Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1"

Transcript

1 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 8 Άρθρο 59 Αποτίμηση Σεισμικής Συμπεριφοράς Πολυωρόφων Κτιρίων από Ο/Σ Σχεδιασμένων με Βάση τους Ισχύοντες Ελληνικούς Κανονισμούς Assessment of the Seismic Behaviour of Multi-Storey R/C Buildings Designed to the Existing Greek Codes Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Γίνεται αποτίμηση της σεισμικής συμπεριφοράς έξι τετραωρόφων κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με δίδυμο φορέα παραλαβής οριζοντίων δυνάμεων, σχεδιασμένων σύμφωνα με τους ισχύοντες Ελληνικούς Κανονισμούς με ή χωρίς αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμότητας για όλες τις τιμές επιταχύνσεων εδάφους σχεδιασμού που ορίζονται από τον ΕΑΚ, καθώς και σύγκριση μεταξύ τους τόσο από οικονομική όσο και από τεχνική άποψη. Όλες οι κατασκευές υποβλήθηκαν σε δυναμική ανελαστική ανάλυση της χρονοϊστορίας για επιλεγμένα επιταχυνσιογραφήματα βάσης. Η αποτίμηση της σεισμικής συμπεριφοράς βασίστηκε σε κριτήρια τόσο καθολικά όσο και τοπικά. Προέκυψε ότι οι φορείς με αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμότητας συμπεριφέρονται ικανοποιητικά ακόμη και σε σεισμό διπλάσιας επιτάχυνσης από αυτόν του σχεδιασμού. Από την άλλη, οι φορείς χωρίς αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμότητας συμπεριφέρονται μεν σχετικά ικανοποιητικά στο σεισμό σχεδιασμού (χωρίς όμως να παραμείνουν στην ελαστική περιοχή, όπως θα όφειλαν), όχι όμως και σε κάποιον ισχυρότερο με μεγαλύτερη περίοδο επανάληψης. Η σεισμική συμπεριφορά φαίνεται να είναι τόσο καλύτερη όσο μικρότερη είναι η τιμή της επιτάχυνσης εδάφους σχεδιασμού. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στην αυξημένη υπεραντοχή. ABSTRACT : The seismic behaviour of six four- reinforced concrete dual buildings, designed according to the existing Greek Codes with or without increased ductility demands for all the required ground acceleration values, is examined. Comparisons are made both in terms of seismic performance and in economic terms. All structures have been subjected to inelastic dynamic time-history analysis for selected input motions. The assessment of the seismic performance is based on both global and local criteria. It is concluded that the seismic behaviour of the buildings designed with increased ductility demands is satisfactory even for motions twice as strong as the design earthquake. On the other hand, the structures designed without increased ductility demands seem to behave quite acceptably (but not elastically) to the design earthquake, while their performance to a stronger one seems to be bad. Seismic performance seems to be improved with the decreasing of the design ground acceleration. That can be attributed to the increased overstrength. Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτ. Μηχ/κών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης,

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός του (ΕΑΚ) (Ο.Α.Σ.Π. και Σ.Π.Μ.Ε., α) και ο Ελληνικός Κανονισμός Ωπλισμένου Σκυροδέματος (ΕΚΩΣ ) (Ο.Α.Σ.Π. και Σ.Π.Μ.Ε., β) επιτρέπουν το σχεδιασμό των αντισεισμικών κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα εναλλακτικά είτε με είτε χωρίς αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμότητας. Ο σχεδιασμός με αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμότητας (Μ.Α.Α.Π.) προϋποθέτει θεώρηση δημιουργίας πλαστικών αρθρώσεων σε προκαθορισμένα κατάλληλα σημεία κατά τη διάρκεια του σεισμού σχεδιασμού, δηλαδή του σεισμού μέσης έντασης με περίοδο επανάληψης της τάξης των 5 ετών. Αυτό σημαίνει ότι επιτρέπεται η μείωση των τιμών των σεισμικών δράσεων σχεδιασμού μέσω της αυξημένης τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς q (που αποτελεί διαιρέτη της σεισμικής επιτάχυνσης σχεδιασμού) που, για την περίπτωση πλαισιακών ή διδύμων φορέων από οπλισμένο σκυρόδεμα (Ο/Σ) έχει την τιμή q =.5 (ΕΑΚ ). Σε αντιστάθμισμα, επιβάλλεται να λαμβάνονται ιδιαίτερα μέτρα τόσο για την αύξηση της διαθέσιμης πλαστιμότητας σε όλες τις κρίσιμες περιοχές όσο και για την ορθολογική κατανομή των πλαστικών αρθρώσεων σε κατάλληλες θέσεις (προς αποφυγή δημιουργίας μηχανισμού ορόφου) αλλά και την αποφυγή δημιουργίας ψαθυρών μορφών αστοχίας όπως για παράδειγμα η διατμητική. Από την άλλη, ο σχεδιασμός χωρίς αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμότητας (Χ.Α.Α.Π.) θεωρεί ως δεδομένο ότι η κατασκευή θα παραμείνει στην ελαστική περιοχή κατά τη διάρκεια του σεισμού σχεδιασμού (και για το λόγο αυτόν απαλλάσσει από την υποχρέωση πολύπλοκων υπολογιστικά και κυρίως κατασκευαστικά λύσεων), προϋποθέτει όμως σχεδιασμό με αυξημένες τιμές σεισμικών δράσεων θεωρώντας τιμές συντελεστή συμπεριφοράς q.5. Σε κάθε περίπτωση θεωρείται πρωτεύον ζήτημα η ασφάλεια και προστασία της ανθρώπινης ζωής. Αυτό σημαίνει ότι, ακόμη και στην περίπτωση ενός ιδιαίτερα ισχυρού σεισμού, πολύ ισχυρότερου από το σεισμό σχεδιασμού, για τον οποίο εκτιμάται σύμφωνα με τα σεισμολογικά δεδομένα ότι έχει μέση περίοδο επαναφοράς 75 χρόνια και τιμές σεισμικών επιταχύνσεων εδάφους με πιθανότητα υπέρβασης % στα 5 έτη, η κατασκευή, έστω και αν υποστεί σημαντικές βλάβες στο σκελετό, οφείλει να μην καταρρεύσει. Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η αποτίμηση της σεισμικής συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ, σχεδιασμένων σύμφωνα με τους ισχύοντες Ελληνικούς Κανονισμούς ΕΚΩΣ και ΕΑΚ με ή χωρίς αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμότητας, καθώς και η σύγκριση μεταξύ τους τόσο από τεχνική όσο και από οικονομική άποψη. Αξίζει να σημειωθεί ότι, ενώ έχουν γίνει κατά καιρούς ανάλογες εργασίες για φορείς από Ο/Σ σχεδιασμένους με βάση τις εκάστοτε διατάξεις του Ευρωκώδικα 8 (Kappos and Athanassiadou 997, Fardis and Panagiotakos 997, Athanassiadou, Kappos and Ziakos ), από όσο τουλάχιστον γνωρίζει η γράφουσα, για κτίρια σχεδιασμένα με βάση τους ισχύοντες Ελληνικούς Κανονισμούς, πέραν μιας πρόδρομης της παρούσας (Αθανασιάδου, Παναγόπουλος και Μαρκουλάκης 6), έχει γίνει μόνο η εργασία των Μωρέττη και Παπαλοΐζου (6), στην οποία γίνεται συγκριτική μελέτη κόστους κατασκευών σχεδιασμένων με και χωρίς αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμότητας αλλά και σύγκριση των (ελαστικών) οριζόντιων μετακινήσεων. Τα κυριότερα συμπεράσματα της εργασίας είναι ότι το κόστος κατασκευής των φορέων Χ.Α.Α.Π. είναι γενικά μεγαλύτερο από αυτό των αντίστοιχων

3 Μ.Α.Α.Π. με τη διαφορά να αυξάνεται όσο αυξάνεται η επιτάχυνση σχεδιασμού και ο αριθμός ορόφων, ενώ οι οριζόντιες μετακινήσεις των φορέων Χ.Α.Α.Π. προκύπτουν γενικά μικρότερες από αυτές των αντίστοιχων Μ.Α.Α.Π., γεγονός αναμενόμενο αφού αυτοί οι φορείς απαιτούν μεγαλύτερες διαστάσεις διατομών και, ως εκ τούτου, είναι πιο δύσκαμπτοι. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ Για την επίτευξη των στόχων της παρούσας σχεδιάστηκαν έξι όμοια τετραώροφα συμμετρικά κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα με διπλό σύστημα ανάληψης σεισμικών δράσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των Ελληνικών Κανονισμών ΕΚΩΣ (Ο.Α.Σ.Π. και Σ.Π.Μ.Ε., β) και ΕΑΚ (Ο.Α.Σ.Π. και Σ.Π.Μ.Ε., α) για τις τρεις ζώνες σεισμικής επικινδυνότητας που εισάγει ο ΕΑΚ που αντιστοιχούν σε τιμές σεισμικής επιτάχυνσης εδάφους σχεδιασμού α g =.6 g (Ζ.Σ.Ε. Ι), α g =. g (Ζ.Σ.Ε. ΙΙ) και α g =.6 g (Ζ.Σ.Ε. ΙΙΙ). Η σχηματική κάτοψη ορόφου (κοινή για όλους τους φορείς) φαίνεται στο Σχήμα, τα γραμμικά μορφώματα φαίνονται στο Σχήμα (λόγω συμμετρίας έχει σχεδιαστεί ο μισός φορέας) ενώ οι διαστάσεις των διατομών των στοιχείων που προέκυψαν φαίνονται στον Πίνακα. Από τα έξι κτίρια τα τρία σχεδιάστηκαν με αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμότητας (Μ.Α.Α.Π.) ενώ τα άλλα τρία χωρίς (Χ.Α.Α.Π.). Ως υλικά κατασκευής και στα έξι κτίρια χρησιμοποιήθηκαν σκυρόδεμα C/5 και χάλυβας Β5s. Ο σχεδιασμός των κτιρίων έγινε με χρήση της ελαστικής δυναμικής φασματικής μεθόδου ανάλυσης που είναι μέθοδος γενικής εφαρμογής σύμφωνα με τον ΕΑΚ. Επειδή το πρόγραμμα DRAIN- (Kappos and Dymiotis, ) που χρησιμοποιήθηκε για την ανελαστική ανάλυση και αποτίμηση της σεισμικής συμπεριφοράς έχει τη δυνατότητα θεώρησης μόνο επίπεδων φορέων και με δεδομένο ότι τα κτίρια του Σχήματος είναι συμμετρικά και κατά τις δύο διευθύνσεις, αγνοήθηκε η επιρροή της τυχηματικής εκκεντρότητας κατά το σχεδιασμό ώστε να είναι δυνατή η προσομοίωση των φορέων με επίπεδα πλαίσια. Σ7 Δ6 Σ8 Δ7 Σ9 Δ8 Σ.... Σ5 Δ T Δ5 Σ6. Δ Δ Δ Σ. Σ Σ.. Σ Σχήμα. Σχηματική κάτοψη ορόφου των κτιρίων.

4 Δ() Δ() Δ() Δ() Δ5() Δ6() Δ7() Δ8() Δ() Δ() Δ() Δ() Δ5() Δ6() Δ7() Δ8(). Δ() Δ() Δ() Δ() Δ5() Δ6() Δ7() Δ8(). Δ() Δ() Δ() Δ() Δ5() Δ6() Δ7() Δ8()..5 Σ. Σ Σ Σ Σ5 T Σ6 Σ7 Σ8 Σ9 Σ Σχήμα. Γραμμικά μορφώματα των φορέων. Πίνακας. Διατομές στοιχείων των φορέων. Δ() Δ() Δ() Δ6() Δ7() Σ() Σ() Σ5() Σ7() Σ8() Τ() Μ.Α.Α.Π. Χ.Α.Α.Π. α g,d =.6g α g,d =.g α g,d =.6g α g,d =.6g α g,d =.g α g,d =.6g /5 /5 /5 /5 /5 /5 /5 /5 /5 /5 /5 /5 /6 /6 5/6 /6 /6 5/7 /5 /5 /5 /5 /5 /55 /5 /5 /5 /5 /5 /55 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 5/ 5/ 5/ / 5/ 5/ g.g.6g ΜΑΑΠ ΧΑΑΠ Σχήμα. Προμέτρηση σκυροδέματος δομικών πλαισίων (m ).

5 g.g.6g g.g.6g TOTAL LONG. TRANS. TOTAL LONG. TRANS. Σχήμα. Προμέτρηση χάλυβα δομικών πλαισίων (kg). Αριστερά: Φορείς Μ.Α.Α.Π. Δεξιά: Φορείς Χ.Α.Α.Π. Στα Σχήματα και φαίνεται η προμέτρηση των υλικών (όγκος σκυροδέματος και βάρος χάλυβα) των έξι κτιρίων (τα αποτελέσματα αναφέρονται στο μισό φορέα). Ειδικά στην περίπτωση του απαιτούμενου οπλισμού θεωρήθηκε σκόπιμο, πέρα από το σύνολο, να φαίνονται ξεχωριστά οι ποσότητες του διαμήκους και εγκάρσιου οπλισμού. Όπως φαίνεται από τα Σχήματα και οι απαιτήσεις υλικών αυξάνονται, όπως αναμενόταν, με την αύξηση της επιτάχυνσης εδάφους σχεδιασμού. Ωστόσο, οι διαφορές είναι εντονότερες στους φορείς Χ.Α.Α.Π. από ότι στους αντίστοιχους Μ.Α.Α.Π.. Έτσι, στο κτίριο με αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμότητας και α g,d =.6g απαιτείται μόλις.% περισσότερος όγκος σκυροδέματος και 6.5% περισσότερο βάρος οπλισμού από ότι στο αντίστοιχο για α g,d =.6g (αύξηση σεισμικών δυνάμεων σχεδιασμού κατά 5%). Αντίθετα, ο φορέας Χ.Α.Α.Π. για α g,d =.6g απαιτεί 5.5% περισσότερο όγκο σκυροδέματος και 5.5% περισσότερο βάρος οπλισμού. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι για όλους τους φορείς Μ.Α.Α.Π. προέκυψαν ίδιες διατομές στοιχείων όπως φαίνεται και από τον Πίνακα, ενώ οι διαφορές στον όγκο σκυροδέματος που φαίνονται στο Σχήμα οφείλονται αποκλειστικά στη διαπλάτυνση των ακραίων περιοχών του τοιχώματος στην κρίσιμη περιοχή που ήταν απαραίτητη για να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη από τον ΕΚΩΣ περίσφιξη. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι οι τιμές που φαίνονται στα Σχήματα και αφορούν στα υλικά του φέροντα οργανισμού (δοκών, υποστυλωμάτων και τοιχωμάτων) των πλαισιακών φορέων της ανωδομής (όπως φαίνονται στο Σχήμα ) ενώ δεν έχουν περιληφθεί οι πλάκες (που είναι ακριβώς οι ίδιες σε όλους τους φορείς) αλλά ούτε και τα στοιχεία θεμελίωσης. Τα τελευταία αναμένεται να είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένα στους φορείς Χ.Α.Α.Π. (κυρίως αυτούς για αυξημένη σεισμική επικινδυνότητα) λόγω των μεγάλων τιμών των φορτίων διατομής των κατακορύφων στοιχείων, κυρίως του τοιχώματος και των υποστυλωμάτων που συνδέονται με αυτό (τα οποία εμφανίζουν και σημαντικές τιμές αξονικών φορτίων από σεισμό εναλλασσόμενου προσήμου, που μπορεί να οδηγήσουν και σε αξονικό εφελκυσμό), με αποτέλεσμα να αυξάνουν σημαντικά τις απαιτούμενες ποσότητες υλικών των φορέων Χ.Α.Α.Π.. Όσον αφορά στη σύγκριση των απαιτήσεων υλικών των φορέων Μ.Α.Α.Π. με τους αντίστοιχους Χ.Α.Α.Π., από τα σχήματα και φαίνεται ότι για α g,d =.6g οι φορείς Μ.Α.Α.Π. απαιτούν μεγαλύτερες ποσότητες υλικών λόγω κυρίως αυξημένων απαιτήσεων ελαχίστων (στα τοιχώματα Χ.Α.Α.Π. επιτρέπεται πάχος κορμού mm, ενώ στα Μ.Α.Α.Π. το ελάχιστο t = 5 mm, 5% μεγαλύτερο από ότι στα Χ.Α.Α.Π.), ενώ οι απαιτήσεις ελαχίστων εγκάρσιων οπλισμών είναι πολλαπλάσιες στους φορείς Μ.Α.Α.Π.). Η κατάσταση αυτή αντιστρέφεται 5

6 (κυρίως όσον αφορά στους οπλισμούς) για α g,d =.g και, κυρίως, για α g,d =.6g, όπου οι απαιτήσεις υλικών στο φορέα Χ.Α.Α.Π. είναι ιδιαίτερα αυξημένες όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως. Μια σημαντική διαφορά μεταξύ των φορέων Μ.Α.Α.Π και Χ.Α.Α.Π εντοπίζεται στην κατανομή του συνολικού οπλισμού σε διαμήκη και εγκάρσιο. Όπως φαίνεται από το Σχήμα, στους φορείς Μ.Α.Α.Π. οι εγκάρσιοι οπλισμοί παραμένουν οι ίδιοι (οι ελάχιστοι απαιτούμενοι) και για τα τρία επίπεδα σεισμικής επικινδυνότητας ενώ, στην πλέον ακραία περίπτωση, φθάνουν στο 67% των αντίστοιχων διαμήκων. Αντίθετα, στους φορείς Χ.Α.Α.Π. οι εγκάρσιοι οπλισμοί φθάνουν να είναι μόλις το % των αντίστοιχων διαμήκων με συνέπεια να είναι ιδιαίτερα μειωμένη η διαθέσιμη πλαστιμότητα του φορέα. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Τα έξι κτίρια που προαναφέρθηκαν υποβλήθηκαν σε σεισμική διέγερση βάσης και υπολογίστηκαν οι (ανελαστικές) οριζόντιες μετακινήσεις των ορόφων και οι απαιτούμενες πλαστιμότητες στα άκρα των δομικών στοιχείων. Η ανελαστική δυναμική ανάλυση έγινε με το πρόγραμμα DRAIN- (Kappos and Dymiotis, ), που αποτελεί σημαντική επέκταση του γνωστού προγράμματος DRAIND με δυνατότητα υπολογισμού των κυριότερων δεικτών αποτίμησης σεισμικής συμπεριφοράς. Η υστερητική συμπεριφορά των δοκών, των εσωτερικών υποστυλωμάτων και του τοιχώματος προσομοιώθηκε με το τροποποιημένο μοντέλο Τakeda, ενώ για τα ακραία υποστυλώματα χρησιμοποιήθηκε το απλό διγραμμικό μοντέλο, το οποίο είναι μεν λιγότερο ακριβές από το μοντέλο Takeda, το στοιχείο όμως του προγράμματος που το περιέχει λαμβάνει υπόψη σε κάθε χρονική στιγμή την αλληλεπίδραση ροπών Μ - αξονικών δυνάμεων Ν που είναι πολύ σημαντική για τα υποστυλώματα αυτά. Εξάλλου, για να ληφθεί υπόψιν η μείωση της δυσκαμψίας λόγω ρηγμάτωσης θεωρήθηκαν μειωμένες τιμές ροπών αδρανείας σύμφωνα με τα σχόλια της παραγράφου.. του ΕΑΚ (Ο.Α.Σ.Π. και Σ.Π.Μ.Ε., α), θεωρήθηκαν δηλαδή τιμές Ι=.Ι g για τις δοκούς, Ι=.6Ι g για τα εξωτερικά υποστυλώματα, Ι=.8Ι g για τα εσωτερικά υποστυλώματα και Ι=.6Ι g για το τοίχωμα, όπου Ι η ροπή αδρανείας της ρηγματωμένης διατομής που θεωρήθηκε και Ι g η αντίστοιχη της αρχικής, αρηγμάτωτης διατομής. Τα επιταχυνσιογραφήματα βάσης που χρησιμοποιήθηκαν στα πλαίσια της παρούσας ήταν οι δύο οριζόντιες συνιστώσες των καταγραφών των σεισμών της Βόλβης (978), των Αλκυονίδων (98), της Καλαμάτας (986) και της Αθήνας (καταγραφή στα Σεπόλια) (999), δηλαδή των κυριότερων από τους σεισμούς που χτύπησαν μεγάλα αστικά κέντρα στον ελληνικό χώρο κατά την τελευταία τριακονταετία με πολλές σημαντικές ζημιές (έως και καταρρεύσεις) και δεκάδες ανθρώπινα θύματα. Και τα 8 επιταχυνσιογραφήματα βάσης ομαλοποιήθηκαν, με βάση τη μέθοδο Housner, ως προς τη φασματική ένταση του ελαστικού φάσματος επιταχύνσεων του ΕΑΚ (Παράρτημα Α) για τη σεισμική επιτάχυνση εδάφους σχεδιασμού (σεισμός σχεδιασμού) της κάθε κατηγορίας σεισμικής επικινδυνότητας (α g =.6g, α g =.g και α g =.6g για ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ αντίστοιχα) αλλά και για τη διπλάσια τιμή (α g =.g, α g =.8g και α g =.7g αντίστοιχα) που θεωρήθηκε ο σεισμός αποφυγής κατάρρευσης. Τα κριτήρια αστοχίας που θεωρήθηκαν στα πλαίσια της παρούσας ήταν τόσο καθολικά (αφορούν δηλαδή σε έναν όροφο ή στο σύνολο της κατασκευής) όσο και τοπικά, που 6

7 αφορούν σε μια συγκεκριμένη διατομή. Ως γενικά κριτήρια αστοχίας θεωρήθηκαν οι μεγάλες τιμές των σχετικών μετακινήσεων των ορόφων και συγκεκριμένα η υπέρβαση συγκεκριμένων ορίων. Στα πλαίσια της παρούσας θεωρήθηκαν ως όρια είτε το % του ύψους ορόφου σε συνδυασμό με τη δημιουργία πλαστικών αρθρώσεων τόσο στην κεφαλή όσο και στον πόδα όλων των κατακορύφων στοιχείων του ορόφου (μηχανισμός ορόφου), είτε (ανεξάρτητα μηχανισμού) το % του ύψους ορόφου, πέρα από το οποίο το κόστος επισκευής των φερόντων και μη φερόντων στοιχείων θεωρείται μεγαλύτερο από το κόστος ανακατασκευής (Penelis and Kappos, 997). Εξάλλου, οι επιμέρους διατομές θεωρήθηκε ότι αστοχούν είτε εφόσον απαιτούνται πλαστικές στροφές μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες διαθέσιμες (καμπτική αστοχία) είτε εφόσον οι τιμές των τεμνουσών που προκύπτουν από τη δυναμική ανάλυση είναι μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες τέμνουσες αντοχής (διατμητική αστοχία). Η διατμητική αστοχία μπορεί να οφείλεται είτε σε αστοχία από διαγώνιο εφελκυσμό (που είναι και ο κανόνας) είτε από διαγώνια θλίψη είτε από διατμητική ολίσθηση. Για τον υπολογισμό της τέμνουσας αντοχής σε διαγώνιο εφελκυσμό λαμβάνεται υπόψιν η μείωση της συμβολής του σκυροδέματος στη διατμητική αντοχή του στοιχείου λόγω ανελαστικοποίησης της διατομής ως συνάρτηση της απαιτούμενης πλαστιμότητας στροφών μ θ. Για τιμές του μ θ μεγαλύτερες του το μερίδιο του σκυροδέματος μηδενίζεται στις δοκούς, ενώ στα κατακόρυφα στοιχεία (όπου συνυπάρχει η εγκάρσια θλίψη) παραμένει πάντα μια ελάχιστη τιμή V c =. V c. Σεισμός σχεδιασμού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Στο Σχήμα 5 φαίνονται οι ανηγμένες τιμές των μεγίστων σχετικών μετακινήσεων ορόφων των φορέων που εξετάστηκαν για το σεισμό σχεδιασμού. Με μαύρη γραμμή έχουν σχεδιαστεί οι σχετικές μετακινήσεις ορόφων των φορέων με αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμότητας ενώ με γκρίζα γραμμή οι αντίστοιχες των φορέων Χ.Α.Α.Π. Οι τιμές που φαίνονται στο Σχήμα 5 αντιστοιχούν στο μέσο όρο των οκτώ τιμών σχετικού βέλους ορόφου που προέκυψαν από τη δυναμική ανελαστική ανάλυση για τα οκτώ επιταχυνσιογραφήματα βάσης που θεωρήθηκαν. Υιοθετήθηκε δηλαδή η διάταξη του Ευρωκώδικα 8 (CEN, ) που επιτρέπει να θεωρούνται μέσες τιμές όταν η ανάλυση έχει γίνει για τουλάχιστον επτά επιταχυνσιογραφήματα, έτσι ώστε τα συμπεράσματα να μην επηρεάζονται από την ευαισθησία των αποτελεσμάτων στα δεδομένα επιταχυνσιογραφήματα βάσης. Όπως φαίνεται από το σχήμα 5, όλες οι τιμές σχετικών βελών είναι σχετικά χαμηλές, με μεγαλύτερη τιμή το.5% για το κτίριο Μ.Α.Α.Π. που σχεδιάστηκε για α g =.6g. Οι τιμές αυτές θεωρούνται χαμηλές, πολύ χαμηλότερες από το % που είχε θεωρηθεί ως όριο αστοχίας. Από την άλλη, το προφίλ των σχετικών μετακινήσεων των δύο κτιρίων είναι παρόμοιο, όμως τα σχετικά βέλη των φορέων Μ.Α.Α.Π. (με εξαίρεση αυτόν της Ζ.Σ.Ε. Ι) φαίνονται να είναι συστηματικά μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα των Χ.Α.Α.Π., γεγονός που οφείλεται στις μικρότερες διατομές των στοιχείων και, ως εκ τούτου, στη μικρότερη δυσκαμψία. Εξαίρεση αποτελούν, όπως αναφέρθηκε, οι φορείς που σχεδιάστηκαν για α g =.6g, όπου τα σχετικά βέλη του φορέα Χ.Α.Α.Π. είναι μεγαλύτερα από 5% μέχρι και 5% από τα αντίστοιχα του Μ.Α.Α.Π., γεγονός που οφείλεται στη μειωμένη δυσκαμψία του τοιχώματος (που έχει πάχος mm, τιμή που απαγορεύεται για τοίχωμα Μ.Α.Α.Π.) και κατά συνέπεια και όλου του φορέα. 7

8 ΜΑΑΠ:.6 g ΜΑΑΠ:. g ΜΑΑΠ:.6 g ΧΑΑΠ:.6 g ΧΑΑΠ:. g ΧΑΑΠ:.6 g drift ratio (%) Σχήμα 5. Ανηγμένα σχετικά βέλη ορόφων (σεισμός σχεδιασμού). Στο Σχήμα 6 φαίνονται οι λόγοι των απαιτούμενων προς τις διαθέσιμες ικανότητες πλαστικών στροφών των δοκών (Σχ. 6α), των υποστυλωμάτων (Σχ. 6β) και των τοιχωμάτων (Σχ. 6γ) των φορέων που εξετάστηκαν για το σεισμό σχεδιασμού. Οι τιμές που φαίνονται στα σχήματα 6α και 6β αντιστοιχούν στο δυσμενέστερο στοιχείο του φορέα στον υπόψιν όροφο, που τυπικά ανήκει στο ίδιο πλαίσιο που είναι και το τοίχωμα, ενώ τα γραμμικά στοιχεία των δύο άλλων πλαισίων παρουσιάζουν τυπικά χαμηλές τιμές φορτίων διατομής - χαμηλότερες από τις αντίστοιχες αντοχές - και δε διαρρέουν. Εξάλλου, όπως και στην περίπτωση του σχήματος 5, οι τιμές που φαίνονται στο Σχ. 6 (αλλά και σε όλα τα επόμενα σχήματα), αντιστοιχούν στο μέσο όρο των οκτώ αντίστοιχων τιμών που προέκυψαν από τη δυναμική ανελαστική ανάλυση για τα οκτώ επιταχυνσιογραφήματα βάσης που θεωρήθηκαν. Το πρώτο που φαίνεται από το Σχ. 6 είναι ότι οι φορείς Χ.Α.Α.Π., οι οποίοι όφειλαν να παραμείνουν στην ελαστική περιοχή για το σεισμό σχεδιασμού σύμφωνα με τη βασική αρχή σχεδιασμού τους, όχι μόνο έχουν δημιουργήσει πλαστικές αρθρώσεις αλλά, σε κάποιες περιπτώσεις, αναπτύσσουν και σημαντικές τιμές θ p,req /θ p,av. Μια άλλη, γενική παρατήρηση είναι ότι με ελάχιστες εξαιρέσεις σε φορείς Χ.Α.Α.Π. η καμπτική συμπεριφορά των φορέων είναι τόσο καλύτερη, όσο μικρότερη είναι η τιμή της επιτάχυνσης εδάφους σχεδιασμού. Όπως φαίνεται από το Σχ. 6α, οι διαθέσιμες πλαστικές στροφές των δοκών είναι σε κάθε περίπτωση σημαντικά μεγαλύτερες από τις απαιτούμενες, με την τιμή του λόγου θ p,req /θ p,av να μην ξεπερνά το.65. Ακόμη καλύτερη είναι η εικόνα των υποστυλωμάτων Μ.Α.Α.Π. για Ζ.Σ.Ε. Ι και ΙΙ, όπου η μέγιστη τιμή θ p,req /θ p,av δεν ξεπερνά το.8 ενώ οι αντίστοιχες τιμές του φορέα Μ.Α.Α.Π. για Ζ.Σ.Ε. ΙΙΙ φθάνουν περίπου στο.. Από την άλλη, τα υποστυλώματα Χ.Α.Α.Π. τα οποία όφειλαν να παραμείνουν στην ελαστική περιοχή όχι μόνο δημιουργούν πλαστικές αρθρώσεις, αλλά οι τιμές θ p,req /θ p,av είναι συστηματικά πολύ μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες των φορέων Μ.Α.Α.Π. φθάνοντας μέχρι και την τιμή.8 για το φορέα Ζ.Σ.Ε. ΙΙΙ, γεγονός που εξηγείται από τις χαμηλές τιμές διαθέσιμων πλαστιμοτήτων κυρίως λόγω της μειωμένης διάθεσης εγκάρσιων οπλισμών. Οι τιμές θ p,req /θ p,av των υποστυλωμάτων Χ.Α.Α.Π. δεν μπορούν να κριθούν ικανοποιητικές, πολύ περισσότερο που προέκυψαν ως μέσες τιμές των αποτελεσμάτων των 8 διεγέρσεων βάσης που θεωρήθηκαν, ενώ για κάποιες καταγραφές (όπως αυτές του σεισμού της Αθήνας) προέκυψαν και καμπτικές αστοχίες υποστυλωμάτων (κυρίως των Σ5 και Σ6 Σχ. ) των φορέων Χ.Α.Α.Π. για Ζ.Σ.Ε. ΙΙ και ΙΙΙ. 8

9 Όσον αφορά στα τοιχώματα, από το Σχ. 6γ φαίνεται ότι τα τοιχώματα Μ.Α.Α.Π. για Ζ.Σ.Ε. Ι και ΙΙ διέρρευσαν μόνο στη βάση (θέση αποδεκτή από τους κανονισμούς), ενώ το αντίστοιχο της Ζ.Σ.Ε. ΙΙΙ διέρρευσε και στον πόδα του δευτέρου ορόφου, με τιμές θ p,req /θ p,av πολύ μικρές σε κάθε περίπτωση. Κάποιες πλαστικές αρθρώσεις δημιουργήθηκαν και στα τοιχώματα Χ.Α.Α.Π. για Ζ.Σ.Ε. ΙΙ και ΙΙΙ, αλλά και πάλι οι θ p,req /θ p,av ήταν μικρές. ΜΑΑΠ:.6 g ΜΑΑΠ:. g ΜΑΑΠ:.6 g ΧΑΑΠ:.6 g ΧΑΑΠ:. g ΧΑΑΠ:.6 g ΜΑΑΠ:.6 g ΜΑΑΠ:. g ΜΑΑΠ:.6 g ΧΑΑΠ:.6 g ΧΑΑΠ:. g ΧΑΑΠ:.6 g θ p,req / θ p,av θ p,req / θ p,av ΜΑΑΠ:.6 g ΜΑΑΠ:. g ΜΑΑΠ:.6 g ΧΑΑΠ:.6 g ΧΑΑΠ:. g ΧΑΑΠ:.6 g..... θ p,req / θ p,av Σχήμα 6. Λόγοι απαιτούμενων προς διαθέσιμες τιμές πλαστικών στροφών δομικών στοιχείων για το σεισμό σχεδιασμού. Άνω αριστερά: Δοκοί. Άνω δεξιά: Υποστυλώματα. Κάτω: Τοιχώματα. Ο έλεγχος διαγώνιου εφελκυσμού (τυπικά δυσμενέστερος από αυτόν σε διαγώνια θλίψη) φαίνεται στο Σχήμα 7. Όπως φαίνεται από το σχήμα, όλα τα δομικά στοιχεία και των έξι φορέων φαίνεται να αντέχουν σε διάτμηση, με τις χαμηλότερες τιμές V R,req / V R,av να εμφανίζονται στα υποστυλώματα Μ.Α.Α.Π. και τις δυσμενέστερες στα τοιχώματα Χ.Α.Α.Π., όπου εμφανίζεται και εξάντληση της διαθέσιμης τέμνουσας αντοχής στο ο όροφο του κτιρίου Χ.Α.Α.Π. για α g =.6g. Σαφώς καλύτερη, όπως αναμενόταν, είναι η εικόνα των φορέων Μ.Α.Α.Π. με τους κατά πολύ αυξημένους εγκάρσιους οπλισμούς. Στο σχήμα 8 φαίνεται η απορρόφηση ενέργειας (μέσες τιμές) από τα δομικά στοιχεία των φορέων που εξετάστηκαν. Το σχήμα 8α αναφέρεται στους φορείς Μ.Α.Α.Π. ενώ το 8β στους Χ.Α.Α.Π. Όπως φαίνεται από το σχήμα, μεγάλο ποσοστό της ενέργειας απορροφήθηκε (σε όλους τους φορείς) από τα τοιχώματα. Σημαντικό ποσοστό ενέργειας απορροφήθηκε από τις δοκούς Μ.Α.Α.Π. (κυρίως αυτές της Ζ.Σ.Ε. ΙΙ), ενώ τα υποστυλώματα Μ.Α.Α.Π. των Ζ.Σ.Ε. ΙΙ και ΙΙΙ απορρόφησαν περίπου το % της ενέργειας, που είναι αρκετά σημαντικό ποσοστό για φορείς με αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμότητας. Η δημιουργία πλαστικών αρθρώσεων στα υποστυλώματα Μ.Α.Α.Π. και η απορρόφηση σημαντικού ποσοστού ενέργειας μέσω αυτών μπορεί να αποδοθεί στην απαλλαγή από την υποχρέωση ελέγχου σχηματισμού 9

10 μηχανισμού ορόφου στα κτίρια που διαθέτουν επαρκή τοιχώματα κατάλληλα διατεταγμένα σύμφωνα με τον ΕΑΚ. Σημαντικό ποσοστό ενέργειας απορροφήθηκε από τα υποστυλώματα Χ.Α.Α.Π., κυρίως αυτά για α g =.g (Σχ. 8β). ΜΑΑΠ:.6 g ΜΑΑΠ:. g ΜΑΑΠ:.6 g ΧΑΑΠ:.6 g ΧΑΑΠ:. g ΧΑΑΠ:.6 g ΜΑΑΠ:.6 g ΜΑΑΠ:. g ΜΑΑΠ:.6 g ΧΑΑΠ:.6 g ΧΑΑΠ:. g ΧΑΑΠ:.6 g V R,req / V R,av V R,req / V R,av ΜΑΑΠ:.6 g ΜΑΑΠ:. g ΜΑΑΠ:.6 g ΧΑΑΠ:.6 g XΑΑΠ:. g XΑΑΠ:.6 g V R,req / V R,av Σχήμα 7. Έλεγχος διαγώνιου εφελκυσμού δομικών στοιχείων για το σεισμό σχεδιασμού. Άνω αριστερά: Δοκοί. Άνω δεξιά: Υποστυλώματα. Κάτω: Τοιχώματα g.g.6g g.g.6g COLUMNS BEAMS WALL COLUMNS BEAMS WALL Σχήμα 8. Απορρόφηση ενέργειας (σεισμός σχεδιασμού). Αριστερά: Φορείς Μ.Α.Α.Π. Δεξιά: Φορείς Χ.Α.Α.Π.

11 Σεισμός αποφυγής κατάρρευσης Στα σχήματα 9,, και φαίνονται τα μεγέθη αποτίμησης της σεισμικής συμπεριφοράς των φορέων σε σεισμό διπλάσιας έντασης από αυτόν του σχεδιασμού. Συγκεκριμένα φαίνονται οι τιμές των σχετικών μετακινήσεων ορόφων (Σχ. 9), οι τιμές των λόγων απαιτούμενων προς διαθέσιμες πλαστικές στροφές (Σχ. ), ο έλεγχος διαγώνιου εφελκυσμού (Σχ. ) και η δυνατότητα απορρόφησης ενέργειας (Σχ. ). Όλα τα σχήματα αναφέρονται στους φορείς Μ.Α.Α.Π., γιατί η συμπεριφορά όλων των φορέων Χ.Α.Α.Π. στο διπλάσιο του σεισμού σχεδιασμού ήταν πολύ κακή με πολύ μεγάλες τιμές σχετικών μετακινήσεων και αστοχίες (καμπτικές και διατμητικές) των κατακορύφων στοιχείων σχεδόν για όλες τις καταγραφές. Θεωρείται ότι, τουλάχιστον με τις ελάχιστες απαιτήσεις που θέτουν ο ΕΚΩΣ και ο ΕΑΚ, αυτοί οι φορείς δε μπορούν να αντέξουν στον πολύ ισχυρό σεισμό με ένταση πολύ μεγαλύτερη από αυτήν του σεισμού σχεδιασμού. ΜΑΑΠ:. g ΜΑΑΠ:.8 g ΜΑΑΠ:.7 g drift ratio (%) Σχήμα 9. Ανηγμένα σχετικά βέλη ορόφων (σεισμός αποφυγής κατάρρευσης ). Από το Σχήμα 9 φαίνεται ότι οι μέσες σχετικές μετακινήσεις ορόφων όλων των φορέων Μ.Α.Α.Π. παραμένουν σχετικά χαμηλές (μέγιστη τιμή.%) ακόμη και για σεισμό διπλάσιας έντασης από το σεισμό σχεδιασμού. Οι τιμές των μέσων σχετικών μετακινήσεων φαίνεται να αυξάνονται με την αύξηση της επιτάχυνσης εδάφους σχεδιασμού (Σχ. 9). Από το Σχήμα φαίνεται ότι όλα τα δομικά στοιχεία των φορέων Μ.Α.Α.Π. για Ζ.Σ.Ε. Ι και ΙΙ διαθέτουν μεγαλύτερα περιθώρια πλαστιμότητας από τις αντίστοιχες απαιτήσεις ενός σεισμού διπλάσιας έντασης από το σεισμό σχεδιασμού. Δε συμβαίνει όμως το ίδιο και με το φορέα Ζ.Σ.Ε. ΙΙΙ, του οποίου όλες οι δοκοί σε επαφή με το τοίχωμα και τα υποστυλώματα Σ5 και Σ6 στο δεύτερο και τρίτο όροφο αστοχούν καμπτικά. Καμπτική αστοχία δοκών σε ένα σεισμό τόσο μεγάλης έντασης δε μπορεί να θεωρηθεί ως μείζον πρόβλημα. Δεν ισχύει όμως το ίδιο και με τα υποστυλώματα. Φαίνεται ότι η απαλλαγή από την υποχρέωση ελέγχου αποφυγής δημιουργίας μηχανισμού ορόφου λόγω της παρουσίας των τοιχωμάτων δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Από την άλλη, η υποχρέωση υπολογισμού των τεμνουσών σχεδιασμού των γραμμικών στοιχείων με ικανοτικό σχεδιασμό φαίνεται να αποδίδει, καθώς η μέγιστη τιμή του λόγου V R,req /V R,av σε γραμμικό στοιχείο είναι.7. Ωστόσο, παρατηρούνται διατμητικές αστοχίες στους κατώτερους ορόφους των τοιχωμάτων των κτιρίων των Ζ.Σ.Ε. ΙΙ και ΙΙΙ (υπενθυμίζεται ότι οι τέμνουσες σχεδιασμού των τοιχωμάτων υπολογίζονται μεν

12 ικανοτικά, όχι όμως με τη διαδικασία που ακολουθείται στα γραμμικά στοιχεία η οποία σκοπεύει στο να προηγηθεί η καμπτική αστοχία της διατμητικής αλλά με πολλαπλασιασμό των τεμνουσών δυνάμεων που προέκυψαν από την ανάλυση επί τον ικανοτικό συντελεστή α CD που εξαρτάται από την υπεραντοχή του τοιχώματος στη βάση). Τέλος, από το Σχήμα φαίνεται ότι το μεγάλο ποσοστό της ενέργειας σε όλα τα πλαίσια απορροφάται κατά κύριο λόγο από τα τοιχώματα. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Από την προηγούμενη ανάλυση προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα:. Οι φορείς που σχεδιάστηκαν με βάση τους ισχύοντες Ελληνικούς Κανονισμούς με αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμότητας συμπεριφέρονται ικανοποιητικά στο σεισμό σχεδιασμού αφού παρουσιάζουν γενικά χαμηλές τιμές σχετικών μετακινήσεων ορόφων, δημιουργούν γενικά πλαστικές αρθρώσεις στα προκαθορισμένα σημεία (στις δοκούς και στη βάση των τοιχωμάτων) - όπου απορροφάται το μεγαλύτερο ποσοστό της ενέργειας που εκλύεται - με διαθέσιμες ικανότητες πλαστικών στροφών πολύ μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες απαιτήσεις, ενώ παρουσιάζουν διατμητική αντοχή μεγαλύτερη από την αντίστοιχη απαίτηση. ΜΑΑΠ:. g ΜΑΑΠ:. g ΜΑΑΠ:.8 g ΜΑΑΠ:.8 g ΜΑΑΠ:.7 g ΜΑΑΠ:.7 g θ p,req / θ p,av θ p,req / θ p,av ΜΑΑΠ:. g ΜΑΑΠ:.8 g ΜΑΑΠ:.7 g..... θ p,req / θ p,av Σχήμα. Λόγοι απαιτούμενων προς διαθέσιμες τιμές πλαστικών στροφών δομικών στοιχείων για το σεισμό αποφυγής κατάρρευσης. Άνω αριστερά: Δοκοί. Άνω δεξιά: Υποστυλώματα. Κάτω: Τοιχώματα.

13 ΜΑΑΠ:. g ΜΑΑΠ:. g ΜΑΑΠ:.8 g ΜΑΑΠ:.7 g ΜΑΑΠ:.8 g ΜΑΑΠ:.7 g V R,req / V R,av V R,req / V R,av ΜΑΑΠ:. g ΜΑΑΠ:.8 g ΜΑΑΠ:.7 g V R,req / V R,av Σχήμα. Έλεγχος διαγώνιου εφελκυσμού δομικών στοιχείων για το σεισμό αποφυγής κατάρρευσης. Άνω αριστερά: Δοκοί. Άνω δεξιά: Υποστυλώματα. Κάτω: Τοιχώματα g.8g.7g COLUMNS BEAMS WALL Σχήμα. Απορρόφηση ενέργειας (σεισμός αποφυγής κατάρρευσης ).. Οι σχετικές μετακινήσεις ορόφων των φορέων Μ.Α.Α.Π. στο σεισμό διπλάσιας έντασης από το σεισμό σχεδιασμού (σεισμός αποφυγής κατάρρευσης ) παρέμειναν χαμηλές, γεγονός που, σε συνδυασμό με την περιορισμένη δημιουργία πλαστικών αρθρώσεων στα υποστυλώματα των πλαισίων που δεν περιέχουν τοίχωμα, εξασφαλίζει τις κατασκευές από τον κίνδυνο δημιουργίας μηχανισμού ορόφου και, κατά συνέπεια, από κατάρρευση.

14 . Η συμπεριφορά του φορέα Μ.Α.Α.Π. για ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας Ι (α g,d =.6g) στο σεισμό αποφυγής κατάρρευσης θεωρείται γενικά ικανοποιητική αφού, εκτός από τις χαμηλές τιμές σχετικών μετακινήσεων, δεν παρουσίασε πουθενά καμπτικές είτε διατμητικές αστοχίες. Οι φορείς Μ.Α.Α.Π. που σχεδιάστηκαν για Ζ.Σ.Ε. ΙΙ (α g,d =.g) ή ΙΙΙ (α g,d =.6g) παρουσίασαν διατμητική αστοχία στους κατώτερους ορόφους του τοιχώματος ενώ ο φορέας για Ζ.Σ.Ε. ΙΙΙ εμφάνισε και καμπτικές αστοχίες σε δοκούς και υποστυλώματα. Φαίνεται ότι η απαλλαγή από την υποχρέωση ελέγχου αποφυγής δημιουργίας μηχανισμού ορόφου σε κτίρια με επαρκή τοιχώματα (απαλλαγή που δεν επιτρέπεται από τις διατάξεις του Ευρωκώδικα 8 για τους αντίστοιχους φορείς) δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.. Ο τρόπος υπολογισμού των τεμνουσών σχεδιασμού των γραμμικών στοιχείων (δοκών και υποστυλωμάτων) των φορέων Μ.Α.Α.Π. φαίνεται να είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αφού δεν παρατηρήθηκε καμία διατμητική αστοχία σε γραμμικό στοιχείο. Αντίθετα, η μεθοδολογία υπολογισμού των τεμνουσών σχεδιασμού των τοιχωμάτων δε φαίνεται να είναι τόσο αποτελεσματική αφού παρατηρήθηκαν διατμητικές αστοχίες τοιχωμάτων Μ.Α.Α.Π. 5. Οι φορείς χωρίς αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμότητας φαίνεται ότι συμπεριφέρονται σχετικά καλά στο σεισμό σχεδιασμού, παρόλο που δεν παραμένουν στην ελαστική περιοχή παραδοχή με την οποία σχεδιάστηκαν ενώ, στις περισσότερες περιπτώσεις, παρουσιάζουν τους δείκτες συμπεριφοράς δυσμενέστερους από ό,τι οι αντίστοιχοι Μ.Α.Α.Π. Πέραν αυτού, στο διπλάσιο του σεισμού σχεδιασμού, η συμπεριφορά τους είναι γενικά κακή και χρειάζεται να ληφθούν μέτρα. Φαίνεται ότι η διάταξη του Ευρωκώδικα 8 που απαγορεύει τη χρήση της χαμηλής πλαστιμότητας (με διατάξεις αντίστοιχες με αυτές του ΕΑΚ για τους φορείς Χ.Α.Α.Π.) σε κτίρια που κατασκευάζονται σε περιοχές με υψηλή σεισμικότητα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. 6. Η σεισμική συμπεριφορά των φορέων, τόσο αυτών που σχεδιάστηκαν με αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμότητας όσο και των χωρίς, φαίνεται να επηρεάζεται από την τιμή της σεισμικής επιτάχυνσης εδάφους σχεδιασμού, δηλαδή από τη σεισμική επικινδυνότητα της εκάστοτε περιοχής. Φαίνεται ότι όσο μειώνεται η τιμή της επιτάχυνσης εδάφους σχεδιασμού τόσο βελτιώνεται η σεισμική απόκριση των φορέων. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στην αυξημένη υπεραντοχή των φορέων που κατασκευάζονται σε ζώνες χαμηλής σεισμικότητας η οποία οφείλεται στις απαιτήσεις ελαχίστων (διαστάσεων διατομών και οπλισμών) των Κανονισμών που σε πολλές περιπτώσεις είναι πολλαπλάσιες από τις αντίστοιχες απαιτήσεις της ανάλυσης, υπεραντοχή που μειώνεται όσο αυξάνονται οι δυνάμεις σχεδιασμού. 7. Όσον αφορά στη σύγκριση των φορέων από οικονομική άποψη, τα απαιτούμενα υλικά (όγκος σκυροδέματος και βάρος οπλισμών) των φορέων Μ.Α.Α.Π. δε φαίνεται να διαφοροποιούνται σημαντικά με την αλλαγή της ζώνης σεισμικής επικινδυνότητας. Αντίθετα, στους φορείς Χ.Α.Α.Π. οι απαιτήσεις υλικών αυξάνονται σημαντικά με την αύξηση της σεισμικής επιτάχυνσης εδάφους σχεδιασμού. Ως αποτέλεσμα, ο φορέας Μ.Α.Α.Π. της Ζ.Σ.Ε. Ι προέκυψε ελαφρά βαρύτερος από τον αντίστοιχο Χ.Α.Α.Π., οι απαιτήσεις υλικών των φορέων της Ζ.Σ.Ε. ΙΙ είναι παρόμοιες, ενώ ο φορέας Χ.Α.Α.Π. της Ζ.Σ.Ε. ΙΙΙ προέκυψε σημαντικά βαρύτερος (και σε όγκο σκυροδέματος και σε απαιτήσεις οπλισμών) από τον αντίστοιχο Μ.Α.Α.Π.

15 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η γράφουσα αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει τον Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό Μ.Δ.Ε., υποψήφιο διδάκτορα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ., Γεώργιο Παναγόπουλο, καθώς και τους Διπλωματούχους Πολιτικούς Μηχανικούς, πρώην φοιτητές του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ., Μιχ. Μαρκουλάκη, Κων. Γεωργιάδη-Φίλικα και Γεώργ. Μακρή για τη συμβολή τους στην εργασία. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Athanassiadou, C.J., Kappos, A.J and Ziakos, K. (), Seismic Performance of Multi R/C Buildings Designed to the New Eurocode 8 (pren-998-), st FIB Symposium on Concrete Structures in Seismic Regions, Athens, Greece, CD-ROM Proceedings (8). Αθανασιάδου, Χ., Παναγόπουλος, Γ. και Μαρκουλάκης, Μ. (6), Παραμετρική μελέτη πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ελληνικούς Κανονισμούς με και χωρίς αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμότητας, 5 ο Ελληνικό Συνέδριο Σκυροδέματος, Αλεξανδρούπολη, Πρακτικά, Β, σελ. - και CD-ROM Proceedings. CEN (Comité Européen de Normalisation) (), Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance. Part I: General rules, seismic actions and rules for buildings (EN 998-). Fardis, M.N. and Panagiotakos, T. (997) Seismic design and response of bare and masonry-infilled reinforced concrete buildings. Part I: Bare structures, Journal of Earthquake Engineering, (), pp Kappos, A.J. and Athanassiadou, C.J. (997), Influence of ductility class on seismic performance of R/C structures designed to Eurocodes and 8, European Earthquake Engineering, XI(), pp. -6. Kappos, A.J. and Dymiotis, C. (). DRAIN-: A program for the inelastic time-history and seismic reliability analysis of -D structures, Heriot-Watt University, Edinburgh. Μωρέττη, Μ. και Παπαλοΐζου, Δ. (6), Σχεδιασμός κτιρίων με και χωρίς αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμότητας συγκριτική αξιολόγηση των δύο επιλύσεων (βάσει των ΕΑΚ- ΕΚΩΣ), 5 ο Ελληνικό Συνέδριο Σκυροδέματος, Αλεξανδρούπολη, CD-ROM Proceedings. Ο.Α.Σ.Π. & Σ.Π.Μ.Ε. (α), Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός (ΕΑΚ ). Ο.Α.Σ.Π. & Σ.Π.Μ.Ε. (β), Ελληνικός Κανονισμός Σκυροδέματος (ΕΚΩΣ ). Penelis, G.G. and Kappos, A.J. (997), Earthquake-resistant Concrete Structures, E & FN SPON (Chapman & Hall), London. 5

Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες 2 και 8

Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες 2 και 8 Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες και Χ.Ι. Αθανασιάδου Λέκτορας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. Κ. Πλάνου Πολιτικός Μηχανικός Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων (βάσει των ΕΑΚ-ΕΚΩΣ) Μ.Λ. Μωρέττη ρ. Πολιτικός Μηχανικός. ιδάσκουσα Παν. Θεσσαλίας.. Παπαλοϊζου

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί?

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί? Τι είναι σεισμός? Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα Πού γίνονται σεισμοί? h

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Π. Χρονόπουλος, Ν. Ζυγούρης, Τ. Παναγιωτάκος 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Φέρων Οργανισμός (ΦΟ) ενός κτιρίου, π.χ. από οπλισμένο σκυρόδεμα, είναι το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών H ανελαστική στατική ανάλυση (pushover) στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Επιτρεπόμενες μέθοδοι ανάλυσης στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ελαστικές μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τηλέμαχος Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ 1, Αντώνης Ι. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ 2, Βασίλης Κόλιας 3

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τηλέμαχος Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ 1, Αντώνης Ι. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ 2, Βασίλης Κόλιας 3 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1808 Αποτίμηση Σεισμικής Συμπεριφοράς και Ενίσχυση Συγκροτήματος επτά Κτιρίων Ωπλισμένου Σκυροδέματος με

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Σπυρίδων ΤΣΟΥΚΑΝΤΑΣ 1, Γεωργία ΚΡΕΜΜΥΔΑ 2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Σπυρίδων ΤΣΟΥΚΑΝΤΑΣ 1, Γεωργία ΚΡΕΜΜΥΔΑ 2 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1774 Ο ελληνικός κανονισμός προκατασκευής και συγκρίσεις με τις διατάξεις του EC8, οι οποίες αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ *

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * 1 η σειρά ΑΣΚΗΣΗ 1 Ζητείται ο έλεγχος σε κάμψη μιάς δοκού ορθογωνικής διατομής 250/600 (δηλ. Πλάτους 250 mm και ύψους 600 mm) για εντατικά μεγέθη: Md = 100 KNm Nd = 12 KN Προσδιορίστε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΕ / ΟΑΣΠ / ΣΠΜΕ ΑΘΗΝΑ, 31 αϊου 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 9: Έλεγχοι ασφάλειας Μ.Ν.Φαρδής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών Κεφάλαιο 9: Σκοπός Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ Εφαρμογή της μεθόδου Pushover κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. για τη διερεύνηση της επιρροής των τοιχοπληρώσεων σε υφιστάμενο κτίριο ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, ρ Παν. Πατρών Ειδ. ομοστατικός, ΕΜΠ Σχεδιασμός με βάση την Επιτελεστικότητα Ελάχιστες Απαιτήσεις 1. Ο Φορέας να αναλαμβάνει την

Διαβάστε περισσότερα

11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών

11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών ΠΠΜ 325: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ 11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών Εαρινό εξάμηνο 2015 Πέτρος Κωμοδρόμος komodromos@ucy.ac.cy http://www.eng.ucy.ac.cy/petros 1 Θέματα Εισαγωγή Μοντελοποίηση κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Ι. Κάππος 1, Α. Γεωργίου και Σ. Πάπιστα 2

Ανδρέας Ι. Κάππος 1, Α. Γεωργίου και Σ. Πάπιστα 2 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 29 Συγκριτικά αποτελέσματα αποτίμησης υφιστάμενης οικοδομής βάσει του ΚΑΝΕΠΕ με διαφορετικές παραδοχές δυσκαμψιών

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας I. ΚΑΠΠΟΣ 1, Κοσμάς Χ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ 2, Λεωνίδας Αλέξανδρος Σ. ΚΟΥΡΗΣ 3

Ανδρέας I. ΚΑΠΠΟΣ 1, Κοσμάς Χ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ 2, Λεωνίδας Αλέξανδρος Σ. ΚΟΥΡΗΣ 3 Διερεύνηση της Επιρροής της Μεθόδου Ανάλυσης στην Αποτίμηση και Ενίσχυση Κτιρίου Investigation of the Influence of Analysis Method in the Assessment and Strengthening of a Building Ανδρέας I. ΚΑΠΠΟΣ 1,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15 Περιεχόμενα Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5 1. Εισαγωγή... 15 1.1. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8... 15 1.2. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8 Μέρος 1... 16

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση Fespa 10 EC For Windows Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή & Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8

Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8 Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8 Α. ΑΒΔΕΛΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. Α. ΑΒΔΕΛΑΣ 1986: Οδηγίες Σχεδιασμού της ECCS (European Convention

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Κεφ.23 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Ο αντισεισμικός σχεδιασμός απαιτεί την εκ των προτέρων εκτίμηση των δυνάμεων που αναμένεται να δράσουν επάνω στην κατασκευή κατά τη διάρκεια της ζωής της

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός σχεδιασμός πλαισιακού κτιρίου Ο/Σ με βάση τις μετακινήσεις Displacement-based design of an R/C frame building

Αντισεισμικός σχεδιασμός πλαισιακού κτιρίου Ο/Σ με βάση τις μετακινήσεις Displacement-based design of an R/C frame building Αντισεισμικός σχεδιασμός πλαισιακού κτιρίου Ο/Σ με βάση τις μετακινήσεις Displacement-based design of an R/C frame building Ανδρέας Ι. ΚΑΠΠΟΣ 1, Σταυρούλα ΠΑΠΙΣΤΑ 2 Λέξεις κλειδιά: αντισεισμικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Σχεδιασμός κτηρίων σκυροδέματος Από τον ΕΑΚ στον EC-8 Καβάλα Μάρτιος 2011 Ε. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ μέλοςτης ΕπιτροπήςΣύνταξηςτου ΕΑΚ-2000 τηλ. 210-7721178 e-mail manolis@mail.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων 3.4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ 3.4.1 Γεωμετρικά στοιχεία [ΕΚΟΣ 18.4.2, 5] Ελάχιστες διαστάσεις διατομής (1) Σχήμα 3.12 Ελάχιστες διαστάσεις διατομής στύλων Περιορισμός θλιπτικής καταπόνησης υποστυλωμάτων υπό το σεισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΕ ΑΘΗΝΑ,, 16 εκεμβρίου 2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 9: Έλεγχοι ασφάλειας Μ.Ν.Φαρδής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών Κεφάλαιο 9: Σκοπός Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η σεισμική συμπεριφορά κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία εξαρτάται κυρίως από την ύπαρξη ή όχι οριζόντιου διαφράγματος. Σε κτίρια από φέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Στις μέρες μας επικρατεί η εντύπωση ότι ο συμβατικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ Άνθιμος Σ. Αναστασιάδης, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Τζανετής Ι. Βογιατζής, Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Α. Αναστασιάδης & Συνεργάτες- Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ταξινόμηση των δεικτών βλάβης για κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Περίληψη Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιαστούν

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 Παραδείγματα υπολογισμού και εφαρμογής ενίσχυσης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με τοιχώματα και πυρήνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΔΥΣΚΑΜΨΙΑΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΔΥΣΚΑΜΨΙΑΣ Ενίσχυση Υφιστάμενων Κατασκευών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα με Μεταλλικούς Συνδέσμους Δυσκαμψίας ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΔΥΣΚΑΜΨΙΑΣ ΤΣΑΜΠΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παραμετρική διερεύνηση της επιρροής της στάθμης αξιοπιστίας των δεδομένων στην αναλυτική αποτίμηση των κατασκευών

Παραμετρική διερεύνηση της επιρροής της στάθμης αξιοπιστίας των δεδομένων στην αναλυτική αποτίμηση των κατασκευών Παραμετρική διερεύνηση της επιρροής της στάθμης αξιοπιστίας των δεδομένων στην αναλυτική αποτίμηση των κατασκευών Α.Ι. Κάππος Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ Λ.Α. Σ. Κουρής Πολιτικός Μηχανικός-ΜΔΕ,

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις των δύο σεισμών

Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις των δύο σεισμών Τ Ε Ε Τ Κ Μ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2/7/2014 ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 2014 Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Ευρωκώδικας 8: Κεφάλαιο 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Θ. Σαλονικιός, Κύριος Ερευνητής ΙΤΣΑΚ Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισµολογίας & Αντισεισµικών Κατασκευών ΟΜΗ ΤΟΥ EN 1998-1:2004 1:2004 1. Γενικά 2. Απαιτήσεις Επιτελεστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7 Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια Κεφάλαιο 7 Διαφάνειες παρουσίασης εκπαιδευτικών σεμιναρίων Γεώργιος Πενέλης, ομότιμος καθηγητής Α.Π.Θ. Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση της σεισμικής συμπεριφοράς υφισταμένων και νέων κτιρίων Ω.Σ.

Αποτίμηση της σεισμικής συμπεριφοράς υφισταμένων και νέων κτιρίων Ω.Σ. 2011 Αποτίμηση της σεισμικής συμπεριφοράς υφισταμένων και νέων κτιρίων Ω.Σ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8» στον Ευρωκώδικα 8. Αναστάσιος Σέξτος. Επίκουρος Καθηγητής

Ημερίδα «Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8» στον Ευρωκώδικα 8. Αναστάσιος Σέξτος. Επίκουρος Καθηγητής Η μετάβαση από τον EAK2000 στον Ευρωκώδικα 8 Αναστάσιος Σέξτος Επίκουρος Καθηγητής asextos@civil.auth.gr Αγρίνιο, 2 Απριλίου 2011 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Στόχοι παρουσίασης η συνοπτική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Προγράμματος 3DR.STRAD σύμφωνα με το ΦΕΚ350Β (17/02/2016)

Χρήση του Προγράμματος 3DR.STRAD σύμφωνα με το ΦΕΚ350Β (17/02/2016) 3DR Engineering Software Ltd. Χρήση του Προγράμματος 3DR.STRAD σύμφωνα με το ΦΕΚ350Β (17/02/2016) Μάρτιος 2016 3DR Προγράμματα Μηχανικού Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι, Αθήνα Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ω.Σ. ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΚΑΛΑΒΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Παραδόσεις Θεωρίας. Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Παραδόσεις Θεωρίας. Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γιώργος Καρύδης Πολιτικός Μηχανικός, MSc-DIC Λέξεις κλειδιά: οπλισμός οριζοντίων αρμών, τοίχοι πληρώσεως,

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης ΖΑΡΑΡΗΣ 1, Μαρία ΚΑΡΑΒΕΖΥΡΟΓΛΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: ιατµητική αστοχία, Τοιχώµατα οπλισµένου σκυροδέµατος

Ιωάννης ΖΑΡΑΡΗΣ 1, Μαρία ΚΑΡΑΒΕΖΥΡΟΓΛΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: ιατµητική αστοχία, Τοιχώµατα οπλισµένου σκυροδέµατος Πειράµατα διατµητικής αντοχής πολύ κοντών αντισεισµικών τοιχωµάτων Experimental study on the shear strength of reinforced concrete very short shear walls Ιωάννης ΖΑΡΑΡΗΣ 1, Μαρία ΚΑΡΑΒΕΖΥΡΟΓΛΟΥ 2 Λέξεις

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Ευρωκώδικες Εγχειρίδιο αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 01 Version 1.0.3 Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Με το Fespa έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝ Η ΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝ Η ΣΕΩΣ 6155 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝ Η ΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 447 5 Μαρτίου 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συµπλήρωση της απόφασης έγκρισης του Ελληνικού Κανονισµού Οπλισµένου Σκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ Περίοδος επανάληψης σεισμού για πιανότητα υπέρβασης p του

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 2, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 3, Σεβαστή ΤΕΓΟΥ 4. Λέξεις κλειδιά: Κτίριο, Δοκός, Πλάκα, Τοίχωμα, Διάτρηση

Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 2, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 3, Σεβαστή ΤΕΓΟΥ 4. Λέξεις κλειδιά: Κτίριο, Δοκός, Πλάκα, Τοίχωμα, Διάτρηση 1 Συγκριτική αντισεισμική μελέτη πολυώροφης οικοδομής με και χωρίς δοκούς Comparison of the seismic behavior of a multi-storey flat slab R/C structure and a framed structure Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 8 Σχεδιασμός κτιρίων από σκυρόδεμα (Κεφ. 5)

Ευρωκώδικας 8 Σχεδιασμός κτιρίων από σκυρόδεμα (Κεφ. 5) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΕ/ΤΚM: ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 0, 1, 2, 8 Ευρωκώδικας 8 Σχεδιασμός κτιρίων από σκυρόδεμα (Κεφ. 5) Καθηγητής Α. Ι. Κάππος Τμήμα Πολιτ. Μηχανικών ΑΠΘ Θεσσαλονίκη, Μάιος 2010 1 2 Kατηγορίες πλαστιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ενότητα 9Α: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΑΚ, 2003) Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση με χαλύβδινα στοιχεία κτιρίων με ιστούς τηλεπικοινωνιών Strengthening of buildings with telecommunication masts using steel elements

Ενίσχυση με χαλύβδινα στοιχεία κτιρίων με ιστούς τηλεπικοινωνιών Strengthening of buildings with telecommunication masts using steel elements 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1798 Ενίσχυση με χαλύβδινα στοιχεία κτιρίων με ιστούς τηλεπικοινωνιών Strengthening of buildings with telecommunication

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΟΥΡΑΣ ΟΡΦΕΑΣ Περίληψη Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η αποτίμηση της σεισμικής

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Συμπεριφορά Κτιριακών Κατασκευών σε Σεισμική Δράση www.oasp.gr Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Μετά την εκδήλωση ενός καταστροφικού σεισμού Κλιμάκια μηχανικών των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΑΙΟΙ ΚΟΜΒΟΙ Ω.Σ. ΜΕ ΣΠΕΙΡΟΕΙ ΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥΣ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

ΑΚΡΑΙΟΙ ΚΟΜΒΟΙ Ω.Σ. ΜΕ ΣΠΕΙΡΟΕΙ ΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥΣ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΚΡΑΙΟΙ ΚΟΜΒΟΙ Ω.Σ. ΜΕ ΣΠΕΙΡΟΕΙ ΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥΣ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Χρ. Καραγιάννης Πολιτικός Μηχ. ΕΜΠ, ρ.μηχ., Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχ. ΠΘ Γ. Σιρκελής Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΠΘ Κ. Χαλιορής ρ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρόν κείμενο αναφέρονται: το κεφάλαιο 4 συνοπτικά και το κεφάλαιο 5 διεξοδικά.

Στο παρόν κείμενο αναφέρονται: το κεφάλαιο 4 συνοπτικά και το κεφάλαιο 5 διεξοδικά. Ευρωκώδικας 8 : Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μέρος 1: Γενικοί κανόνες, σεισμικές δράσεις και κανόνες για κτίρια Τα κεφάλαια του EC8-1 είναι: Κεφ. 1 Γενικά Κεφ. 2 Απαιτήσεις συμπεριφοράς και κριτήρια συμμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΚΑΟΡΟΦΟΥ ΣΥΜΜΙΚΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ. Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Δ.Π.Θ Ξάνθη, Ελλάς e-mail : mslgroup@civil.duth.

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΚΑΟΡΟΦΟΥ ΣΥΜΜΙΚΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ. Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Δ.Π.Θ Ξάνθη, Ελλάς e-mail : mslgroup@civil.duth. ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΚΑΟΡΟΦΟΥ ΣΥΜΜΙΚΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Καλλιόπη Δ. Στεφανάκη a, Χρίστος Ν. Κάλφας b, Δημήτριος Θ. Παχούμης c, Άννα Α. Μαρινοπούλου c a Υποψ. Διδ., MSc Πολιτικός Μηχανικός b Αναπλ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά... 2. 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2. 3. Ορισμός "ελαστικού" άξονα κτιρίου... 2. 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά... 2. 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2. 3. Ορισμός ελαστικού άξονα κτιρίου... 2. 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά... 2 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2 3. Ορισμός "ελαστικού" άξονα κτιρίου.... 2 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος.... 3 5. Στρεπτική ευαισθησία κτιρίου... 3 6. Εκκεντρότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύµµικτες πλάκες ονοµάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούντα από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο σκυρόδεµα. Η σύµµικτη µέθοδος κατασκευής πλακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ PILOTIS

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ PILOTIS ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ PILOTIS ΙΑΣΩΝ ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάστηκε μια πολυκατοικία του 1993 με pilotis και τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ- ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΜΗ- ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Βόλος 29-3/9 & 1/1 211 ΜΗ- ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Δάφνη Παντούσα, Msc, Υπ. Διδάκτωρ Ευριπίδης Μυστακίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 Περιεχ μενα Πρόλογος... 9 Πρόλογος 3 ης έκδοσης... 11 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 13 1.1 Γενικά Ιστορική αναδρομή... 13 1.2 Aρχές λειτουργίας ορισμοί... 20 Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 2.1 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟ.1 (2011)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟ.1 (2011) Τ.Ε. 01 - Προσομοίωση και παραδοχές FESPA SAP 2000 1.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟ.1 (2011) Προσομοίωση και παραδοχές FESPA - SAP 2000 Η παρούσα τεχνική έκθεση αναφέρεται στις παραδοχές και απλοποιήσεις που υιοθετούνται

Διαβάστε περισσότερα

Στατική και Σεισµική Ανάλυση

Στατική και Σεισµική Ανάλυση ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ από οπλισµένο σκυρόδεµα ΤΟΜΟΣ Β Στατική και Σεισµική Ανάλυση ISBN set 978-960-85506-6-7 ISBN τ. Β 978-960-85506-0-5 Copyright: Απόστολος

Διαβάστε περισσότερα

Θεμιστοκλής ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 1, Σταύρος ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 2, Φώτιος ΤΣΙΡΛΗΣ 3

Θεμιστοκλής ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 1, Σταύρος ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 2, Φώτιος ΤΣΙΡΛΗΣ 3 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2061 Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς παλαιών κτιρίων με Pilotis και δυνατότητες απλών ενισχύσεων Evaluation

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Δομική Μηχανική ΙΙΙ Χρ. Ζέρης Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο Μελετών και Εκτέλεσης έργων ΕΝ 10080 Χάλυβας οπλισμού Νοέμ. 2013 Χ. Ζέρης 2 ΕΚΩΣ, ΕΝ1992:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εισαγωγή. 3.2 Δοκοί υπό φορτία βαρύτητος E G P Q Q

ΔΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εισαγωγή. 3.2 Δοκοί υπό φορτία βαρύτητος E G P Q Q ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΟΚΟΙ 3.1 Εισαγωγή Στις κατασκευές οι δοκοί, όπως και όλα τα άλλα δομικά στοιχεία, αποτελούν ένα τμήμα του γενικότερου δομικού συνόλου στο οποίο συνυπάρχουν τα υποστυλώματα, οι δοκοί, οι πλάκες,

Διαβάστε περισσότερα

κανονισμών που αφορούν σε ειδικές περιπτώσεις

κανονισμών που αφορούν σε ειδικές περιπτώσεις ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΛΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ Τμήμα : γ

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ Κ. ΣΠΥΡΑΚΟΣ Καθηγητής Ε.Μ.Π. Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Μ.Ν.Φαρδής 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μ.Ν.Φαρδής 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1998-1:2004 - Ευρωκώδικας 8: «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Μέρος 1 Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές ράσεις, Κανόνες για Κτίρια 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Αντισεισμικός Σχεδιασμός φορέων συνδέεται

Διαβάστε περισσότερα

3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3.1 ΑΝΟΧΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ [ΕΚΟΣ 5.2] Ισχύουν μόνο για οικοδομικά έργα. Απαιτούνται ιδιαίτερες προδιαγραφές για μη οικοδομικά έργα l: Ονομαστική τιμή διάστασης Δl: Επιτρεπόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΣΙΛΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ SEISMIC BEHAVIOR AND RETROFIT OF SILOS AT A PORT ABSTRACT

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΣΙΛΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ SEISMIC BEHAVIOR AND RETROFIT OF SILOS AT A PORT ABSTRACT ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΣΙΛΟ Κων/νος Σπυράκος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία εξετάζεται η μη γραμμική,

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ 1, Γεώργιος ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ 2, Ιωάννης ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 3, Κωνσταντίνος ΛΙΟΝΤΟΣ 4

Βασίλειος ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ 1, Γεώργιος ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ 2, Ιωάννης ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 3, Κωνσταντίνος ΛΙΟΝΤΟΣ 4 Σεισμική Αποτίμηση του Γ.Ν.Π. "Ο Άγιος Ανδρέας" και προτάσεις Προσεισμικών Επεμβάσεων με βάση την Επιτελεστικότητα Performance-based Seismic Evaluation and Retrofit: General Hospital of Patras "Agios Andreas"

Διαβάστε περισσότερα

Κρίστης Ζ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 1, Μιχάλης ΠΗΤΤΑΣ 2, Νικόλας ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 3. Λέξεις κλειδιά: Σεισμική Επάρκεια, Ευρωκώδικας 8 μέρος 3, Ενίσχυση κτιρίων

Κρίστης Ζ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 1, Μιχάλης ΠΗΤΤΑΣ 2, Νικόλας ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 3. Λέξεις κλειδιά: Σεισμική Επάρκεια, Ευρωκώδικας 8 μέρος 3, Ενίσχυση κτιρίων Αποτίμηση της σεισμικής επάρκειας και πρόταση ενίσχυσης κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα με βάση το μέρος 3 του Ευρωκώδικα 8 Seismic Performance Assessment and Proposal for Retrofitting of a RC Building

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο της μελέτης απετέλεσε η αποτίμηση της στατικής επάρκειας του φέροντος οργανισμού του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Γλυφάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ. καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστημίου Πατρών

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ. καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστημίου Πατρών Ημερίδα: Αποτίμηση και Επεμβάσεις σε Κτίρια από Οπλισμένο Σκυρόδεμα & Τοιχοποιίες ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ, ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 8-3, ΤΟΝ ΚΑΝ.ΕΠΕ., ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΔΕΤ καθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Από την Τεκμηρίωση έως τον λεπτομερή Σχεδιασμό Επεμβάσεων περιπτώσεις εφαρμογής

Από την Τεκμηρίωση έως τον λεπτομερή Σχεδιασμό Επεμβάσεων περιπτώσεις εφαρμογής Από την Τεκμηρίωση έως τον λεπτομερή Σχεδιασμό Επεμβάσεων περιπτώσεις εφαρμογής Βασίλης Μπαρδάκης, πολιτικός μηχανικός, Δρ πρόεδρος Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος περίπτωση σχολικού συγκροτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΟΦΗΣ» ΣΤΗΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΤΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΟΦΗΣ» ΣΤΗΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 21o ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2015 ΠΑΤΡΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΤΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΟΦΗΣ» ΣΤΗΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΜΠ ΡΙΚΟΜΕΞ (1999) ΤΟ «ΜΟΝΩΡΟΦΟ ΜΕ ΣΤΡΟΦΗ» ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αικατερίνη ΒΟΥΤΣΑ 1, Ελένη ΚΟΥΤΑΝΤΟΥ 2, Κοσμάς ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ 3. Λέξεις κλειδιά: Ενίσχυση κτιρίου, Στάθμη επιτελεστικότητας, ΚΑΝΕΠΕ

Αικατερίνη ΒΟΥΤΣΑ 1, Ελένη ΚΟΥΤΑΝΤΟΥ 2, Κοσμάς ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ 3. Λέξεις κλειδιά: Ενίσχυση κτιρίου, Στάθμη επιτελεστικότητας, ΚΑΝΕΠΕ Οι ανάγκες ενίσχυσης υφισταμένου σχολικού κτιρίου οπλισμένου σκυροδέματος ως συνάρτηση της στάθμης επιτελεστικότητας κατά ΚΑΝΕΠΕ Strengthening needs of an existing R/C school building as a function of

Διαβάστε περισσότερα

Στατική και αντισεισμική ενίσχυση του ξενοδοχείου Metropol Palace στο Βελιγράδι Structural upgrading of Hotel Metropole Palace in Belgrade

Στατική και αντισεισμική ενίσχυση του ξενοδοχείου Metropol Palace στο Βελιγράδι Structural upgrading of Hotel Metropole Palace in Belgrade 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1945 Στατική και αντισεισμική ενίσχυση του ξενοδοχείου Metropol Palace στο Βελιγράδι Structural upgrading

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΟΛΥΩΡΟΦΩΝ ΠΛΑΙΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΟΛΥΩΡΟΦΩΝ ΠΛΑΙΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Σύγκριση Σεισμικής Συμπεριφοράς Πολυώροφων Πλαισιακών Κτιρίων Βάσει Των Ισχυόντων Κανονισμών ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΟΛΥΩΡΟΦΩΝ ΠΛΑΙΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΟΡΟΜΠΛΙΑ ΣΟΦΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

W H W H. 3=1.5εW. F =εw 2. F =0.5 εw. Παράδειγμα 6: Ικανοτικός Σχεδιασμός δοκών, υποστυλωμάτων και πεδίλων

W H W H. 3=1.5εW. F =εw 2. F =0.5 εw. Παράδειγμα 6: Ικανοτικός Σχεδιασμός δοκών, υποστυλωμάτων και πεδίλων 1 Παράδειγμα 6: Ικανοτικός Σχεδιασμός δοκών, υποστυλωμάτων και πεδίλων F 3=1.5εW W H F =εw W F =0.5 εw 1 Υ4 Δ1 Υ Δ1 W H Υ3 Υ1 H Π L L To τριώροφο επίπεδο πλαίσιο του σχήματος έχει (θεωρητικό) ύψος ορόφου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΒΛΗΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΗ ΒΛΗΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Χρήση Βλήτρων και Αγκυρίων στις Επεμβάσεις ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΗ ΒΛΗΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΙΨΗ Σκοπός της εργασίας είναι η εύρεση της ακριβούς θέσης που πρέπει να πακτωθεί ένα ή πολλά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαδοχικές φάσεις όλων των οικοδομικών εργασιών που συνιστούν το φέροντα οργανισμό (σκελετό) μιας πολυώροφης κατασκευής

Οι διαδοχικές φάσεις όλων των οικοδομικών εργασιών που συνιστούν το φέροντα οργανισμό (σκελετό) μιας πολυώροφης κατασκευής Οι διαδοχικές φάσεις όλων των οικοδομικών εργασιών που συνιστούν το φέροντα οργανισμό (σκελετό) μιας πολυώροφης κατασκευής Φάσεις κατασκευής κτιριακού έργου 1. Καθαρισμός του οικοπέδου από δένδρα, βράχους,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α Ν Ω Τ Α Τ Ο Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Δ Ρ Υ Μ Α Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Σ Χ Ο Λ Η Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΝΔΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΝΔΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΝΔΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΚΟΛΛΑΤΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ Περίληψη Ο μηχανικός καλείται συχνά να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα που παρουσιάζουν βλάβες και

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. A.Γ. Παπαχρηστίδης 1, Γ.Ν. Βαδαλούκας 2, Κ.Ε. Όλγα 3, Β.Ι. Σόγιακας 4

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. A.Γ. Παπαχρηστίδης 1, Γ.Ν. Βαδαλούκας 2, Κ.Ε. Όλγα 3, Β.Ι. Σόγιακας 4 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2083 Αξιολόγηση επένδυσης στην επιλογή της πιθανότητας υπέρβασης σεισμικών επιταχύνσεων εδάφους σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα