NΔΟ-ΙΠΠΟΚΡΑΣΙΚΗ ΥΟΛΗ Πληποθοπίερ: Tηλ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "NΔΟ-ΙΠΠΟΚΡΑΣΙΚΗ ΥΟΛΗ Πληποθοπίερ: naturae@cytanet.com.cy Tηλ-00357-99463550 www.naturopathy.com.cy"

Transcript

1 NΔΟ-ΙΠΠΟΚΡΑΣΙΚΗ ΥΟΛΗ Πληποθοπίερ: Tηλ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ - ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Σι είναι η Ομοιοπαθηηική; Ζ νκνηνπαζεηηθή (ειι. όκνηνο, πάζνο =πάζεζε) είλαη κηά μερσξηζηή ζεξαπεπηηθή κέζνδνο ε νπνία αλαπηύρζεθε ζην ηέινο ηνπ 18νπ αηώλα από ηνλ γηαηξό ηεο αμσλίαο Samuel Hahnemann θαη ζηεξίδεηαη ζηελ εκπεηξηθή γλώζε. Ζ νκνηνπαζεηηθή δελ αλαγλσξίδεη ζηελ νπζία ηελ αζζέλεηα, αιιά ηελ ζεσξεί ζαλ κηά ζπλνιηθή βιάβε ηνπ αλζξώπνπ. Ο ππξεηόο, ν πόλνο θιπ., είλαη απιώο θαη κόλνλ ζπκπηώκαηα απηήο ηεο βιάβεο. Αληίζεηα κε ό,ηη ζπκβαίλεη ζηελ θιαζζηθή ηαηξηθή, δελ απνηειεί κηά αζζέλεηα όπσο π.ρ. κηά εκηθξαλία ή γξίπε ην θέληξν ελδηαθέξνληνο, αιιά ν ζπλνιηθόο άλζξσπνο κε ηελ εηθόλα ηεο αζζελείαο ηνπ. Έλαο άλζξσπνο ζεσξείηαη πγηήο όηαλ ν νξγαληζκόο ηνπ βξίζθεηαη ζε κηά αξκνληθή ηζνξξνπία ζην ζύλνιν ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη αληηδξάζεσλ ηνπ. Έηζη ώζηε λα είλαη ν νξγαληζκόο ηθαλόο λα αληηδξά εμηζνξξνπεηηθά ζηνπο εξεζηζκνύο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ πξνθαινύλ αζζέλεηεο. ηόρνο ηεο νκνηνπαζεηηθήο ζεξαπείαο είλαη λα επαλαθέξεη ηελ ηζνξξνπία απηή κε ηε ρξήζε νκνηνπαζεηηθώλ ζεξαπεπηηθώλ νπζηώλ. Ζ «θιαζηθή νκνηνπαζεηηθή», όπσο ηελ ίδξπζε ν παηέξαο ηεο νκνηνπαζεηηθήο Υάλεκαλλ, βαζίδεηαη ζε ηξεηο βαζηθέο αξρέο: Σελ αξρή ηνπ νκνίνπ «θαλόλαο ηνπ νκνίνπ» ζύκθσλα κε ηελ νπνία κηά αζζέλεηα ζεξαπεύεηαη κε ην κέζν ην νπνίν πξνθαιεί παξόκνηα ζπκπηώκαηα αζζελείαο ζε έλαλ πγηή άλζξσπν. Σεο δνθηκαζίαο ηνπ ηαηξηθνύ ζθεπάζκαηνο ζε πγηείο αλζξώπνπο, ε νπνία απνζθνπεί ζηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ ζπκπησκάησλ θαη εθδειώζεσλ, πνπ απηό κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζε έλαλ πγηή άλζξσπν.

2 Σεο ιήςεο ηεο αηνκηθήο εηθόλαο ηεο αζζελείαο κέζσ ελόο ιεπηνκεξνύο ηζηνξηθνύ. Ιαηπικά Μαθήμαηα: Έηορ Ι Αναηομία, Φςζιολογία & Παθολογία Κλινική Δξέηαζη (Clinical Skills) Κύηηαξα Ηζηνί Καιππηήξην ύζηεκα θειεηηθό ύζηεκα Μπτθό ύζηεκα Καξδηαγγεηαθό ύζηεκα Λεκθηθό ύζηεκα Νεπξηθό ύζηεκα Αηζζεηηθό & Κηλεηηθό ύζηεκα Δλδνθξηληθό ύζηεκα Αλαπλεπζηηθό ύζηεκα Πεπηηθό ύζηεκα Οπξνπνηεηηθό ύζηεκα Αλαπαξαγσγηθό ύζηεκα Ακπληηθό ύζηεκα Μνιπζκαηηθέο Αζζέλεηεο Ογθνινγία Φαξκαθνινγία (βαζηθέο γλώζεηο) Βηνρεκηθό Δξγαζηήξην Δπαγγεικαηηθή Τγηεηλή Πξώηεο Βνήζεηεο Φςζικοπαθηηική Δκπαίδεςζη Έηορ 1 Φπζηθνπαζεηηθή (Naturopathy) Κηλεδηθή Παξαδνζηαθή Ηαηξηθή (1) (TCM) Κηλεδηθή Γηάγλσζε, Πξόζσπν, Γιώζζα, θπγκόο, Νύρηα, Γηάγλσζε Κνηιηάο Φπζηθνπαζεηηθή Γηαηξνθή Δηζαγσγή ζηε Βνηαλνινγία Κιηληθή Ηξηδνινγία Ηζηνξία Ηξηδνινγίαο Σερληθή εμέηαζεο ηεο Ίξηδαο Σνπνγξαθία ηεο Ίξηδαο Ηδηνζπγθξαζία, Γηάζεζε (Constitution and Diathesis) Φαηλόκελα ηεο θόξεο ηεο καηηνύ (Pupil Phenomena) Δμέηαζε αλάινγα κε ηα ζεκάδηα ζηελ ίξηδα

3 Δμέηαζε ηνπ ρξώκαηνο ηεο ίξηδαο Κιηληθή εθαξκνγή Φςζικοπαθηηικέρ Απσέρ Έηορ Ι Φπζηθνπαζεηηθή Απνηνμίλσζε Μπάρ Θεξαπεπηηθέο νπζίεο (Βach Remedies) Ηζηηθά άιαηα (Tissue Salts) ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΔΣΟ 1 Γιάπκεια (1) Διζαγυγή ζηην Ομοιοπαθηηική (ΒΤΘΟΤΛΚΑ) Ζ άθημε ηεο λέαο ρηιηεηίαο Ο ακνπήι Υάλεκαλ θαη ν Νόκνο ησλ Οκνίσλ Παξαζθεύαζκα ησλ Οκνηνπαζεηηθώλ θαξκάθσλ Ζ δσηηθή Γύλακε Σν δπλακηθό ε ελεξγεηαθό επίπεδν Πξνδηάζεζε γηα αζζέλεηα Ζ νκνηνπαζεηηθή ζπλέληεπμε Έλα παξάδεηγκα ε Γξίπε Υξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο αζζελείο Πνύ θαη πόηε έρεη απνηέιεζκα ε νκνηνπαζεηηθή Άιινη λόκνη θαη αξρέο ηεο Οκνηνπαζεηηθήο ρέδηα γηα ην κέιινλ Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 νλ αηώλα Όπγανο ηηρ Θεπαπεςηικήρ Σέσνηρ (. ΗΑΝΔΜΑΝΝ) Ζ Θεξαπεπηηθή Σέρλε γεληθά Ζ δστθή Γύλακε Οη δηάθνξνη ηξόπνη ζεξαπείαο Οη ζεκαληηθόηεξεο γλώζεηο γηα ηε ζεξαπεία. Υξήζε ησλ θαξκάθσλ θαη ηάμε ζηνλ ηξόπν δσήο Φαξκαθεπηηθή ηερληθή Ομοιοπαθηηική (1) 200 Οκνηνπαζεηηθά θάξκαθα 50 Οκνηνπαζεηηθά θάξκαθα αλαιπηηθά Λήςε ηζηνξηθνύ θαη παξαθνινύζεζε Δπξεηεξηνιόγην (Repertorisation) Αληηδξάζεηο 1ε θαη 2ε ζπληαγή Μίαζκα ύγθξηζε Οκνηνπαζεηηθώλ θαξκάθσλ

4 Πξώηεο Βνήζεηεο ηοισεία Ομοιοπαθηηικήρ Ση είλαη Οκνηνπαζεηηθή; Γηαθνξέο κεηαμύ Οκνηνπαζεηηθήο θαη Αιινπαζεηηθήο Νόζν - ηη είλαη θαη πώο ζεξαπεύεηαη Σα νκνηνπαζεηηθά θάξκαθα θαη πώο παξαζθεπάδνληαη Υνξεγνύκελε δπλακνπνίεζε - επαλάιεςε δόζεο Λήςε ηζηνξηθνύ ηνπ αξξώζηνπ Δύξεζε ηνπ ζσζηνύ θαξκάθνπ Σξόπνο εθκάζεζεο ηεο Οκνηνπαζεηηθήο Απσέρ και Δθαπμογέρ ηηρ Ομοιοπαθηηικήρ Βαζηθέο Αξρέο Materia Medica Γηάγλσζε, εθινγή θαξκάθνπ Μηθξή δόζε θαη δπλακνπνηήζεηο Σν κνλαδηθό θάξκαθν Ζ ρξήζε ηνπ θαξκάθνπ Σα ηπία θεμελιώδη Μιάζμαηα Δηζαγσγή ζηα κηάζκαηα Ζ βαζηθή θύζε ησλ ηξηώλ κηαζκάησλ Άιια ζηνηρεία από έξεπλεο γύξσ από ηα κηάζκαηα Μαθήμαηα Ομοιοπαθηηικήρ Ιαηπικήρ Σν μεθίλεκα ηεο Οκνηνπαζεηηθήο Οη βάζεηο ηεο νκνηνπαζεηηθήο Αληηιήςεηο νκνηνπαζεηηθήο γηα ηε λόζν Σα ζπκπηώκαηα Δμέηαζε ηνπ αξξώζηνπ ηνηρεία γηα ηε ιήςε ηεο πεξηπηώζεσο Ζ ηέρλε ηεο ζπληαγνγξαθίαο Materia Medica - Ομοιοπαθηηικήρ ΔΗΑΓΩΓΗΚΔ ΔΝΝΟΗΔ ΑCONITUM NAPELLUS BELLADONA FERRUM PHOSPHORIUM ARSENICUM ALBUM CARBO VEGETALIS ANTIMONIUM TARTARICUM IPECACUANA VERATRUM ALBUM ζεκεηώζεηο CAMPHOR-ζεκεηώζεηο

5 Test Case-Πνλνθέθαινη ARNICA MONTANA Oμοιοπαθηηικέρ οςζίερ Ι RHUS TOXICODENTRON ρεκαηηθόο πίλαθαο θαξκάθσλ ηζρπαιγίαο BRYONIA ALBA GELSEMIUM S. EUPATORIUM P. PYROGENIUM ζεκεηώζεηο SULPHUR Lotum CALCAREA CARBONICA CALCAREA PHOSPHORICA- ζεκεηώζεηο LYCOPODIUM CLAVATUM PODOPHYLLUM P. COLCHICUM-ζεκεηώζεηο CROTON T.-ζεκεηώζεηο JALAP-ζεκεηώζεηο ΝATRUM SULPHURICUM NUX VOMICA IGNATIA A. CHAMOMILA M. PULSATILLA N. KALI SULPHURICUM- ζεκεηώζεηο SEPIA NATRUM MURIATICUM MERCURIUS SULPHATUS CINNAMARIS Oμοιοπαθηηικέρ οςζίερ ΙΙ MERCURIOUS MERCURIUS C. MERCURIUS DULCIS MERCURIUS IODATUS F MERCURIUS IODATUS R. HEPAR SULPHURIS C. CALCAREA SULPHURICA SPONGIA TOSTA SILICA THUJA O. FLUORIC ACID BAPTISIA T. ECHINACEA -ζεκεηώζεηο MURIATIC ACID-ζεκεηώζεηο

6 PHOSPORIC ACID-ζεκεηώζεηο Οκάδα αηκνξξαγηθώλ θαξκάθσλ SECALE CORNUTUM Oμοιοπαθηηικέρ οςζίερ ΙΙΙ SABINA MILLEFOLIUM ERIGERON TRILLIUM HAMAMELIS BOVISTA USTILAGO CHINA OFFICINALIS ύνηομο REPERTORY για αιμοππαγία μήηπαρ CIMICIFUGA CAULOPHYLUM HELONIAS VIBUNUM O. COLOCYNTHIS MAGNESIA PHOSPHORICA DIOSCOREA V. VIPERA CROTALIUS H. ΑΛΛΑ ΕΩΪΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Σα κύπια άλαηα ηος Καλίος CAUSTICUM PHOSPHORUS Γηληηήπια Φιδιών LACHESIS NAJA Γηληηήπια Απασνών TARENTULA H. TARENTULA C. THERIDION MYGALE LATRODECTUS MACTAS APIS CANTHARIS COCCUS C. CIMEX L. Γάλαηα

7 LA CANINUM LAC FELINUM LAC DEFLORATUM NOSODES ALUMINA PLUMBUM ZINCUM PLATINA ARGENTRUM METALLICUM CUPRUM FERRUS M. AURUM STANNUM Γοζολογία και επανάλητη θαπμάκος Υπήζη ηος Repertory 1 νλ TMHMA 2 νλ ΣΜΖΜΑ 3 νλ ΣΜΖΜΑ 4 νλ ΣΜΖΜΑ 5 νλ ΣΜΖΜΑ Πίνακαρ ςμπληπυμαηικών Φαπμάκυν πκπιεξσκαηηθά θάξκαθα Αληαγσληζηηθά θάξκαθα Ομοιοπαθηηική 2 ον Δηορ (Γιάπκεια 1 Έηορ) Αζθένειερ Μεηέξα θαη Παηδί Γηαηαξαρέο ηνπ δέξκαηνο θαη αιιεξγίεο Άζζκα Αλαπλεπζηηθό ύζηεκα Αζζέλεηεο ησλ Γπλαηθώλ Αλαπαξαγσγηθνύ πζηήκαηνο Οπξνπνηεηηθό ύζηεκα Ρεπκαηηζκόο Πνλνθέθαινο Ζκηθξαλία Πόλνο Πξαθηηθή δηαρείξηζεο 3 ον Έηορ

8 Δπίπεδο III (Ομοιοπαθηηική ΙΙΙ και Γιαηπιβή) (Γιάπκεια - 1 έηορ) Κιηληθή πξαθηηθή (1) (2) (3) Δπαγγεικαηηθή Αλάπηπμεο θαη Γενληνινγίαο 3 Έξεπλα Ζ ελόηεηα απηή ζα δηδάμεη ηηο κεζόδνπο έξεπλαο, ώζηε νη καζεηέο λα κπνξνύλ λα αλαγλσξίδνπλ ηηο θαιύηεξεο πξαθηηθέο, θαη πην απνηειεζκαηηθέο ηερληθέο. Γιαηπιβή Οη καζεηέο ππνβνεζνύληαη γηα κηα γξαπηή δηαηξηβή. Αναγνώπιζη ηηρ Ομοιοπαθηηικήρ Θεπαπεςηικήρ Γιαηποθήρ & Φςζικοπαθηηικήρ Δκπαίδεςζηρ Πλήπυρ αναγνυπιζμένο από ηον Παγκύππιο ύνδεζμο Φςζικοπαθηηικών & ςμβούλιο Οπθομοπιακήρ και Θεπαπεςηικήρ Γιαηποθήρ Κύππος. Οη απόθνηηνη ηνπ T.O.I-CNM κπνξνύλ λα ππνβάινπλ αίηεζε γηα έληαμε ζηνλ ύλδεζκν Φπζηθνπαζεηηθώλ ηνπ Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη Δπαγγεικαηηθώλ πλδέζκσλ άιισλ ρσξώλ Δπξσπατθήο Έλσζεο.. Γηα * Γεξκαλία παξαθαιώ δηαβάζηε ην παξαθάησ: ΔΔ - Γεπμανία * Όπνηνο επηζπκεί λα αζθήζεη νπνηεζδήπνηε θπζηθέο ε ελαιιαθηηθέο ζεξαπείεο ζηε Γεξκαλία πξέπεη λα πεξάζεη κηα εηδηθή εμέηαζε απν ην αξκόδην θπβεξλεηηθό ηκήκα. Μόιηο πεξάζεη απηόλ ηνλ δηαγσληζκό ζα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα θαιέζεη ηνλ εαπηό ηνπ "Heilpraktiker" (Natural Health Practitioner /Φπζηθό Θεξαπεπηή). Γελ έρεη ζεκαζία εάλ αζθείηε δηαηξνθή, νκνηνπαζεηηθή, θπηνζεξαπεία ή βεινληζκό, ε εμέηαζε είλαη ην ίδην γηα όινπο. Γιεθνήρ Αναγνώπιζη Κάζε ρώξα έρεη ηνπο δηθνύο ηνπ θαλόλεο νη νπνίνη δηαθέξνπλ από πνιηηεία ζε πνιηηεία. Αλ ζαο ελδηαθέξεη κηα ζπγθεθξηκέλε ρώξα, επηθνηλσλήζηε κε ην γξαθείν T.O.I γηα πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο. ημανηικέρ πληποθοπίερ Οη καζεηέο πνπ νινθιεξώλνπλ ην Γίπισκα καο ζηελ Οκνηνπαζεηηθή απνθηνύλ ηελ απαηηνύκελε επαγγεικαηηθή ηερλνγλσζία θαη ηα πξνζόληα γηα λα εξγαζζνύλ απνηειεζκαηηθά ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα. Σα κάζήκαηα αξρίδνπλ κε ελόηεηεο ζεσξίαο, πνπ κπνξείηε λα κειεηήζεηε ζην δηθό ζαο ξπζκό θαη ρξόλν, κε ηελ ππνζηήξημε θαη θαζνδήγεζε από ηνπ Σ.Ο.Η. Γηα λα ζαο βνεζήζνπκε λα θαηαλνήζεηε θαιύηεξα ηα καζήκαηα θαη λα απνθηήζεηε ηελ επαξθή εκπεηξία, πξνζθέξνπκε εμεηδεηθεπκέλα ζεκηλάξηα, δηαιέμεηο, εξγαζηήξηα, έξεπλεο θαη πξαθηηθή εθπαίδεπζε κε επίβιεςε θαη θαζνδήγεζε.

9 Ζ όιε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή εθπαίδεπζε θαιύπηεη θάζε πηπρή γηα κηα απνηειεζκαηηθή άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Οκνηνπαζεηηθνύ.. ε κηα επράξηζηε αηκόζθαηξα κάζεζεο ζα απνθηήζεηε πξαθηηθή εκπεηξία από ηε δηαρείξηζε αζζελώλ,ζεξαπεπηηθέο δηαδηθαζίεο θαη πξσηόθνιια σο θαη πξαθηηθέο αζθάιεηαο. Μηα ζεηξά δηαιέμεσλ γίλεηαη παξάιιεια κε ηελ θιηληθή εθπαίδεπζε γηα λα ζαο πξνεηνηκάζεη γηα ηελ πξαγκαηηθή πξαθηηθή άζθεζε. Πξόθεηηαη γηα κηα πξαγκαηηθή επθαηξία γηα αιιαγή ζηαδηνδξνκίαο, κέζα απν ηελ νπνία ζα κπνξείηε λα πξνζθέξεηε αθίλδπλεο,θπζηθέο ζεξαπεπηηθέο ππεξεζίεο πγείαο θαη κε πξνζεγκέλεο δηθαηνινγεκέλεο ρξεώζεηο είλαη δπλαηόλ λα θεξδίδεηε έλα θαιό ρξεκαηηθό πόζό. Οη απόθνηηνη καο θαιύπησληαη απν Αζθάιεηα Δπαγγιεκαηθήο Δπζύλεο γηα ζπκβάληα θαηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο απν κηα απν ηηο κεγαιύηεξεο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιέηνπ.. ημειώζηε όηι δεν μποπείηε να καλείηε ηον εαςηό ζαρ Ιαηπό, "οζηεοπαθηηικό ή Υειποππάκηυπ" η Φςζιοθεπαπεςηή. Δίζθε Ομοιοπαθηηικόρ!

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΤΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ/ΟΡΘΟΠΑΘΗΣΙΚΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΤΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ/ΟΡΘΟΠΑΘΗΣΙΚΗ 1 NEO-ΙΠΠΟΚΡΑΣΙΚΗ ΧΟΛΗ ΚΤΠΡΟΤ NEO-HIPPOCRATES SCHOOL Εγγεγραμμένοσ Παροχέασ Επαγγελματικήσ Κατάρτιςησ ςτισ Εναλλακτικέσ Θεραπείεσ ςύμφωνα με τον περι Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113 τησ Κυπριακήσ Δημοκρατίασ.

Διαβάστε περισσότερα

ποφδαςε Ομοιοπαθητικόσ θεραπευτήσ

ποφδαςε Ομοιοπαθητικόσ θεραπευτήσ ποφδαςε Ομοιοπαθητικόσ θεραπευτήσ Ο πατέρας της Ιατρικής Ιπποκράτης είπε τα εξής «Τα Ομοια Θεραπεύουν τα Όμοια». Είλαη πξνθαλέο όηη αλ ε αζζέλεηα παξηζηά ηελ πξνζπάζεηα ηεο θύζεο, λα ακπλζεί (απέλαληη

Διαβάστε περισσότερα

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΜΙΑΜΑΣΙΚΗ ΙΓΙΟΤΓΚΡΑΙΑΚΗ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ -Μηαζκαηηθή Ηδηνζπγθξαζηαθή Φαξκαθνινγία -Μηαζκαηηθό Ηδηνζπγθξαζηαθό Ηζηνξηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 CY ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 Prgramme 2009 2011 Εταίροι: AHAPUNKT, CARDET, IDIS, INTEGRA, LPKKY, L4L, SCIENTER Σσμφωνία2009-3419 / 001 001

Διαβάστε περισσότερα

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο. Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα:

Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο. Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα: Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα: a. - Σε πεξίπησζε πνπ ε ηξνπνπνίεζε επεξεάδεη ην ιηπώδε ηζηό, ην επίπεδν ηεο ρνιεζηεξόιεο

Διαβάστε περισσότερα

Δηαβήηεο ηύπνπ 1 ζε παηδηά

Δηαβήηεο ηύπνπ 1 ζε παηδηά Δηαβήηεο ηύπνπ 1 ζε παηδηά Ζαραξνύια Μαλσιίδνπ RN, MSc Τπάξρεη απμαλόκελε αλεζπρία γηα ηελ απόηνκε αύμεζε ησλ θξνπζκάησλ ηνπ ηύπνπ 1 δηαβήηε ζε παηδηά θαη εθήβνπο. Αξθεηέο κειέηεο έρνπλ ηεθκεξηώζεη απηή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΟΓΗΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 1. Ση είλαη ην e-learning;... 3 2. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ e-learning... 5 Ρόινη εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ...

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ

Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ Κσλζηαληίλνο Γξίβαο Διεπζεξία Μαληδώξνπ Μνπρηληίλ Ρανπάλ «Καλείο δελ καο απαγνξεύεη λα ζθεθζνύκε όηη ηα ζπκθέξνληα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ

1.1 ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ 1 o Πεξηερόκελα 1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ... 1 1.1.1 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΗΑΣΡΗΚΖ... 2 1.1.2 ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝΣΩΝ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΩΝ... 5 1.1.3 ΔΠIΠΔΓΑ EΠΔΗΓΟΤΑ ΗΑΣΡΗΚΖ...

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ Σμήμα Υαρμακευτικής Μεταπτυχιακό τμήμα στο Υαρμακευτικό Μάρκετινγκ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Έξεπλα αγνξάο ζρεηηθά κε ηα ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο θαη ην ξόιν ηνπ θαξκαθνπνηνύ σο επηζηεκνληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΝΓΝΠ ΘΔΛΡΟΝ ΞΟΝΠΩΞΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ & ΘΔΟΑΞΔΗΑΠ

ΓΗΝΓΝΠ ΘΔΛΡΟΝ ΞΟΝΠΩΞΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ & ΘΔΟΑΞΔΗΑΠ ΓΗΝΓΝΠ ΘΔΛΡΟΝ ΞΟΝΠΩΞΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ & ΘΔΟΑΞΔΗΑΠ Κηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο εμειίμεηο ηεο θιαζζηθήο Οατρηθήο Ψπρνζεξαπείαο παξνπζηάδεηαη γηα πξώηε θνξά ζηελ Διιάδα από ηελ Ebba, θόξε ηεο ηδξύηξηαο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας)

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) Ονομαηεπώνσμο : Γερονηάηης Κωνζηανηίνος Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΥΤΙΣΜΟΣ Ημερομηνία Γέννηζης : 18/11/1963 Τόπος Διαμονής: Αθήνα,Ελλάδα ΑΣΘΡΛΞΡ Ξ απηηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας \ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας ΤΝΣΡΟΦΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ -Ση είλαη θπζηνινγηθό; -Πνηνο έρεη ην «πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

CTP Development Σεμινάπιο

CTP Development Σεμινάπιο 1 CTP Development Σεμινάπιο Σκοπόρ Σν εκηλάξην Certified Training Professional Development (CTP Development) έρεη ζρεδηαζηεί κε ζηόρν λα πξνζθέξεη ηηο απαξαίηεηεο παηδαγσγηθέο, δηδαθηηθέο θαη ηερληθέο

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ. Κύθιος Γιαύθωκα. Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ. Σηραηεγηθές προζέγγηζες

Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ. Κύθιος Γιαύθωκα. Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ. Σηραηεγηθές προζέγγηζες Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ Κύθιος Γιαύθωκα Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ Σηραηεγηθές προζέγγηζες Χ.Τερζίδοσ Επιμελήηρια Α Εργαζηήριο Γλασκώμαηος, Οθθαλμολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Παηηζίων Δ/νηής Α.Δ. Πεηούνης Ε.Ο.Ε. 2008

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δεηγκαηνιεςία Χνξηαθώλ Λαρλώλ (CVS)

Δεηγκαηνιεςία Χνξηαθώλ Λαρλώλ (CVS) 12 Δεηγκαηνιεςία Χνξηαθώλ Λαρλώλ (CVS) Μεηαθξαζκέλν από ηελ Καηεξίλα Πνπγνύληα θαη ηελ Μαξία Τδέηε. Ιαλνπάξηνο 2009 Τξνπνπνηήζεθε από θπιιάδηα πνπ εθδόζεθαλ από ηα λνζνθνκεία Guy s θαη St Thomas ζην Λνλδίλν,

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική

Ομοιοπαθητική Ιατρική Εισαγωγή στην Ομοιοπαθητική Ιατρική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 1.1Ση είλαη; 1.2Ση ζεξαπεχεη ε Οκνηνπαζεηηθή; 1.3 Θεξαπεπηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Με θαη/ή ζθίαζε ζεκαίλνληαη νη βαζηθέο πιεξνθνξίεο Με ζεκαίλνληαη νη πην ζεκαληηθέο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο

Με θαη/ή ζθίαζε ζεκαίλνληαη νη βαζηθέο πιεξνθνξίεο Με ζεκαίλνληαη νη πην ζεκαληηθέο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 1 o Πεξηερόκελα 1.1. ΑΝΑΙΘΗΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ... 1 1.1.1. ΟΡΙΜΟ ΑΝΑΙΘΗΙΑ... 2 1.1.2. ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ... 3 1.1.3. ΣΟΥΟΙ ΤΓΥΡΟΝΗ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ... 5 1.2. ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ Πεξηερόκελα Δηζαγσγή Απηό ην βηβιηάξην ζα είλαη ρξήζηκν αλ εζείο ή θάπνην άιιν άηνκν από ην νηθνγελεηαθό ή ην θηιηθό ζαο πεξηβάιινλ έρεη δηαγλσζζεί κε θαξθίλν

Διαβάστε περισσότερα

Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών.

Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών. ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2441-2778 (on-line) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών. Ίρις Υαηζηηζάνοσ, MSc Σεύτος 2012.3 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Σεύρνο 7 ν - Άξζξν 3 o

Σεύρνο 7 ν - Άξζξν 3 o Σεύρνο 7 ν - Άξζξν 3 o ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΒΛΑΣΙΚΑ ΚΤΣΣΑΡΑ Πεγή: http://stemcells.nih.gov/info/basics/ Μεηάθξαζε-επηκέιεηα: Σζίληνπ Μαγδαιελή* Ιαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. *Editor in Chief, reviewer,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ"

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ  Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ MARKETING ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή

Διαβάστε περισσότερα