Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-"

Transcript

1 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4512, Ν. 73(Ι)/2015 Ο περί Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων Νόμος του 2015 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L295, , σ.35. Αριθμός 73(Ι) του 2015 Ο ΠΕΡΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Για σκοπούς εφαρμογής, μεταξύ άλλων, της παραγράφου (3) του άρθρου 12 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 996/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τη διερεύνηση και την πρόληψη ατυχημάτων και συμβάντων στην πολιτική αεροπορία και την κατάργηση της οδηγίας 94/56/ΕΚ», όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων Νόμος του Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια- «Αεροσκάφος» σημαίνει κάθε ιπτάμενη συσκευή που εξασφαλίζει τη στήριξή της στην ατμόσφαιρα χάρις στην αντίσταση του αέρα πλην της αντίστασής του επί της επιφάνειας της γης «ατύχημα» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 996/2010, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται «Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας» σημαίνει το Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας, ο οποίος ιδρύθηκε το 1944 «Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων ή ΕΔΑΑΣ» σημαίνει την Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων, η οποία καθιδρύεται με βάση το άρθρο 3 «Κανονισμός (ΕΕ) 996/2010» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 996/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τη διερεύνηση και την πρόληψη ατυχημάτων και συμβάντων στην πολιτική αεροπορία και την κατάργηση της οδηγίας 94/56/ΕΚ, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται «κρατικά αεροσκάφη» σημαίνει τα αεροσκάφη που αποτελούν ιδιοκτησία του κράτους ή χρησιμοποιούνται για σκοπούς των κρατικών υπηρεσιών, εξαιρουμένων των στρατιωτικών αεροσκαφών 213(Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (ΙΙΙ) του «ο περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμος» σημαίνει τον περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται «ο περί της Σύμβασης Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας του 1944 και Δεκατριών Πρωτοκόλλων αυτής του 1947 έως 1984 (Κυρωτικός) Νόμος» σημαίνει τον περί της Σύμβασης Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας του 1944 και Δεκατριών Πρωτοκόλλων αυτής του 1947 έως 1984 (Κυρωτικό) και περί Συναφή Θεμάτων Νόμο του 1988 «σοβαρό συμβάν» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο Κανονισμός 996/2010 (ΕΕ) αριθ. «συμβάν» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 996/2010

2 887 «Υπηρεσίες διαχείρισης της ροής εναέριας κυκλοφορίας» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό, ο περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμος, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται «Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων. 3.-(1) Η Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων, η οποία συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 221 του περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμου, συνεχίζει να λειτουργεί και να έχει τη συγκρότηση, τις αρμοδιότητες, τις εξουσίες και τα καθήκοντα που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου. (2) Η ΕΔΑΑΣ συνεχίζει να αποτελεί ανεξάρτητη αρχή. Η ΕΔΑΑΣ είναι διοικητικά και λειτουργικά ανεξάρτητη από τις αρμόδιες αρχές για την αξιοπλοΐα, την πιστοποίηση και τον έλεγχο της πτητικής ικανότητας αεροσκαφών, την έκδοση λοιπών πιστοποιητικών και τη χορήγηση αδειών πολιτικής αεροπορίας, τον έλεγχο χειρισμού πτήσεων και συντήρησης αεροσκαφών, τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας και τη λειτουργία και τον έλεγχο των αερολιμένων. Η ΕΔΑΑΣ είναι ανεξάρτητη από οποιοδήποτε πρόσωπο του οποίου τα συμφέροντα ή η αποστολή δυνατό να συγκρούεται με τις αρμοδιότητές της ή να επηρεάζει την αντικειμενικότητά της. (3) Η ΕΔΑΑΣ τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού για σκοπούς μόνο κοινοβουλευτικού ελέγχου σε σχέση με τον προϋπολογισμό της και δεν λαμβάνει οποιεσδήποτε γενικές ή ειδικές οδηγίες από τον Υπουργό ή από άλλη αρμόδια αρχή. Σύνθεση της 4.-(1) Η ΕΔΑΑΣ αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη, τα οποία διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο. (2) Το Υπουργικό Συμβούλιο στην απόφασή του για διορισμό των μελών της ΕΔΑΑΣ- Ορίζει ένα (1) από τα μέλη της ΕΔΑΑΣ, ως Πρόεδρο και επικεφαλής της ΕΔΑΑΣ και καθορίζει τους όρους εργασίας και την αντιμισθία του Προέδρου και των άλλων μελών της. (3) Δεν δύναται να διοριστεί ως μέλος της ΕΔΑΑΣ, οποιοδήποτε πρόσωπο είναι: (δ) (ε) Μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δήμαρχος ή μέλος δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (στ) ανεξάρτητος αξιωματούχος της Δημοκρατίας. (4) Τα μέλη της ΕΔΑΑΣ παρέχουν τις υπηρεσίες τους κατά πλήρη και αποκλειστική απασχόληση και δεν επιτρέπεται να κατέχουν οποιαδήποτε άλλη θέση ή αξίωμα στη Δημοκρατία ή να απασχολούνται σε οποιαδήποτε άλλη εργασία επ αμοιβή. (5) Τα μέλη της ΕΔΑΑΣ πρέπει να είναι πολίτες της Δημοκρατίας, ανώτατου επαγγελματικού επιπέδου, να μην έχουν καταδικαστεί για διάπραξη αδικήματος το οποίο επισύρει ποινή φυλάκισης πέραν των τριών (3) ετών και να διαθέτουν εξαίρετη γνώση και πείρα σε ένα ή περισσότερους από τους ακόλουθους τομείς: Χειρισμού αεροσκαφών μηχανικού, ηλεκτρικού ή ηλεκτρονικού ελέγχου αεροσκαφών και παροχής υπηρεσιών διαχείρισης της ροής της εναέριας κυκλοφορίας.

3 888 (6) Ένα τουλάχιστον εκ των μελών της ΕΔΑΑΣ πρέπει να είναι πραγματογνώμονας, ικανός να επιτελεί την αποστολή του εντεταλμένου επιθεωρητή σε περίπτωση μείζονος αεροπορικού ατυχήματος. Θητεία μελών της Παραίτηση μελών της 5.-(1) Η θητεία των μελών της ΕΔΑΑΣ είναι πενταετής. (2) Επιτρέπεται ο επαναδιορισμός των μελών της ΕΔΑΑΣ, μετά τη λήξη της θητείας τους, από το Υπουργικό Συμβούλιο. 6.-(1) Μέλος της ΕΔΑΑΣ δύναται να υποβάλει γραπτώς στο Υπουργικό Συμβούλιο την παραίτησή του. (2) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να διορίσει άλλο πρόσωπο ως μέλος της ΕΔΑΑΣ για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους. Ανάκληση διορισμού μέλους της 7.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται οποτεδήποτε να τερματίσει το διορισμό οποιουδήποτε μέλους της ΕΔΑΑΣ, εάν αυτό- Λόγω πνευματικής ή σωματικής ανικανότητας ή αναπηρίας αδυνατεί να εκπληρώσει ικανοποιητικά τα καθήκοντά του ή (δ) δεν πληροί οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις διορισμού του ή έχει παραβεί οποιασδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή οποιωνδήποτε Κανονισμών ή Διαταγμάτων εκδίδονται δυνάμει αυτού ή απουσιάζει συστηματικά ή/και έχει επιδείξει ανάρμοστη συμπεριφορά ή/και αμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. (2) Σε περίπτωση προσωρινής ανικανότητας οποιουδήποτε μέλους της ΕΔΑΑΣ λόγω ασθένειας ή άλλης εύλογης αιτίας η οποία διαρκεί πέραν των τριών (3) μηνών, το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να διορίσει άλλο πρόσωπο για να ενεργεί ως προσωρινό μέλος ενόσω διαρκεί η εν λόγω ανικανότητα. Αρμοδιότητες της (3) Η τυχόν κενωθείσα θέση μέλους της ΕΔΑΑΣ λόγω παραίτησης του μέλους αυτού δυνάμει του άρθρου 6 ή λόγω ανάκλησης του διορισμού του δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, δεν επηρεάζει την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων της 8.-(1) Η ΕΔΑΑΣ διερευνά ατυχήματα, σοβαρά συμβάντα και συμβάντα της πολιτικής αεροπορίας, τα οποία λαμβάνουν χώρα εντός της Περιοχής Πληροφοριών Πτήσεων Λευκωσίας (FIR), στα οποία εμπλέκονται αεροσκάφη- Eγγεγραμμένα στο Κυπριακό νηολόγιο αεροσκαφών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμου ή αεροσκάφη που τελούν υπό την εκμετάλλευση επιχειρήσεως εγκατεστημένης στη Δημοκρατία εγγεγραμμένα στο νηολόγιο άλλου κράτους μέλους ή τρίτης χώρας κρατικά αεροσκάφη: Νοείται ότι, η ΕΔΑΑΣ συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές στις οποίες ανήκουν τα κρατικά αεροσκάφη για τη διερεύνηση ατυχημάτων, σοβαρών συμβάντων ή συμβάντων: Νοείται περαιτέρω ότι, η ΕΔΑΑΣ συνεργάζεται με την Εθνική Φρουρά στην περίπτωση που η Εθνική Φρουρά ζητεί τη συνδρομή της στη διερεύνηση ατυχημάτων, σοβαρών συμβάντων ή συμβάντων που αφορούν αποκλειστικά στρατιωτικά αεροσκάφη. (2) Για σκοπούς εκπλήρωσης της αποστολής της σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), η ΕΔΑΑΣ συλλέγει και επεξεργάζεται στοιχεία σε σχέση με τα ατυχήματα, σοβαρά συμβάντα ή συμβάντα που διερευνά. (3) Η ΕΔΑΑΣ δύναται να διερευνήσει ατυχήματα, σοβαρά συμβάντα ή συμβάντα της πολιτικής αεροπορίας, στα οποία εμπλέκεται αεροσκάφος εγγεγραμμένο στο Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών ή αεροσκάφος που τελεί υπό την εκμετάλλευση επιχειρήσεως εγκατεσταμένης στη Δημοκρατία, εάν η εν λόγω διερεύνηση δεν διεξάγεται από άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα.

4 889 (4) Επιπροσθέτως των διατάξεων των εδαφίων (1) έως (3), η ΕΔΑΑΣ δύναται να διερευνήσει οποιοδήποτε άλλο ατύχημα, συμβάν ή σοβαρό συμβάν, εάν κρίνει ότι από αυτό δυνατό να αντλήσει διδάγματα αεροπορικής ασφάλειας. (5) Η ΕΔΑΑΣ προβαίνει στη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση στοιχείων σχετικά με την ασφάλεια πτήσεων για σκοπούς πρόληψης ατυχημάτων και προβαίνει σε συστάσεις στις αρμόδιες αρχές: Νοείται ότι, οι συστάσεις της ΕΔΑΑΣ δεν επηρεάζουν με οποιοδήποτε τρόπο την ανεξαρτησία της και ότι δεν επωμίζεται οποιαδήποτε ευθύνη συνεπεία των συστάσεων αυτών. (6) Η ΕΔΑΑΣ διαβιβάζει στον Υπουργό τα πορίσματα και τις εισηγήσεις της για βελτίωση της αεροπορικής ασφάλειας. Διερεύνηση αεροπορικών ατυχημάτων, συμβάντων και σοβαρών συμβάντων. 9.-(1) Η διερεύνηση αεροπορικών ατυχημάτων, σοβαρών συμβάντων ή συμβάντων διενεργείται σύμφωνα με τον περί της Σύμβασης Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας του 1944 και Δεκατριών Πρωτοκόλλων αυτής του 1947 έως 1984 (Κυρωτικό) Νόμο, των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα εγχειρίδια του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας. Αποκλειστικός σκοπός της διερεύνησης είναι η διακρίβωση των αιτιών που προκάλεσαν το ατύχημα, το σοβαρό συμβάν ή το συμβάν με στόχο την πρόληψη ατυχημάτων, συμβάντων ή σοβαρών συμβάντων και δεν στοχεύει στην απόδοση ευθυνών σε πρόσωπα που εμπλέκονται στο ατύχημα, στο σοβαρό συμβάν ή στο συμβάν. (2) Η ΕΔΑΑΣ, αν το κρίνει απαραίτητο δύναται να ζητήσει τη συνδρομή άλλων αρμόδιων αρχών κρατών μελών για τη διερεύνηση των ατυχημάτων, σοβαρών συμβάντων ή συμβάντων περιλαμβανομένης της συνδρομής των αρχών αυτών σε εγκαταστάσεις, διευκολύνσεις ή/και εξοπλισμό. (3) Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας συντάσσει έκθεση για κάθε ατύχημα, σοβαρό συμβάν ή συμβάν η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Το σκοπό της διερεύνησης. τις συστάσεις ασφαλείας στις περιπτώσεις που η ΕΔΑΑΣ κρίνει αυτό απαραίτητο. 138(Ι) του (Ι) του (Ι) του Διεξαγωγή συνεδριών της Ορισμός εντεταλμένων διερευνητών και επιθεωρητών από την Σύγκρουση συμφερόντων μελών της (4) Η έκθεση που προβλέπεται στο εδάφιο (3) δημοσιεύεται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΔΑΑΣ, εκτός των αναφορών τις οποίες κρίνει η ΕΔΑΑΣ ως εμπιστευτικής φύσεως ή οι οποίες παραβιάζουν τις διατάξεις του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμο, εντός περιόδου δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία διενέργειας του ατυχήματος, του συμβάντος ή του σοβαρού συμβάντος. (5) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4), η έκθεση της διερεύνησης ατυχήματος, σοβαρού συμβάντος ή συμβάντος κοινοποιείται από την ΕΔΑΑΣ στον Υπουργό, σε άλλες αρμόδιες αρχές και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο δυνατό αυτή να αφορά. 10.-(1) Η ΕΔΑΑΣ κατά τις συνεδρίες της δύναται να ορίζει γραμματέα για την τήρηση πρακτικών. (2) H ΕΔΑΑΣ δύναται να εκδίδει εσωτερικούς κανόνες για τη λειτουργία της περιλαμβανομένων και κανόνων που αφορούν τη σύγκληση των συνεδριάσεων των μελών της, τη διαδικασία που εφαρμόζεται σε αυτές και την τήρηση πρακτικών. 11.-(1) Η ΕΔΑΑΣ δύναται να ορίσει οποιοδήποτε πρόσωπο ως εντεταλμένο διερευνητή, ο οποίος να επικουρεί την ΕΔΑΑΣ σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και ο οποίος να ενεργεί υπό τις οδηγίες και την εποπτεία της (2) Η ΕΔΑΑΣ δύναται να ορίσει οποιοδήποτε πρόσωπο ως εντεταλμένο επιθεωρητή για τη διερεύνηση ατυχημάτων, σοβαρών συμβάντων ή συμβάντων το οποίο έχει τις εξουσίες, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα 12 του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας και στους Κανονισμούς που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 12.-(1) Δεν διορίζεται ως μέλος της ΕΔΑΑΣ, πρόσωπο το οποίο είτε το ίδιο είτε συγγενής του μέχρι τετάρτου βαθμού, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, έχει οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον σε οποιαδήποτε αεροπορική εταιρεία η οποία είναι εγγεγραμμένη στην Δημοκρατία: Νοείται ότι, η ίδια απαγόρευση ισχύει κατά τη διάρκεια της θητείας του μέλους της

5 890 (2) Επιπροσθέτως των προβλεπομένων στο εδάφιο (1), απαγορεύεται σε μέλος της ΕΔΑΑΣ- Nα χορηγεί έναντι αμοιβής ή μη, γνωμοδοτήσεις ή συμβουλές σχετιζόμενες με την άσκηση των αρμοδιοτήτων του σε οποιαδήποτε αρχή ή πρόσωπο. να ενεργεί ως εκπρόσωπος οποιασδήποτε αρχής ή προσώπου για θέμα που σχετίζεται με τις αρμοδιότητές του ως μέλους της (3) Παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ανεξαρτήτως τυχόν ποινικής ευθύνης του υπαιτίου, συνεπάγεται ανάκληση του διορισμού του μέλους της Πόροι της Συνεργασία με άλλες αρχές. 13. Ο Υπουργός μεριμνά ώστε η ΕΔΑΑΣ να έχει στη διάθεσή της επαρκείς πόρους και τα απαραίτητα μέσα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της. 14.-(1) Οι εξουσίες και αρμοδιότητες της ΕΔΑΑΣ ασκούνται σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές που δυνατό να προβαίνουν σε έρευνα για διάπραξη τυχόν ποινικών ή αστικών αδικημάτων σχετιζομένων με το υπό διερεύνηση ατύχημα ή σοβαρό συμβάν ή συμβάν. (2) Για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του εδαφίου (1), η ΕΔΑΑΣ δύναται να συνάπτει πρωτόκολλα συνεργασίας με άλλες αρμόδιες αρχές περιλαμβανομένης της Αστυνομίας, του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας και του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ). Συνεργασία με αεροπορικές εταιρείες. Νέα διερεύνηση ασφάλειας. 15.-(1) Οι αεροπορικές εταιρείες που εμπλέκονται σε αεροπορικό ατύχημα, σοβαρό συμβάν ή συμβάν οφείλουν να συνεργάζονται με την (2) Για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του εδαφίου (1), οι αεροπορικές εταιρείες οφείλουν όπως αποστέλλουν αμέσως στην ΕΔΑΑΣ, κατάλογο με τα ονόματα των επιβατών καθώς και κατάλογο με τυχόν επικίνδυνα εμπορεύματα που περιλαμβάνονται στο αεροσκάφος που ενεπλάκη σε αεροπορικό ατύχημα ή σοβαρό συμβάν ή συμβάν. 16.-(1) Η ΕΔΑΑΣ σε περίπτωση ατυχήματος, σοβαρού συμβάντος ή συμβάντος, οφείλει να προβεί σε νέα διερεύνηση ασφάλειας εάν μετά την ολοκλήρωση της διερεύνησης περιέλθουν σε γνώση της νέα και σημαντικά στοιχεία. (2) Η ΕΔΑΑΣ δύναται να προβεί σε νέα διερεύνηση ασφάλειας, εάν κρίνει ότι ως αποτέλεσμα της αρχικής διερεύνησης έχει επηρεαστεί δυσμενώς και άδικα η υπόληψη οποιουδήποτε προσώπου. (3) Νέα διερεύνηση ασφάλειας διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 9. Καθεστώς της διερεύνησης ασφάλειας. 17.-(1) Κάθε διερεύνηση ασφάλειας με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, συνιστά ξεχωριστή διαδικασία από οποιαδήποτε άλλη διοικητική διαδικασία η οποία διενεργείται από τον Υπουργό ή άλλη αρμόδια αρχή και η οποία αποσκοπεί στον καταλογισμό ευθυνών. (2) Η διερεύνηση ασφάλειας από την ΕΔΑΑΣ δεν σχετίζεται με οποιαδήποτε ποινική δίωξη τυχόν ασκείται εναντίον οποιουδήποτε προσώπου ή με οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται ενώπιον δικαστηρίου. (3) Η έκταση της διερεύνησης ασφάλειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) καθώς και η διαδικασία διενέργειάς της καθορίζονται από την Αρχείο. 18.-(1) Η ΕΔΑΑΣ τηρεί αρχείο διερεύνησης ατυχημάτων, σοβαρών συμβάντων ή συμβάντων στο οποίο περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες, τα στοιχεία που αφορούν τα ατυχήματα, τα σοβαρά συμβάντα ή τα συμβάντα τα οποία διερευνά. (2) Πρόσβαση στο αρχείο που προβλέπεται στο εδάφιο (1) έχουν μόνο τα μέλη της ΕΔΑΑΣ τα οποία εξουσιοδοτούνται προς τούτο από τον Πρόεδρο της Διάθεση συσκευών μετάδοσης πληροφοριών. 19. Κάθε πρόσωπο το οποίο έχει στην κατοχή του ή υπό τον έλεγχό του οποιαδήποτε συσκευή ή άλλο μέσο τηλεπικοινωνίας, δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσεως, οφείλει να το διαθέτει για σκοπούς μετάδοσης πληροφοριών ή οδηγιών που αφορούν ατύχημα ή σοβαρό συμβάν ή συμβάν.

6 891 Προστασία εμπιστευτικών πληροφοριών, στοιχείων και συσκευών που συλλέγει η Ενημέρωση της Υποχρέωση εχεμύθειας. Ποινικά αδικήματα. 20.-(1) Όλες οι πληροφορίες, στοιχεία, έγγραφα ή συσκευές που συλλέγει η ΕΔΑΑΣ στο πλαίσιο διερεύνησης ατυχήματος, σοβαρού συμβάντος ή συμβάντος για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, θεωρούνται ευαίσθητα και εμπιστευτικά στοιχεία ασφάλειας. (2) Τα στοιχεία που προβλέπονται στο εδάφιο (1) δεν διατίθενται σε οποιοδήποτε πρόσωπο, εκτός εάν το δικαστήριο αποφασίσει διαφορετικά. 21. Οποιοδήποτε πρόσωπο εμπλέκεται σε ατύχημα, σοβαρό συμβάν ή συμβάν στη Δημοκρατία οφείλει όπως ενημερώσει αμέσως την 22.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο συμμετέχει στη διερεύνηση ατυχημάτων, σοβαρών συμβάντων ή συμβάντων θεωρεί και χειρίζεται ως εμπιστευτικό κάθε ζήτημα καθώς και κάθε πληρoφoρία, γραπτή ή πρoφoρική πoυ περιήλθε σε γvώση τoυ κατά τηv εκτέλεση τωv καθηκόvτωv τoυ και δεν απoκαλύπτει ούτε μεταδίδει τέτoιo ζήτημα ή πληρoφoρία, εκτός εάν η αποκάλυψη ή μετάδοση κρίνεται απολύτως αναγκαία για σκοπούς δέoυσας εκτέλεσης τωv καθηκόvτωv τoυ, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου. (2) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβιάζει την υποχρέωση εχεμύθειας ή τήρησης του απορρήτου που προβλέπεται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ευρώ ( ) ή και στις δύο ποινές μαζί. 23. Οποιοδήποτε πρόσωπο- Aρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν οι διατάξεις του παρόντος Νόμου ή οι δυνάμει αυτού εκδιδόμενοι Κανονισμοί ή Διατάγματα, ή παρεμποδίζει άμεσα ή έμμεσα τον επιφορτισμένο διερευνητή ή/και μέλος της ΕΔΑΑΣ στην εκτέλεση των καθηκόντων του, ή αρνείται να παράσχει πληροφορίες ή/και έγγραφα σε μέλος της ΕΔΑΑΣ στο πλαίσιο διερεύνησης ατυχήματος ή συμβάντος ή σοβαρού συμβάντος, διαπράττει ποινικό αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες ευρώ ( ) ή και στις δύο ποινές μαζί. Έκδοση Κανονισμών. 24.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου. (2) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (1), οι εκδιδόμενοι Κανονισμοί δύναται να ρυθμίζουν- Tην εφαρμογή οποιωνδήποτε Ευρωπαϊκών Κανονισμών ή την εναρμόνιση με οποιεσδήποτε Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν ή ρυθμίζουν θέματα σχετικά με τη διερεύνηση ατυχημάτων, σοβαρών συμβάντων ή συμβάντων, Έκδοση Διαταγμάτων. Μεταβατικές διατάξεις. την παροχή ή την εξασφάλιση οποιωνδήποτε διευκολύνσεων για σκοπούς εύρυθμης λειτουργίας της ΕΔΑΑΣ ή καλύτερης άσκησης των καθηκόντων της. 25. Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει Διατάγματα για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου. 26.-(1) Ο διορισμός κάθε μέλους της ΕΔΑΑΣ, το οποίο υπηρετεί σε αυτήν κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, ο οποίος έγινε δυνάμει του περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμου, συνεχίζει να ισχύει μέχρις ότου η θητεία του εν λόγω μέλους λήξει ή η θέση του κενωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 ή 7. (2) Η Επιτροπή συνεχίζει τη διαδικασία διερεύνησης ατυχημάτων, σοβαρών συμβάντων ή συμβάντων τα οποία κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου εκκρεμούν ενώπιόν της με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, χωρίς η εγκυρότητα των σχετικών αποφάσεών της να επηρεάζεται με οποιοδήποτε τρόπο. (3) Οποιοιδήποτε Κανονισμοί εκδόθηκαν δυνάμει του Εικοστού Πέμπτου Κεφαλαίου του περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμου, εκτός εάν είναι αντίθετοι με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, συνεχίζουν να ισχύουν ως εάν να είχαν εκδοθεί δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου μέχρις ότου αυτοί τροποποιηθούν ή καταργηθούν.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 89(Ι) του 1996 158(Ι) του 2001 25(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4300, 27/10/2011 Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4300, 27/10/2011 Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 309, 24.11.2009, σ. 1. «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ν. 20(Ι)2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4055, 2/12/2005 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ -----------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4055, 2/12/2005 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ ----------------------------------- Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ ----------------------------------- ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ----------------------------- 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία 3. Πεδίο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1995 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2013

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1995 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2013 41(Ι) του 1995 9(Ι) του 1997 69(Ι) του 1997 98(Ι) του 1998 68(Ι) του 2001 71(Ι) του 2003 198(Ι) του 2004 83 (I) του 2012 151(I) του 2013 166 (Ι) του 2013. ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4108, 26/1/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4108, 26/1/2007 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Ή ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Κατάταξη Άρθρων ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. O παρών Nόμοςθα αναφέρεται ως οι περί Pαδιοφωνικών και Tηλεοπτικών Σταθμών Nόμοι του 1998 μέχρι 2011. MEPOΣ I EIΣAΓΩΓIKEΣ ΔIATAΞEIΣ

1. O παρών Nόμοςθα αναφέρεται ως οι περί Pαδιοφωνικών και Tηλεοπτικών Σταθμών Nόμοι του 1998 μέχρι 2011. MEPOΣ I EIΣAΓΩΓIKEΣ ΔIATAΞEIΣ O περί Pαδιοφωνικών και Tηλεοπτικών Σταθμών Nόμος του 1998 εκδίδεται με δημοσίευση στην Eπίσημη Eφημερίδα της Kυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Aριθμός 7 (I) του 1998 NOMOΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 376, 27.12.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4099, 29/11/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4099, 29/11/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2474 της 27ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2474 της 27ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 1/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2474 της 27ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1990 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 393 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 29 Ιανουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4233 Eθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2547 L 337 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 52ο έτος 18 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ A.Ε. Μαιάνδρου 15, 115 28 Αθήνα, Τηλ.: 210 7292365-6 Fax: 210 7290942 e-mail: thesis@thesisltd.com http: www.thesissa.com ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Όπως είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

196(I) του 2012 109(I) του 2013.

196(I) του 2012 109(I) του 2013. Ε.Ε Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 101(Ι)/2013 101(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3340, 28.7.99 338 Ν. 113(Ι)/99

E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3340, 28.7.99 338 Ν. 113(Ι)/99 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3340, 28.7.99 338 Ν. 113(Ι)/99 Ο περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμος του 1999 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΚΑΤΟΧΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ------------------------ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 131/114 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 7.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 263/11 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/103/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

1 of 45 10/12/2013 12:59 μμ

1 of 45 10/12/2013 12:59 μμ 1 of 45 10/12/2013 12:59 μμ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 4144/13 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 88Α Μέγεθος κειμένου: 609 KB Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7943 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 261 17 Δεκεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4313 Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου. (Ενσωμάτωση οδηγιών 2009/72, 73 και άλλες διατάξεις)

Σχέδιο Νόμου για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου. (Ενσωμάτωση οδηγιών 2009/72, 73 και άλλες διατάξεις) Σχέδιο Νόμου για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου (Ενσωμάτωση οδηγιών 2009/72, 73 και άλλες διατάξεις) Περιεχόμενα Σχέδιο Νόμου για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 122/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Μαΐου 2009 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ Διορισμός Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου δυνάμει του άρθρου 7 του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα