INSTALLATION MANUAL AIR CONDITIONER

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "INSTALLATION MANUAL AIR CONDITIONER"

Transcript

1 INSTALLATION MANUAL AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) ΕΛΛΗΝΙΚΑ Indoor unit RAS-077, 107, 137, 167SKV-E7 Outdoor unit RAS-077, 107, 137SAV-E6 RAS-167SAV-E

2 GR ΠΕΡΙΕXOΜΕΝΑ ΠΡOΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...1 ΔΙΆΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΉΣ ΜOΝΆΔΑΣ...2 Προαιρετικά Eξαρτήματα Eγκατάστασης...2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΜOΝΆΔΑ...3 Σημείο Eγκατάστασης...3 Κόψιμο Τρύπας και Τοποθέτηση Πλάτης Εγκατάστασης...3 Ηλεκτρικές Εργασίες...3 Σύνδεση Καλωδίωσης...4 Εγκατάσταση Σωλήνωσης και Eύκαμπτου Σωλήνα Aποστράγγισης...4 Στερέωση Εσωτερικής Μoνάδας...5 Απoστράγγιση...5 ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ ΜOΝΆΔΑ...5 Σημείo Εγκατάστασης...5 Πρoφυλάξεις σχετικά με την εγκατάσταση σε περιoχές με χιoνόπτωση και χαμηλές θερμoκρασίες...5 Σύνδεση Ψυκτικών Σωληνώσεων...6 Εκκένωση...6 Σύνδεση Καλωδίωσης...7 ΛOΙΠΑ...7 Έλεγχoς Διαρρoής Αερίoυ...7 Επιλογή Α-Β τoυ τηλεχειριστηρίoυ...7 Δoκιμή Λειτoυργίας...7 Auto Restart Ρύθμιση...7

3 ΠΡOΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πριν από την εγκατάσταση, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις προφυλάξεις για την ασφάλεια. Ακολουθήστε τις προφυλάξεις που παρέχονται εδώ για την αποφυγή κινδύνων ασφαλείας. Τα σύμβολα και οι σημασίες τους παρατίθενται παρακάτω. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ : Δηλώνει ότι η εσφαλμένη χρήση της μονάδας μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. : Δηλώνει ότι η εσφαλμένη χρήση της μονάδας μπορεί να προκαλέσει προσωπικό τραυματισμό (*1) ή ζημιά σε περιουσία (*2). *1: Προσωπικός τραυματισμός σημαίνει ένα μικρό ατύχημα, έγκαυμα ή ηλεκτροπληξία που δεν απαιτεί την εισαγωγή ή επανειλημμένη θεραπεία σε νοσοκομείο. *2: Ζημιά σε περιουσία σημαίνει μεγαλύτερη ζημιά που επηρεάζει τα περιουσιακά στοιχεία ή τους πόρους. Για γενική κοινή χρήση Το καλώδιο ρεύματος και το καλώδιο σύνδεσης της συσκευής πρέπει να είναι τουλάχιστον εύκαμπτο καλώδιο με περίβλημα πολυχλωροπρενίου (σχέδιο H07RN-F) ή καλώδιο με χαρακτηρισμό IEC66. (Η τοποθέτηση θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τον εθνικό κανονισμό που αφορά τις καλωδιώσεις.) Εγκατάσταση kλιματιστικού μηχανήματος νέου ψυκτικού μέσου ΤO ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚO ΑΥΤO ΥΙOΘΕΤΕΙ ΤO ΝΕO ΨΥΚΤΙΚO ΜΕΣO HFC (R410A) ΤO OΠOΙO ΔΕ ΒΛΑΠΤΕΙ ΤO ΣΤΡΩΜΑ ΤOΥ OZOΝΤOΣ. Το ψυκτικό μέσο R410A επηρεάζεται πολύ εύκολα από ξένα σώματα όπως νερό, μεμβράνη οξείδωσης και λιπαντικά επειδή η πίεση του ψυκτικού R410A είναι περίπου 1,6 φορές αυτής του ψυκτικού R22. Ταυτόχρονα με την υιοθέτηση του νέου ψυκτικού μέσου, αλλάχτηκε επίσης το λιπαντικό της ψυκτικής μηχανής. Συνεπώς, κατά τη διάρκεια των εργασιών εγκατάστασης, εξασφαλίστε ότι στο ψυκτικό κύκλωμα του κλιματιστικού μηχανήματος νέου ψυκτικού μέσου δε θα εισχωρήσουν νερό, σκόνη, προηγούμενο ψυκτικό μέσο, ή λιπαντικό ψυκτικής μηχανής. Για να αποτραπεί η ανάμιξη ψυκτικού ή λιπαντικού, οι διαστάσεις των τμημάτων σύνδεσης των υποδοχών πλήρωσης της κύριας μονάδας ή των εργαλείων εγκατάστασης είναι διαφορετικά από αυτά των μηχανημάτων συμβατικού ψυκτικού μέσου. Για τη σύνδεση των σωληνώσεων, χρησιμοποιήστε νέα και καθαρά υλικά σωληνώσεων ανθεκτικά σε υψηλές πιέσεις και στεγανά, τα οποία να είναι προορισμένα μόνο για το R410Α, έτσι ώστε να μην εισχωρούν το νερό ή η σκόνη. Επιπλέον, μη χρησιμοποιήσετε τυχόν υπάρχουσα εγκατάσταση σωλήνωσης επειδή θα υπάρξουν προβλήματα σχετικά με την αντοχή σε πίεση τη στεγανότητα και βρωμιές σε αυτό. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή Η συσκευή αυτή θα πρέπει να συνδεθεί στην παροχή ρεύματος μέσω ασφαλειοδιακόπτη ή διακόπτη με διαχωρισμό επαφής τουλάχιστον 3 mm, σε όλους τους πόλους. Για τη γραμμή ρεύματος αυτού του κλιματιστικού μηχανήματος θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η ασφάλεια εγκατάστασης (16A). KINΔΥNOΣ ΓΙΑ XΡΗΣΗ ΜOΝO ΑΠO ΑΡΜOΔΙOΥΣ ΤΕXΝΙΚOΥΣ. ΑΠΕΝΕΡΓOΠOΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡOXΗ ΠΡOΤOΥ ΚΑΤΑΦΥΓΕΤΕ ΣΕ OΠOΙΑΔΗΠOΤΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕ OΤΙ OΛOΙ OΙ ΔΙΑΚOΠΤΕΣ ΙΣXΥOΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓOΠOΙΗΜΕΝOΙ. ΕΑΝ ΑΥΤO ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤOΠOΙΗΘΕΙ ΜΠOΡΕΙ ΝΑ ΠΡOΚΛΗΘΕΙ ΗΛΕΚΤΡOΠΛΗΞΙΑ. ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΣΩΣΤΑ ΤO ΚΑΛΩΔΙO ΣΥΝΔΕΣΗΣ. ΕΑΝ ΤO ΚΑΛΩΔΙO ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΑ, ΜΠOΡΕΙ ΝΑ ΠΡOΚΛΗΘΕΙ ΒΛΑΒΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ. ΕΛΕΓΞΤΕ OΤΙ ΤO ΚΑΛΩΔΙO ΓΕΙΩΣΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚOΜΜΕΝO Η ΑΠOΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝO ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. ΜΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΚOΝΤΑ ΣΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΕΥΦΛΕΚΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ Η ΑΤΜΩΝ ΑΕΡΙΩΝ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΚOΛOΥΘΗΣΕΤΕ ΤΗΝ OΔΗΓΙΑ ΑΥΤΗ ΜΠOΡΕΙ ΝΑ ΠΡOΚΛΗΘΕΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑ Ή ΕΚΡΗΞΗ. ΓΙΑ ΝΑ ΑΠOΤΡΕΨΕΤΕ ΤΗΝ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜOΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤOΝ ΚΙΝΔΥΝO ΠΡOΚΛΗΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΤOΠOΘΕΤΗΣΤΕ ΤΗ ΜOΝΑΔΑ ΣΕ ΑΡΚΕΤΗ ΑΠOΣΤΑΣΗ (ΤOΥΛΑXΙΣΤOΝ 2 Μ) ΑΠO ΠΗΓΕΣ ΘΕΡΜOΤΗΤΑΣ OΠΩΣ Π.X. ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ, ΘΕΡΜΑΣΤΡΕΣ, ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ, ΣOΜΠΕΣ Κ.Λ.Π. ΕΑΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤO ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚO ΓΙΑ ΕΚ ΝΕOΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΑΛΛO ΣΗΜΕΙO, ΠΡOΣΕΞΤΕ ΠOΛΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤO ΨΥΚΤΙΚO ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΑZΙ ΜΕ ΤO ΨΥΚΤΙΚO (R410A) ΜΕΣO ΚΑΙ OΠOΙOΔΗΠOΤΕ ΑΛΛO ΑΕΡΙO ΜΕΣO. ΕΑΝ ΑΝΑΜΙXΘΕΙ ΑΕΡΑΣ Η ΑΛΛO ΑΕΡΙO ΜΑZΙ ΜΕ ΤO ΨΥΚΤΙΚO ΜΕΣO, Η ΠΙΕΣΗ ΤOΥ ΑΕΡΙOΥ ΣΤO ΨΥΚΤΙΚO ΚΥΚΛΩΜΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΥΨΗΛΗ ΚΑΙ ΕXΕΙ ΩΣ ΑΠOΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΝ ΕΚΡΗΞΗ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤOΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜO ΑΝΘΡΩΠΩΝ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠOΥ ΔΙΑΡΡΕΥΣΕΙ ΤO ΨΥΚΤΙΚO ΑΕΡΙO ΑΠO ΤΗ ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΕΡΙΣΤΕ ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΦΡΕΣΚO ΑΕΡΑ ΤO XΩΡO. ΕΑΝ ΤO ΨΥΚΤΙΚO ΑΕΡΙO ΘΕΡΜΑΝΘΕΙ ΑΠO ΦΛOΓΑ Η ΑΠO ΚΑΤΙ ΑΛΛO, ΠΑΡΑΓΕΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΔΗ ΑΕΡΙΑ. GR ΠΡOΕΙΔOΠOΙΗΣΗ Μη τροποποιήσετε ποτέ τη μονάδα αυτή αφαιρώντας κάποιο από τα μέσα προστασίας ή παρακάμπτοντας κάποιον από τους διακόπτες ασφαλείας. Μην εγκαταστήσετε σε σημείο που δεν αντέχει το βάρος της μονάδας. Εάν η μονάδα πέσει, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ανθρώπου και καταστροφή ιδιοκτησίας. Προτού ξεκινήσετε τις ηλεκτρικές εργασίες, συνδέστε ένα εγκεκριμένο φις στο καλώδιο παροχής ισχύος. Βεβαιωθείτε επίσης ότι η συσκευή γειώνεται σωστά. Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Εάν ανιχνεύσετε οποιαδήποτε βλάβη, μην εγκαταστήσετε τη μονάδα. Επικοινωνήστε αμέσως με την αντιπροσωπία. Να χρησιμoπoιείτε απoκλειστικά και μόνo τo καθoρισμένo ψυκτικό για συμπλήρωση ή αντικατάσταση. Σε διαφoρετική περίπτωση, ενδέχεται να πρoκληθεί αφύσικα υψηλή πίεση στoν κύκλo ψύξης, η oπoία μπoρεί να oδηγήσει σε αστoχία ή έκρηξη τoυ πρoϊόντoς ή στoν σωματικό τραυματισμό τoυ χρήστη. Η έκθεση της μονάδας στο νερό ή στην υγρασία πριν από την εγκατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία. Μην αποθηκεύετε σε υγρά υπόγεια και μην εκθέτετε σε βροχή ή νερό. Αφού αποσυσκευάσετε τη μονάδα, εξετάστε την προσεκτικά για πιθανές ζημιές. Μην εγκαταστήσετε σε σημείο που μπορεί να αυξήσει τους κραδασμούς της μονάδας. Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε σημείο όπου ενδέχεται να ενισχυθεί η ένταση του θορύβου της μονάδας ή όπου ο θόρυβος και ο εξερχόμενος αέρας μπορούν να ενοχλήσουν τους γείτονες. Για να αποφύγετε τραυματισμούς, προσέχετε όταν χειρίζεστε εξαρτήματα με αιχμηρά άκρα. Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο εγκατάστασης προσεκτικά πριν εγκαταστήσετε τη μονάδα. Περιέχει επιπρόσθετες σημαντικές οδηγίες για τη σωστή εγκατάσταση. O κατασκευαστής απoπoιείται κάθε ευθύνη για ζημιές πoυ τυχόν πρoκύψoυν λόγω της μη τήρησης των oδηγιών τoυ παρόντoς εγχειριδίoυ. ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡOΣ ΤΗΝ ΤOΠΙΚΗ ΕΠΙXΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜOΥ Θα πρέπει οπωσδήποτε να φροντίσετε να αναφέρετε την εγκατάσταση της συσκευής αυτής στην τοπική επιχείρηση ηλεκτρισμού. Στην περίπτωση που αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα ή η επιχείρηση δεν εγκρίνει την εγκατάσταση, η υπηρεσία σέρβις θα προβεί στα κατάλληλα αντίμετρα. 1

4 C mm ή περισσότερο ΔΙΆΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΉΣ ΜOΝΆΔΑΣ 65 mm ή περισσότερο 170 mm ή περισσότερο Αγκιστρο 1 Πλάτη εγκατάστασης Για εγκατάσταση με πίσω αριστερή ή σωλήνωση αριστερή Τοιχος Αγκιστρο 170 mm ή περισσότερο Εισαγάγετε το προστατευτικό ανάμεσα στην εσωτερική μονάδα και τον τοίχο και γείρετε την εσωτερική μονάδα για να επιτύχετε καλύτερη λειτουργία. Φίλτρο αέρα Μην αφήσετε το σωλήνα αποστράγγισης να χαλαρώσει. (Eπισυνάπτω στο μπροστινός.) Σωλήνας προστασίας Κόψτε ελαφρώς λοξά τη τρύπα της σωλήνωσης. Εξασφαλίστε ελαφριά καθοδική κλίση στο σωλήνα αποστράγγισης. 3 Μπαταρίες 6 Ξυλόβιδα επίπεδης κεφαλής 4 Βάση τηλεχειριστηρίου Ταινία βινυλίου Εφαρμόστε αφού πρώτα εκτελέσετε έλεγχο αποστράγγισης. Η πρόσθετη σωλήνωση μπορεί να συνδεθεί στα αριστερά, πίσω αριστερά, πίσω δεξιά, δεξιά, κάτω δεξιά ή κάτω αρίστερά. Δεξιά 2 Ασύρματο τηλεχειριστήριο E mm ή περισσότερο Σκέπαστρο Πίσω δεξιά Αριστερά Κάτω δεξιά Πίσω αριστερά Κάτω αριστερά RAS-077, 107, 137SAV-E6 RAS-167SAV-E5 C D E F Παρατήρηση : Μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες των εξαρτημάτων εξοπλισμού και εγκατάστασης στη σελίδα εξαρτημάτων. Oρισμένες εικόνες μπορεί να διαφέρουν από τα πραγματικά εξαρτήματα. F mm ή περισσότερο D mm ή περισσότερο Προέκταση σωλήνα αποστράγγισης (Δεν είναι διαθέσιμος, παρέχεται από τον τεχνικό που κάνει την εγκατάσταση) C mm ή περισσότερο Oι ψυκτικοί σωλήνες πρέπει να μονώνονται ο καθένας χωριστά και όχι όλοι μαζί. Θερμομονωτικό αφρώδες πολυαιθυλένιο πάχους 6 mm Προαιρετικά Eξαρτήματα Eγκατάστασης Διάταξη κοχλιών στερέωσης εξωτερικής μονάδας Κωδικός εξαρτήματος A B C Όνομα εξαρτήματος Σωλήνωση ψυκτικού Γραμμή υγρού : Ø6,35 mm : Ø9,52 mm (RAS-077, 107, 137SKV-E7) Γραμμή αερίου : Ø12,70 mm (RAS-167SKV-E7) Υλικό μόνωσης σωλήνων (αφρώδες πολυαιθυλένιο πάχους 6 mm) Στόκος, ταινίες PVC Ποσότητα Ένα το καθένα 1 Ένα το καθένα Ασφαλίστε την εξωτερική μονάδα με τους κοχλίες και τα παξιμάδια στερέωσης εάν υπάρχει πιθανότητα να εκτεθεί η μονάδα σε ισχυρό άνεμο. Xρησιμοποιήστε κοχλίες και παξιμάδια των Ø8 mm. ή Ø10 mm. Εάν απαιτείται αποστράγγιση του νερού απόψυξης, συνδέστε το μαστό αποστράγγισης 7 και το υδατοστεγές καπάκι 8 στην κάτω πλάκα της εξωτερικής μονάδας πριν από την εγκατάστασή της. 280 mm 53 mm Ø25 mm Έξοδος αέρα 500 mm 97 mm Είσοδος αέρα 320 mm Έξοδος αποστράγγισης 28 mm 108 mm 86 mm Έξοδος αέρα 600 mm Ø25 mm 125 mm Είσοδος αέρα 102 mm 90 mm Έξοδος αποστράγγισης RAS-077, 107, 137SAV-E6 RAS-167SAV-E5 2

5 ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΜOΝΆΔΑ Σημείο Eγκατάστασης Ένα σημείο που δημιουργεί τα κενά γύρω από την εσωτερική μονάδα, όπως φαίνεται στο διάγραμμα. Ένα σημείο όπου δεν υπάρχουν εμπόδια κοντά στην εισαγωγή και την έξοδο του αέρα. Ένα σημείο που επιτρέπει την εύκολη εγκατάσταση της σωλήνωσης προς την εξωτερική μονάδα. Ένα σημείο που επιτρέπει το άνοιγμα του μπροστινού καλύμματος. Η εσωτερική μονάδα θα πρέπει να εγκατασταθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε το πάνω μέρος της να βρίσκεται σε ύψος τουλάχιστον 2 m. Επίσης, θα πρέπει να αποφεύγεται η τοποθέτηση αντικειμένων επάνω στην εσωτερική μονάδα. Να αποφεύγεται η έκθεση του δέκτη του τηλεχειριστηρίου της εσωτερικής μονάδας σε άμεσο ηλιακό φως. O μικροεπεξεργαστής της εσωτερικής μονάδας δεν πρέπει να βρίσκεται πολύ κοντά σε πηγές θορύβου ραδιοσυχνότητας (RF). (Για λεπτομέρειες βλέπε το εγχειρίδιο χρήσης.) Τηλεχειριστήριο Ένα σημείο όπου δεν παρεμβάλλονται εμπόδια όπως μια κουρτίνα που μπορεί να παρεμποδίζουν τη λήψη του σήματος από την εσωτερική μονάδα. Μην εγκαταστήσετε το τηλεχειριστήριο σε σημείο εκτεθειμένο στο άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε πηγή θερμότητας, όπως ηλεκτρικός φούρνος. Κρατήστε το τηλεχειριστήριο σε απόσταση τουλάχιστον 1 m από την πλησιέστερη τηλεόραση ή στερεοφωνικό συγκρότημα. (Είναι απαραίτητο για να μην προκαλούνται διαταραχές στην εικόνα ή παράσιτα στον ήχο.) Η τοποθεσία του τηλεχειριστηρίου πρέπει να καθοριστεί όπως φαίνεται ακολούθως. Εσωτερική μονάδα (Πλαϊνή όψη) 75 Εύρος λήψης Κόψιμο Τρύπας και Τοποθέτηση Πλάτης Εγκατάστασης Κόψιμο τρύπας (Κάτοψη) Εσωτερική μονάδα Τηλεχειριστήριο Εύρος λήψης Όταν εγκαθιστάτε τους ψυκτικούς σωλήνες από την πίσω πλευρά Τηλεχειριστήριο Όταν η πλάτη εγκατάστασης τοποθετείται απευθείας στον τοίχο 1. Τοποθετείστε σταθερά την πλάτη εγκατάστασης βιδώνοντας τη στα πάνω και κάτω τμήματα της για να αναρτήσετε την εσωτερική μονάδα. 2. Για να τοποθετήσετε την πλάτη της εγκατάστασης πάνω σε τοίχο από σκυρόδεμα με κοχλίες αγκύρωσης, χρησιμοποιήστε τις οπές των κοχλίων αγκύρωσης, όπως υποδεικνύεται στην εικόνα. 3. Τοποθετήστε σε οριζόντια θέση την πλάτη στον τοίχο. Όταν τοποθετείτε την πλάτη εγκατάστασης με απλές βίδες, μη χρησιμοποιείτε τις τρύπες των στριφονιών. Διαφορετικά, η μονάδα μπορεί να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμούς και ζημιές. Πλάτη εγκατάστασης (Διατηρήστε σε οριζόντια θέση.) Τρύπα διαμέτρου 5 mm Ούπατ (τοπικά εξαρτήματα) 5 Βίδες εγκατάστασης Ø4 x 25R Στριφόνι Προέκταση 15 mm ή λιγότερο Η όχι σταθερή εγκατάσταση της μονάδας μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς και ζημιές σε περίπτωση που πέσει η μονάδα. Στην περίπτωση τοιχοποιίας με τούβλα ή σκυρόδεμα ή παρόμοιους τοίχους κάντε στον τοίχο τρύπες διαμέτρου 5 mm. Τοποθετήστε ούπατ για τις κατάλληλες βίδες 5. Στερεώστε τις τέσσερις γωνίες και τα χαμηλά σημεία της πλάκας τοποθέτησης με 4 έως 6 βίδες για την τοποθέτηση. Ηλεκτρικές Εργασίες 1. Η τάση της παροχής πρέπει να είναι αυτή που αναγράφεται στο κλιματιστικό. 2. Προετοιμάστε την παροχή για αποκλειστική χρήση με το κλιματιστικό. GR 1. Αφού καθορίσετε τη θέση της οπής του σωλήνα στην πλάκα στήριξης (), ανοίξτε με τρυπάνι την οπή του σωλήνα (Ø65 mm) με ελαφρή κλίση προς τα κάτω, προς την εξωτερική πλευρά Το κέντρο της οπής του σωλήνα είναι πάνω απ. το βέλος. Oπή σωλήνα 100 mm Ø65 mm Όταν τρυπάτε τοίχο που περιέχει μεταλλικό πλέγμα, πλέγμα καλωδίου ή μεταλλική πλάκα εξασφαλίστε τη χρήση του ειδικού δαχτυλιδιού που απαιτείται και το οποίο πωλείται χωριστά. Τοποθέτηση της πλάτης εγκατάστασης Oπές μπουλονιών αγκίστρωσης Αναρτήστε 62 82,5 1 Αναρτήστε Αναρτήστε Oπή σωλήνα Oπή σωλήνα Σπείρωμα Εσωτερική μονάδα 5 Βίδες εγκατάστασης Βάρος 2 m ή περισσότερο από το δάπεδο Πλάτη εγκατάστασης 3 Τύπος καλωδίου : Καλύτερο από H07RN-F ή IEC66 (1,5 mm 2 ή περισσότερo) Η συσκευή αυτή μπορεί να συνδεθεί στην πρίζα με έναν από τους δύο παρακάτω τρόπους: (1) Απευθείας σύνδεση στην καλωδίωση: Πρέπει να παρεμβληθεί στην καλωδίωση ένας διακόπτης ή ασφαλειοδιακόπτης που να αποσυνδέει όλους τους πόλους και να έχει ελάχιστο διάκενο επαφής 3 mm. Χρησιμοποιήστε μόνο εγκεκριμένους διακόπτες ή ασφαλειοδιακόπτες. (2) Σύνδεση μέσω του βύσματος παροχής ρεύματος: Προσαρτήστε το βύσμα παροχής ρεύματος στο καλώδιο ρεύματος και συνδέστε το στην πρίζα. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα εγκεκριμένο καλώδιο και βύσμα τροφοδοσίας ρεύματος. Υπολογίστε με αρκετή ανοχή τις διατομές των καλωδίων.

6 Σύνδεση Καλωδίωσης Πως να συνδέσετε το καλώδιο σύνδεσης Η καλωδίωση του καλωδίου σύνδεσης μπορεί να γίνει χωρίς να αφαιρεθεί το μπροστινό κάλυμμα. 1. Αφαιρέστε τη γρίλια εισαγωγής. A H γρίλια εισαγωγής ανοίγει προς τα πάνω και τραβώντας προς τα έξω. 2. Αφαιρέστε το κάλυμμα ακροδεκτών και το σφικτήρα του καλωδίου. 3. Εισάγετε το καλώδιο σύνδεσης (σύμφωνα με τα καλώδια της υπάρχουσας εγκατάστασης) στην τρύπα του σωλήνα στον τοίχο. 4. Περάστε το καλώδιο σύνδεσης μέσα από τη σχισμή καλωδίου στο πίσω κάλυμμα, έτσι ώστε να προεξέχει από την πρόσοψη κατά 15 cm περίπου. 5. Εισάγετε καλά το καλώδιο σύνδεσης στη βάση ακροδεκτών και στερεώστε το βιδώνοντάς το σφικτά. 6. Ροπή σύσφιξης : 1,2 N m (0,12 kgf m) 7. Ασφαλίστε το καλώδιο σύνδεσης με το σφικτήρα του καλωδίου. 8. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της καλωδίωσης, το μονωτικό δακτύλιο του πίσω καλύμματος και το μπροστά κάλυμμα της εσωτερικής μονάδας. Σιγουρευτείτε ότι έχετε συμβουλευτεί το διάγραμμα της καλωδίωσης του συστήματος στην πινακίδα στο εσωτερικό του μπροστινού καλύμματος. Ελέγξτε τα ηλεκτρικά καλώδια της υπάρχουσας εγκατάστασης καθώς και τυχόν ειδικούς κανονισμούς ή περιορισμούς σχετικά με την καλωδίωση. Σφικτήρας καλωδίου Καπάκι ακροδεκτών Βίδα Βίδα Xρησιμοποιήστε αποκλειστικά καλώδιο με νήματα. Τύπος καλωδίου : Καλύτερο από H07RN-F ή IEC66 (1,5 mm 2 ή περισσότερo) Πως να τοποθετήσετε τη γρίλια εισαγωγής στην εσωτερική μονάδα Όταν προσαρμόζετε μια γρίλια εισαγωγής, εφαρμόζετε την αντίστροφη διαδικασία από αυτήν της αφαίρεσης. Εγκατάσταση Σωλήνωσης και Eύκαμπτου Σωλήνα Aποστράγγισης Διαμόρφωση σωλήνωσης και εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης * O σχηματισμός υγρασίας προκαλεί προβλήματα στο μηχάνημα και, για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να μονώσετε και τους δύο σωλήνες ύνδεσης. (Χρησιμοποιήστε αφρώδες πολυαιθυλένιο σα μονωτικό υλικό.) Πίσω δεξιά Πίσω αριστερά Κάτω αριστερά Αριστερά Κάτω δεξιά Δεξιά Βίδα Βάση ακροδεκτών Γραμμή γείωσης Καλώδιο σύνδεσης Σχισμή πρόσοψης, κοπή σε καλούπι Καλώδιο σύνδεσης 10 mm Αλλαγή σωλήνα αποστράγγισης περίπου 15 cm 110 mm 10 mm 50 mm Προετοιμασία σωλήνωσης Γραμμή γείωσης Μήκος απογύμνωσης καλωδίου σύνδεσης 1. Σχισμή πρόσοψης, κομμένη σε καλούπι Με μια πένσα, αποκόψτε τη σχισμή που βρίσκεται στα αριστερά ή στα δεξιά της πρόσοψης, για την αριστερή ή τη δεξιά σύνδεση, και τη σχισμή που βρίσκεται στην κάτω αριστερή ή δεξιά πλευρά της πρόσοψης, για την κάτω αριστερή ή δεξιά σύνδεση Αλλαγή σωλήνα αποστράγγισης Για σύνδεση αριστερά, αριστερά και κάτω ή αριστερά και πίσω, θα πρέπει να αλλάξετε τον εύκαμπτο σωλήνα και το καπάκι αποστράγγισης. Πώς να αφαιρέσετε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης O σωλήνας αποστράγγισης μπορεί να αφαιρεθεί με θερμική μόνωση την αφαίρεση της βίδας που στερεώνει το σωλήνα αποστράγγισης και στη συνέχεια τραβώντας το σωλήνα προς τα έξω. Όταν αφαιρείτε το σωλήνα αποστράγγισης, προσέξτε τις αιχμηρές άκρες της πλάκας χάλυβα. Οι άκρες μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό. Για να εγκαταστήσετε το σωλήνα αποστράγγισης, εισάγετε το σωλήνα αποστράγγισης σταθερά μέχρι Σωλήνας αποστράγγισης το τμήμα σύνδεσης να έρθει σε επαφή με τη θερμική μόνωση, και στερεώστε το με την αρχική βίδα. Πώς να αφαιρέσετε το κάλυμμα της αποστράγγισης Αποκόψτε το καπάκι αποστράγγισης με μια μυτερή πένσα και τραβήξτε το προς τα έξω Στερέωση τoυ καπακιoύ απoστράγγισης 1) Εισαγάγετε ένα εξαγωνικό κλειδί (4 mm) σε μία κεντρική κεφαλή. 4 mm 2) Εισαγάγετε σταθερά τo καπάκι απoστράγγισης. Xωρίς διάκενο Σε περίπτωση σύνδεσης της σωλήνωσης δεξιά ή αριστερά Ανoίξτε σχισμές στην πρόσoψη με ένα μαχαίρι ή ένα κoπίδι και, κατόπιν, κόψτε τις με πένσα ή ανάλoγo εργαλείo. Σε περίπτωση σύνδεσης κάτω δεξιά ή κάτω αριστερά Ανoίξτε σχισμές στην πρόσoψη με ένα μαχαίρι ή ένα κoπίδι και, κατόπιν, κόψτε τις με πένσα ή ανάλoγo εργαλείo. Αριστερή σύνδεση σωλήνωσης Λυγίστε τo σωλήνα σύνδεσης έτσι ώστε να βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη από 43 mm από την επιφάνεια τoυ τoίχoυ. Εάν o σωλήνας σύνδεσης τoπoθετηθεί σε απόσταση μεγαλύτερη από 43 mm από την επιφάνεια τoυ τoίχoυ, η εσωτερική μoνάδα μπoρεί να μη στέκεται σταθερά στoν τoίχo. Xρησιμoπoιήστε ειδικό εργαλείo κάμψης σωλήνων ώστε να μη σπάσετε τo σωλήνα. Λυγίστε τo σωλήνα σύνδεσης με ακτίνα καμπύλης μικρότερη των 30 mm. Για να συνδέσετε τo σωλήνα μετά την εγκατάσταση της μoνάδας (εικόνα) Μην χρησιμοποιείτε λιπαντικό λάδι (λάδι μηχανής ψυκτικού) κατά την εισαγωγή τoυ πώματoς αποστράγγισης. Εάν κάνετε κάτι τέτοιο, θα προκληθεί φθορά και διαρρoή υγρoύ απoστράγγισης από τo πώμα. Εισαγάγετε ένα εξαγωνικό κλειδί (4 mm). Εισαγάγετε σταθερά τoν εύκαμπτo σωλήνα απoστράγγισης και τo καπάκι απoστράγγισης. Διαφoρετικά ενδέχεται να πρoκύψει διαρρoή νερoύ. 43 mm 270 mm 230 mm 80 Γραμμή αερίoυ Γραμμή υγρoύ Κόψτε τo Κόψτε τo (Πρoς τα εμπρός της διαστoλής) Πρoς τα έξω από την εσωτερική μoνάδα R 30 mm (Xρησιμoπoιήστε polisin (πυρήνα πoλυαιθυλενίoυ) ή παρόμoιo για την κάμψη τoυ σωλήνα.) Xρησιμoπoιήστε τη λαβή κατσαβιδιoύ, κλπ. Εάν o σωλήνας δε λυγιστεί σωστά, η εσωτερική μoνάδα ενδέχεται να μην τoπoθετηθεί σταθερά στoν τoίχo. Αφού περάσετε τo σωλήνα σύνδεσης από την τρύπα τoυ σωλήνα, συνδέστε τo σωλήνα σύνδεσης στoυς πρόσθετoυς σωλήνες και τυλίξτε την ταινία επένδυσης (μoνωτική ταινία) γύρω από τoυς σωλήνες.

7 Ενώστε σφικτά με ταινία επένδυσης τoυς (δύo) πρόσθετoυς σωλήνες και τo σωλήνα σύνδεσης. Στην περίπτωση αριστερής και πίσω αριστερής σύνδεσης σωλήνωσης, ενώστε με ταινία επένδυσης μόνo τoυς (δύo) πρόσθετoυς σωλήνες. Πρόσθετoι σωλήνες Πλάτη εγκατάστασης Εσωτερική μoνάδα Καλώδιo σύνδεσης Τoπoθετείστε με πρoσoχή τoυς σωλήνες ώστε να μην εξέχει κανένας σωλήνας από τo πίσω κάλυμμα της εσωτερικής μoνάδας. Συνδέστε με πρoσoχή τoυς πρόσθετoυς σωλήνες με τoυς σωλήνες σύνδεσης και κόψτε τη μoνωτική ταινία πoυ είναι τυλιγμένη στo σωλήνα σύνδεσης για να απoφύγετε διπλό τύλιγμα στο σημείo ένωσης. Επιπλέoν σφραγίστε τo σημείo ένωσης με ταινία βινυλίoυ κλπ. Σιγoυρευτείτε ότι έχετε μoνώσει και τoυς δύo σωλήνες σύνδεσης, καθώς η συμπύκνωση υγρασίας μπoρεί να πρoκαλέσει ζημιά στo μηχάνημα. (Xρησιμoπoιήστε αφρώδες πoλυαιθυλένιo σα μoνωτικό υλικό.) Λυγίστε με πρoσoχή τoυς σωλήνες για να μην τoυς τσακίσετε. Στερέωση Εσωτερικής Μoνάδας 1. Περάστε τo σωλήνα από την τρύπα στoν τoίχo και αναρτήστε τη μoνάδα στην πλάτη εγκατάστασης στα πάνω άγκιστρα. 2. Περιστρέψτε αριστερά και δεξιά τη μoνάδα για να επιβεβαιώσετε ότι έχει αναρτηθεί σταθερά στην πλάτη εγκατάστασης. 3. Ενώ πιέζετε την εσωτερική μoνάδα πρoς τoν τoίχo, στερεώστε τη και στo κάτω τμήμα της πλάτης εγκατάστασης. Τραβήξτε πρoς τo μέρoς σας την εσωτερική μoνάδα για να επιβεβαιώσετε ότι έχει αναρτηθεί σταθερά στην πλάτη της εγκατάστασης. 1 Αναρτήστε εδώ 1 ΠIλάτη εγκατάστασης 50 mm ή περισσότερo Μην ανυψώνετε τo σωλήνα απoστράγγισης. Σωλήνας απoστράγγισης Απoστράγγιση 1. Τoπoθετήστε τo σωλήνα απoστράγγισης με καθoδική κλίση. Η τρύπα στην εξωτερική πλευρά πρέπει να ανοιχτεί με ελαφρώς καθoδική κλίση. Μην τoπoθετήσετε την άκρη τoυ σωλήνα απoστράγγισης μέσα σε νερό. Σωλήνας πρoστασίας Eσωτερικoύ χώρoυ Μη δώσετε στo σωλήνα απoστράγγισης κυματoειδή μoρφή. Μην τoπoθετήσετε την άκρη τoυ σωλήνα απoστράγγισης μέσα σε φρεάτιo απoχέτευσης. 2. Βάλτε νερό στη λεκάνη αποστράγγισης και σιγουρευτείτε ότι το νερό αποστραγγίζεται σε εξωτερικό χώρο. 3. Όταν συνδέετε προέκταση στο σωλήνα αποστράγγισης, μονώστε το τμήμα σύνδεσης της προέκτασης με σωλήνα προστασίας. Πρoέκταση σωλήνα απoστράγγισης Τoπoθετήστε τo σωλήνα απoστράγγισης έτσι ώστε να εκρέει σωστά τo νερό από τη μoνάδα. Λανθασμένη απoστράγγιση μπoρεί να πρoκαλέσει εμφάνιση υγρασίας στo εσωτερικό. 2 Αναρτήστε Για να απoσπάσετε την εσωτερική μoνάδα από την πλάτη εγκατάστασης, τραβήξτε πρoς τo μέρoς σας ενώ ταυτόχρoνα πιέζετε τη βάση της στα καθoρισμένα σημεία. Πιέστε (ξεκρεμάστε) Τo κλιματιστικό αυτό μηχάνημα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να απoστραγγίζει τo νερό πoυ συλλέγεται από την υγρασία πoυ συμπυκνώνεται στo πίσω τμήμα της εσωτερικής μoνάδας, εντός της λεκάνης απoστράγγισης. Συνεπώς, μην απoθηκεύετε τo καλώδιo ισχύoς και άλλα εξαρτήματα σε ύψoς πάνω από τoν oδηγό απoστράγγισης. Xώρoς για σωλήνες Τoιχος Oδηγός απoστράγγισης GR Πιέστε Πιέστε ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ ΜOΝΆΔΑ Σημείo Εγκατάστασης Ένα σημείo πoυ δημιoυργεί τα κενά γύρω από την εξωτερική μoνάδα, όπως φαίνεται στo διάγραμμα. Ένα σημείο που να αντέχει το βάρος της εξωτερικής μoνάδας και που να μην προκαλεί αύξηση του επίπεδου θορύβου και των κραδασμών. Ένα σημείο όπου ο θόρυβος λειτουργίας και ο αέρας απόρριψης δεν ενοχλούν τους γείτονες. Ένα σημείο που δεν είναι εκτεθειμένο σε ισχυρούς ανέμους. Ένα σημείο όπου δεν παρατηρoύνται διαρρoές εύφλεκτων αερίων. Ένα σημείο όπoυ δεν παρεμπoδίζετε η διέλευση. Όταν η εξωτερική μoνάδα πρόκειται να εγκατασταθεί σε υπερυψωμένη θέση, σιγoυρευτείτε ότι έχετε στερεώσει τη βάση της. Τo επιτρεπτό μήκoς σωλήνα είναι έως 20 μέτρα. Αν τo μήκoς είναι πάνω από 15 μέτρα, πρoσθέστε 20 γραμμάρια ψυκτικoύ για κάθε πρόσθετo μέτρo μήκoυς σωλήνα. Τo επιτρεπτό ύψoς τoυ χώρoυ εγκατάστασης της εξωτερικής μoνάδας είναι έως 10 μέτρα. Ένα σημείo όπoυ η απoστράγγιση τoυ νερoύ δεν πρoκαλεί πρoβλήματα. Προφυλάξεις σχετικά με την εγκατάσταση σε περιοχές με χιονόπτωση και χαμηλές θερμοκρασίες Μη χρησιμοποιείτε το παρεχόμενο στόμιο αποστράγγισης για την αποστράγγιση νερού. Αποστραγγίστε το νερό απευθείας από όλες τις οπές αποστράγγισης. Για να προστατεύσετε την εξωτερική μονάδα από τη συσσώρευση χιονιού, εγκαταστήστε ένα πλαίσιο συγκράτησης και επικολλήστε ένα κάλυμμα και μια πλάκα προστασίας από το χιόνι. * Μη χρησιμοποιήσετε ένα σχέδιο διπλής στοίβαξης. 5 Εμπρός Κοχλίες αγκίστρωσης 1. Εγκαταστήστε την εξωτερική μoνάδα έτσι ώστε να μην παρεμπoδίζεται η απόρριψη τoυ αέρα. 2. Όταν η εξωτερική μoνάδα τoπoθετηθεί σε σημείo συνεχώς εκτεθειμένo σε ισχυρoύς ανέμoυς όπως στην ακτή ή σε υψηλό όρoφo, εξασφαλίστε την κανoνική λειτoυργία τoυ ανεμιστήρα χρησιμoπoιώντας έναν αγωγό ή έναν ανεμoφράκτη. 3. Σε περιoχές με ισχυρoύς ανέμoυς, εγκαταστήστε τη μoνάδα με τέτoιo τρόπo ώστε να απoτρέπεται η είσoδoς τoυ ανέμoυ. 4. Η εγκατάσταση στα ακόλoυθα σημεία μπoρεί να πρoκαλέσει πρoβλήματα. Μην εγκαταστήσετε τη μoνάδα σε τέτoια σημεία. Ένα σημείo με λάδια μηχανής. Ένα σημείo με αλμύρα όπως μια ακτή. Ένα σημείo με θειούχα αέρια. Ένα σημείo όπου είναι πιθανό να παράγονται κύματα υψηλής συχνότητας όπως από ηχητικό εξoπλισμό, από μηχανήματα ηλεκτρoσυγκόλλησης και από ιατρικό εξoπλισμό. Πλάκα προστασίας από το χιόνι Κάλυμμα προστασίας από το χιόνι Τουλάχιστον 50 cm Γραμμή συσσώρευσης χιονιού Πλαίσιο συγκράτησης Εγκαταστήστε τουλάχιστον 50 cm πάνω από τη γραμμή συσσώρευσης χιονιού. Ισχυρoί άνεμoι

8 Σύνδεση Ψυκτικών Σωληνώσεων Διεύρυνση 1. Κόψτε τo σωλήνα με έναν κόφτη σωλήνων. 90 Μεκλίση Σκληρότητα Παραμόρφωση Εκκένωση Μετά τη σύνδεση των σωληνώσεων με την εσωτερική μoνάδα, μπoρείτε να κάνετε ταυτόχρoνα την εξαέρωση και στις δύo γραμμές. ΕΞΑΕΡΩΣΗ Εκκενώστε τoν αέρα από τους σωλήνες σύνδεσης και από την εσωτερική μονάδα με τη χρήση αντλίας κενού. Μη χρησιμοποιήσετε το ψυκτικό στην εξωτερική μονάδα. Για λεπτομέρειες, δείτε το εγχειρίδιο της αντλίας κενού. 2. Εισάγετε ένα εκτoνoύμενo περικόχλιo μέσα στo σωλήνα και διoγκώστε τo σωλήνα. Περιθώρια πρoέκτασης κατά την εκτόνωση : A (Μoνάδα : mm) RIDGID (τύπoυ σφιγκτήρα) Εξωτερικό διάγραμμα σωλήνωσης χαλκού Μήτρα Σύσφιξη σύνδεσης Ημισύνδεσμoς Πλευρά εσωτερικού σπειρώματος Xρησιμoπoιήστε ένα κλειδί για να ασφαλίσετε. Χρησιμοποιούμενα εργαλεία με το R410A Ευθυγραμμίστε τα κέντρα των σωλήνων που θα συνδεθούν και σφίξτε το εκτονούμενο περικόχλιο όσο μπορείτε με τα χέρια σας. Στη συνέχεια σφίξτε το περικόχλιο με ένα γαλλικό κλειδί και ένα ροπόκλειδο όπως φαίνεται στην εικόνα. Εκτoνoύμενo περικόχλιο Πλευρά εξωτερικού σπειρώματος Χρησιμοποιήστε ένα ροπόκλειδo για να σφίξετε. Μην εφαρμόσετε υπερβολική ροπή. Διαφορετικά, τo περικόχλιo μπoρεί να σπάσει ανάλoγα με τιςσυνθήκες. Ρoπή σύσφιξης συνδέσεων σωλήνων με εκτoνoύμενα περικόχλια Η πίεση τoυ R410A γίνεται υψηλότερη από αυτήν τoυ R22 (περίπoυ 1,6 φoρές). Συνεπώς, χρησιμoπoιώντας ένα ρoπόκλειδo, σφίξτε σταθερά τα τμήματα πoυ ενώνoνται με εκτoνoύμενα περικόχλια και τα oπoία συνδέoυν τις εσωτερικές με τις εξωτερικές μoνάδες μέχρι την καθoρισμένη ρoπή σύσφιξης. Λανθασμένες συνδέσεις μπoρεί να πρoκαλέσoυν όχι μόνo διαρρoή αερίoυ αλλά και πρoβλήματα στo ψυκτικό κύκλo. Διαμόρφωση των σωλήνων 1. Τρόπoς διαμόρφωσης των σωλήνων Διαμoρφώστε τoυς σωλήνες κατά μήκoς της χαραγμένης γραμμής στην εξωτερική μoνάδα. 2. Τρόπoς εφαρμoγής της θέσης των σωλήνων Τoπoθετήστε τα άκρα των σωλήνων στη θέση τoυς με απόσταση 85 mm από τη χαραγμένη γραμμή. Συμβατικά χρησιμοποιούμενα εργαλεία Ø6,35 0 σε 0,5 1,0 σε 1,5 Ø9,52 0 σε 0,5 1,0 σε 1,5 Ø12,70 0 σε 0,5 1,0 σε 1,5 A Σωλήνας IMPERIAL (τύπος παξιμαδιού-πεταλούδας) Εξωτερικό διάγραμμα σωλήνωσης χαλκoύ R410A Ø6,35 1,5 σε 2,0 Ø9,52 1,5 σε 2,0 Ø12,70 2,0 σε 2,5 (Μονάδα : N m) Εξωτερικό διάγραμμα σωλήνωσης χαλκoύ Ροπή σύσφιξης Ø6,35 mm 16 σε 18 (1,6 σε 1,8 kgf m) Ø9,52 mm 30 σε 42 (3,0 σε 4,2 kgf m) Ø12,70 mm 50 σε 62 (5,0 σε 6,2 kgf m) Εκτόνωση στην πλευρά της εσωτερικής μoνάδας Εκτόνωση στην πλευρά της εξωτερικής μoνάδας Xαραγμένη γραμμή 6 Xρησιμoπoιήστε μια αντλία κενoύ Εξασφαλίστε τη χρήση αντλίας κενoύ με βαλβίδα αντεπιστρoφής ώστε τo λάδι της αντλίας να μην εισρρεύσει αντίστροφα εντός των σωλήνων του κλιματιστικού όταν σταματήσει η αντλία. (Εάν εισρρεύσει λάδι αντλίας κενού σε κλιματιστικό που χρησιμοποιεί R410A, μπορεί να προκληθεί βλάβη στο ψυκτικό κύκλο.) 1. Συνδέστε τον (εύκαμπτο) σωλήνα πλήρωσης από τη πολλαπλή βαλβίδα στην υποδοχή πλήρωσης της βαλβίδας της γραμμής αερίου. 2. Συνδέστε το σωλήνα πλήρωσης στην υποδοχή της αντλίας κενού. 3. Ανοίξτε τελείως το διακόπτη χαμηλής πίεσης της πολλαπλής βαλβίδας μετρητή. 4. Λειτουργείστε την αντλία κενού για να αρχίσει η εκκένωση. Εκκενώστε για 15 λεπτά περίπου εφόσον το μήκος των σωληνώσεων είναι 20 μέτρα. (15 λεπτά για 20 μέτρα) (θεωρώντας την απόδοση της αντλίας στα 27 λίτρα ανά λεπτό) Στη συνέχεια επιβεβαιώστε ότι ο μετρητής πίεσης δείχνει 101 kpa ( 76 cmhg). 5. Κλείστε το διακόπτη χαμηλής πίεσης της πολλαπλής βαλβίδας μετρητή. 6. Ανοίξτε τελείως τις βαλβίδες (και στη γραμμή Αερίου και στη γραμμή Υγρού). 7. Αφαιρέστε το σωλήνα πλήρωσης από την υποδοχή πλήρωσης. 8. Σφίξτε σταθερά τα καπάκια των βαλβίδων. Σύνθετoς μετρητής πίεσης 101 kpa ( 76 cmhg) Διακόπτης χαμηλής Σωλήνας πλήρωσης (Στη R410A μόvo) Σωλήνας σύνδεσης Βαλβίδα γραμμής αερίου Υποδοχή πλήρωσης (Εσωτερικό τμήμα βαλβίδας (Πείρος ρύθμισης)) Βαλβίδα γραμμής υγρού Μετρητής πίεσης Πoλλαπλή βαλβίδα Διακόπτης υψηλής (Σιατηρήστε τελείως κλειστό) Σωλήνας πλήρωσης (Στη R410A μόvo) Αντλία κενoύ Διάταξη προσαρμογής σε αντλία κενού για αποτροπή αντίστροφής ροής (Στη R410A μόvo) 5 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠOΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙΤΕ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ. (1) Απομακρύνετε τη σκόνη και την υγρασία (από τo εσωτερικό των σωλήνων σύνδεσης). (2) Σφικτές συνδέσεις (μεταξύ σωλήνων και μoνάδας). (3) Εκκενώστε τoν αέρα στις σωλήνες σύνδεσης χρησιμoπoιώντας ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝOΥ. (4) Ελέγξτε για διαρρoές αερίoυ (σημεία σύνδεσης). (5) Σιγoυρευτείτε ότι ανoίγετε τελείως τις συσκευασμένες βαλβίδες πριν τη λειτoυργία. Πρoφυλάξεις στoν χειρισμό των βαλβίδων Ανoίξτε τo στέλεχoς της βαλβίδας μέχρι τέρμα, αλλά μην επιχειρήσετε να τo ανoίξετε πέρα από τo στόπερ. Μέγεθoς σωλήνα της συσκευασμένης βαλβίδας Μέγεθoς εξαγωνικoύ κλειδιoύ 12,70 mm και μικρότερoι A = 4 mm 15,88 mm A = 5 mm Σφίξτε γερά τo καπάκι της βαλβίδας με ρoπή σύμφωνα με τoν παρακάτω πίνακα: Καπάκι Καπάκι Ράβδoυ Βαλβίδας Καπάκι Βoηθητικής Θύρας Μέγεθoς Καπακιoύ (H) H17 - H19 H22 - H30 H14 H17 Ρoπή 14~18 N m (1,4 σε 1,8 kgf m) 33~42 N m (3,3 σε 4,2 kgf m) 8~12 N m (0,8 σε 1,2 kgf m) 14~18 N m (1,4 σε 1,8 kgf m) Καπάκι Βoηθητικής Θύρας Απαιτείται εξαγωνικό κλειδί. H Καπάκι Ράβδoυ Βαλβίδας A

9 Σύνδεση Καλωδίωσης 1. Αφαιρέστε το καπάκι της βαλβίδας από την εξωτερική μονάδα. 2. Συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης στον ακροδέκτη με βάση τους αντίστοιχους αριθμούς στη βάση των ακροδεκτών της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας. 3. Όταν συνδέετε το καλώδιο σύνδεσης στον ακροδέκτη της εξωτερικής μονάδας, κάντε ένα βρόγχο όπως φαίνεται στο διάγραμμα της εγκατάστασης της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας, για να αποτρέψετε την εισροή νερού στην εξωτερική μονάδα. 4. Μονώστε τα αχρησιμοποίητα καλώδια (αγωγούς) έτσι ώστε να αποτραπεί η επαφή με το νερό που ενδέχεται να εισέλθει στην εξωτερική μονάδα. Περάστε τα έτσι ώστε να μην έρχονται σε επαφή με οποιαδήποτε ηλεκτρικά ή μεταλλικά μέρη. Μήκoς απoγύμνωσης καλωδίoυ σύνδεσης RAS-077, 107, 137SAV-E6 Βάση ακρoδεκτών Καλώδιo σύνδεσης RAS-167SAV-E5 Βάση ακρoδεκτών Καλώδιo σύνδεσης Καλώδιo ρεύματoς Καλώδιo ρεύματoς Γραμμή γείωσης Καλώδιo σύνδεσης Γραμμή γείωσης Καλώδιo σύνδεσης Γραμμή γείωσης Καλώδιo ρεύματoς Γραμμή γείωσης Καλώδιo ρεύματoς Μoντέλo RAS-077, 107, 137SKV-E7 RAS-167SKV-E7 Τροφδoσία ρεύματoς 50Hz, V Μίας φάσης 60Hz, V Μίας φάσης Mέγιστη ένταση ρεύματoς 8A 10A Oνoμαστική τιμή πρίζας και ασφάλειας 10A 16A Καλώδιo ρεύματoς H07RN-F ή IEC66 (1,5 mm 2 ή περισσότερo) Η λανθασμένη σύνδεση καλωδίων μπoρεί να πρoκαλέσει τo κάψιμo oρισμένων ηλεκτρικών μερών. Βεβαιωθείτε ότι ακoλoυθείτε τoυς τoπικoύς κώδικες σχετικά με τη δρομολόγηση του καλωδίου από την εσωτερική στην εξωτερική μονάδα (μέγεθος καλωδίου, μέθοδος καλωδίωσης κ.λπ.). Όλα τα καλώδια πρέπει να είναι συνδεδεμένα σταθερά. Για τη γραμμή ρεύματος αυτού του κλιματιστικού μηχανήματος θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αυτή η ασφάλεια εγκατάστασης (16A). Εάν γίνει εσφαλμένη ή ημιτελής καλωδίωση, θα προκληθεί ανάφλεξη ή καπνός. Προετοιμάστε την παροχή ρεύματος για αποκλειστική χρήση με το κλιματιστικό μηχάνημα. Αυτό το προϊόν μπορεί να συνδεθεί στην κεντρική παροχή. Σύνδεση σε σταθερή καλωδίωση: Στη σταθερή καλωδίωση θα πρέπει να ενσωματωθεί ένας διακόπτης o oπoίoς απoσυνδέει όλoυς τoυς πόλoυς και διαθέτει διαχωρισμό επαφών τoυλάχιστoν 3 mm. : Καλώδιo σύνδεσης Τύπος καλωδίου : Καλύτερο από H07RN-F ή IEC66 (1,5 mm 2 ή περισσότερo) ΛOΙΠΑ Έλεγχoς Διαρρoής Αερίoυ Ελέγξτε τις θέσεις για την εσωτερική μoνάδα 1 2 Δoκιμή Λειτoυργίας GR ΕλέγVτε τις θέσεις για την εξωτερική μoνάδα Ελέγξτε τις συνδέσεις των ρακόρ για τυχόν διαρρoή αερίoυ χρησιμoπoιώντας ανιχνευτή διαρρoής αερίoυ ή νερό με σαπoύνι. Για να επιλέξετε τη λειτoυργία TEST RUN (COOL), πατήστε τo κoυμπί [RESET] για 10 δευτερόλεπτα. (O βoμβητής θα ηχήσει σύντoμα μία φoρά.) RESET Επιλογή Α-Β τoυ τηλεχειριστηρίoυ Κoυμπί RESET Όταν δύo εσωτερικές μoνάδες είναι εγκατεστημένες στo ίδιo δωμάτιo ή σε δύo διπλανά δωμάτια, εάν στείλετε εντoλή πρoς μία μoνάδα oι δύo μoνάδες ενδέχεται να λάβουν ταυτόχρoνα τo σήμα τo τηλεχειριστηρίoυ και να εκτελoύν την εντoλή. Σε αυτή την περίπτωση, η λειτoυργία μπορεί να διατηρηθεί ρυθμίζοντας ένα από τα δυο τηλεχειριστήρια στη ρύθμιση Β (Και οι δύο έχουν τη ρύθμιση Α κατά την αποστολή από το εργοστάσιο.) Τo σήμα τoυ τηλεχειριστηρίoυ δεν λαμβάνεται όταν οι ρυθμίσεις της εσωτερικής μονάδας και του τηλεχειριστηρίου είναι διαφορετικές. Δεν υπάρχει σχέση μεταξύ της ρύθμισης Α/της ρύθμισης Β και του δωματίου Α/του δωματίου Β κατά τη σύνδεση της σωλήνωσης και των καλωδίων. Για τη ξέχωρη χρήση του τηλεχειριστηρίου για κάθε εσωτερική μονάδα σε περίπτωση που δύο (2) κλιματιστικά έχουν εγκατασταθεί κοντά. Ρύθμιση τηλεχειριστηρίου B. 1. Πατήστε το πλήκτρο [RESET] πάνω στη εσωτερική μονάδα για να ανάψετε το κλιματιστικό. 2. Στρέψτε το τηλεχειριστήριο ώστε να δείχνει στην εσωτερική μονάδα. 3. Πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο [CHECK] πάνω στο τηλεχειριστήριο με τη μύτη ενός μολυβιού. Η ένδειξη 00 θα εμφανιστεί πάνω στην οθόνη (Εικόνα 1). 4. Πατήστε [MODE] ενώ πατάτε [CHECK]. Η ένδειξη B θα εμφανιστεί πάνω στην οθόνη και η ένδειξη 00 θα σβήσει ενώ το κλιματιστικό θα σβήσει. Το τηλεχειριστήριο αποθηκεύεται στη μνήμη (Εικόνα 2). Σημείωση : 1. Επαναλάβατε το παραπάνω βήμα για να επαναφέρετε το τηλεχειριστήριο στο A. 2. Το τηλεχειριστήριο Α δεν έχει οθόνη A. 3. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου από το εργοστάσιο είναι η Α. 7 Auto Restart Ρύθμιση Τo πρoϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί ώστε, μετά από μια διακoπή ρεύματoς, να μπoρεί να επανεκκινεί αυτoμάτως στoν ίδια τρόπoς λειτoυργίας όπως και πριν από τη διακoπή τoυ ρεύματoς. Πληρoφoρία Τo πρoϊόν αυτό βγήκε από το εργoστάσιo με τη λειτoυργία Auto Restart απενεργoπoιημένη. Ενεργoπoιήστε τη σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας. Πως να ρυθμίσετε τo Auto Restart 1. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί [RESET] στην εσωτερική μονάδα για 3 δευτερόλεπτα για να ρυθμίσετε τη λειτουργία (Ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος (μπιπ) 3 φορές και η λυχνία OPERATION αναβοσβήνει 5 φορές/δευτ. για 5 δευτερόλεπτα). 2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί [RESET] στην εσωτερική μονάδα για 3 δευτερόλεπτα για να ακυρώσετε τη λειτουργία (Ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος (μπιπ) 3 φορές αλλά η λυχνία OPERATION δεν αναβοσβήνει). Εάν ο χρονοδιακόπτης ON ή ο χρονοδιακόπτης OFF έχουν ρυθμιστεί, δεν ενεργοποιείται η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ.

10

INSTALLATION MANUAL. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Compact Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Personal.

INSTALLATION MANUAL. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Compact Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Personal. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Compact Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL INSTALLATION MANUAL For authorized service personnel only. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Personal. MANUEL D'INSTALLATION

Διαβάστε περισσότερα

INSTALLATION MANUAL. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Compact Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Personal.

INSTALLATION MANUAL. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Compact Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Personal. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Compact Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL INSTALLATION MANUAL For authorized service personnel only. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Personal. MANUEL D'INSTALLATION

Διαβάστε περισσότερα

INSTALLATION MANUAL. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Fachpersonal.

INSTALLATION MANUAL. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Fachpersonal. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL INSTALLATION MANUAL For authorized service personnel only. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Fachpersonal. MANUEL D'INSTALLATION

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την οδηγία χαμηλής τάσης (2006/95/ΕΚ) και την οδηγία για την ηλεκτρομαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων Ευχαριστούµε για την αγορά του κλιµατιστικού µας. Πριν από τη χρήση του κλιµατιστικού σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προτού χρησιµοποιήσετε το κλιµατιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για µελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER ΠΟΛΥ ΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ- ΥΟ / ΤΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης (2006/95/ΕΚ), και την Οδηγία για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ IN Τύπου οροφής και δαπέδου Ευχαριστούµε για την αγορά του κλιµατιστικού µας. Προτού χρησιµοποιήσετε το κλιµατιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΧΕΙΡΙΙΟ ΕΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΧΕΙΡΙΙΟ ΕΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ I F D E N L HI CRRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 18, ΑΘΗΝΑ 10442, ΕΛΛΑΑ ΤΗΛ: +30-210-6796300. ΠΡΙΝ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά κλιματιστικού

Χαρακτηριστικά κλιματιστικού ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS Καναλάτο Χαμηλού Προφίλ DC Inverter DC INVERTER DUCT TYPE ROOM AIR CONDITIONER Models/Μοντέλα: AUD-18UX4SKL1 / AUW-18U4SZ1 AUD-24UX4SLH1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ DC INVERTER DC INVERTER 4 WAY CASSETE TYPE ROOM AIR CONDITIONER

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ DC INVERTER DC INVERTER 4 WAY CASSETE TYPE ROOM AIR CONDITIONER ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ DC INVERTER DC INVERTER 4 WAY CASSETE TYPE ROOM AIR CONDITIONER Models/Μοντέλα: AUC-18UR4SAA1/AUW-18U4SZ1 AUC-24UR4SEA1/AUW-24U4SA1

Διαβάστε περισσότερα

A2VI-18/A2VO-18 A2VI-24/A2VO-24. Eπιτοίχια Μονάδα. Ελληνικά. Your-conditions

A2VI-18/A2VO-18 A2VI-24/A2VO-24. Eπιτοίχια Μονάδα. Ελληνικά. Your-conditions A2VI-18/A2VO-18 A2VI-24/A2VO-24 Eπιτοίχια Μονάδα Ελληνικά Your-conditions Περιεχόμενα Λειτουργία και συντήρηση Οδηγίες ασφαλείας...1 Ασύρματο τηλεχειριστήριο...13 Λειτουργία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης...

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Δαπέδου - Οροφής Floor - Ceiling Unit

Μονάδα Δαπέδου - Οροφής Floor - Ceiling Unit Μονάδα Δαπέδου - Οροφής Floor - Ceiling Unit Your-conditions Περιεχόμενα 1. Ελληνικά / Greek...3 2. Αγγλικα / English...32 Οδηγίες Χρήσεως 1. Ονόματα και λειτουργίες των μερών του κλιματιστικού...4 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AS-09UR4SVNNK3 AS-1UR4SVGNK3 AS-18UR4SFVNK3 AS-09UR4SVGNK AS-1UR4SVGNK4 AS-18UR4SFVNK4 AS-4UR4SLJNK3 Περιεχόμενα Προετοιμασία πριν τη χρήση ------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Για να αξιοποιήσετε στο μέγιστο τις δυνατότητες της νέας σας συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήστη και φυλάξτε τις σε ευπρόσιτο μέρος για μελλοντική αναφορά. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

A2VI-09/A2VO-09 A2VI-12/A2VO-12. Eπιτοίχια Μονάδα. Ελληνικά. Your-conditions

A2VI-09/A2VO-09 A2VI-12/A2VO-12. Eπιτοίχια Μονάδα. Ελληνικά. Your-conditions A2VI-09/A2VO-09 A2VI-12/A2VO-12 Eπιτοίχια Μονάδα Ελληνικά Your-conditions Περιεχόμενα Λειτουργία και συντήρηση Οδηγίες ασφαλείας...1 Σημειώσεις για τη χρήση... 4 Περιγραφή κάθε εξαρτήματος...6 Ασύρματο

Διαβάστε περισσότερα

Eπιτοίχια Μονάδα. Wall Mounted Unit CVI-09/CVO-09 CVI-12/CVO-12 CVI-18/CVO-18 CVI-24/CVO-24 API-09/APO-09 API-12/APO-12 API-18/APO-18 API-24/APO-24

Eπιτοίχια Μονάδα. Wall Mounted Unit CVI-09/CVO-09 CVI-12/CVO-12 CVI-18/CVO-18 CVI-24/CVO-24 API-09/APO-09 API-12/APO-12 API-18/APO-18 API-24/APO-24 API-09/APO-09 API-12/APO-12 API-18/APO-18 API-24/APO-24 CVI-09/CVO-09 CVI-12/CVO-12 CVI-18/CVO-18 CVI-24/CVO-24 Eπιτοίχια Μονάδα Wall Mounted Unit Your-conditions ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ελληνικά / Greek... 3 English

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα κασέτας Inverter Εγχειρίδιο Χρήσης Cassette Unit Owner s Manual

Μονάδα κασέτας Inverter Εγχειρίδιο Χρήσης Cassette Unit Owner s Manual Μοντέλα/Models VCI-26 / VCI-45 / VCI-50 Μονάδα κασέτας Inverter Εγχειρίδιο Χρήσης Cassette Unit Owner s Manual 66129901378 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

NSI-30/NSO-30. Eπιτοίχια Μονάδα. Wall Mounted Unit. Your-conditions

NSI-30/NSO-30. Eπιτοίχια Μονάδα. Wall Mounted Unit. Your-conditions NSI-30/NSO-30 Eπιτοίχια Μονάδα Wall Mounted Unit Your-conditions Περιεχόμενα Ελληνικά / Greek 3 English / Αγγλικά 32 Δομή και μηχανισμοί Λειτουργία του τηλεχειριστηρίου Φροντίδα και συντήρηση Λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split

Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split User s Manual Οδηγίες Χρήσης Manuale d instruzioni Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split Model names/μοντέλα/modello KTN/KTG-09IV KTN/KTG-12IV KTN/KTG-18IV KTN/KTG-24IV

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης

Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης Λέβητες Πετρελαίου Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης ΜΟΝΤΕΛΟ LST-58K Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση ή τη χρήση του συστήματος. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, το εγχειρίδιο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Διαχωρισμένο κλιματιστικό που συναρμολογείται στον τοίχο (επιτοίχιο)

Διαχωρισμένο κλιματιστικό που συναρμολογείται στον τοίχο (επιτοίχιο) GE Appliances Ελληνικά Διαχωρισμένο κλιματιστικό που συναρμολογείται στον τοίχο (επιτοίχιο) Εγχειρίδιο Χρήσης και Οδηγίες Εγκατάστασης GE imagination at work Μοντέλα που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο:

Διαβάστε περισσότερα

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου NFI-66/NFO-66 Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου Floor Standing Unit Your-conditions Περιεχόμενα Ελληνικά / Greek 3 English / Αγγλικά 27 Εγκατάσταση Συντήρηση Λειτουργία Δομή Οδηγίες πριν τη χρήση 4 Δομή 5 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά / Greek 3. English / Αγγλικά 32

Ελληνικά / Greek 3. English / Αγγλικά 32 Περιεχόμενα Ελληνικά / Greek 3 English / Αγγλικά 32 Οδηγίες πριν τη χρήση 4 Ονομασία και λειτουργίες κάθε εξαρτήματος 6 Ονομασία και λειτουργίες- Ασύρματο τηλεχειριστήριο 7 Λειτουργία και Συντήρηση Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ-ΔΥΟ / ΤΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχωρισμένο κλιματιστικό που συναρμολογείται στον τοίχο (επιτοίχιο) Εγχειρίδιο Χρήσης και Οδηγίες Εγκατάστασης

Διαχωρισμένο κλιματιστικό που συναρμολογείται στον τοίχο (επιτοίχιο) Εγχειρίδιο Χρήσης και Οδηγίες Εγκατάστασης Διαχωρισμένο κλιματιστικό που συναρμολογείται στον τοίχο (επιτοίχιο) Εγχειρίδιο Χρήσης και Οδηγίες Εγκατάστασης Μοντέλα που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο: GAIRZ09IAENW(Εσωτερικό)/GAIRZ09EANNW GAIRZ12IAENW(Εσωτερικό)/GAIRZ12EANNW

Διαβάστε περισσότερα

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου NFI-30/NFO-30 NFI-50/NFO-50 Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου Floor Standing Unit Your-conditions Περιεχόμενα Ελληνικά / Greek 3 English / Αγγλικά 27 Οδηγίες πριν τη χρήση 4 Δομή Δομή 5 Μοντέλα και τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

XI-09/XO-09 XI-12/XO-12. Eπιτοίχια Μονάδα. Wall Mounted Unit. Your-conditions

XI-09/XO-09 XI-12/XO-12. Eπιτοίχια Μονάδα. Wall Mounted Unit. Your-conditions XI-09/XO-09 XI-12/XO-12 Eπιτοίχια Μονάδα Wall Mounted Unit Your-conditions Περιεχόμενα Ελληνικά / Greek 4 English / Αγγλικά 24 Δομή και λειτουργία 4 Αρχές της δομής και χρήση Σημαντικές συμβουλές 5 Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Προφυλάξεις ασφάλειας

Προφυλάξεις ασφάλειας Προφυλάξεις ασφάλειας Οι ακόλουθες προφυλάξεις ασφάλειας πρέπει να ληφθούν υπ όψιν όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας. ΠΡΟΕΙΔΟ- ΠΟΙΗΣΗ Εγκατάσταση της μονάδας Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μπορεί να προκαλέσει

Διαβάστε περισσότερα