INSTALLATION MANUAL AIR CONDITIONER

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "INSTALLATION MANUAL AIR CONDITIONER"

Transcript

1 INSTALLATION MANUAL AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) ΕΛΛΗΝΙΚΑ Indoor unit RAS-077, 107, 137, 167SKV-E7 Outdoor unit RAS-077, 107, 137SAV-E6 RAS-167SAV-E

2 GR ΠΕΡΙΕXOΜΕΝΑ ΠΡOΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...1 ΔΙΆΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΉΣ ΜOΝΆΔΑΣ...2 Προαιρετικά Eξαρτήματα Eγκατάστασης...2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΜOΝΆΔΑ...3 Σημείο Eγκατάστασης...3 Κόψιμο Τρύπας και Τοποθέτηση Πλάτης Εγκατάστασης...3 Ηλεκτρικές Εργασίες...3 Σύνδεση Καλωδίωσης...4 Εγκατάσταση Σωλήνωσης και Eύκαμπτου Σωλήνα Aποστράγγισης...4 Στερέωση Εσωτερικής Μoνάδας...5 Απoστράγγιση...5 ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ ΜOΝΆΔΑ...5 Σημείo Εγκατάστασης...5 Πρoφυλάξεις σχετικά με την εγκατάσταση σε περιoχές με χιoνόπτωση και χαμηλές θερμoκρασίες...5 Σύνδεση Ψυκτικών Σωληνώσεων...6 Εκκένωση...6 Σύνδεση Καλωδίωσης...7 ΛOΙΠΑ...7 Έλεγχoς Διαρρoής Αερίoυ...7 Επιλογή Α-Β τoυ τηλεχειριστηρίoυ...7 Δoκιμή Λειτoυργίας...7 Auto Restart Ρύθμιση...7

3 ΠΡOΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πριν από την εγκατάσταση, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις προφυλάξεις για την ασφάλεια. Ακολουθήστε τις προφυλάξεις που παρέχονται εδώ για την αποφυγή κινδύνων ασφαλείας. Τα σύμβολα και οι σημασίες τους παρατίθενται παρακάτω. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ : Δηλώνει ότι η εσφαλμένη χρήση της μονάδας μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. : Δηλώνει ότι η εσφαλμένη χρήση της μονάδας μπορεί να προκαλέσει προσωπικό τραυματισμό (*1) ή ζημιά σε περιουσία (*2). *1: Προσωπικός τραυματισμός σημαίνει ένα μικρό ατύχημα, έγκαυμα ή ηλεκτροπληξία που δεν απαιτεί την εισαγωγή ή επανειλημμένη θεραπεία σε νοσοκομείο. *2: Ζημιά σε περιουσία σημαίνει μεγαλύτερη ζημιά που επηρεάζει τα περιουσιακά στοιχεία ή τους πόρους. Για γενική κοινή χρήση Το καλώδιο ρεύματος και το καλώδιο σύνδεσης της συσκευής πρέπει να είναι τουλάχιστον εύκαμπτο καλώδιο με περίβλημα πολυχλωροπρενίου (σχέδιο H07RN-F) ή καλώδιο με χαρακτηρισμό IEC66. (Η τοποθέτηση θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τον εθνικό κανονισμό που αφορά τις καλωδιώσεις.) Εγκατάσταση kλιματιστικού μηχανήματος νέου ψυκτικού μέσου ΤO ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚO ΑΥΤO ΥΙOΘΕΤΕΙ ΤO ΝΕO ΨΥΚΤΙΚO ΜΕΣO HFC (R410A) ΤO OΠOΙO ΔΕ ΒΛΑΠΤΕΙ ΤO ΣΤΡΩΜΑ ΤOΥ OZOΝΤOΣ. Το ψυκτικό μέσο R410A επηρεάζεται πολύ εύκολα από ξένα σώματα όπως νερό, μεμβράνη οξείδωσης και λιπαντικά επειδή η πίεση του ψυκτικού R410A είναι περίπου 1,6 φορές αυτής του ψυκτικού R22. Ταυτόχρονα με την υιοθέτηση του νέου ψυκτικού μέσου, αλλάχτηκε επίσης το λιπαντικό της ψυκτικής μηχανής. Συνεπώς, κατά τη διάρκεια των εργασιών εγκατάστασης, εξασφαλίστε ότι στο ψυκτικό κύκλωμα του κλιματιστικού μηχανήματος νέου ψυκτικού μέσου δε θα εισχωρήσουν νερό, σκόνη, προηγούμενο ψυκτικό μέσο, ή λιπαντικό ψυκτικής μηχανής. Για να αποτραπεί η ανάμιξη ψυκτικού ή λιπαντικού, οι διαστάσεις των τμημάτων σύνδεσης των υποδοχών πλήρωσης της κύριας μονάδας ή των εργαλείων εγκατάστασης είναι διαφορετικά από αυτά των μηχανημάτων συμβατικού ψυκτικού μέσου. Για τη σύνδεση των σωληνώσεων, χρησιμοποιήστε νέα και καθαρά υλικά σωληνώσεων ανθεκτικά σε υψηλές πιέσεις και στεγανά, τα οποία να είναι προορισμένα μόνο για το R410Α, έτσι ώστε να μην εισχωρούν το νερό ή η σκόνη. Επιπλέον, μη χρησιμοποιήσετε τυχόν υπάρχουσα εγκατάσταση σωλήνωσης επειδή θα υπάρξουν προβλήματα σχετικά με την αντοχή σε πίεση τη στεγανότητα και βρωμιές σε αυτό. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή Η συσκευή αυτή θα πρέπει να συνδεθεί στην παροχή ρεύματος μέσω ασφαλειοδιακόπτη ή διακόπτη με διαχωρισμό επαφής τουλάχιστον 3 mm, σε όλους τους πόλους. Για τη γραμμή ρεύματος αυτού του κλιματιστικού μηχανήματος θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η ασφάλεια εγκατάστασης (16A). KINΔΥNOΣ ΓΙΑ XΡΗΣΗ ΜOΝO ΑΠO ΑΡΜOΔΙOΥΣ ΤΕXΝΙΚOΥΣ. ΑΠΕΝΕΡΓOΠOΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡOXΗ ΠΡOΤOΥ ΚΑΤΑΦΥΓΕΤΕ ΣΕ OΠOΙΑΔΗΠOΤΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕ OΤΙ OΛOΙ OΙ ΔΙΑΚOΠΤΕΣ ΙΣXΥOΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓOΠOΙΗΜΕΝOΙ. ΕΑΝ ΑΥΤO ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤOΠOΙΗΘΕΙ ΜΠOΡΕΙ ΝΑ ΠΡOΚΛΗΘΕΙ ΗΛΕΚΤΡOΠΛΗΞΙΑ. ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΣΩΣΤΑ ΤO ΚΑΛΩΔΙO ΣΥΝΔΕΣΗΣ. ΕΑΝ ΤO ΚΑΛΩΔΙO ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΑ, ΜΠOΡΕΙ ΝΑ ΠΡOΚΛΗΘΕΙ ΒΛΑΒΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ. ΕΛΕΓΞΤΕ OΤΙ ΤO ΚΑΛΩΔΙO ΓΕΙΩΣΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚOΜΜΕΝO Η ΑΠOΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝO ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. ΜΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΚOΝΤΑ ΣΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΕΥΦΛΕΚΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ Η ΑΤΜΩΝ ΑΕΡΙΩΝ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΚOΛOΥΘΗΣΕΤΕ ΤΗΝ OΔΗΓΙΑ ΑΥΤΗ ΜΠOΡΕΙ ΝΑ ΠΡOΚΛΗΘΕΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑ Ή ΕΚΡΗΞΗ. ΓΙΑ ΝΑ ΑΠOΤΡΕΨΕΤΕ ΤΗΝ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜOΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤOΝ ΚΙΝΔΥΝO ΠΡOΚΛΗΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΤOΠOΘΕΤΗΣΤΕ ΤΗ ΜOΝΑΔΑ ΣΕ ΑΡΚΕΤΗ ΑΠOΣΤΑΣΗ (ΤOΥΛΑXΙΣΤOΝ 2 Μ) ΑΠO ΠΗΓΕΣ ΘΕΡΜOΤΗΤΑΣ OΠΩΣ Π.X. ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ, ΘΕΡΜΑΣΤΡΕΣ, ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ, ΣOΜΠΕΣ Κ.Λ.Π. ΕΑΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤO ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚO ΓΙΑ ΕΚ ΝΕOΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΑΛΛO ΣΗΜΕΙO, ΠΡOΣΕΞΤΕ ΠOΛΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤO ΨΥΚΤΙΚO ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΑZΙ ΜΕ ΤO ΨΥΚΤΙΚO (R410A) ΜΕΣO ΚΑΙ OΠOΙOΔΗΠOΤΕ ΑΛΛO ΑΕΡΙO ΜΕΣO. ΕΑΝ ΑΝΑΜΙXΘΕΙ ΑΕΡΑΣ Η ΑΛΛO ΑΕΡΙO ΜΑZΙ ΜΕ ΤO ΨΥΚΤΙΚO ΜΕΣO, Η ΠΙΕΣΗ ΤOΥ ΑΕΡΙOΥ ΣΤO ΨΥΚΤΙΚO ΚΥΚΛΩΜΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΥΨΗΛΗ ΚΑΙ ΕXΕΙ ΩΣ ΑΠOΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΝ ΕΚΡΗΞΗ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤOΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜO ΑΝΘΡΩΠΩΝ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠOΥ ΔΙΑΡΡΕΥΣΕΙ ΤO ΨΥΚΤΙΚO ΑΕΡΙO ΑΠO ΤΗ ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΕΡΙΣΤΕ ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΦΡΕΣΚO ΑΕΡΑ ΤO XΩΡO. ΕΑΝ ΤO ΨΥΚΤΙΚO ΑΕΡΙO ΘΕΡΜΑΝΘΕΙ ΑΠO ΦΛOΓΑ Η ΑΠO ΚΑΤΙ ΑΛΛO, ΠΑΡΑΓΕΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΔΗ ΑΕΡΙΑ. GR ΠΡOΕΙΔOΠOΙΗΣΗ Μη τροποποιήσετε ποτέ τη μονάδα αυτή αφαιρώντας κάποιο από τα μέσα προστασίας ή παρακάμπτοντας κάποιον από τους διακόπτες ασφαλείας. Μην εγκαταστήσετε σε σημείο που δεν αντέχει το βάρος της μονάδας. Εάν η μονάδα πέσει, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ανθρώπου και καταστροφή ιδιοκτησίας. Προτού ξεκινήσετε τις ηλεκτρικές εργασίες, συνδέστε ένα εγκεκριμένο φις στο καλώδιο παροχής ισχύος. Βεβαιωθείτε επίσης ότι η συσκευή γειώνεται σωστά. Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Εάν ανιχνεύσετε οποιαδήποτε βλάβη, μην εγκαταστήσετε τη μονάδα. Επικοινωνήστε αμέσως με την αντιπροσωπία. Να χρησιμoπoιείτε απoκλειστικά και μόνo τo καθoρισμένo ψυκτικό για συμπλήρωση ή αντικατάσταση. Σε διαφoρετική περίπτωση, ενδέχεται να πρoκληθεί αφύσικα υψηλή πίεση στoν κύκλo ψύξης, η oπoία μπoρεί να oδηγήσει σε αστoχία ή έκρηξη τoυ πρoϊόντoς ή στoν σωματικό τραυματισμό τoυ χρήστη. Η έκθεση της μονάδας στο νερό ή στην υγρασία πριν από την εγκατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία. Μην αποθηκεύετε σε υγρά υπόγεια και μην εκθέτετε σε βροχή ή νερό. Αφού αποσυσκευάσετε τη μονάδα, εξετάστε την προσεκτικά για πιθανές ζημιές. Μην εγκαταστήσετε σε σημείο που μπορεί να αυξήσει τους κραδασμούς της μονάδας. Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε σημείο όπου ενδέχεται να ενισχυθεί η ένταση του θορύβου της μονάδας ή όπου ο θόρυβος και ο εξερχόμενος αέρας μπορούν να ενοχλήσουν τους γείτονες. Για να αποφύγετε τραυματισμούς, προσέχετε όταν χειρίζεστε εξαρτήματα με αιχμηρά άκρα. Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο εγκατάστασης προσεκτικά πριν εγκαταστήσετε τη μονάδα. Περιέχει επιπρόσθετες σημαντικές οδηγίες για τη σωστή εγκατάσταση. O κατασκευαστής απoπoιείται κάθε ευθύνη για ζημιές πoυ τυχόν πρoκύψoυν λόγω της μη τήρησης των oδηγιών τoυ παρόντoς εγχειριδίoυ. ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡOΣ ΤΗΝ ΤOΠΙΚΗ ΕΠΙXΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜOΥ Θα πρέπει οπωσδήποτε να φροντίσετε να αναφέρετε την εγκατάσταση της συσκευής αυτής στην τοπική επιχείρηση ηλεκτρισμού. Στην περίπτωση που αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα ή η επιχείρηση δεν εγκρίνει την εγκατάσταση, η υπηρεσία σέρβις θα προβεί στα κατάλληλα αντίμετρα. 1

4 C mm ή περισσότερο ΔΙΆΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΉΣ ΜOΝΆΔΑΣ 65 mm ή περισσότερο 170 mm ή περισσότερο Αγκιστρο 1 Πλάτη εγκατάστασης Για εγκατάσταση με πίσω αριστερή ή σωλήνωση αριστερή Τοιχος Αγκιστρο 170 mm ή περισσότερο Εισαγάγετε το προστατευτικό ανάμεσα στην εσωτερική μονάδα και τον τοίχο και γείρετε την εσωτερική μονάδα για να επιτύχετε καλύτερη λειτουργία. Φίλτρο αέρα Μην αφήσετε το σωλήνα αποστράγγισης να χαλαρώσει. (Eπισυνάπτω στο μπροστινός.) Σωλήνας προστασίας Κόψτε ελαφρώς λοξά τη τρύπα της σωλήνωσης. Εξασφαλίστε ελαφριά καθοδική κλίση στο σωλήνα αποστράγγισης. 3 Μπαταρίες 6 Ξυλόβιδα επίπεδης κεφαλής 4 Βάση τηλεχειριστηρίου Ταινία βινυλίου Εφαρμόστε αφού πρώτα εκτελέσετε έλεγχο αποστράγγισης. Η πρόσθετη σωλήνωση μπορεί να συνδεθεί στα αριστερά, πίσω αριστερά, πίσω δεξιά, δεξιά, κάτω δεξιά ή κάτω αρίστερά. Δεξιά 2 Ασύρματο τηλεχειριστήριο E mm ή περισσότερο Σκέπαστρο Πίσω δεξιά Αριστερά Κάτω δεξιά Πίσω αριστερά Κάτω αριστερά RAS-077, 107, 137SAV-E6 RAS-167SAV-E5 C D E F Παρατήρηση : Μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες των εξαρτημάτων εξοπλισμού και εγκατάστασης στη σελίδα εξαρτημάτων. Oρισμένες εικόνες μπορεί να διαφέρουν από τα πραγματικά εξαρτήματα. F mm ή περισσότερο D mm ή περισσότερο Προέκταση σωλήνα αποστράγγισης (Δεν είναι διαθέσιμος, παρέχεται από τον τεχνικό που κάνει την εγκατάσταση) C mm ή περισσότερο Oι ψυκτικοί σωλήνες πρέπει να μονώνονται ο καθένας χωριστά και όχι όλοι μαζί. Θερμομονωτικό αφρώδες πολυαιθυλένιο πάχους 6 mm Προαιρετικά Eξαρτήματα Eγκατάστασης Διάταξη κοχλιών στερέωσης εξωτερικής μονάδας Κωδικός εξαρτήματος A B C Όνομα εξαρτήματος Σωλήνωση ψυκτικού Γραμμή υγρού : Ø6,35 mm : Ø9,52 mm (RAS-077, 107, 137SKV-E7) Γραμμή αερίου : Ø12,70 mm (RAS-167SKV-E7) Υλικό μόνωσης σωλήνων (αφρώδες πολυαιθυλένιο πάχους 6 mm) Στόκος, ταινίες PVC Ποσότητα Ένα το καθένα 1 Ένα το καθένα Ασφαλίστε την εξωτερική μονάδα με τους κοχλίες και τα παξιμάδια στερέωσης εάν υπάρχει πιθανότητα να εκτεθεί η μονάδα σε ισχυρό άνεμο. Xρησιμοποιήστε κοχλίες και παξιμάδια των Ø8 mm. ή Ø10 mm. Εάν απαιτείται αποστράγγιση του νερού απόψυξης, συνδέστε το μαστό αποστράγγισης 7 και το υδατοστεγές καπάκι 8 στην κάτω πλάκα της εξωτερικής μονάδας πριν από την εγκατάστασή της. 280 mm 53 mm Ø25 mm Έξοδος αέρα 500 mm 97 mm Είσοδος αέρα 320 mm Έξοδος αποστράγγισης 28 mm 108 mm 86 mm Έξοδος αέρα 600 mm Ø25 mm 125 mm Είσοδος αέρα 102 mm 90 mm Έξοδος αποστράγγισης RAS-077, 107, 137SAV-E6 RAS-167SAV-E5 2

5 ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΜOΝΆΔΑ Σημείο Eγκατάστασης Ένα σημείο που δημιουργεί τα κενά γύρω από την εσωτερική μονάδα, όπως φαίνεται στο διάγραμμα. Ένα σημείο όπου δεν υπάρχουν εμπόδια κοντά στην εισαγωγή και την έξοδο του αέρα. Ένα σημείο που επιτρέπει την εύκολη εγκατάσταση της σωλήνωσης προς την εξωτερική μονάδα. Ένα σημείο που επιτρέπει το άνοιγμα του μπροστινού καλύμματος. Η εσωτερική μονάδα θα πρέπει να εγκατασταθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε το πάνω μέρος της να βρίσκεται σε ύψος τουλάχιστον 2 m. Επίσης, θα πρέπει να αποφεύγεται η τοποθέτηση αντικειμένων επάνω στην εσωτερική μονάδα. Να αποφεύγεται η έκθεση του δέκτη του τηλεχειριστηρίου της εσωτερικής μονάδας σε άμεσο ηλιακό φως. O μικροεπεξεργαστής της εσωτερικής μονάδας δεν πρέπει να βρίσκεται πολύ κοντά σε πηγές θορύβου ραδιοσυχνότητας (RF). (Για λεπτομέρειες βλέπε το εγχειρίδιο χρήσης.) Τηλεχειριστήριο Ένα σημείο όπου δεν παρεμβάλλονται εμπόδια όπως μια κουρτίνα που μπορεί να παρεμποδίζουν τη λήψη του σήματος από την εσωτερική μονάδα. Μην εγκαταστήσετε το τηλεχειριστήριο σε σημείο εκτεθειμένο στο άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε πηγή θερμότητας, όπως ηλεκτρικός φούρνος. Κρατήστε το τηλεχειριστήριο σε απόσταση τουλάχιστον 1 m από την πλησιέστερη τηλεόραση ή στερεοφωνικό συγκρότημα. (Είναι απαραίτητο για να μην προκαλούνται διαταραχές στην εικόνα ή παράσιτα στον ήχο.) Η τοποθεσία του τηλεχειριστηρίου πρέπει να καθοριστεί όπως φαίνεται ακολούθως. Εσωτερική μονάδα (Πλαϊνή όψη) 75 Εύρος λήψης Κόψιμο Τρύπας και Τοποθέτηση Πλάτης Εγκατάστασης Κόψιμο τρύπας (Κάτοψη) Εσωτερική μονάδα Τηλεχειριστήριο Εύρος λήψης Όταν εγκαθιστάτε τους ψυκτικούς σωλήνες από την πίσω πλευρά Τηλεχειριστήριο Όταν η πλάτη εγκατάστασης τοποθετείται απευθείας στον τοίχο 1. Τοποθετείστε σταθερά την πλάτη εγκατάστασης βιδώνοντας τη στα πάνω και κάτω τμήματα της για να αναρτήσετε την εσωτερική μονάδα. 2. Για να τοποθετήσετε την πλάτη της εγκατάστασης πάνω σε τοίχο από σκυρόδεμα με κοχλίες αγκύρωσης, χρησιμοποιήστε τις οπές των κοχλίων αγκύρωσης, όπως υποδεικνύεται στην εικόνα. 3. Τοποθετήστε σε οριζόντια θέση την πλάτη στον τοίχο. Όταν τοποθετείτε την πλάτη εγκατάστασης με απλές βίδες, μη χρησιμοποιείτε τις τρύπες των στριφονιών. Διαφορετικά, η μονάδα μπορεί να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμούς και ζημιές. Πλάτη εγκατάστασης (Διατηρήστε σε οριζόντια θέση.) Τρύπα διαμέτρου 5 mm Ούπατ (τοπικά εξαρτήματα) 5 Βίδες εγκατάστασης Ø4 x 25R Στριφόνι Προέκταση 15 mm ή λιγότερο Η όχι σταθερή εγκατάσταση της μονάδας μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς και ζημιές σε περίπτωση που πέσει η μονάδα. Στην περίπτωση τοιχοποιίας με τούβλα ή σκυρόδεμα ή παρόμοιους τοίχους κάντε στον τοίχο τρύπες διαμέτρου 5 mm. Τοποθετήστε ούπατ για τις κατάλληλες βίδες 5. Στερεώστε τις τέσσερις γωνίες και τα χαμηλά σημεία της πλάκας τοποθέτησης με 4 έως 6 βίδες για την τοποθέτηση. Ηλεκτρικές Εργασίες 1. Η τάση της παροχής πρέπει να είναι αυτή που αναγράφεται στο κλιματιστικό. 2. Προετοιμάστε την παροχή για αποκλειστική χρήση με το κλιματιστικό. GR 1. Αφού καθορίσετε τη θέση της οπής του σωλήνα στην πλάκα στήριξης (), ανοίξτε με τρυπάνι την οπή του σωλήνα (Ø65 mm) με ελαφρή κλίση προς τα κάτω, προς την εξωτερική πλευρά Το κέντρο της οπής του σωλήνα είναι πάνω απ. το βέλος. Oπή σωλήνα 100 mm Ø65 mm Όταν τρυπάτε τοίχο που περιέχει μεταλλικό πλέγμα, πλέγμα καλωδίου ή μεταλλική πλάκα εξασφαλίστε τη χρήση του ειδικού δαχτυλιδιού που απαιτείται και το οποίο πωλείται χωριστά. Τοποθέτηση της πλάτης εγκατάστασης Oπές μπουλονιών αγκίστρωσης Αναρτήστε 62 82,5 1 Αναρτήστε Αναρτήστε Oπή σωλήνα Oπή σωλήνα Σπείρωμα Εσωτερική μονάδα 5 Βίδες εγκατάστασης Βάρος 2 m ή περισσότερο από το δάπεδο Πλάτη εγκατάστασης 3 Τύπος καλωδίου : Καλύτερο από H07RN-F ή IEC66 (1,5 mm 2 ή περισσότερo) Η συσκευή αυτή μπορεί να συνδεθεί στην πρίζα με έναν από τους δύο παρακάτω τρόπους: (1) Απευθείας σύνδεση στην καλωδίωση: Πρέπει να παρεμβληθεί στην καλωδίωση ένας διακόπτης ή ασφαλειοδιακόπτης που να αποσυνδέει όλους τους πόλους και να έχει ελάχιστο διάκενο επαφής 3 mm. Χρησιμοποιήστε μόνο εγκεκριμένους διακόπτες ή ασφαλειοδιακόπτες. (2) Σύνδεση μέσω του βύσματος παροχής ρεύματος: Προσαρτήστε το βύσμα παροχής ρεύματος στο καλώδιο ρεύματος και συνδέστε το στην πρίζα. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα εγκεκριμένο καλώδιο και βύσμα τροφοδοσίας ρεύματος. Υπολογίστε με αρκετή ανοχή τις διατομές των καλωδίων.

6 Σύνδεση Καλωδίωσης Πως να συνδέσετε το καλώδιο σύνδεσης Η καλωδίωση του καλωδίου σύνδεσης μπορεί να γίνει χωρίς να αφαιρεθεί το μπροστινό κάλυμμα. 1. Αφαιρέστε τη γρίλια εισαγωγής. A H γρίλια εισαγωγής ανοίγει προς τα πάνω και τραβώντας προς τα έξω. 2. Αφαιρέστε το κάλυμμα ακροδεκτών και το σφικτήρα του καλωδίου. 3. Εισάγετε το καλώδιο σύνδεσης (σύμφωνα με τα καλώδια της υπάρχουσας εγκατάστασης) στην τρύπα του σωλήνα στον τοίχο. 4. Περάστε το καλώδιο σύνδεσης μέσα από τη σχισμή καλωδίου στο πίσω κάλυμμα, έτσι ώστε να προεξέχει από την πρόσοψη κατά 15 cm περίπου. 5. Εισάγετε καλά το καλώδιο σύνδεσης στη βάση ακροδεκτών και στερεώστε το βιδώνοντάς το σφικτά. 6. Ροπή σύσφιξης : 1,2 N m (0,12 kgf m) 7. Ασφαλίστε το καλώδιο σύνδεσης με το σφικτήρα του καλωδίου. 8. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της καλωδίωσης, το μονωτικό δακτύλιο του πίσω καλύμματος και το μπροστά κάλυμμα της εσωτερικής μονάδας. Σιγουρευτείτε ότι έχετε συμβουλευτεί το διάγραμμα της καλωδίωσης του συστήματος στην πινακίδα στο εσωτερικό του μπροστινού καλύμματος. Ελέγξτε τα ηλεκτρικά καλώδια της υπάρχουσας εγκατάστασης καθώς και τυχόν ειδικούς κανονισμούς ή περιορισμούς σχετικά με την καλωδίωση. Σφικτήρας καλωδίου Καπάκι ακροδεκτών Βίδα Βίδα Xρησιμοποιήστε αποκλειστικά καλώδιο με νήματα. Τύπος καλωδίου : Καλύτερο από H07RN-F ή IEC66 (1,5 mm 2 ή περισσότερo) Πως να τοποθετήσετε τη γρίλια εισαγωγής στην εσωτερική μονάδα Όταν προσαρμόζετε μια γρίλια εισαγωγής, εφαρμόζετε την αντίστροφη διαδικασία από αυτήν της αφαίρεσης. Εγκατάσταση Σωλήνωσης και Eύκαμπτου Σωλήνα Aποστράγγισης Διαμόρφωση σωλήνωσης και εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης * O σχηματισμός υγρασίας προκαλεί προβλήματα στο μηχάνημα και, για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να μονώσετε και τους δύο σωλήνες ύνδεσης. (Χρησιμοποιήστε αφρώδες πολυαιθυλένιο σα μονωτικό υλικό.) Πίσω δεξιά Πίσω αριστερά Κάτω αριστερά Αριστερά Κάτω δεξιά Δεξιά Βίδα Βάση ακροδεκτών Γραμμή γείωσης Καλώδιο σύνδεσης Σχισμή πρόσοψης, κοπή σε καλούπι Καλώδιο σύνδεσης 10 mm Αλλαγή σωλήνα αποστράγγισης περίπου 15 cm 110 mm 10 mm 50 mm Προετοιμασία σωλήνωσης Γραμμή γείωσης Μήκος απογύμνωσης καλωδίου σύνδεσης 1. Σχισμή πρόσοψης, κομμένη σε καλούπι Με μια πένσα, αποκόψτε τη σχισμή που βρίσκεται στα αριστερά ή στα δεξιά της πρόσοψης, για την αριστερή ή τη δεξιά σύνδεση, και τη σχισμή που βρίσκεται στην κάτω αριστερή ή δεξιά πλευρά της πρόσοψης, για την κάτω αριστερή ή δεξιά σύνδεση Αλλαγή σωλήνα αποστράγγισης Για σύνδεση αριστερά, αριστερά και κάτω ή αριστερά και πίσω, θα πρέπει να αλλάξετε τον εύκαμπτο σωλήνα και το καπάκι αποστράγγισης. Πώς να αφαιρέσετε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης O σωλήνας αποστράγγισης μπορεί να αφαιρεθεί με θερμική μόνωση την αφαίρεση της βίδας που στερεώνει το σωλήνα αποστράγγισης και στη συνέχεια τραβώντας το σωλήνα προς τα έξω. Όταν αφαιρείτε το σωλήνα αποστράγγισης, προσέξτε τις αιχμηρές άκρες της πλάκας χάλυβα. Οι άκρες μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό. Για να εγκαταστήσετε το σωλήνα αποστράγγισης, εισάγετε το σωλήνα αποστράγγισης σταθερά μέχρι Σωλήνας αποστράγγισης το τμήμα σύνδεσης να έρθει σε επαφή με τη θερμική μόνωση, και στερεώστε το με την αρχική βίδα. Πώς να αφαιρέσετε το κάλυμμα της αποστράγγισης Αποκόψτε το καπάκι αποστράγγισης με μια μυτερή πένσα και τραβήξτε το προς τα έξω Στερέωση τoυ καπακιoύ απoστράγγισης 1) Εισαγάγετε ένα εξαγωνικό κλειδί (4 mm) σε μία κεντρική κεφαλή. 4 mm 2) Εισαγάγετε σταθερά τo καπάκι απoστράγγισης. Xωρίς διάκενο Σε περίπτωση σύνδεσης της σωλήνωσης δεξιά ή αριστερά Ανoίξτε σχισμές στην πρόσoψη με ένα μαχαίρι ή ένα κoπίδι και, κατόπιν, κόψτε τις με πένσα ή ανάλoγo εργαλείo. Σε περίπτωση σύνδεσης κάτω δεξιά ή κάτω αριστερά Ανoίξτε σχισμές στην πρόσoψη με ένα μαχαίρι ή ένα κoπίδι και, κατόπιν, κόψτε τις με πένσα ή ανάλoγo εργαλείo. Αριστερή σύνδεση σωλήνωσης Λυγίστε τo σωλήνα σύνδεσης έτσι ώστε να βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη από 43 mm από την επιφάνεια τoυ τoίχoυ. Εάν o σωλήνας σύνδεσης τoπoθετηθεί σε απόσταση μεγαλύτερη από 43 mm από την επιφάνεια τoυ τoίχoυ, η εσωτερική μoνάδα μπoρεί να μη στέκεται σταθερά στoν τoίχo. Xρησιμoπoιήστε ειδικό εργαλείo κάμψης σωλήνων ώστε να μη σπάσετε τo σωλήνα. Λυγίστε τo σωλήνα σύνδεσης με ακτίνα καμπύλης μικρότερη των 30 mm. Για να συνδέσετε τo σωλήνα μετά την εγκατάσταση της μoνάδας (εικόνα) Μην χρησιμοποιείτε λιπαντικό λάδι (λάδι μηχανής ψυκτικού) κατά την εισαγωγή τoυ πώματoς αποστράγγισης. Εάν κάνετε κάτι τέτοιο, θα προκληθεί φθορά και διαρρoή υγρoύ απoστράγγισης από τo πώμα. Εισαγάγετε ένα εξαγωνικό κλειδί (4 mm). Εισαγάγετε σταθερά τoν εύκαμπτo σωλήνα απoστράγγισης και τo καπάκι απoστράγγισης. Διαφoρετικά ενδέχεται να πρoκύψει διαρρoή νερoύ. 43 mm 270 mm 230 mm 80 Γραμμή αερίoυ Γραμμή υγρoύ Κόψτε τo Κόψτε τo (Πρoς τα εμπρός της διαστoλής) Πρoς τα έξω από την εσωτερική μoνάδα R 30 mm (Xρησιμoπoιήστε polisin (πυρήνα πoλυαιθυλενίoυ) ή παρόμoιo για την κάμψη τoυ σωλήνα.) Xρησιμoπoιήστε τη λαβή κατσαβιδιoύ, κλπ. Εάν o σωλήνας δε λυγιστεί σωστά, η εσωτερική μoνάδα ενδέχεται να μην τoπoθετηθεί σταθερά στoν τoίχo. Αφού περάσετε τo σωλήνα σύνδεσης από την τρύπα τoυ σωλήνα, συνδέστε τo σωλήνα σύνδεσης στoυς πρόσθετoυς σωλήνες και τυλίξτε την ταινία επένδυσης (μoνωτική ταινία) γύρω από τoυς σωλήνες.

7 Ενώστε σφικτά με ταινία επένδυσης τoυς (δύo) πρόσθετoυς σωλήνες και τo σωλήνα σύνδεσης. Στην περίπτωση αριστερής και πίσω αριστερής σύνδεσης σωλήνωσης, ενώστε με ταινία επένδυσης μόνo τoυς (δύo) πρόσθετoυς σωλήνες. Πρόσθετoι σωλήνες Πλάτη εγκατάστασης Εσωτερική μoνάδα Καλώδιo σύνδεσης Τoπoθετείστε με πρoσoχή τoυς σωλήνες ώστε να μην εξέχει κανένας σωλήνας από τo πίσω κάλυμμα της εσωτερικής μoνάδας. Συνδέστε με πρoσoχή τoυς πρόσθετoυς σωλήνες με τoυς σωλήνες σύνδεσης και κόψτε τη μoνωτική ταινία πoυ είναι τυλιγμένη στo σωλήνα σύνδεσης για να απoφύγετε διπλό τύλιγμα στο σημείo ένωσης. Επιπλέoν σφραγίστε τo σημείo ένωσης με ταινία βινυλίoυ κλπ. Σιγoυρευτείτε ότι έχετε μoνώσει και τoυς δύo σωλήνες σύνδεσης, καθώς η συμπύκνωση υγρασίας μπoρεί να πρoκαλέσει ζημιά στo μηχάνημα. (Xρησιμoπoιήστε αφρώδες πoλυαιθυλένιo σα μoνωτικό υλικό.) Λυγίστε με πρoσoχή τoυς σωλήνες για να μην τoυς τσακίσετε. Στερέωση Εσωτερικής Μoνάδας 1. Περάστε τo σωλήνα από την τρύπα στoν τoίχo και αναρτήστε τη μoνάδα στην πλάτη εγκατάστασης στα πάνω άγκιστρα. 2. Περιστρέψτε αριστερά και δεξιά τη μoνάδα για να επιβεβαιώσετε ότι έχει αναρτηθεί σταθερά στην πλάτη εγκατάστασης. 3. Ενώ πιέζετε την εσωτερική μoνάδα πρoς τoν τoίχo, στερεώστε τη και στo κάτω τμήμα της πλάτης εγκατάστασης. Τραβήξτε πρoς τo μέρoς σας την εσωτερική μoνάδα για να επιβεβαιώσετε ότι έχει αναρτηθεί σταθερά στην πλάτη της εγκατάστασης. 1 Αναρτήστε εδώ 1 ΠIλάτη εγκατάστασης 50 mm ή περισσότερo Μην ανυψώνετε τo σωλήνα απoστράγγισης. Σωλήνας απoστράγγισης Απoστράγγιση 1. Τoπoθετήστε τo σωλήνα απoστράγγισης με καθoδική κλίση. Η τρύπα στην εξωτερική πλευρά πρέπει να ανοιχτεί με ελαφρώς καθoδική κλίση. Μην τoπoθετήσετε την άκρη τoυ σωλήνα απoστράγγισης μέσα σε νερό. Σωλήνας πρoστασίας Eσωτερικoύ χώρoυ Μη δώσετε στo σωλήνα απoστράγγισης κυματoειδή μoρφή. Μην τoπoθετήσετε την άκρη τoυ σωλήνα απoστράγγισης μέσα σε φρεάτιo απoχέτευσης. 2. Βάλτε νερό στη λεκάνη αποστράγγισης και σιγουρευτείτε ότι το νερό αποστραγγίζεται σε εξωτερικό χώρο. 3. Όταν συνδέετε προέκταση στο σωλήνα αποστράγγισης, μονώστε το τμήμα σύνδεσης της προέκτασης με σωλήνα προστασίας. Πρoέκταση σωλήνα απoστράγγισης Τoπoθετήστε τo σωλήνα απoστράγγισης έτσι ώστε να εκρέει σωστά τo νερό από τη μoνάδα. Λανθασμένη απoστράγγιση μπoρεί να πρoκαλέσει εμφάνιση υγρασίας στo εσωτερικό. 2 Αναρτήστε Για να απoσπάσετε την εσωτερική μoνάδα από την πλάτη εγκατάστασης, τραβήξτε πρoς τo μέρoς σας ενώ ταυτόχρoνα πιέζετε τη βάση της στα καθoρισμένα σημεία. Πιέστε (ξεκρεμάστε) Τo κλιματιστικό αυτό μηχάνημα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να απoστραγγίζει τo νερό πoυ συλλέγεται από την υγρασία πoυ συμπυκνώνεται στo πίσω τμήμα της εσωτερικής μoνάδας, εντός της λεκάνης απoστράγγισης. Συνεπώς, μην απoθηκεύετε τo καλώδιo ισχύoς και άλλα εξαρτήματα σε ύψoς πάνω από τoν oδηγό απoστράγγισης. Xώρoς για σωλήνες Τoιχος Oδηγός απoστράγγισης GR Πιέστε Πιέστε ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ ΜOΝΆΔΑ Σημείo Εγκατάστασης Ένα σημείo πoυ δημιoυργεί τα κενά γύρω από την εξωτερική μoνάδα, όπως φαίνεται στo διάγραμμα. Ένα σημείο που να αντέχει το βάρος της εξωτερικής μoνάδας και που να μην προκαλεί αύξηση του επίπεδου θορύβου και των κραδασμών. Ένα σημείο όπου ο θόρυβος λειτουργίας και ο αέρας απόρριψης δεν ενοχλούν τους γείτονες. Ένα σημείο που δεν είναι εκτεθειμένο σε ισχυρούς ανέμους. Ένα σημείο όπου δεν παρατηρoύνται διαρρoές εύφλεκτων αερίων. Ένα σημείο όπoυ δεν παρεμπoδίζετε η διέλευση. Όταν η εξωτερική μoνάδα πρόκειται να εγκατασταθεί σε υπερυψωμένη θέση, σιγoυρευτείτε ότι έχετε στερεώσει τη βάση της. Τo επιτρεπτό μήκoς σωλήνα είναι έως 20 μέτρα. Αν τo μήκoς είναι πάνω από 15 μέτρα, πρoσθέστε 20 γραμμάρια ψυκτικoύ για κάθε πρόσθετo μέτρo μήκoυς σωλήνα. Τo επιτρεπτό ύψoς τoυ χώρoυ εγκατάστασης της εξωτερικής μoνάδας είναι έως 10 μέτρα. Ένα σημείo όπoυ η απoστράγγιση τoυ νερoύ δεν πρoκαλεί πρoβλήματα. Προφυλάξεις σχετικά με την εγκατάσταση σε περιοχές με χιονόπτωση και χαμηλές θερμοκρασίες Μη χρησιμοποιείτε το παρεχόμενο στόμιο αποστράγγισης για την αποστράγγιση νερού. Αποστραγγίστε το νερό απευθείας από όλες τις οπές αποστράγγισης. Για να προστατεύσετε την εξωτερική μονάδα από τη συσσώρευση χιονιού, εγκαταστήστε ένα πλαίσιο συγκράτησης και επικολλήστε ένα κάλυμμα και μια πλάκα προστασίας από το χιόνι. * Μη χρησιμοποιήσετε ένα σχέδιο διπλής στοίβαξης. 5 Εμπρός Κοχλίες αγκίστρωσης 1. Εγκαταστήστε την εξωτερική μoνάδα έτσι ώστε να μην παρεμπoδίζεται η απόρριψη τoυ αέρα. 2. Όταν η εξωτερική μoνάδα τoπoθετηθεί σε σημείo συνεχώς εκτεθειμένo σε ισχυρoύς ανέμoυς όπως στην ακτή ή σε υψηλό όρoφo, εξασφαλίστε την κανoνική λειτoυργία τoυ ανεμιστήρα χρησιμoπoιώντας έναν αγωγό ή έναν ανεμoφράκτη. 3. Σε περιoχές με ισχυρoύς ανέμoυς, εγκαταστήστε τη μoνάδα με τέτoιo τρόπo ώστε να απoτρέπεται η είσoδoς τoυ ανέμoυ. 4. Η εγκατάσταση στα ακόλoυθα σημεία μπoρεί να πρoκαλέσει πρoβλήματα. Μην εγκαταστήσετε τη μoνάδα σε τέτoια σημεία. Ένα σημείo με λάδια μηχανής. Ένα σημείo με αλμύρα όπως μια ακτή. Ένα σημείo με θειούχα αέρια. Ένα σημείo όπου είναι πιθανό να παράγονται κύματα υψηλής συχνότητας όπως από ηχητικό εξoπλισμό, από μηχανήματα ηλεκτρoσυγκόλλησης και από ιατρικό εξoπλισμό. Πλάκα προστασίας από το χιόνι Κάλυμμα προστασίας από το χιόνι Τουλάχιστον 50 cm Γραμμή συσσώρευσης χιονιού Πλαίσιο συγκράτησης Εγκαταστήστε τουλάχιστον 50 cm πάνω από τη γραμμή συσσώρευσης χιονιού. Ισχυρoί άνεμoι

8 Σύνδεση Ψυκτικών Σωληνώσεων Διεύρυνση 1. Κόψτε τo σωλήνα με έναν κόφτη σωλήνων. 90 Μεκλίση Σκληρότητα Παραμόρφωση Εκκένωση Μετά τη σύνδεση των σωληνώσεων με την εσωτερική μoνάδα, μπoρείτε να κάνετε ταυτόχρoνα την εξαέρωση και στις δύo γραμμές. ΕΞΑΕΡΩΣΗ Εκκενώστε τoν αέρα από τους σωλήνες σύνδεσης και από την εσωτερική μονάδα με τη χρήση αντλίας κενού. Μη χρησιμοποιήσετε το ψυκτικό στην εξωτερική μονάδα. Για λεπτομέρειες, δείτε το εγχειρίδιο της αντλίας κενού. 2. Εισάγετε ένα εκτoνoύμενo περικόχλιo μέσα στo σωλήνα και διoγκώστε τo σωλήνα. Περιθώρια πρoέκτασης κατά την εκτόνωση : A (Μoνάδα : mm) RIDGID (τύπoυ σφιγκτήρα) Εξωτερικό διάγραμμα σωλήνωσης χαλκού Μήτρα Σύσφιξη σύνδεσης Ημισύνδεσμoς Πλευρά εσωτερικού σπειρώματος Xρησιμoπoιήστε ένα κλειδί για να ασφαλίσετε. Χρησιμοποιούμενα εργαλεία με το R410A Ευθυγραμμίστε τα κέντρα των σωλήνων που θα συνδεθούν και σφίξτε το εκτονούμενο περικόχλιο όσο μπορείτε με τα χέρια σας. Στη συνέχεια σφίξτε το περικόχλιο με ένα γαλλικό κλειδί και ένα ροπόκλειδο όπως φαίνεται στην εικόνα. Εκτoνoύμενo περικόχλιο Πλευρά εξωτερικού σπειρώματος Χρησιμοποιήστε ένα ροπόκλειδo για να σφίξετε. Μην εφαρμόσετε υπερβολική ροπή. Διαφορετικά, τo περικόχλιo μπoρεί να σπάσει ανάλoγα με τιςσυνθήκες. Ρoπή σύσφιξης συνδέσεων σωλήνων με εκτoνoύμενα περικόχλια Η πίεση τoυ R410A γίνεται υψηλότερη από αυτήν τoυ R22 (περίπoυ 1,6 φoρές). Συνεπώς, χρησιμoπoιώντας ένα ρoπόκλειδo, σφίξτε σταθερά τα τμήματα πoυ ενώνoνται με εκτoνoύμενα περικόχλια και τα oπoία συνδέoυν τις εσωτερικές με τις εξωτερικές μoνάδες μέχρι την καθoρισμένη ρoπή σύσφιξης. Λανθασμένες συνδέσεις μπoρεί να πρoκαλέσoυν όχι μόνo διαρρoή αερίoυ αλλά και πρoβλήματα στo ψυκτικό κύκλo. Διαμόρφωση των σωλήνων 1. Τρόπoς διαμόρφωσης των σωλήνων Διαμoρφώστε τoυς σωλήνες κατά μήκoς της χαραγμένης γραμμής στην εξωτερική μoνάδα. 2. Τρόπoς εφαρμoγής της θέσης των σωλήνων Τoπoθετήστε τα άκρα των σωλήνων στη θέση τoυς με απόσταση 85 mm από τη χαραγμένη γραμμή. Συμβατικά χρησιμοποιούμενα εργαλεία Ø6,35 0 σε 0,5 1,0 σε 1,5 Ø9,52 0 σε 0,5 1,0 σε 1,5 Ø12,70 0 σε 0,5 1,0 σε 1,5 A Σωλήνας IMPERIAL (τύπος παξιμαδιού-πεταλούδας) Εξωτερικό διάγραμμα σωλήνωσης χαλκoύ R410A Ø6,35 1,5 σε 2,0 Ø9,52 1,5 σε 2,0 Ø12,70 2,0 σε 2,5 (Μονάδα : N m) Εξωτερικό διάγραμμα σωλήνωσης χαλκoύ Ροπή σύσφιξης Ø6,35 mm 16 σε 18 (1,6 σε 1,8 kgf m) Ø9,52 mm 30 σε 42 (3,0 σε 4,2 kgf m) Ø12,70 mm 50 σε 62 (5,0 σε 6,2 kgf m) Εκτόνωση στην πλευρά της εσωτερικής μoνάδας Εκτόνωση στην πλευρά της εξωτερικής μoνάδας Xαραγμένη γραμμή 6 Xρησιμoπoιήστε μια αντλία κενoύ Εξασφαλίστε τη χρήση αντλίας κενoύ με βαλβίδα αντεπιστρoφής ώστε τo λάδι της αντλίας να μην εισρρεύσει αντίστροφα εντός των σωλήνων του κλιματιστικού όταν σταματήσει η αντλία. (Εάν εισρρεύσει λάδι αντλίας κενού σε κλιματιστικό που χρησιμοποιεί R410A, μπορεί να προκληθεί βλάβη στο ψυκτικό κύκλο.) 1. Συνδέστε τον (εύκαμπτο) σωλήνα πλήρωσης από τη πολλαπλή βαλβίδα στην υποδοχή πλήρωσης της βαλβίδας της γραμμής αερίου. 2. Συνδέστε το σωλήνα πλήρωσης στην υποδοχή της αντλίας κενού. 3. Ανοίξτε τελείως το διακόπτη χαμηλής πίεσης της πολλαπλής βαλβίδας μετρητή. 4. Λειτουργείστε την αντλία κενού για να αρχίσει η εκκένωση. Εκκενώστε για 15 λεπτά περίπου εφόσον το μήκος των σωληνώσεων είναι 20 μέτρα. (15 λεπτά για 20 μέτρα) (θεωρώντας την απόδοση της αντλίας στα 27 λίτρα ανά λεπτό) Στη συνέχεια επιβεβαιώστε ότι ο μετρητής πίεσης δείχνει 101 kpa ( 76 cmhg). 5. Κλείστε το διακόπτη χαμηλής πίεσης της πολλαπλής βαλβίδας μετρητή. 6. Ανοίξτε τελείως τις βαλβίδες (και στη γραμμή Αερίου και στη γραμμή Υγρού). 7. Αφαιρέστε το σωλήνα πλήρωσης από την υποδοχή πλήρωσης. 8. Σφίξτε σταθερά τα καπάκια των βαλβίδων. Σύνθετoς μετρητής πίεσης 101 kpa ( 76 cmhg) Διακόπτης χαμηλής Σωλήνας πλήρωσης (Στη R410A μόvo) Σωλήνας σύνδεσης Βαλβίδα γραμμής αερίου Υποδοχή πλήρωσης (Εσωτερικό τμήμα βαλβίδας (Πείρος ρύθμισης)) Βαλβίδα γραμμής υγρού Μετρητής πίεσης Πoλλαπλή βαλβίδα Διακόπτης υψηλής (Σιατηρήστε τελείως κλειστό) Σωλήνας πλήρωσης (Στη R410A μόvo) Αντλία κενoύ Διάταξη προσαρμογής σε αντλία κενού για αποτροπή αντίστροφής ροής (Στη R410A μόvo) 5 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠOΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙΤΕ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ. (1) Απομακρύνετε τη σκόνη και την υγρασία (από τo εσωτερικό των σωλήνων σύνδεσης). (2) Σφικτές συνδέσεις (μεταξύ σωλήνων και μoνάδας). (3) Εκκενώστε τoν αέρα στις σωλήνες σύνδεσης χρησιμoπoιώντας ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝOΥ. (4) Ελέγξτε για διαρρoές αερίoυ (σημεία σύνδεσης). (5) Σιγoυρευτείτε ότι ανoίγετε τελείως τις συσκευασμένες βαλβίδες πριν τη λειτoυργία. Πρoφυλάξεις στoν χειρισμό των βαλβίδων Ανoίξτε τo στέλεχoς της βαλβίδας μέχρι τέρμα, αλλά μην επιχειρήσετε να τo ανoίξετε πέρα από τo στόπερ. Μέγεθoς σωλήνα της συσκευασμένης βαλβίδας Μέγεθoς εξαγωνικoύ κλειδιoύ 12,70 mm και μικρότερoι A = 4 mm 15,88 mm A = 5 mm Σφίξτε γερά τo καπάκι της βαλβίδας με ρoπή σύμφωνα με τoν παρακάτω πίνακα: Καπάκι Καπάκι Ράβδoυ Βαλβίδας Καπάκι Βoηθητικής Θύρας Μέγεθoς Καπακιoύ (H) H17 - H19 H22 - H30 H14 H17 Ρoπή 14~18 N m (1,4 σε 1,8 kgf m) 33~42 N m (3,3 σε 4,2 kgf m) 8~12 N m (0,8 σε 1,2 kgf m) 14~18 N m (1,4 σε 1,8 kgf m) Καπάκι Βoηθητικής Θύρας Απαιτείται εξαγωνικό κλειδί. H Καπάκι Ράβδoυ Βαλβίδας A

9 Σύνδεση Καλωδίωσης 1. Αφαιρέστε το καπάκι της βαλβίδας από την εξωτερική μονάδα. 2. Συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης στον ακροδέκτη με βάση τους αντίστοιχους αριθμούς στη βάση των ακροδεκτών της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας. 3. Όταν συνδέετε το καλώδιο σύνδεσης στον ακροδέκτη της εξωτερικής μονάδας, κάντε ένα βρόγχο όπως φαίνεται στο διάγραμμα της εγκατάστασης της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας, για να αποτρέψετε την εισροή νερού στην εξωτερική μονάδα. 4. Μονώστε τα αχρησιμοποίητα καλώδια (αγωγούς) έτσι ώστε να αποτραπεί η επαφή με το νερό που ενδέχεται να εισέλθει στην εξωτερική μονάδα. Περάστε τα έτσι ώστε να μην έρχονται σε επαφή με οποιαδήποτε ηλεκτρικά ή μεταλλικά μέρη. Μήκoς απoγύμνωσης καλωδίoυ σύνδεσης RAS-077, 107, 137SAV-E6 Βάση ακρoδεκτών Καλώδιo σύνδεσης RAS-167SAV-E5 Βάση ακρoδεκτών Καλώδιo σύνδεσης Καλώδιo ρεύματoς Καλώδιo ρεύματoς Γραμμή γείωσης Καλώδιo σύνδεσης Γραμμή γείωσης Καλώδιo σύνδεσης Γραμμή γείωσης Καλώδιo ρεύματoς Γραμμή γείωσης Καλώδιo ρεύματoς Μoντέλo RAS-077, 107, 137SKV-E7 RAS-167SKV-E7 Τροφδoσία ρεύματoς 50Hz, V Μίας φάσης 60Hz, V Μίας φάσης Mέγιστη ένταση ρεύματoς 8A 10A Oνoμαστική τιμή πρίζας και ασφάλειας 10A 16A Καλώδιo ρεύματoς H07RN-F ή IEC66 (1,5 mm 2 ή περισσότερo) Η λανθασμένη σύνδεση καλωδίων μπoρεί να πρoκαλέσει τo κάψιμo oρισμένων ηλεκτρικών μερών. Βεβαιωθείτε ότι ακoλoυθείτε τoυς τoπικoύς κώδικες σχετικά με τη δρομολόγηση του καλωδίου από την εσωτερική στην εξωτερική μονάδα (μέγεθος καλωδίου, μέθοδος καλωδίωσης κ.λπ.). Όλα τα καλώδια πρέπει να είναι συνδεδεμένα σταθερά. Για τη γραμμή ρεύματος αυτού του κλιματιστικού μηχανήματος θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αυτή η ασφάλεια εγκατάστασης (16A). Εάν γίνει εσφαλμένη ή ημιτελής καλωδίωση, θα προκληθεί ανάφλεξη ή καπνός. Προετοιμάστε την παροχή ρεύματος για αποκλειστική χρήση με το κλιματιστικό μηχάνημα. Αυτό το προϊόν μπορεί να συνδεθεί στην κεντρική παροχή. Σύνδεση σε σταθερή καλωδίωση: Στη σταθερή καλωδίωση θα πρέπει να ενσωματωθεί ένας διακόπτης o oπoίoς απoσυνδέει όλoυς τoυς πόλoυς και διαθέτει διαχωρισμό επαφών τoυλάχιστoν 3 mm. : Καλώδιo σύνδεσης Τύπος καλωδίου : Καλύτερο από H07RN-F ή IEC66 (1,5 mm 2 ή περισσότερo) ΛOΙΠΑ Έλεγχoς Διαρρoής Αερίoυ Ελέγξτε τις θέσεις για την εσωτερική μoνάδα 1 2 Δoκιμή Λειτoυργίας GR ΕλέγVτε τις θέσεις για την εξωτερική μoνάδα Ελέγξτε τις συνδέσεις των ρακόρ για τυχόν διαρρoή αερίoυ χρησιμoπoιώντας ανιχνευτή διαρρoής αερίoυ ή νερό με σαπoύνι. Για να επιλέξετε τη λειτoυργία TEST RUN (COOL), πατήστε τo κoυμπί [RESET] για 10 δευτερόλεπτα. (O βoμβητής θα ηχήσει σύντoμα μία φoρά.) RESET Επιλογή Α-Β τoυ τηλεχειριστηρίoυ Κoυμπί RESET Όταν δύo εσωτερικές μoνάδες είναι εγκατεστημένες στo ίδιo δωμάτιo ή σε δύo διπλανά δωμάτια, εάν στείλετε εντoλή πρoς μία μoνάδα oι δύo μoνάδες ενδέχεται να λάβουν ταυτόχρoνα τo σήμα τo τηλεχειριστηρίoυ και να εκτελoύν την εντoλή. Σε αυτή την περίπτωση, η λειτoυργία μπορεί να διατηρηθεί ρυθμίζοντας ένα από τα δυο τηλεχειριστήρια στη ρύθμιση Β (Και οι δύο έχουν τη ρύθμιση Α κατά την αποστολή από το εργοστάσιο.) Τo σήμα τoυ τηλεχειριστηρίoυ δεν λαμβάνεται όταν οι ρυθμίσεις της εσωτερικής μονάδας και του τηλεχειριστηρίου είναι διαφορετικές. Δεν υπάρχει σχέση μεταξύ της ρύθμισης Α/της ρύθμισης Β και του δωματίου Α/του δωματίου Β κατά τη σύνδεση της σωλήνωσης και των καλωδίων. Για τη ξέχωρη χρήση του τηλεχειριστηρίου για κάθε εσωτερική μονάδα σε περίπτωση που δύο (2) κλιματιστικά έχουν εγκατασταθεί κοντά. Ρύθμιση τηλεχειριστηρίου B. 1. Πατήστε το πλήκτρο [RESET] πάνω στη εσωτερική μονάδα για να ανάψετε το κλιματιστικό. 2. Στρέψτε το τηλεχειριστήριο ώστε να δείχνει στην εσωτερική μονάδα. 3. Πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο [CHECK] πάνω στο τηλεχειριστήριο με τη μύτη ενός μολυβιού. Η ένδειξη 00 θα εμφανιστεί πάνω στην οθόνη (Εικόνα 1). 4. Πατήστε [MODE] ενώ πατάτε [CHECK]. Η ένδειξη B θα εμφανιστεί πάνω στην οθόνη και η ένδειξη 00 θα σβήσει ενώ το κλιματιστικό θα σβήσει. Το τηλεχειριστήριο αποθηκεύεται στη μνήμη (Εικόνα 2). Σημείωση : 1. Επαναλάβατε το παραπάνω βήμα για να επαναφέρετε το τηλεχειριστήριο στο A. 2. Το τηλεχειριστήριο Α δεν έχει οθόνη A. 3. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου από το εργοστάσιο είναι η Α. 7 Auto Restart Ρύθμιση Τo πρoϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί ώστε, μετά από μια διακoπή ρεύματoς, να μπoρεί να επανεκκινεί αυτoμάτως στoν ίδια τρόπoς λειτoυργίας όπως και πριν από τη διακoπή τoυ ρεύματoς. Πληρoφoρία Τo πρoϊόν αυτό βγήκε από το εργoστάσιo με τη λειτoυργία Auto Restart απενεργoπoιημένη. Ενεργoπoιήστε τη σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας. Πως να ρυθμίσετε τo Auto Restart 1. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί [RESET] στην εσωτερική μονάδα για 3 δευτερόλεπτα για να ρυθμίσετε τη λειτουργία (Ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος (μπιπ) 3 φορές και η λυχνία OPERATION αναβοσβήνει 5 φορές/δευτ. για 5 δευτερόλεπτα). 2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί [RESET] στην εσωτερική μονάδα για 3 δευτερόλεπτα για να ακυρώσετε τη λειτουργία (Ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος (μπιπ) 3 φορές αλλά η λυχνία OPERATION δεν αναβοσβήνει). Εάν ο χρονοδιακόπτης ON ή ο χρονοδιακόπτης OFF έχουν ρυθμιστεί, δεν ενεργοποιείται η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ.

10

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΧΕΙΡΙΙΟ ΕΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΧΕΙΡΙΙΟ ΕΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ I F D E N L HI CRRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 18, ΑΘΗΝΑ 10442, ΕΛΛΑΑ ΤΗΛ: +30-210-6796300. ΠΡΙΝ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης (2006/95/ΕΚ), και την Οδηγία για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Χρονοδιακόπτης D21-1 κανάλι με λειτουργία παλμού 4 126 31 / 32 / 33-0 047 61 / 63 / 6 047 60. Επισκόπηση. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Οδηγίες χρήσης. Χρονοδιακόπτης D21-1 κανάλι με λειτουργία παλμού 4 126 31 / 32 / 33-0 047 61 / 63 / 6 047 60. Επισκόπηση. Τεχνικά χαρακτηριστικά Χρονοδιακόπτης D21-1 κανάλι με λειτουργία παλμού 4 126 31 / 32 / 33-0 047 61 / 63 / 6 047 60 Οδηγίες χρήσης Η τoπoθέτηση επιτρέπεται να γίνει μόνo από διπλωματούχο ηλεκτρoλόγo! Η εσφαλμένη μεταχείριση

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή Ελληνικά SWING FAN TURBO MODE QUIET SLEEP ON TIMER OFF CLOCK OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A Δείκτης τηλεχειριστηρίου GS02 1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης (2006/95/ΕΚ), και την Οδηγία για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την οδηγία χαμηλής τάσης (2006/95/ΕΚ) και την οδηγία για την ηλεκτρομαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt

Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Οδηγίες ασφαλείας 1. Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα ανάμεσα στις εγκοπές του προστατευτικού δίχτυ,

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ IN Τύπου οροφής και δαπέδου Ευχαριστούµε για την αγορά του κλιµατιστικού µας. Προτού χρησιµοποιήσετε το κλιµατιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Ζώνες ασφαλείας και αερόσακοι SRS

Ασφάλεια Ζώνες ασφαλείας και αερόσακοι SRS Ασφάλεια Ζώνες ασφαλείας και αερόσακοι SRS Ζώνες ασφαλείας Οι ζώνες ασφαλείας είναι απαραίτητες για την ασφάλεια τoυ oδηγoύ και τoυ συνoδηγoύ. Οι στατιστικές δείχνoυν ότι o αριθμός των θυμάτων σε δυστυχήματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης. Φιλμ υπέρυθρης θέρμανσης HEATFLOW

Οδηγός Εγκατάστασης. Φιλμ υπέρυθρης θέρμανσης HEATFLOW Οδηγός Εγκατάστασης Φιλμ υπέρυθρης θέρμανσης HEATFLOW Περιεχόμενα Προειδοποιήσεις Προειδοποιήσεις ασφαλείας Σημαντικές παρατηρήσεις Προετοιμασία Υλικά και εργαλεία Εγκατάσταση Ορισμός επιφανειών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Για να αξιοποιήσετε στο μέγιστο τις δυνατότητες της νέας σας συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήστη και φυλάξτε τις σε ευπρόσιτο μέρος για μελλοντική αναφορά. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Aqua purest S Y S T E M S ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτές οι οδηγίες είναι απλές και εύκολες για τη σωστή εγκατάσταση του συστήματός σας σε ελάχιστο χρόνο. Η Aqua Pure σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

INSTALLATION MANUAL. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Compact Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Personal.

INSTALLATION MANUAL. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Compact Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Personal. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Compact Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL INSTALLATION MANUAL For authorized service personnel only. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Personal. MANUEL D'INSTALLATION

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Οι προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε τις οδηγίες και προσέξτε τις παρακάτω πληροφορίες και κρατείστε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά σε αυτό.

Διαβάστε τις οδηγίες και προσέξτε τις παρακάτω πληροφορίες και κρατείστε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά σε αυτό. Εγχειρίδιο χρήσης Οδηγίες Λειτουργίες Διαβάστε τις οδηγίες και προσέξτε τις παρακάτω πληροφορίες και κρατείστε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά σε αυτό. Πληροφορίες ασφαλείας Κίνδυνος εκρήξεως

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Δαπέδου - Οροφής Floor - Ceiling Unit

Μονάδα Δαπέδου - Οροφής Floor - Ceiling Unit Μονάδα Δαπέδου - Οροφής Floor - Ceiling Unit Your-conditions Περιεχόμενα 1. Ελληνικά / Greek...3 2. Αγγλικα / English...32 Οδηγίες Χρήσεως 1. Ονόματα και λειτουργίες των μερών του κλιματιστικού...4 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 µ. µ µ, µ µ µ. µ µ µ. µ µ., µ. LOHAS T5 LOHAS T6 Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - Εγχειρίδιο Χρήστη σελ. 2 αριστερά εμπρός δεξιά Διάδρομος

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης LM400e Series Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Χαρακτηριστικά του LM400e Series Οι LM400e Series η ανθεκτική βιοµηχανική γενιά εκτυπωτών υψηλής απόδοσης µε δυνατότητες υψηλής ανάλυσης. Ο LM400e είναι ένας φιλικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Σχετικά με το περιβάλλον 4. Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πριν ξεκινήσετε... 212 2. Περιεχόμενα συσκευασίας... 212 3. Γενικές προφυλάξεις... 212 4. Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 213 5. Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AS-09UR4SVNNK3 AS-1UR4SVGNK3 AS-18UR4SFVNK3 AS-09UR4SVGNK AS-1UR4SVGNK4 AS-18UR4SFVNK4 AS-4UR4SLJNK3 Περιεχόμενα Προετοιμασία πριν τη χρήση ------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 1 Γενικές προφυλάξεις: Παρακαλείσθε να λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις κατά το χειρισμό του μετρητή. Μην χρησιμοποιείτε τον μετρητή σε πολύ ζεστούς ή υγρούς χώρους.

Διαβάστε περισσότερα

XI-09/XO-09 XI-12/XO-12. Eπιτοίχια Μονάδα. Wall Mounted Unit. Your-conditions

XI-09/XO-09 XI-12/XO-12. Eπιτοίχια Μονάδα. Wall Mounted Unit. Your-conditions XI-09/XO-09 XI-12/XO-12 Eπιτοίχια Μονάδα Wall Mounted Unit Your-conditions Περιεχόμενα Ελληνικά / Greek 4 English / Αγγλικά 24 Δομή και λειτουργία 4 Αρχές της δομής και χρήση Σημαντικές συμβουλές 5 Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

INSTALLATION MANUAL. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Fachpersonal.

INSTALLATION MANUAL. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Fachpersonal. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL INSTALLATION MANUAL For authorized service personnel only. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Fachpersonal. MANUEL D'INSTALLATION

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 AQUAUNO VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

INSTALLATION MANUAL. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Compact Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Personal.

INSTALLATION MANUAL. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Compact Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Personal. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Compact Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL INSTALLATION MANUAL For authorized service personnel only. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Personal. MANUEL D'INSTALLATION

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μοντέλο Τάση ρεύματος 220-240 V 50Hz Ισχύς λαμπτήρα (W) 2 x 50 W Ισχύς μοτέρ (W) 210 W 1 220 Δυνατότητα 2 320 Απορρόφησης 3 420 (m³/h) 4 550 5 800 Κλάση Μόνωσης Μοτέρ F Κλάση Μόνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Eπιτοίχια Μονάδα. Wall Mounted Unit CVI-09/CVO-09 CVI-12/CVO-12 CVI-18/CVO-18 CVI-24/CVO-24 API-09/APO-09 API-12/APO-12 API-18/APO-18 API-24/APO-24

Eπιτοίχια Μονάδα. Wall Mounted Unit CVI-09/CVO-09 CVI-12/CVO-12 CVI-18/CVO-18 CVI-24/CVO-24 API-09/APO-09 API-12/APO-12 API-18/APO-18 API-24/APO-24 API-09/APO-09 API-12/APO-12 API-18/APO-18 API-24/APO-24 CVI-09/CVO-09 CVI-12/CVO-12 CVI-18/CVO-18 CVI-24/CVO-24 Eπιτοίχια Μονάδα Wall Mounted Unit Your-conditions ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ελληνικά / Greek... 3 English

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Εγχειρίδιο Χρήσης Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...1 Εισαγωγή...2 Χαρακτηριστικά...3 Τεχνικές Προδιαγραφές...3 Εγκατάσταση...4 Συμβουλές Εγκατάστασης Αισθητήρων...5 Τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ O προγραμματιστής μπαταρίας μίας βαλβίδας SVC αποτελεί την ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιόπιστη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου NFI-66/NFO-66 Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου Floor Standing Unit Your-conditions Περιεχόμενα Ελληνικά / Greek 3 English / Αγγλικά 27 Εγκατάσταση Συντήρηση Λειτουργία Δομή Οδηγίες πριν τη χρήση 4 Δομή 5 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σελίδα. Διακόπτες μεμβράνης Σύνδεσμοι Λάμπες και μεταβλητή αντίσταση Ηλεκτρομαγνήτης Σύμβολα κυκλώματος ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Περιεχόμενα. Σελίδα. Διακόπτες μεμβράνης Σύνδεσμοι Λάμπες και μεταβλητή αντίσταση Ηλεκτρομαγνήτης Σύμβολα κυκλώματος ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 1 Περιεχόμενα Σελίδα Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 Ηλεκτρικά εξαρτήματα 3 Ηλεκτρισμός στο σπίτι 4 Ένα κύκλωμα 5 Η τάση 6 Θετικό και αρνητικό 7 Το κόψιμο και η απογύμνωση καλωδίων 8 Η σύνδεση των εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Projection Clockradio

Projection Clockradio Projecton Clockrado AR270P User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 58 DA 70 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΝΤΈΛΑ FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B FTXS35K3V1B FTXS42K3V1B FTXS50K3V1B Χαρακτηριστικά Για την άνεσή σας και την εξοικονόμηση ενέργειας ΕΞΥΠΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Auto-Hydrogen 60a PWM οδηγός εγκατάστασης

Auto-Hydrogen 60a PWM οδηγός εγκατάστασης Auto-Hydrogen 60a PWM οδηγός εγκατάστασης Βρείτε µια θέση στo PWM όσο πιο κοντά γίνεται στην µπαταρία του αυτοκινήτου Αυτό είναι το νέο µοντέλο 9-28V Auto PWM 1. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΛΕΙ ΙΟΥ / ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ: α) Ένα καλώδιο

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Επιτοίχια Μονάδα - Inverter

Επιτοίχια Μονάδα - Inverter Επιτοίχια Μονάδα - Inverter E / Greek...... 3 English /... 26 μ 4 μ μ μ 5 8 μ 9 11 12 μ 15 μ 18 μ 21 22 μ 23 * μ μ. μ μ, μ. 3 Δομή και λειτουργία Κάλυμμα Είσοδος αέρα Φίλτρο Εσωτερική Μονάδα Κάλυμμα των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 ---

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 --- 8. Οδηγίες εγκατάστασης Σηµειώσεις ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν την εγκατάσταση Προσοχή: Η εγκατάσταση και σύνδεση σωληνώσεων και ηλεκτρικού θα πρέπει να γίνει από επαγγελµατίες τεχνικούς.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας Σημαντικό! - Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΗΧΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΗΧΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΗΧΟΥ 1 Σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΕΠΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

A2VI-09/A2VO-09 A2VI-12/A2VO-12. Eπιτοίχια Μονάδα. Ελληνικά. Your-conditions

A2VI-09/A2VO-09 A2VI-12/A2VO-12. Eπιτοίχια Μονάδα. Ελληνικά. Your-conditions A2VI-09/A2VO-09 A2VI-12/A2VO-12 Eπιτοίχια Μονάδα Ελληνικά Your-conditions Περιεχόμενα Λειτουργία και συντήρηση Οδηγίες ασφαλείας...1 Σημειώσεις για τη χρήση... 4 Περιγραφή κάθε εξαρτήματος...6 Ασύρματο

Διαβάστε περισσότερα

Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη

Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη 5 V Σφίξτε το περικόχλιο () τόσο, ώστε ο δακτύλιος στεγάνωσης () να εφάπτεται πλήρως στη στέγη. Η βάση στήριξης πρέπει να είναι βιδωµένη µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών HB 6.2 IX HB 9.2 IX. Απορροφητήρας. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία

Φυλλάδιο οδηγιών HB 6.2 IX HB 9.2 IX. Απορροφητήρας. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία Φυλλάδιο οδηγιών Απορροφητήρας GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία Τεχνικές πληροφορίες Ηλεκτρική σύνδεση Καλώδιο τροφοδοσίας Τεχνικά χαρακτηριστικά HB 6.2 IX HB 9.2 IX Περιγραφή της συσκευής,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης υλικού

Οδηγός εγκατάστασης υλικού Αφαίρεση συσκευασίας Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό. Οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου αφορούν ένα παρόμοιο μοντέλο. Παρόλο που ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές με το δικό σας μοντέλο, ο τρόπος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός μοτοσυκλέτας

Συναγερμός μοτοσυκλέτας Συναγερμός μοτοσυκλέτας Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το εμπορικό σήμα, η ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Steelmate Co., Ltd. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής σχεδίων και προδιαγραφών.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

PARSIFAL INOX 90 120 PARSIFAL VETRO 90-120

PARSIFAL INOX 90 120 PARSIFAL VETRO 90-120 PARSIFAL INOX 90 120 PARSIFAL VETRO 90-120 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγκατάσταση του απορροφητήρα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο τεχνικό. Ο κατασκευαστής/πωλητής δε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta Προφυλάξεις για την ασφάλεια Σύμβολα ασφαλείας Τα σύμβολα που ακολουθούν χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο για την πρόληψη των ατυχημάτων που ενδέχεται να συμβούν

Διαβάστε περισσότερα

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Το κουτί σύνδεσης γεννητριών Powador Mini-Argus συνδυάζει προστασία των αγωγών, προστασία από υπέρταση και διακόπτη διαχωρισμού DC σε ένα χωριστό περίβλημα και μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο χρήσης αυτό χρησιμοποιείται στα ακόλουθα μοντέλα CEF 210, CEF 215, CEF 222, CEF 232, CEF 242, CEF 252, SN200, SN300, SN400

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγκατάσταση Η σωστή θέση του απορροφητήρα θα πρέπει να είναι 60cm πάνω από το επίπεδο των ηλεκτρικών εστιών της κουζίνας σας ή 75cm εάν πρόκειται για εστίες

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Henny Penny οχείο μεταφοράς παλαιού λαδιού ODS-300.02 ODS-300.03. (Greek)

Henny Penny οχείο μεταφοράς παλαιού λαδιού ODS-300.02 ODS-300.03. (Greek) Model ODS-300 Henny Penny οχείο μεταφοράς παλαιού λαδιού ODS-300.02 ODS-300.03 (Greek) FM07-703-B 11-22-10 (Τα μεταφρασμένα κείμενα είναι διαθέσιμα στο CD που παρέχεται με το Εγχειρίδιο) ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ Υδραυλική Όνομα μοντέλου: HWS-P804XWHM3-E HWS-P804XWHT6-E HWS-P804XWHT9-E HWS-P04XWHM3-E HWS-P04XWHT6-E HWS-P04XWHT9-E Ελληνικά Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο Έλληνες 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Εγχειρίδιο Safescan 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Σας ευχαριστούμε για την αγορά των

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift Con GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά... 5 1.1 Σκοπός χρήσης... 5 1.2 Στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρικά στοιχεία... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων Ευχαριστούµε για την αγορά του κλιµατιστικού µας. Πριν από τη χρήση του κλιµατιστικού σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου NFI-30/NFO-30 NFI-50/NFO-50 Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου Floor Standing Unit Your-conditions Περιεχόμενα Ελληνικά / Greek 3 English / Αγγλικά 27 Οδηγίες πριν τη χρήση 4 Δομή Δομή 5 Μοντέλα και τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου ΜΟΝΤΕΛΑ: R1FI-30 R1FO-30

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου ΜΟΝΤΕΛΑ: R1FI-30 R1FO-30 ΜΟΝΤΕΛΑ: R1FI-30 R1FO-30 Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για να χρησιμοποιήσετε σωστά αυτή τη μονάδα, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ελληνικά Περιεχόμενα 1. Εφαρμογή... 62 2. Περιγραφή... 63 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 64 4. Οδηγίες χρήσης... 64 4.1 Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

A2VI-18/A2VO-18 A2VI-24/A2VO-24. Eπιτοίχια Μονάδα. Ελληνικά. Your-conditions

A2VI-18/A2VO-18 A2VI-24/A2VO-24. Eπιτοίχια Μονάδα. Ελληνικά. Your-conditions A2VI-18/A2VO-18 A2VI-24/A2VO-24 Eπιτοίχια Μονάδα Ελληνικά Your-conditions Περιεχόμενα Λειτουργία και συντήρηση Οδηγίες ασφαλείας...1 Ασύρματο τηλεχειριστήριο...13 Λειτουργία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης...

Διαβάστε περισσότερα