Μάλιστα οι διατάξεις για τις εγγυήσεις έχουν άμεση ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου, δηλαδή από 8 Αυγούστου 2014 (άρθρο 201 5). Ως έναρξη ισχύος του Ν. 4281/2014 ορίστηκε η 1 η Μαρτίου 2015 σύμφωνα με το άρθρο Ωστόσο, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί σε επιμέρους διατάξεις για τις οποίες προβλέπεται διαφορετικός χρόνος έναρξης ισχύος. Το ίδιο ισχύει και για τις καταργούμενες με βάσει το νέο νόμο διατάξεις, καθώς δεν εξαγγέλλεται η ταυτόχρονη εν συνόλω κατάργησή τους αλλά διακρίνονται υποπεριπτώσεις. Προβλέψεις του ν. 4305/2014 σχετικά με το ΕΣΠΑ και το ΜΕΕΠ Με το άρθρο 32 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ Α 237/ ) αντικαθίσταται το άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 3614/2007 με αποτέλεσμα στη θέση της πρώην Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής και Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών να έρχεται η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) του Υπουργείου Α- νάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η οποία εξακολουθεί να λειτουργεί ως εθνική αρχή συντονισμού με τις αρμοδιότητες που της απομένονται με το ν. 3614/07. Με το άρθρο 41 του ίδιου νόμου προβλέπεται ότι η υλοποίηση των χρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. επιχειρησιακών προγραμμάτων, που κατά τη δημοσίευση του π.δ. 112/2014 ήταν εκκρεμή και των οποίων την αρμοδιότητα διαχείρισης είχε το Τμήμα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Διεύθυνσης Τουριστικών Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού συνεχίζεται και ολοκληρώνεται εντός του έτους 2015 από το προβλεπόμενο στο άρθρο 15 του π.δ. 112/2014 Τμήμα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων/ Κρατικών Ενισχύσεων. Επιπλέον με το άρθρο 43 του ν. 4305/2014 προστίθεται εδάφιο στην παρ. 10 του άρθρου 92 του ν. 3669/2008 με το οποίο ορίζεται ότι η ισχύς των βεβαιώσεων εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) των επιχειρήσεων, σε βάρος των οποίων επιβλήθηκαν πρόστιμα για παραβάσεις του Κ.Φ.Α.Σ. την τελευταία τριετία πριν από την αίτηση αναθεώρησης, παρατείνεται για τρία (3) έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης αμετάκλητης δικαστικής απόφασης, με την οποία τα πρόστιμα αυτά ακυρώθηκαν. Σελίδα 2

3 Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα Με το άρθρο 59 του ν. 4278/2014 (ΦΕΚ Α 157/ ) σε συνδυασμό με τη με αριθ. 13/ εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων προβλέπεται ότι τα ανώτατα και κατώτατα όρια προϋπολογισμού δημοσίων έργων και προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών ανά κατηγορία και τάξη, με βάση τα οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις αναθέσεις δημοσίων έργων, μελετών και συναφών υπηρεσιών, οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) και στα Μητρώα Μελετητών και Εταιριών Μελετών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων καταργούνται. Η κατάργηση των κατώτατων ορίων είναι άμεσης εφαρμογής και καταλαμβάνει όλες τις εκκρεμείς διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων έργων, μελετών και συναφών υπηρεσιών, στις οποίες δεν έχουν υποβληθεί προσφορές μέχρι τη δημοσίευση του οικείου νόμου ( ), ανεξάρτητα από τυχόν αντίθετες προβλέψεις οικείων διακηρύξεων. Σε ότι αφορά στα ανώτατα όρια, αυτά παραμένουν σε ισχύ και συνεπώς δεν επέρχονται σχετικές μεταβολές στον τρόπο διενέργειας των διαγωνισμών έως την έκδοση σχετικού προεδρικού διατάγματος. Τέλος, επισημαίνεται ότι με προεδρικό διάταγμα θα ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την κατάρτιση και λειτουργία επίσημων καταλόγων εγκεκριμένων οικονομικών φορέων, όπως και την ίδρυση και λειτουργία είτε εναλλακτικών επίσημων καταλόγων εγκεκριμένων οικονομικών φορέων, είτε συστημάτων πιστοποίησης από οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του π.δ. 90/2014 Με τη με αριθ. 14/ εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων παρέχονται οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 90/2014 (ΦΕΚ Α 138/ ), το οποίο τέθηκε σε ισχύ από και όπου ορίζονται οι κατηγορίες έργων και οι προϋποθέσεις εγγραφής, κατάταξης και προαγωγής στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ), διπλωματούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής. Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι τα σημεία ι έως νβ του άρθρου 1 παρ. 1 του π.δ. αφορούν στις ειδικότητες διπλωματούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής που δεν προβλέπονται στο π.δ. 472/1985 και αποκτούν δικαίωμα εγγραφής στο Μ.Ε.Κ. Τέλος, στην εγκύκλιο επισυνάπτεται συγκεντρωτικός πίνακας των ειδικοτήτων, διπλωματούχων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, με τις προϋποθέσεις εγγραφής τους και τις αντίστοιχες κατηγορίες έργων. Πιστοποιητικά εμπειρίας μελετητών και εταιρειών μελετών Η εγκύκλιος 15, αρ. πρωτ. Δ15/οικ/17606 από παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τη χρήση και τον τρόπο συμπλήρωσης των νέου τύπου πιστοποιητικών εμπειρίας μελετητών και εταιρειών μελετών. Τα εν λόγω πιστοποιητικά εκδίδονται με τη μορφή βεβαίωσης από τους δημόσιους φορείς που αναθέτουν μελέτες και περιέχουν στοιχεία για τα πρόσωπα που συμμετείχαν στην εκπόνηση κάθε μελέτης αλλά και για το αντικείμενό της. Στην εγκύκλιο συμπεριλαμβάνονται υποδείγματα των πιστοποιητικών νέου τύπου και αναλυτικές οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση κάθε πεδίου. Σελίδα 3

4 Ψήφιση του π.δ. 116/2014 για τη σύσταση του Οργανισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Με το π.δ. 116/2014 (ΦΕΚ Α 185/ ) αναδιαρθρώνονται οι υπηρεσίες που υπάγονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και χαράσσονται η απόστολή και οι αρμοδιότητες καθεμίας από αυτές. Εντός των δομών του Υπουργείο σης και Εκτέλεσης Διαγωνιστικών Διαδικασιών, τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και τη Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών. Θεσμοθέτηση του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου Με την ΥΑ 30651/2014 (ΦΕΚ 1817/ ) ρυθμίζονται όλες οι αναγκαίες προϋποθέσεις και διαδικασίες για την οργάνωση, υλοποίηση και λειτουργία του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4014/2011. Το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο, το οποίο αποτελεί ένα σύγχρονο σύστημα περιβαλλοντικής αδειοδότησης, τίθεται σε υποχρεωτική λειτουργία εντός ενός (1) έτους από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης. Με την υλοποίηση και λειτουργία του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και δηλώσεων υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, καθώς και παρακολούθησης και διεκπεραίωσης της Έκδοσης του Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Α- παιτήσεων (ΠΠΠΑ), της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), των Αποφάσεων Ανανέωσης και Τροποποίησης των ΑΕΠΟ καθώς και της αξιολόγησης της Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ). Δημιουργείται επίσης, το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και αποδίδεται σε κάθε έργο ή δραστηριότητα που αδειοδοτείται περιβαλλοντικά ένας συστήνεται και η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών, η οποία έχει ως σκοπό τη συνολική διαχείριση των δημοσίων συμβάσεων αγαθών και υπηρεσιών και συγκροτείται από τη Διεύθυνση Υποστήριξης και Σχεδιασμού, τη Διεύθυνση Διαχείριμοναδικός χαρακτηριστικός κωδικός που καλείται Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ), ενώ προβλέπεται και η διασύνδεση και διαλειτουργικότητα με ηλεκτρονικά μητρώα άλλων δημόσιων αρχών μέσω διαδικτύου. Τέλος, μέσω της ηλεκτρονικής διαχείρισης των ροών εργασίας και εγγράφων/ εντύπων των διαδικασιών επιτυγχάνεται η σύντμηση του απαιτούμενου χρόνου διεκπεραίωσης, γεγονός που διευκολύνει τους υποψήφιους φορείς υλοποίησης έργων και καθιστά τη διοίκηση αποδοτικότερη, αποτελεσματικότερη και πιο φιλική προς τις επενδύσεις. Κανονισμοί για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών με αντικείμενο την τουριστική προβολή της Ελλάδος μέσω του ΕΟΤ Με το άρθρο 47 του ν. 4276/2014 (ΦΕΚ Α 155/ ) προβλέπεται ότι η ανάθεση και η εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών που έχουν ως αντικείμενο την τουριστική προβολή της Ελλάδας και του ελληνικού τουρισμού, στο πλαίσιο των δράσεων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή και ειδικότερα τη διαφήμιση με ποικίλους τρόπους σε όλα τα μέσα μαζικής ενη- μέρωσης, εξαιρούνται από την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2286/1995 και του π.δ. 118/07, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του π.δ. 60/2007. Περαιτέρω, προβλέπεται ότι με βάσει ΥΑ και μετά τη σύμφωνη γνώμη της Σελίδα 4

5 Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων καταρτίζεται οικονομικός κανονισμός για τη διαδικασία υλοποίησης των διαφημιστικών προγραμμάτων καθώς και για τη σύναψη συμβάσεων μισθώσεων και εκμισθώσεων, στον οποίο καθορίζονται και τα ειδικότερα ζητήματα σχετικά με την ανάθεση και εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων, υπό την επιφύλαξη τήρησης των αρχών του ευρωπαϊκού δικαίου δημοσίων συμβάσεων όπως και της εθνικής νομοθεσίας εναρμόνισής του. Παραπομπή της Ελλάδας στο ΔΕΕ για μη συμμόρφωση με τους κανόνες της Ε.Ε. στον κατασκευαστικό τομέα Στις 10 Ιουλίου 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μη συμμόρφωση στους ευρωπαϊκούς κανόνες δημοσίων συμβάσεων στον κατασκευαστικό τομέα. Ειδικότερα, η ελληνική νομοθεσία καθιερώνει ένα σύστημα υποχρεωτικής καταγραφής όλων των εγκεκριμένων εθνικών κατασκευαστικών εταιριών, χωρίζοντας αυτές σε τάξεις, καθεμία από τις ο- ποίες ανταποκρίνεται σε ένα ελάχιστο και ένα μέγιστο εύρος προϋπολογισμού. Κατά τις διαδικασίες ανάθεσης, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να κάνουν δεκτές μόνο εταιρίες οι οποίες είναι εγγεγραμμένες σε κάποια από αυτές τις τάξεις και οι οποίες αντιστοιχούν στην κλίμακα προϋπολογισμού που προβλέπεται από την σύμβαση που πρόκειται να συναφθεί. Με τον τρόπο αυτό, η ελληνική νομοθεσία καθιερώνει ένα σύστημα το οποίο προκαθορίζει ποιοι οικονομικοί φορείς μπορούν να λάβουν μέρος σε κάθε διαδικασία ανάθεσης. Αυτό το σύστημα υποχρεωτικής εγγραφής έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό εταιριών που διαθέτουν την οικονομική, χρηματοοικονομική, επαγγελματική και τεχνική ικανότητα να αναλάβουν μια σύμβαση, αποκλειστικά και μόνο επειδή η χρηματοοικονομική τους ικανότητα είναι διαφορετική συνήθως μεγαλύτερη από τη συγκεκριμένη τάξη προϋπολογισμού που επιτρέπεται για μια δεδομένη διαδικασία. Κατά συνέπεια, οι εθνικές διατάξεις περιορίζουν τις επαγγελματικές ευκαιρίες των επιχειρήσεων και νοθεύουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των οικονομικών φορέων. Η Επιτροπή θεώρησε ότι αυτό το περιοριστικό νομικό καθεστώς αποτελεί παραβίαση της οδηγίας 2004/18/EΚ και των θεμελιωδών αρχών της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης, στις οποίες στηρίζονται οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις. Για το λόγο αυτό, απηύθυνε αιτιολογημένη γνωμοδότηση (το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει) στην Ελλάδα το Νοέμβριο 2013 (ΜΕΜΟ/13/ 2005), ζητώντας από τις ελληνικές αρχές να τροποποιήσουν την εθνική νομοθεσία, η οποία περιορίζει την πρόσβαση των οικονομικών φορέων στις αγορές δημοσίων συμβάσεων. Ωστόσο, δεν ελήφθησαν τα απαραίτητα μέτρα και οι περιοριστικές εθνικές διατάξεις είναι ακόμα σε ισχύ. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή έλαβε την απόφαση να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από την Αυστρία να συμμορφωθεί προς τους κανόνες του ευρωπαϊκού δικαίου περί δημοσίων συμβάσεων Τον Ιούλιο του 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την Αυστρία να συμμορφωθεί προς τους ευρωπαϊκούς κανόνες δημοσίων συμβάσεων σε ό,τι αφορά στην ανάθεση των υπηρεσιών εκτύπωσης των επίσημων εγγράφων του κράτους και ως εκ τούτου να τροποποιήσει τις νομοθετικές ρυθμίσεις που υποχρεώνουν τις ομοσπονδιακές αρχές να αναθέτουν απευθείας στο Αυστριακό Εθνικό Τυπογραφείο την ασφαλή εκτύπωση επίσημων εγγράφων. Και τούτο διότι, από το 2000 οι αυστριακές αναθέτουσες αρχές αναθέτουν απευθείας την εκτύπωση πολλών επισήμων εγγράφων, μεταξύ των οποίων και διαβατήρια ή άδειες οδήγησης, στην ιδιωτική επιχείρηση «Österreichische Staatsdruckerei», χωρίς να έχουν θέσει αυτές τις υπηρεσίες στο καθεστώς του ευρωπαϊκού ελεύθερου ανταγωνισμού μέσω διαδικασί- Σελίδα 5

6 ας προκήρυξης δημόσιας σύμβασης. Η Αυστρία δεν κατάφερε να τεκμηριώσει επαρκώς τους λόγους για τους οποίους η εκτύπωση αυτών των εγγράφων δεν πρέπει να υπάγεται στους κανόνες του ευρωπαϊκού ελεύθερου ανταγωνισμού, οι οποίοι στοχεύουν στη διασφάλιση της παροχής υπηρεσιών στους ευρωπαίους πολίτες με την καλύτερη δυνατή σχέση ποιότητας - τιμής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεώρησε επομένως, ότι η Αυστρία απέτυχε να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της υπό το πρίσμα των ευρωπαϊκών κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις και, ειδικότερα, της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Η σύσταση της Επιτροπής έλαβε τη μορφή αιτιολογημένης Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι, μέσω των πρακτικών αυτών, παραβιάζονται οι αρχές της διαφάνειας και της ανάπτυξης ενός επιπέδου υγιούς ανταγωνισμού οι οποίες δέον να διέπουν το πεδίο των δημοσίων συμβάσεων, καθώς τίθενται εμπόδια στη συμμεγνωμοδότησης, η οποία αποτελεί το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει. Αν η Αυστρία δεν ανακοινώσει τη λήψη μέτρων που να στοχεύουν στην άρση της παραβίασης του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διάστημα δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει την παραπομπή της στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από την Ιταλία να συμμορφωθεί προς τους κανόνες του ευρωπαϊκού δικαίου περί δημοσίων συμβάσεων Τον Οκτώβριο του 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την Ιταλία να συμμορφωθεί προς τους κανόνες του ευρωπαϊκού δικαίου περί δημοσίων συμβάσεων. Η Ε- πιτροπή απηύθηνε την ως άνω σύσταση διότι διαπίστωσε ότι οι κοινότητες Varese και Casciago προέβησαν στην ανάθεση υπηρεσιών διαχείρισης υδάτινων πόρων, χωρίς την προηγούμενη διεξαγωγή κατάλληλων διαγωνιστικών διαδικασιών. Επιπρόσθετα, η Ιταλία ψήφισε νομοθετική ρύθμιση, δυνάμει της οποίας διατηρούνται κανονικά σε ισχύ, έως το συμβατικό χρόνο λήξης τους, οι δημόσιες συμβάσεις που συνάφθηκαν με αναδόχους του ιδιωτικού τομέα χωρίς τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών. τοχή αλλοδαπών επιχειρήσεων στους διαγωνισμούς του ιταλικού δημοσίου. Υπό αυτές τις συνθήκες, η Επιτροπή ζητά από την Ιταλία, υπό τη μορφή αιτιολογημένης γνωμοδότησης -η οποία αποτελεί το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσεινα συμμορφωθεί πλήρως προς τους κανόνες της Ε.Ε. σε διάστημα 2 μηνών, ειδάλλως μπορεί να αποφασίσει την παραπομπής της στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από την Ισπανία να εξαλείψει την άνιση μεταχείριση παρόχων υπηρεσιών σχολικών μεταφορών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε επίσημα από την Ισπανία να αναθεωρήσει την νομοθεσία των περιφερειών Καστίλλης και Λεόν στον τομέα της παροχής υπηρεσιών μεταφοράς σχολικών επιβατών. Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, επιχειρηματίες οι οποίοι ήδη παρέχουν υπηρεσίες μέσων μαζικής μεταφοράς με λεωφορεία τυγχάνουν ευνοϊκής μεταχείρισης κατά την προκήρυξη διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων για τις σχολικές μεταφορές. Αυτό το πλεονέκτημα αποτελεί πρόδηλη παραβίαση της αρχής της μη διάκρισης και της ίσης μεταχείρισης των πλειοδοτών που συμμετέχουν σε διαδικασίες διαγωνισμού και είναι αντίθετη στην Οδηγία 2004/18/ΕΚ για τις δημόσιες συμβάσεις και στον Κανονισμό 1370/07 ΕΚ για τις δημόσιες επιβατικές οδικές μεταφορές. Κριτήρια για την ανάθεση της σύμβασης αποτελούν είτε η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά είτε η χαμηλότερη τιμή, ανεξαρτήτως οποιασδήποτε άλλης ήδη υπάρχουσας σύμβασης μεταφοράς. Αν η νομοθεσία δεν τροποποιηθεί μέσα στους επόμενους δύο μήνες, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την Ισπανία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σελίδα 6

7 Προσχώρηση νέων κρατών στον ΠΟΕ Στις 29 Οκτωβρίου 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλωσόρισε την απόφαση της Επιτροπής του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου να καλέσει τις χώρες της Νέας Ζηλανδίας και του Μοντενέγκρο να προσχωρήσουν στον ΠΟΕ, σύμφωνα με τις τελικές προτάσεις που καθεμία από τις ανωτέρω κατέθεσε. Νομολογία ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ Σύμβαση περιέχουσα δέσμευση για εκμίσθωση ακινήτων που πρόκειται να ανεγερθούν ΔΕΕ C 213/13, , Impresa Pizzarotti & C. SpA κατά Comune di Bari και λοιποί προδικαστική παραπομπή δημοσία σύμβαση έργου οδηγία 93/37/ΕΟΚ πράξη αναλήψεως δεσμεύσεως για εκμίσθωση κτιρίων τα οποία δεν έχουν ακόμα ανεγερθεί εθνική δικαστική απόφαση έχουσα ισχύ δεδικασμένου αρχή του δεδικασμένου επί καταστάσεως ασυμβίβαστης προς το δίκαιο της Ένωσης Σύμβαση με κύριο αντικείμενο την κατασκευή έργου, ανταποκρινόμενου στις ανάγκες που έχει καθορίσει η αναθέτουσα αρχή, αποτελεί σύμβαση δημοσίων έργων και δεν εμπίπτει, στην εξαίρεση την οποία προβλέπει το άρθρο 1, στοιχείο α, σημείο iii της οδηγίας 92/50, έστω και αν περιλαμβάνει ανάληψη δεσμεύσεως για εκμίσθωση του συγκεκριμένου έργου. Ισχύς του δεδικασμένου επί κατάστάσεως ασυμβίβαστης προς το δίκαιο της Ένωσης. Εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας ΔΕΕ C 358/12, , Consorzio Stabile Libor Lavori Pubblici κατά Comune di Milano προδικαστικό ερώτημα δημόσια σύμβαση έργου σύμβαση αξίας χαμηλότερη του κατώτατου χρηματικού ορίου της οδηγίας 2004/18/ ΕΚ αρχή αναλογικότητας ελεύθερη εγκατάσταση άρθρα 49 ΣΛΕΕ και 56 ΣΛΕΕ υποχρεώσεις καταβολής ασφαλιστικών εισφορών συγκεκριμένου ποσού και ποσοστού αποκλεισμός διαγωνιζόμενου μετά την απόφαση ανάθεσης Αντίθετη στην αρχή αναλογικότητας και στο δικαίωμα ελεύθερης εγκατάστασης, εθνική διάταξη που επιβάλλει στην αναθέτουσα αρχή τον αποκλεισμό του διαγωνιζομένου από τη διαδικασία λόγω μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ποσού ανωτέρου των 100 ευρώ και παράλληλα του 5 % της διαφοράς οφειλομένων και καταβληθέντων ποσών. Αρχές διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης ΓΔΕΕ Τ 48/12, , Euroscript Polska Sp. z.o.o. κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών διαδικασία διαγωνισμού τροποποίηση απόφασης προσωρινής ανάθεσης εκπρόθεσμη αίτηση πλημμέλειες κατά τη διαδικασία διαφορετική κατάταξη των διαγωνιζομένων χωρίς αναστολή διαδικασίας αρχή ίσης μεταχείρισης αρχή διαφάνειας Υποχρέωση έκδοσης απόφασης αναστολής των διαδικασιών διαγωνισμού σε περίπτωση πλημμελειών και συνακόλουθη υποχρέωση επανεξέτασης όλων των προσφορών. Υποχρέωση κοινοποίησης όλων των σχετικών με τη διαδικασία αποφάσεων στους διαγωνιζόμενους. Κήρυξη του ανενεργού της σύμβασης που συνήφθη κατόπιν απευθείας ανάθεσης ΔΕΕ C-19/13, , Ministero dell Interno / Fastweb SpA προδικαστική παραπομπή δημόσια σύμβαση υπηρεσιών ανάθεση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης άρθρο 2δ παρ. 4 της οδηγίας 89/665 ΕΕ ανενεργό της σύμβασης κήρυξη ή μη του ανενεργού σύμβασης από εθνικό δικα- Σελίδα 7

8 στήριο αιτιολόγηση της απόφασης περί απευθείας ανάθεσης αποτελεσματική άσκηση προσφυγών ως προς τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων αποτελεσματική δικαστική προστασία απαγόρευση διακρίσεων Το εθνικό δικαστήριο δύναται να ασκεί πραγματικό έλεγχο ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 2δ παρ. 4 της οδηγίας 89/ 665 ΕΚ σχετικά με την κατ εξαίρεση μη κήρυξη του ανενεργού σύμβασης που ανατέθηκε χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης και να προβαίνει στην ακύρωση αυτής όπου διαπιστώνει τη μη συνδρομή των ως άνω προϋποθέσεων. Σε κάθε περίπτωση, από την ερμηνεία της επίμαχης διάταξης συνάγεται ότι δε θίγονται οι αρχές της απαγόρευσης διακρίσεων και της αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας κατ άρθρο 47 του Χάρτη. Υποχρέωση καταβολής κατώτατου μισθού από υπεργολάβο ΔΕΕ C 549/13, , Bundesdruckerei GmbH κατά Stadt Dortmund προδικαστική παραπομπή άρθρο 56 ΣΛΕΕ ελεύθερη παροχή υπηρεσιών περιορισμοί οδηγία 96/71/ΕΚ διαδικασίες συνάψεως δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών εθνική ρύθμιση δέσμευση καταβολής κατώτατου μισθού από τον υπεργολάβο υπεργολάβος εγκατεστημένος εντός άλλου κράτους μέλους Το άρθρο 56 ΣΛΕΕ αντιτίθεται στην εφαρμογή διάταξης νόμου του κράτους μέλους της αναθέτουσας αρχής που επιβάλλει σε υπεργολάβο την υποχρέωση να καταβάλει στους εργαζομένους τον κατώτατο μισθό που ορίζει η εν λόγω ρύθμιση, όταν ο διαγωνιζόμενος προτίθεται να εκτελέσει τη δημόσια σύμβαση χρησιμοποιώντας απόκλειστικώς εργαζομένους τους οποίους απασχολεί υ- περγολάβος εγκατεστημένος εντός κράτους μέλους διαφορετικού από το κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής. Αγωγή αποκατάστασης ζημίας από εξωσυμβατική ευθύνη της Ε.Ε. λόγω ηθικής βλάβης T-297/12, , Ευρωπαϊκή Δυναμική - Προηγμένα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών Πληροφορικής και Τηλεματικής ΑΕ κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξωσυμβατική ευθύνη δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών κοινοποίηση πληροφοριών βλάβη της φήμης της ενάγουσας ηθική βλάβη κατάφωρη παράβαση κανόνα δικαίου κανόνας που απονέμει δικαιώματα σε ιδιώτες Η εξωσυμβατική ευθύνη της Ε.Ε., λόγω παράνομης συμπεριφοράς των οργάνων της, εξαρτάται από α) τον παράνομο χαρακτήρα της προσαπτόμενης στο θεσμικό όργανο συμπεριφοράς, β) το υποστατό της ζημίας και γ) την ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας μεταξύ της προβαλλόμενης συμπεριφοράς και της προβαλλόμενης ζημίας. Εφόσον δεν πληρούται μία από αυτές τις προϋποθέσεις, δεν είναι αναγκαία η εξέταση των λοιπών. Σελίδα 8

9 Η Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων (ΜοΠαΔιΣ) λειτουργεί από την 1η Ιανουαρίου 1997, στη θεσσαλονίκη, στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Διεθνούς Ευρωπαϊκού και Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ). Αποτελεί μία γνωμοδοτική δομή που παρέχει στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, καθώς και σε όλες τις ελληνικές αναθέτουσες αρχές εξειδικευμένη και ταχύτατη συμβουλευτική υποστήριξη κατά τη δημοπράτηση συγχρηματοδοτούμενων συμβάσεων έργων και τεχνικών υπηρεσιών, που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 & 2004/17. Συγκροτεί ένα εθνικό σύστημα ελέγχου της νομιμότητας των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και σηματοδοτεί μια νέα εποχή προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας στη δημοπράτηση των δημοσίων συμβάσεων. Η νομική επιθεώρηση ΔηΣΚΕ & αγορά για το έτος 2013 διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή με πλούσιο υλικό σε θέματα δημοσίων συμβάσεων και κρατικών ενισχύσεων Για περισσότερες πληροφορίες και συνδρομές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του περιοδικού ή επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο ή αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση Σελίδα 9

Ενημερωτικό δελτίο δημοσίων συμβάσεων

Ενημερωτικό δελτίο δημοσίων συμβάσεων Ενημερωτικό δελτίο Ενημερωτικό δημοσίων συμβάσεων δελτίο 4-6/2014 Απρίλιος - Ιούνιος δημοσίων συμβάσεων Υπεύθυνος σύνταξης: Ε. Αδαμαντίδου, Δ.Ν., Δικηγόρος Τεκμηρίωση: Ε. Αλαγιαλόγλου, M2R, ΜΔΕ, Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 5. (Απόφαση 337/2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων συμβάσεων)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 5. (Απόφαση 337/2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων συμβάσεων) EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 7 Τ.Κ. Πόλη: 11523 Αθήνα Πληροφορίες: Σπ. Παναγόπουλος Σ. Καλογήρου Τηλέφωνo: 213 2124 793-4

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002813788 2015-05-29

15PROC002813788 2015-05-29 15PROC002813788 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΑΦΗ7ΛΛ-2ΞΓ Θεσσαλονίκη, 27 Μαΐου 2015 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002813807 2015-05-29

15PROC002813807 2015-05-29 15PROC002813807 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ.: 54008, Θεσ/νίκη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002813643 2015-05-29

15PROC002813643 2015-05-29 ΑΔΑ: ΨΑΕΖ7ΛΛ-ΓΑΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 27 Μαΐου 2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 240839(7694) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ

Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4070/2012 Νοέμβριος 2012 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι επιστήμονες μηχανικοί και άλλες ειδικότητες- που ασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: Η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» (δ.τ. Enterprise Greece)

Αναθέτουσα Αρχή: Η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» (δ.τ. Enterprise Greece) Αρ. Προκ. 23/2015 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ON LINE ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΑΛΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΤΣΙΠΟΥΡΑ ΛΑΒΡΑΚΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 «Για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των Κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το υποέργο 7 «Επικοινωνιακά Υλικά Προβολής και Δημοσιοποίηση της Πράξης στα ΜΜΕ» Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ XIOY Διεύθυνση : Φ. ΑΡΓΕΝΤΗ 8, ΤΚ 82100 ΧΙΟΣ Τηλέφωνο : 2271044330-1 Fax : 2271044332 Πληροφορίες : κ. Μιχάλης Κουτσουράδης email : epimelit@otenet.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Μεσογείων 396 GR 153 41, Αγία Παρασκευή ΑΤΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής στο για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε.

Ημερομηνία αποστολής στο για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. Εταιρεία Ανάπτυξης και Προόδου Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πλατεία 23ης Μαρτίου ΤΚ 24100 Καλαμάτα Τηλέφωνο : 27210 62200/222 Fax : 27210 62229 Πληροφορίες : κ. Γιαννιός Καλλικράτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αθήνα, 17/04/2013 Αριθ. Πρωτ.: 8303 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016.

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο : +302661039814 Fax : +302661040088 Πληροφορίες : κα. Σπυριδούλα Κουλούρη email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr

Διαβάστε περισσότερα

(2) Η ανάθεση των συμβάσεων που συνάπτονται στα κράτη. (3) Οι εν λόγω διατάξεις συντονισμού θα πρέπει να τηρούν,

(2) Η ανάθεση των συμβάσεων που συνάπτονται στα κράτη. (3) Οι εν λόγω διατάξεις συντονισμού θα πρέπει να τηρούν, L 134/114 ΟΔΗΓΙΑ 2004/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ KΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΨΗΦΙΑΚΌ ΚΈΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΕΞΥΠΗΡΈΤΗΣΗ & ΤΗΝ ΑΎΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΎ ΑΡΤΑΣ

ΘΕΜΑ: ΨΗΦΙΑΚΌ ΚΈΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΕΞΥΠΗΡΈΤΗΣΗ & ΤΗΝ ΑΎΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΎ ΑΡΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση : Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ. Κ. 47100 Άρτα Τηλέφωνο : 2681028728 Fax : 2681078654 Πληροφορίες : κ. Κολοβός Χρήστος Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ «Ανάπτυξη Συστήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία»

ΠΡΑΞΗ «Ανάπτυξη Συστήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΑΞΗ «Ανάπτυξη Συστήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της

Διαβάστε περισσότερα

για το Έργο 532.713,00 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) 433.100,00 (χωρίς ΦΠΑ) 799.069,50 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) 649.650,00 (χωρίς ΦΠΑ)

για το Έργο 532.713,00 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) 433.100,00 (χωρίς ΦΠΑ) 799.069,50 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) 649.650,00 (χωρίς ΦΠΑ) Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Υποέργο 1: «Κωδικοποίηση Τουριστικής Νομοθεσίας», Υποέργο 2: «Ανάπτυξη παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τη δημοσίευση στο διαδίκτυο της Τουριστικής Νομοθεσίας» και Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002649236 2015-03-18

15PROC002649236 2015-03-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 2449/18-03-2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 2015 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Τοπείρου έχοντας υπόψη: 1. Τις σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ... σελ. 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ... σελ. 25

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ... σελ. 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ... σελ. 25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας: 38001 Πληροφορίες: Ευστρατιάδης Γιώργος Τηλ.: 2421350177 Fax: 2421097610 ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Βόλος, 30/4/2015

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002743082 2015-04-30

15PROC002743082 2015-04-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (2014-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Διακήρυξης: 19077

Αρ. Διακήρυξης: 19077 ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ανθρακίτου 5 & Τσεχούλη, 45221 Κάστρο Ιωαννίνων, Ιωάννινα Τηλέφωνο : +30 26510 72315 Fax : +30 26510 36695 E-mail : eef@forthnet.gr Διακήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) Ταχυδρομική Διεύθυνση : ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ 1- ΠΛ. ΟΔΗΣΣΟΥ ΤΚ 18531 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004L0018 EL 01.01.2010 010.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2004/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004

Διαβάστε περισσότερα