ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΑΔΑ: Ω1ΣΩ9-Ε7Ρ INFORMATICS ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ DEVELOPMEN Βαθμός Ασφαλείας :T AGENCY Να διατηρηθεί μέχρι : Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: :25:05 EEST Reason: Location: Athens Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.: /Δ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Προτερ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΤΜΗΜΑTA Α ΠΡΟΣ: Τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Έδρες τους) KOIN: 1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Έδρες τους) 2. Το Συντονιστικό Γραφείο Μειονοτικών Σχολείων Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι Πληροφορίες: βλ. Παράρτημα IV 3. Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 4. Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολ. έτους για απασχόληση σε σχολικές μονάδες οι οποίες ανήκουν στις κατηγορίες μοριοδότησης Θ και Ι για την Πρωτοβάθμια και ΙΑ και ΙΒ για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του συνόλου των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολ. έτος , καλεί τους υποψήφιους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 (ειδικότητες Φυσικών, Χημικών, Φυσιογνωστών, Βιολόγων και Γεωλόγων), ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ16.01, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ60, ΠΕ70, ΤΕ01, ΤΕ16 και ΔΕ01, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση με τις αριθμ /Δ1/ (ΑΔΑ: Β3Ξ69-ΣΦΤ) και /Δ2/ (ΑΔΑ: 7Ζ769-ΟΗΛ) εγκυκλίους και έχουν ενταχθεί στους οικείους προσωρινούς πίνακες, να υποβάλουν αίτηση για απασχόληση σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες οι οποίες ανήκουν στις κατηγορίες μοριοδότησης Θ και Ι για την Πρωτοβάθμια και ΙΑ και ΙΒ για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση από έως Σελίδα 1 από

2 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α : Ν Ο Μ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Στο υπό ψήφιση από τη Βουλή των Ελλήνων νομοσχέδιο με τίτλο «Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις» περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, το κάτωθι άρθρο: ΑΡΘΡΟ 5 «Επιπλέον μοριοδότηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε απομακρυσμένες σχολικές μονάδες» Μετά το άρθρο 5 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ Α 71) προστίθεται άρθρο 5Α ως ακολούθως: «1. Από το σχολικό έτος ο χρόνος πραγματικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών που διανύεται σε δημόσιες σχολικές μονάδες, οι οποίες κατά τις οικείες διατάξεις ανήκουν στις κατηγορίες μοριοδότησης Θ και Ι για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και ΙΑ και ΙΒ για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία και στην Πατμιάδα Εκκλησιαστική Σχολή, που αναφέρονται στην παρ.8 του άρθρου 15 του π.δ.50/1996, υπολογίζεται στο διπλάσιο για τη διαμόρφωση των τελικών πινάκων κατάταξης των εκπ/κών, που προβλέπονται στο άρθρο 3. Η εν λόγω υπηρεσία υπολογίζεται στο διπλάσιο και για τον υπολογισμό των μονάδων συνθηκών διαβίωσης. 2. Αν διαπιστωθεί αδυναμία κάλυψης των λειτουργικών κενών των σχολικών μονάδων των ανωτέρω κατηγοριών κατά τις γενικές διατάξεις, γίνονται δεκτές αιτήσεις εκπαιδευτικών για πρόσληψη στις εν λόγω σχολικές μονάδες, κατά τη σειρά κατάταξής τους στους ισχύοντες πίνακες. 3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Για το σχολικό έτος , δημόσιες σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες δεν εντάσσονται στις κατηγορίες μοριοδότησης Θ και Ι της οικείας βαθμίδας, αλλά η πλησιέστερη σε αυτές σχολική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανήκει στην κατηγορία μοριοδότησης ΙΑ ή ΙΒ, αυτοδικαίως εντάσσονται: α. στην κατηγορία Θ, σε περίπτωση που η πλησιέστερη σχολική μονάδα ανήκει στην κατηγορία ΙΑ και β. στην κατηγορία Ι, σε περίπτωση που η πλησιέστερη σχολική μονάδα ανήκει στην κατηγορία ΙΒ» Σελίδα 2 από 5

3 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β : Υ Π Ο Β Ο Λ Η Α Ι Τ Η Σ Ε Ω Ν Η Αίτηση-Δήλωση προτίμησης απομακρυσμένων σχολικών μονάδων υποβάλλεται σε μία οποιαδήποτε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας (κλάδοι ΠΕ60 και ΠΕ70) ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (λοιποί κλάδοι) αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και αποτελεί συμπλήρωση της ήδη καταχωρισμένης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Παιδείας αίτησης προτιμήσεων περιοχών πρόσληψης του υποψηφίου. Στις παραγράφους που ακολουθούν παρέχονται πληροφορίες για το πεδίο «Σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης των λειτουργικών κενών με τις γενικές διατάξεις, αποδέχομαι πρόσληψη αναπληρωτή και στις εξής σχολικές μονάδες, οι οποίες ανήκουν στις κατηγορίες μοριοδότησης Θ και Ι για την πρωτοβάθμια και ΙΑ και ΙΒ για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση» της Αίτησης-Δήλωσης, που δύναται να συμπληρωθεί με την παρούσα εγκύκλιο: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ-ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ α. Για τους εκπ/κούς που απασχολούνται αποκλειστικά στην Α/θμια Εκπ/ση (κλάδοι ΠΕ60- Νηπιαγωγών και ΠΕ70-Δασκάλων) δηλώνονται κατά σειρά προτεραιότητας, από μία (1) μέχρι και δεκαπέντε (15) σχολικές μονάδες προτίμησης αναπληρωτών με πλήρες ωράριο από το σύνολο των σχολικών μονάδων που ανήκουν στις κατηγορίες μοριοδότησης Θ και Ι και εμφανίζονται στο Παράρτημα ΙΙ. Α/Α π.χ. κλάδος ΠΕ70 Σχολικές Μονάδες Προτίμησης (κατά σειρά) 1 Α-Β Πειραιά: Δ.Σ. Ποταμού Κυθήρων «Δηλαβέρειο» 2 Α-Δωδεκανήσων: Δ.Σ. Μεγίστης Καστελόριζου 3 15 Α-Αρκαδίας : Δ.Σ. Νεοχωρίου Γορτυνίας ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Εκπ/κοί που εντάσσονται τόσο στον κλάδο ΠΕ60-Νηπιαγωγών όσο και στον κλάδο ΠΕ70- Δασκάλων, μπορούν να επιλέξουν μέχρι και δεκαπέντε (15) νηπιαγωγεία και μέχρι και δεκαπέντε (15) δημοτικά σχολεία για απασχόληση με πλήρες ωράριο. β. Για τους εκπ/κούς που απασχολούνται αποκλειστικά στην Β/θμια Εκπ/ση δηλώνονται κατά σειρά προτεραιότητας, από μία (1) μέχρι και τριάντα (30) σχολικές μονάδες προτίμησης αναπληρωτών με πλήρες ή/και με μειωμένο ωράριο [έως και δεκαπέντε (15) σχολικές μονάδες προτίμησης αναπληρωτών με πλήρες ωράριο συν έως και δεκαπέντε (15) σχολικές μονάδες προτίμησης αναπληρωτών με μειωμένο ωράριο] από το σύνολο των σχολικών μονάδων που ανήκουν στις κατηγορίες μοριοδότησης ΙΑ και ΙΒ και εμφανίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ. π.χ. κλάδος ΠΕ02 Α/Α Σχολικές Μονάδες Προτίμησης (κατά σειρά) 1 Β-Β Πειραιά: Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Κυθήρων 2 Β-Δ Δωδεκανήσου: Ημερήσιο Γ/σιο (Λ.Τ. Λειψών) 3 30 Β-Β Πειραιά: Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Κυθήρων-Μειωμένου Ωραρίου Σελίδα 3 από 5

4 Α/Α Σημειώνεται ότι η εκδήλωση ενδιαφέροντος για πρόσληψη με μειωμένο ωράριο σε μία συγκεκριμένη σχολική μονάδα (π.χ. 15 η προτίμηση-> Β-Β Πειραιά Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Κυθήρων-Μειωμένου Ωραρίου») δεν προεξοφλεί την εκδήλωση ενδιαφέροντος για πρόσληψη στην ίδια σχολική μονάδα με πλήρες ωράριο, αλλά ο υποψήφιος, εφόσον το επιθυμεί, υποχρεούται να τη δηλώσει ξεχωριστά ως σχολική μονάδα προτίμησης (π.χ. 1 η προτίμηση-> π.χ. Β-Β Πειραιά: Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Κυθήρων). To ίδιο ισχύει και για την αντίστροφη περίπτωση. γ. Για τους εκπαιδευτικούς που δύναται να απασχολούνται και στις δύο βαθμίδες εκπ/σης, ήτοι για αυτούς των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16.01, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ18.41 και ΤΕ16, δηλώνονται, κατά σειρά προτεραιότητας, από μία (1) έως και σαράντα πέντε (45) σχολικές μονάδες προτίμησης αναπληρωτών με πλήρες ή/και με μειωμένο ωράριο [έως και δεκαπέντε (15) σχολικές μονάδες πλήρους ωραρίου της Α/θμιας, συν έως και δεκαπέντε (15) σχολικές μονάδες πλήρους ωραρίου της Β/θμιας συν έως και δεκαπέντε (15) σχολικές μονάδες μειωμένου ωραρίου της Β/θμιας]. π.χ. κλάδος ΠΕ06 Σχολικές Μονάδες Προτίμησης (κατά σειρά) 1 Α-Β Πειραιά: Δ.Σ. Χώρας-Καρβουνάδων Κυθήρων 2 Β-Β Πειραιά: Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Κυθήρων 3 5 Α-Β Σάμου: Δ.Σ. Καρκιναγρίου 45 Β-Β Πειραιά: Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Κυθήρων - Μειωμένου Ωραρίου Μειωμένου Ωραρίου ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: Ι: Ουδεμία δυνατότητα υφίσταται περί τροποποίησης των λοιπών πεδίων της αρχικής αίτησης του αναπληρωτή (π.χ. των περιοχών προτίμησης). ΙΙ: Σε περίπτωση πρόσληψης υποψηφίων σε περιοχή προτίμησης (και όχι σε συγκεκριμένη σχολική μονάδα), ήτοι βάσει των δηλωθέντων πεδίων/στοιχείων με τις αριθμ /Δ1/ (ΑΔΑ: Β3Ξ69-ΣΦΤ) και /Δ2/ (ΑΔΑ: 7Ζ769-ΟΗΛ) προηγούμενες εγκυκλίους, κατά τη διαδικασία τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες της οικείας περιοχής πρόσληψης λαμβάνονται υπόψη και τα υφιστάμενα λειτουργικά κενά σε σχολικές μονάδες με μοριοδότηση Θ και Ι για την Πρωτοβάθμια και ΙΑ και ΙΒ για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Σε περίπτωση, δε, άρνησης του υποψηφίου να αναλάβει υπηρεσία σε απομακρυσμένη σχολική μονάδα ενεργοποιούνται οι υφιστάμενες διατάξεις περί κυρώσεων στους πίνακες αναπληρωτών, ακόμη και αν ο υποψήφιος δεν έχει επιλέξει τη συγκεκριμένη σχολική μονάδα στην αίτησή του με την παρούσα διαδικασία. ΙΙΙ: Σε περίπτωση που, στο πλαίσιο των αριθμ /Δ1/ (ΑΔΑ: Β3Ξ69-ΣΦΤ) και /Δ2/ (ΑΔΑ: 7Ζ769-ΟΗΛ) εγκυκλίων, ο υποψήφιος είχε ενεργοποιήσει το πεδίο περί αποδοχής πρόσληψης για το πρόγραμμα της εξειδικευμένης εκπ/κής υποστήριξης, τότε το εν λόγω πεδίο αυτοδικαίως υποδηλώνει την προτίμησή του για πρόσληψη στο εν λόγω πρόγραμμα και στις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες που δηλώνονται με την παρούσα εγκύκλιο. Μετά την καταχώριση, ο υποψήφιος παραλαμβάνει αντίγραφο της μηχανογραφημένης αίτησής του υπογεγραμμένο από τον ίδιο ή το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, τον αρμόδιο υπάλληλο ηλεκτρονικής καταχώρισης της αίτησης και θεωρημένο από τον Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης ή από τον αρμόδιο υπάλληλο, στον οποίο έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα αυτό στο οποίο περιλαμβάνονται το σύνολο των ήδη καταχωρισθέντων στοιχείων βάσει των αριθμ /Δ1/ (ΑΔΑ: Β3Ξ69-ΣΦΤ) και /Δ2/ (ΑΔΑ: 7Ζ769-ΟΗΛ) προηγούμενων εγκυκλίων και της παρούσας. Σελίδα 4 από 5

5 Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στην ορθή συμπλήρωση της αίτησης κατά την παραλαβή του αντιγράφου της αίτησής τους. Μετά την παραλαβή του αντιγράφου της αίτησης ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός έχει την αποκλειστική ευθύνη του περιεχομένου αυτής. Σε περίπτωση που διαπιστώσει οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη ή επιθυμεί την τροποποίηση αυτής, οφείλει να υποβάλει σχετική αίτηση εντός των οριζόμενων με την παρούσα εγκύκλιο προθεσμιών. Επισημαίνεται ότι με την καταχώριση και παραλαβή της παρούσας αίτησης, στην πράξη επικαιροποιείται το περιεχόμενο της αρχικής αίτησης του υποψηφίου. Κατά τα λοιπά ισχύουν, κατά περίπτωση, τα αναφερόμενα στις αριθμ /Δ1/ (ΑΔΑ: Β3Ξ69-ΣΦΤ) και /Δ2/ (ΑΔΑ: 7Ζ769-ΟΗΛ) εγκυκλίους. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: Ι. ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΙΙ. ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΙΙ. ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ IV. ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ Εσωτερική Διανομή: 1. Γραφείο Υπουργού 2. Γραφείο Υφυπουργού 3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 4. Γενική Δ/νση Δ/σης Π.Ε. & Δ.Ε. 5. Δ/νση Προσωπικού Π.Ε. - Τμήμα Α 6. Δ/νση Προσωπικού Δ.Ε. - Τμήμα Α 7. Δ/νση Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων 8. Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπ/κών Δράσεων 9. Δ/νσεις Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε. 10. Δ/νση Εκκλησιαστικής Εκπ/σης 11. Δ/νση Ειδικής Αγωγής 12. Δ/νση ΣΕΠΕΔ- Τμήμα Δ Αισθητικής Αγωγής 13. Δ/νση ΠΟΔΕ 14. ΓΕΠΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ Σελίδα 5 από 5

6 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι. Α Ι Τ Η Σ Η - Δ Η Λ Ω Σ Η ΑΝΑ Π Λ Η Ρ Ω Τ Η ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Της αριθμ /Δ1/ (ΑΔΑ:..- ) εγκυκλίου του Υ.ΠAI.Θ. & σε συνέχεια των αριθμ /Δ1/ (ΑΔΑ: Β3Ξ69-ΣΦΤ) και /Δ2/ (ΑΔΑ:7Ζ769-ΟΗΛ) (επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν.1599/86) ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΑΔΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ (με λεκτικό) Σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης των λειτουργικών κενών με τις γενικές διατάξεις, αποδέχομαι πρόσληψη αναπληρωτή και στις εξής σχολικές μονάδες, οι οποίες ανήκουν στις κατηγορίες μοριοδότησης Θ και Ι για την πρωτοβάθμια και ΙΑ και ΙΒ για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗ Ο ΑΙΤΩΝ / Η ΑΙΤΟΥΣΑ Υπογραφή Υπογραφή Υπογραφή Παραρτήματα Εγκυκλίου - 1 -

7 α/α Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι Ι. Α Π Ο Μ Α Κ Ρ Υ Σ Μ Ε Ν Ε Σ Σ Χ Ο Λ Ι Κ Ε Σ Μ Ο Ν Α Δ Ε Σ Α / Θ Μ Ι Α Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Ονομασία Δ.Σ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ Θ & Ι Περιοχή Πρόσληψης (όπως εμφανίζεται στην Αίτηση-Δήλωση) Νομός Τόπος Παραρτήματα Εγκυκλίου Κατηγορία Μοριοδότησης 1 Δ.Σ. ΒΡΟΥΒΙΑΝΩΝ Α-Αιτωλοακαρνανία ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΒΡΟΥΒΙΑΝΑ Ι 2 Δ.Σ. ΠΕΡΔΙΚΑΚΙΟΥ Α-Αιτωλοακαρνανία ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΠΕΡΔΙΚΑΚΙ Ι 3 Δ.Σ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ Α-Αρκαδία ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ Θ 4 Δ.Σ. ΡΑΦΤΗ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ Α-Αρκαδία ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΡΑΦΤΗ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ Θ 5 Δ.Σ. ΠΕΛΕΤΩΝ Α-Αρκαδία ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΕΛΕΤΑ Θ 6 Δ.Σ. ΡΑΜΙΑΣ ΑΡΤΑΣ Α-Άρτα ΑΡΤΑΣ ΡΑΜΙΑ Θ 7 Δ.Σ. ΜΗΛΕΩΝ ΠΗΓΩΝ Α-Άρτα ΑΡΤΑΣ ΜΕΣΟΠΥΡΓΟΣ Θ 8 Δ.Σ. ΜΕΣΟΠΥΡΓΟΥ Α-Άρτα ΑΡΤΑΣ ΜΕΣΟΠΥΡΓΟΣ Θ 9 Δ.Σ. ΤΕΤΡΑΚΩΜΟΥ Α-Άρτα ΑΡΤΑΣ ΤΕΤΡΑΚΩΜΟ Θ 10 Δ.Σ. ΜΕΣΟΥΝΤΑΣ Α-Άρτα ΑΡΤΑΣ ΜΕΣΟΥΝΤΑ Ι 11 Δ.Σ. ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ Α-Δωδεκάνησα ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ Ι 12 Δ.Σ. ΑΡΚΙΩΝ Α-Δωδεκάνησα ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΡΚΙΟΙ Ι 13 Δ.Σ. ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ Α-Δωδεκάνησα ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ Θ 14 Δ.Σ. ΔΙΑΦΑΝΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Α-Δωδεκάνησα ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΣ Ι 15 Δ.Σ. ΚΑΣΟΥ Α-Δωδεκάνησα ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΣ Ι 16 Δ.Σ. ΛΕΙΨΩΝ Α-Δωδεκάνησα ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΛΕΙΨΟΙ Θ 17 Δ.Σ. ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ Α-Δωδεκάνησα ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΜΕΓΙΣΤΗ Ι 18 Δ.Σ. ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ Α-Δωδεκάνησα ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΙΣΥΡΟΣ Θ 19 Δ.Σ. ΤΗΛΟΥ Α-Δωδεκάνησα ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΤΗΛΟΣ Ι 20 Δ.Σ. ΧΑΛΚΗΣ Α-Δωδεκάνησα ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΧΑΛΚΗ Θ 21 Δ.Σ. ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ Α-Έβρος ΕΒΡΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ Ι 22 Δ.Σ. ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ Α-Έβρος ΕΒΡΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ Ι 23 Δ.Σ. ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ Α-Εύβοια ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΟΣ Θ 24 Δ.Σ. ΣΚΥΡΟΥ Α-Εύβοια ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ Θ 25 Δ.Σ. ΒΑΛΑΩΡΑΣ Α-Ευρυτανία ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΒΑΛΑΩΡΑ (ΒΕΛΑΟΡΑ) Θ 26 Δ.Σ. ΔΑΦΝΗΣ Α-Ευρυτανία ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΑΦΝΗ Θ 27 Δ.Σ. ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ Α-Ευρυτανία ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΑΦΝΗ Θ 28 Δ.Σ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ Α-Ευρυτανία ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟ Θ 29 Δ.Σ. ΑΓΡΑΦΩΝ Α-Ευρυτανία ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΓΡΑΦΑ Ι 30 Δ.Σ. ΒΟΒΟΥΣΑΣ Α-Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΒΟΒΟΥΣΑ Ι 31 Δ.Σ. ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ Α-Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΣΤΡΑΤΟ Ι 32 Δ.Σ. ΜΑΤΣΟΥΚΙΟΥ Α-Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΑΤΣΟΥΚΙ Ι 33 Δ.Σ. ΜΗΛΕΑΣ Α-Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΗΛΕΑ Ι 34 Δ.Σ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ Α-Καρδίτσα ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΡΓΥΡΙ Θ 35 Δ.Σ. ΠΕΤΡΩΤΟΥ Α-Καρδίτσα ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΕΤΡΩΤΟ Θ 36 Δ.Σ. ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ Α-Κέρκυρα ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΣΑ Ι 37 Δ.Σ. - ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΞΩΝ Α-Κέρκυρα ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΞΟΙ Ι 38 Δ.Σ. ΚΑΤΑΠΟΛΩΝ ΑΜΟΡΓΟΥ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΜΟΡΓΟΣ Θ 39 Δ.Σ. ΧΩΡΑΣ ΑΜΟΡΓΟΥ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΜΟΡΓΟΣ Θ 40 Δ.Σ. ΑΙΓΙΑΛΗΣ-ΘΟΛΑΡΙΩΝ ΑΜΟΡΓΟΥ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΜΟΡΓΟΣ Ι 41 Δ.Σ. ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΜΟΡΓΟΣ Ι

8 α/α Ονομασία Δ.Σ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ Θ & Ι Περιοχή Πρόσληψης (όπως εμφανίζεται στην Αίτηση-Δήλωση) Νομός Τόπος Παραρτήματα Εγκυκλίου Κατηγορία Μοριοδότησης 42 Δ.Σ. ΑΝΑΦΗΣ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΦΗ Ι 43 Δ.Σ. ΜΕΣΑΡΙΑΣ ΑΝΔΡΟΥ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΔΡΟΣ Θ 44 Δ.Σ. ΟΠΙΣΩ ΜΕΡΟΥΣ ΑΝΔΡΟΥ - ΜΟΥΣΤΑΚΕΙΟ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΔΡΟΣ Θ 45 Δ.Σ. ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ Ι 46 Δ.Σ. ΔΟΝΟΥΣΑΣ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΟΝΟΥΣΑ Ι 47 Δ.Σ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΑ Ι 48 Δ.Σ. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΘΗΡΑΣ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΘΗΡΑ Θ 49 Δ.Σ. ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ-ΒΟΘΩΝΑ ΘΗΡΑΣ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΘΗΡΑ Θ 50 Δ.Σ. ΠΥΡΓΟΥ-ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΘΗΡΑΣ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΘΗΡΑ Θ 51 Δ.Σ. ΟΙΑΣ ΘΗΡΑΣ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΘΗΡΑ Θ 52 Δ.Σ. ΘΗΡΑΣΙΑΣ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΘΗΡΑΣΙΑ Ι 53 Δ.Σ. ΙΟΥ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΙΟΣ Θ 54 Δ.Σ. ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΚΕΑΣ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΕΑ Θ 55 Δ.Σ. ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ ΚΕΑΣ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΕΑ Θ 56 Δ.Σ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΕΑΣ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΕΑ Ι 57 Δ.Σ. ΚΙΜΩΛΟΥ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΙΜΩΛΟΣ Ι 58 Δ.Σ. ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ Ι 59 Δ.Σ. ΚΥΘΝΟΥ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΥΘΝΟΣ Ι 60 Δ.Σ. ΠΟΛΛΩΝΙΩΝ ΜΗΛΟΥ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΗΛΟΣ Θ 61 Δ. Σ. ΒΙΒΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΝΑΞΟΣ Θ 62 Δ.Σ. ΔΑΝΑΚΟY ΝΑΞΟΥ - ΒΑΣΙΛΑΙΟΝ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΝΑΞΟΣ Θ 63 Δ.Σ. ΚΟΡΩΝΙΔΑΣ ΝΑΞΟΥ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΝΑΞΟΣ Θ 64 Δ.Σ. ΚΟΡΩΝΟΥ ΝΑΞΟΥ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΝΑΞΟΣ Θ 65 Δ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΝΑΞΟΥ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΝΑΞΟΣ Ι 66 Δ.Σ. ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΠΑΡΟΥ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΑΡΟΣ Θ 67 Δ.Σ. ΣΕΡΙΦΟΥ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕΡΙΦΟΣ Ι 68 Δ.Σ. ΣΙΚΙΝΟΥ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΙΚΙΝΟΣ Ι 69 Δ.Σ. ΣΙΦΝΟΥ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΙΦΝΟΣ Ι 70 Δ.Σ. ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ Ι 71 Δ.Σ. ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΝΟΥ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΗΝΟΣ Ι 72 Δ.Σ. ΧΩΡΑΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ Ι 73 Δ.Σ. ΑΓΡΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α-Α Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ ΑΓΡΑ Θ 74 Δ.Σ. ΑΝΤΙΣΣΑΣ ΛΕΣΒΟΥ - ΤΕΡΠΑΝΔΡΕΙΟ Α-Α Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ ΑΝΤΙΣΣΑ Θ 75 Δ.Σ. ΒΑΤΟΥΣΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α-Α Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ ΒΑΤΟΥΣΣΑ Θ 76 Δ.Σ. ΕΡΕΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ - ΘΕΟΦΡΑΣΤΕΙΟ Α-Α Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΕΣΟΣ Θ 77 Δ.Σ. ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Α-Α Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ Θ 78 Δ.Σ. ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Α-Α Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ ΜΕΣΟΤΟΠΟΣ Θ 79 Δ.Σ. ΣΥΚΑΜΙΝΕΑΣ ΛΕΣΒΟΥ - ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ Α-Α Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ ΣΥΚΑΜΙΝΕΑ Θ 80 Δ.Σ. ΣΙΓΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Α-Α Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ ΣΙΓΡΙΟ Ι 81 Δ.Σ. ΧΙΔΗΡΩΝ ΛΕΣΒΟΥ Α-Α Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ ΧΙΔΗΡΑ Ι 82 Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α-Β Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ

9 α/α Ονομασία Δ.Σ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ Θ & Ι Περιοχή Πρόσληψης (όπως εμφανίζεται στην Αίτηση-Δήλωση) Νομός Τόπος Κατηγορία Μοριοδότησης 83 Δ.Σ. ΑΤΣΙΚΗΣ Α-Β Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ ΑΤΣΙΚΗ Θ 84 Δ.Σ. ΘΑΝΟΥ Α-Β Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ ΘΑΝΟΣ Θ 85 Δ.Σ. ΚΑΣΠΑΚΑ Α-Β Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΡΠΑΣΙΟ Θ 86 Δ.Σ. ΚΟΝΤΙΑΣ Α-Β Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ ΚΟΝΤΙΑ Θ 87 Δ.Σ. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ Α-Β Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙ Θ 88 Δ.Σ. ΜΟΥΔΡΟΥ Α-Β Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ ΜΟΥΔΡΟΣ Θ 89 Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ Α-Β Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ ΝΕΑ ΚΟΥΤΑΛΗ Θ 90 Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ Α-Β Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Ι 91 Δ.Σ. ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ Α-Β Μαγνησίας ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ Θ 92 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ Δ.Σ. ΑΝΩ ΘΕΡΜΩΝ Α-Ξάνθη ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΩ ΘΕΡΜΕΣ Θ 93 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ Δ.Σ. ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ Α-Ξάνθη ΞΑΝΘΗΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ Θ 94 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ Δ.Σ. ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ Α-Ξάνθη ΞΑΝΘΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑ Θ 95 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ Δ.Σ. ΣΑΤΡΩΝ Α-Ξάνθη ΞΑΝΘΗΣ ΣΑΤΡΕΣ Θ 96 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ Δ.Σ. ΤΕΜΕΝΟΥΣ Α-Ξάνθη ΞΑΝΘΗΣ ΤΕΜΕΝΟΣ Θ 97 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ Δ.Σ. ΔΗΜΑΡΙΟΥ Α-Ξάνθη ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΑΡΙ Ι 98 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ Δ.Σ. ΚΟΤΥΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ Α-Ξάνθη ΞΑΝΘΗΣ ΚΟΤΥΛΗ Ι 99 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ Δ.Σ. ΡΕΥΜΑΤΟΣ Α-Ξάνθη ΞΑΝΘΗΣ ΡΕΥΜΑ Ι 100 Δ.Σ. ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ ΔΗΛΑΒΕΡΕΙΟ Α-Β Πειραιά ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΗΣΩΝ) ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Θ 101 Δ.Σ. ΧΩΡΑΣ -ΚΑΡΒΟΥΝΑΔΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ Α-Β Πειραιά ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΗΣΩΝ) ΧΩΡΑ ΚΥΘΗΡΩΝ Θ 102 Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Α-Α Σάμου ΣΑΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Ι 103 2ο Δ.Σ. ΡΑΧΩΝ Α-Β Σάμου ΣΑΜΟΥ ΡΑΧΕΣ ΙΚΑΡΙΑΣ Θ 104 Δ.Σ. ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙΟΥ Α-Β Σάμου ΣΑΜΟΥ ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙΟ ΙΚΑΡΙΑΣ Ι 105 Δ.Σ. ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ Α-Β Σάμου ΣΑΜΟΥ ΦΟΥΡΝΟΙ Θ 106 Δ.Σ. ΘΥΜΑΙΝΑΣ Α-Β Σάμου ΣΑΜΟΥ ΦΟΥΡΝΟΙ Ι 107 Δ.Σ. ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑΣ Α-Β Σάμου ΣΑΜΟΥ ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ ΦΟΥΡΝΩΝ Ι 108 Δ.Σ. ΑΝΩΠΟΛΗΣ Α-Χανιά ΧΑΝΙΩΝ ΑΝΩΠΟΛΗ Θ 109 Δ.Σ. ΓΑΥΔΟΥ Α-Χανιά ΧΑΝΙΩΝ ΓΑΥΔΟΣ Θ 110 Δ.Σ. ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Α-Β Χίου ΧΙΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ Θ 111 Δ.Σ. ΨΑΡΩΝ Α-Β Χίου ΧΙΟΥ ΨΑΡΑ Ι Παραρτήματα Εγκυκλίου - 4 -

10 α/α Ονομασία Νηπιαγωγείου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ Θ & Ι Περιοχή Πρόσληψης (όπως εμφανίζεται στην Αίτηση-Δήλωση) Νομός Τόπος Παραρτήματα Εγκυκλίου Κατηγορία Μοριοδότησης 1 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΡΟΥΒΙΑΝΩΝ Α-Αιτωλοακαρνανία ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΒΡΟΥΒΙΑΝΑ Ι 2 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΔΙΚΑΚΙΟΥ Α-Αιτωλοακαρνανία ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΠΕΡΔΙΚΑΚΙ Ι 3 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ ΗΡΑΙΑΣ Α-Αρκαδία ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΗΡΑΙΑΣ Θ 4 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ Α-Αρκαδία ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ Θ 5 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΑΜΙΑΣ Α-Άρτα ΑΡΤΑΣ ΡΑΜΙΑ Θ 6 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ Α-Δωδεκάνησα ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ Θ 7 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΑΦΑΝΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Α-Δωδεκάνησα ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΣ Ι 8 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΣΟΥ Α-Δωδεκάνησα ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΣ Ι 9 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΡΥ ΚΑΣΟΥ Α-Δωδεκάνησα ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΣ Ι 10 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΙΨΩΝ - ΝΙΚΗΦΟΡΕΙΟ Α-Δωδεκάνησα ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΛΕΙΨΟΙ Θ 11 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ - ΣΑΝΤΡΑΠΕΙΑ Α-Δωδεκάνησα ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΜΕΓΙΣΤΗ Ι ΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 12 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ ΝΙΣΥΡΟΣ Α-Δωδεκάνησα ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΙΣΥΡΟΣ Θ 13 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΤΗΛΟΥ Α-Δωδεκάνησα ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΤΗΛΟΣ Ι 14 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΗΣ Α-Δωδεκάνησα ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΧΑΛΚΗ Θ 15 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ Α-Έβρος ΕΒΡΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ Ι 16 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ Α-Έβρος ΕΒΡΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ Ι 17 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ Α-Έβρος ΕΒΡΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ Ι 18 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΥΡΟΥ Α-Εύβοια ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ Θ 19 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΥΡΟΥ Α-Εύβοια ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ Θ 20 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ Α-Ευρυτανία ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΑΦΝΟΥΛΑ Θ 21 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΛΑΩΡΑΣ Α-Ευρυτανία ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΒΑΛΑΩΡΑ (ΒΕΛΑΟΡΑ) Θ 22 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ Α-Ευρυτανία ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟ Θ 23 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ Α-Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΣΤΡΑΤΟ Ι 24 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΗΛΕΑΣ Α-Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΗΛΕΑ Ι 25 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΥΡΙΟΥ Α-Καρδίτσα ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΡΓΥΡΙ Θ 26 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΪΟΥ ΠΑΞΩΝ Α-Κέρκυρα ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΞΟΙ Ι 27 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣΤΟΡΑΤΙΚΩΝ ΠΑΞΩΝ Α-Κέρκυρα ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΞΟΙ Ι 28 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΑΠΟΛΩΝ ΑΜΟΡΓΟΥ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΜΟΡΓΟΣ Θ 29 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΑΜΟΡΓΟΥ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΜΟΡΓΟΣ Θ 30 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΙΑΛΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΜΟΡΓΟΣ Ι 31 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΜΟΡΓΟΣ Ι 32 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΑΦΗΣ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΦΗ Ι 33 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΑΡΙΑΣ ΑΝΔΡΟΥ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΔΡΟΣ Θ 34 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ Ι 35 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΟΝΟΥΣΑΣ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΟΝΟΥΣΑ Ι 36 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΑ Ι

11 α/α Ονομασία Νηπιαγωγείου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ Θ & Ι Περιοχή Πρόσληψης (όπως εμφανίζεται στην Αίτηση-Δήλωση) Νομός Τόπος Παραρτήματα Εγκυκλίου Κατηγορία Μοριοδότησης 37 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΘΗΡΑΣ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΘΗΡΑ Θ 38 ΒΟΘΩΝΑ ΘΗΡΑΣ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΘΗΡΑ Θ 39 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΥΡΒΟΥΛΟΥ ΘΗΡΑΣ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΘΗΡΑ Θ 40 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΘΗΡΑ Θ 41 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΜΕΡΟΒΙΓΛΙΟΥ ΘΗΡΑΣ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΘΗΡΑ Θ 42 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΘΗΡΑΣ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΘΗΡΑ Θ 43 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΙΑΣ ΘΗΡΑΣ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΘΗΡΑ Θ 44 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΡΑΣΙΑΣ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΘΗΡΑΣΙΑ Ι 45 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΟΥ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΙΟΣ Θ 46 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΚΕΑΣ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΕΑ Θ 47 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ ΚΕΑΣ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΕΑ Θ 48 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΕΑΣ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΕΑ Ι 49 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΜΩΛΟΥ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΙΜΩΛΟΣ Ι 50 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ Ι 51 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΥΟΠΙΔΑΣ ΚΥΘΝΟΥ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΥΘΝΟΣ Ι 52 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΚΥΘΝΟΥ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΥΘΝΟΣ Ι 53 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΛΩΝΙΩΝ ΜΗΛΟΥ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΗΛΟΣ Θ 54 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΙΒΛΟΥ ΝΑΞΟΥ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΝΑΞΟΣ Θ 55 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΩΝΙΔΑΣ ΝΑΞΟΥ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΝΑΞΟΣ Θ 56 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΠΑΡΟΥ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΑΡΟΣ Θ 57 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΙΦΟΥ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕΡΙΦΟΣ Ι 58 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ ΣΙΦΝΟΥ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΙΦΝΟΣ Ι 59 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΕΜΩΝΑ ΣΙΦΝΟΥ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΙΦΝΟΣ Ι 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΝΟΥ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΗΝΟΣ Ι 61 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΜΕΡΙΑΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ Ι 62 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α-Α Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ ΑΓΙΑΣΟΣ Θ 63 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΤΙΣΣΑΣ ΛΕΣΒΟΥ - ΤΕΡΠΑΝΔΡΕΙΟ Α-Α Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ ΑΝΤΙΣΣΑ Θ 64 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΤΟΥΣΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α-Α Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ ΒΑΤΟΥΣΑ Θ 65 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΡΕΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Α-Α Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΕΣΟΣ Θ 66 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ Α-Α Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ Θ 67 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Α-Α Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ ΜΕΣΟΤΟΠΟΣ Θ 68 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΑΜΙΝΕΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α-Α Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ ΣΥΚΑΜΙΝΕΑ Θ 69 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΓΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Α-Α Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ ΣΙΓΡΙ Ι 70 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΙΔΗΡΩΝ ΛΕΣΒΟΥ Α-Α Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ ΧΙΔΗΡΑ Ι

12 α/α Ονομασία Νηπιαγωγείου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ Θ & Ι Περιοχή Πρόσληψης (όπως εμφανίζεται στην Αίτηση-Δήλωση) Νομός Τόπος Κατηγορία Μοριοδότησης 71 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α-Β Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θ 72 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΤΣΙΚΗΣ Α-Β Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ ΑΤΣΙΚΗ Θ 73 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΡΟΥΣ Α-Β Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ ΒΑΡΟΣ Θ 74 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΑΝΟΥ Α-Β Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ ΘΑΝΟΣ Θ 75 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΠΑΚΑ Α-Β Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΡΠΑΣΙΟΣ Θ 76 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΝΤΙΑΣ Α-Β Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ ΚΟΝΤΙΑ Θ 77 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙ Α-Β Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ Θ 78 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΥΔΡΟΥ Α-Β Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ ΜΟΥΔΡΟΣ Θ 79 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΝΕΑ ΚΟΥΤΑΛΗ Α-Β Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ Θ 80 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ Α-Β Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Ι 81 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ Α-Β Μαγνησίας ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ Θ 82 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΘΕΡΜΩΝ Α-Ξάνθη ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΩ ΘΕΡΜΕΣ Θ 83 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ Α-Ξάνθη ΞΑΝΘΗΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ Θ 84 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ Α-Ξάνθη ΞΑΝΘΗΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ Θ 85 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΙΒΟΙΩΝ Α-Ξάνθη ΞΑΝΘΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑ Θ 86 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΜΕΝΟΥΣ Α-Ξάνθη ΞΑΝΘΗΣ ΤΕΜΕΝΟΣ Θ 87 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΑΡΙΟΥ Α-Ξάνθη ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΑΡΙ Ι 88 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΤΥΛΗΣ Α-Ξάνθη ΞΑΝΘΗΣ ΚΟΤΥΛΗ Ι 89 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ Α-Β Πειραιά ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΗΣΩΝ) ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Θ 90 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Α-Β Πειραιά ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΗΣΩΝ) ΧΩΡΑ ΚΥΘΗΡΩΝ Θ 91 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΑΧΩΝ Α-Β Σάμου ΣΑΜΟΥ ΡΑΧΕΣ Θ 92 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΟΥΡΝΩΝ Α-Β Σάμου ΣΑΜΟΥ ΦΟΥΡΝΟΙ Θ 93 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩΠΟΛΗΣ Α-Χανιά ΧΑΝΙΩΝ ΑΝΩΠΟΛΗ Θ 94 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΥΔΟΥ Α-Χανιά ΧΑΝΙΩΝ ΓΑΥΔΟΣ Θ 95 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΣΙΑΝΟΥ Α-Χανιά ΧΑΝΙΩΝ ΠΑΤΣΙΑΝΟΣ Θ 96 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΑΛΩΤΗΣ Α-Χανιά ΧΑΝΙΩΝ ΣΚΑΛΩΤΗ Θ 97 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ Α-Β Χίου ΧΙΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ Θ 98 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΨΑΡΩΝ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Α-Β Χίου ΧΙΟΥ ΨΑΡΑ Ι Παραρτήματα Εγκυκλίου - 7 -

13 α/α Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι Ι Ι. Α Π Ο Μ Α Κ Ρ Υ Σ Μ Ε Ν Ε Σ Σ Χ Ο Λ Ι Κ Ε Σ Μ Ο Ν Α Δ Ε Σ Β / Θ Μ Ι Α Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΙΑ & ΙΒ Ονομασία Σχολείου Περιοχή Πρόσληψης (όπως εμφανίζεται στην Αίτηση- Δήλωση) Νομός Τόπος Παραρτήματα Εγκυκλίου Κατηγορία Μοριοδότησης 1 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ Β-Εβρου ΕΒΡΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΙΒ 2 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ Β-Εβρου ΕΒΡΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΙΒ 3 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΥΘΗΡΩΝ Β-Β Πειραιά ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΗΣΩΝ) ΚΥΘΗΡΑ ΙΑ 4 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΘΗΡΩΝ Β-Β Πειραιά ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΗΣΩΝ) ΚΥΘΗΡΑ ΙΑ 5 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΡΕΣΟΣ - ΘΕΟΦΡΑΣΤΕΙΟ Β-Α Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΕΣΟΣ ΙΑ 6 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΥΔΡΟΥ - ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΟΣΧΙΔΗΣ Β-Β Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ ΜΟΥΔΡΟΣ ΙΑ 7 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΥΔΡΟΥ Β-Β Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ ΜΟΥΔΡΟΣ ΙΑ 8 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΜΟΥΔΡΟΥ Β-Β Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ ΜΟΥΔΡΟΣ ΙΑ 9 ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ Β-Β Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΙΒ 10 ΦΟΥΡΝΩΝ Β-Β Σάμου ΣΑΜΟΥ ΦΟΥΡΝΟΙ ΙΒ 11 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ Β-Β Χίου ΧΙΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ ΙΑ 12 ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ Β-Β Χίου ΧΙΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ ΙΑ 13 ΨΑΡΩΝ ΧΙΟΥ - ΙΩΑΝΝΗΣ Β-Β Χίου ΧΙΟΥ ΨΑΡΑ ΙΒ ΒΑΡΒΑΚΗΣ 14 ΠΑΞΩΝ Β-Κέρκυρας ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΞΟΙ ΙΒ 15 ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ Β-Δ Δωδεκανήσου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ ΙΒ 16 ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ Β-Δ Δωδεκανήσου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΙΒ 17 ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Β-Δ Δωδεκανήσου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΙΒ 18 ΚΑΣΟΥ Β-Δ Δωδεκανήσου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΣ ΙΒ 19 ΛΕΙΨΩΝ Β-Δ Δωδεκανήσου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΛΕΙΨΟΙ ΙΒ 20 ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ Β-Δ Δωδεκανήσου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΒ 21 ΝΙΣΥΡΟΥ Β-Δ Δωδεκανήσου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΙΣΥΡΟΣ ΙΒ 22 ΤΗΛΟΥ Β-Δ Δωδεκανήσου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΤΗΛΟΣ ΙΒ 23 ΧΑΛΚΗΣ Β-Δ Δωδεκανήσου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΧΑΛΚΗ ΙΒ 24 ΚΙΜΩΛΟΥ Β-Α Κυκλάδων ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΙΜΩΛΟΣ ΙΑ 25 ΑΝΑΦΗΣ Β-Β Κυκλάδων ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΦΗ ΙΑ 26 ΣΙΚΙΝΟΥ Β-Β Κυκλάδων ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΙΚΙΝΟΣ ΙΑ

14 α/α ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΙΑ & ΙΒ Ονομασία Σχολείου Περιοχή Πρόσληψης (όπως εμφανίζεται στην Αίτηση- Δήλωση) Νομός Τόπος Κατηγορία Μοριοδότησης 27 ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ Β-Β Κυκλάδων ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ ΙΑ 28 ΔΟΝΟΥΣΑΣ Β-Γ Κυκλάδων ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΟΝΟΥΣΑ ΙΑ 29 ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Β-Γ Κυκλάδων ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΙΑ 30 1ο ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ Β-Γ Κυκλάδων ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ ΙΑ 31 ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ Β-Γ Κυκλάδων ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΧΟΙΝΟΥΣΣΑ ΙΑ 32 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΥΡΟΥ Β-Β Ευβοίας ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΙΑ 33 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΥΡΟΥ Β-Β Ευβοίας ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΙΑ Παραρτήματα Εγκυκλίου - 9 -

15 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α I V. Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Α Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ω Ν Α Ν Α Κ Λ Α Δ Ο Α / θ μ ι α Ε κ π / σ η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ / Τμήμα Α ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΕ60 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΑΒΡΑΝΤΙΝΗΣ Δ ΑΡΑΓΙΩΡΓΗ Α ΓΩΡΟΥ Ε ΚΑΛΤΣΑ Χ ΚΡΟΜΠΑ Μ ΦΥΤΟΥΡΑΚΗ Ν Fax: Β / θ μ ι α Ε κ π / σ η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ / Τμήμα Α ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΤΩΝ - ΩΡ/ΣΘΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΔΟΥΚΑ Ε ΟΠΣΥΔ - SURVEY - ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΡΕΤΣΟΣ Κ ΙΔΙΩΤ. ΕΚΠ. - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ ΠΕ-01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΠΕ-02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΚΥΡΙΑΖΗ Γ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ Κ. - ΤΡΙΚΑΛΙΤΗ Αν. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Δ. ΣΧΙΝΑΣ Χ ΠΕ-03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Π ΠΕ-04 ΦΥΣΙΚΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΠΕ-05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΠΕ-06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΠΕ-07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ Κ. - ΤΡΙΚΑΛΙΤΗ Αν. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Βεν. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Αν ΠΕ-08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕ-09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ Κ. - ΠΕ-10 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ ΤΡΙΚΑΛΙΤΗ Αν. ΠΕ-11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ-12 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ-13 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΩΤΗΡΧΟΥ Αικ. ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Γ. ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗ Δ. ΦΛΩΤΣΙΟΥ Αικ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Βεν Παραρτήματα Εγκυκλίου

16 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ / Τμήμα Α ΠΕ-14 ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΠΕ-15 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Αν. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ Κ. - ΤΡΙΚΑΛΙΤΗ Αν. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΕ-17 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ/ΤΕΙ ΠΕ-18 ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗ Δ. ΦΛΩΤΣΙΟΥ Αικ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ Ελ ΠΕ-32 ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ ΠΕ-33 ΜΕΘ. ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗ Δ. ΦΛΩΤΣΙΟΥ Αικ ΠΕ-34 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΣΩΤΗΡΧΟΥ Αικ ΠΕ-40 ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Γ ΤΕ - ΔΕ ΓΚΟΒΑ Σ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Μ. ΚΟΝΔΥΛΗΣ Β FAX ΓΡΑΦΕΙΟ Παραρτήματα Εγκυκλίου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας :T AGENCY Να διατηρηθεί μέχρι : Βαθμός Προτερ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας :T AGENCY Να διατηρηθεί μέχρι : Βαθμός Προτερ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 7ΛΤΟ9-2Λ3 INFORMATICS ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ DEVELOPMEN Βαθμός Ασφαλείας :T AGENCY Να διατηρηθεί μέχρι : Βαθμός Προτερ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.18

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 4250/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΗ ΑΕ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΔΕΗ ΑΕ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών (ΔΠΑΝ) Ημερομηνία : 4-05-204 Αριθμ. Πρωτ.: 3964 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ/Η 9/204 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ σε Αυτόνομο Σταθμό Παραγωγής (ΑΣΠ) της Η ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΑΠΟ 03/01/14 ΕΩΣ 23/01/14 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Σελίδα 1

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΑΠΟ 03/01/14 ΕΩΣ 23/01/14 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Σελίδα 1 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Αθήνα 03/01/2014 Αριθ. Πρωτ. Υ10γ/Γ.Π οικ. 322 Ταχ. Διεύθυνση :Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10187 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2015

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθμ.πρωτ: 55119/8.7.2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3, Δ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1β Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Ταχ. Κωδ. : 151 0 Μαρούσι Fax : 210-34 42 153 Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι.. Βαθμός Ασφαλείας Μαρούσι, 09-3-2015 Αρ. Πρωτ.: 1362 ----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ : «Διευκρινιστικές οδηγίες για τοποθετήσεις και ρύθμιση υπεραριθμιών εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπαίδευσης»

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ : «Διευκρινιστικές οδηγίες για τοποθετήσεις και ρύθμιση υπεραριθμιών εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπαίδευσης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ Σάμος, 18 Μαρτίου 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 386 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο για Ηλεκτρονική Διαβούλευση ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Κείμενο για Ηλεκτρονική Διαβούλευση ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Κείμενο για Ηλεκτρονική Διαβούλευση ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Οι προτάσεις που παρουσιάζονται στο παρόν Τμήμα δημιουργούν ένα ολοκληρωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #189. Προκήρυξη για 440 στο ήµο Θεσσαλονίκης σελ. 2-3, 6-7, 12, 16. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 120 θέσεις εργατών και καταµετρητών στην ΕΥ ΑΠ

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #189. Προκήρυξη για 440 στο ήµο Θεσσαλονίκης σελ. 2-3, 6-7, 12, 16. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 120 θέσεις εργατών και καταµετρητών στην ΕΥ ΑΠ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 18.06.2013 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #189 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προσωπικό τηλεφωνικής εξυπηρέτησης σε όλη την Ελλάδα σελ. 8-9 ΝΗΣΙΑ 100, ΥΠ. ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 772, ΛΙΜΕΝΙΚΟ 80, ΣΧΟΛΗ ΗΜ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ 100, ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16, κεφ.β παρ.8 του Ν.1566/85

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Οργάνωση. 1. Οι περιφερειακές υπηρεσίες, που αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι:

Άρθρο 1 Οργάνωση. 1. Οι περιφερειακές υπηρεσίες, που αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι: Nόμος 2986/2002 (ΦΕΚ 24/13-2-2002) Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση; Η αίτηση υποβάλλεται μόνο μέσω ηλεκτρονικής φόρμας που είναι διαθέσιμη εδώ. 2. Ποιος δικαιούται

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α/13-7-2006)

Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α/13-7-2006) Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α/13-7-2006) Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθµιας επαγ-γελµατικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διδασκαλία της 2 ης ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Διδασκαλία της 2 ης ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με την προκήρυξη των εξετάσεων για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθεια περιόδου Νοεμβρίου 2013 σα γνωρίζουμε τα εξή :

Σχετικά με την προκήρυξη των εξετάσεων για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθεια περιόδου Νοεμβρίου 2013 σα γνωρίζουμε τα εξή : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝ.& ΔΙΕΞ.ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαρούσι, 15-2-2013 ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.151/21820/Β6 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝ.& ΔΙΕΞ.ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαρούσι, 15-2-2013 ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.151/21820/Β6 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΑΔΑ: ΒΕΥΜ9-ΦΓΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝ.& ΔΙΕΞ.ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ 24 η ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ /ΝΣΗ 22 α ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ 24 η ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ /ΝΣΗ 22 α ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αριθ. Πρωτ.: 824 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Περιεχόμενα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Περιεχόμενα Περιεχόμενα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Στερεάς Ελλάδας : 3 θέσεις καθηγητών... 3 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης : 34 θέσεις καθηγητών... 4 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Α'45/1996 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΦΕΚ Α'45/1996 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. προεδρικό διάταγμα 50/1996 ΦΕΚ Α'45/1996 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ. Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ. Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Το Νοσοκομείο ανακοινώνει την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2012 για τη

Διαβάστε περισσότερα

Δημητρακόπουλος Γιώργος

Δημητρακόπουλος Γιώργος 1 Δημητρακόπουλος Γιώργος Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά (εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: dimitrako@sch.gr http://users.sch.gr/dimitrako ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. ΙΙ. Προϋποθέσεις για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων :

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. ΙΙ. Προϋποθέσεις για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων : ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕ & ΔΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α - ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΝ9-ΣΟ. Βαθµός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Να διατηρηθεί µέχρι: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Μαρούσι, 28/04/2011

ΑΔΑ: 4ΑΓΝ9-ΣΟ. Βαθµός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Να διατηρηθεί µέχρι: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Μαρούσι, 28/04/2011 Βαθµός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Να διατηρηθεί µέχρι: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Μαρούσι, 28/04/2011 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Αρ. Πρωτ. Βαθµός Προτερ. ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θέμα: «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» «Κατασκευή νέου τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης Λαμίας από πηγές Γοργοποτάμου»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θέμα: «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες»  «Κατασκευή νέου τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης Λαμίας από πηγές Γοργοποτάμου» ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Λαμία 4 Δεκεμβρίου 2013 & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΔ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & Αριθμ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα