ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 26833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγγραφή, ανανέωση και διαγραφή ποικιλιών από τον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυ τικών Ειδών Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων προς σπορά οσπρίων και ορισμένων ψυ χανθών ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 6774/95986 (1) Εγγραφή, ανανέωση και διαγραφή ποικιλιών από τον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 του Ν. 1564/1985 «Οργάνωση παραγωγής και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών» (Α 164), όπως το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του Ν. 2732/1999 (Α 154). β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όρ γανα» (Α 98). 2. Το π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 134). 3. Την αριθμ /2645/ απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργού Γε ωργίας «Γενικός Τεχνικός Κανονισμός Αποδοχής Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Γεωργικών Ειδών» (Β 443/ ). 4. Την αριθμ / απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας «Τεχνικός Κανο νισμός Αποδοχής Ποικιλιών και Ελέγχου και Πιστοποίησης Σπόρων Κηπευτικών προς Σπορά» (Β 705/ ), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ / (Β 672/ ) και / (Β 910/ ) απο φάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την αριθμ /138249/ (Β 3061/ ) απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Αγρο τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 5. Την αριθμ / απόφαση του Υφυπουρ γού Γεωργίας «Γενικός Τεχνικός Κανονισμός Αποδοχής Ποικιλιών των καλλιεργουμένων φυτικών ειδών καρπο φόρων δένδρων, θάμνων και λοιπών μικρών καρποφό ρων» (Β 433/ ), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ / όμοια απόφαση (Β 1627/ ). 6. Την αριθμ / απόφαση του Υφυπουρ γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ειδικός Τεχνικός Κανονισμός Αποδοχής Ποικιλιών των καλλιεργούμενων φυτικών ειδών καρποφόρων δένδρων, θάμνων και λοιπών μικρών καρποφόρων» (Β 889/ ). 7. Την αριθμ. Υ478/ απόφαση του Πρωθυ πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Παρα σκευά Κουκουλόπουλου» (Β 1880/ ). 8. Την από γνωμοδότηση της Τεχνικής Επι τροπής Πολλαπλασιαστικού Υλικού (Τ.Ε.Π.Υ.). 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 1. Εγκρίνεται η εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο Ποι κιλιών Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών των παρακάτω ποικιλιών, κατά ομάδα καλλιεργειών και φυτικό είδος, διότι βρέθηκαν ότι ανταποκρίνονται στους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στους σχετικούς τεχνικούς κανονισμούς αποδοχής ποικιλιών: Α. Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας Φυτικό είδος: ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ MAS 54T MAISADOUR SEMENCES GW4798 GOLDEN WEST SEED BULGARIA LTD Φυτικό είδος: ΒΑΜΒΑΚΙ (Gossypium hirsutum) CARLA BAYER CROPSCIENCE Φυτικό είδος: ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ VARIOS MARIBO SEED XANTHUS MARIBO SEED Φυτικό είδος: ΡΥΖΙ EGEO CL GENTINETTA EUGENIO DAVID CL GENTINETTA EUGENIO ZORBA SIS Societa Italiana Sementi SpA

2 26834 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Φυτικό είδος: ΣΙΤΟΣ ΜΑΛΑΚΟΣ ABT219 Α. ΤΣΙΟΤΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Φυτικό είδος: ΣΙΤΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ THRAKI ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΙΝΣΤ. ΣΙΤΗΡΩΝ Φυτικό είδος: ΤΡΙΤΙΚΑΛΕ ALKMINI ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΙΝΣΤ. ΣΙΤΗΡΩΝ Β. Κηπευτικά Φυτικό είδος: ΑΓΓΟΥΡΙ YUMA HAZERA GENETICS LTD NIREAS BIOGENUS LTD MILENIOS BIOGENUS LTD TALANDOS BIOGENUS LTD Φυτικό είδος: ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ VESPER ΥΒΡΙΔΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ADORO ΥΒΡΙΔΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ Φυτικό είδος: ΛΑΧΑΝΟ FRESHBY ΥΒΡΙΔΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ SONNET ΥΒΡΙΔΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ Φυτικό είδος: ΜΠΡΟΚΟΛΟ SIGNUM ΥΒΡΙΔΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ Φυτικό είδος: ΚΟΚΚΙΝΟΓΟΥΛΙ CARDINAL ΥΒΡΙΔΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ PHOENIX ΥΒΡΙΔΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ Φυτικό είδος: ΣΠΑΝΑΚΙ ORION ΥΒΡΙΔΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ PALLADIO ΥΒΡΙΔΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ Φυτικό είδος: ΤΟΜΑΤΑ KLEIO A.K. QUALITY SEEDS WENDI HI TECH SEED B.V. ROOTPOWER HAZERA GENETICS LTD Γ. Δενδρώδη Φυτικό είδος: ΑΧΛΑΔΙΑ SISSY ΚΕΜΠΑΠΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΕΜΠΑΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 2. Δεν εγκρίνεται η εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών Καλλιεργουμένων Φυτικών Ειδών των παρακάτω ποικιλιών, κατά ομάδα καλλιεργειών και φυτικό είδος, διότι βρέθηκαν ότι δεν ανταποκρίνονται στους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στους σχετικούς τεχνικούς κανονισμούς αποδοχής ποικιλιών: Α. ΦΥΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ Φυτικό είδος: ΡΥΖΙ OTELLO GENTINETTA EUGENIO B. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ Φυτικό είδος: ΤΟΜΑΤΑ SKOULLI A.K.QUALITY SEEDS 3. Εγκρίνεται η ανανέωση εγγραφής, μετά τη συμπλή ρωση δεκαετίας στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών Καλ λιεργούμενων Φυτικών Ειδών, των παρακάτω ποικιλιών, κατά ομάδα καλλιεργειών και φυτικό είδος, διότι βρέθηκαν ότι ανταποκρίνονται στους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στους σχετικούς τεχνικούς κανονισμούς αποδοχής ποικιλιών: Α. Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας Φυτικό είδος: ΒΑΜΒΑΚΙ AVRA ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ ΛΟΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ COSMOS BIOS AGROSYSTEMS ΑΒΕΕ DP 419 ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΕ FOIVOS ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ ΛΟΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Φυτικό είδος: ΜΗΔΙΚΗ Η ΗΜΕΡΟΣ CHAIRONIA ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΙΝΣΤ. ΚΤΗΝ. ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΣΚΩΝ DOLICHI ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΙΝΣΤ. ΚΤΗΝ. ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΣΚΩΝ FLORINA ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» PELLA ΙΝΣΤ. ΚΤΗΝ. ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΣΚΩΝ ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΙΝΣΤ. ΚΤΗΝ. ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΣΚΩΝ 4. Διαγράφονται από τον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών οι παρακάτω ποικιλίες, κατά ομάδα καλλιεργειών και φυτικό είδος: A. Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας α) λόγω συμπλήρωσης δεκαετίας Φυτικό είδος: ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ ALEGRIA GOLDEN WEST SEED RESEARCH Co ALEXANDER GOLDEN WEST SEED RESEARCH Co DEDALUS GOLDEN WEST SEED RESEARCH Co POEM GOLDEN WEST SEED RESEARCH Co ULIS NICKERSON SA SEMENCES Φυτικό είδος: ΒΑΜΒΑΚΙ ALMON ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΑΕΒΕ ANAIS ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΑΕΒΕ CELESTIA ΓΕΩΧΗΜ ΑΕΒΕ COBRA CSIRO Cotton Research DELTA DIAMOND D&PL TECHNOLOGY HOLDONG COMPANY LLC EXTRA BIOS AGROSYSTEM ΑΒΕΕ IMPREZA GOLDEN WEST SEED RESEARCH CO LONZA GOLDEN WEST SEED RESEARCH CO PERLA GOLDEN WEST SEED RESEARCH CO ST324 MONSANTO AGRICULTURA ESPANA SL ST468 MONSANTO AGRICULTURA ESPANA SL STONEVILLE 506 MONSANTO AGRICULTURA ESPANA SL SUN ΓΕΩΧΗΜ ΑΕΒΕ Φυτικό είδος: ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ ARIADNI ΕΛΛΗΝ. ΒΙΟΜΗΧ. ΖΑΧΑΡΗΣ CHARIS ETABLISSEMENTS FLORIMONT DESPEREZ CLEMENTINA KWS CRESUS ETABLISSEMENTS FLORIMONT DESPEREZ DELPHINE ETABLISSEMENTS FLORIMONT DESPEREZ EVELINA KWS FELICITA KWS LIANA KWS NAFSIKA SESVANDERHAVE NV/SA PANDORA ΕΛΛΗΝ. ΒΙΟΜΗΧ. ΖΑΧΑΡΗΣ RESI KWS ROSALIA KWS THETIS SESVANDERHAVE NV/SA Φυτικό είδος: ΚΡΙΘΑΡΙ PLAISANT GAE GROUPEMENT AGRICOLE ESSONNOIS

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Φυτικό είδος: ΜΗΔΙΚΗ ORO KOSTAKIS OIKOS SEEDS Φυτικό είδος: ΠΑΤΑΤΑ CARLITA HZPC HOLLAND BV RODEO HZPC HOLLAND BV Φυτικό είδος: ΣΙΤΟΣ ΜΑΛΑΚΟΣ CENTAURO SOCIETA PRODUTTORI SEMENTI BOLOGNA EVROTAS ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΙΝΣΤ. ΣΙΤΗΡΩΝ Φυτικό είδος: ΣΙΤΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ NEGRIDURO SEMILLAS BATTLE SA Φυτικό είδος: ΤΡΙΤΙΚΑΛΕ VRODI ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΙΝΣΤ. ΣΙΤΗΡΩΝ Φυτικό είδος: ΦΑΚΗ LIMNOS ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΙΝΣΤ. ΚΤΗΝ. ΦΥ ΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΣΚΩΝ β) μετά από αίτηση του δημιουργού Φυτικό είδος: ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ OH 634 MAISADOUR SEMENCES γ) λόγω της εμφάνισης διάσπασης και έλλειψης ομοιο μορφίας στα χαρακτηριστικά που εξετάστηκαν κατά τις δοκιμές ΔΟΣ Φυτικό είδος: ΒΙΚΟΣ KADMOS NS Β. Κηπευτικά Λόγω συμπλήρωσης δεκαετίας Φυτικό είδος: ΛΑΧΑΝΟ INSTITUTE OF FIELD AND VEGETABLE CROPS ELITE Φυτικό είδος: ΠΙΠΕΡΙΑ IONIAN SEBA SELANTIS SONORA Φυτικό είδος: ΚΑΡΠΟΥΖΙ BENFIKA MEDRANO PIATELA Φυτικό είδος: ΠΕΠΟΝΙ EGLI MIDISTAR SELANTIS SYRTAKI Φυτικό είδος: ΑΓΓΟΥΡΙ CASPAR HAZERA GENETICS LTD EOLOS METIS MINOAN UZI Φυτικό είδος: ΚΟΛΟΚΥΘΙ BORSA SHAMU Φυτικό είδος: ΜΑΡΟΥΛΙ GREEN GROWN MARUTANE CO LTD Φυτικό είδος: ΤΟΜΑΤΑ ALBERTINA HAZERA GENETICS LTD AMERGEN BOSPORUS CHONTO DARLINE HAZERA GENETICS LTD ELSEM JIANNA SEED WORKS MADLIN ΑΝΘΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗ ΑΡΓΥΡΑΚΗ MEGISTI MOONSTAR NOXANA POEM PUPA STARLITE SUPERBA SEED WORKS Φυτικό είδος: ΦΑΣΙΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ BORLET CYRUS Φυτικό είδος: ΦΑΣΙΟΛΟΣ ΑΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝΟΣ EGLI FOCUS LIZAR LORKA Φυτικό είδος: ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ CHAMPION KARNAK SONORA Άρθρο 2 Όπου στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών αναφέρεται ως διατηρητής ποικιλίας το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), νοείται ως τέτοιος ο «Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός Δήμητρα» (ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ»), όπως αυτός ιδρύθηκε με την αριθμ / απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β 2284/ ). Άρθρο 3 Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 24 Ιουλίου 2014 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ F Αριθμ. 6775/95986 (2) Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων προς σπορά οσπρίων και ορισμένων ψυχανθών. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Της παρ. 3 του άρθρου 7 και του άρθρου 28 του Ν. 1564/1985 «Οργάνωση παραγωγής και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών» (Α 164).

4 26836 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όρ γανα» (Α 98). 2. Το π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργού και Υφυπουργών» (Α 134) 3. Την αριθμ. Υ478/ απόφαση του Πρωθυ πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Παρασκευά Κουκουλόπουλου» (Β 1880/ ). 4. Την από γνωμοδότηση της Τεχνικής Επι τροπής Πολλαπλασιαστικού Υλικού 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο γισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος Τεχνικού Κανονισμού είναι η θέσπιση των ειδικών όρων και προϋποθέσεων για τον έλεγχο και τη πιστοποίηση των σπόρων σποράς οσπρίων και ορισμένων ψυχανθών που παράγονται και εμπορεύο νται στη χώρα μας και των σπόρων σποράς οσπρίων και ορισμένων ψυχανθών που εμπορεύονται στη χώρα μας και προορίζονται για τη παραγωγή αγροτικών προϊόντων. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής 1. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται στα παρακάτω είδη οσπρίων και ψυχανθών: ΟΣΠΡΙΑ 1. Φακή (Lens culinaris) 2. Ρεβίθι (Cicer arietinum L) 3. Κουκί Βρώσιμο (Vicia faba L) 4. Λαθούρι Βρώσιμο (Lathyrus sativus) 5. Λαθούρι Ώχρος (Lathyrus occhrus) 6. Λαθούρι Κλυμένο (Lathyrus clymenum) 7. Φασόλια Κοινά (Phaseolus vulgaris L) 8. Φασόλια Γίγαντες (Phaseolus coccineus L) 9. Φασόλια Μαυρομάτικα (Vigna unguiculata) ΨΥΧΑΝΘΗ 1. Λαθούρι Ερέβινθος (Lathyrus cicera L) 2. Ρεβίθι Κτηνοτροφικό (Cicer arietinum L) 3. Ρόβη (Vicia ervilia L) 4. Τριφύλλι Υπόγειο (Trifolium subterraneum L) 5. Αγριοτρίφυλλο (Medicago polymorpha L) 6. Μηδική Δενδρώδης (Medicago arborea L) 7. Μελίλωτος (Melilotus officinalis) και στους σπόρους προς σπορά των κατηγοριών προ βασικοί, βασικοί, πιστοποιημένοι Α και Β γενεάς και εμπο ρικοί σε ορισμένα είδη ως εξής: α) Προβασικοί σπόροι: Οι σπόροι προς σπορά που: αα) Προέρχονται από σπόρους προγενέστερους του προβασικού και έχουν παραχθεί με την ευθύνη του δημι ουργού ή διατηρητή σύμφωνα με τις αποδεκτές μεθόδους, σε ότι αφορά στη διατήρηση της ποικιλίας. ββ) Προορίζονται για τη παραγωγή σπόρων προς σπορά είτε της κατηγορίας «βασικοί σπόροι» είτε της κατηγορίας «πιστοποιημένοι σπόροι». γγ) Πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ για τους προβασικούς σπόρους. δδ) Έχει διαπιστωθεί μετά από επίσημη εξέταση ότι τηρήθηκαν οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις. β) βασικοί σπόροι: Οι σπόροι προς σπορά που: αα) Προέρχονται από προβασικούς σπόρους. ββ) Προορίζονται για τη παραγωγή σπόρων της κατη γορίας «πιστοποιημένοι σπόροι». γγ) Πληρούν με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρ θρου 4 τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στα παραρ τήματα Ι και ΙΙ για τους βασικούς σπόρους. δδ) Έχει διαπιστωθεί μετά από επίσημη εξέταση ότι τηρήθηκαν οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις. γ) Πιστοποιημένοι σπόροι Α γενεάς: Οι σπόροι προς σπορά που: αα) Προέρχονται απευθείας από προβασικούς ή βασι κούς σπόρους. ββ) Προορίζονται για τη παραγωγή σπόρων της κατη γορίας «πιστοποιημένοι σπόροι Β γενεάς» ή για άλλους σκοπούς εκτός από τη παραγωγή σπόρων προς σπορά. γγ) Πληρούν με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρ θρου 4 τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στα παραρτή ματα Ι και ΙΙ για τους πιστοποιημένους σπόρους Α γενεάς. δδ) Έχει διαπιστωθεί μετά από επίσημη εξέταση ότι τηρήθηκαν οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις. δ) Πιστοποιημένοι σπόροι Β γενεάς: Οι σπόροι προς σπορά που: αα) Προέρχονται απευθείας από προβασικούς, βασικούς ή πιστοποιημένους σπόρους Α γενεάς. ββ) Προορίζονται για άλλους σκοπούς εκτός από τη παραγωγή σπόρων σποράς. γγ) Πληρούν με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρ θρου 4 τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στα παραρτή ματα Ι και ΙΙ για τους πιστοποιημένους σπόρους Α γενεάς. δδ) Έχει διαπιστωθεί μετά από επίσημη εξέταση ότι τηρήθηκαν οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις. ε) Εμπορικοί σπόροι: οι σπόροι προς σπορά, αα) που ικανοποιούν το κριτήριο της ταυτότητας του είδους ββ) που πληρούν με την επιφύλαξη του άρθρου 4 τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα παραρτήματα Ι (εκτός της ποικιλιακής καθαρότητας) και ΙΙ για τους εμπο ρικούς σπόρους προς σπορά. γγ) για τους οποίους έχει διαπιστωθεί μετά από επίσημη εξέταση ότι τηρήθηκαν οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις. 2. Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται οι διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης / «Γενικός Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων προς σπορά φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κτηνοτροφικών φυτών και οσπρίων, κηπευτικών και κονδύλων πατάτας για φύτευση» (ΦΕΚ 469/Β/1987), όπως τροποποιήθηκε και ισχύ ει. Δεν ισχύουν οι διατάξεις της ανωτέρω κοινής υπουργι κής απόφασης που αφορούν σε θέματα που ρυθμίζονται με τη παρούσα απόφαση. Άρθρο 3 Παραγωγή Πιστοποίηση Εμπορία 1. Οι σπόροι σποράς οσπρίων και λοιπών ψυχανθών που παράγονται και διακινούνται στη Χώρα, πρέπει να ανήκουν σε ποικιλίες που είναι γραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών Φυτικών ειδών. Σε αντίθετη περίπτω ση πρέπει να έχουν παραχθεί σύμφωνα με τις προϋπο θέσεις που προβλέπονται στην αριθμ / απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί μων «Προϋποθέσεις χορήγησης έγκρισης αναπαραγωγής ποικιλιών φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κτηνοτροφικών φυτών και οσπρίων, κηπευτικών και κονδύλων πατάτας

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) για φύτευση μη εγγεγραμμένων στον Εθνικό κατάλογο» (ΦΕΚ 1212/Β/2003). 2. Οι σπόροι προς σπορά οσπρίων και λοιπών ψυχανθών δεν τίθενται σε εμπορία, εκτός εάν έχουν πιστοποιηθεί επίσημα ως σπόροι προς σπορά προβασικοί, ή βασικοί ή πιστοποιημένοι Α και Β γενεάς και πληρούν τις προϋπο θέσεις του παραρτήματος ΙΙ. 3. Οι σπόροι σποράς των ειδών: 1. Κουκί Βρώσιμο (Vicia faba L) 2. Λαθούρι Βρώσιμο (Lathyrus sativus) 3. Λαθούρι Ώχρος (Lathyrus occhrus) 4. Λαθούρι Κλυμένο (Lathyrus clymenum) 5. Λαθούρι Ερέβινθος (Lathyrus cicera L) 6. Ρόβη (Vicia ervilia L) 7. Τριφύλλι Υπόγειο (Trifolium subterraneum L) 8. Αγριοτρίφυλλο (Medicago polymorpha L) 9. Μηδική Δενδρώδης (Medicago arborea L) 10. Μελίλωτος (Melilotus officinalis) μπορούν να τίθενται σε εμπορία μόνον αν πρόκειται για σπόρους που πιστοποιήθηκαν επίσημα ως «βασικοί σπόροι» ή «πιστοποιημένοι σπόροι» ή «εμπορικοί σπόροι». Οι προδιαγραφές όλων των παραρτημάτων, εκτός της παραγράφου 5 του παραρτήματος Ι που αναφέρεται στη ποικιλιακή καθαρότητα, ισχύουν και για τη κατηγορία «εμπορικοί σπόροι». 4. Οι σπόροι προς σπορά οσπρίων και λοιπών ψυχανθών που προέρχονται από Τρίτη Χώρα ή άλλη Χώρα της ΕΕ και προορίζονται για παραγωγή και εμπορία στη Χώρα μας, με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 θα πρέπει να έχουν παραχθεί και πιστοποιηθεί με σύστημα ελέγχου και πιστο ποίησης παρόμοιο του παρόντος Τεχνικού Κανονισμού. Άρθρο 4 Κατ εξαίρεση πιστοποίηση και εμπορία 1. Επιτρέπεται μετά από έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσί ας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατά παρέκκλιση του άρθρου 3 η επίσημη πιστοποίηση και εμπορία σπόρων προς σπορά που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του παραρτήματος ΙΙ ως προς τη βλαστικό τητα. Στη περίπτωση αυτή, η βλαστικότητα σημειώνεται σε ειδική ετικέτα που φέρει τα στοιχεία της σποροπαρα γωγικής επιχείρησης και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 65% για την κατηγορία βασικοί σπόροι και 70% για τις κατηγορίες πιστοποιημένοι και εμπορικοί σπόροι. 2. Σε περίπτωση εμφάνισης δυσκολιών εφοδιασμού της αγοράς σε πιστοποιημένους σπόρους προς σπορά των ειδών του άρθρου 2 εφαρμόζεται η παρ. 8 του άρθρου 16 του Ν. 1564/1985 (Α 164), όπως τροποποιήθηκε με το εδάφιο 8 της παρ. 10 του άρθρου 2 του Ν. 2040/1992 (Α 70) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις». Άρθρο 5 Δειγματοληψία Βάρος σπορομερίδας και δείγματος 1. Η δειγματοληψία για την επίσημη εξέταση των σπό ρων προς σπορά, κατά τη πιστοποίηση και κατά τη διάρ κεια της εμπορίας, γίνεται επίσημα και σύμφωνα με τις κατάλληλες μεθόδους. 2. Σπορομερίδα είναι μια καθορισμένη ποσότητα σπόρου επαρκώς ομοιογενής που προέρχεται: α) Από τη σπορά ενός αγρού με σπόρους της αυτής σπορομερίδας και πληροί τις προδιαγραφές του παρό ντος κανονισμού. β) Από τη σπορά διαφόρων αγρών με σπόρους της αυτής σπορομερίδας και πληροί τις προδιαγραφές του παρόντος κανονισμού. γ) Από τη σπορά διαφόρων αγρών με σπόρους διαφό ρων σπορομερίδων και πληροί τις προδιαγραφές του παρόντος κανονισμού. 3. Το μέγιστο βάρος μιας σπορομερίδας, το ελάχιστο βάρος του υποβαλλομένου δείγματος από μια σπορο μερίδα και το βάρος δείγματος που λαμβάνεται από το τελευταίο για τις επίσημες εξετάσεις των σπόρων προς σπορά, αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ. Άρθρο 6 Σήμανση Σφράγιση συσκευασιών 1. Οι σπόροι προς σπορά όλων των κατηγοριών, τίθε νται σε εμπορία σε επαρκώς ομοιογενείς σπορομερίδες και συσκευασίες που σφραγίζονται επίσημα ή κάτω από επίσημο έλεγχο, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μη μπορεί να ανοιχθούν χωρίς να καταστραφεί το σύστημα σφράγισης ή χωρίς η επίσημη ετικέτα που προβλέπεται στο άρθρο αυτό, να φέρει ίχνη επέμβασης. 2. Οι μέθοδοι που εφαρμόζονται για την εξασφάλιση της επίσημης σφράγισης, αναφέρονται στο άρθρο 15 της / απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικο νομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Γενικός τεχνικός κανονισμός ελέγχου και πιστοποίησης σπόρων σποράς φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κτηνοτροφικών φυ τών και οσπρίων, κηπευτικών και κονδύλων πατάτας για φύτευση» (ΦΕΚ 469 Β). 3. Είναι δυνατόν να διενεργηθούν μια ή περισσότερες νέες σφραγίσεις μόνον επίσημα ή υπό επίσημο έλεγχο. Στη περίπτωση αυτή, αναγράφεται στην επίσημη ετικέ τα η Υπηρεσία που διενήργησε τη νέα σφράγιση και η ημερομηνία αυτής. Οι περιπτώσεις που επιτρέπονται οι νέες σφραγίσεις είναι: α) Εάν έχουν καταστραφεί τα μέσα συσκευασίας. β) Εάν έχουν καταστραφεί οι επίσημες σφραγίσεις. γ) Εάν έχουν υποβαθμισθεί οι σπορομερίδες μετά από επίσημο έλεγχο. 4. Οι συσκευασίες των προβασικών, βασικών, πιστοποι ημένων και εμπορικών σπόρων προς σπορά: α) Φέρουν εξωτερικά επίσημη ετικέτα που δε χρησιμο ποιήθηκε ακόμα και οι ενδείξεις της οποίας αναφέρονται στο παράρτημα IV. Το χρώμα της ετικέτας είναι λευκό με διαγώνια μωβ γραμμή για τους προβασικούς, λευκό για τους βασικούς, μπλε για τους πιστοποιημένους Α γενεάς, κόκκινο για τους πιστοποιημένους Β γενεάς και καφέ για τους εμπορικούς σπόρους προς σπορά. Η ετικέτα μπορεί να είναι συρραπτόμενη, αυτοκόλλητη ή άλλης μορφής. β) Περιέχουν επίσημο σημείωμα του ίδιου χρώματος με την ετικέτα στο οποίο αναγράφονται τουλάχιστον τα στοιχεία (4), (5) και (6) του παραρτήματος IV. Σε περίπτω ση χρήσης αυτοκόλλητης ετικέτας δεν είναι απαραίτητη η χρήση του παραπάνω επίσημου σημειώματος. Όταν γίνεται επανεξέταση της σπορομερίδας, τουλάχιστον για τη βλαστικότητα, επικολλάται αυτοκόλλητη ταινία στην οποία αναφέρονται ο μήνας, ο χρόνος καθώς και η επί σημη αρχή που διενήργησε την επανεξέταση. γ) Φέρουν ετικέτα επιχείρησης ή ανεξίτηλη εκτύπωση ή σφραγίδα. Η ετικέτα της επιχείρησης συντάσσεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μη συγχέεται με την επίσημη ετι κέτα. Τα ελάχιστα στοιχεία που πρέπει να αναγράφονται στις παραπάνω περιπτώσεις είναι: αα) Η επωνυμία, η διεύθυνση ή το εμπορικό σήμα της επιχείρησης. ββ) Το είδος και η ποικιλία. γγ) Αναφορά σε χρήση φυτοφαρμάκων και λοιπών προ σθετικών.

6 26838 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 7 Μεταβατικές διατάξεις 1. Τα αποθέματα σπόρων σποράς των οσπρίων και ψυ χανθών του άρθρου 2, παραγωγής έτους 2014 και προ ηγούμενων ετών, πρέπει να καταγραφούν από τα κατά τόπους ΚΕΠΠΥΕΛ εντός τριμήνου από την έκδοση της παρούσας κατά είδος, ποικιλία και έτος παραγωγής και αφού κριθούν κατάλληλα μπορούν να διατεθούν κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρούσας, για τις ανάγκες σποράς των καλλιεργητών του έτους 2015 και για τις ανάγκες σποροπαραγωγής του έτους Στη περίπτω ση αυτή επί των συσκευασιών επικολλάται ετικέτα του φορέα παραγωγής στην οποία αναγράφεται το είδος, η ποικιλία, ο αριθμός σπορομερίδας, ο τομέας παραγωγής, το έτος παραγωγής και το δηλωμένο καθαρό ή μεικτό βάρος. Δείγματα από τις ποσότητες σπόρων που θα χρη σιμοποιηθούν για τη σποροπαραγωγή του έτους 2015, θα σταλούν στις αρμόδιες Υπηρεσίες για μετέλεγχο και εργαστηριακό έλεγχο. Τα αποτελέσματα των μετελέγχων θα εφαρμοστούν κατά τη τελική πιστοποίηση. 2. Οι ποσότητες των προαναφερθέντων αποθεμάτων που δεν θα διατεθούν σύμφωνα με τη παράγραφο 1 μπορεί να πιστοποιηθούν εφόσον πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις για τη ποικιλιακή καθαρότητα και τις προ ϋποθέσεις των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ. 3. Για τον έλεγχο των προϋποθέσεων της παραγράφου 2 αντιπροσωπευτικά δείγματα που θα ληφθούν επίσημα μετά από σχετική αίτηση των κατόχων των σπόρων θα σταλούν στις αρμόδιες προς τούτο Υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ, στον κατάλληλο χρόνο για τη διενέργεια μετελέγχων και των απαραίτητων εργαστηριακών εξετάσεων για την πιστοποίηση των σπόρων. Άρθρο 8 Παραρτήματα Προσαρτώνται στη παρούσα απόφαση τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της και έχουν ως εξής:

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Παράρτημα Ι Προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί η καλλιέργεια 1. Οι καλλιέργειες της προηγούμενης τριετίας του αγρού σποροπαραγωγής δεν πρέπει να είναι ασυμβίβαστες με τη παραγωγή σπόρων των ειδών και των ποικιλιών των καλλιεργειών και οι αγροί σποροπαραγωγής πρέπει να είναι επαρκώς απαλλαγμένοι από τέτοια φυτά (εθελοντές), που προέρχονται από προηγούμενες καλλιέργειες. 2. Οι ελάχιστες αποστάσεις των σποροκαλλιεργειών από κοινές καλλιέργειες για την αποφυγή ανεπιθύμητων επικονιάσεων και την μεταφορά παθογόνων είναι: ΟΣΠΡΙΑ Κατηγορία σπόρου Προβασικός Πιστοποιημένος Πιστοποιημένος Είδος σπόρου (μέτρα) (μέτρα) Α γενεάς (μέτρα) Β γενεάς (μέτρα) Φακή (Lens culinaris) Ρεβίθι (Cicer arietinum L) Κουκί Βρώσιμο (Vicia faba L) Λαθούρι Βρώσιμο (Lathyrus sativus) Λαθούρι Ώχρος (Lathyrus occhrus) Λαθούρι Κλυμένο (Lathyrus clymenum) Φασόλια Κοινά (Phaseolus vulgaris L) Φασόλια Γίγαντες (Phaseolus coccineus L) Φασόλια Μαυρομάτικα (Vigna unguiculata) ΨΥΧΑΝΘΗ Λαθούρι Ερέβινθος (Lathyrus cicera L) Ρεβίθι Κτηνοτροφικό (Cicer arietinum L) Ρόβη (Vicia ervilia L) Τριφύλλι Υπόγειο (Trifolium subterraneum L) Αγριοτρίφυλλο (Medicago polymorpha L) Μηδική Δενδρώδης (Medicago arborea L) Μελίλωτος (Melilotus officinalis) Η καλλιέργεια πρέπει να παρουσιάζει επαρκή ποικιλιακή ταυτότητα και καθαρότητα και ικανοποιητική ανάπτυξη, η δε παρουσία ζιζανίων και επιβλαβών οργανισμών, να είναι στα κατώτερα ανεκτά όρια. 4. Οι καλλιεργητικές συνθήκες του αγρού και το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας (περίοδος άνθισης), πρέπει να είναι τέτοια ώστε να επιτρέπουν τον ικανοποιητικό έλεγχο της ποικιλιακής ταυτότητας, της καθαρότητας και της φυτοϋγειονομικής κατάστασης. 5. Για τον έλεγχο των προβασικών και βασικών σπόρων προς σπορά, γίνονται τουλάχιστον δύο (2) καλλιεργητικοί έλεγχοι, ενώ για τον έλεγχο των πιστοποιημένων, τουλάχιστον ένας (1). Οι καλλιέργειες όλων των ειδών του παρόντος κανονισμού εκτός από τα είδη Vicia faba L, Trifolium subterraneum L και Medicago polymorpha L έχουν επαρκή ποικιλιακή καθαρότητα όταν ο μέγιστος αριθμός αποκλινόντων φυτών από τη ποικιλία είναι 1 (ένα) φυτό ανά 30 τ.μ. για τους βασικούς σπόρους και 1 (ένα) φυτό ανά 10 τ.μ. για τους πιστοποι ημένους σπόρους. Τα είδη Vicia faba L, Trifolium subterraneum L και Medicago polymorpha L έχουν επαρκή ποικιλιακή καθαρότητα ως ακολούθως: ΕΙΔΟΣ Κατηγορία σπόρου Ελάχιστη ποικιλιακή καθαρότητα (%) Vicia faba L Προβασικοί Βασικοί 99,7 Πιστοποιημένοι Α γενεάς 99,0 Πιστοποιημένοι Β γενεάς 98,0 Trifolium subterraneum & Medicago polymorpha Προβασικοί Βασικοί 99,5 Πιστοποιημένοι Α γενεάς 98,0 Πιστοποιημένοι Β γενεάς 95,0 6. Το μέγεθος, ο αριθμός και η κατανομή των τμημάτων του αγρού που πρέπει να ελεγχθούν, για να εξετασθεί η τήρηση των προϋποθέσεων του παρόντος παραρτήματος καθορίζονται σύμφωνα με τις κατάλληλες μεθόδους και πρακτικές.

8 26840 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Παράρτημα ΙΙ Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι σπόροι προς σπορά 1. Η παρουσία ζημιών από εχθρούς και ασθένειες που μειώνουν την αξία της χρησιμότητας των σπόρων, είναι ανεκτή μόνο στα μικρότερα δυνατά όρια. 2. Η ανοχή σε ζώντα έντομα είναι μηδενική. 3. Οι σπόροι πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: Είδος Κατηγορία Ανώτατη περιεκτικό τητα των σκληρών σπόρων προς σπορά (% των καθαρών σπόρων) Ελάχιστη βλαστική Ικανότητα (% των καθαρών σπόρων) Ελάχιστη ειδική καθαρό τητα (%του βάρους) Άλλα φυτικά είδη Ανώτατη περιεκτικότητα σε αριθμό σπόρων προς σπορά άλλων φυτικών ειδών σε ένα δείγμα προβλεπόμενο στο Παράρτημα ΙΙΙ στήλη 4 Cuscuta spp. Oro banche spp. Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana Rumex sp Πλην Rumex acetocella Rumex maritimus Agrostema githago Φακή (Lens culinaris) Ρεβίθι (Cicer arietinum L) Κουκί Βρώσιμο (Vicia faba L) Λαθούρι Βρώσιμο (Lathyrus sativus) Λαθούρι Ώχρος (Lathyrus occhrus) Λαθούρι Κλυμένο (Lathyrus clymenum) Φασόλια Κοινά (Phaseolus vulgaris L) Φασόλια Γίγαντες (Phaseo lus coccin eus L) Φασόλια Μαυρομά τικα (Vigna unguiculata)

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Λαθούρι Ερέβινθος (Lathyrus cicera L) Ρεβίθι Κτη νοτροφικό (Cicer arieti num L) Ρόβη (Vicia ervil ia L) Τριφύλλι Υπόγειο (Trifolium subterrane um L) Αγριοτρί φυλλο (Medica go polymor pha L) Μηδική Δενδρώ δης (Medicago arborea L) Μελίλωτος (Melilotus officinalis) Σημείωση 1. Οι έλεγχοι θα γίνονται σύμφωνα με τους κανόνες του ISTA Παράρτημα ΙΙΙ Βάρος σπορομερίδας και δειγμάτων Είδος Μέγιστο βάρος Σπορομερίδας (Τόνοι) Ελάχιστο βάρος δείγματος που πρέπει να λαμβάνεται από μια Σπορομερίδα (γρ.) Βάρος δείγματος για τις εξετάσεις που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙ (στήλες 6 έως 11) (γρ.) Φακή (Lens culinaris) Ρεβίθι (Cicer arietinum L) Κουκί Βρώσιμο (Vicia faba L) Λαθούρι Βρώσιμο (Lathyrus sativus) Λαθούρι Ώχρος (Lathyrus occhrus) Λαθούρι Κλυμένο (Lathyrus clymenum) Φασόλια Κοινά (Phaseolus vulgaris L) Φασόλια Γίγαντες (Phaseolus coccineus L) Φασόλια Μαυρομάτικα (Vigna unguiculata)

10 26842 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Λαθούρι Ερέβινθος (Lathyrus cicera L) Ρεβίθι Κτηνοτροφικό (Cicer arietinum L) Ρόβη (Vicia ervilia L) Τριφύλλι Υπόγειο (Trifolium subterraneum L) Αγριοτρίφυλλο (Medicago polymorpha L) Μηδική Δενδρώδης (Medicago arborea L) Μελίλωτος (Melilotus officinalis) Παράρτημα ΙV Σήμανση Α. Επίσημη ετικέτα Ι. Απαιτούμενες ενδείξεις 1. ΕΛΛΑΣ EL Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Υπηρεσία ελέγχου και πιστοποίησης 2. Είδος με βοτανική και κοινή ονομασία 3. Ποικιλία που μπορεί να αναφέρεται και με λατινικούς χαρακτήρες 4. Κατηγορία 5. Αριθμός σπορομερίδας 6. Χώρα παραγωγής 7. Μήνας και έτος σφράγισης 8. Δηλωμένο καθαρό ή μικτό βάρος 9. Σε περίπτωση χρήσης κοκκωδών φυτοφαρμάκων, υλι κών επένδυσης ή άλλων στερεών προσθετικών, η ένδειξη της φύσης των προσθετικών και η κατά προσέγγιση σχέ ση μεταξύ του βάρους αυτών και του συνολικού βάρους. ΙΙ. Ελάχιστες διαστάσεις 110 χιλ. χ 67 χιλ. Β. Ετικέτα και έγγραφα που προβλέπονται σε περίπτωση σπόρων που δεν έχουν πιστοποιηθεί οριστικά και έχουν συλλεγεί σε άλλο Κράτος. Ι. Απαιτούμενες ενδείξεις για την επίσημη ετικέτα 1. αρχή αρμόδια για τον επιτόπιο έλεγχο και Κράτος ή τα αρχικά του 2. Είδος 3. Ποικιλία που μπορεί να αναφέρεται και με λατινικούς χαρακτήρες 4. Κατηγορία 5. Σχετικός αριθμός του αγρού ή της σπορομερίδας 6. Δηλωμένο καθαρό ή μικτό βάρος 7. Οι λέξεις «σπόροι που δεν έχουν πιστοποιηθεί ορι στικά» ΙΙ. Χρώμα ετικέτας Το χρώμα της ετικέτας είναι γκρί ΙΙΙ. Απαιτούμενες ενδείξεις για το επίσημο έγγραφο 1. Αρμόδια αρχή που εκδίδει το έγγραφο 2. Είδος με τη βοτανική ή τη κοινή ονομασία 3. Ποικιλία που αναφέρεται τουλάχιστον με λατινικούς χαρακτήρες 4. Κατηγορία 5. Αριθμός σπορομερίδας των χρησιμοποιηθέντων σπό ρων προς σπορά και όνομα της χώρας ή των χωρών που πραγματοποίησαν τη πιστοποίηση των σπόρων αυτών 6. Σχετικός αριθμός του αγρού ή της σπορομερίδας 7. Έκταση που καλλιεργήθηκε για τη παραγωγή της σπορομερίδας που καλύπτεται από το έγγραφο 8. Ποσότητα συλλεγέντων σπόρων και αριθμός συσκευ ασιών 9. Βεβαίωση ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να πληροί η καλλιέργεια από την οποία προέρχονται οι σπόροι 10. Ενδεχόμενα αποτελέσματα προκαταρκτικής ανάλυ σης των σπόρων Άρθρο 9 Έναρξη ισχύος Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο σίευσή της, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 24 Ιουλίου 2014 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

11

12 26844 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Δγγξαθή, αλαλέσζε θαη δηαγξαθή πνηθηιηώλ από ηνλ Δζληθό Καηάινγν Πνηθηιηώλ Καιιηεξγνύκελσλ Φπηηθώλ Δηδώλ» ΑΠΟΦΑΖ

ΘΔΜΑ: «Δγγξαθή, αλαλέσζε θαη δηαγξαθή πνηθηιηώλ από ηνλ Δζληθό Καηάινγν Πνηθηιηώλ Καιιηεξγνύκελσλ Φπηηθώλ Δηδώλ» ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΗΡΟΩΝ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Σμήμαηα: Α, Β, Γ Σατ. Γ/νζη: Καπλνθνπηεξίνπ 6 Σατ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 640 4 Μαρτίου 04 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8055/9 Συμπλήρωση τροποποίηση της με αριθμ. 34/90/ 304 κοινής υπουργικής απόφασης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.151/123835/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12 11 2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα όσπρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 393 21 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/19525/0026 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1484 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέ τησης της έκδοσης άδειας λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3134 21 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 33692/2202 Καθορισμός διαδικασίας και τεχνικών απαιτήσεων για την έγκριση κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1049 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιχορήγηση των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπι στημίων για τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 294 27 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης πληρο φοριακών στοιχείων μίσθωσης από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40503 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3503 29 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8001/5/74 ρκε Περί του είδους και του ποσοστού δαπανών που πλη ρώνονται σε βάρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 326 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προ σωπικού στις Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 680 Αυγούστου 205 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36023/909 Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Υγείας, που πληρούνται από άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 844 14 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ 1104 Διαγραφή αχρεώστητης οφειλής ΦΠΑ βάσει δήλωσης και περαιτέρω επιστροφή. Η ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 235 29 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 144. Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 205/2001 (Α 160)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23551 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1860 8 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συνέχιση λειτουργίας Συντονιστικών Γραφείων Εξω τερικού, υπό τη μορφή «Γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27443 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2200 11 Αυγούστου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 6171/101326 Καθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών για την επέκταση της χορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1507 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85224/Ε5 Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Δημήτριος Βλαχοστέργιος Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών & Βοσκών Λάρισας

Δρ. Δημήτριος Βλαχοστέργιος Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών & Βοσκών Λάρισας Δρ. Δημήτριος Βλαχοστέργιος Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών & Βοσκών Λάρισας Ξηρικά Όσπρια Ρεβίθι (Cicer arietinum L.) Φακή (Lens culinaris Medik.) Κουκί (Vicia faba L.) Λαθούρι (φάβα) (Lathyrous sp.) Ποτιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Όσπρια στην Ελλάδα Ποικιλίες, Σποροπαραγωγή.

Όσπρια στην Ελλάδα Ποικιλίες, Σποροπαραγωγή. Όσπρια στην Ελλάδα Ποικιλίες, Σποροπαραγωγή. Η καλλιέργεια των οσπρίων στη χώρα μας είναι εξαιρετικά περιορισμένη σε περίπου 140.000 στρέμματα. Η παραγόμενη ποσότητα οσπρίων δεν επαρκεί για την κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3191 16 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υπο στήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) Θεσσαλίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46245 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3269 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Δεκεμβρίου 2011 Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1711 17 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/ 25 2 2014 (Β 478 και 558) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 267 18 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της ετήσιας επιχορήγησης των Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης και Πειραιά για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2082 28 Σεπτεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 125494 Καθορισμός διαδικασιών και λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 8 8 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του χρόνου υποβολής της δήλωσης από δοσης του φόρου που παρακρατείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1816 25 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1182 Καθορισμός τύπου και περιεχομένου της δήλωσης πε ριουσιακής κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2233 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 106 9 Μαΐου 2011 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Διενέργεια Απογραφής Πληθυσμού Κατοικιών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3438 22 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3724/162303 Εθνικά μέτρα και παρεκκλίσεις στον τομέα των τροφί μων ζωϊκής προέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6269 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 281 13 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση έργων στην Εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».... 1 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 293 7 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1966 21 Δεκεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 309891 Διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 141 27 Ιουνίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4268 Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 295 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 35 14 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.113385 Τροποποίηση επί της Υ9/οικ.70521/18 8 14 «Βραχυπρό θεσμα και Μακροπρόθεσμα

Διαβάστε περισσότερα

των Τοπικών Ποικιλιών Οσπρίων στην Ελλάδα Πηνελόπη Μπεμπέλη, Ροίκος Θανόπουλος

των Τοπικών Ποικιλιών Οσπρίων στην Ελλάδα Πηνελόπη Μπεμπέλη, Ροίκος Θανόπουλος Ποικιλότητα των Τοπικών Ποικιλιών Οσπρίων στην Ελλάδα Πηνελόπη Μπεμπέλη, Ροίκος Θανόπουλος Όσπρια στην Ελλάδα Μπιζέλι (Pisum sativum) Φακή (Lens culinaris) Ρεβίθι (Cicer arientinum) Λαθούρια (Lathyrus

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11799 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 97 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Π.Μ.Σ. στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 63 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 9 11 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22737 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1921 8 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών με τίτλο «Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9547 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 756 24 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για τη χρή ση πολλαπλασιαστικού υλικού στη

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Ι Ρ Υ Μ Α Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Ι Ρ Υ Μ Α Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Ι Ρ Υ Μ Α Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ KTHΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΣΚΩΝ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ 1, 41335 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ: (2410) 533811, 660592 FAX.: (2410) 533809 E-mail: ikflaris@otenet.gr ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1617 31 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0001062ΕΞ 2015/Χ.Π. 2412 Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1069 31 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δαπάνες μετακινήσεων.... 1 Τροποποίηση της αριθ. 2/21379/4 4 2001 (ΦΕΚ 448/ 19

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1170 18 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 973/64400 Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την εφαρμογή της Δράσης 1.4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 3 / 4 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 Από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33219 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2313 17 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 9076/109065 Εγγραφή, ανανέωση και διαγραφή ποικιλιών από τον Εθνικό Κατάλογο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 543 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 37353/2375 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/553/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5915 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 246 18 Δεκεμβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2056 29 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11221 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1038 3 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδε μένης ενίσχυσης στον τομέα των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2006 14 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3672/95529 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 311496/13 07 09 (ΦΕΚ 1477/ Β/22 07 09) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49099 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3295 11 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Διαρκούς Επιτροπής Ακροάσεων της Ε.Ε.Τ.Τ. για θέματα ληξιπρόθεσμων

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα & Προοπτικές της καλλιέργειας των ΟΣΠΡΙΩΝ ρ. ηµήτριος Βλαχοστέργιος Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών & Βοσκών Λάρισας ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΟΣΠΡΙΑ Ξηρικά Όσπρια Ρεβίθι (Cicer arietinum L.) Φακή (Lens culinaris

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 94 27 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43601 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3033 28 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/29718 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1802 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1079 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7867/Β7/22.7.2008 υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 172/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ)

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) 0,5 0,8 1,0 1,2 120% ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 ΑΒΟΚΑΝΤΟ (101) 572,58 70,00 12,50 20,00 25,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 434 25 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. 263343/13.5.2010 απόφασης της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 545 18 Απριλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας 2006/20/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1965 13 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.415/9/170957/Σ.7312/24.12.2013 Προκήρυξη μετάταξης Μονίμων Υπαξιωματικών Ανθυ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5941 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 487 31 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/2/21/13 03 2015 υπουργική απόφαση «Σύσταση Πολιτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 20 31 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 4507/Β7/25 0 2007 (ΦΕΚ 1112/Β /04 07 07) Υ.Α. που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 959 28 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση καθορισμού κατ αποκοπή χορηγήματος για καθαριότητα της ΥΝΜΤΕΚΜ... 1 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3681 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40633 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2744 29 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών των Παιδικών Εξο χών του Δήμου Αθηναίων....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 74 20 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών απογευματινής υπερωριακής και νυχτερινής απασχόλησης εργασίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18647 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1370 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δι καιούχων προς επιστροφή προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2006 23 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 83933/Β7/6.8.2003 (ΦΕΚ 1200/τ. Β ) Υ.Α. που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γεωπόνος ΑΠΘ Φυτικής Παραγωγής - Αττική. Διεύθυνση Λαμίας: Λαμία. Τηλέφωνο Λαμίας: 22310-46697. Διεύθυνση Αθηνών: Αττική

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γεωπόνος ΑΠΘ Φυτικής Παραγωγής - Αττική. Διεύθυνση Λαμίας: Λαμία. Τηλέφωνο Λαμίας: 22310-46697. Διεύθυνση Αθηνών: Αττική ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεωπόνος ΑΠΘ Φυτικής Παραγωγής - Αττική Διεύθυνση Λαμίας: Λαμία Τηλέφωνο Λαμίας: 22310-46697 Διεύθυνση Αθηνών: Αττική Τηλέφωνο Αθηνών: 210-5752862 Τηλ. κινητό: 6972211388 1 / 9 e mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2788 17 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κα νονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 184 7 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 16 14 Ιανουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 123173 Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) των φυτοφαρμά κων bifenazate, pethoxamid,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29051 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2076 26 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχια κών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολογίας,

Διαβάστε περισσότερα