1.1. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Το εργαλείο καλύπτει τρεις βασικές διαδικασίες σε τρεις ενότητες:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1.1. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Το εργαλείο καλύπτει τρεις βασικές διαδικασίες σε τρεις ενότητες:"

Transcript

1 1.1. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Παράρτημα 1 Το εργαλείο καλύπτει τρεις βασικές διαδικασίες σε τρεις ενότητες: επιλογή υποψηφίων (φύλλο εργασίας 1 του λογιστικού φύλλου) υλοποίηση των έργων από τους δικαιούχους, με εστίαση στις δημόσιες συμβάσεις και το κόστος εργασίας (φύλλο εργασίας 2) πιστοποίηση των δαπανών από τη διαχειριστική αρχή και πληρωμές (φύλλο εργασίας 3). Στην αρχή καθεμίας από αυτές τις τρεις ενότητες, που περιλαμβάνουν τους ειδικούς κινδύνους σε αριθμημένη μορφή (π.χ. SR1, SR2 κ.λπ.), υπάρχει μία πρώτη σελίδα στην οποία παρατίθενται όλοι οι ειδικοί κίνδυνοι που συνδέονται με τη συγκεκριμένη ενότητα. Επιπλέον, συνιστάται στη διαχειριστική αρχή να αξιολογήσει τους κινδύνους απάτης που συνδέονται με τυχόν δημόσια σύμβαση την οποία διαχειρίζεται άμεσα, π.χ. στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας (ενότητα 4 που αφορά την απευθείας ανάθεση). Σε περίπτωση που η διαχειριστική αρχή δεν χειρίζεται δημόσιες συμβάσεις για τις οποίες απαιτείται αξιολόγηση του κινδύνου απάτης, η ενότητα 4 δεν χρειάζεται να συμπληρωθεί. Σημείωση: Μόνο τα κίτρινα κελιά πρέπει να συμπληρωθούν από την ομάδα αυτοαξιολόγησης. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Προς διευκόλυνση της ομάδας, έχει προκαθοριστεί στο εργαλείο ένας ορισμένος αριθμός κινδύνων. Αυτοί οι προκαθορισμένοι κίνδυνοι πρέπει να αξιολογηθούν στο σύνολό τους από την ομάδα, αλλά, σε περίπτωση που εντοπιστούν πρόσθετοι κίνδυνοι, μπορούν να προστεθούν περισσότερες γραμμές. Η πλήρης περιγραφή του κινδύνου περιλαμβάνεται είτε στην πρώτη σελίδα της ενότητας (για τις ενότητες 2 και 4) είτε στα σημεία όπου γίνεται αναφορά στον ειδικό κίνδυνο (ενότητες 1 και 3). Κωδ. αναφ. κινδύνου Μοναδικός αριθμός αναφοράς κινδύνου. Τα γράμματα παραπέμπουν στην ενότητα στην οποία έχει εντοπιστεί ο κίνδυνος (SR = Επιλογή

2 δικαιούχων, IR = Υλοποίηση και παρακολούθηση, CR = Πιστοποίηση και πληρωμή, και PR = Απευθείας ανάθεση από τη διαχειριστική αρχή) και οι αριθμοί αποτελούν αύξοντα αριθμό αναφοράς του κινδύνου. Τίτλος κινδύνου Περιγραφή κινδύνου Ποιος εμπλέκεται στον κίνδυνο; Στο σημείο αυτό αναφέρονται αναλυτικά στοιχεία των φορέων στους οποίους ανήκουν τα άτομα ή οι παράγοντες που συμμετείχαν στην απάτη, π.χ. διαχειριστική αρχή, φορείς υλοποίησης, αρχή πιστοποίησης, δικαιούχοι, τρίτα μέρη. Είναι ο κίνδυνος εσωτερικός (εντός της διαχειριστικής αρχής), εξωτερικός ή αποτέλεσμα αθέμιτης σύμπραξης; Στο σημείο αυτό αναφέρονται αναλυτικά στοιχεία σχετικά με το κατά πόσον η απάτη είναι εσωτερική (αφορά αποκλειστικά τη διαχειριστική αρχή), εξωτερική (αφορά αποκλειστικά έναν από τους φορείς εκτός της διαχειριστικής αρχής) ή αποτέλεσμα αθέμιτης σύμπραξης (με τη συμμετοχή ενός ή περισσότερων από τους φορείς). 2. ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2.1. Αρχικός κίνδυνος Με τον όρο «αρχικός κίνδυνος» νοείται το επίπεδο κινδύνου προτού συνυπολογιστεί το αποτέλεσμα τυχόν υφιστάμενου ή προγραμματισμένου ελέγχου. Ο ποσοτικός προσδιορισμός του κινδύνου συνίσταται συνήθως σε συνδυασμό της πιθανότητας εμφάνισης του κινδύνου πόσο πιθανό είναι να σημειωθεί το συμβάν και του αντίκτυπου του κινδύνου των συνεπειών που θα έχει το συμβάν, σε οικονομικό και μη οικονομικό επίπεδο. Για τη διασφάλιση της συνοχής της αξιολόγησης, πρέπει να οριστεί χρονικός ορίζοντας κατά τον προσδιορισμό της πιθανότητας εμφάνισης του κινδύνου, ο οποίος στην προκειμένη περίπτωση θα είναι η επταετής περίοδος προγραμματισμού. Αντίκτυπος κινδύνου (ΑΡΧΙΚΟΣ) να επιλέξει βαθμολογία αντίκτυπου του κινδύνου από το 1 ως το 4, βάσει του αντίκτυπου που θα έχει ο κίνδυνος, εφόσον σημειωθεί, σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια: Για τη φήμη 1 Περιορισμένος αντίκτυπος Για τους στόχους Επιπλέον εργασίες που συνεπάγονται καθυστέρηση σε άλλες διαδικασίες 2 Μικρός αντίκτυπος Καθυστέρηση της επίτευξης του επιχειρησιακού στόχου

3 3 Μεγάλος αντίκτυπος, π.χ. διότι η φύση της απάτης είναι ιδιαίτερα σοβαρή ή εμπλέκονται αρκετοί δικαιούχοι 4 Επίσημη έρευνα από τα ενδιαφερόμενα μέρη, π.χ. Κοινοβούλιο και/ή αρνητική δημοσιότητα του επιχειρησιακού στόχου ή καθυστέρησης του στρατηγικού στόχου του στρατηγικού στόχου Πιθανότητα εμφάνισης κινδύνου (ΑΡΧΙΚΗ) να επιλέξει βαθμολογία για την πιθανότητα εμφάνισης του κινδύνου από το 1 ως το 4, βάσει της πιθανότητας να εμφανιστεί ο κίνδυνος κατά την επταετή περίοδο προγραμματισμού, σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια: 1 Σχεδόν απίθανο να συμβεί 2 Θα συμβαίνει σπάνια 3 Θα συμβαίνει ορισμένες φορές 4 Θα συμβαίνει συχνά Συνολική βαθμολογία κινδύνου (ΑΡΧΙΚΟΥ) Το κελί υπολογίζεται αυτομάτως από τα στοιχεία που εισάγονται για τον αντίκτυπο και την πιθανότητα εμφάνισης του κινδύνου. Κατατάσσεται σύμφωνα με τη συνολική βαθμολογία: 1 3 Ανεκτός (Πράσινη) 4 6 Σημαντικός (Πορτοκαλί) 8 16 Κρίσιμος (Κόκκινη) 2.2. Υφιστάμενοι έλεγχοι για τον μετριασμό του κινδύνου Στο εργαλείο έχουν προκαθοριστεί ορισμένοι προτεινόμενοι προληπτικοί έλεγχοι. Οι εν λόγω έλεγχοι αποτελούν απλώς παραδείγματα και μπορούν να αφαιρεθούν από την ομάδα αξιολόγησης, εάν δεν υφίστανται, ή είναι δυνατό να προστεθούν περισσότερες γραμμές εάν προβλέπονται επιπλέον έλεγχοι για την αντιμετώπιση του εντοπιζόμενου κινδύνου. Ένας έλεγχος που έχει επί του παρόντος συνδεθεί με έναν συγκεκριμένο κίνδυνο μπορεί να αφορά και άλλους κινδύνους και στις περιπτώσεις αυτές, οι έλεγχοι μπορούν να επαναληφθούν πολλές φορές. Ειδικότερα, η διαδικασία μπορεί να διευκολυνθεί μέσω απλής διασταύρωσης με τους υφιστάμενους ελέγχους που περιγράφονται και/ή παρατίθενται π.χ. στην περιγραφή του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, των επιχειρηματικών διαδικασιών και των οδηγών χρήσης. Κωδ. αναφ. ελέγχου Μοναδικός αριθμός αναφοράς ελέγχου. Οι αριθμοί αντιστοιχίζονται με αύξουσα σειρά σε κάθε κίνδυνο, π.χ. οι έλεγχοι για τον κίνδυνο SR1 ξεκινούν από SC 1.1, οι έλεγχοι για τον κίνδυνο IR2 ξεκινούν από IC 2.1.

4 Το κελί συμπληρώνεται μόνο για νέους ελέγχους που προστίθενται. Περιγραφή ελέγχου Τηρείτε αποδεικτικά στοιχεία για τη λειτουργία αυτού του ελέγχου; Υποβάλλετε τακτικά σε δοκιμή αυτόν τον έλεγχο; Πόσο βέβαιοι είστε για την αποτελεσματικότητα του εν λόγω ελέγχου; ελέγχων στον ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ του κινδύνου, με βάση τα επίπεδα βεβαιότητας ελέγχων στην ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ εμφάνισης του κινδύνου, με βάση τα επίπεδα βεβαιότητας Το κελί συμπληρώνεται μόνο για νέους ελέγχους που προστίθενται. να επιλέξει «Ναι» ή «Όχι» ως απάντηση στην ερώτηση αν τηρούνται αποδεικτικά στοιχεία για τη λειτουργία του ελέγχου. Για παράδειγμα, η έγκριση τεκμηριώνεται μέσω υπογραφής και ο έλεγχος καθίσταται, συνεπώς, ορατός. να επιλέξει «Ναι» ή «Όχι» ως απάντηση στην ερώτηση αν η λειτουργία του ελέγχου υποβάλλεται τακτικά σε δοκιμή. Οι δοκιμές μπορεί να πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εσωτερικού ή εξωτερικού ελέγχου ή μέσω οποιουδήποτε άλλου συστήματος παρακολούθησης. Βασιζόμενη εν μέρει στις απαντήσεις στις δύο προηγούμενες ερωτήσεις, η ομάδα αξιολόγησης του κινδύνου πρέπει να υποδείξει τη βεβαιότητά της για την αποτελεσματικότητα του ελέγχου όσον αφορά τον μετριασμό του εντοπιζόμενου κινδύνου (Υψηλή, Μέτρια, Χαμηλή). Εάν ο έλεγχος δεν υποστηρίζεται από αποδεικτικά στοιχεία ή δεν υποβάλλεται σε δοκιμή, το επίπεδο βεβαιότητας θα είναι χαμηλό. Εάν ο έλεγχος δεν υποστηρίζεται από αποδεικτικά στοιχεία, τότε είναι σαφές ότι δεν θα είναι δυνατό να υποβληθεί σε δοκιμή. να επιλέξει βαθμολογία από το -1 έως το -4, υποδεικνύοντας τον βαθμό στον οποίο θεωρεί ότι ο αντίκτυπος του κινδύνου μειώθηκε από τους υφιστάμενους ελέγχους. Οι έλεγχοι για τον εντοπισμό της απάτης μειώνουν τον αντίκτυπό της, διότι καταδεικνύουν ότι οι μηχανισμοί εσωτερικού ελέγχου λειτουργούν. να επιλέξει βαθμολογία από το -1 έως το -4, υποδεικνύοντας τον βαθμό στον οποίο θεωρεί ότι η πιθανότητα εμφάνισης του κινδύνου μειώθηκε από τους υφιστάμενους ελέγχους. Οι έλεγχοι για τον εντοπισμό της απάτης μειώνουν εμμέσως μόνο την πιθανότητα εμφάνισής της.

5 2.3. Τελικός κίνδυνος Με τον όρο «τελικός κίνδυνος» νοείται το επίπεδο κινδύνου κατόπιν συνυπολογισμού των αποτελεσμάτων τυχόν υφιστάμενων ελέγχων και της αποτελεσματικότητάς τους, δηλαδή η κατάσταση ως έχει κατά τη δεδομένη χρονική στιγμή. Αντίκτυπος κινδύνου (ΤΕΛΙΚΟΣ) των συνδυασμένων υφιστάμενων ελέγχων για τον μετριασμό των κινδύνων από τον ΑΡΧΙΚΟ αντίκτυπο κινδύνου. Το αποτέλεσμα πρέπει να επανεξεταστεί με βάση τα ακόλουθα κριτήρια, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι η αξιολόγηση παραμένει εύλογη: Για τη φήμη 1 Περιορισμένος αντίκτυπος Για τους στόχους Επιπλέον εργασίες που συνεπάγονται καθυστέρηση σε άλλες διαδικασίες 2 Μικρός αντίκτυπος Καθυστέρηση της επίτευξης του 3 Μεγάλος αντίκτυπος, π.χ. διότι η φύση της απάτης είναι ιδιαίτερα σοβαρή ή εμπλέκονται αρκετοί δικαιούχοι 4 Επίσημη έρευνα από τα ενδιαφερόμενα μέρη, π.χ. Κοινοβούλιο και/ή αρνητική δημοσιότητα επιχειρησιακού στόχου του επιχειρησιακού στόχου ή καθυστέρησης του στρατηγικού στόχου του στρατηγικού στόχου Πιθανότητα εμφάνισης του κινδύνου (ΤΕΛΙΚΗ) των συνδυασμένων υφιστάμενων ελέγχων για τον μετριασμό των κινδύνων από την ΑΡΧΙΚΗ πιθανότητα εμφάνισης του κινδύνου. Το αποτέλεσμα πρέπει να επανεξεταστεί με βάση τα ακόλουθα κριτήρια, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι η αξιολόγηση παραμένει εύλογη: 1 Σχεδόν απίθανο να συμβεί 2 Θα συμβαίνει σπάνια 3 Θα συμβαίνει ορισμένες φορές 4 Θα συμβαίνει συχνά Συνολική βαθμολογία κινδύνου (ΤΕΛΙΚΗ) Το κελί υπολογίζεται αυτομάτως από τις τιμές που έχουν εισαχθεί για τον αντίκτυπο και την πιθανότητα εμφάνισης του κινδύνου. Κατατάσσεται σύμφωνα με τη συνολική βαθμολογία: 1 3 Ανεκτός (Πράσινη) 4 6 Σημαντικός (Πορτοκαλί) 8 16 Κρίσιμος (Κόκκινη)

6 2.4. Σχέδιο δράσης για την εφαρμογή αποτελεσματικών και αναλογικών μέτρων καταπολέμησης της απάτης Προγραμματισμένος πρόσθετος έλεγχος Υπεύθυνος Προθεσμία εφαρμογής προγραμματισμένων πρόσθετων ελέγχων στον ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ του κινδύνου προγραμματισμένων πρόσθετων ελέγχων στην ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ εμφάνισης του κινδύνου Στο σημείο αυτό πρέπει να δοθεί πλήρης περιγραφή του προγραμματισμένου ελέγχου / των αποτελεσματικών και αναλογικών μέτρων καταπολέμησης της απάτης. Ενώ η ενότητα 5 του εγγράφου καθοδήγησης ορίζει τις γενικές αρχές και μεθόδους για την καταπολέμηση της απάτης, στο παράρτημα 2 προβλέπονται για κάθε εντοπιζόμενο κίνδυνο οι συνιστώμενοι έλεγχοι για τον μετριασμό του. Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ο υπεύθυνος (πρόσωπο ή ρόλος) για κάθε προγραμματισμένο έλεγχο. Το συγκεκριμένο πρόσωπο (ή ρόλος) πρέπει να συμφωνήσει ότι θα αναλαμβάνει την αρμοδιότητα για τη διενέργεια του ελέγχου και ότι θα λογοδοτεί για την καθιέρωση και την αποτελεσματική λειτουργία του. Στο σημείο αυτό πρέπει να δοθεί η προθεσμία για την εφαρμογή του νέου ελέγχου. Ο υπεύθυνος πρέπει να συμφωνήσει με την εν λόγω προθεσμία και να είναι υπόλογος για την καθιέρωση του νέου ελέγχου έως την ημερομηνία αυτή. Από το αναπτυσσόμενο μενού, η ομάδα αξιολόγησης του κινδύνου πρέπει να επιλέξει βαθμολογία από το -1 έως το -4, υποδεικνύοντας τον βαθμό στον οποίο θεωρεί ότι ο αντίκτυπος του κινδύνου θα μειωθεί από τους προγραμματισμένους ελέγχους. Από το αναπτυσσόμενο μενού, η ομάδα αξιολόγησης του κινδύνου πρέπει να επιλέξει βαθμολογία από το -1 έως το -4, υποδεικνύοντας τον βαθμό στον οποίο θεωρεί ότι η πιθανότητα εμφάνισης του κινδύνου θα μειωθεί από τους προγραμματισμένους ελέγχους.

7 2.5. Κίνδυνος-στόχος Με τον όρο «κίνδυνος-στόχος» νοείται το επίπεδο κινδύνου κατόπιν συνυπολογισμού του αποτελέσματος τυχόν υφιστάμενου ή προγραμματισμένου ελέγχου. Αντίκτυπος κινδύνου (ΣΤΟΧΟΣ) των συνδυασμένων προγραμματισμένων ελέγχων για τον μετριασμό των κινδύνων από τον ΤΕΛΙΚΟ αντίκτυπο κινδύνου. Το αποτέλεσμα πρέπει να επανεξεταστεί με βάση τα ακόλουθα κριτήρια, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι η αξιολόγηση παραμένει εύλογη: Για τη φήμη 1 Περιορισμένος αντίκτυπος Για τους στόχους Επιπλέον εργασίες που συνεπάγονται καθυστέρηση σε άλλες διαδικασίες 2 Μικρός αντίκτυπος Καθυστέρηση της επίτευξης του 3 Μεγάλος αντίκτυπος, π.χ. διότι η φύση της απάτης είναι ιδιαίτερα σοβαρή ή εμπλέκονται αρκετοί δικαιούχοι 4 Επίσημη έρευνα από τα ενδιαφερόμενα μέρη, π.χ. Κοινοβούλιο και/ή αρνητική δημοσιότητα επιχειρησιακού στόχου του επιχειρησιακού στόχου ή καθυστέρησης του στρατηγικού στόχου του στρατηγικού στόχου Πιθανότητα εμφάνισης του κινδύνου (ΣΤΟΧΟΣ) των συνδυασμένων προγραμματισμένων ελέγχων για τον μετριασμό των κινδύνων από την ΑΡΧΙΚΗ πιθανότητα εμφάνισης του κινδύνου. Το αποτέλεσμα πρέπει να επανεξεταστεί με βάση τα ακόλουθα κριτήρια, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι η αξιολόγηση παραμένει εύλογη: 1 Σχεδόν απίθανο να συμβεί 2 Θα συμβαίνει σπάνια 3 Θα συμβαίνει ορισμένες φορές 4 Θα συμβαίνει συχνά Συνολική βαθμολογία κινδύνου (ΣΤΟΧΟΣ) Το κελί υπολογίζεται αυτομάτως από τα στοιχεία που εισάγονται για τον αντίκτυπο και την πιθανότητα εμφάνισης του κινδύνου. Κατατάσσεται σύμφωνα με τη συνολική βαθμολογία: 1 3 Ανεκτός (Πράσινη) 4 6 Σημαντικός (Πορτοκαλί) 8 16 Κρίσιμος (Κόκκινη)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε.Π. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε.Π. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε.Π. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Τα περιεχόμενα των ΕΠ βασίζονται στο Fiche 26 Draft implementing act on the models for the Operational

Διαβάστε περισσότερα

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006 27.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 371/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ - Απρίλιος 2014 - Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Εισαγωγή Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 809/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

Διαβάστε περισσότερα

1. Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου.

1. Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου. Εισαγωγή Οι δραστηριότητες του εσωτερικού ελέγχου διεξάγονται σε ποικίλα νομικά και πολιτιστικά περιβάλλοντα, σε οργανισμούς που διαφέρουν μεταξύ τους σε σκοπό, μέγεθος, πολυπλοκότητα και δομή και από

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1974 EL 16.02.2010 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2009L0081 EL 01.01.2010 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2009/81/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ;

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ; ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ; 6 3. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΎΠΩΝ ISO 9000 6 4. ΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Eνημερωτικό σημείωμα σχετικά με τους δείκτες απάτης για το ETΠA, το ΕΚΤ και το ΤΣ

Eνημερωτικό σημείωμα σχετικά με τους δείκτες απάτης για το ETΠA, το ΕΚΤ και το ΤΣ COCOF 09/0003/00-EL Eνημερωτικό σημείωμα σχετικά με τους δείκτες απάτης για το ETΠA, το ΕΚΤ και το ΤΣ Το παρόν είναι έγγραφο εργασίας που καταρτίστηκε από τις υπηρεσίες της Επιτροπής. Με βάση το εφαρμοζόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009 L 216/76 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/81/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013

L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 65/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Ιανουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 83/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 231/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 προς συμπλήρωση της

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή...3 2. Γενικά έξοδα Έμμεσες Δαπάνες...3 3. Δαπάνες ταξιδιών και μετακινήσεων...

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας with the support of European Commission Directorate General Employment and Social

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 539/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 3ης Ιουνίου 2010.

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 539/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 3ης Ιουνίου 2010. 24.6.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 158/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 539/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Ιουνίου 2010 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_8/1-1 - ΓΕΝΙΚΑ Τα πεδία του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης, συμπληρώνονται με ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Ή ΑΛΛΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Ή ΑΛΛΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠIΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ISSN 1831-0826. Ειδική έκθεση αριθ. 21. Οικονομική αποδοτικότητα των επενδύσεων που αφορούν την ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο της πολιτικής Συνοχής

ISSN 1831-0826. Ειδική έκθεση αριθ. 21. Οικονομική αποδοτικότητα των επενδύσεων που αφορούν την ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο της πολιτικής Συνοχής 2012 ISSN 1831-0826 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO Ειδική έκθεση αριθ. 21 Οικονομική αποδοτικότητα των επενδύσεων που αφορούν την ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο της πολιτικής Συνοχής EL Ειδική έκθεση αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 24.7.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 197/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/18/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 για την αντιμετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

24955/2058/26-7-01) EIΣΑΓΩΓΗ

24955/2058/26-7-01) EIΣΑΓΩΓΗ Oδηγοί - Eγχειρίδια 3. «Eγκύκλιος για τις διαδικασίες ένταξης πράξεων στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα» (Tελικό Σχέδιο), Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας (Αρ. πρωτ. 24955/2058/26-7-01) 87 ΠΛHPOΦOPHΣH & HMOΣIOTHTA

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1 30.1.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1 IV (Πράξεις εγκριθείσες, πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2009, δυνάμει της συνθήκης ΕΚ, της συνθήκης ΕΕ και της συνθήκης Ευρατόμ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Περίληψη Η ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί μια νέα δομή που αποκτά ιδιαίτερη σημασία μέσα στις νέες

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 1. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: (α) για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα