Αριθμός Πρωτ αναλογούντος ΦΠΑ 6% ύψους 2.448,00, ήτοι συνολική δαπάνη ύψους σαράντα τριών χιλιάδων διακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ (43.248,00 ).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθμός Πρωτ.1022. αναλογούντος ΦΠΑ 6% ύψους 2.448,00, ήτοι συνολική δαπάνη ύψους σαράντα τριών χιλιάδων διακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ (43.248,00 )."

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Τέρμα Ικάρων, Φοίνικα Καλαμαριάς Ταχ. Θυρίδα: 22 Ταχ. Κώδικας: Τηλ: ,111,112, Φαξ: E mail: Ιnternet: Αναρτητέα στο Διαδίκτυο και στο Μητρώο Θεσσαλονίκη,11 Σεπτεμβρίου 2015 Αριθμός Πρωτ.1022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Προμήθεια νομικών συγγραμμάτων για τους εκπαιδευθέντες της Κ σειράς της ΕΣΔι». Προϋπολογισθείσα δαπάνη: σαράντα χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (40.800,00 ), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 6% ύψους 2.448,00, ήτοι συνολική δαπάνη ύψους σαράντα τριών χιλιάδων διακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ (43.248,00 ). ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ημερομηνία:12/10/2015 Ημέρα:Δευτέρα Ώρα :11:00 ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Εγκαταστάσεις ΕΣΔι, Τέρμα Ικάρων, Φοίνικας, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Διευθυντής Οικονομικού Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, έχοντας υπόψη: 1. το Ν.3689/2008 (A 164), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3910/2011 «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις» ( A 11)

2 2. το ΠΔ 165/1996 «Οργανωτική διάρθρωση των Υπηρεσιακών μονάδων της Εθνικής Σχολής Δικαστών» (Α 118) 3. την Υπουργική Απόφαση 8266/1995 «Ειδικός Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης Εθνικής Σχολής Δικαστών» (Β 183) 4. το ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α 143). 5. το ΠΔ 118/2007 (Α 150) «Προμήθειες Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», στο μέτρο που εφαρμόζεται για τη συμπλήρωση τυχόν κενών της παρούσας διακήρυξης 6. το ΝΔ 496/74 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Α 204), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 7. το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις (Α 112) 8. το Ν.4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 204/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 9. τη με αριθμό πρωτοκόλλου 991/ απόφαση του Διευθυντή Οικονομικού Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων της ΕΣΔι, με την οποία εγκρίνεται η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια νομικών συγγραμμάτων για τους εκπαιδευθέντες της Κ σειράς της ΕΣΔι, νυν εν ενεργεία δικαστικούς λειτουργούς. ΚΑΛΕΙ Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν ως αντικείμενο απασχόλησης την έκδοση ή/και την εμπορία και προμήθεια νομικών ή εν γένει συγγραμμάτων, να υποβάλουν σφραγισμένες δεσμευτικές προσφορές για την ανάθεση της σύμβασης με αντικείμενο την προμήθεια νομικών συγγραμμάτων για τους εκπαιδευθέντες της Κ σειράς της ΕΣΔι. Σελίδα 2 40

3 Άρθρο 1 Αντικείμενο 1. Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου για την προμήθεια νομικών συγγραμμάτων επιλογής των εκπαιδευθέντων της Κ σειράς της ΕΣΔι, με σκοπό τη χορήγησή τους σε αυτούς για την κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών τους. 2.Το φυσικό αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελείται από τμήματα όπου κάθε τίτλος νομικού συγγράμματος συνιστά ένα αυτοτελές τμήμα της σύμβασης. Τα τμήματα του διαγωνισμού αναλύονται ειδικότερα στο Παράρτημα Α (Φυσικό αντικείμενο Πίνακας Τεχνικής Προσφοράς). Άρθρο 2 Τεχνικές Προδιαγραφές 1. Τα τμήματα του αντικειμένου της σύμβασης διακρίνονται ανά τίτλο νομικού συγγράμματος. Ως εκ τούτου, στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των νομικών συγγραμμάτων του διαγωνισμού ή για ορισμένα μόνο νομικά συγγράμματα, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Α της παρούσας ανά είδος και ποσότητα. 2. Οι ενδιαφερόμενοι δεν μπορούν επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλλουν προσφορά για μέρος μόνο της ζητούμενης ποσότητα ανά είδος νομικού συγγράμματος. Σε περίπτωση που οι υποβληθείσες προσφορές για το συγκεκριμένο είδος νομικών συγγραμμάτων αδυνατούν να καλύψουν τη συνολικά ζητούμενη ποσότητα, η αναθέτουσα αρχή δε δεσμεύεται να προχωρήσει στην κατακύρωση του διαγωνισμού για το συγκεκριμένο νομικό σύγγραμμα. 3. Εάν η προσφορά αφορά νομικά συγγράμματα για τα οποία αναμένεται νέα έκδοση, ο προμηθευτής δεσμεύεται, εφόσον μέχρι τη σύναψη της σύμβασης έχει κυκλοφορήσει η νέα έκδοση, να προμηθεύσει την αναθέτουσα αρχή με τη νέα έκδοση. Στην περίπτωση αυτή διευκρινίζεται ότι η τιμή θα είναι ίδια με την προσφερόμενη τιμή για την παλαιότερη έκδοση. 4. Εάν κατά το χρόνο σύνταξης της προσφοράς, το νομικό σύγγραμμα βρίσκεται «υπό έκδοση», η κατακύρωση του διαγωνισμού για αυτό θα γίνει μόνο εφόσον Σελίδα 3 40

4 μέχρι και την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού λάβει γνώση του γεγονότος της τελικής έκδοσης με τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης του προσφέροντος. Σε διαφορετική περίπτωση η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού δεν υποχρεούται να προβεί στην κατακύρωση του συγκεκριμένου τίτλου νομικού συγγράμματος. 5. Τα νομικά συγγράμματα απαιτείται να είναι καινούργια και σε καμία περίπτωση μεταχειρισμένα ή φθαρμένα. Τούτο συνιστά λόγο αποκλεισμού. Άρθρο 3 Προϋπολογισμός Ο προϋπολογισμός της δημοπρατούμενης σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των σαράντα χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (40.800,00 ), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 6% ύψους 2.448,00, ήτοι συνολική δαπάνη ύψους σαράντα τριών χιλιάδων διακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ (43.248,00 ). Η δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό της ΕΣΔι (ΚΑΕ 1259), οικονομικού έτους Άρθρο 4 Προϋποθέσεις συμμετοχής Ο προσφέρων, πρέπει να: 1. δραστηριοποιείται στην έκδοση ή και την εμπορία και προμήθεια νομικών ή εν γένει συγγραμμάτων 2. μην τελεί υπό πτώχευση ή παύση εργασιών ή αναστολή εργασιών ή αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη διαδικασία που προβλέπεται από νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του 3. μην έχει υπαχθεί σε καθεστώς συνδιαλλαγής/εξυγίανσης ή να μην έχει υπαχθεί σε ειδική εκκαθάριση των άρθρων ια του Πτωχευτικού Κώδικα (μόνο τα νομικά πρόσωπα) ή άλλη ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία που προβλέπεται από νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του 4. μη βρίσκεται σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή παύση εργασιών ή αναστολή εργασιών ή άλλη παρόμοια διαδικασία που προβλέπεται από τις νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του 5. μην έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκημα σχετικά με την επαγγελματική του διαγωγή Σελίδα 4 40

5 6. μην έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του δημοσίου για αδίκημα σχετικά με την επαγγελματική του διαγωγή 7. έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τους νόμους της χώρας εγκατάστασής του 8. έχει εκπληρώσει τις φορολογικές υποχρεώσεις του όπως προβλέπεται από τους νόμους της χώρας εγκατάστασής του. Άρθρο 5 Δικαιολογητικά συμμετοχής ποιοτικής επιλογής Ο προσφέρων είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει με την υποβολή προσφοράς του τα παρακάτω δικαιολογητικά, σε σφραγισμένο υποφάκελο με τίτλο «Δικαιολογητικά συμμετοχής»: 1. Πιστοποιητικό εγγραφής σε επαγγελματικό επιμελητήριο με αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της δημοπρατούμενης σύμβασης 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνει ότι: - έλαβε πλήρη γνώση των όρων της παρούσας και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα - η άδεια λειτουργίας της επιχείρησής του είναι σε ισχύ και δεν έχει ανακληθεί - η υποβολή της προσφοράς γίνεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα ή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του - ότι δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις αποκλεισμού του άρθρου 4 - ότι εντός ρητής προθεσμίας, που θα τάξει η αναθέτουσα αρχή με την ανακήρυξή του ως προσωρινού αναδόχου και προ της υπογραφής της συμφωνίας πλαίσιο, θα προσκομίσει, τα δικαιολογητικά του άρθρου Εξουσιοδότηση, με βεβαίωση γνησίου υπογραφής, εκπροσώπου του προσφέροντος για τη διενέργεια πράξεων για λογαριασμό αυτού στο πλαίσιο του διαγωνισμού (πχ κατάθεση προσφοράς, παρουσία κατά την αποσφράγιση των προσφορών κλπ), σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης εμφάνισης του προσφέροντος ή του νομίμου εκπροσώπου του. Δεν απαιτείται εξουσιοδότηση σε περίπτωση αποστολής του φακέλου προσφοράς με εταιρεία ταχυμεταφοράς. Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών. Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προσώπων, η υπεύθυνη δήλωση αφορά και υποβάλλεται από κάθε μέλος που συμμετέχει νόμιμα σε αυτή. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθενται σε πρωτότυπα ή αντίγραφα επικυρωμένα από αρμόδια αρχή. Σελίδα 5 40

6 Η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να απορρίψει υποψήφιο, εφόσον με αιτιολογημένη κρίση της το δείγμα που προσέφερε δεν συμμορφώνεται προς τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης. Άρθρο 6 Δικαιολογητικά κατακύρωσης Ο προσωρινός ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, εντός της προθεσμίας που θα θέσει η αναθέτουσα αρχή, να προσκομίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά: Α. Για τα φυσικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση στον ανάδοχο της έγγραφης ειδοποίησης για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007, δηλαδή της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο ως άνω άρθρο όπως και για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους, ιδίως δε για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας 2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή (ενδεχομένως για τα αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα) διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων δεν τελεί υπό πτώχευση, παύση εργασιών, αναστολή εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση, προβλεπόμενη από τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του και ότι δε βρίσκεται σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, παύση εργασιών, αναστολή εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση, προβλεπόμενη από τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του. 3. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα (ή περισσότερους) 4. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από την αρμόδια αρχή του κράτους εγκατάστασής του. Σελίδα 6 40

7 5. Αποδεικτικό νομιμοποίησης του υποβάλλοντος την προσφορά (πχ. εξουσιοδότηση εκπροσώπησης κλπ ). Επισημαίνεται ότι για τα φυσικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων εκδίδονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους από την εκάστοτε ισοδύναμη αρμόδια αρχή. Β. Για τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007, δηλαδή της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο ως άνω άρθρο, όπως και για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους, ιδίως δε για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας Επισημαίνεται ότι το απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά στο πρόσωπο του διαχειριστή, όταν το νομικό πρόσωπο του προσφέροντος είναι ΟΕ ή ΕΕ ή ΕΠΕ ή ΙΚΕ, στο πρόσωπο του προέδρου του Δ.Σ. και του διευθύνοντα συμβούλου, όταν το νομικό πρόσωπο του προσφέροντος είναι ΑΕ και στα πρόσωπα των νόμιμων εκπροσώπων, σε κάθε άλλη περίπτωση προσφέροντος νομικού προσώπου. 2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή (ενδεχομένως για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο του προσφέροντος δεν τελεί υπό πτώχευση, παύση εργασιών, αναστολή εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση, προβλεπόμενη από τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του καθώς και ότι δε βρίσκεται σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, παύση εργασιών, αναστολή εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση, προβλεπόμενη από τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του. Σελίδα 7 40

8 3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή (ενδεχομένως για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα)διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο του προσφέροντος δεν τελεί υπό καθεστώς εξυγίανσης και ειδικής εκκαθάρισης των άρθρων ια του Πτωχευτικού Κώδικα (προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης), και ειδικά για την περίπτωση των α.ε., επιπλέον ότι αυτή δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920 ή άλλη ανάλογη κατάσταση, προβλεπόμενη από τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους καθώς και ότι δε βρίσκεται σε διαδικασία έκδοσης απόφασης για την υπαγωγή του σε κάποια από τις ανωτέρω καταστάσεις, όπως αυτές προβλέπονται από τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του. 4. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα (ή περισσότερους) 5. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από την αρμόδια αρχή του κράτους εγκατάστασής του. 6.Αποδεικτικό νομιμοποίησης του υποβάλλοντος την προσφορά ( για τα νομικά πρόσωπα πχ. τελευταίο καταστατικό, εξουσιοδότηση εκπροσώπησης κλπ. ) Επισημαίνεται ότι για τα νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων εκδίδονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους από την εκάστοτε ισοδύναμη αρμόδια αρχή. Για τις ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά τα ανωτέρω δικαιολογητικά ισχύουν και προσκομίζονται για κάθε μέλος που συμμετέχει στην ένωση, ανάλογα με την ιδιότητά του ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Επισημαίνεται ότι ειδικά για τους αλλοδαπούς, τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να αντικαθίστανται ή να συμπληρώνονται από ένορκη βεβαίωση του διαγωνιζομένου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή οιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής, όταν αυτός προέρχεται από κράτος που δεν εκδίδει έγγραφο ή πιστοποιητικό ή αν το εκδιδόμενο δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται. Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται η σύνταξη ένορκης βεβαίωσης στο κράτος προέλευσης, τα δικαιολογητικά μπορούν να αντικαθίστανται από υπεύθυνη δήλωση, της οποίας τη γνησιότητα βεβαιώνει η αρμόδια αρχή ή συμβολαιογράφος. Σελίδα 8 40

9 Σε περίπτωση μη έγκαιρης προσκόμισης των ανωτέρω δικαιολογητικών ή εντοπισμού πλημμέλειας σε αυτά, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον επόμενο σε σειρά κατάταξης μειοδότη προς προσκόμιση δικαιολογητικών και υπογραφή της σύμβασης. Αρθρο 7 Κριτήριο ανάθεσης Σύνταξη οικονομικής προσφοράς Η συμφωνία πλαίσιο ανατίθεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή μονάδας ανά τίτλο νομικού συγγράμματος. Η προσφερόμενη τιμή αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως, εκφράζεται σε ευρώ και περιλαμβάνει όλες τις προβλεπόμενες κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη του αναδόχου. Ο ΦΠΑ βαρύνει την αναθέτουσα αρχή. Οι τιμές της προσφοράς είναι σταθερές καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της συμφωνίας πλαίσιο. Τυχόν αλλαγή ΦΠΑ βαρύνει την αναθέτουσα αρχή. Άρθρο 8 Υποβολή προσφορών Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή με το νόμιμο εκπρόσωπο τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, ή με συστημένη ταχυδρομική επιστολή / υπηρεσία ταχυμεταφορών. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 9 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα στο Πρωτόκολλο της ΕΣΔι, Τέρμα Ικάρων (ΤΘ 22), ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ (Αρμόδιος για πληροφορίες: κα Παπαδοπούλου Ευφημία, κος Πλατής Χαράλαμπος (τηλ: , φαξ: , Όσες προσφορές δεν περιέλθουν στο πρωτόκολλο της ΕΣΔι μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα δεν λαμβάνονται υπόψη. Στην περίπτωση αυτή οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς παραλαμβάνουν τις προσφορές τους με δική τους φροντίδα. Αν οι οικονομικοί φορείς δεν παραλάβουν τις προσφορές τους εντός μηνός από την κατάθεσή τους, αυτές καταστρέφονται. Άρθρο 9 Περιεχόμενο Ισχύς προσφορών Η προσφορά υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο που φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις: α) τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», β) τον πλήρη τίτλο της αναθέτουσας αρχής, γ) τον αριθμό της παρούσας πρόσκλησης, δ) την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και ε) τα στοιχεία του αποστολέα. Ο φάκελος ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ εμπεριέχει τρεις σφραγισμένους υποφακέλους, που φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου Προσφοράς και εκ των οποίων, ο πρώτος με τίτλο Σελίδα 9 40

10 «Δικαιολογητικά συμμετοχής» έχει ως περιεχόμενο τα δικαιολογητικά του άρθρου 4, ο δεύτερος με τίτλο Τεχνική προσφορά» έχει ως περιεχόμενο την τεχνική προσφορά και ο τρίτος με τίτλο «Οικονομική προσφορά» έχει ως περιεχόμενο την οικονομική προσφορά. Προσφορά, στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή απορρίπτεται. Αναπροσαρμογή της τιμής δεν επιτρέπεται και προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτονται. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες στο διαγωνισμό για εξήντα (60) ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που ορίζουν χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Άρθρο 10 Διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών Η αποσφράγιση προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 12 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00, στα γραφεία της ΕΣΔι, Τέρμα Φοίνικα Καλαμαριάς, (ΤΘ 22), ΤΚ 55102, από τριμελή επιτροπή. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να παρίστανται όλοι όσοι έχουν υποβάλει προσφορά αυτοπροσώπως ή με το νόμιμο εκπρόσωπο τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το αρμόδιο όργανο διοίκησης της ΕΣΔι, μετά από εισήγηση της τριμελούς επιτροπής και θα ανακοινωθεί εγγράφως στους διαγωνιζόμενους. Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών, θα εφαρμοσθούν τα οριζόμενα στην περίπτωση β του άρθρου 21 του ΠΔ 118/ Αρθρο 11 Υποχρεώσεις αναδόχου Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να παράσχει τις υπηρεσίες που θα του ανατεθούν σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και της συμφωνίας πλαίσιο που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και της ΕΣΔι. Ο ανάδοχος, κατά την υπογραφή της σύμβασης, τεκμαίρεται ότι έχει πλήρη γνώση των τεχνικών προδιαγραφών του αντικειμένου της σύμβασης και των αντίστοιχων κινδύνων. Τεκμαίρεται επίσης ότι αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές και εύλογο. Τυχόν παράλειψη ή πλημμέλεια στην ενημέρωση του δεν τον απαλλάσσει από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες. Ο ανάδοχος φέρει ευθύνη καλής και άρτιας εκτέλεσης του αντικειμένου της συμφωνίας και των εκτελεστικών της συμβάσεων. Σελίδα 10 40

11 Άρθρο 12 Έννομη προστασία Για την έννομη προστασία των διαγωνιζομένων ισχύει το άρθρο 15 του πδ 118/2007, ήτοι επιτρέπεται η άσκηση διοικητικών προσφυγών κατά των εκτελεστών πράξεων της ΕΣΔι και της κανονιστικής πράξης της διακήρυξης του διαγωνισμού. Για το παραδεκτό της άσκησης προσφυγής προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισμένης αξίας της σύμβασης, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Άρθρο 13 Δημοσιότητα Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΕΣΔι, για διάστημα τουλάχιστον 15 ημερών πριν από τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών καθώς επίσης και στον πίνακα ανακοινώσεων της ΕΣΔι και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων και στο πρόγραμμα «Διαύγεια». Άρθρο 14 Ισχύς προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες στο διαγωνισμό για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορές που ορίζουν χρόνο ισχύος μικρότερο των εκατόν είκοσι (120) ημερών απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Άρθρο 15 Σύναψη Εκτέλεση της σύμβασης 1. Ο προσφέρων στον οποίο κατακυρώνεται η σύμβαση είναι υποχρεωμένος μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης κατακύρωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 2. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία των 10 ημερών χωρίς ο ανάδοχος να παρουσιαστεί η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο καθώς και να αποφασίσει την ανάθεση της σύμβασης στον επόμενο μειοδότη ή την επανάληψη του διαγωνισμού. Σελίδα 11 40

12 3. Η σύναψη και εκτέλεση της συμβάσεως διέπεται από το κείμενο αυτής, από την παρούσα διακήρυξη και συμπληρωματικά από τις γενικές διατάξεις του κεφαλαίου Γ (άρθρα 26 36) του ΠΔ 118/ Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο αυτό στηρίζεται, όπως η προσφορά, η διακήρυξη και τα λοιπά συμβατικά τεύχη, απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Άρθρο 16 Χρόνος Παράδοσης Παραλαβής Προμήθειας 1. Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια τίτλων ορίζεται κατά τη σύναψη της σύμβασης μεταξύ αναδόχου και αναθέτουσας αρχής και δε μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 20 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 2. Ως τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια τίτλων νομικών συγγραμμάτων ορίζονται οι εγκαταστάσεις της ΕΣΔι. Άρθρο 17 Τρόπος Πληρωμής 1. Η ΕΣΔι θα καταβάλλει το σύνολο της συμφωνηθείσας αμοιβής στον ανάδοχο, μετά την οριστική παραλαβή του/των προσφερόμενων τίτλων νομικών συγγραμμάτων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 35 του π.δ. 118/ Για όλες τις πληρωμές εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά/δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. νόμους και τις 3. Η καταβολή της αμοιβής προς τον ανάδοχο θα γίνει εντός 20 ημερών από την παραλαβή του προβλεπόμενου από τις οικείες φορολογικές διατάξεις παραστατικού εκ μέρους του αναδόχου και τυχόν άλλων απαιτούμενων δικαιολογητικών. Σελίδα 12 40

13 4. Σε περίπτωση ένωσης προσώπων, τα σχετικά παραστατικά εκδίδονται από κάθε ένα μέλος της ένωσης χωριστά, ανάλογα με το μέρος της σύμβασης που έχει αναλάβει να υλοποιήσει. 5. Επισημαίνεται ότι τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης βαρύνουν τον προμηθευτή. Άρθρο 18 Υποχρεώσεις αναδόχου 1.Ο ανάδοχος, κατά την υπογραφή της σύμβασης με την ΕΣΔι τεκμαίρεται ότι έχει πλήρη γνώση του συνόλου των συνθηκών εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης και των αντίστοιχων κινδύνων. Τεκμαίρεται επίσης ότι αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης μετά από την συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν από την κατάθεση της προσφοράς του. Τυχόν παράλειψη ή πλημμέλεια στην ενημέρωση του δεν τον απαλλάσσει από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες. 2. Ο ανάδοχος φέρει ευθύνη καλής και άρτιας εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης. Ευθύνεται δε για κάθε είδους βλάβη ή έλλειψη από οιανδήποτε αιτία και εάν προέρχεται, εκτός αν άλλως προβλεφθεί στην σύμβαση του. 3. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να λαμβάνει υπόψη του κάθε διαπίστωση ελαττώματος ή παραλείψεως που διαπιστώνεται από την ΕΣΔι. Κάθε ελάττωμα ή παράλειψη που γνωστοποιείται εγγράφως πρέπει να επανορθώνεται από τον ανάδοχο μέσα σε εύλογη προθεσμία που καθορίζεται από την σύμβαση ή τάσσεται κατά περίπτωση από την ΕΣΔι. 4. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να επανορθώνει τα ως άνω ελαττώματα ή παραλείψεις, τόσο κατά την διάρκεια εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης όσο και μέχρι την οριστική παραλαβή των προμηθευόμενων ειδών. 5. Σε περίπτωση άρνησης του αναδόχου να επανορθώσει τα διαπιστωθέντα ελαττώματα ή παραλείψεις ή σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ταχθείσα προς επανόρθωση προθεσμία, η επανόρθωση γίνεται από την ΕΣΔι και καταλογίζεται Σελίδα 13 40

14 στον ανάδοχο με οποιονδήποτε τρόπο ή αφαιρείται αυτοδικαίως από το συμβατικό αντάλλαγμα, με την επιφύλαξη του δικαιώματος κηρύξεως του αναδόχου εκπτώτου σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της σύμβασης. 6. Ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε ζημία ή απώλεια των προμηθευόμενων ειδών που θα παραδοθούν στην αναθέτουσα αρχή σε εκτέλεση της σύμβασης, μέχρι την ημερομηνία προσωρινής παραλαβής τους, υποχρεούμενος σε περίπτωση ζημίας, φθοράς ή απώλειας σε πλήρη αποκατάσταση ή ακόμη και αντικατάστασή τους. Άρθρο 19 Εκχωρήσεις Μεταβιβάσεις 1. Αν με την σύμβαση δεν ορίζεται διαφορετικά, ο ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιονδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της ΕΣΔι. Κατ εξαίρεση, ο ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει το δικαίωμα είσπραξης χρηματικών ποσών καταβλητέων από την ΕΣΔι σε τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. 2. Σε περίπτωση εκχώρησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στην ΕΣΔι τα σχετικά συμφωνητικά και σε καμία περίπτωση ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η ΕΣΔι συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα. Άρθρο 20 Έκπτωση αναδόχου Κυρώσεις 1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Διευθυντή Οικονομικού Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων της ΕΣΔι, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του ΠΔ 118/2007. Ειδικά επισημαίνεται ότι ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης. Σελίδα 14 40

15 2. Σε περίπτωση έκπτωσης καταλογίζεται στον ανάδοχο κάθε θετική και αποθετική ζημία της αναθέτουσας αρχής από την πλημμελή εκπλήρωση ή ματαίωση της σύμβασης, καθώς και κάθε επί πλέον δαπάνη στην οποία τυχόν θα υποβληθεί η ΕΣΔι για την πραγματοποίηση της σύμβασης. Τα ως άνω ποσά εισπράττονται χωρίς άλλη διαδικασία κατά τις διατάξεις περί εισπράξεως δημόσιων εσόδων. Η έκπτωση του αναδόχου επάγεται αποκλεισμό του σύμφωνα με το άρθρο 34 του ΠΔ 118/ Η μη τήρηση των προθεσμιών παράδοσης των υπό προμήθεια τίτλων, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου και τους συμβατικούς όρους, επισύρει πέραν των κατά περίπτωση προβλεπόμενων κυρώσεων και το πρόστιμο που προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 32 του ΠΔ 118/2007. Άρθρο 21 Εφαρμοστέο δίκαιο Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών και η συμφωνία πλαίσιο διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά που θα ανακύψει κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού και την εκτέλεση της συμφωνίας πλαίσιο υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, πρόσκληση υποβολής προσφοράς και λοιπά συμβατικά τεύχη, απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός προφανών σφαλμάτων ή παραδρομών. Ο Διευθυντής Οικονομικού Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων της ΕΣΔι Δημήτριος Πέππας Σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου Σελίδα 15 40

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Σελίδα 16 40

17 ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΦ. 1 Ι. Δημητρακόπουλος Διοικητικές κυρώσεις και θεμελιώδη δικαιώματα 2 Ε.ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ, και λοιποί ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Χ. ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ 3 Ζήσης Αχιλλέας Ειδ. Ποιν. Νόμοι Ενημέρωση Εξαμήνου Δ. ΤΟΜΑΡΑΣ Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΕΔΕ 5 ΔΕΤΣΑΡΙΔΗΣ Η ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΠΕΛΑΣΗ 6 ΓΚΕΡΤΣΟΣ / ΤΣΟΓΚΑΣ Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ 7 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Κ.Ο.Κ. & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΚΟΤΣΑΛΗΣ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ, ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ν. 4139/ ΦΟΡΣΕΔΑΚΗΣ 9 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΕΑΚ Β' ΤΟΜΟΣ Στέφανος Παύλου, Θωμάς Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι τόμοι Ι και ΙΙ Σάμιος 11 Λ. Καρατζά (επιμέλεια) 4 Κώδικες συν 37, 42η έκδοση, ΠΑΡΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ Res Publica I ΠΑΡΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ Res Publica II ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ Παπαδόπουλος Κ Αγωγές Εμπραγμάτου Δικαίου Παπαδόπουλος Κ. Αγωγές Εμπραγμάτου Δικαίου Τόμος 1ος Παπαδόπουλος Κ. Αγωγές Εμπραγμάτου Δικαίου Τόμος 2ος Παπαδόπουλος Κ. Αγωγές Οικογενειακού Δικαίου Τόμος Κοτσίρης Λάμπρος Αθέμιτος & Ελεύθερος Ανταγωνισμός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΑΒΡΟΣ Αιτήσεις και Ισχυρισμοί στην Πολιτική Δίκη ΛΙΒΑΝΗΣ ΝΙΚ. ΑΙΤΙΩΔΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ Μαργαρίτης Δημήτραινας Ακάλυπτη επιταγή ΑΘΑΝΑΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΛΠ ΑΚΑΛΥΠΤΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 24 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ Μ. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΦΑΡΣΕΔΑΚΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ Ν. Ρόκας ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ Σελίδα 17 40

18 ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΦ. 27 Μαργαρίτης Λ./Αδάμπας Β. Απαγόρευση χειροτερεύσεως θέσης κατηγορουμένου 28 Νάϊντος Δ. Χρήστος Αποδεικτικές Απαγορεύσεις στην π.δ Κρητικός Αθανάσιος. Αποζημίωση από αυτοκινητικά ατυχήματα Κρητικός Αθανάσιος Γ. Αποζημίωση από τροχαία αυτοκινητικά ατυχήματα 4η 23 έκδοση & Συμπλήρωμα Νομοθεσία Νομολογία Θεωρία 31 Κρητικός Αθανάσιος Αποζημίωση από τροχαία αυτοκινητικά ατυχήματα: Συμπλήρωμα στην 4η έκδοση 32 ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ, ΚΡΙΤΩΝ ΦΑΙΔΩΝ ΑΓΙΟΣΟΦΙΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 34 Παπαευαγγέλου Αστική Ευθύνη του Δημοσίου ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ Ερμηνεία Κατ' άρθρο, 2η ΕΚΔΟΣΗ 36 Ενημέρωση ν.4268/2014 ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (ΤΣΕΠΗΣ) 37 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ 2ος ΤΟΜΟΣ (ΑΡΘΡΑ ) ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ 3ος ΤΟΜΟΣ (ΑΡΘΡΑ ) ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ 4ος ΤΟΜΟΣ (ΑΡΘΡΑ ) Λαναράς Ασφάλιση ΙΚΑ ΓΑΡΔΟΥΝΗΣ, ΚΑΒΒΑΘΑ κλπ. ΓΑΛΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Πέτρος Μάλιακας ΓΑΛΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ (2013,20 2 ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (τρίτομο) 07) 43 Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ, Κ. ΓΩΓΟΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΙΚ. ΗΛΙΑΔΟΥ κλπ 44 Henry Fayol Γενικές αρχές διοικήσεως στις επιχειρήσεις ΔΑΓΤΟΓΛΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Κ. ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΌΡΩΝ ΜΕ CD 47 ΚΡΙΑΡΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΤΘΙΑ ΣΤΟΝ Ε. ΚΡΙΑΡΑ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΧΙΩΤΕΛΛΗΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ (ΕΠΙΜ) 49 ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ (ΕΠΙΜ) ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ & ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 50 Χρυσανθάκης Χ. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σελίδα 18 40

19 ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΦ. 51 Π.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΕΠΙΜ. Η. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 52 ΠΟΠΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2Η ΕΚΔΟΣΗ Κλαμαρής Νικόλαος Κ., Διεθνές Αστικό & Ευρωπαϊκό Δικονομικό Δίκαιο Τσικρικάς Δημήτριος Α. Β' έκδοση 55 Χ. Παμπούκης ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 56 Ε. ΠΟΥΛΑΡΑΚΗΣ Ε. ΨΩΜΙΑΔΗ ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ Τσιάτσιος Θεόδωρος Δίκαιο Αλλοδαπών Π. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ 59 Στεργίου Άγγελος Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης Β' Έκδοση Συγγραφέας: Sandel M. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΩΣΤΟ; Εμπέογλου Ε. Αβραάμ Δικονομία Ελεγκτικού Συνεδρίου ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΣΔΑ ΔΙΚΑΙΟ ΕΕ 63 επιμέλεια: Χ. Χρυσανθάκης, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ διάφοροι συγγραφείς 64 Χ. ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (τσέπης) ΔΑΓΤΟΓΛΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΛΑΖΑΡΑΤΟΣ ΠΑΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ Α. Παντελής ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΡΝΗΛΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ I ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΡΝΗΛΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ II ΠΟΠΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ Επιμ. Μ. Γεωργιάδου ειδικοί αστικοί νόμοι Λ.ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΧΡ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΣΑΤΛΑΝΗΣ 74 Ν. Βασιλειάδης,και λοιποί Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Αχιλλέας Ζήσης Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Τόμοι Ι και ΙΙ ΠΑΥΛΟΥ/ΣΑΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ (ΤΟΜΟΙ I II) Παύλου Στέφανος, Σάμιος Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι {σε κινητά τεύχη 4η Σελίδα 19 40

20 ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΦ. Θωμάς ενημέρωση} 78 Αχιλλέας Ζήσης Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Συμπλήρωμα Β εξάμηνο ΠΑΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ Τόμοι Ι και ΙΙ (ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΤΕΥΧΗ) 80 Αχιλλέας Ζήσης Ειδικοί ποινικοί νόμοι, Ενημέρωση Εξαμήνου Β Αχιλλέας Ζήσης Ειδικοί ποινικοί νόμοι, τόμος 1ος Αχιλλέας Ζήσης Ειδικοί ποινικοί νόμοι, τόμος 2ος ENGISCH KARL ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Simon B. Fritz Εισαγωγή στη συστημική θεωρία των οργανώσεων 85 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε Χ. Χρυσανθάκης ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ιωάννης Αλεξάκης Εκουσία Δικαιοδοσία Γεωργιάδης Απόστολος Εμπράγματο Δίκαιο 2010 (Β' 1 Έκδοση) 89 ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΕΝΑΣ ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΘΥΜΑΤΑΙ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ Γεωργιάδης Απόστολος Ενοχικό Δίκαιο (Γενικό Μέρος) Κολοτούρος Ενστάσεις κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας Γέροντας Απόστολος Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου Γέροντας Απόστολος Επιτομή Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΡΟΝΤΑΣ Α. ΨΑΛΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΕΔΕ ΓΕΡΟΝΤΑΣ, ΨΑΛΤΗΣ. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΕΔΕ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Γέροντας, Ψάλτης Ερμηνεία ΚΕΔΕ Ερμηνευτικό Συμπλήρωμα ΚΕΡΑΜΕΥΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΝΙΚΑΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΠΟΛΔ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΚΕΡΑΜΕΥΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΝΙΚΑΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΠΟΛΔ ΤΟΜΟΙ 1 ΚΑΙ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΠΟΛΔ (ΤΟΜΟΣ Ι) ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΠΟΛΔ (ΤΟΜΟΣ ΙΙ) ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΠΟΛΔ ΤΟΜΟΙ Ι ΙΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ ΕΡΝΟΜΑΚ Τόμος Δ' Ημίτομος Β', Εμπράγματο Δίκαιο (άρθρα ) και Κτηματολόγιο 104 Λ. Α. ΣΙΣΙΛΙΑΝΟΣ ΕΣΔΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΑΧΠΕΚΙΔΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Β' ΕΚΔΟΣΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΤΥΡΙΚΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Σελίδα 20 40

21 ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΦ. 107 Ν. ΣΟΪΛΕΝΤΑΚΗΣ Η ΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Παναγοπούλου Μ. Ε. Η αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του ΣτΕ Δεληκωστόπουλος Σ. Η αίτηση αναιρέσεως στο ΣτΕ ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΣ Μ. Η ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ Ο ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 111 ΧΟΡΟΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ Δ' ΕΚΔΟΣΗ Δ. ΤΟΜΑΡΑΣ Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΕΔΕ 113 ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΗΣ Η ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΚΑΤΆ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΖΗΤΗΤΗΜΑΤΑ 114 Γώγος Κωνσταντίνος Η ανυπόστατη διοικητική πράξη ΣΟΪΛΕΝΤΑΚΗΣ Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ 116 Δ. Ράικος Η απόδειξη στην εκλογική δίκη, ΟΡΕΣΤΗΣ ΤΣΑΜΗΣ Η ΑΠΟΔΟΤΕΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΆ ΤΟΝ ΚΠΟΛΔ 118 Α. Μαλλιαροπούλου Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Στην πρόσφατη ( ) νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας 119 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΙΝΟΚΑΛΙΩΤΗ Η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΩΝ Α.Ε. ΚΑΙ Ε.Π.Ε ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ 120 ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ Η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 121 ΛΑΝΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟ ΙΚΑ Ronald Dworkin Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Κ. ΓΩΓΟΣ Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 124 Γ. ΔΕΛΛΗΣ Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 125 Ελληνικό Συμβούλιο για τους Η διοικητική κράτηση των αλλοδαπών Πρόσφυγες 126 Πικραμένος Μιχάλης/ Η εκλογική νομολογία του Συμβουλίου της Μαυροπόδη Δήμητρα Επικρατείας για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης 127 Κωνσταντίνου Σουλτάνα/ Η εκλογική νομολογία του Συμβουλίου της Φλίγγου Γεωργία Επικρατείας για τους οργανισμούς τοπικής Σελίδα 21 40

22 ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΦ. αυτοδιοίκησης ΙΙ 128 Χρ. Δετσαρίδης Η έννομη προστασία του αλλοδαπού από τη διοικητική απέλαση 129 Αλεξανδρος Κωστάρας Η εξ αμελείας δια παραλείψεως τέλεση ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Η επίδραση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον δικαστικό έλεγχο της συνταγματικότητας των νόμων 131 HEGEL Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΓΩΓΟΣ ΚΛΠ Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Χ. ΜΟΥΚΙΟΥ Η κανονιστική αρμοδιότητα της διοίκησης υπό το πρίσμα νεότερων νομολογιακών εξελίξεων 135 ΓΑΛΗΝΟΥ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΟΣ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Λάμπρος Καράμπελας Η μεταβολή και αναθεώρηση της ποινικής κατηγορίας 138 Βιργινία Σακελλαροπούλου Η ποινική αντιμετώπιση του Ιατρικού Σφάλματος ΨΑΡΟΥΔΑ ΜΠΕΝΑΚΗ ΑΝΝΑ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ Β. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Π. ΤΣΟΓΚΑΣ Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ 141 Ε. Πουλαράκης Η προσωρινή δικαστική προστασία του αλλοδαπού από την πράξη της διοικητικής απέλασης 142 Αριστομένης Τζανετής Η Ταυτοτητα της Δικονομικής Πράξης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ John Rawls Θεωρία της δικαιοσύνης Καϊάφα Γκμπάντι Μαρία Ιατρική ευθύνη από αμέλεια (αστική ποινική) Γκεόργκ Χέγκελ Ιστορία της φιλοσοφίας : Από την ελληνική έως την ευρωπαϊκή φιλοσοφία 147 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ Μ. ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ Συμεωνίδου Καστανίδου Ε. Κατάχρηση εξουσίας & ανθρώπινα δικαιώματα ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ,ΜΑΝΕΣΗΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΑΞΙΖΕΙ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ 150 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Γεωργιάδης Σ. Απόστολος Κληρονομικό Δίκαιο έκδ. 2η ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Σελίδα 22 40

23 ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΦ. 153 ΜΠΑΚΑΒΟΥ Μ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Βαφειάδου Παυλάκη ΚΟΚ (κώδικας τσέπης ) KANT ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΒΑΤΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 157 Χατζητζανής ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ 158 ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, Ε ΕΚΔΟΣΗ Κώδικες τσέπης (Εκδότης: Κώδικας Ποινικής Δικονομίας Δίκαιο & Οικονομία Π. Ν. Σάκκουλας) 160 Χαράλαμπος Σεβαστίδης Κώδικας ποινικής δικονομίας Ερμηνεία κατ' άρθρο Τόμος IΙΙ (άρθρα ) 161 Χαράλαμπος Σεβαστίδης Κώδικας Ποινικής Δικονομίας Ερμηνεία κατ' άρθρο Ενημέρωση Τόμων I και II 162 Χαράλαμπος Σεβαστίδης Κώδικας Ποινικής Δικονομίας Ερμηνεία κατ' άρθρο Τόμος I (άρθρα 1 95) και Ενημερωτικό Συμπλήρωμα 163 Χαράλαμπος Σεβαστίδης Κώδικας Ποινικής Δικονομίας Ερμηνεία κατ' άρθρο Τόμος II (άρθρα ) και Συμπλήρωμα 164 Λ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΜΟΣ I Λ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΜΟΣ II Β. Αδάμπας και λοιποί ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΜΟΣ Ι Β. Αδάμπας και λοιποί ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2 ΤΟΜΟΙ, Επιμέλεια: Λ. Μαργαρίτης 168 Ανδρουλάκης και λοιποί. Κώδικας Ποινικής Δικονομίας Νομολογία (επιμ.: Βούλγαρης Δ.) κατ άρθρον 169 Β. Αδάμπας και λοιποί επιμ. Κώδικας Ποινικής Δικονομίας Τόμος Ι ερμηνεία Λ. Μαργαρίτης κατ' άρθρο (άρθρα 1 304) 170 Β. Αδάμπας και λοιποί επιμ. Κώδικας Ποινικής Δικονομίας Τόμος ΙΙ ερμηνεία Λ. Μαργαρίτης κατ' άρθρο (άρθρα ) 171 Λ. Καρατζά ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Απαλαγάκη Χαρίκλεια Α. Κώδικας πολιτικής δικονομίας ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΣΕΠΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Δημήτρης Σταματόπουλος Αντώνης Καραβοκύρης Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Ανάλυση Ερμηνεία Σελίδα 23 40

24 ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΦ. 175 Επιμέλεια: Κ. Π. Βατάλης. Κώδικας φορολογικής διαδικασίας ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΣΕΠΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 177 ΛΑΖΑΡΑΤΟΣ ΠΑΝΟΣ Μελέτες Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ Θ. ΝΕΖΕΡΙΤΗ Ε. ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΗ ΓΕΡΑΚΗ Κ. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 179 Π. Κιτρομηλίδης Νέοτερη Πολιτική Θεωρία Α. ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Α. ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΤΟΜΟΣ Φίλιος Παύλος Χρ. Νομική μεθοδολογία 3η έκδοση Niklas Luhmann Νομιμοποίηση μέσω διαδικασίας Λαναράς Κωνσταντίνος Νομοθεσία Εργατική και Ασφαλιστική Εφαρμογή Νομολογία Ερμηνεία 185 ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΝΟΜΟΙ Καρβελά (επιμέλεια) Νομολογία Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών Ρίζος Κωνσταντίνος Θ. Ο έλεγχος των δημοσίων δαπανών και λογαριασμών από το Ελεγκτικό Συνέδριο Β έκδοση 188 Κώστας Σταμάτης Οι νομικές έννοιες και η λειτουργία τους ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙΑΦΑ ΓΚΜΠΑΝΤΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΟ (Επιστ.Εποπτεία) ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ (ΤΟΜΟΣ 1ος) 191 ΚΑΙΑΦΑ ΓΚΜΠΑΝΤΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΟ (Επιστ.Εποπτεία) ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ (ΤΟΜΟΣ 2ος) 192 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Μαργαρίτη Λάμπρου Ολομέλεια Αρείου Πάγου ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ 195 Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία Π.Δ. 18/1989 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων τ. 8 για το ΣτΕ» και Ν. 2717/1999 «Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας» 196 ΚΑΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Πανδέκτης μισθώσεων και οροφοκτησίας, 10η έκδοση 197 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΚΑΤΆ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΟΤΑ Σελίδα 24 40

25 ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΦ. 198 Γ. ΚΑΡΥΔΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 199 Β. ΑΔΑΜΠΑΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Λ. Ποινικές Ολομέλειες ΑΠ Λ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΟΜΟΣ ΙV Λ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΟΜΟΣ ΙΙΙ Μυλωνόπουλος Χρίστος Ποινικό Δίκαιο Γενικό μέρος Απόπειρα συμμετοχή συρροή (τόμος 2ος) 204 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ Μαργαρίτης Μ Μαργαρίτη Α Ποινικός Κώδικας Ερμηνεία Εφαρμογή ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΤ ΑΡΘΡ ΤΟΜ Ι ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΤ ΑΡΘΡ ΤΟΜ ΙΙ Κοτσαλής Ποινικός Κώδικας Τσέπης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ, ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΥΛΛΕΡΑΚΗ Ε.Πουλαράκης ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΔΕΤΣΑΡΙΔΗΣ ΠΟΥΛΑΡΑΚΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΨΥΧΟΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 214 ΚΟΤΣΙΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 8Η ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ(ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ(ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ) ΑΓΡΑΠΙΔΗΣ ΚΛΠ.ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΕ ΚΑΙ ΣΛΕΕ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ Β. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ 218 Γ. Γεραπετρίτης ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΒΟΥΛΗ Αυτονομία και ανέλεγκτο των εσωτερικών του σώματος 219 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΚ, ΤΟΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 2ος τομος Δ.Σπινελλης ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ {ΑΡΘ 1 133} 222 Κώστας Σταμάτης Σχολιασμός δικαστικής απόφασης ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΤΑ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ Σελίδα 25 40

26 ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΦ. 225 Κωνσταντίνος Φ. Καλαβρός Τα όρια του αναιρετικού ελέγχου Οι νομικές έννοιες και η λειτουργία τους 226 Π. Πανταζόπουλος ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 227 ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ ΤΟ ΓΟΝΙΔΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 228 Παπαρρηγοπούλου Το Δημόσιο Δίκαιο της Υγείας Πεχλιβανίδη 229 ΜΕΤΑΞΙΑ ΚΟΥΣΚΟΥΝΑ κλπ. ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Ronald Dworkin ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Χριστιανός, Κουσκουνά, Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από τη Παπαδοπούλου, Περάκης νομολογία 232 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ Καράκωστας Το Δίκαιο των αδικοπραξιών ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 4ος ΤΟΜΟΣ (ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΔΟΜΗΣΗ) 235 P. Weil, D. Pouyaud ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Μεταφραστής: Χ. ΠΟΛΙΤΗΣ) 236 Δαγτόγλου Πρόδρομος Το Σύνταγμα HEGEL ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Φορτσάκης Φορολογική νομοθεσία (τσέπης) ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ, ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Κων/νος Φινοκαλιώτης Φορολογικό Δίκαιο Ν. ΣΓΟΥΡΙΝΑΚΗΣ/ Β. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ 242 Γ. Γιαννακούρου Συνεργασία: ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Σ. Παυλάκη ΤΟΜΟΣ Ι 243 Γ. Γιαννακούρου Συνεργασία: Σ. Παυλάκη ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟΜΟΣ ΙΙ Σελίδα 26 40

27 1 Ι. Δημητρακόπουλος Διοικητικές κυρώσεις και θεμελιώδη δικαιώματα 2 Ε.ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ κλπ ΕΠΙΜ. ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ ΕΚΔΟΣ ΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕ ΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤ Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟ ΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΕΜ.ΧΩΡΙΣ , ,93 3 Ζήσης Αχιλλέας Ειδ. Ποιν. Νόμοι Ενημέρωση Εξαμήνου ,50 4 Δ. ΤΟΜΑΡΑΣ Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ,97 ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΕΔΕ 5 ΔΕΤΣΑΡΙΔΗΣ Η ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΑΠΌ ,07 ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΠΕΛΑΣΗ 6 ΓΚΕΡΤΣΟΣ / ΤΣΟΓΚΑΣ Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗ ,71 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ 7 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Κ.Ο.Κ. & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ,69 8 ΚΟΤΣΑΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ν. 4139/ ,95 9 Α. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΕΑΚ Β' ΤΟΜΟΣ ,86 10 Σ.Παύλου, Θ. Σάμιος Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι τόμοι Ι και ΙΙ ,88 11 Λ. Καρατζά (επιμέλεια) 4 Κώδικες συν 37, 42η έκδοση, ,46 12 ΠΑΡΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ Res Publica I ,46 13 ΠΑΡΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ Res Publica II ,46 14 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Χ. ΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ ,00 15 Παπαδόπουλος Κ Αγωγές Εμπραγμάτου Δικαίου ,47 16 Παπαδόπουλος Κ Αγωγές Εμπραγμάτου Δικαίου Τόμος 1ος ,47 17 Παπαδόπουλος Κ Αγωγές Εμπραγμάτου Δικαίου Τόμος 2ος ,47 18 Παπαδόπουλος Κ Αγωγές Οικογενειακού Δικαίου Τόμος ,76 19 Κοτσίρης Λάμπρος Αθέμιτος & Ελεύθερος Ανταγωνισμός ,03 20 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΑΒΡΟΣ Αιτήσεις και Ισχυρισμοί στην Πολιτική Δίκη ,86 21 ΛΙΒΑΝΗΣ ΝΙΚ. ΑΙΤΙΩΔΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ,13 ΕΝΗ ΕΝΗ ΑΞΙΑΤ ΤΕΜ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΧΩΡΙΣ Σελίδα 27 40

28 ΕΚΔΟΣ ΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕ ΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤ Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟ ΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΕΜ.ΧΩΡΙΣ ΕΝΗ ΕΝΗ ΑΞΙΑΤ ΤΕΜ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΧΩΡΙΣ 22 Μαργαρίτης Δημήτραινας Ακάλυπτη επιταγή ,83 23 ΑΘΑΝΑΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΛΠ ΑΚΑΛΥΠΤΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ,95 24 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ Μ. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ,93 25 ΦΑΡΣΕΔΑΚΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ ,29 26 Ν. Ρόκας ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ,73 27 Μαργαρίτης Λ./Αδάμπας Β. Απαγόρευση χειροτερεύσεως θέσης κατηγορουμένου ,46 28 Νάϊντος Δ. Χρήστος Αποδεικτικές Απαγορεύσεις στην π.δ ,05 29 Κρητικός Αθανάσιος. Αποζημίωση από αυτοκινητικά ατυχήματα ,37 30 Κρητικός Αθανάσιος. Αποζημίωση από τροχαία αυτοκινητικά ατυχήματα 4η έκδοση & Συμπλήρωμα Νομοθεσία Νομολογία Θεωρία 23 90,17 31 Κρητικός Αθανάσιος Αποζημίωση από τροχαία αυτοκινητικά ατυχήματα: Συμπλήρωμα στην 4η έκδοση ,24 32 ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ, ΚΡΙΤΩΝ ΦΑΙΔΩΝ ,22 33 ΑΓΙΟΣΟΦΙΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΘΕΩΡΙΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ,24 34 Παπαευαγγέλου Αστική Ευθύνη του Δημοσίου ,73 35 ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ Ερμηνεία Κατ' άρθρο, 2η ΕΚΔΟΣΗ ,42 36 ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (ΤΣΕΠΗΣ) ,39 37 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ 2ος ΤΟΜΟΣ (ΑΡΘΡΑ ) ,00 38 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ 3ος ΤΟΜΟΣ (ΑΡΘΡΑ ) ,25 39 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ 4ος ΤΟΜΟΣ (ΑΡΘΡΑ ) ,00 40 Λαναράς Ασφάλιση ΙΚΑ ,95 Σελίδα 28 40

29 ΕΚΔΟΣ ΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕ ΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤ Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟ ΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΕΜ.ΧΩΡΙΣ 41 Μ ΓΑΡΔΟΥΝΗΣ, Μ. ΚΑΒΒΑΘΑ κλπ ΓΑΛΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ,44 42 Πέτρος Μάλιακας ΓΑΛΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (τρίτομο) 2013, ,79 43 Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ, κλπ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ,46 44 Henry Fayol Γενικές αρχές διοικήσεως στις επιχειρήσεις ,88 45 ΔΑΓΤΟΓΛΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ,18 46 Κ. ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΌΡΩΝ ΜΕ CD 47 ΚΡΙΑΡΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΤΘΙΑ ΣΤΟΝ Ε. ΚΡΙΑΡΑ , ,24 48 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΧΙΩΤΕΛΛΗΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ,44 (ΕΠΙΜ) 49 ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ (ΕΠΙΜ) ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ & ΕΙΔΙΚΟΥ ,23 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 50 Χρυσανθάκης Χ. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ,42 ΔΙΚΑΙΟΥ 51 Π.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ,ΕΠ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟ ΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ,97 52 ΠΟΠΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ,97 53 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2Η ΕΚΔΟΣΗ ,18 54 Κλαμαρής Νικόλαος Κ., Τσικρικάς Δημήτριος Α. Διεθνές Αστικό & Ευρωπαϊκό Δικονομικό Δίκαιο Β' έκδοση ,58 55 Χ. Παμπούκης ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ,47 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 56 Ε. ΠΟΥΛΑΡΑΚΗΣ Ε. ΨΩΜΙΑΔΗ ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ,88 57 Τσιάτσιος Θεόδωρος Δίκαιο Αλλοδαπών ,44 58 Π. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ,20 ΕΝΗ ΕΝΗ ΑΞΙΑΤ ΤΕΜ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΧΩΡΙΣ Σελίδα 29 40

30 ΕΚΔΟΣ ΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕ ΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤ Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟ ΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΕΜ.ΧΩΡΙΣ ΕΝΗ ΕΝΗ ΑΞΙΑΤ ΤΕΜ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ 59 Στεργίου Άγγελος Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης Β' Έκδοση ,69 60 Συγγραφέας: Sandel M. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΩΣΤΟ; ,98 61 Εμπέογλου Ε. Αβραάμ Δικονομία Ελεγκτικού Συνεδρίου ,34 62 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΣΔΑ ΔΙΚΑΙΟ ΕΕ ,97 63 επιμέλεια: Χ. Χρυσανθάκης, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ ,64 64 Χ. ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (τσέπης) ,24 65 ΔΑΓΤΟΓΛΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ,42 66 ΛΑΖΑΡΑΤΟΣ ΠΑΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ,42 67 Χ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ,20 68 Α. Παντελής ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ,61 69 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΡΝΗΛΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ I ,69 70 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΡΝΗΛΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ II ,05 71 ΠΟΠΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ ,00 72 Μ. Γεωργιάδου ειδικοί αστικοί νόμοι 1 60,74 73 Λ.ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΧΡ. ΣΑΤΛΑΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ,71 74 Ν. Βασιλειάδης και λοιποί Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι ,71 75 Αχιλλέας Ζήσης Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Τόμοι Ι και ΙΙ ,91 76 ΠΑΥΛΟΥ/ΣΑΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ (ΤΟΜΟΙ I II) ,40 77 Παύλου Σ, Σάμιος Θ. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι {σε κινητά τεύχη 4η ενημέρωση} ,47 78 Αχιλλέας Ζήσης Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Συμπλήρωμα Β εξ ,37 79 ΠΑΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ Τόμοι Ι και ΙΙ (ΣΕ ,88 Σελίδα 30 40

1 Π. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: Ε. ΤΡΥΦΩΝΑ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Η. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ 2013 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 1 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

1 Π. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: Ε. ΤΡΥΦΩΝΑ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Η. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ 2013 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 1 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ writer book_desc Year COUNT Ι. Δημητρακόπουλος Διοικητικές κυρώσεις και θεμελιώδη δικαιώματα 04 5 ΚΟΤΣΑΛΗΣ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ, ΦΟΡΣΕΔΑΚΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ν. 439/03 03 Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ, Κ. ΓΩΓΟΣ, ΑΙΚ. ΗΛΙΑΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000,00 ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000,00 ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ και στο Μητρώο Ταχ. Διεύθυνση: Τέρμα Ικάρων, Φοίνικα Καλαμαριάς Ταχ. Θυρίδα: 22 Ταχ. Κώδικας: 55 102 Τηλ: 2310 494 110,111,112, Φαξ: E mail: oikonomiko@esdi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/2009 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Υπηρεσίες ταξιδιωτικού πρακτορείου»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/2009 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Υπηρεσίες ταξιδιωτικού πρακτορείου» ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Πληροφορίες Ικάρων 1 (ΤΘ 14) Φοίνικας 55102 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Ε-mail: kdeod@cieel.gr Ημερομηνία: 28.09.2009 URL:http://www.cieel.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ME ΑΡΙΘΜO 6/2009 ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ME ΑΡΙΘΜO 6/2009 ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ικάρων 1 (ΤΘ 14) Φοίνικας 55102 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Ε-mail: kdeod@cieel.gr Ημερομηνία: 23.11.2009 URL:http://www.cieel.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ME ΑΡΙΘΜO 6/2009

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ.

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιωάννου Θεοτόκη 72 Ταχ. Κώδικας : 49100, Κέρκυρα Πληρ. : Γ. Τοψή Τηλέφωνο : 26610 87659 Fax : 26610

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ικάρων 1 (ΤΘ 14) Φοίνικας 55102 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Ε-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Τ.Θ. 37 Τ.Κ. 602 00 ΛΙΤΟΧΩΡΟ Πληροφορίες: Α. Γεωργούλη Τηλ: 23520 83000, Φαξ: 23520 83974 Ε-mail : fedolymp@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι:

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7,Κως Ταχ. Κώδικας :85300 Πληροφορίες :Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3/2009 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3/2009 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ικάρων 1 (ΤΘ 14) Φοίνικας 55102 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Ε-mail: kdeod@cieel.gr Ημερομηνία: 29.6.2009 URL:http://www.cieel.gr Αρ. Πρωτ. 13279 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471)

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471) Ημερ: 24/4/203 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 04 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 20-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 20-528347)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. Αθήνα, 13-12-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΥΠΗΡ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ Γ99/Γ/158/6511 & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 8/9/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 23898 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 27/07/2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/87167 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 27/07/2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/87167 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 27/07/2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/87167 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ αρ. μελέτης : 166 / 2016 τμήμα τεχν. έργων προμηθειών & διενέργειας διαγωνισμών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ αρ. μελέτης : 166 / 2016 τμήμα τεχν. έργων προμηθειών & διενέργειας διαγωνισμών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ αρ. μελέτης : 166 / 2016 τμήμα τεχν. έργων προμηθειών & διενέργειας διαγωνισμών «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ» Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη Αθήνα 26/01/2015 ΤΚ 15236 Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών Αρ. Πρωτ 960/27.01.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη Αθήνα 12/11/2014 ΤΚ 15236 Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών Αρ. Πρωτ 13590

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/28.04.2016 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 4/2016 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003149909 2015-10-12

15PROC003149909 2015-10-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5724 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Προμήθεια Φωτοαντιγραφικού χαρτιού»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Προμήθεια Φωτοαντιγραφικού χαρτιού» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ταχ.Διεύθυνση: Τέρμα Ικάρων, και στο Μητρώο Φοίνικας Καλαμαριάς Ταχ. Κώδικας : 55102 Ταχ.Θυριδα : 22 Τηλ.: 2310-494110,111,112 E-mail : oikonomiko@esdi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 1/ 2 /2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αριθ.Πρωτ.: 10053 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Αρμόδιος : Σταύρος Λυριντζάκης Δ/ντής Τηλ. 2810-338164, FAX : 2810-338126 e-mail: info@portheraklion.gr Ηράκλειο 26-9-2016 αρ. πρωτ. 5004 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αρ.Πρ. :ΔΙΠΣΑΠ/Φ310/45 ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών O.A.E.E. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ : ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5-12-2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αρ. Πρωτ.: 53612 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Διακ. 13 ΤΜΗΜΑ : Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 11 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 6178 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο»

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔMΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 16/6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/5390 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έγκριση δαπάνης:30/078/187-02-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5437 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

1 15PROC002792869 2015-05-21

1 15PROC002792869 2015-05-21 1 15PROC002792869 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Υ.Πε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Γουμένισσα 21-5-2015 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ) ---------------

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Βλάχος ΤΗΛ.: 2103377185 Fax 2103377173 e-mail a.vlachos@cmc.gov.gr Αθήνα, 13/10/2016 Αρ. Πρ.: 3964 Πληροφορίες επί αντικειμένου ελέγχου: Ν. Τριανταφύλλου

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Άγιος Νικόλαος 24-05-2016 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 7593 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Αυτοτελές Ν.Π... Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 21/02/2011 Τηλ.: 210.5294852 Αριθµ. Πρωτ.: Fax: 210.3471105

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 16-10-2014 URL: www.hospser.gr Α.Π 10444

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 16-10-2014 URL: www.hospser.gr Α.Π 10444 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 16-10-2014 URL: www.hospser.gr Α.Π 10444

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1045/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε05 & E06)

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ.

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΗΚ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310599-140 e-mail: stathmarxis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002319469 2014-10-02

14PROC002319469 2014-10-02 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.02 11:21:15 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΜΚ146ΨΧ0Α-Τ53 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Ταχ.Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ N. Κηφισιά Γ.Ο.Ν.Κ.«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Αριθμ. πρωτ.: 8518/22-5-2015 ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ 14564 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 12-8-2014 Αριθ. Πρωτ. 5331/157502

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 12-8-2014 Αριθ. Πρωτ. 5331/157502 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 12-8-2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 2m3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βιομηχανική Περιοχή Ταχ. Κωδ. :. Τηλ : 2813409630 Fax : 2813409619 ΠΡΟΫΠ. :165000,00 με το Φ.Π.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2/2009 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2/2009 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ικάρων 1 (ΤΘ 14) Φοίνικας 55102 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Ε-mail: kdeod@cieel.gr Ημερομηνία: 7/4/2009 URL:http://www.cieel.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5438 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003492009 2015-12-14

15PROC003492009 2015-12-14 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.12.14 13:01:03 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΔΘ34691Ο3-ΦΧΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΤΕΥΧΟΣ 3 : ΤΕΥΧΟΣ 4 : ΤΕΥΧΟΣ 5 : ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr

Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 142/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001496467 2013-06-06

13PROC001496467 2013-06-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 30/05/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 15417 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθμός Απόφασης: 212 Τίτλος: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Αριθμός Μελέτης: 4/2013

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 50Ε/16 Φ.600/50Ε/Σ.50Ε/16 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 15.10.14 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/96/5038 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 16-18 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: Ημερομηνία: 02/12/2013

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: Ημερομηνία: 02/12/2013 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 233771 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ Αθήνα, 4/12 /2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ.: 16/4-12-2012 Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3303060 E - mail: epeksa@otenetr.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Καθαρισμός Συντήρηση των αποκριάτικων στολών για το έτος 2015

ΕΡΓΟ : Καθαρισμός Συντήρηση των αποκριάτικων στολών για το έτος 2015 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ : Καθαρισμός Συντήρηση των αποκριάτικων στολών για το έτος 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά τον καθαρισμό συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002392668 2014-11-10

14PROC002392668 2014-11-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ. Κώδικας : 54008, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Σ.Πουσίνη

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.:.1838

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.:.1838 Μαρούσι, 27.07.16 Αρ. Πρωτ.:.1838 Τμήμα : Οικ. Διαχείρισης Γραφείο: Προμηθειών Πληροφορίες :Ι. Λέκκας Δ/νση: Αγράφων 3-5 Ταχ. Κώδικας: 15123 Μαρούσι Τηλέφωνο: 210 5212092 Φαξ: 210 5212091 Θέμα: Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

Δαδιά, 29 Οκτωβρίου 2014 Α.Π. 1030

Δαδιά, 29 Οκτωβρίου 2014 Α.Π. 1030 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Τ.Θ. 1413 Τ.Κ. 68400, Δαδιά Πληροφορίες: Σταύρος Τσιαντικούδης Τηλ.: 2554032202 Φαξ: 2554032248 E-mail: info@dadia-np.gr Url: www.dadia-np.gr

Διαβάστε περισσότερα