ιεθνής Αφηρηµένο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιεθνής kirova_m@abv.bg,a_grigorova@yahoo.com,kolevamilena@hotmail.com Αφηρηµένο"

Transcript

1 Εκπαίδευση Χηµεία εκπαιδευτικών: Βουλγαρικά Πραγµατικότητα 1 Milena Kirova, 1Adriana Tafrova - Grigorova, 2Milena Koleva 1 Εργαστήριο Έρευνας για την Εκπαίδευση Χηµεία και Ιστορία και Φιλοσοφία της Χηµείας (Βουλγαρία), 2 Τεχνικό Πανεπιστήµιο του Γκάµπροβο (Βουλγαρία) Αφηρηµένο Η κατάσταση της τέχνης της εκπαίδευσης χηµείας των εκπαιδευτικών στη Βουλγαρία συζητείται στο παρόν έγγραφο. Μια σύντοµη επισκόπηση της επαγγελµατικής εξέλιξης της επιστήµης των εκπαιδευτικών προτείνεται. Η οργάνωση της αρχικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών της επιστήµης στα πανεπιστήµια περιγράφεται, καθώς και τη συνεχή επιµόρφωση των καθηγητών. Ορισµένα προβλήµατα και τις προτεραιότητες της πολιτικής για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών περιγράφονται και σχολιάζονται. Οι δραστηριότητες και οι επιπτώσεις τους στο πλαίσιο της Χηµείας είναι όλο σχέδιο για το δίκτυο έχουν αναφερθεί. Οι έρευνες για τα συµφέροντα και την επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών της Βουλγαρίας και των αποτελεσµάτων του έργου δείχνουν ότι υπάρχει ανάγκη για πρόσθετη εκπαίδευση για την εφαρµογή του µαθητοκεντρική µεθοδολογία στη διδασκαλία της χηµείας. Μερικές συστάσεις για εθνική πολιτική για το δάσκαλο αρχική και συνεχή κατάρτιση Προτείνονται. 1Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών: πολιτική και πραγµατικότητες Βουλγαρική κρατική πολιτική που σχετίζονται µε την κατάρτιση των εκπαιδευτικών αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Ο συντονισµός των δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε το σχεδιασµό, την οργάνωση της εκπαίδευσης και της βελτίωσης των προσόντων των εκπαιδευτικών γίνεται από την αναγνώριση και Σταδιοδροµίας ιεύθυνσης Ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας και Επιστηµών. Είναι υπεύθυνη για τις πράξεις που αναφέρονται στην ανάπτυξη και την εφαρµογή της κρατικής πολιτικής σχετικά µε τα προσόντα και την εξέλιξη της σταδιοδροµίας του διδακτικού προσωπικού. Οι εκπαιδευτικές και τα προσόντα των δραστηριοτήτων που εκτελούνται από ιδρύµατα ή εξειδικευµένες µονάδες που διαπιστεύτηκε από το Εθνικό Αξιολόγηση και ιαπίστευση του Οργανισµού [1]. Τα θέµατα και οι προκλήσεις της κατάρτισης των εκπαιδευτικών και των προσόντων είναι ένα ιδιαίτερο θέµα συζήτησης µεταξύ των βουλγαρικών οργανισµών στο πλαίσιο της συνεχούς (άνω των 20 ετών), τη µεταρρύθµιση της βουλγαρικής παιδείας. Ως αποτέλεσµα αυτής της µεταρρύθµισης και κυρίως από την πλευρά της που σχετίζονται µε τη χρηµατοδότηση του σχολικού συστήµατος (ξεκίνησε το 2007), ορισµένες πτυχές της τρέχουσας πολιτικής των προσόντων των εκπαιδευτικών φαίνεται να µην είναι αποτελεσµατική. Το πρώτο αφορά τα συνεχή επιµόρφωση των καθηγητών. Τα αποτελέσµατα της TALIS διεθνή έρευνα που πραγµατοποιήθηκε από τον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης / ΟΟΣΑ / δείχνουν ότι Βουλγαρία, Μαζί µε την ΣλοβακίαΤης Πολωνίας και της Ισπανίας Ιταλία είναι µεταξύ των χωρών µε το υψηλότερο ποσοστό των εκπαιδευτικών που είναι κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου. Παιδαγωγική κατάρτιση που προσφέρεται σε πανεπιστηµιακό επίπεδο είναι προφανώς ανεπαρκής για την επιτυχή επαγγελµατική υλοποίησή τους. Η ταχεία ανάπτυξη της επιστήµης, της τεχνολογίας και των καινοτοµιών απαιτούν επαρκή προσόντα των διδασκόντων για την κάλυψη των συνεχώς

2 διευρυνόµενη γκάµα των αναγκών των µαθητών [2].Μια µελέτη που πραγµατοποιήθηκε τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2013, από το Πανεπιστήµιο από Κόσµος και Οικονοµία Home µεταξύ 228 διευθυντών σχολείων και 998 εκπαιδευτικοί δείχνουν ότι το ήµισυ των δασκάλων δεν έχουν επίπεδο προσόντων και κάθε δεύτερη δάσκαλος κατέχει µόνο ελάχιστο απαιτούµενο προσόν και δεν εµπλέκεται σε ένα follow-up ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση. Τα πέντε επίπεδα προσόντων δεν είναι υποχρεωτικά και καλύπτονται µετά από ένα ορισµένο ποσό της εργασιακής εµπειρίας έχει επιτευχθεί [3]. Η χαµηλή και ανεπαρκής υλικά κίνητρα για την επαγγελµατική αναβάθµιση είναι ένα άλλο πρόβληµα που σχετίζεται µε τα κίνητρα των εκπαιδευτικών: τα κονδύλια που διατίθενται για το σκοπό αυτό το ποσό σε µόλις 0,8% του συνόλου του ταµείου µισθό. Σύµφωνα µε την προαναφερόµενη έρευνα το 71% όλων των καθηγητών δεν είναι ικανοποιηµένοι µε την πληρωµή τους. Η πιο ικανοποιηµένοι είναι η οµάδα των νέων εκπαιδευτικών ηλικίας κάτω των 25 (το ποσοστό τους είναι 55%), ωστόσο, είναι η µικρότερη οµάδα στην συντεχνία των δασκάλων. Όσοι ηλικίας 56 + οι οποίοι αποτελούν το µεγαλύτερο τµήµα της συντεχνίας είναι οι πιο δυσαρεστηµένοι [4]. Το επόµενο σοβαρό πρόβληµα της βουλγαρικής κρατικής πολιτικής σχετίζεται µε τους νέους εκπαιδευτικούς.μια έρευνα που έγινε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκαλύπτει ότι µόνο τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες διαθέτουν εξειδικευµένα προγράµµατα για την εισαγωγή των νεοδιορισθέντων εκπαιδευτικών. Βουλγαρία είναι µεταξύ εκείνων που δεν έχουν τέτοια προγράµµατα. Νέοι εκπαιδευτικοί χρειάζονται τη συνεχή υποστήριξη των ανώτερων εκπαιδευτικών για τουλάχιστον ένα έτος που θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν κάποιες πρακτικές δεξιότητες στη διδασκαλία και να κάνουν αποτελεσµατική σύνδεση µε τους µαθητές και parents.a κατάσταση που εµποδίζουν την προοπτική της γρήγορης επαγγελµατικής ανάπτυξης φαίνεται να είναι η ρήτρα η οποία απαιτεί εργασιακή εµπειρία τουλάχιστον δέκα χρόνια ως προϋπόθεση για την απόκτηση της ιδιότητας του "ανώτερος εκπαιδευτικός"»[2]. Ένα σηµαντικό πρόβληµα στην πολιτική προσόντων των εκπαιδευτικών φαίνεται να είναι η έλλειψη παρούσας ανάλυσης ηµέρας σχετικά µε τους συγκεκριµένους τύπους σε υπηρεσία µαθήµατα που απαιτούνται από τους εκπαιδευτικούς. Η συνήθης πρακτική είναι να προσφέρει µια λίστα µε τα µαθήµατα που, όπως συµβαίνει συχνά, επιλέγονται από τον διευθυντή του σχολείου [4]. 2 Εκπαίδευση Science Teachers Επισήµως κατάρτιση των καθηγητών θετικών επιστηµών, συµπεριλαµβανοµένων των εκπαιδευτικών Χηµείας, ξεκίνησε τη δεκαετία του '30 του περασµένου αιώνα. Μέσα σε µια περίοδο περίπου 20 χρόνια το µόνο θεσµικό όργανο του κράτους που επιτρέπεται σε νοµική κατάρτιση των εκπαιδευτικών Χηµείας Βουλγαρία ήταν Σοφία State University. Αργότερα, το 60-'70, ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση των εκπαιδευτικών έγινε µέρος της χηµικής εκπαίδευσης σε άλλα πανεπιστήµια, όπως Plovdiv Πανεπιστήµιο,Shumen Πανεπιστήµιο και το κ.λπ. Σήµερα καθηγητές χηµείας στο Βουλγαρία εκπαιδεύονται σε τέσσερα κρατικά πανεπιστήµια: Σοφία Πανεπιστήµιο,Plovdiv Πανεπιστήµιο,Shumen Πανεπιστήµιο και της Νοτιοδυτικής Πανεπιστήµιο του Blagoevgrad. 2.1 Αρχικής Κατάρτισης Εκπαιδευτικών Πανεπιστήµια της Βουλγαρίας προσφορά Αρχικής Κατάρτισης Εκπαιδευτικών Χηµείας το Bachelor και τα προγράµµατα Μάστερ. Πτυχιακές σπουδές Bachelor έµφαση στη γνώση του θέµατος, παιδαγωγική κατάρτιση και πρακτική εµπειρία του σχολείου. Οι µελλοντικοί εκπαιδευτικοί που συµµετείχαν σε συνδυασµένη διπλή προπτυχιακά προγράµµατα: της χηµείας και της φυσικής, της χηµείας και της πληροφορικής, της χηµείας και της βιολογίας. Πανεπιστήµια Σοφία και Shumen προσφορά ταυτόχρονη βαθµό για τους εκπαιδευτικούς µόνο στη Χηµεία. Τα περισσότερα από τα

3 µαθήµατα είναι πρόσωπο µε πρόσωπο και πλήρους απασχόλησης, αλλά µερικοί από αυτούς χρησιµοποιούν blended learning, e-learning και πρόσωπο µε πρόσωπο. Εκπαιδευτικό περιεχόµενο για τους καθηγητές Χηµείας περιλαµβάνει γενικά µαθήµατα και µαθήµατα πυρήνα, µέσω του οποίου οι µελλοντικοί εκπαιδευτικοί να αποκτήσουν γνώσεις στη σύγχρονη εκπαίδευση χηµεία και τις δεξιότητες για να εργαστούν σε πραγµατικές συνθήκες το σχολείο. Πτυχιακά προγράµµατα Bachelor που επιµόρφωση των εκπαιδευτικών σε δύο θεµατικές ενότητες περιλαµβάνουν βασικές και γενικές µελέτες καθώς και την κατάρτιση στην παιδαγωγική, την ψυχολογία, τη θεωρία, τη µεθοδολογία και την εφαρµογή των δύο θεµάτων. Εκπαίδευση στο πτυχίο καταλήγει µε εξετάσεις κατάσταση τόσο µεγάλες, π.χ. βαθµούς χηµείας και της φυσικής? χηµείας και της πληροφορικής ή της χηµείας και της βιολογίας. Μαθήµατα µεταπτυχιακού τίτλου σε γενικές γραµµές πρόκειται για εν ενεργεία εκπαιδευτικούς? Ωστόσο, η επιµόρφωση είναι επίσης διαθέσιµο για τους υποψηφίους που δεν συµµετέχουν σε ενεργό διδασκαλία. Μεταπτυχιακού διπλώµατος σε Καθηγήτρια Χηµείας παραδέχονται εκπαιδευτικούς µε πτυχίο στη χηµεία ή άλλα µαθήµατα που περιλαµβάνουν τη χηµεία που βασίζονται βασικά θέµατα όπως Χηµείας, Χηµικών Μηχανικών, Αγροτική επιστήµης, της φαρµακολογίας, φοιτητές οδοντιατρικής κλπ. ιατρικής απόφοιτος µε κρατική πρακτική εξέταση και διατριβή Μάστερ στην εκπαίδευση χηµεία. Οι επιτυχόντες αποφοίτους απονέµεται µεταπτυχιακό " άσκαλος της χηµείας". Ως µαθήµατα πτυχίο Master στοχεύουν στη διεύρυνση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εν ενεργεία εκπαιδευτικούς και την εξοικείωσή τους µε τις τελευταίες τάσεις στη διδασκαλία της χηµείας, επίσης, να περιλαµβάνουν ειδικά θέµατα όπως η χηµεία για το σχολείο, Χηµεία και την κοινωνία, Ιστορία και φιλοσοφία της χηµείας, σχολική τεκµηρίωση και τα πρότυπα για την εκπαίδευση χηµεία, Ρητορική, έννοιες και θεωρίες Χηµείας, Σχολή αξιολόγησης κλπ. Προϋπηρεσιακής κατάρτισης των εκπαιδευτικών εστιάζεται στις σύγχρονες εκπαιδευτικές στρατηγικές και προσεγγίσεις, η έµφαση είναι στην έρευνα και την προσανατολισµένη στα προβλήµατα διαδραστικές µεθόδους. Ελάχιστο ποσό µαθήµατα που απαιτούνται για την απόκτηση του "δασκάλου" προσόντα ρυθµίζεται από το νόµο. Χηµεία καθηγητές είναι να καλύψει µεγάλο αριθµό θεµάτων χηµικών, αλλά και τα θέµατα της παιδαγωγικής, παιδαγωγικής ψυχολογίας, της παιδαγωγικής κατάρτισης της χηµείας, των οπτικοακουστικών µέσων και της τεχνολογίας των πληροφοριών στην διδασκαλία της χηµείας καθώς και οικοτροφείο. Θα µπορούσε επίσης να επιλέξουν για επιπλέον µαθήµατα, όπως βιοχηµικές εξετάσεις Achievement, Παιδαγωγικό reaserch, τα καθήκοντα Χηµικών κλπ. Να εξοικειωθούν µε τις δυνατότητες που προσφέρει η χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην εκπαίδευση χηµεία, µπορούν επίσης να µάθουν πώς να αναπτύξουν εξατοµικευµένες λογισµικό και απασχολούν το στην πρακτική τους. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους είναι κάποιοι µαθητές να συµµετέχουν ενεργά σε ερευνητικά έργα τόσο στον τοµέα της επιστήµης της χηµείας και της εκπαίδευσης. Οι µαθητές σε µαθήµατα µεταπτυχιακού τίτλου για τους εκπαιδευτικούς πρέπει να διεξάγουν τη δική τους έρευνα στη διδασκαλία της χηµείας, ενώ προετοιµάζει τη διατριβή τους. 2.2 Σε ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση των εκπαιδευτικών Επαγγελµατική αναβάθµιση της κατάρτισης είναι συνέχεια της συνεχούς µάθησης που περιλαµβάνει διάφορες µορφές της µεταπτυχιακής εκπαίδευσης και στοχεύει στην αύξηση της επαγγελµατικής απόδοσης των εκπαιδευτικών, καθηγητών χηµεία που περιλαµβάνονται. Όλες οι µέθοδοι, οι προϋποθέσεις και η χρηµατοδότηση της κατάρτισης των εκπαιδευτικών στην υπηρεσία ρυθµίζονται από το νόµο. Η ενδοϋπηρεσιακή επιµόρφωση των εκπαιδευτικών επηρεάζεται κατά κύριο λόγο σε ιδρύµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ή σε εξειδικευµένες υπηρεσίες τους. Τρία πανεπιστήµια της Βουλγαρίας: Σοφία Πανεπιστήµιο,Plovdiv Πανεπιστήµιο και το Θρακικό

4 Πανεπιστήµιο της Στάρα Ζαγόρα προβεί σε ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε διάφορες τάσεις και σε ετήσια βάση. Εκτός από εξειδικευµένα µαθήµατα διεξάγονται σε πανεπιστηµιακά τµήµατα, οι εκπαιδευτικοί µπορούν να αποκτήσουν τα επαγγελµατικά επίπεδα προσόντων από πέντε σε µία σχετικά µε τους λόγους που µελετήθηκαν µαθήµατα και πραγµατοποίησε εξετάσεις? Τα επίπεδα ένα και δύο που αποκτήθηκαν µετά από µια υπεράσπιση της έγγραφα διατριβή. Πρόσβαση στην ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση εξαρτάται από τις διοικήσεις διευθυντή του σχολείου. Οι κατ 'εξουσιοδότηση προϋπολογισµοί των σχολείων περιλαµβάνουν κονδύλια για τη χρηµατοδότηση της κατάρτισης των εκπαιδευτικών, ωστόσο τα ποσά αυτά είναι πολύ περιορισµένες και ως εκ τούτου χρησιµοποιείται για να υποστηρίξει µέρος του διδακτικού προσωπικού, ενώ θα παρακολουθήσουν µαθήµατα κατάρτισης. Απόκτηση επαγγελµατικών προσόντων των επιπέδων είναι δυνατόν µε τη συγκατάθεση του διευθυντή του σχολείου και τη θετική αναφορά για λογαριασµό των περιφερειακών επιθεωρήσεων της εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών βραχυπρόθεσµες σειρές µαθηµάτων από 8 έως 16 ώρες για τους καθηγητές χηµείας πραγµατοποιήθηκαν σε θέµατα όπως «Τεχνολογίες Πληροφορικής στην διδασκαλία της χηµείας", "Interactive µεθόδους στην διδασκαλία της χηµείας", "εκπαιδευτικά πρότυπα, προγράµµατα σπουδών και τους στόχους στον τοµέα της εκπαίδευσης χηµεία»,«ενεργητική µάθηση στις φυσικές επιστήµες - φυσικά, χηµικά και βιολογικά πειράµατα στον τοµέα της εκπαίδευσης»,«αξιολόγηση της ποιότητας της διδασκαλίας στην εκπαίδευση της επιστήµης "," χηµικά πειράµατα "," Σχεδιασµός και ανάπτυξη δοκιµών επίτευγµα "," Στρατηγικές για και προσεγγίσεις για την ολοκληρωµένη εκπαίδευση στο θέµα "," Άνθρωπος και Φύση "," προβληµατισµός και φυσικών επιστηµών µάθησης "κλπ. Εκτός από αυτές τις µορφές των προσόντων υπάρχουν διάφορες άλλες πηγές όπως τα ειδικά προγράµµατα, τα έργα, ιστοσελίδες και ιδιωτικών φορέων που προσφέρουν ευκαιρίες για τη βελτίωση της επάρκειας διδασκαλίας σε φυσικές επιστήµες. Από Αύγουστο 2013 Υπουργείο Παιδείας και Επιστηµών, σε συνεργασία µε άλλους κρατικούς θεσµούς έχει ξεκινήσει το έργο «Κατάρτιση του Παιδαγωγικού Εµπειρογνωµόνων», που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης [5]. Ο στόχος του έργου είναι να εκπαιδεύσει πάνω από εκπαιδευτικοί από το τέλος του 2014, η οποία ανέρχεται στο 80% του συνολικού αριθµού των εκπαιδευτικών, έτσι ώστε να βελτιώσουν τα προσόντα τους. Η εστίαση είναι στην παιδαγωγική εµπειρογνώµονες, οι οποίοι διορίζονται σε θέσεις που είναι νέα για το εκπαιδευτικό σύστηµα, αλλά και οι εκπαιδευτικοί που επανέλθει το προσωπικό του σχολείου µετά από συνεχείς άδεια (άνω των δύο ετών), ή µετά τη λήξη της διδακτική εµπειρία στο σχετικό αντικείµενο για περισσότερο από δύο χρόνια. Μεταξύ των web sites και portals που παρέχουν ευκαιρίες για την ενίσχυση της ικανότητας διδασκαλίας αξίζει να αναφέρουµε Εθνική Εκπαιδευτική Πύλη και καινοτόµοι εκπαιδευτικοί Network (Тeacher.bg) - η Teacher.bg εικονικό σχολείο προσφέρει δωρεάν on-line εκπαίδευση σε σχέση µε τις state-of-the-art τεχνολογίες, µεθόδους και προγράµµατα που αφορούν την εισαγωγή του ηλεκτρονικού περιεχοµένου της διδασκαλίας στην τάξη σε όλους τους δασκάλους εγγραφεί στο ίκτυο [1]. 3 Κατάρτιση Εκπαιδευτικών Χηµείας: Οπτική γωνία των εκπαιδευτικών 3.1 Μελέτες απόψεις των εκπαιδευτικών Χηµείας» Μια ολοκληρωµένη µελέτη της προϋπηρεσιακή και ενδοϋπηρεσιακή χηµεία των εκπαιδευτικών απόψεων και προτιµήσεων δεν έχει διεξαχθεί στο Βουλγαρία. Ωστόσο, µια δηµοσκόπηση που διεξήχθη µεταξύ των οποίων περιγράφει διάφορες πτυχές:

5 Φιλοσοφικές και παιδαγωγικές απόψεις του εποικοδοµητικό περιβάλλον µάθησης στην τάξη [6-10] - αποτελέσµατα υποδεικνύουν την ανάγκη περαιτέρω εξειδίκευσης του προσωπικού στην υπηρεσία των εκπαιδευτικών που είναι να προσανατολίζεται στην εφαρµογή του κονστρουκτιβισµού προσεγγίσεων και µεθόδων, όπως το πρόβληµα µε βάση την προσέγγιση, η οµαδική εργασία, εργασία σε µικρές οµάδες, οµαδικά και ατοµικά µάθησης σε µια τάξη. Αυτό µε τη σειρά του απαιτεί την ενηµέρωση των πανεπιστηµιακών προγραµµάτων σπουδών για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών? Οι δυνατότητες για την ενίσχυση της επιστηµονικής παιδείας των µαθητών µέσω της µάθησης της χηµείας [11] - σηµειώνεται ότι η χηµεία του περιεχοµένου θέµα στα βουλγαρικά σχολεία προσανατολίζεται περισσότερο στην θεωρητική παρά πρακτική γνώση. Μια έρευνα δείχνουν ότι οι καθηγητές ενδιαφέρονται για µια ποικιλία των σύγχρονων επιστηµονικών θεµάτων, όπως η περιβαλλοντική χηµεία, τα νέα υλικά, οι νανοτεχνολογίες, τα τρόφιµα και την υγεία, πράσινη χηµεία, κλπ. Οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι το πρόγραµµα σπουδών θα πρέπει να βελτιωθεί κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται πιο πραγµατική ζωή γνώσεων, πειραµατικές εργασίες και τις βασικές ικανότητες, και, συνεπώς, για την ενίσχυση της µεγαλύτερης επιστηµονικής παιδείας των µαθητών. Εφαρµογή των ΤΠΕ στη σχολική εκπαίδευση της επιστήµης - µελέτες δείχνουν ότι υπάρχει σοβαρή ανάγκη αναβάθµισης των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών στο συγκεκριµένο τοµέα [12, 13]. Οι καθηγητές Χηµείας κίνητρα και αποφασισµένοι για την αναβάθµιση των ΤΠΕ αρµοδιοτήτων τους. Ως εκ τούτου, είναι πολύ σηµαντικό να αξιολογήσει το σηµερινό επίπεδο των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών στην εφαρµογή των ΤΠΕ, έτσι ώστε να καθοριστούν οι ανάγκες για τη βελτίωση των προσόντων τους. Ένα σύστηµα για την αξιολόγηση ικανοτήτων των εκπαιδευτικών χηµεία»µε βάση τις κατευθυντήριες γραµµές για τις ΤΠΕ πρότυπα αξιολόγησης αρµοδιότητα της UNESCO έχει αναπτυχθεί από το εργαστήριο έρευνας για την εκπαίδευση χηµεία και την ιστορία και τη φιλοσοφία της Χηµείας στο Σοφία Πανεπιστήµιο. Αυτή η αξιολόγηση σύστηµα µπορεί επίσης να εφαρµοστεί µε επιτυχία για την εκπαίδευση των φοιτητών, µελλοντικών εκπαιδευτικών στη Χηµεία. 3.2 Ο αντίκτυπος του έργου για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών Στο πλαίσιο της τρέχουσας εικόνας που περιγράφεται παραπάνω θέµατα κατάρτισης των εκπαιδευτικών χηµείας επικεντρώνεται ένα µεγάλο µέρος των δραστηριοτήτων του έργου Chemistry Network κατά το δεύτερο έτος του έργου. Στόχος τους ήταν: Για να διευκρινιστούν τα προβλήµατα που σχετίζονται µε την χηµεία της κατάρτισης των εκπαιδευτικών µέσα από την οπτική γωνία των εκπαιδευτικών και των εµπειρογνωµόνων που συµµετέχουν σε δραστηριότητες κατάρτισης των εκπαιδευτικών, προσφέροντας φόρουµ για συζητήσεις και ανταλλαγές απόψεων, όχι µόνο σε εθνικό, αλλά σε διεθνές επίπεδο, επίσης? Για να συζητήσουν πιθανούς τρόπους για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών γενικά και Χηµείας κατάρτισης των εκπαιδευτικών, ιδίως, λαµβάνοντας υπόψη τη γνώµη των εκπαιδευτικών. Το πρώτο βήµα ήταν να συµβάλει στη συλλογή της δηµοσίευσης στο φόρτωµα κατάρτιση των εκπαιδευτικών στη διαδικτυακή πύλη του έργου - τον αριθµό των βουλγαρικών εκδόσεων σε θέµατα κατάρτισης των εκπαιδευτικών έχει αναθεωρηθεί και το πιο σηµαντικό από αυτά έχουν αναρτηθεί στην πύλη να είναι µετρήσιµη από όλους τους εταίρους του έργου. Αναθεώρηση των εγγράφων επιτρέπεται εκπαιδευτικοί της Βουλγαρίας χηµείας και των εµπειρογνωµόνων που συµµετέχουν στο πρόγραµµα να εξοικειωθούν µε την εµπειρία των άλλων εταίρων στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών και να τις συζητήσουν κατά τη διάρκεια της Εθνικής εργαστηρίου για θέµατα κατάρτισης των εκπαιδευτικών Χηµείας. Επαγγελµατική υποστήριξη των νέων εκπαιδευτικών»(mentoring) είναι ένα από τα πιο σοβαρά προβλήµατα του βουλγαρικού

6 συστήµατος κατάρτισης. Πολιτική εταίρων για τους νέους εκπαιδευτικούς ήταν ιδιαίτερα αξιολογήθηκε ως καλή πρακτική. Οι εκπαιδευτικοί και των εµπειρογνωµόνων κρίσιµο σηµείο του άποψη, ωστόσο απευθυνόταν σε βουλγαρικά εκπαιδευτικής πολιτικής σχετικά µε τα άλυτα προβλήµατα της χηµείας των εκπαιδευτικών προσόντων στο πλαίσιο της εφαρµογής των ΤΠΕ στο σχολείο, η έλλειψη σύγχρονων κανονιστικών ρυθµίσεων για τους εκπαιδευτικούς»εκπαίδευση, η ανεπαρκής οικονοµική βοήθεια για τους εκπαιδευτικούς που έχει να προσφέρει για τη βελτίωση προσόντων κλπ. Οι συµµετέχοντες συµφώνησαν ότι ο ρόλος των εκπαιδευτικών στη σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία της χηµείας για την αύξηση του ενδιαφέροντος και των κινήτρων των µαθητών για το θέµα αυτό είναι ζωτικής σηµασίας. Για να το εκτελέσει, όµως, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αναπτύξουν διαρκώς παιδαγωγική και τις επικοινωνιακές τους ικανότητες, και ιδίως αυτές που σχετίζονται µε τη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Αυτό δηµιουργεί προβλήµατα σχετικά µε τα προσόντα και τη διεύρυνση των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών, όπως: Αναπτύσσοντας µια σύγχρονη αντίληψη και την επικαιροποίηση της βάσης κανονιστική ρύθµιση των δραστηριοτήτων των εκπαιδευτικών προσόντων µε τη µελέτη και τη χρήση εκπαιδευτικών γνώµη εσµευτική τις δραστηριότητες αυτές µε την κατάλληλη οικονοµικά κίνητρα, τα οποία θα παρακινήσουν τους εκπαιδευτικούς να βελτιώσουν τις παιδαγωγικές δεξιότητες τους. Η ανάπτυξη αποτελεσµατικών µαθήµατα κατάρτισης για την εξ αποστάσεως ή σε απευθείας σύνδεση εκπαίδευσης, η οποία θα ενισχύσει και θα παρακινήσει τους εκπαιδευτικούς να επεκτείνουν τις ικανότητές τους. Τα προβλήµατα παρουσιάστηκαν στους άλλους εταίρους του έργου κατά τη διάρκεια της ιακρατικής εικονική συνάντηση στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί της Βουλγαρίας χηµείας και εµπειρογνώµονες είχαν επίσης την ευκαιρία να συγκρίνουν διαφορετικά συστήµατα κατάρτισης των εκπαιδευτικών και να µάθετε κάποια παρόµοια προβλήµατα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. ιεθνές Συνέδριο για τα θέµατα κατάρτισης των εκπαιδευτικών Χηµείας που πραγµατοποιήθηκε στο Gabrovo ήταν λογικό Συνέχεια των δραστηριοτήτων του σχεδίου για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Περισσότεροι από 60 συµµετέχοντες από 11 ευρωπαϊκές χώρες συµµετείχαν στη διάσκεψη, µεταξύ των οποίων εκπρόσωποι των πανεπιστηµίων, σχολείων, εκπαιδευτικών και των δηµόσιων αρχών.κύριες θεµατικές ενότητες του συνεδρίου, όπως η πολιτική για την επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, Ορθές πρακτικές στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών, ΤΠΕ Εκπαιδευτικών ικανότητας, την εφαρµογή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση επιτρέπεται δάσκαλο να συνεχίσει τις συζητήσεις σχετικά µε τα θέµατα κατάρτισης των εκπαιδευτικών χηµείας που είναι ήδη σε διεθνές επίπεδο. Οι συµµετέχοντες κατέληξαν σε κοινά συµπεράσµατα ότι παρά τις διαφορές στα εκπαιδευτικά συστήµατα, υπάρχουν κοινά προβλήµατα επίσης. Παρά το γεγονός ότι κάποια πρακτική κατάρτιση των εκπαιδευτικών εγκατεστηµένοι σε διάφορες χώρες, υπάρχει µια κοινή ανάγκη σαφούς πολιτικής και τακτική δραστηριότητα στην επιστηµονική κατάρτιση των εκπαιδευτικών να εγγυηθούν τη συνεχή επαγγελµατική τους ανάπτυξη και, ως εκ τούτου, η υψηλή ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Παρουσιάστηκε από Βούλγαρους καθηγητές και εµπειρογνώµονες καλές πρακτικές σε θέµατα χρήσης των ΤΠΕ εφαρµογών, η ενσωµάτωση της επιστήµης στη χηµεία από διασκεδαστικά πειράµατα και "επιστηµονικά παιχνίδια ", και την ανάπτυξη των διαφόρων µορφών συλλογικής εργασίας ως σχολείο επιστηµονικά προγράµµατα, club δραστηριότητα κ.λπ., δηµιούργησε µια γέφυρα για τον θεµατικό τοµέα το τελικό σχέδιο είναι αφιερωµένη στην επιτυχή εµπειρίες και καλές πρακτικές για τη διδασκαλία της Χηµείας. Επίσης, συσχετίζονται µε στόχο σχέδιο για την ανάπτυξη της συνεργασίας µεταξύ καθηγητές πανεπιστηµίου και ερευνητές και καθηγητές της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, έτσι ώστε να προσδιορίσουν µια κοινή προσέγγιση και µια στρατηγική για να καταστεί δυνατή η καλύτερη αξιοποίηση, επίσης, σε επίπεδο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης των πιο πρόσφατων ευρηµάτων στον τοµέα της χηµείας, της επιστήµης και η διδασκαλία της χηµείας.

7 4 Συµπεράσµατα Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών και των διαδραστικών µεθόδων στη σχολική εκπαίδευση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για υψηλή µαθητοκεντρική ποιότητα της διδασκαλίας στη χηµεία. Χηµεία καθηγητές διαδραµατίζουν καίριο ρόλο στη διαδικασία αυτή και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων που θα βοηθήσουν τους µαθητές τους στην απόκτηση γνώσεων. Οι έρευνες για τα συµφέροντα και την επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών της Βουλγαρίας και των αποτελεσµάτων του έργου δείχνουν ότι υπάρχει ανάγκη για πρόσθετη εκπαίδευση για την εφαρµογή του µαθητοκεντρική µεθοδολογία στη διδασκαλία της χηµείας [7]. Οι εκπαιδευτικοί δεν αισθάνονται προετοιµασµένοι αρκετά για να διαχειριστεί τη διαδικασία της διδασκαλίας, µαζί µε τους µαθητές τους. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί είναι πρόθυµοι να συµµετάσχουν σε όλες τις δυνατές µορφές για τον έλεγχο και την εφαρµογή νέων προσεγγίσεων και µεθόδων διδασκαλίας, καθώς και να εργαστούν από κοινού σε µελλοντικά έργα. Βιώσιµων εθνικών πολιτικών για το δάσκαλο αρχική και συνεχή εκπαίδευση, την πρόσληψη, τη διατήρηση, την κατάσταση και τις συνθήκες εργασίας πρέπει να απευθύνονται στην εξής: το κράτος πρέπει να επενδύσει περισσότερο στην εκπαίδευση των φυσικών επιστηµών, συµπεριλαµβανοµένης της εκπαίδευσης χηµείας, µε την υποστήριξη της επαγγελµατικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, την εξασφάλιση των αναγκαίων υλικών, εξοπλισµού και τεχνολογιών? σχολεία πρέπει να υποστηριχθούν στην προσέλκυση ειδικευµένων καθηγητών και πανεπιστηµίων πρέπει να ενισχυθούν, ώστε να προσελκύσει τους καλύτερους σπουδαστές για το επάγγελµά καθηγητής της επιστήµης? tο ίδιος την πρόσληψη των νέων εκπαιδευτικών πρέπει να συµβαδίζει µε τη βελτίωση των προσόντων τους? οι κρατικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τα προγράµµατα σπουδών και το πρόγραµµα σπουδών θα πρέπει να αναθεωρηθούν και να βελτιωθούν? Το νοµοθετικό πλαίσιο που καθορίζει την οργάνωση και διεξαγωγή της εκπαίδευσης και την αξιολόγηση των προσόντων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών θα πρέπει να ενηµερωθεί [7]. Πιθανή λύση στα προβλήµατα των επαγγελµατικών προσόντων των εκπαιδευτικών Βουλγαρία θα είναι η έγκριση ενός νέου νόµου ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Το νοµοσχέδιο προβλέπει την καθιέρωση της λεγόµενης «γρήγορο τρέξιµο» που θα παρακινήσει τους νέους εκπαιδευτικούς για γρήγορη επαγγελµατική ανάπτυξη. Το νοµοσχέδιο προβλέπει επίσης νόµου επιµέρους επαγγελµατικά προσόντα των εκπαιδευτικών από τις σηµερινές διατάξεις του ισχύοντος νόµου δεν είναι δεσµευτική. Η Χηµεία είναι όλο έργο µέσω δικτύου θα µπορούσε να συµβάλει αποτελεσµατικά στην ενίσχυση της κατάρτισης και των προσόντων των εκπαιδευτικών χηµεία»από: συµµετοχή των νέων συνδεδεµένων σχολείων και των οργάνων που είναι αρµόδια για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών στις δραστηριότητες του έργου, βοηθώντας τους φορείς χάραξης πολιτικής να την ανάπτυξη ενός σαφής εθνικό σχεδιασµό και την ενηµέρωση του κανονιστική βάση για την επιστήµη των εκπαιδευτικών προσόντων µε την εξέταση των εκπαιδευτικών γνώµη. την υποστήριξη της επιστήµης (χηµεία) οι εκπαιδευτικοί σε όλες τις πτυχές του έργου τους, παρέχοντάς τους µε µεθοδολογικά υλικά, διαδραστικά µέσα διδασκαλίας, πληροφορίες σχετικά µε τις ορθές πρακτικές στον τοµέα της επιστήµης (χηµεία) διδασκαλίας που διατίθεται όχι µόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά παρέχεται από τους άλλους εταίρους του έργου, επίσης? βελτιώνοντας την αλληλεπίδραση µεταξύ των εκπαιδευτικών χηµείας και ειδικούς επιστήµονες. Αναφορές

8 [1] Koleva, Μ., Α. Tafrova-Grigorova, Μ. Kirova (2013). Καινοτόµο διδασκαλία για δηµιουργική µάθηση: Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών, Πρακτικά του ιεθνούς Συνεδρίου για τα θέµατα κατάρτισης των εκπαιδευτικών χηµείας, 26 Ιουνίου, 2013, Gabrovo, σελ [2] [3] [4] [5] [6] Boyadjieva, Ε., Α. Tafrova-Grigorova, J. Hollenbeck, Μ. Kirova, (2009). Η εξέταση των παιδαγωγικών φιλοσοφικές πεποιθήσεις του δασκάλου των καθηγητών της δευτεροβάθµιας επιστήµης στην Σοφία δηµόσιο σχολείο, Σοφία,Βουλγαρία. Βουλγαρική Εφηµερίδα της Επιστήµης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής 3, [7] Hollenbeck, JE, Μ. Kirova, Ε. Boiadjieva, Α. Tafrova-Grigorova (2009). Μια µελέτη των σπουδαστών και των διδασκόντων»αντιλήψεις και τις προσδοκίες της εκπαίδευσής τους στη δευτεροβάθµια τάξεις της επιστήµης. Chemistry 18, [8] Tafrova-Grigorova, А., Μ. Kirova, Ε. Boiadjieva, J. Hollenbеck, I.Burovska, (2010). Εποικοδοµητική προσέγγιση της µάθησης στο σχολείο της επιστηµονικής εκπαίδευσης, Πρακτικά Συνεδρίου IV Εθνική στη Βιολογία edication, Νοεµβρίου 2010 Λόβετς (Βουλγαρία), σελ [9] Tafrova-Grigorova, Α., Μ. Kirova, Boiadjieva Ε., (2011). Απόψεις Science εκπαιδευτικών στο κονστρουκτιβιστικό µαθησιακό περιβάλλον στο βουλγαρικό σχολείο. Chemistry 20, [στη βουλγαρική] [10] Tafrova-Grigorova, А., Ε. Boiadjieva, Ι. Emilov, Μ. Kirova, (2012). Στάσεις Επιστήµη των δασκάλων απέναντι κονστρουκτιβιστική περιβάλλον: А βουλγαρική υπόθεση. Βαλτικής περιοδικό της επιστηµονικής εκπαίδευσης 11, [11] Tafrova-Grigorova, Α., Μ. Kirova, Boiadjieva Ε., (2011). Πεποιθήσεις Science εκπαιδευτικών για την επιστηµονική παιδεία. Chemistry 20, [12] Peitcheva-Forsyth, R. (2012). Κράτος της ενσωµάτωσης των ΤΠΕ στη βουλγαρική Γυµνάσια - η προοπτική του ερευνητή. Άγιος Κλήµης της Αχρίδας Εκδοτικός Οίκος. [13] Kirova, Μ., Ε. Boiadjieva, R. Peitcheva-Forsyth (2012). Τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών στην επιστηµονική εκπαίδευση: αρµοδιότητες και τις πεποιθήσεις της βουλγαρικής εκπαιδευτικών. Chemistry 21, 282 µε 295.

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων (δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες κουλτούρες, ευνοούν

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 (5η ανακοίνωση) Αρ.Πρωτ.183708/Δ2/13-11-2014/ΥΠΑΙΘ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Εισηγητής Χατζηευστρατίου Ιγνάτιος Μόνιμος Πάρεδρος Π.Ι. Γνωρίσματα Ελληνικού Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Η πρώτη παρέμβαση αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πειραιάς 5 Νοεμβρίου 2012 Αρ. Πρωτ. 20126093 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «BRINGING EUROPE TO SCHOOL TEACHERS (B.E.S.T.)» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology»

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νίκης 33, 105 57, Αθήνα Τηλ.: 210 3314837, Fax: 210 3212785, E-mail: mail@ipem-doe.gr

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νίκης 33, 105 57, Αθήνα Τηλ.: 210 3314837, Fax: 210 3212785, E-mail: mail@ipem-doe.gr Αθήνα, 24.03.2015 Αριθ. Πρωτ.:894 Πληροφορίες: Γ. Γιούρντας, Ν. Υφαντόπουλος Τηλ. 210 3314837 e-mail: mail@ipem-doe.gr Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής στις Επιμορφωτικές Πρωτοβουλίες του ΙΠΕΜ/ΔΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών στο μοντέλο Lesson Study

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών στο μοντέλο Lesson Study Αλεξανδρούπολη 08/04/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών στο μοντέλο Lesson Study Το «Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών» του Τ.Ε.Ε.Π.Η.

Διαβάστε περισσότερα

INNO-CAREER. 4 η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

INNO-CAREER. 4 η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ INNO-CAREER Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μοιραστούμε μαζί σας το 4ο ενημερωτικό δελτίο του έργου INNO CAREER το οποίο καλύπτει το χρονικό διάστημα 1 Μαΐου 2015 30 Σεπτεμβρίου 2015. Το κύριο αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέμα Διαλόγου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΣΤΑ ΣΔΕ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Για την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών στην επιχειρηματικότητα, ιδρύθηκε και λειτουργεί στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story

3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story 3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story Επίσημο Δελτίο Τύπου του Προγράμματος T Story Storytelling Applied to Training,χρηματοδοτούμενο από ό τη δράση «Κύρια Δραστηριότητα 3 Τεχνολογίες Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

http://sep4u.gr Oι συνολικές θέσεις εισακτέων το 2009 στα Ελληνικά ΑΕΙ: 4370 και το 2014 3.925

http://sep4u.gr Oι συνολικές θέσεις εισακτέων το 2009 στα Ελληνικά ΑΕΙ: 4370 και το 2014 3.925 1 ο Επιστημονικό Πεδίο Κοινά με άλλα Επιστημονικά Πεδία 1ο και 4ο - Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (Αγρίνιο) -Πολιτισμικής Τεχ/γίας και Επικ/νίας (Μυτιλήνη) -Τεχνών Ήχου και

Διαβάστε περισσότερα

διαθέτει πτυχίο Τµήµατος Φιλολογίας µε εξειδίκευση στη Γλωσσολογία αλλά πτυχίο

διαθέτει πτυχίο Τµήµατος Φιλολογίας µε εξειδίκευση στη Γλωσσολογία αλλά πτυχίο Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Για την αξιολόγηση των φακέλων των ενδιαφερόµενων για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε αρ. πρωτ. 602/3/10394/04-02-2013 για τρεις θέσεις (Α,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Φιλοσοφία του προγράμματος MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Η Κυπριακή κοινωνία, πολυπολιτισμική εκ παραδόσεως και λόγω ιστορικών και γεωγραφικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ»

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη» «ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» Ενημερωτική Συνάντηση Στελεχών Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Μεθοδολογία:

Διδακτική Μεθοδολογία: Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014, Αθήνα Διδακτική Μεθοδολογία: Σχεδιασμός - Διεξαγωγή και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας Εισηγητής: Δρ. Ιγνάτιος Καράμηνας Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ Εκπαιδευτής Ενηλίκων Επιστ. Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών στην Εκπαίδευση Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία Χημείας στο σχολείο: Βουλγαρικά καινοτομικών πρακτικών

Διδασκαλία Χημείας στο σχολείο: Βουλγαρικά καινοτομικών πρακτικών Διδασκαλία Χημείας στο σχολείο: Βουλγαρικά καινοτομικών πρακτικών Milena Koleva Technical University of Gabrovo Gabrovo / Bulgaria kolevamilena@hotmail.com Αφηρημένο Το έγγραφο παρουσιάζει επιτυχημένη

Διαβάστε περισσότερα

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, σκοπό έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ Open Discovery Space «Ανοιχτές Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Όμιλος Εκπαιδευτικών Χρηστών Πληροφορικής Τεχνολογίας Κύπρου «Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 08:30-13:30 Α107 Χορηγοί: «Η

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Αθήνα, 1/9/2013 Πληροφορίες : Δ.Σ. Διεύθυνση : Ξενοφώντος 15Α T.K. : 105 57 Αθήνα Τηλέφωνο/Φάξ : 210.3229120 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : pess@pess.gr Δικτυακός τόπος : http://www.pess.gr Π Ε. Τ Π Ε Λ Ο Π

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας. Όραμα και στόχοι του τμήματος 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 1. 4. Διάρκεια προγράμματος και φοίτηση 2 5. Πίνακες Μαθημάτων 2 6. Περιγραφή Μαθημάτων 4

1. Εισαγωγή 1. 4. Διάρκεια προγράμματος και φοίτηση 2 5. Πίνακες Μαθημάτων 2 6. Περιγραφή Μαθημάτων 4 Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Επικοινωνίας Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών - Μάστερ (ΜΑ) στα Διαδραστικά Πολυμέσα 1. Εισαγωγή 1 2. Όραμα και Στόχοι του τμήματος 1 3. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΊ ΕΥΣΗ ΧΗΜΕΊΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΏΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΊΑ

ΕΚΠΑΊ ΕΥΣΗ ΧΗΜΕΊΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΏΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΊΑ ΕΚΠΑΊ ΕΥΣΗ ΧΗΜΕΊΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΏΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΊΑ 518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW MAGADALENA GAŁAJ ΣΧΟΛΉ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΉΤΩΝ (ΠΟΛΩΝΊΑ) magdalena_galaj@wsinf.edu.pl ΑΦΗΡΗΜΈΝΟ Το χαρτί που πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ AΡΙΣΣΤΤΟΤΤΕΕΛΕΕΙ ΙΟ ΠΑΝΕΕΠΙ ΙΣΣΤΤΗΜΙ ΙΟ ΘΕΕΣΣΣΣΑΛΟΝΙ ΙΚΗΣΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Διευθυντής Εργαστηρίου : Καθηγητής Ηρακλής Ρεράκης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πρόγραμμα Σπουδών 2014-15

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πρόγραμμα Σπουδών 2014-15 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πρόγραμμα Σπουδών 2014-15 Ισχύει για τους φοιτητές/τριες που εισήχθησαν στο τμήμα το Ακαδ. Έτος 2014-15 (πρωτοετείς). Οι φοιτητές/τριες προηγουμένων ετών ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Distance Education Unit

Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Distance Education Unit Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Distance Education Unit Δημόσια Υγεία (18 ΜΗΝΕΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚO) Περιγραφή Στόχος του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών Δημόσια Υγεία είναι να δώσει στους φοιτητές την ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάκαμψη προϋποθέτει ψηφιακές δεξιότητες... από όλους

Η ανάκαμψη προϋποθέτει ψηφιακές δεξιότητες... από όλους Η ανάκαμψη προϋποθέτει ψηφιακές δεξιότητες... από όλους Μαρία Καραβελάκη Διευθύνουσα Σύμβουλος INTE*LEARN Μάιος 2010 e-skills week 2010 conference Περιεχόμενα Σύντομη παρουσίαση της εταιρίας INTE*LEARN

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου 1. Σχέδιο Έκθεσης Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου Εισαγωγή Ο ετήσιος προγραμματισμός αποτελεί βασική λειτουργία της οργάνωσης και της διοίκησης της σχολικής μονάδας και πραγματοποιείται στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δια βίου μάθησης που οργανώνει, θα υλοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 Ευστράτιος Παπάνης Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου και

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Ερευνητικές-Πιλοτικές Εφαρμογές ΗΜΕΡΙΔΑ - 6 Φεβρουαρίου 2010 Καλές πρακτικές ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

1 ος Άξονας: Σύνδεση με ΑΕΙ και ΠΙ

1 ος Άξονας: Σύνδεση με ΑΕΙ και ΠΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (Βασικοί άξονες) Κατά την άποψή μας, η αναβάθμιση του ρόλου της Δημόσιου Σχολείου προϋποθέτει την ύπαρξη ειδικών Πειραματικών Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό πλαίσιο για την οργάνωση της συνεχούς κατάρτισης του προσωπικού διεύθυνσης

Γενικό πλαίσιο για την οργάνωση της συνεχούς κατάρτισης του προσωπικού διεύθυνσης Ευρωπαϊκά Σχολεία Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Αριθ. : 2010-D-531-el-5 Πρωτότυπο : FR Γενικό πλαίσιο για την οργάνωση της συνεχούς κατάρτισης του προσωπικού διεύθυνσης Εγκριθέν από το Ανώτατο Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού www.hcc.edu.gr οργανώνει από το 2000 σε σταθερή βάση, κάθε φθινόπωρο, άνοιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις κατάρτισης/ επιμόρφωσης. Νομική και Οικονομική συμβουλευτική Επιχειρήσεων #δράση 12. Φορέας υλοποίησης

Δράσεις κατάρτισης/ επιμόρφωσης. Νομική και Οικονομική συμβουλευτική Επιχειρήσεων #δράση 12. Φορέας υλοποίησης Δράσεις κατάρτισης/ Νομική και Οικονομική συμβουλευτική Επιχειρήσεων #δράση 12 επιμόρφωσης Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) Γιατί στο Νεάπολις Επιλέγοντας το Πανεπιστήμιο Νεάπολις γίνεσαι μέλος μιας ζωντανής κοινότητας που αποτελείται από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και από ακαδημαϊκό προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή»

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» Κλινική Διατροφή Διατροφή & Άσκηση Διατροφή & Δημόσια Υγεία [2012] Ε Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης Εκπονώ διπλωματική ερευνητική εργασία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: αυτό είναι εκπαιδευτική έρευνα; κι αν ναι, τι έρευνα είναι; Αντώνης Λιοναράκης 7-8 Ιουνίου 2008 Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΜΕΣΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΜΕΣΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητε ς-ικανότητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) «ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

«Εκπαίδευση Επαγγελματιών Κοινωνικής Πρόνοιας σε Συμβουλευτικές Δεξιότητες και Ενίσχυση της Επαγγελματικής τους Ταυτότητας»

«Εκπαίδευση Επαγγελματιών Κοινωνικής Πρόνοιας σε Συμβουλευτικές Δεξιότητες και Ενίσχυση της Επαγγελματικής τους Ταυτότητας» Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Συμμετοχής Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εκπαίδευση Επαγγελματιών Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2013 Εισαγωγή Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ιδιαιτέρα ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, η δια βίου μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και Διδακτική Λειτουργία Τμήματος

Δομή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και Διδακτική Λειτουργία Τμήματος Δομή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και Διδακτική Λειτουργία Τμήματος Μαρία Μενδρινού Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Γνωστικά Πεδία Θεματικές Ομάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και Τρόποι Αντιμετώπισης Αποθήκη 1 Λιμένος Θεσσαλονίκης 30 Μαΐου 2009 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αξιολόγηση και Τρόποι Αντιμετώπισης Αποθήκη 1 Λιμένος Θεσσαλονίκης 30 Μαΐου 2009 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ επιστημονική ημερίδα: ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ: Αξιολόγηση και Τρόποι Αντιμετώπισης Αποθήκη 1 Λιμένος Θεσσαλονίκης 30 Μαΐου 2009 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ Επιστημονική Επιμέλεια: Δρ Τσιμπιδάκη Ασημίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πειραιά. Ιούνιος 2015

ΙΕΚ Πειραιά. Ιούνιος 2015 ΙΕΚ Πειραιά Ιούνιος 2015 ιάδοση Αποτελεσµάτων Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Κινητικότητας Erasmus+ Τίτλος: Καινοτόµες Τεχνικές Μαγειρικής Μοριακή Γαστρονοµία Ροές: ΙΤΑΛΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ Οµάδα Στόχος: 45 Καταρτιζόµενοι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επιμορφωτικού Υλικού

Ανάπτυξη Επιμορφωτικού Υλικού Ανάπτυξη επιμορφωτικού υποστηρικτικού υλικού για την ενσωμάτωση των νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας ρ και Επικοινωνίας στη μαθησιακή διαδικασία Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ.

Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Η ιστορία του Το Τµήµα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως µέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ. Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας

ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ. Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ «ΚΑΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας απόψεις, προτάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Σπουδές.....5 Απορρόφηση των Αποφοίτων του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειρήνη Τζοβλά, Δασκάλα ΣΧΟΛΕΙΟ 4 ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης Πεύκη, Φεβρουάριος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ 1.Επικαιροποιημένα στοιχεία του ΕΚΦΕ. Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Είδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Seminar s outline ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Διαχρονική και σταθερή αξία στην εκπαιδευτική πραγματικότητα φέρει ο εκπαιδευτικός. Αδιαμφισβήτητα διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στην εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»

«Η ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» «Το Σχολείο στην Ψηφιακή Εποχή: ιαδραστικοί Πίνακες και Πλατφόρµες e-learning» «Η ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΩΤΗΡΟΥ ΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/NΣΗ : ΑΧΙΛΛΕΩΣ 37 Τ.Κ 10436 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210 5238973-210 5121399 6932798177 FAX: 210 5202798-210 5121399 ΗΛΕΚΤ/ΚΗ ΣΕΛΙΔΑ: http://www.oltee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μένη Τσιτουρίδου Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδαγωγική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Iδρύματος Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα