ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 26833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγγραφή, ανανέωση και διαγραφή ποικιλιών από τον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυ τικών Ειδών Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων προς σπορά οσπρίων και ορισμένων ψυ χανθών ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 6774/95986 (1) Εγγραφή, ανανέωση και διαγραφή ποικιλιών από τον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 του Ν. 1564/1985 «Οργάνωση παραγωγής και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών» (Α 164), όπως το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του Ν. 2732/1999 (Α 154). β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όρ γανα» (Α 98). 2. Το π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 134). 3. Την αριθμ /2645/ απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργού Γε ωργίας «Γενικός Τεχνικός Κανονισμός Αποδοχής Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Γεωργικών Ειδών» (Β 443/ ). 4. Την αριθμ / απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας «Τεχνικός Κανο νισμός Αποδοχής Ποικιλιών και Ελέγχου και Πιστοποίησης Σπόρων Κηπευτικών προς Σπορά» (Β 705/ ), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ / (Β 672/ ) και / (Β 910/ ) απο φάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την αριθμ /138249/ (Β 3061/ ) απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Αγρο τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 5. Την αριθμ / απόφαση του Υφυπουρ γού Γεωργίας «Γενικός Τεχνικός Κανονισμός Αποδοχής Ποικιλιών των καλλιεργουμένων φυτικών ειδών καρπο φόρων δένδρων, θάμνων και λοιπών μικρών καρποφό ρων» (Β 433/ ), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ / όμοια απόφαση (Β 1627/ ). 6. Την αριθμ / απόφαση του Υφυπουρ γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ειδικός Τεχνικός Κανονισμός Αποδοχής Ποικιλιών των καλλιεργούμενων φυτικών ειδών καρποφόρων δένδρων, θάμνων και λοιπών μικρών καρποφόρων» (Β 889/ ). 7. Την αριθμ. Υ478/ απόφαση του Πρωθυ πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Παρα σκευά Κουκουλόπουλου» (Β 1880/ ). 8. Την από γνωμοδότηση της Τεχνικής Επι τροπής Πολλαπλασιαστικού Υλικού (Τ.Ε.Π.Υ.). 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 1. Εγκρίνεται η εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο Ποι κιλιών Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών των παρακάτω ποικιλιών, κατά ομάδα καλλιεργειών και φυτικό είδος, διότι βρέθηκαν ότι ανταποκρίνονται στους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στους σχετικούς τεχνικούς κανονισμούς αποδοχής ποικιλιών: Α. Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας Φυτικό είδος: ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ MAS 54T MAISADOUR SEMENCES GW4798 GOLDEN WEST SEED BULGARIA LTD Φυτικό είδος: ΒΑΜΒΑΚΙ (Gossypium hirsutum) CARLA BAYER CROPSCIENCE Φυτικό είδος: ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ VARIOS MARIBO SEED XANTHUS MARIBO SEED Φυτικό είδος: ΡΥΖΙ EGEO CL GENTINETTA EUGENIO DAVID CL GENTINETTA EUGENIO ZORBA SIS Societa Italiana Sementi SpA

2 26834 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Φυτικό είδος: ΣΙΤΟΣ ΜΑΛΑΚΟΣ ABT219 Α. ΤΣΙΟΤΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Φυτικό είδος: ΣΙΤΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ THRAKI ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΙΝΣΤ. ΣΙΤΗΡΩΝ Φυτικό είδος: ΤΡΙΤΙΚΑΛΕ ALKMINI ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΙΝΣΤ. ΣΙΤΗΡΩΝ Β. Κηπευτικά Φυτικό είδος: ΑΓΓΟΥΡΙ YUMA HAZERA GENETICS LTD NIREAS BIOGENUS LTD MILENIOS BIOGENUS LTD TALANDOS BIOGENUS LTD Φυτικό είδος: ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ VESPER ΥΒΡΙΔΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ADORO ΥΒΡΙΔΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ Φυτικό είδος: ΛΑΧΑΝΟ FRESHBY ΥΒΡΙΔΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ SONNET ΥΒΡΙΔΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ Φυτικό είδος: ΜΠΡΟΚΟΛΟ SIGNUM ΥΒΡΙΔΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ Φυτικό είδος: ΚΟΚΚΙΝΟΓΟΥΛΙ CARDINAL ΥΒΡΙΔΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ PHOENIX ΥΒΡΙΔΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ Φυτικό είδος: ΣΠΑΝΑΚΙ ORION ΥΒΡΙΔΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ PALLADIO ΥΒΡΙΔΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ Φυτικό είδος: ΤΟΜΑΤΑ KLEIO A.K. QUALITY SEEDS WENDI HI TECH SEED B.V. ROOTPOWER HAZERA GENETICS LTD Γ. Δενδρώδη Φυτικό είδος: ΑΧΛΑΔΙΑ SISSY ΚΕΜΠΑΠΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΕΜΠΑΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 2. Δεν εγκρίνεται η εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών Καλλιεργουμένων Φυτικών Ειδών των παρακάτω ποικιλιών, κατά ομάδα καλλιεργειών και φυτικό είδος, διότι βρέθηκαν ότι δεν ανταποκρίνονται στους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στους σχετικούς τεχνικούς κανονισμούς αποδοχής ποικιλιών: Α. ΦΥΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ Φυτικό είδος: ΡΥΖΙ OTELLO GENTINETTA EUGENIO B. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ Φυτικό είδος: ΤΟΜΑΤΑ SKOULLI A.K.QUALITY SEEDS 3. Εγκρίνεται η ανανέωση εγγραφής, μετά τη συμπλή ρωση δεκαετίας στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών Καλ λιεργούμενων Φυτικών Ειδών, των παρακάτω ποικιλιών, κατά ομάδα καλλιεργειών και φυτικό είδος, διότι βρέθηκαν ότι ανταποκρίνονται στους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στους σχετικούς τεχνικούς κανονισμούς αποδοχής ποικιλιών: Α. Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας Φυτικό είδος: ΒΑΜΒΑΚΙ AVRA ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ ΛΟΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ COSMOS BIOS AGROSYSTEMS ΑΒΕΕ DP 419 ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΕ FOIVOS ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ ΛΟΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Φυτικό είδος: ΜΗΔΙΚΗ Η ΗΜΕΡΟΣ CHAIRONIA ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΙΝΣΤ. ΚΤΗΝ. ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΣΚΩΝ DOLICHI ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΙΝΣΤ. ΚΤΗΝ. ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΣΚΩΝ FLORINA ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» PELLA ΙΝΣΤ. ΚΤΗΝ. ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΣΚΩΝ ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΙΝΣΤ. ΚΤΗΝ. ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΣΚΩΝ 4. Διαγράφονται από τον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών οι παρακάτω ποικιλίες, κατά ομάδα καλλιεργειών και φυτικό είδος: A. Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας α) λόγω συμπλήρωσης δεκαετίας Φυτικό είδος: ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ ALEGRIA GOLDEN WEST SEED RESEARCH Co ALEXANDER GOLDEN WEST SEED RESEARCH Co DEDALUS GOLDEN WEST SEED RESEARCH Co POEM GOLDEN WEST SEED RESEARCH Co ULIS NICKERSON SA SEMENCES Φυτικό είδος: ΒΑΜΒΑΚΙ ALMON ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΑΕΒΕ ANAIS ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΑΕΒΕ CELESTIA ΓΕΩΧΗΜ ΑΕΒΕ COBRA CSIRO Cotton Research DELTA DIAMOND D&PL TECHNOLOGY HOLDONG COMPANY LLC EXTRA BIOS AGROSYSTEM ΑΒΕΕ IMPREZA GOLDEN WEST SEED RESEARCH CO LONZA GOLDEN WEST SEED RESEARCH CO PERLA GOLDEN WEST SEED RESEARCH CO ST324 MONSANTO AGRICULTURA ESPANA SL ST468 MONSANTO AGRICULTURA ESPANA SL STONEVILLE 506 MONSANTO AGRICULTURA ESPANA SL SUN ΓΕΩΧΗΜ ΑΕΒΕ Φυτικό είδος: ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ ARIADNI ΕΛΛΗΝ. ΒΙΟΜΗΧ. ΖΑΧΑΡΗΣ CHARIS ETABLISSEMENTS FLORIMONT DESPEREZ CLEMENTINA KWS CRESUS ETABLISSEMENTS FLORIMONT DESPEREZ DELPHINE ETABLISSEMENTS FLORIMONT DESPEREZ EVELINA KWS FELICITA KWS LIANA KWS NAFSIKA SESVANDERHAVE NV/SA PANDORA ΕΛΛΗΝ. ΒΙΟΜΗΧ. ΖΑΧΑΡΗΣ RESI KWS ROSALIA KWS THETIS SESVANDERHAVE NV/SA Φυτικό είδος: ΚΡΙΘΑΡΙ PLAISANT GAE GROUPEMENT AGRICOLE ESSONNOIS

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Φυτικό είδος: ΜΗΔΙΚΗ ORO KOSTAKIS OIKOS SEEDS Φυτικό είδος: ΠΑΤΑΤΑ CARLITA HZPC HOLLAND BV RODEO HZPC HOLLAND BV Φυτικό είδος: ΣΙΤΟΣ ΜΑΛΑΚΟΣ CENTAURO SOCIETA PRODUTTORI SEMENTI BOLOGNA EVROTAS ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΙΝΣΤ. ΣΙΤΗΡΩΝ Φυτικό είδος: ΣΙΤΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ NEGRIDURO SEMILLAS BATTLE SA Φυτικό είδος: ΤΡΙΤΙΚΑΛΕ VRODI ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΙΝΣΤ. ΣΙΤΗΡΩΝ Φυτικό είδος: ΦΑΚΗ LIMNOS ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΙΝΣΤ. ΚΤΗΝ. ΦΥ ΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΣΚΩΝ β) μετά από αίτηση του δημιουργού Φυτικό είδος: ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ OH 634 MAISADOUR SEMENCES γ) λόγω της εμφάνισης διάσπασης και έλλειψης ομοιο μορφίας στα χαρακτηριστικά που εξετάστηκαν κατά τις δοκιμές ΔΟΣ Φυτικό είδος: ΒΙΚΟΣ KADMOS NS Β. Κηπευτικά Λόγω συμπλήρωσης δεκαετίας Φυτικό είδος: ΛΑΧΑΝΟ INSTITUTE OF FIELD AND VEGETABLE CROPS ELITE Φυτικό είδος: ΠΙΠΕΡΙΑ IONIAN SEBA SELANTIS SONORA Φυτικό είδος: ΚΑΡΠΟΥΖΙ BENFIKA MEDRANO PIATELA Φυτικό είδος: ΠΕΠΟΝΙ EGLI MIDISTAR SELANTIS SYRTAKI Φυτικό είδος: ΑΓΓΟΥΡΙ CASPAR HAZERA GENETICS LTD EOLOS METIS MINOAN UZI Φυτικό είδος: ΚΟΛΟΚΥΘΙ BORSA SHAMU Φυτικό είδος: ΜΑΡΟΥΛΙ GREEN GROWN MARUTANE CO LTD Φυτικό είδος: ΤΟΜΑΤΑ ALBERTINA HAZERA GENETICS LTD AMERGEN BOSPORUS CHONTO DARLINE HAZERA GENETICS LTD ELSEM JIANNA SEED WORKS MADLIN ΑΝΘΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗ ΑΡΓΥΡΑΚΗ MEGISTI MOONSTAR NOXANA POEM PUPA STARLITE SUPERBA SEED WORKS Φυτικό είδος: ΦΑΣΙΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ BORLET CYRUS Φυτικό είδος: ΦΑΣΙΟΛΟΣ ΑΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝΟΣ EGLI FOCUS LIZAR LORKA Φυτικό είδος: ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ CHAMPION KARNAK SONORA Άρθρο 2 Όπου στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών αναφέρεται ως διατηρητής ποικιλίας το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), νοείται ως τέτοιος ο «Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός Δήμητρα» (ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ»), όπως αυτός ιδρύθηκε με την αριθμ / απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β 2284/ ). Άρθρο 3 Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 24 Ιουλίου 2014 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ F Αριθμ. 6775/95986 (2) Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων προς σπορά οσπρίων και ορισμένων ψυχανθών. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Της παρ. 3 του άρθρου 7 και του άρθρου 28 του Ν. 1564/1985 «Οργάνωση παραγωγής και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών» (Α 164).

4 26836 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όρ γανα» (Α 98). 2. Το π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργού και Υφυπουργών» (Α 134) 3. Την αριθμ. Υ478/ απόφαση του Πρωθυ πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Παρασκευά Κουκουλόπουλου» (Β 1880/ ). 4. Την από γνωμοδότηση της Τεχνικής Επι τροπής Πολλαπλασιαστικού Υλικού 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο γισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος Τεχνικού Κανονισμού είναι η θέσπιση των ειδικών όρων και προϋποθέσεων για τον έλεγχο και τη πιστοποίηση των σπόρων σποράς οσπρίων και ορισμένων ψυχανθών που παράγονται και εμπορεύο νται στη χώρα μας και των σπόρων σποράς οσπρίων και ορισμένων ψυχανθών που εμπορεύονται στη χώρα μας και προορίζονται για τη παραγωγή αγροτικών προϊόντων. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής 1. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται στα παρακάτω είδη οσπρίων και ψυχανθών: ΟΣΠΡΙΑ 1. Φακή (Lens culinaris) 2. Ρεβίθι (Cicer arietinum L) 3. Κουκί Βρώσιμο (Vicia faba L) 4. Λαθούρι Βρώσιμο (Lathyrus sativus) 5. Λαθούρι Ώχρος (Lathyrus occhrus) 6. Λαθούρι Κλυμένο (Lathyrus clymenum) 7. Φασόλια Κοινά (Phaseolus vulgaris L) 8. Φασόλια Γίγαντες (Phaseolus coccineus L) 9. Φασόλια Μαυρομάτικα (Vigna unguiculata) ΨΥΧΑΝΘΗ 1. Λαθούρι Ερέβινθος (Lathyrus cicera L) 2. Ρεβίθι Κτηνοτροφικό (Cicer arietinum L) 3. Ρόβη (Vicia ervilia L) 4. Τριφύλλι Υπόγειο (Trifolium subterraneum L) 5. Αγριοτρίφυλλο (Medicago polymorpha L) 6. Μηδική Δενδρώδης (Medicago arborea L) 7. Μελίλωτος (Melilotus officinalis) και στους σπόρους προς σπορά των κατηγοριών προ βασικοί, βασικοί, πιστοποιημένοι Α και Β γενεάς και εμπο ρικοί σε ορισμένα είδη ως εξής: α) Προβασικοί σπόροι: Οι σπόροι προς σπορά που: αα) Προέρχονται από σπόρους προγενέστερους του προβασικού και έχουν παραχθεί με την ευθύνη του δημι ουργού ή διατηρητή σύμφωνα με τις αποδεκτές μεθόδους, σε ότι αφορά στη διατήρηση της ποικιλίας. ββ) Προορίζονται για τη παραγωγή σπόρων προς σπορά είτε της κατηγορίας «βασικοί σπόροι» είτε της κατηγορίας «πιστοποιημένοι σπόροι». γγ) Πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ για τους προβασικούς σπόρους. δδ) Έχει διαπιστωθεί μετά από επίσημη εξέταση ότι τηρήθηκαν οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις. β) βασικοί σπόροι: Οι σπόροι προς σπορά που: αα) Προέρχονται από προβασικούς σπόρους. ββ) Προορίζονται για τη παραγωγή σπόρων της κατη γορίας «πιστοποιημένοι σπόροι». γγ) Πληρούν με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρ θρου 4 τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στα παραρ τήματα Ι και ΙΙ για τους βασικούς σπόρους. δδ) Έχει διαπιστωθεί μετά από επίσημη εξέταση ότι τηρήθηκαν οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις. γ) Πιστοποιημένοι σπόροι Α γενεάς: Οι σπόροι προς σπορά που: αα) Προέρχονται απευθείας από προβασικούς ή βασι κούς σπόρους. ββ) Προορίζονται για τη παραγωγή σπόρων της κατη γορίας «πιστοποιημένοι σπόροι Β γενεάς» ή για άλλους σκοπούς εκτός από τη παραγωγή σπόρων προς σπορά. γγ) Πληρούν με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρ θρου 4 τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στα παραρτή ματα Ι και ΙΙ για τους πιστοποιημένους σπόρους Α γενεάς. δδ) Έχει διαπιστωθεί μετά από επίσημη εξέταση ότι τηρήθηκαν οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις. δ) Πιστοποιημένοι σπόροι Β γενεάς: Οι σπόροι προς σπορά που: αα) Προέρχονται απευθείας από προβασικούς, βασικούς ή πιστοποιημένους σπόρους Α γενεάς. ββ) Προορίζονται για άλλους σκοπούς εκτός από τη παραγωγή σπόρων σποράς. γγ) Πληρούν με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρ θρου 4 τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στα παραρτή ματα Ι και ΙΙ για τους πιστοποιημένους σπόρους Α γενεάς. δδ) Έχει διαπιστωθεί μετά από επίσημη εξέταση ότι τηρήθηκαν οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις. ε) Εμπορικοί σπόροι: οι σπόροι προς σπορά, αα) που ικανοποιούν το κριτήριο της ταυτότητας του είδους ββ) που πληρούν με την επιφύλαξη του άρθρου 4 τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα παραρτήματα Ι (εκτός της ποικιλιακής καθαρότητας) και ΙΙ για τους εμπο ρικούς σπόρους προς σπορά. γγ) για τους οποίους έχει διαπιστωθεί μετά από επίσημη εξέταση ότι τηρήθηκαν οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις. 2. Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται οι διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης / «Γενικός Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων προς σπορά φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κτηνοτροφικών φυτών και οσπρίων, κηπευτικών και κονδύλων πατάτας για φύτευση» (ΦΕΚ 469/Β/1987), όπως τροποποιήθηκε και ισχύ ει. Δεν ισχύουν οι διατάξεις της ανωτέρω κοινής υπουργι κής απόφασης που αφορούν σε θέματα που ρυθμίζονται με τη παρούσα απόφαση. Άρθρο 3 Παραγωγή Πιστοποίηση Εμπορία 1. Οι σπόροι σποράς οσπρίων και λοιπών ψυχανθών που παράγονται και διακινούνται στη Χώρα, πρέπει να ανήκουν σε ποικιλίες που είναι γραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών Φυτικών ειδών. Σε αντίθετη περίπτω ση πρέπει να έχουν παραχθεί σύμφωνα με τις προϋπο θέσεις που προβλέπονται στην αριθμ / απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί μων «Προϋποθέσεις χορήγησης έγκρισης αναπαραγωγής ποικιλιών φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κτηνοτροφικών φυτών και οσπρίων, κηπευτικών και κονδύλων πατάτας

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) για φύτευση μη εγγεγραμμένων στον Εθνικό κατάλογο» (ΦΕΚ 1212/Β/2003). 2. Οι σπόροι προς σπορά οσπρίων και λοιπών ψυχανθών δεν τίθενται σε εμπορία, εκτός εάν έχουν πιστοποιηθεί επίσημα ως σπόροι προς σπορά προβασικοί, ή βασικοί ή πιστοποιημένοι Α και Β γενεάς και πληρούν τις προϋπο θέσεις του παραρτήματος ΙΙ. 3. Οι σπόροι σποράς των ειδών: 1. Κουκί Βρώσιμο (Vicia faba L) 2. Λαθούρι Βρώσιμο (Lathyrus sativus) 3. Λαθούρι Ώχρος (Lathyrus occhrus) 4. Λαθούρι Κλυμένο (Lathyrus clymenum) 5. Λαθούρι Ερέβινθος (Lathyrus cicera L) 6. Ρόβη (Vicia ervilia L) 7. Τριφύλλι Υπόγειο (Trifolium subterraneum L) 8. Αγριοτρίφυλλο (Medicago polymorpha L) 9. Μηδική Δενδρώδης (Medicago arborea L) 10. Μελίλωτος (Melilotus officinalis) μπορούν να τίθενται σε εμπορία μόνον αν πρόκειται για σπόρους που πιστοποιήθηκαν επίσημα ως «βασικοί σπόροι» ή «πιστοποιημένοι σπόροι» ή «εμπορικοί σπόροι». Οι προδιαγραφές όλων των παραρτημάτων, εκτός της παραγράφου 5 του παραρτήματος Ι που αναφέρεται στη ποικιλιακή καθαρότητα, ισχύουν και για τη κατηγορία «εμπορικοί σπόροι». 4. Οι σπόροι προς σπορά οσπρίων και λοιπών ψυχανθών που προέρχονται από Τρίτη Χώρα ή άλλη Χώρα της ΕΕ και προορίζονται για παραγωγή και εμπορία στη Χώρα μας, με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 θα πρέπει να έχουν παραχθεί και πιστοποιηθεί με σύστημα ελέγχου και πιστο ποίησης παρόμοιο του παρόντος Τεχνικού Κανονισμού. Άρθρο 4 Κατ εξαίρεση πιστοποίηση και εμπορία 1. Επιτρέπεται μετά από έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσί ας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατά παρέκκλιση του άρθρου 3 η επίσημη πιστοποίηση και εμπορία σπόρων προς σπορά που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του παραρτήματος ΙΙ ως προς τη βλαστικό τητα. Στη περίπτωση αυτή, η βλαστικότητα σημειώνεται σε ειδική ετικέτα που φέρει τα στοιχεία της σποροπαρα γωγικής επιχείρησης και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 65% για την κατηγορία βασικοί σπόροι και 70% για τις κατηγορίες πιστοποιημένοι και εμπορικοί σπόροι. 2. Σε περίπτωση εμφάνισης δυσκολιών εφοδιασμού της αγοράς σε πιστοποιημένους σπόρους προς σπορά των ειδών του άρθρου 2 εφαρμόζεται η παρ. 8 του άρθρου 16 του Ν. 1564/1985 (Α 164), όπως τροποποιήθηκε με το εδάφιο 8 της παρ. 10 του άρθρου 2 του Ν. 2040/1992 (Α 70) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις». Άρθρο 5 Δειγματοληψία Βάρος σπορομερίδας και δείγματος 1. Η δειγματοληψία για την επίσημη εξέταση των σπό ρων προς σπορά, κατά τη πιστοποίηση και κατά τη διάρ κεια της εμπορίας, γίνεται επίσημα και σύμφωνα με τις κατάλληλες μεθόδους. 2. Σπορομερίδα είναι μια καθορισμένη ποσότητα σπόρου επαρκώς ομοιογενής που προέρχεται: α) Από τη σπορά ενός αγρού με σπόρους της αυτής σπορομερίδας και πληροί τις προδιαγραφές του παρό ντος κανονισμού. β) Από τη σπορά διαφόρων αγρών με σπόρους της αυτής σπορομερίδας και πληροί τις προδιαγραφές του παρόντος κανονισμού. γ) Από τη σπορά διαφόρων αγρών με σπόρους διαφό ρων σπορομερίδων και πληροί τις προδιαγραφές του παρόντος κανονισμού. 3. Το μέγιστο βάρος μιας σπορομερίδας, το ελάχιστο βάρος του υποβαλλομένου δείγματος από μια σπορο μερίδα και το βάρος δείγματος που λαμβάνεται από το τελευταίο για τις επίσημες εξετάσεις των σπόρων προς σπορά, αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ. Άρθρο 6 Σήμανση Σφράγιση συσκευασιών 1. Οι σπόροι προς σπορά όλων των κατηγοριών, τίθε νται σε εμπορία σε επαρκώς ομοιογενείς σπορομερίδες και συσκευασίες που σφραγίζονται επίσημα ή κάτω από επίσημο έλεγχο, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μη μπορεί να ανοιχθούν χωρίς να καταστραφεί το σύστημα σφράγισης ή χωρίς η επίσημη ετικέτα που προβλέπεται στο άρθρο αυτό, να φέρει ίχνη επέμβασης. 2. Οι μέθοδοι που εφαρμόζονται για την εξασφάλιση της επίσημης σφράγισης, αναφέρονται στο άρθρο 15 της / απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικο νομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Γενικός τεχνικός κανονισμός ελέγχου και πιστοποίησης σπόρων σποράς φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κτηνοτροφικών φυ τών και οσπρίων, κηπευτικών και κονδύλων πατάτας για φύτευση» (ΦΕΚ 469 Β). 3. Είναι δυνατόν να διενεργηθούν μια ή περισσότερες νέες σφραγίσεις μόνον επίσημα ή υπό επίσημο έλεγχο. Στη περίπτωση αυτή, αναγράφεται στην επίσημη ετικέ τα η Υπηρεσία που διενήργησε τη νέα σφράγιση και η ημερομηνία αυτής. Οι περιπτώσεις που επιτρέπονται οι νέες σφραγίσεις είναι: α) Εάν έχουν καταστραφεί τα μέσα συσκευασίας. β) Εάν έχουν καταστραφεί οι επίσημες σφραγίσεις. γ) Εάν έχουν υποβαθμισθεί οι σπορομερίδες μετά από επίσημο έλεγχο. 4. Οι συσκευασίες των προβασικών, βασικών, πιστοποι ημένων και εμπορικών σπόρων προς σπορά: α) Φέρουν εξωτερικά επίσημη ετικέτα που δε χρησιμο ποιήθηκε ακόμα και οι ενδείξεις της οποίας αναφέρονται στο παράρτημα IV. Το χρώμα της ετικέτας είναι λευκό με διαγώνια μωβ γραμμή για τους προβασικούς, λευκό για τους βασικούς, μπλε για τους πιστοποιημένους Α γενεάς, κόκκινο για τους πιστοποιημένους Β γενεάς και καφέ για τους εμπορικούς σπόρους προς σπορά. Η ετικέτα μπορεί να είναι συρραπτόμενη, αυτοκόλλητη ή άλλης μορφής. β) Περιέχουν επίσημο σημείωμα του ίδιου χρώματος με την ετικέτα στο οποίο αναγράφονται τουλάχιστον τα στοιχεία (4), (5) και (6) του παραρτήματος IV. Σε περίπτω ση χρήσης αυτοκόλλητης ετικέτας δεν είναι απαραίτητη η χρήση του παραπάνω επίσημου σημειώματος. Όταν γίνεται επανεξέταση της σπορομερίδας, τουλάχιστον για τη βλαστικότητα, επικολλάται αυτοκόλλητη ταινία στην οποία αναφέρονται ο μήνας, ο χρόνος καθώς και η επί σημη αρχή που διενήργησε την επανεξέταση. γ) Φέρουν ετικέτα επιχείρησης ή ανεξίτηλη εκτύπωση ή σφραγίδα. Η ετικέτα της επιχείρησης συντάσσεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μη συγχέεται με την επίσημη ετι κέτα. Τα ελάχιστα στοιχεία που πρέπει να αναγράφονται στις παραπάνω περιπτώσεις είναι: αα) Η επωνυμία, η διεύθυνση ή το εμπορικό σήμα της επιχείρησης. ββ) Το είδος και η ποικιλία. γγ) Αναφορά σε χρήση φυτοφαρμάκων και λοιπών προ σθετικών.

6 26838 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 7 Μεταβατικές διατάξεις 1. Τα αποθέματα σπόρων σποράς των οσπρίων και ψυ χανθών του άρθρου 2, παραγωγής έτους 2014 και προ ηγούμενων ετών, πρέπει να καταγραφούν από τα κατά τόπους ΚΕΠΠΥΕΛ εντός τριμήνου από την έκδοση της παρούσας κατά είδος, ποικιλία και έτος παραγωγής και αφού κριθούν κατάλληλα μπορούν να διατεθούν κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρούσας, για τις ανάγκες σποράς των καλλιεργητών του έτους 2015 και για τις ανάγκες σποροπαραγωγής του έτους Στη περίπτω ση αυτή επί των συσκευασιών επικολλάται ετικέτα του φορέα παραγωγής στην οποία αναγράφεται το είδος, η ποικιλία, ο αριθμός σπορομερίδας, ο τομέας παραγωγής, το έτος παραγωγής και το δηλωμένο καθαρό ή μεικτό βάρος. Δείγματα από τις ποσότητες σπόρων που θα χρη σιμοποιηθούν για τη σποροπαραγωγή του έτους 2015, θα σταλούν στις αρμόδιες Υπηρεσίες για μετέλεγχο και εργαστηριακό έλεγχο. Τα αποτελέσματα των μετελέγχων θα εφαρμοστούν κατά τη τελική πιστοποίηση. 2. Οι ποσότητες των προαναφερθέντων αποθεμάτων που δεν θα διατεθούν σύμφωνα με τη παράγραφο 1 μπορεί να πιστοποιηθούν εφόσον πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις για τη ποικιλιακή καθαρότητα και τις προ ϋποθέσεις των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ. 3. Για τον έλεγχο των προϋποθέσεων της παραγράφου 2 αντιπροσωπευτικά δείγματα που θα ληφθούν επίσημα μετά από σχετική αίτηση των κατόχων των σπόρων θα σταλούν στις αρμόδιες προς τούτο Υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ, στον κατάλληλο χρόνο για τη διενέργεια μετελέγχων και των απαραίτητων εργαστηριακών εξετάσεων για την πιστοποίηση των σπόρων. Άρθρο 8 Παραρτήματα Προσαρτώνται στη παρούσα απόφαση τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της και έχουν ως εξής:

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Παράρτημα Ι Προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί η καλλιέργεια 1. Οι καλλιέργειες της προηγούμενης τριετίας του αγρού σποροπαραγωγής δεν πρέπει να είναι ασυμβίβαστες με τη παραγωγή σπόρων των ειδών και των ποικιλιών των καλλιεργειών και οι αγροί σποροπαραγωγής πρέπει να είναι επαρκώς απαλλαγμένοι από τέτοια φυτά (εθελοντές), που προέρχονται από προηγούμενες καλλιέργειες. 2. Οι ελάχιστες αποστάσεις των σποροκαλλιεργειών από κοινές καλλιέργειες για την αποφυγή ανεπιθύμητων επικονιάσεων και την μεταφορά παθογόνων είναι: ΟΣΠΡΙΑ Κατηγορία σπόρου Προβασικός Πιστοποιημένος Πιστοποιημένος Είδος σπόρου (μέτρα) (μέτρα) Α γενεάς (μέτρα) Β γενεάς (μέτρα) Φακή (Lens culinaris) Ρεβίθι (Cicer arietinum L) Κουκί Βρώσιμο (Vicia faba L) Λαθούρι Βρώσιμο (Lathyrus sativus) Λαθούρι Ώχρος (Lathyrus occhrus) Λαθούρι Κλυμένο (Lathyrus clymenum) Φασόλια Κοινά (Phaseolus vulgaris L) Φασόλια Γίγαντες (Phaseolus coccineus L) Φασόλια Μαυρομάτικα (Vigna unguiculata) ΨΥΧΑΝΘΗ Λαθούρι Ερέβινθος (Lathyrus cicera L) Ρεβίθι Κτηνοτροφικό (Cicer arietinum L) Ρόβη (Vicia ervilia L) Τριφύλλι Υπόγειο (Trifolium subterraneum L) Αγριοτρίφυλλο (Medicago polymorpha L) Μηδική Δενδρώδης (Medicago arborea L) Μελίλωτος (Melilotus officinalis) Η καλλιέργεια πρέπει να παρουσιάζει επαρκή ποικιλιακή ταυτότητα και καθαρότητα και ικανοποιητική ανάπτυξη, η δε παρουσία ζιζανίων και επιβλαβών οργανισμών, να είναι στα κατώτερα ανεκτά όρια. 4. Οι καλλιεργητικές συνθήκες του αγρού και το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας (περίοδος άνθισης), πρέπει να είναι τέτοια ώστε να επιτρέπουν τον ικανοποιητικό έλεγχο της ποικιλιακής ταυτότητας, της καθαρότητας και της φυτοϋγειονομικής κατάστασης. 5. Για τον έλεγχο των προβασικών και βασικών σπόρων προς σπορά, γίνονται τουλάχιστον δύο (2) καλλιεργητικοί έλεγχοι, ενώ για τον έλεγχο των πιστοποιημένων, τουλάχιστον ένας (1). Οι καλλιέργειες όλων των ειδών του παρόντος κανονισμού εκτός από τα είδη Vicia faba L, Trifolium subterraneum L και Medicago polymorpha L έχουν επαρκή ποικιλιακή καθαρότητα όταν ο μέγιστος αριθμός αποκλινόντων φυτών από τη ποικιλία είναι 1 (ένα) φυτό ανά 30 τ.μ. για τους βασικούς σπόρους και 1 (ένα) φυτό ανά 10 τ.μ. για τους πιστοποι ημένους σπόρους. Τα είδη Vicia faba L, Trifolium subterraneum L και Medicago polymorpha L έχουν επαρκή ποικιλιακή καθαρότητα ως ακολούθως: ΕΙΔΟΣ Κατηγορία σπόρου Ελάχιστη ποικιλιακή καθαρότητα (%) Vicia faba L Προβασικοί Βασικοί 99,7 Πιστοποιημένοι Α γενεάς 99,0 Πιστοποιημένοι Β γενεάς 98,0 Trifolium subterraneum & Medicago polymorpha Προβασικοί Βασικοί 99,5 Πιστοποιημένοι Α γενεάς 98,0 Πιστοποιημένοι Β γενεάς 95,0 6. Το μέγεθος, ο αριθμός και η κατανομή των τμημάτων του αγρού που πρέπει να ελεγχθούν, για να εξετασθεί η τήρηση των προϋποθέσεων του παρόντος παραρτήματος καθορίζονται σύμφωνα με τις κατάλληλες μεθόδους και πρακτικές.

8 26840 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Παράρτημα ΙΙ Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι σπόροι προς σπορά 1. Η παρουσία ζημιών από εχθρούς και ασθένειες που μειώνουν την αξία της χρησιμότητας των σπόρων, είναι ανεκτή μόνο στα μικρότερα δυνατά όρια. 2. Η ανοχή σε ζώντα έντομα είναι μηδενική. 3. Οι σπόροι πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: Είδος Κατηγορία Ανώτατη περιεκτικό τητα των σκληρών σπόρων προς σπορά (% των καθαρών σπόρων) Ελάχιστη βλαστική Ικανότητα (% των καθαρών σπόρων) Ελάχιστη ειδική καθαρό τητα (%του βάρους) Άλλα φυτικά είδη Ανώτατη περιεκτικότητα σε αριθμό σπόρων προς σπορά άλλων φυτικών ειδών σε ένα δείγμα προβλεπόμενο στο Παράρτημα ΙΙΙ στήλη 4 Cuscuta spp. Oro banche spp. Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana Rumex sp Πλην Rumex acetocella Rumex maritimus Agrostema githago Φακή (Lens culinaris) Ρεβίθι (Cicer arietinum L) Κουκί Βρώσιμο (Vicia faba L) Λαθούρι Βρώσιμο (Lathyrus sativus) Λαθούρι Ώχρος (Lathyrus occhrus) Λαθούρι Κλυμένο (Lathyrus clymenum) Φασόλια Κοινά (Phaseolus vulgaris L) Φασόλια Γίγαντες (Phaseo lus coccin eus L) Φασόλια Μαυρομά τικα (Vigna unguiculata)

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Λαθούρι Ερέβινθος (Lathyrus cicera L) Ρεβίθι Κτη νοτροφικό (Cicer arieti num L) Ρόβη (Vicia ervil ia L) Τριφύλλι Υπόγειο (Trifolium subterrane um L) Αγριοτρί φυλλο (Medica go polymor pha L) Μηδική Δενδρώ δης (Medicago arborea L) Μελίλωτος (Melilotus officinalis) Σημείωση 1. Οι έλεγχοι θα γίνονται σύμφωνα με τους κανόνες του ISTA Παράρτημα ΙΙΙ Βάρος σπορομερίδας και δειγμάτων Είδος Μέγιστο βάρος Σπορομερίδας (Τόνοι) Ελάχιστο βάρος δείγματος που πρέπει να λαμβάνεται από μια Σπορομερίδα (γρ.) Βάρος δείγματος για τις εξετάσεις που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙ (στήλες 6 έως 11) (γρ.) Φακή (Lens culinaris) Ρεβίθι (Cicer arietinum L) Κουκί Βρώσιμο (Vicia faba L) Λαθούρι Βρώσιμο (Lathyrus sativus) Λαθούρι Ώχρος (Lathyrus occhrus) Λαθούρι Κλυμένο (Lathyrus clymenum) Φασόλια Κοινά (Phaseolus vulgaris L) Φασόλια Γίγαντες (Phaseolus coccineus L) Φασόλια Μαυρομάτικα (Vigna unguiculata)

10 26842 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Λαθούρι Ερέβινθος (Lathyrus cicera L) Ρεβίθι Κτηνοτροφικό (Cicer arietinum L) Ρόβη (Vicia ervilia L) Τριφύλλι Υπόγειο (Trifolium subterraneum L) Αγριοτρίφυλλο (Medicago polymorpha L) Μηδική Δενδρώδης (Medicago arborea L) Μελίλωτος (Melilotus officinalis) Παράρτημα ΙV Σήμανση Α. Επίσημη ετικέτα Ι. Απαιτούμενες ενδείξεις 1. ΕΛΛΑΣ EL Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Υπηρεσία ελέγχου και πιστοποίησης 2. Είδος με βοτανική και κοινή ονομασία 3. Ποικιλία που μπορεί να αναφέρεται και με λατινικούς χαρακτήρες 4. Κατηγορία 5. Αριθμός σπορομερίδας 6. Χώρα παραγωγής 7. Μήνας και έτος σφράγισης 8. Δηλωμένο καθαρό ή μικτό βάρος 9. Σε περίπτωση χρήσης κοκκωδών φυτοφαρμάκων, υλι κών επένδυσης ή άλλων στερεών προσθετικών, η ένδειξη της φύσης των προσθετικών και η κατά προσέγγιση σχέ ση μεταξύ του βάρους αυτών και του συνολικού βάρους. ΙΙ. Ελάχιστες διαστάσεις 110 χιλ. χ 67 χιλ. Β. Ετικέτα και έγγραφα που προβλέπονται σε περίπτωση σπόρων που δεν έχουν πιστοποιηθεί οριστικά και έχουν συλλεγεί σε άλλο Κράτος. Ι. Απαιτούμενες ενδείξεις για την επίσημη ετικέτα 1. αρχή αρμόδια για τον επιτόπιο έλεγχο και Κράτος ή τα αρχικά του 2. Είδος 3. Ποικιλία που μπορεί να αναφέρεται και με λατινικούς χαρακτήρες 4. Κατηγορία 5. Σχετικός αριθμός του αγρού ή της σπορομερίδας 6. Δηλωμένο καθαρό ή μικτό βάρος 7. Οι λέξεις «σπόροι που δεν έχουν πιστοποιηθεί ορι στικά» ΙΙ. Χρώμα ετικέτας Το χρώμα της ετικέτας είναι γκρί ΙΙΙ. Απαιτούμενες ενδείξεις για το επίσημο έγγραφο 1. Αρμόδια αρχή που εκδίδει το έγγραφο 2. Είδος με τη βοτανική ή τη κοινή ονομασία 3. Ποικιλία που αναφέρεται τουλάχιστον με λατινικούς χαρακτήρες 4. Κατηγορία 5. Αριθμός σπορομερίδας των χρησιμοποιηθέντων σπό ρων προς σπορά και όνομα της χώρας ή των χωρών που πραγματοποίησαν τη πιστοποίηση των σπόρων αυτών 6. Σχετικός αριθμός του αγρού ή της σπορομερίδας 7. Έκταση που καλλιεργήθηκε για τη παραγωγή της σπορομερίδας που καλύπτεται από το έγγραφο 8. Ποσότητα συλλεγέντων σπόρων και αριθμός συσκευ ασιών 9. Βεβαίωση ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να πληροί η καλλιέργεια από την οποία προέρχονται οι σπόροι 10. Ενδεχόμενα αποτελέσματα προκαταρκτικής ανάλυ σης των σπόρων Άρθρο 9 Έναρξη ισχύος Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο σίευσή της, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 24 Ιουλίου 2014 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

11

12 26844 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Δγγξαθή, αλαλέσζε θαη δηαγξαθή πνηθηιηώλ από ηνλ Δζληθό Καηάινγν Πνηθηιηώλ Καιιηεξγνύκελσλ Φπηηθώλ Δηδώλ» ΑΠΟΦΑΖ

ΘΔΜΑ: «Δγγξαθή, αλαλέσζε θαη δηαγξαθή πνηθηιηώλ από ηνλ Δζληθό Καηάινγν Πνηθηιηώλ Καιιηεξγνύκελσλ Φπηηθώλ Δηδώλ» ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΗΡΟΩΝ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Σμήμαηα: Α, Β, Γ Σατ. Γ/νζη: Καπλνθνπηεξίνπ 6 Σατ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 743 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανανέωση αναγνώρισης «EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.06.28 16:37:24 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 718 21 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας μεταδημότευ σης υποψηφίου σε δημοτικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2631 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 196008 Απλούστευση και ένταξη στο σύστημα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης των Ενιαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14889 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 990 22 Απριλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Α 7788/633 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Α 33824/2683/30 09 2004 (Β 1514) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 229 16 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1007/56359 Επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών τμήμα τος χειμάρρου Αμύρου, ρέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.08.22 12:09:48 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα όσπρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Αριθμ. τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 215 30 Σεπτεµβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4018 Αναδιοργάνωση του συστήµατος αδειοδότησης για τη διαµονή αλλοδαπών στη χώρα υπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1133 9 Νοεμβρίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1415025587 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2662 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1β/ΓΠ οικ 123827 Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142 11 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3679 Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Συµφωνίας για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ Κορυδαλλός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα