ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 6-12-2012"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αριθμ. Πρωτ. ΔΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Στην Τρίπολη σήμερα, την μεταξύ αφενός της Περιφέρειας Πελοποννήσου που εδρεύει στην Τρίπολη Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου Τ.Κ και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Περιφερειάρχη κ. Πέτρο Τατούλη και ο οποίος θα αποκαλείται στη συνέχεια της Σύμβασης αυτής «ΠΕΛΑΤΗΣ» και αφετέρου της εταιρείας με την επωνυμία «Uni Systems Συστήματα Πληροφορικής Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «Uni Systems Α.Ε.», που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, οδός Αλ. Πάντου 19-23, ΤΚ Καλλιθέα και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τους κ.κ. Λουμάκη Ιωάννη, Αντιπρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο και Άβλιχο Στυλιανό, Διευθυντή Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών, και η οποία θα αποκαλείται στη συνέχεια της σύμβασης αυτής «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ», συμφώνησαν και συναπαδέχτηκαν τα κατωτέρω : Ο πρώτος των συμβαλλομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις : 1. Τον Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α/87/7-6-10), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Το Π.Δ.131/10 Οργανισμός Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ Α/224/ ) 3. Το Π.Δ. 113/10 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ Α194/ ) 4. Τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 2362/95 Δημόσιο Λογιστικό» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3871/10 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». 5. Την αρίθμ /739/9-8/10 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ1291Β/ ) «Νέα όρια προϋπολογισμού Δημοσίων συμβάσεων με απ ευθείας ανάθεση». Σελίδα 1 από 21

2 6. Το Ν.Δ. 496/74 περί Λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ. 7. Το Ν. 2286/1995 Προμήθειες Δημοσίου Τομέα 8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου 9. Την από προσφορά της εταιρείας UNISYSTEMS. 10. Την υπ αριθμ. 1807/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (πρακτικό 49/2012 με ΑΔΑ: B45X7Λ1-ΓΣΨ), αναθέτει στο δεύτερο των συμβαλλομένων την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης λογισμικού σύμφωνα με τα κατωτέρω: ΑΡΘΡΟ 1 - ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ : κάθε διακριτό υποσύστημα το οποίο είτε ως αυτόνομη εφαρμογή είτε ως (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ) μέρος του συνόλου, συλλειτουργεί με τα υπόλοιπα υποσυστήματα της εφαρμογής και παρέχει συγκεκριμένη λειτουργικότητα. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ : αφορά τα υποσυστήματα για τα οποία ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει προμηθευτεί ΠΕΛΑΤΗ άδεια χρήσης από τον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας. ΕΡΓΟ : είναι η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης από τον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ στον ΠΕΛΑΤΗ, για τις συγκεκριμένες Εφαρμογές Λογισμικού, όπως αυτές αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας. Σελίδα 2 από 21

3 ΣΥΜΒΑΣΗ : η παρούσα συμφωνία μεταξύ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ» και «ΠΕΛΑΤΗ» για την εκτέλεση του Έργου. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ : είναι τα ακόλουθα παραρτήματα της παρούσας τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της και ενιαίο σύνολο: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - "ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΗ" ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ" ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - "ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ" ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ - "ΟΡΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ" ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ" Όροι οι οποίοι αναφέρονται στην παρούσα Σύμβαση και δεν περιγράφονται στους Ορισμούς, περιγράφονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ αυτής. ΑΡΘΡΟ 2 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ αναθέτει και ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ αναλαμβάνει, υπό τους όρους της παρούσας Σύμβασης, να παρέχει στον ΠΕΛΑΤΗ τις ακόλουθες βασικές υπηρεσίες υποστήριξης των Εφαρμογών Λογισμικού του ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, όπως αυτές αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α και για τις οποίες έχει παραχωρηθεί στον ΠΕΛΑΤΗ άδεια χρήσης. Ειδικότερα, ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ αναλαμβάνει: Σελίδα 3 από 21

4 Να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης των ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΗ σύμφωνα με τους όρους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β, οι οποίες περιλαμβάνουν την κάλυψη των απαιτήσεων που προκύπτουν λόγω αλλαγών στην κείμενη νομοθεσία (π.χ. Προεδρικά Διατάγματα, Απαιτήσεις Μνημονίου, κ.α.) και των σχετιζομένων με αυτή υπηρεσιών (π.χ. ανάπτυξης, παραμετροποίησης, εκπαίδευσης, ελέγχου, κ.α.). Οι παραπάνω υπηρεσίες είναι συμπληρωματικές στις υπηρεσίες που παρέχει ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ στον ΠΕΛΑΤΗ ως προς τα παρακάτω: 1. Η υφιστάμενη λειτουργικότητα των ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΗ, έτσι όπως οριστικοποιήθηκε και τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία στο πλαίσιο του έργου «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Πληροφοριακών Συστημάτων για τις Υποστηρικτικές Λειτουργίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων των Περιφερειών Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου», καλύπτεται σε επίπεδο προβλημάτων, δυσλειτουργικών και επανορθωτικών εκδόσεων από την εγγύηση (δωρεάν συντήρηση) καλής λειτουργίας του έργου μέχρι το έτος Η υφιστάμενη λειτουργικότητα των ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΗ, έτσι όπως οριστικοποιήθηκε και τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία στο πλαίσιο του έργου «Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων Πληροφοριακών Συστημάτων Back Office της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης», καλύπτεται σε επίπεδο προβλημάτων, δυσλειτουργικών και επανορθωτικών εκδόσεων από την εγγύηση καλής λειτουργίας του έργου μέχρι το έτος Σελίδα 4 από 21

5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η παρούσα Σύμβαση έχει διάρκεια ένα έτος με ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ήτοι την και λήξης την Με τη λήξη της ως άνω περιόδου και εφόσον έκαστος των συμβαλλομένων δεν καταγγείλει την παρούσα με προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση η οποία θα κοινοποιείται προς το έτερο μέρος τριάντα ημερολογιακές ημέρες (30) πριν τη λήξη της ως άνω περιόδου, η Σύμβαση ανανεώνεται αυτόματα για το επόμενο έτος σύμφωνα με τους όρους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ της παρούσας ΑΡΘΡΟ 4 - ΤΙΜΗΜΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4.1 Το ετήσιο τίμημα της παρούσας Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων εκατόν εβδομήντα επτά ευρώ # ,00 # συμπεριλαμβανομένου του νομίμου Φ.Π.Α., που θα ισχύει τη στιγμή εκδόσεως του τιμολογίου, ο οποίος βαρύνει τον ΠΕΛΑΤΗ και η τιμολόγηση θα γίνει για κάθε Περιφερειακή Ενότητα ξεχωριστά στο ποσό των 2.435,40 για κάθε μία. Σχετικά έχουν εκδοθεί οι παρακάτω αναλήψεις υποχρέωσης δαπάνης : 1. ΠΕ Αργολίδας ΑΑΥ 7982/ Ε.Φ ποσού 2.435,40 2. ΠΕ Αρκαδίας ΑΑΥ 69362/25891/ Ε.Φ ποσού 2.435,40 3. ΠΕ Κορινθίας ΑΑΥ 69946/6639/ Ε.Φ ποσού 2.435,40 4. ΠΕ Λακωνίας ΑΑΥ 8242/ Ε.Φ ποσού 2.435,40 5. ΠΕ Μεσσηνίας ΑΑΥ 15028/ Ε.Φ ποσού 2.435,40 Σελίδα 5 από 21

6 Αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν και συνομολογούν ανεπιφύλακτα ότι το συμφωνηθέν ως άνω τίμημα είναι δίκαιο, εύλογο, καθώς και ότι ανταποκρίνεται και καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της παρούσας. 4.2 Το συμβατικό τίμημα θα τιμολογηθεί από τον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ και θα καταβληθεί από τον ΠΕΛΑΤΗ σύμφωνα με τους όρους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ. Σε περίπτωση μη καταβολής του τιμήματος εμπρόθεσμα, τότε ο οφειλέτης καθίσταται υπερήμερος άνευ οχλήσεως και το οφειλόμενο ποσό προσαυξάνεται μέχρι την ολοσχερή εξόφλησή του με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας. Μετά από ειδοποίηση του ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ και την πάροδο προθεσμίας δέκα (10) ημερών από της κοινοποιήσεως αυτής, η Σύμβαση θεωρείται λυθείσα με υπαιτιότητα του ΠΕΛΑΤΗ. ΑΡΘΡΟ 5 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 5.1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 1. O ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ευθύνεται απέναντι στον ΠΕΛΑΤΗ για την καλή εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης. Σε περίπτωση παράβασης των όρων της παρούσας για λόγους που ανάγονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, ο ΠΕΛΑΤΗΣ δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση και να επιδιώξει με νόμιμο τρόπο την αποκατάσταση θετικής ζημίας μέχρι ανώτατο όριο το ποσό του τιμήματος της παρούσας Σύμβασης, ποσό στο οποίο ρητά συμφωνούν οι συμβαλλόμενοι ότι περιορίζεται η ευθύνη του ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, μη ευθυνόμενος περαιτέρω για οποιαδήποτε άλλη ζημία ήθελε προκληθεί στον ΠΕΛΑΤΗ από τυχόν αντισυμβατική συμπεριφορά του. 2. Επίσης, ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης των όρων της παρούσας Σύμβασης λόγω γεγονότων ανωτέρας βίας ή άλλων τυχαίων γεγονότων. Σελίδα 6 από 21

7 3. Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ υποχρεούται να παρέχει το σύνολο των Υπηρεσιών Υποστήριξης κατά τις συνήθεις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9 πμ. έως τις 5 μμ. 4. Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ δεν ευθύνεται για οιαδήποτε έμμεση ή αποθετική ζημία ή για την απώλεια ή την αλλοίωση δεδομένων ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ 1. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται να θέτει στην διάθεση του ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ: α) τα συστήματα των ηλεκτρονικών υπολογιστών στα οποία βρίσκονται εγκατεστημένες οι ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της συμβατότητας των προς υποστήριξη προϊόντων με προϊόντα τρίτων, τα οποία δεν καλύπτονται από την παρούσα Σύμβαση. β) το σύνολο των στοιχείων που οι υπάλληλοι του ΠΕΛΑΤΗ θεωρούν απαραίτητα για την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης, γ) το προσωπικό του κατά τις συνήθεις εργάσιμες ημέρες και ώρες και για επαρκή χρόνο, καθώς και να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την διευκόλυνση του ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ κατά την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ πρέπει να διαθέτει εκπρόσωπό του, ο οποίος να είναι παρών κάθε φορά που το τεχνικό προσωπικό του ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ πραγματοποιεί εργασίες στις εγκαταστάσεις του (είτε επιτόπου είτε με απομακρυσμένη σύνδεση Remote Access), ώστε να του παρέχει τις πληροφορίες και την τεχνική υποστήριξη που τυχόν του ζητηθεί. 2. Η παροχή υπηρεσιών από μέρους του ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ γίνεται με τον όρο ότι στις ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ επεμβαίνει μόνο προσωπικό του ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ή εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες του, εκτός και αν υπάρχει προηγούμενη έγγραφη άδεια του ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ προς τον ΠΕΛΑΤΗ, για την επέμβαση τρίτων. 3. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν μπορεί να επέμβει, να τροποποιήσει, ή να μεταφέρει το σύνολο ή μέρος των Σελίδα 7 από 21

8 ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ή άλλων συστημάτων με τα οποία αυτές συνεργάζονται ή στα οποία βασίζονται, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη και την συνεργασία του ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ. Σε αντίθετη περίπτωση ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ουδεμία ευθύνη φέρει όσον αφορά πιθανές δυσλειτουργίες ή προβλήματα που θα προκύψουν στη λειτουργία τους. 4. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τη λήψη αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων (backup). ΑΡΘΡΟ 6 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ αναλαμβάνει να τηρεί τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από τον Ν. 2472/1997 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος αναλαμβάνει να μην ανακοινώνει, διαθέτει ή δημοσιοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτους, οι οποίοι δεν σχετίζονται με τους σκοπούς της παρούσας και για τους οποίους δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση από το νόμο ή δικαστική απόφαση, πληροφορίες, που έχει λάβει και επεξεργάζεται στο πλαίσιο της δραστηριότητάς του. ΑΡΘΡΟ 7 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ 7.1. Οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια και να μην προβαίνουν σε οποιαδήποτε ανακοίνωση ή δημοσίευση προς τρίτους οποιονδήποτε στοιχείων, πληροφοριών, εγγράφων και οτιδήποτε σχετικού με τις υπηρεσίες, τον τρόπο εργασίας, τον εξοπλισμό, τις εγκαταστάσεις και τις επιχειρηματικές Σελίδα 8 από 21

9 δραστηριότητες (στο εξής Εμπιστευτικές Πληροφορίες ) του άλλου συμβαλλόμενου μέρους στις οποίες έχουν πρόσβαση στα πλαίσια της εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του αντισυμβαλλόμενου. Υποχρεούνται να χρησιμοποιούν, τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες μόνο για τους σκοπούς της παρούσας και στο αναγκαίο μέτρο για την εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεών τους, καθώς και να εξασφαλίζουν ότι, όποιοι υπάλληλοι ή τρίτα πρόσωπα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης, δεσμεύονται να τηρούν την ως άνω υποχρέωση τήρησης απορρήτου και εχεμύθειας Το παρόν Άρθρο παραμένει ισχυρό για απεριόριστο χρονικό διάστημα μετά την καθ οιονδήποτε τρόπο λύση της παρούσας. Έκαστος εκ των αντισυμβαλλομένων, με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων του από την παρούσα Σύμβαση, μπορεί σε περίπτωση παραβιάσεως του παρόντος Άρθρου να καταγγείλει την παρούσα αμέσως και αζημίως. ΑΡΘΡΟ 8 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Συμφωνείται ότι οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση των όρων της Σύμβασης αυτής γίνεται μόνο με γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. ΑΡΘΡΟ 9 - ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Οι συμβαλλόμενοι δεν μπορούν να εκχωρήσουν ή με άλλο τρόπο μεταβιβάσουν μέρος ή το σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων, που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση, χωρίς την προηγούμενη Σελίδα 9 από 21

10 γραπτή συναίνεση του άλλου μέρους, εκτός και αν πρόκειται στην περίπτωση του ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ για εταιρεία του ιδίου ομίλου. ΑΡΘΡΟ 10 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ - ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σε περίπτωση που το ένα συμβαλλόμενο μέρος παραβιάζει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και δεν αίρει την παραβίαση αυτή εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη σχετικής έγγραφης όχλησης του άλλου συμβαλλόμενου μέρους, το άλλο συμβαλλόμενο μέρος θα δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα. Λύση της παρούσας Σύμβασης μπορεί να επέλθει και κατόπιν νεότερης κοινής συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών, Συμφωνείται ρητά ότι στις ανωτέρω περιπτώσεις θα καταβληθεί η αμοιβή για τις μέχρι την ημερομηνία καταγγελίας ή λύσης παρασχεθείσες Υπηρεσίες Συντήρησης. ΑΡΘΡΟ 11 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Κάθε ένας από τους συμβαλλόμενους ευθύνεται έναντι του άλλου με βάση την παρούσα, είτε εξωσυμβατικά, με βάσει τις διατάξεις περί αδικοπραξίας του Α.Κ μόνο για την θετική ζημία, που προκαλείται από τον υπαίτιο της ζημίας και όχι για τυχόν διαφυγόντα κέρδη ή αποθετικές ζημίες για τις οποίες ρητά συμφωνείται ότι δεν υπάρχει ευθύνη των συμβαλλομένων έναντι αλλήλων. Σε κάθε περίπτωση η αξία της αποζημίωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ετήσιο κόστος της παρούσας Σύμβασης ΑΡΘΡΟ 12 - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Σελίδα 10 από 21

11 12.1. Στην περίπτωση κατά την οποία γεγονότα ή συνθήκες ανωτέρας βίας και πέρα από τον έλεγχο ενός εκ των δύο συμβαλλομένων μερών καταστήσουν αδύνατη την ικανοποίηση των υποχρεώσεών του προς τον άλλο, κανένα από τα μέρη δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται επαρκώς Ο συμβαλλόμενος ο οποίος επικαλείται ανωτέρα βία, υποχρεούται εντός (5) ημερών από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά, που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως στον αντισυμβαλλόμενο αυτά και να προσκομίσει τα απαραίτητα στοιχεία. Σε περίπτωση που ο συμβαλλόμενος δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας. Ο αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να απαντήσει εντός πέντε (5) ημερών, άλλως θα θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτό από αυτόν το εν λόγω γεγονός ανωτέρας βίας Ειδικότερα, οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εκτέλεση ή παράλειψη εκτέλεσης της παρούσας από οποιοδήποτε μέρος, δεν θα συνιστά παράβαση της Σύμβασης, εάν και για όσο χρόνο η καθυστέρηση και/ή η παράλειψη οφείλονται σε οποιαδήποτε γεγονότα, πράξεις ή ατυχήματα πέραν του εύλογου ελέγχου του επηρεαζόμενου μέρους, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε, ανωτέρα βία, κυβερνητικές πράξεις ή αποφάσεις ή παραλείψεις ή απαιτήσεις ρυθμιστικής αρχής, φυσική καταστροφή, επιδημίες, σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές, καταιγίδες, καταρρακτώδεις βροχές, τυφώνες, πολέμους, εχθρικές και στρατιωτικές ή τρομοκρατικές ενέργειες, επαναστάσεις, στρατιωτικές ή πολιτικές ανταρσίες, οχλαγωγίες, ή πολιτικές ταραχές και διαφωνίες, απεργίες, εργατικές ταραχές, αποπομπές εργασιών ή κλείσιμο εργοστασίων, παραλείψεις ή καταστροφές δημοσίων υπηρεσιών, μηχανικές ή ηλεκτρικές βλάβες ή άλλα γεγονότα πέραν του ελέγχου του επηρεαζόμενου μέρους. Νοείται ότι τα πιο πάνω ισχύουν εάν και εφόσον το επηρεαζόμενο μέρος έχει κάνει ότι είναι εύλογα δυνατό ως προς την εκτέλεση των υποχρεώσεων του με εναλλακτικό τρόπο Η εκτέλεση των υποχρεώσεων θα θεωρηθεί ότι αναβάλλεται μέχρις ότου τα γεγονότα ή οι συνθήκες επιτρέψουν την εκ νέου ανάληψή τους, με τους ίδιους όρους της Σύμβασης αυτής Σελίδα 11 από 21

12 ΑΡΘΡΟ 13 - ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ - ΠΕΛΑΤΗ Ρητά συμφωνείται ότι η παρούσα Σύμβαση δημιουργεί υποχρεώσεις και δικαιώματα αποκλειστικά μεταξύ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ και ΠΕΛΑΤΗ και ουδεμία σχέση δημιουργείται μεταξύ του τελευταίου και προμηθευτών του ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, οι οποίοι και συνδέονται συμβατικά μόνον με τον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ. ΑΡΘΡΟ 14 - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια να επιλύσουν φιλικά οποιαδήποτε διαφορά ή διαφωνία ήθελε προκύψει ως προς την ερμηνεία ή εκτέλεση αυτής της Σύμβασης. Στην περίπτωση που αυτό αποδειχθεί αδύνατο, οποιαδήποτε διαφορά σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση θα επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια Αθηνών. ΑΡΘΡΟ 15 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Η επικοινωνία μεταξύ των μερών θα γίνεται εγγράφως ή μέσω φαξ ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι διευθύνσεις επικοινωνίας των αρμόδιων για την εκτέλεση της παρούσας, παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ. ΑΡΘΡΟ 16 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Τα Άρθρα 3 και 4 επιβιώνουν της λύσης ή της λήξης της παρούσας Σύμβασης. Σελίδα 12 από 21

13 16.2. Οι επικεφαλίδες των όρων της παρούσας έχουν συμπεριληφθεί αποκλειστικά και μόνο για την διευκόλυνση της ανάγνωσης του κειμένου, δεν τροποποιούν τις διατάξεις της Σύμβασης και δεν επηρεάζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών, που απορρέουν από τις διατάξεις της Σε περίπτωση που κάποια από τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης κριθεί άκυρη, παράνομη ή μη εκτελεστή οι εναπομείνασες συμφωνίες και διατάξεις παραμένουν σε ισχύ και ερμηνεύονται σύμφωνα με τον οικονομικό σκοπό της παρούσας και την αληθή βούληση των Συμβαλλομένων Η παρούσα Σύμβαση μαζί με τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγματεύσεων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, που είχαν το δικαίωμα και την εξουσία, και κάθε διάταξη έχει συμφωνηθεί και αποτελεί την πλήρη κατανόηση και συμφωνία μεταξύ τους, υπερισχύει δε οποιωνδήποτε και όλων των προηγούμενων συμφωνιών, κατανοήσεων και επικοινωνιών, που έγιναν είτε γραπτώς ή προφορικώς μεταξύ τους και σε σχέση με τους σκοπούς και το αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης Καμία καθυστέρηση ή παράλειψη απάντησης σε περίπτωση παραβίασης της παρούσας Σύμβασης δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση από συγκεκριμένη ή άλλη μεταγενέστερη παραβίαση οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας, όλοι οι όροι της οποίας θεωρούνται ουσιώδεις. Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα Σύμβαση σε πέντε (5) πρωτότυπα, τα οποία υπογράφηκαν από τους νόμιμα εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των μερών και έλαβαν ο μεν «ΠΕΛΑΤΗΣ» τέσσερα (4) πρωτότυπα, ο δε δεύτερος «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ» ένα (1) πρωτότυπο ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ Σελίδα 13 από 21

14 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΥΜΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΒΛΙΧΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ Σελίδα 14 από 21

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α "ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΗ" Τα ακόλουθα ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (MODULES) εντάσσονται στην παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ : Α/Α ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ) 1. Q - Prime / Financials / Οικονομική Διαχείριση 2. Q - Prime / Protocol Management / Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο Σελίδα 15 από 21

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ" Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, οι προσφερόμενες υπηρεσίες υποστήριξης περιλαμβάνουν: 1. Την παροχή νέων βελτιωμένων εκδόσεων (releases) ή των διορθωτικών τους εκδόσεων (fixing updates) των ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ώστε να ανταποκρίνονται στην άμεση κάλυψη των απαιτήσεων που προκύπτουν λόγω αλλαγών στην κείμενη νομοθεσία (π.χ. Προεδρικά Διατάγματα, Απαιτήσεις Μνημονίου, κ.α.). Οι αλλαγές θα γίνονται χωρίς να αλλάζουν ουσιωδών την υφιστάμενη λειτουργικότητα των εφαρμογών, έτσι ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα κατά την χρήση των εφαρμογών από τον ΠΕΛΑΤΗ. 2. Την υποστήριξη του προσωπικού του ΠΕΛΑΤΗ σε σχέση με τις νέες εκδόσεις των εφαρμογών που ενσωματώνουν τις προσαρμογές στην κείμενη νομοθεσία, ως εξής: Τηλεφωνική υποστήριξη μέσω του Κέντρου Κλήσεων του ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ για τη λήψη και επίλυση προβλημάτων και συγκεκριμένα: o o o Υπηρεσίες Υποστήριξης χρηστών σχετικές με την επίλυση αποριών που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των προγραμμάτων. Ρητά συμφωνείται ότι η τηλεφωνική υποστήριξη δεν είναι δυνατόν να παρέχεται ως υποκατάστατο εργασιών τακτικής εκπαίδευσης ή άλλων υπηρεσιών που δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας. Οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο θα εκτελούνται διάφορες εργασίες. Οδηγίες για την ορθή χρήση των προγραμμάτων από μη έμπειρους χρήστες. Υποστήριξη μέσω Υποστήριξη με χρήση απομακρυσμένης πρόσβασης (remote access), εφόσον ο ΠΕΛΑΤΗΣ διαθέτει την κατάλληλη υποδομή (modem, λογισμικό επικοινωνίας, internet κ.λπ.). Ρητά συμφωνείται ότι η υποστήριξη με την χρήση απομακρυσμένης πρόσβασης, δεν είναι δυνατόν να παρέχεται ως υποκατάστατο εργασιών εκπαίδευσης ή άλλων υπηρεσιών (όπως π.χ. λογιστικών συμφωνιών, υπολογισμού χρεώσεων, συμφωνιών μισθοδοσίας, παραμετροποίησης λογισμικού κλπ.) 3. Στην περίπτωση αλλαγής - νέας έκδοσης στο Λογισμικό ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ υποχρεούται να ενημερώσει για τη διάθεσή του στον ftp server του ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ. Μετά από αίτημα του ΠΕΛΑΤΗ και εφόσον ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν διαθέτει σύνδεση με το Διαδίκτυο ή δεν επιθυμεί την σύνδεσή του με αυτό, τότε είναι δυνατή η αποστολή με άλλο μέσο στην έδρα του ΠΕΛΑΤΗ. Η εγκατάσταση πραγματοποιείται από το προσωπικό του ΠΕΛΑΤΗ με τηλεφωνική υποστήριξη από τον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, εφόσον απαιτείται. 4. Διαδικασία Χρήσης Modem ή Απομακρυσμένης επικοινωνίας μέσω του Internet (Remote Access Diagnosis & Support). Σελίδα 16 από 21

17 Ο ΠΕΛΑΤΗΣ πρέπει να φροντίσει για την σύνδεση του Server, που φιλοξενεί τις ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ή κάποιου Client PC με πρόσβαση στον εν λόγω Server, με ένα Modem σύγχρονο, δικής του επιλογής ή της δυνατότητας να υπάρχει σύνδεση στο Internet, εφόσον η πρόσβαση θα γίνει μέσω του Internet. (Το κόστος προμήθειας & εγκατάστασης βαρύνει τον ΠΕΛΑΤΗ). Μπορεί να απαιτείται η εγκατάσταση ενός ειδικού εργαλείου λογισμικού (Software) στον εξοπλισμό που έχει εγκατασταθεί το Modem. (Το κόστος προμήθειας & εγκατάστασης βαρύνει τον ΠΕΛΑΤΗ). Σε περίπτωση ανάγκης απομακρυσμένης επικοινωνίας για λόγους διάγνωσης προβλήματος εξ αποστάσεως, και μετά από εξουσιοδότηση τεχνικού υπεύθυνου του ΠΕΛΑΤΗ, γίνεται έναρξη της διαδικασίας συνδέσεως του ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ με τις ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΗ. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ, για λόγους διαφάνειας και ασφάλειας, υποχρεούται καθ όλη την διάρκεια της σύνδεσης να ελέγχει συνεχώς τις εργασίες, που εκτελούνται από τον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ στο σύστημά του. Η διασφάλιση της προστασίας των ηλεκτρονικών αρχείων, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του ΠΕΛΑΤΗ. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ δηλώνει ότι, σε περίπτωση διαρροής ή καταστροφής πληροφοριών ή άλλων ηλεκτρονικών αρχείων, ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη. Σελίδα 17 από 21

18 Σελίδα 18 από 21

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ "ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ" Το συμβατικό τίμημα θα τιμολογηθεί από τον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ και καταβληθεί από τον ΠΕΛΑΤΗ ως εξής: 1. Όροι Τιμολόγησης Με τη λήξη της περιόδου (π.χ. μήνας, τρίμηνο, εξάμηνο, έτος), ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ εκδίδει το αναλογούν Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών. Σε περίπτωση ανανέωσης της Σύμβασης, τα τιμολόγια θα εκδίδονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο καθ όλη τη διάρκεια της ανανέωσης της Σύμβασης. 2. Όροι Πληρωμής Τα τιμολόγια είναι πληρωτέα στον ΠΕΛΑΤΗ εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσής τους Σελίδα 19 από 21

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ "ΟΡΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ" 1. Όροι Ανανέωσης Tο αργότερο ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία λήξης της παρούσας σύμβασης, ο ΠΕΛΑΤΗΣ θα πρέπει να ειδοποιεί εγγράφως τον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ σχετικά με την πρόθεσή του να ανανεώσει ή όχι, την παρούσα Σύμβαση. Τυχόν μη έγγραφη σχετική ειδοποίηση του ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ από τον ΠΕΛΑΤΗ, θα σημαίνει την ανανέωση της παρούσας σύμβασης με τους ίδιους όρους και για ετήσια διάρκεια. Μετά τη λήξη της διάρκειας που αναφέρεται στο Άρθρο 3 θα γίνει επαναπροσδιορισμός, εφόσον απαιτείται, των όρων της νέας σύμβασης σε σχέση με τα παρακάτω: Τον προσδιορισμό του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α, εάν αυτό απαιτείται. Τις αναπροσαρμογές του τιμήματος. Οτιδήποτε άλλο συμφωνείται μεταξύ των δύο μερών. 2. Όροι Αναπροσαρμογής Τιμήματος Το ετήσιο τίμημα παραμένει σταθερό για το χρονικό διάστημα των δύο ετών, όπως αυτή αναφέρεται στο Άρθρο 3. Το τίμημα, που αφορά στις Υπηρεσίες Υποστήριξης, όπως αυτό παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, μετά τη λήξη του έτους θα επαναπροσδιοριστεί με την υπογραφή της νέας σύμβασης. Σελίδα 20 από 21

21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ" Πελάτης Υπεύθυνη Σύμβασης ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ Κατασκευαστής ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ Υπεύθυνος Σύμβασης / Τιμολόγησης Ψαρρού Ειρήνη Q Prime Account Manager (F) Υπεύθυνος Τεχνικής Υποστήριξης Κρέτσιμος Βαγγέλης Υπεύθυνος Yποστήριξης Eφαρμογών Q - Prime (F) Κέντρο κλήσεων Αγγελογιαννάκη Γραμματεία help (Help- Desk) Δημητρα desk (F) Σελίδα 21 από 21

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ UNI SYSTEMS AE Aθήνα: Αλ. Πάντου 19-23, 176 71 Καλλιθέα, τηλ.211 999 1825, fax.211 999 1836 Θεσσαλονίκη: Μ. Αντύπα 41, Τ.Θ. 60 464, 570 01 Πυλαία, τηλ.2311 992000, fax.2311 992334 www.unisystems.com ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

5 / 20-3-2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. α) υλικού μέρους (H/W)

5 / 20-3-2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. α) υλικού μέρους (H/W) ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. 5 / 20-3-2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ α) υλικού μέρους

Διαβάστε περισσότερα

Από τα πρακτικά της 15 / 13-05-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Του Δήμου Νάουσας

Από τα πρακτικά της 15 / 13-05-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Του Δήμου Νάουσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ Αριθ.Αποφ 41/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της 15 / 13-05-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Του Δήμου Νάουσας ΘΕΜΑ: Έγκριση σύμβασης χορηγίας μεταξύ Cyta

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Α) Κόστος Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE Στην Αθήνα, σήμερα, κατά την ημερομηνία που εμφανίζεται επί του Δελτίου Αποδοχής, που υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS SAT Ανώνυμη εταιρεία Υπηρεσίες Δορυφορικών Συστημάτων & Επικοινωνιών Μέγαρο ΟΤΕ Κηφισίας 99- Μαρούσι Τ.Κ 15124

HELLAS SAT Ανώνυμη εταιρεία Υπηρεσίες Δορυφορικών Συστημάτων & Επικοινωνιών Μέγαρο ΟΤΕ Κηφισίας 99- Μαρούσι Τ.Κ 15124 HELLAS SAT Ανώνυμη εταιρεία Υπηρεσίες Δορυφορικών Συστημάτων & Επικοινωνιών Μέγαρο ΟΤΕ Κηφισίας 99- Μαρούσι Τ.Κ 15124 Τηλ: +30210 6100600-3 Fax: +30210 6111545 http://www.hellas-sat.net Α.Φ.Μ: 999844621

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 370/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 370/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 370/2015 ΘΕΜΑ: 52 ο Έγκριση αμοιβής για τη Συντήρηση του λογισμικού back-office (Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Παράρτημα A - Πρότυπη Σύμβαση Μεταφοράς_290808.doc 2/13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Παράρτημα A - Πρότυπη Σύμβαση Μεταφοράς_290808.doc 2/13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 4 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 4 3. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ... 5 4. ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ... 5 5. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 6. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Ψηφιοποίηση και Πολυκαναλική διάθεση του αρχείου του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης (ΙΚΜ)»

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Ψηφιοποίηση και Πολυκαναλική διάθεση του αρχείου του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης (ΙΚΜ)» ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Αριθµός τοπικού βρόχου

Ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Αριθµός τοπικού βρόχου ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κωδικός Πωλητή hellas online ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ hol office double-play Διακριτικός Τίτλος Επιχείρησης Εδρα Δραστηριότητα Οδός Δήµος Επωνυµία ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός Νοµός Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND A.E.B.E.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ.

Διαβάστε περισσότερα

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... @ 2155555900............ (SIM) SIM microsim n nosim 1....... 2....... 3................ 1 2 3 :... :... :... :... : : : :... :... ( & ) 1 2 3... : : :.:..:...... : :...:......... :... :... SMS (d ). :....:...:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός. Fax Κινητό. ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Πληροφορίες Τηλεφωνικών Αριθµών Προς Ενεργοποίηση

ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός. Fax Κινητό. ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Πληροφορίες Τηλεφωνικών Αριθµών Προς Ενεργοποίηση ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κωδικός Πωλητή hellas online ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ hol business double-play Διακριτικός Τίτλος Επιχείρησης Εδρα Δραστηριότητα Επωνυµία ΑΦΜ ΔΟΥ Οδός Αριθµός Δήµος Νοµός Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ) Με την παρούσα σύμβαση η εταιρεία με την επωνυμία Volterra Aνώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ενέργειας με αρ. μητρώου συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και

Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και για το Υποέργο 6 «Εικονικό Εργαστήριο Χωρικής Ανάλυσης» Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προκήρυξη Διαγωνισμού Προκήρυξη Διαγωνισμού «Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για το Υποέργο 3 του ιστότοπου e MiLang» για την Πράξη της Αναθέτουσας Αρχής με τίτλο «Βελτιωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες Στοχευμένης Πληροφόρησης Μεταναστών

Διαβάστε περισσότερα

... ... ... ... ... ... ... ... 1/2

... ... ... ... ... ... ... ... 1/2 ...... cytacc@hq.cyta.gr 2155555900... 1 3......... 1 1........ 1/2 CYTA............ 1. 3..... 11.... 2/2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «CYTA

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ DEDICATED HOSTING ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : Σ 12 /2014

ΣΥΜΒΑΣΗ DEDICATED HOSTING ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : Σ 12 /2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : Σ 2 /204 ΣΥΜΒΑΣΗ DEDICATED HOSTING Στην Αθήνα, σήµερα την 06-08-202, οι υπογράφοντες την παρούσα, αφενός η Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 16 s, A, 1/2 CYTA. 4 11 3471, 2/2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 361

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 361 ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 361 «Ηλεκτρονική Πολεοδομία - Σύστημα Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης και Αυτόματης Διαχείρισης των Πληροφοριών και των Εργασιών των Πολεοδομικών Υπηρεσιών» Συμβατικού Τιμήματος 2.589.303,38

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Έχοντας υπόψη τη νομοθεσία περί ενέργειας. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Έχοντας υπόψη τη νομοθεσία περί προστασίας των καταναλωτών. Έχοντας υπόψη την υπ αριθ. Δ1/18887/06.11.2001 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Σύµβασης 9/2014

Αριθ. Σύµβασης 9/2014 Σελ. 1 / 9 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Σύµβασης 9/2014 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (SERVICE LEVEL AGREEMENT SLA) ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ» µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΑΤΗΚ 1/27 ΕΚΔΟΣΗ 2015-1 21/07/2015 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΟΡΟΙ ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1. ΠΡΟΟΪΜΙΟ ΟΡΙΣΜΟΙ 4 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.324

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.324 Σύµβαση Έργου «Προµήθεια και Εγκατάσταση Βασικού εξοπλισµού και υποδοµών στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της περιφέρειας Αττικής.» ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.324 Προµήθεια και Εγκατάσταση Βασικού εξοπλισµού και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «A.G.I Teleconnect Services Ltd» (με διακριτικό τίτλο Teleconnect) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «A.G.I Teleconnect Services Ltd» (με διακριτικό τίτλο Teleconnect) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «A.G.I Teleconnect Services Ltd» (με διακριτικό τίτλο Teleconnect) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Συμφωνία, που έγινε σήμερα την... μέρα του μηνός.. 201.. στην., ΜΕΤΑΞΥ: A) της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

hellas online / / X ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών VISA 1 από 5

hellas online / / X ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών VISA 1 από 5 ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών hellas online 6 9 2 X 2 6 9 VISA X 1 από 5 / / X ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ HELLAS ONLINE Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

είναι οι εξής: Εγγραφής, με εναλλακτικούς τρόπους προγραμματισμού, προγραμμάτων στον σκληρό δίσκο του Αποκωδικοποιητή PVR.

είναι οι εξής: Εγγραφής, με εναλλακτικούς τρόπους προγραμματισμού, προγραμμάτων στον σκληρό δίσκο του Αποκωδικοποιητή PVR. 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο της παρούσας είναι ο καθορισμός όρων και προϋποθέσεων βάσει των οποίων η ΜCH θα παρέχει στον συνδρομητή πρόσβαση, σε καταληπτή μορφή, στο περιεχόμενο των παρεχομένων συνδρομητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από την οδό Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ.24929, 1396 Λευκωσία (στο εξής η "Cyta")

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από την οδό Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ.24929, 1396 Λευκωσία (στο εξής η Cyta )

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξύ: Ήδη, τα συμβαλλόμενα μέρη προσέρχονται στην υπογραφή της παρούσας συμβάσεως, με την οποία συνομολογούν τα εξής :

Μεταξύ: Ήδη, τα συμβαλλόμενα μέρη προσέρχονται στην υπογραφή της παρούσας συμβάσεως, με την οποία συνομολογούν τα εξής : ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1/3/2013 ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα