ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ"

Transcript

1 ΗΜΟΣ θεσσαλονικησ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Αριθµός Μελέτης : ΑΚ 42/2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : Μονώσεις, ανακατασκευές στεγών, επισκευή όψεων και αντικατάσταση κουφωµάτων σε σχολικά κτίρια του.θ στις ηµοτικές Κοινότητες Α,Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 1. ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 1 Ειδικό τεµάχιο υδρορροής ΑΤΗΕ Κ\ ΗΛΜ 8 τεµ 25,00 2 Γλάστρα 20Χ30cm οµβρίων υδάτων. ΑΤΗΕ Κ\ ΗΛΜ 1 τεµ 40,00 3 Συλλεκτήρας υδάτων Στέγης (ντερές) ΑΤΗΕ Κ\ ΗΛΜ 1 m2 41,88 4 Υδρορρόη από γαλβανισµένη ΑΤΗΕ Κ\ ΗΛΜ 1 kg 16,00 λαµαρίνα ανοικτή ηµικυκλική ορθογώνια 5 Υδρορρόη από γαλβανισµένη ΑΤΗΕ Κ\ ΗΛΜ 1 kg 9,60 λαµαρίνα κλειστή ηµικυκλική ορθογώνια 6 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ΑΤΗΕ Κ\ ΗΛΜ 8 m 5,73 οµβρίων υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνικής ή κυκλικής διατοµής 7 από σκληρό P.V.C Υδρορροή από σιδηροσωλήνα έωςατηε Κ\ ΗΛΜ 1 m 16,00 Φ5 8 Αποξήλωση σωληνώσεων, ΑΤΗΕ Κ\ ΗΛΜ 14 mm 2,00 υδρορροών κλπ 9 Επίτοιχος πλαστικός σωλήνας ΑΤΗΕ Κ\ ΗΛΜ 41 m 7,50 ηλεκτρικών γραµµών διαστ. 6Χ10cm 10 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,5 mm2 ΑΤΗΕ Κ\ ΗΛΜ 46 m 2,73 11 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5 mm2 ΑΤΗΕ Κ\ ΗΛΜ 46 m 3,10 12 Φωτιστικό σώµα βραχίονα για ΑΤΗΕ Κ\ ΗΛΜ 103 τεµ 149,40 λυχνίες ατµών νατρίου υψηλής πιέσεως ανεξαρτήτου ύψους 13 Μεταφορά υλικών µε τα χέρια ΝΑΟΙΚ Α\ ΟΙΚ 1126 ton x 5,30 10 m 14 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων ΝΑΟΙΚ Α\ ΟΙΚ 2171 m3 1,40 εκσκαφών µε µηχανικά µέσα 15 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων ΝΑΟΙΚ 1.15 ΟΙΚ 2173 m3 4,80 εκσκαφών χωρίς χρήση µηχανικών Α\ µέσων, χωρίς την διάστρωση των 16 προϊόντων µετά την εκφόρτωση Καθαρή µεταφορά προϊόντων ΝΑΟΙΚ Α\ ΟΙΚ 2180 m3.km 0,50 εκσκαφών και κατεδαφίσεων µε αυτοκίνητο 17 Καθαιρέσεις πλινθοδοµών ΝΑΟΙΚ Α\ ΟΙΚ 2222 m3 33,20 18 Καθαίρεση µεµονωµένων στοιχείων ΝΑΟΙΚ 1.18 ΟΙΚ 2226 m3 66,20 κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα, Α\ µε εφαρµογή συνήθων µεθόδων 19 καθαίρεσης Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων ΝΑΟΙΚ 1.19 ΟΙΚ 2238 m2 4,80 παντός τύπου χωρίς να Α\ καταβάλλεται προσοχή για την 20 εξαγωγή ακεραίων πλακών Καθαίρεση επιχρισµάτων ΝΑΟΙΚ Α\ ΟΙΚ 2252 m2 6,70 21 ιάνοιξη οπών, φωλεών, ή ΝΑΟΙΚ 1.21 ΟΙΚ 2261Α τεµ 9,40 ανοιγµάτων σε πλινθοδοµές, για Α\ οπές επιφανείας έως 0,05 m2 22 ιάνοιξη οπών, φωλεών, ή ΝΑΟΙΚ 1.22 ΟΙΚ 2261Γ τεµ 15,90 ανοιγµάτων σε πλινθοδοµές, για Α\ οπές επιφανείας άνω των 0,12 m2 23 και έως 0,25 m2 ιάνοιξη οπών, φωλεών, ή ΝΑΟΙΚ 1.23 ΟΙΚ τεµ 66,20 ανοιγµάτων σε πλινθοδοµές, για ανοίγµατα επιφανείας άνω των 2,00 m2 και έως 2,50 m2 Α\

2 Σε µεταφορά

3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελίδα 2 24 ιάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδοµή, ΝΑΟΙΚ 1.24 ΟΙΚ 2265Α m 8,10 για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m Α\ ιάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο ΝΑΟΙΚ 1.25 ΟΙΚ 2271Α τεµ 39,80 σκυρόδεµα για πάχος σκυροδέµατος Α\ έως 0,15 m 26 ιάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο ΝΑΟΙΚ 1.26 ΟΙΚ 2272Α τεµ 53,00 σκυρόδεµα για πάχος σκυροδέµατος Α\ ,16 έως 0,25 m 27 Καθαίρεση οροφοκονιαµάτων ΝΑΟΙΚ Α\ ΟΙΚ 2252 m2 2,70 28 Καθαίρεση µεταλλικών κατασκευών ΝΑΟΙΚ Α\ ΟΙΚ 6102 kg 0,40 29 Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από ΝΑΟΙΚ Α\ ΟΙΚ 2239 m2 2,70 µοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες 30 Αποξήλωση κιγκλιδωµάτων για ΝΑΟΙΚ 1.30 ΟΙΚ 2275 kg 0,40 µεταλλικά κιγκλιδώµατα Α\ Αποξηλώσεις τοιχοπετασµάτων για ΝΑΟΙΚ 1.31 ΟΙΚ 2275 m2 13,40 τοιχοπετάσµατα επιχρισµένα Α\ Αποξήλωση ξυλίνων ή µεταλλικών ΝΑΟΙΚ Κ\ ΟΙΚ 2275 m2 15,00 κουφωµάτων 33 Καθαίρεση µεταλλικών κατασκευών ΝΑΟΙΚ Κ\ ΟΙΚ 2275 m2 4,00 όπως προστατευτικών κιγκλιδωµάτων µε χρήση µηχανικών 34 ή θερµικών µεθόδων Ικριώµατα σιδηρά σωληνωτά ΝΑΟΙΚ Α\ ΟΙΚ 2303 m2 6,70 35 Πετάσµατα ασφαλείας επί ΝΑΟΙΚ Α\ ΟΙΚ 2304 m2 10,60 ικριωµάτων 36 Επενδύσεις πρόσοψης ικριωµάτων ΝΑΟΙΚ Α\ ΟΙΚ m2 0,70 37 Προµήθεια, µεταφορά επιτόπου, ΝΑΟΙΚ 1.37 ΟΙΚ 3214 m3 127,00 διάστρωση και συµπύκνωση Α\ σκυροδέµατος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεµα 38 κατηγορίας C16/20 Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος ΝΑΟΙΚ 1.38 ΟΙΚ 3223Α.5 m3 39,80 οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το Α\ σύνολο της χρησιµοποιούµενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από 39 σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 Κατασκευή στρώσεων από ΝΑΟΙΚ Α\ ΟΙΚ 3504 m3 133,00 κυψελωτό κονιόδεµα για την µόνωση δωµάτων. 40 Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών ΝΑΟΙΚ Α\ ΟΙΚ 3811 m2 17,30 41 ιαµόρφωση όψεων πολυγωνικών ΝΑΟΙΚ Α\ ΟΙΚ 4504 m2 33,20 λιθοδοµών (µωσαϊκό) 42 Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους ΝΑΟΙΚ 1.42 ΟΙΚ m2 20,80 τυποποιηµένους οπτοπλίνθους Α\ x9x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου 43 (δροµικοί τοίχοι) Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους ΝΑΟΙΚ 1.43 ΟΙΚ m2 40,30 τυποποιηµένους οπτοπλίνθους Α\ x9x19 cm, πάχους 1 (µιάς) πλίνθου 44 (µπατικοί τοίχοι) ιακοσµητικές εµφανείς δροµικέςναοικ Α\ ΟΙΚ m2 109,00 πλινθοδοµές 45 ιαζώµατα (σενάζ) από ελαφρά ΝΑΟΙΚ 1.45 ΟΙΚ 3213 m 17,30 οπλισµένο σκυρόδεµα, γραµµικά Α\ δροµικών τοίχων 46 ιαζώµατα (σενάζ) από ελαφρά ΝΑΟΙΚ 1.46 ΟΙΚ 3213 m 21,20 οπλισµένο σκυρόδεµα, γραµµικά Α\ µπατικών τοίχων 47 Ενισχύσεις τοιχοδοµών µε συνθετικό ΝΑΟΙΚ Α\ Υ Ρ m2 2,70 πλέγµα Σε µεταφορά

4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελίδα 3 48 Εξωτερικά τοιχοπετάσµατα µε ΝΑΟΙΚ Α\ ΟΙΚ 4713 m2 59,60 µεταλλικό σκελετό και επένδυση εξωτερικά µε τσιµεντοσανίδα και 49 εσωτερικά µε γυψοσανίδα Επικαλύψεις σκελετών τοίχων µεναοικ Α\ ΟΙΚ 5251 m2 10,60 απλές µοριοσανίδες ή ινοσανίδες 50 Στέγη ξύλινη, για επιστέγαση µε ΝΑΟΙΚ 1.50 ΟΙΚ 5262 m2 66,20 κοίλα κεραµίδια ανοίγµατος 6,01 Α\ έως 12,00 m 51 Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία ΝΑΟΙΚ 1.51 ΟΙΚ 5276 m3 794,00 δοµικής ξυλείας πελεκητή Α\ Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή ΝΑΟΙΚ 1.52 ΟΙΚ 5280 m3 635,00 Α\ Σανίδωµα στέγης µε µισόταβλες ΝΑΟΙΚ 1.53 ΟΙΚ 5282 m2 10,60 πάχους 1,8 cm Α\ Σκελετός οροφής από πριστή ξυλεία ΝΑΟΙΚ Α\ ΟΙΚ 5295 m2 12,00 για τη στερέωση επένδυσης από µεταλλικό πλέγµα 55 θυρίδα αερισµού-φωτισµού-εξόδου ΝΑΟΙΚ Κ\ τεµ 250,00 σε κεραµοσκεπή από αλουµίνιο ή ξύλο 56 Σκελετός στέγης, για επικεράµωση ΝΑΟΙΚ Κ\ ΟΙΚ 5286 m2 3,00 57 άπεδο ραµποτέ µε λωρίδες ΝΑΟΙΚ 1.57 ΟΙΚ 5323 m2 79,40 πλάτους 4-7cm µε τον σκελετό από Α\ καδρόνια, από λωρίδες ξυλείας 58 δρυός πλάτους 4,0-7,0 cm Υαλoστάσια ξύλινα συνήθη, ΝΑΟΙΚ 1.58 ΟΙΚ 5421 m2 180,00 περιστρεφόµενα περί οριζόντιο ή Α\ κατακόρυφο άξονα, µονόφυλλα ή 59 πολύφυλλα, µε κάσσα 9x9 cm Υαλoστάσια ξύλινα συνήθη, ελαφρά,ναοικ 1.59 ΟΙΚ 5422 m2 147,00 ανοιγόµενα, µονόφυλλα ή Α\ πολύφυλλα, για οικοδοµές "χωρικού" 60 τύπου, µε κάσσα 6x7 cm Υαλοστάσια ξύλινα συρόµενα ΝΑΟΙΚ Α\ ΟΙΚ 5421 m2 193,00 61 Υαλοστάσια ξύλινα, σταθερά ΝΑΟΙΚ Α\ ΟΙΚ 5421 m2 133,00 62 Υαλοστάσια ειδικά (τοξωτά, ΝΑΟΙΚ Α\ ΟΙΚ 5422 m2 226,00 καµπύλα, κλπ), ανοιγόµενα 63 Θύρες ξύλινες ταµπλαδωτές µε ΝΑΟΙΚ 1.63 ΟΙΚ m2 245,00 κάσσα δροµική, πλάτους έως 13 cm Α\ Θύρες ξύλινες ταµπλαδωτές µε ΝΑΟΙΚ 1.64 ΟΙΚ m2 239,00 κάσσα µπατική, πλάτους έως 23 cm Α\ Θύρες ξύλινες ταµπλαδωτές µε ΝΑΟΙΚ 1.65 ΟΙΚ m2 226,00 κάσσα 9x9 cm, περιθώρια 2x5,5 cm Α\ και στις δύο όψεις και 66 αρµοκάλυπτρα φύλλων 2x5 cm. Θύρες εξωτερικές ταµπλαδωτέςναοικ Α\ ΟΙΚ m2 249,00 67 Ξύλινες κάσσες σε δροµικές ΝΑΟΙΚ Α\ ΟΙΚ m 15,30 οπτοπλινθοδοµές 68 Ξύλινες κάσσες σε µπατικές ΝΑΟΙΚ Α\ ΟΙΚ m 21,20 οπτοπλινθοδοµές 69 Επισκευή ξυλίνων κουφωµάτων ΝΑΟΙΚ Κ\ ΟΙΚ 5432 m2 32,00 70 Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων ΝΑΟΙΚ Α\ ΟΙΚ 6101 kg 2,60 κλπ µε σιδηροδοκούς µεµονωµένες, ύψους ή πλευράς 8-16 cm 71 Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων ΝΑΟΙΚ Α\ ΟΙΚ 6103 kg 2,60 κλπ µε σιδηροδοκούς µεµονωµένες, ύψους ή πλευράς άνω των 16 cm 72 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ΝΑΟΙΚ Α\ ΟΙΚ 6104 kg 2,80 ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm 73 Σιδηρογωνιές προστασίας ακµών ΝΑΟΙΚ Α\ ΟΙΚ 6111 kg 1,50 τοίχων, βαθµίδων κλπ Σε µεταφορά

5 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελίδα 4 74 Γωνιόκρανα προστασίας ακµών ΝΑΟΙΚ Α\ ΟΙΚ 6116 m 4,10 τοιχοπετασµάτων από γυψοσανίδες 75 Γωνιόκρανα προστασίας ΝΑΟΙΚ Α\ ΟΙΚ 6116 m 3,40 κατακορύφων ακµών επιχρισµάτων 76 Προστασία ακµών µε γωνιόκρανα ΝΑΟΙΚ Α\ ΟΙΚ 6117 m 6,70 από ανοξείδωτο πλέγµα. 77 Κατασκευή σιδηρών εσχαρών ΝΑΟΙΚ Α\ ΟΙΚ 6121 kg 3,40 φωταγωγών 78 Κατακευή σιδηρών εσχαρών - ΝΑΟΙΚ Α\ ΟΙΚ 6122 kg 2,30 λασπωτήρων πεζοδροµίων 79 Κατασκευή σιδηρών εσχαρών ΝΑΟΙΚ Α\ ΟΙΚ 6123 kg 2,80 φωταγωγών υπογείων (cour anglaises) 80 Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής ΝΑΟΙΚ Α\ ΟΙΚ 6118 kg 2,80 81 Μεταλλικός σκελετός ΝΑΟΙΚ Α\ ΟΙΚ 6118 kg 2,60 τοιχοπετάσµατος 82 Μεταλλικός σκελετός στήριξης ΝΑΟΙΚ Α\ ΟΙΚ 6102 kg 3,00 µαρµάρων επένδυσης 83 Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ΝΑΟΙΚ Α\ ΟΙΚ 6221 kg 5,20 ευθύγραµµες ράβδους 84 Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόµενες ΝΑΟΙΚ Α\ ΟΙΚ 6224 kg 5,80 85 Υαλόθυρες σιδηρές µονόφυλλες ή ΝΑΟΙΚ Α\ ΟΙΚ 6228 kg 9,40 δίφυλλες 86 Σιδηρές θυρίδες εξαερισµού ΝΑΟΙΚ Α\ ΟΙΚ 6230 kg 12,00 87 Προπετάσµατα σιδηρά πτυσσόµενα ΝΑΟΙΚ Α\ ΟΙΚ 6238 m2 153,00 γιά θύρες και παράθυρα 88 Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων ΝΑΟΙΚ Α\ ΟΙΚ 6239 kg 5,30 από λαµαρίνα ψυχρής εξέλασης 89 Μεταλλικές θύρες, τυποποιηµένες, ΝΑΟΙΚ Α\ ΟΙΚ 6236 m2 212,00 βιοµηχανικής προέλευσης 90 Σιδηραί κάσσαι αναρτήσεως ΝΑΟΙΚ 1.90 ΟΙΚ 6239 Kg 8,00 θυροφύλλων από στραντζαριστή Κ\ λαµαρίνα 91 Νεροσταλάκτης από γαλβανισµένη ΝΑΟΙΚ Κ\ ΟΙΚ 6239 µµ 20,00 στραντζαριστή λαµαρίνα πάχους 1,25mm και φάρδους 25cm 92 Νεροσταλάκτης από γαλβανισµένη ΝΑΟΙΚ Κ\ ΟΙΚ 6239 µµ 24,00 στραντζαριστή λαµαρίνα πάχους 1,25mm και φάρδους 30cm 93 Νεροσταλάκτης από γαλβανισµένη ΝΑΟΙΚ Κ\ ΟΙΚ 6239 µµ 28,00 στραντζαριστή λαµαρίνα πάχους 1,25mm και φάρδους 35cm 94 Νεροσταλάκτης από γαλβανισµένη ΝΑΟΙΚ Κ\ ΟΙΚ 6239 µµ 32,00 στραντζαριστή λαµαρίνα πάχους 1,25mm και φάρδους 40cm 95 Νεροσταλάκτης από γαλβανισµένη ΝΑΟΙΚ Κ\ ΟΙΚ 6239 µµ 36,00 στραντζαριστή λαµαρίνα πάχους 1,25mm και φάρδους 45cm 96 Νεροσταλάκτης από γαλβανισµένη ΝΑΟΙΚ Κ\ ΟΙΚ 6239 µµ 40,00 στραντζαριστή λαµαρίνα πάχους 1,25mm και φάρδους 50cm 97 Νεροσταλάκτης από γαλβανισµένη ΝΑΟΙΚ Κ\ ΟΙΚ 6239 µµ 48,00 στραντζαριστή λαµαρίνα πάχους 1,25mm και φάρδους 60cm 98 Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωµάτων ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ 6426 µµ 6,50 γαλβανισµένοι, Φ 1 99 Σιδηρά κιγκλιδώµατα από ράβδους ΝΑΟΙΚ 1.99 ΟΙΚ 6401 kg 4,60 συνήθων διατοµών, απλού σχεδίου Α\ από ευθύγραµµες ράβδους 100 Σιδηρά κιγκλιδώµατα από ράβδους ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ 6402 kg 5,50 συνήθων διατοµών, συνθέτου Α\ σχεδίου από ευθύγραµµες και καµπύλες ράβδους

6 Σε µεταφορά

7 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελίδα Κιγκλιδώµατα από σιδηροσωλήνες ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ 6411 µµ 11,60 µαύρους, Φ 1'' Α\ Κιγκλιδώµατα από σιδηροσωλήνες ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ 6412 µµ 13,80 µαύρους, Φ 1 1/2 '' Α\ Κιγκλιδώµατα από σιδηροσωλήνες ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ 6413 µµ 17,30 µαύρους, Φ 2'' Α\ Προµήθεια και τοποθέτηση ΝΑΟΙΚ Α\ ΟΙΚ 6431 m2 4,90 δικτυωτού ελάσµατος οπής 10x4 cm 105 Επισκευή µε αντικατάσταση ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ 6403 kg 5,30 κιγκλιδωµάτων σιδηρών και Κ\ καγκελόπορτας οιουδήποτε σχεδίου 106 Επισκευή κιγκλιδωµάτων σιδηρών ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ 6403 µ 7,00 και καγκελόπορτας Κ\ Ζεύγος Χειρολαβής θύρας από ΝΑΟΙΚ Κ\ ΟΙΚ 6428 τεµ 11,00 µέταλλο 108 Ζεύγος Χειρολαβής θύρας από ΝΑΟΙΚ Κ\ ΟΙΚ 6428 τεµ 15,00 αλουµίνιο 109 Σιδηροσωλήν µαύρος Φ 2 ΝΑΟΙΚ Κ\ ΟΙΚ 6428 m 11,00 χειρολισθήρων 110 Προµήθεια και τοποθέτηση ΝΑΟΙΚ Κ\ ΟΙΚ 6432 m2 9,20 δικτυωτού ελάσµατος οπής 2x2 cm 111 Χειρολισθήρας (κουπαστή) ΝΑΟΙΚ Κ\ ΟΙΚ 6423 m 15,00 κλιµακοστασίων και στηθαίων αυλείου χώρου 112 Τυποποιηµένα κουφώµατα από ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ 6501 m2 138,00 αλουµίνιο µε ηλεκτροστατική βαφή Α\ από ηλεκτροστατικά βαµµένο 113 αλουµίνιο βάρους έως 12 kg/m2 Κινητές σίτες αερισµούναοικ Α\ ΟΙΚ 6530 m2 46, Σκελετός εσωτερικών χωρισµάτων ΝΑΟΙΚ Α\ ΟΙΚ 6531 m2 53,00 από αλουµίνιο 115 Προστατευτικές επενδύσεις ΝΑΟΙΚ Α\ ΟΙΚ 6532 m2 46,00 θυροφύλλων από φύλλο αλουµινίου 116 Γωνίες από ανοδιωµένο αλουµίνιο ΝΑΟΙΚ Α\ ΟΙΚ 6543 µµ 3, Αποξήλωση ποδιών ή κατωφλιών ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ 2236 m2 4,80 χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για Κ\ την εξαγωγή ακέραιων πλακών 118 Θερµοµονωτικά συστήµατα ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ 6501 m2 280,00 αλουµινίου ανοιγόµενα πολύφυλλα Κ\ Θερµοµονωτικά συστήµατα ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ 6530 m2 250,00 αλουµινίου συρόµενα πολύφυλλα Κ\ Θερµοµονωτικά συστήµατα ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ 6530 m2 340,00 αλουµινίου ειδικού σχήµατος Κ\ πολύφυλλα 121 Μπάρα πανικού από αλουµίνιο για ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ 6502 τεµ 60,00 θύρες εξωτερικές παντός τύπου. Κ\ Επισκευή κουφωµάτων ξυλίνων ή ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ 6502 m2 23,00 σιδηρών Κ\ Υαλοστάσια µονόφυλλα µετά ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ 6520 m2 190,00 σταθερού φεγγίτου εξ αλουµινίου. Κ\ Επιδιόρθωση υαλοστασίου εξ ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ 6541 τεµ. 22,00 αλουµινίου Κ\ Αρµολογήµατα όψεων τοιχοδοµών, ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ 7102 m2 15,90 κατεργασµένων όψεων λιθοδοµών Α\ Αρµολογήµατα όψεων τοιχοδοµών, ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ 7104 m2 19,90 όψεων πλινθοδοµών παντός είδους Α\ Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε ΝΑΟΙΚ Α\ ΟΙΚ 7121 m2 12,70 τσιµεντοκονίαµα 128 Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε ΝΑΟΙΚ Α\ ΟΙΚ 7131 m2 11,60 µαρµαροκονίαµα 129 Επιχρίσµατα τριπτά (πεταχτά) επί ΝΑΟΙΚ Α\ ΟΙΚ 7136 m2 8,10 τοίχων Σε µεταφορά

8 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελίδα Επιχρίσµατα τριπτά σπυρωτά ή ΝΑΟΙΚ Α\ ΟΙΚ 7141 m2 14,70 σαγρέ 131 Πρόσθετη τιµή τραβηχτών ΝΑΟΙΚ Α\ ΟΙΚ 7182 µµ 0,70 επιχρισµάτων για προεξοχές άνω των 20 cm 132 Επιχρίσµατα έγχρωµα µε έτοιµο ΝΑΟΙΚ Α\ ΟΙΚ 7136 m2 23,00 κονίαµα 133 Επιχρίσµατα επί λείων επιφανειών ΝΑΟΙΚ Κ\ ΟΙΚ 7121 m2 15,00 µε πρόσµιξη οικοδοµικής ρητίνης 50% ΟΙΚ Επιχρίσµατα τριπτά τριβιδιστά διά ΝΑΟΙΚ % ΟΙΚ 7121 m2 13,00 τσιµεντοκονιάµατος πάχους 5cm. Κ\ Επιχρίσµατα τριπτά τριβιδιστά επί ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ 7121 m2 15,00 µεταλλικού πλέγµατος. Κ\ Επιχρίσµατα τριπτά τριβιδιστά µε ΝΑΟΙΚ Κ\ ΟΙΚ 7121 m2 7,00 πρόσµιξη οικοδοµικής ρητίνης 50% ΟΙΚ Προσαύξηση τιµής επιχρισµάτων ΝΑΟΙΚ % ΟΙΚ 7171 m2 0,50 λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας Κ\ Επιχρίσµατα τραβηχτά προεξοχών ΝΑΟΙΚ Κ\ ΟΙΚ 7181 m 5,00 µέχρι 20 cm, απλού σχεδίου 139 Επικεράµωση µε κεραµίδια γαλλικού ΝΑΟΙΚ Α\ ΟΙΚ 7211 m2 20,80 τύπου 140 Επιστεγάσεις µε γαλβανισµένη ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ 7231 m2 16,60 λαµαρίνα, αυλακωτή, πάχους 1,00 Α\ mm 141 Επιστέγαση µε φύλλα µολύβδου ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ 7242 m2 113,00 καµπύλων επιφανειών Α\ Επικάλυψη αρµών διαστολής µε ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ 7244 µµ 29,80 λαµαρίνα γαλβανισµένη πάχους 1 Α\ mm, κατακορύφων αρµών µε 143 γαλβανισµένη λαµαρίνα d = 1,0 mm Επικάλυψη αρµών διαστολής µε ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ 7246 µµ 18,70 λαµαρίνα γαλβανισµένη πάχους 1 Α\ mm, οριζοντίων αρµών µε 144 γαλβανισµένη λαµαρίνα d = 1,0 mm Αρµοκάλυπτρα, αρµών εύρους 50 ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ 7246 µµ 39,80 mm Α\ Αρµοκάλυπτρα, αρµών εύρους 100 ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ 7246 µµ 61,00 mm Α\ Επιστεγάσεις µε επίπεδα κυψελωτά ΝΑΟΙΚ Α\ ΟΙΚ 7231 m2 92,70 πολυκαρβονικά φύλλα 147 Πετάσµατα πλαγιοκάλυψης τύπου ΝΑΟΙΚ Α\ ΟΙΚ 7231 m2 42,40 sandwich 148 Λαµαρίνα επίπεδη, µπακλαβωτή, ΝΑΟΙΚ Κ\ ΟΙΚ 7236 Kg 4,50 πάχους 2,50 mm 149 Προστασία στεγανωτικών ΝΑΟΙΚ Κ\ ΟΙΚ 7244 mm 2,10 µεµβρανών στη συµβολή µε κάθετα δοµικά στοιχεία όπως 150 στηθαία κλπ. Επιστρώσεις δαπέδων και ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ 7335 m2 18,70 περιθώρια µε τσιµεντοκονίαµα σε τρεις στρώσεις, πάχους 3,0 cm Α\ Επιστρώσεις δαπέδων και ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ 7336 m2 15,90 περιθώρια µε τσιµεντοκονίαµα σε Α\ τρεις στρώσεις, πάχους 2,5 cm 152 Επιστρώσεις δαπέδων και ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ 7337 m2 14,70 περιθώρια µε τσιµεντοκονίαµα ή µε Α\ τσιµεντοασβεστοκονίαµα σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm Σε µεταφορά

9 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελίδα Επιστρώσεις δαπέδων και ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ 7338 m2 12,00 περιθώρια µε τσιµεντοκονίαµα ή µε Α\ τσιµεντοασβεστοκονίαµα σε δύο 154 στρώσεις, πάχους 1,5 cm Περιθώρια δώµατος (λούκια) ΝΑΟΙΚ Α\ ΟΙΚ 7347 µµ 8, Μπιζωτάρισµα ακµών µαρµαρίνων ΝΑΟΙΚ Α\ ΟΙΚ 7422 µµ 3,40 πλακών 156 Καθαρισµός και λειότριψη παλαιών ΝΑΟΙΚ Κ\ ΟΙΚ 7416 m2 11,50 δαπέδων και επιφανειών από µωσαικό ή µάρµαρο 157 Αδροποίηση επιφανειών από ΝΑΟΙΚ Κ\ ΟΙΚ 7416 m2 5,80 µάρµαρο ή δηµιουργία χτενιστής επιφάνειας 158 Κατώφλια και περιζώµατα ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ 7503 m2 92,70 (µπορντούρες) επιστρώσεων από Α\ µάρµαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους cm Κατώφλια και περιζώµατα ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ 7506 m2 109,00 (µπορντούρες) επιστρώσεων από Α\ µάρµαρο, µαλακό, πάχους 3 cm και 160 πλάτους cm Κατώφλια και περιζώµατα ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ 7508 m2 120,00 (µπορντούρες) επιστρώσεων από Α\ µάρµαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους cm Περιθώρια (σοβατεπιά) από ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ 7511 µµ 12,00 µάρµαρο µαλακό, πάχους 2 cm Α\ Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ 7524 m2 97,90 µε µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά Α\ σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 163 έως 20 cm Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων)ναοικ ΟΙΚ 7523 m2 83,40 µε µάρµαρο µαλακό, πάχους 2 cm Α\ και πλάτους άνω των 20 cm 164 Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ 7526 m2 88,70 µε µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά Α\ σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 165 άνω των 20 cm Ποδιές παραθύρων από µάρµαρο ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ 7531 m2 95,30 µαλακό, πάχους 2 cm Α\ Ποδιές παραθύρων από µάρµαρο ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ 7532 m2 101,00 σκληρό / εξαιρετικά σκληρό Α\ µάρµαρο d = 2 cm 167 Ποδιές παραθύρων από µάρµαρο ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ 7533 m2 122,00 µαλακό, πάχους 3 cm Α\ Μπαλκονοποδιές µήκους έως 2,00 ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ 7536 µµ 46,40 m, από µάρµαρο πάχους 3 cm Α\ Σκαλοµέρια από µάρµαρο µαλακό ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ 7558 τεµ 17,30 πάχους 2 cm Α\ Ορθοµαρµαρώσεις από πλάκες ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ 7563 m2 101,00 µαρµάρου µήκους έως 2,00 m, από Α\ µάρµαρο σκληρό, πάχους 2 cm 171 Επενδύσεις λαµπάδων και ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ 7566 m2 143,00 υπερτόνων κουφωµάτων κλπ, µε Α\ µάρµαρο µαλακό πάχους 2 cm 172 Επενδύσεις λαµπάδων και ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ 7568 m2 153,00 υπερτόνων κουφωµάτων κλπ, µε Α\ µάρµαρο σκληρό πάχους 2 cm 173 Στερέωση παλαιών ΝΑΟΙΚ Κ\ ΟΙΚ 7541 τεµ 36,00 βαθµίδων-στηθαίων 174 Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ 7603 m2 22,60 µεταλλικού σκελετού, διαφανείς, Α\ πάχους 4,0 mm

10 Σε µεταφορά

11 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελίδα Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ m2 26,50 µεταλλικού σκελετού, διαφανείς, Α\ πάχους 5,0 mm 176 Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ 7608 m2 24,00 κουφωµάτων αλουµινίου, πάχους Α\ ,0 mm 177 Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ m2 27,90 κουφωµάτων αλουµινίου, πάχους Α\ ,0 mm 178 Υαλοπίνακες οπλισµένοι, πάχους ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ 7621 m2 39,80 6,50 mm και µήκους έως 1,00 m Α\ Υαλοπίνακες οπλισµένοι, πάχους ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ 7622 m2 42,40 6,50 mm και µήκους άνω του 1,00 m Α\ ιπλοί θερµοµονωτικοί - ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ m2 54,30 ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί Α\ υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, 181 κρύσταλλο 5 mm) ιπλοί θερµοµονωτικοί -ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ m2 80,80 ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί Α\ υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 25 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, 182 κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm) Αντικατάσταση θραυσµένων ΝΑΟΙΚ Κ\ ΟΙΚ 7636 τεµ 5,00 υαλόπλινθων 183 Προετοιµασία επιχρισµένων ΝΑΟΙΚ Α\ ΟΙΚ 7735 m2 1,80 επιφανειών τοίχων για χρωµατισµούς 184 Αντισκωριακές βαφές, εφαρµογή ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ 7744 m2 2,30 αντισκωριακού υποστρώµατος ενός Α\ συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιηµένης αλκυδικής ή 185 ακρυλικής ρητίνης Αντισκωριακές βαφές, εφαρµογή ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ 7744 m2 2,80 αντισκωριακού εποξειδικού, Α\ πολυουρεθανικού ή ακρυλικού 186 τελικού χρώµατος δύο συστατικών Αµµοβολή σιδηρών κατασκευώνναοικ Α\ ΟΙΚ 7740 kg 0, Χρωµατισµοί σωληνώσεων, ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ µµ 1,40 διαµέτρου έως 1'' Α\ Χρωµατισµοί σωληνώσεων, ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ µµ 2,30 διαµέτρου από 1 1/4 έως 2'' Α\ Χρωµατισµοί σωληνώσεων, ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ µµ 3,50 διαµέτρου από 2 1/2 έως 3'' Α\ Χρωµατισµοί σωληνώσεων, ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ µµ 4,60 διαµέτρου από 3 έως 4'' Α\ Χρωµατισµοί επιφανειών ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ m2 9,80 γυψοσανίδων µε χρώµα υδατικής Α\ διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, χωρίς σπατουλάρισµα της 192 γυψοσανίδας Αντιγραφιστικές ΝΑΟΙΚ Α\ ΟΙΚ 7744 m2 5,20 επαλείψεις(antigraffiti) µόνιµης προστασίας, ενός ή δύο συστατικών πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως 193 σιλικόνης. Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνωνναοικ Α\ ΟΙΚ 7744 m2 2,90 επιφανειών 194 Χρωµατισµοί παλαιών ΝΑΟΙΚ Κ\ ΟΙΚ 7708 m2 2,70 υδροχρωµατισµών µε τσίγκο και κόλλα κάθε είδους επιφανειών Σε µεταφορά

12 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελίδα Χρωµατισµοί οιονδήποτε παλαιών ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ 7725 m2 4,30 υδροχρωµατισµένων επιφανειών µε Κ\ τσιµεντόχρωµα ακρυλικό, 196 υδατοδυαλιτό Αφαίρεση πλήρης παλαιών ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ 7735 m2 2,33 χρωµάτων. Κ\ Χρωµατισµοί µε ελαιόχρωµα ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ 7751 m2 7,90 υδατοδυαλιτό Κ\ Χρωµατισµοί επιφανειών µε ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ 7751 m2 5,50 ελαιόχρωµα διαλύτου Κ\ Χρωµατισµοί σπατουλαρισµοί ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ 7761 m2 5,00 τοίχων µε ριπολίνη Κ\ Βερνικοχρωµατισµοί ξύλινων ΝΑΟΙΚ Κ\ ΟΙΚ 7771 m2 13,00 επιφανειών µε βερνικόχρωµα άριστης ποιότητας από συνθετικές 201 αλκυδικές ρητίνες Βερνικοχρωµατισµοί εξωτερικώνναοικ Κ\ ΟΙΚ 7774 m2 10,00 σιδηρών επιφανειών µε βερνικόχρωµα άριστης ποιότηταςς από συνθετικές αλκυδικές ρητίνες 202 στιλπνό ή µατ ή σαγρέ Χρωµατισµοί όψεων των σχολικώνναοικ Κ\ ΟΙΚ m2 7,40 κτιρίων µε 100% ακρυλικό τσιµεντόχρωµα άριστης ποιότητας 203 Χρωµατισµοί µε πλαστικό χρώµα ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ m2 6,00 νερού, οικολογικό. Κ\ Χρωµατισµοί όψεων µε 100% ΝΑΟΙΚ Κ\ ΟΙΚ m2 10,00 ακρυλικό τσιµεντόχρωµα εξωτερικής χρήσης µε βάση σιλικονούχες και 205 ακρυλικές ρητίνες Χρωµατισµοί δια πλαστικού ΝΑΟΙΚ Κ\ ΟΙΚ 7788 m2 7,00 χρώµατος Τύπου RELIEF 206 Προσαύξηση τιµής χρωµατισµών ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ 7797 m2 0,50 πάσης φύσεως λόγω προσθέτου Κ\ ύψους 207 Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ 7809 m2 15,90 πάχους 12,5 mm Α\ Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ 7809 m2 17,30 πάχους 12,5 mm Α\ Τσιµεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 9 ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ 7809 m2 31,80 mm Α\ Τσιµεντοσανίδες επίπεδες, πάχους ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ 7809 m2 37,10 12,5 mm Α\ Ψευδοροφή διακοσµητική, ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ 7809 m2 26,50 επισκέψιµη, φωτιστική από πλάκες Α\ ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή x625 mm Αποµόνωση στοιχείων κατασκευήςναοικ ΟΙΚ m3 28,00 µε διογκωµένη πολυστερίνη, µε µηχανική στερέωση των πλακών 213 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος ΝΑΟΙΚ Α\ ΟΙΚ 7902 m2 3,00 µε ελαστοµερές ασφαλτικό γαλάκτωµα 214 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος ΝΑΟΙΚ Α\ ΟΙΚ 7902 m2 6,70 µε υλικό µε βάση τις σιλικόνες 215 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος ΝΑΟΙΚ Α\ ΟΙΚ 7903 kg 7,40 µε εποξειδικά υλικά 216 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος ΝΑΟΙΚ Α\ ΟΙΚ 7904 kg 6,00 µε ασφαλταλουµίνιο 217 Στεγανωτικές επιστρώσεις µε ΝΑΟΙΚ Α\ ΟΙΚ 7903 kg 8,10 τσιµεντοειδή υλικά 218 Επίστρωση απλή µε ασφαλτόπανο ΝΑΟΙΚ Α\ ΟΙΚ 7912 m2 8,10 Σε µεταφορά

13 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελίδα Επιστρώσεις µε ελαστοµερείς ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ 7912 m2 12,70 µεµβράνες, µεµβράνη ασφαλτικής Α\ βάσεως µε επίστρωση προστασίας από φύλλο αλουµινίου, πάχους 0, mm Επιστρώσεις µε συνθετικές ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ 7912 m2 17,30 µεµβράνες, µεµβράνη συνθετικού ελαστικού (EPDM) Α\ Πλαστικές ίνες σκυροδεµάτων ΝΑΟΙΚ Α\ ΟΙΚ 7923 kg 10, Επένδυση µε ηχοαπορροφητικές ΝΑΟΙΚ Α\ ΟΙΚ 7934 m2 10,60 πλάκες τύπου Ηeraklith 223 Πλήρωση εξωτερικών οριζοντίων ΝΑΟΙΚ Α\ ΟΙΚ 7935 µµ 3,40 αρµών διαστολής µε ελαστοµερές ασφαλτικό υλικό 224 Πλήρωση οριζοντίων και ΝΑΟΙΚ Α\ ΟΙΚ 7936 µµ 2,50 κατακορύφων αρµών διαστολής µε ελαστοµερές πολυουρεθανικό υλικό 225 Πλήρωση δευτερευόντων αρµών ΝΑΟΙΚ Α\ ΟΙΚ 7936 µµ 2,10 διαστολής µε ελαστοµερές ακρυλικό υλικό 226 Επένδυση τοίχων µε πλάκες ΝΑΟΙΚ Α\ ΟΙΚ 7940 m2 14,70 πετροβάµβακα 227 Θερµική αποµόνωση οροφών και ΝΑΟΙΚ Α\ ΟΙΚ 7934 m2 14,00 δαπέδων µε φύλλα διογκωµένης πολυστερίνης 228 Θερµο-ηχοµόνωση µε πλάκες ΝΑΟΙΚ Α\ ΟΙΚ 7934 m2 14,70 ορυκτοβάµβακα 229 Θερµοµόνωση κτιριακού κελύφους ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ 7744 m2 19,60 µε ψυχρά υλικά (cool materials), Α\ εφαρµογή ελαστοµερούς στεγανωτικού ψυχρού υλικού, χρώµατος λευκού, ακρυλικής 230 υδατικής βάσεως Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατοςναοικ Κ\ ΟΙΚ 7902 m2 5,00 µε υλικό µε βάση τις οικοδοµικές ρητίνες 231 Επίστρωση µε ελαστοµερή ΝΑΟΙΚ Κ\ ΟΙΚ 7912 m2 3,50 υδρατµοπερατή µεµβράνη βάρους g/m2 232 Επίστρωση µε ελαστοµερή ΝΑΟΙΚ Κ\ ΟΙΚ 7912 m2 2,00 υδρατµοπερατή µεµβράνη βάρους g/m2 233 Υαλόπλεγµα οικοδοµικών στοιχείων ΝΑΟΙΚ Κ\ ΟΙΚ 7912 m2 2, Επιστρώσεις µε ελαστοµερείς ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ ,30 µεµβράνες, µεµβράνη οπλισµένη µε Κ\ πολυεστερικό πλεγµα και µε 235 επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων Στεγανωτικό µάζης σκυροδέµατοςναοικ Κ\ ΟΙΚ 7921 kg 1, Προστασία διαβρωµένου οπλισµού ΝΑΥ Ρ Κ\ Υ Ρ 6370 m2 45,00 και σποραδική αποκατάσταση του ενανθρακωµένου σκυροδέµατος 237 ιαµόρφωση κόµης δένδρων ύψους ΝΑΠΡΣ ΣΤ ΠΡΣ 5354 τεµ 48,00 από 4 µέχρι 8 m 238 Ανανέωση κόµης ή κοπή µεγάλων ΝΑΠΡΣ ΣΤ ΠΡΣ 5354 τεµ 350,00 δένδρων ύψους m, σε πλατείες, πάρκα κλπ Σύνολο ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ , ,00

14 Σε µεταφορά ,00

15 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελίδα ,00 Αθροισµα ,00 Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00 % ,00 Αθροισµα ,00 Απρόβλεπτα 15,00 % ,80 Αθροισµα ,80 Πρόβλεψη αναθεώρησης 277,86 Αθροισµα ,66 ΦΠΑ 23,00 % ,34 Γενικό Σύνολο ,00 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Οι Μελετητές Η Προισταµένη Τµήµατος Η Προισταµένη ιεύθυνσης Ιωάννης Γλαβέλης Μαρία Ιορδανίδου Ελένη Φουντουλίδου

ΔΗΜΟΣ θεσσαλονικησ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Αριθμός Μελέτης : ΑΚ 43/2012 Δήμος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Θ., ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΜΟΣ θεσσαλονικησ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Αριθµός Μελέτης : ΑΚ 4/1-2-2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012

ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Μελέτης : ΑΚ 10/2-5-2014 ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α, Ε, ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 500.000,00 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ Αριθµός Μελέτης: 2/2015 α/α Σύντοµη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 10. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 10.01 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. 10.01.01 Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια ΟΙΚ-1101 ton 11,20 10.01.02 Φορτοεκφόρτωση µε µηχανικά µέσα ΟΙΚ-1104 ton 1,50

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΥΖΩΝΩΝ Ν.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΥΖΩΝΩΝ Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ. ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Αναθεώρησης. Κωδικός Αρθρου A.T. ΟΙΚ 3223Α.6 ΟΙΚ 7146 ΟΙΚ 7171 ΟΙΚ 4665.1 ΟΙΚ 3213 ΟΙΚ 7122

Κωδικός Αναθεώρησης. Κωδικός Αρθρου A.T. ΟΙΚ 3223Α.6 ΟΙΚ 7146 ΟΙΚ 7171 ΟΙΚ 4665.1 ΟΙΚ 3213 ΟΙΚ 7122 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΙΚΤΥΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Εργο : ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ - ΙΑΡΚΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή με δυνατότητα χρήσης εκρηκτικών υλών ΟΙΚ-2115 m3 19,90 +ΜΤΦ

σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή με δυνατότητα χρήσης εκρηκτικών υλών ΟΙΚ-2115 m3 19,90 +ΜΤΦ 10. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Φορτοεκφόρτωση υλι κών επί αυτοκι νήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια ΟΙΚ-1101 ton 14,90 Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα ΟΙΚ-1104 ton 2,10 Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ NET - ΕΤΕΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ NET - ΕΤΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΧΩΡΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΔΡΑΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ NET - ΕΤΕΠ Παρατήρηση: η αναγραφή παύλας στην στήλη Κωδ. ΕΤΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ α/α Περιγραφή εργασιών ΑΤ Αναλυτική προμέτρηση ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.1 : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. τη χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη 1 20,25. 2 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. τη χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη 1 20,25. 2 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ 1 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ-.43/20 Εργο: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ \ Είδος Εργασιών Κωδικός Αρθρου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Τιμολόγιο ΦΕΚ 363/2013)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Τιμολόγιο ΦΕΚ 363/2013) ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ "ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ" ΤΗΣ Ι.Μ. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Τιμολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ.. ΕΡΓΟ : ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 1ου & 8ου 8 ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 - Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ ΟΙΚ 1407 ΟΙΚ 1444 ΟΙΚ 1447 ΟΙΚ 1491 ΟΙΚ 1492 ΟΙΚ 1502 ΟΙΚ 2121 ΟΙΚ 3211 ΟΙΚ 3213 ΟΙΚ 4623.2 ΟΙΚ 7122 ΟΙΚ 7755 ΟΙΚ 7767.3 ΑΤΗΕ Ν.8036.5

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η ΕΛΛΗΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑ ΠΕΡΦΕΡΕΑ ΒΟΡΕΟΥ ΑΓΑΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΜΥΡΝΑ ΕΡΓΟ : ΕΠΣΚΕΥΗ ΚΤΡΩΝ ΓΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΜΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΔΚΟΥ ΠΑΧΝΔΟΥ ΚΑ ΒΒΛΟΥ Σ Υ Ν Ο Π Τ Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η - 1 01.01.01 ΝΕΤ ΟΚ 10.02 ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. (απόσταση Λιβάδι-Γέφυρα) = 1.178 ton*km με στρογγύλευση 1.350 ton*km

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. (απόσταση Λιβάδι-Γέφυρα) = 1.178 ton*km με στρογγύλευση 1.350 ton*km ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ& ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΕΤΕΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΕΤΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΜΥΡΙΝΑ ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Εργασίες διαμόρφωσης της Αποθήκης 27 για τη μετεγκατάσταση της Αποθήκης Υλικού, γραφείων λοιπών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΣΩΝΙΑΣ Δήμος : ΑΙΣΩΝΙΑΣ Εργο : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Δ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση

Διαβάστε περισσότερα

: . 2015 13/2015 : .: 7331.51.01 : 750.000,00 1. & 2. , 3. ] 1.

:   . 2015 13/2015 :  .: 7331.51.01 : 750.000,00 1. & 2. , 3.  ] 1. ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΜ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝ/ΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και Επισκευή ηµοτικών Κτιρίων Τ.Π. 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΑΚ 13/2015 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ :

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 2/ 4-10-2012 - Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ ΝΟΔΟ Δ\Η02.01.02 ΝΟΔΟ Δ\Η02.03.02 ΝΑΟΙΚ Α\20.0.01 ΝΑΟΙΚ Α\20.20 ΝΑΟΙΚ Α\21.02 ΝΑΟΙΚ Α\38.45 ΝΑΟΙΚ Α\50.15.01 ΝΑΟΙΚ Α\1.30 ΝΑΟΙΚ Α\4.2.01

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.:.1./2013 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Α.Μ.:.1./2013 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% ΝΟ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ ΘΕΟ ΩΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός Μελέτης Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Θέση: ΜΑΓΟΥΛΑ - ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΟ: Ανακαίνιση κελύφους σχολικών κτιρίων του ήµου Θεσσαλονίκης, έτους 2012 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ: Σχολικά κτίρια του ήµου Θεσσαλονίκης (όπως πίνακας επεµβάσεων) ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1-1 - 3.ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

1-1 - 3.ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ -, ΝΙΚΑΙΑ Έργο: Κατασκευή νέου βρεφονηπιακου σταθµού επι των οδών Π.Ράλλη - Κοµνηνών - Αχχιλέως στη Νίκαια Θέση: Ο ΟΣ ΑΧΧΙΛΕΩΣ, ΚΟΜΝΗΝΩΝ Α & Π.ΡΑΛΛΗ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανέγερση κτηρίου δηµοτικού παιδικού σταθµού στον οικισµό των Μαλίων του ήµου Χερσονήσου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα