ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΟΠΣ ΤΟΥ Πε.Σ.Υ.Π.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΟΠΣ ΤΟΥ Πε.Σ.Υ.Π."

Transcript

1 1.1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΟΠΣ ΤΟΥ Πε.Σ.Υ.Π. Το παρακάτω σχήµα απεικονίζει την διάρθρωση του ΟΠΣ του Πε.Σ.Υ.Π. σε τµήµατα λογισµικού. Το ΟΠΣ του Πε.Σ.Υ.Π. απαρτίζουν πέντε υποσυστήµατα: Το ιοικητικό-οικονοµικό υποσύστηµα Το υποσύστηµα διαχείρισης ασθενών Το ιατρικό υποσύστηµα Υποσύστηµα επιχειρηµατικής ευφυΐας (Business intelligence) ικτυακή πύλη του Πε.Σ.Υ.Π. Υποσύστηµα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πολιτών - διαχείρισης πολίτη / ασθενή (παροχή υπηρεσιών µόνο όπως περιγράφεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο ) Νοσοκοµεία ΠεΣΥ ιοικητικό- Οικονοµικό Υποσύστηµα ιαχείριση Ασθενών Βιοϊατρική Τεχνολογία (ΒΙΤ) [τµήµα έργου 3] ιοικητικό- Οικονοµικό Υποσύστηµα Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας Πολιτών Εφαρµογές Πρόνοιας Υγειονοµικός Χάρτης Ιατρικό υποσύστηµα Εξειδικευµένα συστήµατα ιαχ. ακτινοδιαγνωστικού (RIS) ιαχ. Χειρουργείων (OR) ιαχ. ΜΕΘ (ICU) Πληροφοριακό σύστηµα εργαστηρίων (LIS) [τµήµα έργου 2] Τηλεµατικές Τεχνολογίες Business Intelligence Business Intelligence ιαδικυακή Πύλη (Portal) Υπηρεσίες τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πολιτών Ανταλλαγή δεδοµένων (HL7, κλπ) Τηλεµατικές Τεχνολογίες Πληροφοριακό σύστηµα εργαστηρίων (LIS) Ιατρικό υποσύστηµα ιαχείριση Ασθενών Business Intelligence Υπουργείο Business Intelligence Εφαρµογές Πρόνοιας Υγειονοµικός Χάρτης Ασφαλιστικοί φορείς, λοιποί οργανισµοί Προµηθευτές Άλλα ΠεΣΥ ιοικητικό- Οικονοµικό Υποσύστηµα ιαδικυακή Πύλη (Portal) Τηλεµατικές Τεχνολογίες (Κατ' οίκον νοσηλεία Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας (ΚΥ και τα δορυφορικά αυτών ΠΙ) Σηµείωση: Οι διαγραµισµένες περιοχές δεν αφορούν εφαρµογές που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του συγκεκριµένου τµήµατος έργου Άλλες οντότητες (δεν αφορούν υλοποίηση συστηµάτων σε αυτό το έργο)

2 Τα ΟΠΣ του Πε.Σ.Υ.Π. θα πρέπει να έχει την δυνατότητα διασυνδεσιµότητας µε µελλοντικά εξειδικευµένα υποσυστήµατα µονάδων όπως: Σύστηµα διαχείρισης Χειρουργείων και αναισθησιολογικού τµήµατος Σύστηµα παρακολούθησης φυσιολογικών παραµέτρων ασθενών (Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, κλπ) Σύστηµα διαχείρισης απεικονιστικού τµήµατος Σύστηµα διαχείρισης και αρχειοθέτησης εικόνων (ιστορικό αρχείο) Εξειδικευµένες κλινικές εφαρµογές Εφαρµογές Τηλεϊατρικής Συστήµατα διαχείρισης κατ οίκον θεραπείας και προ-νοσοκοµειακής φροντίδας Καθώς επίσης και να διασυνδέεται µε : 1. Πληροφοριακό σύστηµα εργαστηρίων 2. Σύστηµα διαχείρισης βιοϊατρικής τεχνολογίας Το υπαρκτό περιβάλλον στο οποίο καλείται να λειτουργήσει το ΟΠΣΠε.Σ.Υ.Π. υπαγορεύει ειδικά χαρακτηριστικά στα επιµέρους υποσυστήµατα που αναλύονται µε περισσότερη λεπτοµέρεια στις επόµενες παραγράφους ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 1. Γενική Λογιστική: Η Γενική Λογιστική θα πρέπει να είναι η βάση όλου του ιοικητικό-οικονοµικού υποσυστήµατος και θα πρέπει να λειτουργεί µε τον τρόπο που καθορίζει το Π 205/98. Όλες οι εφαρµογές πρέπει να επικοινωνούν και να ενηµερώνουν την λογιστική µε στόχο την έγκαιρη άντληση οικονοµικών πληροφοριών και αποτελεσµάτων από όλες τις µονάδες υγείας. Θα πρέπει να υπάρχει ειδική πρόβλεψη στο reporting για την διευκόλυνση των Εσωτερικών ελέγχων και των ελέγχων όλων των οικονοµικών δεδοµένων από το κράτος. Όλες οι επιµέρους µονάδες υγείας θα έχουν Γενική Λογιστική σχεδιασµένη µε τέτοιο τρόπο ώστε αφενός να εξυπηρετούνται οι ανάγκες τους αφετέρου να γίνεται εύκολη, άµεση συνεχής ενοποίηση αποτελεσµάτων (consolidation) στο ΠΕ.Σ.Υ.Π., του οργανισµού που ασκεί τη γενικότερη εποπτεία επί των µονάδων υγείας. Πιθανότατα, τα νοσοκοµεία, τα Κέντρα Υγείας και τα Περιφερειακά Ιατρεία θα πρέπει να υιοθετήσουν ενιαίο λογιστικό σχέδιο και ενιαία παραµετροποίηση ώστε να ευνοηθεί µε κάθε τρόπο ο συνολικός σχεδιασµός του συστήµατος, που είναι ο µοναδικός που θα µπορέσει να δώσει καρπούς προς την κατεύθυνση της οργάνωσης και αρµονικής συνεργασίας όλων των µονάδων υγείας (ΠΙ, ΚΥ, νοσοκοµεία) και της Κεντρικής Υπηρεσίας του Πε.Σ.Υ.Π. Η λήψη έγκαιρης και γρήγορης πληροφόρησης για τη λειτουργία των νοσοκοµείων και των άλλων µονάδων του Πε.Σ.Υ.Π. συγκεντρωτικά ή µεµονωµένα θα αποτελέσει κρίσιµο παράγοντα επιτυχίας του συστήµατος. Είναι επιθυµητή, η δυνατότητα του συστήµατος να υποστηρίζει το απλογραφικό σύστηµα του ηµόσιου λογιστικού (σε συνύπαρξη µε το διπλογραφικό, αν χρειασθεί (όπως για παράδειγµα διαδικασίες έκδοσης ενταλµάτων πληρωµής, γραµµάτιων είσπραξης, ενηµερώσεις Κωδικών Ανάλυσης Εξόδων (ΚΑΕ), κτλ), τουλάχιστον µέχρι την πλήρη εφαρµογή του διπλογραφικού συστήµατος στις µονάδες υγείας). Σε περίπτωση που παρουσιαστεί ανάγκη καταχώρησης στοιχείων (βάσει της µελέτης εφαρµογής) σε απλογραφικό σύστηµα, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προβεί στις κατάλληλες τροποποιήσεις του λογισµικού έτσι ώστε αυτό να είναι εφικτό. Η παρούσα υποχρέωση συµπεριλαµβάνεται στο προϋπολογισµό του έργου. Ακόµη, ο

3 υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει στην προσφορά του να παρουσιάσει τις προτεινόµενες διαδικασίες µετάβασης από το απλογραφικό σύστηµα στο διπλογραφικό (όπου απαιτείται). Τέλος, το σύστηµα πρέπει να έχει πλήρη συµµόρφωση µε τον τρέχοντα ΚΒΣ ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να παρέχει την ευελιξία και την πληροφόρηση που απαιτεί ένας σύγχρονος οργανισµός από τις οικονοµικές του υπηρεσίες 2. Προϋπολογισµοί - Απολογισµοί: Ο στόχος της εφαρµογής των προϋπολογισµών είναι η τήρηση και η παρακολούθηση της προβλεπόµενης δραστηριότητας του κάθε νοσοκοµείου, όπως και των άλλων µονάδων υγείας, και η σύγκριση µε πραγµατικά στοιχεία. Η εφαρµογή των προϋπολογισµών θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα στο διαχειριστή να αποτυπώσει µέσα σε αυτό την οργανωτική δοµή του νοσοκοµείου (µε δυναµικά οριζόµενες διαστάσεις παρακολούθησης) έτσι ώστε οι προϋπολογισµοί να αντικατοπτρίζουν την πραγµατική οργανωτική διάρθρωση του οργανισµού. Επιπλέον θα πρέπει να υποστηρίζει διάφορες µεθόδους κατάρτισης προϋπολογισµών και να προσφέρει δυνατότητες προσοµοίωσης. Να έχει χρονική διάσταση µεγαλύτερη του έτους και να µπορεί να συνδυάζει στοιχεία προηγουµένων ετών, τρέχοντος έτους και προβλέψεις εποµένων ετών. Να έχει την δυνατότητα παρουσίασης σε µηνιαία βάση, τριµηνιαία, εξαµηνιαία κλπ. Επίσης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα ορισµού ιεραρχικών σχέσεων µεταξύ προϋπολογισµών και ενοποίησης αυτών σε ανώτερα επίπεδα, έτσι ώστε να µπορούν να δοθούν συγκεντρωτικά στοιχεία προϋπολογισµών σε φορείς που ασκούν επιτελική εξουσία στα νοσοκοµεία, όπως είναι το ΠΕ.Σ.Υ.Π., το Υπουργείο Υγείας κλπ. Η εισαγωγή δεδοµένων από τους χρήστες θα πρέπει να είναι εύκολη και θα πρέπει να συνεργάζεται µε δηµοφιλή πακέτα Εφαρµογών Γραφείου της αγοράς. Σηµαντικό στοιχείο είναι και η ευχρηστία στον τρόπο καθορισµού των προτύπων προϋπολογισµού (templates) έτσι ώστε ο υπεύθυνος προϋπολογισµού ανά σηµείο (κλινική, τµήµα, ΚΥ κτλ.) να µπορεί να διαµορφώνει φύλλα προϋπολογισµού ανάλογα µε τις ανάγκες του σηµείου. Θα πρέπει, τέλος, να υπάρχει πλήρης συλλειτουργία µε το κύκλωµα της οικονοµικής παρακολούθησης για την εξαγωγή συγκριτικών καταστάσεων προϋπολογισθέντων απολογιστικών στοιχείων και την εξαγωγή οικονοµικών δεικτών. 3. Αναλυτική Λογιστική: Μέσω της Αναλυτικής λογιστικής θα πρέπει να καλύπτονται όλες οι προβλεπόµενες από τον ΚΒΣ διατάξεις σε ό,τι αφορά το αυτόνοµο κύκλωµα λογιστικής της οµάδας 9 του ΕΓΛΣ. Το κύκλωµα αυτό θα πρέπει να αποτελεί προέκταση του κυκλώµατος της Γενικής Λογιστικής και να διασφαλίζεται η συνδεσιµότητα και ιχνηλασιµότητα των εγγραφών από τη Γενική στην Αναλυτική Λογιστική. Πέρα από την τήρηση των συµβατικών υποχρεώσεων του ΚΒΣ, θα πρέπει να δίνει διοικητική πληροφόρηση σχετικά µε το κόστος των προσφερόµενων υπηρεσιών, τη διάρθρωση του κόστους, και την συνολική αποτελεσµατικότητα των µονάδων Υγείας. Επίσης θα πρέπει να είναι απόλυτα συµβατό µε την εξωλογιστικής κοστολόγησης και να συλλειτουργεί απόλυτα µε αυτή. 4. Κοστολόγηση: Θα πρέπει να προβλέπεται ο µηχανισµός για τον έλεγχο του κόστους για συγκεκριµένα κέντρα κόστους και κέντρα εσόδων παρεχόµενων υπηρεσιών, που θα παρακολουθούνται ενιαία στα επιµέρους σηµεία, και θα ενοποιούνται στο σύστηµα του ΠΕ.Σ.Υ.Π. ανεξάρτητα από την Αναλυτική Λογιστική. Η ανάπτυξη ασθενοκεντρικού συστήµατος κοστολόγησης είναι βασική προϋπόθεση για την επιτυχία του έργου. Ο ασθενής είναι ο βασικός άξονας γύρω από τον οποίο αναπτύσσονται οι δραστηριότητες του νοσοκοµείου (νοσηλεία, εξετάσεις, επεµβάσεις, αναλώσεις φαρµάκων κλπ). Από την άλλη, οι µονάδες Υγείας αλλά ειδικότερα το νοσοκοµείο είναι ένας οργανισµός που συγκεντρώνει πολλά ξεχωριστά τµήµατα (κλινικές, εργαστήρια, χειρουργεία, κτλ.) τα οποία

4 συνεισφέρουν στο συνολικό αποτέλεσµα του οργανισµού. Εποµένως θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα, αφενός, να παρακολουθείται ο ασθενής σε όλα τα στάδια της παραµονής του στο νοσοκοµείο, αφετέρου, πρέπει να δίνεται σαφής εικόνα της λειτουργίας του νοσοκοµείου σε όλα τα επιµέρους τµήµατά του. Θα πρέπει να υπάρχει ιεραρχική οργάνωση και συσχέτιση των διαφόρων κέντρων κόστους µεταξύ τους. Επίσης είναι επιθυµητό να υποστηρίζονται σύγχρονες κοστολογικές µέθοδοι (activity based costing), κ.λπ 5. Εισπρακτέοι Λογαριασµοί: Αφορά στην παρακολούθηση των απαιτήσεων των πελατών-ασθενών του νοσοκοµείου και των λοιπών συναλλασσοµένων όπως ασφαλιστικοί οργανισµοί, άλλα νοσοκοµεία κλπ. Αναγκαία παράµετρος των εφαρµογών είναι η απόλυτη συλλειτουργία µε το κύκλωµα της διαχείρισης ασθενών (κίνηση ασθενών, γραφείο νοσηλείας) και τα υποσυστήµατα εκείνα που παρακολουθούν άµεσα τις παρεχόµενες υπηρεσίες προς τους ασθενείς. Θα πρέπει να διασφαλίζεται η παρακολούθηση τριγωνικών σχέσεων µεταξύ συναλλασσοµένων (π.χ. η χρέωση των υπηρεσιών νοσοκοµειακής περίθαλψης χρεώνει τον ασθενή αλλά τιµολογείται ο ασφαλιστικός του φορέας). Παράλληλα θα πρέπει να διασφαλίζεται η πλήρης παρακολούθηση των συναλλαγών µε άλλα νοσοκοµεία (π.χ. ασθενείς που διακοµίζονται από άλλα νοσοκοµεία). Το κύκλωµα των εισπρακτέων λογαριασµών θα πρέπει να αντλεί τον κύριο όγκο των δεδοµένων του από το υποσύστηµα της διαχείρισης ασθενών on line και µε τρόπο που να διασφαλίζεται η εγκυρότητα της µετάπτωσης. Τέλος, θα πρέπει το υποσύστηµα να είναι ευέλικτο, εύχρηστο, πλήρως ολοκληρωµένο µε το Ιατρικό Υποσύστηµα και να επιτρέπει εύκολη προσαρµογή στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του οργανισµού, παράγοντας ιδιαίτερα σηµαντικός εφόσον θα πρέπει να τηρούνται και να συνδυάζονται τα οικονοµικά δεδοµένα του πελάτη-ασθενούς µε τις πληροφορίες ιατρικού τύπου. 6. Πληρωτέοι Λογαριασµοί (Προµηθευτές): Το κύκλωµα των πληρωτέων λογαριασµών καλύπτει την διαχείριση των συναλλακτικών σχέσεων του νοσοκοµείου µε τους προµηθευτές ειδών (υγειονοµικά υλικά, φαρµακευτικά, ιατρικός εξοπλισµός κλπ) και υπηρεσιών. Θα πρέπει να συλλειτουργεί µε την εφαρµογή των προµηθειών και των συµβάσεων και να δίνει αναλυτική πληροφόρηση της οικονοµικής κατάστασης και των σχέσεων του νοσοκοµείου µε τους προµηθευτές του. Επίσης θα πρέπει να δίνει την εικόνα των µελλοντικών υποχρεώσεων προς τους προµηθευτές (ενηλικίωση υπολοίπων, υποχρεώσεις πληρωµών βάσει τιµολογίων προµηθευτών, συµβάσεις κ.λπ.), στοιχεία που θα βοηθούν τις οικονοµικές υπηρεσίες να κάνουν τον έγκαιρο προγραµµατισµό των πληρωµών του νοσοκοµείου ή του ΠΕ.Σ.Υ.Π. Επίσης θα πρέπει να διαθέτει και ανάλογο µηχανισµό εγκρίσεων πληρωµών ώστε µονάχα εξουσιοδοτηµένοι χρήστες να µπορούν να εκδίδουν εντάλµατα πληρωµής σε προµηθευτές και µόνο όταν πληρούνται ορισµένες προϋποθέσεις. 7. ιαχείριση Προσωπικού και Μισθοδοσία: Η εφαρµογή της ιαχείρισης Προσωπικού πρέπει να περιλαµβάνει καταρχήν µισθοδοσία, που θα στηρίζεται σε κανόνες (και εξαιρέσεις από τους κανόνες) για οµάδες εργαζοµένων µε κοινά χαρακτηριστικά (σύστηµα rule based). Με αυτόν τον τρόπο η διαχείριση µισθών, επιδοµάτων, πριµ, ασφαλιστικών καλύψεων θα παραµετροποιούνται πλήρως και θα επιτυγχάνεται µε απλό τρόπο η µισθοδοσία όλων των κατηγοριών των εργαζοµένων του δηµοσίου, αλλά και των εποχιακών και των συµβασιούχων ορισµένου χρόνου κτλ. Επίσης η διαχείριση προσωπικού πρέπει να παρακολουθεί όλες τις αλλαγές των εργαζοµένων από την ηµέρα της πρόσληψης, τις εσωτερικές µετακινήσεις, τις προαγωγές και αναλυτικά την εκπαίδευσή τους. Στη διαχείριση των αδειών περιλαµβάνονται ευκολίες για παρακολούθηση και ανάλυση απουσιών πάσης φύσεως ενώ σε ειδικό τµήµα του λογισµικού πρέπει να παρακολουθείται η

5 αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζοµένων. Η εφαρµογή αυτή θα πρέπει να θεωρείται ότι περιλαµβάνει ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα και να προβλέπει ασφάλεια και ειδικό χειρισµό στην πρόσβαση σ αυτήν. 8. ιαχείριση Παγίων: Η εφαρµογή των παγίων αφορά στην παρακολούθηση των κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων του νοσοκοµείου και όλων των µονάδων Υγείας. Μεταξύ αυτών περιλαµβάνονται τόσο ο τυπικός πάγιος εξοπλισµός ενός οργανισµού (κτήρια, αυτοκίνητα, γραφεία κλπ) όσο και ο εξειδικευµένος ιατρικός εξοπλισµός που χρειάζεται για τη λειτουργία ενός νοσοκοµείου (τοµογράφοι, αναλυτές κλπ). Εποµένως, θα πρέπει να διασφαλίζεται η συλλειτουργία των παγίων µε το σύστηµα της βιοϊατρικής υπηρεσίας των νοσοκοµείων. Επίσης θα πρέπει να τηρούνται και παρακολουθούνται οι τακτικές και έκτακτες συντηρήσεις του εξοπλισµού που γίνονται από τις τεχνικές υπηρεσίες των µονάδων υγείας. Θα πρέπει να παρακολουθούνται και τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που δεν είναι ιδιοκτησίας των µονάδων υγείας, όπως στοιχεία που προέρχονται από χρηµατοδοτική µίσθωση ή από χρησιδάνεια. Ανάµεσα στα βασικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι η διαχείριση πολλών τύπων αποσβέσεων (µε πολλούς διαφορετικούς συντελεστές απόσβεσης) και η αυτόµατη ενηµέρωση της εφαρµογής της λογιστικής µε τις αποσβέσεις των παγίων. 9. Πρωτόκολλο: Στόχος του πρωτοκόλλου είναι να καταγράψει, κωδικοποιήσει και να τεκµηριώσει όλα τα εισερχόµενα και εξερχόµενα έγγραφα. Σε περίπτωση ύπαρξης υφιστάµενου ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου θα πρέπει να διασφαλίζεται η συλλειτουργία του µε το νέο Πληροφοριακό σύστηµα. 10. ιαχείριση Αποθηκών: Ο βασικός στόχος της εφαρµογής της διαχείρισης των αποθηκών είναι ο έγκαιρος προγραµµατισµός του εφοδιασµού των µονάδων υγείας µε υλικά, η αποτελεσµατική εξυπηρέτησή τους, µε ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση του δεσµευµένου κεφαλαίου. Μέσω της εφαρµογής γίνεται ποσοτική και αξιακή διαχείριση των αποθηκών. Οι Αποθήκες µπορεί να είναι «φυσικές» ή «νοητές» αποθήκες. Το τµήµα αυτού του λογισµικού, έτσι όπως περιγράφεται εδώ, αναλαµβάνει να διαχειριστεί στα νοσοκοµεία ή στις άλλες µονάδες υγείας, όλα τα υλικά (εκτός των φαρµάκων). Οι απαιτήσεις για τη διαχείριση των φαρµάκων περιγράφονται και αναλύονται ειδικότερα στην παράγραφο Φαρµακείο. Τα υλικά πρέπει να παρακολουθούνται και ως προς την αρχειοθέτησή τους σε διάφορες αποθήκες και ως προς τις µετακινήσεις τους από αποθήκη σε αποθήκη. Οι αποθήκες ενηµερώνονται άµεσα από τις παραλαβές των προµηθειών και από τις διακινήσεις µεταξύ αποθηκών και τηρείται ανά πάσα στιγµή ενηµερωµένο υπόλοιπο ανά είδος και αποθήκη. Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα διαχείρισης παρτίδων µε όλα τα χαρακτηριστικά τους. Χρειάζεται να τηρούνται πλήρεις καρτέλες για όλα τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά των ειδών, οι κατηγοριοποιήσεις τους και οι διάφοροι µετρητές όπως: στοκ ασφαλείας, σηµεία αναπαραγγελίας, κ.λπ. Απαραίτητο επίσης να υποστηρίζονται διευκολύνσεις για την καταµέτρηση των ειδών και την φυσική απογραφή ανά κατηγορία ειδών. Τέλος, θεωρείται απαραίτητο να υποστηρίζονται τρόποι παρακολούθησης των φυσικών αποθηκών (χωροταξική τοποθέτηση των ειδών, διάδροµοι, ράφια κτλ.). 11. Προµήθειες και ιαχείριση συµβάσεων: Στόχος της εφαρµογής των προµηθειών είναι η αυτοµατοποίηση, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των προµηθειών µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τα νοσοκοµεία και τους προµηθευτές. Η διαδικασία των προµηθειών θα πρέπει να είναι τεχνικά εφικτό να γίνεται κεντρικά από το ΠΕ.Σ.Υ.Π., τοπικά από τις διάφορες µονάδες Υγείας και από οποιοδήποτε συνδυασµό αυτών των µεθόδων. Αναλυτικά, για να υποστηριχθεί µια προµήθεια από το σύστηµα θα πρέπει να δηµιουργούνται αιτήσεις αγοράς από επιλεγµένα σηµεία (π.χ. νοσοκοµεία, ΚΥ κτλ.), όπου οι

6 ενδιαφερόµενοι θα έχουν πρόσβαση στις λίστες από τα επιτρεπτά αγοραζόµενα είδη και πιθανά στις διαθέσιµες συµφωνίες µε προµηθευτές σε σχέση µε τιµές κτλ. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ενοποίησης των αιτηµάτων για προµήθεια κεντρικά από τη Κεντρική Υπηρεσία ΠΕ.Σ.Υ.Π., ειδικά όταν υπάρχουν ανάγκες που εµφανίζονται ταυτόχρονα σε διάφορα σηµεία. Ανάλογα µε το ύψος αγορών θα πρέπει να υποστηρίζονται και πιο πολύπλοκα συστήµατα ελέγχου και διαδικασιών. Θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστηµα αυτόµατων ελέγχων των προτεινόµενων, από τα διάφορα σηµεία, αιτήσεων προµηθειών βάσει κανόνων και ένα σύστηµα εγκρίσεων µε ιεραρχίες και ασφάλεια χρηστών. Θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστηµα ελέγχου αυτοµατοποιηµένων, από το σύστηµα, προτάσεων για προµήθειες βάσει κανόνων ή στατιστικών στοιχείων κτλ. Το ΠΕ.Σ.Υ.Π. θα είναι δυνατόν να εξοφλεί προµήθειες άλλων σηµείων (π.χ. νοσοκοµείων, ΚΥ κτλ.) ή να παραγγέλλει για λογαριασµό τους και να προτείνει τόπους παράδοσης στα σηµεία που έχουν προκύψει οι αντίστοιχες ανάγκες. Το σύστηµα παραλαβών θα πρέπει να συνδέεται άµεσα µε τις εντολές αγορών ή µε τις συµβάσεις των προµηθευτών. Με το υποσύστηµα διαχείρισης συµβάσεων πρέπει να υλοποιείται η παρακάτω λειτουργικότητα: σύνδεση αιτήσεων αγορών, εντολών προµήθειας µε συµβάσεις προµηθευτών, πλήρης καταγραφή των συµβάσεων και κωδικοποίηση των κατηγοριών των συµβάσεων, συστηµατική οργάνωση των όρων τους µε δυνατότητες αναζήτησης και εντοπισµού ανά πάσα στιγµή, δυνατότητες συγκρίσεων των όρων παραλαβής αγαθών µε τους όρους των συµβάσεων κατά τις παραλαβές από τους προµηθευτές, προειδοποιήσεις για λήξη συµβάσεων, σύνδεση προκηρύξεων και διαγωνισµών µε τις συµβάσεις που υπογράφηκαν κ.α. 12. ιαχείριση διαθεσίµων: Μέσα της εφαρµογής της ιαχείρισης διαθεσίµων θα πρέπει να διασφαλίζεται η πλήρη παρακολούθηση των εισροών εκροών στοιχείων βραχυπρόθεσµου ενεργητικού των µονάδων υγείας. Θα πρέπει να καλύπτονται (µέσα από ξεχωριστούς λογαριασµούς οι συναλλαγές µε τράπεζες όπως π.χ. οι πληρωµές προσωπικού) και να προβλέπεται η εισαγωγή δεδοµένων των τραπεζών στην εφαρµογή της ιαχείρισης διαθεσίµων. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα αντιπαραβολής των εγγραφών ταµείου µε τις εγγραφές στο εξτρέ τις τράπεζας (bank reconciliation) και η διόρθωση τυχόν αποκλίσεων. Επίσης θα πρέπει να τηρείται πλήρες ιστορικό των ταµειακών σχέσεων µε όλους τους συναλλασσόµενους (ασθενείς- προµηθευτές ασφαλιστικά ταµεία) καθώς και να εκδίδονται από το σύστηµα καταστάσεις ταµειακών ροών (cash flow) για ιστορικές περιόδους αλλά και για µελλοντικές βάσει των υφιστάµενων ταµειακών υποχρεώσεων και απαιτήσεων των µονάδων Υγείας ή του ΠΕ.Σ.Υ.Π ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 1. Γραφείο Κίνησης Εσωτερικοί Ασθενείς (Κοινό Υποσύνολο µε το ιοικητικό- Οικονοµικό Υποσύστηµα). Σκοπός της εφαρµογής είναι η διαχείριση και παρακολούθηση της πορείας του νοσηλευόµενου ασθενή από την εισαγωγή έως και την έκδοση του εξιτηρίου. Περιλαµβάνει την καταγραφή των δηµογραφικών και ασφαλιστικών στοιχείων ασθενή κατά την προσέλευση του στο νοσοκοµείο καθώς και τη στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων του ασθενή για επιθυµητές χρονικές περιόδους από τη διοίκηση αλλά και τα τµήµατα - κλινικές του νοσοκοµείου. Συλλειτουργεί απόλυτα µε το υποσύστηµα της διαχείρισης ραντεβού και συνδέεται µε τη λίστα αναµονής ασθενών προκείµενου να γίνεται ο σωστός προγραµµατισµός των πόρων του νοσοκοµείου. Μεταξύ των βασικών χαρακτηριστικών είναι η παρακολούθηση της τακτικής και έκτακτης εισαγωγής ασθενή, η διαχείριση των επειγόντων περιστατικών που εισάγονται για νοσηλεία και η παρακολούθηση των εισιτηρίων του νοσοκοµείου. Θα πρέπει επίσης να έχει

7 δυνατότητα µελλοντικής υποστήριξης κάρτας υγείας (π.χ. µε χρήση bar code, smart card) για την γρήγορη και χωρίς σφάλµατα εισαγωγή του ασθενή. Επίσης θα πρέπει να διαχειρίζεται την έκδοση των εξιτηρίων καθώς και των πάσης φύσεως πιστοποιητικών (για ασφαλιστικά ταµεία, βεβαιώσεις εισαγωγής, εξαγωγής κλπ). Επίσης η εφαρµογή θα δίνει σαφή εικόνα της πληρότητας του νοσοκοµείου (ανά θέση / όροφο / κλινική) ώστε να γίνεται ο σωστός προγραµµατισµός των εισαγωγών ασθενών. Τέλος, η εφαρµογή του γραφείου κίνησης, πρέπει να παρέχει δυνατότητες διαχείρισης κλινών και θέσεων νοσηλείας µε εύκολο και γραφικής απεικόνισης τρόπο. Σηµειώνεται ότι η έννοια «κοινό υποσύνολο», όπου αυτή αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη, αφορά στην αυστηρά µαθηµατική έννοια του όρου, δηλαδή µπορούν εννοιολογικά να ανήκουν στο διοικητικό-οικονοµικό υποσύστηµα. 2. ιαχείριση Ραντεβού Εξωτερικών και Απογευµατινών Ιατρείων (Κοινό Υποσύνολο µε το ιοικητικό-οικονοµικό Υποσύστηµα). Σκοπός της εφαρµογής είναι η γραµµατειακή υποστήριξη των εξωτερικών & απογευµατινών ιατρείων. Περιλαµβάνονται οι διαδικασίες τήρησης ραντεβού στα εξωτερικά & απογευµατινά ιατρεία (ανά ιατρό, τµήµα, σηµείο παροχής), η δηµιουργία λίστας αναµονής κλπ. Στόχο έχει το σωστό και έγκαιρο προγραµµατισµό των πόρων του νοσοκοµείου, ανθρωπίνων και µη, για την εξυπηρέτηση των ασθενών των εξωτερικών και απογευµατινών ιατρείων. Η εφαρµογή θα επιτρέπει τον καθορισµό των τακτικών και έκτακτων εξωτερικών ιατρείων και των ωραρίων λειτουργίας (ωράριο / διάρκεια εξέτασης / αριθµός ιατρών) έτσι ώστε να επιτρέπεται η κατασκευή του πίνακα των ραντεβού. Θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να οριστούν οι αργίες για τη σωστή λειτουργία του υποσυστήµατος. Επίσης θα πρέπει να αυτοµατοποιεί πολλές από τις καθηµερινές εργασίες της γραµµατείας ραντεβού (π.χ. κλείσιµο Ραντεβού ηµέρας µε αυτόµατη αναζήτηση της πρώτης διαθέσιµης ηµεροµηνίας και ώρας που διατίθεται ο ιατρός η / και η αντίστοιχη κλινική - τµήµα). Η εφαρµογή αυτή θα αποτελεί την πύλη για τη παρακολούθηση και τη διαχείριση των σχέσεων του Νοσοκοµείου µε τους πελάτες ασθενείς του. Εποµένως θα πρέπει να δίνει την πλήρη εικόνα των συναλλαγών των ασθενών µε το νοσοκοµείο (ραντεβού, κλπ.) στα πλαίσια ενός ευρύτερου υποσυστήµατος διαχείρισης πολιτών/ ασθενών και τη ιαδικτυακή Πύλη. Συνεπώς το σύστηµα αυτό πρέπει να διασυνδεθεί και να λειτουργεί αρµονικά µε τη ιαδικτυακή Πύλη (Portal) και κατ επέκταση µε την Υπηρεσία Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πολιτών (η οποία θα υλοποιηθεί σε συνεργασία µε το Β Πε.Σ.Υ.Π. Κεντρικής Μακεδονίας),ώστε να ελέγχονται τα ραντεβού των ασθενών για όλο το Πε.Σ.Υ.Π. (διπλές κρατήσεις στις µονάδες υγείας overbooking, ραντεβού ενός ασθενή σε πολλές µονάδες υγείας για µια συγκεκριµένη υπηρεσία, κλπ). Η συνδυαστική λειτουργία των υποσυστηµάτων ραντεβού των µονάδων υγείας, της Υπηρεσίας Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πολιτών και του Portal έχει ως σκοπό τη βέλτιστη εξυπηρέτηση του Πολίτη και την ορθολογική µείωση του χρόνου αναµονής για τη παροχή ιατρικών υπηρεσιών. 3. Λογιστήριο Ασθενών Τιµολόγηση & Κοστολόγηση Ιατρικών Υπηρεσιών (Κοινό Υποσύνολο µε το ιοικητικό-οικονοµικό Υποσύστηµα). Το υποσύστηµα αυτό θα διαχειρίζεται όλες τις λογιστικές πληροφορίες που συσχετίζονται µε την νοσηλεία του κάθε ασθενή. Σκοπός του είναι,αφενός, η χρέωση του νοσηλευτικών υπηρεσιών και η τιµολόγηση τους στον ασθενή η τον ασφαλιστικό φορέα, αφετέρου, ο υπολογισµός του κόστους των υπηρεσιών σε εξωτερικούς και νοσηλευόµενους ασθενείς (διασύνδεση µε την εφαρµογή κοστολόγησης του διοικητικό-οικονοµικού υποσυστήµατος του ΟΠΣΠε.Σ.Υ.Π. Η τιµολόγηση θα συγκεντρώνει τα στοιχεία που δηµιουργούνται από τα διάφορα τµήµατα κατά την διάρκεια της νοσηλείας του ασθενή και σε συνδυασµό µε την

8 διαχείριση των ασφαλιστικών ταµείων θα αυτοµατοποιεί τις διαδικασίες χρέωσης αυτού. Θα πρέπει η εφαρµογή να παρέχει την δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών ασφαλιστικών ταµείων ανά ασθενή καθώς επίσης και να επιτρέπει την εκτύπωση διαφορετικών καταστάσεων εκκαθάρισης ανά ταµείο ή ασφαλιστικό φορέα. Τέλος, η εφαρµογή θα πρέπει να βρίσκεται σε άµεση συνεργασία µε τις υπόλοιπες εφαρµογές (γραφείο κίνησης κλπ) ώστε να επιτυγχάνεται η αυτοµατοποίηση των διαδικασιών τιµολόγησης. 4. Φαρµακείο, Συνταγολόγια (Κοινό Υποσύνολο µε το ιοικητικό-οικονοµικό Υποσύστηµα).. Σκοπός της εφαρµογής είναι η οργάνωση των υπηρεσιών του φαρµακείου προς τις κλινικές /τµήµατα του νοσοκοµείου και ο προγραµµατισµός των χορηγήσεων φαρµακευτικού υλικού βάσει ατοµικών /γενικών συνταγολογίων. Η εφαρµογή θα διασυνδέεται µε όλα τα τµήµατα του νοσοκοµείου και θα υπάρχει δυνατότητα On line παραγγελίας από τους ορόφους / τµήµατα καθώς και την εκτέλεση συνταγών φαρµάκων από το φαρµακείο. Επίσης θα διαχειρίζεται τις επιστροφές φαρµάκων από τις κλινικές και γενικότερα τις δοσοληψίες φαρµακευτικού υλικού εντός και εκτός του νοσοκοµείου. Τέλος η εφαρµογή θα πρέπει να διαθέτει σύστηµα έγκρισης για τα ατοµικά / γενικά συνταγολόγια και να προτείνει εναλλακτικά φάρµακα προς χορήγηση σε περίπτωση αδυναµίας χορήγησης ενός φαρµάκου ( π.χ. λόγων ληγµένης παρτίδας φαρµάκου η λόγω απόρριψης από το σύστηµα εγκρίσεων ). 5. ιαιτολογικό (Για τα Νοσοκοµεία και µόνο). Σκοπός του υποσυστήµατος είναι η παρακολούθηση του γενικού προγράµµατος διατροφής και των ειδικών προγραµµάτων διαίτης βάσει των θεραπευτικών αγωγών και η διαχείριση των υλικών τροφοδοσίας. Η εφαρµογή θα διαχειρίζεται τα διατροφικά σχήµατα των ασθενών ανάλογα µε τη θεραπευτική αγωγή του καθενός. Θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα αυτόµατης πιστοποίησης των διατροφικών αναγκών των ασθενών (αυτόµατη συλλογή αριθµού διατρεφοµένων, εντολών ειδικής δίαιτας κτλ.) σε ηµερήσια βάση εκδίδοντας καταστάσεις παρασκευής φαγητού προς τα µαγειρεία. Το υποσύστηµα θα διαχειρίζεται και την παραγγελειοληψία τροφίµων από τους προµηθευτές δηµιουργώντας προτεινόµενες παραγγελίες για τρόφιµα κατά προµηθευτή ανάλογα µε τις προβλεπόµενες καθηµερινές ανάγκες του νοσοκοµείου (σύµφωνα µε την εικόνα κατάληψης κλινών που τηρείται στο γραφείο εισαγωγών και κίνησης) Επίσης θα έχει τη δυνατότητα σύνδεσης του πρωτοκόλλου παραλαβής τροφίµων µε τιµολόγια / δελτία αποστολής προµηθευτή Τα υποσυστήµατα 1-5 εφαρµόζονται στα νοσοκοµεία, τα 2,3,4 στα Κέντρα Υγείας, ενώ το 2 αφορά και τα Περιφερειακά Ιατρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 1. Εξωτερικά Ιατρεία- Επείγοντα Περιστατικά (Κοινό Υποσύνολο µε το Υποσύστηµα ιαχείρισης Ασθενών). Σκοπός της εφαρµογής είναι η διαχείριση και παρακολούθηση των ασθενών που επισκέπτονται τα τακτικά η έκτακτα εξωτερικά ιατρεία (Επισκέψεις - Εξετάσεις ασθενών, Φάκελος ασθενή, εισαγωγή εξωτερικού ασθενή) των Νοσοκοµείων. Θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από απλές διαδικασίες εισαγωγής δεδοµένων (στοιχεία ασθενή, φορέας πληρωµής, συνταγογραφήσεις, προγραµµατισµός κτλ.) µε φιλικές προς το χρήστη φόρµες εισαγωγής, στοιχείο ιδιαίτερα σηµαντικό ειδικά στην περίπτωση λειτουργίας της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας (Περιφερειακά Ιατρεία, Κέντρα Υγείας κλπ). Το υποσύστηµα θα συνδέεται στενά µε αυτό της γραµµατείας εξωτερικών ιατρείων ώστε να

9 παρακολουθούνται πλήρως οι προγραµµατισµένες επισκέψεις ασθενών. Επίσης θα έχει τη δυνατότητα διαχείρισης επειγόντων περιστατικών κατά τις ηµέρες εφηµερίας του νοσοκοµείου (Καταγραφή βασικών στοιχείων ασθενή, παραγγελία βασικών ιατρικών εξετάσεων κλπ). Θα παρέχει ολοκληρωµένες δυνατότητες καταχώρησης των αποτελεσµάτων εξετάσεων των ασθενών (Θεραπεία, φαρµακευτικής αγωγής κλπ.). Επίσης θα διαχειρίζεται και τις εντολές τακτικής / έκτακτης εισαγωγής ασθενούς και της ενηµέρωσης του γραφείου εισαγωγών και κίνησης. 2. Ιατρικές Πράξεις - Ηλεκτρονικές Παραγγελίες (Order Entry) - Παραπεµπτικά (Κοινό Υποσύνολο µε το Υποσύστηµα ιαχείρισης Ασθενών). Σκοπός της εφαρµογής είναι η οργάνωση και προγραµµατισµός των ανθρωπίνων και υλικών πόρων του νοσοκοµείου για την εκτέλεση ιατρικών εντολών, την αυτόµατη παραγγελία ιατρικών πράξεων και εξετάσεων (Ηλεκτρονικά παραπεµπτικά, παραγγελία κλινικών - παρακλινικών εξετάσεων, χειρουργικές επεµβάσεις, κτλ) και την παραλαβή και επισκόπηση των αποτελεσµάτων και πορισµάτων ηλεκτρονικά. Η εφαρµογή θα πρέπει να διευκολύνει το συντονισµό των ιατρικών διεργασιών ώστε να εκτελούνται επιτυχώς οι ιατρικές πράξεις. Έτσι σηµαντικό στοιχείο είναι η δυνατότητα Online παραγγελίας και έκδοσης παραπεµπτικών κάθε µορφής (εργαστηριακές, ακτινολογικές εξετάσεις, χορηγήσεις φαρµάκων, οδηγίες νοσηλευτών ) αλλά και η προβολή τους από οποιοδήποτε σηµείο του νοσοκοµείου ανάλογα µε τον κωδικό του χρήστη. Επίσης θα πρέπει να επιτρέπει τη σηµατοδοσία (status-based workflow) των διαφόρων τύπων παραπεµπτικών η παραγγελιών (π.χ. προς εκτέλεση, προς έγκριση, ολοκληρωµένη κλπ.). 3. Ιατρικά Πρωτόκολλα Ιατρικά Πορίσµατα. (επιθυµητό) Σκοπός της εφαρµογής είναι η δηµιουργία ηλεκτρονικών εγγράφων για την καταγραφή των ιατρικών, θεραπευτικών και νοσηλευτικών δεδοµένων που συµπληρώνονται από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και αφορούν την τεκµηρίωση των διαγνώσεων, των θεραπευτικών αγωγών και άλλων ιατρικών δεδοµένων κατά την εισαγωγή, παραµονή, θεραπεία και έξοδο του ασθενή. Στην εφαρµογή θα πρέπει να συµπεριλαµβάνεται η επιλογή δηµιουργίας αναφορών στα πλαίσια των ιατρικών δεδοµένων του ασθενή, αλλά και τυποποιηµένων εγγράφων ανά ειδικότητα η χρήστη, κάνοντας χρήση δηµοφιλών πακέτων της αγοράς (MS Word, Lotus SmartSuite, ή άλλο ισοδύναµο). Επιπρόσθετα το υποσύστηµα θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα εγγραφής ιατρικών πορισµάτων µε τη χρήση αναλόγων προτυποποιηµένων εντύπων. Η τεκµηρίωση θα βασίζεται πάνω σε σχεδιασµένα έντυπα, τα οποία θα είναι διαµορφωµένα ανάλογα µε τις ανάγκες και τις επιθυµίες του χρήστη. Τα έντυπα αυτά θα συντάσσονται µόνο από εξουσιοδοτηµένους χρήστες. Ο χρήστης θα συµπληρώνει για τον ασθενή τα ανάλογα έντυπα, το περιεχόµενο των οποίων θα είναι διαθέσιµο ανάλογα µε τα δικαιώµατα πρόσβασης του καθενός. Επίσης, η εφαρµογή θα πρέπει να επιτρέπει την αυτόµατη συµπλήρωση στοιχείων από τη βάση δεδοµένων µέσα στα προτυποποιηµένα έντυπα. Τέλος θα πρέπει να διασφαλίζεται η τεκµηρίωση των εργασιών ιατρών και νοσηλευτών στις χειρουργικές επεµβάσεις (ειδικότητα χειρούργου, χρόνος συρραφής, παράγοντες επικινδυνότητας, µετεγχειρητικές οδηγίες κλπ.) 4. Ιατρικό Ιστορικό ιαγνώσεις. Σκοπός είναι η καταγραφή των διαγνώσεων (εισόδου-εξόδου), του ιατρικού ιστορικού, και γενικότερα της ιατρικής κατάστασης του ασθενούς. Μέσα από την εφαρµογή θα είναι δυνατή η τεκµηρίωση ιατρικών, θεραπευτικών και νοσηλευτικών δεδοµένων για κάθε ασθενή (συµπτώµατα, κλινικά σηµεία, πορεία νόσου

10 κλπ.). Η εφαρµογή θα πρέπει να υποστηρίζει την ταξινόµηση κατά ICD και ICPM για τις διαγνώσεις και θεραπείες ώστε να διευκολύνεται η στατιστική ανάλυση, η κατάρτιση υγειονοµικών µελετών κλπ. 5. Νοσηλευτική Υπηρεσία. Σκοπός της εφαρµογής είναι η οργάνωση της νοσηλευτικής υπηρεσίας του νοσοκοµείου για την παροχή νοσηλευτικής φροντίδας, την χορήγηση φαρµάκων, την τήρηση της θεραπευτικής αγωγής του ασθενούς και γενικότερα την παρακολούθηση της πορείας νόσου. Βρίσκεται σε άµεση συνεργασία µε την εφαρµογή των ιατρικών πράξεων και έχει σκοπό την ενηµέρωση και παροχή πληροφόρησης του νοσηλευτικού προσωπικού για την θεραπευτική αγωγή που πρέπει να ακολουθήσει ο ασθενής. Επίσης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα καταγραφής της µετακίνησης-ορισµού ασθενή σε άλλο θάλαµο / κλίνη. Η εφαρµογή πρέπει επίσης να καλύπτει τη «λογοδοσία» των νοσηλευτικών µονάδων από βάρδια σε βάρδια, ενώ θα πρέπει να διευκολύνει τη διαχείριση των ασθενών του ορόφου µε διάφορους τρόπους γραφικής απεικόνισης (color-coding, γραφική κάτοψη κλινών ορόφου, ή άλλη αντίστοιχη ευκολία). Τέλος θα πρέπει να υπάρχουν γραφικές απεικονίσεις ή άλλες διευκολύνσεις στην διαχείριση κλινών βάσει του φύλου, της ηλικίας, της αιτίας εισαγωγής, κλπ) καθώς και επισήµανση ειδικών καταστάσεων (µολυσµατικοί ασθενείς, διασύνδεση µητέρας βρέφους, κλπ)

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ MSc ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Γ.Ν.Α. Ε.Δ.Ν.Υ.Π.Υ. 15 Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ- «Νοσοκομειακό

Διαβάστε περισσότερα

Iasisnet. data design. computer applications. Το πρώτο ιατρικό λογισμικό στην Ελλάδα που εφάρμοσε ενιαίο ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο ασθενή.

Iasisnet. data design. computer applications. Το πρώτο ιατρικό λογισμικό στην Ελλάδα που εφάρμοσε ενιαίο ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο ασθενή. web: www.datadesign.gr email: info@datadesign.gr Iasisnet Το πρώτο ιατρικό λογισμικό στην Ελλάδα που εφάρμοσε ενιαίο ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο ασθενή. data design computer applications Iasisnet Το Iasisnet

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Συστημάτων Υγείας στην Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού. Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας ΑΕ Δεκέμβριος 2015

Σύγχρονες Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Συστημάτων Υγείας στην Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού. Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας ΑΕ Δεκέμβριος 2015 Σύγχρονες Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Συστημάτων Υγείας στην Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας ΑΕ Δεκέμβριος 2015 Εισαγωγή Η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ ΑΕ) είναι ΔΕΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.1 ΣΚΟΠΟΣ KAI ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Στόχος του παρόντος Έργου, είναι η εγκατάσταση ενός σύγχρονου και ολοκληρωμένου Διοικητικού οικονομικού συστήματος πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

InfoHealth Η ΕΤΑΙΡΙΑ EN ISO 9001 : 2000

InfoHealth Η ΕΤΑΙΡΙΑ EN ISO 9001 : 2000 Η ΕΤΑΙΡΙΑ H SDC A.E. (Software Development Center) δραστηριοποιείται στο χώρο της πληροφορικής από το 1982. Από τις αρχές του 2000 συµπεριλαµβάνεται στον Οµιλο Εταιριών της Info Quest (Quest Group), ο

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση της εξυπηρέτησης του Ασθενούς. Ασθενείς με συμπεριφορά καταναλωτή. Νομικό πλαίσιο λειτουργίας και Κρατικές απαιτήσεις

Βελτίωση της εξυπηρέτησης του Ασθενούς. Ασθενείς με συμπεριφορά καταναλωτή. Νομικό πλαίσιο λειτουργίας και Κρατικές απαιτήσεις Σύγχρονες προκλήσεις και τάσεις Βελτίωση της εξυπηρέτησης του Ασθενούς Ασθενείς με συμπεριφορά καταναλωτή Έλεγχος του Κόστους Νομικό πλαίσιο λειτουργίας και Κρατικές απαιτήσεις Ασφάλεια διαχείρισης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Στοιχεία προγράμματος ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Πρωτόκολλα και διαδικασίες (διοικητικές, ιατρικές, νοσηλευτικές) στις Δημόσιες Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012 14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 2 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νοσοκo μεία, ΕΟΠΥΥ,.. ΦΚΑ Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε ΓΓΚΑ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Xpress. Βέροια. Απρίλιος 2015

Xpress. Βέροια. Απρίλιος 2015 Xpress Βέροια Απρίλιος 2015 Τι είναι το Φαρμακείο; Το Φαρμακείο είναι στοιχείο της δομής της πρωτοβάθμιας υγείας, που επιτρέπει στον φαρμακοποιό να πραγματώσει τον κοινωνικό του σκοπό δηλαδή την μείωση

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένα και Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Πλήρεις Υπηρεσίες Υποστήριξης

Προηγμένα και Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Πλήρεις Υπηρεσίες Υποστήριξης ] Το πληροφοριακό σύστημα για Δ.Ε.Υ.Α. και Δήμους σχεδιασμένο γ ι α τ ι ς α ν ά γ κ ε ς π ο υ π ρ ο κ ύ π τ ο υ ν α π ό τ η ν ε φ α ρ μ ο γ ή [του προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ. Προηγμένα και Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΓενικούΓραµµατέαΥ.Υ.Κ.Α. 21/06/2011

Παρουσίαση ΓενικούΓραµµατέαΥ.Υ.Κ.Α. 21/06/2011 Παρουσίαση ΓενικούΓραµµατέαΥ.Υ.Κ.Α. 21/06/2011 1 Οικονοµικοί Στόχοι 2009-11 Το 2009 οι δαπάνες της Κεντρικής Κυβέρνηση ξεπέρασαν τα 7 δισ. ευρώ (1/2 αµοιβέςεσυ, 1/6 ΟΠΑ, 1/6 Πρόνοιακαι 1/6 λοιποίφορείς),

Διαβάστε περισσότερα

πλήρως σε σύνθετες ανάγκες και υψηλές απαιτήσεις οποιουδήποτε Νοσοκοµείου.

πλήρως σε σύνθετες ανάγκες και υψηλές απαιτήσεις οποιουδήποτε Νοσοκοµείου. Το SDC - InfoHealth είναι ένα νέο πληροφοριακό σύστηµα στο χώρο της Yγείας, το οποίο αναπτύσσεται για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Νοσοκοµείων. Σχεδιάζεται µε πρότυπο το Γ.Ν. Αθηνών "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ",

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

OptiplanFlex. Χαρακτηριστικά

OptiplanFlex. Χαρακτηριστικά OptiplanFlex Η σειρά OptiplanFlex είναι µια προσεκτική προσέγγιση στις πραγµατικές ανάγκες του επιχειρηµατία και του διοικητικού στελέχους για να επιτυγχάνει τη βέλτιστη λειτουργία. Βασισµένο πάνω σε τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 - Πληροφοριακά Συστήµατα στην Υγεία

Κεφάλαιο 5 - Πληροφοριακά Συστήµατα στην Υγεία Κεφάλαιο 5 - Πληροφοριακά Συστήµατα στην Υγεία Σύνοψη Το παρόν κεφάλαιο απασχολείται µε την παρουσίαση και ανάλυση των πλέον διαδεδοµένων πληροφοριακών συστηµάτων στο χώρο της υγείας. Αρχικά, γίνεται µια

Διαβάστε περισσότερα

Dynamic Business Systems. Παρουσίαση Εφαρμογής

Dynamic Business Systems. Παρουσίαση Εφαρμογής Παρουσίαση Εφαρμογής Διαχείριση Αποθήκης Ειδών, Μητρώου και Τιμοκαταλόγων Προμηθευτών, Αξιολόγηση Προμηθειών μέσω Προσφορών Ειδών Dynamic Business Systems (Dynamic Supplies) Περιεχόμενα A. Η Εφαρμογή Dynamic

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά Singular Accountant

Χαρακτηριστικά Singular Accountant Χαρακτηριστικά Singular Accountant ιαχείριση Λογιστικού Γραφείου Η εφαρµογή διαχειρίζεται, παρακολουθεί και οργανώνει τις λειτουργίες του Λογιστικού Γραφείου Παρακολουθεί τους συναλλασσόµενους, είτε αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Διακήρυξη έργου «Πληροφοριακό Σύστημα Αρεταίειου Νοσοκομείου» ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» Προϋπολογισμού 200.000

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά SingularLogic Control

Χαρακτηριστικά SingularLogic Control Χαρακτηριστικά SingularLogic Control ιαχείριση Συναλλασσόµενων Ενιαία παρακολούθηση συναλλασσόµενων ανεξάρτητα µε το ρόλο που έχουν στην εταιρία (πελάτης, προµηθευτής ή/και τρίτος λογαριασµός), έτσι ώστε:

Διαβάστε περισσότερα

E-Health. Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου

E-Health. Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου E-Health Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου 2 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ Παροχή υπηρεσιών υγείας υποβοηθούμενη από ηλεκτρονικά μέσα Οι περισσότερες λύσεις και στρατηγικές εστιάζουν σε: υποδομές επικοινωνιών και δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών «Περιεχόµενα 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών 05 Χαρακτηριστικά Τι περιλαµβάνει το epolis 06 Πλεονεκτήµατα Λύσεις και οφέλη του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Η έλλειψη κεντρικού ελέγχου της αλυσίδας διακίνησης φαρμάκων και υγειονομικών υλικών, έχει σαν αποτέλεσμα μια σειρά επιβλαβών επιπτώσεων

Η έλλειψη κεντρικού ελέγχου της αλυσίδας διακίνησης φαρμάκων και υγειονομικών υλικών, έχει σαν αποτέλεσμα μια σειρά επιβλαβών επιπτώσεων Σύστημα παρακολούθησης της διακίνησης φαρμάκων και υγειονομικών υλικών, με στόχο τον εξορθολογισμό των δημόσιων δαπανών, την αναβάθμιση της δυνατότητας διοικητικής παρέμβασης και εν τέλει, μέσα από την

Διαβάστε περισσότερα

Bundles & Modules MINIMUM ΧΡΗΣΤΕΣ:5

Bundles & Modules MINIMUM ΧΡΗΣΤΕΣ:5 Bundles & Mdules ΚΥΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ENTERPRISE SUITE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ MINIMUM ΧΡΗΣΤΕΣ:5 Χρηματοοικονομικά Διαχείριση συναλλασσομένων (πελάτες - προμηθευτές - χρεώστες - πιστωτές) και ενδιάμεσων (πωλητές

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης είναι εθνικό έργο ευρέως διαδεδομένο, με διείσδυση > 98%

Το σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης είναι εθνικό έργο ευρέως διαδεδομένο, με διείσδυση > 98% Δρ. Αναστάσιος Τάγαρης Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης Αρχική υλοποίηση από την ΗΔΙΚΑ, που αφορούσε στην καταχώρηση των ιατρικών επισκέψεων και την

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Γενικού Γραμματέα Υ.Υ.Κ.Α. Τελικός Απολογισμός έτους 2011 ESY.net και στόχων MoU - Μεσοπρόθεσμου

Παρουσίαση Γενικού Γραμματέα Υ.Υ.Κ.Α. Τελικός Απολογισμός έτους 2011 ESY.net και στόχων MoU - Μεσοπρόθεσμου Παρουσίαση Γενικού Γραμματέα Υ.Υ.Κ.Α. Τελικός Απολογισμός έτους 2011 ESY.net και στόχων MoU - Μεσοπρόθεσμου 24/2/2012 1. Λειτουργικά Στοιχεία ESY.net 2011 2. Οικονομικά Στοιχεία ESY.net 2011 3. Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 02/11/2010 Α.Π. : 155.083/ΨΣ8801-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 02/11/2010 Α.Π. : 155.083/ΨΣ8801-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Πλήρης εμπορική παρακολούθηση και άμεση οικονομική εικόνα των επιχειρήσεων Αποθήκη o Διαχείριση αποθήκης (5 αποθ. χώροι) o Οργάνωση αποθήκης o Group Αποθηκών o Είδη

Διαβάστε περισσότερα

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες,

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, διέπεται από τις αρχές του προτύπου Beveridge. «το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Τι προβλέπει το μνημόνιο για το 2011

Υγεία: Τι προβλέπει το μνημόνιο για το 2011 2011-01-11 12:28:57 Αυστηρό έλεγχο από κλιμάκια της τρόικας ανά τρίμηνο και εξοικονόμηση 0,5% του ΑΕΠ (πάνω από 1,25 δισεκατομμύριο ευρώ), προβλέπει για το 2011 το αναθεωρημένο μνημόνιο στον τομέα της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 7 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ OIKONOMIKH ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.6) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για την Οικονοµική ιαχείριση των έργων /

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων. Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας

Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων. Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας 1 Δομή εισήγησης Η εργασία εντάσσεται στην θεματική ενότητα του

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΕΡΓΑ E-HEALTH

Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΕΡΓΑ E-HEALTH Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΕΡΓΑ E-HEALTH ΕΣΠΑ 2014-2020 ΕΡΓΑ & ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΩΦΕΛΗ 1) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ (ΟΠΣΥ) ΚΡΗΤΗΣ 1.1) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για κάθε εταιρία παρέχεται η δυνατότητα να ανοιχθούν απεριόριστες χρήσεις ενώ υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ οποιασδήποτε χρήσης.

Για κάθε εταιρία παρέχεται η δυνατότητα να ανοιχθούν απεριόριστες χρήσεις ενώ υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ οποιασδήποτε χρήσης. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Eurofasma NEXT ιαχείριση Εταιριών - Παρακολούθηση Οµίλου Επιχείρησης ιαχείριση πολλαπλών εταιριών µε δυνατότητα οµαδοποίησης τους µέσω της συγκέντρωσής τους σε «περιοχές εργασίας».

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ, υποστηρίζεται από τον όμιλο ιατρικών εταιρειών. «ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ», ο οποίος δραστηριοποιείται από το 1996 στο χώρο της

Το ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ, υποστηρίζεται από τον όμιλο ιατρικών εταιρειών. «ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ», ο οποίος δραστηριοποιείται από το 1996 στο χώρο της ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ Το ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ, υποστηρίζεται από τον όμιλο ιατρικών εταιρειών «ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ», ο οποίος δραστηριοποιείται από το 1996 στο χώρο της πρωτοβάθμιας υγείας, παίζοντας καθοριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση /02/2016. Ημ/νία έκδοσης 10/02/2016 1

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση /02/2016. Ημ/νία έκδοσης 10/02/2016 1 Έκδοση 21.28 10/02/2016 Ημ/νία έκδοσης 10/02/2016 1 Περιεχόμενα Νέα λειτουργικότητα... 3 Ελληνικά λογιστικά πρότυπα... 3 Παρακρατούμενοι φόροι... 3 Μαζικές πληρωμές... 3 Αναστολή πληρωμών... 3 Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310 236308 /ΝΣΗ E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΩΝ 2010 ΚΑΙ 2011

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΩΝ 2010 ΚΑΙ 2011 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΩΝ 2010 ΚΑΙ 2011 ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ I Μέτρα και πολιτικές, που κληθήκαμε να εφαρμόσουμε από το τέλος του 2010 και τα αποτελέσματά τους φάνηκαν σταδιακά

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Ασθενοκεντρική Προσέγγιση, Βελτίωση της. Επικ. Καθηγήτρια Φλώρα Μαλαματένιου

Προσωπικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Ασθενοκεντρική Προσέγγιση, Βελτίωση της. Επικ. Καθηγήτρια Φλώρα Μαλαματένιου Προσωπικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Ασθενοκεντρική Προσέγγιση, Βελτίωση της Ποιότητας και Περιστολή της Δαπάνης Επικ. Καθηγήτρια Φλώρα Μαλαματένιου Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας Χειρόγραφος Ιατρικός

Διαβάστε περισσότερα

Pegasus ERP Start Up 738,00. Δυνατότητες Pegasus

Pegasus ERP Start Up 738,00. Δυνατότητες Pegasus Pegasus ERP Start Up 738,00 Σε ποιούς απευθύνεται: Το Pegasus Erp Start up απευθύνεται στο 60 % τον εμπορικών επιχειρήσεων που θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα στην μηχανοργάνωση της επιχείρησής τους. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΠ) ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001:2008 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. Το λογισµικό «Λογιστήριο ΝΠΔΔ» έχει αναπτυχθεί εξ ολοκλήρου από την Anadelta Software για να καλύψει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Το ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση 21.26.1228 06/05/2015. Ημ/νία έκδοσης dd/mm/2015 1

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση 21.26.1228 06/05/2015. Ημ/νία έκδοσης dd/mm/2015 1 Έκδοση 21.26.1228 06/05/2015 Ημ/νία έκδοσης dd/mm/2015 1 Περιεχόμενα Νέα λειτουργικότητα... 3 Εμπορική διαχείριση 3 Σύνδεση γραμμών παραστατικών αγορών/πωλήσεων/ειδών... 3 Παραστατικά Σύνθεσης... 3 Συναλλασσόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική η-υποδομή του Συστήματος Υγείας (ΕΥΣΥ)

Εθνική η-υποδομή του Συστήματος Υγείας (ΕΥΣΥ) Εθνική η-υποδομή του Συστήματος Υγείας (ΕΥΣΥ) Η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση και η πλατφόρμα η-υπηρεσιών της ΗΔΙΚΑ ΑΕ Τάγαρης Τάσος Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος ΗΔΙΚΑ ΑΕ Λίγα λόγια για την Η/Σ Πλατφόρμα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο: Διαγράμματα Δραστηριοτήτων & Διαγράμματα Ροής Δεδομένων. S 3 Laboratory

Εργαστήριο: Διαγράμματα Δραστηριοτήτων & Διαγράμματα Ροής Δεδομένων. S 3 Laboratory Εργαστήριο: Διαγράμματα Δραστηριοτήτων & Διαγράμματα Ροής Δεδομένων Διαδραστικό Εργαστήριο Οργάνωση Ομάδων o Παρουσίαση Προβλημάτων o Επεξεργασία και παρουσίαση προτεινόμενων λύσεων o Επεξήγηση σχεδιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ- EKA ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Παρασκευή Τσώτσου Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757, 670 prom5@kat-hosp.gr ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 13Π /2013

Διαβάστε περισσότερα

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R?

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R? GALAXY είναι Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της SingularLogic. Εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) ΟΠΣ 482383 Πράξη «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Χαρακτηριστικά µας I

Τα Χαρακτηριστικά µας I d.d. Synergy Hellas Τα Χαρακτηριστικά µας I Οι Σύµβουλοί µας Η Φιλοσοφία µας Οι Ικανότητές µας υναµική & Έµπειρη οµάδα Συµβούλων Μέση Εµπειρία > 7 χρόνια Ενεργοί Σύµβουλοι µε Εµπειρία 17 ετών Οµαδικό πνεύµα

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Ιατρικό Πληροφοριακό Σύστημα Γενικής Ιατρικής

Ολοκληρωμένο Ιατρικό Πληροφοριακό Σύστημα Γενικής Ιατρικής Ολοκληρωμένο Ιατρικό Πληροφοριακό Σύστημα Γενικής Ιατρικής Πληροφοριακά Συστήματα με όραμα για ένα καλύτερο μέλλον Μεγ. Αλεξάνδρου 10 Λαγκαδάς, Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 572 00 Τηλ: 2394 022964 Φαξ: 2394 020325

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Πειραιάς,1.06.2006 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2004/2005 ΑΠΑΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια λογισµικού µηχανογράφησης των Παιδικών Σταθµών του ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής»

Προµήθεια λογισµικού µηχανογράφησης των Παιδικών Σταθµών του ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕ ΡΟ ΟΠΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /νση: Γρηγ. Μαρασλή 1 Ταχ. Κωδ: 69133 Κοµοτηνή Πληροφορίες: Μ. ΜΕΡΕΤΗ Τηλέφωνο: 2531023175 Προµήθεια λογισµικού µηχανογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗMΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α Β C D E F G ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ονοµατεπώνυµό σας Α.Μ.: ΧΧΧΧ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2011 Εισαγωγή στην Πληροφορική - 2 - Εξέταση Εργαστηρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

@rchium. Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

@rchium. Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ ΚΟ ΠΟ Σ Σ ΥΣ Τ ΗΜ Α ΤΟ Σ Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ Α Λ Λ

Διαβάστε περισσότερα

doitsimple To ProXess Kiosk είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα που απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις

doitsimple To ProXess Kiosk είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα που απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις Erprs Rsurc Plag T PrXss Ksk είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα που απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις εντατικής λιανικής. ιαθέτει πολλά πλεονεκτήµατα για τη σωστή διαχείριση πιο εξειδικευµένων

Διαβάστε περισσότερα

Το πληρέστερο πρόγραμμα για μαιευτήρες - γυναικολόγους. data design web site : www.datadesign.gr e-mail : info@datadesign.gr computer applications

Το πληρέστερο πρόγραμμα για μαιευτήρες - γυναικολόγους. data design web site : www.datadesign.gr e-mail : info@datadesign.gr computer applications Λ. Μεσογείων 249, 154 51 Ν. Ψυχικό, Τηλ. 210 6537422 Fax 210 6542785 data design web site : www.datadesign.gr e-mail : info@datadesign.gr Το πληρέστερο πρόγραμμα για μαιευτήρες - γυναικολόγους Καρτέλα

Διαβάστε περισσότερα

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 Διαλειτουργικότητα/ διασυνδεσιμότητα μεταξύ των προσφερόμενων υπηρεσιών από τους ασφαλιστικούς φορείς Στόχοι Τυποποίηση/συντήρηση και

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002843094 2015-06-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002843094 2015-06-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757 Prom5@kat-hosp.gr Κηφισιά, 11-06-2015 Αριθ. πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 3 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 3 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών : Θεματική Ενότητα : Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισμών Ακαδ. Έτος: 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

my Real Business Solution H πραγµατική Λύση για να αποκτήσετε τον έλεγχο της επιχείρησής σας ΕΜΠΟΡΙΟ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

my Real Business Solution H πραγµατική Λύση για να αποκτήσετε τον έλεγχο της επιχείρησής σας ΕΜΠΟΡΙΟ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ RBS.ERP my Real Business Solution H πραγµατική Λύση για να αποκτήσετε τον έλεγχο της επιχείρησής σας ΕΜΠΟΡΙΟ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1 RBS.ERP H αξιόπιστη λύση της REAL CONSULTING για κάθε σύγχρονη επιχείρηση,

Διαβάστε περισσότερα

doitsimple To ProXess Retail είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα το οποίο αντιπροσωπεύει την πιο

doitsimple To ProXess Retail είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα το οποίο αντιπροσωπεύει την πιο Erprs Rsurc Plag T PrXss Ral είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα το οποίο αντιπροσωπεύει την πιο ολοκληρωµένη λύση στο τοµέα της εντατικής λιανικής. Το ολοκληρωµένο πακέτο αποτελείται από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Περιεχόμενα ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Γνώσεις Υποδομής... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Επιχείρηση και Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης... 15 1.1 Επιχείρηση... 16 1.1.1 Τι είναι Οργανισμός και τι είναι επιχείρηση (μια πρώτη ιδέα) 1.1.2

Διαβάστε περισσότερα

Από το e-ραντεβού Ασφαλισµένου στην e-εκκαθάριση απανών Ανοικτής Περίθαλψης: Περίπτωση Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστηµάτων

Από το e-ραντεβού Ασφαλισµένου στην e-εκκαθάριση απανών Ανοικτής Περίθαλψης: Περίπτωση Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστηµάτων Από το e-ραντεβού Ασφαλισµένου στην e-εκκαθάριση απανών Ανοικτής Περίθαλψης: Περίπτωση Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστηµάτων Μπαλιάν Αράµ Ph.D. ιευθυντής /νση Συστηµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης & Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

SDC HRMS. Συνοπτική Παρουσίαση ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.Β.Ε. Κασταµονής 99 Α & Μακρυγιάννη, 142 35 Καλογρέζα

SDC HRMS. Συνοπτική Παρουσίαση ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.Β.Ε. Κασταµονής 99 Α & Μακρυγιάννη, 142 35 Καλογρέζα ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.Β.Ε. Κασταµονής 99 Α & Μακρυγιάννη, 142 35 Καλογρέζα ΤΗΛ. 210 2719100, ΦΑΞ: 210 2718133 SDC HRMS Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστηµα διαχείρισης προσωπικού SDC

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Α/Α Δ ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Δ1 ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

-Θεοδοσιάδου Χριστίνα, Α.Μ. 13746 -Καγιαβάς Λάμπρος, Α.Μ. 13683. Υπεύθυνος Καθηγητής: Γκούμας Σπυρίδων. Σ.Δ.Ο. Τ.Ε.Ι. Πειραιά-Τμήμα Λογιστικής,

-Θεοδοσιάδου Χριστίνα, Α.Μ. 13746 -Καγιαβάς Λάμπρος, Α.Μ. 13683. Υπεύθυνος Καθηγητής: Γκούμας Σπυρίδων. Σ.Δ.Ο. Τ.Ε.Ι. Πειραιά-Τμήμα Λογιστικής, ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Χειμερινό Εξάμηνο 2012-2013 «Η μετάβαση από το Απλογραφικό Σύστημα του Δημόσιου Λογιστικού στο Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα και η συλλειτουργία τους στον Δημόσιο Τομέα.» («The transition

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Σύμφωνα με την ΚΥΑ679/1996 (ΦΕΚ Β 826) η οποία κυρώθηκε με το ν. 3794/2009., «σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοματοποίηση Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων για Φαρμακαποθήκες / Φαρμακευτικές Εταιρείες

Αυτοματοποίηση Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων για Φαρμακαποθήκες / Φαρμακευτικές Εταιρείες exray CRM Αυτοματοποίηση Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων για Φαρμακαποθήκες / Φαρμακευτικές Εταιρείες Προσφέρουμε ένα CRM πληροφοριακό σύστημα... που προσαρμόζεται στις ανάγκες της εταιρείας σας, όχι η

Διαβάστε περισσότερα

Soft1 Version 4.00.515

Soft1 Version 4.00.515 Νέες προδιαγραφές Version : 2.00 Date: 08/12/2015 Department: Product Management Περιεχόμενα Συνοπτική περιγραφή νέων προδιαγραφών... 3 Γενικά... 3 Εμπορικό... 3 Χρηματοοικονομικά... 5 Μισθοδοσία... 6

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση & Έλεγχος Παραγωγής

Οργάνωση & Έλεγχος Παραγωγής OPUS Οργάνωση & Έλεγχος Παραγωγής Παραγγελίες Έλεγχος Παραγωγής Αποθήκη Κοστολόγηση Προγραµµατισµός Παραγωγής Ποιοτικός Έλεγχος Συντήρηση SCADA Παραγγελίες Καταχωρίστε τις παραγγελίες εύκολα και γρήγορα

Διαβάστε περισσότερα

Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης.

Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης. Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης. Γ.Ε.: Γ32/ 978/31-5-2007 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προσβασιμότητα και η οπτική των φαρμακευτικών εταιρειών στα στοιχεία της e-συνταγογράφησης

Προσβασιμότητα και η οπτική των φαρμακευτικών εταιρειών στα στοιχεία της e-συνταγογράφησης Προσβασιμότητα και η οπτική των φαρμακευτικών εταιρειών στα στοιχεία της e-συνταγογράφησης Πασχάλης Αποστολίδης Πρόεδρος ΣΦΕΕ Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2015 ehea;th Forum 2015, Divani Caravel Hotel E- συνταγογράφηση

Διαβάστε περισσότερα

Ergobyte Πληροφορική Α.Ε.

Ergobyte Πληροφορική Α.Ε. Ergobyte Πληροφορική Α.Ε. Ανάπτυξη Λογισμικού και Διαδικτυακών Εφαρμογών Παρουσίαση προϊόντων λογισμικού αρχιτεκτονικής Elements Εισαγωγή Σχετικά με την Ergobyte Η Ergobyte δραστηριοποιείται στην παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ Το Medicon Pro είναι ένα σύγχρονο εύχρηστο πρόγραμμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τη δημιουργία Ιατρικού Φακέλου. Παρέχει τη δυνατότητα αρχειοθέτησης ασθενών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ : 3705 / 591 / 22 03-2012 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ : 3705 / 591 / 22 03-2012 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ : 3705 / 591 / 22 03-2012 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Η ΕΛΠΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ YΠΗΡΕΣΙΑ:Διοικητική ΤΜΗΜΑ : Oικονομικό ΓΡΑΦΕΙΟ : Γρ.Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δ Ι Ε Ρ Ε Υ Ν Η Σ Η Κ Α Ι Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Τ Ω Ν Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν

Διαβάστε περισσότερα

Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας

Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας /ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ.Ε.: Γ32/1300/26.9.2006 Για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των Υπηρεσιών Υγείας του

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ E-INVOICING 1 η Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα 1 η Ολοκληρωμένη εφαρμογή Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης βασισμένη στην Ελληνική Νομοθεσία και το Φορολογικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα διαχείρισης χώρων εστίασης

Σύστηµα διαχείρισης χώρων εστίασης Σύστηµα διαχείρισης χώρων εστίασης Εστιατόρια, Ταβέρνες Παράδοση κατ οίκον Μπαρ, café Take away / πακέτο Βασικά πλεονεκτήµατα ifood Ασύρµατη παραγγελιοληψία Αυτοµατοποίηση στη διαχείριση των παραγγελιών

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριµένα τα τρία βασικά modules περιέχουν τα παρακάτω στοιχεία :

Συγκεκριµένα τα τρία βασικά modules περιέχουν τα παρακάτω στοιχεία : Insurance NET Η εφαρµογή Insurance Net βασίζεται σε ένα κεντρικό άξονα που αποτελείται από τα αρχεία Πελατών, Συνεργατών & Αποδείξεων. Όλες οι λειτουργίες είναι δοµηµένες επάνω στον κεντρικό άξονα των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ και ΠΡΟΤΥΠΩΝ Νο 20/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ CPV

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ και ΠΡΟΤΥΠΩΝ Νο 20/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ CPV 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Δ/νση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 171 115 22 ΑΘΗΝΑ Αθήνα 18-4-16 Τηλ:.

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης.

Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης. Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης. Σελίδα 1 από 51 Περιεχόμενα 1. ΑΓΟΡΕΣ... 4 1.1 Παράμετροι.... 4 1.2 ιαθέσιμα παραστατικά.... 4 1.3 Στήλες γραμμών παραστατικών... 8 1.4 Συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Τα Κρατικά Νοσοκομεία μπροστά στην νέα πραγματικότητα)

Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Τα Κρατικά Νοσοκομεία μπροστά στην νέα πραγματικότητα) Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Τα Κρατικά Νοσοκομεία μπροστά στην νέα πραγματικότητα) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αλέξανδρος Δαβαρίας 1, Θωμάς Λάζαρης 2 Μέχρι σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 12 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12.1. Το Ταµείο εγκρίνει στα άµεσα µέλη του και στα έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας που πάσχουν από ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, τη µετάβαση σε ενδεδειγµένα θεραπευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση /02/2016. Ημ/νία έκδοσης 10/02/2016 1

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση /02/2016. Ημ/νία έκδοσης 10/02/2016 1 Έκδοση 21.28. 10/02/2016 Ημ/νία έκδοσης 10/02/2016 1 Περιεχόμενα Νέα λειτουργικότητα... 3 Ελληνικά λογιστικά πρότυπα... 3 Παρακρατούμενοι φόροι... 3 Μαζικές πληρωμές... 3 Αναστολή πληρωμών... 3 Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κλείσιμο, Άνοιγμα Χρήσης και οριστικοποίηση Απογραφών στο Microsoft Dynamics NAV InnovEra ERP

Κλείσιμο, Άνοιγμα Χρήσης και οριστικοποίηση Απογραφών στο Microsoft Dynamics NAV InnovEra ERP Κλείσιμο, Άνοιγμα Χρήσης και οριστικοποίηση Απογραφών στο Microsoft Dynamics NAV InnovEra ERP Η δομή και η φιλοσοφία του σχεδιασμού της βάσης δεδομένων στο Microsoft Dynamics NAV InnovEra ERP είναι διαχρονική.

Διαβάστε περισσότερα

Ωροµέτρηση - Άδειες/Απουσίες (Time & Attendance Absences/Leaves )

Ωροµέτρηση - Άδειες/Απουσίες (Time & Attendance Absences/Leaves ) Το Time MaSter, που ανήκει στην οικογένεια εφαρµογών HR MaSter, αποτελεί το λογισµικό ενός ολοκληρωµένου συστήµατος, που έχει στόχο να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του Γραφείου Προσωπικού µίας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Soft1 Version 312.510 Νέες προδιαγραφές

Soft1 Version 312.510 Νέες προδιαγραφές Soft1 Version 312.510 Νέες προδιαγραφές Περιεχόμενα Συνοπτική περιγραφή των νέων προδιαγραφών... 3 Αναλυτικά... 8 1. Αντιγραφή γέφυρας λογιστικής σε εταιρείες... 8 2. Ιστορικό Μετασχηματισμών... 9 3. Μητρώο

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Ιατρικό Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Καρδιοδιαγνωστικού Κέντρου

Ολοκληρωμένο Ιατρικό Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Καρδιοδιαγνωστικού Κέντρου Ολοκληρωμένο Ιατρικό Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Καρδιοδιαγνωστικού Κέντρου Πληροφοριακά Συστήματα με όραμα για ένα καλύτερο μέλλον Μεγ. Αλεξάνδρου 10 Λαγκαδάς, Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 572 00 Τηλ: 2394

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων

Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα Διαχείρισης Έργων Το σύστημα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ. Οργάνωση Λογιστηρίου Εταιρείας Παραγωγής και Εμπορίας Φακέλων ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΔΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 13450

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ. Οργάνωση Λογιστηρίου Εταιρείας Παραγωγής και Εμπορίας Φακέλων ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΔΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 13450 1 Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 2012 Οργάνωση Λογιστηρίου Εταιρείας Παραγωγής και Εμπορίας Φακέλων ΒΙΔΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 13450 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μια επιχείρηση διαθέτει κατάλληλα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Platform (Βασικό Σύστημα) Συγκεντρώνει και διαχειρίζεται συνολικά όλες τις πληροφορίες σε επίπεδο εταιρείας.

Platform (Βασικό Σύστημα) Συγκεντρώνει και διαχειρίζεται συνολικά όλες τις πληροφορίες σε επίπεδο εταιρείας. 1 ORIAN-ERP COMMERCIAL Το Orian-Erp Commercial απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση που ζητάει ένα ολοκληρωμένο και σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο ξεκινάει από την Διαχείριση Εμπορευμάτων και φτάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 28-9-16 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088751 Fax: 213-2088716

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α (συμπληρώνεται από τους προϊσταμένους των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΤΑ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Εθνικός σχεδιασμός και ενδυνάμωση των Υπηρεσιών Πρόληψης: α. Καταπολέμηση και προσπάθεια εξάλειψης των αιτιολογικών παραγόντων της αρρώστιας

Διαβάστε περισσότερα

Department: Sales Department. Country: Greece. Generali Hellas. Medical Easy Νοσοκομειακό

Department: Sales Department. Country: Greece. Generali Hellas. Medical Easy Νοσοκομειακό Department: Sales Department Country: Greece Generali Hellas Medical Easy Νοσοκομειακό Generali Hellas Athens March, 0 Medical Easy Νοσοκομειακό Ας το γνωρίσουμε!!!! Generali Hellas Athens March, 0 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα