EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ"

Transcript

1 EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - CY EXEM ECVET Profile for European Expert in Energy Management Grant agreement n /

2 EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (έρευνα γραφείου) Εθνικοί Ορισμοί-Νομοθεσία Τυπική εκπαίδευση (υπάρχοντα προγράμματα κατάρτισης) Ποιοί είναι σήμερα οι Διαχειριστές Ενέργειας (Εθνικές Στατιστικές) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Το προφίλ των ερωτηθέντων Απαιτούμενες ικανότητες και δεξιότητες του Διαχειριστή Ενέργειας Απαιτούμενες ικανότητες και δεξιότητες (από ερώτηση 14) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ Σύντομη επισκόπηση των αποτελεσμάτων: ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ EXEM... 33

3 EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι σήµερα το κύριο αντικείµενο της κάθε αναπτυξιακής πολιτικής κάθε χώρας σε όλο τον κόσµο. Η βιώσιµη ανάπτυξη στοχεύει στον περιορισµό των κλιµατικών αλλαγών, των επιπτώσεων από τη ρύπανση, τη σταδιακή εξάντληση των συµβατικών πηγών ενέργειας και η διασφάλιση συνθηκών διαβίωσης στον πλανήτη. Η εξοικονόµηση ενέργειας και η ενεργειακή αποδοτικότητα µπορούν να συντελέσουν στην προώθηση µιας βιώσιµης ανάπτυξης. Η ανάπτυξη η οποία θα αξιοποιεί τα κατάλληλα µέσα ενεργειακής διαχείρισης και τεχνικών βελτιστοποίησης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε όλους τους τύπους κτιρίων και δραστηριοτήτων (εµπορικών, βιοµηχανικών, οικιστικών) θα συντελέσει στην εξοικονόµηση ενέργειας ενώ ταυτόχρονα θα επιτυγχάνεται και η βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών και των τελικών προϊόντων. Αυτό προϋποθέτει και την περαιτέρω διείσδυση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην καθηµερινή µας ζωή µέσω απλών ή σύνθετων εφαρµογών. Η ενεργειακή απόδοση και οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας αποτελούν τους δύο πυλώνες της βιώσιµης ενέργειας και έχουν δεσπόζουσα σηµασία. Σε πολλές χώρες η ενεργειακή απόδοση συντελεί και στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού που αποτελεί εθνικής σηµασίας θέµα και ιδιαιτέρα στα νησιά αφού περιορίζει το επίπεδο των εισαγωγών ενέργειας. Ο Ευρωπαίος Εµπειρογνώµονας στη ιαχείριση Ενέργειας (EXEM), ρυθµίζει και ελέγχει τη χρήση ενέργειας σε έναν οργανισµό ή εγκατάσταση. Στόχος του / της είναι να αξιολογεί τις διάφορες χρήσεις ενέργειας και να προβαίνει στην εφαρµογή µέτρων ή/και πολιτικών που θα οδηγούν στην αποδοτικότερη χρήση ενέργειας. Είναι ο αρµόδιος για την ενεργειακή διαχείριση, την αποδοτική χρήση ενέργειας και τη µείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου από τις διεργασίες ενός οργανισµού περιορίζοντας τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα και εφαρµόζοντας ορθολογιστική διαχείριση των αποβλήτων. Το παρόν έγγραφο, στοχεύει στο σαφή προσδιορισµό των δεξιοτήτων των Εµπειρογνωµόνων (EXEM) οι οποίες αποτελούν το κοινό πλαίσιο για τη δηµιουργία του προφίλ του EXEM στην Ευρώπη.

4 EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Σε αρχικό στάδιο ετοιµάστηκαν οι 7 εθνικές εκθέσεις επαγγελµάτων από τις χώρες που συµµετέχουν στο πρόγραµµα - Βουλγαρία, Κύπρος, Τσεχική ηµοκρατία, Ιταλία, Ρουµανία, Πορτογαλία και Ισπανία οι οποίες συνοψίζονται στην περιληπτική έκθεση. 1 ο βήµα: Έρευνας γραφείου. Σε κάθε χώρα έχουν συγκεντρωθεί δεδοµένα σχετικά µε τα διάφορα επαγγέλµατα για να διαφανεί κατά πόσο το προφίλ ιαχειριστή Ενέργειας είναι γνωστό και αναζητήθηκαν τα προσόντα του ιαχειριστή ούτως ώστε οι εταιρίες να µπορούν προκηρύσσουν διαγωνισµούς για την πλήρωση αυτής της θέσης. Επιπλέον, η έρευνα γραφείου είχε ως στόχο να δώσει µια επισκόπηση των κυριότερων πολιτικών και νοµοθεσιών σε σχέση µε τη διαχείριση της ενέργειας και των διαθέσιµων προγραµµάτων κατάρτισης στον τοµέα της διαχείρισης ενέργειας. 2 ο βήµα : Εθνικά ερωτηµατολόγια. Σε κάθε χώρα περίπου 40 ερωτηµατολόγια έχουν συµπληρωθεί από εµπειρογνώµονες σχετικά µε τη διαχείριση ενέργειας ή άτοµα που εργάζονται στον τοµέα κατάρτισης σχεδίων εξοικονόµησης ενέργειας. Προκειµένου να διατηρηθεί η ανωνυµία, τα ερωτηµατολόγια έχει αξιοποιηθεί διαδικτυακό σύστηµα διενέργειας έρευνας µε ερωτηµατολόγια (Google Drive). Τα ερωτηµατολόγια έχουν υποστεί επεξεργασία και τα λεπτοµερής αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 4 της παρούσας έκθεσης. 3 ο βήµα: µετά την ανάλυση των ερωτηµατολογίων, η έρευνα συνεχίστηκε µε προσπάθεια να συγκεντρωθούν περαιτέρω πληροφορίες µέσω 5 εις βάθος συνεντεύξεις. 5 ειδικοί επί του θέµατος, µε διαφορετικές εµπειρίες και διαφορετικές θέσεις στους οργανισµούς όπου εργάζονται, αλλά συνδέονται στενά µε τη διαχείριση της ενέργειας, προσκλήθηκαν για να συµµετέχουν στη διαδικασία της συνέντευξης. Στόχος ήταν να γίνει καλύτερα κατανοητό για το τι ακριβώς σηµαίνει να είναι κάποιος ιαχειριστής Ενέργειας από την άποψη των καθηκόντων εργασίας του, των ικανοτήτων/δεξιοτήτων και από πλευράς επαγγελµατικής κατάρτισης/εκπαίδευσης. Τα αποτελέσµατα από τις εις βάθος συνεντεύξεις παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 5. 4 ο βήµα: µια οµάδα εργασίας έχει συσταθεί. Εµπλέκονται 5 µέλη της εθνικής επιτροπής ενδιαφερόµενων φορέων σε κάθε χώρα (έως και 4 ώρες): τα αποτελέσµατα των προηγούµενων βηµάτων έχουν αποτελέσει αντικείµενο συζήτησης ούτος ώστε να προκύψει το συµφωνηµένο Εθνικό Επαγγελµατικό Προφίλ.

5 EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (έρευνα γραφείου) 3.1 Εθνικοί Ορισµοί-Νοµοθεσία Σύµφωνα µε τις ευρωπαϊκές πολιτικές για την ενέργεια, όλες οι κυβερνήσεις των χωρών που συµµετέχουν στο έργο θεωρούν την ενέργεια ως προτεραιότητα. Παρόλα αυτά πολλές χώρες δεν έχουν ακόµη καθορίσει κανόνες σχετικά µε τη διαχείριση ενέργειας ή και αν έχουν καθοριστεί δεν εφαρµόζονται επαρκώς. Το νοµοθετικό πλαίσιο αλλά και οι εθνικοί κανονισµοί για το ρόλο του ιαχειριστή Ενέργεια, διαφέρει από χώρα σε χώρα (εταίρο). Οι σηµαντικότερες διαφορές παρουσιάζονται παρακάτω: Βουλγαρία Οι ενδιαφερόµενοι φορείς τονίζουν την ανάγκη ενεργειών για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε διάφορους οικονοµικούς τοµείς, αλλά ακόµα δεν υπάρχουν σαφείς κανόνες ή προγράµµατος επαγγελµατικής κατάρτισης που να προσδιορίζουν το ρόλο, τις γνώσεις και τις δεξιότητες του ιαχειριστή Ενέργειας. Συναφή προγράµµατα εκπαίδευσης υπάρχουν µόνο ως µέρος του οδηγού σπουδών άλλων ειδικοτήτων σε Πανεπιστήµια. Η ανάγκη για εµπειρογνώµονες στον τοµέα της διαχείρισης ενέργειας είναι συνήθως αντικείµενο συζήτησης από φορείς που αναζητούν λύσεις τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε διάφορους τοµείς οικονοµικών δραστηριοτήτων. Κύπρος εν υπάρχουν ειδικοί κανόνες σχετικά µε τον ορισµό του ιαχειριστή Ενέργειας στην Κυπριακή Εθνική Νοµοθεσία. Συγκεκριµένα, η πρόνοια της Οδηγίας 27/2012/ΕΕ η οποία καλεί τα κράτη µέλη να θεσπίσουν καθεστώτα πιστοποίησης επαγγελµατικών προσόντων για τους ιαχειριστές Ενέργειας δεν έχει εναρµονιστεί. Παρόλα αυτά, µε τις προσπάθειες διαφόρων εµπλεκόµενων φορέων αναµένεται ότι η πρόνοια αυτή θα υιοθετηθεί και θα ενσωµατωθεί στο Εθνικό δίκαιο. Επίσης, πρόγραµµα κατάρτισης και πιστοποίησης διαχειριστών ενέργειας στην Κύπρο πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία την περίοδο όπου συµµετείχαν 10 υποψήφιοι ιαχειριστές Ενέργειας από δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Το πρόγραµµα αυτό διενεργήθηκε από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών στα πλαίσια υλοποίησης του συγχρηµατοδοτούµενου έργου EUREM (www.eurem.net).

6 EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τσεχική ηµοκρατία Η νοµοθεσία στην Τσέχικη ηµοκρατία δεν αναγνωρίζει τον όρο «ιαχειριστής Ενέργειας». Αυτό σηµαίνει ότι δεν υπάρχει επίσηµη περιγραφή ή ορισµός του ιαχειριστή Ενέργειας και οι ικανότητες αυτού / αυτής που θα πρέπει να διαθέτει. Ένας µερικός ορισµός του ιαχειριστή Ενέργειας, µπορεί να θεωρηθεί ο ορισµός µιας «οµάδας διαχείρισης ενέργειας». Ο ορισµός αυτός αναγράφεται στο τσέχικο πρότυπο πρότυπο ISO ČSN το οποίο είναι µια τσεχική µεταφορά του ευρωπαϊκού προτύπου ISO 50001: Μια οµάδα διαχείρισης της ενέργειας είναι "πρόσωπο (α) που είναι υπεύθυνος/α για την αποτελεσµατική υλοποίηση των δραστηριοτήτων του συστήµατος διαχείρισης ενέργειας και για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης". Παρ 'όλα αυτά, η εφαρµογή του προτύπου αυτού στη Τσεχία είναι µόνο σε εθελοντική βάση. Ιταλία Στην Ιταλία, η εθνική νοµοθεσία επιβάλλει το διορισµό του ιαχειριστή Ενέργειας σε οργανισµούς και επιχειρήσεις µόνο σε ορισµένες ειδικές περιπτώσεις. Οι εταιρείες είναι υποχρεωµένες να ορίσουν ιαχειριστή Ενέργειας όταν υπάρχει σηµαντική κατανάλωση ενέργειας εκφρασµένη σε τόνους ισοδύναµου πετρελαίου ενέργειας (τιπ). Ως εκ τούτου, η απαίτηση για διορισµό ιαχειριστή Ενέργειας είναι εντονότερη όταν καταναλώσεις είναι: α) πάνω από τιπ για τις εταιρείες που ανήκουν στην κατασκευαστική βιοµηχανία. β) πάνω από τιπ για τον τριτογενή τοµέα και τη δηµόσια διοίκηση. (τιπ = Τόνοι ισοδύναµου πετρελαίου) Ρουµανία Από το 2005 και ειδικά µετά το 2010, υπάρχουν κάποιοι συγκεκριµένοι κανόνες σχετικά µε την κατανάλωση την ενέργεια και το ρόλο των διαχειριστών ενέργειας (δείτε την πλήρη λίστα στην εθνική έκθεση). Πορτογαλία Στην Πορτογαλία, η εθνική νοµοθεσία απαιτεί, υπό ορισµένες προϋποθέσεις και σε ορισµένους οργανισµούς, την παρουσία ενός προσώπου που θα είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ενεργειακών ζητηµάτων. Συνήθως, αυτό συµβαίνει σε ισχυρές εταιρείες βιοµηχανικών εξαρτηµάτων και δηµόσιων ή ιδιωτικών οργανισµών, όπου η κατανάλωση της ενέργειας είναι αρκετά υψηλή. Σύµφωνα µε το νοµοθετικό διάταγµα αριθ 71/2008 της 15 ης Απριλίου, η πιστοποίηση του υπεύθυνου για το έργο αυτό επιτυγχάνεται από την ADENE - Οργανισµός Ενέργειας, η οποία πιστοποιεί τις ικανότητες ενός συγκεκριµένου ατόµου για την εκτέλεση του έργου.

7 EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ισπανία Προφίλ ιαχειριστή για την Ενέργεια δεν είναι σαφώς καθορισµένο σε οποιαδήποτε ισπανική νοµοθεσία. Παρόλα αυτά, γενικοί ορισµοί που αφορούν τους ιαχειριστές Ενέργειας περιλαµβάνονται σε ευρωπαϊκούς κανόνες ή τεχνικές νοµοθεσίες (UNE-EN ISO 50001). 3.2 Τυπική εκπαίδευση (υπάρχοντα προγράµµατα κατάρτισης) Βουλγαρία Στη Βουλγαρία, τα προγράµµατα µαθηµάτων κατάρτισης για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων του ιαχειριστή Ενέργειας αποτελούν τµήµα του οδηγού σπουδών άλλων τεχνικών πανεπιστηµιακών πτυχίων ή µεταπτυχιακών προγραµµάτων. Κανένα πρόγραµµα, πτυχίο στη διαχείριση της ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση δεν έχει διαπιστωθεί. ιαπιστευµένα πανεπιστήµια προσφέρουν µεταπτυχιακά προγράµµατα και στις ειδικότητες που σχετίζονται εν µέρει µε την ενέργεια. Μερικά πανεπιστήµια προσφέρουν εκπαίδευση στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας ως προαιρετικό µάθηµα σε προπτυχιακά και µεταπτυχιακά προγράµµατα. Για παράδειγµα, αυτό ισχύει και για τα πανεπιστηµιακά πτυχία στη γεωργική µηχανική, την αγροτική οικονοµία, την οικολογία και την προστασία του περιβάλλοντος, τη βιολογική γεωργία, και τον αγροτουρισµό στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο της Φιλιππούπολης. Μερικά πανεπιστήµια προσφέρουν µεταπτυχιακό πρόγραµµα µε θέµα την ενεργειακή διαχείριση και ενεργειακό έλεγχο κτιρίων, όπου καταπιάνονται τα θέµατα της ενεργειακής απόδοσης. Στη Βουλγαρία υπάρχουν µη θεσπισµένα προγράµµατα εκπαίδευσης, µερικά από τα οποίες αξίζει να αναφερθούν. Ειδικότερα, από ιδιωτικές επιχειρήσεις στους τοµείς της ενέργειας, όπως για παράδειγµα: η Schneider Electric Βουλγαρίας δηµιούργησε το "Πανεπιστήµιο Ενέργειας της Schneider Electric", το οποίο παρέχει δωρεάν διαδικτυακά µαθήµατα στον τοµέα της διαχείρισης ενέργειας. Το ίδιο ισχύει και για άλλες εταιρείες, οι οποίες παρέχουν εκπαίδευση σε θέµατα διαχείρισης ενέργειας και εσωτερικού ελέγχου σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 19011: 2011 «Κατευθυντήριες γραµµές για τον έλεγχο των συστηµάτων διαχείρισης» και ISO Συστήµατα "Η διαχείριση της ενέργειας. Απαιτήσεις και οδηγίες για την εφαρµογή ". Κύπρος Αξίζει να σηµειωθεί ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει ούτε διαδικασία πιστοποίησης για τους παρόχους κατάρτισης, ούτε σύστηµα πιστοποίησης σύµφωνα µε το CYS. Το µόνο πρόγραµµα κατάρτισης για στελέχη διαχείρισης ενέργειας στη Κύπρο διοργανώνεται από το Ενεργειακό Γραφείο

8 EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κυπρίων Πολιτών στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου EUREM plus (http://www.ihkeforen.de/display/eurem/euremplus ), το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα "Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη". Τα πρώτα µαθήµατα ξεκίνησαν τον Απρίλιο του 2014 και ολοκληρώθηκαν µε επιτυχία στις αρχές του 2015 όπου διαπιστεύτηκαν 10 ιαχειριστές Ενέργειας οι οποίοι προέρχονται από δηµόσιους και ιδιωτικούς οργανισµούς. Τσέχικη ηµοκρατία Στη Τσέχικη ηµοκρατία, ο όρος του ιαχειριστή Ενέργειας δεν υφίσταται νοµικάκαι ως εκ τούτου δεν υπάρχουν απαιτήσεις για την επίσηµη εκπαίδευση των ενεργειακών διαχειριστών. Παρ 'όλα αυτά, κάθε εταιρεία ή αρχή µπορεί να διορίσει ιαχειριστή Ενέργειας. Οργανισµοί που ψάχνουν για ιαχειριστές Ενέργειας ζητούν συνήθως ένα άτοµο που να κατέχει ένα πανεπιστηµιακό πτυχίο σε έναν τεχνικό κλάδο, κυρίως στον τοµέα της ενεργειακής µηχανικής και της ηλεκτρολογίας. Υπάρχει και µια σειρά µαθηµάτων τα οποία διοργανώνονται για τα άτοµα που ασχολούνται µε τη διαχείριση ενέργειας διοργανώνονται. Επιπλέον, οι ιδιωτικές εταιρείες που συνεργάζονται µε τα εµπορικά επιµελητήρια οργανώνουν σειρά ειδικών µαθηµάτων κατάρτισης. Υπάρχει ακόµη Η Ένωση Ενεργειακών ιαχειριστών (ΑΕΜ), η οποία είναι ένας ανεξάρτητος µη κυβερνητικός και µη κερδοσκοπικός οργανισµός ο οποίος οργανώνει συνέδρια, σεµινάρια, εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις και συνεργάζεται µε αντίστοιχους οργανισµούς από άλλες χώρες. Εγγραφή Μελών στην ΑΕΜ είναι ανοιχτή για κάθε άτοµο και νοµικό πρόσωπο που θα υποβάλλει αίτηση για ένταξη του και θα συµφωνήσει µε απαιτήσεις του οργανισµού. Ιταλία Η νοµοθεσία στην Ιταλία δεν απαιτεί ότι το άτοµο που διορίζεται ως " ιαχειριστής Ενέργειας" από µια εταιρεία πρέπει να παρακολουθήσει ένα συγκεκριµένο πρόγραµµα κατάρτισης. Μάλιστα, κάθε εταιρεία, ακόµη και αν δεν είναι υποχρεωτικό (κατώτερη κατανάλωσης µε βάση το τι ορίζει ο νόµος) µπορεί να διορίσει εθελοντικά ένα ιαχειριστή Ενέργειας. Όταν ένα άτοµο που φιλοδόξει να γίνει ιαχειριστής Ενέργειας, έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει εκπαιδευτικά προγράµµατα, κυρίως σε πανεπιστήµια (π.χ. µηχανική µε εξειδίκευση στον τοµέα της ενέργειας, όπως προτείνεται από την υπουργική εγκύκλιο 219 / F, 1992), τα οποία ενδεχοµένως να καταπιάνονται µε την "ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας". Στη συνέχεια, είναι πολύ σηµαντικό να δοθεί έµφαση στην επαγγελµατική κατάρτιση η οποία µπορεί να αποκτηθεί από προγράµµατα κατάρτισης στο αντικείµενο που διοργανώνονται από διάφορες πρωτοβουλίες σε εθνικό επίπεδο, όπως για παράδειγµα από την ENEA και την FIRE.

9 EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ρουµανία εν υπάρχει κάποιο συγκεκριµένο ειδικό πρόγραµµα κατάρτισης, αλλά πολλοί οργανισµοί προσφέρουν κατάρτιση στον τοµέα της ενέργειας: Πανεπιστήµια, Κέντρα Συνεχιζόµενης Κατάρτισης, το Επιµελητήριο Εµπορίου και Βιοµηχανίας, εταιρίες παροχής ενεργειακών υπηρεσιών, ιδιωτικές επιχειρήσεις. Πορτογαλία Υπάρχουν δύο τύποι προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης υψηλού επιπέδου. Αυτά που παρέχονται από δηµόσιους φορείς (πανεπιστήµια, ινστιτούτα) και αυτά που παρέχονται από ιδιωτικούς φορείς (πανεπιστήµια, κολέγια, κέντρα κατάρτισης). Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ADENE για την πιστοποίηση ενός εµπειρογνώµονα στον τοµέα της ενεργειακής διαχείρισης, ένα από τα κριτήρια είναι οι συµµετέχοντες να κατέχουν πτυχίο στη µηχανική που να συνδέεται µε περιβαλλοντικές συνιστώσες, ηλεκτρολογία, πολιτική µηχανική ή ενέργεια. Ισπανία Στην Ισπανία, η κατάρτιση σχετικά µε τη διαχείριση της ενέργειας σήµερα, χωρίζεται σε τυπική και µη τυπική εκπαίδευση. Ωστόσο είναι δύσκολο να βρεθεί ένα ειδικό πρόγραµµα κατάρτισης για το σύνολο των απαιτήσεων που χρειάζεται ένας ιαχειριστής Ενέργειας. Επίσηµη Βαθµολογία: Βαθµός για Μηχανικούς Ενέργειας. 240 µονάδες ύο διαφορετικές κατευθύνσεις µπορούν να επιλεγούν µετά το δεύτερο έτος σπουδών: ιαχείριση και αξιοποίηση ενέργειας, και ενεργειακές τεχνολογίες. Επιπλέον, υπάρχει ένα ευρύ φάσµα οργανισµών όπου διοργανώνουν µεταπτυχιακά προγράµµατα. 3.3 Ποιοί είναι σήµερα οι ιαχειριστές Ενέργειας (Εθνικές Στατιστικές) Βουλγαρία Γενικά στις εταιρείες, υπεύθυνος για την διαχείριση της ενέργειας είναι ο ιευθυντής. Επίσης, µπορεί να αναγράφεται ως επικεφαλής ενεργειακής διαχείρισης ανάλογα µε το µέγεθος της επιχείρησης. Συνήθως, αυτές οι θέσεις καταλαµβάνονται από ηλεκτρολόγους µηχανικούς. Τα δεδοµένα που συλλέγονται από το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής για τους µισθωτούς, δεν περιέχουν πληροφορίες για τη θέση εργασίας τους και τον τοµέα της εκπαίδευσης από τον οποίο έχουν αποφοιτήσει.

10 EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κύπρος Συνήθως τη θέση του ιαχειριστή Ενέργειας σε ένα οργανισµό κατέχει ο επικεφαλής µηχανικός, µηχανολόγος µηχανικός ή ηλεκτρολόγος µηχανικός. Ο ιαχωριστής Ενέργειας, ως θέση εργασίας, δεν υπάρχει στον Εθνικό κατάλογο ταξινόµησης επαγγελµάτων και θέσεων εργασίας. Τσεχική ηµοκρατία ιαχειριστές Ενέργειας είναι κατά κύριο λόγο οι ειδικοί στον τοµέα της ενέργειας που ορίζονται από το νόµο 318/2012 Coll. (παρατίθεται παραπάνω στο κεφάλαιο 3.1). Εκτός από αυτό, οι εργαζόµενοι των δηµόσιων και ιδιωτικών οργανισµών που χειρίζονται θέµατα ενέργειας είναι υπάλληλοι που έχουν διαφορετικά εργασιακά καθήκοντα και διαφορετικό υπόβαθρο εκπαίδευσης. Σε ορισµένες περιπτώσεις, οι διευθυντές ακολουθούν τον ορισµό ειδικών ενέργειας σύµφωνα µε τις νοµικές απαιτήσεις (η προαναφερθείσα πράξη), όµως σε άλλες περιπτώσεις δεν το κάνουν. Σε γενικές γραµµές, δεν είναι υποχρεωτικό ότι ένας ιαχειριστής Ενέργειας πρέπει να έχει ένα συγκεκριµένο πτυχίο ή πεδίο εκπαίδευσης. Ιταλία Από τα επίσηµα στοιχεία της κυβέρνησης, τα οποία δηµοσιεύθηκαν το 2013 και µε τίτλο «Η εξέλιξη του ρόλου του ιαχειριστή Ενέργειας στην Ιταλία και στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τους διορισµούς», δείχνει ότι γενικά στην Ιταλία, οι ιαχειριστές Ενέργειας είναι οι εµπειρογνώµονες που έχουν ως καθήκον τη διαχείριση ενέργειας µέσα σε µια εταιρεία ή ένα κτίριο, τον έλεγχο της κατανάλωσης ενέργειας καθώς και τη βελτιστοποίηση και την προώθηση των παρεµβάσεων που θα στοχεύουν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιµων πηγών. Αυτό σηµαίνει ότι ο ρόλος και τα καθήκοντα του ιαχειριστή Ενέργειας εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά και το µέγεθος της εταιρείας: 1. Στην περίπτωση των σύνθετων οργανισµών, ο ιαχειριστής Ενέργειας είναι ο επικεφαλής µιας οµάδας κατά κύριο λόγιο τεχνικών. 2. Στην περίπτωση των µεσαίων επιχειρήσεων, ο ιαχειριστής θα είναι ένας διευθυντής µε αρµοδιότητες στη διαχείριση της ενέργειας. 3. Στην περίπτωση των µικρών επιχειρήσεων ή οργανισµών, ο ιαχειριστής θα είναι ένας εξωτερικός σύµβουλος µε εξειδικευµένες τεχνικές γνώσεις.

11 EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αναφορικά µε τη διαχείριση κτιρίων, το ρόλο αυτόν µπορούν να αναλάβουν δίκτυα υποστήριξης (όπως για παράδειγµα οι ενώσεις καταναλωτών, ενεργειακά γραφεία, κ.λπ.) ή επαγγελµατίες οι οποίοι µπορούν να εκδώσουν το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. Ο ορισµός ενός και µόνο εµπειρογνώµονα ως ιαχειριστή Ενέργειας παραµένει πολύ ακριβή υπηρεσία. Αυτή η υπηρεσία παρέχεται κυρίως από ενεργειακό ελεγκτή και όχι ιαχειριστή Ενέργειας, καθώς το κοµµάτι της διαχείρισης δεν έχει συµπεριληφθεί. Στην τρίτη περίπτωση, η διαχείρηση είναι περιορισµένη, αν και η ενεργειακή λογιστική και η εκπόνηση µελετών σκοπιµότητας είναι γενικά καθήκοντα του ιαχειριστή Ενέργειας, όπως αναφέρεται στην εσωτερική πολιτική (αλλά σπάνια ένας σύµβουλος µπορεί να παρεµβαίνει στις εσωτερικές διαδικασίες της εταιρείας). Λαµβάνοντας υπόψη τα τελευταία πέντε χρόνια και σύµφωνα µε την ιταλική νοµοθεσία, οι εµπειρογνώµονες που διορίζονται ως «υπεύθυνοι για τη διατήρηση και την ορθολογική χρήση της ενέργειας» µπορούν να κατηγοροποιηθούν µε βάση την εκπαίδευσή τους: 67% τεχνικά πτυχία και πτυχία οικονοµικών 1% των ανθρωπιστικών και γλωσσολογικών πτυχίων 28% κολεγιακών πτυχίων 1% πτυχίο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 3% δεν έχει προσδιοριστεί Μεταξύ των διαχειριστών ενέργειας, το 15% είναι εξωτερικοί σύµβουλοι (γενικά αυτοί είναι πιο ικανοί από το προσωπικό) που διορίζονται για να εργαστούν στην έδρα της εταιρείας, ενώ το 6% είναι εξωτερικοί σύµβουλοι που διορίζονται για τοπικά ή περιφερειακά γραφεία. Ρουµανία Οι περισσότεροι από τους ενεργειακούς εµπειρογνώµονες στη Ρουµανία προέρχονται από τον κλάδο της µηχανολογίας. Οι απόφοιτοι των Τεχνικών Σχολών χρειάζονται επιπλέον εκπαίδευση στον τοµέα των ενεργειακών ελέγχων για να εργαστούν στον τοµέα της διαχείρισης της ενέργειας. Πορτογαλία Πιστοποίηση δεξιοτήτων για ενεργειακούς ελεγκτές και ιαχειριστές Ενέργειας γίνεται από την ADENE, παρακολουθώντας συγκεκριµένο πρόγραµµα εκπαίδευση;:

12 EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πρόγραµµα Κατάρτισης ιάρκεια Προϋποθέσεις Πρόγραµµα Κατάρτισης για Συστήµατα ιαχείρισης Ενέργειας ISO Συνέδριο 40 ώρες Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα Επιπλέον, υπάρχουν εξειδικευµένα προγράµµατα (µεταπτυχιακά), τα οποία επιτρέπουν να αποκτηθούν πρόσθετες γνώσεις και δεξιότητες στον τοµέα της διαχείρισης ενέργειας, τα οποία προσφέρονται από πανεπιστήµια, δηµόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Η συχνότητα αυτών των εξειδικευθέν προγραµµάτων κατάρτισης, εξαρτάται από την ύπαρξη µηχανικών και αρχιτεκτόνων µε υψηλού επιπέδου προσόντα. Ισπανία Οι περισσότεροι από τους ενεργειακούς εµπειρογνώµονες είναι µηχανικοί ή αρχιτέκτονες, απόφοιτοι τεχνικών σχολών, κάτοχοι διπλώµατος για παρακολούθηση πρόσθετων επιπλέον µαθηµάτων στον τοµέα των ενεργειακών ελέγχων.

13 EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Όλοι οι εταίροι έχουν συλλέξει στοιχεία από τα ερωτηµατολόγια που ετοιµάστηκαν από τον επικεφαλή εταίρο (ΙΤ). Κάθε εταίρος έχει αναλάβει τη συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων από 40 εµπλεκόµενους και άµεσα σχετιζόµενους φορείς: 30 ερωτηµατολόγια σε εθνικό επίπεδο (γλώσσα εταίρου) 10 ερωτηµατολόγια συµπληρώθηκαν από Ευρωπαϊκές επαφές (στην αγγλική γλώσσα). 4.1 Το προφίλ των ερωτηθέντων Το προφίλ των ερωτηθέντων όπως προκύπτει από την έρευνα έχει ως εξής: Οι ερωτηθέντες είναι κατά 48% άνδρες και κατά 52% γυναίκες, και καλύπτουν τις ηλικίες 25/35, 35/45 και 45/60 ετών. Μόνο ένα µικρό ποσοστό (6%) είναι ηλικίας άνω των 60 ετών. Αναφορικά µε την εργασιακή εµπειρία, το 20% έχουν λιγότερο από 5 χρόνια εργασιακή εµπειρία, 21% από 5 έως 10 έτη, 29% έτη και το 30% πάνω από 15 χρόνια εργασιακής εµπειρίας. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων είναι επαγγελµατίες µε σηµαντική εµπειρία. Οι ερωτηθέντες είναι κυρίως µηχανικοί ή αρχιτέκτονες (πάνω από 50%). Ορισµένοι από τους ερωτηθέντες έχουν εκπαίδευση στις επιστήµες ή στα οικονοµικά / στατιστική / µαθηµατικά (αντίστοιχα 15,6 και 7%) και πολύ λιγότερο στις κοινωνικές σπουδές. Σχετικά µε τις θέσεις τους στις εταιρείες στις οποίες εργάζονται, οι ερωτηθέντες είναι κατά κύριο λόγω διευθυντικά στελέχη και επικεφαλής γραφείου. Έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι, ενώ στην Ισπανία οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες είναι ερευνητές (εργάζονται στο τµήµα έρευνας και ανάπτυξης), στην Ιταλία παρατηρήθηκε κάτι εντελώς διαφορετικό. Πιθανότατα αυτό οφείλεται στην έλλειψη στελέχωσης συναφή τµηµάτων σε ιταλικές εταιρίες. Στην Ισπανία 30% των ερωτηθέντων αφορά προσωπικό µε τεχνικά καθήκοντα. Το µεγαλύτερο µέρος των ερωτηθέντων που είναι επαγγελµατίες µε σηµαντική εµπειρία, έχουν γνώση σε θέµατα ενεργειακής διαχείρισης, και γνωρίζουν προσωπικά έναν ενεργειακό εµπειρογνώµονα ή ιαχειριστή Ενέργειας (το 77% των Ιταλών ερωτηθέντων είναι ιαχειριστές Ενέργειας). Όλοι οι ερωτηθέντες θεωρούν τον ρόλο των ιαχειριστών Ενέργειας σηµαντικό και περισσότερο από 50% θεωρούν το ρόλο του ως πρωταρχικό σε ένα οργανισµό.

14 EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τέλος, µπορούµε να λεχθεί µε σιγουριά ότι οι ερωτηθέντες αντιπροσωπεύουν ένα σηµαντικό και αντιπροσωπευτικό δείγµα για την έρευνα. 4.2 Απαιτούµενες ικανότητες και δεξιότητες του ιαχειριστή Ενέργειας Σχετικά µε την εκπαίδευση, υπάρχουν πολλές διαφορές µεταξύ των χωρών που συµµετέχουν. Στην Κύπρο και στην Πορτογαλία υπάρχουν ειδικά προγράµµατα εκπαίδευσης για να γίνει κάποιος ιαχειριστής Ενέργειας. Στην Τσεχική ηµοκρατία, την Ιταλία και την Ισπανία δεν υπάρχει αντίστοιχο πρόγραµµα κατάρτισης. Η Ρουµανία και η Βουλγαρία διαθέτουν κατευθύνσεις εκπαίδευσης για να γίνει κάποιος ιαχειριστής Ενέργειας. Σε όλες τις χώρες πάνω από το 80% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι ένας ιαχειριστής Ενέργειας πρέπει να πιστοποιηθεί από τρίτο πρόσωπο/φορέα βάση του πρότυπου και τους διεθνείς κανονισµούς. Το σύνολο των ερωτηθέντων θεωρεί σηµαντικό να δοθεί ένας κοινός ορισµός για τους ιαχειριστές Ενέργειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα αποτελέσµατα αυτά επιβεβαιώνουν τις πεποιθήσεις των εταιρών του EXEM. Μια άλλη σηµαντική πληροφορία είναι ότι οι ιαχειριστές Ενέργειας έχουν την ευκαιρία να εργαστούν στην Ευρώπη σε θέσεις συναφή µε τη ιαχείριση Ενέργειας. Περίπου το 30% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι υπάρχουν περιορισµένες ευκαιρίες να προσληφθούν στο εξωτερικό. Το έργο EXEM θα µπορούσε να δηµιουργήσει νέες ευκαιρίες για την εκτός εθνικών συνόρων απασχόληση των ιαχειριστών Ενέργειας. 4.3 Απαιτούµενες ικανότητες και δεξιότητες (από ερώτηση 14) Αυτό το µέρος του ερωτηµατολογίου είχε ως στόχο τη συλλογή στοιχείων που σχετίζονται άµεσα µε τις ικανότητες του ιαχειριστή Ενέργειας. Ο σκοπός αυτών των ερωτήσεων ήταν να γίνει κατανοητό ποια προσόντα µπορούν να θεωρηθούν ως βασικές ικανότητες για τους ιαχειριστές Ενέργειας µε σκοπό να προταθεί το κοινό προφίλ του Ευρωπαίου Εµπειρογνώµονα στη ιαχείριση Ενέργειας.

15 EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Εµπειρογνώµονας σε επιστηµονικά και τεχνικά θέµατα He/She is able to choice and apply the available and appropriate technology for energetic efficiency He/She is able to apply the techniques in order to optimize the energetic efficiency and consumptions He/She has knowledge of renewable energies very important important enough important not very important not at all He/She has knowledge of techniques of energetic efficiency 0% 20% 40% 60% 80% 100% Σχεδιασµός που σχετίζεται µε την ενεργειακή απόδοση και την εξοικονόµηση ενέργειας He/she is able to plan systems and instalments to produce energetic savings performances He/she is able to analyse existing plants/systems and identify possible modification aiming at increase the energetic performance (efficiency) He/she has knowledge of plant design very important important enough important not very important not at all 0% 10% 20% 30% 40% 50%

16 EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Οι γραφικές παραστάσεις καταδεικνύουν ότι οι δεξιότητες που σχετίζονται µε την ικανότητα να σχεδιάζουν ή να αναλύουν υφιστάµενα κτίρια, µε σκοπό να εξοικονοµείται ενέργεια, είναι σχετικές ή πολύ σχετικές δεξιότητες για τον ιαχειριστή Ενέργειας. Ειδικός στη νοµοθεσία, τις συµβάσεις και τις διεθνής αγορές He/she is able prepare the plan for quality control of the energy/gas supply, taking legislative obligation into consideration He/she is able to indentify the best offer in the energy and gas market He/she is able to apply the legislation on energy savings He/she has knowledge of the market of energy and gas He/she has knowledge of rules on contracts on energy savings/efficiency very important important enough important not very important not at all He/she has knowledge of European legislation on energy savings/efficiency He/she has knowledge of the national legislation on energy savings/efficiency 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

17 EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ειδικός στη διοίκηση επιχειρήσεων He/she is able to assess the energy saving project from both economic and technical point of views He/she is able to indentify the more suitable financial tool for each situation He/she has knowledge of methods for assessing the payback of investments in terms of energy saving efficiency He/she has knowledge of financial tools (i.e. TPF Third Part Financing) and project financing very important important enough important not very important not at all He/she has knowledge of methods for the economic assessment of energy saving projects 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Από τις απαντήσεις σε σχέση µε την ικανότητα «να είσαι ειδικός στη διαχείριση της εταιρείας», εξάγεται το συµπέρασµα ότι θεωρείται σηµαντικό η διοίκηση της εταιρείας να έχει την ικανότητα να προωθεί το σχεδιασµό, τον προϋπολογισµό και την υλοποίηση έργων εξοικονόµησης ενέργειας. Η ικανότητα να µελετάται ένα έργο από την οικονοµική του πτυχή θεωρείται απαραίτητο και είναι σηµαντικό να συµπεριληφθεί στα ελάχιστα προσόντα του ιαχειριστή Ενέργειας.

18 EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Εµπειρογνώµονας στον τοµέα της διαχείρισης ενεργειακών συστηµάτων He/she is able to make the management control of a company He/she is able to prepare and manage a budget He/she has knowledge of the project management and of company organization very important important enough important not very important not at all 0% 10% 20% 30% 40% 50% He/she is able to apply the rules concerning systems of energy management (i.e. ISO 50001) He/she has knowledge of systems of energy management (i.e. ISO 50001) very important important enough important not very important not at all 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Να είναι κάποιος εµπειρογνώµονας στον τοµέα της διαχείρισης των ενεργειακών συστηµάτων θεωρείται σηµαντικό ή πολύ σηµαντικό για την πλειονότητα των ερωτηθέντων. Ένα µικρό ποσοστό (20-23%) θεωρούν ότι είναι λιγότερο σηµαντικό.

19 EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Επικοινωνιακός µε ικανότητες µετάδοσης γνώσεων He/she is able to exchange knowledge and experience He/she is able to work in teams - collaborate closely with colleagues and create networks He/she is able to communicate in a clear fashion with colleagues and stakeholders very important important enough important not very important not at all He/she has knowledge of ways to establish a relationship of trust with colleagues and stakeholders 0% 10% 20% 30% 40% 50% Οι σχέσεις µε τους συναδέλφους θεωρούνται σηµαντικές για περισσότερο από το 50% των ερωτηθέντων (εκ των οποίων το 20% δήλωσε ότι είναι πολύ σηµαντικό). Η συνεργασία µεταξύ των συναδέλφων είναι σίγουρα σηµαντική για ένα ιαχειριστή Ενέργειας που εργάζεται σε µια εταιρεία: η σύστηµα οµάδας διαχείρισης έργων θεωρείται πολύτιµη για την ανάπτυξη του οργανισµού. Οι ειδικοί που ασχολούνται µε την εξοικονόµηση ενέργειας και τη διαχείριση της ενέργειας θεωρούν την εργασία ως οµάδα πολύτιµη καθώς: 77% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι είναι αρκετά σηµαντικό (µεταξύ των οποίων το 30% θεωρεί ότι είναι πολύ σηµαντικό). Η ανταλλαγή γνώσεων και εµπειρίας είναι πολύ σηµαντική επίσης, ακόµη και αν το ποσοστό εκείνων που απάντησαν σηµαντικό και πολύ σηµαντικό είναι λίγο χαµηλότερο (53% συνολικά).

20 EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αξιολόγηση επιµέρους παραµέτρων σχετικά µε το ρόλο του Εµπειρογνώµονα στη διαχείριση ενέργειας Τα δεδοµένα που αναφέρονται στις τρεις τελευταίες παραµέτρους αφορούν χαρακτηριστικά που δεν σχετίζονται άµεσα µε την καθηµερινή εργασία του ιαχειριστή Ενέργειας. εν αφορούν τις δεξιότητες και τις ικανότητες που χρειάζονται, παρόλα αυτά αλλά µπορεί να είναι σηµαντικά για την προσωπική και επαγγελµατική του ανάπτυξη. Μεταξύ αυτών, η δυνατότητα να βελτιώνουν τις προσωπικές του ικανότητες µέσα από προγράµµατα κατάρτισης, θεωρείται πολύ σηµαντική από το 43% των ερωτηθέντων και σηµαντική από το 44%. Τα έτη επαγγελµατικής εµπειρίας θεωρούνται κατά 37% των ερωτηθέντων ως πολύ σηµαντικά, 33% ως σηµαντικά και 23% ως αρκετά σηµαντικά. Μόνο το 7% θεωρεί την εργασιακή εµπειρία ως ελάχιστα σηµαντική και κανένας δεν θεωρεί πως δεν έχει καµία σηµασία. AVAILABILITY TO TRAINING/UPDATING YEARS OF WORK EXPERIENCE very important important enough important not very important not at all RESEARCH ACTIVITIES 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Constandinos Xichilos Energy Service

Constandinos Xichilos Energy Service ΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Υφιστάµενη κατάσταση 2. Απαιτήσεις της Οδηγίας 3. Ενέργειες για Εναρµόνιση 4. Ετοιµασία Νοµοθεσίας 5. Κύρια Σηµεία του Νοµοσχεδίου 1. Υφιστάµενη κατάσταση Σήµερα στην Κύπρο δεν υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Αυτοαξιολόγησης EFQM Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγός Αυτοαξιολόγησης EFQM Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ EFQM ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ... 4 3. Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

n0e-sport Project number: IEE/12/017/S

n0e-sport Project number: IEE/12/017/S n0e-sport Project number: IEE/12/017/S12.666718 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ για Αθλητικές Εγκαταστάσεις Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας για Αθλητικές Εγκαταστάσεις Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ &ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ &ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΚΥ ΣΙΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ &ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1 ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ. Μέτρα άρθρου 7 της οδηγίας νέες ετήσιες εξοικονομήσεις από μέτρα πολιτικής και καθεστώτα Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

συναντήσεις εργασίας εκτέλεση ρόλου διευθυντή σεμινάρια σύνταξη γραπτής εργασίας τελικό σεμινάριο έκθεση αξιολόγηση

συναντήσεις εργασίας εκτέλεση ρόλου διευθυντή σεμινάρια σύνταξη γραπτής εργασίας τελικό σεμινάριο έκθεση αξιολόγηση 1.ΟΜΑ ΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στη οµαδική µέθοδο οι µαθητές θα γνωρίσουν την οργάνωση και τον τεχνολογικό εξοπλισµό των βιοµηχανικών µονάδων, τις πρώτες ύλες που χρησιµοποιούν, τις διαδικασίες παραγωγής των

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχθηκα την πρόσκλησή σας για να απευθύνω

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Σεμινάριο κατάρτισης και εργαστήριο εκμάθησης λογισμικού «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων και εκμάθηση λογισμικού isbemcy» Διάρκεια 14 ώρες 6-7 Απριλίου 2015, Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ, Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

adecco.gr Δελτίο Τύπου

adecco.gr Δελτίο Τύπου Δελτίο Τύπου ΣΤΑΘΕΡΑ ΑΝΟΔΙΚΗ ΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙ ΠΩΣ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΥΨΗΛΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΟΥΝ «ΕΛΚΥΣΤΙΚΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 / 01 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 189 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 / 01 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 189 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 / 01 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 189 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη Ο χάρτης δεσμεύσεων που ακολουθεί κάνει λόγο για τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής μέσα από προσπάθειες και πρωτοβουλίες των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΤΩΝ Υπεύθυνοι Έρευνας

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΤΩΝ Υπεύθυνοι Έρευνας Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ-ΜΒΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.3 : «ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN Module 5: Μαθησιακή Συµβουλευτική Monika Tröster / Adelgard Steindl German Institute for Adult Education

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο WE-Qualify. Πρόοδος των εργασιών του Έργου

Το Έργο WE-Qualify. Πρόοδος των εργασιών του Έργου Το Έργο WE-Qualify Το έργο WE-Qualify «Improve Skills and Qualifications in the Building Workforce in Cyprus» αποτελεί συγχρηματοδοτούμενο Έργο του προγράμματος «Ευφυής Ενέργεια Ευρώπη» και εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Τίτλος θέσης Ομάδα καθηκόντων/βαθμός AD 6 Τύπος σύμβασης Κωδικός Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων Τόπος εργασίας Ο εφεδρικός πίνακας (ΕΠ) ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

1. Έργο : Πράσινες Γειτονιές Ένας/µία Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ (1 θέση) Τουλάχιστον δεκαετής (10) εµπειρία σε θέµατα κτιρίων και συγκεκριµένα σε θέµατ

1. Έργο : Πράσινες Γειτονιές Ένας/µία Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ (1 θέση) Τουλάχιστον δεκαετής (10) εµπειρία σε θέµατα κτιρίων και συγκεκριµένα σε θέµατ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών, µε Συµβάσεις Ανάθεσης Έργου, για την εκτέλεση Προγραµµάτων που υλοποιεί το ΚΑΠΕ. Το Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ»

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» «Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Παραδοτέο 1.2.1 Αναφορά Έκθεση διαδικασίας επιλογής προσωπικού ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2: Πλαισίωση ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ με εξειδικευμένο Δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Χριστόδουλος Ελληνόπουλος Λειτουργός Βιομηχανικών Εφαρμογών Υπηρεσία Ενέργειας 1. Οι περί Ρύθμισης της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLEARSUPPORT

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLEARSUPPORT ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLEARSUPPORT Του Γιάννη Βουρδουµπά ΤΕΙ Κρήτης Τµήµα Φυσικών πόρων και περιβάλλοντος Ρωµανού 3, Χαλέπα, 73133 Χανιά E-mail: gboyrd@tee.gr XANIA 18/04/2007

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα έρευνας:

Αποτελέσµατα έρευνας: ελτίο Τύπου Έρευνα της Adecco Ελλάδος µε θέµα: «Work-life Balance» Αθήνα, 10 Μαρτίου 2010 Ο όµιλος Adecco, η µεγαλύτερη εταιρία στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναµικού παγκοσµίως, ανακοίνωσε

Διαβάστε περισσότερα

13543/17 ΜΑΠ/σα/ΣΙΚ 1 DG G 3 B

13543/17 ΜΑΠ/σα/ΣΙΚ 1 DG G 3 B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 13543/17 UD 239 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρήματα στον τομέα του τουρισμού. Ανάλυση αναγκών

Ευρήματα στον τομέα του τουρισμού. Ανάλυση αναγκών 1 η Σύνοψη πολιτικής σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση: Πορίσματα της ανάλυσης αναγκών του έργου VIRTUS Σύντομη περιγραφή του έργου Κύριος στόχος του έργου «Εικονική Επαγγελματική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Εμπιστοσύνη και αξιοπιστία. www.pvtrin.eu

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Εμπιστοσύνη και αξιοπιστία. www.pvtrin.eu ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Εμπιστοσύνη και αξιοπιστία www.pvtrin.eu Με την πιστοποίηση PVTRIN μπορείτε να αποκτήσετε ανταγωνιστικό επαγγελματικό πλεονέκτημα σε μια διαρκώς αναπτυσσόμενη αγορά και να διακριθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα: ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς. Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης

Μάθηµα: ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς. Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 11α. Μεθοδολογία Monitoring & Targeting Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης Γρ. 0.2.7. Ισόγειο Σχολής Ηλεκτρολόγων Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Συνέδριο ΟΠΕ - ΣΒΒΕ Ποιότητα, Προδιαγραφές, Πιστοποίηση, Έλεγχος Αγοράς στον κλάδο των οµικών Υλικών Ξεν. Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη, 2 εκεµβρίου 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.2 «ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων 4. Αρχές Ενεργειακής Διαχείρισης

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων 4. Αρχές Ενεργειακής Διαχείρισης ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων 4. Αρχές Ενεργειακής Διαχείρισης Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς e-mail: john@epu.ntua.gr Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης - Σχολή Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση Ent-teach κεφαλαιο 3 - Ανάλυση Αγοράς Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές από όλους

Διαβάστε περισσότερα

Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση

Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση Διεθνής Έκθεση Αναφοράς Ανάλυσης Αναγκών για την Κύπρο Φεβρουάριος 2016 IO1 How to Get There? Η έκθεση αναφοράς αναπτύχθηκε από: This project has been funded with support

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Hellenic-Chinese BUSINESS FORUM 2010 «The Future of Hellenic-Chinese Business Cooperation»

Hellenic-Chinese BUSINESS FORUM 2010 «The Future of Hellenic-Chinese Business Cooperation» Εξοικονόμηση Ενέργειας στην Ηλεκτρική Κατανάλωση: Επιλογή Ενεργειακά Αποδοτικού Εξοπλισμού Έξυπνα Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης Παροχή Ενεργειακών Υπηρεσιών Αθήνα, 28 Σεπτ. 2010 Hellenic-Chinese BUSINESS

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Distance Education Unit

Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Distance Education Unit Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Distance Education Unit Δημόσια Υγεία (18 ΜΗΝΕΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚO) Περιγραφή Στόχος του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών Δημόσια Υγεία είναι να δώσει στους φοιτητές την ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) Το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας συστάθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας "Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE Value thrugh Research and Innvatin ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΙMP3ROVE Αθήνα Ιανουάριος 2014 Ο Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος είναι Πιστοποιημένος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δημοσίευσε το Μάιο του 2012 τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε μεταξύ των αποφοίτων του, που

Διαβάστε περισσότερα

Το Επενδυτικό σχέδιο 3. Βασικές έννοιες και ορισµοί

Το Επενδυτικό σχέδιο 3. Βασικές έννοιες και ορισµοί ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ I Διδάσκων: Δρ. Κ. Αραβώσης Το Επενδυτικό σχέδιο 3. Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (PhD) ΥπεύθυνοςΤμήματοςΕκπαίδευσης Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής & Σχεδιασμού

Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (PhD) ΥπεύθυνοςΤμήματοςΕκπαίδευσης Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής & Σχεδιασμού Πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η 2 η Συνάντηση Εργασίας με θέμα: «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ» Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. 2001/761/ΕΚ Κανονισµός 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 για

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δρ. Τάσου Μενελάου με θέμα: Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΕΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Ομιλία Δρ. Τάσου Μενελάου με θέμα: Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΕΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Ομιλία Δρ. Τάσου Μενελάου με θέμα: Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΕΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί σπουδαστές, με ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ... 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων με μία ματιά

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων με μία ματιά Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων με μία ματιά Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) βρίσκεται στη Λευκωσία και σήμερα απασχολεί 28 άτομα μόνιμο προσωπικό. Κάτω από την ΟΕΒ λειτουργούν τα πιο κάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΥΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΧΑΣΜΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΦΥΛΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΥΠΡΟΣ, ΕΛΛΑΔΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

ΓΕΦΥΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΧΑΣΜΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΦΥΛΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΥΠΡΟΣ, ΕΛΛΑΔΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΓΕΦΥΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΧΑΣΜΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΦΥΛΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΥΠΡΟΣ, ΕΛΛΑΔΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ Γιώργος Κρητικίδης, Επιστημονικός Συνεργάτης ΙΝΕ-ΓΣΕΕ Τιτάνια 4 Ιουλίου 2016 Πιλοτική εφαρμογή ενός Οδηγού

Διαβάστε περισσότερα

INNO-CAREER. 4 η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

INNO-CAREER. 4 η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ INNO-CAREER Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μοιραστούμε μαζί σας το 4ο ενημερωτικό δελτίο του έργου INNO CAREER το οποίο καλύπτει το χρονικό διάστημα 1 Μαΐου 2015 30 Σεπτεμβρίου 2015. Το κύριο αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιες Συμβάσεις στην Κύπρο

Δημόσιες Συμβάσεις στην Κύπρο Δημόσιες Συμβάσεις στην Κύπρο Εισαγωγή Η πολιτική της προώθησης των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος, τόσο της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, όσο και της Εθνικής Στρατηγικής για την

Διαβάστε περισσότερα

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων ηµήτρης Γιάκος Περιβαλλοντολόγος, MSc Τι είναι οι Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ο όρος πράσινες ή οικολογικές δηµόσιες συµβάσεις αναφέρεται στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το παρόν ερωτηματολόγιο ανάλυσης της θέσης εργασίας σχεδιάστηκε με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα καθήκοντα και τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Fostering the growth of energy efficiency in the EU industry. Ευτυχία Μαύρου, ΚΑΠΕ- Τμήμα Εκπαίδευσης 22/02/2017

Fostering the growth of energy efficiency in the EU industry. Ευτυχία Μαύρου, ΚΑΠΕ- Τμήμα Εκπαίδευσης 22/02/2017 EU-MERCI EU coordinated MEthods and procedures based on Real Cases for the effective implementation of policies and measures supporting energy efficiency in the Industry Fostering the growth of energy

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013)

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) Πρόσκληση για Επίδειξη Ενδιαφέροντος από Εξεταστές για την Εξασφάλιση Υπηρεσιών έναντι αμοιβής με σκοπό την Εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας

ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας αναπτυξη δικτυου Ο Ε ΗΕ σχεδιάζει, προγραµµατίζει και διασφαλίζει την υλοποίηση της ανάπτυξης του ικτύου, λαµβάνοντας υπόψη ιδίως την εξέλιξη της ζήτησης, τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χτίζοντας Το Μέλλον Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό έργο B.AS.E.

Το Ευρωπαϊκό έργο B.AS.E. Το Ευρωπαϊκό έργο B.AS.E. Μηχανισµός για την αξιολόγηση και τη βέλτιστη αξιοποίηση των µεγαλύτερων σε ηλικία εργαζόµενων ρ. ηµήτρης Καρύδης ιευθυντής Τεχνολογίας Αθήνα, 29/01/2008 BIC of ATTIKA 1 ΒΙC Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (K.T.E.) ΗΠΕΙΡΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (K.T.E.) ΗΠΕΙΡΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (K.T.E.) ΗΠΕΙΡΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Άρτα 22/10/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

(W/m 2 K) 0.75 0.85 2.0

(W/m 2 K) 0.75 0.85 2.0 Ενεργειακή Αϖόδοση Κτιρίων και Νοµικό Πλαίσιο Οδηγίες 2002/91/ΕΚ και 2010/31/ΕΚ και ϖρακτική εφαρµογή στην Κύϖρο Σεµινάριο ΕΤΕΚ µε θέµα «Ενεργειακή Αναβάθµιση Κτιρίων στην Κύπρο» 2 Μαρτίου 2013 Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.11.2016 SWD(2016) 406 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

2. Αρχές Ενεργειακής Διαχείρισης

2. Αρχές Ενεργειακής Διαχείρισης Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 2. Αρχές Ενεργειακής Διαχείρισης Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης Γρ. 0.2.7. Ισόγειο Σχολής Ηλεκτρολόγων Τηλέφωνο: 210-7723551,

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Σεμινάριο κατάρτισης και Εργαστήριο εκμάθησης λογισμικού «Μεθοδολογία και εκμάθηση λογισμικού isbemcy», Διάρκειας 14 ωρών 6 7 ή 8 Ιουλίου, Αίθουσα Διαλέξεων 2 Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών, Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 31/12/2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 31/12/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Τίτλος θέσης Ομάδα καθηκόντων/βαθμός AD 6 Τύπος σύμβασης Κωδικός Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας Τόπος εργασίας Ο εφεδρικός πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία για Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έργου ProEE 10 Μαρτίου 2010, Αθήνα

Θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία για Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έργου ProEE 10 Μαρτίου 2010, Αθήνα Θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία για Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έργου ProEE 10 Μαρτίου 2010, Αθήνα ΕΕ & ΠΔΠ Κατευθυντήριες γραμμές και θεσμικό πλαίσιο Οδηγίες για Δημόσιες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Προφίλ απαιτούμενων προσόντων και ικανοτήτων του υπεύθυνου ποιότητας και των εκπαιδευτών σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό IDEC Α.Ε. 25.09.2013

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α.

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. Από το σύνολο των πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

σχετικά µε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (2011/2181(INI))

σχετικά µε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (2011/2181(INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 27.10.2011 2011/2181(INI) ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (2011/2181(INI)) Επιτροπή Νοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000

ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 για την Ελλάδα Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την Ελλάδα εγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Δεκεμβρίου 2015,

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επικύρωση Προσόντων τα οποία Αποκτώνται στο Χώρο Εργασίας από Άτοµα Χαµηλής Εξειδίκευσης 2013-1-GR1-LEO05-10210 Ο κύριος στόχος αυτών των Οδηγιών είναι να δοθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΡ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΥΛΛΙΚΚΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΡ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΥΛΛΙΚΚΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΡ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΥΛΛΙΚΚΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 59 Η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΕΠΑΗΚ ΣΑΒΒΑΤΟ, 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝ, ΑΗΚ Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητές φίλες και

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Τίτλος θέσης Ομάδα καθηκόντων/βαθμός AD 9 Τύπος σύμβασης Κωδικός Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων Τόπος εργασίας Εμπειρογνώμονας διαχείρισης πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Θεόδουλος Μεσημέρης Ανώτερος Λειτουργός Περιβάλλοντος 8 Ιουνίου Συμφωνία του Παρισιού Πακέτο για το Κλίμα και την Ενέργεια

Δρ. Θεόδουλος Μεσημέρης Ανώτερος Λειτουργός Περιβάλλοντος 8 Ιουνίου Συμφωνία του Παρισιού Πακέτο για το Κλίμα και την Ενέργεια Δρ. Θεόδουλος Μεσημέρης Ανώτερος Λειτουργός Περιβάλλοντος 8 Ιουνίου 2017 Συμφωνία του Παρισιού Πακέτο για το Κλίμα και την Ενέργεια Περιεχόμενα Συμφωνία Παρισιού (state of play) Στόχοι για την Ευρώπη Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. Τρίτη 3 Μαρτίου 2014. 5.15 μ.μ. - 8.30 μ.μ. Αθήνα. Αίθουσα Εκδηλώσεων 1ου ΕΠΑΛ Αθηνών - ΕΠΑΣ Αθηνών - 4ου ΣΕΚ.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. Τρίτη 3 Μαρτίου 2014. 5.15 μ.μ. - 8.30 μ.μ. Αθήνα. Αίθουσα Εκδηλώσεων 1ου ΕΠΑΛ Αθηνών - ΕΠΑΣ Αθηνών - 4ου ΣΕΚ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Οι πρόσφατες εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο του επαγγέλματος και των σπουδών της ειδικότητας του Ηλεκτρολόγου στην Ελλάδα» Τρίτη 3 Μαρτίου 2014 5.15 μ.μ. - 8.30 μ.μ. Αθήνα Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει την

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει την EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 28.10.2009 SEC(2009) 1433 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ που συνοδεύει την ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρωση κενής θέσης: Ανώτερος εμπειρογνώμονας μικροβιολογίας Μονάδα: Γραφείο του επιστημονικού διευθυντή Κωδικός: (ECDC/AD/2017/OCS-SEM)

Πλήρωση κενής θέσης: Ανώτερος εμπειρογνώμονας μικροβιολογίας Μονάδα: Γραφείο του επιστημονικού διευθυντή Κωδικός: (ECDC/AD/2017/OCS-SEM) Πλήρωση κενής θέσης: Ανώτερος εμπειρογνώμονας μικροβιολογίας Μονάδα: Γραφείο του επιστημονικού διευθυντή Κωδικός: (ECDC/AD/2017/OCS-SEM) Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου υπαλλήλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕΕΚ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΝΕΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕΕΚ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΝΕΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕΕΚ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΝΕΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Γρηγόρης Δημητρίου Διεύθυνση Υπηρεσιών Κατάρτισης Re-CVET: PILOTING BUSINESS FORUM 1 23/11/2016 1 Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑνΑΔ

Διαβάστε περισσότερα

«Διαδικασία Συµµετοχής Η σωστή επιλογή προγράµµατος, εταιρικού σχήµατος και στρατηγικής. Η υποβολή της πρότασης»

«Διαδικασία Συµµετοχής Η σωστή επιλογή προγράµµατος, εταιρικού σχήµατος και στρατηγικής. Η υποβολή της πρότασης» Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις στην Αγορά Ηλεκτρισµού της Κύπρου Ενεργειακό Συµπόσιο ΙΕΝΕ 26 Ιανουαρίου 2012 Εισαγωγή Προτού προχωρήσω να αναλύσω το ρόλο της Αρχής Ηλεκτρισµού στο νέο περιβάλλον της απελευθερωµένης Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014

Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014 Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014 Αγγελική Λοϊζου Λειτουργός Τυποποίησης Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) Αυτόνομος Οργανισμός Λειτουργεί με βάση το Ιδιωτικό Δίκαιο Πλήρως αναγνωρισμένος

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών

Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών EcoBuilding Conference, EXPO ATHENS Ανθούσα 10 Δεκεμβρίου 2010 Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών () Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών Μαρκογιαννάκης Γιώργος Μηχανολόγος Μηχανικός MSc. Τμήμα Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Κυπριακή Δημοκρατία Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ευρωπαϊκή Ένωση Κυπριακή Δημοκρατία Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 1 Ευρωπαϊκή Ένωση Κυπριακή Δημοκρατία Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΜΕΣΟΥ Ο Δήμος Λεμεσού ανακοινώνει τις πιο κάτω κατηγορίες αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Πλαίσιο Ένα Σύστηµα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης (ΣΠ ) είναι ένα εργαλείο διαχείρισης για εταιρίες και άλλους οργανισµούς µε σκοπό την αξιολόγηση,

Διαβάστε περισσότερα

Eco Building Conference 2012

Eco Building Conference 2012 Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 MEC EXPO CENTER Eco Building Conference 2012 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ενεργειακή Ανακαίνιση Κατοικιών: από τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) στην υλοποίηση των μέτρων/συστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη. Γιώργος Αντωνιάδης. ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012

Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη. Γιώργος Αντωνιάδης. ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012 Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη Γιώργος Αντωνιάδης ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012 Οικονοµία και Περιβάλλον Η ανάπτυξη της οικονοµίας, µέσα

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα κύρια χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς εργασίας- Προσδοκίες εργαζομένων από την εργασία τους σε καιρό κρίσης

Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα κύρια χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς εργασίας- Προσδοκίες εργαζομένων από την εργασία τους σε καιρό κρίσης Δελτίο Τύπου Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα κύρια χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς εργασίας- Προσδοκίες εργαζομένων από την εργασία τους σε καιρό κρίσης Αθήνα, 9/6/2011 Ο όµιλος Adecco, η µεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) - Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών

Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) - Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) - Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών Ημερίδα ΤΕΕ/ΤΚΜ ΤΚΜ, ΑΠΘ,, 11.3.2009 Ο τομέας των κτιρίων αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό κλάδο για την ελληνική οικονομία.

Διαβάστε περισσότερα

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%.

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του Φορέα υλοποίησης και διαχείρισης του προτεινόµενου έργου, τα οποία διαµορφώνονται πάντα µε βάση

Διαβάστε περισσότερα