ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία χρόνια, ανάπτυξη του Ιnternet, η φύση και η δραστηριότητα του εµπορίου αλλάζει. Μια νέα µορφή εµπορίου, το ηλεκτρονικό εµπόριο, έχει κάνει δυναµική εµφάνιση και διεκδικεί σηµαντικό µερίδιο από το παραδοσιακό εµπόριο. Το ηλεκτρονικό εµπόριο ορίζεται ως ένα σύνολο επιχειρηµατικών στρατηγικών, οι οποίες επιτρέπουν µέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών, τη διεκπεραίωση εµπορικών διαδικασιών µε ηλεκτρονικά µέσα. 2

3 Τοερευνητικόπρόβληµα Τα τελευταία χρόνια γίνεται λόγος για το ηλεκτρονικό εµπόριο. Όλες σχεδόν οι µεγάλες επιχειρήσεις προχώρησαν σε σχετικές καινοτόµες εφαρµογές, αναµένοντας ένα µεγάλο µέρος των καταναλωτών να τις χρησιµοποιήσουν εναλλακτικά, αποσκοπώντας σε αύξηση του µεριδίου αγοράς. Ωστόσο, λίγοι είναι οι καταναλωτές που θεωρούνται ενηµερωµένοι σχετικά µε τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού εµπορίου και ακόµα λιγότεροι αυτοί που τις χρησιµοποιούν. Η παραπάνω διαπίστωση δηµιουργεί ορισµένα ερευνητικά ερωτήµατα και αποτελεί σηµαντικό κίνητρο για την υλοποίηση της εν λόγω διατριβής 3

4 Στόχοιτηςµελέτης Ο κύριος στόχος της µελέτης είναι να διερευνήσει τόσο το βαθµό υιοθέτησης όσο και το βαθµό µη υιοθέτησης της καινοτοµίας του Ηλεκτρονικού Εµπορίου από τους καταναλωτές. Παράλληλα, θα προσπαθήσει να εκτιµήσει τις παραµέτρους εκείνες που συµβάλλουν προς κάθε κατεύθυνσηκαιθααναλύσειτιςµεταξύτουςσχέσεις. 4

5 Το e-εµπόριο και οι κατηγορίες του Μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 1990 οι προσπάθειες ορισµού του ηλεκτρονικού εµπορίου συνοψίζονται στις παρακάτω προτάσεις : Ο όρος «εµπόριο» σηµαίνει πραγµατοποίηση συναλλαγών και ανταλλαγή αγαθών. Ο όρος «ηλεκτρονικό» σηµαίνει χρήση επικοινωνίας µέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών. Το ηλεκτρονικό εµπόριο προϋποθέτει την επικοινωνία µεταξύ δύο τουλάχιστον µελών. Οι τεχνολογικές πλατφόρµες που επιτρέπουν αυτή την επικοινωνία είναι οι τηλεµατικές δοµές, όπως το internet, τα δίκτυα intranet και extranet και η ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδοµένων (EDI). Ο αρχικός διαχωρισµός διέκρινε τρεις βασικές κατηγορίες : Εσωτερικό ηλεκτρονικό εµπόριο. Ηλεκτρονικόεµπόριοµεταξύεπιχειρήσεων. Ηλεκτρονικό εµπόριο µεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών. 5

6 Πλεονεκτήµατα & περιορισµοί του e-εµπορίου Ορισµένα πλεονεκτήµατα είναι : νέα κανάλια και τεχνικές προώθησης προϊόντων περιορισµός του άµεσου κόστους βελτίωση της δηµόσιας εικόνας της επιχείρησης υιοθέτηση νέων τεχνολογιών νέες δυνατότητες προϊόντων πρόσβαση σε νέες αγορές ταχύτερη παράδοση προϊόντων καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών νέες σχέσεις µε τους πελάτες νέα λειτουργικά µοντέλα Τα πλεονεκτήµατα µπορούν να χωριστούν στις παρακάτω γενικές κατηγορίες : 1.Βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων 2.Μετασχηµατισµός των επιχειρήσεων Οι φραγµοί του ηλεκτρονικού εµπορίου είναι: υσκολία αναδιάρθρωσης των επιχειρηµατικών διαδικασιών. υσκολίαστηχρήσηπολύπλοκωνυπολογιστικώνσυστηµάτων. Η Έλλειψη ασφάλειας στο Internet υσκολία εκτίµησης των πλεονεκτηµάτων έναντι του κόστους των νέων εφαρµογών. 6

7 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα βασίστηκε σε πρωτογενή στοιχεία που συγκεντρώθηκαν µε ερωτηµατολόγιοκαιµεπροσωπικέςσυνεντεύξεις. Ο πληθυσµός αποτελείται από το σύνολο των καταναλωτών των πέντε επιλεγµένωνπεριοχών, ανεξαρτήτουηλικίαςκαιεπαγγελµατικήςκατάστασης. Συγκεντρώθηκαν δεδοµένα από ικανοποιητικό αριθµό δειγµατοληπτικών µονάδων εφαρµόζοντας τις αρχές της ενστρωµατωµένης τυχαίας δειγµατοληψίας. Ερωτηµατολόγιο Το ερωτηµατολόγιο δοκιµάστηκε αρχικά σε δείγµα 20 ατόµων. Εντοπίσθηκαν καιβελτιώθηκανοιαρχικέςαδυναµίεςτουκυρίωςωςπροςτηδοµήτου. Τοερωτηµατολόγιοπουχρησιµοποιήθηκεδιαρθρώνεταισε 4 ενότητες : 1. Γενικέςπληροφορίες-Προσωπικάστοιχεία. 2. Χρήσηυπηρεσιώνηλεκτρονικούεµπορίου. 3. Μηχρήσηυπηρεσιώνηλεκτρονικούεµπορίου. 4. Γενικέςδηλώσεις. 7

8 ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ Αξιοπιστία Σε γενικό επίπεδο υπάρχουν δύο βασικοί κανόνες των εµπειρικών µετρήσεων: Έναςερευνητήςµπορείναεξετάσειτηναξιοπιστίαενόςδείκτη. Η µέτρηση οποιουδήποτε φαινόµενου πάντα περικλείει ένα ποσοστό τυχαίουσφάλµατος. Οι περισσότερο γνωστές µέθοδοι που χρησιµοποιούνται για τη µέτρηση της αξιοπιστίας είναι: ηµέθοδοςτωνισοδύναµωντύπων, η µέθοδος του ηµικλάστου µε την εφαρµογή του τύπου των Spearman-Brown, ο συντελεστής ισοδυναµίας των Kuder-Richardson, και ο συντελεστής α-cronbach. Οι δύο τελευταίες µέθοδοι θεωρούνται ως οι περισσότερο ακριβείς. Οι δείκτες εκτός από αξιόπιστοι οφείλουν να είναι και έγκυροι. Έγκυρος είναι ο δείκτης που µετρά αυτό που προτίθεται να µετρήσει. Οι καθιερωµένοι τύποι εγκυρότητας, οι οποίοι και χρησιµοποιήθηκαν, είναι ο τύπος της εγκυρότητας δοµής και της διακριτής εγκυρότητας. 8

9 Έλεγχοι αξιοπιστίας και εγκυρότητας Η αξιοπιστία και η εγκυρότητα επιµέρους τµηµάτων / ερωτήσεων του ερωτηµατολογίου ελέγχθηκαν µε τη στατιστική τεχνική της κατηγορικής ανάλυσης σε κύριες συνιστώσες (Categorical Principal Components Analysis) µέσω του στατιστικού προγράµµατος SPSS. Με βάση τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από την ανάλυση αξιοπιστίας, για τις ενότητες του ερωτηµατολογίου στις οποίες εφαρµόστηκε, και σε συνδυασµό µε τους σκοπούς της έρευνας, τα αποτελέσµατα για τα περισσότερα από αυτά θεωρούνται ικανοποιητικά. Σε ό,τι αφορά τον έλεγχο εγκυρότητας, η κατηγορική ανάλυση σε κύριες συνιστώσες, έδωσε διακριτά αποτελέσµατα σχετικά µε την εγκυρότητα δοµής και την διακριτή εγκυρότητα των πολυθεµατικών µεταβλητών που διερευνήθηκαν. 9

10 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από την περιγραφική στατιστική ανάλυση. Αρχικά γίνεται αναλυτική παρουσίαση των κοινωνικοοικονοµικών χαρακτηριστικών του συνόλου του δείγµατος. Στη συνέχεια διερευνώνται οι στάσεις και οι απόψεις των ερωτηθέντων για τη χρήση ή µη των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού εµπορίου, ακολούθως δε εξετάζονται ορισµένες σχετικές γενικές δηλώσεις. Η παρουσίαση των αποτελεσµάτων ακολουθεί τη σειρά της δοµής του ερωτηµατολογίου. 10

11 Κατανοµή του δείγµατος µε βάση το επίπεδο µόρφωσης εν τελείωσα το δηµοτικό Απολυτήριο δηµοτικού Απολυτήριο γυµνασίου Απολυτήριο λυκείου Τεχνική εκπαίδευση Ιδιωτικές σχολές/ιεκ Ανώτατη εκπαίδευση Μεταπτυχιακές σπουδές ιδακτορικές σπουδές 11

12 Κατανοµή του δείγµατος µε βάση το καθαρό ατοµικό µηνιαίο εισόδηµα πλήθος δείγµατος (%) , Έως , , , , ,3 10, >

13 Χρήση Υπηρεσιών Ηλεκτρονικού Εµπορίου Στο δεύτερο τµήµα του ερωτηµατολογίου, από αυτούς που απάντησαν θετικά στην ερώτηση εάν έχουν κάνει χρήση έστω και µια φορά του ηλεκτρονικού εµπορίου, ζητήθηκε να κάνουν αξιολόγηση της χρήσης των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού εµπορίου όσον αφορά την ταχύτητα, την τιµή, την ασφάλεια, την ευκολία, την ποικιλία, την ποιότητα, την αξιοπιστία και την εγγύηση που αυτή τουςπαρέχει. 13

14 Αξιολόγηση της ταχύτητας των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού εµπορίου πλήθος δείγµατος (%) , ,3 1 Πολύ κακή Σχετικά κακή 7,3 Μέτρια Σχετικά καλή 6 Πολύ καλή 14

15 Αξιολόγηση της ασφάλειας από τη χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού εµπορίου πλήθος δείγµτος (%) ,7 26 8, ,3 3,3 4,3 0 Πολύ κακή Σχετικά κακή Μέτρια Σχετικά καλή Πολύ καλή 15

16 Επιπλέον, το 17% του δείγµατος πιστεύει ότι η τιµή από τη χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού εµπορίου είναι σχετικά καλή, το 4,7% Η ευκολία χρήσης από τους ερωτηθέντες του δείγµατός µας, είναι ικανοποιητική καθώς µεγάλο ποσοστό 23,3% θεωρεί ότι είναι από σχετικά καλή έως πολύ καλή. Η ποικιλία αναζήτησης προϊόντων µέσω του ηλεκτρονικού εµπορίου κατά 8,2% είναι έως σχετικά καλή και ένα µεγάλο ποσοστό της τάξης του 13,7 θεωρεί ότι είναι πολύ καλή. Η ποιότητα των προϊόντων κατά 9,6% θεωρούν ότι είναι έως µέτρια, ενώένα 19,7% θεωρείότιείναιαπόσχετικάκαλήέωςκαι πολύ καλή. Στην ερώτηση σχετικά µε την αξιοπιστία, το 14,6% θεωρεί ότι δεν είναι και τόσο αξιόπιστο, ενώ το 17,7 % θεωρεί πως είναι πολύ καλό. Η εγγύηση που προσφέρει η χρήση του ηλεκτρονικού εµπορίου στο 14,6% των ερωτηθέντων που απάντησαν κυµαίνεται από πολύ κακή έως και µέτρια, ενώ το ίδιο έχει την αντίθετη γνώµη. 16

17 Μη χρήση Υπηρεσιών Ηλεκτρονικού Εµπορίου Στο τρίτο µέρος του ερωτηµατολογίου, οι ερωτηθέντες της έρευνας που δεν έχουν κάνει ούτε µια φορά χρήση του ηλεκτρονικού εµπορίου, απαντούν στην ερώτηση ποιοι είναι οι κύριοι τρόποι αγοράςπροϊόντων. Το µεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων προτιµά τον παραδοσιακό τρόπο αγοράς (64,3%), Το ποσοστό εκείνων που κάνουν τις αγορές τους µέσω τρίτων και ανάλογα το προϊόν αποφασίζουν πως θα κάνουν τις αγορές τους, είναι περίπου το ίδιο (18,7 και 17,9 αντίστοιχα). Τέλος, λίγοι είναι εκείνοι που αγοράζουν µέσω telemarketing ή τηλεφωνικά (συνολικά 16,2%). 17

18 Επιπλέον, ένα σηµαντικό ποσοστό των ερωτώµενων πιστεύει ότι στο µέλλον θα χρησιµοποιήσει κάποια στιγµή υπηρεσία του ηλεκτρονικού εµπορίου ενώ όταν ζητήθηκε να αναφέρει το λόγο που δεν κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού εµπορίου έως σήµερα το µεγαλύτερο ποσοστό απάντησε ότι δεν εµπιστεύεται τη συναλλαγή και ακολούθως ιεραρχικά ότι δεν έχει ηλεκτρονικό υπολογιστή, δε γνωρίζει τον τρόπο χρήσης και ότι προτιµά τον παραδοσιακότρόποαγοράς. Ζητήθηκεεπίσηςνααξιολογηθείηασφάλειακαιηδυσκολίαχρήσης, η ποικιλία των προϊόντων, η σύγκριση των προϊόντων και η αξιοπιστίατηςεταιρίας. Όπως αναµένονταν η συντριπτική πλειονότητα των ερωτηθέντων δήλωσε ότι χρησιµοποιεί τόσο τον Η/Υ όσο και το διαδίκτυο ειδικότερα κυρίως για άλλους λόγους πέρα από το ηλεκτρονικό εµπόριο. 18

19 Συµπεράσµατα Όπως αναµένονταν η συντριπτική πλειονότητα των ερωτηθέντων δήλωσε ότι χρησιµοποιεί τόσο τον Η/Υ όσο και το διαδίκτυο ειδικότερα κυρίως για άλλους λόγους πέρα από το ηλεκτρονικό εµπόριο. Επιπλέον, διερευνήθηκαν, µε τη βοήθεια πενταβάθµιας κλίµακας Likert, 12 σχετικές, µε το ηλεκτρονικό εµπόριο, δηλώσεις. Τα αποτελέσµατακρίνονταιωςαναµένοµενακαιικανοποιητικά. Ένα ενδιαφέρον θέµα για τη συνέχιση της διερεύνησης του θέµατος της διατριβής, είναι η επέκταση της ανάλυσης στο σύνολο των νοµών της χώρας περιλαµβάνοντας ίσως και συγκριτικά δεδοµένα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Παράλληλα θα µπορούσαν να συµπεριληφθούν και άλλες µεταβλητές στο ερωτηµατολόγιο προκειµένου να αυξηθεί η αξιοπιστία και η εγκυρότητα των εξαρτηµένωνµεταβλητών. 19

20 Το µέλλον Είναιπολύδύσκολοναπροβλέψεικανείςτοµέλλονσεµιααγορά, η οποία αλλάζει µήνα µε το µήνα. Το µέλλον στην αγορά αυτή µπορούµε να το χωρίσουµε στο τεχνολογικό µέλλον και στο µέλλοντωνσχέσεωνµεταξύτωνεταιριώνκαι τωνπελατώντους, όπως θα διαµορφωθεί µέσα και έξω από το ιαδίκτυο. Σίγουρα το τεχνολογικό µέλλον (τηλεφωνικές επικοινωνίες µε εικόνα µέσω web web phone, αύξηση των ταχυτήτων µεταφοράς δεδοµένων, ηλεκτρονικές πληρωµές µε ασφάλεια κ.ά.) επηρεάζει αποφασιστικά την πορεία του µέλλοντος των σχέσεων. 20

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Mentoring AE ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 Το παρόν αποτελεί µέρος του υποέργου «Μελέτες ζήτησης και ανάπτυξης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στο Νοµό

Διαβάστε περισσότερα

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Τελική Έκθεση Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Έργο Μέτρηση της Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα: Κατάρτιση Συστήµατος εικτών και Προτάσεις Ένταξής τους στο Εθνικό Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ STATISTICS & INFORMATION SYSTEMS

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ STATISTICS & INFORMATION SYSTEMS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ STATISTICS & INFORMATION SYSTEMS ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ :

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MASTER IN INFORMATION SYSTEMS (MIS) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «INTERNET BANKING - ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Δεκέμβριος 2010 Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση των ερευνητικών πορισμάτων έκδοσης, καθώς και η αναπαραγωγή της με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διατύπωση, η διαμόρφωση και η αξιολόγηση της στρατηγικής της οποιασδήποτε επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΕΕ/ΤΑΚ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. Η παρούσα εκπονήθηκε βάσει της ανάθεσης 1611/3-6-2005 από τους: Καραπιδάκης Γιώργος (Μηχανικός Παραγωγής & ιοίκησης)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ιανουάριος 2011 ΙΕΛΚΑ 2011 ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δρ. Λ. Κιοσές, Δρ. Γ. Δουκίδης, Δρ. Π. Βλάχος Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Χρήσης των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Έρευνα Χρήσης των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Έρευνα Χρήσης των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΖΑΧΟΣ Εισαγωγή Κατά τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχει µια έντονη µελέτη σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο των θεµάτων που σχετίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ <<ΡΟΛΟΣ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ>> ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ <<ΡΟΛΟΣ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ>> ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΜΑΡΝΕΛΑΚΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τον εντοπισµό αναγκών και το σχεδιασµό νέων υπηρεσιών στην Κοινωνική Οικονοµία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Υποέργο: 23

Έρευνα για τον εντοπισµό αναγκών και το σχεδιασµό νέων υπηρεσιών στην Κοινωνική Οικονοµία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Υποέργο: 23 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Υποέργο: 23 Έρευνα για τον εντοπισµό αναγκών και το σχεδιασµό νέων υπηρεσιών στην Κοινωνική Οικονοµία. ιερεύνηση αναγκών για στήριξη τοποθέτησης στην αγορά εργασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Λέξεις-κλειδιά: χαρτοφυλάκιο πελάτη, αξία διάρκειας ζωής πελάτη, relationship marketing, CRM

Περίληψη. Λέξεις-κλειδιά: χαρτοφυλάκιο πελάτη, αξία διάρκειας ζωής πελάτη, relationship marketing, CRM ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT) Εμμανουήλ Στειακάκης Καθηγητής Εφαρμογών Α.Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ Η διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 107 133, 2014 Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (Internet Banking) ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Ε.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Ο.Ν.): ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Ε.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Ο.Ν.): ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Ε.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Ο.Ν.): ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ Σελίδα 1 από 28 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Δραστηριότητες της λογιστικής κόστους 8 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα κοστολόγησης 8 1.3 Έννοια του κόστους 1.4 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ACS

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ACS ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ACS ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΕΣΤΟΥΣΗ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ Απόσπασµα της συνολικής Μελέτης που αφορά στην ανάπτυξη ενός «Οδηγού/ Πρότυπου ιεθνοποίησης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων»

Διαβάστε περισσότερα

W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 84

W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 84 Επεξεργασία και ανάλυση απαντήσεων ανά Τµήµα του ερωτηµατολογίου 4 Α.1. Φύλο Το µεγαλύτερο ποσοστό των εργαζοµένων σε υπηρεσίες courier είναι άνδρες, υπερβαίνοντας το 90% αυτών που απάντησαν το ερωτηµατολόγιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI)

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI) ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυσης καταγραφής καινοτόµων εκπαιδευτικών αναγκών για νέους επιχειρηµατίες ή επιχειρηµατικές

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάλυση. Έρευνα για τις Ανάγκες των Επιχειρήσεων σε Ειδικότητες Αιχµής για την τριετία 2005-2007

Έρευνα και Ανάλυση. Έρευνα για τις Ανάγκες των Επιχειρήσεων σε Ειδικότητες Αιχµής για την τριετία 2005-2007 Έρευνα και Ανάλυση Έρευνα για τις Ανάγκες των Επιχειρήσεων σε Ειδικότητες Αιχµής για την τριετία 2005-2007 Ιούνιος 2004 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ. Εισαγωγή Σύνοψη Συµπεράσµατα 3 1. Χαρακτηριστικά της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΣΥΝΟΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2011 ICAP GROUP Α.Ε. Ανάδοχος: ICAP GROUP A.E. [Επιλογή ημερομηνίας] ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕ- ΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα INEMY Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Έρευνα INEMY Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Έρευνα INEMY Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 1 Αθήνα, Απρίλιος 2013 Κεφάλαιο 1 ο : Εξελίξεις στο επίπεδο τιμών στην ελληνική οικονομία Η ελληνική οικονομία διήλθε το πέμπτο συναπτό έτος ύφεσης,

Διαβάστε περισσότερα