Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Μησανικού Οσημάηυν ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Μησανικού Οσημάηυν ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ"

Transcript

1 Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Μησανικού Οσημάηυν ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

2 2

3 Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Μησανικού Οσημάηυν Γπαθείο Διαζύνδεζηρ A.Τ.Ε.Ι. Θεζζαλονίκηρ 3

4 ύνηαξη οδηγού: Νηθνιέλθα-Ενξλέηζα ηνιϊθε Δπηθ.Καζεγάηξηα ΑΣΔΗ-Θ ςνηονιζμόρ αξιολόγηζηρ και έκδοζηρ οδηγών επαγγελμάηυν: Βαζέιεηνο Κψζηνγινπ Αλ. Καζεγεηάο ΑΣΔΗ-Θ - επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο Ϋξγσλ Γξαθεένπ Γηαζχλδεζεο Σίηλορ έπγος: «Λεηηνπξγέα θαη πεξαηηϋξσ αλϊπηπμε ηνπ Γξαθεένπ Γηαζχλδεζεο ηνπ Σ.Δ.Η. Θεζζαινλέθεο» Τποέπγο: «χληαμε νδεγψλ επαγγεικϊησλ ηνπ ΣΔΗ Θεζζαινλέθεο» Copyright 2006 Γραφείο Διαζύμδεζης ΑΤΕΙ-Θ Τ.Θ. 141, Τ.Κ , Θεζζαλομίκη Τηλ.: /1, /6 Fax: URL: 4

5 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΔΙΑΓΩΓΗ ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ Ο ΗΓΟΤ ΓεληθΪ Αληηθεέκελν θαη πιεξνθνξέεο πνπ δέλνληαη ζηνλ νδεγφ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤ ΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΓεληθΪ γηα ην Σκάκα ΟρεκΪησλ Αληηθεέµελν ζπνπδψλ θνπφο ηνπ πξνγξϊµµαηνο ζπνπδψλ νµά ζπνπδψλ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΓεληθΪ ΒαζηθΪ θξηηάξηα επηινγάο ππνςεθέσλ Σέηινη Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ΜεηαπηπρηαθΪ πξνζθεξφκελα ζηελ ΔιιΪδα ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΑ ΣΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ ΓεληθΪ ΜεηαπηπρηαθΪ ζηε ΜεγΪιε Βξεηαλέα ΜεηαπηπρηαθΪ ζηε Γαιιέα ΜεηαπηπρηαθΪ ζηε Γεξκαλέα ΜεηαπηπρηαθΪ ζηηο Ζ.Π.Α ΜεηαπηπρηαθΪ ζηνλ ΚαλαδΪ ΤΠΟΣΡΟΦΙΔ Ίδξπκα Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ Τπνηξνθέεο εκεδαπάο ρνξεγνχκελεο απφ θνξεέο ηνπ δεκνζένπ Τπνηξνθέεο ρνξεγνχκελεο απφ ηελ Δπξσπατθά Έλσζε Κιεξνδνηάκαηα Τπνηξνθέεο απφ μϋλεο θπβεξλάζεηο θαη δεκφζηνπο νξγαληζκνχο Τπνηξνθέεο εμσηεξηθνχ ρνξεγνχκελεο απφ ηδξχκαηα ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΚΑΙ ΦΟΡΔΙ Γενικά Δπαγγελμαηικόρ και Δπιζηημονικόρ Φοπέαρ ηος Πηςσιούσος ΣΔΙ- ΔΔΣΔΜ Αμοιβέρ και αζθάλιζη ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΠΔΓΙΑ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Γενικέρ πληποθοπίερ Πεδία απαζσόληζηρ ηος μησανικού οσημάηυν

6 Βηνκεραλέα Δκπφξην ΜειΫηεο ΔγθαηΪζηαζε θαη ζπληάξεζε εμνπιηζκνχ Τπεχζπλνο δηαρεέξηζεο ζπζηεκϊησλ Δθπαέδεπζε, εθαξκνζκϋλε Ϋξεπλα θαη αλϊπηπμε ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι : Πανεπιζηήμια εξυηεπικού πος πποζθέποςν μεηαπηςσιακά ππογπάμμαηα.70 6

7 1. ΕΙΑΓΩΓΗ Οη πξψελ, λπλ θαη απξηαλνέ θνηηεηϋο καο πξϋπεη λα εέλαη πεξάθαλνη, γηαηέ θαηϊ ηελ δηϊξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο Ϋδεζαλ ζηελ Θεζζαινλέθε, ζε κηα απφ ηηο αξραηφηεξεο πφιεηο ηεο Δπξψπεο, ηε δεχηεξε κεγαιχηεξε πφιε ηεο ΔιιΪδαο, κε πιεζπζκφ πνπ ππεξβαέλεη ην Ϋλα εθαηνκκχξην θαηνέθνπο ε νπνέα εέλαη ρηηζκϋλε ακθηζεαηξηθϊ ζηηο αθηϋο θαη ηνπο ιφθνπο ηνπ κπρνχ ηνπ Θεξκατθνχ θφιπνπ θαη απιψλεηαη ζε κάθνο πεξέπνπ (12) δψδεθα ρηιηνκϋηξσλ. Ζ πφιε ηεο Θεζζαινλέθεο ηδξχζεθε ην 315 π.υ., ζε κέα ηνπνζεζέα φπνπ ππάξρε κηα πξντζηνξηθά εγθαηϊζηαζε πνπ ρξνλνινγεέηαη πεξέπνπ απφ ην 2300 π.υ., απφ ηνλ ΚΪζζαλδξν, βαζηιηϊ ηεο Μαθεδνλέαο, πνπ ηεο Ϋδσζε ην φλνκα ηεο γπλαέθαο ηνπ Θεζζαινλέθεο, αδεξθάο ηνπ ΜεγΪινπ ΑιεμΪλδξνπ. Απφ ηφηε ε Θεζζαινλέθε Ϋγηλε ε ζπνπδαηφηεξε πφιε ηεο Μαθεδνλέαο θαη ην ζπνπδαηφηεξν εκπνξηθφ ιηκϊλη ηεο, ζϋζε πνπ δηαηάξεζε σο θαη ηελ ζεκεξηλά επνρά κηα θαη ζάκεξα απνηειεέ κηα επεκεξνχζα πφιε θαη Ϋλα ζπνπδαέν εκπνξηθφ θϋληξν ησλ Βαιθαλέσλ, αιιϊ θαη ηηο Μεζνγεένπ. Οη εγθαηαζηϊζεηο ηνπ ΑιεμΪλδξεηνπ Σερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο Θεζζαινλέθεο (ΑΣΔΗΘ) βξέζθνληαη ζην δπηηθφ ηκάκα ηεο πεξηαζηηθάο δψλεο ηνπ πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηάκαηνο ηεο Θεζζαινλέθεο ζε απφζηαζε 15 ρηιηνκϋηξσλ απφ ην θϋληξν, ζηα φξηα ηνπ Γάκνπ Δρεδψξνπ (Ϋλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο Καπνδηζηξηαθνχο δάκνπο) θαη θαιχπηνπλ Ϋθηαζε 1700 ζηξεκκϊησλ πεξηιακβϊλνληαο ρψξνπο ζεσξεηηθάο θαη εξγαζηεξηαθάο δηδαζθαιέαο, δηνέθεζεο, ηερληθάο ππνζηάξημεο, βηβιηνζάθε, αγξνηηθϋο θαη θηελνηξνθηθϋο κνλϊδεο, θνηηεηηθφ εζηηαηφξην θαη θνηηεηηθά εζηέα. Σν ΑΣΔΗΘ απνηειεέηαη απφ πϋληε ρνιϋο κε 23 ζπλνιηθϊ ηκάκαηα, θαζψο θαη απφ ηα δχν Παξαξηάκαηα Κηιθέο θαη Μνπδαληψλ. Απφ Ϊπνςε πιάζνπο θνηηεηψλ θαηϋρεη ζάκεξα ηελ ηϋηαξηε ζϋζε κεηαμχ ησλ ειιεληθψλ ηξηηνβϊζκησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκϊησλ, κε πεξέπνπ θνηηεηϋο. Σν Σκάκα ΟρεκΪησλ ππϊγεηαη ζηελ ρνιά Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ (ΣΔΦ) ηνπ ΑΣΔΗ Θεζζαινλέθεο. Ζ δηεχζπλζε ηνπ Σκάκαηνο εέλαη : ΑιεμΪλδξεην Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαινλέθεο ρνιά Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκάκα ΟρεκΪησλ Θεζζαινλέθε Σ.Κ Σ.Θ. 141 ΣΖΛ. : Fax : Site sto internet : 7

8 2. ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΟΓΗΓΟΤ 2.1. Γενικά Ο Οδεγφο ΔπαγγΫικαηνο ηνπ Σκάκαηνο ΟρεκΪησλ ζηνρεχεη ζηελ ελεκϋξσζε ησλ θνηηεηψλ γηα ηηο επαγγεικαηηθϋο πξννπηηθϋο ηηο νπνέεο ζα Ϋρνπλ απνθηψληαο ην πηπρέν ηνπ Σκάκαηνο ΟρεκΪησλ θαη ηελ κεηϋπεηηα εμϋιημά ηνπο. Σν πηπρέν πνπ απνλϋκεη ην Σκάκα ΟρεκΪησλ ζηνπο θνηηεηϋο πνπ νινθιεξψλνπλ ηηο ζπνπδϋο ηνπο ζε απηφ θϋξεη ηνλ ηέηιν: ΠΣΤΥΗΟΤΥΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Π.Γ. 388 / /ΦΔΚ 169 Α ) αλεμϊξηεηα απφ ηελ φπνηα «θαηεχζπλζε» ζα ππνδειψλεηαη απφ ηα καζάκαηα επηινγάο (ππνρξεσηηθϊ θαη πξναηξεηηθϊ) πνπ Ϋρεη επηιϋμεη ν θνηηεηάο. ηνλ παξφληα νδεγφ δέλνληαη ζπλνπηηθϊ ηα επαγγεικαηηθϊ δηθαηψκαηα ηνπ Πηπρηνχρνπ Μεραληθνχ ΟρεκΪησλ θαη ηε δηαδηθαζέα πνπ πξϋπεη λα αθνινπζάζεη γηα λα ηα εμαζθαιέζεη. θνπφο ηνπ εέλαη λα απνηειϋζεη Ϋλα ελεκεξσκϋλν θαη ζχγρξνλν εξγαιεέν πιεξνθφξεζεο ζε ζεκαληηθϊ ζϋκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ επαγγεικαηηθά ζηαδηνδξνκέα ησλ πηπρηνχρσλ ηνπ Σκάκαηνο. Ο παξφλ επαγγεικαηηθφο νδεγφο απεπζχλεηαη θπξέσο ζηνπο πηπρηνχρνπο ηνπ Σκάκαηνο ΟρεκΪησλ νη νπνένη επηζπκνχλ λα ελεκεξσζνχλ ζρεηηθϊ κε ηηο εμειέμεηο ησλ ηειεπηαέσλ εηψλ ζην επϊγγεικϊ ηνπο. ΠαξΫρεη βαζηθϊ ζηνηρεέα αιιϊ θαη πεξαηηϋξσ πεγϋο πιεξνθφξεζεο θαη ελεκϋξσζεο, ζηηο νπνέεο ν θϊζε ελδηαθεξφκελνο ζα κπνξεέ λα αλαηξϋμεη θαη λα ιϊβεη γλψζε γηα πην εμεηδηθεπκϋλα ζϋκαηα πνπ ηνλ αθνξνχλ. Σα ΣερλνινγηθΪ ΔθπαηδεπηηθΪ Ηδξχκαηα (Σ.Δ.Η.) ηδξχζεθαλ κε ηνλ λφκν 1404/1983 (ΦΔΚ 173 Α ) θαη κε ηνλ λφκν 2916/2001 (ΦΔΚ 114 Α ) δέλεηαη ε δηϊξζξσζε ηεο Αλψηαηεο Δθπαέδεπζεο ζε δχν παξϊιιεινπο ηνκεέο ηνλ παλεπηζηεκηαθφ ηνκϋα, ν νπνένο πεξηιακβϊλεη ηα Παλεπηζηάκηα, ηα Πνιπηερλεέα θαη ηελ Αλψηαηε ρνιά Καιψλ Σερλψλ θαη ηνλ ηερλνινγηθφ ηνκϋα, ν νπνένο πεξηιακβϊλεη ηα ΣερλνινγηθΪ ΔθπαηδεπηηθΪ Ηδξχκαηα. Σα Ηδξχκαηα ησλ δχν ηνκϋσλ ηεο Αλψηαηεο Δθπαέδεπζεο ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθϊ κε δηαθξηηϋο θπζηνγλσκέεο θαη κε ξφινπο, ζθνπφ θαη απνζηνιά πνπ δηαθνξνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηϊμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο ηνκεέο απηνχο. ηα πιαέζηα απηψλ ηα Ηδξχκαηα ηνπ ηερλνινγηθνχ ηνκϋα δέλνπλ Ϋκθαζε ζηελ εθπαέδεπζε ζηειερψλ εθαξκνγψλ πςειάο πνηνηηθάο ζηϊζκεο, ηα νπνέα κε ηελ ζεσξεηηθά θαη εθαξκνζκϋλε επηζηεκνληθά θαηϊξηηζά ηνπο: α) απνηεινχλ ηνλ ζπλδεηηθφ θξέθν κεηαμχ γλψζεο θαη εθαξκνγάο β) κεηαθϋξνπλ, ρξεζηκνπνηνχλ θαη πξνϊγνπλ ηελ ζχγρξνλε ηερλνινγέα, θαζψο επέζεο θαη κεζφδνπο, πξαθηηθϋο θαη ηερληθϋο ζην ρψξν ησλ εθαξκνγψλ. 8

9 χκθσλα κε ην παξαπϊλσ πιαέζην ηα ηδξχκαηα ηνπ ηερλνινγηθνχ ηνκϋα ζπλδπϊδνπλ ηελ αλϊπηπμε ηνπ θαηϊιιεινπ ζεσξεηηθνχ ππφβαζξνπ ζπνπδψλ κε πςεινχ επηπϋδνπ εξγαζηεξηαθά θαη πξαθηηθά Ϊζθεζε, ελψ παξϊιιεια δηεμϊγνπλ θπξέσο ηερλνινγηθά Ϋξεπλα, φπσο εθϊζηνηε νξέδεηαη απηά θαη αλαπηχζζνπλ ηερλνγλσζέα θαη θαηλνηνκέεο ζηα αληέζηνηρα επαγγεικαηηθϊ πεδέα. άκεξα ζηα ΔιιεληθΪ Σ.Δ.Η. ζπνπδϊδνπλ πεξέπνπ ζπνπδαζηϋο, ζε δηϊθνξεο ρνιϋο θαη Σκάκαηα, δεκηνπξγψληαο πηπρηνχρνπο επαγγεικαηέεο ζε Ϋλα εθηελϋζηαην θϊζκα γλσζηηθψλ αληηθεηκϋλσλ, πνπ θαιχπηεη πξαθηηθϊ φινπο ηνπο ηνκεέο ηεο Διιεληθάο νηθνλνκέαο. Δέλαη ινηπφλ απηνλφεηε ε ζεκαζέα ηνπ ζσζηνχ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ πηπρηνχρσλ Σ.Δ.Η θαζψο επέζεο θαη ε δεκηνπξγέα απφ πιεπξϊο ησλ ΗδξπκΪησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκϋλσλ, πνπ λα κπνξνχλ λα αληαπνθξέλνληαη ζηηο ζχγρξνλεο αιιϊ θαη κειινληηθϋο αλϊγθεο ηεο Διιεληθάο αγνξϊο Ανηικείμενο και πληποθοπίερ πος δίνονηαι ζηον Οδηγό Οη πηπρηνχρνη ηνπ Σκάκαηνο ΟρεκΪησλ κπνξεέ λα απαζρνιεζνχλ εέηε σο ειεχζεξνη επαγγεικαηέεο ά κε ζρϋζε εμαξηεκϋλεο εξγαζέαο ζηνλ δεκφζην ά ηνλ ηδησηηθφ ηνκϋα. Ο παξφλ Οδεγφο πξνζπαζεέ λα θαιχςεη ηηο αλϊγθεο πιεξνθφξεζεο ζηηο επαγγεικαηηθϋο απηϋο επηινγϋο θαη ζπλεπψο πεξηιακβϊλεη : 1. πλνπηηθϋο πιεξνθνξέεο ζρεηηθϊ κε ην αληηθεέκελν θαη ηελ δνκά ησλ ζπνπδψλ γηα λα δνζεέ κηα πην νινθιεξσκϋλε εηθφλα γηα ην επξχ θϊζκα γλψζεσλ θαη ηθαλνηάησλ πνπ απνθηνχλ νη πηπρηνχρνη ηνπ Σκάκαηνο θαη ηηο νπνέεο ζα αμηνπνηάζνπλ επαγγεικαηηθϊ. 2. Πιεξνθνξέεο θαη ζηνηρεέα γηα ΜεηαπηπρηαθΫο πνπδϋο, θαζψο επέζεο θαη γηα ηελ επαγγεικαηηθά θαηϊξηηζε θαη επηκφξθσζε ησλ πηπρηνχρσλ ηνπ Σκάκαηνο ΟρεκΪησλ. 3. Πιεξνθνξέεο ζρεηηθϊ κε ηηο δπλαηφηεηεο απαζρφιεζεο ζην Γεκφζην ΣνκΫα, ηνλ Ηδησηηθφ ΣνκΫα θαη γηα ειεχζεξε επηρεηξεκαηηθά δξαζηεξηφηεηα. 4. Πιεξνθνξέεο γηα Τπνηξνθέεο ΗδξπκΪησλ, Παλεπηζηεκέσλ, Οξγαληζκψλ, θιπ. ηφζν γηα ηνλ Διιαδηθφ ρψξν φζν θαη γηα ην εμσηεξηθφ. 5. Πιεξνθνξέεο γηα ηνλ επαγγεικαηηθφ θνξϋα ησλ πηπρηνχρσλ ηνπ Σκάκαηνο θαζψο θαη ηα ΔπαγγεικαηηθΪ Γηθαηψκαηα. 9

10 3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΟΥΗΜΑΣΩΝ 3.1. Γενικά για ηο Σμήμα Οσημάηυν Σν Σκάκα ΟρεκΪησλ αλάθεη ζηε ρνιά Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ (ΣΔΦ) θαη ιεηηνπξγεέ απφ ηνλ επηϋκβξην ηνπ 1991, νη δε εγθαηαζηϊζεηο ηνπ εληζρχζεθαλ πξφζθαηα (ην 2002) κε Ϋλα λϋν θηέξην εξγαζηεξέσλ θαη πξφζζεην εξγαζηεξηαθφ εμνπιηζκφ. ΚΪζε Ϋηνο εηζϊγνληαη κε ην ζχζηεκα ησλ παλειιάλησλ εμεηϊζεσλ 140 πεξέπνπ θνηηεηϋο, πνπ θαηαλϋκνληαη ζε δχν εμϊκελα ζπνπδψλ. Ο αξηζκφο απηφο απμϊλεηαη πνζνζηηαέα κϋρξη 10% κε κεηαγξαθϋο θνηηεηψλ, κε εηζαγσγά πηπρηνχρσλ ΣκεκΪησλ ΣξηηνβΪζκηαο Δθπαέδεπζεο θαη ΑλσηΫξσλ ρνιψλ (θαηφπηλ θαηαηαθηάξησλ εμεηϊζεσλ), θαζψο θαη κε εηζαγσγά νκνγελψλ ηνπ εμσηεξηθνχ. Σσήμα 1: Μεπική άποτη ηος Τμήμαηορ Οσημάηυν 3.2. Ανηικείμενο ζποςδών Ζ θνέηεζε ζην Σκάκα ΟρεκΪησλ θαιχπηεη ηελ αλϊπηπμε θαη ηηο εθαξκνγϋο ηεο Μεραλνινγέαο, ηεο Ζιεθηξνινγέαο, ηεο Ζιεθηξνληθάο θαη Ϊιισλ ζπλαθψλ ηερλνινγηθψλ επηζηεκψλ ζην εθαξκνζκϋλν γλσζηηθφ αληηθεέκελν ησλ ΟρεκΪησλ. Ο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ ζπνπδψλ ζηελ εθαξκνγά ησλ επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εθηελά εξγαζηεξηαθά θαη πξαθηηθά εμϊζθεζε, παξϋρεη ζηνπο πηπρηνχρνπο ηνπ Σκάκαηνο ην ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ ππφβαζξν γηα ηελ επηηπρά απαζρφιεζε θαη εμϋιημά ηνπο ζε φινπο ηνπο ηνκεέο παξαγσγάο θαη 10

11 ππεξεζηψλ πνπ ζρεηέδνληαη κε ηα νράκαηα, κε γλψκνλα ηελ νηθνλνκέα, ην ζεβαζκφ ζην πεξηβϊιινλ θαη ηελ θνηλσληθά απνδνρά. Σσήμα 2: Μεπική άποτη ηος Επγαζηηπίος Οσημάηυν Ζ δηϊξθεηα ζπνπδψλ ζην Σκάκα ΟρεκΪησλ εέλαη νθηψ (8) εμϊκελα, φπσο πξνβιϋπεηαη απφ ηελ αλακφξθσζε ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο πνπδψλ ηνπ ηκάκαηνο πνπ εγθξέζεθε ην 2002 απφ ην Ηλζηηηνχην Σερλνινγηθάο Δθπαέδεπζεο (ΗΣΔ) θαη εθαξκφδεηαη απφ ηνλ επηϋκβξην Οη ζπνπδϋο πεξηιακβϊλνπλ ζεσξεηηθά δηδαζθαιέα, εξγαζηεξηαθϋο αζθάζεηο, αζθάζεηο πξϊμεο, νκαδηθϋο ά αηνκηθϋο εξγαζέεο, θαη εθπφλεζε κειεηψλ. Δπέζεο πξνβιϋπνληαη εθπαηδεπηηθϋο επηζθϋςεηο ζε επηρεηξάζεηο παξαγσγάο θαη επηζθεπάο νρεκϊησλ ά κεξψλ νρεκϊησλ, φπσο θηλεηάξεο, ζπζηάκαηα κεηϊδνζεο θέλεζεο, ζπζηάκαηα θιηκαηηζκνχ θ.ϊ κοπόρ ηος ππογπάμμαηορ ζποςδών Με ηελ νινθιάξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο νη πηπρηνχρνη ηνπ Σκάκαηνο ΟρεκΪησλ δηαζϋηνπλ εμεηδηθεπκϋλεο γλψζεηο γηα λα απαζρνιεζνχλ ζε φιν ην θϊζκα ησλ εθαξκνγψλ πνπ αθνξϊ ηα νράκαηα (επηβαηηθϊ, ιεσθνξεέα, θνξηεγϊ, δέθπθια), εέηε απηνδχλακα, εέηε σο ζηειϋρε θξαηηθψλ ά ηδησηηθψλ θνξϋσλ. Δηδηθφηεξα ν πηπρηνχρνο ηνπ Σκάκαηνο ΟρεκΪησλ κπνξεέ λα δξαζηεξηνπνηεζεέ επαγγεικαηηθϊ: ε φια ηα επέπεδα παξαγσγάο, πνηνηηθνχ ειϋγρνπ θαη εκπνξέαο ζε βηνκεραλέεο, βηνηερλέεο θαη ζπλεξγεέα θαηαζθεπάο, κεηαηξνπάο, επηζθεπάο, ζπληάξεζεο, δηαρεέξηζεο θαη εκπνξέαο νρεκϊησλ, κεξψλ θαη αληαιιαθηηθψλ ηνπο. 11

12 Να αλαπηχζζεη θαη εθαξκφδεη ζηελ πξϊμε ζχγρξνλεο κεζφδνπο θαηεξγαζηψλ θαη δηακνξθψζεσλ (π.ρ. CNC θ.ι.π.). Να νξγαλψλεη, επηβιϋπεη, επεμεξγϊδεηαη θαη αμηνινγεέ εξγαζηεξηαθϋο κεηξάζεηο πεηξϊκαηα ζε φινπο ηνπο ηνκεέο ηεο εηδηθφηεηαο. Να νξγαλψλεη ηελ παξαγσγηθά δηαδηθαζέα ρξεζηκνπνηψληαο ζχγρξνλεο κεζφδνπο παξαθνινχζεζεο, νξγϊλσζεο, ειϋγρνπ θαη θαηαζθεπάο κε ηε βνάζεηα Ζ/Τ. ε εμεηαζηηθϋο επηηξνπϋο γηα ηελ Ϋθδνζε αδεηψλ Ϊζθεζεο επαγγεικϊησλ πνπ αθνξνχλ ηελ ζπληάξεζε θαη επηζθεπά νρεκϊησλ. ε εμεηαζηηθϋο επηηξνπϋο γηα ηελ Ϋθδνζε αδεηψλ ζηνπο εθπαηδεπηϋο ππνςάθησλ νδεγψλ (ζρνιϋο νδεγψλ) θαη αδεηψλ νδάγεζεο νρεκϊησλ. ε επηηξνπϋο ηερληθνχ ειϋγρνπ νρεκϊησλ. ε κειϋηεο πξαγκαηνγλσκνζχλεο θαη εθηηκάζεσλ δεκηψλ, ππνινγηζκνχ θπβηζκνχ θηλεηάξσλ θαη κεηαηξνπψλ νρεκϊησλ. ε φιεο ηηο βαζκέδεο εθπαέδεπζεο ά θαηϊξηηζεο γηα ηελ θϊιπςε δηδαθηηθψλ αλαγθψλ ηεο εηδηθφηεηϊο ηνπο. Να δηαζϋηεη ηθαλφηεηεο ζπιινγηθάο θαη νκαδηθάο εξγαζέαο ζε ζχλζεηα ηερλννηθνλνκηθϊ ζϋκαηα ηεο εηδηθφηεηαο ηνπ. Να αζρνιεέηαη κε ηελ Ϋξεπλα, ηελ αλϊπηπμε θαη ηελ θαηλνηνκέα ζε φινπο ηνπο ηνκεέο ηεο εηδηθφηεηαο ηνπ. Σσήμα 3: Μεπική άποτη ηος Επγαζηηπίος Ηλεκηποηεσνίαρ Οσημάηυν 12

13 3.4. Γομή ζποςδών Σν Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ, ε αλακφξθσζε ηνπ νπνένπ εγθξέζεθε ην 2002 απφ ην Ηλζηηηνχην Σερλνινγηθάο Δθπαέδεπζεο (ΗΣΔ), εθαξκφδεηαη απφ ην αθαδεκατθφ Ϋηνο Οη ζπνπδϋο ζην ηκάκα ΟρεκΪησλ δηαξθνχλ ζπλνιηθϊ 8 εμϊκελα, πεξηιακβϊλνληαο: επηϊ (7) εμϊκελα ζεσξεηηθψλ, θξνληηζηεξηαθψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ καζεκϊησλ, πξαθηηθά Ϊζθεζε θαη πηπρηαθά εξγαζέα θαηϊ ην ηειεπηαέν (8 ν ) εμϊκελν, Σα καζάκαηα πνπ δηδϊζθνληαη ζην ηκάκα ΟρεκΪησλ δηαθξέλνληαη ζε ΤπνρξεσηηθΪ (Τ) Δπηινγάο ΤπνρξεσηηθΪ (ΔΤ) θαη ΠξναηξεηηθΪ (Π) - βι. Πηλ. 1. α) Σα ππνρξεσηηθϊ καζάκαηα δηαθξέλνληαη ζε: Γεληθάο Τπνδνκάο (ΜΓΤ), καζάκαηα Δηδηθάο Τπνδνκάο (ΜΔΤ), καζάκαηα Δηδηθφηεηαο (ΜΔ) θαη καζάκαηα Γηνέθεζεο - Οηθνλνκέαο - Ννκνζεζέαο - Αλζξσπηζηηθψλ ζπνπδψλ (ΓΟΝΑ). β) Σα επηινγάο ππνρξεσηηθϊ καζάκαηα επηιϋγνληαη απφ ηνπο θνηηεηϋο ζην 6 ν θαη 7 ν εμϊκελν, αλϊινγα κε ηελ πξνζσπηθά θαηεχζπλζε πνπ επηζπκνχλ λα πξνζδψζνπλ ζηηο ζπνπδϋο ηνπο. Πίνακαρ 1: Διάπθπυζη ηος ππογπάμμαηορ ζποςδών ανά είδορ μαθήμαηορ ΔΙΓΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΟΟΣΟ (%) Γεληθάο Τπνδνκάο (ΜΓΤ) 9 22,5 Δηδηθάο Τπνδνκάο (ΜΔΤ) 13 32,5 Δηδηθφηεηαο (ΜΔ) 11-14* 27,5-35 Γηνέθεζεο-Οηθνλνκέαο- Ννκνζεζέαο- 4-7* 10-17,5 Αλζξσπηζηηθψλ ζπνπδψλ (ΓΟΝΑ) ΤΝΟΛΟ * Ζ δηαθχκαλζε ηνπ αξηζκνχ ησλ καζεκϊησλ ΜΔ θαη ΓΟΝΑ πξνθχπηεη απφ ηηο ειεπζεξέεο επηινγάο θαηϊ ην 6 ν θαη 7 ν εμϊκελν ΚΪζε δηδαζθφκελν κϊζεκα Ϋρεη αμηνινγεζεέ κε νξηζκϋλεο ΓηδαθηηθΫο ΜνλΪδεο (ΓΜ). Σν ζχζηεκα ησλ ΓΜ Ϋρεη θαζηεξσζεέ θπξέσο γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο δηαθέλεζεο ησλ θνηηεηψλ κεηαμχ ησλ δηϊθνξσλ ηξηηνβϊζκησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκϊησλ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο, ε θνηλά ηνπ δε βϊζε εέλαη φηη θϊζε εμϊκελν ζπνπδψλ πεξηϋρεη γλψζεηο ηζνδχλακεο κε 30 ΓΜ. Ζ πηπρηαθά εξγαζέα θαη ε πξαθηηθά Ϊζθεζε Ϋρνπλ αμηνινγεζεέ κε 10 θαη 20 ΓΜ 13

14 αληέζηνηρα, ζπληζηψληαο Ϋηζη ην 8 ν εμϊκελν ζπνπδψλ. Έηζη, γηα ηελ απφθηεζε πηπρένπ ηνπ ηκάκαηνο ΟρεκΪησλ ν θνηηεηάο πξϋπεη λα ζπγθεληξψζεη ζπλνιηθϊ 240 ΓΜ. Σσήμα 4: Μεπική άποτη ηυν Μησανολογικών Επγαζηηπίυν Σν πξφγξακκα ηνπ ηκάκαηνο ΟρεκΪησλ παξνπζηϊδεηαη αλαιπηηθϊ ζηνπο Πηλ. 2, 3 θαη 4. Ο ηππηθφο θνηηεηάο ζα παξαθνινπζάζεη ζπλνιηθϊ 40 καζάκαηα, εθ ησλ νπνέσλ ηα 34 εέλαη θνηλϊ. ΥαξαθηεξηζηηθΪ, ηα 5 πξψηα εμϊκελα ζπνπδψλ πεξηιακβϊλνπλ 28 ΤπνρξεσηηθΪ καζάκαηα, ελψ ζην 6 ν θαη 7 ν εμϊκελν πεξηιακβϊλνληαη Ϊιια 6 ΤπνρξεσηηθΪ καζάκαηα. ΚαηΪ ηελ εγγξαθά ηνπ ζην 6 ν εμϊκελν ζπνπδψλ (φρη ελσξέηεξα) ν θνηηεηάο ππνρξενχηαη λα επηιϋμεη 3 καζάκαηα ΔΤ απφ ηα 17 ζπλνιηθϊ δηαηηζϋκελα, απηφ δε επαλαιακβϊλεηαη θαη ζην 7 ν εμϊκελν βι. Πηλ. 2 θαη 3. Απφ ηε ζχλζεζε ηνπ πξνγξϊκκαηνο (βι. Πέλ. 1, 2 θαη 3) πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα: Σν ζχλνιν καζεκϊησλ πνπ ζα δηδαρζεέ ν θνηηεηάο ζηε δηϊξθεηα ησλ ζπνπδψλ εέλαη 40. Σν ζχλνιν ησλ ππνρξεσηηθψλ σξψλ ζηα επηϊ πξψηα εμϊκελα εέλαη 179, πνπ αληηζηνηρεέ θαηϊ κϋζν φξν ζε 25.6 ψξεο/εμϊκελν. Σν ζχλνιν ησλ Γηδαθηηθψλ ΜνλΪδσλ (ΓΜ) εέλαη 240, δεδνκϋλνπ φηη θϊζε εμϊκελν παξνπζηϊδεη 30 ΓΜ αθξηβψο. Ο θφξηνο εξγαζέαο (ΦΔ) γηα θϊζε εμϊκελν εέλαη πεξέπνπ 50, κε κηθξϋο απνθιέζεηο. 14

15 ηελ παξαπϊλσ αλϊιπζε δελ ππνινγέδνληαη ηα 15 πξναηξεηηθϊ καζάκαηα ηνπ Πηλ. 4, ηα νπνέα κπνξεέ λα επηιϋμεη ρσξέο πεξηνξηζκνχο ν ζπνπδαζηάο ζε θϊζε εμϊκελν ζπνπδψλ απφ φια ηα ηκάκαηα ηεο ΣΔΦ θαη Ϊιισλ ρνιψλ ηνπ AΣΔΗ Θεζζαινλέθεο. Σν 1ν εμϊκελν Ϋρεη Ϋληνλα πξαθηηθφ ραξαθηάξα, παξνπζηϊδνληαο νκνηφηεηεο κε ην αληέζηνηρν εμϊκελν πξαθηηθάο Ϊζθεζεο κεξηθψλ ηδξπκϊησλ ηνπ εμσηεξηθνχ, π.ρ. Γεξκαλέαο, Βξεηαλέαο θ.ι.π. πνπ πξαγκαηνπνηεέηαη ζηε βηνκεραλέα. Δπεηδά φκσο ζηελ ειιεληθά βηνκεραλέα δελ ππϊξρνπλ ηκάκαηα καζεηεπνκϋλσλ, ε πξψηκε απηά ειεγρφκελε πξαθηηθά Ϊζθεζε γέλεηαη κε θπθιηθά ελαιιαγά ηνπ θνηηεηψλ ζε επηιεγκϋλα εξγαζηάξηα ηνπ Σκάκαηνο. ΚαηΪ ηα 6ν θαη 7ν εμϊκελα ζπνπδψλ ν θνηηεηάο ζα επηιϋμεη Ϋμη (6) ζπλνιηθϊ καζάκαηα ππνρξεσηηθϊ επηινγάο (ΔΤ), δει. 3 ζην 6 ν θαη 3 ζην 7 ν, απφ ηα δηαηηζϋκελα 17 ηνπ Πηλ. 3. Δμ απηψλ κεξηθϊ εέλαη πξνθαζνξηζκϋλα, δηφηη αλάθνπλ ζε κέα απφ ηηο ηξεηο νκϊδεο καζεκϊησλ, φπσο απηϋο ςεθέζηεθαλ νκφθσλα ζηε Γ ηνπ ηκάκαηνο, γηαηέ αληαπνθξέλνληαη: α) ζηελ αλϊγθε νκαδνπνέεζεο ησλ εθαξκνζκϋλσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκϋλσλ πνπ πεξηιακβϊλνληαη ζην λϋν πξφγξακκα ζπνπδψλ, θαη β) ζηηο ξεαιηζηηθϋο δπλαηφηεηεο επαγγεικαηηθάο ζηαδηνδξνκέαο πνπ παξϋρνληαη ζηε ρψξα καο γηα ηνπο απνθνέηνπο ηνπ ηκάκαηνο ΟρεκΪησλ. Ο θνηηεηάο ππνρξενχηαη λα επηιϋμεη φια ηα καζάκα ΔΤ κηαο ΟκΪδαο, ελψ ηα ππφινηπα καζάκαηα ΔΤ ζα επηιϋγνληαη θαηϊ βνχιεζε απφ ηνλ Πηλ. 3. Με ηνλ ηξφπν απηφ παξϋρεηαη ζην θνηηεηά ε δπλαηφηεηα δηακφξθσζεο κηαο ζηνηρεηψδνπο «αηνκηθάο εμεηδέθεπζεο», ζην πιαέζην ησλ πξνζθεξφκελσλ καζεκϊησλ ΔΤ. ΑλαιπηηθΪ, ηα αθφινπζα καζάκαηα εληϊζζνληαη ζε νκϊδεο: ΟκΪδα (α): Ζιεθηξνθέλεηα Οράκαηα, Κιηκαηηζκφο ΟρεκΪησλ, ΤδξαπιηθΪ θαη ΠλεπκαηηθΪ πζηάκαηα, ΝΫεο ΜΫζνδνη ρεδέαζεο ΜΔΚ. ΟκΪδα (β): ΜεηαιιηθΫο ΚαηαζθεπΫο ΟρεκΪησλ, Οράκαηα ηαζεξάο ΣξνρηΪο, Γεσξγηθνέ Διθπζηάξεο-Οράκαηα Αλψκαινπ ΔδΪθνπο, ΟκΪδα (γ): Κνζηνιφγεζε θαη Αμηνιφγεζε, Γπλακηθά ΑηπρεκΪησλ- Πξαγκαηνγλσκνζχλεο, Σερληθά θαη Οδηθά Ννκνζεζέα. Σν πηπρέν ηνπ ηκάκαηνο θϋξεη ηνλ ηέηιν: ΠΣΤΥΗΟΤΥΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ, αλεμϊξηεηα απφ ηελ φπνηα «θαηεχζπλζε» ζα ππνδειψλεηαη απφ ηα καζάκαηα επηινγάο (ππνρξεσηηθϊ θαη πξναηξεηηθϊ) πνπ Ϋρεη επηιϋμεη ν θνηηεηάο. 15

16 Πίνακαρ 2: Αναλςηικό Ππόγπαμμα Σποςδών Α/Α 1ο ΔΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΔ Θ Α.Π. Δ [1] [2] [3] Γ.Μ. (Θ+Α)+Δ [4] 1.1 ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ Τ ΜΓΤ ΓΔΝΗΚΖ ΥΖΜΔΗΑ Τ ΜΓΤ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ Τ ΜΔΤ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ Τ ΜΓΤ ΑΦΑΛΔΗΑ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛ. ά ΔΤ ΓΟΝΑ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΗΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΔΤ ΓΟΝΑ 3+0 ύνολο Α/Α 2ο ΔΞΑΜΗΝΟ 2.1 ΦΤΗΚΖ Η Τ ΜΓΤ ΣΑΣΗΚΖ Τ ΜΔΤ ΥΔΓΗΑΜΟ ΜΖΥΑΝΟΛ.. ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ Τ ΜΔΤ ΞΔΝΖ ΓΛΧΑ ΟΡΟΛΟΓΗΑ Τ ΜΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ Ζ/Τ Τ ΜΓΤ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ Τ ΜΓΤ 6+0 ύνολο Α/Α 3ο ΔΞΑΜΗΝΟ 3.1 ΦΤΗΚΖ ΗΗ Τ ΜΓΤ ΑΝΣΟΥΖ ΤΛΗΚΧΝ ΚΗΝΖΜΑΣΗΚΖ - ΓΤΝΑΜΗΚΖ 3.3 ΥΔΓΗΑΖ ΜΔ ΣΖΝ ΒΟΖΘΔΗΑ Ζ/Τ (CAD) Τ ΜΔΤ Τ ΜΓΤ ΘΔΡΜΟΓΤΝΑΜΗΚΖ Τ ΜΔΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΧΝ Τ ΜΓΤ 5+2 ύνολο

17 Α/Α 4ο ΔΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΔ Θ Α.Π. Δ [1] [2] [3] Γ.Μ. (Θ+Α)+Δ [4] 4.1 ΜΔΣΑΓΟΖ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ Τ ΜΔΤ Μ.Δ.Κ. Η Τ ΜΔΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ Τ ΓΟΝΑ ΖΛΔΚΣΡΟΣΔΥΝΗΑ ΟΥΖΜΑΣΧΝ Τ ΜΔΤ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΡΔΤΣΧΝ Τ ΜΔΤ ΣΟΗΥΔΗΑ ΜΖΥΑΝΧΝ Η Τ ΜΔΤ 4+1 ύνολο Α/Α 5ο ΔΞΑΜΗΝΟ 5.1 ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΥΧΡΗ ΑΦΑΗΡ. ΤΛΗΚΟΤ - ΣΡΗΒΟΛΟΓΗΑ Τ ΜΔ ΣΟΗΥΔΗΑ ΜΖΥΑΝΧΝ ΗΗ Τ ΜΔΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΟΥΖΜΑΣΧΝ Τ ΜΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΡΖΔΧΝ Τ ΜΔΤ ΑΔΡΟΓΤΝΑΜΗΚΖ ΟΥΖΜΑΣΧΝ Τ ΜΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ά ΔΤ ΓΟΝΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΔΤ ΓΟΝΑ 4+0 ύνολο Α/Α 6ο ΔΞΑΜΗΝΟ 6.1 Μ.Δ.Κ. ΗΗ Τ ΜΔ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΟΥΖΜΑΣΧΝ Τ ΜΔ ΟΥΖΜΑΣΑ ΚΗΒΧΣΗΑ ΣΑΥΤΣΖΣΧΝ Τ ΜΔΤ Έλα κϊζεκα ΔΤ απφ ηνλ Πηλ.3* ΔΤ Έλα κϊζεκα ΔΤ απφ ηνλ Πηλ ΔΤ Έλα κϊζεκα ΔΤ απφ ηνλ Πηλ ΔΤ - 4 ύνολο * ην 6ν θαη ζην 7ν ΔμΪκελν επηιϋγνληαη ζπλνιηθϊ 6 Μαζάκαηα ΔΤ 17

18 Α/Α 7ο ΔΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΔ Θ Α.Π. Δ [1] [2] [3] Γ.Μ. (Θ+Α)+Δ [4] 7.1 ΟΡΓΑΝΧΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ Τ ΓΟΝΑ ΟΥΖΜΑΣΑ ΗΗ Τ ΜΔ ΓΗΑΜΟΡΦ. ΜΔ ΑΦΑΗΡ.ΤΛΗΚΟΤ- ΔΗΓ..ΔΡΓΑΛΔΗΟΜΖΥΑΝΔ-CAM Τ ΜΔ Έλα κϊζεκα ΔΤ απφ ηνλ Πηλ.3* ΔΤ Έλα κϊζεκα ΔΤ απφ ηνλ Πηλ ΔΤ Έλα κϊζεκα ΔΤ απφ ηνλ Πηλ ΔΤ - 4 ύνολο ύνολα 7 εξαμήνυν * ην 6ν θαη ζην 7ν ΔμΪκελν επηιϋγνληαη ζπλνιηθϊ 6 Μαζάκαηα ΔΤ Α/Α 8ο ΔΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΔ Θ Α.Π. Δ [1] [2] [3] Γ.Μ. (Θ+Α)+Δ [4] 8.1 ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ύνολο ΓΔΝΙΚΑ ΤΝΟΛΑ Θ = Θεσξέα, Α.Π. = Αζθάζεηο ΠξΪμεο, Δ = Δξγαζηάξην, = χλνιν [1] = Φφξηνο Δξγαζέαο : ΦΔ = 3ΥΘ + 1ΥΑ.Π. + 1ΥΔ [2] = Δέδνο καζάκαηνο : Τ = Τπνρξεσηηθφ, ΔΤ = Δπηινγάο Τπνρξεσηηθφ, Π = Πξναηξεηηθφ [3] = Καηεγνξέα καζάκαηνο : ΜΓΤ = Μαζάκαηα Γεληθάο Τπνδνκάο, ΜΔΤ = Μαζάκαηα Δηδηθάο Τπνδνκάο, ΜΔ = Μαζάκαηα Δηδηθφηεηαο, ΓΟΝΑ = Μαζάκαηα Γηνέθεζεο - Οηθνλνκέαο -Ννκνζεζέαο-Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ [4] = ΓηδαθηηθΫο ΜνλΪδεο : πξνθχπηνπλ αλαινγηθϊ απφ ην ΦΔ θαη εκθαλέδνληαη σο (Θ + Α)+Δ. Σν Ϊζξνηζκα εμακάλνπ εέλαη πϊληα 30 18

19 Πίνακαρ 3: Μαθήμαηα Επιλογήρ Υποσπευηικά Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΔ Θ ΑΠ Δ ΦΔ Δίδορ μαθ. Καηηγ μαθ. ΓΜ ΔΠ1 ΖΛΔΚΣΡΟΚΗΝΖΣΑ ΟΥΖΜΑΣΑ ΔΤ ΜΔ 4+0 ΔΠ2 ΚΛΗΜΑΣΗΜΟ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΔΤ ΜΔ 4+0 ΔΠ3 ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΤ ΜΔ 4+0 ΔΠ4 ΝΔΔ ΜΔΘΟΓΟΗ ΥΔΓΗΑΖ ΜΔΚ ΔΤ ΜΔ 4+0 ΔΠ5 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΑΝΣΗΡΡΤΠΑΝΖ ΔΤ ΜΔ 4+0 ΔΠ6 ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΖ ΡΔΤΣΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΤ ΜΔ 4+0 ΔΠ7 ΜΔΣΑΛΛΗΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΔΤ ΜΔ 4+0 ΔΠ8 ΟΥΖΜΑΣΑ ΣΑΘΔΡΖ ΣΡΟΥΗΑ ΔΤ ΜΔ 4+0 ΔΠ9 ΓΔΧΡΓΗΚΟΗ ΔΛΚΤΣΖΡΔ-ΟΥΖΜΑΣΑ ΑΝΧΜΑΛΟΤ ΔΓΑΦΟΤ ΔΤ ΜΔ 7+1 ΔΠ10 ΓΗΣΡΟΥΑ ΟΥΖΜΑΣΑ ΔΤ ΜΔ 4+0 ΔΠ11 ΔΦΑΡΜΟΓΔ CAD & ΠΔΠΔΡΑΜΔΝΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΔΤ ΜΔ 4+0 ΔΠ12 ΦΟΡΣΖΓΑ ΟΥΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΛΔΧΦΟΡΔΗΑ ΔΤ ΜΔ 4+0 ΔΠ13 ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΤ ΓΟΝΑ 4+0 ΔΠ14 ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ- ΠΡΑΓΜΑΣΟΓΝΧΜΟΤΝΔ ΔΤ ΜΔ 4+0 ΔΠ15 ΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΗ ΟΓΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΔΤ ΓΟΝΑ 4+0 ΔΠ16 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΡΓΧΝ ΔΤ ΜΔ 4+0 ΔΠ17 ΟΡΓΑΝΧΖ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΔΡΓΟΝΟΜΗΑ ΔΤ ΓΟΝΑ

20 Πίνακαρ 4 : Μαθήμαηα πποαιπεηικά ΩΡΔ Α/Α ΜΑΘΗΜΑ Θ ΑΠ Δ [1] [2] [3] ΓΜ ΣΜΗΜΑ Π1 ΞΔΝΖ ΓΛΧΑ Η* Π ΜΔΤ 0 ΞΔΝΧΝ ΓΛΧΧΝ Π2 ΞΔΝΖ ΓΛΧΑ ΗΗ* Π ΜΔΤ 0 ΞΔΝΧΝ ΓΛΧΧΝ Π3 ΥΡΖΖ Ζ/Τ* Π ΜΔΤ 0 ΓΔΝΗΚΟ Π4 Π5 ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΟΥΖΜΑΣΧΝ** ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΣΔΥΝΗΚΖ ΚΔΦΖ Π ΜΔ 0 ΟΥΖΜΑΣΧΝ Π ΜΔΤ 0 ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ Π6 ΦΖΦΗΑΚΑ ΑΔ Π ΜΔ 0 ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ Π7 ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΗΚΖ Π ΜΔ 0 ΠΟΛ.ΔΡΓΧΝ ΤΠΟΓ. Π8 ΦΖΦΗΑΚΖ ΟΓΟΠΟΗΨΑ Π ΜΔ 0 ΠΟΛ.ΔΡΓΧΝ ΤΠΟΓ. Π9 ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Π ΜΔ 0 ΠΟΛ.ΔΡΓΧΝ ΤΠΟΓ. Π10 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΑ ΗΥΤΟ Π ΜΔ 0 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ Π11 ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΥΔΓΗΟ Π12 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΗΗ Π13 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΑ Π ΜΔ 0 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ Π ΜΔ 0 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Π ΜΔ 0 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Π14 ΣΔΥΝΖΣΖ ΝΟΖΜΟΤΝΖ Π ΜΔ 0 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Π15 ΛΟΓΗΣΗΚΖ- ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Π ΓΟΝΑ 0 ΛΟΓΗΣΗΚΖ * πλέζηαηαη ε παξαθνινχζεζά ηνπο ζην 1 ν εμϊκελν θαη ζε θνηηεηϋο πνπ δελ δηαζϋηνπλ ηηο ζρεηηθϋο βαζηθϋο γλψζεηο. ** Σν κϊζεκα ζα δηεμϊγεηαη ζην εηδηθϊ δηακνξθσκϋλν Δξγαζηάξην ΚΣΔΟ ηνπ Σκάκαηνο 20

21 4. ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 4.1. Γενικά Οη ζεκαληηθφηεξνη ιφγνη γηα ηνπο νπνένπο νη απφθνηηνη ζηξϋθνληαη πξνο ηηο κεηαπηπρηαθϋο ζπνπδϋο εέλαη: Αχμεζε ησλ πηζαλνηάησλ αλεχξεζεο απαζρφιεζεο γξάγνξα θαη κε ηνπο θαιχηεξνπο δπλαηνχο φξνπο. Βειηέσζε ηνπ επηπϋδνπ γλψζεσλ ζηελ επηζηάκε ζηελ νπνέα εληϊζζνληαη θαη νη πξνπηπρηαθϋο ζπνπδϋο ηνπο, ά ζε θϊπνηα Ϊιιε επηζηάκε. Χο γλσζηφλ νη κεηαπηπρηαθϋο ζπνπδϋο κπνξεέ λα βνεζάζνπλ ηελ επαγγεικαηηθά απνθαηϊζηαζε ησλ απνθνέησλ, ελψ ζε νξηζκϋλεο πεξηπηψζεηο απνηεινχλ θαη πξνυπφζεζε (φπσο, γηα παξϊδεηγκα ε αθαδεκατθά ζηαδηνδξνκέα ζηελ νπνέα εέλαη απαξαέηεην ην δηδαθηνξηθφ δέπισκα ). Οπσζδάπνηε φκσο δελ ζα πξϋπεη λα ζεσξάζνπκε φηη επηηπγρϊλεηαη απηφκαηα ε εμαζθϊιηζε απαζρφιεζεο. Γηα απηφ θαηϊ ηελ επηινγά ηνπ αληηθεηκϋλνπ ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζα πξϋπεη λα ιακβϊλνπκε ππφςε θαη ηελ επαγγεικαηηθά αμέα ησλ ζπνπδψλ απηψλ. Δέλαη δειαδά ζεκαληηθφ λα πξνζδηνξέζνπκε πνηνο εέλαη ν ηνκϋαο ηεο αγνξϊο εξγαζέαο ζηνλ νπνέν ζηνρεχνπκε θαη πνηεο εέλαη νη πξννπηηθϋο εμϋιημεο πνπ δηαγξϊθνληαη γηα ηνλ ηνκϋα απηφ. Με απηφ ην θξηηάξην εέλαη ζέγνπξν φηη ζα δηαθξέλνπκε εχθνια πνηεο απφ ηηο κεηαπηπρηαθϋο ζπνπδϋο εέλαη απνδνηηθϋο θαη πνηεο φρη. Γηα νπνηνδάπνηε φκσο ιφγν θαη αλ απνθαζέζεη ν πηπρηνχρνο Μεραληθφο ΟρεκΪησλ Σ.Δ. λα θϊλεη κεηαπηπρηαθϋο ζπνπδϋο, ζα πξϋπεη λα γλσξέδεη φηη νη ζπνπδϋο απηϋο εέλαη ζπλάζσο απαηηεηηθφηεξεο ησλ πξνπηπρηαθψλ, αθνχ απαηηνχλ: Πεξηζζφηεξε αηνκηθά κειϋηε θαη κε πξνζσπηθά πξσηνβνπιέα. πλεξγαζέα κε ζπγθεθξηκϋλν θαζεγεηά σο επηβιϋπνληα πλερά θξηηηθά φισλ ησλ γλψζεσλ πνπ απνθηάζεθαλ ζην ζρεηηθφ αληηθεέκελν θηι. Έηζη αλ ν πηπρηνχρνο ζεσξεέ ηηο κεηαπηπρηαθϋο ζπνπδϋο κφλν σο κηα δηϋμνδν γηα λα αλαβϊιιεη ηε δχζθνιε ζϋζε ζηελ νπνέα βξέζθεηαη ν θαζϋλαο πνπ αλαδεηεέ εξγαζέα, ζα δηαπηζηψζεη ζχληνκα νδεγεέηαη ζε Ϋλα θαηλνχξγην αδηϋμνδν. Ζ παξϊηαζε ηεο θνηηεηηθάο δσάο, αλ δελ ππϊξρεη πξαγκαηηθφ ελδηαθϋξνλ γηα ην αληηθεέκελν ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, ζα πξνθαιϋζεη αλαβνιά ζηε ιάςε απνθϊζεσλ, κε απνηϋιεζκα φρη κφλν λα κε ιχλνληαη ηα πξνβιάκαηα, αιιϊ λα απμϊλνληαη. ε φηη αθνξϊ ην θφζηνο παξαθνινχζεζεο ελφο κεηαπηπρηαθνχ πξνγξϊκκαηνο, απηφ κπνξεέ λα θαιπθζεέ ηφζν απφ κηα ππνηξνθέα, εθφζνλ ν ππνςάθηνο ηθαλνπνηεέ ηηο απαξαέηεηεο πξνυπνζϋζεηο φζν θαη κϋζσ πξνγξακκϊησλ δαλεηνδφηεζεο ηξαπεδψλ. ΤπΪξρνπλ ηξϊπεδεο πνπ δηαζϋηνπλ εμεηδηθεπκϋλα δαλεηνδνηηθϊ πξνγξϊκκαηα ζπνπδψλ θαη Ϊιιεο νη κπνξνχλ λα 21

22 ρνξεγάζνπλ δϊλεηα φρη φκσο κϋζσ εμεηδηθεπκϋλσλ πξνγξακκϊησλ παξϊ κε ηε κνξθά θαηαλαισηηθψλ δαλεέσλ ηα νπνέα κε νξηζκϋλεο κεηαηξνπϋο κπνξνχλ λα γέλνπλ θνηηεηηθϊ. Με απφθαζε ηεο ειιεληθάο θπβϋξλεζεο, ην ειιεληθφ δεκφζην επηδνηεέ ζε πνζνζηφ 50% ηα επηηφθηα ησλ ρνξεγνχκελσλ δαλεέσλ γηα κεηαπηπρηαθϋο θαη δηδαθηνξηθϋο ζπνπδϋο ζε ειιεληθϊ παλεπηζηάκηα. ε γεληθϋο γξακκϋο νη πξνυπνζϋζεηο ρνξάγεζεο δαλεένπ εέλαη: Δγγξαθά ζε ηκάκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ά ε απνδνρά γηα εθπφλεζε δηδαθηνξηθάο δηαηξηβάο, Πξνζσπηθά εγγχεζε απφ ην γνλϋα ηνπ δηθαηνχρνπ ά Ϊιιε ηθαλνπνηεηηθά δηαζθϊιηζε θαηϊ ηελ θξέζε ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκϊησλ, Ζ κε ππϋξβαζε ηνπ 45νπ Ϋηνπο ειηθέαο, Να κελ Ϋρεη ρνξεγεζεέ Ϊιιν δϊλεην γηα ηνλ έδην ζθνπφ. Ο πηπρηνχρνο Mκεραληθφο ΟρεκΪησλ Σ.Δ. κεηϊ ην πϋξαο ησλ ζπνπδψλ ηνπ κπνξεέ λα ζπλερέζεη γηα κεηαπηπρηαθϋο ζπνπδϋο, εέηε ζηα ΔιιεληθΪ Α.Δ.Η./Σ.Δ.Η. εέηε ζηα αληέζηνηρα ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ. Οη φξνη ΜεηαπηπρηαθΫο πνπδϋο αλαθϋξνληαη ζε πξνγξϊκκαηα εμεηδέθεπζεο ησλ πηπρηνχρσλ ηξηηνβϊζκηαο εθπαέδεπζεο ζην επηζηεκνληθφ πεδέν πνπ ηνπο ελδηαθϋξεη, κε ηειηθφ ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο Ϋξεπλαο θαη ηεο ηερλνινγέαο. Σα ηειεπηαέα ρξφληα παξαηεξεέηαη ζηελ ρψξα καο κηα ζπλεράο αχμεζε ηεο δάηεζεο κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ απφ ηνπο πηπρηνχρνπο Σ.Δ.Η. ελψ, ζπγρξφλσο, απμϊλεηαη ν αξηζκφο εξγνδνηηθψλ θνξϋσλ πνπ επηζπκνχλ ά θαη απαηηνχλ ηελ θαηνρά ελφο κεηαπηπρηαθνχ ηέηινπ ζπνπδψλ σο απφδεημε επηζπκεηψλ ηθαλνηάησλ, εκπεηξηψλ θαη εμεηδηθεπκϋλσλ επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ. Όζνλ αθνξϊ ηελ πθηζηϊκελε θαηϊζηαζε ζρεηηθϊ κε ηελ νξγϊλσζε θαη ηε ιεηηνπξγέα ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, πξϋπεη λα ηνληζζνχλ ηα αθφινπζα: Με ηνπο Νφκνπο 2327/95 (ΦΔΚ 156/Α'/95) (Άξζξν 16 Παξ.1) θαη 2916/2001, απνζαθελέζηεθε ν ξφινο ησλ Σ.Δ.Η. & ησλ απνθνέησλ ηνπο ζηελ Αλψηαηε Δθπαέδεπζε θαη ηζρχνπλ ηα θαησηϋξσ: Οη πηπρηνχρνη ΣκεκΪησλ ησλ Σ.Δ.Η. θαη Α..Π.Α.Η.Σ.Δ. ζπκκεηϋρνπλ ζηα Μ.Π.. ησλ Παλεπηζηεκέσλ κε ηηο έδηεο πξνυπνζϋζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο Πηπρηνχρνπο ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ ΣνκΫα, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 5 παξ. 12γ ηνπ Ν. 2916/ 01 ΦΔΚ 114 η. Α θαζψο θαη ηηο δηαηϊμεηο ηνπ ΦΔΚ 771/ , Αξηζ. Απφθαζεο 60671/Δ5 θαη ηεο Ϋγγξαθεο ζπκθσλέαο κεηαμχ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ ηδξπκϊησλ. Ζ επηινγά ησλ ππνςεθέσλ γέλεηαη κε βϊζε ην Ν. 2083/ 92 παξ. 2α ηνπ Ϊξζξνπ 12. Γέλεηαη ην δηθαέσκα πξφζβαζεο ζε ΜεηαπηπρηαθΪ ΠξνγξΪκκαηα πνπδψλ ζε ΔιιεληθΪ Ηδξχκαηα & ζηνπο θαηφρνπο ηέηισλ ηζνηέκσλ πξνο ηα πηπρέα Σ.Δ.Η. ηκεκϊησλ ζρνιψλ πνπ θαηαξγάζεθαλ κε ηνλ ηδξπηηθφ λφκν. Δπηιχεηαη ην πξφβιεκα αλαγλψξηζεο απφ ην Ο.Α.Σ.Α.Π. ησλ άδε απνθηεζϋλησλ κεηαπηπρηαθψλ ηέηισλ ζπνπδψλ ζην εμσηεξηθφ απφ ηνπο Πηπρηνχρνπο ηεο θαηεγνξέαο απηάο. 22

23 Με ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαέζην : Γέλεηαη ε δπλαηφηεηα ζχκπξαμεο & ζπλδηνξγϊλσζεο ησλ ηκεκϊησλ ησλ Σ.Δ.Η. ζηε ιεηηνπξγέα ΠξνγξακκΪησλ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ κε νκνηαγά Παλεπηζηάκηα ηνπ εζσηεξηθνχ. ΒΪζε ηνπ ΦΔΚ 771/ , Αξηζ. Απφθαζεο 60671/Δ5, ηα ηκάκαηα ΣΔΗ κπνξνχλ λα ζπκπξϊηηνπλ ζηε ιεηηνπξγέα ΠξνγξακκΪησλ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (ΠΜ), ηελ επζχλε νξγϊλσζεο θαη εθηϋιεζεο ησλ νπνέσλ Ϋρνπλ νκνηαγά Παλεπηζηάκηα ηνπ εμσηεξηθνχ αλαγλσξηζκϋλα απφ ηνλ Οξγαληζκφ Αλαγλψξηζεο Σέηισλ Αθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεζεο (Ο.Α.Σ.Α.Π.) πνπ αληηθαηϋζηεζε ην Γ.Η.Κ.Α.Σ..Α. Αλαγλσξέζηεθαλ ηα Μ.Π.. πνπ ιεηηνπξγνχζαλ άδε ζηα Σ.Δ.Η. θαη αλνέγεηαη ν δξφκνο γηα ηελ έδξπζε θαη ιεηηνπξγέα θαη Ϊιισλ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκϊησλ ζηα Σ.Δ.Η. Σα εγθεθξηκϋλα κεηαπηπρηαθϊ πξνγξϊκκαηα ζπνπδψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ απεπζχλνληαη ζε φινπο ζρεδφλ ηνπο θιϊδνπο ησλ επηζηεκψλ θαη εθζπγρξνλέδνληαη ζπλερψο κε ηελ πξνζζάθε λϋσλ. Ζ δηϊξθεηα ζπνπδψλ θπκαέλεηαη απφ Ϋλα Ϋσο δχν Ϋηε. Γηα ηα πεξηζζφηεξα ΜΠ απαηηεέηαη θαηαβνιά δηδϊθηξσλ ηα νπνέα μεθηλνχλ απφ 600 αλϊ εμϊκελν θαη κπνξεέ λα ππεξβνχλ ηα 1200 εμαξηϊηαη απφ ηελ εηδέθεπζε, ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκκεηαζρφλησλ, ην ηκάκα πνπ νξγαλψλεη ην πξφγξακκα θαη ην Παλεπηζηάκην πνπ θϊλεη ηελ πξνθάξπμε. Σα δηθαηνινγεηηθϊ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εηζαγσγά ζε κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα δηαθνξνπνηνχληαη αλϊινγα κε ηηο πξνυπνζϋζεηο πνπ ζϋηεη ην ηκάκα πνπ νξγαλψλεη ην πξφγξακκα θαζψο θαη αλϊινγα ηνπ θιϊδνπ ζπνπδψλ. ε γεληθϋο γξακκϋο ζπλάζσο απαηηνχληαη ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθϊ: 1. Αέηεζε ζε εηδηθφ Ϋληππν πνπ ρνξεγεέηαη απφ ηε Γξακκαηεέα ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Σκάκαηφο. 2. Γχν (2) θσηνγξαθέεο ηαπηφηεηαο 3. Αληέγξαθν πηπρένπ λνκέκσο επηθπξσκϋλν ά πηζηνπνηεηηθφ νινθιάξσζεο ζπνπδψλ. 4. Αληέγξαθν αλαιπηηθάο βαζκνινγέαο (λνκέκσο επηθπξσκϋλν) 5. Βεβαέσζε ηζνηηκέαο πηπρένπ απφ ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. (γηα φζνπο πξνϋξρνληαη απφ Ηδξχκαηα ηεο αιινδαπάο) 6. Αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκεέσκα 7. Φσηνηππέα ησλ δχν φςεσλ αζηπλνκηθάο ηαπηφηεηαο (λνκέκσο επηθπξσκϋλε) 8. Βεβαέσζε απνδεδεηγκϋλεο επαγγεικαηηθάο πξνυπεξεζέαο ζε ζρεηηθφ αληηθεέκελν (απφ αζθαιηζηηθφ θνξϋα) 9. ΔπηζηεκνληθΫο δεκνζηεχζεηο εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηάησλ (εθ φζνλ ππϊξρνπλ) 10. Γχν εκπηζηεπηηθϋο ζπζηαηηθϋο επηζηνιϋο, ζθξαγηζκϋλεο απφ ην ζπληϊθηε ηνπο (ζρεηηθφ Ϋληππν εέλαη δηαζϋζηκν ζηε Γξακκαηεέα ηνπ Π.Μ.. θαη ηελ ηζηνζειέδα ηνπ) 11. ΑπνδεηθηηθΪ μϋλσλ γισζζψλ (θαηϊ πξνηέκεζε Αγγιηθάο), λνκέκσο επηθπξσκϋλα θαη επέζεκε κεηϊθξαζε απηψλ 23

24 12. Γάισζε ηνπ Ν. 1599/86 φηη «δελ εέκαη εγγεγξακκϋλνο /ε ζε Π.Μ.. Ϊιινπ Σκάκαηνο» 13. ΚΪζε Ϊιιν ζηνηρεέν (πηζηνπνηεηηθϊ, δηπιψκαηα, θ.ι.π.) πνπ θαηϊ ηελ γλψκε ησλ ππνςεθέσλ ζα ζπλϋβαιε ψζηε ε Δπηηξνπά Αμηνιφγεζεο λα ζρεκαηέζεη πιεξϋζηεξε θαη νινθιεξσκϋλε Ϊπνςε. Ζ Γεληθά πλϋιεπζε ηνπ ηκάκαηνο θαζνξέδεη κε ζρεηηθά απφθαζε ηηο ιεπηνκϋξεηεο εθαξκνγάο ησλ θξηηεξέσλ απηψλ, ηνλ νξηζκφ ζπκπιεξσκαηηθψλ ά ηελ εμϋηαζε ηνπ ππνςεθένπ ζε νξηζκϋλα καζάκαηα, ην απνηϋιεζκα ηεο νπνέαο ζπλεθηηκϊηαη κε ηελ επηινγά. ΔπηπιΫνλ νη ππνςάθηνη θαινχληαη θαη γηα πξνζσπηθά ζπλϋληεπμε απφ ηελ επηηξνπά ηνπ ΜΠ. Ζ επηινγά ησλ εηζαθηϋσλ ζα γέλεηαη ζπλάζσο βϊζεη ησλ αθνινχζσλ θξηηεξέσλ: I. Βαζκφο πηπρένπ (ηνπιϊρηζηνλ 6.5) II. ΣεθκεξησκΫλε επϊξθεηα κηαο μϋλεο γιψζζαο (ηνπιϊρηζηνλ επηπϋδνπ FCE - Lower) III. Πξνεγνχκελε εξεπλεηηθά δξαζηεξηφηεηα, πηζηνπνηεηηθϊ, δηπιψκαηα, ζρεηηθά επαγγεικαηηθά εκπεηξέα θ.ι.π. IV. Όζνη/ φζεο εθ ησλ ππνςεθέσλ θξέλνληαη φηη ηθαλνπνηνχλ ηηο βαζηθϋο ηππηθϋο θαη νπζηαζηηθϋο πξνυπνζϋζεηο επϊξθεηαο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζπκκεηνρά ζην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα, θαινχληαη ζε πξνζσπηθά ζπλϋληεπμε ρεηηθϊ κε ηελ απφθηεζε δηδαθηνξηθνχ, απηφ απνλϋκεηαη απφ ην ηκάκα ζην νπνέν εθπνλεέηαη θαη Ϋρεη ειϊρηζηε δηϊξθεηα 3 Ϋηε. Οη πξνυπνζϋζεηο πνπ πξϋπεη λα πιεξνχληαη θαη ηα απαηηνχκελα πξνζφληα δηαθνξνπνηνχληαη αλϊινγα κε ην ηκάκα ζην νπνέν εθπνλεέηαη ε δηδαθηνξηθά δηαηξηβά. Βαζηθά πξνυπφζεζε εέλαη ε θαηνρά κεηαπηπρηαθνχ ηέηινπ. Σα δηθαηνινγεηηθϊ ζπλάζσο πνπ δεηνχληαη εέλαη: Αέηεζε. Πηπρέν & κεηαπηπρηαθφο ηέηινο. Βηνγξαθηθφ ζεκεέσκα & απνδεηθηηθϊ επαγγεικαηηθάο εκπεηξέαο. Πεξηιεπηηθά αλϊιπζε ηνπ ηέηινπ θαη ηεο κεζνδνινγέαο Ϋξεπλαο πνπ ζα αθνινπζεζεέ θαηϊ ηελ εθπφλεζε ηεο δηδαθηνξηθάο δηαηξηβάο. ΑλαιπηηθΫο πιεξνθνξέεο, γηα ηα κεηαπηπρηαθϊ πξνγξϊκκαηα ζπνπδψλ πνπ παξϋρνπλ ζηνπο πηπρηνχρνπο Σ.Δ.Η., κπνξεέ λα ιϊβεη θαλεέο απφ ηα Γξαθεέα Γηαζχλδεζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα Σ.Δ.Η. (βι. Πέλαθα 5) ηνπο απνθνέηνπο ηνπ Σκάκαηνο ΟρεκΪησλ παξϋρεηαη ε δπλαηφηεηα θαηϊηαμεο ζε ηκάκαηα ζπλαθνχο εηδηθφηεηαο ησλ Α.Δ.Η. ηεο ρψξαο, κε ηξφπν πνπ νξέδεηαη απφ ην ηκάκα ππνδνράο. 24

25 Πίνακαρ 5 : Γπαθεία Διαζύνδεζηρ Τ.Ε.Ι. ΗΓΡΤΜΑ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ Σ.Δ.Η. ΖΠΔΗΡΟΤ Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ Σ.Δ.Η. ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Αγ. ππξέδσλα & Μάινπ Σ.Κ ΑηγΪιεσ 4ν ρικ. Ησαλλέλσλ-Αζελψλ Σ.Κ Άξηα Σ.Κ. 140 ηαπξσκϋλνο ΖξΪθιεην Κξάηεο Σ.Θ Σ.Κ Αγ. ΛνπθΪο, Σ.Κ ΑληηθΪιακνο, Σ.Κ ΚαιακΪηα ΣΖΛΔΦΧΝΑ Σ.Δ.Η. ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ Σ.Κ ΚνδΪλε Σ.Δ.Η. ΛΑΜΗΑ 3ν ρικ. Π.Δ.Ο. Σ.Κ Λακέα Σ.Δ.Η. ΛΑΡΗΑ Σ.Κ ΛΪξηζα Σ.Δ.Η. ΝΫα Κηέξηα, ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ Σ.Κ Μεζνιφγγη Θενηνθνπνχινπ Σ.Δ.Η. ΠΑΣΡΑ Σ.Κ Κνπθνχιη ΠΪηξα Π. ΡΪιιε & Θεβψλ 250 Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ Σ.Κ ΑηγΪιεσ Σ.Δ.Η. ΔΡΡΧΝ ΣΫξκα Μαγλεζέαο, Σ.Κ Ϋξξεο Σ.Δ.Η. ΥΑΛΚΗΓΑ ΦαρλΪ Δπβνέαο, Σ.Κ Α..Π.Α.Η.Σ.Δ. Ν. ΖξΪθιεην Αηηηθάο, Σ.Κ

26 4.2 Βαζικά κπιηήπια επιλογήρ ςποτήθιυν ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ε επηινγά ππνςεθέσλ γέλεηαη απφ επηηξνπά πνπ απνηειεέηαη απφ κϋιε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ εθϊζηνηε ηκάκαηνο. Γηα ηηο επηηξνπϋο επηινγάο ππνςάθησλ ζηα πξνγξϊκκαηα ππϊξρνπλ θϊπνηα βαζηθϊ θξηηάξηα πνπ πεξηιακβϊλνπλ : Βαζηθφ Πηπρέν : Οη πξνπηπρηαθϋο ζπνπδϋο ζε ηνκϋα ζρεηηθφ κε ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζεσξνχληαη απαξαέηεηεο. πλάζσο γέλεηαη αέηεζε γηα κεηαπηπρηαθϊ, ρσξέο λα Ϋρεη ιεθζεέ αθφκα ην πηπρέν εθφζνλ ν ππνςάθηνο βξέζθεηαη ζην ηειεπηαέν εμϊκελν ησλ πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηνπ θαη δειψλεη ηελ αλακελφκελε εκεξνκελέα απνθνέηεζεο. ΜΫζνο φξνο πηπρένπ : ΓηαθΫξεη απφ ζρνιά ζε ζρνιά, αιιϊ ζπλάζσο δεηεέηαη ηειηθφο βαζκφο πηπρένπ κεγαιχηεξνο ηνπ 7 ζηα 10. ΑξθεηΫο θνξϋο νη επηηξνπϋο δϋρνληαη θνηηεηϋο θϊησ ηνπ ειϊρηζηνπ απνδεθηνχ βαζκνχ, ππφ ζπλζάθεο. Αέηεζε : ΠξΫπεη λα εέλαη ζπκπιεξσκϋλε πιάξσο θαη κε αθξέβεηα. πλάζσο νη αηηάζεηο απαηηνχλ κέα Ϋθζεζε, φπνπ κε ζπληνκέα πξϋπεη λα δνζνχλ πιεξνθνξέεο γηα ηηο ζπνπδϋο, ηηο γλψζεηο θαη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνένπο ν ππνςάθηνο επηιϋγεη ην ζπγθεθξηκϋλν κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα. Ζ επηηξνπά κπνξεέ λα θξέλεη κϋζσ απηάο ηεο γξαπηάο δάισζεο ηηο ηθαλφηεηϋο ηνπ ππνςεθένπ ζηνλ γξαπηφ ιφγν θαη ζηελ ζχληνκε παξνπζέαζε ηδεψλ. πλϋληεπμε : ε νξηζκϋλεο πεξηπηψζεηο γέλεηαη πξνζσπηθά ζπλϋληεπμε. απηά ηελ πεξέπησζε απαηηεέηαη θαηϊιιειε πξνεηνηκαζέα ψζηε λα δνζνχλ ηθαλνπνηεηηθϋο απαληάζεηο ζε εξσηάζεηο φπσο : Γηαηέ επηιϋμαηε ην ζπγθεθξηκϋλν εθπαηδεπηηθφ έδξπκα. Πσο ζα αληεπεμϋιζεηε ζηηο νηθνλνκηθϋο απαηηάζεηο ηνπ πξνγξϊκκαηνο. Πφζεο ψξεο ηελ εβδνκϊδα κειεηϊηε. Πνηα καζάκαηα πξνηηκϊηε θαη γηαηέ. Μηιάζηε γηα ηνλ εαπηφ ζαο. Ση ζα θϊλεηε αλ δελ επηιεγεέηε ζε απηφ ην πξφγξακκα. ΘεκαηηθΫο εξσηάζεηο ζην γλσζηηθφ πεδέν πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ Πνηνη εέλαη νη κειινληηθνέ ζηφρνη ζαο γηα επαγγεικαηηθά θαξηϋξα Σίηλοι Μεηαπηςσιακών ποςδών Οη ηέηινη κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ δηαθξέλνληαη ζηηο εμάο θαηεγνξέεο: 1. Γηπιψκαηα θαη ΠηζηνπνηεηηθΪ (Diplomas & Certificates):απνηεινχληαη απφ ζηνηρεέα δηδαζθαιέαο ζπνπδψλ masters ρσξέο ηελ δηαηξηβά, κεξηθϋο ζπνπδϋο πξνζθϋξνπλ ηελ επθαηξέα ηεο κεηαθνξϊο απφ ηηο ζπνπδϋο ελφο δηπιψκαηνο ζηηο ζπνπδϋο ελφο master κεηϊ απφ κηα επηηπρεκϋλε νινθιάξσζε θαη νινθιεξψλνληαη ζε 9 Ϋσο 12 κάλεο. 26

27 2. Πηπρέα Masters κε δηδαζθαιέα: θαζνξέδνληαη απφ ην αληηθεέκελν ηεο κειϋηεο (MA- Master of Arts, MSc-Master of Science, MBA-Master of Business Administration),εέλαη πιάξνπο ά κεξηθάο απαζρφιεζεο, δηαξθνχλ Ϋλα Ϋσο δπν Ϋηε θαη απνηεινχληαη απφ ζεηξϊ καζεκϊησλ, εθπαέδεπζε ζε κεζφδνπο Ϋξεπλαο, ηδηαέηεξεο εξγαζέεο ά εθζϋζεηο, γξαπηϋο εμεηϊζεηο θαη ηελ πηπρηαθά εξγαζέα ζε Ϋλα νξηζκϋλν ζϋκα ην νπνέν πξϋπεη λα γξαθεέ σο κηα εθηεηακϋλε Ϋθζεζε. Γελ Ϋρνπλ δηαβαζκέζεηο αλ θαη θϊπνηα Παλεπηζηάκηα κπνξεέ λα απνλϋκνπλ κηα δηϊθξηζε (distinction) γηα εμϋρνπζα απφδνζε. 3. Πηπρέα Masters κε Ϋξεπλα: κπνξνχλ λα απνθηεζνχλ κε Ϋξεπλα, θαη νη πεξηζζφηεξεο full time ζπνπδϋο δηαξθνχλ δπν Ϋηε, δηαθξέλνληαη ζε MPhil-Master of Philosophy θαη MRes- Master of Research. 4. ΓηδαθηνξηθΪ: απνλϋκνληαη γηα κηα ζε βϊζνο πξσηνγελά Ϋξεπλα ζε Ϋλα ζπγθεθξηκϋλν πεδέν, πξαγκαηνπνηεέηαη αλεμϊξηεηε Ϋξεπλα θϊησ απφ επέβιεςε θαη γξϊθνληαη ηα απνηειϋζκαηα απηάο θαη ηα ζπκπεξϊζκαηα σο κηα δηαηξηβά. Γηα ηελ νινθιάξσζά ηνπ απαηηνχληαη ζπλάζσο ηξέα ρξφληα. ηνλ Πέλαθα 6 πνπ αθνινπζεέ αλαιχνληαη νη ηέηινη ζπνπδψλ θαη ε δηϊξθεηα ησλ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκϊησλ ζπνπδψλ αληηπξνζσπεπηηθϊ γηα ηηο ρψξεο ζηηο νπνέεο θαηαθεχγνπλ νη πεξηζζφηεξνη απφθνηηνη Σ.Δ.Η. γηα κεηαπηπρηαθϋο ζπνπδϋο. Πίνακαρ 6 : Τίηλοι και διάπκεια ζποςδών μεηαπηςσιακών ππογπαμμάηυν Σέηινη Γηδαθηνξηθφ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα Διιεληθνέ Γηδαθηνξηθφ: 3 Ϋηε ηνπιϊρηζηνλ Μεηαπηπρηαθφ δέπισκα εηδέθεπζεο Πξφγξακκα: 1 Ϋσο 2 Ϋηε Βξεηαληθνέ Ph.D: 2-4 Ϋηε Mphil: 1 Ϋσο 2 Ϋηε Msc, MA, MBA, LM : 1 Ϋηνο Γαιιηθνέ Doctorat: 2-4 Ϋηε κεηϊ ην DEA DEA: 1 Ϋηνο DESS : 1 Ϋηνο ΑκεξηθΪληθνη Doctorate- PhD : 3 Ϋηε Msc, MA, MBA,LLM: 2Ϋηε Καλαδηθνέ Doctorate- PhD : 3 Ϋηε Msc, MA, MBA,LLM: 2Ϋηε Γεξκαληθνέ Doctorate : 2-5 Ϋηε Magister LLM 4.4. Μεηαπηςσιακά πποζθεπόμενα ζηην Δλλάδα Σα πεξηζζφηεξα ειιεληθϊ Α.Δ.Η. θαη αξθεηϊ Σ.Δ.Η. πξνζθϋξνπλ πξνγξϊκκαηα εμεηδέθεπζεο ζε κεηαπηπρηαθφ επέπεδν ζε φινπο ζρεδφλ ηνπο θιϊδνπο. Σα πεξηζζφηεξα κεηαπηπρηαθϊ πξνγξϊκκαηα πνπ πξνζθϋξνληαη ζάκεξα απφ ηα ΔιιεληθΪ Παλεπηζηάκηα εέλαη δηαηκεκαηηθϊ, δειαδά ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνέεζά ηνπο ζπκκεηϋρνπλ δηαθνξεηηθϊ Σκάκαηα ηνπ Παλεπηζηεκένπ ά ζε πνιιϋο πεξηπηψζεηο θαη πεξηζζφηεξα απφ Ϋλα Παλεπηζηάκηα. Ζ δηϊξθεηα 27

28 ησλ ζπνπδψλ ζε κεηαπηπρηαθφ επέπεδν θπκαέλεηαη απφ 1 Ϋσο 2 ρξφληα. ΟξηζκΫλα κεηαπηπρηαθϊ πξνγξϊκκαηα παξϋρνπλ ζηνπο θνηηεηϋο ηε δπλαηφηεηα κεξηθάο παξαθνινχζεζεο. Σν θφζηνο ησλ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκϊησλ πνηθέιεη αλϊ Παλεπηζηάκην ά αλϊ ΣνκΫα εμεηδέθεπζεο. ηνλ Πέλαθα 7 παξαηέζεληαη κεξηθϊ κεηαπηπρηαθϊ πξνγξϊκκαηα ζπνπδψλ ζηα νπνέα κπνξνχλ λα ζπκκεηϊζρνπλ νη απφθνηηνη ηεο εηδηθφηεηαο Mκεραληθφο ΟρεκΪησλ Σ.Δ. Πίνακαρ 7 : Μεηαπηςσιακά Ππογπάμμαηα ζηην Ελλάδα ΦΟΡΔΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλεέν Παλεπηζηάκην Κξάηεο ρνιά Θεηηθψλ & Σερλνινγηθψλ Δπηζηεκψλ Σκάκα Δπηζηάκεο θαη Σερλνινγέαο Τιηθψλ Παλεπηζηάκην Κξάηεο ρνιά Θεηηθψλ & Σερλνινγηθψλ Δπηζηεκψλ Σκάκα Υεκεέαο Παλεπηζηάκην Κξάηεο ρνιά Θεηηθψλ & Σερλνινγηθψλ Δπηζηεκψλ Σκάκα Υεκεέαο Πνιπηερλεέν Κξάηεο ΣερλνινγηθΫο Δπηζηάκεο Γεσπνληθφ Παλεπηζηάκην Αζελψλ Σκάκα Αμηνπνέεζεο Φπζηθψλ Πφξσλ & Γεσξγηθάο Μεραληθάο ΘΔΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ Δπηζηάκε θαη Σερλνινγέα Τιηθψλ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Δπηζηάκε θαη Σερλνινγέα Τιηθψλ» Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Δπηζηάκεο θαη Μεραληθά ΠεξηβΪιινληνο» Σν Πξφγξακκα ιεηηνπξγεέ ζε ζπλεξγαζέα κε ην Σκάκα Υεκηθψλ Μεραληθψλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Παηξψλ θαη ηε ρνιά Γεκφζηαο Τγεέαο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Harvard ησλ Ζ.Π.Α. Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Σερλνινγέα Πξνζηαζέαο ΠεξηβΪιινληνο» ζε ζχκπξαμε κε ηε ρνιά Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ ηνπ Σ.Δ.Η. Κξάηεο Μεηαπηπρηαθφ Γέπισκα Δηδέθεπζεο - Μεραληθά & Σερλνινγέα Τιηθψλ θαη Καηαζθεπψλ - Δπηρεηξεζηαθάο Έξεπλαο - πζηεµϊησλ Παξαγσγάο - ΟξγΪλσζεο θαη Γηνέθεζεο. «Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Μ..) Αμηνπνέεζεο Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Γεσξγηθάο Μεραληθάο» 28

29 Παλεπηζηάκην Αζελψλ ρνιά Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκάκα Φπζηθάο Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλεέν Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλεέν ΑξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο Σκάκα Φπζηθάο ΑξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο Σκάκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ Παλεπηζηάκην Αηγαένπ ΣερλνινγηθΫο Δπηζηάκεο Παλεπηζηάκην Αηγαένπ ΣερλνινγηθΫο Δπηζηάκεο Παλεπηζηάκην Αηγαένπ Σκάκα Μαζεκαηηθψλ Παλεπηζηάκην Παηξψλ ΣερλνινγηθΫο Δπηζηάκεο Παλεπηζηάκην Παηξψλ ΣερλνινγηθΫο Δπηζηάκεο Δληαέν Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Σκάκαηνο Φπζηθάο, ηεο ρνιάο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ, ζηηο εμάο εηδηθφηεηεο: Φπζηθά Τιηθψλ Φπζηθά ΠεξηβΪιινληνο Γηαπαλεπηζηεκηαθφ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ζηε Γηνέθεζε Δπηρεηξάζεσλ - "AthensMBA ΣερλνινγηθΫο Δπηζηάκεο -ΤιηθΪ - ΓηΪβξσζε θαη Πξνζηαζέα - Γπλακηθά θαη Σαιαληψζεηο - Μεραληθάο ησλ Τιηθψλ - ΔθαξκνζκΫλε Μεραληθά Φπζηθά θαη Σερλνινγέα Τιηθψλ Γηνέθεζε Παξαγσγηθψλ πζηεκϊησλ Γηδαθηνξηθφ Γέπισκα - Δηθνληθά Μεραληθά - Virtual Engineering Μεηαπηπρηαθφ Γέπισκα Δηδέθεπζεο - ρεδέαζε Γηαδξαζηηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Πξντφλησλ θαη πζηεκϊησλ Πξνθεξχζζεη γηα ην Αθαδεκατθφ Έηνο ηελ εηζαγσγά ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ : «Μαζεκαηηθά Μνληεινπνέεζε ζηηο ΦπζηθΫο Δπηζηάκεο θαη ζηηο χγρξνλεο Σερλνινγέεο» Γηδαθηνξηθφ Γέπισκα -ηαηηζηηθά Μεραληθά, κε Γξακκηθά Γπλακηθά θαη Μαζεκαηηθά Φπζηθά Μεηαπηπρηαθφ Γέπισκα Δηδέθεπζεο- "ΠεξηβΪιινλ θαη ΔλΫξγεηα" 29

30 Παλεπηζηάκην Παηξψλ Σκάκα Δπηζηάκεο ησλ Τιηθψλ Παλεπηζηάκην Παηξψλ Σµάµαηα Βηνινγέαο, Γεσινγέαο, Μαζεµαηηθψλ, Φπζηθάο θαη Υεµεέαο ηεο ρνιάο Θεηηθψλ Δπηζηεµψλ Γεκνθξέηεην Παλεπηζηάκην ΘξΪθεο ΣερλνινγηθΫο Δπηζηάκεο Παλεπηζηάκην Θεζζαιέαο ΣερλνινγηθΫο Δπηζηάκεο ΑιεμΪλδξεην Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαινλέθεο θαη Παλεπηζηάκην Ησαλλέλσλ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ κε ηέηιν "Δπηζηάκε ησλ Τιηθψλ". Γηαηµεµαηηθφ - Γηεπηζηεµνληθφ Πξφγξαµµα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Μ..) ζηηο ΠεξηβαιινληηθΫο Δπηζηάµεο. Μεηαπηπρηαθφ Γέπισκα Δηδέθεπζεο -Σερλνινγέεο πζηεκϊησλ ΔλΫξγεηαο & ΔθκεηΪιιεπζεο Αλαλεψζηκσλ Δλεξγεηαθψλ Πεγψλ. Μεηαπηπρηαθφ Γέπισκα Δηδέθεπζεο - "ΔθαξκνζκΫλε Μεραληθά Καη Πξνζνκνέσζε πζηεκϊησλ" Μεραληθά, ΤιηθΪ θαη Καηεξγαζέεο ΜεραλΫο εζσηεξηθάο θαχζεο, Σερλνινγέεο αληηξξχπαλζεο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (ΠΜ): ΠεξηβΪιινλ ΝΫεο Σερλνινγέεο 30

31 5. ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΑ ΣΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ 5.1. Γενικά Ο πηπρηνχρνο Μεραληθφο ΟρεκΪησλ πξηλ μεθηλάζεη ηελ δηαδηθαζέα εγγξαθάο ζε θϊπνην εθπαηδεπηηθφ έδξπκα ηνπ εμσηεξηθνχ, ζα πξϋπεη νπσζδάπνηε λα πϊξεη ηηο απαξαέηεηεο πιεξνθνξέεο ζρεηηθϊ κε ηελ ηζνηηκέα ηνπ ηέηινπ πνπ ζθνπεχεη λα απνθηάζεη κε απηφλ θϊπνηνπ αληέζηνηρνπ θιϊδνπ αλαγλσξηζκϋλνπ απφ ην ειιεληθφ θξϊηνο, θαζψο θαη γηα ηελ αθαδεκατθά θαη επαγγεικαηηθά αλαγλψξηζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ ηνπ ζπνπδψλ, ηδηαέηεξα αλ ελδηαθϋξεηαη γηα κειινληηθά απαζρφιεζε ζηνλ δεκφζην ηνκϋα. Ο ππεχζπλνο θνξϋαο γηα ηελ αλαγλψξηζε, ηζνηηκέα θαη αληηζηνηρέα βαζκνινγέαο ηέηισλ ζπνπδψλ ηνπ εμσηεξηθνχ κε ηα εκεδαπϊ απνλεκφκελα πηπρέα εέλαη ν Γηεπηζηεκνληθφο Οξγαληζκφο Αλαγλψξηζεο Σέηισλ Αθαδεκατθψλ & Πιεξνθφξεζεο) Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π - πξψελ ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α (Γηαπαλεπηζηεκηαθφ ΚΫληξν Αλαγλψξηζεο Σέηισλ πνπδψλ ηεο Αιινδαπάο) ηνλ Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π δηαηέζεηαη θαηϊινγνο κε ηα παλεπηζηάκηα ηνπ εμσηεξηθνχ πνπ Ϋρνπλ θξηζεέ θαη αλαγλσξέδνληαη απφ ην ειιεληθφ θξϊηνο. ΔΪλ θϊπνην αθαδεκατθφ έδξπκα ηνπ εμσηεξηθνχ δε ζπκπεξηιακβϊλεηαη ζηνπο θαηαιφγνπο, δε ζεκαέλεη φηη δελ αλαγλσξέδεηαη, αιιϊ φηη κϋρξη ην ρξφλν ζχληαμεο ηνπ θαηαιφγνπ δελ εέρε δνζεέ ε επθαηξέα ζηνλ Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π λα απνθαλζεέ γηα ην αθαδεκατθφ επέπεδν ηνπ ελ ιφγσ Παλεπηζηεκένπ. Δπέζεο, νξηζκϋλα Παλεπηζηάκηα παξϋρνπλ πηπρέα, ηα νπνέα απαηηνχλ παξαθνινχζεζε καζεκϊησλ θαη ζε παλεπηζηάκηα Ϊιισλ ρσξψλ. ε απηϋο ηηο πεξηπηψζεηο ν ελδηαθεξφκελνο ζα πξϋπεη λα Ϋξζεη ζε επαθά κε ηνλ Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π πξνθεηκϋλνπ λα δηαπηζηψζεη αλ ην πηπρέν πνπ ζα απνθηάζεη ζα ηχρεη αλαγλψξηζεο. ΠξνθεηκΫλνπ λα αλαγλσξηζηεέ ν ηέηινο ηνπ εμσηεξηθνχ εέλαη απαξαέηεηε ε θαηϊζεζε νξηζκϋλσλ δηθαηνινγεηηθψλ ζηνλ Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. Σα δηθαηνινγεηηθϊ απηϊ ζε γεληθϋο γξακκϋο εέλαη: Αέηεζε πνπ ρνξεγεέηαη απφ ηνλ Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π ΠαξΪβνιν. ΔπηθπξσκΫλν αληέγξαθν ηαπηφηεηαο ά δηαβαηεξένπ. Τπεχζπλε δάισζε ηνπ λφκνπ 1599/1986 Άδεηα παξακνλάο θαη εξγαζέαο γηα ηνπο αιινδαπνχο ΔπηθπξσκΫλν αληέγξαθν Βαζηθνχ Πηπρένπ / Γηπιψκαηνο Διιεληθνχ Α.Δ.Η. ά Σ.Δ.Η. Αληέγξαθν ηέηινπ ζπνπδψλ πνπ πξφθεηηαη λα θξηζεέ, επηθπξσκϋλν γηα ηε γλεζηφηεηα ησλ ππνγξαθψλ θαη επέζεκα κεηαθξαζκϋλν. ΔπηθπξσκΫλν πηζηνπνηεηηθφ καζεκϊησλ θαη βαζκψλ Δξγαζέα Μεηαπηπρηαθνχ ηέηινπ ά Γηδαθηνξηθά Γηαηξηβά, πνπ επηζηξϋθνληαη κεηϊ ηελ αλαγλψξηζε. 31

32 Βεβαέσζε γηα ηνλ ηξφπν πξαγκαηνπνέεζεο ησλ ζπνπδψλ Υξάζηκνη χλδεζκνη (Links) ζην Γηαδέθηπν: 1) Δπέζεκν Site Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π 2) Αλαδάηεζε ΣκεκΪησλ αλαγλσξηζκϋλσλ απφ Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. : 3) Δπέζεκν site ηεο Δ.Δ. γηα ηελ εθπαέδεπζε : Μεηαπηςσιακά ζηη Μεγάλη Βπεηανία Δέλαη γλσζηφ φηη ε Μ. Βξεηαλέα Ϋρεη ην κεγαιχηεξν αξηζκφ Διιάλσλ θνηηεηψλ ηφζν ζε πξνπηπρηαθφ φζν θαη ζε κεηαπηπρηαθφ επέπεδν, κηα θαη νη ιφγνη επηινγάο ηεο σο ηφπνπ ζπνπδψλ εέλαη πνιινέ, φπσο : ε αλαγλψξηζε ησλ πηπρέσλ ησλ Βξεηαληθψλ παλεπηζηεκέσλ κϋζσ ηνπ Οξγαληζκνχ Αλαγλψξηζεο Σέηισλ Αθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεζεο (Ο.Α.Σ.Α.Π.) πνπ αληηθαηϋζηεζε ην Γ.Η.Κ.Α.Σ..Α. ε κεγϊιε πνηθηιέα ησλ πξνγξακκϊησλ θαη ηϋινο ε επξχηαηα δηαδεδνκϋλε ζηελ ΔιιΪδα αγγιηθά γιψζζα. ηελ Μ. Βξεηαλέα ζάκεξα ππϊξρνπλ πεξέπνπ 100 θξαηηθϊ παλεπηζηάκηα πνπ πξνζθϋξνπλ ζπνπδϋο πξνπηπρηαθνχ θαη κεηαπηπρηαθνχ επηπϋδνπ ζε φινπο ηνπο ηνκεέο, επέζεο ην Ϋηνο 1992 ε βξεηαληθά θπβϋξλεζε απνθϊζηζε ψζηε ηα κϋρξη ηφηε ΠνιπηερληθΪ Ηλζηηηνχηα (Polytechnic Institutes), λα κεηνλνκαζζνχλ ζε Παλεπηζηάκηα, ηα νπνέα απνηεινχλ πεξέπνπ ην 50% ησλ ζεκεξηλψλ ηδξπκϊησλ. Οη ελδηαθεξφκελνη γηα κεηαπηπρηαθϋο ζπνπδϋο ζηε Μ. Βξεηαλέα, κπνξνχλ λα επηιϋμνπλ αλϊκεζα ζε Ϋλα κεγϊιν αξηζκφ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκϊησλ πνπ νδεγνχλ ζε δηπιψκαηα επηπϋδνπ Ph.D., MPhil, Master, Diploma, Certificate. Ζ ζπλάζεο δηϊξθεηα γηα ηελ απφθηεζε ηέηινπ Master (M.Sc-Master of Science, MEng.- Master of Engineering, MBA-Master in Business Administration ) εέλαη 12 κάλεο. Σν αθαδεκατθφ Ϋηνο μεθηλϊεη ηνλ Οθηψβξην θαη ηειεηψλεη ηνλ επηϋκβξην. Οη πξψηνη ελλϋα κάλεο πεξηιακβϊλνπλ δηδαζθαιέα, ζεκηλϊξηα θαη εμεηϊζεηο. Οη ππφινηπνη ηξεηο κάλεο εέλαη αθηεξσκϋλνη ζηελ εθπφλεζε δηαηξηβάο (dissertation) ε νπνέα εέλαη ππνρξεσηηθά. Ζ θχξηα δηαθνξϊ ηνπ Master θαη ηνπ Diploma εέλαη φηη, ζην ηειεπηαέν δελ απαηηεέηαη ε εθπφλεζε δηαηξηβάο, ελψ παξϊιιεια ε απφθηεζε ηνπ Diploma κπνξεέ λα απαηηεέ ηελ παξαθνινχζεζε ιηγφηεξσλ καζεκϊησλ απφ ην Master. Σα πξνγξϊκκαηα MBA απαηηνχλ δχν Ϋηε ζπνπδψλ. Δθηφο απφ ηα κεηαπηπρηαθϊ πξνγξϊκκαηα κε παξαθνινχζεζε καζεκϊησλ (taught masters), ππϊξρνπλ ηέηινη Master πνπ απνλϋκνληαη κεηϊ απφ Ϋξεπλα, αληέ καζεκϊησλ, θαη ππνβνιά δηαηξηβάο (research masters). Ο ηέηινο πνπ απνλϋκεηαη δελ πξνζδηνξέδεη ηε κϋζνδν ζπνπδψλ πνπ πξνυπνζϋηεη. Οη ζπνπδϋο επηπϋδνπ MPhil (Master of Philosophy), αθνινπζνχλ ηελ δηαδηθαζέα ηνπ Ph.D. Έρνπλ δηϊξθεηα δχν εηψλ, εέλαη ζπνπδϋο εξεπλεηηθνχ ραξαθηάξα θαη ζεσξεέηαη αλψηεξνο ηέηινο ζπνπδψλ απφ ηα ππφινηπα 32

33 Master δειαδά ελδηϊκεζα κεηαμχ Master θαη Ph.D θαη νδεγνχλ ζε ηέηιν ππνδπϋζηεξν ηνπ Ph.D. Σν Ph.D. δηαξθεέ 2-4 Ϋηε θαη βαζέδεηαη ζε πξσηφηππε επηζηεκνληθά Ϋξεπλα ε νπνέα δεκνζηεχεηαη ζε κνξθά δηαηξηβάο βϊζεη ηεο νπνέαο θξέλεηαη ν ππνςάθηνο. πλάζσο δελ απαηηεέηαη παξαθνινχζεζε καζεκϊησλ αιιϊ ν ππνςάθηνο πινπνηεέ Ϋξεπλα ππφ ηελ επνπηεέα ελφο θαζεγεηά πνπ ειϋγρεη ηελ πξφνδφ ηνπ. Γηα ηα πεξηζζφηεξα πξνγξϊκκαηα ζπνπδψλ πξνζθϋξνληαη ελαιιαθηηθνέ ηξφπνη παξαθνινχζεζεο. Έηζη, πϋξα απφ ηνλ θιαζζηθφ ηξφπν 12 κάλεο ζπλερνχο παξαθνινχζεζεο (full-time) πξνζθϋξεηαη ε δπλαηφηεηα γηα κεξηθά παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξϊκκαηνο (parttime), πνπ αθνινπζνχλ ζπλάζσο ζπνπδαζηϋο νη νπνένη ηαπηφρξνλα εξγϊδνληαη, επέζεο ππϊξρεη θαη ε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο εμ απνζηϊζεσο (distance learning programs e-learning). Βαζηθά πεγά πιεξνθνξηψλ απνηειεέ ην International Center for Distance Learning Θα πξϋπεη εδψ λα ηνληζζεέ φηη: Γηα ηα πξνγξϊκκαηα παξαθνινχζεζεο εμ απνζηϊζεσο, ν ελδηαθεξφκελνο ζα πξϋπεη λα Ϋιζεη εθ ησλ πξνηϋξσλ ζε επηθνηλσλέα κε ηνλ Ο.Α.Σ.Α.Π. γηα λα δηεξεπλάζεη ην θαηϊ πφζν ην πηπρέν πνπ ζα ιϊβεη ζα ηχρεη αλαγλψξηζεο. ΚΪζε παλεπηζηάκην, αιιϊ θαη θϊζε παλεπηζηεκηαθφ ηκάκα, ζϋηεη ηηο δηθϋο ηνπ πξνυπνζϋζεηο γηα ηελ απνδνρά ππνςεθέσλ θαη απηϋο δηακνξθψλνληαη αλϊινγα κε ην πξφγξακκα πνπ πξνζθϋξεηαη, ηνλ αξηζκφ ησλ εηζαθηϋσλ γηα θϊζε πξφγξακκα, θαζψο θαη ην ζπγθξηηηθφ επέπεδν ησλ αηηνχλησλ. Σα εηδηθϊ θξηηάξηα πξϋπεη λα αλαδεηεζνχλ γηα θϊζε πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ μερσξηζηϊ. ε γεληθϋο γξακκϋο, φκσο, γηα ηελ εηζαγσγά ζε Βξεηαληθφ παλεπηζηάκην ηα παξαθϊησ πξνζφληα ζπλάζσο εέλαη απαξαέηεηα : 1. Βαζηθφο Σέηινο πνπδψλ κε βαζκφ πηπρένπ / δηπιψκαηνο θαη κε ζρεηηθφ αληηθεέκελν κε ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ζην νπνέν δειψλεηαη ππνςεθηφηεηα. 2. Καιά γλψζε ηεο Αγγιηθάο γιψζζαο εέλαη απαξαέηεηε φρη κφλν γηα ηελ εηζαγσγά ζην έδξπκα αιιϊ θαη γηα λα κπνξεέ ν ππνςάθηνο λα παξαθνινπζάζεη ην πξφγξακκα. Σα πεξηζζφηεξα παλεπηζηάκηα ζεσξνχλ φηη Certificate of Proficiency in English ηνπ Cambridge θαιχπηεη ηηο απαηηάζεηο. Άιια απνδεηθηηθϊ γισζζνκϊζεηαο εέλαη ην IELTS (International English Language Testing System) κε βαζκφ 6-7 θαη ην TOEFL (Test of English as a Foreign Language). Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξέεο γηα ηηο εμεηϊζεηο ηνπ IELTS κπνξεέ ν ελδηαθεξφκελνο λα δεηάζεη απφ ην Βξεηαληθφ πκβνχιην, λα βξεέ ζηελ ηζηνζειέδα 3. πζηαηηθϋο επηζηνιϋο απφ δχν ά ηξεηο θαζεγεηϋο πνπ αλαθϋξνληαη ζηελ αθαδεκατθά πιεξφηεηα ηνπ ππνςεθένπ εέλαη επέζεο απαξαέηεηεο, απηϋο εέλαη πηζαλφ λα δεηεζεέ λα ζηαινχλ απεπζεέαο απφ ηνπο θαζεγεηϋο ζην παλεπηζηάκην. ΜεξηθΪ παλεπηζηάκηα δϋρνληαη ζπζηαηηθϋο επηζηνιϋο θαη απφ εξγνδφηεο, ελψ γηα νξηζκϋλα πξνγξϊκκαηα πνπ εέλαη απαξαέηεην ν ππνςάθηνο λα Ϋρεη επαγγεικαηηθά εκπεηξέα, ε ζπζηαηηθά επηζηνιά απφ εξγνδφηε εέλαη απαξαέηεηε. 33

34 Ο αξηζκφο ησλ ζϋζεσλ γηα κεηαπηπρηαθϊ πξνγξϊκκαηα εέλαη ζε γεληθϋο γξακκϋο ζηαζεξφο θαη ην εθϊζηνηε παλεπηζηάκην δϋρεηαη αηηάζεηο απφ φιν ηνλ θφζκν, νπφηε εέλαη επηζπκεηφ ν ππνςάθηνο λα μεθηλάζεη λσξέο ηελ δηαδηθαζέα επαθψλ κε ηα ηδξχκαηα πνπ ηνλ ελδηαθϋξνπλ, ζπλάζσο 9-12 κάλεο πξηλ απφ ηελ Ϋλαξμε ηνπ αθαδεκατθνχ Ϋηνπο εηζαγσγάο. Με ηελ απϊληεζε πνπ ζα ιϊβεη ν ππνςάθηνο ζα δερηεέ ην ελεκεξσηηθφ θπιιϊδην ηνπ παλεπηζηεκένπ ην νπνέν πεξηιακβϊλεη γεληθϋο πιεξνθνξέεο γηα ηελ πφιε, ην παλεπηζηάκην, ηε θνηηεηηθά δσά θαη εηδηθϋο πιεξνθνξέεο γηα ηελ δηϊξζξσζε ησλ πξνγξακκϊησλ θαη ηα πξνζφληα εηζαγσγάο, ζπλάζσο εζσθιεένληαη θαη Ϋγγξαθα αηηάζεσλ. Σα παλεπηζηάκηα ζϋηνπλ θϊπνηα εκεξνκελέα κϋρξη ηελ νπνέα δϋρνληαη αηηάζεηο γηα εηζαγσγά (closing date), απηά δηαθϋξεη απφ ην Ϋλα παλεπηζηάκην ζην Ϊιιν, ζπλάζσο φκσο εέλαη κϋζα ζηνλ Απξέιην. ΤπΪξρνπλ εμαηξϋζεηο πξνγξακκϊησλ πνπ δϋρνληαη Ϋσο θαη ηνλ Αχγνπζην. Όζνη θϊλνπλ αέηεζε γηα ππνηξνθέεο πξϋπεη απαξαέηεηα λα ππνβϊινπλ ηελ αέηεζά ηνπο πνιχ πην λσξέο. Γηα φζνπο ελδηαθϋξνληαη γηα δηδαθηνξηθφ δέπισκα ζπλάζσο δελ ππϊξρεη ζπγθεθξηκϋλε πξνζεζκέα ππνβνιάο αέηεζεο αθνχ ην πξφγξακκα δελ αθνινπζεέ ην αθαδεκατθφ Ϋηνο. Θα πξϋπεη φκσο αξρηθϊ, ν ππνςάθηνο λα Ϋρεη απφ πξνεγνπκϋλσο ζπκθσλάζεη γηα ηελ δηεμαγσγά Ϋξεπλαο ππφ ηελ επέβιεςε θϊπνηνπ θαζεγεηά (academic supervisor). Δπέζεο πξηλ γέλεη δεθηφο γηα εγγξαθά Ϋλαο ππνςάθηνο, πξϋπεη λα εέλαη ζε ζϋζε λα παξϊζρεη θϊπνηεο εγγπάζεηο φηη ππϊξρνπλ νη αλαγθαένη νηθνλνκηθνέ πφξνη γηα ηα Ϋμνδα ζπνπδψλ ηνπ. Χο πνιέηεο ηεο Δ.Δ. νη Έιιελεο θνηηεηϋο ζηελ Μ. Βξεηαλέα πιεξψλνπλ ηα έδηα δέδαθηξα κε ηνπο Βξεηαλνχο. ΚΪζε ελδηαθεξφκελνο πξϋπεη λα γλσξέδεη φηη ην θφζηνο ηεο δσάο εέλαη ζρεηηθϊ κεγαιχηεξν ηνπ αληηζηνέρνπ ηεο ΔιιΪδαο. Ζ ηαηξνθαξκαθεπηηθά θαη λνζνθνκεηαθά πεξέζαιςε πνπ παξϋρεηαη ζηνπο Έιιελεο θνηηεηϋο εέλαη έδηα κε απηά ησλ Βξεηαλψλ θνηηεηψλ, δειαδά πιάξεο θαη δσξεϊλ ζε φιε ηε δηϊξθεηα ησλ ζπνπδψλ απφ ηελ ππεξεζέα National Health Service (NHS). ηε Μ. Βξεηαλέα ηζρχεη ην ζχζηεκα ηνπ πξνζσπηθνχ ηαηξνχ φπνπ θϊζε θνηηεηάο επηιϋγεη θαη εγγξϊθεηαη, ρσξέο ρξϋσζε, ζε Ϋλαλ παζνιφγν (General Practitioner, GP) ν νπνένο απνηειεέ θαη ηνλ ηαηξφ πνπ ζα ηνλ εμεηϊζεη γηα Ϋθηαθηα πεξηζηαηηθϊ ά ζα ηνπ ζπζηάζεη ηηο πεξαηηϋξσ εμεηϊζεηο πνπ εέλαη αλαγθαέεο. Οη πην ζεκαληηθνέ θνξεέο πνπ παξϋρνπλ ππνηξνθέεο εηδηθϊ γηα κεηαπηπρηαθϋο ζπνπδϋο ζηε Μ. Βξεηαλέα εέλαη νη αθφινπζνη: British Chevening Scholarships To Βξεηαληθφ πκβνχιην ζε ζπλεξγαζέα κε ην Τπνπξγεέν Δμσηεξηθψλ ηεο Μ. Βξεηαλέαο παξϋρεη θϊζε ρξφλν ππνηξνθέεο κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ δηϊξθεηαο ελφο Ϋηνπο. Πιεξνθνξέεο: Σκάκα ππνηξνθηψλ ηνπ Βξεηαληθνχ πκβνπιένπ, Γξαθεέν Γηαζχλδεζεο θαη ηζηνζειέδα ΔξεπλεηηθΪ ζπκβνχιηα & Βξεηαληθά Αθαδεκέα Σα εξεπλεηηθϊ ζπκβνχιηα ηεο Μ. Βξεηαλέαο, φπσο ην Engineering & Physical Sciences Research Council (EPSRC γηα ζεηηθϋο επηζηάκεο θαη επηζηάκεο 34

Πνιπηερλεέν Κξάηεο. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣνκΫαο: ΟξγΪλσζεο θαη Γηνέθεζεο ΤΠΟ ΣΗΝ ΚΑΦΧΜΔΝΑΚΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ (Α.Μ 2008019019)

Πνιπηερλεέν Κξάηεο. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣνκΫαο: ΟξγΪλσζεο θαη Γηνέθεζεο ΤΠΟ ΣΗΝ ΚΑΦΧΜΔΝΑΚΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ (Α.Μ 2008019019) Πνιπηερλεέν Κξάηεο Σκάκα Μεραληθψλ Παξαγσγάο θαη Γηνέθεζεο ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣνκΫαο: ΟξγΪλσζεο θαη Γηνέθεζεο Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ζπνπδψλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Διιάδα Γηαηξηβά

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25-11-2011/Τα επαγγελμασικά δικαιώμασα απαπαίσηση πποϋπόθεςη ςσην ανάπστξη σηρ Τ.Ε.Ε.

Αθήνα, 25-11-2011/Τα επαγγελμασικά δικαιώμασα απαπαίσηση πποϋπόθεςη ςσην ανάπστξη σηρ Τ.Ε.Ε. Σα επαγγεικαηηθϊ Γηθαηψκαηα ησλ απνθνέησλ ηεο Σερληθάο Δθπαέδεπζεο άηαλ αλϋθαζελ ην θξέζηκν φζν θαη αδχλαην ζεκεέν ηεο. Ατσό ποτ είναι ατσονόησο όσι δηλαδή ο απόυοισορ ενώ κασέφει επαγγελμασικό σίσλο (πστφίο)

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο ΣΔΙ ΔΡΡΩΝ ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο Αθαδεκατθό Έηνο 2010-2011 έξξεο, Μάηνο - Αύγνπζηνο 2011 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ 1. Η διαδικαζία ηηρ εζωηεπικήρ αξιολόγηζηρ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ Υ Ρ Η Μ Α Σ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Α Ν Α Λ Τ Η Κ Α Ι Π Ο Λ Τ Κ Ρ Ι Σ Η Ρ Ι Α Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η Σ Χ Ν Δ Σ Α Ι Ρ Δ Ι Χ Ν ΣΟΤ Υ Ρ Η Μ Α Σ Ι Σ Η Ρ Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ππακηικό Αξιολόγηζηρ Επιηποπήρ Εκδίκαζηρ Ενζηάζευν Τποτηθίυν για θοίηηζη ζηο Δ.Π.ΠΑΗ.Κ, Π.Δ.Τ.Π., για ηο ακαδ. έηορ 2011-2012.

Ππακηικό Αξιολόγηζηρ Επιηποπήρ Εκδίκαζηρ Ενζηάζευν Τποτηθίυν για θοίηηζη ζηο Δ.Π.ΠΑΗ.Κ, Π.Δ.Τ.Π., για ηο ακαδ. έηορ 2011-2012. ΕΔΡΑ : ΑΜΑΡΟΤΙΟ (ΣΑΘΜΟ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΑΠ ΣΑΥ.Δ/ΝΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΣΣΙΚΗ Σ.Κ.141.21 Μαπούζι 16-11-2011 Ππακηικό Αξιολόγηζηρ Επιηποπήρ Εκδίκαζηρ Ενζηάζευν Τποτηθίυν για θοίηηζη ζηο Δ.Π.ΠΑΗ.Κ, Π.Δ.Τ.Π., για ηο ακαδ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών. ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών. ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης «ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ» ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΖΜΑ ΠΟΗΟΣΖΣΑ: ECO LABEL «ηαηηζηηθά θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 09/07/2012 ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 09/07/2012 ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αλεξανδπούπολη: 09/07/2012 ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Απ. Ππυη. 51038 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΤΛΗΚΧΝ/ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ/ΤΠΖΡΔΗΧΝ & ΑΠΟΘΖΚΖ ΑΡΗΘ.ΜΔΛ. 61/2012 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΑ ΟΓΟ 343, ΥΑΨΓΑΡΙ 12 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟY 2012. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Αξηζκ 464/689840 ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

ΙΔΡΑ ΟΓΟ 343, ΥΑΨΓΑΡΙ 12 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟY 2012. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Αξηζκ 464/689840 ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Φ.Ν.Α «ΓΡΟΜΟΚΑΙΣΔΙΟ» ΝΠΓΓ ΙΔΡΑ ΟΓΟ 343, ΥΑΨΓΑΡΙ 12 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟY 2012 ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΑΡΜΟΓΙΟ: ΚΧΝ/ΝΟ ΚΧΣΟΠΟΤΛΟ ΣΗΛ. 213 2046170-213 2046171 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΒΝΕΚΔ ΘΒΧΡΔΣΕΚΔ ΠΡΟΒΓΓΕΔ

ΓΒΝΕΚΔ ΘΒΧΡΔΣΕΚΔ ΠΡΟΒΓΓΕΔ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ Ν. ΜΠΑΡΚΑ ΠΡΟΛΟΓΗΜΑ. Σν βηβιέν «ΛανγξαθηθΪ», απνηειεέ κηα πξνζπϊζεηα. Μηα πξνζπϊζεηα πνπ ε επηζηάκε άξζε λα πεηζαξράζεη ηελ επηζπκέα. Έλα πεηξαδϊθη γηα λα νξζνπνδάζεη ην ηκάκα ειιεληθψλ ζην παλεπηζηάκην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΕΡΓΑΘΑΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ

ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΕΡΓΑΘΑΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΕΡΓΑΘΑΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ:ΚΑΛΑΜΠΟΤΚΑ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΠΟΤΓΑΣΡΗΔ:ΚΟΛΗΓΛΗΑΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Η ΓΟΜΗ ΚΑΙ Η ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Η ΓΟΜΗ ΚΑΙ Η ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Η ΓΟΜΗ ΚΑΙ Η ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΟΤ ΠΟΤΓΑΣΗ: ΦΡΑΓΚΙΑΓΑΚΗ ΜΑΡΙΝΟΤ ΥΑΡΙΛΑΟΤ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΜΑΤΡΟ ΝΙΚΟΛΑΟ 2014-2015 ΑΚΑΓΗΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ

ΓΙΔΘΝΗ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΙΟ ΣΜΖΜΑ : ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΑΡΜΟΓΗΟ : ΣΡΑΣΗΧΣΟΤ Π. ΣΖΛ : 213 2046170-171 fax: 213 2046400 ΑΡ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 2018/691394

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΣΗ ΝΔΔ ΤΝΘΖΚΔ» ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΔ ΜΑ ΘΔΔΗ

ΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΔ ΜΑ ΘΔΔΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΑ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ Φηιίππνπ 51, 546 31 Θεζζαινλίθε ηει. 2310 222503, 2310 409770, fax 2310 421196, e-mail:ecology-trem@nath.gr www.ecology-salonika.org ΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΔ ΜΑ ΘΔΔΗ 2010

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002767314 2015-05-12

15PROC002767314 2015-05-12 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ ΚαζηνξηΪ 5 Μαΐνπ 2015 Σαρ. Γ/λζε:Μαπξησηέζζεο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη 108/2015. 2. Οη ελδηαθεξφκελνη λα ππνβϊινπλ ηηο πξνζθνξϋο ηνπο ζην Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ ηνπ 401 ΓΝΑ.

Διακήπςξη 108/2015. 2. Οη ελδηαθεξφκελνη λα ππνβϊινπλ ηηο πξνζθνξϋο ηνπο ζην Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ ηνπ 401 ΓΝΑ. Διακήπςξη 108/2015 1. Σν 401 ΓΝΑ/Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ αλαθνηλψλεη, ζε εθηϋιεζε ηεο Φ.814/27/181131/.172/11 Φεβ 2015/ΑΔΤ/ΔΤΓ/2 ο, ηε δηελϋξγεηα πξνκάζεηαο πιηθψλ Διάφοπα Υημικά Πποϊόντα, CPV: 24327000-2 φπσο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΟΝ86ΓΛ-ΚΜΖ. Αζάλα, 20.01.2012 Α.Π. : 1350

ΑΓΑ: ΒΟΝ86ΓΛ-ΚΜΖ. Αζάλα, 20.01.2012 Α.Π. : 1350 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΜΔΧΝ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Σκάκα Πξνκεζεηψλ & Γαπαλψλ Φξαγθνχδε 11 θαη Αι.ΠΪληνπ TK 101

Διαβάστε περισσότερα

Δζληθά Λπξηθά θελά, πνπ εδξεχεη ζηελ Αζάλα, ΔιιΪδα, Παλεπηζηεκένπ 39, Σ.Κ.10564 Αλαζέηνπζα Αξρή

Δζληθά Λπξηθά θελά, πνπ εδξεχεη ζηελ Αζάλα, ΔιιΪδα, Παλεπηζηεκένπ 39, Σ.Κ.10564 Αλαζέηνπζα Αξρή ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ κε ηέηιν: «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΜΟΝΗ Γ' ΚΤΚΛΟ ΠΑΡΑΣΑΔΩΝ» Δζληθά Λπξηθά θελά, πνπ εδξεχεη ζηελ Αζάλα,

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερφκελα 1. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΧΝ Δ Β.Δ.ΠΔ. ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΜΑΣΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9

Πεξηερφκελα 1. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΧΝ Δ Β.Δ.ΠΔ. ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΜΑΣΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9 1 Πεξηερφκελα ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ... 4 ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ... 8 1. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΧΝ Δ Β.Δ.ΠΔ. ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΜΑΣΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9 2. ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

15άκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηέν. Πνιηηηθάο θαη Οηθνλνκηθάο Σεθκεξέσζεο # 5

15άκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηέν. Πνιηηηθάο θαη Οηθνλνκηθάο Σεθκεξέσζεο # 5 15άκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηέν Πνιηηηθάο θαη Οηθνλνκηθάο Σεθκεξέσζεο # 5 1 επηεκβξένπ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ [1] ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΞΔΛΗΞΔΧΝ ΚΑΗ ΣΑΔΧΝ 4 Α. ΟΚ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΒΟΤΛΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΟΡΔΗΑ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

OIL PRICES AND STOCK MARKET PRICES

OIL PRICES AND STOCK MARKET PRICES 1 Π.Μ.. ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΣΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΓΙΑ ΣΕΛΕΧΗ OIL PRICES AND STOCK MARKET PRICES Επιβλέπων: Καθηγητήσ Ν. Απζργησ Επιτροπή: Καθηγητήσ Ν. Απζργησ Καθηγητήσ Ν. Πιττήσ Λζκτορασ Α. Μπότςαρη Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 68/2011

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 68/2011 ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ ΑΕΏΤΝΑΒΟΜΒΝΏ ΝΟΟΚΟΜΒΕΏ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 68/2011 Γηεζλήο ηαθηηθφο πξψην ο αλνηθηφο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΚΔΝΣΡΑ ΓΗΑΚΔΓΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΦΤΥΖ

Ο ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΚΔΝΣΡΑ ΓΗΑΚΔΓΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΦΤΥΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ο ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΚΔΝΣΡΑ ΓΗΑΚΔΓΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΦΤΥΖ Τποβληθείζα ζηην Καθηγήηρια ΔΤΑΓΓΔΛΗΓΟΤ ΑΡΣΔΜΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Ζ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ Γ ΚΠ. Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΡΟΟΡΗΜΟ 2 ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ. 2.1 Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ

1 ΠΡΟΟΡΗΜΟ 2 ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ. 2.1 Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΚΛΑΓΟ ΣΑΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΡΟΥΑΗΑ ΣΖΛΔΦΧΝΟ : 2106980943, 2106926037 Σ.Κ. : 10177 ΑΘΖΝΑ Κ.Α.Φ.: 0080 ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΘΔΊΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: Παξνρή ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο ηεο Αλαπηπμηαθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ µεταπτυχιακές σπουδές στην Μεγάλη Βρετανία

ΟΙ µεταπτυχιακές σπουδές στην Μεγάλη Βρετανία ΟΙ µεταπτυχιακές σπουδές στην Μεγάλη Βρετανία Η Μ. Βρετανία έχει το µεγαλύτερο αριθµό Ελλήνων φοιτητών τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε µεταπτυχιακό επίπεδο. Οι λόγοι επιλογής της Μ. Βρετανίας ως τόπου µεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΓΔΧΡΓΗΑ ΠΑΠΑΣΕΑΝΑΚΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΝΟΤΡΖ Β ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΑΘΖΝΑ 2008 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 ΠΔΡΗΛΖΦΖ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ : ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 2005 ΚΑΗ 2009

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ : ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 2005 ΚΑΗ 2009 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) Γιπλυμαηική επγαζία ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ : ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 31/2012

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 31/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΧΕΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 31/2012 Γηεζλήο ηαθηηθφο πξψηνο αλνηθηφο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ TEΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ ΣΜΖΜΑ ΖΠΔΗΡΟΤ ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ: ΚΩΝΣΑΝΣΖ ΜΑΡΗΑΛΔΝΑ ΣΑΜΟΤΛΑΚΖ ΛΑΜΠΡΗΝΖ ΕΑΜΠΑΚΟΛΑ ΘΔΟΓΩΡΟ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ, 2014 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων άπθπων 20 ηος ν. 4339/2015 και 29 ηος ν. 4351/2015 και οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηοςρ.

Α. Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων άπθπων 20 ηος ν. 4339/2015 και 29 ηος ν. 4351/2015 και οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηοςρ. ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΩ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΜΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΜΖΜΑ Α - ΦΠΑ 2. Γ/ΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γηπιωκαηηθή Δξγαζία: Δπεμεξγαζία νξγαληθώλ απνβιήηωλ γηα παξαγωγή ελέξγεηαο

Γηπιωκαηηθή Δξγαζία: Δπεμεξγαζία νξγαληθώλ απνβιήηωλ γηα παξαγωγή ελέξγεηαο Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αν.μακεδονίασ και Θράκησ Σμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Σ.Ε. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία: Δπεμεξγαζία νξγαληθώλ απνβιήηωλ γηα παξαγωγή ελέξγεηαο Φνηηεηέο: ΓΔΛΙΟ ΚΤΡΙΑΚΟ ΑΔΜ: 5199 ΚΟΤΣΡΟΤΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΣΟΤ ΡΧΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ

ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΣΟΤ ΡΧΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΣΟΤ ΡΧΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΜΟΝΑΓΑ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ (ΜΟΓΗΠ) ΔΚΠΑ ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΔΚΠΑ Καζεγεηήο Αζηέξηνο Γνπθνπδάθεο Πξόεδξνο ΜΟ.ΓΗ.Π Αληηπξύηαλεο ΔΚΠΑ Απξίιηνο 2011, Αζήλα Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ

Ο ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ - ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Γηπισκαηηθά Δξγαζέα Ο ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΣζαπΪθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ Σ ΜΗΜΑ Μ ΗΥ ΑΝΙ ΚΧ Ν Π ΑΡ ΑΓΧ Γ Η & ΓΙ Ο Ι ΚΗ Η ΔΡΓΑ Σ ΖΡΗ Ο Υ ΔΓΗ Α ΜΟ Τ Κ ΑΗ ΑΝ ΑΠΣ ΤΞ Ζ Τ ΣΖ ΜΑ ΣΧ Ν Τ ΠΟ ΣΖ ΡΗ Ξ Ζ ΑΠΟ Φ Α ΔΧ Ν

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ Σ ΜΗΜΑ Μ ΗΥ ΑΝΙ ΚΧ Ν Π ΑΡ ΑΓΧ Γ Η & ΓΙ Ο Ι ΚΗ Η ΔΡΓΑ Σ ΖΡΗ Ο Υ ΔΓΗ Α ΜΟ Τ Κ ΑΗ ΑΝ ΑΠΣ ΤΞ Ζ Τ ΣΖ ΜΑ ΣΧ Ν Τ ΠΟ ΣΖ ΡΗ Ξ Ζ ΑΠΟ Φ Α ΔΧ Ν ΣξηεηΫο Δξγαζέαο Οξγαλψζεσλ Πξφγξακκα ησλ Διαηνπξγηθψλ ΦνξΫσλ (Ο.Δ.Φ.) ηνπ Καλ.(ΔΚ) 2080/2005 ηεο Δπηηξνπάο. ΓΡΑΖ 1: «ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΟΗΝΖ ΔΚΘΛΗΦΖ ΣΟΤ ΔΛΑΗΟΚΑΡΠΟΤ, ΣΗ ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΑΗ ΣΑ ΠΡΟΓΟΚΧΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

15ήκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν. Πνιηηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Σεθκεξίσζεο # 2

15ήκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν. Πνιηηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Σεθκεξίσζεο # 2 15ήκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν Πνιηηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Σεθκεξίσζεο # 2 15 Ηνπλίνπ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΛΗΓΑ ΛΟΓΗΑ ΜΔ ΑΦΟΡΜΖ ΣΟ «ΓΔΛΣΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΣΔΚΜΖΡΗΩΖ» 4 [1] ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΞΔΛΗΞΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΚΛΔΗΣΖ ΦΤΛΑΚΖ ΠΑΣΡΑ Δπηβιέπνπζα: ΠαλΪγνπ Αηκηιέα Δηδηθά Δπηζηάκνλαο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΔΤΚΑΙΡΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΗ

ΘΔΜΑ: ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΔΤΚΑΙΡΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ: ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΔΤΚΑΙΡΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΗ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΝΗΚΟΛΑΪΓΖ ΜΗΥΑΖΛ ΠΟΤΓΑΣΖ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 021/2014

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 021/2014 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Γξαθείν Πξνκεζεηώλ Σαρ. Γ/λζε : Πεξηθεξεηαθά νδφο Θεζζαινλέθεο ΝΫα Δπθαξπέα Σαρ. Κψδηθαο : 564 03 Σ.Θ. 515 45 Πιεξνθνξέεο : E.ηαπξνπνχινπ ΣειΫθσλν : 2313

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003056466 2015-09-17

15PROC003056466 2015-09-17 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 3 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ (ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ) Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ-Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ» ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Πιεξνθνξέεο:.Μαληαηδά Εθνικήρ Αμύνηρ 41, 546 35 Θεζζαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΤΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2013 ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΡ. ΜΔΛ: 39/2013 ΜΕΛΕΣΗ

ΔΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΤΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2013 ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΡ. ΜΔΛ: 39/2013 ΜΕΛΕΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2013 ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ: 72.000 ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ: 71,949,65 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: 1. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 2. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 3. ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 4. ΤΓΓΡΑΦΖ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ.

Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ. Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2010 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2010) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΣΟΤ Ν. 3556/2007 Αξ.Μ.Α.Δ. 15353/06/Β/87/07 Ζ παξνχζα, ζπληϊζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ ΜΔΡΟ Ι. ΔΙΑΓΧΓΗ... 4 ΜΔΡΟ ΙΙ. ΚΤΡΙΟ ΜΔΡΟ... 8

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ ΜΔΡΟ Ι. ΔΙΑΓΧΓΗ... 4 ΜΔΡΟ ΙΙ. ΚΤΡΙΟ ΜΔΡΟ... 8 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ ΜΔΡΟ Ι. ΔΙΑΓΧΓΗ... 4 1. ΟΜΑΓΑ ΤΝΣΑΞΗ... 4 2. ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΔΧΡΗΔΧΝ... 6 2.1 ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΑΘΔΧΡΖΔΧΝ... 6 2.2 ΦΤΛΛΟ ΑΝΑΘΔΧΡΖΔΧΝ... 6 3. ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΒΑΘΜΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ... 6 4. ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Β ΥΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΔΗΛΩΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Β ΥΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΔΗΛΩΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Β ΥΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΔΗΛΩΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΕΛΕΓΦΟ ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΗΝ ΤΠΑΙΘΡΟ ΚΑΙ ΣΑ ΦΩΡΙΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΖΔΧ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλεδξέαζε πξνζάιζε θαη παξϋζηε σο ΓξακκαηΫαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπάο ε θα. Βαζηιηθά Υνύλνπ, ππϊιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ.

ηε ζπλεδξέαζε πξνζάιζε θαη παξϋζηε σο ΓξακκαηΫαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπάο ε θα. Βαζηιηθά Υνύλνπ, ππϊιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ. ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΟΙΚΟΤΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ 198/23-2-2009 ηελ Αζάλα ζάκεξα ηελ 23-2-2009, εκϋξα ΓεπηΫξα θαη ώξα 10:30 ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ ΠξνΫδξνπ ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπάο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρωπιζηικές, Νομικές & Κοινωνικές Δπιζηήμες

Ανθρωπιζηικές, Νομικές & Κοινωνικές Δπιζηήμες 1 ο ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΔΓΙΟ 1 Ανθρωπιζηικές, Νομικές & Κοινωνικές Δπιζηήμες ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑ Α/Α ΣΜΗΜΑ ΙΓΡΤΜΑ Γ.Β.Π./ΜΟΡΙΑ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 1 ΑΓΓΛΗΚΖ ΓΛΧΑ & ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ EN Π.ΑΘΖΝΑ 20147/16,82 2 ΑΓΓΛΗΚΖ ΓΛΧΑ & ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υαξηνγξάθεζε πεξηνρώλ ηνπ δηθηύνπ Natura2000 κε ρξήζε ηερληθώλ Γεσπιεξνθνξηθήο

Υαξηνγξάθεζε πεξηνρώλ ηνπ δηθηύνπ Natura2000 κε ρξήζε ηερληθώλ Γεσπιεξνθνξηθήο ΑξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο Πνιπηερληθά ρνιά Σκάκα Μεραληθψλ Υσξνηαμέαο & ΑλΪπηπμεο Αλησλίνπ ηέθαλε Υαξηνγξάθεζε πεξηνρώλ ηνπ δηθηύνπ Natura2000 κε ρξήζε ηερληθώλ Γεσπιεξνθνξηθήο Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΫκα: «Δθπόλεζε Δπηρεηξεζηαθνύ ρεδένπ γηα ην εζληθό Convention Bureau (CB) ηεο ΔιιΪδαο» ΔπηβιΫπωλ:

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΚΑΗ

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΔ ΝΟΜΗΜΑΣΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ Παξνπζίαζε ζηε ρνιή Ναππεγώλ Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ Μάηνο 2010 ΤΝΣΑΚΣΖ: ΝΗΚΟΛΑΟ Γ. ΜΑΝΟ 1!@ # ΤΣΖΜΑ ΣΟΤ BRETTON WOODS Ζ δηακφξθσζε ηνπ θαλφλα ρξπζνχ δνιαξένπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Υποζηήπιξη ηηρ ΚΕΔΚΕ για ηο Γ ΚΠΣ» Αξιολόγηζη ποπείαρ ςλοποίηζηρ έπγων ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ 1 ος εξαμήνος 2006

«Υποζηήπιξη ηηρ ΚΕΔΚΕ για ηο Γ ΚΠΣ» Αξιολόγηζη ποπείαρ ςλοποίηζηρ έπγων ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ 1 ος εξαμήνος 2006 ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δπγαζηήπιο Βιομησανικήρ και Δνεπγειακήρ Οικονομίαρ Ομάδα για ηην Σεσνολογική, Οικονομική και ηπαηηγική Ανάλςζη ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ «Υποζηήπιξη ηηρ ΚΕΔΚΕ για ηο Γ ΚΠΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝ.ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343,124 61 ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΥΑΨΓΑΡΗ 17/02/2012 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ: 210 5404170-171 ΑΡΜΟΓΗΟ: Α.ΣΡΗΚΑΛΗΧΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Πξαθηηθφ πλεδξίαζεο Αξηζκφο: 24 / 22-12-2014 ηε Ρφδν θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Ρφδνπ, Πιαηεέα Βιεπζεξέαο 1, ζηελ αέζνπζα ζπλεδξηϊζεσλ ηεο Οηθνλνκηθάο Βπηηξνπάο (αέζνπζα ζπλεδξηϊζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ` ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝ.ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343,124 61 ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΥΑΨΓΑΡΗ 08/12/11 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ: 2 5404170-171 ΑΡΜΟΓΗΟ: Α.ΣΡΗΚΑΛΗΧΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠIΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜEΝΧΝ ΠΡΟΛΟΓΟ 21

ΠIΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜEΝΧΝ ΠΡΟΛΟΓΟ 21 ΠIΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜEΝΧΝ ΠΡΟΛΟΓΟ 21 ΚΕΦΑΛΑΘΟ 1 Ζ ΔΝΝΟΗΑ, Ζ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΟΤ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 28 ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ; 29 Μάξθεηηλγθ ή Πσιήζεηο; 31 H εμέιημε ηνπ Μάξθεηηλγθ 35 Πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ Παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Ζ FINAS ΑΔ Ϋρεη ζαλ όξακα ηελ παξνρά πςεινύ επηπϋδνπ νηθνλνκηθώλ, ινγηζηηθώλ θαη ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ.

Ζ FINAS ΑΔ Ϋρεη ζαλ όξακα ηελ παξνρά πςεινύ επηπϋδνπ νηθνλνκηθώλ, ινγηζηηθώλ θαη ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ. FINAS S.A Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Δ Λ Ο Γ Ι Σ Ι Κ Δ & Τ Μ Β Ο Τ Λ Δ Τ Σ Ι Κ Δ Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Ζ FINAS ΑΔ Ϋρεη ζαλ όξακα ηελ παξνρά πςεινύ επηπϋδνπ νηθνλνκηθώλ, ινγηζηηθώλ θαη ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ. Ζ επέηεπμε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Γεξκαληθή Υπεξεζία Αθαδεκατθψλ Αληαιιαγψλ Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Ärztliche Weiterbildung in Deutschland Πεξηερφκελα παξνπζίαζεο 1. Λίγα ιφγηα γηα ηε Γεξκαλία 2. Γηάξθεηα Δηδίθεπζεο 3. Τη πξέπεη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση τοσ κόστοσς ρύπανσης τοσ Ασωπού ποταμού

Αποτίμηση τοσ κόστοσς ρύπανσης τοσ Ασωπού ποταμού ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΜΔΣΑΛΛΔΙΩΝ-ΜΔΣΑΛΛΟΤΡΓΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΛΛΔΤΣΙΚΗ Γιπλωματική εργασία Αποτίμηση τοσ κόστοσς ρύπανσης τοσ Ασωπού ποταμού Γημαράς Άγγελος Μαστρογιάννης Φίλιππος Δπιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οη φθέιεηες ηοσ SPA. Υδροθεραπεία & Οζονοθεραπεία. Γηαηέ αηζζϊλεζηε ακϋζσο θαιϊ φηαλ κπαέλεηε ζε Ϋλα SPA;

Οη φθέιεηες ηοσ SPA. Υδροθεραπεία & Οζονοθεραπεία. Γηαηέ αηζζϊλεζηε ακϋζσο θαιϊ φηαλ κπαέλεηε ζε Ϋλα SPA; Οη φθέιεηες ηοσ SPA Vita Action Δπειπέδσλ 21 Αζάλα 11362 Σει 2108815994 Υδροθεραπεία & Οζονοθεραπεία ΣΑ ΧΦΔΛΖ ΣΖ ΤΓΡΟΘΔΡΑΠΔΗΑ Γηαηέ αηζζϊλεζηε ακϋζσο θαιϊ φηαλ κπαέλεηε ζε Ϋλα SPA; ΑκΫζσο, ρϊλεηε ην 90%

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος Γπαθείο Διαζύνδεζηρ A.Τ.Ε.Ι. Θεζζαλονίκηρ 3 ωνηαξη οδηγοω: Δκκαλνπήι Γαξνπθάιινπ Δπηζηεκνληθφο πλεξγάηεο ΑΣΔΗ-Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ : ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΥΟΛΔΙΩΝ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΝΔΑ ΙΩΝΙΑ ΔΣΟΤ 2015

ΔΡΓΟ : ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΥΟΛΔΙΩΝ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΝΔΑ ΙΩΝΙΑ ΔΣΟΤ 2015 ΓΗΜΟ ΒΟΛΟΤ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΑΙΘΡΙΩΝ ΥΩΡΩΝ ΔΡΓΟ : ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΥΟΛΔΙΩΝ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΝΔΑ ΙΩΝΙΑ ΔΣΟΤ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 60.000,00 ΓΖΜΟ ΒΟΛΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαθηλήζεηο θνηηεηψλ γηα ζπνπδέο & πξαθηηθή άζθεζε

Μεηαθηλήζεηο θνηηεηψλ γηα ζπνπδέο & πξαθηηθή άζθεζε Μεηαθηλήζεηο θνηηεηψλ γηα ζπνπδέο & πξαθηηθή άζθεζε ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο ERASMUS Σν Παλεπηζηήκην Κξήηεο εθαξκφδεη ην πξφγξακκα ERASMUS απφ ηελ αξρή ηνπ, ην 1987. Πεξηερφκελε εκεξηλήο Οκηιίαο Ση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΥΩΡΟΣΑΞΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΥΩΡΟΣΑΞΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΥΩΡΟΣΑΞΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: «ΣΟ ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΔ ΠΔΡΗΟΥΔ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΚΑΗ ΣΖΝ» ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ: ΗΩΑΚΔΗΜΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΘΖΝΑ ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ (.Δ.Τ.Π.) ΣΜΖΜΑ ΡΑΓΗΟΛΟΓΗΑ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΘΖΝΑ ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ (.Δ.Τ.Π.) ΣΜΖΜΑ ΡΑΓΗΟΛΟΓΗΑ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΘΖΝΑ ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ (.Δ.Τ.Π.) ΣΜΖΜΑ ΡΑΓΗΟΛΟΓΗΑ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΟΤ ΡΑΓΗΟΛΟΓΗΑ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΤΝΣΑΞΖ ΟΓΖΓΟΤ Γπ Γεώπγιορ Π.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Πρωτ. 543 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η Ν Α Προς όλους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα