ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ"

Transcript

1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ - Η διαδοχική σειρά των εργασιών τέλους χρήσεως... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ Αποσβέσεις ενσώματων παγίων - Έννοια αποσβέσεων... - Υποχρεωτικότητα αποσβέσεων... - Έναρξη παύση αποσβέσεων... - Προϋποθέσεις φορολογικής αναγνώρισης... Αποσβέσεις ενσώματων παγίων... - Υπολογισμός αποσβέσεων... - Μέθοδοι αποσβέσεων... - Σταθερή μέθοδος αποσβέσεων Πρακτική εφαρμογή... - Φθίνουσα μέθοδος αποσβέσεων Πρακτική εφαρμογή... - Αποσβέσεις παγίων στοιχείων νέων επιχειρήσεων... - Αποφάσεις για προσδιορισμό νέων επιχειρήσεων... - Αποσβέσεις κτιρίων εγκαταστάσεων σε ακίνητα τρίτων - Πρακτική εφαρμογή... - Βελτιώσεων και προσθηκών... - Απόσβεση μη εκπιπτόμενου ΦΠΑ δαπανών προσθηκών-βελτιώσεων... - Αποσβέσεις παγίων εποχιακών επιχειρήσεων... - Αποσβέσεις Παγίων σε αδράνεια... - Αποσβέσεις Παγίων μικρής αξίας... Αποσβέσεις Ακινήτων... - Αποσβέσεις εκμισθούμενου κτιρίου κτισμένου από μισθωτή... - Μη χρησιμοποίηση ακινήτου... - Αποσβέσεις επί αξίας κτήσεως και όχι επί αντικειμενικής... - Αποσβέσεις εκμισθωμένων κτιρίων σε τρίτους... - Απόσβεση ακινήτων αλλοδαπών επιχειρήσεων... - Αποσβέσεις Δικαιώματος ψιλής κυριότητας... - Χρηματοδοτικής μίσθωσης (Sale and lease back)... - Πολυκαταστημάτων Super market... - Αποσβέσεις καταστημάτων τραπεζών και οργανισμών κοινής ωφελείας... - Αποσβέσεις ακινήτων αγορασμένα από εξωχώριες εταιρείες... - Αποσβέσεις Μαρίνων... - Αποσβέσεις Ιδιόκτητων χώρων ψυχαγωγίας-αναψυχής... - Απόσβεση Κόστους διαλυτικής αίρεσης... - Αποσβέσεις Ακινήτων επιχειρήσεων ανέγερσης και πώλησης ακινήτων... 9

2 10 - Αποσβέσεις Αμοιβών μηχανικών για μελέτες... - Μη απόσβεση οικοπέδου... - Αποσβέσεις Κτιρίων από πλειστηριασμό... - Αποσβέσεις εισφοράς χρήσης ακινήτου... - Απόσβεση Δημόσιας οδού... Αποσβέσεις μηχανημάτων... - Αποσβέσεις Μηχανημάτων με χρησιδάνειο... - Αποσβέσεις Εργαλείων και καλουπιών παραγωγής... - Αποσβέσεις Εργαλείων και ανταλλακτικών... Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων... - Αεροπορικών μεταφορικών μέσων... - Αποσβέσεις Δαπανών προσαρμογής οχημάτων... Αποσβέσεις ειδικών περιπτώσεων... - Αποσβέσεις Εξόδων εκτελωνισμού... - Αποσβέσεις Παγίων πρατηρίων υγρών καυσίμων... - Απόσβεση στο μη εκπιπτόμενο ΦΠΑ των παγίων... - Αποσβέσεις Προγραμμάτων Η/Υ (software) ενοικιαζόμενα σε τρίτους... - Αποσβέσεις Εταιρειών κατασκευής και εκμετάλλευσης αεροδρομίων... - Αποσβέσεις Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων... - Κόστος προσθηκών (stands)... - Αποσβέσεις Παγίων με αγορά από εξωχώρια εταιρεία... Αποσβέσεις υπεραξίας από αναπροσαρμογή... - Αποσβέσεις Υπεραξίας από αναπροσαρμογή με το Ν.2065/ Αποσβέσεις Υπεραξίας από αναπροσαρμογή Ν. 3229/ Αποσβέσεις Ακινήτων αναπροσαρμοσμένων με Ν. 3091/ Αποσβέσεις μετασχηματιζομένων Επιχειρήσεων... - Αποσβέσεις Επί μετασχηματισμού με βάση το Ν.2166/ Αποσβέσεις Επί μετασχηματισμού επιχειρήσεων με το N.Δ. 1297/1972 Πρακτική εφαρμογή... - Αποσβέσεις Επί μετασχηματισμού με βάση το Ν. 2190/ Επιχορηγηθέντων παγίων... Αποσβέσεις Επιχορηγηθέντων παγίων Ν.1892/ Αποσβέσεις επιχορηγηθέντων παγίων Ν. 2601/ Αποσβέσεις Επιχορηγηθέντων παγίων Ν. 3299/ Αποσβέσεις Επιχορηγηθέντων παγίων Ν. 3908/ Αποσβέσεις με Βιβλία Β κατηγορίας (απλογραφική μέθοδος)... - Λογιστικός χειρισμός με Β κατηγορίας βιβλία... - Αποσβέσεις επί ακινήτων προσωπικών εταιρειών... Κοστολόγηση αποσβέσεων ενσώματων παγίων... - Ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος Πρακτική εφαρμογή... - Αποσβέσεις Μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος... - Συντελεστές απόσβεσης παγίων με σταθερή μέθοδο Π.Δ. 299/2003 κατά λογαριασμό Ε.Γ.Λ.Σ Συντελεστές απόσβεσης παγίων με φθίνουσα μέθοδο Π.Δ. 299/2003 κατά λογαριασμό Ε.Γ.Λ.Σ Αποσβέσεις ενσώματων παγίων από Οικονομικό Έτος 2014

3 Αποσβέσεις άυλων ή ασώματων παγίων - Συντελεστές αποσβέσεων άυλων ή ασώματων παγίων μέχρι 31/12/ Αποσβέσεις Υπεραξίας επιχειρήσεως (Goodwill)... - Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας... - Δικαιώματα εκμεταλλεύσεως ορυχείων-μεταλλείων-λατομείων... - Λοιπές παραχωρήσεις (16.03)... - Δικαίωμα χρήσεως ενσώματων παγίων στοιχείων (16.04.)... - Λοιπά δικαιώματα (16.05)... - Εξόδων ιδρύσεων και πρώτης εγκαταστάσεως (16.10)... - Έξοδα ερευνών ορυχείων μεταλλείων λατομείων (16.11)... - Εξόδων λοιπών ερευνών (16.11)... - Έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου και εκδόσεως ομολογιακών δανείων (16.13)... - Εξόδων κτήσεως ακινητοποιήσεων (16.14)... - Συναλλαγματικών διαφορών από πιστώσεις και δάνεια για κτήσεις παγίων στοιχείων (16.15)... - Διαφορών εκδόσεως και εξοφλήσεως ομολογιών (16.16)... - Εξόδων αναδιοργάνωσης (16.17)... - Τόκων δανείων κατασκευαστικής περιόδου (16.18)... - Λοιπών εξόδων πολυετούς απόσβεσης (16.19)... - Εξόδων μετεγκαταστάσεως επιχειρήσεως (16.90)... - Αποσβέσεις άυλων παγίων από 1/1/ Φορολογία Εισοδήματος και Αποσβέσεις... - Αποσβέσεις δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας - Δαπάνης αγοράς νέου σήματος... - Αποσβέσεις εξόδων ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως... - Έξοδα ίδρυσης νέων υποκαταστημάτων... - Απόσβεση δαπανών έκδοσης νέου περιοδικού... - Απόσβεση Δαπανών για κατάρτιση τεχνικοοικονομικών μελετών... - Απόσβεση «αέρα»... - Απόσβεση αποζημιώσεως σε μισθωτές ακινήτων... - Δαπανών εισαγωγής στο Χ.Α.Α Δαπανών κυκλοφορίας νέου προϊόντος... - Δαπανών απόκτησης άδειας άσκησης δραστηριότητας... - Αποσβέσεις εξόδων κτήσεως ακινητοποιήσεων... - Αποσβέσεις συναλλαγματικών διαφορών από πιστώσεις και δάνεια για κτήσεις παγίων στοιχείων... - Απόσβεση τόκων κατασκευαστικής περιόδου... Κοστολόγηση αποσβέσεων άυλων παγίων στοιχείων... 11

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ Συναλλαγματικές διαφορές από βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και λοιπές υποχρεώσεις για μη κτήση παγίων Πρακτικές εφαρμογές... Συναλλαγματικές διαφορές από μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και απαιτήσεις για μη κτήση παγίων Πρακτικές Εφαρμογές... Συναλλαγματικές διαφορές γραμματίων εισπρακτέων πληρωτέων, καταθέσεων σε Ξ.Ν. και δανείων σε Ξ.Ν. για μη κτήση παγίων... Συναλλαγματικές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια για κτήσεις παγίων - Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές... - Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές... - Πρακτική εφαρμογή... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ - Σκοπός των προβλέψεων... - Φορολογία εισοδήματος... - Κατηγορίες προβλέψεων... Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως - Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία - πρακτική εφαρμογή... Προβλέψεις για Επισφαλείς πελάτες - Πρόβλεψη επισφαλών πελατών με 0,5% - πρακτική εφαρμογή... - Πρόβλεψη επισφαλών πελατών με 1% - πρακτική εφαρμογή... - Πρόβλεψη επισφαλών πελατών με 2%... - Ανώτατο ύψος σωρευτικής πρόβλεψης... - Απόσβεση (διαγραφή) επισφαλών πελατών-πρακτική εφαρμογή... - Αποσβέσεις μετά από ένδικα μέσα-πρακτική εφαρμογή... - Φορολογία εισοδήματος-πρακτική εφαρμογή... - Δικαιούμενοι πρόβλεψης... - Μη δικαιούμενοι πρόβλεψης... - Προαιρετική διενέργεια προβλέψεως... - Απόσβεση επισφαλούς απαιτήσεως από άποψη ΦΠΑ... Προβλέψεις για υποτιμήσεις συμμετοχών και χρεογράφων - Αποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων εισηγμένων στο χρηματιστήριο - πρακτική εφαρμογή... - Φορολογία εισοδήματος - πρακτική εφαρμογή... - Αποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο... - Αποτίμηση συμμετοχών σε ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ και Συνεταιρισμούς - πρακτική εφαρμογή... - Αποτίμηση λοιπών χρεογράφων και τίτλων... 12

5 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους - Φορολογία εισοδήματος... - Πρακτική εφαρμογή... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού - Έξοδα επόμενων χρήσεων πρακτική εφαρμογή... - Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα πρακτική εφαρμογή... - Αγορές υπό παραλαβή πρακτική εφαρμογή... - Εκπτώσεις επί αγορών χρήσεως υπό διακανονισμό πρακτική εφαρμογή... Μεταβατικοί Λογαριασμοί παθητικού - Έσοδα επόμενων χρήσεων πρακτική εφαρμογή... - Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα πρακτική εφαρμογή... - Αγορές υπό τακτοποίηση πρακτική εφαρμογή... - Εκπτώσεις επί πωλήσεων υπό διακανονισμό πρακτική εφαρμογή... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Διαμόρφωση κόστους παραγωγής - Άμεσα υλικά... - Άμεση εργασία... - ΓΒΕ... - Διαδικασία κοστολογήσεως... - Κόστος παραγωγής... - Κόστος πωληθέντων... - Μικτό αποτέλεσμα... - Φύρα παραγωγής Πρακτική Εφαρμογή... - Φύρα εμπορική - Πρακτική Εφαρμογή... - Κοστολόγηση παραγωγής σ εξέλιξη - Πρακτική Εφαρμογή... Διαμόρφωση μη παραγωγικού κόστους - Κόστος διοικητικής λειτουργίας... - Κόστος λειτουργίας διαθέσεως... - Διαχωρισμός του κόστους της λειτουργίας διαθέσεως... - Άμεσο κόστος διαθέσεως... - Έμμεσο κόστος διαθέσεως... - Κόστος λειτουργίας ερευνών και αναπτύξεως... - Κόστος χρηματοοικονομικής λειτουργίας... - Κοστολογική συμπεριφορά των τόκων - Πρακτική Εφαρμογή... - Κοστολόγηση συμπαράγωγων - Πρακτική Εφαρμογή... - Κοστολόγηση υποπροϊόντων-υποπαράγωγων - Πρακτική Εφαρμογή... - Κοστολόγηση ελαττωματικών προϊόντων... - Κοστολόγηση υπολειμμάτων... 13

6 - Κοστολόγηση και εκπτώσεις... Πρακτική εφαρμογή κοστολόγησης βιομηχανίας... Πρακτική εφαρμογή κοστολόγησης εταιρείας παροχής υπηρεσιών... Πρακτική εφαρμογή κοστολόγησης εμπορικής εταιρείας... Εξατομικευμένη κοστολόγηση... Πρακτική εφαρμογή κοστολόγησης οικοδομικής εταιρείας... Πρακτική εφαρμογή κοστολόγησης τεχνικής εταιρείας... Βιβλίο αποθήκης-λογαριασμός 94 - Υπόχρεοι τήρησης βιβλίου αποθήκης μέχρι 31/12/ Υπόχρεοι τήρησης λογαριασμού 94-βιβλίου αποθήκης από 1/1/ Χρόνος έναρξης τήρησης του λογαριασμού 94- βιβλίου αποθήκης... - Τρόπος τήρησης του λογαριασμού Χρόνος ενημέρωσης του λογαριασμού 94-βιβλίου αποθήκης... - Συνέχιση τήρησης του βιβλίου αποθήκης... - Αποφάσεις ρύθμισης υποχρέωσης τήρησης βιβλίου αποθήκης... - Τήρηση λογαριασμού 94- βιβλίου αποθήκης από νέους υπόχρεους... - Τρόπος τήρησης του λογαριασμού 94- βιβλίου αποθήκης... - Συμπέρασμα τήρησης λογαριασμού 94- βιβλίου αποθήκης... - Πρακτική Εφαρμογή αποθήκης εμπορικής εταιρείας... - Πρακτική Εφαρμογή αποθήκης βιομηχανικής εταιρείας... - Εκτύπωση Βιβλίου Αποθήκης... Βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών - Υπόχρεοι τήρησης... - Τρόπος τήρησης Πρακτική Εφαρμογή... - Επαλήθευση τεχνικών προδιαγραφών - Πρακτική Εφαρμογή... - Σύγκριση βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών και βιβλίου παραγωγής - κοστολογίου... - Τεχνικές προδιαγραφές εξατομικευμένης παραγωγής... - Ανακρίβεια και τεχνικές προδιαγραφές μέχρι 31/12/ Βιβλίο παραγωγής κοστολογίου - Υπόχρεοι τήρησης... - Τρόπος τήρησης Πρακτική Εφαρμογή... - Ανεπάρκεια και βιβλίο παραγωγής-κοστολογίου μέχρι 31/12/ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Μέθοδοι αποτιμήσεως αποθεμάτων - Μέθοδοι αποτιμήσεως αποθεμάτων Πρακτική Εφαρμογή... - Μέθοδος μέσου σταθμικού κόστους Πρακτική εφαρμογή... - Μέθοδος του κυκλοφοριακού μέσου όρου... - Μέθοδος πρώτη εισαγωγή-πρώτη εξαγωγή (FIFO) Πρακτική εφαρμογή... - Μέθοδος τελευταία εισαγωγή-πρώτη εξαγωγή (LIFO) Πρακτική εφαρμογή... - Μέθοδος του εξατομικευμένου κόστους... 14

7 - Μέθοδος του πρότυπου κόστους... - Έλεγχος αποτίμησης αποθεμάτων Πρακτική εφαρμογή... - Τιμή κτήσεως... - Τρέχουσα τιμή αγοράς... - Καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία... - Αποτίμηση αποθεμάτων έδρας-υποκαταστημάτων Πρακτική εφαρμογή... - Αλλαγή μεθόδου αποτιμήσεως... - Αποτίμηση και Δ.Π.Χ.Π Διαφορές Δ.Π.Χ.Π. και Ε.Λ.Π. στην αποτίμηση... Απογραφή Αποθεμάτων Απογραφή από 1/1/ Βιβλίο απογραφής... - Απογραφή αποθεμάτων - Πρακτική Εφαρμογή... - Βιβλίο Απογραφών-Αποτίμηση αποθεμάτων... - Τρόπος τήρησης βιβλίου απογραφών... - Χρόνος ενημέρωσης... - Απογραφή αποθεμάτων τρίτων... - Απογραφή παγίων... - Απογραφή παθητικού και λοιπών στοιχείων Ενεργητικού... - Απογραφή οικονομικών καταστάσεων... - Απογραφή αποθεμάτων και Δ.Λ.Π Απογραφή έναρξης... - Απογραφή αποθεμάτων όταν τηρείται απλογραφική μέθοδος... Απογραφή μέχρι 31/12/12 - Απογραφή αποθεμάτων... - Απογραφή υποκαταστημάτων... - Διαφορές απογραφής αποθεμάτων... - Κατηγορίες διαφορών απογραφής... - Διαφορές απογραφής και φορολογία εισοδήματος... - Διαφορές απογραφής και ΦΠΑ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού - Αμοιβές έμμισθου και ημερομίσθιου προσωπικού... - Ποσοστά για πωλήσεις και αγορές... - Έκτακτες αμοιβές προσωπικού... - Είδη ενδύσεως προσωπικού... - Έξοδα στεγάσεως... - Επιχορηγήσεις και λοιπά έξοδα κυλικείου εστιατορίου... - Έξοδα ψυχαγωγίας προσωπικού... - Έξοδα επιμορφώσεως προσωπικού... - Έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης προσωπικού... - Ασφάλιστρα προσωπικού... 15

8 16 - Αξία χορηγούμενων αποθεμάτων... - Λοιπές παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού... - Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έμμισθου και ημερομίσθιου προσωπικού... - Αποζημιώσεις απολύσεως ή εξόδου από την υπηρεσία έμμισθου και ημερομίσθιου προσωπικού... Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος... - Αμοιβές και Έξοδα δικηγόρων... - Αμοιβές και Έξοδα συμβολαιογράφων... - Αμοιβές και έξοδα τεχνικών... - Αμοιβές και έξοδα οργανωτών μελετητών ερευνητών... - Αμοιβές και έξοδα ελεγκτών... - Αμοιβές και έξοδα ιατρών... - Αμοιβές και έξοδα λογιστών φοροτεχνικών... - Αμοιβές εκτιμητών... - Αμοιβές και έξοδα λοιπών ελεύθερων επαγγελματιών... - Αμοιβές συνεδριάσεων μελών διοικητικού συμβουλίου... - Αμοιβές και έξοδα διαφόρων τρίτων... - Αμοιβές σε εταιρείες μελετών τεχνικών έργων εξωτερικού... - Αμοιβές διαχειριστή εταίρου Ε.Π.Ε Προμήθειες για αγορές πωλήσεις εισπράξεις... - Μεσιτείες... - Επεξεργασίες (Facon)... - Αμοιβές μηχανογραφικής επεξεργασίας (Service)... - Αμοιβές σε εταιρείες μελετών τεχνικών έργων... - Αμοιβές για έρευνα αγοράς... - Αμοιβές γραφείων επιλογής προσωπικού... - Πνευματικά και καλλιτεχνικά δικαιώματα... - Αμοιβές υπεργολάβων εκτελέσεως εργασιών τεχνικών έργων... - Εισφορές υπέρ ασφαλιστικών οργανισμών για κατασκευαζόμενα τεχνικά έργα... - Χρήσεις δικαιωμάτων (Royalties) - Αποζημιώσεις για φθορά ειδών συσκευασίας προμηθευτών... Παροχές τρίτων - Ηλεκτρικό ρεύμα και φωταέριο παραγωγής... - Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας... - Τηλεφωνικά Τηλεγραφικά... - Ταχυδρομικά... - Ενοίκια εδαφικών εκτάσεων... - Ενοίκια κτιρίων Τεχνικών έργων... - Ενοίκια μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων Λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού... - Ενοίκια μεταφορικών μέσων... - Ενοίκια επίπλων - Η/Υ - Φωτοαντιγραφικών Επιγραφών... - Ενοίκια χρονομεριστικής μίσθωσης Ν.1652/

9 - Ενοίκια μισθώσεως Leasing μηχανημάτων... - Ενοίκια μισθώσεως Leasing μεταφορικών μέσων... - Ενοίκια μισθώσεως Leasing επίπλων και λοιπού εξοπλισμού... - Ενοίκια λοιπών κινητών πραγμάτων... - Ασφάλιστρα πυρός... - Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων... - Ασφάλιστρα μεταφορών... - Ασφάλιστρα πιστώσεων... - Ασφάλιστρα κλοπής... - Ασφάλιστρα απώλειας εισοδήματος της εταιρείας... - Ασφάλιστρα αστικής ευθύνης... - Λοιπά ασφάλιστρα... - Αποθήκευτρα... - Επισκευές και συντηρήσεις... - Επισκευές και συντηρήσεις εδαφικών εκτάσεων... - Επισκευές και συντηρήσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων... - Επισκευές και συντηρήσεις μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων - λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού... - Επισκευές και συντηρήσεις μεταφορικών μέσων... - Φωτισμός - Φωταέριο (πλήν παραγωγής)... - Ύδρευση (πλην υδρεύσεως παραγωγής)... - Έξοδα ξενοδοχείου για εξυπηρέτηση πελατών... Φόροι - Τέλη - Φόρος εισοδήματος μη συμψηφιζόμενος... - Τέλη συναλλαγματικών δανείων και λοιπών πράξεων... - Φόροι - Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων... - Δημοτικοί Φόροι - Τέλη... - Χαρτόσημο μισθωμάτων... - Φόρος ακίνητης περιουσίας... - Χαρτόσημο κερδών... - Χαρτόσημο εσόδων από τόκους... - Χαρτόσημο αμοιβών τρίτων... - Κρατήσεις υπέρ δημοσίου και τρίτων από πωλήσεις προς το δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ Φ.Π.Α. εκπιπτόμενος στη φορολογία εισοδήματος... - Φ.Π.Α. μη εκπιπτόμενος στη φορολογία εισοδήματος... - Λοιποί φόροι - τέλη... Διάφορα έξοδα - Έξοδα κινήσεως (καύσιμα - λιπαντικά - διόδια) ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων... - Έξοδα μεταφοράς προσωπικού με μεταφορικά μέσα τρίτων... - Έξοδα μεταφοράς υλικών αγαθών - αγορών με μεταφορικά μέσα τρίτων... - Έξοδα μεταφοράς υλικών αγαθών - πωλήσεων με μεταφορικά μέσα τρίτων... - Έξοδα διακινήσεως (εσωτερικών) υλικών - αγαθών με μεταφορικά μέσα τρίτων... - Έξοδα ταξιδίων... 17

10 18 - Έξοδα προβολής και διαφημίσεως... - Έξοδα συνεδρίων - δεξιώσεων και άλλων παρεμφερών εκδηλώσεων... - Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας... - Αξία χορηγουμένων δειγμάτων και έξοδα αποστολής... - Έξοδα εκθέσεων - επιδείξεων... - Συνδρομές - Εισφορές σε επαγγελματικές οργανώσεις... - Δωρεές - επιχορηγήσεις... - Δωρεές για κοινωφελείς σκοπούς... - Επιχορηγήσεις για κοινωφελείς σκοπούς... - Αξία δωρεών αποθεμάτων για κοινωφελείς σκοπούς... - Λοιπές δωρεές... - Έντυπα και γραφική ύλη... - Υλικά άμεσης αναλώσεως... - Έξοδα δημοσιεύσεων... - Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων... - Διαφορές αποτιμήσεως συμμετοχών και χρεογράφων... - Διαφορές (ζημίες) από πώληση συμμετοχών και χρεογράφων... - Ζημίες από συμμετοχή σε κοινοπραξία τεχνικών έργων... - Διαφορές (ζημίες) από πράξεις hedging... - Διάφορα έξοδα... - Κοινόχρηστες δαπάνες... - Δικαστικά και έξοδα εξώδικων ενεργειών... - Έξοδα διαφόρων τρίτων... Τόκοι και συναφή έξοδα - Τόκοι και έξοδα χρηματοδοτήσεων... - Τόκοι και έξοδα λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων... - Προεξοφλητικοί τόκοι τραπεζών... - Προμήθειες εγγυητικών επιστολών... - Τόκοι και έξοδα εισπράξεως απαιτήσεων με σύμβαση Factoring... - Λοιπά συναφή με τις χρηματοδοτήσεις έξοδα... Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος - Ενδελεχής φορολογική, λογιστική και κοστολογική ανάλυση... Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως - Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού (ενδελεχής φορολογική και λογιστική ανάλυση)... - Προβλέψεις για υποτιμήσεις συμμετοχών και χρεογράφων (ενδελεχής φορολογική και λογιστική ανάλυση)... - Προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών πελατών (ενδελεχής φορολογική και λογιστική ανάλυση)... Έκτακτα και ανόργανα έξοδα - Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις... - Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων... - Καταπτώσεις εγγυήσεων - ποινικών ρητρών... - Κλοπές - Υπεξαιρέσεις... - Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές... - Αξία σημαντικών δωρεών αποθεμάτων για κοινωφελείς σκοπούς... - Τόκοι υπερημερίας οφειλόμενων δόσεων ή δανείων...

11 - Φόρος επί υπεραξίας αναπροσαρμογής ακινήτων... - Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα... - Έκτακτες ζημιές... - Ζημιές από εκποίηση ακινήτων τεχνικών έργων... - Ζημίες από εκποίηση μηχανημάτων μεταφορικών επίπλων και δικαιωμάτων... - Ζημίες από ανεπίδεκτες εισπράξεως απαιτήσεις... - Ζημιές από καταστροφή ανασφάλιστων αποθεμάτων... - Ζημίες από απώλεια ή κλοπή ανασφάλιστων αποθεμάτων... - Ζημίες από καταστροφή ακατάλληλων αποθεμάτων... - Λοιπές έκτακτες ζημιές... - Έξοδα προηγούμενων χρήσεων... - Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους... - Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες... - Αποσβέσεις παγίων μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος... Φορολογική αναμόρφωση αποθεμάτων - Προϋποθέσεις έκπτωσης αγοραζόμενων αποθεμάτων... - Απαξίωση αποθεμάτων... - Προγράμματα Η/Υ... - Εκπτώσεις λόγω τζίρου... - Αγορές skrap... - Αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών από εξωχώρια εταιρεία... Φορολογική αναμόρφωση εσόδων - Προϋποθέσεις αναμόρφωσης εσόδων επιχειρήσεων που διενεργούν τριγωνικές συναλλαγές με offshore εταιρείες... - Έσοδα από συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων... - Μείωση Εκπιπτόμενων δαπανών από αφορολόγητα έσοδα - Πρακτική εφαρμογή... - Έσοδα χρήσεως καταχωρημένα σε προηγούμενη χρήση... - Έσοδα προηγούμενων χρήσεων... - Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ Α.Ε. Φορολογία εισοδήματος Α.Ε. - Κύριος φόρος εισοδήματος... - Συμπληρωματικός φόρος εισοδήματος... - Προκαταβολή φόρου εισοδήματος... - Πρακτική εφαρμογή προκαταβολής... - Πρακτική εφαρμογή προκαταβολής υπερδωδεκάμηνης χρήσεως... - Έκπτωση σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του φόρου εισοδήματος - Πρακτική Εφαρμογή... - Παρακράτηση φόρου στα κέρδη που διανέμουν ή κεφαλαιοποιούν τα νομικά 19

12 πρόσωπα... - Παρακράτηση φόρου μερισμάτων με τη μορφή μετοχών... - Συμψηφισμός παρακρατούμενου φόρου μερισμάτων... - Πρακτική εφαρμογή συμψηφισμού παρακρατούμενου φόρου μερισμάτων... - Απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου μερισμάτων που καταβάλλουν ημεδαπές Α.Ε και Ε.Π.Ε. - Πρακτική Εφαρμογή... - Απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου μερισμάτων που εισπράττουν ημεδαπές Α.Ε και Ε.Π.Ε.... Διανομή κερδών Α.Ε. - Η διαδοχική σειρά των λογαριασμών διανομής Α.Ε... - Φόροι-τέλη επηρεάζοντες την διάθεση κερδών... - Τακτικό αποθεματικό... - Πρακτική εφαρμογή τακτικού αποθεματικού... - Προσδιορισμός πρώτου μερίσματος - Πρακτική Εφαρμογή... - Προϋποθέσεις διανομής Α μερίσματος... - Πρόσθετο μέρισμα... - Χρόνος καταβολής μερίσματος... - Παραγραφή δικαιώματος λήψης μερισμάτων... - Δικαιούχος μερίσματος... - Μέρισμα σε μετοχές ή κεφαλαιοποίηση κερδών... - Πρακτική εφαρμογή κεφαλαιοποιήσεως κερδών... - Απαγόρευση διανομής κερδών... - Πρακτική εφαρμογή φορολογίας εισοδήματος και διανομής κερδών σε Α.Ε Λογιστικές εγγραφές φόρου και διάθεσης κερδών... Χαρακτηριστικές περιπτώσεις διανομής κερδών - Διανομή κερδών όταν τα αφορολόγητα έσοδα είναι μεγαλύτερα από τα κέρδη του ισολογισμού σε Α.Ε. - Πρακτική Εφαρμογή... - Προσδιορισμός φόρου εισοδήματος όταν προκύπτει συμπληρωματικός μεγαλύτερος από τον κύριο - Πρακτική Εφαρμογή... - Προσδιορισμός φόρου εισοδήματος και συμψηφισμός του με φόρο αλλοδαπής - Πρακτική Εφαρμογή... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΖΗΜΙΩΝ - Συμψηφισμός ζημιών με κέρδη επόμενων χρήσεων - Πρακτική Εφαρμογή... - Απόσβεση ζημιών Α.Ε. και Ε.Π.Ε. με την υπεραξία από αναπροσαρμογή ακινήτων... - Απόσβεση ζημιάς Α.Ε. με φορολογημένα αποθεματικά (τακτικό ή έκτακτο) Πρακτική Εφαρμογή... - Απόσβεση ζημιάς Α.Ε. με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου - Πρακτική εφαρμογή... - Προϋποθέσεις μείωσης μετοχικού κεφαλαίου... - Τρόποι μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου - Πρακτική εφαρμογή... 20

13 - Μείωση ονομαστικής αξίας μετοχών - Πρακτική εφαρμογή... - Μείωση του αριθμού των μετοχών... - Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με την απόκτηση ιδίων μετοχών - Πρακτική εφαρμογή... - Υπόδειγμα πρακτικού Δ.Σ. για σύγκλιση έκτακτης Γ.Σ. για μείωση μετοχικού κεφαλαίου... - Υπόδειγμα πρόσκλησης των μετόχων σε έκτακτη Γ.Σ. για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου... - Υποδείγματα πρακτικών Γ.Σ. μείωσης μετοχικού κεφαλαίου... - Ανακοίνωση της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου και δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ Φορολογία μείωσης μετοχικού κεφαλαίου... Περιορισμοί συμψηφισμού ζημιών - Συμψηφισμός ζημιών αλλοδαπής μόνο με κέρδη αλλοδαπής - Πρακτική εφαρμογή... Απαγορεύσεις συμψηφισμού φορολογικής ζημίας - Φορολογική ζημία μετά την αφαίρεση κερδών από πώληση μετοχών - Πρακτική εφαρμογή... - Αφορολόγητα έσοδα νομικού προσώπου μεγαλύτερα από τα καθαρά κέρδη - Πρακτική εφαρμογή... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αφορολόγητο αποθεματικό Ν. 3908/11 - Διαμόρφωση φορολογικής απαλλαγής... - Ελάχιστο ύψος επένδυσης... - Νομική μορφή υπαγόμενων επιχειρήσεων... - Προϋποθέσεις δημιουργίας αφορολόγητου αποθεματικού Ν.3908/ Ενισχυόμενες δαπάνες... - Μη ενισχυόμενες δαπάνες... - Κατανομή επιχειρήσεων... - Ποσοστά ενισχύσεων ανά νομό... - Απαγόρευση διανομής ή κεφαλαιοποίησης αφορολόγητου αποθεματικού Ν. 3908/ Πρακτική εφαρμογή δημιουργίας αφορολόγητου αποθεματικού του Ν. 3908/11... Διανομή ή κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών - Διανομή αφορολόγητων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων - Πρακτική Εφαρμογή... - Κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων... - Κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων Α.Ε. εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Πρακτική Εφαρμογή... - Κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων - Α.Ε. μη εισηγμένων και ΕΠΕ Πρακτική Εφαρμογή... 21

14 - Διανομή ή κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα Πρακτική Εφαρμογή... - Διανομή αποθεματικών ή κεφαλαιοποίηση από έσοδα φορολογηθέντα κατ ειδικό τρόπο - Πρακτική Εφαρμογή... - Διανομή ή κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων κερδών τεχνικών εταιρειών - Πρακτική Εφαρμογή... - Απαλλαγή από το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου... - Διανομή ή κεφαλαιοποίηση φορολογημένων αποθεματικών - Πρακτική Εφαρμογή... Επιχορηγήσεις επενδύσεων - Επιχορηγήσεις επενδύσεων Ν.3299/ Πρακτική Εφαρμογή... - Επιχορηγήσεις επενδύσεων Ν.3908/ Επιχορηγήσεις επενδύσεων ευρωπαϊκών προγραμμάτων - Πρακτική Εφαρμογή... - Επιχορηγήσεις με βιβλία απλογραφικής μεθόδου... - Πρακτική εφαρμογή επιχορήγησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων με διπλογραφικά βιβλία... - Αναπροσαρμογή επιχορηγήσεων... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΑΜΟΙΒΕΣ Δ.Σ. ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑ Α.Ε. Αμοιβές Δ.Σ. από τα κέρδη της επιχειρήσεως - Φορολογία εισοδήματος... - Χαρτόσημο... - Ασφαλιστικές εισφορές... - Πρακτική εφαρμογή... Αμοιβές Δ.Σ. που καθορίζονται από το καταστατικό της εταιρείας - Φορολογία εισοδήματος - Χαρτόσημο... - Πρακτική Εφαρμογή... Αμοιβές Δ.Σ. που δεν ορίζονται από το καταστατικό της εταιρείας - Φορολογία εισοδήματος - Χαρτόσημο... - Ασφαλιστικές εισφορές... - Πρακτική εφαρμογή... Αμοιβές Δ.Σ. με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής - Εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις... - Εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες... - Εισοδήματα από ελεύθερα επαγγέλματα... - Προϋποθέσεις έκπτωσης των αμοιβών Δ.Σ.... Προμέρισμα Α.Ε. - Προϋποθέσεις διανομής προμερίσματος... - Διαδικασία σύνταξης προσωρινού ισολογισμού... - Προσωρινός ισολογισμός τραπεζών... - Προσωρινός ισολογισμός ασφαλιστικών εταιρειών... - Προσωρινός ισολογισμός λοιπών ανώνυμων εταιρειών... 22

15 - Χαρακτηριστικά προμερίσματος... - Υπολογισμός προμερίσματος... - Φορολογία εισοδήματος προμερίσματος... - Πρακτική εφαρμογή... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ Ε.Π.Ε. Φορολογία εισοδήματος Ε.Π.Ε. - Κύριος και συμπληρωματικός φόρος εισοδήματος... - Προκαταβολή φόρου εισοδήματος... - Πρακτική εφαρμογή προκαταβολής... - Πρακτική εφαρμογή προκαταβολής υπερδωδεκάμηνης χρήσεως... - Έκπτωση φόρου με εφάπαξ καταβολή σε Ε.Π.Ε Φορολογία διανεμόμενων κερδών Ε.Π.Ε... - Συμψηφισμός παρακρατούμενων φόρων διανεμόμενων κερδών... - Απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου μερισμάτων που καταβάλλουν ημεδαπές Α.Ε. και Ε.Π.Ε Απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου μερισμάτων που εισπράττουν ημεδαπές Α.Ε. και Ε.Π.Ε Αμοιβές εταίρου ή διαχειριστή εταίρου Ε.Π.Ε. Ι.Κ.Ε. Πρακτική Εφαρμογή... - Αμοιβές εταίρων-ελεύθερων επαγγελματιών Ε.Π.Ε Χρόνος κτήσεως εισοδήματος εταίρων από Ε.Π.Ε.... Διανομή κερδών Ε.Π.Ε. - Η διαδοχική σειρά των λογαριασμών διανομής... - Φόροι - τέλη επηρεάζοντες την διάθεση των κερδών... - Τακτικό αποθεματικό - Πρακτική Εφαρμογή... - Διανεμόμενα κέρδη σε εταίρους Ε.Π.Ε.... Χαρακτηριστικές περιπτώσεις διανομής κερδών - Διανομή κερδών όταν τα αφορολόγητα έσοδα είναι μεγαλύτερα από τα κέρδη του ισολογισμού σε Ε.Π.Ε. - Πρακτική Εφαρμογή... - Προσδιορισμός φόρου εισοδήματος όταν προκύπτει συμπληρωματικός φόρος μεγαλύτερος από τον κύριο σε Ε.Π.Ε - Πρακτική Εφαρμογή... - Προσδιορισμός φόρου εισοδήματος και συμψηφισμός του με φόρο αλλοδαπής - Πρακτική Εφαρμογή... - Απαγόρευση διανομής κερδών... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ Ο.Ε. Ε.Ε. Φορολογία Εισοδήματος Ο.Ε. - Ε.Ε. - Προσδιορισμός φορολογητέων κερδών Ο.Ε. - Ε.Ε Φορολογία εισοδήματος Ο.Ε. - Ε.Ε. Πρακτική Εφαρμογή... - Προκαταβολή φόρου εισοδήματος Ο.Ε. - Ε.Ε

16 - Επιχειρηματική αμοιβή Ο.Ε. - Ε.Ε Συμψηφισμός ζημιών με κέρδη επόμενων χρήσεων Ο.Ε. - Ε.Ε Καταβολή φόρου εισοδήματος Ο.Ε.- Ε.Ε Διανομή κερδών Ο.Ε. - Ε.Ε Έλεγχος Ο.Ε. - Ε.Ε Πρακτική εφαρμογή φορολογίας Ο.Ε. με μέλη φυσικά πρόσωπα... - Πρακτική εφαρμογή φορολογίας Ε.Ε. με μέλη φυσικά και νομικά πρόσωπα... - Σύνταξη Δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε Σύνταξη Δήλωσης Ε Πρακτική εφαρμογή εμπορικής-βιομηχανικής Ο.Ε. με βιβλία Γ κατηγορίας... - Σύνταξη Δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε Σύνταξη Δήλωσης Ε Βεβαιώσεις καταβολής επιχειρηματικής αμοιβής και κερδών εταίρων... - Αλλοδαπές ομόρρυθμες - ετερόρρυθμες εταιρείες... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ Φορολογία εισοδήματος συνεταιρισμού - Κύριος και Συμπληρωματικός φόρος εισοδήματος... - Προκαταβολή φόρου εισοδήματος Πρακτική Εφαρμογή... - Πρακτική Εφαρμογή προκαταβολής υπερδωδεκάμηνης χρήσεως... - Έκπτωση φόρου εισοδήματος σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του... - Διανομή κερδών συνεταιρισμών... - Φορολογία διανεμόμενων κερδών... - Συμψηφισμός παρακρατούμενων φόρων διανεμομένων κερδών... - Απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου μερισμάτων που καταβάλλουν οι ημεδαπές Α.Ε., Ε.Π.Ε. και συνεταιρισμοί... - Απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου μερισμάτων που εισπράττουν οι ημεδαπές Α.Ε., Ε.Π.Ε. και συνεταιρισμοί... - Βιβλία συνεταιρισμού... Διοίκηση συνεταιρισμού - Γενική Συνέλευση συνεταιρισμού... - Απαρτία Γενικής Συνέλευσης... - Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης... - Διοικητικό συμβούλιο... - Εποπτικό συμβούλιο... Οικονομικές καταστάσεις συνεταιρισμού... Πρακτική εφαρμογή φορολογίας διανομής κερδών συνεταιρισμού... 24

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Νομικά Πρόσωπα Μη κερδοσκοπικού Χαρακτήρα - Προϋποθέσεις χαρακτηρισμού Αστικής Εταιρείας ως μη κερδοσκοπική... - Φορολογητέα έσοδα ημεδαπών Ν.Π μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα... - Προσδιορισμός φόρου εισοδήματος στα Ν.Π. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα... - Φορολογία εισοδήματος από ακίνητα... - Φορολογική αναγνώριση δαπανών... - Προσδιορισμός εισοδήματος αλλοδαπών Ν.Π. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα... - Πρακτική Εφαρμογή Ν.Π. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα... - Σύνταξη Δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Φ Σύνταξη Δήλωσης Ε3... Κοινωνίες Κληρονομικού Δικαίου - Προσδιορισμός φορολογητέων κερδών... - Φορολογία εισοδήματος... - Επιχειρηματική αμοιβή... Κοινωνίες Αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα - Προσδιορισμός φορολογητέων κερδών... - Φορολογία εισοδήματος... Αστικές κερδοσκοπικές& μη κερδοσκοπικές εταιρείες - συμμετοχικές ή αφανείς - Προσδιορισμός φορολογητέων κερδών... - Φορολογία εισοδήματος... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 ΦΠΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Διακανονισμός Φ.Π.Α. παγίων - Παράδοση ή παύση χρησιμοποίησης των αγαθών επένδυσης στην πενταετή περίοδο διακανονισμού... - Πρακτική εφαρμογή πώλησης παγίου... - Συμπλήρωση πίνακα Η εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ για πώληση παγίου... - Πρακτική εφαρμογή μη χρησιμοποίησης παγίου εντός πενταετίας... - Συμπλήρωση πίνακα Ζ εκκαθαριστικής ΦΠΑ για μη χρησιμοποίηση παγίου εντός πενταετίας... - Πρακτική εφαρμογή μεταβολής των εργασιών της επιχείρησης εντός της πενταετίας από την αγορά παγίου Πρακτική Εφαρμογή... - Συμπλήρωση πίνακα Η εκκαθαριστικής ΦΠΑ για μεταβολή των εργασιών 25

18 της επιχείρησης εντός της πενταετίας από την αγορά παγίου... - Εξαιρέσεις από τον εφάπαξ διακανονισμό του ΦΠΑ των παγίων εντός πενταετίας - Πρακτική εφαρμογή... - Συμψηφισμός πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ... - Τριετής επιστροφή ΦΠΑ... - Πρακτική εφαρμογή τριετούς επιστροφής ΦΠΑ... - Φορολογία εισοδήματος και πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ... - PRORATA... - Απαλλαγές από ΦΠΑ στο εσωτερικό της χώρας... - Εφαρμογές PRORATA... - Μεταβολή στο δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ και Πάγια - Πρακτική Εφαρμογή... - Λογιστικός χειρισμός του ΦΠΑ κοινών δαπανών σε PRORATA - Πρακτική Εφαρμογή... - Συμπλήρωση πίνακα Ζ εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α Σύνταξη εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α.... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. ΕΣΩΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Φ.Π.Α. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Προσωρινό ισοζύγιο βιομηχανίας... Μεταβατικοί λογαριασμοί - Χρονική τακτοποίηση εξόδων... - Έξοδα επόμενων χρήσεων... - Αγορές υπό παραλαβή... - Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα... - Χρονική τακτοποίηση εσόδων... - Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα... - Έσοδα επόμενων χρήσεων... Αποσβέσεις παγίων - Αποσβέσεις ενσώματων παγίων... - Αποσβέσεις άυλων παγίων... - Μητρώο παγίων... Αποτιμήσεις τέλους χρήσεως - Αποτίμηση προμηθευτών εξωτερικού... - Αποτίμηση συμμετοχών-χρεογράφων... Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως - Πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες... - Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία... Φόροι επηρεάζοντες την διάθεση των κερδών - Φόρος ακίνητης περιουσίας... - Διαφορές φορολογικού ελέγχου... Προσδιορισμός βραχυπρόθεσμου-μακροπρόθεσμου δανεισμού - Μακροπρόθεσμο δάνειο... 26

19 Μετάβαση από το προσωρινό ισοζύγιο στο ισοζύγιο πριν κλείσιμο της βιομηχανίας Ισοζύγιο πριν κλείσιμο της βιομηχανίας Εξωλογιστικός προσδιορισμός του αποτελέσματος - Προσδιορισμός αποτελέσματος με βάση τους αποτελεσματικούς λογαριασμούς... - Προσδιορισμός αποτελέσματος με βάση το Ενεργητικό και Παθητικό... Κοστολόγηση βιομηχανίας - Βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών... - Βιβλίο αποθήκης... - Καρτέλες Α υλών... - Καρτέλες προϊόντων... - Οργανικά έσοδα και έξοδα... - Συγκεντρωτική κοστολογική απεικόνιση έμμεσων υλικών... - Φύλλο μερισμού εξόδων και έμμεσων υλικών... - Κόστος παραγωγής... - Κόστος πωληθέντων... - Βιβλίο απογραφής αποθεμάτων... - Εσωλογιστικός προσδιορισμός του αποτελέσματος βιομηχανίας... - Λογαριασμός γενικής εκμετάλλευσης... - Λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως... Φορολογία εισοδήματος - Τακτικό αποθεματικό... - Πρώτο Μέρισμα... - Φορολογική αναμόρφωση δαπανών... - Φόρος εισοδήματος κύριος και συμπληρωματικός... - Αφορολόγητα αποθεματικά... - Προκαταβολή φόρου εισοδήματος... - Εκκαθάριση φόρου εισοδήματος... - Παρακρατούμενος φόρος διανεμόμενων κερδών... - Πίνακας διάθεσης κερδών... - Λογιστικές εγγραφές φόρου εισοδήματος και διάθεσης κερδών... - Κλείσιμο αναλυτικών λογαριασμών ΦΠΑ... - Τελικό ισοζύγιο βιομηχανίας μετά κλείσιμο... - Εγγραφές επόμενης χρήσεως... - Σύνταξη εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α Σύνταξη δήλωσης φορολογίας εισοδήματος... - Σύνταξη δήλωσης Ε Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης... - Κατάσταση αυτοκινήτων εταιρείας... - Κατάσταση κινητής τηλεφωνίας... - Κατάσταση αποδοθέντων και οφειλόμενων φόρων εισοδήματος και έμμεσων φόρων... - Σύνταξη Ισολογισμού βιομηχανίας... - Σύνταξη Κατάστασης λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης... - Προσάρτημα βιομηχανίας... - Πίνακας μεταβολών παγίων... 27

20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε.Π.Ε. ΕΣΩΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Προσωρινό ισοζύγιο εμπορικής εταιρίας... Μεταβατικοί λογαριασμοί - Χρονική τακτοποίηση εξόδων... - Έξοδα επόμενων χρήσεων... - Αγορές υπό τακτοποίηση... - Εκπτώσεις επί αγορών χρήσεως υπό διακανονισμό... - Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα... Αποσβέσεις παγίων - Αποσβέσεις ενσώματων παγίων... - Αποσβέσεις άυλων παγίων... - Μητρώο παγίων... Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως - Πρόβλεψη για έκτακτους κινδύνους... - Πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες... - Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης στην επόμενη χρήση... - Έσοδα από ρευστοποίηση προβλέψεων... Μετάβαση από το προσωρινό στο ισοζύγιο πριν κλείσιμο... Ισοζύγιο πριν κλείσιμο εμπορικής εταιρίας... Εξωλογιστικός προσδιορισμός αποτελέσματος... - Προσδιορισμός αποτελέσματος με βάση τους αποτελεσματικούς λογαριασμούς... - Προσδιορισμός αποτελέσματος με βάση το ενεργητικό-παθητικό... Κοστολόγηση εμπορικής εταιρίας... - Καρτέλες αποθήκης εμπορευμάτων... - Βιβλίο απογραφής αποθεμάτων... - Οργανικά έξοδα και έσοδα συγκεντρωτικά... - Φύλλο μερισμού οργανικών εξόδων... - Εσωλογιστικός προσδιορισμός αποτελέσματος εμπορικής εταιρίας... - Λογαριασμός γενικής εκμετάλλευσης... - Λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως... Φορολογία εισοδήματος Ε.Π.Ε Τακτικό αποθεματικό... - Φορολογική αναμόρφωση αποτελέσματος... - Κύριος και συμπληρωματικός φόρος εισοδήματος... - Προκαταβολή φόρου εισοδήματος... 28

21 - Εκκαθάριση φόρου εισοδήματος... - Πίνακας διάθεσης κερδών... - Παρακρατούμενος φόρος διανεμόμενων κερδών... - Χρόνος παρακράτησης και απόδοσης φόρου διανεμόμενων κερδών... - Λογιστικές εγγραφές φόρου εισοδήματος και διάθεσης κερδών... - Κλείσιμο αναλυτικών λογαριασμών ΦΠΑ... - Ισοζύγιο τελικό μετά κλείσιμο... - Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης... - Κατάσταση κινητής τηλεφωνίας... - Κατάσταση αποδοθέντων και οφειλόμενων φόρων... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. ΕΣΩΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ Προσωρινό ισοζύγιο εταιρείας παροχής υπηρεσιών... Μεταβατικοί λογαριασμοί - Χρονική τακτοποίηση εξόδων... - Έξοδα επόμενων χρήσεων... - Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα... - Χρονική τακτοποίηση εσόδων... - Έσοδα επόμενων χρήσεων... Αποσβέσεις παγίων... - Αποσβέσεις ενσώματων παγίων... - Αποσβέσεις άυλων παγίων... - Μητρώο παγίων... Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως... - Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού... - Πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες... Αποτιμήσεις συμμετοχών-χρεογράφων... - Αποτίμηση συμμετοχών... - Αποτίμηση χρεογράφων... - Αποτίμηση αμοιβαίων κεφαλαίων... Μετάβαση από το προσωρινό στο ισοζύγιο πριν κλείσιμο Ισοζύγιο πριν κλείσιμο... Εξωλογιστικός προσδιορισμός του αποτελέσματος... - Προσδιορισμός αποτελέσματος με βάση τους αποτελεσματικούς λογαριασμούς... - Προσδιορισμός αποτελέσματος με βάση το ενεργητικό-παθητικό... Κοστολόγηση εταιρείας παροχής υπηρεσιών λογαριασμοί εκμεταλλεύσεως - Οργανικά και ανόργανα έσοδα έξοδα... - Φύλλο μερισμού οργανικών εξόδων... 29

22 - Εσωλογιστικός προσδιορισμός αποτελέσματος... - Λογαριασμός γενικής εκμετάλλευσης... - Λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως... Φορολογία εισοδήματος... - Φορολογική αναμόρφωση αποτελέσματος... - Φόρος εισοδήματος... - Προκαταβολή φόρου εισοδήματος... - Εκκαθάριση φόρου εισοδήματος... - Αποθεματικό από αφορολόγητα έσοδα... - Ζημίες από προβλέψεις υποτίμησης συμμετοχών-χρεογράφων... - Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων... - Λογιστικές εγγραφές φόρου εισοδήματος και διάθεσης... - Κλείσιμο αναλυτικών λογαριασμών ΦΠΑ... - Τελικό ισοζύγιο μετά κλείσιμο... - Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης... - Κατάσταση αυτοκινήτων εταιρείας... - Κατάσταση κινητής τηλεφωνίας... - Κατάσταση αποδοθέντων και οφειλομένων φόρων... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Οικονομικές καταστάσεις Α.Ε. - Προθεσμίες κατάρτισης, δημοσίευσης, υποβολής και έγκρισης... - Έγκριση υπογραφή οικονομικών καταστάσεων... - Υπογραφή ισολογισμού από λογιστή-φοροτεχνικό... - Ευθύνες - υποχρεώσεις λογιστή φοροτεχνικού... - Όρια επαγγελματικής δραστηριότητας λογιστή φοροτεχνικού... - Ισολογισμός... - Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεων... - Πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων... - Κατάσταση λογαριασμού γενικής εκμεταλλεύσεως... - Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων... - Κατάσταση ταμειακών ροών - Άμεση και έμμεση μέθοδος... - Κατάσταση ταμειακών ροών, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και ασφαλιστικών εταιρειών... - Προσάρτημα... Γενική Συνέλευση Α.Ε. - Αποκλειστικές αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης... - Απαρτία τακτικής Γενικής Συνέλευσης... - Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης... - Δημοσίευση πρόσκλησης για μη εισηγμένες εταιρείες... - Μη υποχρέωση πρόσκλησης Γενικής Συνέλευσης... 30

23 - Υπόδειγμα πρακτικού Δ.Σ. για έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της διάθεσης των κερδών... - Υπόδειγμα πρακτικού Δ.Σ. της Α.Ε. για σύγκλιση τακτικής Γ.Σ. των μετόχων... - Υπόδειγμα πρόσκλησης των μετόχων σε Τακτική Γ.Σ Υπόδειγμα πρακτικού τακτικής Γ.Σ. των μετόχων Α.Ε Δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων Α.Ε Ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Α.Ε. Οικονομικές καταστάσεις Ε.Π.Ε. - Κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων... - Πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων Ε.Π.Ε Έγκριση οικονομικών καταστάσεων... - Δημοσιότητα οικονομικών καταστάσεων... Γενική συνέλευση Ε.Π.Ε. - Αρμοδιότητες Γ.Σ. Ε.Π.Ε Πρόσκληση εταίρων Ε.Π.Ε. σε Γ.Σ Υπόδειγμα πρακτικού διαχειριστών Ε.Π.Ε. για σύγκλιση Γ.Σ Υπόδειγμα πρόσκλησης εταίρων Ε.Π.Ε. σε τακτική Γ.Σ Υπόδειγμα πρακτικού ετήσιας Γ.Σ. Ε.Π.Ε.... Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία Ι.Κ.Ε. - Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις... - Κατάρτιση και δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων... - Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων... - Έγκριση οικονομικών καταστάσεων και διανομή κερδών... - Τακτική συνέλευση εταίρων... - Τόπος συνέλευσης... - Χρόνος και τρόπος σύγκλησης συνέλευση... Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων - Τακτικός έλεγχος... - Ορκωτοί ελεγκτές... - Μη ορκωτοί ελεγκτές... - Μη υποχρέωση ελεγκτών... - Ευθύνες-υποχρεώσεις ορκωτού-νόμιμου ελεγκτή... - Ευθύνες-υποχρεώσεις φορολογικών ελεγκτικών οργάνων... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ Τεχνικές επιχειρήσεις... - Προσδιορισμός ακαθάριστων εσόδων... - Προσδιορισμός φορολογητέων κερδών... - Φορολογία τεχνικών επιχειρήσεων... 31

24 - Πρακτική εφαρμογή Τεχνικής Α.Ε. λογιστική κοστολόγηση - φορολογία και διανομή κερδών... - Κοστολόγηση τεχνικής εταιρείας... - Λογιστικός προσδιορισμός αποτελέσματος προ φόρων... - Φορολογία εισοδήματος... - Διανομή ή κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων κερδών τεχνικών εταιρειών... - Αλλοδαπές τεχνικές εταιρείες... Κοινοπραξίες Τεχνικών Έργων - Προσδιορισμός φορολογητέων κερδών... - Φορολογία εισοδήματος... - Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος... - Διανομή κερδών κοινοπραξίας... - Πρακτική εφαρμογή Κοινοπραξίας λογιστική - φορολογία διανομή κερδών... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ - Προσδιορισμός ακαθάριστων εσόδων - Πρακτική εφαρμογή... - Χρόνος απόκτησης ακαθάριστων εσόδων... - Τεκμαρτός προσδιορισμός φορολογητέων κερδών... - Προσδιορισμός φορολογητέων κερδών ατομικών και προσωπικών εταιριών με βιβλία Γ κατηγορίας - Πρακτική εφαρμογή... - Λογιστικός προσδιορισμός των κερδών των οικοδομικών επιχειρήσεων κατά την πώληση οικοδομών πριν την αποπεράτωσή τους... - Εγγραφή προϋπολογιστικού κόστους τεχνικού έργου ή οικοδομής... - Εγγραφή αποπεράτωσης τεχνικού έργου ή οικοδομής... - Προσδιορισμός φορολογητέων κερδών των οικοδομικών επιχειρήσεων κατά την πώληση οικοδομών πριν την αποπεράτωσή τους... - Φορολογία εισοδήματος οικοδομικών επιχειρήσεων... - Αναπροσαρμογή ακινήτων οικοδομικών επιχειρήσεων... - Πρακτική εφαρμογή - Οικοδομικής - Τεχνικής Ο.Ε. με απλογραφικά βιβλία... - Πρακτική εφαρμογή Οικοδομικής Α.Ε. λογιστική κοστολόγηση φορολογία και διανομή κερδών με διπλογραφικά βιβλία... - Κοστολόγηση οικοδομικής εταιρείας... - Φορολογία εισοδήματος οικοδομικής εταιρείας... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Υπαγόμενες σε αναπροσαρμογή επιχειρήσεις... - Συντελεστές αναπροσαρμογής... 32

25 - Μη υπαγόμενες σε αναπροσαρμογή επιχειρήσεις... - Μη υπαγόμενα σε αναπροσαρμογή ακίνητα... - Αναπροσαρμογή αποσβέσεων... - Αναπροσαρμογή και αντικειμενικός προσδιορισμός - Πρακτική Εφαρμογή... - Αναπροσαρμογή ακίνητων εκτός σχεδίου πόλεως - Πρακτική Εφαρμογή... - Υπεραξία από αναπροσαρμογή ακινήτων... - Χρόνος κεφαλαιοποιήσεως υπεραξίας - Πρακτική Εφαρμογή... - Φορολογία υπεραξίας - Πρακτική Εφαρμογή... - Φορολογία υπεραξίας ξενοδοχειακών επιχειρήσεων - Πρακτική Εφαρμογή... - Δήλωση φόρου υπεραξίας... - Κεφαλαιοποίηση υπεραξίας... - Διανομή υπεραξίας από αναπροσαρμογή ακινήτων... - Υπεραξία επιχειρήσεων από συμμετοχές και χρεόγραφα... - Αναπροσαρμογή επιχορηγηθέντων ακινήτων - Πρακτική Εφαρμογή... - Έκπτωση αποσβέσεων που ενεργούνται στο ποσό της υπεραξίας... - Αναπροσαρμογή επιχειρήσεων που προήλθαν από μετατροπή ή συγχώνευση Ν.2166/ Πρακτική Εφαρμογή... - Αποσβέσεις επιχειρήσεων που προήλθαν από μετατροπή ή συγχώνευση Ν. 1297/ Υπεραξία ακινήτων και αφορολόγητα αποθεματικά... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Ε.Ι.Χ. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Αντικειμενική Δαπάνη Ε.Ι.Χ. εταιρειών - Αντικειμενική δαπάνη με βάση τα κυβικά... - Αντικειμενική δαπάνη ανά τύπο εταιρείας... - Ομόρρυθμες - Ετερόρρυθμες - κοινοπραξίες με μέλη φυσικά πρόσωπα Πρακτικές Εφαρμογές... - ΕΠΕ με διαχειριστή μη εταίρο Πρακτική Εφαρμογή... - ΕΠΕ με διαχειριστή εταίρο Πρακτική Εφαρμογή... - Ανώνυμες εταιρείες Πρακτική Εφαρμογή... - Εταίροι νομικά πρόσωπα Πρακτική Εφαρμογή... - Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα... - Επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων... - Ενοικίαση ή χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτων... - Αθροιστική αντιμετώπιση αντικειμενικής δαπάνης Ε.Ι.Χ.... Τεκμαρτό εισόδημα στελεχών επιχειρήσεων από Ε.Ι.Χ Προσδιορισμός τεκμαρτού εισοδήματος... - Βεβαιώσεις εργοστασιακής αξίας Πρακτική Εφαρμογή 33

26 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Φ.Π.Α. Αυτοέλεγχος δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος - Αντικείμενο αυτοελέγχου... - Υπαγόμενες επιχειρήσεις σε αυτοέλεγχο... - Προσδιορισμός ακαθαρίστων εσόδων για τον αυτοέλεγχο... - Επιχειρήσεις με Βιβλία Β ή Γ κατηγορίας... - Τήρηση βιβλίων περισσότερων της μιας κατηγορίας... - Χαρακτηρισμός επιχειρήσεων ως πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών... - Μη υπαγόμενες επιχειρήσεις σε αυτοέλεγχο Πρακτικές Εφαρμογές... - Επιχειρήσεις πώλησης εμπορευμάτων ή και παραγωγής προϊόντων - Πρακτική εφαρμογή... - Επιχειρήσεις αμιγώς παροχής υπηρεσιών - Πρακτική εφαρμογή... - Μικτές επιχειρήσεις πώλησης εμπορευμάτων ή και παραγωγής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών Πρακτική Εφαρμογή... - Αμιγώς ελεύθεροι επαγγελματίες - Πρακτική εφαρμογή... - Ελεύθεροι επαγγελματίες με παράλληλη άσκηση εμπορικής δραστηριότητας ή και παραγωγικής ή και παροχής υπηρεσιών Πρακτική Εφαρμογή... Αυτοέλεγχος δηλώσεων ΦΠΑ - Προϋποθέσεις υπαγωγής στον αυτοέλεγχο ΦΠΑ... - Εδικό σημείωμα αυτοελέγχου ΦΠΑ... - Κατανομή διαφορών ΦΠΑ - Πρακτική εφαρμογή... - Διαφορές μετακύλισης ΦΠΑ - Πρακτική εφαρμογή... - Πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ προηγούμενης ανέλεγκτης χρήσης... - Μείωση πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ... - Επιστροφή ΦΠΑ... - Διακοπή εργασιών επιχειρήσεων... - Επιχειρήσεις σε αδράνεια... - Δειγματοληπτικός έλεγχος... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ BALANCED SCORECARD Balanced scorecard - Ισορροπημένη στοχοθεσία Αξιολόγηση χρηματοοικονομικής επιτυχίας - Μικτού κέρδους... - Καθαρού κέρδους... - EBITDA... - Αποδοτικότητα συνολικών απασχολούμενων κεφαλαίων... - Κόστους πωληθέντων προς πωλήσεις... - Λειτουργικού κόστους... 34

27 - Απόδοσης προσωπικού... - Αποδοτικότητας ενεργητικού... - Αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων... - Οικονομικής μόχλευσης... - Κέρδη ανά μετοχή... - Μέρισμα ανά μετοχή... - Δείκτης διανεμόμενων κερδών... - Αυτοχρηματοδότηση νέων επενδύσεων... - Μερισματική απόδοση ιδίων κεφαλαίων... - Λογιστική ή εσωτερική αξία μετοχής... - Χρηματιστηριακή τιμή προς κέρδος ανά μετοχή (P/E)... Αξιολόγηση ικανοποίησης πελάτη - Διατηρησιμότητα πελατών... - Αριθμοδείκτης απώλειας πελατών... - Αριθμοδείκτης νέων πελατών... - Αριθμοδείκτης μεριδίου αγοράς... - Αριθμοδείκτης παραπόνων πελατών... - Αριθμοδείκτης επαίνων πελατών... - Αριθμοδείκτης απαίτησης εγγυήσεων... - Βαθμός ποιοτικού ελέγχου... Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας λειτουργίας - Μέσος χρόνος εισπράξεως απαιτήσεων... - Μέσος χρόνος εξόφλησης προμηθευτών... - Ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων... - Ταχύτητας κεφαλαίου κίνησης... - Ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού... - Ταχύτητας κυκλοφορίας παγίων... - Ταχύτητας κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων... - Ταχύτητας κάλυψης τόκων - Γενικής ρευστότητας... - Άμεσης ρευστότητας... - Ταμειακής ρευστότητας... - Κεφάλαιο κινήσεως προς κυκλοφορούν ενεργητικό... - Παγιοποίηση επενδύσεων... - Παλαιότητας παγίων... - Δανειακής επιβάρυνσης... - Χρηματοδότησης παγίων... Αξιολόγηση καινοτομίας - Συντελεστής καινοτομίας με βάση τα έξοδα... - Συντελεστής καινοτομίας με βάση τα έσοδα... - Συντελεστής διαφοροποίησης... - Βαθμός εξάρτησης από πελάτη... - Βαθμός εξάρτησης από προϊόν... - Βαθμός εκπαίδευσης προσωπικού... - Συντελεστής αντικατάστασης προσωπικού... - Αριθμοδείκτης πωλήσεων χρήσεως μέσω διαδικτύου... 35

ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως. Β' έκδοση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως. Β' έκδοση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως. Β' έκδοση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ -Η διαδοχική σειρά των εργασιών τέλους χρήσεως ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα Φορολογική Δήλωση - Noμικά Πρόσωπα 1. ΕΝΤΥΠΟ Ε2 - Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων οικ. έτους 2013 9 1.1. Γενικά 9 1.2. Συμπλήρωση 1ης Σελίδας Εντύπου Ε2 11 1.3. Συμπλήρωση 2ης Σελίδας Εντύπου

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΜΑΔΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΜΑΔΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΜΑΔΑ 1 H : ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 10 ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 10.00 Γήπεδα Οικόπεδα 10.01 Ορυχεία 10.02

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα.

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε.. Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. Γεώργιος Σαρδέλης Φοροτεχνικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση)

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.1 Γενικά για τις εταιρικές επιχειρήσεις... 15 1.2 Διάκριση των οικονομικών μονάδων... 17 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Μεταβολές στην Φορολογία Νομικών Προσώπων Έντυπα Φορολογίας (Κατάσταση Φορ.Αναμόρφωσης Ε2, Ε3, ΦΕΝΠ) Τι αλλάζει το 2015

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος

Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος από Επιχειρηματική Δραστηριότητα ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 6 ώρες Πλήρης ανάλυση των διατάξεων του Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) που αφορούν τον προσδιορισμό και τη φορολογία εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10 1. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 16.18 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 16.13-16.17 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΟΝΙΑΡΕΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ( Κ.Ι.Ε.Κ.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 1 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΝΙΑΡΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τίτλος: Οικονομική Οργάνωση Επιχειρήσεων Κωδικός: 507Ο11 Θεωρία: 3 ώρες/εβδομάδα Εξάμηνο: Ε Ασκήσεις-Πράξεις: 2 ώρες /εβδομάδα Τύπος: EY Προαπαιτούμενα:

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων (Ν.4172 & 4174/2013)

Οι βασικές αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων (Ν.4172 & 4174/2013) ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΣΚΟΠΟΣ Το σεμινάριο Μηχανογραφημένη Λογιστική θα προσδώσει στον εκπαιδευόμενο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας στο λογιστικό επάγγελμα μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε

Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε Α Ρ. Μ Α Ε : 1 9 0 8 5 / 6 2 / Β / 8 9 / 8 6 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΑ 2008 ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Φορολογία ακινήτων πριν και μετά το Ν. 3427/05 2. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΦΟΡΟ 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Γ.Ε.ΜΗ. : 44319107000 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β.

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς.

Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς. Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς. Από τον Γιώργο Κάλφα Managing Director Atlas Consulting Certified Tax Consultant- Business Strategist Πολλές

Διαβάστε περισσότερα

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.- ΠΑΓΩΤΑ ΠΗΛΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 Περιεχόμενα Α. Οι σημαντικότερες αλλαγές με

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΕΠΕ «GKK ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΕ» με διακριτικό τίτλο «GKK ΕΠΕ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 009118901000 ( βάση των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της Απάντηση 1. Σύννομη κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 31.12.2012 Της εταιρείας «ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος Ν.4308/2014 - Ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο Καταργείται ο ΚΦΑΣ, το ΕΓΛΣ και άλλες διατάξεις Αντικαθιστά τον ΚΦΑΣ τον οποίο ουσιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Νοέμβριος 2013 Εμμανουήλ Πετράκης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Δεδομένα 1) Α.Ε με μετοχικό κεφάλαιο 15.000.000 πραγματοποίησε στην

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ.Τ VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης

Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Λογ. Περιγραφή Συνολική Δαπάνη Εκπιπτόμενο ποσό Μη Εκπιπτόμενο 62-03 Τηλεπικοινωνίες (Κινητή τηλεφωνία ) 0,00 62-05 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΕΙΧ) 62-07

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΝΟΜ.ΠΕΙΡΑΙΑ 25564/02/Β/92/05 ΓΕΜΗ 112383408000 (Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4.1.5 του Π.Δ. 1123/1980 και του κωδ.ν.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΝΟΜ.ΠΕΙΡΑΙΑ 25564/02/Β/92/05 ΓΕΜΗ 112383408000 (Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4.1.5 του Π.Δ. 1123/1980 και του κωδ.ν. 1 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Της εταιρείας με την επωνυμία: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΣΜΑΛΤΟΛΙΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΝΟΜ.ΠΕΙΡΑΙΑ 25564/02/Β/92/05

Διαβάστε περισσότερα

MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης

MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης 1. O Ισολογισμός της 31/12/2003 μιας ατομικής επιχείρησης έχει την ακόλουθη

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως

Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως 1 Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως Με τον όρο κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, εννοούμε τη λογιστική κατάσταση, η ο- ποία παρουσιάζει συνοπτικά όλους εκείνους τους παράγοντες που

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Τόμου Α. 1. Σύγχρονη Επιχειρηματική ράση και ιοικητική Λογιστική (Management Accounting)...23

Περιεχόμενα Τόμου Α. 1. Σύγχρονη Επιχειρηματική ράση και ιοικητική Λογιστική (Management Accounting)...23 Περιεχόμενα Τόμου Α ενότητα 1 Βασικές Λογιστικές Έννοιες 1. Σύγχρονη Επιχειρηματική ράση και ιοικητική Λογιστική (Management Accounting)...23 1.1 Εισαγωγή...23 1.2 Οι βασικές λειτουργίες της ιοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΒΗΣΑΛΤΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ δ.τ.: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΒΗΣΑΛΤΙΑΣ ΕΠΕ Αριθμ. ΓΕΜΗ : 113989352000

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΒΗΣΑΛΤΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ δ.τ.: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΒΗΣΑΛΤΙΑΣ ΕΠΕ Αριθμ. ΓΕΜΗ : 113989352000 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30) ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΘΑΝΟΚΩΣΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.3 ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ..5 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ 6 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 :

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Λογιστική Ι Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Μπάλιος - Ιωάννης Ντόκας - Κανέλλος Τούντας

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών. Ηράκλειο, 24 Νοεμβρίου 2014-100 ώρες

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών. Ηράκλειο, 24 Νοεμβρίου 2014-100 ώρες Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών Ηράκλειο, 24 Νοεμβρίου 2014-100 ώρες Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών Ηράκλειο, 24 Νοεμβρίου 2014-100 ώρες Το Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - Δ.Λ.Π.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - Δ.Λ.Π. ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) της εταιρείας ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ ΑΒΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Δ Α 73.00.000 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -1 61.810,00 73.00.001 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -2 78.310,00 73.00.002 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΚΜ 85.970,00

Ε Σ Ο Δ Α 73.00.000 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -1 61.810,00 73.00.001 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -2 78.310,00 73.00.002 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΚΜ 85.970,00 Ε Σ Ο Δ Α 73 ΕΣΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 73.00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡ. ΑΠΟ ΔΝΦ 73.00.000 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -1 61.810,00 73.00.001 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -2 78.310,00 73.00.002 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΚΜ 85.970,00 73.00.003

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Tax Flash

Φορολογικά Νέα Tax Flash GLOBAL ACCOUNTING SOLUTIONS Α.Ε. Φορολογικά Νέα Tax Flash Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@pdaudit.gr Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@pdaudit.gr Η εγκύκλιος

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.»

«ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» ΚΗΦΙΣΟΥ 41 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 000240901000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 450/01/ΔΤ/Β/86/75(99) ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΕΘΡΟΝ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ 11, Τ.Κ. 106 82 ΑΘΗΝΑ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045

Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045 Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (Βασει των διαταξεων του Κ.Ν. 2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

δ) Καταργείται η ειδική φορολογία των «κατ' ειδικό τρόπο εισοδημάτων». Η φορολόγηση των εσόδων αυτών θα γίνεται με τις γενικές διατάξεις.

δ) Καταργείται η ειδική φορολογία των «κατ' ειδικό τρόπο εισοδημάτων». Η φορολόγηση των εσόδων αυτών θα γίνεται με τις γενικές διατάξεις. 1 Αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος των ανωνύμων εταιρειών με το Ν. 4110/2013 Γεωργίου Στ. Αληφαντή Διδάσκοντος στο ΠANEΠIΣTHMIO ΠEIPAIΩΣ τ. Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Συμβούλου στην Εταιρεία Δικηγόρων POTAMITISVEKRIS

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι Μέτοχοι, Σας υποβάλλουμε για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA TechnOL Flisvos Holding Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Τουριστικών Λιµένων, Παροχής Υπηρεσιών, Εµπορίας και Αντιπροσωπειών Α.Μ.Α.Ε. 50045/01/Β/01/602 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΟΜΑ Α 1η: ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 10 Ε ΑΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΟΜΑ Α 1η: ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 10 Ε ΑΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 10 Ε ΑΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 10.00 Γήπεδα-Οικόπεδα 10.01 Ορυχεία 10.02 Μεταλλεία 10.03 Λατοµεία 10.04 Αγροί 10.05 Φυτείες 10.06 άση 10.10 Γήπεδα-Οίκόπεδα εκτός εκµετάλλευσης 10.11 Ορυχεία εκτός εκµετάλλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ================== ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑ.ΜΑ.ΚΕ.ΒΕ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑ.ΜΑ.ΚΕ.ΒΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ Άλλες υπηρεσίες 15 ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 15.13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 15.13.01 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 15.13.01.0023 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 23% 62.50 Σύνολο Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ ιάταξη και περίληψή της Παράγρ. 1 Σύννοµη κατάρτιση και δοµή

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) της Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρείας ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Τ.Ε. ΑΡ.Μ.ΑΕ: 170/78/62/B/88/88

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

4.21 Τεκµήρια: Ρυθµίσεις για Εταιρικά Αυτοκίνητα (ΕΙΧ) (ΚΦΕ-20) (άρθρα: 31)

4.21 Τεκµήρια: Ρυθµίσεις για Εταιρικά Αυτοκίνητα (ΕΙΧ) (ΚΦΕ-20) (άρθρα: 31) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ 1.1 Το ερώτηµα 1.2 Ο κόσµος 1.3 Η Ευρώπη 1.4 Η Ελλάδα 1.5 Η απάντηση στο ερώτηµα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2 ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ & ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει μέσω πρακτικών εφαρμογών τα ειδικά θέματα διακίνησης &

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε. ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡ. Α.Ε 51695/05/Β/02/7 Α.Φ.Μ. 999845513

Γ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε. ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡ. Α.Ε 51695/05/Β/02/7 Α.Φ.Μ. 999845513 Γ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε. ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡ. Α.Ε 51695/05/Β/02/7 Α.Φ.Μ. 999845513 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοποιημένου. Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2002-31/12/2002 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190 / 1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνης Αμολοχίτης Λογιστής Φοροτεχνικός Α Τάξης

Αντώνης Αμολοχίτης Λογιστής Φοροτεχνικός Α Τάξης Αντώνης Αμολοχίτης Λογιστής Φοροτεχνικός Α Τάξης Υποχρέωση διενέργειας απογραφής 1.Νόμος 4172/ 2013 Τον Ιούλιο του 2013 η εθνική αντιπροσωπεία ψήφισε ένα νέο φορολογικό νόμο, τον Ν.4172/2013, ΦΕΚ Α 167/23-7-2013,

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα - Tax Flash

Φορολογικά Νέα - Tax Flash Επικοινωνία: Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@gasolutions.gr Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@gasolutions.gr Φορολογικά Νέα - Tax Flash Η εγκύκλιος για τις εκπιπτόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-40η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.ΜΑΕ : 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

5. 1. 3 Worldscale... 250. (bareboat)] 287

5. 1. 3 Worldscale... 250. (bareboat)] 287 Ελεγκτική ναυτιλιακών επιχειρήσεων Πρόλογος των συγγραφέων 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Γενική εισαγωγή στον Έλεγχο 1. 0 Έννοια και είδη του ελέγχου. 19 1. 0. 0 Σύντοµη εισαγωγή. 19 1. 0. 1 Έλεγχος και ελεγκτική 20 1.

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα:

Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα: Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα: 1. Στις 2/12/2010 αγοράστηκαν εμπορεύματα (εκτυπωτές Η/Υ) αξίας 8000 αντί 6000 με μετρητά 1500, με απλή πίστωση

Διαβάστε περισσότερα

Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73

Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013) ΕΔΡΑ:ΑΥΛΑΚΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ Α.Μ.Α.Ε. 22747/53/Β/90/23 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Χ Ρ Η

Διαβάστε περισσότερα

OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18

OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18 Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της Τ Σ Α Γ Κ Ο Γ Ε Ω Ρ Γ Α Σ Α Ν Τ Ω Ν Η Σ - Φ Ω Τ Η Σ Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Α Λ Λ Υ Ν Τ Ι Κ Ω Ν Π Α Ι Χ Ν Ι Δ Ι Ω Ν Ψ Ι Λ Ι Κ Ω Ν Σ Χ Ο Λ Ι Κ Ω Ν Ε Ι Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ι Α Κ Ω Ν Σ Υ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 4&7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κατερίνα Πέρρου Δικηγόρος - Φορολογικός Σύµβουλος ΘΕΜΑΤΑ 1. Φορολογία Εισοδήµατος 2. Υποχρεώσεις από τον Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1.1. Ισχύουσες διατάξεις α) Με τις διατάξεις των περιπτώσεων α, β και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) κλειόμενης προηγούμενης κλειόμενης προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Β. ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 της εταιρείας «Μεταλλικές κατασκευές Ροδόπης Α.Ε.»

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 της εταιρείας «Μεταλλικές κατασκευές Ροδόπης Α.Ε.» ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 της εταιρείας «Μεταλλικές κατασκευές Ροδόπης Α.Ε.» (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ Η λεπτομερής καταμέτρηση, καταγραφή και αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων, των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της οικονομικής μονάδας σε ενιαίο νόμισμα σε μια ορισμένη χρονική στιγμή Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε:

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ... 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μ.Ρ. Α.Ε.... 4 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία.

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία. Ενεργητικό Παθητικό Καθαρή Περιουσία Η Λογιστική ασχολείται με την περιουσία κάθε επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι παρακολουθεί από την έναρξη μέχρι και τη λήξη της λειτουργίας της το σύνολο των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει) Σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. 2ο ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κεφ. 2ο ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Περιεχόμενα Πρόλογος 3ης έκδοσης 15 Πρόλογος 17 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Κεφ. Ιο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1.1. Εισαγωγή 23 1.1.1. Οικονομική μονάδα 23 1.1.2. Έννοια της Λογιστικής 24 1.1.3. Φύση της Λογιστικής 26 1.1.4.

Διαβάστε περισσότερα