ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ"

Transcript

1 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Σμύρνης 1Β, Ζωγράφου, Αθήνα 15772, Τηλ: , Fax: website: Αρ. Πρωτ. 250 ΠΡΟΣ Αθήνα, 30/01/2013 Τους αποδέκτες του Πίνακα Διανομής ΘΕΜΑ: «Απευθείας Αναθέσεις Γεωλογικών Μελετών από πολλούς Δήμους της Σχετικά: χώρας» 1. Π.Δ 410/95 παρ. 1 του άρθρου 269 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) 2 Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/ ) άρθρο 209 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3536/07 (ΦΕΚ 42/Α'/ ). 3 Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» 4 Π.Δ. 798/78 «περί καθορισμού ορίων προεκτιμώμενης αμοιβής κατά τάξη πτυχίου» 5 Το Π.Δ. 696/74 «περί αμοιβών μηχανικών Προδιαγραφές μελετών» όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 515/89 6 Η υπ αρ. ΔΜΕΟ/Α/ΟΙΚ/1257/ Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη Διαδικασία της παρ.7 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005» 7 Η υπ αρ. ΔΜΕΟ/Α/ΟΙΚ/2361/ Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Έγκριση της Α Βελτίωσης Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005» 8 Την απόφαση Δ15/οικ/6655/ ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ/ΓΓΔΕ «Όρια Αμοιβών Μελετών» ΦΕΚ 743/Β/ Υ. Α. 9572/1845/ΦΕΚ 209 Δ / «Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) και Σχεδίων Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) και αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση μελετών» 10 Υ.Α. ΔΜΕΟ/α/ο/1257/ Σύμφωνα με αρκετές καταγγελίες μελών του Συνδέσμου μας, παρατηρείται αυξανόμενος αριθμός απευθείας αναθέσεων γεωλογικών μελετών από πολλούς ΟΤΑ της χώρας, κατά το άρθρο 209 παρ.3 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006, ΦΕΚ Α 114). Κατά τις αναθέσεις αυτές, παρόλο που τηρούνται τα ανώτερα όρια αμοιβών που προβλέπονται για τη συγκεκριμένη διαδικασία, το τεχνικό αντικείμενο των μελετών που ανατίθενται αντιστοιχεί σε πολύ μεγαλύτερες ή και πολλαπλάσιες αμοιβές σύμφωνα με τον Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών (Υ.Α. ΔΜΕΟ/α/ο/1257/ ), ο οποίος εκδόθηκε κατά την διαδικασία του άρθρου 4 παρ.7 του Ν. 3316/2005 περί αναθέσεων μελετών και εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε κάθε διαδικασία, ακόμη και σε αυτή της απευθείας ανάθεσης.

2 Στην περίπτωση αυτή, ουσιαστικά καταστρατηγείται η νομοθεσία, αφού για την ικανοποίηση του κριτηρίου που θέτει ο Ν. 3463, περί μη υπέρβασης του τριάντα τοις εκατό (30%) του ανώτατου ορίου αμοιβής πτυχίου Α τάξης που ισχύει για την αντίστοιχη κατηγορία, ώστε να μπορεί να ακολουθηθεί η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, χρησιμοποιείται αυθαίρετη αμοιβή αντί της προεκτιμώμενης κατά την Υ.Α. 1257, ενώ παρακάμπτεται η νόμιμη διαδικασία του Ν που προβλέπει την προκήρυξη διαγωνισμού που περιλαμβάνει τεύχος τεχνικών δεδομένων και τον υπολογισμό της απαιτούμενης δαπάνης με χρήση των προεκτιμώμενων αμοιβών (άρθρο 4 παρ. 1) οι οποίες υπολογίζονται με απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων (άρθρο 4 παρ. 7). Επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις απευθείας αναθέσεων παρατηρείται κατάτμηση του αντικειμένου σε περισσότερες της μίας συμβάσεις, με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπερβαίνονται τα ανώτατα όρια αμοιβών που προβλέπονται για τη συγκεκριμένη διαδικασία. Ο επιμερισμός μιας μελέτης, η οποία, λόγω του ύψους της αμοιβής για την εκπόνησή της, δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις μελετών που επιτρέπεται να ανατίθενται απευθείας, σε περισσότερες ομοειδείς μελέτες, με αντίστοιχες προς αυτές, χωριστές πιστώσεις στον οικείο προϋπολογισμό, και η απευθείας ανάθεση των επιμέρους μελετών χωριστά, λόγω ποσού, κατά παράκαμψη της διαδικασίας επιλογής αναδόχου με δημόσιο ανοικτό ή κλειστό διαγωνισμό, δεν είναι νόμιμος. Επομένως, δεν είναι νόμιμη και η δαπάνη που προκαλείται από την εκπόνηση των μελετών αυτών (πρβλ. Ελ. Συν. VII Τμ. 101/2012, 238, 82/2011, 437, 430, 369, 291/2010 κ.ά.). Οι συγκεκριμένες λανθασμένες ερμηνείες και χρήσεις της πρόβλεψης του Ν. 3463, για τη δυνατότητα απευθείας ανάθεσης μελετών κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, αφενός, δημιουργούν προϋποθέσεις σχέσεων εξάρτησης και συναλλαγής μεταξύ των υπηρεσιών των ΟΤΑ και των μελετητών, αφετέρου, βάζουν σε δεύτερη μοίρα τις εγκεκριμένες προδιαγραφές άρτιας εκπόνησης των μελετών, αφού ευτελίζεται το τεχνικό αντικείμενο με τη συστηματική υποτίμηση της αμοιβής του. Οι κύριες κατηγορίες, στις οποίες έχουν εντοπιστεί οι παραπάνω παρατυπίες στην εφαρμογή των διατάξεων του Ν για την απευθείας ανάθεση μελετών, αφορούν σε γεωλογικές μελέτες στα πλαίσια μελετών έργων οδοποιίας, αλλά και σε μελέτες γεωλογικής καταλληλότητας στα πλαίσια μελετών Γ.Π.Σ. - Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., όπου τα προαναφερθέντα προβλήματα σχετίζονται και με περιπτώσεις μελετών οι οποίες είχαν ανατεθεί πριν την ισχύ της Υ. Α /ΦΕΚ 1902 Β / «Έγκριση προδιαγραφών για την εκπόνηση Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας που συντάσσονται στα πλαίσια των μελετών ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ». Η ανώτατη αμοιβή Α τάξης μελετητικού πτυχίου στην κατηγορία των γεωλογικών μελετών, οι οποίες εντάσσονται στο άρθρο 3 του Π.Δ. 798/78 (ΦΕΚ 185Α/1978), ανέρχεται, σύμφωνα με τη με Αριθμό Δ15 /οικ/5961/ (ΦΕΚ 1200Β/2012) απόφαση ορίων αμοιβών μελετών έτους 2012 του Υφυπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, σε , και το 30% της αμοιβής αυτής ανέρχεται σε 7.545, ποσό που αποτελεί την ανώτατη αμοιβή για απευθείας αναθέσεις γεωλογικών μελετών (κατηγορία 20). Με βάση την ισχύουσα νομολογία, προκύπτει ότι, οι γεωλογικές μελέτες στα πλαίσια των μελετών έργων οδοποιίας, που είναι δυνατό να ανατεθούν με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, περιλαμβάνουν γεωλογικές χαρτογραφήσεις σε κλίμακες εκτός των ισχυουσών προδιαγραφών μελετών οδικών έργων (ΟΜΟΕ). Επιπλέον, οι μελέτες γεωλογικής καταλληλότητας στα πλαίσια των μελετών Γ.Π.Σ.- Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. που είναι δυνατό να ανατεθούν με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, αφορούν Δήμους με έκταση μικρότερη των 5,7 Km 2. Τη συνθήκη αυτή ικανοποιούν 15 Καλλικρατικοί Δήμοι εκ των 325 της επικράτειας, όλοι στην Αττική, και 51 Καποδιστριακοί Δήμοι εκ των 1034 της επικράτειας, εκ των οποίων οι 46 εντοπίζονται στους πολυπληθείς 2

3 Νομούς Αθηνών, Ανατολικής & Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, και οι 5 στην υπόλοιπη Ελλάδα (Νήσου Ιωαννίνων Ιωαννίνων, Νέας Κίου Αργολίδας, Μαθρακίου & Ερεικούσης Κέρκυρας και Ιωλκού Μαγνησίας). Οι σχετικές αποφάσεις είναι δυνατό, εκτός των άλλων, να ανευρεθούν στην ιστοσελίδα (http://www.docman.gr/documents/tag(4820).aspx) του προϊσταμένου της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Ζακύνθου κ. Κώστα Λαγούδη "Βιβλιοθήκη Νομοθεσίας Δημοσίων Δαπανών". Οι προαναφερθείσες ενέργειες των απευθείας αναθέσεων γεωλογικών μελετών από πολλούς ΟΤΑ της χώρας, οι οποίες είναι παράνομες και γίνονται αυθαίρετα, χωρίς στις περισσότερες των περιπτώσεων να υφίσταται η σχετική συναίνεση των Γεωλόγων Μελετητών, έχουν σα συνέπεια : να εμφανίζονται τεχνικές εκθέσεις ελάχιστων προδιαγραφών ως αποτέλεσμα δήθεν μελέτης με πλήρεις προδιαγραφές. να μην καλύπτονται οι ανάγκες για ασφαλή και σύγχρονο σχεδιασμό των έργων, ζητούμενο τόσο από τους πολίτες, όσο και από την Πολιτεία. να εκτίθενται συνάδελφοι Γεωλόγοι, οι οποίοι καλούνται να κριθούν για το περιεχόμενο μελέτης, που δεν έχουν συντάξει. να επιβαρύνεται ο χρόνος ολοκλήρωσης των Μελετών Τεχνικών Έργων με την κατάτμηση τους σε υποέργα. να κινδυνεύουν να κηρυχτούν άκυρες οι Αποφάσεις έγκρισης των Γ.Π.Σ. - Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., αφού μη σύννομη Μελέτη δεν μπορεί να οδηγήσει σε σύννομο αποτέλεσμα (Απόφαση), σύμφωνα με τη σχετική νομολογία. Ήδη, για το ζήτημα αυτό υπάρχουν αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ελ.Συν./Τμ.7/168/2011, Ελ.Συν./Τμ.7/238/2011), με τις οποίες αναστέλλονται τα εντάλματα πληρωμής Δήμων που χρησιμοποίησαν τέτοιες αποκλίσεις του νόμου.. Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τους Δήμους της επικράτειας σας, για το πολύ σοβαρό αυτό θέμα, το οποίο εγείρει αφενός, ζήτημα νομιμότητας των διαδικασιών ανάθεσης μελετών τεχνικών έργων, αφετέρου, ζήτημα κατασπατάλησης δημοσίου χρήματος. 3 Για το Δ.Σ. του ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε. Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 4 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ Ικτίνου2, Τ.Κ Μυτιλήνη, Λέσβος. Τηλ , fax Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Επτανήσου 35, Τ.Κ , Ερμούπολη, Σύρος. Τηλ.: , fax: Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ολύμπου Καρπάθου 4β, Τ.Κ , Ρόδος. Τηλ.: , 30970, Fax: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μεσογείων 239 & Παρίτση 145, , Ν.Ψυχικό, τηλ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τηλ , Fax: , Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 5 ο χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων Κοζάνης, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, Τηλ Fax: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σωκράτους 111, 41336, ΛΑΡΙΣΑ. Τηλ , fax: , Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τηλ , , fax: , ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τάκη Οικονομίδη 1, Τηλ , fax: , Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 3ο χλμ. Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης, Τηλ , fax: , ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 33, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ. Τηλ , fax: Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Πλ. Κολοκοτρώνη 20, ΤΡΙΠΟΛΗ. Τηλ , fax: , Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ, ΚΕΡΚΥΡΑ. Τηλ , , fax: ,

5 Κοινοποίηση: 5 ΥΠΕΚΑ, Δ/ντρια Δ.Ο.Κ.Κ., Τμήμα Γ Τρικάλων 36 & Μεσογείων, Αθήνα, Fax: ΓΕΩΤΕΕ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης 18/2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 11 Ιουλίου 2012

Πειραιάς, 11 Ιουλίου 2012 Πειραιάς, 11 Ιουλίου 2012 Με πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, εκδόθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, το αριθμ. 14720/2185/20-6-2012

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις νομιμότητας απευθείας αναθέσεων προμηθειών με απόφαση δημάρχου

Προϋποθέσεις νομιμότητας απευθείας αναθέσεων προμηθειών με απόφαση δημάρχου Α. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Προϋποθέσεις νομιμότητας απευθείας αναθέσεων προμηθειών με απόφαση δημάρχου Με αφορμή την Πράξη 178/2012 του Κλιμακίου του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου (γνωμ.) Περίληψη: Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 1 Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση Βιώσιμη ανάπτυξη, εγκαταλελειμμένοι οικισμοί και Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί Χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

«Νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στις Περιφέρειες» Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε

«Νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στις Περιφέρειες» Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε «Νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στις Περιφέρειες» Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε ΑΘΗΝΑ 2013 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Γενικά Στοιχεία... 4 2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ... 6 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002008152 2014-04-25

14PROC002008152 2014-04-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιµ. Χερσονήσου, 22 Απριλίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: οικ. 10368 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Τύπος Α. Για μελέτες που ανατίθενται κατά το άρθρο 7 του Ν.3316/05 1

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Τύπος Α. Για μελέτες που ανατίθενται κατά το άρθρο 7 του Ν.3316/05 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Διεύθυνση: Βικέλα 4, 59100 Βέροια Αριθμ. Μελέτης: 65 / 2014 Κ.Α.: 30.7411.039 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/23-12-2004)

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/23-12-2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ

Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Εκπαίδευση Δικαιούχων σε θέματα διαχείρισης- ΜΟΔ 5-6 Φεβρουαρίου 203, Ξενοδοχείο Stanley, Αθήνα Αξιολόγηση-Ένταξη-Παρακολούθηση-Προβλήματα ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ Δικαιούχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΟΕΣ)

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΟΕΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» ΜΕΤΡΟ 6.5 Προώθηση της διείσδυσης συστημάτων ΑΠΕ στο ενεργειακό σύστημα της χώρας ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΓΛΛΠΝΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΈΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ 3 η (2013)

ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΓΛΛΠΝΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΈΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ 3 η (2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. Δνση Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ... 1 3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ... 5

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ... 1 3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ... 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ... 1 3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ... 5 4 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ... 8 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε / Γ.Γ..Ε. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ Κ ΚΩ /ΣΗΣ ( 17) ΤΜΗΜΑ: γ Ταχ. /νση: Χαρ. Τρικούπη 182 Ταχ. Κώδικας: 101 78 Αθήνα Πληροφορίες: TELEFAX:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25/9/2014. διαθέσιμα προκειμένου να πληρώσουν στους αναδόχους τους τον αναλογούντα ΦΠΑ,

Αθήνα, 25/9/2014. διαθέσιμα προκειμένου να πληρώσουν στους αναδόχους τους τον αναλογούντα ΦΠΑ, - -------------------- -------------------------------------------- ιf Iι:'----~~~~~-.:;:;;;;:;----..-~--~-;..;;;,;;:-~--;;;;;:. ~. _ ΑΔΑ: ΩΛΟΓΦ-ΟΒΞ ~NClIAM~~H ΔΙι7;χεΙΡΙ%1ΊΚΗ ΑΙ:ΙΧΗ INFORMATlCS ~~~WM~~78~by

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΙΔΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Α ΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΙΔΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Α ΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΙΔΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Α ΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΤΑΣΕΙΣ Συμπράττοντες - Ανάδοχοι ΒΑΛΣΑΜΩ-ΜΙΤΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γρηγορίου Ε 50, Χανιά Κρήτης 73135 Πληροφορίες: Ζωή Εύδου Τηλ.: 2821341712 Fax: 2821341716 www. chania. gr ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΙΦΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΙΜΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΜΛΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.1- Καραούζι, Π.8- Παπαχωράφι, Π.9-Μάριζα & Π.13- Νέα Παλλήνη» Ίδιοι Πόροι Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49Λ1-ΣΟΤ. - ενιαίες διοικητικές µονάδες (περίπτωση (β) παρ. 2). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ

ΑΔΑ: Β49Λ1-ΣΟΤ. - ενιαίες διοικητικές µονάδες (περίπτωση (β) παρ. 2). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: Βαθµός Προτ/τας: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ οικ Α 20534/ 1646 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 7 /201 5. [Απόφαση 21 /201 5 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ]

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 7 /201 5. [Απόφαση 21 /201 5 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ] ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΚΗΜΔΗΣ Τμήμα Βάσεων Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Οδηγίες προς τους φορείς διαχείρισης σχετικές με τη χρηματοδότηση του μη επιλέξιμου ΦΠΑ σε συγχρηματοδοτούμενα έργα των Ε.Π. του Ε.Σ.Π.Α.

Θέμα: Οδηγίες προς τους φορείς διαχείρισης σχετικές με τη χρηματοδότηση του μη επιλέξιμου ΦΠΑ σε συγχρηματοδοτούμενα έργα των Ε.Π. του Ε.Σ.Π.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Νίκης 10, Σύνταγμα Ταχ. Κώδικας : 105 63 Πληροφορίες:Κ.Σιδηρόπουλος, Κ.Αρβανίτης Αθήνα, 04/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 38140/ΕΥΘΥ 760 Προς: ως Πίνακας Αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ. Πράσινο Ταμείο. Απολογισμός Δράσεων (11.4.2011 έως 31.12.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ. Πράσινο Ταμείο. Απολογισμός Δράσεων (11.4.2011 έως 31.12. ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Πράσινο Ταμείο Απολογισμός Δράσεων (11.4.2011 έως 31.12.2012) Φεβρουάριος 2013 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 1.1. Γενικός Σκοπός του Πράσινου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αρ. Πρ. Σχετ. ΠΡΟΣ: ΕΔΡΑ: ΚΟΙΝ:

Αθήνα, Αρ. Πρ. Σχετ. ΠΡΟΣ: ΕΔΡΑ: ΚΟΙΝ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αθήνα, 10 Αυγούστου 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ.: 114 73 Πληροφορίες: Αλεξ. Κουλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α

Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς, 27-06-2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: -2105- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

10. ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ)

10. ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) 10. ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) 10.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) είναι τυπικά οι αρμόδιοι φορείς της αυτοδιοίκησης για την εξειδίκευση και υλοποίηση των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΘ1-ΒΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: ΒΙΦΘ1-ΒΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Αθήνα, 7/5/2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΜΕΟ/o/1890

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ.Υ.Α. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ Β

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ.Υ.Α. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ Β ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ --------------------- ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα