ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ"

Transcript

1 ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

2 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης (Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου Τ.Κ Καλλιθέα Αττικής, Τηλ.: Fax: , εφεξής καλούµενη ως «Αναθέτουσα Αρχή». Πληροφορίες : ιεύθυνση Πληροφορικής Τηλ: ή Fax: ή ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών Τηλ: ή Fax: ή ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Τµήµα Γραµµατείας και ιεκπεραίωσης της Αναθέτουσας Αρχής (Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου, 1 ος όροφος, Τ.Κ Καλλιθέα Αττικής, Τηλ ή , Fax ή ). 3. ΕΙ ΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ιαγωνισµός µε Ανοικτή ιαδικασία και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά κατά τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 και του Π.. 394/1996, όπως ισχύουν. Περίληψη της παρούσας προκήρυξης δηµοσιεύθηκε σε δύο (2) τουλάχιστον ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες και στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης και αναρτάται στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής. Επίσης, η σχετική προκήρυξη αποστέλλεται στα Επιµελητήρια και στον ΕΟΜΜΕΧ. Η προκήρυξη δηµοσιεύεται επίσης και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση για τη διαθεσιµότητα, την ορθότητα και την πληρότητα του περιεχοµένου της οποίας ουδεµία ευθύνη φέρει η Αναθέτουσα Αρχή. 4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, προκειµένου να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό, υποβάλλοντας προσφορά. Η προσφορά στο διαγωνισµό, µαζί µε τα υπόλοιπα δικαιολογητικά / στοιχεία που ζητούνται στην παρούσα, πρέπει να κατατίθεται (σύµφωνα µε το άρθρο 16 της παρούσας) στην Υπηρεσία που αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας και µέχρι την 12η Νοεµβρίου 2007, ηµέρα ευτέρα και ώρα 11 η, ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφορών. Η αποσφράγιση των φακέλων προσφοράς της παρούσας θα πραγµατοποιηθεί σε δηµόσια συνεδρίαση στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, την ίδια ηµέρα, την 12η Νοεµβρίου 2007, ηµέρα ευτέρα και ώρα 11η. Στην αποσφράγιση κάθε υποψήφιος µπορεί να παραστεί δια του νοµίµου εκπροσώπου του ή µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο. 2

3 5. Γλώσσα 5.1 Η προσφορά στον παρόντα διαγωνισµό, τα έγγραφα που τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε παροχή πληροφορίας, αλληλογραφία, γνωστοποίηση, υποβολή ένστασης, αίτησης, κλπ. από και προς την Αναθέτουσα Αρχή, διατυπώνονται εγγράφως, στην ελληνική γλώσσα. 5.2 Τεχνικοί όροι, που δεν µπορούν να αποδοθούν στην ελληνική, είναι δυνατό να αναγράφονται στην αγγλική. 5.3 Πιστοποιητικά ή λοιπά συνοδευτικά στοιχεία, τα οποία έχουν συνταχθεί σε γλώσσα εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επικυρωµένη µετάφραση, σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία. 5.4 Τυχόν εγχειρίδια ή άλλο έντυπο υλικό, που συνοδεύουν το φάκελο προσφοράς, εφόσον είναι στην Αγγλική γλώσσα, δεν χρειάζεται να µεταφραστούν. 6. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 6.1 Αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού αποτελεί η προµήθεια µε αγορά και η µεταφορά στην έδρα της Αναθέτουσας αρχής του παρακάτω εξοπλισµού πληροφορικής: έκα πέντε (15) πλήρη συστήµατα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (κεντρική µονάδα, οθόνη, πληκτρολόγιο, ποντίκι, λογισµικό εφαρµογών ) Σαράντα (40) οθόνες TFT 19 Πέντε (5) εκτυπωτές laser µονόχρωµοι Σε όλο τον παραπάνω εξοπλισµό θα πρέπει να προσφέρεται 3ετής τουλάχιστον εγγύηση κατασκευαστή (παράγραφο 23) για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τις οθόνες και 1ετής για τους εκτυπωτές. Οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ανά είδος του παραπάνω εξοπλισµού περιγράφονται αναλυτικά στο παράρτηµα Α Λοιπές υποχρεώσεις Αναδόχου Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να θεωρεί κάθε πληροφορία, που λαµβάνει από την Αναθέτουσα Αρχή, ως εµπιστευτική και να µην τη χρησιµοποιεί ή αποκαλύπτει σε άλλα πρόσωπα (πλην των υπαλλήλων του και αυτό µόνο στο βαθµό που είναι αναγκαίο για την υλοποίηση του αντικειµένου της παρούσας), χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής Ο Ανάδοχος οφείλει να αποφεύγει την προβολή καθ οιονδήποτε τρόπο της συνεργασίας και της συµβατικής του σχέσης µε την Αναθέτουσα Αρχή, µε την εξαίρεση της απλής αναφοράς στο πελατολόγιό του Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί µε οποιαδήποτε υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής και άλλον αρµόδιο κρατικό φορέα, µε τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρµόδια ιεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει τη σύµφωνη γνώµη της Αναθέτουσας Αρχής, σε περίπτωση που, πέραν τυχόν υπεργολάβων που θα πρέπει ρητά να 3

4 δηλώνονται στην προσφορά του, προτίθεται να συνεργαστεί µε τρίτους, όπως εξωτερικούς συµβούλους, προµηθευτές προϊόντων ή υπηρεσιών κλπ., προκειµένου να εξασφαλίσει την επιτυχή υλοποίηση του αντικειµένου της παρούσας O Ανάδοχος φέρει εξ ολοκλήρου την ευθύνη για το σύνολο του εξοπλισµού που θα προµηθεύσει Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει καµία ευθύνη για κάθε είδους βλάβη ή ζηµιά, που µπορεί να επέλθει στην υγεία των προσώπων και στον εξοπλισµό που θα χρησιµοποιήσει ο Ανάδοχος ή τυχόν υπεργολάβοι του για την υλοποίηση του αντικειµένου της παρούσας Ο Ανάδοχος ρητώς ευθύνεται για κάθε ενέργεια υπαλλήλων του, τυχόν υπεργολάβων ή συµβούλων ή αντιπροσώπων ή προστηθέντων αυτού, συµπεριλαµβανοµένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε, που θα χρησιµοποιηθούν από αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαµβάνει ή κατά την άσκηση των δικαιωµάτων που του χορηγούνται µε την παρούσα ή/και µε τη σύµβαση, καθώς και για τις τυχόν παρεπόµενες υποχρεώσεις Ο Ανάδοχος ρητώς ευθύνεται για κάθε είδους ζηµιάς ή βλάβης, που τυχόν θα προκληθεί σε πράγµατα ή πρόσωπα της Αναθέτουσας Αρχής λόγω ακαταλληλότητας του εν λόγω εξοπλισµού Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το προσωπικό που απασχολεί ο ίδιος ή οι τυχόν εγκεκριµένοι υπεργολάβοι του, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα ασφαλιστική νοµοθεσία O Ανάδοχος υποχρεούται στην άµεση αντικατάσταση κάθε τµήµατος ή µέρος του εξοπλισµού που κριθεί ακατάλληλο προς χρήση από την επιτροπή παραλαβής, σύµφωνα µε την παρ. 21 της παρούσας Περαιτέρω υποχρεώσεις του Αναδόχου είναι δυνατό να καθορισθούν µε τη σύµβασή του µε την Αναθέτουσα Αρχή. 7. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η παράδοση του προς προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού πρέπει να έχει συντελευτεί το αργότερο εντός δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. 8. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο Ανάδοχος θα παραδώσει τον υπό προµήθεια εξοπλισµό στην έδρα της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης (Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου Τ.Κ , Καλλιθέα Αττικής σε χώρο που θα του υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή. 9. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο συνολικός προϋπολογισµός για την παροχή της εν λόγω προµήθειας ανέρχεται και δεν θα ξεπεράσει το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων Ευρώ ( ), µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται των δικαιωµάτων που αναφέρονται στο άρθρο 21 του Π.. 394/

5 10. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 10.1 εκτές γίνονται προσφορές από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, από επιχειρήσεις ηµεδαπής ή αλλοδαπής, οµίλους ή ενώσεις νοµικών ή/και φυσικών προσώπων, κοινοπραξίες, υπό σύσταση κοινοπραξίες των ανωτέρω µε οποιοδήποτε συνδυασµό και εν γένει από περισσότερα του ενός πρόσωπα, φυσικά ή/και νοµικά, που υποβάλουν από κοινού προσφορά, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόµιµα σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία ή έχουν συσταθεί σύµφωνα µε την νοµοθεσία άλλου πλην της Ελλάδας κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και έχουν την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., εφόσον η δραστηριότητά τους παρουσιάζει συνεχή δεσµό µε την οικονοµία του κράτους µέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή, τέλος, έχουν συσταθεί σύµφωνα µε την νοµοθεσία τρίτων χωρών, που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε τον Ν. 2513/97, καθώς και της Αυστραλίας Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από οµίλους, συµπράξεις, κοινοπραξίες, υπό σύσταση κοινοπραξίες ή εν γένει από περισσότερα του ενός πρόσωπα, που υποβάλλουν από κοινού προσφορά, τα στοιχεία που καθορίζονται στην παρούσα πρέπει να υποβάλλονται για κάθε µέλος ξεχωριστά. Στην περίπτωση ένωσης µπορεί, πριν την υπογραφή της σύµβασης, τα µέλη της να υποχρεωθούν να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που λαµβάνει µέρος στην παρούσα διαδικασία, δεν επιτρέπεται να συµµετάσχει σε περισσότερες της µιας προσφορές, µε ποινή αποκλεισµού του συνόλου των προσφορών στις οποίες συµµετέχει Επιπλέον, για τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία οι υποψήφιοι πρέπει να δραστηριοποιούνται στο αντικείµενο της παρούσας κατά την τελευταία τριετία. 11. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 11.1 Η συµµετοχή στο διαγωνισµό γίνεται µε ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού και µόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωµα αποζηµίωσης. Η συµµετοχή του στο διαγωνισµό και σε κάθε φάση της διαδικασίας αυτού συνεπάγεται πλήρη αποδοχή εκ µέρους του υποψηφίου των όρων διενέργειας του διαγωνισµού, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα στο σύνολό τους Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσµεύεται για την τελική ανάθεση της σύµβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να µαταιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεµία υποχρέωση για καταβολή αµοιβής ή αποζηµίωσης εξ αυτού του λόγου στους υποψηφίους Οι υποψήφιοι δε δικαιούνται ουδεµίας αποζηµίωσης για δαπάνες σχετικές µε τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, Φακέλων, Προσφοράς, κλπ Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις επί ποινή ακυρότητας της προσφοράς, τυχόν δε παραβίασή τους από τους υποψηφίους ή διατύπωση επιφυλάξεων ή αιρέσεων ή όρων κατά την υποβολή της προσφοράς, οδηγεί σε αποκλεισµό τους από το διαγωνισµό. 5

6 11.5 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από οµίλους, συµπράξεις, κοινοπραξίες, υπό σύσταση κοινοπραξίες ή περισσότερα του ενός πρόσωπα, που υποβάλλουν από κοινού προσφορά, όλα τα µέλη τους ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρον Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές ή προσφορές για µέρος των υπηρεσιών, που αποτελούν αντικείµενο της παρούσας, δεν γίνονται δεκτές Όλα τα στοιχεία, που υποβάλλονται στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού θεωρούνται δεσµευτικά για τους υποψήφιους Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους υποψηφίους για τρεις (3) µήνες από την εποµένη της διενέργειας του παρόντος διαγωνισµού, η δε ισχύς τους µπορεί να παραταθεί, κατόπιν αιτήµατος της Αναθέτουσας Αρχής, πριν από τη λήξη τους, για χρονικό διάστηµα τριών (3) επιπλέον µηνών Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυµεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους επαλήθευσης των στοιχείων, που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους Σε περίπτωση που υποψήφιοι προτίθενται να αναθέσουν τµήµατα της Σύµβασης υπεργολαβικά σε τρίτους, υποχρεούνται να το αναφέρουν στην υποψηφιότητά τους, καθορίζοντας τα τµήµατα αυτά και τους συγκεκριµένους υπεργολάβους που θα τα αναλάβουν, χωρίς αυτό να επηρεάζει την έκταση της ευθύνης του Αναδόχου. Υποχρεούνται επίσης να προσκοµίσουν υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου του εν λόγω υπεργολάβου, φέρουσα υποχρεωτικώς βεβαίωση γνησίου υπογραφής, στην οποία ο εν λόγω εκπρόσωπος θα δηλώνει ρητώς ότι αποδέχεται τη συγκεκριµένη συνεργασία µε τον υποψήφιο και δεσµεύεται ότι θα συνεργαστεί µε αυτόν, εφόσον ανακηρυχθεί Ανάδοχος, έως το πέρας της παρούσας Σύµβασης. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, όπου θα αναγράφεται ρητώς η αποδοχή του εκάστοτε υπεργολάβου, µόνος δε υπεύθυνος έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση του αντικειµένου της παρούσας παραµένει ο Ανάδοχος Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που προτίθεται να αναλάβει τµήµα της Σύµβασης υπεργολαβικά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ της παρούσας, δεν επιτρέπεται να συµµετάσχει, είτε ως υπεργολάβος είτε ως υποψήφιος, σε περισσότερες της µιας προσφορές, µε ποινή αποκλεισµού του συνόλου των προσφορών στις οποίες συµµετέχει Σε περίπτωση υποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνυποψηφίους θα έθιγε έννοµα συµφέροντά τους, ο υποψήφιος υποχρεούται να σηµειώνει σε αυτά την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα» και να τις αναφέρει ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. Η έννοια της πληροφορίας «εµπιστευτικού χαρακτήρα» αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του υποψηφίου. 12. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Κάθε υποψήφιος πρέπει να καταθέσει, µε ποινή αποκλεισµού, τα παρακάτω αναφερόµενα δικαιολογητικά: 12.1 Πιστοποιητικά από τα οποία να προκύπτουν τα ακόλουθα: 6

7 Ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή παύση εργασιών. Το Πιστοποιητικό εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο Ότι δεν τελεί υπό εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο, εκτός εάν ο υποψήφιος έχει τη µορφή ανώνυµης εταιρείας, οπότε το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται από τη ιεύθυνση Ανωνύµων Εταιρειών της οικείας Νοµαρχίας Ότι δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο Ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο Ότι δεν έχει κατατεθεί αίτηση για διορισµό ή αντικατάσταση εκκαθαριστού ή συνεκκαθαριστού. Το Πιστοποιητικό εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο Ότι δεν έχει κατατεθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. Το Πιστοποιητικό εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο το Πρωτοδικείο Αθηνών χορηγεί πιστοποιητικό ότι δεν τηρεί σχετικά βιβλία. Όλα τα πιο πάνω πιστοποιητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί µέσα στους τελευταίους έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία κατάθεσης της προσφοράς Ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας (αρκεί απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισότιµο έγγραφο). Το παρόν δικαιολογητικό αφορά αποκλειστικά σε φυσικά πρόσωπα, που υποβάλλουν υποψηφιότητα στο διαγωνισµό. Το ανωτέρω πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί µέσα στους τελευταίους τρεις (3) µήνες από την ηµεροµηνία κατάθεσης της προσφοράς Ότι είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (ασφαλιστική ενηµερότητα) Ότι είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (φορολογική ενηµερότητα). Σε περίπτωση που τα ως άνω πιστοποιητικά (της παρ της παρούσης) δεν εκδίδονται από την οικεία χώρα του υποψηφίου, είναι δυνατό να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του υποψηφίου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, Συµβολαιογράφου ή του αρµοδίου επαγγελµατικού φορέα της χώρας καταγωγής ή προέλευσής του, ή, σε περίπτωση που δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση από τη νοµοθεσία της οικείας χώρας, από υπεύθυνη δήλωση µε βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από Συµβολαιογράφο ή δικαστική / διοικητική αρχή. Τα εν λόγω έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στα Ελληνικά Τις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις των τριών τελευταίων χρήσεων, από τις οποίες θα προκύπτουν σαφώς ο Κύκλος Εργασιών, τα Ίδια Κεφάλαια, το Σύνολο Υποχρεώσεων και τα Κέρδη προ Φόρων, σε περίπτωση όπου η δηµοσίευση των οικονοµικών αυτών καταστάσεων απαιτείται σύµφωνα µε την περί εταιρειών νοµοθεσία της χώρας, όπου είναι εγκατεστηµένος ο υποψήφιος. Σε περίπτωση νεοσύστατου νοµικού προσώπου, είναι υποχρεωτική η κατάθεση προσωρινών ισολογισµών ή οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού εγγράφου για τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση του υποψηφίου. 7

8 Σε περίπτωση υποψηφίων, που δεν έχουν κατά νόµο υποχρέωση δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων, είναι υποχρεωτική η κατάθεση Υπεύθυνης ήλωσης περί της χρηµατοοικονοµικής τους κατάστασης Υπεύθυνες ηλώσεις του Ν.1599/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 Άρθρο 2 ΠΝΠ της (ΦΕΚ Α 288/ ), η οποία κυρώθηκε µε Ν. 2990/02 (µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής) Υπεύθυνη δήλωση, µε την οποία κάθε υποψήφιος (ή ο νόµιµος εκπρόσωπος του υποψηφίου) θα δηλώνει ότι όλες ανεξαιρέτως οι πληροφορίες και τα στοιχεία που προσκοµίζει για να υποστηρίξει την προσφορά του, είναι αληθείς και γνήσιες και ότι η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του Αντικειµένου, όπως περιγράφεται στο άρθρο 6 και στα παραστήµατα της παρούσας Σε περίπτωση οµίλου, κοινοπραξίας, υπό σύσταση κοινοπραξίας, ενώσεων επιχειρήσεων (consortium) και εν γένει περισσοτέρων του ενός προσώπων, φυσικών ή νοµικών, που υποβάλλουν από κοινού προσφορά, απαιτείται επίσης να προσκοµισθεί υπεύθυνη δήλωση υπογεγραµµένη από το κάθε µέλος (ή το νόµιµο εκπρόσωπό του) χωριστά, στην οποία θα δηλώνεται: (i) η αποδοχή της κοινοπραξίας, της υπό σύσταση κοινοπραξίας, της ένωσης (consortium) ή της από κοινού υποβολής της προσφοράς, (ii) ο κοινός εκπρόσωπος και αντίκλητος του οµίλου, των κοινοπρακτούντων µελών έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και (iii) τα ποσοστά συµµετοχής των µελών Υπεύθυνη δήλωση πρέπει, επίσης, να συµπληρώσει και ο τυχόν εκπρόσωπος και αντίκλητος, µε την οποία θα αποδέχεται τον διορισµό του, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο και 15.3 της παρούσας Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν κηρύχθηκε έκπτωτος από φορείς του ηµόσιου Τοµέα επειδή δεν εκπλήρωσε τις συµβατικές του υποχρεώσεις Υπεύθυνη δήλωση ότι θα διατηρήσει εµπιστευτικά και θα χρησιµοποιήσει µόνο για τους σκοπούς του διαγωνισµού τα στοιχεία και τις πληροφορίες των υπολοίπων προσφορών που τυχόν θα τεθούν υπόψη του και αποτελούν, κατά δήλωση των συντακτών τους, εµπορικό ή επιχειρηµατικό απόρρητο Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου (ή του νοµίµου εκπροσώπου αυτού), στην οποία θα δηλώνει ότι δραστηριοποιείται στο αντικείµενο της παρούσης τουλάχιστον τρία (3) έτη Υπεύθυνη δήλωση του τυχόν υπεργολάβου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ της παρούσης Πρόσθετα ικαιολογητικά σε περίπτωση εταιρειών, οµίλων, συµπράξεων, κοινοπραξιών, υπό σύσταση κοινοπραξιών, ενώσεων Εφόσον ο υποψήφιος έχει εταιρική µορφή, οφείλει επιπλέον να προσκοµίσει τα κάτωθι αναφερόµενα, κατά περίπτωση στοιχεία: Σε περίπτωση Ανώνυµης Εταιρείας (ΑΕ) α) Το ΦΕΚ συστάσεως της εταιρείας. β) Το κωδικοποιηµένο καταστατικό της εταιρείας, όπως ισχύει, σε ακριβές αντίγραφο από το ΜΑΕ. γ) Το ΦΕΚ της ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας, ή, σε περίπτωση που αυτό δεν έχει εκδοθεί, ακριβές αντίγραφο του πρακτικού του Σ για την 8

9 ισχύουσα εκπροσώπηση της εταιρείας, αντίγραφο της αίτησης υποβολής αυτού στην αρµόδια Νοµαρχία µε το σχετικό αριθµό πρωτοκόλλου για την καταχώριση αυτού στο ΜΑΕ και αντίγραφο του αποδεικτικού ΤΑΠΕΤ για τη δηµοσίευσή του στο ΦΕΚ ή ακριβές αντίγραφο της σχετικής ανακοίνωσης της αρµόδιας Νοµαρχίας. δ) Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιµελητήριο. ε) Απόφαση του αρµοδίου οργάνου για συµµετοχή στο διαγωνισµό Σε περίπτωση Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης (ΕΠΕ) α) Το καταστατικό της εταιρείας, όπως ισχύει, µε όλες τις τυχόν τροποποιήσεις του, σε αντίγραφα θεωρηµένα από το Πρωτοδικείο, καθώς και τα σχετικά ΦΕΚ. β) Πλήρη σειρά των εγγράφων που τυχόν απαιτούνται, σύµφωνα µε το καταστατικό της εταιρείας, για τον ορισµό διαχειριστή και εκπροσώπου αυτής, καθώς και τα σχετικά ΦΕΚ. γ) Πιστοποιητικό του οικείου Πρωτοδικείου περί καταστατικών τροποποιήσεων, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί µέσα στον τελευταίο µήνα από την ηµεροµηνία κατάθεσης της προσφοράς του υποψηφίου. δ) Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιµελητήριο. ε) Απόφαση του αρµοδίου οργάνου για συµµετοχή στο διαγωνισµό Σε περίπτωση προσωπικών εταιρειών α) Το καταστατικό της εταιρείας, όπως ισχύει, µε όλες τις τυχόν τροποποιήσεις του, σε αντίγραφα θεωρηµένα από το Πρωτοδικείο. β) Πλήρη σειρά των εγγράφων που τυχόν απαιτούνται, σύµφωνα µε το καταστατικό της εταιρείας, για τον ορισµό διαχειριστή και εκπροσώπου αυτής. γ) Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου για τις καταστατικές τροποποιήσεις, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί µέσα στον τελευταίο µήνα από την ηµεροµηνία κατάθεσης της προσφοράς του υποψηφίου. δ) Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιµελητήριο. ε) Απόφαση του αρµοδίου οργάνου για συµµετοχή στο διαγωνισµό Σε περίπτωση αλλοδαπών εταιρειών Σε περίπτωση αλλοδαπών εταιρειών, και εάν στην οικεία χώρα δεν υπάρχει αντίστοιχη υποχρέωση δηµοσίευσης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως των σχετικών στοιχείων των εταιρειών, είναι δυνατόν τα ανωτέρω νοµιµοποιητικά έγγραφα να αντικατασταθούν από επίσηµες βεβαιώσεις του Αρµοδίου Εµπορικού Επιµελητηρίου για την ισχύουσα εκπροσώπηση της εταιρείας, από ένορκη βεβαίωση των εκπροσώπων του υποψηφίου ενώπιον Συµβολαιογράφου, ικαστικής ή ιοικητικής Αρχής ή, σε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το δίκαιο της οικείας χώρας ένορκη βεβαίωση, από Υπεύθυνη ήλωση των ως άνω εκπροσώπων, φέρουσα βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από Συµβολαιογράφο, ικαστική ή ιοικητική Αρχή. Τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στα Ελληνικά. 9

10 Σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, Κοινοπραξιών ή υπό σύσταση Κοινοπραξιών Σε περίπτωση οµίλων, ενώσεων νοµικών ή φυσικών προσώπων, κοινοπραξιών, υπό σύσταση κοινοπραξιών και εν γένει περισσοτέρων του ενός προσώπων, φυσικών ή νοµικών, που υποβάλλουν από κοινού προσφορά, οι υποψήφιοι πρέπει να προσκοµίζουν ιδιωτικό συµφωνητικό, µε το οποίο θα δεσµεύονται να συστήσουν κοινοπραξία, σε περίπτωση που τους ανατεθεί η Σύµβαση, υπό τους κατωτέρω όρους: i. Τα µέλη της κοινοπραξίας θα είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρο υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την παροχή της υπηρεσίας. ii. Στο οριστικό κοινοπρακτικό θα αναφέρονται ως ελάχιστο περιεχόµενο τα ποσοστά συµµετοχής του καθενός µέλους, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των µελών και θα ορίζεται και ο κοινός εκπρόσωπος και αντίκλητος. iii. Το οριστικό κοινοπρακτικό θα κατατεθεί στην Αναθέτουσα Αρχή εντός χρονικού διαστήµατος που θα ταχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή µετά την κατακύρωση του ιαγωνισµού. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να ζητήσει από τον ανάδοχο να λάβει άλλη νοµική µορφή, υπό όρους ανάλογους µε τους ανωτέρω αναφερόµενους Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στο διαγωνισµό ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ ( 1.500). Οι Εγγυητικές Επιστολές προέρχονται από αναγνωρισµένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο νοµικό πρόσωπο, που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. και έχει το δικαίωµα έκδοσης Εγγυητικών Επιστολών, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. Οι ως άνω Εγγυητικές Επιστολές συντάσσονται στα Ελληνικά ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους Σχέδιο Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής επισυνάπτεται στο Παράρτηµα Β της παρούσας Προσφορές χωρίς την ως άνω Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγυητική επιστολή, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δε λαµβάνονται υπόψη Οι Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής των υποψηφίων επιστρέφονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 25 του Π.. 394/ Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής του Αναδόχου θα του αποδοθεί µε την κατάθεση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 20 της παρούσας Απόδειξη εµπειρίας υποψηφίων Προς απόδειξη της προϋπόθεσης της παρ της παρούσας και προκειµένου να αξιολογηθεί η εµπειρία τους, οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν κατάλογο πελατών τους µε τις κυριότερες προµήθειες εξοπλισµού ειδών πληροφορικής συναφούς αντικειµένου, που έχουν υλοποιήσει κατά τα τρία τελευταία έτη καθώς επίσης να προσκοµίσουν διάφορα έγγραφα (αντίγραφα των συµβάσεων ή συστατικές επιστολές 10

11 πελατών ή άλλα αποδεικτικά έγγραφα, όπως τιµολόγια κ.λ.π), από τα οποία να προκύπτουν τα αναφερόµενα στον κατάλογο στοιχείων του πελατολογίου τους. Ο κατάλογος θα πρέπει να έχει την εξής µορφή. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 13. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (συντελεστής βαρύτητας 70%) Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν Τεχνική Προσφορά συµπληρώνοντας τα πεδία του πίνακα που παρατίθεται στο παράρτηµα Α (H συµπλήρωση του πίνακα είναι υποχρεωτική µε ποινή αποκλεισµού). Η βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύµφωνα µε το παρακάτω κριτήριο και υποκριτήρια αξιολόγησης και τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας αυτών. Οι τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισµού περιγράφονται αναλυτικά στον πίνακα που παρατίθεται στο παράρτηµα Α. ΚΡΙΤΗΡΙΟ : Συµφωνία του προσφερόµενου Α/Α εξοπλισµού σύµφωνα µε τα συγκεκριµένα τεχνικά χαρακτηριστικά των προδιαγραφών που ορίζονται στο παράρτηµα Α της παρούσης. 1 Συµφωνία των προσφερόµενων χαρακτηριστικών για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές σύµφωνα µε τα συγκεκριµένα ζητούµενα τεχνικά χαρακτηριστικά για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που ορίζονται στο παράρτηµα Α της παρούσης. 2 Συµφωνία των προσφερόµενων χαρακτηριστικών για τις οθόνες σύµφωνα µε τα συγκεκριµένα ζητούµενα τεχνικά χαρακτηριστικά για τις οθόνες που ορίζονται στο παράρτηµα Α της παρούσης. 3 Συµφωνία των προσφερόµενων χαρακτηριστικών για τους εκτυπωτές σύµφωνα µε τα συγκεκριµένα ζητούµενα τεχνικά χαρακτηριστικά για τις οθόνες που ορίζονται στο παράρτηµα Α της παρούσης. Συντελεστής βαρύτητας υποκριτηρίου σi 60% 25% 15% ΣΥΝΟΛΟ 100% Σηµειώνεται, ότι ο ανωτέρω εξοπλισµός πρέπει να συνοδεύεται από τριετή εγγύηση για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τις οθόνες και µονοετή εγγύηση για τους εκτυπωτές. Το κόστος (εξαρτηµάτων και εργασίας) των ανωτέρω εγγυήσεων, οι οποίες θα παρέχονται στους χώρους της Αναθέτουσας Αρχής εντός 48 το πολύ ωρών από την κλήση ( και 0 pixel καµµένα) θα βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Οι εγγυήσεις θα πρέπει να προέρχονται από τον κατασκευαστή και να πιστοποιούνται µε βεβαίωσή του. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ανάλογη πιστοποίηση τότε απορρίπτεται όλη η προσφορά του υποψηφίου ως απαράδεκτη. 11

12 14. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (Συντελεστής βαρύτητας 30%) 14.1 Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν Οικονοµική Προσφορά για το σύνολο του αντικειµένου του παρόντος διαγωνισµού. Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν τιµές µονάδας για τον προς προµήθεια εξοπλισµό που αναφέρεται στο παράρτηµα Α της παρούσας προκήρυξης. Σηµειώνεται ότι οι τιµές µονάδας δεν θα αξιολογηθούν κατά τη βαθµολόγηση της Οικονοµικής προσφοράς, αλλά θα είναι δεσµευτικές για τον Ανάδοχο Όλες οι τιµές (Συνολική Αµοιβή και Τιµές Μονάδας) θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α. Αναφορά ρήτρας συναλλάγµατος στην Οικονοµική Προσφορά υποψηφίου την καθιστά απαράδεκτη και απορρίπτεται Σε ιδιαίτερη γραµµή των ως άνω τιµών, οι υποψήφιοι θα καθορίζουν το ποσό και το ποσοστό επί τοις εκατό (%), µε το οποίο θα επιβαρύνουν αθροιστικά τις τιµές αυτές µε το Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος Φ.Π.Α., αυτός θα διορθώνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Το άθροισµα των τιµών και του ποσού, που προκύπτει από τα ανωτέρω, θα παρατίθεται σε ιδιαίτερη γραµµή και θα αποτελεί την Τελική Αµοιβή (τιµή µε Φ.Π.Α.), µε την οποία οι υποψήφιοι τιµολογούν τις υπηρεσίες και τα αγαθά Η Συνολική Αµοιβή (τιµή χωρίς Φ.Π.Α.) που θα καταθέσει ο κάθε υποψήφιος, θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση και αξιολόγηση των Οικονοµικών Προσφορών Η Οικονοµική Προσφορά πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένη και να µη φέρει διορθώσεις (σβησίµατα, διαγραφές κλπ), επί ποινή αποκλεισµού. Οικονοµική Προσφορά, που είναι ελλιπής ή αόριστη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη Η Οικονοµική Προσφορά µονογράφεται σε κάθε σελίδα της και υπογράφεται από το νόµιµο εκπρόσωπο του υποψηφίου και, σε περίπτωση υποψηφιότητας από όµιλο, ένωση, κοινοπραξία, υπό σύσταση κοινοπραξία ή εν γένει από περισσότερα του ενός πρόσωπα, υπογράφεται από όλα τα µέλη ή από τον κοινό εκπρόσωπο τους. Προσφορά, που θα υποβληθεί ανυπόγραφη ή µη προσηκόντως υπογεγραµµένη, θεωρείται άκυρη ιατύπωση σχολίων ή αιρέσεων ή όρων στην Οικονοµική Προσφορά ή επιφυλάξεων επ αυτής, θα θεωρηθούν ως επιφυλάξεις επί των όρων του διαγωνισµού και θα οδηγήσουν στην απόρριψη της Οικονοµικής Προσφοράς του υποψηφίου, που τις διατυπώνει Σε περίπτωση ύπαρξης αθροιστικών λαθών στην Οικονοµική Προσφορά υποψηφίου, η Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισµού προβαίνει στη διόρθωση των αριθµητικών πράξεων και χρησιµοποιεί, για τη βαθµολόγηση των προσφορών, τη διορθωµένη πλέον προσφορά του υποψηφίου, προς το συµφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση µη συµπλήρωσης από τον υποψήφιο πεδίου τιµών οικονοµικής προσφοράς, σύµφωνα µε τα οριζόµενα ανωτέρω, θεωρείται ότι η προµήθεια παρέχεται δωρεάν Οι τιµές της Οικονοµικής Προσφοράς, που θα δοθούν από τους υποψηφίους, αποτελούν την πλήρη αµοιβή τους για την προµήθεια, που αναφέρεται στην παρούσα και δεν θα υπερβαίνουν το όριο του προϋπολογισµού που αναφέρεται στο άρθρο 9 της παρούσας. Τεκµαίρεται ότι, για τον προσδιορισµό της Οικονοµικής Προσφοράς οι υποψήφιοι έχουν συνυπολογίσει και λάβει υπόψη όλες τις δαπάνες και κάθε µορφής έξοδα, που θα απαιτηθούν, για την εκτέλεση του αντικειµένου της παρούσας, καθώς και όλες τις 12

13 δαπάνες για φόρους, εισφορές, τέλη, κρατήσεις, κόστη ασφαλιστικής κάλυψης και λοιπά κόστη, µε τα οποία τυχόν βαρύνεται ο ανάδοχος, σύµφωνα µε τη σύµβαση, όπως επίσης και τα γενικά έξοδα και το όφελός του. Καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασης, η τιµή της Οικονοµικής Προσφοράς του Αναδόχου θα παραµείνει σταθερή και δεν θα υπόκειται σε αναθεώρηση, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. Η Αναθέτουσα Αρχή βαρύνεται µε τον οφειλόµενο Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.), επί των εκάστοτε πληρωτέων ποσών. Οι Οικονοµικές Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους υποψηφίους επί τρεις (3) µήνες από την εποµένη της κατάθεσής τους, καθώς και για το χρόνο που οι υποψήφιοι αποδέχτηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του ανωτέρω προβλεποµένου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από την παρούσα Οικονοµικοί Όροι Πληρωµής Η αµοιβή του Αναδόχου θα καταβληθεί µετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνολικού εξοπλισµού πληροφορικής από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής (η διαδικασία ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του εξοπλισµού αναλύεται στο άρθρο 21). Η πληρωµή θα γίνει σε Ευρώ µε την προσκόµιση των νόµιµων δικαιολογητικών, που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή, σε χρόνο προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε κάθε νόµιµη κράτηση ή εισφορά, η οποία κατά νόµο βαρύνει αυτόν. 15. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 15.1 Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης Η κατάθεση των προσφορών γίνεται από τους υποψηφίους αυτοπροσώπως ή µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους ή ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδροµείο (courier) στην υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής, που αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας. Στην περίπτωση της ταχυδροµικής αποστολής, η Αναθέτουσα Αρχή ουδεµία ευθύνη φέρει για την εµπρόθεσµη παραλαβή της προσφοράς ή για το περιεχόµενο των φακέλων που τη συνοδεύουν Αλλοδαποί οι οποίοι ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν αυτοτελώς στο ιαγωνισµό υποχρεούνται να διορίσουν εκπρόσωπο και αντίκλητο στην Ελλάδα, προκειµένου να καταθέσει την προσφορά τους στη διαδικασία, να δέχεται τυχόν αλληλογραφία µε την Αναθέτουσα Αρχή και γενικά να εκπροσωπεί τον υποψήφιο στις σχέσεις του µε την Αναθέτουσα Αρχή. Ο εκπρόσωπος και αντίκλητος πρέπει να έχει συµπληρώσει τη δήλωση της παραγράφου της παρούσας. ιευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται ιδιαίτερος διορισµός εκπροσώπου και αντικλήτου, σε περίπτωση που ο αλλοδαπός µετέχει σε ένωση προσώπων, που υποβάλλουν από κοινού προσφορά, και έχει συνεπώς συµπληρωθεί η υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου της παρούσας. 13

14 15.4 Μετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής, κανένα συµπληρωµατικό στοιχείο δε γίνεται δεκτό για οποιοδήποτε λόγο, ακόµη και εάν υπάρχει αίτηση έκδοσής του ή Υπεύθυνη ήλωση για την προσκόµισή του. Η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται, ωστόσο, να καλέσει τους υποψηφίους να συµπληρώσουν και/ή να διευκρινίσουν τα υποβληθέντα έγγραφα και πιστοποιητικά Εκπρόθεσµες προσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καµία περίπτωση από την Αναθέτουσα Αρχή, επιστρέφονται δε στους αποδέκτες τους, χωρίς να ανοιχθούν, ακόµη και εάν η καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, εκτός εάν η κατάθεση των προσφορών, που έχει ήδη αρχίσει κατά την καθορισµένη ηµέρα και ώρα, συνεχίζεται χωρίς διακοπή µέχρι και την υποβολή όλων των προσφορών. Για το εµπρόθεσµο της κατάθεσης της προσφοράς λαµβάνεται υπόψη η ηµεροµηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς στην υπηρεσία που αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας και όχι η ηµεροµηνία αποστολής της προσφοράς µέσω ταχυδροµείου ή courier. 16. ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 16.1 Οι προσφορές κατατίθενται σε κυρίως φάκελο κλειστό και σφραγισµένο µε τη σφραγίδα του υποψηφίου, στον οποίο αναγράφονται τα ακόλουθα: «Προσφορά για τον ιαγωνισµό µε Ανοικτή ιαδικασία για την προµήθεια εξοπλισµού ειδών πληροφορικής της ΓΓΕ ΓΓΕ», αριθµός προκήρυξης «Υποψήφιος» (Πλήρης επωνυµία υποψηφίου, διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου και φαξ). «Αντίκλητος» (Πλήρης επωνυµία αντικλήτου, διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου και φαξ). «Αποδέκτης»: Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας- Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης, Τµήµα Γραµµατείας και ιεκπεραίωσης, Φραγκούδη 11 και Αλ.Πάντου, Τ.Κ , Καλλιθέα Αττικής, τηλ: , φαξ: : Τη σηµείωση: «ΝΑ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟ ΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» Σε περίπτωση υπό σύσταση κοινοπραξίας και εν γένει περισσοτέρων του ενός προσώπων, φυσικών ή νοµικών, που υποβάλλουν από κοινού προσφορά, πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυµία και η διεύθυνση, καθώς και ο αριθµός τηλεφώνου και φαξ όλων των ανωτέρω Ο κυρίως φάκελος περιέχει τρεις (3) επί µέρους Υποφακέλους, ανεξάρτητους, κλειστούς και σφραγισµένους µε τη σφραγίδα του υποψηφίου, ως εξής: «Υποφάκελος ικαιολογητικών και Προϋποθέσεων Συµµετοχής», ο οποίος περιέχει τα οριζόµενα στο άρθρο 12 της παρούσας. «Υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα οριζόµενα στο άρθρο 13 της παρούσας. «Υποφάκελος Οικονοµικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα οριζόµενα στο άρθρο 14 της παρούσας. Οι επί µέρους Υποφάκελοι αναγράφουν το όνοµα ή την επωνυµία του υποψηφίου και τον τίτλο του Υποφακέλου («Υποφάκελος ικαιολογητικών και Προϋποθέσεων Συµµετοχής», «Υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς» και «Υποφάκελος Οικονοµικής Προσφοράς»). 14

15 16.4 Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων (κυρίως φακέλου και υποφακέλων), που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν, χωρίς να αφήσουν ίχνη Οι προσφορές, που περιλαµβάνουν και τους τρεις υποφακέλους της παραγράφου 16.3 της παρούσας, κατατίθενται κατά τα ως άνω σε ένα (1) πρωτότυπο και δύο (2) απλά αντίγραφα. ιευκρινίζεται ότι τα αντίγραφα εσωκλείονται στον αντίστοιχο Υποφάκελο και φέρουν την ένδειξη «Αντίγραφο», όλοι δε οι Υποφάκελοι περιλαµβάνονται στον κυρίως φάκελο. 17. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 17.1 Ο έλεγχος της υποβολής των απαραίτητων ικαιολογητικών και Προϋποθέσεων Συµµετοχής και η αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονοµικών Προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης, µόνης αρµόδιας για το άνοιγµα του κυρίως φακέλου, του «Υποφακέλου ικαιολογητικών και Προϋποθέσεων Συµµετοχής», του «Υποφακέλου Τεχνικής Προσφοράς» και του «Υποφακέλου Οικονοµικής Προσφοράς», σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στην παρούσα προκήρυξη. Ο χρόνος των συνεδριάσεων, η ώρα έναρξης, καθώς και η ενδεχόµενη διακοπή και επανέναρξη αυτών ορίζονται κάθε φορά από τον αρµόδιο πρόεδρο της ως άνω Επιτροπής Η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου και των υποφακέλων γίνεται δηµόσια, µετά από ειδική έγγραφη πρόσκληση των υποψηφίων, οι οποίοι µπορούν, εάν το επιθυµούν, να παρίστανται στην εν λόγω διαδικασία δια του νοµίµου εκπροσώπου τους ή ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτηµένου προσώπου Ειδικότερα, η Επιτροπή Αξιολόγησης σε δηµόσια συνεδρίαση, η οποία ακολουθεί χρονικά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών, παραλαµβάνει και αριθµεί τον κυρίως φάκελο προσφοράς του κάθε υποψηφίου σύµφωνα µε τη σειρά επίδοσής τους, τον αποσφραγίζει και µονογράφει τους περιεχόµενους σε αυτόν «Υποφάκελο ικαιολογητικών και Προϋποθέσεων Συµµετοχής», «Υποφάκελο Τεχνικής Προσφοράς» και «Υποφάκελο Οικονοµικής Προσφοράς» και συντάσσει σχετικό πρακτικό Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφραγίζει κατά την ίδια δηµόσια συνεδρίαση τον «Υποφάκελο ικαιολογητικών και Προϋποθέσεων Συµµετοχής», αριθµεί και µονογράφει τα έγγραφα που βρίσκονται µέσα σε αυτόν και καταγράφει τα εν λόγω έγγραφα στο Πρακτικό της µε τη σειρά που απαιτούνται στην παρούσα. Οι πράξεις της αρίθµησης και της µονογραφής αρκεί να γίνονται από ένα οιοδήποτε µέλος της Επιτροπής Στη συνέχεια, η Επιτροπή Αξιολόγησης σε κλειστή συνεδρίαση ελέγχει, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στην παρούσα, κατά πόσον οι υποψήφιοι πληρούν όλες τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις συµµετοχής τους Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των ικαιολογητικών και Προϋποθέσεων Συµµετοχής, η Επιτροπή συντάσσει σχετικό Πρακτικό και προβαίνει σε ανακοίνωση / γνωστοποίηση των ονοµάτων των υποψηφίων που αποκλείονται από την περαιτέρω συµµετοχή τους στο διαγωνισµό. Τα πρακτικά της Επιτροπής διαβιβάζονται στο Γενικό Γραµµατέα Επικοινωνίας προς έγκριση Στους αποκλεισθέντες από το διαγωνισµό υποψηφίους επιστρέφονται οι Υποφάκελοι Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς τους χωρίς να αποσφραγιστούν. 15

16 17.8 Εν συνεχεία, η Επιτροπή σε επόµενη δηµόσια συνεδρίασή της, αρµοδίως γνωστοποιούµενη στους υποψηφίους, αποσφραγίζει τον «Υποφάκελο Τεχνικής Προσφοράς», αριθµεί και µονογράφει τα έγγραφα που βρίσκονται µέσα σε αυτόν και καταγράφει στο Πρακτικό της τα έγγραφα που βρίσκονται µέσα σε αυτόν µε τη σειρά που απαιτούνται στην παρούσα. Οι υποψήφιοι µπορούν, εάν το επιθυµούν, να είναι παρόντες δια του νοµίµου εκπροσώπου τους κατά την αποσφράγιση Η Επιτροπή σε κλειστή συνεδρίαση εξετάζει και αξιολογεί τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς κάθε υποψηφίου, σύµφωνα και µε τα ειδικότερα οριζόµενα στην παρούσα, και προβαίνει στη βαθµολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς κάθε υποψηφίου, σύµφωνα µε τα κριτήρια της παρ. 13 της παρούσας και τους συντελεστές βαρύτητας αυτών Η αξιολόγηση θα γίνει ως ακολούθως: (α) Η Επιτροπή απορρίπτει ως απαράδεκτες τις προσφορές που κατά την κρίση της: - είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίµησης ή υπό αίρεση. - παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις απαιτήσεις της προκήρυξης. Αντίθετα, δεν απορρίπτονται προσφορές, εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. - παρουσιάζουν ανεπιτυχή ή ελλιπή αποτελέσµατα κατά την παρουσίαση λύσεων (εάν ζητηθούν). (β) Εν συνεχεία, προβαίνει στη βαθµολόγηση των υπολοίπων Τεχνικών Προσφορών, σύµφωνα µε τα κατωτέρω κριτήρια και τους συντελεστές βαρύτητας αυτών Η βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύµφωνα µε το κριτήριο και υποκριτήρια αξιολόγησης και τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας αυτών που περιγράφονται στην παράγραφο 13. Οι τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισµού περιγράφονται αναλυτικά στον πίνακα που παρατίθεται στο παράρτηµα Α Ο βαθµός αξιολόγησης κάθε τεχνικής προσφοράς προκύπτει ως ακολούθως : Β = Σ(βi * σi), δηλαδή το άθροισµα των βαθµών των υποκριτηρίων αξιολόγησης (βi) επί τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας. Κάθε υποκριτήριο αξιολόγησης βαθµολογείται µε βi: 100 (ακριβώς): για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι σχετικές τεχνικές και άλλες απαιτήσεις της παρούσας προκήρυξης. το πολύ µέχρι 120: για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι σχετικές τεχνικές και άλλες απαιτήσεις της παρούσας προκήρυξης. το ελάχιστον µέχρι 80: για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι σχετικές τεχνικές και άλλες απαιτήσεις της παρούσας προκήρυξης, υπό την προϋπόθεση όµως ότι οι αποκλίσεις από τις σχετικές τεχνικές και άλλες απαιτήσεις της παρούσας προκήρυξης έχουν κριθεί από την αρµόδια Επιτροπή Αξιολόγησης της Αναθέτουσας Αρχής ως επουσιώδεις και η προσφορά τεχνικά αποδεκτή. Σηµειώνεται ότι οι υποψήφιοι για τη συµµετοχή τους στην περαιτέρω διαγωνιστική διαδικασία, ήτοι για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών τους, θα πρέπει να έχουν λάβει σε κάθε υποκριτήριο (βi) το ελάχιστο όριο που προβλέπεται κατά την τεχνική αξιολόγηση Η Επιτροπή Αξιολόγησης συντάσσει Πρακτικό στο οποίο καταχωρούνται οι προσφορές που απορρίφθηκαν ως απαράδεκτες, καθώς και ο Πίνακας Βαθµολογίας των υπολοίπων υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά βαθµολόγησης. 16

17 Τα πρακτικά της Επιτροπής διαβιβάζονται στο Γενικό Γραµµατέα Επικοινωνίας προς έγκριση. Η Επιτροπή ανακοινώνει στους υποψηφίους τη βαθµολογία τους, καθώς και τα ονόµατα των υποψηφίων που αποκλείονται από την περαιτέρω συµµετοχή τους στο διαγωνισµό. Ακολούθως, επιστρέφονται οι οικονοµικές προσφορές των υποψηφίων που αποκλείσθηκαν από την περαιτέρω συµµετοχή τους στο διαγωνισµό Στη συνέχεια, η Επιτροπή Αξιολόγησης συνέρχεται σε νέα δηµόσια συνεδρίαση για την αποσφράγιση του «Υποφακέλου Οικονοµικής Προσφοράς», αρµοδίως γνωστοποιούµενη εγγράφως σε όλους τους υποψηφίους. Οι υποψήφιοι µπορούν, εάν το επιθυµούν, να είναι παρόντες δια του νοµίµου εκπροσώπου τους κατά την αποσφράγιση. Ειδικότερα, η Επιτροπή αποσφραγίζει δηµόσια τον «Υποφάκελο Οικονοµικής Προσφοράς», αριθµεί και µονογράφει τα έγγραφα, που βρίσκονται µέσα σε αυτόν Κατόπιν, η Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισµού εξετάζει και αξιολογεί σε κλειστή συνεδρίαση την Οικονοµική Προσφορά κάθε υποψηφίου και προβαίνει στη βαθµολόγησή της, σύµφωνα µε τα παρακάτω: Η κατάταξη των προσφορών, θα γίνει µε βάση το κριτήριο της συµφερότερης προσφοράς, δηλαδή κατά φθίνουσα τιµή του Λ i όπου: Λ i = 0,70 * ( Β i / Β max ) + 0,30 * (ΚΠ min / ΚΠ i ) όπου: Β max : η συνολική βαθµολογία που έλαβε η προσφορά µε το µέγιστο βαθµό τεχνικής αξιολόγησης. Β i : η συνολική βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράς i ΚΠ min : Το κόστος της Προσφοράς µε τη µικρότερη τιµή ΚΠ i : Το κόστος της Προσφοράς i και συντάσσεται σχετικό Πρακτικό αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών, στο οποίο επισυνάπτεται ο τελικός Πίνακας Βαθµολογίας των διαγωνιζοµένων κατά φθίνουσα σειρά του Λi και ανακοινώνεται στους υποψηφίους Η Επιτροπή Αξιολόγησης προτείνει την ανακήρυξη του πρώτου κατά σειρά αξιολόγησης υποψηφίου ως Αναδόχου, σύµφωνα µε τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων. Η ανακήρυξη του Αναδόχου γίνεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Επικοινωνίας. Η Αναθέτουσα Αρχή θα κοινοποιήσει στον Ανάδοχο τη σχετική απόφαση για την ανακήρυξή του. 18. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 18.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός ηµεροµηνίας που θα καθοριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή για την υπογραφή της σχετικής Σύµβασης προσκοµίζοντας την προβλεποµένη από το άρθρο 20 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης αυτής Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνείται να υπογράψει τη Σύµβαση ή δεν προσέρχεται να την υπογράψει εντός της προθεσµίας που ορίστηκε, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 34 του Π.. 394/ Με την ανακοίνωση της Ανάθεσης καταρτίζεται από την αρµόδια Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής η σχετική σύµβαση που υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. 17

18 18.4 Η σύµβαση περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της υπό ανάθεση υπηρεσίας και τουλάχιστον τα εξής: α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της Σύµβασης. β. Τα συµβαλλόµενα µέρη. γ. Το είδος της ανάθεσης. δ. Την τιµή. ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο εκτέλεσης της προµήθειας. στ. Το αντικείµενο και τις τεχνικές προδιαγραφές της προµήθειας. ζ. Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις. η. Τις προβλεπόµενες ρήτρες. θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. ι. Τους όρους της σύµβασης και την αµοιβή του αναδόχου Η σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία, την εκτέλεση ή την εφαρµογή της Σύµβασης, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την εξώδικη επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύµφωνα µε τα ανωτέρω οριζόµενα, αρµόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών Εάν µετά την κατακύρωση της προµήθειας και πριν από την παράδοση του εξοπλισµού έχουν ανακοινωθεί νεώτερα µοντέλα εξοπλισµού, αποδεδειγµένα αντίστοιχων δυνατοτήτων ή ισχυρότερα και καλύτερα (του ιδίου Κατασκευαστή) από εκείνα που προσφέρθηκαν και αξιολογήθηκαν τότε η Επιτροπή Παραλαβής έχει το δικαίωµα να δεχθεί τυχόν πρόταση του Αναδόχου να προµηθεύσει τα νέα µοντέλα αντί των προσφερθέντων, µε την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται οποιαδήποτε πρόσθετη οικονοµική δαπάνη και ότι όλες οι λοιπές δεσµεύσεις του αναδόχου ισχύουν 18.7 Τροποποίηση της σύµβασης επιτρέπεται µόνο µε την σύµφωνη γνώµη και των δύο συµβαλλόµενων µερών. 19. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Η παράδοση και η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης του εξοπλισµού θα επιβάλλονται κυρώσεις, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π.. 394/ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 20.1 Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της Σύµβασης θα κληθεί να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ ( 2.500) Οι Εγγυητικές Επιστολές προέρχονται από αναγνωρισµένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο Νοµικό Πρόσωπο που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ και έχει το δικαίωµα έκδοσης Εγγυητικών Επιστολών, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών µελών της Ε.Ε ή του ΕΟΧ. Οι ως άνω Εγγυητικές Επιστολές συντάσσονται στα Ελληνικά ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους. Σχέδιο Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης παρατίθεται στο Παράρτηµα Γ της παρούσης. 18

19 21 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του προς προµήθεια εξοπλισµού πληροφορικής θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής, κατόπιν ελέγχου τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών. 22 ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει τις εξής εγγυήσεις: Τριετής εγγύηση για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τις οθόνες Ειδικά ως προς τις οθόνες η εγγύηση πρέπει να καλύπτει και µηδέν (0) pixel καµµένα. Μονοετής εγγύηση για τους εκτυπωτές Οι εγγυήσεις θα πρέπει να προέρχονται από τον κατασκευαστή και να πιστοποιούνται µε βεβαίωσή του. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ανάλογη πιστοποίηση τότε απορρίπτεται όλη η προσφορά του υποψηφίου ως απαράδεκτη. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την χωρίς καθυστέρηση και εντός το πολύ 48 ωρών από την κλήση καθώς και µε δικά του έξοδα θεραπεία κάθε ελαττώµατος και σφάλµατος του εξοπλισµού στους χώρους της Αναθέτουσας Αρχής, που αναφαίνεται κατά την περίοδο εγγύησης. 23. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ο υπό προµήθεια ηλεκτρονικός εξοπλισµός πρέπει να ανταποκρίνεται στους όρους της οδηγίας 2002/95/ΕΚ, καθώς και στα επικρατούντα πρότυπα ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ISO ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 25.1 Η παρούσα διατίθεται από την Αναθέτουσα Αρχή ατελώς από την εποµένη της δηµοσίευσής της περιληπτικής διακήρυξής της στον τύπο (Γραφείο 209.2, 2 ος όροφος, αρµόδια η κα. Ανδρικοπούλου Χρυσάνθη, τηλ ) Πληροφορίες επί της παρούσης δίδονται από την εποµένη της παραλαβής της προκήρυξης από τους υποψηφίους, εφόσον υποβληθεί σχετικό γραπτό αίτηµα, έως και έξι (6) ηµέρες πριν τη λήξη της προθεσµίας κατάθεσης των προσφορών. 25. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Οι ενστάσεις κατατίθενται σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Π.. 394/1996, όπως αυτό ισχύει και µετά την τροποποίησή του µε το άρθρο 35 του Ν.3377/2005 (ΦΕΚ Α 202). 19

20 26. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Ο διαγωνισµός διενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσης, τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 και του Π.. 394/1996. Αθήνα, Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ της /ΝΣΗΣ Κ.α.α Γιάννης Κούασουλας 20

21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Οι πίνακες αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών που ακολουθούν θα συµπληρωθούν από τους προµηθευτές. Επεξήγηση των στηλών των πινάκων: Στήλη ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Στα κελιά της στήλης αυτής περιγράφονται αναλυτικά τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που πρέπει να είναι εξοπλισµένο το κάθε είδος, για τα οποία θα δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις και εκ των υστέρων βαθµολογία. Η λέξη ΝΑΙ, που σηµαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον προµηθευτή και θεωρείται απαράβατος όρος σύµφωνα µε την παρούσα διακήρυξη. Για τις περιπτώσεις όπου υπάρχει «ΝΑΙ» σε τίτλο απαιτήσεων ο οποίος αναλύεται σε επιµέρους χαρακτηριστικά θεωρείται ότι η απαίτηση περιλαµβάνει όλα τα επιµέρους χαρακτηριστικά και πρέπει να δοθεί απάντηση για το καθένα χωριστά. Η συγκεκριµένη επισήµανση δεν ισχύει όταν υπάρχει επιµέρους ανάλυση για την απαίτηση του κάθε ειδικού χαρακτηριστικού. Ένας αριθµός που σηµαίνει υποχρεωτικό αριθµητικό µέγεθος της προδιαγραφής (µέγιστο ή ελάχιστο) και θεωρείται απαράβατος όρος. Όπου υπάρχει κενό, εάν ρητώς δεν αναφέρεται διαφορετικά ή από οποιοδήποτε άλλο σηµείο των προδιαγραφών δεν προκύπτει ότι πρόκειται περί υποχρεωτικής απαίτησης, η αντίστοιχη προδιαγραφή δεν είναι υποχρεωτική για τον προµηθευτή, αλλά αποτελεί επιθυµητό αξιολογήσιµο χαρακτηριστικό. Στήλη ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Στα κελιά της στήλης αυτής η κάθε υποψήφια εταιρεία οφείλει να συµπληρώσει ποιο χαρακτηριστικό προτίθεται να παρέχει από το ελάχιστο ζητούµενο ως οποιοδήποτε ανώτερο ανά είδος του εξοπλισµού. Επίσης, σηµειώνεται η απάντηση του προµηθευτή που θα έχει : Την ένδειξη ΝΑΙ εάν από την προσφορά πληρούται η αντίστοιχη προδιαγραφή ή αναλαµβάνεται η συγκεκριµένη υποχρέωση ή την ένδειξη ΟΧΙ σε αντίθετη περίπτωση. Ένα αριθµητικό µέγεθος από το οποίο θα προκύπτει εάν ικανοποιείται ή όχι η αντίστοιχη προδιαγραφή. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη εκπλήρωσης της προδιαγραφής και η επιτροπή αξιολόγησης έχει υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της Απάντησης. Στήλη ΣΧΟΛΙΑ - ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Στη στήλη αυτή αναγράφονται υποχρεωτικά οι παραποµπές ανά κελί, σε άλλα σηµεία της προσφοράς, τεχνικά φυλλάδια, εγχειρίδια ή φωτοτυπίες τµηµάτων τους, δηµοσιεύµατα κ.λ.π. από τα οποία τεκµηριώνονται και αιτιολογούνται πλήρως οι απαντήσεις της προηγούµενης στήλης της προσφοράς. Όλο το παραπάνω τεκµηριωτικό υλικό θα αποτελέσει ξεχωριστό τόµο της προσφοράς ο οποίος και θα είναι αριθµηµένος ανά σελίδα. Οι παραποµπές θα γίνονται σε συγκεκριµένη σελίδα ή σελίδες του τόµου αυτού. Γενικές αναφορές ή ασαφείς παραποµπές δύναται να αποτελέσουν λόγο απόρριψης της προσφοράς. Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση και η αντίστοιχη παραποµπή, σε όλα τα σηµεία των πινάκων και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. 21

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Αθήνα 14 /05/2008 Α.Π. : 13272/2008 ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα Προµηθειών & απανών Φραγκούδη 11 και Αλ.Πάντου TK

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Αριθμ. Πρωτ.: 816/ 29/03/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΩΟΞΘΩ-ΛΗΓ ΑΔΑΜ: 13PROC001651737

ΑΔΑ: ΒΛΛΩΟΞΘΩ-ΛΗΓ ΑΔΑΜ: 13PROC001651737 ΑΔΑ: ΒΛΛΩΟΞΘΩ-ΛΗΓ ΑΔΑΜ: 13PROC001651737 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Για την Ανάθεση Υπηρεσιών Ασφαλιστικής Κάλυψης κατά παντός κινδύνου Μηχανολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού της Ε.Ε.Τ.Τ. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S19/112014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S19/112014 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S19/112014 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΟΜΑ ΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΖΩΗΣ / ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S19/102012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S19/102012 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S19/102012 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΖΩΗΣ / ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S09/022015

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S09/022015 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S09/022015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S07/072013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S07/072013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S07/072013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Την έγκριση των κάτωθι τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης του έργου :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Την έγκριση των κάτωθι τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης του έργου : Αριθµός Απόφασης: 38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και των όρων ιακήρυξης διεθνή ανοιχτού διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S06/012015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S06/012015 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S06/012015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΕΝ ΥΣΗΣ, ΥΠΟ ΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΟΞΘΩ-Ξ1Β ΑΔΑΜ: 13PROC001544160 Αθήνα, 17/07/2013 Α.Π.: 14208/2013

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΟΞΘΩ-Ξ1Β ΑΔΑΜ: 13PROC001544160 Αθήνα, 17/07/2013 Α.Π.: 14208/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ Φραγκούδη 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ05/102013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ Ι

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ05/102013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ Ι ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ05/102013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ Ι ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/042013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/042013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/042013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 20667 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ): 60.244,40 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ04/102013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ04/102013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ04/102013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ Ι ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 8356/24-11-2009 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» (ανυψωτικό µηχάνηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ27ΟΚΟΗ-ΛΡ9 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Η Πρόεδρος, λαµβάνοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΕ27ΟΚΟΗ-ΛΡ9 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Η Πρόεδρος, λαµβάνοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Νέα Ιωνία 19/3/13 Ν.Π... Αρ. Πρωτ. 09 Αγίου Γεωργίου 40 Τ.Κ. 142 34 Νέα Ιωνία Αττικής Τηλ.: 213 2000 406 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ:6436/13/03.12 Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού ιεθνούς ιαγωνισµού για την ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσιών «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - Ο ΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 3164

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 3164 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 3164 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ OTS» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ): 44.649,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

promithies@ghsitia.gr ΣΗΤΕΙΑ 29/08/2012 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

promithies@ghsitia.gr ΣΗΤΕΙΑ 29/08/2012 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ταχ. /νση: Ξεροκαµάρες Ταχ. Κώδικας:723 00 ΣΗΤΕΙΑ Πληροφορίες: Χρυσουλάκη Κωνσταντίνα Τηλέφωνο: 2843340360 Fax: 2843025352 E mail: promithies@ghsitia.gr ΣΗΤΕΙΑ 29/08/2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 964 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ»

«ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ Μυτιλήνη, 01 Απριλίου 2008 ΔΙΑΚHΡYΞΗ 2245/01.04.2008 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ανοικτός διεθνής διαγωνισμός υποβολής προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

E mail: promithies@ghsitia.gr ΣΗΤΕΙΑ 03/08/2012 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

E mail: promithies@ghsitia.gr ΣΗΤΕΙΑ 03/08/2012 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Ξεροκαµάρες 723 00 ΣΗΤΕΙΑ Πληροφορίες: Χρυσουλάκη Κωνσταντίνα Τηλέφωνο: 2843340360

Διαβάστε περισσότερα

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αριθ. Πρωτ.: 702 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 05/2015. «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσµένων 5 ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 05/2015. «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσµένων 5 ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκη 21.04.2015 Αρ. πρωτ. 19879 Αναθέτουσα Αρχή Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών 56430, Σταυρούπολη - Θεσσαλονίκη url: www.greekstatemuseum.com e-mail: info@greekstatemuseum.com

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ : 12 η /2009 ΗΜΟΣΙΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ : 12 η /2009 ΗΜΟΣΙΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙ ΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: Οικονοµικό ΓΡΑΦΕΙΟ: Προµηθειών Ταχ. /νση: Γρ. Λαµπράκη 13 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ TOY ΕΟΦ. Αριθ.Διακ. : 1 /2015

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ TOY ΕΟΦ. Αριθ.Διακ. : 1 /2015 ΑΔΑ: 7ΒΥ9469Η25-ΟΙΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑΜ: 15PROC002581369 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Ε.Ο.Φ) - Ν.Π.Δ.Δ Ταχ.Δ/νση: Μεσογείων 284,15562 Χολαργός Χολαργός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 13η/2010 ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 13η/2010 ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΙ ΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΤΜΗΜΑ:Οικονοµικό ΤΜΗΜΑ:Προµηθειών Πληροφορίες: Ζαφ. Βασιλούδης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα