Προκήρυξη. Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού για την προµήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και ιακοµιστών (servers) της Ε.Β.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προκήρυξη. Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού για την προµήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και ιακοµιστών (servers) της Ε.Β.Ε."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Αθήνα Πανεπιστηµίου Αθήνα Πληρ. Κ. Ευµορφούτσικου Αρ. Πρωτ.: 728 Τηλ Fax ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Προκήρυξη Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού για την προµήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και ιακοµιστών (servers) της Ε.Β.Ε. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις, όπως ισχύουν 1. Του Ν.3149/2003 "Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, ηµόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 141/Α/2003), 2. Του Π.. 118/2007, (ΦΕΚ 150/Α/2007) Κανονισµός Προµηθειών του ηµοσίου 3. Του Ν 496/74 «περί Λογιστικού των ΝΠ» και του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/ ) «Περί ηµοσίου Λογιστικού,ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύσει µε το Ν. 3871/2010, 4.Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ19/Α/95) περί «Προµήθειες του ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», αυτές ισχύουν, 5.Την αριθµ /739/ (ΦΕΚ1291/Β/ ) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων 6. Του Π.. 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 7.Toυ N.3861/2010 Eνίσχυση της διαφάνειας. Και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/ ) 8.Την αριθµ /739/ (ΦΕΚ1291/Β/ ) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων», 9.Το αρ. 14/ Απόσπασµα του Εφορευτικού Συµβουλίου της ΕΒΕ «Σύσταση Επιτροπών της ΕΒΕ» και το αρ. πρωτ.:19/ έγγραφο της Ε.Β.Ε. 10. Το µε αρ. πρωτ. 2614/ έγγραφο πρωτογενούς αιτήµατος µε αριθµό Α ΑΜ : 13REQ της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος 11. Την µε αρ. πρωτ.: 2669/ (Α ΑΜ 13PROC ) Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού 12.Την αριθµ. 15/ (Α Α ΒΙ6546ΨΖ2Μ-Τ0 ) απόφαση του Εφορευτικού Συµβουλίου της Ε.Β.Ε. µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια Πρόχειρου Επαναληπτικού Μειοδοτικού ιαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. 13.Την µε αριθµ. πρωτ.2645/ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, πίστωσης ,00 (Α..Α. BΛΓ746ΨΖ2Μ-ΥΞΙ) και Α ΑΜ:13REQ την 347/ Απόφαση Ανάκλησης (Α Α ΒΙΚΝ46ΨΖ2Μ-5Λ3) και την 368/ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α Α ΒΙΚΖ46ΨΖ2Μ-02Κ) που καταχωρήθηκε Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της Υπηρεσίας µας µε αριθµό :23 14.Την ανάγκη της εύρυθµης λειτουργίας της ΕΒΕ. 1

2 Αποφασίζουµε 1.Προκηρύσσουµε Επαναληπτικό Πρόχειρο Μειοδοτικό ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, ανά τιµή οµάδας, για προµήθεια 30 Ηλεκτρονικών Υπολογιστών νέας τεχνολογίας για τον εκσυγχρονισµό των λειτουργιών πληροφόρησης και εργασίας της Ε.Β.Ε., και 10 διακοµιστών (servers) υψηλών προδιαγραφών για την υποστήριξη των µηχανογραφικών αναγκών της Ε.Β.Ε. συνολικής δαπάνης κατ ανώτατο όριο ,33 πλέον Φ.Π.Α. ή ,00 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές του παραρτήµατος Α και τους πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς του Παραρτήµατος Β που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας διακήρυξης. Γίνονται δεκτές προσφορές για µία ή περισσότερες οµάδες των υπό προµήθεια ειδών, σύµφωνα πάντα µε τους επιµέρους προϋπολογισµούς, όπως αναφέρονται κατωτέρω ανά ΟΜΑ Α. ε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές που υποβάλλονται για µέρος µόνο των ζητουµένων ειδών Οµάδος. Η κατακύρωση θα γίνει ξεχωριστά για κάθε οµάδα, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων, Αρ. Έργου 2000ΣΕ και τον ΚΑΕ 9429 του Προϋπολογισµού της ΕΒΕ του Οικον. Έτους Οι υποψήφιοι ανάδοχοι µπορούν να καταθέσουν προσφορά είτε για το σύνολο των προς προµήθεια ειδών είτε για µέρος µόνο των ζητούµενων ειδών. Η κατακύρωση θα πραγµατοποιηθεί µε το σύστηµα των πολλαπλών αναδόχων πάντα µε κριτήριο κατακύρωσης τη χα- µηλότερη τιµή ανά τιµή µονάδας. Η παρούσα διακήρυξη µε τα παραρτήµατα βρίσκεται δηµοσιευµένη στην ιστοσελίδα της Ε- θνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση Ηµεροµηνία διαγωνισµού ορίζεται η Ηµέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.µ. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό µπορούν να υποβάλλουν προσφορά σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο µέχρι την ευτέρα και ώρα 2.30µ.µ. στη Γραµµατεία της ΕΒΕ (Πρωτόκολλο) Πανεπιστηµίου 32, Αθήνα. Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. 2. Γενικά στοιχεία διαγωνισµού Αναθέτουσα Αρχή ιαγωνισµός Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος Πρόχειρος διαγωνισµός σε Ευρώ µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών ανά οµάδα Αντικείµενο Προµήθεια : 30 Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 10 ιακοµιστές (servers) Τόπος Παράδοσης Eθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Πανεπιστηµίου 32, Αθήνα Παράδοση υλικών Εντός δέκα (10) ηµερών από την υπογραφή της Σύµβασης. 2

3 Προϋπολογισθείσα δαπάνη Προϋπολογισµός που βαρύνει το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων ιάρκεια ισχύος προσφορών Φόρος Εισοδήµατος Ν. 2198/94 άρθ. 24 Μέχρι του ποσού ,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ όπως κατανέµεται ανά οµάδα ΚΑΕ 9429 Εξήντα (60) ηµέρες από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού Κατά την πληρωµή θα παρακρατείται ο προβλεπόµενος φόρος εισοδήµατος όπως ισχύει 3. ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν- εκτός των προσκληθέντων - και: α) φυσικά ή νοµικά πρόσωπα β) ενώσεις ή κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά γ) συνεταιρισµοί που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. Ο όρος "ανάδοχος" αφορά όλες τις προαναφερθείσες στα (α), (β) και (γ)κατηγορίες. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής κριθεί αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης. 4.Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών 4.1.Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό µπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους -συνοδευόµενες από αίτηση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη παρούσα ιακήρυξη το αργότερο έως την ευτέρα και ώρα 14.30µ.µ στο Πρωτόκολλο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, Πανεπιστηµίου 32, Αθήνα. 4.2.Οι εκπρόθεσµες προσφορές δε λαµβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν, έστω και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε οποιαδήποτε αιτία του ταχυδροµείου, των διανοµέων, των µέσων συγκοινωνίας κτλ. 4.3Οι ενδιαφερόµενοι που θα συµµετάσχουν στον διαγωνισµό, ανεξαρτήτως του τρόπου παραλαβής της διακήρυξης, µπορούν να γνωστοποιήσουν, µέσω τηλεοµοιοτυπίας, την πρόθεσή τους στην ΕΒΕ. 5. ιάρκεια των προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό για 60 ηµέρες, προσµετρούµενες από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 13 του Π. 118/ (ΦΕΚ 150/Α/ ). Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος µικρότερο των 60 ηµερών απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν προκύψει θέµα παράτασης ισχύος των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή απευθύνει έγγραφο ερώτηµα προς τους προσφέροντες, δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν σχετικά µέσα σε οκτώ (8) ηµέρες. Ανακοίνωση επιλογής Αναδόχου µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσµεύει όµως τον προσφέροντα µόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεγέντος η ανάθεση γίνεται στο δεύτερο κατά σειρά. 6. ιάρκεια και προϋπολογισµός της προµήθειας: Ο/οι Αναδόχος/οι µε την υπογραφή της σύµβασης υποχρεούται να παραδώσει εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών τα προς προµήθεια υλικά όπως αυτά αναφέρονται στη σύµβαση. Ο συνολικός προϋπολογισµός της προµήθειας που θα αναλάβει να υλοποιήσει 3

4 ο/οι Ανάδοχος/οι ανέρχεται κατά ανώτατο όριο έως του ποσού των ,33 πλέον Φ.Π.Α. ή ,00 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και αναλύεται σε ΟΜΑ Α 1 : Προµήθεια διακοµιστών (servers) συνολικής δαπάνης κατά ανώτατο όριο ,00 ΟΜΑ Α 2 : Προµήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών συνολικής δαπάνης κατά ανώτατο όριο ,00 7.Σύνταξη και υποβολή προσφορών 7.1 Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, 7.2.Στον ενιαίο σφραγισµένο Φάκελο Προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α) η λέξη «Προσφορά» β) ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό, γ) ο αριθµός της διακήρυξης, δ) η ηµεροµηνία του διαγωνισµού, ε) τα στοιχεία του αποστολέα, στ) η οµάδα ή οι οµάδες για τις οποίες υποβάλλει προσφορά. Η διάρθρωση της Προσφοράς θα είναι η εξής: α)τα ικαιολογητικά συµµετοχής σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». Μέσα στο φάκελο θα περιλαµβάνονται δύο (2) αντίτυπα, το ένα εκ των οποίων θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και το δεύτερο την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ».Σε ένα από τα δύο αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και να µονογράφεται κάθε σελίδα του από τον Προσφέροντα. Το περιεχόµενο του Πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση ασυµφωνίας αυτών µε το Πρωτότυπο. β). Η Τεχνική Προσφορά σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Περιέχονται τόσοι σφραγισµένοι φάκελοι µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», όσες είναι και οι Οµάδες για τις οποίες καταθέτει προσφορά ο προσφέρων. Μέσα στο φάκελο κάθε οµάδας θα περιλαµβάνονται δύο (2) αντίτυπα, το ένα εκ των οποίων θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και το δεύτερο την ένδειξη«αντιγραφο». Σε ένα από τα δύο αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και να µονογράφεται κάθε σελίδα του από τον Προσφέροντα. Το περιεχόµενο του Πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση ασυµφωνίας αυτών µε το Πρωτότυπο. Κάθε φάκελος θα έχει όλες τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, και επιπλέον θα έχει την εξής ένδειξη: -αύξων αριθµός και πλήρης τίτλος της Οµάδας, της οποίας η Τεχνική Προσφορά περιέχεται στον φάκελο. Γ)Η Οικονοµική Προσφορά σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Περιέχονται τόσοι σφραγισµένοι φάκελοι µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», όσες είναι και οι οµάδες για τις οποίες καταθέτει προσφορά ο προσφέρων. Μέσα στο φάκελο κάθε οµάδας θα περιλαµβάνονται δύο (2) αντίτυπα, το ένα εκ των οποίων θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και το δεύτερο την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ».Σε ένα από τα δύο αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και να µονογράφεται 4

5 κάθε σελίδα του από τον Προσφέροντα. Το περιεχόµενο του Πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση ασυµφωνίας αυτών µε το Πρωτότυπο. Κάθε τέτοιος φάκελος θα έχει όλες τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, και επιπλέον θα έχει την εξής ένδειξη: -αύξων αριθµός και πλήρης τίτλος της Οµάδας, της οποίας η Οικονοµική Προσφορά περιέχεται στον φάκελο. Σε περίπτωση κοινοπρακτικού σχήµατος πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυµία και διεύθυνση, καθώς και ο αριθµός τηλεφώνου και φαξ όλων των µελών του. 7.3 Ο φάκελος «ικαιολογητικά Συµµετοχής θα πρέπει να περιλαµβάνει : Υπεύθυνη ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία ρητώς θα δηλώνεται ότι: η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης της οποίας έλαβε γνώση και ειδικότερα ως προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της, η προσφορά τους ισχύει για 60 ηµέρες από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού, ότι δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισµούς του Ελληνικού ηµοσίου και διαγωνισµούς του ηµοσίου στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτες χώρες, ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης σε περίπτωση αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισµού για λόγους δηµοσίου συµφέροντος, ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική του διαγωγή βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, και ότι δεν έχει διαπράξει βαρύ επαγγελµατικό παράπτωµα. Υπεύθυνη ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία 1. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν. 2. Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους: -δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στο άρθρο 6, παρ 2, περ. 1 του εδ. Α του Π. 118/ (ΦΕΚ150/Α/ ) -δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) εδ. Α της παρ.2 του άρθρου 6 του Π. 118/ (ΦΕΚ150/Α/ ) κατάσταση. -είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι -είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο 3. Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών της παρ.2 του άρθρου 6 και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρ. 20 του Π.. 118/ Υπεύθυνη ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα αναλαµβάνεται ρητώς επί ποινή αποκλεισµού η υποχρέωση παράδοσης εντός 30 ηµερών των υπό προµήθεια ειδών των οποίων θα α- ναδειχθεί µειοδότης. Παραστατικό νοµίµου εκπροσώπησης στο διαγωνισµό του υποψηφίου Αναδόχου. ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Το Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος συµµετέχει στο διαγωνισµό µέσω Αντιπροσώπου που δεν είναι νόµιµος εκπρόσωπός του, θα πρέπει να είναι: -Φυσικά πρόσωπα: πληρεξούσιο είτε απλή εξουσιοδότηση µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής. 5

6 -Α.Ε.: απόφαση.σ. εκπροσώπησης για τον εν λόγω διαγωνισµό ή πληρεξούσιο εκπροσώπησης από τον υποψήφιο ανάδοχο ή τον νόµιµο εκπρόσωπό του. -Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε.: Εταιρικό Ορισµού του ιαχειριστή και απλή εξουσιοδότηση µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής ή πληρεξούσιο εκπροσώπησης. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µαζί µε την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. Για τους Συνεταιρισµούς, βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. Σηµειώνεται ότι η ηµεροµηνία υπογραφής των υπευθύνων δηλώσεων καθώς και η ηµεροµηνία θεώρησης του γνησίου της υπογραφής, πρέπει µε ποινή αποκλεισµού, να ταυτίζεται µε την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς. 7.4 Η Τεχνική Προσφορά η οποία είναι συντεταγµένη σύµφωνα µε το Παράρτηµα Α Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας. Η Τεχνική προσφορά δεν αξιολογείται για την κατάταξη του υποψηφίου. Τα στοιχεία της χρησιµοποιούνται µόνο για τον αποκλεισµό προσφορών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της διακήρυξης (Παράρτηµα Α -Τεχνικές Προδιαγραφές)/ 7.5. Η «Οικονοµική Προσφορά» η οποία θα περιλαµβάνει υποχρεωτικά συµπληρωµένο -επί ποινή αποκλεισµού -τον πίνακα ανά Οµάδα για τον οποίο υποβάλλει προσφορά ο υποψήφιος Ανάδοχος, όπως αυτός περιγράφεται στο Παράρτηµα Β -Υπόδειγµα Οικονο- µικής Προσφοράς. -Οι τιµές των προσφορών θα αφορούν την εκάστοτε µονάδα µέτρησης (τεµάχιο, κουτί, συσκευασία, δεσµίδα κ.α.). -Οι τιµές των Προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ. Προσφορά που δεν περιλαµβάνει τιµή σε Ευρώ ή περιλαµβάνει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. -Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ, µπορεί να γίνεται µέχρι τρία δεκαδικά ψηφία και θα δίδεται αριθµητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά µεταξύ των δύο αναγραφών, υπερισχύει η τιµή που έχει αναγραφεί ολογράφως. -Εφόσον από τις προσφορές δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. -Οι τιµές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι Προσφέροντες δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλουν νέους πίνακες τιµών ή να τους τροποποιήσουν. -Στην τιµή περιλαµβάνονται όλες οι προβλεπόµενες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το ΦΠΑ, για παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη. 8.Αξιολόγηση προσφορών Η αξιολόγηση των προσφορών πραγµατοποιείται σε µία (1) φάση που περιλαµβάνει τα παρακάτω επιµέρους στάδια: 1.Παραλαβή των φακέλων και αποσφράγιση προσφορών 2.Έλεγχος δικαιολογητικών 3.Άνοιγµα τεχνικής προσφοράς 4. Αξιολόγηση οικονοµικής προσφοράς 5.Επιλογή αναδόχου Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 6

7 καθαρογραµµένη ή µονογραµµένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά θα απορρίπτεται, εάν σ αυτήν υπάρχουν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Ο χρόνος πρόσβασης των συµµετεχόντων στα δικαιολογητικά σύµφωνα µε το άρθρο 19 του Π.. 118/07, ορίζεται εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία αποσφράγισης των προσφορών. 9.Απόρριψη Προσφορών Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύµφωνες µε όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της διακήρυξης, ενώ είναι δυνατό, κατά την κρίση της Επιτροπής ιαγωνισµού, να θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές που παρουσιάζουν ασήµαντες αποκλίσεις ή περιορισµούς. Ως ασήµαντες αποκλίσεις ή περιορισµοί νοούνται οι αποκλίσεις και οι περιορισµοί που δεν επηρεάζουν την έκταση του Έργου ή την ποιότητα εκτέλεσής του, δεν περιορίζουν σε κανένα σηµείο τα δικαιώµατα της Αναθέτουσας Αρχής ή τις υποχρεώσεις του Προσφέροντος και δεν θίγουν την αρχή της ίσης µεταχείρισης των Προσφερόντων. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απορρίψει αιτιολογηµένα, προσφορά, µετά σχετική εισήγηση της Επιτροπής ιενέργειας του ιαγωνισµού. Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά που: -είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιµήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή/και αιρέσεις, -αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά, -αποτελεί εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολό της, είτε στα επιµέρους τµήµατα -δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα σχετικά κεφάλαια της παρούσας, -δεν περιλαµβάνει τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά και ειδικότερα την Υπεύθυνη ήλωση για την παράδοση των ειδών εντός τριάντα (30) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης -δεν περιλαµβάνει µε σαφήνεια τη προσφερόµενη τιµή. -η οικονοµική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισµό του έργου, -ορίζει χρόνο παράδοσης / υλοποίησης του έργου µεγαλύτερο του προβλεποµένου στην παρούσα, -ο χρόνος ισχύος της ορίζεται µικρότερος των 60 ηµερών από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού, -παρουσιάζει κατά την αιτιολογηµένη κρίση της Επιτροπής ιενέργειας του ιαγωνισµού ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας προκήρυξης, -δεν είναι σύµφωνη µε τους επί µέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, όπου αυτοί αναφέρονται. 9.Υπογραφή Σύµβασης Ο/οι υποψήφιος/οι ανάδοχος/οι που θα αναδειχθεί/ούν µειοδότης/τες, είναι υποχρεωµένος/οι να προσέλθουν εντός 10 ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτόν/ούς της απόφασης κατακύρωσης να υπογράψει/ουν τη σχετική σύµβαση. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παρότι κλήθηκε εγγράφως, δεν παρουσιάστηκε να υπογράψει τη σχετική σύµβαση, µέσα στην ταχθείσα ηµεροµηνία, κηρύσσεται έκπτωτος, µε Α- πόφαση του Αρµοδίου Οργάνου. Η Αναθέτουσα Αρχή σε αυτή την περίπτωση καλεί τον πρώτο επιλαχόντα για υπογραφή της σύµβασης και ακολουθείται αντίστοιχα η ίδια διαδικασία. Ο έκπτωτος Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζηµιά που προξένησε στην Αναθέτουσα Αρχή εξαιτίας της αρνήσεως του να υπογράψει τη σχετική σύµβαση. 10.Τόπος εκτέλεσης της προµήθειας 7

8 Η παράδοση των υλικών θα γίνει εντός τριάντα (30) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. Κατόπιν συνεννοήσεως µε την αρµόδια υπηρεσία η παράδοση των προς προµήθεια ειδών µπορεί να γίνει τµηµατικά εντός του προαναφερόµενου ως ανωτέρω χρόνου στην έ- δρα της Εθνικής Βιβλιοθήκης. 11.Τρόπος πληρωµής - Κρατήσεις Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται µε τακτικά χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής, µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών που προβλέπονται από τις διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωµή του Αναδόχου, µετά την αφαίρεση των νόµιµων κρατήσεων. Συγκεκριµένα, η ανάδοχος εταιρεία θα επιβαρυνθεί µε τις νόµιµες κρατήσεις οι οποίες έχουν ως εξής: Επί του αρχικού συµβατικού τιµήµατος, χωρίς ΦΠΑ και κατά την πρώτη πληρωµή της σύµβασης παρακρατείται 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε τον Ν.4013/2011 και κράτηση 4% που αποτελεί και την παρακράτηση του αναλογούντος φόρου εισοδήµατος... Ο Γενικός ιευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος ρ. Φίλιππος Χ. Τσιµπόγλου 8

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΜΑ Α 1 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 10 ΙΑΚΟΜΙΣΤΩΝ (SERVERS) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑ- ΦΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Ο ιαγωνισµός αφορά στην προµήθεια των παρακάτω ειδών : Α/Α Είδος - Περιγραφή Μονάδα µέτρησης Ποσότητα 1 ΚΥΡΙΩΣ ΙΑΚΟΜΙΣΤΩΝ ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΙΑΚΟΜΙΣΤΩΝ 1 6 A.1 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΙΑΚΟΜΙΣΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ : 4 Α/Α ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Γενικά Χαρακτηριστικά 2. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το µοντέλο 3. Το σύνολο των εξυπηρετητών θα είναι του ιδίου κατασκευαστή. 4. Ο προσφερόµενος Εξοπλισµός πρέπει να είναι σύγχρονος (χρόνος ανακοίνωσης ή τελευταίας ενηµέρωσης, µικρότερος από 18 µήνες από την ηµεροµηνία κατάθεσης της προσφοράς του Αναδόχου και να µην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης / απόσυρσης του). ηλαδή δεν πρέπει να έχει σταµατήσει η παραγωγή του ή να βρίσκεται στην κατάσταση End Of Life 5. Να δοθούν τα τεχνικά εγχειρίδια για το σύστηµα σε ηλεκτρονική µορφή και προαιρετικά σε έντυπη 6. Πλαίσιο µε δυνατότητα τοποθέτησης σε ικρίωµα (Chassis rackmount) µε ύψος 2u, πρόσοψη µε κλείδωµα (Bezel) και ράγες τοποθέτησης. 7. Πιστοποίηση CE 8. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ 9. Προσφερόµενος αριθµός επεξεργαστών (CPU) INTEL XEON E5-26XX V2 ανά εξυπηρετητή 10. Μέγεθος εξυπηρετητή (Rack Units) 2U 11. Υποστηριζόµενος αριθµός επεξεργαστών Σχετικά µε τους επεξεργαστές: 13. Τύπος επεξεργαστή: Intel Xeon multi core, 64 bit 14. Αριθµός πυρήνων ανά επεξεργαστή Χρονισµός των προσφερόµενων CPU 2.0 GHz 16. Υποστήριξη VPro, Hyper-Threading, Virtualization (VT-x) (VT-d) 17. Λανθάνουσα µνήµη επεξεργαστή 20ΜΒ 18. Σχετικά µε τη µνήµη : 19. Μέγεθος προσφερόµενης µνήµης (GB) 4x Μέγιστο µέγεθος υποστηριζόµενης µνήµης (GB) Τύπος µνήµης LRDIMM, RDIMM, U- DIMM,DIMM 22. Ταχύτητα µνήµης 1600Mhz 1 9

10 Α/Α ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 23. Τεχνολογία διαµόρφωσης µνήµης (RAS): Βελτιστοποιηµένη µνήµη, Προηγµένο ECC, Εφεδρεία µνήµης, Κατοπτρισµός µνήµης, 24. O εξυπηρετητής να διαθέτει Εthernet ports 1Gbit Ελεύθερες υποδοχές επέκτασης PCI/PCI Express x Ελεύθερες υποδοχές επέκτασης PCI/PCI Express x Μονάδα DVD-RW 28. Ενσωµατωµένη κάρτα γραφικών 29. Ελεγκτής δίσκων µε υποστήριξη RAID > 300 ΜΒ/s 30. Πλήθος δίσκων ανά εξυπηρετητή Xωρητικότητα σκληρών δίσκων (TB) Μέγιστο πλήθος υποστηριζόµενων σκληρών δίσκων Τύπος σκληρών δίσκων µε δυνατότητα σύνδεσης εν ώρα λειτουργίας SATA III 6 Gbps 7,2K Hot-plug 34. Τροφοδοτικό διπλό, Hot-plug, αδιάλειπτης λειτουργίας (1+1) 750W 35. Εσωτερικές Συνδέσεις USB 3.0 Προαιρετικό Aλλαγή εξαρτηµάτων (δίσκοι, τροφοδοτικά, fans) εν θερµώ Εγγύηση 3 χρόνια «επόµενη εργάσιµη- στο χώρο σας» (NBD-onsite) Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει τον αναγκαίο συµπληρωµατικό εξοπλισµό και εξαρτήµατα για τη θέση του συστήµατος σε παραγωγική λειτουργία (π.χ. καλώδια, connectors κλπ.) Ο Ανάδοχος σε κάθε περίπτωση εγγυάται την οµαλή εκκίνηση του συστήµατος µε όλα τα προσφερόµενα περιφερειακά συνδεδεµένα σε αυτόν και σε πλήρη λειτουργία Παροχή των εγχειριδίων χρήσης σε έντυπη µορφή ή/ και σε CD ιεθνή πρότυπα εξοπλισµού ηλεκτρολογικής ασφάλειας (CE Mark), ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας (EMC), ηλεκτροµαγνητικών παρεµβολών (EMI), εξοικονόµησης ενέργειας (Energy Star), EN 55022B, IEEE, EN , EN 60950, IEC Level 3, TUV, ΕΝ55022Α, ΙΕC ή αντίστοιχες A.2 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΙΑΚΟΜΙΣΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ : 6 Α/Α ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 42. Γενικά Χαρακτηριστικά 43. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το µοντέλο 44. Το σύνολο των εξυπηρετητών θα είναι του ιδίου κατασκευαστή. 45. Ο προσφερόµενος Εξοπλισµός πρέπει να είναι σύγχρονος (χρόνος ανακοίνωσης ή τελευταίας ενηµέρωσης, µικρότερος από 18 µήνες από την ηµεροµηνία κατάθεσης της προσφοράς του Αναδόχου και να µην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης / απόσυρσης του). ηλαδή δεν πρέπει να έχει σταµατήσει η παραγωγή του ή να βρίσκεται στην κατάσταση End Of Life 46. Να δοθούν τα τεχνικά εγχειρίδια για το σύστηµα σε ηλεκτρονική µορφή και προαιρετικά σε έντυπη 47. Πλαίσιο µε δυνατότητα τοποθέτησης σε ικρίωµα (Chassis rackmount) µε ύψος 1u, πρόσοψη µε κλείδωµα (Bezel) και ράγες τοποθέτησης. 3 10

11 Α/Α ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 48. Πιστοποίηση CE 49. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ 50. Προσφερόµενος αριθµός επεξεργαστών (CPU) INTEL XEON E5-26XX V2 ανά εξυπηρετητή 51. Μέγεθος εξυπηρετητή (Rack Units) 2U 52. Υποστηριζόµενος αριθµός επεξεργαστών Σχετικά µε τους επεξεργαστές: 54. Τύπος επεξεργαστή: Intel Xeon multi core, 64 bit 55. Αριθµός πυρήνων ανά επεξεργαστή Χρονισµός των προσφερόµενων CPU 1.8 GHz 57. Υποστήριξη VPro, Hyper-Threading, Virtualization (VT-x) (VT-d) 58. Λανθάνουσα µνήµη επεξεργαστή 10ΜΒ 59. Σχετικά µε τη µνήµη : 60. Μέγεθος προσφερόµενης µνήµης (GB) 1x Μέγιστο µέγεθος υποστηριζόµενης µνήµης (GB) Τύπος µνήµης LRDIMM, RDIMM, U- DIMM 63. Ταχύτητα µνήµης 1600Mhz 64. Τεχνολογία διαµόρφωσης µνήµης (RAS): Βελτιστοποιηµένη µνήµη, Προηγµένο ECC, Εφεδρεία µνήµης, Κατοπτρισµός µνήµης, 65. O εξυπηρετητής να διαθέτει Εthernet ports 1Gbit Ελεύθερες υποδοχές επέκτασης PCI/PCI Express x Ελεύθερες υποδοχές επέκτασης PCI/PCI Express x Μονάδα DVD-RW 69. Ενσωµατωµένη κάρτα γραφικών 70. Ελεγκτής δίσκων µε υποστήριξη RAID > 300 ΜΒ/s 71. Πλήθος δίσκων ανά εξυπηρετητή Χωρητικότητα σκληρών δίσκων (TB) Μέγιστο πλήθος υποστηριζόµενων σκληρών δίσκων Τύπος σκληρών δίσκων µε δυνατότητα σύνδεσης εν ώρα λειτουργίας SATA III 6 Gbps 7,2K Hot-plug 75. Τροφοδοτικό διπλό, Hot-plug, αδιάλειπτης λειτουργίας (1+1) 350W 76. Εσωτερικές Συνδέσεις USB 3.0 Προαιρετικό Aλλαγή εξαρτηµάτων (δίσκοι, τροφοδοτικά, fans) εν θερµώ Εγγύηση 3 χρόνια «επόµενη εργάσιµη- στο χώρο σας» (NBD-onsite) Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει τον αναγκαίο συµπληρωµατικό εξοπλισµό και εξαρτήµατα για τη θέση του συστήµατος σε παραγωγική λειτουργία (π.χ. καλώδια, connectors κλπ.) Ο Ανάδοχος σε κάθε περίπτωση εγγυάται την οµαλή εκκίνηση του συστήµατος µε όλα τα προσφερόµενα περιφερειακά συνδεδεµένα σε αυτόν και σε πλήρη λειτουργία Παροχή των εγχειριδίων χρήσης σε έντυπη µορφή ή/ και σε CD ιεθνή πρότυπα εξοπλισµού ηλεκτρολογικής ασφάλειας (CE Mark), ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας (EMC), ηλεκτροµαγνητικών παρεµβολών (EMI), εξοικονόµησης ενέργειας (Energy Star), EN 55022B, IEEE, EN , EN 60950, IEC Level 3, TUV, ΕΝ55022Α, ΙΕC ή αντίστοιχες

12 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ του Ν.1599/86 µε θεώρηση γνησίου υπογραφής του προσφέροντος ότι : 1. Εγγυάται ότι για τρία (3) χρόνια από την ηµεροµηνία παραλαβής, δεν θα υπάρχει οποιαδήποτε αλλοίωση στο ποιοτικό επίπεδο των προς προµήθεια ειδών. 2. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί οποιαδήποτε αλλοίωση στα υπό προµήθεια είδη όπως αναφέρονται στον προηγούµενο πίνακα, σε ποσοστό πάνω από το 10% της συνολικής ποσότητας και για διάστηµα δύο (2) ετών, ο προµηθευτής υποχρεούται να αλλάξει όλη την υπόλοιπη ποσότητα εντός δεκαπέντε (15) ηµερών. 3. Τα προµηθευόµενα είδη θα είναι καινούρια, αµεταχείριστα και σε άριστη ποιοτική και λειτουργική κατάσταση και σύµφωνα µε την κατατεθείσα προσφορά της. 5.Τα προµηθευόµενα είδη τηρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωση ΟΜΑ Α 2 : Προµήθεια 30 Η/Υ All in one Ο ιαγωνισµός αφορά στην προµήθεια των παρακάτω ειδών : Α/Α Είδος - Περιγραφή Μονάδα µέτρησης Ποσότητα 1 30 Η/Υ All in one 1 30 A.1 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΤΕΜΑΧΙΑ: 30 Α/Α ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Γενικά Χαρακτηριστικά 1 ΚΟΥΤΙ - Θήκη : Όλα σε ένα «All In One (AIO)» 2 Να δοθούν τα τεχνικά εγχειρίδια για το σύστηµα σε ηλεκτρονική µορφή και προαιρετικά σε έντυπη 3 Πιστοποίηση CE ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ : Αρχιτεκτονικής 64 bit, Dual core, Core i3 ή καλύτερο : 15 Τεµάχια g2030 ή καλύτερο : 15 Τεµάχια 4 Εσωτερικές Συνδέσεις : USB 4 Κάρτα δικτύου: LAN chip 10/100/1000 Mbps Socket ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ : 1155 Κάρτα ήχου, Κάρτα γραφικών Ασύρµατο δικτύου b/g/n, Αναγνώστης µνήµης, web cam Προαιρετικό 5 ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ 6 Μνήµη: Μέγεθος 1x4 GB, DDR3 7 ΣΚΛΗΡΟΣ ΙΣΚΟΣ 500GB / 7200rpm ή µεγαλύτερο 8 Οθόνη LED 21,5' ή µεγαλύτερη 9 Λειτουργικό Σύστηµα : συµβατό και µε Linux (τουλάχιστον) 10 Εγγύηση σε χρόνια : 1 ΑΠΑ- ΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ του Ν.1599/86 µε θεώρηση γνησίου υπογραφής του προσφέροντος ότι : 12

13 1. Εγγυάται ότι για ένα (1) χρόνο από την ηµεροµηνία παραλαβής, δεν θα υπάρχει οποιαδήποτε αλλοίωση στο ποιοτικό επίπεδο των προς προµήθεια ειδών. 2. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί οποιαδήποτε αλλοίωση στα υπό προµήθεια είδη όπως αναφέρονται στον προηγούµενο πίνακα, σε ποσοστό πάνω από το 10% της συνολικής ποσότητας και για διάστηµα ενός (1) έτους, ο προµηθευτής υποχρεούται να αλλάξει όλη την υπόλοιπη ποσότητα εντός δεκαπέντε (15) ηµερών. 3. Τα προµηθευόµενα είδη θα είναι καινούρια, αµεταχείριστα και σε άριστη ποιοτική και λειτουργική κατάσταση και σύµφωνα µε την κατατεθείσα προσφορά της. 5.Τα προµηθευόµενα είδη τηρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πίνακας αποδεκτών 1. InfoQuest Technologies AEBE, Αλεξάνδρου Πάντου 25, Καλλιθέα, Αθήνα Τηλ , , Fax , ΕΠΑΦΟΣ Συστήµατα Πληροφορικής Ε.Π.Ε. Μονής Κύκκου 2 & Μεσογείων Αθήνα Τηλ: , FAX: Computer Studio Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΦΝΗ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: , FAX: HIPAC A.E.B.E. Ευρυδάµαντος 53, 11745, Αθήνα Τηλ: FAX: Algosystems A.E. Λεωφ. Συγγρού , Καλλιθέα Τηλ: FAX: ΙΒΜ ΕΛΛΑΣ Συστήµατα Επεξεργασίας Πληροφοριών Α.Ε. Λ. Κηφισίας Χαλάνδρι Τηλ: , FAX: ADACOM, Κρέοντος 25, Αθήνα, Τηλ: , FAX: SPACE HELLASA.E., Λεωφόρος Μεσογείων 302, 13

14 Αγία Παρασκευή Αττικής, Τηλ.: Fax: UNISYSTEMS A.E., Αλ. Πάντου 19-23, Καλλιθέα Τηλ: Fax: COSMOS Business Systems Α.Ε.Β.Ε., Π. Μπακογιάννη 44, Μεταµόρφωση Αττικής, Τηλ: FAX: GLOBOS.A. Ψαρών 37Ακαι Αριστοτέλους, Χαλάνδρι Τηλ: FAX: Splink Βυζ. Αυτοκρατόρων ,Περισσός Τηλ: FAX: Gkdata ηµητσάνης 12, Νέα Κηφισιά ΤΗΛ: FAX: ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERSΑΕΒΕ Ερµού & Χλόης 92, Μεταµόρφωση Αττικής Τηλ: FAX: Conceptum S.A Χέϋδεν 12, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ:

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑ Α 1 SERVERS Α/Α Είδος Μονάδα Ποσότητα µέτρησης 1 ΚΥΡΙΩΣ ΙΑΚΟΜΙΣΤΩΝ ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΙΑΚΟΜΙ- ΣΤΩΝ 1 6 Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α. Φ.Π.Α. Τελικό Σύνολο Τιµή ανά µονάδα µέτρησης Συνολικό κόστος αριθµητικώς ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑ Α 2 H/Y Α/Α ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Μονάδα Ποσότητα µέτρησης 1 30 Η/Υ All in one 1 30 Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α. Φ.Π.Α. Τελικό Σύνολο Τιµή ανά µονάδα µέτρησης Συνολικό κόστος αριθµητικώς 15

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών της ΕΒΕ

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών της ΕΒΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 25-6- 2015 Πανεπιστημίου 32 106 79 Αθήνα Πληρ. Κ. Ευμορφούτσικου Τηλ. 210 3382538 Fax 2103611552 Αρ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη. Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Λογισμικού της Ε.Β.Ε. ως προς τις ομάδες β & γ.

Προκήρυξη. Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Λογισμικού της Ε.Β.Ε. ως προς τις ομάδες β & γ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πανεπιστημίου 32 Αθήνα 06-05- 2014 106 79 Αθήνα Πληρ. Κ. Ευμορφούτσικου Αρ. Πρωτ. : 767 Τηλ. 210 3382538 Fax 2103611552

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001552460 2013-07-23

13PROC001552460 2013-07-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ----- Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002127544 2014-06-25

14PROC002127544 2014-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 5-0-01 Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 983/Δ1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC000154202 2013-03-19

13PROC000154202 2013-03-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ----- Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002925930 2015-07-21

15PROC002925930 2015-07-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ------ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002055193 2014-05-16

14PROC002055193 2014-05-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002434997 2014-11-28

14PROC002434997 2014-11-28 Ορθή επανάληψη ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές και την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού Μαρούσι, 28/11/2014. Eύη Ζήγρα Βαθμός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002368098 2014-10-29

14PROC002368098 2014-10-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ/κή Διεύθυνση: ΤΘ.70360 16610 Γλυφάδα Πληροφορίες: B. Κουκουλομάτη Τηλέφωνο: 2109972559 FAΧ: 2109972582 e-mail : d21b@hcaa.gr ΠΡΟΣ : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΔ

Ταχ/κή Διεύθυνση: ΤΘ.70360 16610 Γλυφάδα Πληροφορίες: B. Κουκουλομάτη Τηλέφωνο: 2109972559 FAΧ: 2109972582 e-mail : d21b@hcaa.gr ΠΡΟΣ : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ(

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. ιακήρυξης: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14/2012 «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» Ταχ. /νση : Μάρνη 22 Αριθµ. Πρωτ: 102547

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001914386 2014-03-11

14PROC001914386 2014-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ρέ θυµνο 30-1-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 17-4-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2325 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Υ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοιχτού ηµόσιου Επαναληπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 29-11-2013 ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001896536 2014-02-28 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

14PROC001896536 2014-02-28 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικ. : 74 Πληροφορίες :B εγαίτη Τηλέφωνο : 23-20636 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό ΚοινωνικόΤαµείο Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002310371 2014-09-26

14PROC002310371 2014-09-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ------ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πρωτ: ΠΡΠ0520180912 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) Ημερ/νία: 18-09-2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 3586 23/06/2011 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

στον Ηµερήσιο οικ. τύπο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ 10/2013 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 83/2012

στον Ηµερήσιο οικ. τύπο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ 10/2013 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 83/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Α Α: Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 10/2013 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 83/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 30.000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΝΕΩΝ» Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 473/19-01-2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 473/19-01-2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ιεύθυνση Οικονοµικής Οργάνωσης & Υποστήριξης Ηράκλειο:19/01/2015 Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες: Κυπριωτάκη Θεονύµφη, Κυριακάκης Μιχάλης

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

στον Ηµερήσιο οικ. τύπο ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙ ΟΥΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CPV 39831200-8 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

στον Ηµερήσιο οικ. τύπο ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙ ΟΥΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CPV 39831200-8 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 50/2012 Πληροφορίες: Αραµπατζάκη Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002497898 2014-12-22

14PROC002497898 2014-12-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ε Π Α Ν Α Λ Η Π Τ Ι Κ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΝΕΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/06/2014 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΑΙ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/06/2014 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΑΙ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ 6 η ΥΠΕ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΡΓΟ:ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥ ΡΟ- ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ:1/2014 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΑΠ10673 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΡΓΟ:ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥ ΡΟ- ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ:1/2014 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΑΠ10673 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ:1/2014 ΕΡΓΟ:ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥ ΡΟ- ΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(Ταχυδροµικά τέλη) ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΑΠ10673 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος του ήµου Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

στον Ηµερήσιο οικ. τύπο ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙ ΟΥΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CPV 39831200-8 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

στον Ηµερήσιο οικ. τύπο ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙ ΟΥΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CPV 39831200-8 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 39/2012 Πληροφορίες: Αραµπατζάκη Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος διαγωνισµός για Υγειονοµικές Υπηρεσίες στο Χώρο Εργασίας, για ένα (1) έτος, CPV (85147000-1) Γραφείο Προµηθειών (Κτίριο ιοίκησης)

Πρόχειρος διαγωνισµός για Υγειονοµικές Υπηρεσίες στο Χώρο Εργασίας, για ένα (1) έτος, CPV (85147000-1) Γραφείο Προµηθειών (Κτίριο ιοίκησης) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης Υ.ΠΕ.(ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» (Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης) Θεσ/νίκη: 26-06-2014 Οικονοµικό Τµήµα/Γραφείο Προµηθειών Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα