ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟ ΠΤΡΔΣΟ EBOLA ΑΝΑΘΔΧΡΖΜΔΝΔ ΟΓΖΓΙΔ ΓΙΑ ΔΚΑΒ. Οθηώβξηνο 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟ ΠΤΡΔΣΟ EBOLA ΑΝΑΘΔΧΡΖΜΔΝΔ ΟΓΖΓΙΔ ΓΙΑ ΔΚΑΒ. Οθηώβξηνο 2014"

Transcript

1 ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟ ΠΤΡΔΣΟ EBOLA ΑΝΑΘΔΧΡΖΜΔΝΔ ΟΓΖΓΙΔ ΓΙΑ ΔΚΑΒ Οθηώβξηνο 2014 Οι οδηγίερ αςηέρ αθοπούν ηην πεπίπηωζη ηηρ ππογπαμμαηιζμένηρ μεηαθοπάρ αζθενή πος πληποί ηα κπιηήπια ηος ςπό διεπεύνηζη ή πιθανού κπούζμαηορ αιμοππαγικού πςπεηού Ebola από ηα ειδικά αζθενοθόπα ηος ΕΚΑΒ και αποηελούν πποϊόν ζςνεπγαζίαρ μεηαξύ ΚΕΕΛΠΝΟ και ΕΚΑΒ. Α. Πξνεηνηκαζία θαη πξνθαηαξθηηθή αμηνιόγεζε πξηλ ηε κεηαθνξά ηνπ αζζελή ζην λνζνθνκείν αλαθνξάο Δίλαη πηζαλό ην ΔΚΑΒ λα θιεζεί λα κεηαθέξεη ππό δηεξεύλεζε ή πηζαλό θξνύζκα αηκνξξαγηθνύ ππξεηνύ EBOLA κεηαμύ Φώξσλ Παξνρήο Υπεξεζηώλ Υγείαο ή από νπνηνλδήπνηε ρώξν ζε Φώξν Παξνρήο Υπεξεζηώλ Υγείαο. Γηα λα δηαζθαιηζζεί ε αζθάιεηα ηνπ αζζελή, ηνπ πιεξώκαηνο θαη ησλ πνιηηώλ κία ηέηνηα κεηαθνξά απαηηεί ηνλ θαηάιιειν ζρεδηαζκό θαη πξνεηνηκαζία. Σπγθεθξηκέλα: Μεηά ηελ αξρηθή αμηνιόγεζε ησλ θιηληθώλ θαη επηδεκηνινγηθώλ δεδνκέλσλ γηα ηελ θαηάηαμε ηνπ πεξηζηαηηθνύ ζηελ θαηεγνξία ηνπ ππό δηεξεύλεζε ή πηζαλνύ θξνύζκαηνο Ebola θαη γηα ην ζρεδηαζκό ηεο κεηαθνξάο ηνπ αζζελή, πξέπεη λα ππάξρεη επηθνηλσλία κεηαμύ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ, ηνπ ΔΚΔΠΥ, ηεο θεληξηθήο ππεξεζίαο ηνπ ΔΚΑΒ θαη ηνπ δηεπζπληή ηνπ παξαξηήκαηνο ηνπ ΔΚΑΒ, εάλ πξόθεηηαη γηα θξνύζκα εθηόο Αηηηθήο. Σηηο πεξηπηώζεηο κεηαθνξάο αζζελώλ κε ζπκβαηή ζπκπησκαηνινγία γηα αηκνξξαγηθό ππξεηό από ηό Ebola (ππξεηόο > C, θεθαιαιγία, κπαιγίεο, έκεηνη, δηάξξνηεο, θνηιηαθό άιγνο, αηκνξξαγία) θαη ζεηηθό επηδεκηνινγηθό ηζηνξηθό δειαδή δηακνλή ή ηαμίδη ζε ρώξα/πεξηνρή κε επηδεκία από αηκνξξαγηθό ππξεηό Ebola (Σηέξξα Λεόλε, Γνπηλέα, Ληβεξία*) ή επαθή κε αίκα ή άιια ζσκαηηθά πγξά αζζελνύο κε πηζαλή ή επηβεβαησκέλε ινίκσμε από αηκνξξαγηθό ππξεηό Ebola, ηηο ηειεπηαίεο 21 εκέξεο, ην πξνζσπηθό ηνπ αζζελνθόξνπ εθαξκόδεη ηα Μέηξα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο όπσο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. Πξέπεη λα γίλεη επηθνηλσλία κεηαμύ ηνπ ΔΚΑΒ θαη ηνπ λνζνθνκείνπ ζην νπνίν ζα κεηαθεξζεί ν αζζελήο, ώζηε λα είλαη γλσζηή ε γεληθή ηνπ θαηάζηαζε. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηνύλ ηπρόλ ζεξαπεπηηθέο πξάμεηο πνπ πηζαλόλ λα ρξεηαζηνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο. *Οη ρώξεο κπνξεί λα αιιάδνπλ. Αλαδεηήζηε ηελ επηθαηξνπνίεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΚΔΔΛΠΝO (www.keelpno.gr) Σει

2 Τα λνζνθνκείν αλαθνξάο πνπ ζα ππνδερζεί ηνλ αζζελή ζα πξέπεη λα είλαη ιεπηνκεξώο ελεκεξσκέλν θαη λα είλαη δηεπθξηληζκέλε ε ώξα άθημεο ηνπ αζζελνύο, ώζηε λα είλαη ζε εηνηκόηεηα ε νκάδα ππνδνρήο ηνπ αζζελή θαη ε δηαδηθαζία ηεο πεξαηηέξσ δηαρείξηζεο ηνπ εληόο ηνπ λνζνθνκείνπ κε ζηόρν ηελ απνθπγή κεηάδνζεο ηεο λόζνπ. Να είλαη δηαζθαιηζκέλε ε επάξθεηα όινπ ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνύ γηα ηα Μέηξα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ πιεξώκαηνο. Β. Μέηξα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο Πιεξώκαηνο ΔΚΑΒ Τν πξνζσπηθό πνπ εκπιέθεηαη ζηε κεηαθνξά αζζελνύο κε πηζαλή/ επηβεβαησκέλε ινίκσμε από αηκνξξαγηθό ππξεηό Ebola πξέπεη λα εθαξκόδεη ηηο βαζηθέο πξνθπιάμεηο, ηηο πξνθπιάμεηο επαθήο, θαη ηηο πξνθπιάμεηο ζηαγνληδίσλ. Ιδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη ζηελ πξνζηαζία ησλ βιελλνγόλσλ (κάηηα, κύηε, ζηόκα) από εθηίλαμε αίκαηνο ή άιισλ βηνινγηθώλ πγξώλ ηνπ αζζελή ή ηνλ ελνθζαικηζκό κέζσ κνιπζκέλσλ γαληηώλ. Τν πιήξσκα ηνπ αζζελνθόξνπ πξέπεη λα εθαξκόδεη όια ηα απαξαίηεηα Μέηξα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο, θαη ζπγθεθξηκέλα: Γηπιά γάληηα Οιόζσκεο ξόκπεο/θόξκεο κε δηαπεξαηέο, κε καθξηά καλίθηα, κίαο ρξήζεο Οθζαικηθή πξνζηαζία κε γπαιηά ή αζπίδα πξνζώπνπ Μάζθα πςειήο αλαπλεπζηηθήο πξνζηαζίαο (FFP3) Μαθξηά πνδνλάξηα ή/θαη πιαζηηθέο γαιόηζεο Σθόπηκε είλαη ε απνθπγή ρεηξηζκώλ θαηά ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα πξνθιεζεί αεξόιπκα, όπσο δηαζσιήλσζε ηεο ηξαρείαο, ρνξήγεζε θαξκάθσλ κε λεθεινπνηεηή, ηξαρεηαθή αλαξξόθεζε, CPAP. Δάλ θξίλεηαη απαξαίηεην λα γίλεη θάηη από ηα παξαπάλσ, απαηηείηαη πξνζσξηλή ζηάζε ηνπ αζζελνθόξνπ ζε αζθαιή ηνπνζεζία θαη δηαζθάιηζε ηεο εθαξκνγήο κάζθαο πςειήο αλαπλεπζηηθήο πξνζηαζίαο (FFP3) από ην δηαζώζηε. Σπζηήλεηαη ε απνθπγή ηνπνζέηεζεο ελδνθιέβηαο γξακκήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο. Δάλ όκσο θξηζεί απαξαίηεην, πξέπεη ην αζζελνθόξν λα ζηακαηήζεη ζε αζθαιή ηνπνζεζία. Ιδηαίηεξε πξνζνρή απαηηείηαη γηα ηελ αζθαιή ρξήζε θαη απόξξηςε ησλ αηρκεξώλ αληηθεηκέλσλ. Το πλήπωμα ηος αζθενοθόπος: Δθαξκόδεη ηα Μέηξα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο πξηλ ηελ είζνδν ζην ρώξν πνπ βξίζθεηαη ν αζζελήο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο ηνπ θαη ζε όιε ηε δηάξθεηα επαθήο καδί ηνπ. Αθαηξεί ηνλ πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό κε πξνζνρή ώζηε λα κελ έξζεη ζε επαθή ην δέξκα, νη βιελλνγόλνη ή ηα ελδύκαηά ηνπο κε κνιπζκέλα πιηθά (βι. ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο). Ο πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο αθαηξείηαη εθηόο αζζελνθόξνπ ζην ρώξν όπνπ ζα απνιπκαλζεί ην αζζελνθόξν. Η απνθνκηδή ηνπ ρξεζηκνπνηεκέλνπ εμνπιηζκνύ αηνκηθήο πξνζηαζίαο πξέπεη λα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο πεξί κνιπζκαηηθώλ απνβιήησλ. Ο επαλαρξεζηκνπνηνύκελνο αηνκηθόο πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο πξέπεη λα απνιπκαίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Σει

3 Η πγηεηλή ηωλ ρεξηώλ πξέπεη λα εθαξκόδεηαη ζπζηεκαηηθά, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αθαίξεζεο ηνπ εμνπιηζκνύ αηνκηθήο πξνζηαζίαο κεηά από θάζε ζηάδην θαη κεηά ηελ ηειηθή αθαίξεζε ηνπ εμνπιηζκνύ αηνκηθήο πξνζηαζίαο. Γ. Μέηξα Πξνζηαζίαο ηνπ Αζζελνθόξνπ Τν αζζελνθόξν πνπ ζα κεηαθέξεη ην ππό δηεξεύλεζε ή πηζαλό θξνύζκα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλν κε ηε ρξήζε δύν πηζαλώλ πξαθηηθώλ: είηε κε ηνλ εηδηθό πιαζηηθό θισβό θνξείνπ απνκόλσζεο ηνπ αζζελή, είηε κε θάιπςε κε πιαζηηθό πιηθό όιεο ηεο θακπίλαο. Η θάιπςε κε πιαζηηθό πξνζηαζίαο κε ζθνπό λα δηαρσξηζηεί ε θακπίλα αζζελνύο από ην ππόινηπν αζζελνθόξν γίλεηαη θαιύπηνληάο ην πάησκα, ηελ νξνθή, ηα θαζίζκαηα, ηηο πόξηεο θαη ηα ξάθηα κε αδηαπέξαζην πιηθό (ζεινθάλ). Απαηηνύκελα πιηθά: Γηάθαλν πιαζηηθό θάιπκκα Κνιιεηηθή ηαηλία Χαιίδη Γηαδηθαζία: Tν θάιπκκα πξέπεη λα θαιύπηεη όιεο ηηο επηθάλεηεο. Όιεο νη ξσγκέο πξέπεη λα ζθξαγίδνληαη κε θνιιεηηθή ηαηλία. Κάιπςε ηεο νξνθήο θαη αζθάιηζε κε θνιιεηηθή ηαηλία. Κάιπςε ηνπ παηώκαηνο θαη ζηεξέσζε ζηα θαζίζκαηα θαη ζηα πιατλά ώζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα θνίιν (ζαλ κπνι) ζε κία πξνζπάζεηα λα δηνρεηεύνληαη όια ηα ζσκαηηθά πγξά πξνο ην θέληξν ηνπ παηώκαηνο ώζηε λα ζπγθεληξσζνύλ ζε έλα ζεκείν. Τνπνζέηεζε πιαζηηθνύ θαιύκκαηνο ζηα πιατλά θαη κπξνζηηλά ηνηρώκαηα ζηεξεώλνληαο ην ζηηο άθξεο ηνπ θαιύκκαηνο ηεο νξνθήο θαη ηνπ δαπέδνπ κε θνιιεηηθή ηαηλία έηζη ώζηε θάζε ξνή πγξνύ λα είλαη πξνο ην θάιπκκα ηνπ δαπέδνπ. Τν θάιπκκα ησλ ηνηρσκάησλ πξέπεη λα ππεξθαιύπηεη ηηο άθξεο ηνπ άιινπ θαιύκκαηνο νπόηε λα κελ είλαη δπλαηή ε δηαξξνή πγξώλ κε ηε βαξύηεηα κεηαμύ ησλ θαιπκκάησλ. Μπνξεί αλ θξηζεί αλαγθαίν λα γίλνπλ κηθξέο ηξύπεο ζην θάιπκκα θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ζεκείν πνπ αληηζηνηρεί ζην ζύζηεκα εμαεξηζκνύ ζηελ νξνθή (πξνζνρή όρη ην ζύζηεκα θιηκαηηζκνύ) γηα ζσζηή ξνή θαη αληαιιαγή αέξα. Κάιπςε ησλ πίζσ πνξηώλ θαη ζηεξέσζε κε θνιιεηηθή ηαηλία. Τν θνξείν πξέπεη λα θαιύπηεηαη κε αδηαπέξαζην θάιπκκα ηνπ ζηξώκαηνο θαη λα ζηεξεώλεηαη κε θνιιεηηθή ηαηλία. Σηελ θακπίλα αζζελή πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα ηα απαξαίηεηα θάξκαθα, εηδηθά ζεζεκαζκέλνη ζάθνη κνιπζκαηηθώλ απνξξηκκάησλ θαζώο θαη επηπιένλ κάζθεο FFP3, γάληηα θαη πνδνλάξηα ζε ζπζθεπαζίεο πνπ ζα ηα πξνζηαηεύνπλ από πηζαλή επηκόιπλζε. Γ. Πξνζέγγηζε ηνπ ρώξνπ πνπ βξίζθεηαη ν αζζελήο Μεηά από ελεκέξσζε ηνπ ΔΚΑΒ ζρεηηθά κε αλάγθε κεηαθνξάο ύπνπηνπ/πηζαλνύ θξνύζκαηνο αηκνξξαγηθoύ ππξεηνύ Δbola, ην πξνζσπηθό ηνπ αζζελνθόξνπ εθαξκόδεη ηα Μέηξα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο πξηλ πξνζεγγίζεη ην ρώξν πνπ βξίζθεηαη ν αζζελήο. Σει

4 Ο αζζελήο θαηά ηε δηάξθεηα αλακνλήο γηα ηε κεηαθνξά ηνπ ζε λνζνθνκείν παξακέλεη ζε ζπγθεθξηκέλν ρώξν θαηά ην δπλαηό καθξηά από άιια άηνκα θαη απνθεύγεη ηηο άζθνπεο κεηαθηλήζεηο. Τν πξνζσπηθό ηνπ αζζελνθόξνπ πιεζηάδεη κε κεγάιε πξνζνρή ην ύπνπην/ πηζαλό θξνύζκα δηόηη κπνξεί ν αζζελήο λα κελ είλαη ζπλεξγάζηκνο ζηα πιαίζηα λεπξνινγηθώλ επηπινθώλ ηεο λόζνπ. Δ. Μεηαθνξά ηνπ αζζελή ζην λνζνθνκείν Η κεηαθνξά ηνπ αζζελή ζα γίλεη κε πιήξσκα ηξηώλ αηόκσλ. Τν ηξίην άηνκν, ο οδηγόρ, ζα εθαξκόδεη ηα Μέηξα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο αιιά δε ζα έιζεη θαζόινπ ζε επαθή κε ηνλ αζζελή θαη δελ ζα εηζέιζεη πνηέ ζηελ θακπίλα ηνπ αζζελή έηζη ώζηε λα παξακείλεη ακόιπληνο ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο θαη λα κε κνιπλζεί ε θακπίλα ηνπ νδεγνύ. Μπνξεί κόλν λα αλνίμεη ηελ πίζσ πόξηα ηνπ αζζελνθόξνπ θαη λα ηελ πηάζεη από ηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα. Δπίζεο, ζα έρεη ζπζθεπή ςεθαζκνύ πνπ ζα πεξηέρεη δηάιπκα ρισξίλεο 1:10, πνπ έρεη απνδεδεηγκέλε απνηειεζκαηηθόηεηα έλαληη ηνπ ηνύ. Τα δύν πξώηα άηνκα ζα κεηαθέξνπλ ηνλ αζζελή θαη ζα ηνλ ζπλνδεύνπλ ζηελ θακπίλα αζζελή ζην αζζελνθόξν. Πξηλ από ηελ επαθή κε ηνλ αζζελή θάζε άηνκν ηνπ πιεξώκαηνο ζα θνξέζεη ηα Μέηξα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο ελώ άιιν άηνκν (κπνξεί θαη ν νδεγόο, ή κεηαμύ ηνπο) ειέγρεη γηα ζέκαηα αθεξαηόηεηα ηεο ζηνιήο ή εθηεζεηκέλα ζεκεία ηνπ ζώκαηνο. Σ. Καηά ηελ άθημε ηνπ αζζελή ζην λνζνθνκείν Ο νδεγόο ελεκεξώλεη γηα ηελ άθημε θαη αξρίδεη ν ζπληνληζκόο κε ην πξνζσπηθό ηνπ λνζνθνκείνπ γηα ηελ παξαιαβή ηνπ αζζελνύο. Ο νδεγόο σο ηξίην κέινο ηνπ πιεξώκαηνο παξακέλεη πάληα ζε απόζηαζε αζθαιείαο (>1 κέηξν) από ηνλ αζζελή θαη αλνίγεη ηηο πίζσ πόξηεο ηνπ αζζελνθόξνπ. Τα δύν πξώηα κέιε ηνπ πιεξώκαηνο απνβηβάδνπλ ην θνξείν κε ηνλ αζζελή από ην αζζελνθόξν. Τν ηξίην κέινο ηνπ πιεξώκαηνο αθνινπζεί ην θνξείν θαη ςεθάδεη όιε ηε δηαδξνκή ηνπ θνξείνπ, ηηο πόξηεο ηνπ αζζελνθόξνπ, ηηο ξόδεο ηνπ θνξείνπ θαη ηηο γαιόηζεο ηνπ πξνζσπηθνύ κε δηάιπκα ρισξίλεο 1:10. Ο αζζελήο παξαιακβάλεηαη από ην πξνζσπηθό ηνπ λνζνθνκείνπ αλαθνξάο. Τν πιήξσκα ηνπ αζζελνθόξνπ ζα αθαηξέζεη θαη απνξξίςεη ηα Μέηξα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (επηζπλάπηνληαη νδεγίεο) ζε εηδηθά απνκνλσκέλν ρώξν ηνπ λνζνθνκείνπ όπνπ ζα απνιπκαλζεί θαη ην αζζελνθόξν. Η απνθνκηδή ηνπ ρξεζηκνπνηεκέλνπ εμνπιηζκνύ Μέηξσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο πξέπεη λα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο πεξί κνιπζκαηηθώλ απνβιήησλ. Η Υγηεηλή ησλ ρεξηώλ πξέπεη λα εθαξκόδεηαη ζπζηεκαηηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αθαίξεζεο ηνπ εμνπιηζκνύ Μέηξσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο κεηά από θάζε ζηάδην θαη κεηά ηελ ηειηθή αθαίξεζε ηνπ εμνπιηζκνύ. Τν θνξείν θαη όινο ν εμνπιηζκόο ηνπ αζζελνθόξνπ ζεσξείηαη κνιπζκαηηθόο θαη πξέπεη λα δηαρεηξηζηνύλ κε εθαξκνγή ησλ Μέηξσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο κέρξη λα απνιπκαλζνύλ. Ε. Καζαξηζκόο θαη απνιύκαλζε πεξηβάιινληνο αζζελνθόξνπ κεηά ηε κεηαθνξά αζζελή κε ππό δηεξεύλεζε, πηζαλή ή επηβεβαηωκέλε ινίκωμε από αηκνξξαγηθό ππξεηό Ebola Τν πξνζσπηθό πνπ ζα αλαιάβεη ηε δηαδηθαζία θαζαξηζκνύ θαη απνιύκαλζεο ηνπ αζζελνθόξνπ ζα πξέπεη λα εθαξκόδεη ηα αθόινπζα: Σει

5 Να εθαξκόζεη όια ηα Μέηξα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο πνπ πξναλαθέξζεθαλ θαη επηπιένλ ειαζηηθά γάληηα θαζαξηόηεηαο. Να ρξεζηκνπνηεί ηα ελδεδεηγκέλα πξντόληα θαζαξηζκνύ θαη απνιύκαλζεο κε απνδεδεηγκέλε δξαζηηθόηεηα έλαληη ηνπ ηνύ. Τα πξνζηαηεπηηθά θαιύκκαηα ηεο θακπίλαο αζζελνύο ηνπ αζζελνθόξνπ δηπιώλνληαη θαη απνξξίπηνληαη ζε δηπινύο ζάθνπο θαη κεηά ζηνπο εηδηθνύο θάδνπο κνιπζκαηηθώλ απνβιήησλ Όινο ν ρώξνο ηνπ αζζελνθόξνπ θαη νη επηθάλεηεο ζα πξέπεη λα θαζαξηζηνύλ θαη λα απνιπκαλζνύλ θαζώο θαη ηα εμσηεξηθά ρεξνύιηα ησλ πνξηώλ. Σε θειίδεο αίκαηνο ή άιισλ βηνινγηθώλ πγξώλ ζα πξέπεη πξώηα λα εθαξκόδεηαη δηάιπκα ρισξίλεο. Σηε ζπλέρεηα νη θειίδεο απνκαθξύλνληαη θαη νη επηθάλεηεο θαζαξίδνληαη κε απνξξππαληηθό θαη λεξό θαη απνιπκαίλνληαη. Τα εθαξκνδόκελα απνιπκαληηθά ζα πξέπεη λα έρνπλ απνδεδεηγκέλε δξαζηηθόηεηα έλαληη ηνπ ηνύ γηα λα απνθεπρζεί ε αδξαλνπνίεζε ηνπο από ηηο πξσηεΐλεο ησλ βηνινγηθώλ πγξώλ. Ο επαλαρξεζηκνπνηνύκελνο ηαηξηθόο εμνπιηζκόο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζε εηδηθνύο ζεζεκαζκέλνπο ζάθνπο κνιπζκαηηθώλ απνξξηκκάησλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα θαζαξίδεηαη θαη λα απνιπκαίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή από εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό κε ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνύ αηνκηθήο πξνζηαζίαο. Όινο ν εμνπιηζκόο κίαο ρξήζεο πξέπεη λα απνξξίπηεηαη ζε δηπιέο ζαθνύιεο θαη κεηά ζηνλ εηδηθό θάδν κνιπζκαηηθώλ απνβιήησλ. Τα ζηξώκαηα θαη ηα καμηιάξηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζα πξέπεη λα είλαη κηαο ρξήζεο θαη λα απνξξίπηνληαη ζε εηδηθνύο θάδνπο κνιπζκαηηθώλ απνβιήησλ. Αθαίξεζε ηνπ εμνπιηζκνύ Μέηξσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο από ην πξνζσπηθό θαζαξηζκνύ ηνπνζέηεζε ζε δηπιή ζαθνύια θαη απόξξηςε ζε θάδν κνιπζκαηηθώλ απνβιήησλ Πιύζηκν ηεο εμσηεξηθήο επηθάλεηαο ηνπ αζζελνθόξνπ. Ζ. Παξαθνινύζεζε ηνπ πξνζωπηθνύ αζζελνθόξνπ πνπ κεηέθεξε αζζελή κε πηζαλή ή επηβεβαηωκέλε ινίκωμε από αηκνξξαγηθό ππξεηό Ebola Τν ΔΚΑΒ ζε ζπλεξγαζία κε ην ΚΔΔΛΠΝΟ ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζεη ηελ ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ γηα ηε δηαρείξηζε πεξηζηαηηθνύ κε πηζαλή ινίκσμε από ηό Ebola θαη λα ζέζεη ζε εθαξκνγή δηαδηθαζίεο παξαθνινύζεζεο όινπ ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ κπνξεί λα έρεη εθηεζεί ζηνλ ηό. Τν πξνζσπηθό πνπ αλαθέξεη έθζεζε ζε αίκα ή άιια βηνινγηθά πγξά αζζελνύο κε πηζαλή ή επηβεβαησκέλε ινίκσμε από ηό Ebola, πξέπεη άκεζα λα: Πιέλεη ην δέξκα κε ζαπνύλη θαη άθζνλν λεξό. Σε πεξίπησζε επαθήο βιελλνγόλσλ (π.ρ. κάηηα) ζπζηήλεηαη πιύζε κε άθζνλν λεξό ή νθζαικηθό δηάιπκα. Τα άηνκα πνπ έρνπλ εθηεζεί, αμηνινγνύληαη θιηληθά θαζεκεξηλά θαη κε έιεγρν ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπο δύν θνξέο ηελ εκέξα γηα ρξνληθό δηάζηεκα 21 εκεξώλ από ηελ ηειεπηαία αλαθεξόκελε έθζεζε. Σε πεξίπησζε εκθάληζεο ππξεηνύ ή άιισλ ζπκπησκάησλ όπσο αδπλακία, κπαιγίεο, έκεηνο, δηάξξνηα ή αηκνξξαγία κεηά από απξνζηάηεπηε έθζεζε ζε πηζαλό ή επηβεβαησκέλν θξνύζκα, ζπζηήλεηαη ε άκεζε απνκάθξπλζε από ηελ εξγαζία θαη ε απνκόλσζε, κε ηαπηόρξνλε ελεκέξσζε ηνπ ΔΚΑΒ θαη ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ γηα ηελ πεξαηηέξσ δηαρείξηζε. Σει

OΓΖΓΙΔ ΓΙΑ ΣΖ ΓΙΑΥΔΙΡΙΖ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΜΔ ΠΙΘΑΝΖ ΛΟΙΜΩΞΖ ΑΠΟ ΣΟ ΝΔΟ MERS ΚΟΡΟΝΑΪΟ (MERS- CoV) Δ ΥΩΡΟΤ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ.

OΓΖΓΙΔ ΓΙΑ ΣΖ ΓΙΑΥΔΙΡΙΖ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΜΔ ΠΙΘΑΝΖ ΛΟΙΜΩΞΖ ΑΠΟ ΣΟ ΝΔΟ MERS ΚΟΡΟΝΑΪΟ (MERS- CoV) Δ ΥΩΡΟΤ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ. OΓΖΓΙΔ ΓΙΑ ΣΖ ΓΙΑΥΔΙΡΙΖ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΜΔ ΠΙΘΑΝΖ ΛΟΙΜΩΞΖ ΑΠΟ ΣΟ ΝΔΟ MERS ΚΟΡΟΝΑΪΟ (MERS- CoV) Δ ΥΩΡΟΤ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ Απξίιηνο 2014 Α. Δηζαγσγή Σν Κέληξν Διέγρνπ θαη Πξφιεςεο Ννζεκάησλ (ΚΔΔΛΠΝΟ) ελεκεξψλεη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΙΕΙΝΗ ΣΩΝ ΥΕΡΙΩΝ. Όλγα Δαληγγάπος R.N., M.Sc.

ΤΓΙΕΙΝΗ ΣΩΝ ΥΕΡΙΩΝ. Όλγα Δαληγγάπος R.N., M.Sc. ΤΓΙΕΙΝΗ ΣΩΝ ΥΕΡΙΩΝ Όλγα Δαληγγάπος R.N., M.Sc. 1 I. Ο κοπόρ: Σηρ ζυζηήρ ςγιεινήρ ηυν σεπιών είλαη ε πξόιεςε ηεο δηαζπνξάο ησλ κηθξνβίσλ από αζζελή ζε αζζελή, αιιά θαη ζην πξνζσπηθό ηνπ λνζνθνκείνπ, κεηώλνληαο

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ μεηαθοπάρ αίμαηορ και παπαγώγων ηος και λοιπού βιολογικού ςλικού

Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ μεηαθοπάρ αίμαηορ και παπαγώγων ηος και λοιπού βιολογικού ςλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 2 η Τ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΙΟΤ «Κ Τ Λ Ι Σ Ε Ι Ο» Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ μεηαθοπάρ αίμαηορ και παπαγώγων ηος και λοιπού βιολογικού ςλικού ΕΙΑΓΩΓΗ Η κεηαθνξά βηνινγηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΗΙΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΓΡΙΠΗ Α (Η1Ν1)

ΥΡΗΙΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΓΡΙΠΗ Α (Η1Ν1) ΥΡΗΙΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΓΡΙΠΗ Α (Η1Ν1) Επιμέλεια ζύνηαξηρ: Γπαθείο Ελέγσος Λοιμώξευν ΓΝΑ ΚΑΣ Κηθιζιά, Μάιορ 2009 ΕΡΧΣΗΕΙ ΚΑΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΣΟ ΝΕΟ ΙΟ Α(Η1Ν1) Σι είναι ο νέορ ιόρ ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ Πεξηερόκελα Δηζαγσγή Απηό ην βηβιηάξην ζα είλαη ρξήζηκν αλ εζείο ή θάπνην άιιν άηνκν από ην νηθνγελεηαθό ή ην θηιηθό ζαο πεξηβάιινλ έρεη δηαγλσζζεί κε θαξθίλν

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Πεξηερόκελα 1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ... 3 3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ)

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΑΓΑΠΗΟ ΑΓΑΠΗΟΤ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ / ΔΞΔΣΑΣΖ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ ΤΝΓΔΜΟΤ ΚΑΗ ΣΑΓΜΑΣΟ ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟ Αθνξκή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ 1 ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ ΟΤΗΑ/ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΔΗΑ/ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο Κσδηθόο Πξντόληνο Ολνκαζία Οπζίαο: πλώλπκα: Υεκηθή Ολνκαζία & Σύπνο: Trade name: Αζβέζηεο Άλπδξνο Αζβέζηεο, Άζβεζηνο, Πέηξα Αζβέζηε,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΑΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΔΝΗΥΤΖ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ ΟΓΟ ΚΛΔΗΟΒΖ ΑΡ. 18 ΠΔΗΡΑΗΑ Γξ. ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ Κ. ΚΑΚΑΛΗΑΓΚΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG πνπδαζηήο: Μαξίλνο Αλδξένπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Μαηδηλνο

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ

1.1 ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ 1 o Πεξηερόκελα 1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ... 1 1.1.1 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΗΑΣΡΗΚΖ... 2 1.1.2 ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝΣΩΝ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΩΝ... 5 1.1.3 ΔΠIΠΔΓΑ EΠΔΗΓΟΤΑ ΗΑΣΡΗΚΖ...

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

Αναρρόφθςθ πνευμονικϊν εκκρίςεων

Αναρρόφθςθ πνευμονικϊν εκκρίςεων Αναρρόφθςθ πνευμονικϊν εκκρίςεων Περιςτερόπουλοσ Αργφρθσ Φυςικοκεραπευτισ MSc Ζνασ οδθγόσ που περιγράφει βιμα-βιμα τθν τεχνικι τθσ αναρρόφθςθσ των πνευμονικϊν εκκρίςεων. Η ζκδοςθ αυτι αφορά ςυνοδοφσ, ςυγγενείσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθόο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκόδηνο : Μόξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ Ππλνπηηθέο Πεκεηώζεηο ζε ζέκαηα Ξξώησλ Βνεζεηώλ

ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ Ππλνπηηθέο Πεκεηώζεηο ζε ζέκαηα Ξξώησλ Βνεζεηώλ ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ Ππλνπηηθέο Πεκεηώζεηο ζε ζέκαηα Ξξώησλ Βνεζεηώλ Ισμήνη Α. Λυμπέρη Δκπαιδεύηπια Νοζηλεύηπια Τπηπεζίαρ «Αγυγή Τγείαρ» ηος Δ.Δ. Κοινυνιολόγορ MSc ζηη Γιοίκηζη Μονάδυν Τγείαρ Φοιηήηπια ζηο Π.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 3 ν

Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 3 ν Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 3 ν ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΦΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ Πηγή: Κένηρο Ελέγτοσ και Πρόληυης Νοζημάηφν (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.).

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. Γεληθή Γηεύζπλζε Ιεηηνπξγίαο & Αλάπηπμεο Γηεύζπλζε Δμνπιηζκνύ Πρνιείσλ Σκήκα Πξνδηαγξαθώλ, Σππνπνίεζεο & Έξεπλαο Αγνξάο Δμνπιηζηηθώλ Μέζσλ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Κνηδακπαζάθεο Πιαζηηθόο Χεηξνπξγόο. Οδεγόο Αηζζεηηθήο Πιαζηηθήο Χεηξνπξγηθήο

Σ. Κνηδακπαζάθεο Πιαζηηθόο Χεηξνπξγόο. Οδεγόο Αηζζεηηθήο Πιαζηηθήο Χεηξνπξγηθήο Σ. Κνηδακπαζάθεο Πιαζηηθόο Χεηξνπξγόο Οδεγόο Αηζζεηηθήο Πιαζηηθήο Χεηξνπξγηθήο ΑΘΗΝΑ 2009 Ληπναλαξξόθεζε Η εληνπηζκέλε ζπζζώξεπζε ιίπνπο είλαη ζπρλή δπζκνξθία πνπ ηαιαηπσξεί πνιιέο γπλαίθεο, θπξίσο έγγακεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Άξζξν 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Βάζεη ηεο 626/11 απνθάζεσο ηνπ Γ.Σ. Γήκνπ Βόιβεο ΑΓΑ: 4Α86Ω9Ω-Ω6Ε όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξίζκ. 105/12 απόθαζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΔΩ 77-79 ΑΘΖΝΑ Σ.Κ. 11855 ΣΖΛ.: 210 3411080, FAX 210 3413573 Σν παξόλ εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΚΡΟΤΜΑΣΧΝ ΤΠΟ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΓΙΑ ΓΡΙΠΗ Οκτώβριος 2013

ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΚΡΟΤΜΑΣΧΝ ΤΠΟ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΓΙΑ ΓΡΙΠΗ Οκτώβριος 2013 ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΚΡΟΤΜΑΣΧΝ ΤΠΟ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΓΙΑ ΓΡΙΠΗ Οκτώβριος 2013 Δπγαζηηπιακή διάγνυζη γπίπηρ δεν απαιηείηαι για ηην σοπήγηζη ανηιφικήρ θεπαπείαρ, ηδηαίηεξα θαηά ηελ πεξίνδν απμεκέλεο δξαζηεξηόηεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΠΟΛΤΥΛΧΡΙΧΜΔΝΑ ΓΙΦΑΙΝΤΛΙΑ (PCBs) ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΑ ΠΟΛΤΥΛΧΡΙΧΜΔΝΑ ΓΙΦΑΙΝΤΛΙΑ (PCBs) ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ ΣΑ ΠΟΛΤΥΛΧΡΙΧΜΔΝΑ ΓΙΦΑΙΝΤΛΙΑ (PCBs) ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ ΦΟΙΣΗΣΔ: Γατηαλάξνο Δπάγγεινο Κνπηζνύθνπ Γηνλπζία Κξηπηληίξε Υαξίθιεηα Λεηβαδάξα Μαξίλα Μαξγαξίηε Δπδνμία Παξήρζεζαλ γηα πξώηε θνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ BREVIBLOC 10 mg/ml Γηάιπκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Esmolol hydrochloride 10 mg/ml Η σζκσηηθόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ Η αλεκεπινγηά είλαη κηα νμεία ηνγελήο λόζνο, κε ραξαθηεξηζηηθό εμάλζεκα, πνπ πξνθαιείηαη από ηνλ ηό ηεο αλεκεπινγηάο- έξπεηα δσζηήξα (VZV), ν νπνίνο αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ- ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΚΗΛΚΗ ΣΜΖΜΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ & ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ (ΘΕΩΡΙΑ) ΔΤΡΤΓΗΚΖ ΠΑΠΑΥΡΖΣΟΤ Δξγ.πλεξγάηεο- ΒA(Hons), MSc ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΥΔΓΗΑΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ. A. ηεο αίζνπζαο ηεο Γεξνπζίαο ζηνλ Α όξνθν ηνπ θηηξίνπ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ.

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ. A. ηεο αίζνπζαο ηεο Γεξνπζίαο ζηνλ Α όξνθν ηνπ θηηξίνπ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΣΙΡΙΩΝ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ πξνθεηκέλνπ λα αληηθαηαζηαζεί ε ππάξρνπζα κνθέηα A. ηεο αίζνπζαο ηεο Γεξνπζίαο ζηνλ Α όξνθν ηνπ θηηξίνπ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ.

Διαβάστε περισσότερα