Palladas Sequences in the Greek Anthology and the Yale Papyrus Kathryn Gutzwiller University of Cincinnati

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Palladas Sequences in the Greek Anthology and the Yale Papyrus Kathryn Gutzwiller University of Cincinnati"

Transcript

1 1 Palladas Sequences in the Greek Anthology and the Yale Papyrus Kathryn Gutzwiller University of Cincinnati I. Evidence for thematic sequencing in the Yale papyrus (partially overlapping): A. Headings between epigrams. Some indicate that sequential poems deal with the same or a similar topic: p. 3, 18, ἄλλα πρ[ὸ]ς δουλι[; 4,20, ἐπ{ε}ιστολ[ὴ] τῷ [αὐ]τῷ; 5,5, 7.9, 7.25, ἄλλα ὁμοίως; 5,10, εἴς τινα Ἑρμοπολ[ίτην...; 5,15, εἰς Νεῖλον Ἑρμ[οῦ] πόλ(εως); 5,26, ἄλλο εἰς Νεῖ[λον; 11,27, πρυ]ταν<ε>ίας ἄλλων. B. The same proper noun in sequential epigrams: p. 4, two poems addressed to Clematius; p. 5, two epigrams on a citizen of to Hermopolis, two concerning Nilus, apparently a person. C. Repetition of key words and themes in close proximity: pp (possibly pp. 9-13) concern contemporary political issues, with πρύτανις and related forms as keywords (p. 11,26, (?), (?), 11.33, 11.34, 12.3, 13.30). D. Repetition of a first-person voice in close proximity (?): p. 4, Clematius epigrams, voiced by a poverty-stricken man (p. 4,19, 4,24, 4,25, 4.26, 4.27, 4.30); epigrams voiced by an old man (p. 17,4, 17,6, 17,7, 17.9; p. 18,4, 18,6, 18,8; p. 21,6). II. Sequencing of Palladas epigrams in the Palatine Anthology, by type: A. pairs of epigrams on a single topic, e.g., AP , , , , B. short sequences, e.g., AP , on Tyche becoming a tavern owner. C. longer groups, all with at least partial thematic sequencing: , Gessius sequence; cf (subdivided into , ), on anger caused by women, grammar, and poverty , miscellaneous protreptic subjects , on sayings from earlier poets , on sophrosyne , miscellaneous protreptic subjects , general reflection on life and death , advice to be content with the life you have , life and the human condition , the divine in human life , first-person voice , scoptic themes , on a corrupt official (Damonicus, acc. to lemma) , death of a money-lender , first-person voice advising/criticizing a generalized you for hybristic behavior to the poor poet.

2 III. AP , sequence on anger Ὀργὴ τοῦ Διός ἐστι γυνὴ πυρὸς ἀντιδοθεῖσα δῶρον, ἀνιηρὸν τοῦ πυρὸς ἀντίδοτον ἄνδρα γὰρ ἐκκαίει ταῖς φροντίσιν ἠδὲ μαραίνει καὶ γῆρας προπετὲς τῇ νεότητι φέρει. οὐδ ὁ Ζεὺς ἀμέριμνος ἔχει χρυσόθρονον Ηρην, πολλάκι γοῦν αὐτὴν ῥῖψεν ἀπ ἀθανάτων ἠέρι καὶ νεφέλῃσι μετήορον οἶδεν Ὅμηρος, καὶ Δία συγγράψας τῇ γαμετῇ χόλιον. οὕτως οὐδέποτ ἐστὶ γυνὴ σύμφωνος ἀκοίτῃ, οὐδὲ καὶ ἐν χρυσέῳ μιγνυμένη δαπέδῳ Πᾶσαν Ὅμηρος ἔδειξε κακὴν σφαλερήν τε γυναῖκα, σώφρονα καὶ πόρνην ἀμφοτέρας ὄλεθρον. ἐκ γὰρ τῆς Ἑλένης μοιχευσαμένης φόνος ἀνδρῶν καὶ διὰ σωφροσύνην Πηνελόπης θάνατοι. Ἰλιὰς οὖν τὸ πόνημα μιᾶς χάριν ἐστὶ γυναικός, αὐτὰρ Ὀδυσσείῃ Πηνελόπη πρόφασις Ὁ Ζεὺς ἀντὶ πυρὸς πῦρ ὤπασεν ἄλλο, γυναῖκας εἴθε δὲ μήτε γυνὴ μήτε τὸ πῦρ ἐφάνη. πῦρ μὲν δὴ ταχέως καὶ σβέννυται ἡ δὲ γυνὴ πῦρ ἄσβεστον, φλογερόν, πάντοτ ἀναπτόμενον "Μῆνιν οὐλομένην" γαμετὴν ὁ τάλας γεγάμηκα καὶ παρὰ τῆς τέχνης μήνιδος ἀρξάμενος. ὤμοι ἐγὼ πολύμηνις, ἔχων διχόλωτον ἀνάγκην, τέχνης γραμματικῆς καὶ γαμετῆς μαχίμης. Sylloge Ephemiana (E 74 = Cougny 3.145, ascribed to Palladas, Palladius, and Agathias) Μῆνιν ἄειδε μαθὼν καὶ Μῆνιν ἄειδε διδάξας οὐλομένην, γαμετὴν ἠγαγόμην ὁ τάλας πᾶν δ ἧμαρ μάχεται, καὶ παννυχίη πολεμίζει, ὡς παρὰ τῆς μητρὸς προῖκα λαβοῦσα μάχην. ἢν δὲ θέλω σιγᾷν, καὶ μαρναμένῃ ὑποείκειν, ὅττι περ οὐ μάχομαι, τοῦδ ἕνεκεν μάχεται Μῆνις Ἀχιλλῆος καὶ ἐμοὶ πρόφασις γεγένηται οὐλομένης πενίης γραμματικευσαμένῳ. εἴθε δὲ σὺν Δαναοῖς με κατέκτανε μῆνις ἐκείνη, πρὶν χαλεπὸς λιμὸς γραμματικῆς ὀλέσει. ἀλλ ἵν ἀφαρπάξῃ Βρισηίδα πρὶν Ἀγαμέμνων, τὴν Ἑλένην δ ὁ Πάρις, πτωχὸς ἐγὼ γενόμην. 2

3 9.170 Νηδὺν ἀναίσχυντον στιβαροῖς ᾔσχυνα λογισμοῖς σωφροσύνῃ κολάσας ἔντερον ἀργαλέον εἰ γὰρ ἔχω τὸν νοῦν ἐπικείμενον ὑψόθι γαστρός, πῶς μὴ νικήσω τὴν ὑποτασσομένην; Ὄργανα Μουσάων, τὰ πολύστονα βιβλία πωλῶ εἰς ἑτέρας τέχνης ἔργα μετερχόμενος. Πιερίδες, σῴζοισθε λόγοι, συντάσσομαι ὑμῖν σύνταξις γὰρ ἐμοὶ καὶ θάνατον παρέχει Ἐλπίδος οὐδὲ Τύχης ἔτι μοι μέλει, οὐδ ἀλεγίζω λοιπὸν τῆς ἀπάτης ἤλυθον εἰς λιμένα. εἰμὶ πένης ἄνθρωπος, ἐλευθερίῃ δὲ συνοικῶ ὑβριστὴν πενίης πλοῦτον ἀποστρέφομαι Palladas Οὐ δύναμαι γαμετῆς καὶ γραμματικῆς ἀνέχεσθαι, γραμματικῆς ἀπόρου καὶ γαμετῆς ἀδίκου. ἀμφοτέρων τὰ πάθη θάνατος καὶ μοῖρα τέτυκται. τὴν οὖν γραμματικὴν νῦν μόλις ἐξέφυγον, οὐ δύναμαι δ ἀλόχου τῆς ἀνδρομάχης ἀναχωρεῖν εἴργει γὰρ χάρτης καὶ νόμος Αὐσόνιος Ἀρχὴ γραμματικῆς πεντάστιχός ἐστι κατάρα πρῶτος "μῆνιν" ἔχει, δεύτερος "οὐλομένην", καὶ μετὰ δ "οὐλομένην" Δαναῶν πάλιν "ἄλγεα" πολλά ὁ τρίτατος "ψυχὰς εἰς Ἀίδην" κατάγει τοῦ δὲ τεταρταίου τὰ "ἑλώρια" καὶ "κύνες" ἀργοί, πέμπτου δ "οἰωνοὶ" καὶ "χόλος" ἐστὶ "Διός". πῶς οὖν γραμματικὸς δύναται μετὰ πέντε κατάρας καὶ πέντε πτώσεις μὴ μέγα πένθος ἔχειν; Ἐνθάδε παιδεύουσιν ὅσοις κεχόλωτο Σάραπις, τοῖσιν ἀπ "οὐλομένης μήνιδος" ἀρχομένοις ἔνθα τροφὸς κατὰ μῆνα φέρει μισθὸν μετ ἀνάγκης, βύβλῳ καὶ χάρτῃ δησαμένη πενίην ὡς δὲ κάπνισμα τιθεῖ παρὰ τὸν θρόνον, ὡς παρὰ τύμβον, τὸν μικρὸν χάρτην τὸν παραριπτόμενον. κλέπτει δ ἐξ ὀλίγου μισθὸν καὶ χαλκὸν ἀμείβει καὶ μόλιβον μίσγει καὶ τὸ ἔθος δέχεται. ἢν δέ τις εἰς ἐνιαυτὸν ἄγῃ χρυσοῖο νόμισμα, ἑνδεκάτῳ μηνί, πρὶν προφέρειν, μετέβη, ἀγνώμων δὲ φανεὶς καὶ τὸν πρότερον διασύρας 3

4 4 γραμματικὸν στερέσας μισθὸν ὅλου ἔτεος Καλλίμαχον πωλῶ καὶ Πίνδαρον ἠδὲ καὶ αὐτὰς πτώσεις γραμματικῆς πτῶσιν ἔχων πενίης. Δωρόθεος γὰρ ἐμὴν τροφίμην σύνταξιν ἔλυσε πρεσβείην κατ ἐμοῦ τὴν ἀσεβῆ τελέσας. ἀλλὰ σύ μου πρόστηθι, Θέων φίλε, μηδέ μ ἐάσῃς συνδέσμῳ πενίης τὸν βίον ἐξανύσαι. 5 Θέων Meineke: θεῷ P: θῶ Pl Parallels in the Yale papyrus: P. 4, [κ]αὶ σε βοηθῆσαι βούλομαι... συντελέ[σ]ης,... πρ[ὸς] τόδε συμπράξης, φίλτατε Κλημάτιε, 26-28; [ε Κλημάτιε, 7, and ὦ φίλε, 34 (cf. p.17, κίγχρου δέομαι, 7). Cf. AP , σύ μου πρόστηθι, Θέων φίλε, μηδέ μ ἐάσῃς συνδέσμῳ πενίης τὸν βίον ἐξανύσαι. P. 4, ἔσχες ἐν ὀργῇ, 8, Ἀγηνορίδην, 9; and Μούσαις, 10. Cf. AP 9.165, ὀργή, Ζεὺς, Ὅμηρος. P. 4, ο[ὕν]εκα καὶ πένομα[ι], 19. Cf. AP , πτωχὸς ἐγὼ γενόμην (same sedes in last line); εἰμὶ πένης ἄνθρωπος, AP P. 4, διδάσ[κα]λος, 31. P. 15, τοὺς πλουτοῦντ[ας καὶ γαμεταῖς, P. 6, Καλλιμάχειον, 28; p. 19, Καλλιμ[αχ-, 33, 1 st word in the poem as in AP P. 12, ὁ γέρων γίνεται ὀξύχολος, 31. Cf. AP , χόλιον; , χόλος... Διός. See too p. 17,4-9, p. 18. IV. AP , sequence on Gessius; , appearing also before Οὐκ ἀπεδήμησας τιμῆς χάριν, ἀλλὰ τελευτῆς, καὶ χωλός περ ἐὼν ἔδραμες εἰς Ἀίδην, Γέσσιε Μοιράων τροχαλώτερε ἐκ προκοπῆς γάρ, ἧς εἶχες κατὰ νοῦν, ἐξεκόπης βιότου Γέσσιος οὐ τέθνηκεν ἐπειγόμενος παρὰ Μοίρης αὐτὸς τὴν Μοῖραν προὔλαβεν εἰς Ἀίδην "Μηδὲν ἄγαν" τῶν ἑπτὰ σοφῶν ὁ σοφώτατος εἶπεν ἀλλὰ σὺ μὴ πεισθείς, Γέσσιε, ταῦτ ἔπαθες καὶ λόγιός περ ἐὼν ἀλογώτατον ἔσχες ὄνειδος ὡς ἐπιθυμήσας οὐρανίης ἀνόδου. οὕτω Πήγασος ἵππος ἀπώλεσε Βελλεροφόντην βουληθέντα μαθεῖν ἀστροθέτους κανόνας ἀλλ ὁ μὲν ἵππον ἔχων καὶ θαρσαλέον σθένος ἥβης, Γέσσιος οὐδὲ χεσεῖν εὔτονον ἦτορ ἔχων.

5 Μηδεὶς ζητήσῃ μερόπων ποτὲ καὶ θεὸς εἶναι μηδ ἀρχὴν μεγάλην, κόμπον ὑπερφίαλον. Γέσσιος αὐτὸς ἔδειξε κατηνέχθη γὰρ ἐπαρθεὶς θνητῆς εὐτυχίης μηκέτ ἀνασχόμενος Ζητῶν ἐξεῦρες βιότου τέλος εὐτυχίης τε ἀρχὴν ζητήσας πρὸς τέλος ἐρχομένην. ἀλλ ἔτυχες τιμῆς, ὦ Γέσσιε, καὶ μετὰ μοῖραν σύμβολα τῆς ἀρχῆς ὕστατα δεξάμενος Γέσσιον ὡς ἐνόησεν ὁ Βαύκαλος ἄρτι θανόντα χωλεύοντα πλέον, τοῖον ἔλεξεν ἔπος "Γέσσιε, πῶς, τί παθὼν κατέβης δόμον Ἄϊδος εἴσω γυμνός, ἀκήδεστος, σχήματι καινοτάφῳ;" τὸν δὲ μέγ ὀχθήσας προσέφη καὶ Γέσσιος εὐθύς "Βαύκαλε, τὸ στρῆνος καὶ θάνατον παρέχει." Τὴν Ἀμμωνιακὴν ἀπάτην ὅτε Γέσσιος ἔγνω τοῦ ξενικοῦ θανάτου ἐγγύθεν ἐρχόμενος, τὴν ἰδίην γνώμην κατεμέμψατο καὶ τὸ μάθημα καὶ τοὺς πειθομένους ἀστρολόγοις ἀλόγοις Οἱ δύο Κάλχαντες τὸν Γέσσιον ὤλεσαν ὅρκοις τῶν μεγάλων ὑπάτων θῶκον ὑποσχόμενοι. ὦ γένος ἀνθρώπων ἀνεμώλιον, αὐτοχόλωτον, ἄχρι τέλους βιότου μηδὲν ἐπιστάμενον. V. AP εἰς Δαμόνικον [Δημ. Pl] ὕπαρχον P Πολλοὶ πολλὰ λέγουσιν, ὅμως δ οὐ πάντα δύνανται ῥήμασιν ἐξειπεῖν ῥεύματα σῶν παθέων ἓν δ ἐπὶ σοῦ παράδοξον ἐθαυμάσαμεν καὶ ἄπιστον, δάκρυα πῶς κλέπτων εἶχες ἑτοιμότατα. Χαλκίδος ἐκ γαίης ἀπεχάλκισε τὴν πόλιν ἡμῶν κλέπτων, καὶ κλέπτων δάκρυσι κερδαλέοις Ἐκ γῆς Λωτοφάγων μέγας ὄρχαμος ἦλθε Λυκάων Χαλκίδος ἐκ γαίης ἀντιοχευόμενος Θηλυφανὲς παράδοξον ἐθαυμάσαμεν πάθος ἄλλο ἔκλαιεν κλέπτων, κλεπτομένους ἐλεῶν,

6 6 ὃς κλέπτων ἥγνευε καὶ ἁγνεύων ἀπεσύλα μηδὲν ἔχων καθαρόν, μηδὲ τὸ σῶμα ῥύπου. Parallels with Yale papyrus: P. 9, Γέστιος ἦν, 24. P. 9, δι]χοστασίας, 21. P. 9, πατρώζων, 27; 9, πατρίδος, 30. P. 10, δημοβ[όρ-, 23; 10, στάσιν,25. P. 11, επλουτει, 23; ὑπῆρχεν, 25; πρύτανις, 26. P. 13, ἔκλεπτες πιθαν[οῖς δάκρυσι] τῆς πόλεως, 31; cf. AP , δάκρυα πῶς κλέπτων εἶχες; , κλέπτων δάκρυσι, and , ἔκλαιεν κλέπτων. Select Bibliography Agosti, G Late Antique Iambics and Iambikè Idéa. In Iambic Ideas: Essays on a Poetic Tradition from Archaic Greece to the Latin Roman Empire, edited by A. Cavarzere, A. Aloni, and A. Barchiesi. Lanham. Bowra, C. M The Fate of Gessius. CR 10: Cameron, A Palladas and the Fate of Gessius. ByzZ 57: Cameron, A Notes on Palladas. CQ 15: Cameron, A The Greek Anthology from Meleager to Planudes. Oxford. Cribiore, R Gymnastics of the Mind: Greek Education in Hellenistic and Roman Egypt. Princeton. Franke, A De Pallada epigrammatographo. Leipzig. Fraser, P. M Ptolemaic Alexandria. 3 vols. Oxford. Henderson, W Epigrammatic Psogos: Censure in the Epigrams of Palladas of Alexandria. Acta Classica 51: Henderson, W The Poor Poet: Palladas on Poverty. Ekklesiastikos Pharos 91: Henderson, W Palladas of Alexandria on Women. Acta Classica 52: Lauxtermann, M. D The Palladas Sylloge. Mnemosyne 50: Maltomini, F Tradizione antologica dell epigramma greco. Le sillogi minori di età bizantina e umanistica. Rome. Wilkinson, K New Epigrams of Palladas: A Fragmentary Papyrus Codex (P.CtYBR inv. 4000). Durham, NC.

Solón. Fragmenta; ed. M.L. West, Iambi et elegi Graeci. fr. 1: αὐτὸς κῆρυξ ἦλθον ἀφ ἱμερτῆς Σαλαμῖνος, κόσμον ἐπέων ὠιδὴν ἀντ ἀγορῆς θέμενος.

Solón. Fragmenta; ed. M.L. West, Iambi et elegi Graeci. fr. 1: αὐτὸς κῆρυξ ἦλθον ἀφ ἱμερτῆς Σαλαμῖνος, κόσμον ἐπέων ὠιδὴν ἀντ ἀγορῆς θέμενος. 1 Solón Fragmenta; ed. M.L. West, Iambi et elegi Graeci fr. 1: αὐτὸς κῆρυξ ἦλθον ἀφ ἱμερτῆς Σαλαμῖνος, κόσμον ἐπέων ὠιδὴν ἀντ ἀγορῆς θέμενος. fr. 2: εἴην δὴ τότ ἐγὼ Φολεγάνδριος ἢ Σικινήτης ἀντί γ Αθηναίου

Διαβάστε περισσότερα

2007, Charalambos Dendrinos

2007, Charalambos Dendrinos Paper given at the conference Unlocking the Potential of Texts: Interdisciplinary Perspectives on Medieval Greek at the Centre for Research in the Arts, Social Sciences, and Humanities, University of Cambridge,

Διαβάστε περισσότερα

Z ELEGII THEOGNISA. Σοὶ δ' ἐγὼ εὖ φρονέων ὑποθήσομαι, οἷά περ αὐτός, Katedra Języka i Cywilizacji Greckiej UMK Materiały dydaktyczne

Z ELEGII THEOGNISA. Σοὶ δ' ἐγὼ εὖ φρονέων ὑποθήσομαι, οἷά περ αὐτός, Katedra Języka i Cywilizacji Greckiej UMK Materiały dydaktyczne 1 Z ELEGII THEOGNISA Ὦ ἄνα, Λητοῦς υἱέ, Διὸς τέκος, οὔποτε σεῖο λήσομαι ἀρχόμενος οὐδ' ἀποπαυόμενος, ἀλλ' αἰεὶ πρῶτόν τε καὶ ὕστατον ἔν τε μέσοισιν ἀείσω σὺ δέ μοι κλῦθι καὶ ἐσθλὰ δίδου. 5 Φοῖβε ἄναξ,

Διαβάστε περισσότερα

1 Healing Inscriptions and Their Public Significance

1 Healing Inscriptions and Their Public Significance Stephen P. Ahearne-Kroll The Afterlife of a Dream and the Ritual System of the Epidaurian Asklepieion Abstract: This study looks at the ways that the healing inscriptions at the Epidauran Asklepieion transfer

Διαβάστε περισσότερα

Homilia dicta tempore famis et siccitatis ΟΜΙΛΙΑ ΡΗΘΕΙΣΑ ΕΝ ΛΙΜΩ ΚΑΙ ΑΥΧΜΩ.

Homilia dicta tempore famis et siccitatis ΟΜΙΛΙΑ ΡΗΘΕΙΣΑ ΕΝ ΛΙΜΩ ΚΑΙ ΑΥΧΜΩ. Homilia dicta tempore famis et siccitatis ΟΜΙΛΙΑ ΡΗΘΕΙΣΑ ΕΝ ΛΙΜΩ ΚΑΙ ΑΥΧΜΩ. Λέων ἐρεύξεται, καὶ τίς οὐ φοβηθήσεται; Κύ ριος ὁ Θεὸς ἐλάλησε, καὶ τίς οὐ προφητεύσει; Προφητικὸν ποιήσωμεν τὸ τοῦ λόγου προοίμιον,

Διαβάστε περισσότερα

In ebriosos. ΟΜΙΛΙΑ Ι ʹ. Κατὰ μεθυόντων.

In ebriosos. ΟΜΙΛΙΑ Ι ʹ. Κατὰ μεθυόντων. In ebriosos ΟΜΙΛΙΑ Ι ʹ. Κατὰ μεθυόντων. Κινεῖ μέν με πρὸς τὸν λόγον τὰ ἑσπερινὰ θεά ματα κατέχει δέ μου πάλιν τὴν ὁρμὴν, καὶ ἀπαμ βλύνει τὴν προθυμίαν τῶν προλαβόντων πόνων τὸ ἄκαρπον. Ἐπεὶ καὶ γεωργὸς,

Διαβάστε περισσότερα

Callimachus and Leonidas of Tarentum in the Garland of Philip

Callimachus and Leonidas of Tarentum in the Garland of Philip Callimachus and Leonidas of Tarentum in the Garland of Philip 1) Giving epics AP 9.545 Crinagoras = XI GPh Καλλιµάχου τὸ τορευτὸν ἔπος τόδε δὴ γὰρ ἐπ αὐτῷ ὡνὴρ τοὺς Μουσέων πάντας ἔσεισε κάλως. ἀείδει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΣΑΙ ΧΟΡΟΣ. 9 πολυχρύσου L : πολυάνδρου Wecklein

ΠΕΡΣΑΙ ΧΟΡΟΣ. 9 πολυχρύσου L : πολυάνδρου Wecklein ΠΕΡΣΑΙ ΧΟΡΟΣ Τάδε μὲν Περσῶν τῶν οἰχομένων Ἑλλάδ ἐς αἶαν πιστὰ καλεῖται, καὶ τῶν ἀφνεῶν καὶ πολυχρύσων ἑδράνων φύλακες, κατὰ πρεσβείαν οὓς αὐτὸς ἄναξ Ξέρξης βασιλεὺς 5 Δαρειογενὴς εἵλετο χώρας ἐφορεύειν.

Διαβάστε περισσότερα

Master s Thesis. Presented to

Master s Thesis. Presented to A Theology of Memory: The Concept of Memory in the Greek Experience of the Divine Master s Thesis Presented to The Faculty of the Graduate School of Arts and Sciences Brandeis University Department of

Διαβάστε περισσότερα

50 ὡς νῷν ἀπεχθὴς δυσκλεής τ ἀπώλετο, πρὸς αὐτοφώρων ἀµπλακηµάτων διπλᾶς ὄψεις ἀράξας αὐτὸς αὐτουργῷ χερί ἔπειτα µήτηρ καὶ γυνή, διπλοῦν ἔπος,

50 ὡς νῷν ἀπεχθὴς δυσκλεής τ ἀπώλετο, πρὸς αὐτοφώρων ἀµπλακηµάτων διπλᾶς ὄψεις ἀράξας αὐτὸς αὐτουργῷ χερί ἔπειτα µήτηρ καὶ γυνή, διπλοῦν ἔπος, ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΝ. Ω κοινὸν αὐτάδελφον Ισµήνης κάρα, ἆρ οἶσθ ὅ τι Ζεὺς τῶν ἀπ Οἰδίπου κακῶν ὁποῖον οὐχὶ νῷν ἔτι ζώσαιν τελεῖ; Οὐδὲν γὰρ οὔτ ἀλγεινὸν οὔτ ἄτης ἄτερ 5 οὔτ αἰσχρὸν οὔτ ἄτιµόν ἐσθ ὁποῖον οὐ τῶν σῶν

Διαβάστε περισσότερα

Gregory of Nyssa, Witness of Macrina s Life and Death Lenka Karfíková (Prague) (A preliminary version)

Gregory of Nyssa, Witness of Macrina s Life and Death Lenka Karfíková (Prague) (A preliminary version) Gregory of Nyssa, Witness of Macrina s Life and Death Lenka Karfíková (Prague) (A preliminary version) In contrast to Augustine or his namesake Gregory of Nazianzus, Gregory of Nyssa did not feel any need

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ 1. ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ 2. ΑΝΤΙΓΟΝΗ

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ 1. ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ 2. ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΙ 1. ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ 2. ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΟ ΔΡΑΜΑ Τὸ δρᾶμα εἶναι καθόλου δημιούργημα τοῦ Ἑλληνικοῦ πνεύματος, Εγεννήθη δὲ καὶ ἀνεπτύχθη ἐν Ἀττικῇ ὀλίγον κατ ὀλίγον ἐκ τῶν προς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ 1. Δημοσθένης, Ὀλυνθιακὸς Α, 1 Ἀντὶ πολλῶν ἄν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, χρημάτων ὑμᾶς ἑλέσθαι νομίζω, εἰ φανερὸν γένοιτο τὸ μέλλον συνοίσειν τῇ πόλει περὶ ὧν νυνὶ σκοπεῖτε. ὅτε τοίνυν

Διαβάστε περισσότερα

A new fragment of Euripides Cresphontes

A new fragment of Euripides Cresphontes A new fragment of Euripides Cresphontes by Tom Keeline Tom Keeline Cresphontes Editorial preface: A remarkable late 9 th -century anthology of Athenian tragedy has recently emerged from the dusty shelves

Διαβάστε περισσότερα

[τοὔνο]μα δ οὗτος [στ]ῦλος ὑπὲρ σποδιᾶς κε[ί] [μενος] αὐτὸς ἔχει Ν. Black Sea Παντικαπαιον ξ 1-50π ΙοσΠΕ Ι 391 ΞΙΡΒ Βλ Σεα, Σξ Μιν 141.

[τοὔνο]μα δ οὗτος [στ]ῦλος ὑπὲρ σποδιᾶς κε[ί] [μενος] αὐτὸς ἔχει Ν. Black Sea Παντικαπαιον ξ 1-50π ΙοσΠΕ Ι 391 ΞΙΡΒ Βλ Σεα, Σξ Μιν 141. 1. πᾶς, πᾶσα, πᾶν, gen. παντός, πάσης, παντός обилие вариантов 2a. σποδιά 1) зола, пепел (Hom., Eur.; πῦρ ὑπὸ τῇ σποδιῇ κεκρυμμένον Anth.); 2) прах, останки Anth. Att. s II a IG II(2) Att 13124., Αττ.

Διαβάστε περισσότερα

University of Waterloo Wilfrid Laurier University Joint MA Program in Ancient Mediterranean Cultures

University of Waterloo Wilfrid Laurier University Joint MA Program in Ancient Mediterranean Cultures University of Waterloo Wilfrid Laurier University Joint MA Program in Ancient Mediterranean Cultures Reading examination in Greek for Graduate Students Date: Name: I.D.: Answers must be legibly written

Διαβάστε περισσότερα

Vita Constantini ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΒΙΟΥ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ. Pin.1.t ΛΟΓΟΣ Α

Vita Constantini ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΒΙΟΥ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ. Pin.1.t ΛΟΓΟΣ Α Vita Constantini ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΒΙΟΥ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ Pin.1.t ΛΟΓΟΣ Α Pin.1.1 Προοίμιον περὶ τῆς Κωνσταντίνου τελευτῆς. Pin.1.1,3 Περὶ υἱῶν αὐτοῦ βασιλευσάντων. Pin.1.2 Ἔτι προοίμιον.

Διαβάστε περισσότερα

Sappho and her Brothers, and other Passages from the First Book

Sappho and her Brothers, and other Passages from the First Book Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 192 (2014) pp.1-19 [original page-divisions in bold] Sappho and her Brothers, and other Passages from the First Book Franco Ferrari Translated from the Italian

Διαβάστε περισσότερα

A LIKELY STORY: RHETORIC AND THE DETERMINATION OF TRUTH IN POLYBIUS HISTORIES *

A LIKELY STORY: RHETORIC AND THE DETERMINATION OF TRUTH IN POLYBIUS HISTORIES * Histos 9 (2015) 29 66 A LIKELY STORY: RHETORIC AND THE DETERMINATION OF TRUTH IN POLYBIUS HISTORIES * Abstract: I argue that Polybius demands that a central duty of the historian should be to employ rhetoric

Διαβάστε περισσότερα

ABSTRACT. This thesis is an analysis of Achilles and Andromache in Homer s Iliad

ABSTRACT. This thesis is an analysis of Achilles and Andromache in Homer s Iliad ACHILLES AND ANDROMACHE: GENDER AMBIGUITY IN MOTIF, NARRATIVE, AND FORMULA BY SEAN NICHOLAS SIGNORE UNDER THE DIRECTION OF NANCY FELSON ABSTRACT This thesis is an analysis of Achilles and Andromache in

Διαβάστε περισσότερα

De sanctis martyribus

De sanctis martyribus De sanctis martyribus Ἀπελθόντος τοῦ ἐπισκόπου μαρτύρων ἡμέραν ἐν τῇ χώρᾳ ἐπιτελέσαι, ἐλέχθη ἡ ὁμιλία ἐν τῇ πόλει εἰς μάρτυρας, καὶ περὶ κατανύξεως καὶ ἐλεημοσύνης. 50.645 αʹ. Χθὲς μαρτύρων ἡμέρα, ἀλλὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΗΛΥ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ

ΤΟ ΘΗΛΥ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ 1 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟ ΘΗΛΥ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ Ο Νέος Μύθος της Πανδώρας στον Ησίοδο ΘΕΟΓΟΝΙΑ, 565 sqq. ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ, 48 sqq. ἀλλά μιν ἐξαπάτησεν ἐὺς πάις Ἰαπετοῖο, κλέψας

Διαβάστε περισσότερα

Annales ΤΟΥ ΚΥΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΓΛΥΚΑ ΒΙΒΛΟΣ ΧΡΟΝΙΚΗ

Annales ΤΟΥ ΚΥΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΓΛΥΚΑ ΒΙΒΛΟΣ ΧΡΟΝΙΚΗ Annales ΤΟΥ ΚΥΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΓΛΥΚΑ ΒΙΒΛΟΣ ΧΡΟΝΙΚΗ Βραχυσύλλαβον ἐγχαράττω σοι τοῦτο τὸ γράμμα, τέκνον μου φίλτατον. εἰ γὰρ καὶ μυρίοις ἑαυτοὺς ἐκδεδώκασι πόνοις οἱ τὰ χρονικὰ συλλεξάμενοι διηγήματα ὥστε

Διαβάστε περισσότερα

A LIVING PORTRAIT OF CATO : SELF- FASHIONING AND THE CLASSICAL PAST IN JOHN TZETZES CHILIADS

A LIVING PORTRAIT OF CATO : SELF- FASHIONING AND THE CLASSICAL PAST IN JOHN TZETZES CHILIADS Estudios bizantinos 2 (2014) 187-204 ISSN: 2014-9999. DOI: 10.1344/EBizantinos2014.2.7 License: Creative Commons A LIVING PORTRAIT OF CATO : SELF- FASHIONING AND THE CLASSICAL PAST IN JOHN TZETZES CHILIADS

Διαβάστε περισσότερα

Alexandria and the Mirage of a Million Book Library

Alexandria and the Mirage of a Million Book Library College of the Holy Cross, Department of Classics Wednesday, October 10, 2007 The World s Greatest Libraries: from Ancient Alexandria to the 21 st Century Alexandria and the Mirage of a Million Book Library

Διαβάστε περισσότερα

Kostas Apostolakis (University of Crete) : "Liturgies and the Rhetoric of Law in Fourth-Century Athens" I. Ἀποφαίνειν vs ἀποκρύπτεσθαι in antidosis

Kostas Apostolakis (University of Crete) : Liturgies and the Rhetoric of Law in Fourth-Century Athens I. Ἀποφαίνειν vs ἀποκρύπτεσθαι in antidosis Kostas Apostolakis (University of Crete) : "Liturgies and the Rhetoric of Law in Fourth-Century Athens" I. Ἀποφαίνειν vs ἀποκρύπτεσθαι in antidosis law i. Interweaving law and character 1.([D.] 42.4 διὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 05 2014 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ. (Β Κορ. δ 6 15)

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 05 2014 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ. (Β Κορ. δ 6 15) ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 05 2014 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ (Β Κορ. δ 6 15) Ἀδελφοί, ὁ Θεὸς ὁ εἰπών ἐκ σκότους φῶς λάμψαι ὃ ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν πρὸς φωτισμὸν τῆς γνώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 7. PLUSES AND MINUSES CREATING OR IMPROVING RHETORICAL FIGURES

Chapter 7. PLUSES AND MINUSES CREATING OR IMPROVING RHETORICAL FIGURES Chapter 7. PLUSES AND MINUSES CREATING OR IMPROVING RHETORICAL FIGURES With one of the most beautiful poetic parts of Scripture before him, the Greek translator of the book of Isaiah was faced with a challenging

Διαβάστε περισσότερα

Griego III Lic. Sandra Torres Requisitos para examen extraordinario

Griego III Lic. Sandra Torres Requisitos para examen extraordinario Griego III Lic. Sandra Torres Requisitos para examen extraordinario Indicaciones: -Será obligación del alumno informarle a la profesora que se ha registrado en el examen extraordinario de esta materia.

Διαβάστε περισσότερα

ἦ and Theory of Mind in the Iliad

ἦ and Theory of Mind in the Iliad ἦ and Theory of Mind in the Iliad RUTH SCODEL This paper addresses a word for which the LfgE article provides little actual guidance, particle requiring such extended and independent treatment. The lexicon

Διαβάστε περισσότερα