Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - COM(2013) 319 final.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - COM(2013) 319 final."

Transcript

1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2013 (04.06) (OR. en) 10460/13 PECHE 241 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU, Διευθυντής Ημερομηνία Παραλαβής: 31 Μαΐου 2013 Αποδέκτης: κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: COM(2013) 319 final Θέμα: Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο όσον αφορά διαβούλευση για τις αλιευτικές δυνατότητες κατά το 2014 Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - COM(2013) 319 final. συνημμ.: COM(2013) 319 final 10460/13 γπ DG B 3B EL

2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2013) 319 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ όσον αφορά διαβούλευση για τις αλιευτικές δυνατότητες κατά το 2014 EL EL

3 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ όσον αφορά διαβούλευση για τις αλιευτικές δυνατότητες κατά το ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έγγραφο καθορίζει τις αρχικές προθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον καθορισμό των συνολικών επιτρεπόμενων αλιευμάτων (TAC) και των επιπέδων της αλιευτικής προσπάθειας στα ευρωπαϊκά ύδατα και για τους ευρωπαίους αλιείς το Τα κράτη μέλη και τα περιφερειακά γνωμοδοτικά συμβούλια (ΠΓΣ) καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους για εξέταση από την Επιτροπή πριν από τη λήψη τελικής απόφασης σχετικά με τις προτάσεις της Επιτροπής. H κατάσταση των ιχθυαποθεμάτων στα ευρωπαϊκά ύδατα του Ατλαντικού και στα γειτονικά ύδατα εξακολουθεί να βελτιώνεται. Περισσότερα αποθέματα αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης εντός των ορίων της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης (ΜΒΑ). Οι γνώσεις σχετικά με την κατάσταση των αποθεμάτων στη Μεσόγειο και στη Μαύρη Θάλασσα βελτιώνονται επίσης. Η υπεραλίευση πρέπει να συνεχίσει να μειώνεται σταδιακά. Τα κύρια μέσα για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι οι προσαρμογές στα επίπεδα των αλιευτικών δυνατοτήτων, ήτοι οι προσαρμογές στην επιτρεπόμενη δομή των αλιευτικών εργαλείων με στόχο τη βελτίωση της επιλεκτικότητας. Μετά την αναμενόμενη έγκριση της μεταρρύθμισης της κοινής αλιευτικής πολιτικής, με βάση πρόταση της Επιτροπής 1, προβλέπεται ότι από το 2014 οι υποχρεώσεις εκφόρτωσης όλων των ιχθύων που αλιεύονται, σταδιακά θα αρχίσουν να ισχύουν χωριστά για κάθε τύπο αλιείας. Αυτό αναμένεται να συμβάλει επίσης στη διατήρηση των ιχθυαποθεμάτων. Η εξάλειψη της υπεραλίευσης θα οδηγήσει στη σημαντική μείωση του κινδύνου εξάντλησης εμπορεύσιμων αλιευμάτων, στη βελτίωση της κερδοφορίας των αλιευτικών στόλων, στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και της κατανάλωσης καυσίμων, καθώς και στην εξασφάλιση πιο σταθερού και αξιόπιστου εφοδιασμού με ψάρια για τους καταναλωτές. Σημαίνει επίσης μείωση των επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον και στα ευαίσθητα είδη, όπως είναι τα δελφίνια και τα κοράλλια. Τα μέτρα αυτά θα συμβάλουν στην επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης μέχρι το 2020, όπως προβλέπεται από την οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική 2. Η εξάλειψη της υπεραλίευσης αποτελεί επίσης, εν μέρει, λύση για την απαγόρευση των απορρίψεων, καθώς περισσότερα ψάρια θα έχουν την ευκαιρία να αναπτυχθούν σε εμπορεύσιμο μέγεθος και θα είναι πολύ ευκολότερο για τους αλιείς να αλιεύουν ψάρια στο σωστό μέγεθος, δίχως να αλιεύουν ταυτόχρονα τα μικρότερα ψάρια. Λαμβάνοντας υπόψη τα οφέλη της αλιείας ΜΒΑ, θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να επιτευχθεί η προϋπόθεση αυτή το συντομότερο δυνατόν. Η Επιτροπή προτίθεται να ακολουθήσει τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις του Διεθνούς Συμβουλίου για την Εξερεύνηση της Θάλασσας (ICES) και της Επιστημονικής, Τεχνικής και Οικονομικής Επιτροπής Αλιείας (ΕΤΟΕΑ) σχετικά με την επίτευξη της ΜΒΑ με χαμηλό κίνδυνο εξάντλησης των αποθεμάτων. Τα προαναφερόμενα αποτελούν την ίδια βάση για την 1 2 COM(2011) 425 τελικό. Οδηγία 2008/56/ΕΚ, ΕΕ L 164 της , σ. 19 EL 2 EL

4 υποβολή προτάσεων για τις αλιευτικές δυνατότητες, η οποία ίσχυε και για τις αλιευτικές περιόδους Όταν οι βιολογικές πληροφορίες για μεμονωμένα ιχθυαποθέματα είναι ελλιπείς και δεν είναι δυνατή η ποσοτική εκτίμηση της ΜΒΑ, η Επιτροπή θα χρησιμοποιεί αξιολογήσεις και ποιοτικές γνωμοδοτήσεις που έχουν διατυπωθεί από τους ίδιους επιστημονικούς φορείς, χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες πληροφορίες ως βάση για τις προτάσεις της, με βάση την αρχή της προφύλαξης με διαφανή και συστηματικό τρόπο. Για ορισμένα αποθέματα δεν θα προτείνονται αλλαγές των TAC, εκτός εάν με βάση νέα αποδεικτικά στοιχεία προκύπτει ότι είναι αναγκαίες. 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των αποθεμάτων στα ευρωπαϊκά ύδατα του Ατλαντικού (παράρτημα 1α) δείχνουν σημαντική βελτίωση στο ποσοστό των αποθεμάτων για τα οποία διατίθενται επιστημονικές συμβουλές όσον αφορά τα ασφαλή βιολογικά όρια (πίνακας 1). Το ποσοστό αυτό αυξήθηκε από 35 % για το 2012 σε 50 % για το Ο αριθμός των αποθεμάτων για τα οποία διατίθενται πλήρεις εκτιμήσεις αυξήθηκε σταδιακά από 29 το 2007 σε 46 το 2013, γεγονός το οποίο αντανακλά τη βελτίωση που έχει σημειωθεί όσον αφορά τις επιστημονικές γνώσεις στις οποίες βασίζονται οι γνωμοδοτήσεις (πίνακας 5). Η εφαρμογή νέας μεθοδολογίας από το ICES σε περιπτώσεις όπου τα στοιχεία είναι περιορισμένα, είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθεί ο αριθμός των αποθεμάτων για τα οποία υπήρχαν διαθέσιμες ποσοτικές συμβουλές, από 47 σε 77 αποθέματα. Σημειώνεται συνεχής βελτίωση της κατάστασης των αποθεμάτων (πίνακας 2). Ο αριθμός των αποθεμάτων που αποτελούν αντικείμενο υπεραλίευσης (όπου η πιο πρόσφατη θνησιμότητα λόγω αλιείας είναι υψηλότερη από εκείνη που θα οδηγήσει σε ΜΒΑ) μειώθηκε από 47 % κατά το προηγούμενο έτος σε 39 % το τρέχον έτος. Περισσότερα αποθέματα αποτελούν αντικείμενο γνωμοδότησης για μείωση των αλιευμάτων στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο (πίνακας 3). Αυτά είναι ο μπακαλιάρος και η γλώσσα στη Θάλασσα της Ιρλανδίας η ρέγγα στην Κελτική Θάλασσα, οι γαρίδες (Pandalus) στη Βόρεια Θάλασσα και το νταούκι του Ατλαντικού στα δυτικά της Σκωτίας. Η Νορβηγία εξαιρέθηκε από την κατηγορία αυτή για το Από το 2011 έχουν καθοριστεί από τα κράτη μέλη TAC για 6 αποθέματα 3. Αυτή η ανάθεση με την επιφύλαξη μέτρων διασφάλισης όσον αφορά την ορθή διαχείριση αφορούσε περιπτώσεις στις οποίες μόνον ένα κράτος μέλος είχε ενδιαφέρον για κάποιο είδος αλιείας. Προβληματίζει το γεγονός ότι τα κράτη μέλη δεν κατάφεραν να συμμορφωθούν πλήρως με τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων, στις περισσότερες περιπτώσεις λόγω έλλειψης τεχνικής βάσης για πλήρη αξιολόγηση της κατάστασης των σχετικών αποθεμάτων, ώστε να επιτραπεί ο καθορισμός συγκεκριμένων στόχων ΜΒΑ για τους εν λόγω πόρους. Είναι δύσκολο να εκτιμηθεί σε ποιο βαθμό τα TAC που έχουν υιοθετηθεί είναι σύμφωνα με την κοινή αλιευτική πολιτική σε σχέση με τη βιωσιμότητα. Η Επιτροπή θα επανεξετάσει περαιτέρω το θέμα αυτό κατά τη διάρκεια του Κατά το Συμβούλιο του Δεκεμβρίου του 2012 η Δανία, η Γερμανία, οι Κάτω Χώρες, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο συμφώνησαν ότι η μείωση της θνησιμότητας λόγω αλιείας για τα αποθέματα γάδου πρέπει να παραμείνει προτεραιότητα, και ότι τα κράτη μέλη θα αναπτύξουν μέτρα μείωσης των απορρίψεων και αποφυγής των κοπαδιών γάδου το Άρθρο 6 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 39/2013 του Συμβουλίου, ΕΕ L23, της EL 3 EL

5 Οι σημερινές γνώσεις όσον αφορά την κατάσταση των αλιευτικών αποθεμάτων περιγράφονται παρακάτω σε περιφερειακή βάση 4. Πελαγικά αποθέματα Βορειοανατολικού Ατλαντικού: Τα περισσότερα αποθέματα ρέγγας (στη Βόρεια Θάλασσα, στα Δυτικά της Σκωτίας, στη Δυτική Βαλτική, στη Βοθνιακή θάλασσα, στη Θάλασσα της Ιρλανδίας και στην Κελτική Θάλασσα) και παπαλίνας της Βαλτικής αλιεύονται σήμερα σε ποσοστά αλίευσης ΜΒΑ ή εντός αυτών. TAC που αντιστοιχούν στη ΜΒΑ έχουν καθοριστεί για το 2013 σε όλες τις περιπτώσεις εκτός από την περίπτωση της ρέγγας της Βοθνιακής θάλασσας. Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί όσον αφορά ορισμένα άλλα πελαγικά αποθέματα: το δυτικό απόθεμα σκουμπριού, η ρέγγα που απαντάται βορειοδυτικά της Ιρλανδίας, στον Κόλπο της Ρίγας και στην κύρια λεκάνη της Βαλτικής, αποτελούν αντικείμενο υπεραλίευσης. Η κατάσταση του σκουμπριού αποτελεί αντικείμενο ανησυχίας. Η Ένωση εξακολουθεί να επιδιώκει τη συναίνεση της Ισλανδίας και των Φερόων Νήσων ώστε να συμβάλουν από κοινού με τη Νορβηγία και την ΕΕ στη βιώσιμη διαχείριση του σκουμπριού. Κάτι τέτοιο δεν ήταν εφικτό έως σήμερα. Το σύνολο των TAC που είχαν καθοριστεί από την ΕΕ, από τη Νορβηγία, από τις Νήσους Φερόε και από την Ισλανδία το 2013 (πλην των αλιευμάτων της Ρωσίας) υπερέβαινε και πάλι κατά 36% το ποσοστό που συνιστούσε η επιστημονική γνωμοδότηση. Το ποσοστό αλιείας εξακολουθεί να είναι εκτός των βιώσιμων ορίων και το απόθεμα θα μειωθεί κατά το επόμενο έτος. Σε εξέλιξη βρίσκονται στην ICES περαιτέρω μελέτες για την εκτίμηση της κατάστασης του αποθέματος σκουμπριού. Βόρεια Θάλασσα, Skagerrak και Kattegat: Ο μαύρος μπακαλιάρος, η χωματίδα, ο μπακαλιάρος και η ρέγγας αλιεύονται σε επίπεδα που συνάδουν με τη ΜΒΑ, όπως και οι καραβίδες στους κόλπους Skagerrak και στη Βόρεια Θάλασσα (Fladen grounds). Όλα τα άλλα αποθέματα, περιλαμβανομένης και της γλώσσας, είτε υπεραλιεύονται είτε δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για να εκτιμηθεί η κατάστασή τους. Εξακολουθούν να υφίστανται σοβαρές ανησυχίες σχετικά με το γάδο στη Βόρεια Θάλασσα. Παρά την πρόσφατη αύξηση του μεγέθους του αποθέματος και τις μειώσεις στη θνησιμότητα λόγω αλιείας, το απόθεμα βρίσκεται κοντά στο οριακό σημείο αναφοράς βιομάζας και σε λιγότερο από το ήμισυ του προληπτικού επιπέδου. Τα ποσοστά απορρίψεων σημείωσαν μείωση, αλλά εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν περίπου 25 % των εκφορτώσεων. Τα ποσοστά θνησιμότητας λόγω αλιείας βρίσκονται πάνω από τα επίπεδα της ΜΒΑ και αυξάνονται ολοένα και περισσότερο σε σχέση με τα ποσοστά που προβλέπονται στο μακροπρόθεσμο σχέδιο. Τα μέτρα που έχουν ληφθεί έως σήμερα δεν ήταν επαρκή. Παρ όλα αυτά απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες. Στο Kattegat, ο γάδος είναι σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα και απαιτούνται περαιτέρω μέτρα, όπως περιοχές απαγόρευσης της αλιείας, για την προστασία του εν λόγω αποθέματος. Οι απορρίψεις χωματίδας και νταουκιού του Ατλαντικού εξακολουθούν επίσης να είναι πολύ υψηλές, σε ποσοστό περίπου 40 % και 56 % των αλιευμάτων αντίστοιχα. Ωστόσο, μετά τη συμφωνία με τη Νορβηγία για την εφαρμογή της απαγόρευσης των απορρίψεων, εισήχθησαν στο Skagerrak νέα εργαλεία βελτιωμένης επιλεκτικότητας το Σε εξέλιξη βρίσκονται επίσης και μελέτες για την περαιτέρω βελτίωση όσον αφορά την επιλεκτικότητα στη Βόρειο Θάλασσα. 4 Πίνακας των ευρωπαϊκών ποσοστώσεων και ο συναφής «φωτεινός σηματοδότης» περιέχονται στον ιστότοπο: Πλήρης ανάλυση σχετικά με την κατάσταση των αλιευτικών αποθεμάτων περιέχεται στους ιστότοπους και https://stecf.jrc.ec.europa.eu EL 4 EL

6 Βαλτική Θάλασσα: Η παπαλίνα, ο γάδος του ανατολικού αποθέματος, η ρέγγα δυτικού αποθέματος και η ρέγγα της Βοθνιακής Θάλασσας αλιεύονται σε επίπεδα που συνάδουν με τη ΜΒΑ. Το 2012 τα TAC στη Βαλτική θάλασσα συζητήθηκαν σε περιφερειακό φόρουμ εθνικών διευθύνσεων αλιείας («BALTFISH»). Επετεύχθη συμφωνία που αντανακλά υπευθυνότητα όσον αφορά τον καθορισμό των TAC για το 2013 σύμφωνα με τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και η Επιτροπή μπορεί να συμφωνήσει με το Συμβούλιο όσον αφορά τα TAC που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του φόρουμ BALTFISH. Αυτό αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα εφαρμογής μιας περιφερειακής προσέγγισης που θα πρέπει να ακολουθήσουν τα κράτη μέλη και σε άλλους τομείς. Τα κράτη μέλη επέτυχαν επίσης συμφωνία όσον αφορά την εφαρμογή απαγόρευσης της αλιείας. Νέα μέτρα επιλεκτικότητας αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από τους επιστήμονες όσον αφορά την αλιεία γάδου σε συνεργασία με το ΠΓΣ της Βαλτικής Θάλασσας. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται να επιτευχθεί η ομαλή μετάβαση στην εφαρμογή της απαγόρευσης των απορρίψεων. Δυτικά της Σκωτίας, Θάλασσα της Ιρλανδίας και Κελτική Θάλασσα: Τα λευκόψαρα (ο γάδος, ο εγκλεφίνος και το νταούκι του Ατλαντικού) στη Θάλασσα της Ιρλανδίας και δυτικά της Σκωτίας εξακολουθούν να εμπνέουν ανησυχία. Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση όσον αφορά τον γάδο και το νταούκι του Ατλαντικού δυτικά της Σκωτίας και στη Θάλασσα της Ιρλανδίας, τα αλιεύματα πρέπει να μειωθούν στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο. Οι βελτιώσεις του αποθέματος εγκλεφίνου δυτικά της Σκωτίας αποδείχθηκε ότι είχαν υπερεκτιμηθεί. Όσον αφορά την Κελτική Θάλασσα εντοπίστηκαν προβλήματα όσον αφορά την είσοδο νέων ιχθύων στο απόθεμα και οι αξιολογήσεις συνεχίζουν να τονίζουν την ανάγκη για μέτρα επιλεκτικού χαρακτήρα. Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση όσον αφορά τη ΜΒΑ για τον εγκλεφίνο στην Κελτική θάλασσα, συστήθηκε ποσοστό μείωσης 55 %. Οι απορρίψεις λευκόψαρων εξακολουθούν να είναι πολύ υψηλές και να απειλούν τη βιωσιμότητα των εν λόγω αποθεμάτων. Στο Συμβούλιο του Δεκεμβρίου 2012, το ΗΒ και η Επιτροπή δεσμεύτηκαν να συνεργαστούν με άλλα κράτη μέλη που δραστηριοποιούνται δυτικά της Σκωτίας στην αλιεία, με στόχο τη μείωση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων και την οριστική παύση των απορρίψεων. Όσον αφορά την Κελτική Θάλασσα, η Επιτροπή, η Γαλλία, η Ιρλανδία και το ΗΒ συμφώνησαν να εξετάσουν μέτρα σχετικά με τα επιλεκτικά εργαλεία το 2013 για να προσδιορίσουν τις αναγκαίες βελτιώσεις το 2013 ύστερα από συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους φορείς. Βάσει των συμπερασμάτων, τα κράτη μέλη θα συμφωνήσουν σε περαιτέρω μέτρα επιλεκτικότητας για τη μείωση των απορρίψεων στο πλαίσιο μικτής αλιείας λευκόψαρων έως το τέλος του Από τα 18 αποθέματα για τα οποία ήταν δυνατή η διενέργεια αξιολογήσεων, 10 αλιεύονταν σε επίπεδα ΜΒΑ το Για 12 από τα εν λόγω αποθέματα, η σύσταση ήταν συχνά για σημαντικές μειώσεις. Συστήθηκε αύξηση για 8 αποθέματα. Όσον αφορά την καραβίδα, βελτιωμένες έρευνες επέτρεψαν την εκτίμηση της ΜΒΑ σε όλες πλην μίας μονάδας αναφοράς. Οι βελτιωμένες πληροφορίες επέτρεψαν την επιβολή μικρότερης περιόδου απαγόρευσης της αλιείας για την περιοχή Porcupine Bank. Μέτρα έχουν ήδη θεσπιστεί στην Κελτική Θάλασσα, στη Θάλασσα της Ιρλανδίας και στα δυτικά της Σκωτίας για την αντιμετώπιση των απορρίψεων και για τη μείωση της θνησιμότητας του γάδου. Πολλά από αυτά είχαν τεθεί σε εφαρμογή μόνον τον Οκτώβριο, συνεπώς οι επιπτώσεις δεν έχουν γίνει αισθητές ακόμη. Τα μέτρα αυτά βασίστηκαν σε πληροφορίες προερχόμενες από τον κλάδο. Το Περιφερειακό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Βορειοδυτικών Υδάτων (NWWRAC) συνέχισε την «πρωτοβουλία όσον αφορά τα ανεπαρκή δεδομένα» και πραγματοποίησε την τρίτη ετήσια κοινή ομάδα εργασίας με το ICES με στόχο να γεφυρωθεί το χάσμα στην EL 5 EL

7 επιστημονική γνώση όσον αφορά ορισμένα αποθέματα στην Κελτική Θάλασσα. Αυτή η προσπάθεια αποδείχθηκε χρήσιμη και υποβλήθηκε πρόταση για την αποκατάσταση ιστορικών δεδομένων όσον αφορά τη Θάλασσα της Ιρλανδίας το Λίγες αξιολογήσεις είναι διαθέσιμες όσον αφορά το Βισκαϊκό Κόλπο και τη Θάλασσα Ιβηρικής-Ατλαντικού. Ο μπακαλιάρος της Αυστραλίας αφθονεί λόγω της καλής εισόδου στο απόθεμα, αλλά το απόθεμα εξακολουθεί να υπεραλιεύεται και κινδυνεύει η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα αυτού του αποθέματος. Τα συστήματα καταγραφής αλιευμάτων και αλιευτικής προσπάθειας κρατών μελών που βρέχονται από τον Ατλαντικό ελέγχθηκαν από την Επιτροπή το 2012 και αποφασίστηκαν επακόλουθα μέτρα. Με την υλοποίηση των διορθωτικών μέτρων καθ όλη τη διάρκεια του 2012 και του 2013, η πρόοδος που επιτυγχάνεται θα βελτιώσει τα συστήματα ελέγχου των οικείων κρατών μελών. Όσον αφορά τις καραβίδες στην Κανταβρική Θάλασσα, εξακολουθεί να ισχύει για αυτές γνωμοδότηση που συνιστά την παύση της αλιείας τους. Οι απορρίψεις μπακαλιάρου αξιολογούνται σε ποσοστό 6 % περίπου επί των συνολικών αλιευμάτων. Στη Μεσόγειο, οι αξιολογήσεις, μολονότι δεν παρουσιάζουν ακόμη γεωγραφική ισορροπία και δεν πραγματοποιούνται σε τακτά διαστήματα, δείχνουν σημαντική βελτίωση, τόσο από πλευράς αριθμού, όσο και από πλευράς ποιότητας. 85 από τα 113 αποθέματα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την ΕΕ, ήτοι το 75 % αυτών, με βάση ανάλυση για την περίοδο , αποτελούσαν αντικείμενο υπεραλίευσης. Επτά από τα δέκα αποθέματα που αλιεύονται κατά βιώσιμο τρόπο είναι μικρά πελαγικά είδη. Καθώς οι εν λόγω αξιολογήσεις ξεκίνησαν μόλις πρόσφατα και δεν αξιολογούνται όλα τα αποθέματα ετησίως, δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν τα εν λόγω στοιχεία για να διαπιστωθεί η εξέλιξη της κατάστασης των αποθεμάτων καθ όλο αυτό το διάστημα. Στον Εύξεινο Πόντο η κατάσταση έχει επιδεινωθεί. Η παπαλίνα δεν είναι σήμερα σε καλή κατάσταση και αποτελεί πλέον αντικείμενο υπεραλίευσης, ενώ η θνησιμότητα του καλκανιού φαίνεται να βρίσκεται σε ιστορικά υψηλό επίπεδο. Αποτελεί δε αντικείμενο αλίευσης κατά μη βιώσιμο τρόπο. Μολονότι η ανεπάρκεια των ανεξάρτητων πληροφοριών όσον αφορά την αλιεία περιορίζει την ισχύ των εν λόγω αξιολογήσεων, οι επιστήμονες συνιστούν την ανάπτυξη ενός διεθνούς σχεδίου διαχείρισης για το εν λόγω απόθεμα. Σε κάθε περίπτωση, το 2014 τα TAC πρέπει να βασίζονται σε επιστημονική γνωμοδότηση και να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από κοινού με τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη στο πλαίσιο της ΓΕΑΜ. 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Το σύνολο του αλιευτικού στόλου της ΕΕ έδειξε κάποια σημάδια αποδοτικότητας το 2011 χάρη, κυρίως, στις βελτιώσεις στις τιμές της αγοράς. Ωστόσο, οι οικονομικές επιδόσεις είναι περιορισμένες σε πολλά τμήματα του στόλου, ιδίως στους κλάδους της βενθοπελαγικής αλιείας. Τα στοιχεία της ΕΤΟΕΑ δείχνουν ότι περίπου το 45 % όλων των τμημάτων του στόλου της ΕΕ σημείωσε ζημίες το Από την ανάλυση προκύπτουν δύο λόγοι για αυτή την κακή οικονομική επίδοση. Παρά τη βελτίωση σε πολλά αποθέματα ιχθύων, η συνεχιζόμενη δεινή κατάσταση ορισμένων σημαντικών αποθεμάτων σημαίνει ότι τα ποσοστά αλιευμάτων είναι χαμηλότερα και ότι οι δαπάνες που συνδέονται με την αλιεία ειδικότερα με την κατανάλωση καυσίμων ήταν υψηλότερες από το αναμενόμενο. Οι τιμές των καυσίμων εξακολούθησαν να αυξάνονται το 2011, γεγονός το οποίο μείωσε την αποδοτικότητα του στόλου, ιδίως όσον αφορά αλιευτικά εργαλεία έντασης καυσίμου, όπως EL 6 EL

8 είναι οι δοκότρατες, οι βενθοπελαγικές και οι πελαγικές τράτες. Η επίδραση αυτών των αρνητικών στοιχείων είναι δυνατόν να αμβλυνθεί με τη χρησιμοποίηση αποδοτικότερων από πλευράς καυσίμων συστημάτων πρόωσης και με αλλαγές τόσο στον τρόπο αλίευσης, όσο και στα αλιευτικά εργαλεία. Η συνολική κατανάλωση καυσίμων του στόλου της ΕΕ μειώθηκε κατά 5 % σε σύγκριση με το Στις περιπτώσεις στις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι εν λόγω τροποποιήσεις, οι στόλοι επέτυχαν σημαντική εξοικονόμηση καυσίμων. Ωστόσο, η σταδιακή εξάλειψη της υπεραλίευσης είναι που συμβάλλει περισσότερο στην οικονομική αποτελεσματικότητα και στη σταθερότητα έναντι των προκλήσεων που προκύπτουν από τις υψηλότερες δαπάνες. Τα πλέον πρόσφατα στοιχεία από το 2011 δείχνουν ότι περίπου αλιείς απασχολούνταν στην ΕΕ ήτοι μείωση περίπου 5 % σε σύγκριση με το Η Ελλάδα και η Κύπρος δεν περιλαμβάνονται στην ανάλυση αυτή, καθώς δεν υπέβαλαν στοιχεία. Εξακολουθεί να σημειώνεται φθίνουσα τάση της απασχόλησης στον τομέα. Σύμφωνα με πληροφορίες που ελήφθησαν από τα κράτη μέλη έως τις 8 Μαΐου 2013, τα δεδομένα και οι δείκτες στους οποίους βασίζονται αυτές οι διαπιστώσεις περιλαμβάνουν τα παρακάτω: Τα εισοδήματα που προέρχονται από την αλιεία αυξήθηκαν από 6,5 δισεκ. ευρώ περίπου το 2010 σε 7,1 δισεκ. το 2011 και το καθαρό κέρδος από 324 εκατ. ευρώ το 2010 σε 457 εκατ. το Το εισόδημα από τις εκφορτώσεις αυξήθηκε κατά 10 % το Η αξία των εκφορτώσεων αυξήθηκε κατά 7,5 %, ενώ ο όγκος των εκφορτώσεων μειώθηκε κατά 7,6 %. Η αύξηση στις τιμές συνέβαλε περισσότερο από ό,τι η αύξηση στον όγκο στη βελτίωση της αποδοτικότητας. Παρόλο ότι μειώθηκε ο όγκος των εκφορτώσεων, σημειώθηκαν αυξήσεις σε ορισμένα αποθέματα, κυρίως όσον αφορά πελαγικά είδη. Μολονότι βελτιώθηκε η συνολική επίδοση του στόλου της ΕΕ το 2011, σημειώνοντας 40% αύξηση περίπου όσον αφορά τα καθαρά κέρδη, αυξήθηκε ο αριθμός των τμημάτων του στόλου που σημείωσε ζημίες. Ποσοστό 45 % περίπου του στόλου της ΕΕ σημείωσε ζημίες το 2011 σε σύγκριση με το 42% του στόλου το Αυτό υποδηλώνει την ύπαρξη μεγαλύτερου χάσματος μεταξύ κερδοφόρων και μη κερδοφόρων στόλων. Το ενεργειακό κόστος αυξήθηκε το 2011 κατά περίπου 21 % σε σύγκριση με το ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 4.1. Οι εξελίξεις όσον αφορά την επιστημονική γνωμοδότηση για τα αποθέματα στις περιπτώσεις στις οποίες οι πληροφορίες είναι ελλιπείς Προβληματισμός σχετικά με την έλλειψη επιστημονικών γνωμοδοτήσεων για πολλά αποθέματα διατυπώθηκε σε προηγούμενες εκδόσεις της παρούσας ανακοίνωσης. Σε απάντηση σε αυτόν τον προβληματισμό, η ICES εισήγαγε μια νέα μεθοδολογία όσον αφορά τις γνωμοδοτήσεις το 2012, με βάση τη χρήση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών. Στις περιπτώσεις στις οποίες υπάρχουν κενά στα δεδομένα (και η ποσοτική αξιολόγηση δεν μπορεί να υπολογιστεί) τότε χρησιμοποιούνται νέες διαδικασίες για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την κατάσταση του αποθέματος, με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα. Πληροφορίες, όπως π.χ. σχετικά με το ιστορικό των αλιευμάτων, τις τάσεις στον τομέα της EL 7 EL

9 έρευνας, τις βιολογικές πληροφορίες για την ανάπτυξη και την ωρίμαση, μπορεί πλέον να συνδυάζονται και να χρησιμοποιούνται για την παροχή γνωμοδοτήσεων σχετικά με τη ΜΒΑ ή τα προληπτικά κριτήρια. Αυτές είναι μικρότερης ακρίβειας σε σχέση με εκείνες που βασίζονται σε αναλυτικές αξιολογήσεις, αλλά αυτό μπορεί να είναι αποδεκτό σε περιπτώσεις στις οποίες τα αποθέματα είναι μικρά, χαμηλής οικονομικής σημασίας ή έχουν πρόσφατο ιστορικό εκμετάλλευσης. Γνωμοδοτήσεις όσον αφορά 48 από τα εν λόγω αποθέματα διατυπώθηκαν από την ICES το Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει επίσης ορισμένα αξιόλογα και σημαντικά αποθέματα, ιδίως την πεσκαντρίτσα. Απαιτείται περαιτέρω βελτίωση ως προς τη συλλογή και ανάλυση των δεδομένων. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να επιδιώκει τέτοιου είδους βελτιώσεις μέσω της αντικατάστασης του «Πλαισίου συλλογής δεδομένων» 5. Σε περίπτωση συνεχιζόμενης έλλειψης δεδομένων, η προληπτική προσέγγιση θα πρέπει να ενισχυθεί Υποχρέωση εκφόρτωσης όλων των αλιευμάτων Αναμένεται ότι η μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής θα εγκριθεί κατά τη διάρκεια του 2013 και ότι η υποχρέωση εκφόρτωσης όλων των αλιευμάτων θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2015 όσο αφορά την αλιεία: Μικρών πελαγικών ειδών (όπως σκουμπριά, ρέγγες, σαφρίδια, προσφυγάκια, βασιλάκηδες, γαύροι, γουρλομάτηδες, σαρδέλες, σαρδελόρεγγες) μεγάλων πελαγικών ιχθύων (όπως είναι ο ερυθρός τόνος, ο ξιφίας και ο μακρύπτερος τόνος, ο μεγαλόφθαλμος τόνος, το γαλάζιο και το λευκό μάρλιν) την αλιεία για βιομηχανικούς σκοπούς, όπως αλιεία καπελάνου, αμμόχελου και σύκου της Νορβηγίας Όσον αφορά την αλιεία σολωμού στη Βαλτική Θάλασσα, αναμένεται να τεθεί σε ισχύ υποχρέωση για εκφόρτωση όλων των αλιευμάτων την 1 η Ιανουαρίου Η Επιτροπή καλεί την ICES, την ΕΤΟΕΑ και τη ΓΕΑΜ να προετοιμαστούν για την αξιολόγηση, κατά τη διάρκεια του 2013, των ποσοτήτων που απορρίφθηκαν από τα εν λόγω αποθέματα, ώστε να γίνουν οι κατάλληλες προσαρμογές όπου αυτό κριθεί απαραίτητο, και για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων. Οι εν λόγω προσαρμογές μπορεί να περιλαμβάνουν αυξήσεις των TAC, ανάλογα με την έκταση των απορρίψεων. Βασίζονται στην αρχή ότι η συνολική απόληψη, περιλαμβανομένων των αλιευμάτων που προηγουμένως θα απορρίπτονταν, δεν πρέπει να επηρεάζει την επίτευξη των στόχων της ΚΑΠ και ιδίως την επίτευξη του δείκτη F msy. Πριν από αυτή την αξιολόγηση, ζητείται από τα κράτη μέλη να υποβάλουν επικαιροποιημένες πληροφορίες στους προαναφερόμενους συμβουλευτικούς φορείς. Ζητείται επίσης η γνώμη των συναφών Περιφερειακών Γνωμοδοτικών Επιτροπών. Είναι καίριας σημασίας τα δεδομένα σχετικά με τις απορρίψεις να υποβάλλονται σε ενδελεχή επιστημονικό έλεγχο από τους προαναφερόμενους φορείς πριν αποτελέσουν αντικείμενο εξέτασης με στόχο την προσαρμογή των TAC. Οι μελλοντικές προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες όσον αφορά τα εν λόγω είδη θα διατυπωθούν με βάση τις επιπτώσεις στα κατάλληλα επίπεδα αλιευτικών δυνατοτήτων, με συμπερίληψη εκτιμήσεων στην επιστημονική γνωμοδότηση όσον αφορά τις απορρίψεις. Όπως προαναφέρθηκε, οιαδήποτε τροποποίηση θα εισαχθεί με την επιφύλαξη 5 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 199/2008 του Συμβουλίου. ΕΕ L 60 της , σ EL 8 EL

10 της επίτευξης των στόχων διατήρησης της ΚΑλΠ και ιδίως του στόχου για επίτευξη ΜΒΑ των αποθεμάτων και διατήρησής τους στην κατάσταση αυτή στη συνέχεια Αλιευτική προσπάθεια Η αλιευτική προσπάθεια (περιορισμοί ως προς τον χρόνο παραμονής στη θάλασσα για τα αλιευτικά σκάφη) αποτέλεσε αντικείμενο διαχείρισης παράλληλα με τα TAC με στόχο τη μείωση των απορρίψεων και τη μείωση των παράνομων αλιευμάτων. Η διαχείριση της προσπάθειας αποτελεί μέτρο διατήρησης όσον αφορά πολλά μακροπρόθεσμα σχέδια, π.χ. για τα αποθέματα γάδου στη Βόρεια Θάλασσα και στη Βαλτική, για τα αποθέματα ευρωπαϊκής χωματίδας και γλώσσας στη Βόρεια Θάλασσα, για το απόθεμα γλώσσας στη Δυτική Μάγχη και για το μερλούκιο νοτίου αποθέματος και το απόθεμα καραβίδας (Παράρτημα ΙΙ). Στο παράρτημα II φαίνεται μια γενική, αν και ακανόνιστη, τάση προς τη μείωση της αλιευτικής προσπάθειας από το 2003 ή το 2004 έως το Οι μειώσεις προσπάθειας είναι μεγαλύτερες στη Δυτική Βαλτική Θάλασσα, στη Βόρεια Θάλασσα, στο Kattegat, στη Θάλασσα της Ιρλανδίας και στα δυτικά της Σκωτίας αλλά ελαφρώς μικρότερες στη Δυτική Μάγχη, όπου η προσπάθεια παρέμεινε σταθερή κατά τα τελευταία τρία έτη. Μόνον μικρές μειώσεις προέκυψαν στην περιοχή Ιβηρικής-Ατλαντικού έως το Δεν υπάρχουν στοιχεία για το 2010 και έπειτα και τα κράτη μέλη καλούνται να διαβιβάσουν πλήρη στοιχεία σχετικά με την αλιευτική προσπάθεια ούτως ώστε να σχηματιστεί μια καλύτερη εικόνα της τάσης όσον αφορά την αλιευτική προσπάθεια, ιδίως στο πλαίσιο του καθεστώτος αλιευτικής προσπάθειας για τον μερλούκιο του Νότου και σύμφωνα με σειρά κανονισμών περί «αλιευτικών δυνατοτήτων». Η προσπάθεια φαίνεται να αυξάνεται από το 2009 στην Κεντρική Βαλτική Θάλασσα. Η προσπάθεια με δοκότρατες επίσης αυξήθηκε στη Δυτική Μάγχη από το 2010 έως το Από το 2010 έως το 2011 η προσπάθεια ήταν σχεδόν αμετάβλητη στη Θάλασσα της Ιρλανδίας και στη Δυτική Μάγχη αλλά μειώθηκε σημαντικά στα δυτικά της Σκωτίας. Σε αντίθεση με την τάση σε άλλους τομείς, δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα μέτρα για τη μείωση της αλιευτικής προσπάθειας στην περιοχή Ιβηρικής-Ατλαντικού έχουν τεθεί σε εφαρμογή. 5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΣΧΕΔΙΑ Η εφαρμογή μακροπρόθεσμων σχεδίων συνέβαλε καθοριστικά στη βελτίωση της κατάστασης των αλιευτικών αποθεμάτων που έχει σημειωθεί από τα μέσα της δεκαετίας του Είναι απαραίτητο να συνεχιστεί η εφαρμογή των υφιστάμενων σχεδίων σύμφωνα με τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις προκειμένου να παρασχεθεί μεγαλύτερη σταθερότητα στον κλάδο και για την επίτευξη πιο υγιών αλιευτικών αποθεμάτων. Η Επιτροπή προετοιμάζει την αντικατάσταση των υφιστάμενων σχεδίων που αφορούν ένα απόθεμα με σχέδια διαχείρισης πολλαπλών αποθεμάτων. Η πρώτη πρόταση που θα οριστικοποιηθεί θα είναι ένα σχέδιο διαχείρισης πολλαπλών αποθεμάτων για τη Βαλτική Θάλασσα, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη βιολογικές αλληλεπιδράσεις όπως είναι η θηρευτική δραστηριότητα και ο ανταγωνισμός. Αντικείμενο επεξεργασίας αποτελεί επίσης σχέδιο μικτής αλιείας για τη Βόρειο Θάλασσα, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τις τεχνικές αλληλεπιδράσεις, ήτοι τον τρόπο με τον οποίο διαφορετικοί στόλοι και αλιευτικά εργαλεία αλιεύουν διαφορετικά μίγματα ιχθύων. Έχει επίσης ανατεθεί η διεξαγωγή μελέτης σχετικά με την αλιεία στην Κελτική Θάλασσα. Οι προσεγγίσεις αυτές πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω υπό το φως των απαιτήσεων που προβλέπονται βάσει της οδηγίας πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική όσον αφορά τη διαχείριση του οικοσυστήματος ως συνόλου και όχι μεμονωμένων αποθεμάτων, προς επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης. EL 9 EL

11 Οι προτάσεις σχεδίων για την αντσούγια στον Βισκαϊκό Κόλπο, για τον σολωμό στη Βαλτική και για το δυτικό απόθεμα σαφριδιού εγκρίθηκαν από την Επιτροπή μεταξύ 2009 και 2011 και είναι υπό συζήτηση στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Στη Μεσόγειο θα συνεχιστεί η προσπάθεια για την αύξηση του αριθμού των αποθεμάτων που αποτελούν αντικείμενο επιστημονικής γνωμοδότησης και για την ανάπτυξη διεθνών μακροπρόθεσμων σχεδίων. Σύμφωνα με τον κανονισμό για τη Μεσόγειο 6 τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να καταρτίσουν πολυετή σχέδια σε εθνικό επίπεδο. Μολονότι υπήρξαν σημαντικές καθυστερήσεις, σημειώθηκε πρόσφατα πρόοδος ως προς την εφαρμογή αυτής της υποχρέωσης, η οποία παρακολουθείται εκ του σύνεγγυς. Για να επιταχυνθεί αυτή η διαδικασία, η Επιτροπή έχει ξεκινήσει διαδικασίες εναντίον πολλών κρατών μελών, ενώ το 2013 θα ενταθεί περαιτέρω η λήψη απαραίτητων μέτρων για την αποφυγή παραβάσεων. Λαμβάνονται μέτρα σε επίπεδο ΓΕΑΜ προκειμένου να βελτιωθεί το πλαίσιο διαχείρισης σε υποπεριφερειακό επίπεδο. Τα μέτρα αυτά αναμένεται να βελτιώσουν τη λήψη αποφάσεων ως προς την έγκριση πολυετών σχεδίων σε διεθνές επίπεδο. Ως αποτέλεσμα αναμένεται να υποβληθεί πρόταση σχετικά με τη θέσπιση διεθνούς σχεδίου διαχείρισης για τα μικρά πελαγικά αποθέματα στην Αδριατική κατά την 37η σύνοδο της ΓΕΑΜ. Στη Μαύρη Θάλασσα έχουν ήδη ξεκινήσει τα πρώτα βήματα για τη δημιουργία ενός διεθνούς σχεδίου διαχείρισης για το καλκάνι. 6. ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ TAC 6.1. Αρχές για τον καθορισμό των TAC Εφόσον υπάρχουν μακροπρόθεσμα σχέδια σχετικά με τα TAC ή τα όρια αλιευτικής προσπάθειας, πρέπει να τηρούνται. Η Επιτροπή θα προτείνει επίσης όρια για τα TAC ή για την αλιευτική προσπάθεια σε επίπεδα που να συνάδουν με τις προτάσεις της Επιτροπής για μακροπρόθεσμα σχέδια. Όταν σχέδια που έχουν αναπτυχθεί από τα περιφερειακά γνωμοδοτικά συμβούλια έχουν αξιολογηθεί από το ICES και την ΕΤΟΕΑ ως σύμφωνα με τα πρότυπα της ΜΒΑ, πρέπει επίσης να ακολουθούνται. Ωστόσο, στις περιπτώσεις στις οποίες τα σχέδια έχουν επιτύχει τους στόχους όσον αφορά την αποκατάσταση του αποθέματος και εφόσον δεν εξασφαλίζουν πλέον τον καθορισμό των ετήσιων αλιευτικών δυνατοτήτων, η Επιτροπή θα υποβάλει προτάσεις με βάση επιστημονική γνωμοδότηση για την επίτευξη ποσοστών θνησιμότητας λόγω αλιείας ΜΒΑ έως το Στις περιπτώσεις στις οποίες έχουν συμφωνηθεί TAC και άλλα μέτρα με τρίτες χώρες, πρέπει να εφαρμόζονται. Στις περιπτώσεις στις οποίες παρέχεται επιστημονική γνωμοδότηση με βάση ολοκληρωμένα στοιχεία και ποσοτική ανάλυση και προβλέψεις σύμφωνα με το «πλαίσιο ΜΒΑ» του ICES, τα TAC πρέπει να καθορίζονται με βάση επιστημονική γνωμοδότηση. Όταν υφίστανται τέτοιου είδους γνωμοδοτήσεις πρέπει να χρησιμοποιούνται απευθείας για τον καθορισμό των ποσοστώσεων ή της αλιευτικής προσπάθειας για την επίτευξη συμμόρφωσης με τα ποσοστά αλίευσης ΜΒΑ έως το Στην περίπτωση που οι επιστημονικές γνωμοδοτήσεις επιτρέπουν τον καθορισμό των TAC σε επίπεδο που να επιτρέπει την επίτευξη συντελεστών ΜΒΑ πριν από το 2015, με μικρή μείωση ή άνευ μείωσης των TAC, η Επιτροπή θα υποβάλλει σχετική πρόταση. Στις περιπτώσεις στις οποίες παρέχεται επιστημονική γνωμοδότηση με βάση την ποιοτική ανάλυση των διαθέσιμων πληροφοριών (ακόμη και εάν αυτές δεν είναι πλήρεις ή περιέχουν γνωματεύσεις εμπειρογνωμόνων), η γνωμοδότηση αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται ως βάση 6 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου. ΕΕ. L 196, της , σ.42 EL 10 EL

12 για τις αποφάσεις σχετικά με τα TAC. Ειδικά ζητήματα όσον αφορά αυτές τις περιπτώσεις εξετάζονται διεξοδικότερα στο τμήμα 6.2. Στις περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχει επιστημονική γνωμοδότηση πρέπει να ακολουθείται η προληπτική αρχή με συστηματικό, προκαθορισμένο και διαφανή τρόπο (όπως ορίζεται στην ανακοίνωση COM (2000) 1 τελικό) Διαδικασία για επιλεγμένα αποθέματα ελλιπών στοιχείων Σε κοινή δήλωση με το Συμβούλιο το Δεκέμβριο του 2012, η Επιτροπή ανέφερε ότι θεωρεί επιθυμητή (κατά το δυνατόν με βάση μεταγενέστερες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις) τη διατήρηση των TAC όσον αφορά τα αποθέματα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ σε επίπεδα που έχουν καθοριστεί για το Πρόκειται για αποθέματα για τα οποία υπάρχουν περιορισμένα στοιχεία σχετικά με την κατάσταση του αποθέματος, μικρής οικονομικής σημασίας, τα οποία λαμβάνονται μόνον ως παρεμπίπτοντα αλιεύματα ή με χαμηλά επίπεδα απορρόφησης των ποσοστώσεών τους. 7. ΕΙΔΗ ΒΑΘΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Τα TAC για είδη βαθέων υδάτων έχουν καθοριστεί για το και δεν προβλέπονται τροποποιήσεις. 8. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα των εργασιών έχει ως εξής. Σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική, η Επιτροπή θα παρουσιάσει ξεχωριστές προτάσεις στο Συμβούλιο σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες για τα βραχύβια είδη ανάλογα με την περίπτωση, σε όλη τη διάρκεια του έτους. Κανονισμός για τις αλιευτικές δυνατότητες Διαθέσιμ η γνωμοδότ ηση Πρόταση της Επιτροπής Πιθανή έγκριση από το Συμβούλιο Αποθέματα στον Ατλαντικό, στη Βόρεια Θάλασσα, στην Ανταρκτική και σε άλλες περιοχές Περίοδος Ιουλίου - Δεκεμβρίο υ Οκτώβριος Δεκέμβριος Βαλτική Θάλασσα Αρχές Ιουνίου Μέσα Σεπτεμβρίου Οκτώβριος Μαύρη Θάλασσα Τέλη Οκτωβρίο υ Νοέμβριος Δεκέμβριος 7 Κανονισμός (EΕ) αριθ. του Συμβουλίου 1262/2012 OJ L 356, της , σ EL 11 EL

13 Παράρτημα Iα Σύνοψη των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων όσον αφορά τα αποθέματα στο Βορειοανατολικό Ατλαντικό και στα παρακείμενα ύδατα Πίνακας 1. Επιστημονική γνωμοδότηση σχετικά με την κατάσταση του αποθέματος Αριθμός αλιευτικών αποθεμάτων Εκτός ασφαλών βιολογικών ορίων Εντός ασφαλών βιολογικών ορίων % των αποθεμάτων εντός ασφαλών βιολογικών ορίων 29% 26% 35% 30% 32% 32% 31% 41% 44% 56% 59% Αποθέματα η κατάσταση των οποίων δεν είναι γνωστή λόγω ανεπαρκών δεδομένων % των αποθεμάτων η κατάσταση των οποίων είναι γνωστή 47% 42% 43% 39% 40% 43% 41% 38% 36% 35% 50% Πίνακας 2. Επιστημονική γνωμοδότηση σχετικά με την υπεραλίευση Αριθμός αλιευτικών αποθεμάτων Το ποσοστό αλίευσης του αποθέματος σε σύγκριση με το ποσοστό που εγγυάται τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση είναι γνωστό Το απόθεμα αποτελεί αντικείμενο υπεραλίευσης Το απόθεμα αλιεύεται σε ποσοστό μέγιστης βιώσιμης απόδοσης % των αποθεμάτων που αποτελούν αντικείμενο υπεραλίευσης 94% 91% 94% 88% 86% 72% 63% 47% 39% Πίνακας 3. Επιστημονική γνωμοδότηση «έκτακτης ανάγκης» Αριθμός αλιευτικών αποθεμάτων Επιστημονική γνωμοδότηση για την παύση της αλιείας Πίνακας 4. Διαφορά μεταξύ TAC και βιώσιμων ποσοτήτων αλιευμάτων Αριθμός αλιευτικών αποθεμάτων Υπέρβαση TAC άνω της βιώσιμης ποσότητας αλιευμάτων(%) 46% 49% 59% 47% 45% 51% 48% 34% 23% 11% 29% EL 12 EL

14 Πίνακας 5. Σύνοψη των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες Αριθμός αλιευτικών αποθεμάτων Αποθέματα στα οποία το μέγεθος αποθέματος και η θνησιμότητα λόγω αλιείας είναι δυνατόν να προβλεφθούν Αποθέματα για τα οποία υπάρχει επιστημονική γνωμοδότηση σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες Αποθέματα για τα οποία δεν υπάρχει επιστημονική γνωμοδότηση EL 13 EL

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ιβ Σύνοψη των γνωμοδοτήσεων που αφορούν τα αποθέματα της περιοχής της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας Επιστημονική γνωμοδότηση σχετικά με την υπεραλίευση των βενθοπελαγικών και μικρών πελαγικών αποθεμάτων της Μεσογείου και του Εύξεινου Πόντου Αριθ. % Αποθέματα ταξινομημένα σύμφωνα με κριτήρια (συμπεφωνημένο σημείο αναφοράς) Άλλα αποθέματα που δεν περιλαμβάνονται λόγω ανεπαρκών δεδομένων (δεν έχει ακόμη συμφωνηθεί το σημείο αναφοράς) Αποθέματα που λαμβάνονται υπόψη (από σύνολο 27 ειδών) Ταξινομημένα αποθέματα: Το απόθεμα υπεραλιεύεται (προαναφερόμενος δείκτης Fmsy ή υποκατάστατη μεταβλητή) Το απόθεμα αλιεύεται στο επίπεδο του δείκτη Fmsy ή της υποκατάστατης μεταβλητής του Σύνολο αποθεμάτων EL 14 EL

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Αλιευτική προσπάθεια που αποτελεί αντικείμενο ρύθμισης βάσει πολυετών σχεδίων, σύμφωνα με τις εκθέσεις που υποβάλλουν τα κράτη μέλη στην ΕΤΟΕΑ (προερχόμενα από το Κοινό Κέντρο Ερευνών) kw/ημέρες Γρίποι βενθοπελαγικής αλιείας 90mm Απλάδια δίχτυα 90mm Βενθοπελαγικές τράτες 90mm Σύνολο Έτος Διάγραμμα 1. Αλιευτική προσπάθεια που αποτελεί αντικείμενο ρύθμισης στη Δυτική Βαλτική Θάλασσα kw/ημέρες Απλάδια δίχτυα 90mm Παραγάδια βυθού Βενθοπελαγικές τράτες 90mm Πελαγικές τράτες 90mm Σύνολο Έτος Διάγραμμα 2. Αλιευτική προσπάθεια που αποτελεί αντικείμενο ρύθμισης στην Κεντρική Βαλτική Θάλασσα EL 15 EL

17 Βενθοπελαγικές τράτες 100mm Βενθοπελαγικές τράτες 70mm <100 mm Βενθοπελαγικές τράτες 16mm <32 mm Σύνολο kw/ημέρες Έτος Διάγραμμα 3. Αλιευτική προσπάθεια που αποτελεί αντικείμενο ρύθμισης στο Kattegat Δοκότρατες 120mm kw/ημέρες Δοκότρατες 80mm <120 mm Βενθοπελαγικές τράτες 100mm Βενθοπελαγικές τράτες 70mm <100 mm Απλάδια δίχτυα Σύνολο Έτος Διάγραμμα 4. Αλιευτική προσπάθεια που αποτελεί αντικείμενο ρύθμισης στη Βόρειο Θάλασσα, στο Skagerrak και στην Ανατολική Μάγχη. EL 16 EL

18 Δοκότρατες 80mm <120 mm Βενθοπελαγικές τράτες 100mm Βενθοπελαγικές τράτες 70mm <100 mm Σύνολο kw/ημέρες Έτος Διάγραμμα 5. Αλιευτική προσπάθεια που αποτελεί αντικείμενο ρύθμισης στη Θάλασσα της Ιρλανδίας. kw/ημέρες Βενθοπελαγικές τράτες 100mm Βενθοπελαγικές τράτες 70mm <100 mm Απλάδια δίχτυα Παραγάδια βυθού Σύνολο Έτος Διάγραμμα 6. Αλιευτική προσπάθεια που αποτελεί αντικείμενο ρύθμισης στη Δυτική Σκωτία. EL 17 EL

19 Δοκότρατες 80mm Στατικά δίχτυα <220 mm Σύνολο kw/ημέρες Έτος Διάγραμμα 7. Αλιευτική προσπάθεια που αποτελεί αντικείμενο ρύθμισης στη Δυτική Μάγχη kw/ημέρες Βενθοπελαγικές τράτες 32mm Απλάδια δίχτυα 60 mm Παραγάδια βυθού Σύνολο Έτος Διάγραμμα 8. Αλιευτική προσπάθεια που αποτελεί αντικείμενο ρύθμισης στα ύδατα Ιβηρικής- Ατλαντικού. Η Ισπανία δεν υπέβαλε στοιχεία για το 2010 ούτε για το 2011, συνεπώς τα στοιχεία φτάνουν έως το EL 18 EL

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. Αποθέματα για τα οποία τα επίπεδα TAC πρέπει να διατηρηθούν σε εκείνα που ορίζονται για το 2013, εκτός εάν η κατάσταση των εν λόγω αποθεμάτων μεταβληθεί σημαντικά. Κοινή ονομασία Διπτερύγιος μουρούνα Διπτερύγιος μουρούνα Γάδος Γλώσσα Γλώσσα Ρέγγα Γουρλομάτης Ατλαντικού Γουρλομάτης Ατλαντικού Μουρούνα Μονάδα TAC Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των II και IV Ενωσιακά και διεθνή ύδατα της III VIb (υπομονάδα Rockall) VI, Vb, διεθνή ύδατα των XII και XIV VIIbc VIIef Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των I και II Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των III και IV Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των I και II Μουρούνα Ευρωπαϊκή χωματίδα Ευρωπαϊκή χωματίδα Ενωσιακά και διεθνή ύδατα της V Vb (ύδατα ΕΕ), VI, XII, XIV VIIbc Ευρωπαϊκή χωματίδα VIII, IX, X και CECAF Κίτρινος μπακαλιάρος Κίτρινος μπακαλιάρος Μαύρος μπακαλιάρος Γλώσσες Παπαλίνα Vb (Ενωσιακά ύδατα), VI, XII και XIV IX, X, CECAF (ΕΕ) VII, VIII, IX, X, CECAF (EΚ) VIIIcde, IX, X, CECAF (EΕ) VIIde Μπρόσμιος IIIa και ΕΕ Μπρόσμιος Μπρόσμιος ΕΕ I, II, XIV Ενωσιακά ύδατα της IV EL 19 EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.6.2015 COM(2015) 239 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Διαβουλεύσεις για τις αλιευτικές δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο Διαβούλευσης. Ανάπτυξη νέου πλαισίου τεχνικών μέτρων σε συνέχεια της μεταρρύθμισης της KATT

Έγγραφο Διαβούλευσης. Ανάπτυξη νέου πλαισίου τεχνικών μέτρων σε συνέχεια της μεταρρύθμισης της KATT Ref. Ares(2014)359866-13/02/2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Έγγραφο Διαβούλευσης Ανάπτυξη νέου πλαισίου τεχνικών μέτρων σε συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με μια ματιά Δράση ενάντια στην υπεραλίευση, με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

INSEPARABLE. Πακέτο τύπου. Μεταρρύθμιση της Αλιευτικής Πολιτικής. Για το μέλλον των αλιέων και της αλιείας. http://ec.europa.eu/fisheries/reform

INSEPARABLE. Πακέτο τύπου. Μεταρρύθμιση της Αλιευτικής Πολιτικής. Για το μέλλον των αλιέων και της αλιείας. http://ec.europa.eu/fisheries/reform INSEPARABLE Μεταρρύθμιση της Αλιευτικής Πολιτικής. Για το μέλλον των αλιέων και της αλιείας. http://ec.europa.eu/fisheries/reform Πακέτο τύπου Θαλάσσια Πολιτική 1 και Αλιεία ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ TABLE

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 3706 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 3706 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9431/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 295 AGRISTR 40 AGRIFIN 51 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Ψάρια και Θαλασσινά στο Kόκκινο! - μία λίστα με τα είδη που κινδυνεύουν περισσότερο-

Ψάρια και Θαλασσινά στο Kόκκινο! - μία λίστα με τα είδη που κινδυνεύουν περισσότερο- Σχεδιασμός: www.myrmigidesignhouse.gr Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα Tηλ.: 210 3840774-5 Fax: 210 3804008 E-mail: cnetwork@greenpeace.org www.greenpeace.gr Ψάρια και Θαλασσινά στο Kόκκινο! - μία λίστα με τα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη. ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τμήμα 4 ο --------------------------------- Τ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 150 Τ.Κ. : 176 71, Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.10.2015 C(2015) 7417 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.10.2015 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 2014-2020:

Διαβάστε περισσότερα

L 354/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2013

L 354/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2013 L 354/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΘΑΛ. ΑΛΙΕΙΑΣ «Eθνικό σχέδιο παροπλισµού επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών που φέρουν το αλιευτικό εργαλείο «δίχτυ τράτας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κοινή αλιευτική πολιτική. {SEC(2011) 891 τελικό} {SEC(2011) 892 τελικό}

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κοινή αλιευτική πολιτική. {SEC(2011) 891 τελικό} {SEC(2011) 892 τελικό} ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2011 COM(2011) 425 τελικό 2011/0195 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κοινή αλιευτική πολιτική {SEC(2011) 891 τελικό} {SEC(2011)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.11.2014 EL L 334/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1242/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΓΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑλΠ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΓΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑλΠ Πρώτ: 266/AV Ρώμη 28 Οκτωβρίου 2011 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΓΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑλΠ Η Ομάδα Εργασίας του Μεσογειακού ΠΓΣ, που συνεκλήθη στη Μάλτα στις 20 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ1Β-ΣΞΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα, 21 01-2014 Αριθ. Πρωτ.: 367/3800 ΠΡΟΣ: ΠΔ

ΑΔΑ: ΒΙΨ1Β-ΣΞΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα, 21 01-2014 Αριθ. Πρωτ.: 367/3800 ΠΡΟΣ: ΠΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τμήμα 4ο --------------------------------- Τ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 150 Τ.Κ. : 176

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.9.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.9.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 C(2015) 6257 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.9.2015 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων για τον τομέα του γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΑΘΗΝΑ 2014 ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α. Γενική περιγραφή των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.4.2014 COM(2014) 190 final 2014/0115 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Συνεργασία στη λεκάνη της Μεσογείου : Ενεργειακά ζητήματα. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Συνεργασία στη λεκάνη της Μεσογείου : Ενεργειακά ζητήματα. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Συνεργασία στη λεκάνη της Μεσογείου : Ενεργειακά ζητήματα H ενεργειακή εξάρτηση της ΕΕ ανήλθε στο 44% το 1995, θα έχει αυξηθεί κατά 65% μέχρι το 2025 και έως και 80% για το φυσικό αέριο. Η

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 1449 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 1449 final. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7654/14 AGRI 209 AGRIFIN 36 AGRIORG 41 DELACT 59 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα 1. Σχηματική απεικόνιση του τι μπορεί να συμβεί κατά την είσοδο των ψαριών σε δίχτυα

Εικόνα 1. Σχηματική απεικόνιση του τι μπορεί να συμβεί κατά την είσοδο των ψαριών σε δίχτυα ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Η συνολική βιομάζα ενός ή περισσοτέρων ειδών που αφαιρείται από το οικοσύστημα με το ψάρεμα είναι γνωστή ως αλίευμα. Ένα μέρος του αλιεύματος θα διακινηθεί μέσα από τις αγορές

Διαβάστε περισσότερα

Και το Βορειοανατολικό Αιγαίο την περιοχή που προσδιορίζουν τα στίγματα

Και το Βορειοανατολικό Αιγαίο την περιοχή που προσδιορίζουν τα στίγματα Ref. Ares(2014)1496263-12/05/2014 Ονομάζομαι Μανιάτης Ερμόλαος,είμαι ψαράς από την Ελλάδα και στέλνω αυτό το έγγραφο προς την Ευρωπαική Επιτροπή, σχετικά με τη διαβούλευση που θα γίνει για να συγκεντρωθούν

Διαβάστε περισσότερα

98 Ο ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΠΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

98 Ο ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΠΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 98 Ο ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΠΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ» ΤΟ ΝΕΡΟ - Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014 Σύνταξη Πολυετούς Σχεδίου Ανάπτυξης 2020 Αγγελική Καλλαρά, M.Sc. Βιολόγος-Ιχθυολόγος Προϊσταμένη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/0001(NLE) 31.3.2015

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/0001(NLE) 31.3.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αλιείας 31.3.2015 2015/0001(NLE) *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση, από μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Δήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 09.10.2002 COM(2002) 535 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ για τη θέσπιση Κοινοτικού Σχεδίου ράσης για τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10160 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων

Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων Εφαρμογή της με αριθμό 4023/64557/16 05 2014 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2007R0520 EL 01.01.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 520/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Μαΐου 2007 για τη θέσπιση τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 27.10.2015 COM(2015) 610 final ANNEX 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Ασφαλιστική Αγορά Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 30 Ιουνίου 2010 / Αθήνα Μαρία Φαράντου Νομικός Σύμβουλος Ε.Α.Ε.Ε. Ε Ε Οδηγία 2004/35/ΕΚ & Π.Δ. 148/2009 ΕΝΩΣΗ «Σκοπός»: η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 (ΟΕ1) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ. Grand Hotel Bernardin, αίθουσα Emerald, Obala 2

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 (ΟΕ1) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ. Grand Hotel Bernardin, αίθουσα Emerald, Obala 2 Prot.: 220/REL Ρώμη,9 Σεπτέμβριου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 (ΟΕ1) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ Grand Hotel Bernardin, αίθουσα Emerald, Obala 2 Portorose Σλοβενία, 7 Μαΐου 2014 Παρόντες :

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

L 347/44 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2011

L 347/44 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2011 L 347/44 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1343/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με ορισμένες διατάξεις περί αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Υποχρεωτικές Πληροφορίες για Ενημέρωση Καταναλωτών σε προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Νέες Υποχρεωτικές Πληροφορίες για Ενημέρωση Καταναλωτών σε προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας Λευκωσία, 18 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολους τους ενδιαφερόμενους Νέες Υποχρεωτικές Πληροφορίες για Ενημέρωση Καταναλωτών σε προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας Κυρία/ε, Ο κανονισμός 1379/2013 αλλάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 11.2.2015 B8-0000/2015 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-000/2015 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΗΦ-ΡΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α8ΗΦ-ΡΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-09 - 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Α.Π.: 9223.2/04/11 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1446 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.3.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘΧΥ-2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΘΧΥ-2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 05-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Π.: 9223.2/03/11 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: Όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. Σύσταση της Επιτροπής

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. Σύσταση της Επιτροπής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.7.2014 SWD(2014) 233 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Σύσταση της Επιτροπής σχετικά με τις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση)

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.5.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 149/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 508/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Μαΐου 2014 για το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτ: 276/REL Ρώμη, 9 Νοέμβριου 2011

Πρώτ: 276/REL Ρώμη, 9 Νοέμβριου 2011 Πρώτ: 276/REL Ρώμη, 9 Νοέμβριου 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ CORINTHIΑ MARINA HOTEL, ΜΑΛΤΑ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Παρόντες : βλέπε επισυναπτόμενο κατάλογο

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγόµενο από το σύστηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 2001R2065 30/10/2001 Αριθµός σελίδων: 6 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2013 (15.05) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0137 (COD) 6353/1/13 REV 1 ADD 1 UD 39 PI 19 COMER 22 CODEC 317 PARLNAT 111 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.10.2015 COM(2015) 510 final ANNEX 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Διαχείριση της προσφυγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015 EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 29.5.2015 2015/2107(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2014 (OR. en) 8585/14 Διοργανικός φάκελος: 2014/0115 (NLE) PECHE 186

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2014 (OR. en) 8585/14 Διοργανικός φάκελος: 2014/0115 (NLE) PECHE 186 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2014 (OR. en) 8585/14 Διοργανικός φάκελος: 2014/0115 (NLE) PECHE 186 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 58ο έτος 21 Μαΐου 2015 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) 2015/779 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 655 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Παρακολούθηση των εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών 2012 Είναι αποδεκτό σε παγκόσμιο επίπεδο ότι οι κλασσικές πρακτικές διαχείρισης της αλιείας, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο Πλαίσιο και στόχοι της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης: Το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες επιδιώκουν

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.4.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 96/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 302/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 30.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 112/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 404/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Απριλίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/55 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 611/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνικό Σχέδιο Παροπλισµού επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών που

«Εθνικό Σχέδιο Παροπλισµού επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών που ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ «Εθνικό Σχέδιο Παροπλισµού επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών που φέρουν το αλιευτικό εργαλείο «βιντζότρατα»

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/20 EL 20.12.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 16.9.2009 COM(2009) 477 τελικό 2009/0129 (CNS) C7-0204/09 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε ορισµένες διατάξεις περί αλιείας στην περιοχή της συµφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 13.1.2015 COM(2015) 11 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 392/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 87/9 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Μαρτίου 2011 περί θεσπίσεως ειδικού προγράμματος ελέγχου και επιθεώρησης για την αποκατάσταση των αποθεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2013 COM(2013) 740 final 2013/0361 (APP) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση EL EL 1.

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή νομικών κειμένων σχετικά με την υλοποίηση του. Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας. Τόμος Ι. Θαλάσσια πολιτική και Αλιεία

Συλλογή νομικών κειμένων σχετικά με την υλοποίηση του. Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας. Τόμος Ι. Θαλάσσια πολιτική και Αλιεία Συλλογή νομικών κειμένων σχετικά με την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας Τόμος Ι Θαλάσσια πολιτική και Αλιεία Συλλογή νομικών κειμένων σχετικά με την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας L 343/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.12.2006 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, στο εξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΏΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ

ΑΛΛΑΓΏΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΏΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΛΙΕΙΑ ρ. Κώστας Παπακωνσταντίνου τ /ντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων τ. /ντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 10138 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος "Μεταρρύθμιση Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 (ΟΕ 2) ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΕΛΑΓΙΚΑ ΨΑΡΙΑ Παρίσι, CNPMEM, 15 Οκτωβρίου 2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 (ΟΕ 2) ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΕΛΑΓΙΚΑ ΨΑΡΙΑ Παρίσι, CNPMEM, 15 Οκτωβρίου 2013 πρωt.: 418/REL Ρώμη, 20 Δεκεμβρίου 2013 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 (ΟΕ 2) ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΕΛΑΓΙΚΑ ΨΑΡΙΑ Παρίσι, CNPMEM, 15 Οκτωβρίου 2013 Παρόντες: βλέπε συνημμένο κατάλογο Συντονιστής : Καθηγ. Mario

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10179 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.9.2015 C(2015) 6283 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9.9.2015 έγκριση ορισμένων στοιχείων του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Βουλγαρία για υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θαλάσσια πολιτική και αλιεία

Θαλάσσια πολιτική και αλιεία Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Διασφάλιση του μέλλοντος των θαλασσών μας και δημιουργία μιας νέας οικονομικής ευμάρειας Θαλάσσια πολιτική και αλιεία Όταν πρόκειται για τη διαχείριση των θαλασσών και των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.10.2014 COM(2014) 632 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση σχετικά με τη διαθεσιμότητα στοιχείων-κουμπιών χωρίς υδράργυρο για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2012 µε µηχανοκίνητα σκάφη άνω των 20 HP

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2012 µε µηχανοκίνητα σκάφη άνω των 20 HP ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 Ιουλίου 214 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ µε µηχανοκίνητα σκάφη άνω των 2 HP Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 30.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 112/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 404/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Απριλίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Δ. Κωνσταντινόπουλος Δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω Ειδικός Εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε περιβαλλοντικά έργα και αξιολογήσεις

Γιώργος Δ. Κωνσταντινόπουλος Δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω Ειδικός Εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε περιβαλλοντικά έργα και αξιολογήσεις Γιώργος Δ. Κωνσταντινόπουλος Δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω Ειδικός Εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε περιβαλλοντικά έργα και αξιολογήσεις Σκοπός: η διαμόρφωση ενός πλαισίου για την περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.1.2015 2014/0096(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R1005 EL 09.03.2011 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Σεπτεμβρίου 2008 περί δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Η συνύπαρξη βιολογικών με συμβατικούς αμπελώνες θα επιτρέπεται αρκεί να υπάρχει επαρκής διαχωρισμός των δύο.

Η συνύπαρξη βιολογικών με συμβατικούς αμπελώνες θα επιτρέπεται αρκεί να υπάρχει επαρκής διαχωρισμός των δύο. Αθήνα, 3 Ιουλίου 2015 1. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΡΑΣΙ Συμφωνία στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών: Στις 16 Ιουνίου το Συμβούλιο Υπουργών κατέληξε σε συμφωνία σχετικά με κείμενο του νέου κανονισμού για τους βιολογικούς

Διαβάστε περισσότερα

5. Την κληροδότηση στα παιδιά μας μέρος των ωφελειών που θα αποκομίσουμε από την αξιοποίηση των κυπριακών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων.

5. Την κληροδότηση στα παιδιά μας μέρος των ωφελειών που θα αποκομίσουμε από την αξιοποίηση των κυπριακών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. Χαιρετισμός του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Νεοκλή Συλικιώτη με θέμα «Η διαμόρφωση του νέου ενεργειακού τοπίου και η γεωστρατηγική σημασία του για την περιοχή», στο συνέδριο του Economist,

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Περιβαλλοντικές πολιτικές Μηχανισμόςό Ταξινόμηση Οικονομικά εργαλεία Τιμολογιακές πολιτικές Φόροι Εμπορεύσιμα δικαιώματα Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα 1 Οι εξωτερικές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 9ης Δεκεμβρίου 2013.

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 9ης Δεκεμβρίου 2013. 28.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 354/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Δεκεμβρίου 2013 για

Διαβάστε περισσότερα