ιεθνής Αφηρηµένο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιεθνής kirova_m@abv.bg,a_grigorova@yahoo.com,kolevamilena@hotmail.com Αφηρηµένο"

Transcript

1 Εκπαίδευση Χηµεία εκπαιδευτικών: Βουλγαρικά Πραγµατικότητα 1 Milena Kirova, 1Adriana Tafrova - Grigorova, 2Milena Koleva 1 Εργαστήριο Έρευνας για την Εκπαίδευση Χηµεία και Ιστορία και Φιλοσοφία της Χηµείας (Βουλγαρία), 2 Τεχνικό Πανεπιστήµιο του Γκάµπροβο (Βουλγαρία) Αφηρηµένο Η κατάσταση της τέχνης της εκπαίδευσης χηµείας των εκπαιδευτικών στη Βουλγαρία συζητείται στο παρόν έγγραφο. Μια σύντοµη επισκόπηση της επαγγελµατικής εξέλιξης της επιστήµης των εκπαιδευτικών προτείνεται. Η οργάνωση της αρχικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών της επιστήµης στα πανεπιστήµια περιγράφεται, καθώς και τη συνεχή επιµόρφωση των καθηγητών. Ορισµένα προβλήµατα και τις προτεραιότητες της πολιτικής για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών περιγράφονται και σχολιάζονται. Οι δραστηριότητες και οι επιπτώσεις τους στο πλαίσιο της Χηµείας είναι όλο σχέδιο για το δίκτυο έχουν αναφερθεί. Οι έρευνες για τα συµφέροντα και την επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών της Βουλγαρίας και των αποτελεσµάτων του έργου δείχνουν ότι υπάρχει ανάγκη για πρόσθετη εκπαίδευση για την εφαρµογή του µαθητοκεντρική µεθοδολογία στη διδασκαλία της χηµείας. Μερικές συστάσεις για εθνική πολιτική για το δάσκαλο αρχική και συνεχή κατάρτιση Προτείνονται. 1Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών: πολιτική και πραγµατικότητες Βουλγαρική κρατική πολιτική που σχετίζονται µε την κατάρτιση των εκπαιδευτικών αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Ο συντονισµός των δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε το σχεδιασµό, την οργάνωση της εκπαίδευσης και της βελτίωσης των προσόντων των εκπαιδευτικών γίνεται από την αναγνώριση και Σταδιοδροµίας ιεύθυνσης Ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας και Επιστηµών. Είναι υπεύθυνη για τις πράξεις που αναφέρονται στην ανάπτυξη και την εφαρµογή της κρατικής πολιτικής σχετικά µε τα προσόντα και την εξέλιξη της σταδιοδροµίας του διδακτικού προσωπικού. Οι εκπαιδευτικές και τα προσόντα των δραστηριοτήτων που εκτελούνται από ιδρύµατα ή εξειδικευµένες µονάδες που διαπιστεύτηκε από το Εθνικό Αξιολόγηση και ιαπίστευση του Οργανισµού [1]. Τα θέµατα και οι προκλήσεις της κατάρτισης των εκπαιδευτικών και των προσόντων είναι ένα ιδιαίτερο θέµα συζήτησης µεταξύ των βουλγαρικών οργανισµών στο πλαίσιο της συνεχούς (άνω των 20 ετών), τη µεταρρύθµιση της βουλγαρικής παιδείας. Ως αποτέλεσµα αυτής της µεταρρύθµισης και κυρίως από την πλευρά της που σχετίζονται µε τη χρηµατοδότηση του σχολικού συστήµατος (ξεκίνησε το 2007), ορισµένες πτυχές της τρέχουσας πολιτικής των προσόντων των εκπαιδευτικών φαίνεται να µην είναι αποτελεσµατική. Το πρώτο αφορά τα συνεχή επιµόρφωση των καθηγητών. Τα αποτελέσµατα της TALIS διεθνή έρευνα που πραγµατοποιήθηκε από τον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης / ΟΟΣΑ / δείχνουν ότι Βουλγαρία, Μαζί µε την ΣλοβακίαΤης Πολωνίας και της Ισπανίας Ιταλία είναι µεταξύ των χωρών µε το υψηλότερο ποσοστό των εκπαιδευτικών που είναι κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου. Παιδαγωγική κατάρτιση που προσφέρεται σε πανεπιστηµιακό επίπεδο είναι προφανώς ανεπαρκής για την επιτυχή επαγγελµατική υλοποίησή τους. Η ταχεία ανάπτυξη της επιστήµης, της τεχνολογίας και των καινοτοµιών απαιτούν επαρκή προσόντα των διδασκόντων για την κάλυψη των συνεχώς

2 διευρυνόµενη γκάµα των αναγκών των µαθητών [2].Μια µελέτη που πραγµατοποιήθηκε τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2013, από το Πανεπιστήµιο από Κόσµος και Οικονοµία Home µεταξύ 228 διευθυντών σχολείων και 998 εκπαιδευτικοί δείχνουν ότι το ήµισυ των δασκάλων δεν έχουν επίπεδο προσόντων και κάθε δεύτερη δάσκαλος κατέχει µόνο ελάχιστο απαιτούµενο προσόν και δεν εµπλέκεται σε ένα follow-up ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση. Τα πέντε επίπεδα προσόντων δεν είναι υποχρεωτικά και καλύπτονται µετά από ένα ορισµένο ποσό της εργασιακής εµπειρίας έχει επιτευχθεί [3]. Η χαµηλή και ανεπαρκής υλικά κίνητρα για την επαγγελµατική αναβάθµιση είναι ένα άλλο πρόβληµα που σχετίζεται µε τα κίνητρα των εκπαιδευτικών: τα κονδύλια που διατίθενται για το σκοπό αυτό το ποσό σε µόλις 0,8% του συνόλου του ταµείου µισθό. Σύµφωνα µε την προαναφερόµενη έρευνα το 71% όλων των καθηγητών δεν είναι ικανοποιηµένοι µε την πληρωµή τους. Η πιο ικανοποιηµένοι είναι η οµάδα των νέων εκπαιδευτικών ηλικίας κάτω των 25 (το ποσοστό τους είναι 55%), ωστόσο, είναι η µικρότερη οµάδα στην συντεχνία των δασκάλων. Όσοι ηλικίας 56 + οι οποίοι αποτελούν το µεγαλύτερο τµήµα της συντεχνίας είναι οι πιο δυσαρεστηµένοι [4]. Το επόµενο σοβαρό πρόβληµα της βουλγαρικής κρατικής πολιτικής σχετίζεται µε τους νέους εκπαιδευτικούς.μια έρευνα που έγινε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκαλύπτει ότι µόνο τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες διαθέτουν εξειδικευµένα προγράµµατα για την εισαγωγή των νεοδιορισθέντων εκπαιδευτικών. Βουλγαρία είναι µεταξύ εκείνων που δεν έχουν τέτοια προγράµµατα. Νέοι εκπαιδευτικοί χρειάζονται τη συνεχή υποστήριξη των ανώτερων εκπαιδευτικών για τουλάχιστον ένα έτος που θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν κάποιες πρακτικές δεξιότητες στη διδασκαλία και να κάνουν αποτελεσµατική σύνδεση µε τους µαθητές και parents.a κατάσταση που εµποδίζουν την προοπτική της γρήγορης επαγγελµατικής ανάπτυξης φαίνεται να είναι η ρήτρα η οποία απαιτεί εργασιακή εµπειρία τουλάχιστον δέκα χρόνια ως προϋπόθεση για την απόκτηση της ιδιότητας του "ανώτερος εκπαιδευτικός"»[2]. Ένα σηµαντικό πρόβληµα στην πολιτική προσόντων των εκπαιδευτικών φαίνεται να είναι η έλλειψη παρούσας ανάλυσης ηµέρας σχετικά µε τους συγκεκριµένους τύπους σε υπηρεσία µαθήµατα που απαιτούνται από τους εκπαιδευτικούς. Η συνήθης πρακτική είναι να προσφέρει µια λίστα µε τα µαθήµατα που, όπως συµβαίνει συχνά, επιλέγονται από τον διευθυντή του σχολείου [4]. 2 Εκπαίδευση Science Teachers Επισήµως κατάρτιση των καθηγητών θετικών επιστηµών, συµπεριλαµβανοµένων των εκπαιδευτικών Χηµείας, ξεκίνησε τη δεκαετία του '30 του περασµένου αιώνα. Μέσα σε µια περίοδο περίπου 20 χρόνια το µόνο θεσµικό όργανο του κράτους που επιτρέπεται σε νοµική κατάρτιση των εκπαιδευτικών Χηµείας Βουλγαρία ήταν Σοφία State University. Αργότερα, το 60-'70, ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση των εκπαιδευτικών έγινε µέρος της χηµικής εκπαίδευσης σε άλλα πανεπιστήµια, όπως Plovdiv Πανεπιστήµιο,Shumen Πανεπιστήµιο και το κ.λπ. Σήµερα καθηγητές χηµείας στο Βουλγαρία εκπαιδεύονται σε τέσσερα κρατικά πανεπιστήµια: Σοφία Πανεπιστήµιο,Plovdiv Πανεπιστήµιο,Shumen Πανεπιστήµιο και της Νοτιοδυτικής Πανεπιστήµιο του Blagoevgrad. 2.1 Αρχικής Κατάρτισης Εκπαιδευτικών Πανεπιστήµια της Βουλγαρίας προσφορά Αρχικής Κατάρτισης Εκπαιδευτικών Χηµείας το Bachelor και τα προγράµµατα Μάστερ. Πτυχιακές σπουδές Bachelor έµφαση στη γνώση του θέµατος, παιδαγωγική κατάρτιση και πρακτική εµπειρία του σχολείου. Οι µελλοντικοί εκπαιδευτικοί που συµµετείχαν σε συνδυασµένη διπλή προπτυχιακά προγράµµατα: της χηµείας και της φυσικής, της χηµείας και της πληροφορικής, της χηµείας και της βιολογίας. Πανεπιστήµια Σοφία και Shumen προσφορά ταυτόχρονη βαθµό για τους εκπαιδευτικούς µόνο στη Χηµεία. Τα περισσότερα από τα

3 µαθήµατα είναι πρόσωπο µε πρόσωπο και πλήρους απασχόλησης, αλλά µερικοί από αυτούς χρησιµοποιούν blended learning, e-learning και πρόσωπο µε πρόσωπο. Εκπαιδευτικό περιεχόµενο για τους καθηγητές Χηµείας περιλαµβάνει γενικά µαθήµατα και µαθήµατα πυρήνα, µέσω του οποίου οι µελλοντικοί εκπαιδευτικοί να αποκτήσουν γνώσεις στη σύγχρονη εκπαίδευση χηµεία και τις δεξιότητες για να εργαστούν σε πραγµατικές συνθήκες το σχολείο. Πτυχιακά προγράµµατα Bachelor που επιµόρφωση των εκπαιδευτικών σε δύο θεµατικές ενότητες περιλαµβάνουν βασικές και γενικές µελέτες καθώς και την κατάρτιση στην παιδαγωγική, την ψυχολογία, τη θεωρία, τη µεθοδολογία και την εφαρµογή των δύο θεµάτων. Εκπαίδευση στο πτυχίο καταλήγει µε εξετάσεις κατάσταση τόσο µεγάλες, π.χ. βαθµούς χηµείας και της φυσικής? χηµείας και της πληροφορικής ή της χηµείας και της βιολογίας. Μαθήµατα µεταπτυχιακού τίτλου σε γενικές γραµµές πρόκειται για εν ενεργεία εκπαιδευτικούς? Ωστόσο, η επιµόρφωση είναι επίσης διαθέσιµο για τους υποψηφίους που δεν συµµετέχουν σε ενεργό διδασκαλία. Μεταπτυχιακού διπλώµατος σε Καθηγήτρια Χηµείας παραδέχονται εκπαιδευτικούς µε πτυχίο στη χηµεία ή άλλα µαθήµατα που περιλαµβάνουν τη χηµεία που βασίζονται βασικά θέµατα όπως Χηµείας, Χηµικών Μηχανικών, Αγροτική επιστήµης, της φαρµακολογίας, φοιτητές οδοντιατρικής κλπ. ιατρικής απόφοιτος µε κρατική πρακτική εξέταση και διατριβή Μάστερ στην εκπαίδευση χηµεία. Οι επιτυχόντες αποφοίτους απονέµεται µεταπτυχιακό " άσκαλος της χηµείας". Ως µαθήµατα πτυχίο Master στοχεύουν στη διεύρυνση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εν ενεργεία εκπαιδευτικούς και την εξοικείωσή τους µε τις τελευταίες τάσεις στη διδασκαλία της χηµείας, επίσης, να περιλαµβάνουν ειδικά θέµατα όπως η χηµεία για το σχολείο, Χηµεία και την κοινωνία, Ιστορία και φιλοσοφία της χηµείας, σχολική τεκµηρίωση και τα πρότυπα για την εκπαίδευση χηµεία, Ρητορική, έννοιες και θεωρίες Χηµείας, Σχολή αξιολόγησης κλπ. Προϋπηρεσιακής κατάρτισης των εκπαιδευτικών εστιάζεται στις σύγχρονες εκπαιδευτικές στρατηγικές και προσεγγίσεις, η έµφαση είναι στην έρευνα και την προσανατολισµένη στα προβλήµατα διαδραστικές µεθόδους. Ελάχιστο ποσό µαθήµατα που απαιτούνται για την απόκτηση του "δασκάλου" προσόντα ρυθµίζεται από το νόµο. Χηµεία καθηγητές είναι να καλύψει µεγάλο αριθµό θεµάτων χηµικών, αλλά και τα θέµατα της παιδαγωγικής, παιδαγωγικής ψυχολογίας, της παιδαγωγικής κατάρτισης της χηµείας, των οπτικοακουστικών µέσων και της τεχνολογίας των πληροφοριών στην διδασκαλία της χηµείας καθώς και οικοτροφείο. Θα µπορούσε επίσης να επιλέξουν για επιπλέον µαθήµατα, όπως βιοχηµικές εξετάσεις Achievement, Παιδαγωγικό reaserch, τα καθήκοντα Χηµικών κλπ. Να εξοικειωθούν µε τις δυνατότητες που προσφέρει η χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην εκπαίδευση χηµεία, µπορούν επίσης να µάθουν πώς να αναπτύξουν εξατοµικευµένες λογισµικό και απασχολούν το στην πρακτική τους. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους είναι κάποιοι µαθητές να συµµετέχουν ενεργά σε ερευνητικά έργα τόσο στον τοµέα της επιστήµης της χηµείας και της εκπαίδευσης. Οι µαθητές σε µαθήµατα µεταπτυχιακού τίτλου για τους εκπαιδευτικούς πρέπει να διεξάγουν τη δική τους έρευνα στη διδασκαλία της χηµείας, ενώ προετοιµάζει τη διατριβή τους. 2.2 Σε ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση των εκπαιδευτικών Επαγγελµατική αναβάθµιση της κατάρτισης είναι συνέχεια της συνεχούς µάθησης που περιλαµβάνει διάφορες µορφές της µεταπτυχιακής εκπαίδευσης και στοχεύει στην αύξηση της επαγγελµατικής απόδοσης των εκπαιδευτικών, καθηγητών χηµεία που περιλαµβάνονται. Όλες οι µέθοδοι, οι προϋποθέσεις και η χρηµατοδότηση της κατάρτισης των εκπαιδευτικών στην υπηρεσία ρυθµίζονται από το νόµο. Η ενδοϋπηρεσιακή επιµόρφωση των εκπαιδευτικών επηρεάζεται κατά κύριο λόγο σε ιδρύµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ή σε εξειδικευµένες υπηρεσίες τους. Τρία πανεπιστήµια της Βουλγαρίας: Σοφία Πανεπιστήµιο,Plovdiv Πανεπιστήµιο και το Θρακικό

4 Πανεπιστήµιο της Στάρα Ζαγόρα προβεί σε ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε διάφορες τάσεις και σε ετήσια βάση. Εκτός από εξειδικευµένα µαθήµατα διεξάγονται σε πανεπιστηµιακά τµήµατα, οι εκπαιδευτικοί µπορούν να αποκτήσουν τα επαγγελµατικά επίπεδα προσόντων από πέντε σε µία σχετικά µε τους λόγους που µελετήθηκαν µαθήµατα και πραγµατοποίησε εξετάσεις? Τα επίπεδα ένα και δύο που αποκτήθηκαν µετά από µια υπεράσπιση της έγγραφα διατριβή. Πρόσβαση στην ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση εξαρτάται από τις διοικήσεις διευθυντή του σχολείου. Οι κατ 'εξουσιοδότηση προϋπολογισµοί των σχολείων περιλαµβάνουν κονδύλια για τη χρηµατοδότηση της κατάρτισης των εκπαιδευτικών, ωστόσο τα ποσά αυτά είναι πολύ περιορισµένες και ως εκ τούτου χρησιµοποιείται για να υποστηρίξει µέρος του διδακτικού προσωπικού, ενώ θα παρακολουθήσουν µαθήµατα κατάρτισης. Απόκτηση επαγγελµατικών προσόντων των επιπέδων είναι δυνατόν µε τη συγκατάθεση του διευθυντή του σχολείου και τη θετική αναφορά για λογαριασµό των περιφερειακών επιθεωρήσεων της εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών βραχυπρόθεσµες σειρές µαθηµάτων από 8 έως 16 ώρες για τους καθηγητές χηµείας πραγµατοποιήθηκαν σε θέµατα όπως «Τεχνολογίες Πληροφορικής στην διδασκαλία της χηµείας", "Interactive µεθόδους στην διδασκαλία της χηµείας", "εκπαιδευτικά πρότυπα, προγράµµατα σπουδών και τους στόχους στον τοµέα της εκπαίδευσης χηµεία»,«ενεργητική µάθηση στις φυσικές επιστήµες - φυσικά, χηµικά και βιολογικά πειράµατα στον τοµέα της εκπαίδευσης»,«αξιολόγηση της ποιότητας της διδασκαλίας στην εκπαίδευση της επιστήµης "," χηµικά πειράµατα "," Σχεδιασµός και ανάπτυξη δοκιµών επίτευγµα "," Στρατηγικές για και προσεγγίσεις για την ολοκληρωµένη εκπαίδευση στο θέµα "," Άνθρωπος και Φύση "," προβληµατισµός και φυσικών επιστηµών µάθησης "κλπ. Εκτός από αυτές τις µορφές των προσόντων υπάρχουν διάφορες άλλες πηγές όπως τα ειδικά προγράµµατα, τα έργα, ιστοσελίδες και ιδιωτικών φορέων που προσφέρουν ευκαιρίες για τη βελτίωση της επάρκειας διδασκαλίας σε φυσικές επιστήµες. Από Αύγουστο 2013 Υπουργείο Παιδείας και Επιστηµών, σε συνεργασία µε άλλους κρατικούς θεσµούς έχει ξεκινήσει το έργο «Κατάρτιση του Παιδαγωγικού Εµπειρογνωµόνων», που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης [5]. Ο στόχος του έργου είναι να εκπαιδεύσει πάνω από εκπαιδευτικοί από το τέλος του 2014, η οποία ανέρχεται στο 80% του συνολικού αριθµού των εκπαιδευτικών, έτσι ώστε να βελτιώσουν τα προσόντα τους. Η εστίαση είναι στην παιδαγωγική εµπειρογνώµονες, οι οποίοι διορίζονται σε θέσεις που είναι νέα για το εκπαιδευτικό σύστηµα, αλλά και οι εκπαιδευτικοί που επανέλθει το προσωπικό του σχολείου µετά από συνεχείς άδεια (άνω των δύο ετών), ή µετά τη λήξη της διδακτική εµπειρία στο σχετικό αντικείµενο για περισσότερο από δύο χρόνια. Μεταξύ των web sites και portals που παρέχουν ευκαιρίες για την ενίσχυση της ικανότητας διδασκαλίας αξίζει να αναφέρουµε Εθνική Εκπαιδευτική Πύλη και καινοτόµοι εκπαιδευτικοί Network (Тeacher.bg) - η Teacher.bg εικονικό σχολείο προσφέρει δωρεάν on-line εκπαίδευση σε σχέση µε τις state-of-the-art τεχνολογίες, µεθόδους και προγράµµατα που αφορούν την εισαγωγή του ηλεκτρονικού περιεχοµένου της διδασκαλίας στην τάξη σε όλους τους δασκάλους εγγραφεί στο ίκτυο [1]. 3 Κατάρτιση Εκπαιδευτικών Χηµείας: Οπτική γωνία των εκπαιδευτικών 3.1 Μελέτες απόψεις των εκπαιδευτικών Χηµείας» Μια ολοκληρωµένη µελέτη της προϋπηρεσιακή και ενδοϋπηρεσιακή χηµεία των εκπαιδευτικών απόψεων και προτιµήσεων δεν έχει διεξαχθεί στο Βουλγαρία. Ωστόσο, µια δηµοσκόπηση που διεξήχθη µεταξύ των οποίων περιγράφει διάφορες πτυχές:

5 Φιλοσοφικές και παιδαγωγικές απόψεις του εποικοδοµητικό περιβάλλον µάθησης στην τάξη [6-10] - αποτελέσµατα υποδεικνύουν την ανάγκη περαιτέρω εξειδίκευσης του προσωπικού στην υπηρεσία των εκπαιδευτικών που είναι να προσανατολίζεται στην εφαρµογή του κονστρουκτιβισµού προσεγγίσεων και µεθόδων, όπως το πρόβληµα µε βάση την προσέγγιση, η οµαδική εργασία, εργασία σε µικρές οµάδες, οµαδικά και ατοµικά µάθησης σε µια τάξη. Αυτό µε τη σειρά του απαιτεί την ενηµέρωση των πανεπιστηµιακών προγραµµάτων σπουδών για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών? Οι δυνατότητες για την ενίσχυση της επιστηµονικής παιδείας των µαθητών µέσω της µάθησης της χηµείας [11] - σηµειώνεται ότι η χηµεία του περιεχοµένου θέµα στα βουλγαρικά σχολεία προσανατολίζεται περισσότερο στην θεωρητική παρά πρακτική γνώση. Μια έρευνα δείχνουν ότι οι καθηγητές ενδιαφέρονται για µια ποικιλία των σύγχρονων επιστηµονικών θεµάτων, όπως η περιβαλλοντική χηµεία, τα νέα υλικά, οι νανοτεχνολογίες, τα τρόφιµα και την υγεία, πράσινη χηµεία, κλπ. Οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι το πρόγραµµα σπουδών θα πρέπει να βελτιωθεί κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται πιο πραγµατική ζωή γνώσεων, πειραµατικές εργασίες και τις βασικές ικανότητες, και, συνεπώς, για την ενίσχυση της µεγαλύτερης επιστηµονικής παιδείας των µαθητών. Εφαρµογή των ΤΠΕ στη σχολική εκπαίδευση της επιστήµης - µελέτες δείχνουν ότι υπάρχει σοβαρή ανάγκη αναβάθµισης των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών στο συγκεκριµένο τοµέα [12, 13]. Οι καθηγητές Χηµείας κίνητρα και αποφασισµένοι για την αναβάθµιση των ΤΠΕ αρµοδιοτήτων τους. Ως εκ τούτου, είναι πολύ σηµαντικό να αξιολογήσει το σηµερινό επίπεδο των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών στην εφαρµογή των ΤΠΕ, έτσι ώστε να καθοριστούν οι ανάγκες για τη βελτίωση των προσόντων τους. Ένα σύστηµα για την αξιολόγηση ικανοτήτων των εκπαιδευτικών χηµεία»µε βάση τις κατευθυντήριες γραµµές για τις ΤΠΕ πρότυπα αξιολόγησης αρµοδιότητα της UNESCO έχει αναπτυχθεί από το εργαστήριο έρευνας για την εκπαίδευση χηµεία και την ιστορία και τη φιλοσοφία της Χηµείας στο Σοφία Πανεπιστήµιο. Αυτή η αξιολόγηση σύστηµα µπορεί επίσης να εφαρµοστεί µε επιτυχία για την εκπαίδευση των φοιτητών, µελλοντικών εκπαιδευτικών στη Χηµεία. 3.2 Ο αντίκτυπος του έργου για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών Στο πλαίσιο της τρέχουσας εικόνας που περιγράφεται παραπάνω θέµατα κατάρτισης των εκπαιδευτικών χηµείας επικεντρώνεται ένα µεγάλο µέρος των δραστηριοτήτων του έργου Chemistry Network κατά το δεύτερο έτος του έργου. Στόχος τους ήταν: Για να διευκρινιστούν τα προβλήµατα που σχετίζονται µε την χηµεία της κατάρτισης των εκπαιδευτικών µέσα από την οπτική γωνία των εκπαιδευτικών και των εµπειρογνωµόνων που συµµετέχουν σε δραστηριότητες κατάρτισης των εκπαιδευτικών, προσφέροντας φόρουµ για συζητήσεις και ανταλλαγές απόψεων, όχι µόνο σε εθνικό, αλλά σε διεθνές επίπεδο, επίσης? Για να συζητήσουν πιθανούς τρόπους για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών γενικά και Χηµείας κατάρτισης των εκπαιδευτικών, ιδίως, λαµβάνοντας υπόψη τη γνώµη των εκπαιδευτικών. Το πρώτο βήµα ήταν να συµβάλει στη συλλογή της δηµοσίευσης στο φόρτωµα κατάρτιση των εκπαιδευτικών στη διαδικτυακή πύλη του έργου - τον αριθµό των βουλγαρικών εκδόσεων σε θέµατα κατάρτισης των εκπαιδευτικών έχει αναθεωρηθεί και το πιο σηµαντικό από αυτά έχουν αναρτηθεί στην πύλη να είναι µετρήσιµη από όλους τους εταίρους του έργου. Αναθεώρηση των εγγράφων επιτρέπεται εκπαιδευτικοί της Βουλγαρίας χηµείας και των εµπειρογνωµόνων που συµµετέχουν στο πρόγραµµα να εξοικειωθούν µε την εµπειρία των άλλων εταίρων στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών και να τις συζητήσουν κατά τη διάρκεια της Εθνικής εργαστηρίου για θέµατα κατάρτισης των εκπαιδευτικών Χηµείας. Επαγγελµατική υποστήριξη των νέων εκπαιδευτικών»(mentoring) είναι ένα από τα πιο σοβαρά προβλήµατα του βουλγαρικού

6 συστήµατος κατάρτισης. Πολιτική εταίρων για τους νέους εκπαιδευτικούς ήταν ιδιαίτερα αξιολογήθηκε ως καλή πρακτική. Οι εκπαιδευτικοί και των εµπειρογνωµόνων κρίσιµο σηµείο του άποψη, ωστόσο απευθυνόταν σε βουλγαρικά εκπαιδευτικής πολιτικής σχετικά µε τα άλυτα προβλήµατα της χηµείας των εκπαιδευτικών προσόντων στο πλαίσιο της εφαρµογής των ΤΠΕ στο σχολείο, η έλλειψη σύγχρονων κανονιστικών ρυθµίσεων για τους εκπαιδευτικούς»εκπαίδευση, η ανεπαρκής οικονοµική βοήθεια για τους εκπαιδευτικούς που έχει να προσφέρει για τη βελτίωση προσόντων κλπ. Οι συµµετέχοντες συµφώνησαν ότι ο ρόλος των εκπαιδευτικών στη σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία της χηµείας για την αύξηση του ενδιαφέροντος και των κινήτρων των µαθητών για το θέµα αυτό είναι ζωτικής σηµασίας. Για να το εκτελέσει, όµως, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αναπτύξουν διαρκώς παιδαγωγική και τις επικοινωνιακές τους ικανότητες, και ιδίως αυτές που σχετίζονται µε τη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Αυτό δηµιουργεί προβλήµατα σχετικά µε τα προσόντα και τη διεύρυνση των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών, όπως: Αναπτύσσοντας µια σύγχρονη αντίληψη και την επικαιροποίηση της βάσης κανονιστική ρύθµιση των δραστηριοτήτων των εκπαιδευτικών προσόντων µε τη µελέτη και τη χρήση εκπαιδευτικών γνώµη εσµευτική τις δραστηριότητες αυτές µε την κατάλληλη οικονοµικά κίνητρα, τα οποία θα παρακινήσουν τους εκπαιδευτικούς να βελτιώσουν τις παιδαγωγικές δεξιότητες τους. Η ανάπτυξη αποτελεσµατικών µαθήµατα κατάρτισης για την εξ αποστάσεως ή σε απευθείας σύνδεση εκπαίδευσης, η οποία θα ενισχύσει και θα παρακινήσει τους εκπαιδευτικούς να επεκτείνουν τις ικανότητές τους. Τα προβλήµατα παρουσιάστηκαν στους άλλους εταίρους του έργου κατά τη διάρκεια της ιακρατικής εικονική συνάντηση στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί της Βουλγαρίας χηµείας και εµπειρογνώµονες είχαν επίσης την ευκαιρία να συγκρίνουν διαφορετικά συστήµατα κατάρτισης των εκπαιδευτικών και να µάθετε κάποια παρόµοια προβλήµατα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. ιεθνές Συνέδριο για τα θέµατα κατάρτισης των εκπαιδευτικών Χηµείας που πραγµατοποιήθηκε στο Gabrovo ήταν λογικό Συνέχεια των δραστηριοτήτων του σχεδίου για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Περισσότεροι από 60 συµµετέχοντες από 11 ευρωπαϊκές χώρες συµµετείχαν στη διάσκεψη, µεταξύ των οποίων εκπρόσωποι των πανεπιστηµίων, σχολείων, εκπαιδευτικών και των δηµόσιων αρχών.κύριες θεµατικές ενότητες του συνεδρίου, όπως η πολιτική για την επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, Ορθές πρακτικές στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών, ΤΠΕ Εκπαιδευτικών ικανότητας, την εφαρµογή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση επιτρέπεται δάσκαλο να συνεχίσει τις συζητήσεις σχετικά µε τα θέµατα κατάρτισης των εκπαιδευτικών χηµείας που είναι ήδη σε διεθνές επίπεδο. Οι συµµετέχοντες κατέληξαν σε κοινά συµπεράσµατα ότι παρά τις διαφορές στα εκπαιδευτικά συστήµατα, υπάρχουν κοινά προβλήµατα επίσης. Παρά το γεγονός ότι κάποια πρακτική κατάρτιση των εκπαιδευτικών εγκατεστηµένοι σε διάφορες χώρες, υπάρχει µια κοινή ανάγκη σαφούς πολιτικής και τακτική δραστηριότητα στην επιστηµονική κατάρτιση των εκπαιδευτικών να εγγυηθούν τη συνεχή επαγγελµατική τους ανάπτυξη και, ως εκ τούτου, η υψηλή ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Παρουσιάστηκε από Βούλγαρους καθηγητές και εµπειρογνώµονες καλές πρακτικές σε θέµατα χρήσης των ΤΠΕ εφαρµογών, η ενσωµάτωση της επιστήµης στη χηµεία από διασκεδαστικά πειράµατα και "επιστηµονικά παιχνίδια ", και την ανάπτυξη των διαφόρων µορφών συλλογικής εργασίας ως σχολείο επιστηµονικά προγράµµατα, club δραστηριότητα κ.λπ., δηµιούργησε µια γέφυρα για τον θεµατικό τοµέα το τελικό σχέδιο είναι αφιερωµένη στην επιτυχή εµπειρίες και καλές πρακτικές για τη διδασκαλία της Χηµείας. Επίσης, συσχετίζονται µε στόχο σχέδιο για την ανάπτυξη της συνεργασίας µεταξύ καθηγητές πανεπιστηµίου και ερευνητές και καθηγητές της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, έτσι ώστε να προσδιορίσουν µια κοινή προσέγγιση και µια στρατηγική για να καταστεί δυνατή η καλύτερη αξιοποίηση, επίσης, σε επίπεδο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης των πιο πρόσφατων ευρηµάτων στον τοµέα της χηµείας, της επιστήµης και η διδασκαλία της χηµείας.

7 4 Συµπεράσµατα Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών και των διαδραστικών µεθόδων στη σχολική εκπαίδευση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για υψηλή µαθητοκεντρική ποιότητα της διδασκαλίας στη χηµεία. Χηµεία καθηγητές διαδραµατίζουν καίριο ρόλο στη διαδικασία αυτή και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων που θα βοηθήσουν τους µαθητές τους στην απόκτηση γνώσεων. Οι έρευνες για τα συµφέροντα και την επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών της Βουλγαρίας και των αποτελεσµάτων του έργου δείχνουν ότι υπάρχει ανάγκη για πρόσθετη εκπαίδευση για την εφαρµογή του µαθητοκεντρική µεθοδολογία στη διδασκαλία της χηµείας [7]. Οι εκπαιδευτικοί δεν αισθάνονται προετοιµασµένοι αρκετά για να διαχειριστεί τη διαδικασία της διδασκαλίας, µαζί µε τους µαθητές τους. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί είναι πρόθυµοι να συµµετάσχουν σε όλες τις δυνατές µορφές για τον έλεγχο και την εφαρµογή νέων προσεγγίσεων και µεθόδων διδασκαλίας, καθώς και να εργαστούν από κοινού σε µελλοντικά έργα. Βιώσιµων εθνικών πολιτικών για το δάσκαλο αρχική και συνεχή εκπαίδευση, την πρόσληψη, τη διατήρηση, την κατάσταση και τις συνθήκες εργασίας πρέπει να απευθύνονται στην εξής: το κράτος πρέπει να επενδύσει περισσότερο στην εκπαίδευση των φυσικών επιστηµών, συµπεριλαµβανοµένης της εκπαίδευσης χηµείας, µε την υποστήριξη της επαγγελµατικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, την εξασφάλιση των αναγκαίων υλικών, εξοπλισµού και τεχνολογιών? σχολεία πρέπει να υποστηριχθούν στην προσέλκυση ειδικευµένων καθηγητών και πανεπιστηµίων πρέπει να ενισχυθούν, ώστε να προσελκύσει τους καλύτερους σπουδαστές για το επάγγελµά καθηγητής της επιστήµης? tο ίδιος την πρόσληψη των νέων εκπαιδευτικών πρέπει να συµβαδίζει µε τη βελτίωση των προσόντων τους? οι κρατικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τα προγράµµατα σπουδών και το πρόγραµµα σπουδών θα πρέπει να αναθεωρηθούν και να βελτιωθούν? Το νοµοθετικό πλαίσιο που καθορίζει την οργάνωση και διεξαγωγή της εκπαίδευσης και την αξιολόγηση των προσόντων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών θα πρέπει να ενηµερωθεί [7]. Πιθανή λύση στα προβλήµατα των επαγγελµατικών προσόντων των εκπαιδευτικών Βουλγαρία θα είναι η έγκριση ενός νέου νόµου ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Το νοµοσχέδιο προβλέπει την καθιέρωση της λεγόµενης «γρήγορο τρέξιµο» που θα παρακινήσει τους νέους εκπαιδευτικούς για γρήγορη επαγγελµατική ανάπτυξη. Το νοµοσχέδιο προβλέπει επίσης νόµου επιµέρους επαγγελµατικά προσόντα των εκπαιδευτικών από τις σηµερινές διατάξεις του ισχύοντος νόµου δεν είναι δεσµευτική. Η Χηµεία είναι όλο έργο µέσω δικτύου θα µπορούσε να συµβάλει αποτελεσµατικά στην ενίσχυση της κατάρτισης και των προσόντων των εκπαιδευτικών χηµεία»από: συµµετοχή των νέων συνδεδεµένων σχολείων και των οργάνων που είναι αρµόδια για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών στις δραστηριότητες του έργου, βοηθώντας τους φορείς χάραξης πολιτικής να την ανάπτυξη ενός σαφής εθνικό σχεδιασµό και την ενηµέρωση του κανονιστική βάση για την επιστήµη των εκπαιδευτικών προσόντων µε την εξέταση των εκπαιδευτικών γνώµη. την υποστήριξη της επιστήµης (χηµεία) οι εκπαιδευτικοί σε όλες τις πτυχές του έργου τους, παρέχοντάς τους µε µεθοδολογικά υλικά, διαδραστικά µέσα διδασκαλίας, πληροφορίες σχετικά µε τις ορθές πρακτικές στον τοµέα της επιστήµης (χηµεία) διδασκαλίας που διατίθεται όχι µόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά παρέχεται από τους άλλους εταίρους του έργου, επίσης? βελτιώνοντας την αλληλεπίδραση µεταξύ των εκπαιδευτικών χηµείας και ειδικούς επιστήµονες. Αναφορές

8 [1] Koleva, Μ., Α. Tafrova-Grigorova, Μ. Kirova (2013). Καινοτόµο διδασκαλία για δηµιουργική µάθηση: Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών, Πρακτικά του ιεθνούς Συνεδρίου για τα θέµατα κατάρτισης των εκπαιδευτικών χηµείας, 26 Ιουνίου, 2013, Gabrovo, σελ [2] [3] [4] [5] [6] Boyadjieva, Ε., Α. Tafrova-Grigorova, J. Hollenbeck, Μ. Kirova, (2009). Η εξέταση των παιδαγωγικών φιλοσοφικές πεποιθήσεις του δασκάλου των καθηγητών της δευτεροβάθµιας επιστήµης στην Σοφία δηµόσιο σχολείο, Σοφία,Βουλγαρία. Βουλγαρική Εφηµερίδα της Επιστήµης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής 3, [7] Hollenbeck, JE, Μ. Kirova, Ε. Boiadjieva, Α. Tafrova-Grigorova (2009). Μια µελέτη των σπουδαστών και των διδασκόντων»αντιλήψεις και τις προσδοκίες της εκπαίδευσής τους στη δευτεροβάθµια τάξεις της επιστήµης. Chemistry 18, [8] Tafrova-Grigorova, А., Μ. Kirova, Ε. Boiadjieva, J. Hollenbеck, I.Burovska, (2010). Εποικοδοµητική προσέγγιση της µάθησης στο σχολείο της επιστηµονικής εκπαίδευσης, Πρακτικά Συνεδρίου IV Εθνική στη Βιολογία edication, Νοεµβρίου 2010 Λόβετς (Βουλγαρία), σελ [9] Tafrova-Grigorova, Α., Μ. Kirova, Boiadjieva Ε., (2011). Απόψεις Science εκπαιδευτικών στο κονστρουκτιβιστικό µαθησιακό περιβάλλον στο βουλγαρικό σχολείο. Chemistry 20, [στη βουλγαρική] [10] Tafrova-Grigorova, А., Ε. Boiadjieva, Ι. Emilov, Μ. Kirova, (2012). Στάσεις Επιστήµη των δασκάλων απέναντι κονστρουκτιβιστική περιβάλλον: А βουλγαρική υπόθεση. Βαλτικής περιοδικό της επιστηµονικής εκπαίδευσης 11, [11] Tafrova-Grigorova, Α., Μ. Kirova, Boiadjieva Ε., (2011). Πεποιθήσεις Science εκπαιδευτικών για την επιστηµονική παιδεία. Chemistry 20, [12] Peitcheva-Forsyth, R. (2012). Κράτος της ενσωµάτωσης των ΤΠΕ στη βουλγαρική Γυµνάσια - η προοπτική του ερευνητή. Άγιος Κλήµης της Αχρίδας Εκδοτικός Οίκος. [13] Kirova, Μ., Ε. Boiadjieva, R. Peitcheva-Forsyth (2012). Τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών στην επιστηµονική εκπαίδευση: αρµοδιότητες και τις πεποιθήσεις της βουλγαρικής εκπαιδευτικών. Chemistry 21, 282 µε 295.

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 (5η ανακοίνωση) Αρ.Πρωτ.183708/Δ2/13-11-2014/ΥΠΑΙΘ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Μεθοδολογία:

Διδακτική Μεθοδολογία: Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014, Αθήνα Διδακτική Μεθοδολογία: Σχεδιασμός - Διεξαγωγή και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας Εισηγητής: Δρ. Ιγνάτιος Καράμηνας Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ Εκπαιδευτής Ενηλίκων Επιστ. Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Όμιλος Εκπαιδευτικών Χρηστών Πληροφορικής Τεχνολογίας Κύπρου «Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 08:30-13:30 Α107 Χορηγοί: «Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πειραιάς 5 Νοεμβρίου 2012 Αρ. Πρωτ. 20126093 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «BRINGING EUROPE TO SCHOOL TEACHERS (B.E.S.T.)» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Φιλοσοφία του προγράμματος MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Η Κυπριακή κοινωνία, πολυπολιτισμική εκ παραδόσεως και λόγω ιστορικών και γεωγραφικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης Εκπονώ διπλωματική ερευνητική εργασία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: αυτό είναι εκπαιδευτική έρευνα; κι αν ναι, τι έρευνα είναι; Αντώνης Λιοναράκης 7-8 Ιουνίου 2008 Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Σπουδές.....5 Απορρόφηση των Αποφοίτων του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ Open Discovery Space «Ανοιχτές Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ AΡΙΣΣΤΤΟΤΤΕΕΛΕΕΙ ΙΟ ΠΑΝΕΕΠΙ ΙΣΣΤΤΗΜΙ ΙΟ ΘΕΕΣΣΣΣΑΛΟΝΙ ΙΚΗΣΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Διευθυντής Εργαστηρίου : Καθηγητής Ηρακλής Ρεράκης

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάκαμψη προϋποθέτει ψηφιακές δεξιότητες... από όλους

Η ανάκαμψη προϋποθέτει ψηφιακές δεξιότητες... από όλους Η ανάκαμψη προϋποθέτει ψηφιακές δεξιότητες... από όλους Μαρία Καραβελάκη Διευθύνουσα Σύμβουλος INTE*LEARN Μάιος 2010 e-skills week 2010 conference Περιεχόμενα Σύντομη παρουσίαση της εταιρίας INTE*LEARN

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΜΕΣΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΜΕΣΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητε ς-ικανότητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) «ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2013 Εισαγωγή Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ιδιαιτέρα ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, η δια βίου μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλίες για την κατάρτιση καθηγητής χηµείας στην Ιταλία: Σηµαντικές Μαρτυρίες

Πρωτοβουλίες για την κατάρτιση καθηγητής χηµείας στην Ιταλία: Σηµαντικές Μαρτυρίες Πρωτοβουλίες για την κατάρτιση καθηγητής χηµείας στην Ιταλία: Σηµαντικές Μαρτυρίες Maria Maddalena Carnasciali, Laura Ricco Τµήµα Χηµείας και Βιοµηχανικής Χηµείας - Πανεπιστήµιο της Γένοβας (Ιταλία) marilena@chimica.unige.it

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

1 ος Άξονας: Σύνδεση με ΑΕΙ και ΠΙ

1 ος Άξονας: Σύνδεση με ΑΕΙ και ΠΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (Βασικοί άξονες) Κατά την άποψή μας, η αναβάθμιση του ρόλου της Δημόσιου Σχολείου προϋποθέτει την ύπαρξη ειδικών Πειραματικών Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ.

Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Η ιστορία του Το Τµήµα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως µέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ  Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" ιευθύντρια:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Distance Education Unit

Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Distance Education Unit Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Distance Education Unit Δημόσια Υγεία (18 ΜΗΝΕΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚO) Περιγραφή Στόχος του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών Δημόσια Υγεία είναι να δώσει στους φοιτητές την ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Iδρύματος Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου είναι να διασυνδέσει όλα τα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε ένα εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΙΙI)»

ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΙΙI)» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το ετήσιο πρόγραμμα εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή, Λογοθεραπεία & Συμβουλευτική που υλοποιείται από το Εργαστήριο Λογοθεραπείας

Διαβάστε περισσότερα

«Εκπαίδευση Επαγγελματιών Κοινωνικής Πρόνοιας σε Συμβουλευτικές Δεξιότητες και Ενίσχυση της Επαγγελματικής τους Ταυτότητας»

«Εκπαίδευση Επαγγελματιών Κοινωνικής Πρόνοιας σε Συμβουλευτικές Δεξιότητες και Ενίσχυση της Επαγγελματικής τους Ταυτότητας» Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Συμμετοχής Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εκπαίδευση Επαγγελματιών Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό πλαίσιο για την οργάνωση της συνεχούς κατάρτισης του προσωπικού διεύθυνσης

Γενικό πλαίσιο για την οργάνωση της συνεχούς κατάρτισης του προσωπικού διεύθυνσης Ευρωπαϊκά Σχολεία Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Αριθ. : 2010-D-531-el-5 Πρωτότυπο : FR Γενικό πλαίσιο για την οργάνωση της συνεχούς κατάρτισης του προσωπικού διεύθυνσης Εγκριθέν από το Ανώτατο Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή»

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» Κλινική Διατροφή Διατροφή & Άσκηση Διατροφή & Δημόσια Υγεία [2012] Ε Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος

Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος Παρασκευή 28 /3/2014, ώρα 16.30 μέχρι 21.30 & Σάββατο 29/3/2014, ώρα 9.00 μέχρι 14.00 Πληροφορίες: Γιάννης Σ. Τσακιράκις Καθηγητής Εφαρμογών Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη»

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα ευτέρα 17 εκεµβρίου 2007 ΤΕΙ Λαµίας Η εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και η έννοια της Πολυµορφικότητας Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Έρευνα (2007),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΙ46941Δ-ΠΑ6 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΔΑ: ΒΕΥΙ46941Δ-ΠΑ6 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ (έως 16) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π129_04-02-2013 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/NΣΗ : ΑΧΙΛΛΕΩΣ 37 Τ.Κ 10436 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210 5238973-210 5121399 6932798177 FAX: 210 5202798-210 5121399 ΗΛΕΚΤ/ΚΗ ΣΕΛΙΔΑ: http://www.oltee.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες»

«Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες» Οδηγός Σπουδών 2015 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες» ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Εισαγωγικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) Γιατί στο Νεάπολις Επιλέγοντας το Πανεπιστήμιο Νεάπολις γίνεσαι μέλος μιας ζωντανής κοινότητας που αποτελείται από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και από ακαδημαϊκό προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Πληροφορικής Σπουδές...... 4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους του Τμήματος Πληροφορικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 8 ακαδημαϊκά εξάμηνα = 4 έτη Φιλοσοφία 12 μαθήματα από τους εξής κλάδους: Φιλοσοφία της Επιστήμης Πολιτική Φιλοσοφία Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Νεότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. elearning. Διαδικτυακά μαθήματα για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. elearning. Διαδικτυακά μαθήματα για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ elearning Διαδικτυακά μαθήματα για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΑΘΗΝΑ 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Το διαδικτυακό μάθημα «Οι τεχνολογίες Web

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 26 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τουριστική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό)

Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό) Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό) Περιγραφή: Το πρόγραμμα προσφέρει προχωρημένου επιπέδου γνώση σε όλους τους σημαντικούς τομείς της Επιστήμης των Υπολογιστών, όπως σύγχρονα δίκτυα, βάσεις δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα ΛΕΩΝΙΔΑΣ Λ. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης: Οικ. Κατάσταση: Τόπος Γέννησης: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 12 Σεπτεμβρίου 1976 Έγγαμος με ένα παιδί Καβάλα modip-tech@duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου Επιμορφωτικό Εργαστήριο «Καλές πρακτικές αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου: Η αναζήτηση Περιεχομένου και η δημοσίευση πρακτικών που το αξιοποιούν στο Φωτόδενδρο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σχολή Επιστημών Υγείας & Αγωγής Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» 2015 Κλινική Διατροφή Διατροφή & Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), η οποία προέκυψε ύστερα από την ενοποίηση της ΕΣΔΔ και της ΕΣΤΑ (Ν. 3966/ΦΕΚ 118/τ. Α /24-5-2011

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειρήνη Τζοβλά, Δασκάλα ΣΧΟΛΕΙΟ 4 ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης Πεύκη, Φεβρουάριος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014 Χώρος Διεξαγωγής OTΕAcademy* Δ/νση Πέλικα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ IMPROVE 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ IMPROVE 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ IMPROVE 1 1 Εισαγωγή Το IMPROVE Improving Validation of Not-Formal Learning in European Career Guidance Practitioners 510640-LLP-1-2010-1-IT-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου, Συντονίστρια ΠΕ/ΕΑΑ, ΠΙ aravella@cytanet.com.cy zachariou.a@cyearn.pi.ac.cy Ημερίδα: Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα

ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα Αντώνιος Τζες Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµατος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή. 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες

Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή. 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή Το σεμινάριο παρουσιάζει τις βασικές αρχές σχεδίασης και ανάπτυξης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. Εστιάζει επίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ucy.ac.cy/~kedima.

http://www.ucy.ac.cy/~kedima. http://www.ucy.ac.cy/~kedima. Δομή και Στόχοι Mε απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, στις 30 Αυγούστου 2002, ιδρύθηκε το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας. Το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού DG Education and Culture Leonardo Εταιρικές Σχέσεις Centro Andaluz de Programas Europeos - SPAIN ΕΡΓΟΝ Κ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Σάββατο 20 - Κυριακή 21 Μαρτίου 2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δρ Μπρίνια Βασιλική

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Σάββατο 20 - Κυριακή 21 Μαρτίου 2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δρ Μπρίνια Βασιλική Επιμορφωτικό σεμινάριο υποψηφίων ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Metropolitan Hotel Σάββατο 20 - Κυριακή 21 Μαρτίου 2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Προσκεκλημένη εισηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΚΩΜΑΪΤΗΣ. Βιογραφικά στοιχεία. Καθηγητής, Πρόεδρος Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων

ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΚΩΜΑΪΤΗΣ. Βιογραφικά στοιχεία. Καθηγητής, Πρόεδρος Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΚΩΜΑΪΤΗΣ Καθηγητής, Πρόεδρος Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων Βιογραφικά στοιχεία Σπουδές στο Χηµικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Μεταπτυχιακές σπουδές, ιδακτορικό ίπλωµα (Ph D)

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού www.hcc.edu.gr οργανώνει από το 2000 σε σταθερή βάση, κάθε φθινόπωρο, άνοιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ 1.Επικαιροποιημένα στοιχεία του ΕΚΦΕ. Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Είδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 82 ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ε Ν O Τ Η Τ Α Γ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ι. ΘΕΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚOΤΗΤΑΣ 83 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Ι. Θ Ε Μ Α Τ Α Ε Ι Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Σ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Θ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκεκριµένη Μισθοδοτική Κλίµακα: Α8: 17.946, 18.823, 19.700, 20.577, 21.454, 22.331, 23.208, 24.085, 24.962, 25.839, 26.716, 27.

Εγκεκριµένη Μισθοδοτική Κλίµακα: Α8: 17.946, 18.823, 19.700, 20.577, 21.454, 22.331, 23.208, 24.085, 24.962, 25.839, 26.716, 27. ΠΙΝΑΚΑΣ (Κανονισµός 2) Σχέδια Υπηρεσίας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού ΕΙ ΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ (Θέση Πρώτου ιορισµού) (Ειδικότητες: Kωφών, Tυφλών, Ειδικών Μαθησιακών Νοητικών Λειτουργικών και Προσαρµοστικών

Διαβάστε περισσότερα