Δ.Π.Μ.Σ. ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ / BIOMEDICAL ENGINEERING Δ.Π.Μ.Σ.-BIM/BME ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ.Π.Μ.Σ. ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ / BIOMEDICAL ENGINEERING Δ.Π.Μ.Σ.-BIM/BME ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ"

Transcript

1 Δ.Π.Μ.Σ. ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ / BIOMEDICAL ENGINEERING Δ.Π.Μ.Σ.-BIM/BME ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Οργάνωση και λειτουργία Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο BIM/BME των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής 1) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΗΜΤΥ), 2) Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (ΜΗΥΠ), 3) Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών (ΜΑΜ) και του Τμήματος της Σχολής Επιστημών Υγείας 4) Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Το Δ.Π.Μ.Σ. ενεκρίθη στην υπ αριθ. 5/ Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος ΗΜΤΥ, στην υπ αριθμ. 78/ Γ.Σ.Ε.Σ. του τμήματος ΜΗΥΠ, στην υπ αριθμ. 6/ Γ.Σ.Ε.Σ. του τμήματος ΜΑΜ και στην υπ αριθ. 633/ Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Ιατρικής. Την κύρια ευθύνη διεξαγωγής του Δ.Π.Μ.Σ. έχει το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Τα Τμήματα ΗΜΤΥ, ΜΗΥΠ, ΜΑΜ της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος , Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.), που καταλήγει στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο Βιοϊατρική Μηχανική, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 579/5042 ΦΕΚ Τεύχος Β Αρ. 609/ και τις διατάξεις: - του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ. Α ) και ιδίως το άρθρο 6, «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/τ. Α / ), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α / ) και του άρθρου 37, παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ. Α ). - του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α ) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228/τ. Α ), του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 1

2 159/τ. Α ) και του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ. Α ) και του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223 τ. Α ). - του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ. Α / ) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει - του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Άρθρο 2 Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ. Α ). Αντικείμενο-Σκοπός 2.1. Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η απονομή Μ.Δ.Ε. στην «ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ» σε απόφοιτους των ακόλουθων Τμημάτων/Σχολών: Φυσικής, Μαθηματικών, Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών ΗΥ, Μηχανικών ΗΥ και Πληροφορικής, Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Επιστήμης Υλικών, Ιατρικής, Βιολογίας, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ΕΜΠ, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Πολυτεχνείου Κρήτης, Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστημίου Πειραιά, Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε. του ΤΕΙ Αθήνας, καθώς και κάτοχοι ισότιμων τίτλων σπουδών της ημεδαπής και αλλοδαπής. Η βασική του δομή συνίσταται: α) Στην παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μαθημάτων. β) Στη διεξαγωγή πρωτότυπης ερευνητικής εργασίας που καταλήγει σε σύνταξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ερ.) Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. ΒΙΜ είναι η εκπαίδευση διπλωματούχων μηχανικών και πτυχιούχων ΑΕΙ συναφών ειδικοτήτων στο επιστημονικό πεδίο της Βιοϊατρικής Μηχανικής καθώς και η εκτέλεση επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας στο ως άνω πεδίο. Σκοποί του ΔΠΜΣ ΒΙΜ είναι: α) Η εξειδίκευση μηχανικών και επιστημόνων θετικής κατεύθυνσης στις εφαρμογές της τεχνολογίας στην Ιατρική, ώστε να μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του Τομέα της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και στην προαγωγή της υγείας. β) Η σε βάθος κατάρτιση και ανάπτυξη ερευνητικών ικανοτήτων των μεταπτυχιακών φοιτητών, ώστε να εξασφαλίζεται τόσο η εξειδίκευση όσο και η συμβολή τους στην καλλιέργεια και ανάπτυξη της πρωτογενούς επιστημονικής έρευνας, αλλά και στη διαμόρφωση και προαγωγή της επιστημονικής σκέψης. 2

3 Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί τίτλοι Το Δ.Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Μ.Δ.Ε. με τίτλο «Βιοϊατρική Μηχανική». Άρθρο 4 Συμμετέχουσες Κατηγορίες Πτυχιούχων Στο Δ.Π.Μ.Σ. ΒΙΜ γίνονται δεκτοί μετά από ανοικτή προκήρυξη και επιλογή, απόφοιτοι των ακόλουθων Τμημάτων/Σχολών: Φυσικής, Μαθηματικών, Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών ΗΥ, Μηχανικών ΗΥ και Πληροφορικής, Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Επιστήμης Υλικών, Ιατρικής, Βιολογίας, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ΕΜΠ, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Πολυτεχνείου Κρήτης, Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστημίου Πειραιά, Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε. του ΤΕΙ Αθήνας, καθώς και κάτοχοι ισότιμων τίτλων σπουδών της ημεδαπής και αλλοδαπής. Άρθρο 5 Χρονική διάρκεια Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα και η μέγιστη σε τέσσερα (4) εξάμηνα. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν ξεπεράσει τη μέγιστη διάρκεια των τεσσάρων εξαμήνων διαγράφονται μετά από απόφαση της Ε.Δ.Ε. Πρόκειται για εντατικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών: το πρώτο ακαδημαϊκό έτος πλήρους φοίτησης περιλαμβάνει τουλάχιστο είκοσι έξι (26) εβδομάδες διδασκαλίας και τρείς εξεταστικές περιόδους (Φεβρουαρίου, Ιουνίου και μία πλήρη περίοδο τον Σεπτέμβριο). Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να εξετασθούν κατά μέγιστο τρείς φορές ανά μάθημα για την λήψη προβιβάσιμου βαθμού. Σε περίπτωση αποτυχίας τριών εξετάσεων διαγράφονται μετά από απόφαση της Ε.Δ.Ε. Η διπλωματική εργασία εκπονείται κατά το τρίτο (τελευταίο) εξάμηνο. Η εκπόνηση της δύναται να αρχίσει εφόσον έχει ληφθεί προβιβάσιμος βαθμός σε τουλάχιστο δέκα μαθήματα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να δοθεί μία αναστολή φοίτησης μέχρι δώδεκα (12) μήνες με απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.), μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Δ.Π.Μ.Σ. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει δικαίωμα μιας μόνο αίτησης για αναστολή φοίτησης. Αν ο μεταπτυχιακός φοιτητής δεν έχει εξαντλήσει το μέγιστο των δώδεκα μηνών της αναστολής, δεν έχει τη δυνατότητα αίτησης για το διάστημα που υπολείπεται. 3

4 Άρθρο 6 Λειτουργία Δ.Π.Μ.Σ. Για την οργάνωση και την λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ.-ΒΙΜ/ΒΜΕ αρμόδια όργανα είναι τα εξής: 1.1 Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.), η οποία απαρτίζεται συνολικά από 5 μέλη: - 1 μέλος ΔΕΠ από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών - 1 μέλος ΔΕΠ από το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής - 1 μέλος ΔΕΠ από το Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών - 1 μέλος ΔΕΠ από το Τμήμα Ιατρικής - τον Διευθυντή Σπουδών του ΠΜΣ, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1β του Ν. 3685/2008. Τα μέλη ΔΕΠ της Ε.Δ.Ε. ορίζονται από τις Γενικές Συνελεύσεις Ειδικής Σύνθεσης των Συνεργαζομένων Τμημάτων. 1.2 Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του ΔΠΜΣ-ΒΙΜ/ΒΜΕ απαρτίζεται από 10 μέλη, τον Διευθυντή του ΔΠΜΣ-ΒΙΜ/ΒΜΕ, ο οποίος και προεδρεύει, τα τέσσερα μέλη ΔΕΠ της Ε.Δ.Ε, τέσσερα ακόμα μέλη ΔΕΠ (ένα από κάθε Τμήμα) τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο που ορίζονται από την Ε.Δ.Ε, καθώς και έναν εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών του ΔΠΜΣ-ΒΙΜ/ΒΜΕ. Ο εκπρόσωπος των φοιτητών εκλέγεται από το σύνολο των Μεταπτυχιακών Φοιτητών που φοιτούν στο πρόγραμμα και δεν βρίσκεται στο τελευταίο εξάμηνο των σπουδών του. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας του ΔΠΜΣ-ΒΙΜ/ΒΜΕ και εν γένει ασκεί τις αρμοδιότητές της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 2 του Ν. 3685/ Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ-ΒΙΜ/ΒΜΕ ορίζεται με απόφαση της Ε.Δ.Ε, για διετή θητεία. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 4 εδάφιο 1 του Ν. 3685/2008, ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ-ΒΙΜ/ΒΜΕ μπορεί να ασκεί τα καθήκοντά του με μερική απαλλαγή από τις διδακτικές του υποχρεώσεις. Ο Διευθυντής ανήκει στην βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή, είναι συναφούς γνωστικού αντικειμένου και διδάσκων του ΔΠΜΣ-ΒΙΜ/ΒΜΕ, ασκεί τα καθήκοντα που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις και εισηγείται στην Ε.Δ.Ε. και την Σ.Ε. κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική λειτουργία του ΔΠΜΣ-ΒΙΜ/ΒΜΕ. Η οικονομική διαχείριση των πόρων του ΔΠΜΣ-ΒΙΜ/ΒΜΕ ασκείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (Ν.3685/2008, άρθρο 8, παρ. 2), τις αποφάσεις της ΕΔΕ και τις ισχύουσες διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών. 4

5 Άρθρο 7 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (Π.Μ. ή ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε ενενήντα (90). Η διδασκαλία των μαθημάτων καθώς και η συγγραφή της Διπλωματικής Εργασίας γίνεται στην Αγγλική γλώσσα. Για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε συνολικά 14 εξαμηνιαία μαθήματα (δηλαδή 5 υποχρεωτικά + 2 επιλογής στο Α εξάμηνο, και 4 υποχρεωτικά + 3 επιλογής στο Β εξάμηνο), καθώς και να εκπονήσουν επιτυχώς τη διπλωματική εργασία κατά το Γ εξάμηνο. Τα μαθήματα πιστώνονται με συνολικό φόρτο εργασίας εξήντα (60) ECTS και η διπλωματική εργασία με συνολικό φόρτο εργασίας τριάντα (30) ECTS. Τα διδασκόμενα μαθήματα ανά εξάμηνο, ο τίτλος (στα Ελληνικά) τα αντιστοιχούντα ECTS και το τμήμα που συντονίζει την διδασκαλία παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΙΤΛΟΣ ECTS ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ A1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ I (ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ) 3 ΙΑΤΡΙΚΗ A2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ II (ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ) 6 ΙΑΤΡΙΚΗ Α3 ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 4 ΜΗΥΠ Α4 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ 5 ΗΜΤΥ Α5 ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 4 ΜΑΜ Β1 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΣΗΜΑΤΩΝ 4 ΗΜΤΥ Β2 ΙΑΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ 5 ΙΑΤΡΙΚΗ Β3 ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ 5 ΜΗΥΠ Β4 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 4 ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΑ1 ΒΙΟΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 4 ΜΑΜ ΕΑ2 ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ 4 ΗΜΤΥ EΑ3 ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 4 ΗΜΤΥ EΑ4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 4 ΙΑΤΡΙΚΗ EΑ5 ΒΙΟΫΛΙΚΑ & ΙΣΤΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 4 ΜΑΜ EΑ6 ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 4 ΜΗΥΠ EΒ1 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ 4 ΗΜΤΥ EΒ2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 4 HMTY EΒ3 ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 4 ΜΗΥΠ EΒ4 ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 4 ΙΑΤΡΙΚΗ EΒ5 ΤΕΧΝΗΤΑ ΟΡΓΑΝΑ-ΜΕΛΗ 4 ΜΑΜ EΒ6 ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ & ΟΡΘΩΤΙΚΗ 4 ΗΜΤΥ EΒ7 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 4 ΜΑΜ EΒ8 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 4 ΜΗΥΠ ΕΒ9 ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ 4 ΗΜΤΥ ΕΒ10 ΕΜΒΙΟΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ 4 ΗΜΤΥ Οι τίτλοι των μαθημάτων στην Αγγλική παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα 5

6 A1 A2 Α3 Α4 Α5 Β1 Β2 Β3 Β4 ΕΑ1 ΕΑ2 EΑ3 EΑ4 EΑ5 EΑ6 EΒ1 EΒ2 EΒ3 EΒ4 EΒ5 EΒ6 EΒ7 EΒ8 ΕΒ9 ΕΒ10 BASIC MEDICAL SCIENCES I (BIOLOGY- BIOCHEMISTRY) BASIC MEDICAL SCIENCES IΙ (PHYSIOLOGY- ANATOMY) BIOSTATISTICS DATA ANALYTICS ELECTRONICS AND DIGITAL SIGNAL PROCESSING IN MEDICINE BIOMECHANICS BIOMEDICAL SIGNAL PROCESSING MEDICAL INSTRUMENTATION MEDICAL IMAGING RESEARCH METHODOLOGY QUALITY SYSTEMS BIOFLUID MECHANICS MEDICAL ROBOTICS HEALTH CARE TELEMATICS HEALTH CARE TECHNOLOGY ASSESSMENT BIOMATERIALS & TISSUE ENGINEERING MEDICAL INFORMATICS MODELLING SIMULATION COMPUTATIONAL INTELLIGENCE BIOINFORMATICS CLINICAL ENGINEERING ARTIFICIAL ORGANS PROSTHETICS & ORTHOTICS REHABILITATION ENGINEERING MEDICAL IMAGE PROCESSING AND ANALYSIS WIRELESS BODY AREA SENSOR NETWORKS BIOELECTROMAGNETICS Κατά την διάρκεια των σπουδών προβλέπονται οι ακόλουθες εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες των μεταπτυχιακών φοιτητών. 1. Υποχρεωτική παρακολούθηση μαθημάτων-εργαστηρίων και συμμετοχή στις γενικές δραστηριότητες του Δ.Π.Μ.Σ. (π.χ. σεμινάρια, ειδικές διαλέξεις, ενημέρωση επί θεμάτων ερευνητικής μεθοδολογίας, εργασίες κ.λ.π.). 2. Προαιρετική διδακτική και ερευνητική απασχόληση από την εισαγωγή μέχρι την απόκτηση του Μ.Δ.Ε.. 3. Προαιρετικές δημοσιεύσεις εργασιών. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στην Αγγλική γλώσσα. Ο ελάχιστος αριθμός εγγραφόμενων ανά μεταπτυχιακό μάθημα (Μ.Μ.) για να διδαχθεί είναι πέντε (5). 6

7 Άρθρο 8 Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών 8.1 Μία φορά το χρόνο γίνεται η προκήρυξη των θέσεων Μ.Φ. Αιτήσεις εισαγωγής στο Δ.Π.Μ.Σ. δέχεται το επισπεύδον Τμήμα μέχρι 10 Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν και φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής υποψηφιότητας. 8.2 Η διαδικασία επιλογής Μ.Φ. προβλέπει την υποβολή από κάθε υποψήφιο: α) Βιογραφικού σημειώματος. β) Έκθεση ενδιαφερόντων σε σχέση με την περιοχή εκπόνησης της Μ.Δ.Ερ. γ) Αποδεικτικών στοιχείων καλής (επίπεδου Β2 ή μεγαλύτερο του κρατικού τίτλου γλωσσομάθειας) γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. δ) Δύο τουλάχιστον συστατικών επιστολών. ε) Τίτλων Σπουδών, αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας όλων των ετών φοίτησης, αντίγραφα ερευνητικών εργασιών (αν υπάρχουν). στ) Προϋπόθεση για την επιλογή Μ.Φ. είναι να έχει ελάχιστο βαθμό αποφοίτησης λίαν καλώς ή ισοδύναμο αυτού. Οι κάτοχοι τίτλων αλλοδαπής προέλευσης υποβάλλουν αίτηση για μεταπτυχιακές σπουδές η οποία συνοδεύεται από επικυρωμένα και μεταφρασμένα (στην Ελληνική γλώσσα) από τις κατά τόπους προξενικές αρχές, πιστοποιητικά και τίτλους σπουδών. Για την εγγραφή τους απαιτείται η ισοτιμία και αντιστοιχία των τίτλων τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Όλες οι εγγραφές ολοκληρώνονται πριν την έναρξη μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου. 8.3 Η επιτροπή αξιολόγησης απαρτίζεται από τα μέλη της Ε.Δ.Ε. και πραγματοποιεί την επιλογή των Μ.Φ. και συντάσσει τον πίνακα των Μ.Φ. που γίνονται δεκτοί υπό προϋποθέσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας δύο εβδομάδες πριν την έναρξη των μαθημάτων. Η επιλογή των Μ.Φ. γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων: το γενικό βαθμό αποφοίτησης συνεκτιμώντας και την κατάταξη αποφοίτησης τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με τα μαθήματα του Δ.Π.Μ.Σ., το βαθμό της διπλωματικής/πτυχιακής εργασίας, την τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου, το τμήμα προέλευσης του υποψηφίου, και την συνέντευξη των υποψηφίων 7

8 Η επιτροπή συντάσσει πρακτικό επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών και η Ε.Δ.Ε. επικυρώνει το πρακτικό. Άρθρο 9 Υποχρεώσεις Μ.Φ. 9.1 Με την ένταξη κάθε Μ.Φ. στο Δ.Π.Μ.Σ. η Σ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. εισηγείται στη Ε.Δ.Ε., η οποία αποφασίζει και ορίζει τον Επιβλέποντα Σύμβουλο Καθηγητή (Ε.Σ.Κ.) σε συνεργασία με τον οποίον ο Μ.Φ. καθορίζει το πρόγραμμα μαθημάτων που θα παρακολουθήσει. Οι Ε.Σ.Κ. ορίζονται από τα μέλη Δ.Ε.Π. των συμμετεχόντων Τμημάτων και για τον ορισμό τους λαμβάνεται υπόψη η γραπτή εκφρασμένη επιθυμία του Μ.Φ. για συνεργασία με συγκεκριμένο μέλος Δ.Ε.Π., αλλά κυρίως η κατά το δυνατόν ισομερή κατανομή των Μ.Φ. στα μέλη Δ.Ε.Π. 9.2 Οι Μ.Φ. που εγγράφονται στο Δ.Π.Μ.Σ. υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε δεκατέσσερα (14) εξαμηνιαία Μ.Μ. του Δ.Π.Μ.Σ.. Οι Μ.Φ. εγγράφονται στην έναρξη κάθε εξαμήνου και δηλώνουν τα αντίστοιχα μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου. 9.3 Yποχρεωτικά επιλέγονται μαθήματα 5 υποχρεωτικά (μαθήματα Α1 έως Α5) + 2 επιλογής στο Α εξάμηνο (από λίστα μαθημάτων ΕΑx), και 4 υποχρεωτικά (μαθήματα Β1 έως Β4) + 3 επιλογής στο Β εξάμηνο (από λίστα μαθημάτων ΕΒx) από κάθε Μ.Φ. Όλα τα Μ.Μ. εξετάζονται κατά τις εξεταστικές περιόδους των προπτυχιακών μαθημάτων. 9.4 Μετά την εξέταση του εαρινού εξαμήνου και το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ολοκλήρωση κατάθεσης των αποτελεσμάτων εξέτασης, ο Μ.Φ. με τη σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντος καθηγητή της διπλωματικής εργασίας με έγγραφό του δηλώνει στη Γραμματεία του Τμήματος το θέμα της Μ.Δ.Ερ. 9.5 Στους Μ.Φ. που βρίσκονται στο στάδιο εκπόνησης της Μ.Δ.Ερ. δύναται να ανατεθεί Επικουρικό Εκπαιδευτικό Έργο (Ε.Ε.Ε.) στα πλαίσια των εκπαιδευτικών αναγκών των Τμημάτων, το οποίο ενδεικτικά μπορεί να είναι τέσσερεις (4) ώρες την εβδομάδα και τούτο ανεξάρτητα από τις λοιπές υποχρεώσεις που πιθανόν να έχει ο Μ.Φ. Κατά την ανάθεση λαμβάνονται υπόψη και οι τυχόν ιεραρχημένες προτιμήσεις του Μ.Φ. Η απόκτηση διδακτικής εμπειρίας κρίνεται επιθυμητή για την ευρύτερη εκπαίδευση του Μ.Φ. Για το έργο αυτό οι Μ.Φ. μπορούν να προσλαμβάνονται από το Πανεπιστήμιο Πατρών με ωριαία αντιμισθία και η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Πατρών. Επίσης στους Μ.Φ. μπορούν να χορηγούνται υποτροφίες, αμοιβές παροχής έργου σε ερευνητικά προγράμματα, αμοιβές από προγράμματα παροχής εξειδικευμένων επιστημονικών και τεχνολογικών υπηρεσιών και άλλες αμοιβές σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 8

9 Άρθρο 10 Παρουσίαση και Αξιολόγηση της Μ.Δ.Ερ Η Μ.Δ.Ερ. για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. εξετάζεται και εγκρίνεται από Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή (Τ.Ε.Ε.) που ορίζει η Ε.Δ.Ε., ένα μέλος της οποίας είναι υποχρεωτικά ο Επιβλέπων καθηγητής της διπλωματικής, που είναι μέλος Δ.Ε.Π. των συμμετεχόντων Τμημάτων και είναι και ο πρόεδρος της επιτροπής. Το γνωστικό αντικείμενο των υπόλοιπων μελών της εξεταστικής επιτροπής πρέπει να είναι συναφές με το αντικείμενο της Μ.Δ.Ερ. και να είναι μέλη Δ.Ε.Π. ή ερευνητές των βαθμίδων Α, Β ή Γ, οι οποίοι είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος Οι διαδικασίες εκπόνησης της Μ.Δ.Ερ. ολοκληρώνονται με τη δημόσια παρουσίαση και ανάπτυξη του θέματος από τον υποψήφιο ενώπιον της Τ.Ε.Ε. και ακροατηρίου. Η ανακοίνωση για εξέταση της Μ.Δ.Ερ. και η πρόσκληση της Τ.Ε.Ε. γίνεται τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησής της. Οι συνεδριάσεις των Τ.Ε.Ε. και η εξέταση των Μ.Δ.Ερ. μπορούν να γίνονται καθ όλη τη διάρκεια του έτους. Μετά την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του θέματος και τις απαντήσεις του υποψηφίου σε σχετικές επιστημονικές ερωτήσεις αποχωρεί το ακροατήριο και ακολουθεί η διαδικασία αξιολόγησης του υποψηφίου και τελικής κρίσης της Μ.Δ.Ερ. από την Τ.Ε.Ε. Για την έγκριση της Μ.Δ.Ερ. απαιτείται η σύμφωνη γνώμη δύο (2) τουλάχιστον μελών της Τ.Ε.Ε. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί η Τ.Ε.Ε. να αποφασίσει τη διακοπή της διαδικασίας αξιολόγησης και να ζητήσει από τον υποψήφιο να συμπληρώσει και να βελτιώσει τη Μ.Δ.Ερ. του και να επανέλθει σε εύλογο χρονικό διάστημα για τη συνέχιση της διαδικασίας ενώπιον της Τ.Ε.Ε. Σε αυτή την περίπτωση το πρακτικό με τη σχετική αιτιολόγηση κοινοποιείται στο Τμήμα Μετά την έγκριση της Μ.Δ.Ερ. ο πρόεδρος της Τ.Ε.Ε. διαβιβάζει στην Γραμματεία του επισπεύδοντος τμήματος το βαθμολόγιο της Μ.Δ.Ερ. συνοδευόμενο από το πρακτικό της δημόσιας παρουσίασης, εξέτασης και αξιολόγησης της Μ.Δ.Ερ. του υποψηφίου, υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη της Τ.Ε.Ε. Η Ε.Δ.Ε. εγκρίνει την απονομή του τίτλου του Μ.Δ.Ε. στον υποψήφιο κτήτορα Πριν την απονομή του τίτλου του Μ.Δ.Ε. ο Μ.Φ. καταθέτει στη Γραμματεία του Επισπεύδοντος Τμήματος σε τυπωμένη και ηλεκτρονική μορφή το πλήρες κείμενο της Μ.Δ.Ερ. Η Ε.Δ.Ε. ορίζει τον τρόπο γραφής της Μ.Δ.Ερ. (περίληψη, περιεχόμενα, κ.α.). Η Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών υποχρεούται να εισάγει το κείμενο της Μ.Δ.Ερ. στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 9

10 Άρθρο 11 Αριθμός Εισακτέων Ο αριθμός των φοιτητών που γίνονται δεκτοί κατ έτος για το Μ.Δ.Ε. δεν μπορεί να είναι υπερβαίνει τους τριάντα (30). Οι υπότροφοι του Ι.Κ.Υ. και οι αλλοδαποί υπότροφοι του Ελληνικού Κράτους θα εγγράφονται καθ υπέρβαση του αριθμού 30, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4, παρ. 3, του Ν. 3685/2008. Άρθρο 12 Προσωπικό 12.1 Στο ΠΜΣ θα διδάσκουν μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων Ιατρικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ίδιου Πανεπιστημίου ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και κατηγορίες διδασκόντων, όπως ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 5 του N (ΦΕΚ 148/ ) Η ανάθεση διδασκαλίας μεταπτυχιακών μαθημάτων γίνεται από τη Ε.Δ.Ε. μετά από εισηγήσεις των τομέων και των Γ.Σ.Ε.Σ. των συμμετεχόντων τμημάτων. Στην ανάθεση λαμβάνεται υπόψη η διδακτική και ερευνητική εμπειρία των μελών Δ.Ε.Π Ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών ΔΠΜΣ-ΒΙΜ/ΒΜΕ που επιβλέπει κάθε μέλος Δ.Ε.Π. δεν μπορεί να υπερβαίνει τους πέντε (5). Άρθρο 13 Υλικοτεχνική Υποδομή Τα συνεργαζόμενα Τμήματα του ΠΠ διαθέτουν την κατάλληλη κτιριακή υποδομή και τον απαραίτητο εξοπλισμό τόσο σε οπτικοακουστικά όσο και σε εργαστηριακά μέσα, καθώς και σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, για την απρόσκοπτη διεξαγωγή του Προγράμματος. Επίσης, είναι διαθέσιμος ο εξειδικευμένος επιστημονικός εξοπλισμός των Πανεπιστημιακών Μονάδων του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, στο πλαίσιο της αποστολής τους για την κάλυψη μεταπτυχιακών αναγκών. Επιπλέον, από τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών διατίθεται σε μέλη ΔΕΠ και μεταπτυχιακούς φοιτητές ηλεκτρονική πρόσβαση σε σημαντικά διεθνή επιστημονικά περιοδικά, σε τράπεζες πληροφοριών, καθώς και σε μεγάλες ελληνικές και ξένες βιβλιοθήκες. 10

11 Άρθρο 14 Διάρκεια Λειτουργίας Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ. Α ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Άρθρο 15 Πηγές Χρηματοδότησης Σύμφωνα με το N (ΦΕΚ 148/ ) πόροι του Δ.Π.Μ.Σ. είναι δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες φορέων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα γενικά, νομικών ή φυσικών προσώπων ή πόροι από ερευνητικά προγράμματα και κοινοτικά προγράμματα. Η Ε.Δ.Ε. μπορεί να εισηγηθεί την επιβολή διδάκτρων αν αυτό κριθεί αναγκαίο. Για την λήψη απόφασης απαιτείται η σύμφωνη γνώμης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση του Διευθυντή του ΔΠΜΣ-ΒΙΜ. Άρθρο 16 Κόστος Λειτουργίας Το 65% του κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ, βάσει του άρθρου 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α ), ανέρχεται σε ,00 και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής: Κατηγορία Δαπάνης Προϋπολογισμός Αμοιβές αποζημιώσεις του διδακτικού, τεχνικού και ,00 διοικητικού προσωπικού Δαπάνες μετακινήσεων ,00 Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού και αναλωσίμων 4.000,00 Υποτροφίες 6.000,00 Προμήθεια, συντήρηση εξοπλισμού λογισμικού 7.000,00 Δαπάνες Δημοσιότητας 1.500,00 Άλλες Δαπάνες 1.500,00 Σύνολο ,00 11

12 Άρθρο 17 Συντομογραφίες Γ.Σ.Ε.Σ Δ.Ε.Π. Ε.Δ.Ε. Ε.Σ.Κ. Ε.Ε.Ε. Μ.Δ.Ερ. Μ.Δ.Ε. Μ.Μ. Μ.Φ. Π.Μ. ή ECTS Δ.Π.Μ.Σ. Σ.Ε. Τ.Ε.Ε. Τμήμα ΗΜΤΥ Τμήμα ΜΗΥΠ Τμήμα ΜΑΜ Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό Ειδική Διατμηματική Επιτροπή Επιβλέπων Σύμβουλος Καθηγητής Επικουρικό Εκπαιδευτικό Έργο Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Μεταπτυχιακό Μάθημα Μεταπτυχιακός Φοιτητής Πιστωτικές μονάδες Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Συντονιστική Επιτροπή Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών 12

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Παπασιοπούλου 2-4, 35100 ΛΑΜΙΑ - http://icb.sci.uth.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Παπασιοπούλου 2-4, 35100 ΛΑΜΙΑ - http://icb.sci.uth.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Παπασιοπούλου 2-4, 35100 ΛΑΜΙΑ - http://icb.sci.uth.gr Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1. Εισαγωγή 1.Αποστολή 2.Στόχοι 4 4 4 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 4 Άρθρο 1. Εισαγωγή 4 1.Αποστολή 4 2.Στόχοι 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

1 of 13 10/12/2013 1:29 μμ

1 of 13 10/12/2013 1:29 μμ 1 of 13 10/12/2013 1:29 μμ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 207 KB N.

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. «ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ» Κανονισμός σπουδών

Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. «ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ» Κανονισμός σπουδών Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. «ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ» Κανονισμός σπουδών Σκοπός Το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Κανονισμός Λειτουργίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Κανονισμός Λειτουργίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Άρτα, 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τ.Ε.Ι. Ηπείρου... 2 Τμήμα Μηχανικών πληροφορικής Τ.Ε.... 2 Εισαγωγή-Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟ- ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟ- ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟ- ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

FACULTY OF PHILOSOPHY SCHOOL OF ENGLISH MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION

FACULTY OF PHILOSOPHY SCHOOL OF ENGLISH MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION HELLENIC REPUBLIC MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI Information: Dafni Moustaklidou Tel.: 2310 99 7402 Fax: 2310 99 7432 Protocol No: E-mail : dtmousta@enl.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 Σελ. 1 από 37 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί υπόδειγμα Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ Τέρμα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες Τηλέφωνο : 23210 49341, Fax : 23210 49128 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Ε.Π.ΤΕ.Π.Π.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. ΔΙΑΪΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις 1. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα TEI πραγματοποιούνται και ολοκληρώνονται με τη χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο :

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 ο : Γενικές Διατάξεις.. 1 Άρθρο 2 ο : Έδρα του Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3 ο : Διοίκηση και Οργανωτική Δομή του Προγράμματος... 1 Άρθρο 4 ο : Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΤΕΣΥΔ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ.

ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΤΕΣΥΔ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΤΕΣΥΔ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. «Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών (Technologies and Infrastructures

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) στην «ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ» M.Sc. in Advanced Physiotherapy Αναλυτικές Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε σ ω τ ε ρ ι κ ό ς Κ α ν ο ν ι σ μ ό ς Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς Μ ε τ α π τ υ χ ι α κ ο ύ Π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς Σ π ο υ δ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΌΡΑΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΌΡΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΌΡΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1. Γενικά Το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Οπτική και Όραση» οργανώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α & Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α & Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗΣ TMHMA ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ----------------------------------------------- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α & Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Απόσπασμα Πρακτικού της Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης:

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: 1 ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: «ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» (ΑΣΦΔ) Διευθυντής Προγράμματος: ΜΙΧΑΗΛ ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο Εσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Απρίλιος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο 2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Βασιλέως Κωνσταντίνου 21 & Τερζάκη 211 00 ΝΑΥΠΛΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟ, Iούνιος 2015 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΌΡΑΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΌΡΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΌΡΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1. Γενικά Το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Οπτική και Όραση» οργανώνεται

Διαβάστε περισσότερα

[ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ]

[ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ] Θεσσαλονίκη 2012-2013 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ [ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ] 1. Εισαγωγή Η Κτηνιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ) «Διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες,

Διαβάστε περισσότερα