Κεφάλαιο 21 Ποιότητα ζωής και κατάσταση λειτουργικής ικανότητος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο 21 Ποιότητα ζωής και κατάσταση λειτουργικής ικανότητος"

Transcript

1 Κεφάλαιο 21 Ποιότητα ζωής και κατάσταση λειτουργικής ικανότητος Ε. Ρεπάσος Γ. Η. Πανάγος ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών έχει σημειωθεί κατακόρυφη αύξηση του ενδιαφέροντος σχετικά με την εκτίμηση και την ποσοτικοποίηση των αποτελεσμάτων της παρεχόμενης ιατρικής περίθαλψης. Ο όρος αυτός αν και εν μέρει ασαφής και ανακριβής, υπό τη στενή έννοια περιλαμβάνει οτιδήποτε οι ασθενείς βιώνουν ως παρεπόμενο της νόσου τους και της θεραπείας της. Συχνά η προσέγγιση των αποτελεσμάτων ερμηνεύεται ευρύτερα και περιλαμβάνει και τη μελέτη του τρόπου με τον οποίο οι ασθενείς αντιμετωπίζονται θεραπευτικά, τα καθοριστικά κριτήρια στη λήψη θεραπευτικών αποφάσεων την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας και το κόστος αυτής 1. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση του α ποτελέσματος της αντινεοπλασματικής θεραπείας, προϋποθέτει τη θεώρηση της επίδρασης αυτής όχι μόνο στην παράταση της επιβίωσης του ασθενούς αλλά και στην ποιότητα της ζωής του. Εξάλλου, υπάρχουν περιπτώσεις αρρώστων οι οποίοι ενώ δεν ωφελούνται από τη θεραπεία σε ό,τι αφορά την επιβίωση τους ή την αύξηση του ελεύθερου νόσου διαστήματος, είναι δυνατό να διαπιστώσουν σημαντική πρόοδο στη σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής (healthrelated quality of life HRQOL) 2. H ποιότητα ζωής αποτελεί πολυδιάστατο ζήτημα που περιλαμβάνει τη σωματική, κοινωνική και ψυχική λειτουργία και για διάστημα πολλών ετών ο ακριβής ορισμός της παρέμενε δύσκολος. Παρότι δυσχερής, στη βιβλιογραφία υπάρχουν απόπειρες ορισμού αυτής της υποκειμενικής έννοιας. Διάφοροι ορισμοί που έ χουν προταθεί κατά καιρούς από συγγραφείς παρουσιάζονται στον πίνακα 1. Πίνακας 1: Μερικοί κοινοί ορισμοί της ποιότητας ζωής Ποιότητα ζωής : είναι η κατάσταση καλής ζωής ως συνισταμένης δυο παραγόντων της ικανότητας να επιτελεί ο ασθενής καθημερινές δραστηριότητες που αντανακλούν σωματική, κοινωνική και ψυχική ευρωστία και της ικανοποίησής του σε ό,τι αφορά τη λειτουργικότητά του και τον έλεγχο της ασθένειας 3 είναι η υποκειμενική αξιολόγηση του ικανοποιητικού τρόπου ζωής ως συνόλου 4 είναι το χάσμα μεταξύ των προσδοκιών και των επιτευγμάτων του ασθενούς όσο μικρότερο το χάσμα τόσο καλύτερη η ποιότητα ζωής 5 αντιπροσωπεύει το λειτουργικό αποτέλεσμα μιας ασθένειας και της θεραπείας της, όπως αυτό γίνεται αντιληπτό από τον ίδιο τον ασθενή 6 377

2 Σε γενικές γραμμές, η σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής συνιστά την υποκειμενική αντίληψη του ασθενούς σχετικά με τα συμπτώματά του είτε αυτά προέρχονται από τη νόσο είτε από τη θεραπεία αυτής. Παρότι ο όρος εμφανίστηκε στη βιβλιογραφία μόλις προ 20ετίας, τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερες μελέτες κάνουν αναφορά στην ποιότητα ζωής. Επί του παρόντος, περίπου 10% των κλινικών μελετών στην ογκολογία συμπεριλαμβάνουν την ποιότητα ζωής ως κύριο τελικό στόχο 7. Η προσέγγιση της ποιότητας ζωής είναι ι διαίτερα σημαντική όταν η εφαρμοζόμενη θεραπεία έχει παρηγορητική έννοια ή όταν τοξική για τον οργανισμό θεραπεία επιφέρει δυσανάλογα μικρή βελτίωση στο προσδόκιμο επιβίωσης του ασθενούς. Παρότι υπάρχει αυξημένη τεκμηρίωση σχετικά με την αξία του προσδιορισμού της ποιότητας ζωής, ένα από τα πιο δύσκολα ζητήματα είναι η εκτίμησή της, λόγω της υποκειμενικότητας που ο όρος εμπεριέχει. Η διαδικασία εκτίμησης της ποιότητας ζωής αντλεί στοιχεία από πολλά πεδία όπως η ψυχολογία και η στατιστική ενώ η πλειονότητα των ε ρευνητών αναγνωρίζει ότι είναι περισσότερο σημαντικό να εστιάζεται σε συγκεκριμένους τομείς που είναι σημαντικοί για τους ογκολογικούς ασθενείς παρά να τίθεται το γενικόλογο ερώτημα 378 του «Πώς είναι η ποιότητα της ζωής σου». Ένας αριθμός ερευνητικών άρθρων, υποστηρίζει ότι ο προσδιορισμός της ποιότητας ζωής θα μπορούσε να είναι αντικειμενικός αν οι κλινικοί ογκολόγοι αναγνώριζαν τα συμπτώματα του ασθενούς και τα κατέγραφαν, αντί της αναφοράς των συμπτωμάτων αυτών από τους ίδιους τους ασθενείς. Οι Stephens και συν. 8 χρησιμοποιώντας τη λίστα συμπτωμάτων του Rotterdam (Rotterdam Symptom Checklist) μελέτησαν περισσότερους από 700 ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα. Οι ασθενείς και οι ιατροί έκαναν αναφορά στα ίδια συμπτώματα για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο μελέτης. Όταν έγινε η σύγκριση της καταγραφής διαπιστώθηκε ότι οι ιατροί υποεκτιμούσαν το επίπεδο λειτουργικότητας των ασθενών και έκαναν μικρή αναφορά σε συμπτώματα τα οποία οι ίδιοι οι ασθενείς ανέφεραν. Ε πομένως η χρήση των ερωτηματολογίων αναφοράς συμπτωμάτων από τους ί διους τους ασθενείς έχει αποτελέσει καθημερινή πρακτική στην εκτίμηση της ποιότητας ζωής που σχετίζεται με την υγεία. Αυτό εξάλλου συνάδει με την ο λοένα αυξανόμενη τάση μεγιστοποίησης της σημασίας αυτοπροσδιορισμού του ασθενούς και κατοχύρωσης των βασικών του δικαιωμάτων. Μερικές από τις πιο κοινές μεθόδους εκτίμησης παρουσιάζονται στον πίνακα 2. Πίνακας 2: Λίστα με τα εργαλεία εκτίμησης της ποιότητας ζωής που χρησιμοποιούνται στην Ογκολογία Ονομασία Μεθόδου Είδος εκτίμησης Μικρή Φόρμα 36 (Short Form 36) Γενική Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Έρευνα και την Αντιμετώπιση του Ειδικήγια καρκίνο Καρκίνου (EORTC) EORTC QLQ C 30 Λειτουργική προσέγγιση της αντινεοπλασματικής θεραπείας Γενική Ειδική για καρκίνο (FACT G) Λίστα Συμπτωμάτων Rotterdam (Rotterdam Symptom Checklist) Ειδική για καρκίνο

3 Πίνακας 3: Η κλίμακα Karnofsky Ικανός να επιτελεί φυσιολογική δραστηριότητα και να εργάζεται. Δεν χρήζει ιδιαίτερης φροντίδας Ανίκανος προς εργασία. Ικανός να ζει στο σπίτι και να φροντίζει για τις περισσότερες από τις προσωπικές του ανάγκες. Ποικίλος βαθμός απαιτούμενης βοήθειας Ανίκανος να φροντίζει τον εαυτό του. Χρειάζεται ισοδύναμο ιδρυματικής ή νοσοκομειακής φροντίδας. Ενδεχομένως η νόσος προοδεύει με ταχείς ρυθμούς Σημαντική παράμετρος του επιπέδου λειτουργικότητας του ασθενούς, κυρίως σε ό,τι αφορά το ζήτημα της πρόγνωσης της νόσου αλλά και της δυνατότητας αυτού να υποβληθεί σε χημειοθεραπευτική αγωγή, αποτελεί η κατάσταση λειτουργικής δραστηριότητας (performance status PS), δηλαδή η συνολική αξιολόγηση του βαθμού ευεξίας, λειτουργικότητας και του επιπέδου ικανότητας για φυσιολογική δραστηριότητα. Με σκοπό την αξιολόγηση της κατάστασης λειτουργικότητας έχουν εισαχθεί κατά διαστήματα ποικίλες βαθμολογικές κλίμακες εκ των οποίων οι σημαντικότερες είναι η κλίμακα Karnofsky, η κλίμακα που εισήχθη από τον C.G. Zubrod και στη συνέχεια υιοθετήθηκε από την Ανατολική Συνεργατική Ογκολογική Ομάδα (ECOG) και από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO) και η κλίμακα Lansky, η οποία αποσκοπεί στην αποτίμηση της κατάστασης ικανότητας παιδιών με ογκολογικά νοσήματα. 100 Φυσιολογικός χωρίς ενοχλήματα. Χωρίς εμφανή σημεία νόσου 90 Ικανός να επιτελεί φυσιολογική δραστηριότητα. Ήπια συμπτωματολογία και σημειολογία νόσου 80 Φυσιολογική δραστηριότητα με προσπάθεια. Περισσότερη σημειολογία και συμπτωματολογία νόσου 70 Φροντίζει τον εαυτό του. Ανίκανος να επιτελεί φυσιολογική δραστηριότητα ή να εργάζεται ενεργά 60 Χρειάζεται περιστασιακή βοήθεια αλλά είναι ικανός να φροντίζει για τις περισσότερες προσωπικές του ανάγκες 50 Χρειάζεται σημαντική βοήθεια και συχνή ιατρική φροντίδα 40 Αναπηρία. Χρειάζεται ειδική φροντίδα και βοήθεια 30 Σημαντική αναπηρία. Ενδείκνυται νοσοκομειακή περίθαλψη παρότι δεν απειλείται άμεσα η ζωή του 20 Σοβαρά ασθενής. Απαραίτητη η νοσοκομειακή περίθαλψη. Απαραίτητη η ενεργός υποστηρικτική αγωγή 10 Βαριά άρρωστος. Απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις ταχέως εξελισσόμενες 0 Θάνατος Η κλίμακα Karnofsky (πίνακας 3), ο συνεργασία με τον Dr Joseph H. νομάστηκε έτσι από τον Dr David A. Burchenal το Είναι δεκάβαθμη και Karnofsky ο οποίος την περιέγραψε σε σχεδιάστηκε προς εκτίμηση του επιπέ 379

4 δου της δραστηριότητας του ασθενούς και της ανάγκης παροχής ιατρικής φροντίδας. Αποτελεί ένα γενικό μέτρο της αυτονομίας του αρρώστου και έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως ως δείκτης γενικότερης προσπέλασης του ογκολογικού ασθενούς. Παρότι έχει χρησιμοποιηθεί επί μακρόν, δεν υπάρχουν πολλά δεδομένα για την αξιοπιστία και την εγκυρότητα της 9. Ωστόσο, σε κλινικές μελέτες, ο βαθμός της κλίμακας Karnofsky προβλέπει με σημαντική ακρίβεια την πρώιμη επέλευση θανάτου ενώ η ταχεία πτώση του επιπέδου ικανότητας με βάση την κλίμακα αυτή μπορεί να αποτελεί σε μεγάλο βαθμό αξιόπιστο δείκτη πρόγνωσης της επιδείνωσης και του επικείμενου θανάτου του ασθενούς. Παρόλα αυτά η κλίμακα Karnofsky υπόκειται σε περιορισμούς στη χρήση της ως προγνωστικού δείκτη, καθώς οι υψηλές βαθμολογίες της κλίμακος (αλλά και κάθε άλλης κλίμακος αξιολόγησης του PS) δεν αντανακλούν απαραιτήτως υψηλό προσδόκιμο επιβίωσης. Επιπλέον, η κλίμακα δεν χρησιμοποιείται 380 με ευχέρεια για την εκτίμηση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων ασθενών καθότι δεν συμπεριλαμβάνει πολλά από τα πεδία διαταραγμένης λειτουργικότητας αυτής της κατηγορίας ασθενών ό πως για παράδειγμα είναι ο βαθμός ε κούσιου ελέγχου της λειτουργίας του εντέρου ή της ουροδόχου κύστεως 10. Η κλίμακα της Ανατολικής Συνεργατικής Ογκολογικής Ομάδας (ECOG) (πίνακας 4) δημοσιεύτηκε αρχικά το 1960 από τον C. Gordon Zubrod και υιοθετήθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO). Είναι πεντάβαθμη και συνεπώς περισσότερο εύχρηστη στην καθημερινή κλινική πράξη συγκριτικά με την κλίμακα Karnofsky, αν και λιγότερο λεπτομερειακή και αναλυτική στην περιγραφή της δραστηριότητας του α σθενούς. Η διακύμανση στην αξιολόγηση της κατάστασης ικανότητας ενός συγκεκριμένου αρρώστου είναι μικρότερη με την κλίμακα ECOG, τόσο σε επίπεδο ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού όσο και σε επίπεδου του ίδιου του αρρώστου. Πίνακας 4 : Η κλίμακα ECOG/WHO Βαθμός Δραστηριότητα Διαταραχή λειτουργικότητας 0 Πλήρως ενεργός, ικανός να επιτελεί τις συνήθεις δραστηριότητες Καμία χωρίς περιορισμούς. 1 Περιορισμένος σε φυσικές δραστηριότητες που απαιτούν Ελαφρά προσπάθεια, αλλά περιπατητικός και ικανός να επιτελεί ε λαφρά εργασία 2 Περιπατητικός και ικανός προς αυτοεξυπηρέτηση, αλλά α Μέτρια νίκανος να επιτελεί εργασία. Περισσότερο από 50% της ημέρας εκτός κρεβατιού 3 Ικανός προς μερική μόνο αυτοεξυπηρέτηση. Περιορισμένος Βαριά στο κρεβάτι ή την καρέκλα για περισσότερο απο 50% της η μέρας 4 Πλήρως ανενεργός. Ανίκανος προς αυτοεξυπηρέτηση. Πλήρως Απειλή της ζωής κατάκοιτος 5 Θάνατος Θάνατος

5 Παρόλ αυτά η μεταφορά της βαθμολόγησης από τη μια κλίμακα στην άλλη είναι δυνατή και μπορεί να γίνεται οποτεδήποτε αυτό απαιτείται χωρίς στατιστική διαφορά στην αξιοπιστία, αν και σε περιπτώσεις χαμηλού βαθμού κατάστασης λειτουργικής δραστηριότητας υπάρχει μεγάλο εύρος διακύμανσης 11. Ο Lansky και συν. εισήγαγαν το 1987 Πίνακας 5 : Η κλίμακα Lansky Βαθμός Κατάσταση Λειτουργικής δραστηριότητας 100 Πλήρως ενεργός, φυσιολογικός μια κλίμακα αξιολόγησης της κατάστασης ικανότητας παίδων με κακοήθη νεοπλασματικά νοσήματα 12 λόγω της δυσκολίας αυτής της κατηγορίας ασθενών να εκφράσουν την ποιότητα ζωής που βιώνουν βασισμένη σε κατά το δυνατόν περισσότερο αντικειμενικά κριτήρια βαθμολόγησης και εκτίμησης (πίνακας 5). 90 Ήπιος περιορισμός σε κοπιώδη φυσική δραστηριότητα 80 Ενεργός αλλά με εύκολη κόπωση 70 Μεγαλύτερος περιορισμός στο παιχνίδι και μικρότερος χρόνος για δραστηριότητες παιχνιδιού 60 Εκτός κρεβατιού αλλά ελάχιστη δραστηριότητα παιχνιδιού. Συμμετέχει σε ήπιο παιχνίδι 50 Κλινήρης για μεγάλο μέρος της ημέρας. Διατήρηση ικανότητας ένδυσης. Συμμετέχει σε ήπιο παιχνίδι 40 Κυρίως κλινήρης. Συμμετέχει σε ήπιες δραστηριότητες 30 Κατάκοιτος. Χρειάζεται βοήθεια ακόμη και για ήπιο παιχνίδι 20 Κοιμάται συχνά. Περιορισμένος σε πολύ παθητικό παιχνίδι 10 Ανίκανος για παιχνίδι. Δεν σηκώνεται από το κρεβάτι 0 Καμία ανταπόκριση Ο προσδιορισμός του βαθμού της κατάστασης λειτουργικότητας του ασθενούς είναι ιδιαιτέρως χρήσιμος όταν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με τη χορήγηση δυνητικά επικίνδυνης κυτταροτοξικής θεραπείας. Υπό αυτή την έννοια, ένας χαμηλός βαθμός σε κάποια από τις δύο κύριες κλίμακες α ξιολόγησης, είναι δυνατόν να επηρεάσει καθοριστικά την απόφαση εφαρμογής μιας μορφής θεραπείας στη θέση μιας άλλης μικρότερου θεραπευτικού εύρους και συνεπώς αυξημένης τοξικότητας. Έτσι, κατά το θεραπευτικό σχεδιασμό του μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονος, η συνδυασμένη αγωγή με βάση την πλατίνα, είναι η ενδεικνυόμενη αγωγή για ασθενείς με ECOG κατάσταση λειτουργικής δραστηριότητας 0 ή 1. Ωστόσο για ασθενείς με PS 2 προτιμάται η μονοθεραπεία με άλλον χημειοθεραπευτικό παράγοντα, όπως για παράδειγμα η γεμσιταβίνη, η βινορελμπίνη και οι ταξάνες 13. Παρά την αναμφίβολη χρησιμότητά του στην κλινική πράξη, το επίπεδο λειτουργικής δραστηριότητας δεν επαρκεί για να περιγράψει ικανοποιητικά μια τόσο πολυδιάστατη έννοια όπως η ποιότητα ζωής. Αυτό γίνεται ιδιαιτέρως πρόδηλο και επεξηγείται στην εργασία των Demetri και συν 14 οι οποίοι ανέλαβαν μια ανοιχτή μελέτη με ένα δείγμα αναιμικών ογκολογικών ασθενών οι ο ποίοι υποβάλλονταν σε χημειοθεραπεία και έλαβαν ανθρώπινη ανασυνδυασμέ 381

6 νη ερυθροποιητίνη σε δόση μονάδων υποδορίως για περίοδο τεσσάρων εβδομάδων. Οι ερευνητές όρισαν ως κλινική απάντηση την αύξηση των επιπέδων αιμοσφαιρίνης κατά 2 mg/dl ή περισσότερο. Περίπου 60% των ασθενών επέτυχαν αυτό το στόχο. Ωστόσο η βελτίωση του επιπέδου της αιμοσφαιρίνης δεν συνοδευότανε από μεταβολή στην κατάσταση λειτουργικής δραστηριότητας της κλίμακας Karnofsky των αρρώστων. Παρόλ αυτά, η προσπέλαση της ποιότητας ζωής με την κλίμακα της Λειτουργικής Προσέγγισης της Αντινεοπλασματικής Θεραπείας Αναιμία (FACT AN) κατέδειξε σημαντική βελτίωση της κόπωσης και της γενικότερης ποιότητας ζωής. Αυτό υποδεικνύει ότι ένα μονοδιάστατο μέτρο όπως η κλίμακα της κατάστασης λειτουργικής ικανότητας δεν είναι αρκετά ευαίσθητο για να ανιχνεύσει μεταβολές στην ποιότητα ζωής του ασθενούς. Η μέθοδος που υιοθετήθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Έρευνα και την Θεραπεία του καρκίνου (EORTC) έχει αποδειχτεί χρήσιμη για την απόκτηση πληροφοριών σχετικά τόσο με έναν καθολικό βαθμό γενικότερης ποιότητας ζωής όσο και με επιμέρους τομείς. Το ερωτηματολόγιο QLQ C 30 (πίνακας 6) αποτελεί αξιόπιστο και έγκυρο μέτρο εκτίμησης της σχετιζόμενης με την υ γεία ποιότητας ζωής 15. Πρόκειται για ερωτηματολόγιο που σε ό,τι αφορά τη χρήση του υπόκειται σε νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων, έχει μεταφραστεί σε 63 γλώσσες διεθνώς και χρησιμοποιείται σε περισσότερες από 3000 μελέτες παγκοσμίως. Έχει τροποποιήσεις για ορισμένες μορφές καρκίνου ό πως για παράδειγμα για καρκίνο του μαστού, κεφαλής τραχήλου, ωοθηκών, 382 στομάχου και οισοφάγου. Το ερωτηματολόγιο στην τρίτη του έκδοση είναι το πιο πρόσφατο που υπάρχει και είναι αυτό που θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε κλινικές μελέτες. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται η καταβολή αντιτίμου πνευματικών δικαιωμάτων ενώ τα έσοδα που συγκεντρώνονται χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να ενισχύσουν τη συνεχιζόμενη έρευνα της Ομάδας Ποιότητας Ζωής (Quality Of Life Group QLG) 16. Το ερωτηματολόγιο QLQ C 30 αποτελείται από 30 αντικείμενα προς διερεύνηση και περιλαμβάνει πέντε λειτουργικές κλίμακες (σωματική, συναισθηματική, γνωσιακή, κοινωνική και ρόλου), τρεις κλίμακες συμπτωμάτων (κόπωση, πόνος και ναυτία/έμετος), μια κλίμακα καθολικής υγείας και ποιότητας ζωής και έξι ξεχωριστά αντικείμενα προσέγγισης των συμπτωμάτων και της οικονομικής επίπτωσης της νόσου και της θεραπείας της. Η βαθμολογία μετατρέπεται γραμμικά για καθεμία από τις κλίμακες σε άλλη βαθμολογία από το 0 ως το 100. Υψηλή βαθμολογία για τους τομείς της λειτουργικότητας και της καθολικής υγείας υποδηλώνει καλύτερη λειτουργικότητα, ενώ αντιθέτως υψηλή βαθμολογία στην κλίμακα των συμπτωμάτων υποδηλώνει περισσότερο σοβαρά συμπτώματα. Εκτός από την παραδοσιακή μορφή συλλογής δεδομένων ποιότητας ζωής μέσω των γραπτών ερωτηματολογίων, έχουν αναπτυχθεί και ηλεκτρονικές μορφές των αντίστοιχων ερωτηματολογίων. Πρόκειται περί μικρών ηλεκτρονικών υπολογιστών αφής, στους οποίους ο ασθενής δια της αφής επιλέγει τις απαντήσεις που τον αντιπροσωπεύουν στα

7 ίδια αντικείμενα με αυτά των γραπτών μορφών. Πίνακας 6.: Το ερωτηματολόγιο QLQ C 30 EORTC QLQ C 30 (Τρίτη Έκδοση) Ενδιαφερόμαστε για ορισμένες πληροφορίες σχετικά με εσάς και την υγεία σας. Παρακαλούμε απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις κυκλώνοντας την απάντηση που σας αντιπροσωπεύει. Δεν υπάρχουν σωστές και λάθος α παντήσεις. Οι πληροφορίες που θα δώσετε θα παραμείνουν αυστηρά εμπιστευτικές. Παρακαλούμε συμπληρώστε τα αρχικά του ονόματος σας Ημερομηνία Γεννήσεως(ημέρα, μήνα, έτος) Σημερινή Ημερομηνία 1 Αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά την εκτέλεση κοπιωδών καθόλου λίγο αρκετά πολύ εργασιών όπως πχ η μεταφορά βαριάς σακούλας ή βαλίτσας; 2 Αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά τη βάδιση μακρινών αποστάσεων; 3 Αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά τη βάδιση μικρών α ποστάσεων εντός της οικίας; 4 Έχετε ανάγκη να παραμένετε στο κρεβάτι ή σε καρέκλα κατά τη διάρκεια της ημέρας; 5 Έχετε ανάγκη βοήθειας κατά τη σίτιση, την ένδυση, το πλύσιμο και τη χρήση της τουαλέτας; Kατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδος: 6 Είχατε περιορισμούς κατά την εκτέλεση είτε της δουλειάς είτε άλλης καθημερινής δραστηριότητας; 7 Είχατε περιορισμούς κατά την προσπάθεια εκτέλεσης δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου; 8 Είχατε δύσπνοια; 9 Είχατε πόνο; 10 Είχατε ανάγκη ανάπαυσης; 11 Είχατε προβλήματα ύπνου; 12 Είχατε αισθανθεί αδυναμία; 13 Είχατε ανορεξία; 14 Είχατε ναυτία; 15 Είχατε έμετο; 16 Είχατε δυσκοιλιότητα; 17 Είχατε διάρροια; 18 Ήσασταν κουρασμένος; 19 Ο πόνος επηρέασε τις καθημερινές σας δραστηριότητες; 20 Είχατε πρόβλημα συγκέντρωσης σε δραστηριότητες ό πως ο διάβασμα εφημερίδας ή η παρακολούθηση τηλεόρασης; 21 Αισθανόσασταν ένταση; 22 Είχατε ανησυχία; 23 Αισθανόσασταν ευέξαπτος; 24 Αισθανόσασταν κατάθλιψη; 25 Είχατε πρόβλημα στην ανάκληση γεγονότων; 26 Η φυσική σας κατάσταση ή η θεραπεία επηρέασε την οικογενειακή σας ζωή; 27 H φυσική σας κατάσταση ή η θεραπεία επηρέασε την κοινωνική σας ζωή; 28 Η φυσική σας κατάσταση ή η θεραπεία σας έχει προκαλέσει οικονομικής φύσεως δυσκολίες; 383

8 Για τις παρακάτω ερωτήσεις παρακαλούμε κυκλώστε κάποιο από τα νούμερα 1 ως 7 που σας αντιπροσωπεύει 29 Πώς θα βαθμολογούσατε συνολικά το επίπεδο της υγείας σας κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδος; πολύ χαμηλό άριστο 30 Πώς θα βαθμολογούσατε συνολικά την ποιότητα της ζωής σας κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδος; πολύ χαμηλό άριστο Έχει καταδειχθεί από κλινικές μελέτες, ότι με τα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια προκύπτουν τα ίδια αποτελέσματα συγκριτικά με τα γραπτά 17, ενώ ταυτόχρονα με αυτή τη μέθοδο αντιμετωπίζονται αρκετά από τα προβλήματα επεξεργασίας των στοιχείων 18, καθώς τα αποτελέσματα συγκεντρώνονται αυτομάτως σε βάσεις δεδομένων και είναι άμεσα προσπελάσιμα για χρήση τόσο στην κλινική πράξη όσο και σε κλινικές μελέτες. Παρότι υπάρχουν αρκετά προβλήματα στην προσέγγιση και την εκτίμησή της, η σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής έχει γίνει περισσότερο αποδεκτή από τους κλινικούς ιατρούς, ως δείκτης των υποκειμενικών εμπειριών που βιώνει ο ογκολογικός ασθενής ως απόρροια της νόσου του και της θεραπείας της. Σταδιακά εμφανίζεται ολοένα αυξανόμενος αριθμός μελετών στις οποίες η ποιότητα ζωής αποτελεί είτε πρωταρχικό είτε δευτερεύον τελικό σημείο και καθίσταται φανερό ότι η συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με την ποιότητα ζωής μπορεί να συμβάλει στη μεγιστοποίηση του οφέλους κάθε ασθενούς ξεχωριστά. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. James F Holland and Emil Frei (ed.) Cancer Medicine, 5 th edition, p , Bottomley A.: The Cancer Patient and Quality of Life, The Oncologist 7: , Gotay CC, Korn EL, McCabe MS et al.: Quality of life assessment in cancer treatment protocols: research issues in protocol 384 development, J Natl Cancer Inst 84: , van Knippenberg FC, de Haes JC.: Measuring the quality of life of cancer patients: psychometric properties of instruments. J Clin Epidemiol 41: , Calman KC: Quality of life in cancer patients an hypothesis. J Med Ethics 10: , Schipper H, Clinch J: Assessment of treatment of cancer. In: Smith GT (ed.) Measuring Health: A Practical Approach. New York, John Wiley & Sons, , Sanders C, Egger M, Donovan J et al: Reporting on quality of life in randomised controlled trials: bibliographic study. BMJ 317: , Stephens RJ, Hopwood P, Girling DJ et al.: Randomized trials with quality of life endpoints: are doctorsʹ ratings of patientsʹ physical symptoms interchangeable with patientsʹ self ratings? Qual Life Res 6: , Roila F, Lupattelli M, Sassi M, Basurto C, Bracarda S, Picciafuoco M, Boschetti E, Milella G, Ballatori E, Tonato M, et al: Intra and interobserver variability in cancer patientsʹ performance status assessed according to Karnofsky and ECOG scales. Ann Oncol 6: , Gosney MG: Clinical assessment of elderly people with cancer. Lancet Oncol 6: , Verger M, Salamero M, Conill C: Can Karnofsky performance status be transformed to the Eastern Cooperative Oncology Group scoring scale and vice versa? Eur J Cancer 28A: , Lansky SB, List MA, Lansky LL, Ritter Sterr C, Miller DR: The measurement of performance in childhood cancer patients. Cancer

9 60: ; Gridelli C, Ardizzoni A, Le Chevalier T, Manegold C, Perrone F, Thatcher N, van Zandwijk N, Di Maio M, Martelli O, De Marinis F: Treatment of advanced nonsmall cell lung cancer patients with ECOG performance status 2: results of an European Experts Panel. Ann Oncol 3:419 26; Demetri GD, Kris M, Wade J et al: Qualityof life benefit in chemotherapy patients treated with epoetin alfa is independent of disease response or tumor type: results from a prospective community oncology study. Procrit Study Group. J Clin Oncol 16: , Aaronson NK, Ahmedzai S, Bergman B et al: The European Organization for Research and Treatment of Cancer QLQ C30: a quality of life instrument for use in international clinical trials in oncology. J Natl Cancer Inst 85: , Velikova G, Wright EP, Smith AB, et al: Automated collection of quality of life data: a comparison of paper and computer touchscreen questionnaires. J Clin Oncol 17: , Velikova G, Wright EP, Smith AB, Cull A, Gould A, Forman D, Perren T, Stead M, Brown J, Selby PJ: Automated Collection of Quality of Life Data: A Comparison of Paper and Computer Touch Screen Questionnaires; J Clin Oncol 17:998,

Κεφάλαιο 14 Κυτταρολογική εξέταση υλικού εξ αναρροφήσεως διά λεπτής βελόνης

Κεφάλαιο 14 Κυτταρολογική εξέταση υλικού εξ αναρροφήσεως διά λεπτής βελόνης Κεφάλαιο 14 Κυτταρολογική εξέταση υλικού εξ αναρροφήσεως διά λεπτής βελόνης Δ. Δασκαλοπούλου Σ. Κ. Αρχοντάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ H αλματώδης εξέλιξη της ιατρικής ε πιστήμης και της τεχνολογίας τα τελευταία 30 χρόνια,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17 Ο ρόλος της αξονικής τομογραφίας στη διάγνωση και σταδιοποίηση του καρκίνου

Κεφάλαιο 17 Ο ρόλος της αξονικής τομογραφίας στη διάγνωση και σταδιοποίηση του καρκίνου Κεφάλαιο 17 Ο ρόλος της αξονικής τομογραφίας στη διάγνωση και σταδιοποίηση του καρκίνου Χ. Πέππας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Αξονική Τομογραφία (ΑΤ) βρήκε αρχικά εφαρμογή στα τέλη της 10ετίας του 60 αρχές της 10ετίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ

ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Βουλγαρίδου Μαρία (Διδάκτωρ Ψυχολογίας, Eκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής) Ο Αυτισμός είναι μια διάχυτη διαταραχή της ψυχολογικής ανάπτυξης του ατόμου. Ο όρος Διάχυτη Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου Παραμετρικά Μοντέλα Επιβίωσης που προκύπτουν από μεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 67 Μη φαρμακολογικά μέσα για την αντιμετώπιση του καρκινικού άλγους

Κεφάλαιο 67 Μη φαρμακολογικά μέσα για την αντιμετώπιση του καρκινικού άλγους Κεφάλαιο 67 Μη φαρμακολογικά μέσα για την αντιμετώπιση του καρκινικού άλγους Ι. Βαρθαλίτης 1179 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο πόνος του ασθενούς με νεοπλασματικά νοσήματα χαρακτηρίζεται ως σωματικός, σπλαχνικός ή νευροπαθής.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 20 Σύστημα σταδιοποίησης ΤΝΜ

Κεφάλαιο 20 Σύστημα σταδιοποίησης ΤΝΜ Κεφάλαιο 20 Σύστημα σταδιοποίησης ΤΝΜ Σ. Ξυνόγαλος ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα συστήματα σταδιοποίησης των κακοήθων νεοπλασιών είναι μέθοδοι αντικειμενικής εκτίμησης της έκτασης του όγκου σε δεδομένη στιγμή (κυρίως κατά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 24 Η χειρουργική στη διάγνωση και σταδιοποίηση του καρκίνου

Κεφάλαιο 24 Η χειρουργική στη διάγνωση και σταδιοποίηση του καρκίνου Κεφάλαιο 24 Η χειρουργική στη διάγνωση και σταδιοποίηση του καρκίνου Ζ. Τουλούμης Κ. Αυγερινός Χ. Δερβένης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η συνεχιζόμενη ανάπτυξη της εξέλιξης της ιατρικής τεχνολογίας κυρίως στον τομέα της απεικόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ Β. Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου

ΤΟΜΟΣ Β. Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου ΤΟΜΟΣ Β Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου ΑΘΗΝΑ 2008 Θέματα Διαχείρισης Προβλημάτων Σχολικής Τάξης Επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου Αθήνα 2008 3 ο Κ.Π.Σ. \2 ο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.\Α.Π. Α2 ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12 Είδη κακοήθων νεοπλασμάτων, ιστολογική ταυτοποίηση, ταξινόμηση των όγκων, ιστολογικός βαθμός κακοήθειας

Κεφάλαιο 12 Είδη κακοήθων νεοπλασμάτων, ιστολογική ταυτοποίηση, ταξινόμηση των όγκων, ιστολογικός βαθμός κακοήθειας Κεφάλαιο 12 Είδη κακοήθων νεοπλασμάτων, ιστολογική ταυτοποίηση, ταξινόμηση των όγκων, ιστολογικός βαθμός κακοήθειας Κ. Πετράκη 185 ΟΡΙΣΜΟΙ Ο όρος όγκος χρησιμοποιήθηκε αρχικώς για να προσδιορίσει μια φλεγμονώδους

Διαβάστε περισσότερα

Αποδοτικά Πρωτόκολλα Συλλογής εδομένων σε Ασύρματα ίκτυα Αισθητήρων

Αποδοτικά Πρωτόκολλα Συλλογής εδομένων σε Ασύρματα ίκτυα Αισθητήρων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Αποδοτικά Πρωτόκολλα Συλλογής εδομένων σε Ασύρματα ίκτυα Αισθητήρων ιδακτορική ιατριβή Κωνσταντίνος Μάριος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Καρκινογένεση εξ ακτινοθεραπείας και σύνδρομα ραδιοευαισθητοποίησης

Κεφάλαιο 6 Καρκινογένεση εξ ακτινοθεραπείας και σύνδρομα ραδιοευαισθητοποίησης Κεφάλαιο 6 Καρκινογένεση εξ ακτινοθεραπείας και σύνδρομα ραδιοευαισθητοποίησης Β. Τάραντο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η καρκινογένεση οφείλεται στην επίδραση επάνω στο κύτταρο και ιδιαίτερα στο DNA αυτού τριών βλαπτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ) Φορέας Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ Α. Επιστημονική επιμέλεια: Ευανθία Μακρή Μπότσαρη

ΤΟΜΟΣ Α. Επιστημονική επιμέλεια: Ευανθία Μακρή Μπότσαρη ΤΟΜΟΣ Α Επιστημονική επιμέλεια: Ευανθία Μακρή Μπότσαρη ΑΘΗΝΑ, 2007 Διαχείριση Προβλημάτων Σχολικής Τάξης Επιστημονική Επιμέλεια Ευανθία Μακρή Μπότσαρη Αθήνα 2007 3 ο Κ.Π.Σ. \2 ο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.\Α.Π. Α2 ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Programmatismìc epilôth 3D exis sewn ro c atriboôc reustoô se domhmèna plègmata, se kˆrtec grafik n

Programmatismìc epilôth 3D exis sewn ro c atriboôc reustoô se domhmèna plègmata, se kˆrtec grafik n Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολη Μηχανολογων Μηχανικων Τομεας Ρευστων Εργαστηριο Θερμικων Στροβιλομηχανων Μοναδα Παραλληλης Υπολογιστικης Ρευστοδυναμικης και Βελτιστοποιησης Programmatismìc epilôth 3D

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ)

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ) ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ) του Νέστορα Ε. Κουράκη Καθηγητή Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών Α Το Ελληνικό Δίκαιο Ανηλίκων (α) Νομική προσέγγιση κατά ηλικίες Το θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Καρκίνος και Έκθεση στις Ιοντίζουσες και μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες

Κεφάλαιο 5 Καρκίνος και Έκθεση στις Ιοντίζουσες και μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες Κεφάλαιο 5 Καρκίνος και Έκθεση στις Ιοντίζουσες και μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες Κ. Μ. Πατενιώτης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ιοντίζουσα ακτινοβολία είναι η ενέργεια που παράγεται από φυσικά ραδιενεργά υλικά ή ακόμα από υλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ Β. Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου

ΤΟΜΟΣ Β. Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου Μπότσας, Γ. (2008). Μαθησιακές Δυσκολίες: Χαρακτηριστικά παιδιών και εφήβων. Στο Παπούλια Γιαννάτου, Ε. (επ.) Θέματα διαχείρισης προβλημάτων σχολικής τάξης, σελ. 8 22, Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Μπότσας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΑΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΠΡΟΒΑΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΒΑΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Εργασία για το µάθηµα του εαρινού εξαµήνου του µεταπτυχιακού προγράµµατος του τµήµατος Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αιγυπτιακή παραγωγή του κλάδου τροφίμων. Ασφάλεια τροφίμων και προδιαγραφές εισαγωγής

ΘΕΜΑ: Αιγυπτιακή παραγωγή του κλάδου τροφίμων. Ασφάλεια τροφίμων και προδιαγραφές εισαγωγής ΘΕΜΑ: Αιγυπτιακή παραγωγή του κλάδου τροφίμων. Ασφάλεια τροφίμων και προδιαγραφές εισαγωγής Προσδιοριστικοί παράγοντες της παραγωγής μεταποιημένων τροφίμων στην Αίγυπτο Ο κλάδος των τροφίμων φρέσκων και

Διαβάστε περισσότερα

Οι Τρείς «Διαστάσεις» για το Σώμα (Eugene T. Gendlin)

Οι Τρείς «Διαστάσεις» για το Σώμα (Eugene T. Gendlin) Οι Τρείς «Διαστάσεις» για το Σώμα (Eugene T. Gendlin) Εισαγωγή: Θα ξεκινήσουμε με την ερώτηση: Πού στηρίζεται θεωρητικά η Διαδικασία Εστίασης (ΔΕ); και στην συνέχεια θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε πώς

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώσες Βιώσιμης Ανάπτυξης

Συνιστώσες Βιώσιμης Ανάπτυξης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ Συνιστώσες Βιώσιμης Ανάπτυξης 1 Η στρατηγική ανάπτυξης των αστικών κέντρων αναπτύσσεται ως συνδυασμός τεσσάρων στοιχείων. Πολυκεντρικότητα Δικτύωση Βελτίωση και ανάπτυξη των υποδομών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Fortran 95

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Fortran 95 Τ Ε Τ Υ Π Κ Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Fortran 95 Σημειώσεις Διαλέξεων Σ. Σ Ηράκλειο Φεβρουάριος 2015 Copyright c 2006 2015 Σ. Σταματιάδης, (stamatis@materials.uoc.gr) Η στοιχειοθεσία έγινε από

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΑΛΛΟΔΑ ΠΩΣ;

ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΑΛΛΟΔΑ ΠΩΣ; ΕΑΠ ΕΛΠ40 4 Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΕΣ ΙΙ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΑΛΛΟΔΑ ΠΩΣ; (ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΕΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ) ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΜΠΟΥΚΟΣ ΑΜ.: 37565 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η απελευθέρωση. επιστήµης. Η γυναικεία µατιά για την οικογένεια, την εργασία και την παγκοσµιοποίηση. Drucilla K. Barker & Susan F.

Η απελευθέρωση. επιστήµης. Η γυναικεία µατιά για την οικογένεια, την εργασία και την παγκοσµιοποίηση. Drucilla K. Barker & Susan F. Η απελευθέρωση της oικονοµικής επιστήµης Η γυναικεία µατιά για την οικογένεια, την εργασία και την παγκοσµιοποίηση Drucilla K. Barker & Susan F. Feiner Επιστηµονική Επιµέλεια - Εισαγωγή Αντιγόνη Λυµπεράκη

Διαβάστε περισσότερα

www.cslab.ece.ntua.gr

www.cslab.ece.ntua.gr Ε ό Μ ό Π ί Σ ή Η ό Μ ώ Μ ώ Η/Υ Τ έ Τ ί Π ή Υ ώ Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων www.cslab.ece.ntua.gr Διπλωματική εργασία Συγκριτική μελέτη μεθόδων αποθήκευσης αραιών πινάκων σε μπλοκ για την βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

1. Η ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 1

1. Η ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 1 1. Η ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 1 1.1 Η ανάγκη για ενιαίο τρόπο παραπομπών Κύριο μέλημά μας, όταν αναφερόμαστε στην παρουσίαση της βιβλιογραφίας, είναι η εξασφάλιση της ομοιομορφίας και της συνέπειας στο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και υλοποίηση νέων τεχνικών. αναγνώρισης πραγματικού χρόνου ιδακτορική ιατριβή

Ανάπτυξη και υλοποίηση νέων τεχνικών. αναγνώρισης πραγματικού χρόνου ιδακτορική ιατριβή Ανάπτυξη και υλοποίηση νέων τεχνικών όρασης μηχανών για εφαρμογές αναγνώρισης πραγματικού χρόνου ιδακτορική ιατριβή Λεωνίδας Κωτούλας Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Matrix. Συμμετοχὴ σὲ ἐπιστημονικὲς ἐκδηλώσεις 3. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς δραστηριότητες τοῦ EGATIN E.G.A.T.I.N. Study Days 4

Matrix. Συμμετοχὴ σὲ ἐπιστημονικὲς ἐκδηλώσεις 3. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς δραστηριότητες τοῦ EGATIN E.G.A.T.I.N. Study Days 4 Matrix Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 1 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 1 Ἑξαμηνιαῖο Ἐνημερωτικό Ἔντυπο Διανέμεται δωρεὰν στὰ μέλη καὶ τοὺς σπουδαστὲς τοῦ Α.Ψ.Κ. καὶ τοῦ Ι.Ο.Α.Α. Ἀγαπητοί συνάδελφοι, Χρόνια Πολλά καί Χριστός Ἀνέστη.

Διαβάστε περισσότερα

marketing 3.0 Από το προϊόν στον πελάτη και από αυτόν στον άνθρωπο 2η έκδοση PHILIP KOTLER

marketing 3.0 Από το προϊόν στον πελάτη και από αυτόν στον άνθρωπο 2η έκδοση PHILIP KOTLER marketing 3.0 Από το προϊόν στον πελάτη και από αυτόν στον άνθρωπο 2η έκδοση PHILIP KOTLER HERMAWAN KARTAJAYA IWAN SETIAWAN Ευχαριστούµε την εταιρεία Coca-Cola Τρία Έψιλον Α.Ε. και την τράπεζα EUROBANK

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΕΑ ΔΟΜΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΚΑΙ O ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΝΕΑ ΔΟΜΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΚΑΙ O ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΝΕΑ ΔΟΜΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΚΑΙ O ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Του Υποστρατήγου ε.α Κωνσταντίνου Λουκόπουλου* Η ανάγκη υλοποίησης δομικών αλλαγών στη Δομή Διοικήσεως του ΝΑΤΟ (NATO Command Structure),

Διαβάστε περισσότερα