ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19/6/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθμ.Πρωτ. Α2α/Γ.Π.οικ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ Προς ΠΟΡΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Όπως πίνακας αποδεκτών ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Ταχ.Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας: Πληροφορίες: , 1228 Fax: ΘΕΜΑ: Παρέχονται οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά την τήρηση καταλόγου επικουρικών ιατρών και τη Διαδικασία τοποθέτησής τους Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 άρθρου 34 του ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α) καθορίζεται εκ νέου το θεσμικό πλαίσιο σχετικά με τον τρόπο και την διαδικασία τοποθέτησης επικουρικών ιατρών στα νοσοκομεία, στις αποκεντρωμένες μονάδες των Υγειονομικών Περιφερειών (κέντρα υγείας, πολυδύναμα περιφερειακά ιατρεία, περιφερειακά ιατρεία, μονάδες ΠΕΔΥ) και στο Ε.Κ.Α.Β και τα παραρτήματά του. Επισημαίνεται ότι στο ΕΚΑΒ τοποθετούνται ιατροί των ειδικοτήτων: Γενικής Ιατρικής, Αναισθησιολογίας, Καρδιολογίας, Ορθοπαιδικής, Παθολογίας, Πνευμονολογίας και Χειρουργικής, καθώς ιατροί ανεξαρτήτως ειδικότητας οι οποίοι διαθέτουν πτυχίο επάρκειας στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική. Σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδόθηκε η υπ αριθμ.α2α/γ.π.οικ.42873/2015 (ΦΕΚ 1078/β/ ) (ΑΔΑ: ΨΩΔΓ465ΦΥΟ-ΙΜ5) υπουργική απόφαση περί καθορισμού του τρόπου κατάρτισης και τήρησης ηλεκτρονικού καταλόγου καθώς και της διαδικασίας τοποθέτησης των επικουρικών ιατρών. Εκδόθηκε επίσης η υπ αριθμ. Α2α/Γ.Π.οικ.42875/2015 (ΦΕΚ 1078/β/ ) (ΑΔΑ: 6Υ6Σ465ΦΥΟ-ΝΣ6) υπουργική απόφαση, με την οποία ορισμένες περιοχές της χώρας χαρακτηρίστηκαν ως άγονες και προβληματικές λόγω των γεωγραφικών, κοινωνικών, συγκοινωνιακών και οικονομικών τους συνθηκών και θεσπίστηκαν κίνητρα για τους επικουρικούς ιατρούς που θα επιλέξουν να τοποθετηθούν στις περιοχές αυτές. 1

2 Με το νέο θεσμικό πλαίσιο ορίζονται τα ακόλουθα: Α. Τήρηση ηλεκτρονικού καταλόγου ανά ειδικότητα Από η τοποθέτηση επικουρικών ιατρών θα γίνεται σύμφωνα με τη σειρά προτεραιότητάς τους, η οποία καθορίζεται από τον απόλυτο αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης εγγραφής τους στον ηλεκτρονικό κατάλογο που τηρείται ανά ειδικότητα, στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας. Στον κατάλογο οι ιατροί εγγράφονται μετά από αίτησή τους και μπορούν να παραμείνουν σε αυτόν για μια πενταετία, μετά την πάροδο της οποίας διαγράφονται αυτοδικαίως. Ο κατάλογος θα είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (http://www.moh.gov.gr) και θα περιλαμβάνει, το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης κάθε ιατρού, την ημερομηνία κτήσης του τίτλου της ειδικότητάς του, την ύπαρξη εξειδίκευσης ή εμπειρίας και τις προτιμήσεις για την τοποθέτησή του. Ο κατάλογος θα αναρτηθεί για πρώτη φορά και θα επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Δικαίωμα εγγραφής στον κατάλογο έχουν οι ιατροί οι οποίοι: α) είναι έλληνες υπήκοοι ή - υπήκοοι κράτους μέλους της ευρωπαϊκής ένωσης ή - σύζυγοι ελλήνων υπηκόων ή υπηκόων κράτους μέλους της ευρωπαϊκής ένωσης - υπήκοοι τρίτων χωρών με δελτίο παραμονής επί μακρόν διαμένοντος ή - κάτοχοι μπλε κάρτας της ευρωπαϊκής ένωσης ή -κάτοχοι δελτίου παραμονής δεύτερης γενιάς ή κάτοχοι δελτίου παραμονής ομογενούς β) έχουν άδεια ή βεβαίωση άδειας άσκησης ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος στη χώρα μας γ) είναι κάτοχοι άδειας χρήσης τίτλου ιατρικής ειδικότητας στη χώρα μας και κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εγγραφής τους στον ηλεκτρονικό κατάλογο, δεν έχει παρέλθει δεκαετία από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας. δ) δεν κατέχουν καμία άλλη έμμισθη θέση στο στενό ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα της χώρας. ε) δεν έχουν παραιτηθεί από θέση ιατρού ΕΣΥ ή δεν έχουν αποποιηθεί διορισμό σε θέση ιατρού ΕΣΥ. 2

3 Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν την τοποθέτησή τους σε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις: α) σε δυο υγειονομικές περιφέρειες της προτίμησής τους ή β) σε μια υγειονομική περιφέρεια και την κεντρική υπηρεσία του ΕΚΑΒ ή κάποιο παράρτημά του ή γ) στην κεντρική υπηρεσία του ΕΚΑΒ και κάποιο παράρτημά του. Πίνακας με τις περιοχές στις οποίες λειτουργούν τα παραρτήματα του ΕΚΑΒ, θα είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (http://www.moh.gov.gr) Δεν υπάρχει δυνατότητα επιλογής μιας μόνο υγειονομικής περιφέρειας ή ενός παραρτήματος του ΕΚΑΒ ή οποιουδήποτε άλλου συνδυασμού πέραν αυτών που αναφέρονται παραπάνω. Η προτίμηση δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986, η οποία υποβάλλεται μαζί με την αίτηση εγγραφής στον κατάλογο. Με την ίδια υπεύθυνη δήλωση παρέχεται η ευχέρεια στους ενδιαφερόμενους που θα δηλώσουν την προτίμησή τους για υγειονομικές περιφέρεις που περιλαμβάνουν περισσότερους του ενός νομούς, να δηλώσουν επιπλέον προτίμηση για συγκεκριμένους νομούς αλλά όχι για περισσότερους από δύο. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται προκειμένου να συνδυαστεί η ανάγκη άμεσης κάλυψης των θέσεων με τις κοινωνικές, οικογενειακές ή οικονομικές ανάγκες των ενδιαφερομένων. Είναι αυτονόητο ότι η επιλογή νομού θα λαμβάνεται υπόψη σε συνδυασμό με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Δεν γίνονται δεκτές υπεύθυνες δηλώσεις που θα υποβληθούν μετά την αίτηση εγγραφής. Οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν την προτίμηση τους πριν από την παρέλευση ενός έτους από την ημερομηνία υποβολής της αρχικής υπεύθυνης δήλωσής τους. Β. Ρύθμιση για τους εγγεγραμμένους στον καταργούμενο κατάλογο Στο νέο κατάλογο καταχωρούνται και οι ιατροί οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στον καταργούμενο από κατάλογο, εφόσον πληρούν όλες τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις και δεν έχουν συμπληρώσει πενταετία παραμονής στον καταργούμενο κατάλογο. Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, διαγράφονται αυτοδικαίως από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου καταλόγου. 3

4 Η καταχώρηση γίνεται με τον ίδιο αριθμό πρωτοκόλλου, χωρίς να υποβάλλουν νέα αίτηση. Οι ιατροί που θα παραμείνουν στον κατάλογο, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση προτίμησης σύμφωνα με τα ισχύοντα και για τους ιατρούς που θα εγγραφούν για πρώτη φορά. Η υπεύθυνη δήλωση μπορεί να υποβληθεί αυτοπροσώπως ή να αποσταλεί (ταχυδρομικά ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς) θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στο γενικό πρωτόκολλο του υπουργείου και θα απευθύνεται στη Δ/νση Ανθρώπινων Πόρων/Τμήμα Ιατρών ΕΣΥ, από έως και Όσοι ιατροί δεν επιθυμούν την παραμονή τους στον κατάλογο, θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση διαγραφής. Γ. Προτεραιότητα τοποθέτησης Προτεραιότητα τοποθέτησης κατά παρέκκλιση της σειράς εγγραφής στον κατάλογο, προβλέπεται για τις εξής περιπτώσεις: α) όταν πρόκειται για τοποθέτηση σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, Μονάδες Μεταμόσχευσης και Μονάδες Εφαρμογής Ιστών, προηγούνται οι ιατροί που διαθέτουν πιστοποιητικό εξειδίκευσης και ελλείψει αυτών, όσοι διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία στις μονάδες αυτές. Σε περίπτωση που για τις θέσεις αυτές υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος από περισσότερους του ενός ιατρούς, τότε η μεταξύ τους προτεραιότητα καθορίζεται από το χρόνο κατάθεσης της αίτησής τους και από τον απόλυτο αριθμό πρωτοκόλλου. β) όταν για ορισμένες θέσεις απαιτείται σύμφωνα με το αίτημα του φορέα, εξειδίκευση ή εμπειρία (π.χ. τμήμα υπερήχων, επεμβατική καρδιολογία κ.α), προηγούνται οι ιατροί που διαθέτουν βεβαίωση εξειδίκευσης και ελλείψει αυτών, όσοι διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία ως ειδικευμένοι. Σε περίπτωση που για τις θέσεις αυτές υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος από περισσότερους του ενός ιατρούς, τότε η μεταξύ τους προτεραιότητα καθορίζεται από το χρόνο κατάθεσης της αίτησής τους και από τον απόλυτο αριθμό πρωτοκόλλου. γ) όταν πρόκειται για ιατρούς ή οδοντιάτρους οι οποίοι πάσχουν από ομόζυγο β μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, λευχαιμία, αιμορροφιλία, νεανικό διαβήτη και κακοήθη νεοπλασματική νόσο και δεν έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό τέταρτο (64) έτος της ηλικίας τους. Οι ιατροί αυτοί έχουν επίσης δικαίωμα να δηλώσουν με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986, την προτίμησή τους για τοποθέτηση: α) σε δυο υγειονομικές περιφέρειες της προτίμησής τους ή β) σε μια υγειονομική περιφέρεια και την κεντρική 4

5 υπηρεσία του ΕΚΑΒ ή κάποιο παράρτημά του ή γ) στην κεντρική υπηρεσία του ΕΚΑΒ και κάποιο παράρτημά του και τοποθετούνται σύμφωνα με την προτίμησή τους. Η μεταξύ τους προτεραιότητα καθορίζεται από το χρόνο κατάθεσης της αίτησής τους και από τον απόλυτο αριθμό πρωτοκόλλου. Δ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να εγγραφούν στον ηλεκτρονικό κατάλογο των επικουρικών ιατρών θα πρέπει να υποβάλλουν και τα ακόλουθα: 1. Αίτηση εγγραφής. Η αίτηση υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο ή από άλλο πρόσωπο νομίμως εξουσιοδοτημένο. 2. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου από το οποίο θα προκύπτει ότι ο κάτοχος είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. - Οι σύζυγοι Ελλήνων υπηκόων ή υπηκόων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα υποβάλλουν φωτοαντίγραφο δελτίου μόνιμης διαμονής μέλους οικογένειας πολίτη της Ένωσης. - Οι υπήκοοι τρίτων χωρών θα υποβάλλουν φωτοαντίγραφο του δελτίου παραμονής επί μακρόν ή φωτοαντίγραφο μπλε κάρτας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή φωτοαντίγραφο δελτίου άδειας παραμονής ομογενούς ή φωτοαντίγραφο δελτίου παραμονής δεύτερης γενιάς. 3. Φωτοαντίγραφο πτυχίου Ελληνικού Πανεπιστημίου ή Πανεπιστημίου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο θα συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο της μετάφρασης και φωτοαντίγραφο της ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ όπου αυτό απαιτείται ή πτυχίου χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο θα συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο της μετάφρασης και φωτοαντίγραφο της ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ. 4. Φωτοαντίγραφο της άδειας ή της βεβαίωσης άσκησης ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος. 5. Φωτοαντίγραφο άδειας χρήσης τίτλου ιατρικής ειδικότητας στη χώρα μας. 6. Βεβαίωση εγγραφής σε ιατρικό σύλλογο από την οποία να προκύπτει η ασκούμενη κατά την τελευταία πενταετία ειδικότητα. 7. Βεβαίωση γνώσης της Ελληνικής γλώσσας για τους υπηκόους κρατών μελών Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τους υπηκόους τρίτων χωρών. Η βεβαίωση χορηγείται μετά από εξετάσεις ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Δγ/10424/ (ΦΕΚ 263/Β) υπουργική απόφαση. 5

6 Οι ιατροί που είναι απόφοιτοι ελληνικών πανεπιστημίων ή έχουν αποκτήσει τίτλο ειδικότητας στην Ελλάδα, δεν απαιτείται να υποβάλλουν βεβαίωση γνώσης της ελληνικής γλώσσας. 8. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/86 με την οποία θα δηλώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος: α. δεν έχει αποποιηθεί διορισμό σε θέση ιατρού ΕΣΥ β. δεν έχει παραιτηθεί από θέση ιατρού ΕΣΥ γ. δεν έχει παραιτηθεί ή αποποιηθεί την επιλογή του σε θέση επικουρικού ιατρού δ. δεν κατέχει καμία άλλη έμμισθη θέση στο στενό ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής. (Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης Ι) 9. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται η προτίμηση για τοποθέτηση: α. είτε σε δυο υγειονομικές περιφέρειες της προτίμησής τους (Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης ΙΙ) β. είτε σε μια υγειονομική περιφέρεια και την κεντρική υπηρεσία του ΕΚΑΒ ή κάποιο παράρτημά του (Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης ΙΙΙ) γ. είτε στην κεντρική υπηρεσία του ΕΚΑΒ και κάποιο παράρτημά του. (Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης ΙV) Η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης είναι προαιρετική. Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής. 10. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση εξειδίκευσης, εφόσον διαθέτει ο ενδιαφερόμενος, για τις αναγνωρισμένες εξειδικεύσεις (ΜΕΘ, ΜΕΝΝ, Λοιμωξιολογία κ.α) ή βεβαίωση προϋπηρεσίας σε μονάδες που παρέχουν εξειδίκευση, ως ειδικευμένος ιατρός. Η βεβαίωση προϋπηρεσίας θα πρέπει να φέρει την υπογραφή του Διευθυντή της μονάδας ή του τμήματος, του Διοικητικού Διευθυντή και του Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας της νοσηλευτικής μονάδας. 11. Ιατρική γνωμάτευση ή ιατρικό πιστοποιητικό δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος ή θεραπευτηρίου για τις περιπτώσεις των ιατρών που πάσχουν από τα 6

7 νοσήματα που αναφέρονται παραπάνω (περίπτωση Γ), από την οποία θα προκύπτει η συγκεκριμένη νόσος. Το δικαιολογητικό αυτό δεν είναι απαραίτητο σε όσες περιπτώσεις οι ενδιαφερόμενοι διαθέτουν και υποβάλλουν φωτοαντίγραφο γνωμάτευσης ΚΕΠΑ σχετικά με ποσοστό αναπηρίας λόγω της συγκεκριμένης νόσου. Όλα τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά (πτυχία, προϋπηρεσίες, πιστοποιητικά κ.α) υποβάλλονται υποχρεωτικά επισήμως μεταφρασμένα από τις αρμόδιες προς τούτο αρχές της ημεδαπής. Στα απλά φωτοαντίγραφα των ξενόγλωσσων πτυχίων και πιστοποιητικών θα πρέπει να είναι εμφανής η σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE) που έχει τεθεί στο πρωτότυπο. Αιτήσεις με ελλιπή στοιχεία που δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, δεν θα καταχωρούνται στον κατάλογο και θα επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους. Υπόδειγμα της αίτησης και των υπευθύνων δηλώσεων θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας (http://www.moh.gov.gr). Ε. Διαγραφή από τον κατάλογο- Απώλεια σειράς προτεραιότητας 1. Οι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο ιατροί διαγράφονται: α. λόγω συμπλήρωσης πενταετούς παραμονής σε αυτόν β. λόγω τοποθέτησής τους σε θέση επικουρικού ιατρού β. λόγω διορισμού σε έμμισθη θέση του στενού ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Όσοι ιατροί καταλάβουν, μετά την εγγραφή τους στον κατάλογο, θέση στο στενό ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση διαγραφής. 2. Οι ιατροί που δεν θα αποδεχθούν την τοποθέτησή τους σε θέσεις για τις οποίες έχουν δηλώσει προτίμηση, χάνουν τη σειρά προτεραιότητάς τους και εγγράφονται στο τέλος του καταλόγου σε περίπτωση που υποβάλλουν σχετική αίτηση. 3. Σε περίπτωση αποποίησης τοποθέτησης για δεύτερη φορά ή σε περίπτωση παραίτησης από τη θέση πρόσληψης, ο ιατρός δεν έχει δικαίωμα επανεγγραφής πριν παρέλθει διετία από την ημερομηνία αποποίησης ή παραίτησης. 7

8 ΣΤ. Κίνητρα για την τοποθέτηση επικουρικών σε άγονες και προβληματικές περιοχές Με το νέο θεσμικό πλαίσιο προβλέπονται κίνητρα (σχετικά με τη διάρκεια της σύμβασης, την προσμέτρηση ως προϋπηρεσίας για την κατάληψη θέσης ιατρού ΕΣΥ κ.α) για τους ιατρούς που επιλέγουν να τοποθετηθούν στις άγονες και προβληματικές περιοχές που καθορίστηκαν με την υπ αριθμ. Α2α/Γ.Π.οικ.42875/2015 (ΦΕΚ 1078/β/ ) (ΑΔΑ:6Υ6Σ465ΦΥΟ-ΝΣ6) υπουργική απόφαση. Τα κίνητρα αυτά θα ισχύσουν και για τους ιατρούς που θα τοποθετηθούν σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, Μονάδες Μεταμόσχευσης και Μονάδες Εφαρμογής Ιστών, στο ΕΚΑΒ και τα παραρτήματά του, στο Κέντρο Δηλητηριάσεων, στα ΤΕΠ, στις Μονάδες Τεχνητού Νεφρού, στα Ογκολογικά Τμήματα και στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας των νοσηλευτικών Ιδρυμάτων της χώρας. Για τα παραπάνω θα υπάρξει άμεσα νομοθετική ρύθμιση η οποία θα ισχύσει αναδρομικά για όσους γιατρούς τοποθετηθούν σε αυτά τα τμήματα και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 α του άρθρου 34 του ν. 4325/ (ΦΕΚ 47 Α ) Ζ. Διαδικασία υποβολής των αιτημάτων Με το άρθρο 7 της υπ αριθμ.α2α/γ.π.οικ.42873/2015 (ΦΕΚ 1078/β/ ) (ΑΔΑ:ΨΩΔΓ465ΦΥΟ-ΙΜ5) υπουργικής απόφασης καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις που πληρούν τα αιτήματα που υποβάλλονται στο Υπουργείο Υγείας για τοποθέτηση επικουρικών ιατρών. Ειδικότερα: α) τα αιτήματα για τοποθέτηση στις αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες και στις αποκεντρωμένες μονάδες των ΔΥΠΕ, υποβάλλονται από τους Διοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών, χωριστά για τα ΠΕΔΥ-Κέντρα Υγείας και χωριστά για τις Μονάδες Υγείας- ΠΕΔΥ β) τα αιτήματα για τοποθέτηση ανά νοσηλευτική μονάδα υποβάλλονται από τους Διοικητές τους, στην οικεία ΔΥΠΕ και στη συνέχεια διαβιβάζονται στην υπηρεσία μας κατά ιεραρχική σειρά προτεραιότητας ειδικοτήτων ανά νοσοκομείο για την ικανοποίησή τους. γ) τα αιτήματα για τοποθέτηση στην κεντρική υπηρεσία του ΕΚΑΒ και στα παραρτήματά του, υποβάλλονται από τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ. δ) επίσης, πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά α. από Βεβαίωση Δέσμευσης Πίστωσης (Υπόδειγμα 1)και β. Πίνακα Πιστώσεων Προϋπολογισμού για πρόσληψη επικουριών ιατρών (ΠΙΝΑΚΑΣ) 8

9 Όλα τα αιτήματα, προκειμένου να εξετασθούν, θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένα. Όσα αιτήματα έχουν υποβληθεί μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Αποδέκτες για ενέργεια 1. Όλες οι Δ.Υ.Π.Ε. της χώρας 2. Όλα τα νοσοκομεία της χώρας 3. ΕΚΑΒ Αποδέκτες για κοινοποίηση 1. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος Πλουτάρχου 3 και Υψηλάντου ΤΚ Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία Θεμιστοκλέους 38, Αθήνα ΤΚ Εσωτερική Διανομή 1. Γραφείο Υπουργού 2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 4. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας 5. Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων & Διοικητικής Υποστήριξης 6. Δ/νση ανθρωπίνων Πόρων Ν.Π. Τμήμα ιατρών ΕΣΥ (3) 9

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ»

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Αθήνα, 8 / 6 / 2015 Αριθμ. πρωτ. Α2α/Γ.Π. οικ.42873 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 31-12-2014

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 31-12-2014 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 31-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθ.Πρωτ.: Α2δ/Γ.Π.οικ.137 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17

Διαβάστε περισσότερα

***Η παρ.3 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ.2 του άρθρου 5 του Ν. 3204/2003 (ΦΕΚ Α 296)

***Η παρ.3 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ.2 του άρθρου 5 του Ν. 3204/2003 (ΦΕΚ Α 296) ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Αρθρο 11 ν 2889/2001 Ιατροί Ε.Σ.Υ. 1. Οι ιατροί του Ε.Σ.Υ. είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Η λειτουργία ιδιωτικού ιατρείου εντός ή εκτός του νοσοκομείου ή του κέντρου υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΣΟΣ 20/06/2014. ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθμ. Πρωτ. : 2220

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΣΟΣ 20/06/2014. ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθμ. Πρωτ. : 2220 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΣΟΣ 20/06/2014 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθμ. Πρωτ. : 2220 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Ταχ.Δ/νση: Κάσος 858 00 Πληροφορίες : Φιλιππίδη Φωτεινή Τηλέφωνο : 2245041865, 2245041277 Telefax : 22450-41442 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Ειδικότητα. ΥΕ Εργατών καθαριότητας συνοδών απορριμματοφόρων

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Ειδικότητα. ΥΕ Εργατών καθαριότητας συνοδών απορριμματοφόρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόρινθος, 11 Αυγούστου 2015 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 35562 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32 Τ.Κ.: 20100

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 12 Αυγούστου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 21-7-2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 3968 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Α.Δ.Α. 66Ι14691ΗΩ-ΞΑ5 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγία Παρασκευή, 17/6/2015 ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 221 ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 23-07-2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Π. 16900 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 23-07-2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Π. 16900 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 23-07-2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Π. 16900 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ Πύλη, 18-11-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 22764 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Ανάργυροι, 16.06.2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ.: 22411 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 61 τ.κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΤΡΑ, 22/5/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 76437 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Παντανάσσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόνιτσα 20-02-2015. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόνιτσα 20-02-2015. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόνιτσα 20-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθ. Πρωτ.:1448 ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Έχοντας υπόψη: Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Έχοντας υπόψη:

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Έχοντας υπόψη: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------------ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Π. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Π. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Π. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αμπελόκηποι 18-07 - 2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ζάκυνθος 30.06.2014 ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Αρ. Πρωτ.: 26182 ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ζάκυνθος 30.06.2014 ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Αρ. Πρωτ.: 26182 ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ζάκυνθος 30.06.2014 ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Αρ. Πρωτ.: 26182 ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μύκονος, 11.07.2014 ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 6279 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Παραλία Μυκόνου Τ.Κ.: 84600 Μύκονος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Νικήτη, 27/06/2014 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 12224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Νικήτη, 27/06/2014 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 12224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Νικήτη, 27/06/2014 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 12224 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ξάνθη, 20 Αυγούστου 2015 Νομός Ξάνθης Αριθμ. Πρωτ.: 37680 Δήμος Ξάνθης Δ/νση :Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα : Διοικητικών Υπηρεσιών Γρ.: Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού Πληρ. :Δέσποινα

Διαβάστε περισσότερα

Όλες τις Περιφέρειες (με την παράκληση να ενημερώσουν τις Περιφερειακές Ενότητες αρμοδιότητάς τους)

Όλες τις Περιφέρειες (με την παράκληση να ενημερώσουν τις Περιφερειακές Ενότητες αρμοδιότητάς τους) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-6 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αρ.Πρωτ.Υ7α/ΓΠ 11455 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α` Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ N. 3868/10 (ΦΕΚ 129 Α/3-8-2010) : Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου Τ.Κ. 84 300 Νάξου Πληρ.: Ι. Παρτσινεβέλου Τηλ.: 22853 60107, 22853 60100 FAX: 22850-23570 Νάξος, 17 Ιουνίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει.

Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 27-07-2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθμ.Πρωτ.2/87432 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔOY ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ AΔΑ: ΒΙΙΩΩΕΟ-9Σ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιθάκη, 7-5-2014 ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 2963 ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Δήμαρχος Ιθάκης Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ Αργαλαστή 9/10/13 Αριθμ. Πρωτ.: 19577 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγία Παρασκευή, 30/10/2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.:360 ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι υπ αριθμ. πρωτ. 111192/Δ1/9-8-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩΛ9-9ΞΡ) και 4747/Δ1/15-1-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨΟ9-ΓΝ3) εγκύκλιοί μας.

Οι υπ αριθμ. πρωτ. 111192/Δ1/9-8-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩΛ9-9ΞΡ) και 4747/Δ1/15-1-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨΟ9-ΓΝ3) εγκύκλιοί μας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:ΒΙΨ19-ΘΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι, 14-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. οικ.: 12098 ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ: Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ: Ανθρώπινου Δυναμικού Ταχ. Δ/νση: Καραϊσκάκη 138 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα