ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ"

Transcript

1 ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

2 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης (Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου Τ.Κ Καλλιθέα Αττικής, Τηλ.: Fax: , εφεξής καλούµενη ως «Αναθέτουσα Αρχή». Πληροφορίες : ιεύθυνση Πληροφορικής Τηλ: ή Fax: ή ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών Τηλ: ή Fax: ή ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Τµήµα Γραµµατείας και ιεκπεραίωσης της Αναθέτουσας Αρχής (Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου, 1 ος όροφος, Τ.Κ Καλλιθέα Αττικής, Τηλ ή , Fax ή ). 3. ΕΙ ΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ιαγωνισµός µε Ανοικτή ιαδικασία και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά κατά τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 και του Π.. 394/1996, όπως ισχύουν. Περίληψη της παρούσας προκήρυξης δηµοσιεύθηκε σε δύο (2) τουλάχιστον ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες και στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης και αναρτάται στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής. Επίσης, η σχετική προκήρυξη αποστέλλεται στα Επιµελητήρια και στον ΕΟΜΜΕΧ. Η προκήρυξη δηµοσιεύεται επίσης και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση για τη διαθεσιµότητα, την ορθότητα και την πληρότητα του περιεχοµένου της οποίας ουδεµία ευθύνη φέρει η Αναθέτουσα Αρχή. 4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, προκειµένου να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό, υποβάλλοντας προσφορά. Η προσφορά στο διαγωνισµό, µαζί µε τα υπόλοιπα δικαιολογητικά / στοιχεία που ζητούνται στην παρούσα, πρέπει να κατατίθεται (σύµφωνα µε το άρθρο 16 της παρούσας) στην Υπηρεσία που αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας και µέχρι την 12η Νοεµβρίου 2007, ηµέρα ευτέρα και ώρα 11 η, ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφορών. Η αποσφράγιση των φακέλων προσφοράς της παρούσας θα πραγµατοποιηθεί σε δηµόσια συνεδρίαση στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, την ίδια ηµέρα, την 12η Νοεµβρίου 2007, ηµέρα ευτέρα και ώρα 11η. Στην αποσφράγιση κάθε υποψήφιος µπορεί να παραστεί δια του νοµίµου εκπροσώπου του ή µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο. 2

3 5. Γλώσσα 5.1 Η προσφορά στον παρόντα διαγωνισµό, τα έγγραφα που τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε παροχή πληροφορίας, αλληλογραφία, γνωστοποίηση, υποβολή ένστασης, αίτησης, κλπ. από και προς την Αναθέτουσα Αρχή, διατυπώνονται εγγράφως, στην ελληνική γλώσσα. 5.2 Τεχνικοί όροι, που δεν µπορούν να αποδοθούν στην ελληνική, είναι δυνατό να αναγράφονται στην αγγλική. 5.3 Πιστοποιητικά ή λοιπά συνοδευτικά στοιχεία, τα οποία έχουν συνταχθεί σε γλώσσα εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επικυρωµένη µετάφραση, σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία. 5.4 Τυχόν εγχειρίδια ή άλλο έντυπο υλικό, που συνοδεύουν το φάκελο προσφοράς, εφόσον είναι στην Αγγλική γλώσσα, δεν χρειάζεται να µεταφραστούν. 6. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 6.1 Αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού αποτελεί η προµήθεια µε αγορά και η µεταφορά στην έδρα της Αναθέτουσας αρχής του παρακάτω εξοπλισµού πληροφορικής: έκα πέντε (15) πλήρη συστήµατα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (κεντρική µονάδα, οθόνη, πληκτρολόγιο, ποντίκι, λογισµικό εφαρµογών ) Σαράντα (40) οθόνες TFT 19 Πέντε (5) εκτυπωτές laser µονόχρωµοι Σε όλο τον παραπάνω εξοπλισµό θα πρέπει να προσφέρεται 3ετής τουλάχιστον εγγύηση κατασκευαστή (παράγραφο 23) για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τις οθόνες και 1ετής για τους εκτυπωτές. Οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ανά είδος του παραπάνω εξοπλισµού περιγράφονται αναλυτικά στο παράρτηµα Α Λοιπές υποχρεώσεις Αναδόχου Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να θεωρεί κάθε πληροφορία, που λαµβάνει από την Αναθέτουσα Αρχή, ως εµπιστευτική και να µην τη χρησιµοποιεί ή αποκαλύπτει σε άλλα πρόσωπα (πλην των υπαλλήλων του και αυτό µόνο στο βαθµό που είναι αναγκαίο για την υλοποίηση του αντικειµένου της παρούσας), χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής Ο Ανάδοχος οφείλει να αποφεύγει την προβολή καθ οιονδήποτε τρόπο της συνεργασίας και της συµβατικής του σχέσης µε την Αναθέτουσα Αρχή, µε την εξαίρεση της απλής αναφοράς στο πελατολόγιό του Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί µε οποιαδήποτε υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής και άλλον αρµόδιο κρατικό φορέα, µε τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρµόδια ιεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει τη σύµφωνη γνώµη της Αναθέτουσας Αρχής, σε περίπτωση που, πέραν τυχόν υπεργολάβων που θα πρέπει ρητά να 3

4 δηλώνονται στην προσφορά του, προτίθεται να συνεργαστεί µε τρίτους, όπως εξωτερικούς συµβούλους, προµηθευτές προϊόντων ή υπηρεσιών κλπ., προκειµένου να εξασφαλίσει την επιτυχή υλοποίηση του αντικειµένου της παρούσας O Ανάδοχος φέρει εξ ολοκλήρου την ευθύνη για το σύνολο του εξοπλισµού που θα προµηθεύσει Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει καµία ευθύνη για κάθε είδους βλάβη ή ζηµιά, που µπορεί να επέλθει στην υγεία των προσώπων και στον εξοπλισµό που θα χρησιµοποιήσει ο Ανάδοχος ή τυχόν υπεργολάβοι του για την υλοποίηση του αντικειµένου της παρούσας Ο Ανάδοχος ρητώς ευθύνεται για κάθε ενέργεια υπαλλήλων του, τυχόν υπεργολάβων ή συµβούλων ή αντιπροσώπων ή προστηθέντων αυτού, συµπεριλαµβανοµένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε, που θα χρησιµοποιηθούν από αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαµβάνει ή κατά την άσκηση των δικαιωµάτων που του χορηγούνται µε την παρούσα ή/και µε τη σύµβαση, καθώς και για τις τυχόν παρεπόµενες υποχρεώσεις Ο Ανάδοχος ρητώς ευθύνεται για κάθε είδους ζηµιάς ή βλάβης, που τυχόν θα προκληθεί σε πράγµατα ή πρόσωπα της Αναθέτουσας Αρχής λόγω ακαταλληλότητας του εν λόγω εξοπλισµού Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το προσωπικό που απασχολεί ο ίδιος ή οι τυχόν εγκεκριµένοι υπεργολάβοι του, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα ασφαλιστική νοµοθεσία O Ανάδοχος υποχρεούται στην άµεση αντικατάσταση κάθε τµήµατος ή µέρος του εξοπλισµού που κριθεί ακατάλληλο προς χρήση από την επιτροπή παραλαβής, σύµφωνα µε την παρ. 21 της παρούσας Περαιτέρω υποχρεώσεις του Αναδόχου είναι δυνατό να καθορισθούν µε τη σύµβασή του µε την Αναθέτουσα Αρχή. 7. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η παράδοση του προς προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού πρέπει να έχει συντελευτεί το αργότερο εντός δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. 8. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο Ανάδοχος θα παραδώσει τον υπό προµήθεια εξοπλισµό στην έδρα της Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης (Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου Τ.Κ , Καλλιθέα Αττικής σε χώρο που θα του υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή. 9. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο συνολικός προϋπολογισµός για την παροχή της εν λόγω προµήθειας ανέρχεται και δεν θα ξεπεράσει το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων Ευρώ ( ), µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται των δικαιωµάτων που αναφέρονται στο άρθρο 21 του Π.. 394/

5 10. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 10.1 εκτές γίνονται προσφορές από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, από επιχειρήσεις ηµεδαπής ή αλλοδαπής, οµίλους ή ενώσεις νοµικών ή/και φυσικών προσώπων, κοινοπραξίες, υπό σύσταση κοινοπραξίες των ανωτέρω µε οποιοδήποτε συνδυασµό και εν γένει από περισσότερα του ενός πρόσωπα, φυσικά ή/και νοµικά, που υποβάλουν από κοινού προσφορά, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόµιµα σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία ή έχουν συσταθεί σύµφωνα µε την νοµοθεσία άλλου πλην της Ελλάδας κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και έχουν την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., εφόσον η δραστηριότητά τους παρουσιάζει συνεχή δεσµό µε την οικονοµία του κράτους µέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή, τέλος, έχουν συσταθεί σύµφωνα µε την νοµοθεσία τρίτων χωρών, που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε τον Ν. 2513/97, καθώς και της Αυστραλίας Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από οµίλους, συµπράξεις, κοινοπραξίες, υπό σύσταση κοινοπραξίες ή εν γένει από περισσότερα του ενός πρόσωπα, που υποβάλλουν από κοινού προσφορά, τα στοιχεία που καθορίζονται στην παρούσα πρέπει να υποβάλλονται για κάθε µέλος ξεχωριστά. Στην περίπτωση ένωσης µπορεί, πριν την υπογραφή της σύµβασης, τα µέλη της να υποχρεωθούν να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που λαµβάνει µέρος στην παρούσα διαδικασία, δεν επιτρέπεται να συµµετάσχει σε περισσότερες της µιας προσφορές, µε ποινή αποκλεισµού του συνόλου των προσφορών στις οποίες συµµετέχει Επιπλέον, για τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία οι υποψήφιοι πρέπει να δραστηριοποιούνται στο αντικείµενο της παρούσας κατά την τελευταία τριετία. 11. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 11.1 Η συµµετοχή στο διαγωνισµό γίνεται µε ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού και µόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωµα αποζηµίωσης. Η συµµετοχή του στο διαγωνισµό και σε κάθε φάση της διαδικασίας αυτού συνεπάγεται πλήρη αποδοχή εκ µέρους του υποψηφίου των όρων διενέργειας του διαγωνισµού, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα στο σύνολό τους Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσµεύεται για την τελική ανάθεση της σύµβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να µαταιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεµία υποχρέωση για καταβολή αµοιβής ή αποζηµίωσης εξ αυτού του λόγου στους υποψηφίους Οι υποψήφιοι δε δικαιούνται ουδεµίας αποζηµίωσης για δαπάνες σχετικές µε τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, Φακέλων, Προσφοράς, κλπ Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις επί ποινή ακυρότητας της προσφοράς, τυχόν δε παραβίασή τους από τους υποψηφίους ή διατύπωση επιφυλάξεων ή αιρέσεων ή όρων κατά την υποβολή της προσφοράς, οδηγεί σε αποκλεισµό τους από το διαγωνισµό. 5

6 11.5 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από οµίλους, συµπράξεις, κοινοπραξίες, υπό σύσταση κοινοπραξίες ή περισσότερα του ενός πρόσωπα, που υποβάλλουν από κοινού προσφορά, όλα τα µέλη τους ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρον Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές ή προσφορές για µέρος των υπηρεσιών, που αποτελούν αντικείµενο της παρούσας, δεν γίνονται δεκτές Όλα τα στοιχεία, που υποβάλλονται στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού θεωρούνται δεσµευτικά για τους υποψήφιους Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους υποψηφίους για τρεις (3) µήνες από την εποµένη της διενέργειας του παρόντος διαγωνισµού, η δε ισχύς τους µπορεί να παραταθεί, κατόπιν αιτήµατος της Αναθέτουσας Αρχής, πριν από τη λήξη τους, για χρονικό διάστηµα τριών (3) επιπλέον µηνών Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυµεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους επαλήθευσης των στοιχείων, που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους Σε περίπτωση που υποψήφιοι προτίθενται να αναθέσουν τµήµατα της Σύµβασης υπεργολαβικά σε τρίτους, υποχρεούνται να το αναφέρουν στην υποψηφιότητά τους, καθορίζοντας τα τµήµατα αυτά και τους συγκεκριµένους υπεργολάβους που θα τα αναλάβουν, χωρίς αυτό να επηρεάζει την έκταση της ευθύνης του Αναδόχου. Υποχρεούνται επίσης να προσκοµίσουν υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου του εν λόγω υπεργολάβου, φέρουσα υποχρεωτικώς βεβαίωση γνησίου υπογραφής, στην οποία ο εν λόγω εκπρόσωπος θα δηλώνει ρητώς ότι αποδέχεται τη συγκεκριµένη συνεργασία µε τον υποψήφιο και δεσµεύεται ότι θα συνεργαστεί µε αυτόν, εφόσον ανακηρυχθεί Ανάδοχος, έως το πέρας της παρούσας Σύµβασης. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, όπου θα αναγράφεται ρητώς η αποδοχή του εκάστοτε υπεργολάβου, µόνος δε υπεύθυνος έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση του αντικειµένου της παρούσας παραµένει ο Ανάδοχος Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που προτίθεται να αναλάβει τµήµα της Σύµβασης υπεργολαβικά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ της παρούσας, δεν επιτρέπεται να συµµετάσχει, είτε ως υπεργολάβος είτε ως υποψήφιος, σε περισσότερες της µιας προσφορές, µε ποινή αποκλεισµού του συνόλου των προσφορών στις οποίες συµµετέχει Σε περίπτωση υποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνυποψηφίους θα έθιγε έννοµα συµφέροντά τους, ο υποψήφιος υποχρεούται να σηµειώνει σε αυτά την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα» και να τις αναφέρει ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. Η έννοια της πληροφορίας «εµπιστευτικού χαρακτήρα» αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του υποψηφίου. 12. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Κάθε υποψήφιος πρέπει να καταθέσει, µε ποινή αποκλεισµού, τα παρακάτω αναφερόµενα δικαιολογητικά: 12.1 Πιστοποιητικά από τα οποία να προκύπτουν τα ακόλουθα: 6

7 Ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή παύση εργασιών. Το Πιστοποιητικό εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο Ότι δεν τελεί υπό εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο, εκτός εάν ο υποψήφιος έχει τη µορφή ανώνυµης εταιρείας, οπότε το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται από τη ιεύθυνση Ανωνύµων Εταιρειών της οικείας Νοµαρχίας Ότι δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο Ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο Ότι δεν έχει κατατεθεί αίτηση για διορισµό ή αντικατάσταση εκκαθαριστού ή συνεκκαθαριστού. Το Πιστοποιητικό εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο Ότι δεν έχει κατατεθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. Το Πιστοποιητικό εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο το Πρωτοδικείο Αθηνών χορηγεί πιστοποιητικό ότι δεν τηρεί σχετικά βιβλία. Όλα τα πιο πάνω πιστοποιητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί µέσα στους τελευταίους έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία κατάθεσης της προσφοράς Ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας (αρκεί απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισότιµο έγγραφο). Το παρόν δικαιολογητικό αφορά αποκλειστικά σε φυσικά πρόσωπα, που υποβάλλουν υποψηφιότητα στο διαγωνισµό. Το ανωτέρω πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί µέσα στους τελευταίους τρεις (3) µήνες από την ηµεροµηνία κατάθεσης της προσφοράς Ότι είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (ασφαλιστική ενηµερότητα) Ότι είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (φορολογική ενηµερότητα). Σε περίπτωση που τα ως άνω πιστοποιητικά (της παρ της παρούσης) δεν εκδίδονται από την οικεία χώρα του υποψηφίου, είναι δυνατό να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του υποψηφίου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, Συµβολαιογράφου ή του αρµοδίου επαγγελµατικού φορέα της χώρας καταγωγής ή προέλευσής του, ή, σε περίπτωση που δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση από τη νοµοθεσία της οικείας χώρας, από υπεύθυνη δήλωση µε βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από Συµβολαιογράφο ή δικαστική / διοικητική αρχή. Τα εν λόγω έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στα Ελληνικά Τις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις των τριών τελευταίων χρήσεων, από τις οποίες θα προκύπτουν σαφώς ο Κύκλος Εργασιών, τα Ίδια Κεφάλαια, το Σύνολο Υποχρεώσεων και τα Κέρδη προ Φόρων, σε περίπτωση όπου η δηµοσίευση των οικονοµικών αυτών καταστάσεων απαιτείται σύµφωνα µε την περί εταιρειών νοµοθεσία της χώρας, όπου είναι εγκατεστηµένος ο υποψήφιος. Σε περίπτωση νεοσύστατου νοµικού προσώπου, είναι υποχρεωτική η κατάθεση προσωρινών ισολογισµών ή οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού εγγράφου για τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση του υποψηφίου. 7

8 Σε περίπτωση υποψηφίων, που δεν έχουν κατά νόµο υποχρέωση δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων, είναι υποχρεωτική η κατάθεση Υπεύθυνης ήλωσης περί της χρηµατοοικονοµικής τους κατάστασης Υπεύθυνες ηλώσεις του Ν.1599/86, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 Άρθρο 2 ΠΝΠ της (ΦΕΚ Α 288/ ), η οποία κυρώθηκε µε Ν. 2990/02 (µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής) Υπεύθυνη δήλωση, µε την οποία κάθε υποψήφιος (ή ο νόµιµος εκπρόσωπος του υποψηφίου) θα δηλώνει ότι όλες ανεξαιρέτως οι πληροφορίες και τα στοιχεία που προσκοµίζει για να υποστηρίξει την προσφορά του, είναι αληθείς και γνήσιες και ότι η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του Αντικειµένου, όπως περιγράφεται στο άρθρο 6 και στα παραστήµατα της παρούσας Σε περίπτωση οµίλου, κοινοπραξίας, υπό σύσταση κοινοπραξίας, ενώσεων επιχειρήσεων (consortium) και εν γένει περισσοτέρων του ενός προσώπων, φυσικών ή νοµικών, που υποβάλλουν από κοινού προσφορά, απαιτείται επίσης να προσκοµισθεί υπεύθυνη δήλωση υπογεγραµµένη από το κάθε µέλος (ή το νόµιµο εκπρόσωπό του) χωριστά, στην οποία θα δηλώνεται: (i) η αποδοχή της κοινοπραξίας, της υπό σύσταση κοινοπραξίας, της ένωσης (consortium) ή της από κοινού υποβολής της προσφοράς, (ii) ο κοινός εκπρόσωπος και αντίκλητος του οµίλου, των κοινοπρακτούντων µελών έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και (iii) τα ποσοστά συµµετοχής των µελών Υπεύθυνη δήλωση πρέπει, επίσης, να συµπληρώσει και ο τυχόν εκπρόσωπος και αντίκλητος, µε την οποία θα αποδέχεται τον διορισµό του, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο και 15.3 της παρούσας Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν κηρύχθηκε έκπτωτος από φορείς του ηµόσιου Τοµέα επειδή δεν εκπλήρωσε τις συµβατικές του υποχρεώσεις Υπεύθυνη δήλωση ότι θα διατηρήσει εµπιστευτικά και θα χρησιµοποιήσει µόνο για τους σκοπούς του διαγωνισµού τα στοιχεία και τις πληροφορίες των υπολοίπων προσφορών που τυχόν θα τεθούν υπόψη του και αποτελούν, κατά δήλωση των συντακτών τους, εµπορικό ή επιχειρηµατικό απόρρητο Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου (ή του νοµίµου εκπροσώπου αυτού), στην οποία θα δηλώνει ότι δραστηριοποιείται στο αντικείµενο της παρούσης τουλάχιστον τρία (3) έτη Υπεύθυνη δήλωση του τυχόν υπεργολάβου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ της παρούσης Πρόσθετα ικαιολογητικά σε περίπτωση εταιρειών, οµίλων, συµπράξεων, κοινοπραξιών, υπό σύσταση κοινοπραξιών, ενώσεων Εφόσον ο υποψήφιος έχει εταιρική µορφή, οφείλει επιπλέον να προσκοµίσει τα κάτωθι αναφερόµενα, κατά περίπτωση στοιχεία: Σε περίπτωση Ανώνυµης Εταιρείας (ΑΕ) α) Το ΦΕΚ συστάσεως της εταιρείας. β) Το κωδικοποιηµένο καταστατικό της εταιρείας, όπως ισχύει, σε ακριβές αντίγραφο από το ΜΑΕ. γ) Το ΦΕΚ της ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας, ή, σε περίπτωση που αυτό δεν έχει εκδοθεί, ακριβές αντίγραφο του πρακτικού του Σ για την 8

9 ισχύουσα εκπροσώπηση της εταιρείας, αντίγραφο της αίτησης υποβολής αυτού στην αρµόδια Νοµαρχία µε το σχετικό αριθµό πρωτοκόλλου για την καταχώριση αυτού στο ΜΑΕ και αντίγραφο του αποδεικτικού ΤΑΠΕΤ για τη δηµοσίευσή του στο ΦΕΚ ή ακριβές αντίγραφο της σχετικής ανακοίνωσης της αρµόδιας Νοµαρχίας. δ) Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιµελητήριο. ε) Απόφαση του αρµοδίου οργάνου για συµµετοχή στο διαγωνισµό Σε περίπτωση Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης (ΕΠΕ) α) Το καταστατικό της εταιρείας, όπως ισχύει, µε όλες τις τυχόν τροποποιήσεις του, σε αντίγραφα θεωρηµένα από το Πρωτοδικείο, καθώς και τα σχετικά ΦΕΚ. β) Πλήρη σειρά των εγγράφων που τυχόν απαιτούνται, σύµφωνα µε το καταστατικό της εταιρείας, για τον ορισµό διαχειριστή και εκπροσώπου αυτής, καθώς και τα σχετικά ΦΕΚ. γ) Πιστοποιητικό του οικείου Πρωτοδικείου περί καταστατικών τροποποιήσεων, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί µέσα στον τελευταίο µήνα από την ηµεροµηνία κατάθεσης της προσφοράς του υποψηφίου. δ) Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιµελητήριο. ε) Απόφαση του αρµοδίου οργάνου για συµµετοχή στο διαγωνισµό Σε περίπτωση προσωπικών εταιρειών α) Το καταστατικό της εταιρείας, όπως ισχύει, µε όλες τις τυχόν τροποποιήσεις του, σε αντίγραφα θεωρηµένα από το Πρωτοδικείο. β) Πλήρη σειρά των εγγράφων που τυχόν απαιτούνται, σύµφωνα µε το καταστατικό της εταιρείας, για τον ορισµό διαχειριστή και εκπροσώπου αυτής. γ) Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου για τις καταστατικές τροποποιήσεις, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί µέσα στον τελευταίο µήνα από την ηµεροµηνία κατάθεσης της προσφοράς του υποψηφίου. δ) Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιµελητήριο. ε) Απόφαση του αρµοδίου οργάνου για συµµετοχή στο διαγωνισµό Σε περίπτωση αλλοδαπών εταιρειών Σε περίπτωση αλλοδαπών εταιρειών, και εάν στην οικεία χώρα δεν υπάρχει αντίστοιχη υποχρέωση δηµοσίευσης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως των σχετικών στοιχείων των εταιρειών, είναι δυνατόν τα ανωτέρω νοµιµοποιητικά έγγραφα να αντικατασταθούν από επίσηµες βεβαιώσεις του Αρµοδίου Εµπορικού Επιµελητηρίου για την ισχύουσα εκπροσώπηση της εταιρείας, από ένορκη βεβαίωση των εκπροσώπων του υποψηφίου ενώπιον Συµβολαιογράφου, ικαστικής ή ιοικητικής Αρχής ή, σε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το δίκαιο της οικείας χώρας ένορκη βεβαίωση, από Υπεύθυνη ήλωση των ως άνω εκπροσώπων, φέρουσα βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από Συµβολαιογράφο, ικαστική ή ιοικητική Αρχή. Τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στα Ελληνικά. 9

10 Σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, Κοινοπραξιών ή υπό σύσταση Κοινοπραξιών Σε περίπτωση οµίλων, ενώσεων νοµικών ή φυσικών προσώπων, κοινοπραξιών, υπό σύσταση κοινοπραξιών και εν γένει περισσοτέρων του ενός προσώπων, φυσικών ή νοµικών, που υποβάλλουν από κοινού προσφορά, οι υποψήφιοι πρέπει να προσκοµίζουν ιδιωτικό συµφωνητικό, µε το οποίο θα δεσµεύονται να συστήσουν κοινοπραξία, σε περίπτωση που τους ανατεθεί η Σύµβαση, υπό τους κατωτέρω όρους: i. Τα µέλη της κοινοπραξίας θα είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρο υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την παροχή της υπηρεσίας. ii. Στο οριστικό κοινοπρακτικό θα αναφέρονται ως ελάχιστο περιεχόµενο τα ποσοστά συµµετοχής του καθενός µέλους, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των µελών και θα ορίζεται και ο κοινός εκπρόσωπος και αντίκλητος. iii. Το οριστικό κοινοπρακτικό θα κατατεθεί στην Αναθέτουσα Αρχή εντός χρονικού διαστήµατος που θα ταχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή µετά την κατακύρωση του ιαγωνισµού. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να ζητήσει από τον ανάδοχο να λάβει άλλη νοµική µορφή, υπό όρους ανάλογους µε τους ανωτέρω αναφερόµενους Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στο διαγωνισµό ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ ( 1.500). Οι Εγγυητικές Επιστολές προέρχονται από αναγνωρισµένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο νοµικό πρόσωπο, που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. και έχει το δικαίωµα έκδοσης Εγγυητικών Επιστολών, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. Οι ως άνω Εγγυητικές Επιστολές συντάσσονται στα Ελληνικά ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους Σχέδιο Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής επισυνάπτεται στο Παράρτηµα Β της παρούσας Προσφορές χωρίς την ως άνω Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγυητική επιστολή, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δε λαµβάνονται υπόψη Οι Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής των υποψηφίων επιστρέφονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 25 του Π.. 394/ Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής του Αναδόχου θα του αποδοθεί µε την κατάθεση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 20 της παρούσας Απόδειξη εµπειρίας υποψηφίων Προς απόδειξη της προϋπόθεσης της παρ της παρούσας και προκειµένου να αξιολογηθεί η εµπειρία τους, οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν κατάλογο πελατών τους µε τις κυριότερες προµήθειες εξοπλισµού ειδών πληροφορικής συναφούς αντικειµένου, που έχουν υλοποιήσει κατά τα τρία τελευταία έτη καθώς επίσης να προσκοµίσουν διάφορα έγγραφα (αντίγραφα των συµβάσεων ή συστατικές επιστολές 10

11 πελατών ή άλλα αποδεικτικά έγγραφα, όπως τιµολόγια κ.λ.π), από τα οποία να προκύπτουν τα αναφερόµενα στον κατάλογο στοιχείων του πελατολογίου τους. Ο κατάλογος θα πρέπει να έχει την εξής µορφή. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 13. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (συντελεστής βαρύτητας 70%) Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν Τεχνική Προσφορά συµπληρώνοντας τα πεδία του πίνακα που παρατίθεται στο παράρτηµα Α (H συµπλήρωση του πίνακα είναι υποχρεωτική µε ποινή αποκλεισµού). Η βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύµφωνα µε το παρακάτω κριτήριο και υποκριτήρια αξιολόγησης και τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας αυτών. Οι τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισµού περιγράφονται αναλυτικά στον πίνακα που παρατίθεται στο παράρτηµα Α. ΚΡΙΤΗΡΙΟ : Συµφωνία του προσφερόµενου Α/Α εξοπλισµού σύµφωνα µε τα συγκεκριµένα τεχνικά χαρακτηριστικά των προδιαγραφών που ορίζονται στο παράρτηµα Α της παρούσης. 1 Συµφωνία των προσφερόµενων χαρακτηριστικών για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές σύµφωνα µε τα συγκεκριµένα ζητούµενα τεχνικά χαρακτηριστικά για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που ορίζονται στο παράρτηµα Α της παρούσης. 2 Συµφωνία των προσφερόµενων χαρακτηριστικών για τις οθόνες σύµφωνα µε τα συγκεκριµένα ζητούµενα τεχνικά χαρακτηριστικά για τις οθόνες που ορίζονται στο παράρτηµα Α της παρούσης. 3 Συµφωνία των προσφερόµενων χαρακτηριστικών για τους εκτυπωτές σύµφωνα µε τα συγκεκριµένα ζητούµενα τεχνικά χαρακτηριστικά για τις οθόνες που ορίζονται στο παράρτηµα Α της παρούσης. Συντελεστής βαρύτητας υποκριτηρίου σi 60% 25% 15% ΣΥΝΟΛΟ 100% Σηµειώνεται, ότι ο ανωτέρω εξοπλισµός πρέπει να συνοδεύεται από τριετή εγγύηση για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τις οθόνες και µονοετή εγγύηση για τους εκτυπωτές. Το κόστος (εξαρτηµάτων και εργασίας) των ανωτέρω εγγυήσεων, οι οποίες θα παρέχονται στους χώρους της Αναθέτουσας Αρχής εντός 48 το πολύ ωρών από την κλήση ( και 0 pixel καµµένα) θα βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Οι εγγυήσεις θα πρέπει να προέρχονται από τον κατασκευαστή και να πιστοποιούνται µε βεβαίωσή του. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ανάλογη πιστοποίηση τότε απορρίπτεται όλη η προσφορά του υποψηφίου ως απαράδεκτη. 11

12 14. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (Συντελεστής βαρύτητας 30%) 14.1 Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν Οικονοµική Προσφορά για το σύνολο του αντικειµένου του παρόντος διαγωνισµού. Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν τιµές µονάδας για τον προς προµήθεια εξοπλισµό που αναφέρεται στο παράρτηµα Α της παρούσας προκήρυξης. Σηµειώνεται ότι οι τιµές µονάδας δεν θα αξιολογηθούν κατά τη βαθµολόγηση της Οικονοµικής προσφοράς, αλλά θα είναι δεσµευτικές για τον Ανάδοχο Όλες οι τιµές (Συνολική Αµοιβή και Τιµές Μονάδας) θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α. Αναφορά ρήτρας συναλλάγµατος στην Οικονοµική Προσφορά υποψηφίου την καθιστά απαράδεκτη και απορρίπτεται Σε ιδιαίτερη γραµµή των ως άνω τιµών, οι υποψήφιοι θα καθορίζουν το ποσό και το ποσοστό επί τοις εκατό (%), µε το οποίο θα επιβαρύνουν αθροιστικά τις τιµές αυτές µε το Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος Φ.Π.Α., αυτός θα διορθώνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Το άθροισµα των τιµών και του ποσού, που προκύπτει από τα ανωτέρω, θα παρατίθεται σε ιδιαίτερη γραµµή και θα αποτελεί την Τελική Αµοιβή (τιµή µε Φ.Π.Α.), µε την οποία οι υποψήφιοι τιµολογούν τις υπηρεσίες και τα αγαθά Η Συνολική Αµοιβή (τιµή χωρίς Φ.Π.Α.) που θα καταθέσει ο κάθε υποψήφιος, θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση και αξιολόγηση των Οικονοµικών Προσφορών Η Οικονοµική Προσφορά πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένη και να µη φέρει διορθώσεις (σβησίµατα, διαγραφές κλπ), επί ποινή αποκλεισµού. Οικονοµική Προσφορά, που είναι ελλιπής ή αόριστη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη Η Οικονοµική Προσφορά µονογράφεται σε κάθε σελίδα της και υπογράφεται από το νόµιµο εκπρόσωπο του υποψηφίου και, σε περίπτωση υποψηφιότητας από όµιλο, ένωση, κοινοπραξία, υπό σύσταση κοινοπραξία ή εν γένει από περισσότερα του ενός πρόσωπα, υπογράφεται από όλα τα µέλη ή από τον κοινό εκπρόσωπο τους. Προσφορά, που θα υποβληθεί ανυπόγραφη ή µη προσηκόντως υπογεγραµµένη, θεωρείται άκυρη ιατύπωση σχολίων ή αιρέσεων ή όρων στην Οικονοµική Προσφορά ή επιφυλάξεων επ αυτής, θα θεωρηθούν ως επιφυλάξεις επί των όρων του διαγωνισµού και θα οδηγήσουν στην απόρριψη της Οικονοµικής Προσφοράς του υποψηφίου, που τις διατυπώνει Σε περίπτωση ύπαρξης αθροιστικών λαθών στην Οικονοµική Προσφορά υποψηφίου, η Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισµού προβαίνει στη διόρθωση των αριθµητικών πράξεων και χρησιµοποιεί, για τη βαθµολόγηση των προσφορών, τη διορθωµένη πλέον προσφορά του υποψηφίου, προς το συµφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση µη συµπλήρωσης από τον υποψήφιο πεδίου τιµών οικονοµικής προσφοράς, σύµφωνα µε τα οριζόµενα ανωτέρω, θεωρείται ότι η προµήθεια παρέχεται δωρεάν Οι τιµές της Οικονοµικής Προσφοράς, που θα δοθούν από τους υποψηφίους, αποτελούν την πλήρη αµοιβή τους για την προµήθεια, που αναφέρεται στην παρούσα και δεν θα υπερβαίνουν το όριο του προϋπολογισµού που αναφέρεται στο άρθρο 9 της παρούσας. Τεκµαίρεται ότι, για τον προσδιορισµό της Οικονοµικής Προσφοράς οι υποψήφιοι έχουν συνυπολογίσει και λάβει υπόψη όλες τις δαπάνες και κάθε µορφής έξοδα, που θα απαιτηθούν, για την εκτέλεση του αντικειµένου της παρούσας, καθώς και όλες τις 12

13 δαπάνες για φόρους, εισφορές, τέλη, κρατήσεις, κόστη ασφαλιστικής κάλυψης και λοιπά κόστη, µε τα οποία τυχόν βαρύνεται ο ανάδοχος, σύµφωνα µε τη σύµβαση, όπως επίσης και τα γενικά έξοδα και το όφελός του. Καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασης, η τιµή της Οικονοµικής Προσφοράς του Αναδόχου θα παραµείνει σταθερή και δεν θα υπόκειται σε αναθεώρηση, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. Η Αναθέτουσα Αρχή βαρύνεται µε τον οφειλόµενο Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.), επί των εκάστοτε πληρωτέων ποσών. Οι Οικονοµικές Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους υποψηφίους επί τρεις (3) µήνες από την εποµένη της κατάθεσής τους, καθώς και για το χρόνο που οι υποψήφιοι αποδέχτηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του ανωτέρω προβλεποµένου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από την παρούσα Οικονοµικοί Όροι Πληρωµής Η αµοιβή του Αναδόχου θα καταβληθεί µετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνολικού εξοπλισµού πληροφορικής από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής (η διαδικασία ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του εξοπλισµού αναλύεται στο άρθρο 21). Η πληρωµή θα γίνει σε Ευρώ µε την προσκόµιση των νόµιµων δικαιολογητικών, που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή, σε χρόνο προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε κάθε νόµιµη κράτηση ή εισφορά, η οποία κατά νόµο βαρύνει αυτόν. 15. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 15.1 Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης Η κατάθεση των προσφορών γίνεται από τους υποψηφίους αυτοπροσώπως ή µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους ή ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδροµείο (courier) στην υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής, που αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας. Στην περίπτωση της ταχυδροµικής αποστολής, η Αναθέτουσα Αρχή ουδεµία ευθύνη φέρει για την εµπρόθεσµη παραλαβή της προσφοράς ή για το περιεχόµενο των φακέλων που τη συνοδεύουν Αλλοδαποί οι οποίοι ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν αυτοτελώς στο ιαγωνισµό υποχρεούνται να διορίσουν εκπρόσωπο και αντίκλητο στην Ελλάδα, προκειµένου να καταθέσει την προσφορά τους στη διαδικασία, να δέχεται τυχόν αλληλογραφία µε την Αναθέτουσα Αρχή και γενικά να εκπροσωπεί τον υποψήφιο στις σχέσεις του µε την Αναθέτουσα Αρχή. Ο εκπρόσωπος και αντίκλητος πρέπει να έχει συµπληρώσει τη δήλωση της παραγράφου της παρούσας. ιευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται ιδιαίτερος διορισµός εκπροσώπου και αντικλήτου, σε περίπτωση που ο αλλοδαπός µετέχει σε ένωση προσώπων, που υποβάλλουν από κοινού προσφορά, και έχει συνεπώς συµπληρωθεί η υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου της παρούσας. 13

14 15.4 Μετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής, κανένα συµπληρωµατικό στοιχείο δε γίνεται δεκτό για οποιοδήποτε λόγο, ακόµη και εάν υπάρχει αίτηση έκδοσής του ή Υπεύθυνη ήλωση για την προσκόµισή του. Η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται, ωστόσο, να καλέσει τους υποψηφίους να συµπληρώσουν και/ή να διευκρινίσουν τα υποβληθέντα έγγραφα και πιστοποιητικά Εκπρόθεσµες προσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καµία περίπτωση από την Αναθέτουσα Αρχή, επιστρέφονται δε στους αποδέκτες τους, χωρίς να ανοιχθούν, ακόµη και εάν η καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, εκτός εάν η κατάθεση των προσφορών, που έχει ήδη αρχίσει κατά την καθορισµένη ηµέρα και ώρα, συνεχίζεται χωρίς διακοπή µέχρι και την υποβολή όλων των προσφορών. Για το εµπρόθεσµο της κατάθεσης της προσφοράς λαµβάνεται υπόψη η ηµεροµηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς στην υπηρεσία που αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας και όχι η ηµεροµηνία αποστολής της προσφοράς µέσω ταχυδροµείου ή courier. 16. ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 16.1 Οι προσφορές κατατίθενται σε κυρίως φάκελο κλειστό και σφραγισµένο µε τη σφραγίδα του υποψηφίου, στον οποίο αναγράφονται τα ακόλουθα: «Προσφορά για τον ιαγωνισµό µε Ανοικτή ιαδικασία για την προµήθεια εξοπλισµού ειδών πληροφορικής της ΓΓΕ ΓΓΕ», αριθµός προκήρυξης «Υποψήφιος» (Πλήρης επωνυµία υποψηφίου, διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου και φαξ). «Αντίκλητος» (Πλήρης επωνυµία αντικλήτου, διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου και φαξ). «Αποδέκτης»: Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας- Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης, Τµήµα Γραµµατείας και ιεκπεραίωσης, Φραγκούδη 11 και Αλ.Πάντου, Τ.Κ , Καλλιθέα Αττικής, τηλ: , φαξ: : Τη σηµείωση: «ΝΑ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟ ΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» Σε περίπτωση υπό σύσταση κοινοπραξίας και εν γένει περισσοτέρων του ενός προσώπων, φυσικών ή νοµικών, που υποβάλλουν από κοινού προσφορά, πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυµία και η διεύθυνση, καθώς και ο αριθµός τηλεφώνου και φαξ όλων των ανωτέρω Ο κυρίως φάκελος περιέχει τρεις (3) επί µέρους Υποφακέλους, ανεξάρτητους, κλειστούς και σφραγισµένους µε τη σφραγίδα του υποψηφίου, ως εξής: «Υποφάκελος ικαιολογητικών και Προϋποθέσεων Συµµετοχής», ο οποίος περιέχει τα οριζόµενα στο άρθρο 12 της παρούσας. «Υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα οριζόµενα στο άρθρο 13 της παρούσας. «Υποφάκελος Οικονοµικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα οριζόµενα στο άρθρο 14 της παρούσας. Οι επί µέρους Υποφάκελοι αναγράφουν το όνοµα ή την επωνυµία του υποψηφίου και τον τίτλο του Υποφακέλου («Υποφάκελος ικαιολογητικών και Προϋποθέσεων Συµµετοχής», «Υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς» και «Υποφάκελος Οικονοµικής Προσφοράς»). 14

15 16.4 Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων (κυρίως φακέλου και υποφακέλων), που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν, χωρίς να αφήσουν ίχνη Οι προσφορές, που περιλαµβάνουν και τους τρεις υποφακέλους της παραγράφου 16.3 της παρούσας, κατατίθενται κατά τα ως άνω σε ένα (1) πρωτότυπο και δύο (2) απλά αντίγραφα. ιευκρινίζεται ότι τα αντίγραφα εσωκλείονται στον αντίστοιχο Υποφάκελο και φέρουν την ένδειξη «Αντίγραφο», όλοι δε οι Υποφάκελοι περιλαµβάνονται στον κυρίως φάκελο. 17. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 17.1 Ο έλεγχος της υποβολής των απαραίτητων ικαιολογητικών και Προϋποθέσεων Συµµετοχής και η αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονοµικών Προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης, µόνης αρµόδιας για το άνοιγµα του κυρίως φακέλου, του «Υποφακέλου ικαιολογητικών και Προϋποθέσεων Συµµετοχής», του «Υποφακέλου Τεχνικής Προσφοράς» και του «Υποφακέλου Οικονοµικής Προσφοράς», σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στην παρούσα προκήρυξη. Ο χρόνος των συνεδριάσεων, η ώρα έναρξης, καθώς και η ενδεχόµενη διακοπή και επανέναρξη αυτών ορίζονται κάθε φορά από τον αρµόδιο πρόεδρο της ως άνω Επιτροπής Η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου και των υποφακέλων γίνεται δηµόσια, µετά από ειδική έγγραφη πρόσκληση των υποψηφίων, οι οποίοι µπορούν, εάν το επιθυµούν, να παρίστανται στην εν λόγω διαδικασία δια του νοµίµου εκπροσώπου τους ή ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτηµένου προσώπου Ειδικότερα, η Επιτροπή Αξιολόγησης σε δηµόσια συνεδρίαση, η οποία ακολουθεί χρονικά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών, παραλαµβάνει και αριθµεί τον κυρίως φάκελο προσφοράς του κάθε υποψηφίου σύµφωνα µε τη σειρά επίδοσής τους, τον αποσφραγίζει και µονογράφει τους περιεχόµενους σε αυτόν «Υποφάκελο ικαιολογητικών και Προϋποθέσεων Συµµετοχής», «Υποφάκελο Τεχνικής Προσφοράς» και «Υποφάκελο Οικονοµικής Προσφοράς» και συντάσσει σχετικό πρακτικό Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφραγίζει κατά την ίδια δηµόσια συνεδρίαση τον «Υποφάκελο ικαιολογητικών και Προϋποθέσεων Συµµετοχής», αριθµεί και µονογράφει τα έγγραφα που βρίσκονται µέσα σε αυτόν και καταγράφει τα εν λόγω έγγραφα στο Πρακτικό της µε τη σειρά που απαιτούνται στην παρούσα. Οι πράξεις της αρίθµησης και της µονογραφής αρκεί να γίνονται από ένα οιοδήποτε µέλος της Επιτροπής Στη συνέχεια, η Επιτροπή Αξιολόγησης σε κλειστή συνεδρίαση ελέγχει, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στην παρούσα, κατά πόσον οι υποψήφιοι πληρούν όλες τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις συµµετοχής τους Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των ικαιολογητικών και Προϋποθέσεων Συµµετοχής, η Επιτροπή συντάσσει σχετικό Πρακτικό και προβαίνει σε ανακοίνωση / γνωστοποίηση των ονοµάτων των υποψηφίων που αποκλείονται από την περαιτέρω συµµετοχή τους στο διαγωνισµό. Τα πρακτικά της Επιτροπής διαβιβάζονται στο Γενικό Γραµµατέα Επικοινωνίας προς έγκριση Στους αποκλεισθέντες από το διαγωνισµό υποψηφίους επιστρέφονται οι Υποφάκελοι Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς τους χωρίς να αποσφραγιστούν. 15

16 17.8 Εν συνεχεία, η Επιτροπή σε επόµενη δηµόσια συνεδρίασή της, αρµοδίως γνωστοποιούµενη στους υποψηφίους, αποσφραγίζει τον «Υποφάκελο Τεχνικής Προσφοράς», αριθµεί και µονογράφει τα έγγραφα που βρίσκονται µέσα σε αυτόν και καταγράφει στο Πρακτικό της τα έγγραφα που βρίσκονται µέσα σε αυτόν µε τη σειρά που απαιτούνται στην παρούσα. Οι υποψήφιοι µπορούν, εάν το επιθυµούν, να είναι παρόντες δια του νοµίµου εκπροσώπου τους κατά την αποσφράγιση Η Επιτροπή σε κλειστή συνεδρίαση εξετάζει και αξιολογεί τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς κάθε υποψηφίου, σύµφωνα και µε τα ειδικότερα οριζόµενα στην παρούσα, και προβαίνει στη βαθµολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς κάθε υποψηφίου, σύµφωνα µε τα κριτήρια της παρ. 13 της παρούσας και τους συντελεστές βαρύτητας αυτών Η αξιολόγηση θα γίνει ως ακολούθως: (α) Η Επιτροπή απορρίπτει ως απαράδεκτες τις προσφορές που κατά την κρίση της: - είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίµησης ή υπό αίρεση. - παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις απαιτήσεις της προκήρυξης. Αντίθετα, δεν απορρίπτονται προσφορές, εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. - παρουσιάζουν ανεπιτυχή ή ελλιπή αποτελέσµατα κατά την παρουσίαση λύσεων (εάν ζητηθούν). (β) Εν συνεχεία, προβαίνει στη βαθµολόγηση των υπολοίπων Τεχνικών Προσφορών, σύµφωνα µε τα κατωτέρω κριτήρια και τους συντελεστές βαρύτητας αυτών Η βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύµφωνα µε το κριτήριο και υποκριτήρια αξιολόγησης και τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας αυτών που περιγράφονται στην παράγραφο 13. Οι τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισµού περιγράφονται αναλυτικά στον πίνακα που παρατίθεται στο παράρτηµα Α Ο βαθµός αξιολόγησης κάθε τεχνικής προσφοράς προκύπτει ως ακολούθως : Β = Σ(βi * σi), δηλαδή το άθροισµα των βαθµών των υποκριτηρίων αξιολόγησης (βi) επί τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας. Κάθε υποκριτήριο αξιολόγησης βαθµολογείται µε βi: 100 (ακριβώς): για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι σχετικές τεχνικές και άλλες απαιτήσεις της παρούσας προκήρυξης. το πολύ µέχρι 120: για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι σχετικές τεχνικές και άλλες απαιτήσεις της παρούσας προκήρυξης. το ελάχιστον µέχρι 80: για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι σχετικές τεχνικές και άλλες απαιτήσεις της παρούσας προκήρυξης, υπό την προϋπόθεση όµως ότι οι αποκλίσεις από τις σχετικές τεχνικές και άλλες απαιτήσεις της παρούσας προκήρυξης έχουν κριθεί από την αρµόδια Επιτροπή Αξιολόγησης της Αναθέτουσας Αρχής ως επουσιώδεις και η προσφορά τεχνικά αποδεκτή. Σηµειώνεται ότι οι υποψήφιοι για τη συµµετοχή τους στην περαιτέρω διαγωνιστική διαδικασία, ήτοι για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών τους, θα πρέπει να έχουν λάβει σε κάθε υποκριτήριο (βi) το ελάχιστο όριο που προβλέπεται κατά την τεχνική αξιολόγηση Η Επιτροπή Αξιολόγησης συντάσσει Πρακτικό στο οποίο καταχωρούνται οι προσφορές που απορρίφθηκαν ως απαράδεκτες, καθώς και ο Πίνακας Βαθµολογίας των υπολοίπων υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά βαθµολόγησης. 16

17 Τα πρακτικά της Επιτροπής διαβιβάζονται στο Γενικό Γραµµατέα Επικοινωνίας προς έγκριση. Η Επιτροπή ανακοινώνει στους υποψηφίους τη βαθµολογία τους, καθώς και τα ονόµατα των υποψηφίων που αποκλείονται από την περαιτέρω συµµετοχή τους στο διαγωνισµό. Ακολούθως, επιστρέφονται οι οικονοµικές προσφορές των υποψηφίων που αποκλείσθηκαν από την περαιτέρω συµµετοχή τους στο διαγωνισµό Στη συνέχεια, η Επιτροπή Αξιολόγησης συνέρχεται σε νέα δηµόσια συνεδρίαση για την αποσφράγιση του «Υποφακέλου Οικονοµικής Προσφοράς», αρµοδίως γνωστοποιούµενη εγγράφως σε όλους τους υποψηφίους. Οι υποψήφιοι µπορούν, εάν το επιθυµούν, να είναι παρόντες δια του νοµίµου εκπροσώπου τους κατά την αποσφράγιση. Ειδικότερα, η Επιτροπή αποσφραγίζει δηµόσια τον «Υποφάκελο Οικονοµικής Προσφοράς», αριθµεί και µονογράφει τα έγγραφα, που βρίσκονται µέσα σε αυτόν Κατόπιν, η Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισµού εξετάζει και αξιολογεί σε κλειστή συνεδρίαση την Οικονοµική Προσφορά κάθε υποψηφίου και προβαίνει στη βαθµολόγησή της, σύµφωνα µε τα παρακάτω: Η κατάταξη των προσφορών, θα γίνει µε βάση το κριτήριο της συµφερότερης προσφοράς, δηλαδή κατά φθίνουσα τιµή του Λ i όπου: Λ i = 0,70 * ( Β i / Β max ) + 0,30 * (ΚΠ min / ΚΠ i ) όπου: Β max : η συνολική βαθµολογία που έλαβε η προσφορά µε το µέγιστο βαθµό τεχνικής αξιολόγησης. Β i : η συνολική βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράς i ΚΠ min : Το κόστος της Προσφοράς µε τη µικρότερη τιµή ΚΠ i : Το κόστος της Προσφοράς i και συντάσσεται σχετικό Πρακτικό αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών, στο οποίο επισυνάπτεται ο τελικός Πίνακας Βαθµολογίας των διαγωνιζοµένων κατά φθίνουσα σειρά του Λi και ανακοινώνεται στους υποψηφίους Η Επιτροπή Αξιολόγησης προτείνει την ανακήρυξη του πρώτου κατά σειρά αξιολόγησης υποψηφίου ως Αναδόχου, σύµφωνα µε τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων. Η ανακήρυξη του Αναδόχου γίνεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Επικοινωνίας. Η Αναθέτουσα Αρχή θα κοινοποιήσει στον Ανάδοχο τη σχετική απόφαση για την ανακήρυξή του. 18. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 18.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός ηµεροµηνίας που θα καθοριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή για την υπογραφή της σχετικής Σύµβασης προσκοµίζοντας την προβλεποµένη από το άρθρο 20 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης αυτής Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνείται να υπογράψει τη Σύµβαση ή δεν προσέρχεται να την υπογράψει εντός της προθεσµίας που ορίστηκε, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 34 του Π.. 394/ Με την ανακοίνωση της Ανάθεσης καταρτίζεται από την αρµόδια Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής η σχετική σύµβαση που υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. 17

18 18.4 Η σύµβαση περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της υπό ανάθεση υπηρεσίας και τουλάχιστον τα εξής: α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της Σύµβασης. β. Τα συµβαλλόµενα µέρη. γ. Το είδος της ανάθεσης. δ. Την τιµή. ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο εκτέλεσης της προµήθειας. στ. Το αντικείµενο και τις τεχνικές προδιαγραφές της προµήθειας. ζ. Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις. η. Τις προβλεπόµενες ρήτρες. θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. ι. Τους όρους της σύµβασης και την αµοιβή του αναδόχου Η σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία, την εκτέλεση ή την εφαρµογή της Σύµβασης, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την εξώδικη επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύµφωνα µε τα ανωτέρω οριζόµενα, αρµόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών Εάν µετά την κατακύρωση της προµήθειας και πριν από την παράδοση του εξοπλισµού έχουν ανακοινωθεί νεώτερα µοντέλα εξοπλισµού, αποδεδειγµένα αντίστοιχων δυνατοτήτων ή ισχυρότερα και καλύτερα (του ιδίου Κατασκευαστή) από εκείνα που προσφέρθηκαν και αξιολογήθηκαν τότε η Επιτροπή Παραλαβής έχει το δικαίωµα να δεχθεί τυχόν πρόταση του Αναδόχου να προµηθεύσει τα νέα µοντέλα αντί των προσφερθέντων, µε την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται οποιαδήποτε πρόσθετη οικονοµική δαπάνη και ότι όλες οι λοιπές δεσµεύσεις του αναδόχου ισχύουν 18.7 Τροποποίηση της σύµβασης επιτρέπεται µόνο µε την σύµφωνη γνώµη και των δύο συµβαλλόµενων µερών. 19. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Η παράδοση και η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης του εξοπλισµού θα επιβάλλονται κυρώσεις, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π.. 394/ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 20.1 Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της Σύµβασης θα κληθεί να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ ( 2.500) Οι Εγγυητικές Επιστολές προέρχονται από αναγνωρισµένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο Νοµικό Πρόσωπο που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ και έχει το δικαίωµα έκδοσης Εγγυητικών Επιστολών, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών µελών της Ε.Ε ή του ΕΟΧ. Οι ως άνω Εγγυητικές Επιστολές συντάσσονται στα Ελληνικά ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους. Σχέδιο Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης παρατίθεται στο Παράρτηµα Γ της παρούσης. 18

19 21 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του προς προµήθεια εξοπλισµού πληροφορικής θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής, κατόπιν ελέγχου τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών. 22 ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει τις εξής εγγυήσεις: Τριετής εγγύηση για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τις οθόνες Ειδικά ως προς τις οθόνες η εγγύηση πρέπει να καλύπτει και µηδέν (0) pixel καµµένα. Μονοετής εγγύηση για τους εκτυπωτές Οι εγγυήσεις θα πρέπει να προέρχονται από τον κατασκευαστή και να πιστοποιούνται µε βεβαίωσή του. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ανάλογη πιστοποίηση τότε απορρίπτεται όλη η προσφορά του υποψηφίου ως απαράδεκτη. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την χωρίς καθυστέρηση και εντός το πολύ 48 ωρών από την κλήση καθώς και µε δικά του έξοδα θεραπεία κάθε ελαττώµατος και σφάλµατος του εξοπλισµού στους χώρους της Αναθέτουσας Αρχής, που αναφαίνεται κατά την περίοδο εγγύησης. 23. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ο υπό προµήθεια ηλεκτρονικός εξοπλισµός πρέπει να ανταποκρίνεται στους όρους της οδηγίας 2002/95/ΕΚ, καθώς και στα επικρατούντα πρότυπα ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ISO ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 25.1 Η παρούσα διατίθεται από την Αναθέτουσα Αρχή ατελώς από την εποµένη της δηµοσίευσής της περιληπτικής διακήρυξής της στον τύπο (Γραφείο 209.2, 2 ος όροφος, αρµόδια η κα. Ανδρικοπούλου Χρυσάνθη, τηλ ) Πληροφορίες επί της παρούσης δίδονται από την εποµένη της παραλαβής της προκήρυξης από τους υποψηφίους, εφόσον υποβληθεί σχετικό γραπτό αίτηµα, έως και έξι (6) ηµέρες πριν τη λήξη της προθεσµίας κατάθεσης των προσφορών. 25. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Οι ενστάσεις κατατίθενται σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Π.. 394/1996, όπως αυτό ισχύει και µετά την τροποποίησή του µε το άρθρο 35 του Ν.3377/2005 (ΦΕΚ Α 202). 19

20 26. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Ο διαγωνισµός διενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσης, τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 και του Π.. 394/1996. Αθήνα, Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ της /ΝΣΗΣ Κ.α.α Γιάννης Κούασουλας 20

21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Οι πίνακες αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών που ακολουθούν θα συµπληρωθούν από τους προµηθευτές. Επεξήγηση των στηλών των πινάκων: Στήλη ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Στα κελιά της στήλης αυτής περιγράφονται αναλυτικά τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που πρέπει να είναι εξοπλισµένο το κάθε είδος, για τα οποία θα δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις και εκ των υστέρων βαθµολογία. Η λέξη ΝΑΙ, που σηµαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον προµηθευτή και θεωρείται απαράβατος όρος σύµφωνα µε την παρούσα διακήρυξη. Για τις περιπτώσεις όπου υπάρχει «ΝΑΙ» σε τίτλο απαιτήσεων ο οποίος αναλύεται σε επιµέρους χαρακτηριστικά θεωρείται ότι η απαίτηση περιλαµβάνει όλα τα επιµέρους χαρακτηριστικά και πρέπει να δοθεί απάντηση για το καθένα χωριστά. Η συγκεκριµένη επισήµανση δεν ισχύει όταν υπάρχει επιµέρους ανάλυση για την απαίτηση του κάθε ειδικού χαρακτηριστικού. Ένας αριθµός που σηµαίνει υποχρεωτικό αριθµητικό µέγεθος της προδιαγραφής (µέγιστο ή ελάχιστο) και θεωρείται απαράβατος όρος. Όπου υπάρχει κενό, εάν ρητώς δεν αναφέρεται διαφορετικά ή από οποιοδήποτε άλλο σηµείο των προδιαγραφών δεν προκύπτει ότι πρόκειται περί υποχρεωτικής απαίτησης, η αντίστοιχη προδιαγραφή δεν είναι υποχρεωτική για τον προµηθευτή, αλλά αποτελεί επιθυµητό αξιολογήσιµο χαρακτηριστικό. Στήλη ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Στα κελιά της στήλης αυτής η κάθε υποψήφια εταιρεία οφείλει να συµπληρώσει ποιο χαρακτηριστικό προτίθεται να παρέχει από το ελάχιστο ζητούµενο ως οποιοδήποτε ανώτερο ανά είδος του εξοπλισµού. Επίσης, σηµειώνεται η απάντηση του προµηθευτή που θα έχει : Την ένδειξη ΝΑΙ εάν από την προσφορά πληρούται η αντίστοιχη προδιαγραφή ή αναλαµβάνεται η συγκεκριµένη υποχρέωση ή την ένδειξη ΟΧΙ σε αντίθετη περίπτωση. Ένα αριθµητικό µέγεθος από το οποίο θα προκύπτει εάν ικανοποιείται ή όχι η αντίστοιχη προδιαγραφή. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη εκπλήρωσης της προδιαγραφής και η επιτροπή αξιολόγησης έχει υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της Απάντησης. Στήλη ΣΧΟΛΙΑ - ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Στη στήλη αυτή αναγράφονται υποχρεωτικά οι παραποµπές ανά κελί, σε άλλα σηµεία της προσφοράς, τεχνικά φυλλάδια, εγχειρίδια ή φωτοτυπίες τµηµάτων τους, δηµοσιεύµατα κ.λ.π. από τα οποία τεκµηριώνονται και αιτιολογούνται πλήρως οι απαντήσεις της προηγούµενης στήλης της προσφοράς. Όλο το παραπάνω τεκµηριωτικό υλικό θα αποτελέσει ξεχωριστό τόµο της προσφοράς ο οποίος και θα είναι αριθµηµένος ανά σελίδα. Οι παραποµπές θα γίνονται σε συγκεκριµένη σελίδα ή σελίδες του τόµου αυτού. Γενικές αναφορές ή ασαφείς παραποµπές δύναται να αποτελέσουν λόγο απόρριψης της προσφοράς. Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση και η αντίστοιχη παραποµπή, σε όλα τα σηµεία των πινάκων και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. 21

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης (Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανάθεση Λογιστικής υποστήριξης του ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς ΑΕ για το οικονοµικό έτος 2016 σε εταιρεία Λογιστικών Υπηρεσιών Το ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς προτίθεται να αναθέσει δι απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003338632 2015-11-19

15PROC003338632 2015-11-19 15PROC003338632 2015-11-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Κάλυμνος 18/11/2015 Αρ. Πρωτ. - 967 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Κτίριο Σχολής Δυτών Καλύμνου Κάλυμνος, 852 00 Τηλ.:22430

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι:

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7,Κως Ταχ. Κώδικας :85300 Πληροφορίες :Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Διακήρυξη ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:129505 Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου αποφασίζει και διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17366 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτική Πρωτοβουλία. Leader +

Κοινοτική Πρωτοβουλία. Leader + Κοινοτική Πρωτοβουλία Leader + ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Τ.Π. Κ.Π. LEADER+ Η Ανώνυµη Αναπτυξιακή Εταιρία ΟΤΑ «ηµοσυνεταιριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 1623/25.2.2011 ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την Γραµµατειακή και τεχνική Υποστήριξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την Γραµµατειακή και τεχνική Υποστήριξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 11 Μαίου 2015 ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΕ ΟΤΑ (δ.τ.: ΚΕΚ Α) Αρ. Πρωτ.: 2328/ΜΓ Πληροφορίες : ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ Email: kekda@otenet.gr Τηλέφωνο : 210 5221047 Φαξ : 210 5221140

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανάθεση της Καθαριότητας των δοµών του ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς ΑΕ σε εταιρεία καθαρισµού για το έτος 2016 Το ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς προτίθεται να αναθέσει δι απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο Εταιρεία καθαρισµού µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Α Α: ΒΝΗΨ469Β7Ι-ΟΞΜ Α ΑΜ: 15PROC003508115 ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) Πληροφορίες : ήµητρα Λάζου Τηλέφωνο : 2310 891438 fax : 2310 891266 e mail : dlazou@uom.gr ιευθ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ No 4/2015 Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια ειδών ιµατισµού µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

«Προµήθεια ειδών ιµατισµού µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, τ.κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 04/11/2011 Τηλ.: 210.529.4852 Αριθµ.Πρωτ. 647 Φαξ: 210.347.1105 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης 79222 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΤΜΗΜΑ Μελετών Προγραµµατισµού Ταχ. ιεύθυνση: : Μαύρος Σπήλιος ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015» ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 08/10/2015 Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 34 62122 Σέρρες Πληροφορίες: 2321099820 E-mail: kediser@gmail.com Αριθ. Πρωτ. : 1610 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αρ. Διαγωνισμού 17/2012) Αρ. Πρωτ.920000/849-12 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015 Ταχ. 32009 Σχηματάρι Διεύθυνση: Πληροφορίες : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΑΙΡΗ ΚΑΝΑΒΑΚΗ Τηλ. : 2262 3 51143 Τελεφαχ :

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-07-2015 Αριθμός πρωτ. 14472 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 26-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9319 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Δόκος Αλέξιος Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

για τις ανάγκες του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. Ευνεστία του Δήμου Νέστου, όπως προδιαγράφονται στις

για τις ανάγκες του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. Ευνεστία του Δήμου Νέστου, όπως προδιαγράφονται στις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Χρυσούπολη 28.07.2014 Ταχ. Δ/νση : Πρεμετής Τηλέφωνο : Fax : 2591350145 2591350141 Αριθμός μελέτης : 5019 / 2014 Προϋπολογισμός : 179.203,54 Φ.Π.Α. 13% :

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες Τηλέφωνο : 2109098381,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Δαδιά, 29 Οκτωβρίου 2014 Α.Π. 1030

Δαδιά, 29 Οκτωβρίου 2014 Α.Π. 1030 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Τ.Θ. 1413 Τ.Κ. 68400, Δαδιά Πληροφορίες: Σταύρος Τσιαντικούδης Τηλ.: 2554032202 Φαξ: 2554032248 E-mail: info@dadia-np.gr Url: www.dadia-np.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ.

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΗΚ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310599-140 e-mail: stathmarxis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός: 58.020,33 ΕΥΡΩ Ηράκλειο, 13-11 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Κ. 70 100 ΤΗΛ: 2810 752111, 2810 753300 FAX: 2810 752431, 2810 753310 e-mail: info@anher.gr Αριθµ. Πρωτ.: 503 Αρ. Πρακτικού.Σ.:252/06-02-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23/12/2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Ταχ. Κώδικας: 115 21, Αθήνα Πληροφορίες: κ. Παιδή e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7 /2012. Επανάληψη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού σε τµήµατα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7 /2012. Επανάληψη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού σε τµήµατα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Διεύθυνση: Ι.Μιχαήλ 1 &.Σ.Σαράφη Τ.Κ. 56625 Πληρ.: Κόττα Χριστίνα Τηλ./Φαξ: 2310 213161 Συκιές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Ημερομηνία δημοσίευσης: 09.06.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών Προθεσμία: 03.08.2010 Δεδομένα Εγγράφου: 29.07.2010 Τοποθεσία παράδοσης: Irakleio Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης.

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης. Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία που ζητούνται από τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις τεχνικές παρατηρήσεις της διακήρυξης με σαφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Αθήνα 14 /05/2008 Α.Π. : 13272/2008 ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα Προµηθειών & απανών Φραγκούδη 11 και Αλ.Πάντου TK

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19. Κηφισιά, 12-02-2015 Αριθ. πρωτ. 2967/02-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S07/052012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S07/052012 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S07/052012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 45 Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 8/9/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 23898 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ 2014-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα