«ΑΤΞΗΗ ΔΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ ΕΕΛ ΡΟΔΟΤ, ΑΓΩΓΟ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΤ - ΑΦΑΝΣΟΤ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΚΟΛΤΜΠΙΩΝ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΑΤΞΗΗ ΔΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ ΕΕΛ ΡΟΔΟΤ, ΑΓΩΓΟ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΤ - ΑΦΑΝΣΟΤ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΚΟΛΤΜΠΙΩΝ»"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΓΗΜΟΤ ΡΟΓΟΤ ΓΔΤΑΡ ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (Δ..Π.Α.) ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ: ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΓΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΚΩΓ. 02) ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ: ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΤΓΑΣΟ (ΛΤΜΑΣΑ- ΚΩΓ. 46) ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ Σαμείο υνοχής ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΔΡΓΟ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΔΙΣΑΙ ΑΠΟ: - ΣΑΜΔΙΟ ΤΝΟΥΗ - ΔΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ - ΠΟΡΟΤ ΓΔΤΑΡ ΠΡΑΞΗ : «ΑΤΞΗΗ ΔΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ ΕΕΛ ΡΟΔΟΤ, ΑΓΩΓΟ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΤ - ΑΦΑΝΣΟΤ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΚΟΛΤΜΠΙΩΝ» Σ Δ Τ Υ Ο 3 Φ Α Κ Δ Λ Ο Δ Ρ Γ Ο Τ & Τ Π Ο Λ Ο Γ Ι Μ Ο Π Ρ Ο Δ Κ Σ Ι Μ Ω Μ Δ Ν Η Α Μ Ο Ι Β Η Γ ι α η η ν Δ π ι λ ο γ ή Α ν α δ ό σ ο ς Δ κ π ό ν η ζ η ρ η η ρ Μ ε λ έ η η ρ : «Π Ρ Ο Μ Δ Λ Δ Σ Η Α Τ Ξ Η Η Γ Τ Ν Α Μ Ι Κ Ο Σ Η Σ Α Δ Δ Λ Ρ Ο Γ Ο Τ» μ ε δ η μ ό ζ ι ο δ ι α γ ω ν ι ζ μ ό μ ε α ν ο ι σ η ή δ ι α δ ι κ α ζ ί α ( Α π ι θ. Π π ο κ ή π ς ξ η ρ / ) Απόθαζη Ένηαξηρ : Νηθ / Κωδικόρ Ο.Π..: Δνάπιθμορ : 2012ΠΔ ηεο ΠΑΔ 0758 Κπιηήπιο Δπιλογήρ: Πποεκηιμώμενη Αμοιβή σωπίρ ΦΠΑ: Πποεκηιμώμενη Αμοιβή με ΦΠΑ 23 %: Υπονική διάπκεια: Ππκθεξφηεξε πξνζθνξά Δμαθφζηεο εβδνκήληα δχν ρηιηάδεο εθαηφλ ελελήληα ηέζζεξα επξψ θαη δέθα επηά ιεπηά ( ,17 ) Νρηαθφζηεο είθνζη έμη ρηιηάδεο επηαθφζηα ελελήληα νρηψ επξψ θαη νγδφληα ηξία ιεπηά ( ,83 ) Νρηψ (8) κήλεο. ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Ημεπομηνία Ημέπα Ώπα Ημ. / Μην/ Δηορ Δβδομάδαρ 07 / 02 / 2013 Πέμπηη 10:00 ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ηα γπαθεία ηηρ ΓΔΤΑΡ 2ν ΣΙΚ ΙΔΩΦ. ΟΝΓΝ-ΙΗΛΓΝ, Ρ.Θ ΟΝΓΝΠ ΡΖΙ: ΦΑΜ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ απνζηνιήο γηα δεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ Απνζηνιήο γηα δεκνζίεπζε ζην ΦΔΘ (Ρ.Γ.Γ.Π) ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ δεκνζίεπζεο ζηηο Διιεληθέο Δθεκεξίδεο 14 / 12 / / 12 / / 12 / 2012

2 ΠΡΑΞΗ : «ΑΤΞΗΗ ΔΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ ΕΕΛ ΡΟΔΟΤ, ΑΓΩΓΟ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΤ - ΑΦΑΝΣΟΤ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΚΟΛΤΜΠΙΩΝ» Σ Δ Τ Υ Ο 3 Φ Α Κ Δ Λ Ο Δ Ρ Γ Ο Τ & Τ Π Ο Λ Ο Γ Ι Μ Ο Π Ρ Ο Δ Κ Σ Ι Μ Ω Μ Δ Ν Η Α Μ Ο Ι Β Η Σύπορ Α (Για μελέηερ πος αναηίθενηαι καηά ηο άπθπο 7 ηος Ν.3316/05) Γ ι α η η ν Δ π ι λ ο γ ή Α ν α δ ό σ ο ς Δ κ π ό ν η ζ η ρ η η ρ Μ ε λ έ η η ρ «Π Ρ Ο Μ Δ Λ Δ Σ Η Α Τ Ξ Η Η Γ Τ Ν Α Μ Ι Κ Ο Σ Η Σ Α Δ Δ Λ Ρ Ο Γ Ο Τ» ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ : Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α. - Δνάπιθμορ 2012Δ ηηρ ΑΔ 0758 / Σαμείο ςνοσήρ - Δθνικοί Πόποι και Ίδιοι Πόποι Ππλνιηθφ Ξνζφ εςπώ (με ΦΠΑ ) Πποϊζηαμένη Απσή: ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΓΔΑΟ Γιεςθύνοςζα Τπηπεζία: ΓΗΔΘΛΠΖ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ & ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΩΛ ΓΔΑΟ Πποεκηιμώμενη Αμοιβή σωπίρ ΦΠΑ: Δμαθφζηεο εβδνκήληα δχν ρηιηάδεο δέθα επηά ιεπηά ( ,17 ) εθαηφλ ελελήληα ηέζζεξα επξψ θαη Πποεκηιμώμενη Αμοιβή με ΦΠΑ 23 %: Νρηαθφζηεο είθνζη έμη ρηιηάδεο επηαθφζηα ελελήληα νρηψ επξψ θαη νγδφληα ηξία ιεπηά ( ,83 ) ΔΕΤΑΡ ΦΑΚΕΛΟ ΕΡΓΟΤ - ςελ. 2/28

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΠΡΟΫΠΑΡΥΟΤΔ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΩΝ Τθιζηάμενα έπγα ΕΕΛ Ρόδος Νέα έπγα επέκηαζηρ αναβάθμιζηρ ΕΕΛ Ρόδος ΠΟΟΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΔΡΓΩΝ ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΩΝ ΜΔΛΔΣΩΝ ΚΑΙ ΣΑΓΙΑ ΠΟΤ ΘΑ ΔΚΠΟΝΗΘΟΤΝ ΙΥΤΟΤΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ - ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΔΛΔΣΗ ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΓΩΓΗ ΠΡΟΔΚΣΙΜΗΗ ΑΜΟΙΒΗ Τδπαςλικά έπγα Ηλεκηπομησανολογικά έπγα Λειηοςπγικόρ σεδιαζμόρ Πεπιβαλλονηικέρ μελέηερ Σοπογπαθικέρ μελέηερ Γεωηεσνικέρ μελέηερ Άπθπο ΓΕΝ.6Α Αμοιβή ζύνηαξηρ μελέηηρ ΑΤ ΦΑΤ ςγκενηπωηικόρ Πίνακαρ Αμοιβών ζηαδίων μελέηηρ ανά καηηγοπία ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ & ΣΑΞΔΙ ΠΣΤΥΙΩΝ ΔΕΤΑΡ ΦΑΚΕΛΟ ΕΡΓΟΤ - ςελ. 3/28

4 1. ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ 1.1. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ Ρν αληηθείκελν ηεο κειέηεο αθνξά ζηελ επέθηαζε αλαβάζκηζε ηεο πθηζηάκελεο ΔΔΙ Οφδνπ, ψζηε λα θαιχπηνληαη επηπιένλ η.θ. Ζ αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο ηεο ΔΔΙ Οφδνπ είλαη απαξαίηεηε ιφγσ : 1. ηεο αχμεζεο ηνπ απνρεηεπφκελνπ πιεζπζκνχ ζηηο ήδε εμππεξεηνχκελεο απφ ηε κνλάδα πεξηνρέο, 2. ηεο ζχλδεζεο ζηε κνλάδα ησλ Γεκνηηθψλ Θνηλνηήησλ Αθάληνπ θαη Αξραγγέινπ θαζψο θαη ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηνρήο ησλ Θνιπκπίσλ ΠΡΟΫΠΑΡΥΟΤΔ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ Ρα ζρεηηθά κε ην έξγν δηαζέζηκα ζηνηρεία θαη κειέηεο είλαη ηα αθφινπζα : 1. Νη «φπσο θαηαζθεπάζηεθε» κειέηεο ησλ πθηζηάκελσλ έξγσλ ηεο ΔΔΙ Οφδνπ. 2. Ζ κειέηε «ΔΜΠΔΙΡΟΓΝΩΜΟΤΝΗ ΦΔΡΟΤΑ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΓΗΜΟΤ ΡΟΓΙΩΝ» ΡΝ Δ..Ρ. / Δ.Κ.Ξ. (2008). 3. Ζ ΘΑ «Αλαλέσζε, ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ όξσλ: 1. Γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ηνπ Γήκνπ Ρόδνπ, πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή Βόδη ηεο λήζνπ Ρόδνπ ηνπ Ννκνύ Γσδεθαλήζνπ, 2. Γηα ηνλ αγσγό κεηαθνξάο ησλ ιπκάησλ ησλ Γήκσλ Αξραγγέινπ θαη Αθάληνπ θαη ηνλ Κεληξηθό απνρεηεπηηθό αγσγό θαη ηα αληιηνζηάζηα ηνπ Γήκνπ Καιιηζέαο, πνπ νδεγνύλ ηα ιύκαηα ζηηο Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ ηεο Ρόδνπ» (ΔΞΔ / Α.Ξ. νηθ / ). Νη παξαπάλσ κειέηεο θαη ζηνηρεία βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζηα γξαθεία ηεο ΓΔΑ Οφδνπ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΩΝ Τθιζηάμενα έπγα ΔΔΛ Ρόδος Ζ δπλακηθφηεηα θαη ηα δεδνκέλα ζρεδηαζκνχ ηεο πθηζηάκελεο ΔΔΙ Οφδνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί : Πίνακαρ 1 : Ξαξνρέο θαη ξππαληηθά θνξηία ζρεδηαζκνχ ηεο πθηζηάκελεο ΔΔΙ Οφδνπ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ Μ.Μ. ΥΔΙΜΩΝΑ ΘΔΡΟ ΔΜΞΖΟΔΡΝΚΔΛΝΠ ΞΙΖΘΠΚΝΠ Η.Θ ΚΔΠΖ ΖΚΔΟΖΠΗΑ ΞΑΟΝΣΖ ΑΘΑΘΑΟΡΩΛ m 3 /d ΚΔΠΖ ΖΚΔΟΖΠΗΑ ΞΑΟΝΣΖ ΒΝΘΟΝΙΚΑΡΩΛ m 3 /d BOD 5 mg/l ΑΗΩΟΝΚΔΛΑ ΠΡΔΟΔΑ mg/l ΝΙΗΘΝ ΑΕΩΡΝ mg/l ΦΩΠΦΝΟΝΠ mg/l ΔΕΤΑΡ ΦΑΚΕΛΟ ΕΡΓΟΤ - ςελ. 4/28

5 Ζ κνλάδα ζήκεξα εμππεξεηεί: ηηο νηθηζηηθέο πεξηνρέο & ηα ελνηθηαδφκελα δσκάηηα ηεο Γεκνηηθήο Θνηλφηεηαο Οφδνπ ηα μελνδνρεία ηεο Γεκνηηθήο Θνηλφηεηαο Οφδνπ ηε Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Ηαιπζνχ ηηο νηθηζηηθέο πεξηνρέο & ηα ελνηθηαδφκελα δσκάηηα ηεο Γεκνηηθήο Θνηλφηεηαο Θνζθηλνχο ηα μελνδνρεία ηεο Γεκνηηθήο Θνηλφηεηαο Θνζθηλνχο ηε Γεκνηηθή Θνηλφηεηαο Θαιπζηψλ πνπ πεξηιακβάλεη ηηο Θαιπζηέο θαη ην Φαιεξάθη Ζ κέζνδνο επεμεξγαζίαο πνπ έρεη εθαξκνζηεί είλαη ηεο ελεξγνχ ηιχνο κε ηαπηφρξνλε ληηξνπνίεζε / απνληηξνπνίεζε. Ζ εγθαηάζηαζε πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηάδηα επεμεξγαζίαο / επηκέξνπο θχξηεο κνλάδεο: Φξεάηην άθημεο Κνλάδα Ξξνθαηαξθηηθήο επεμεξγαζίαο : - Δζράξσζε - Αληιηνζηάζην αλχςσζεο - Ιεπηνεζράξσζε - Δμάκκσζε Ιηπνζπιινγή - Θεληξηθφο αγσγφο παξάθακςεο (by pass) - Κέηξεζε παξνρήο - Κνλάδα ππνδνρήο θαη επεμεξγαζίαο εμηζνξξφπεζεο βνζξνιπκάησλ Κνλάδα πξσηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο : - Γεμακελέο πξσηνβάζκηαο θαζίδεζεο - Αληιηνζηάζην αλχςσζεο Κνλάδα βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο (2 αλεμάξηεηεο γξακκέο επεμεξγαζίαο) : - Γεμακελέο αεξηζκνχ γηα πιήξε ληηξνπνίεζε - Αλνμηθέο δεμακελέο βηνινγηθήο απνκάθξπλζεο αδψηνπ (απνληηξνπνίεζε) - Γεμακελέο Θαζίδεζεο Κνλάδα ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο : - Φίιηξαλζε κε ακκφθηιηξα γηα ρξήζε λεξνχ ζηελ εγθαηάζηαζε Κνλάδα απνιχκαλζεο : - Σισξίσζε Κνλάδα επεμεξγαζίαο ιάζπεο : - Ξάρπλζε κε βαξχηεηα θαη κεραληθά κέζα - Αλαεξφβηα ρψλεπζε - Αθπδάησζε κε κεραληθά κέζα Ζ πνηφηεηα εθξνήο, ζχκθσλα κε ηνπο Ξεξηβαιινληηθνχο Όξνπο, είλαη ε αθφινπζε : Πίνακαρ 2 : Ξνηφηεηα εθξνήο επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο Ξ.Ν. Παπάμεηπορ Μ.Μ. Μέγεθορ Νιηθφ BOD 5 mg/l 25 COD mg/l 125 Αησξνχκελα ζηεξεά, SS mg/l 35 Θαζηδάλνληα ζηεξεά εληφο 2 σξψλ ζε θψλν Imhoff ml/l < 0,3 Aκκσληαθφ άδσην mg/l 2 ΔΕΤΑΡ ΦΑΚΕΛΟ ΕΡΓΟΤ - ςελ. 5/28

6 Παπάμεηπορ Μ.Μ. Μέγεθορ Ιίπε - Έιαηα mg/l 0,1 Δπηπιένληα ζηεξεά 0,0 Γηαιπκέλν νμπγφλν mg/l 5,0 Ρα επεμεξγαζκέλα ιχκαηα δηαηίζεληαη κε ππνζαιάζζην αγσγφ ζηελ πεξηνρή ηνπ Αθξσηεξίνπ Βφδη Νέα έπγα επέκηαζηρ αναβάθμιζηρ ΔΔΛ Ρόδος Ζ δπλακηθφηεηα ησλ έξγσλ επέθηαζεο ζα θαιχπηεη πξφζζεην ηζνδχλακν πιεζπζκφ ηεο ηάμεσο ησλ η.θ. Ρα λέα έξγα επέθηαζεο ζα ρσξνζεηεζνχλ εληφο ηνπ δηαζέζηκνπ γεπέδνπ ηεο πθηζηάκελεο ΔΔΙ, ν νπνίνο είλαη ελ γέλεη πεξηνξηζκέλνο. Γηα ηα λέα έξγα ζα δηεξεπλεζνχλ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ηερληθέο ιχζεηο θαη επηινγέο, νη νπνίεο ζα ιακβάλνπλ ππφςε ηνλ πεξηνξηζκέλν δηαζέζηκν ρψξν γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ απηψλ, ηελ εμαζθάιηζε ηεο πςειήο πνηφηεηαο εθξνήο ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ ζε ζπκθσλία κε ηνπο Ξεξηβαιινληηθνχο Όξνπο ηνπ έξγνπ (νη νπνίνη ζα αλαλεσζνχλ / ηξνπνπνηεζνχλ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο), θαζψο θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο απξφζθνπηεο θαηαζθεπήο ησλ λέσλ έξγσλ, ρσξίο ηεο δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο πθηζηάκελεο εγθαηάζηαζεο. Ρα πξνβιεπφκελα θχξηα έξγα επέθηαζεο ή/θαη αλαβάζκηζεο, είλαη ηα αθφινπζα: Έξγα Ξξνεπεμεξγαζίαο Ξξσηνβάζκηα επεμεξγαζία Βηνινγηθή επεμεξγαζία Απνιχκαλζε Έξγα επεμεξγαζίαο ιάζπεο Βνεζεηηθά έξγα έξγα εμππεξέηεζεο εγθαηάζηαζεο Απαξαίηεηα έξγα ψζηε ηα φξηα εθξνήο ηεο Κνλάδαο Δπεμεξγαζίαο Βνζξνιπκάησλ λα ελαξκνλίδνληαη κε ηα φξηα εθξνήο ηεο Κνλάδαο Δπεμεξγαζίαο Αζηηθψλ Ιπκάησλ, ζχκθσλα κε ηνλ φξν 4.3. ησλ Ξεξηβαιινληηθψλ Όξσλ Ζ πνηφηεηα εθξνήο ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ ζα θαζνξηζηεί ζην πιαίζην ηεο αλαλέσζεο θαη ηξνπνπνίεζεο ησλ Ξεξηβαιινληηθψλ Όξσλ ηνπ έξγνπ πνπ ζα πινπνηεζνχλ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη πξνβιέπεηαη λα είλαη αληίζηνηρε κε ηελ αλαθεξφκελε ζηνλ σο άλσ Ξίλαθα ΠΟΟΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΔΡΓΩΝ Πίνακαρ 3 : Ξνζνηηθά ζηνηρεία θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ έξγνπ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΞΔΘΡΑΠΖ ΔΔΙ ΟΝΓΝ Μ.Μ. ΗΠΝΓΛΑΚΝΠ ΘΑΡΝΗΘΝΠ (Η.Θ.) ΓΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ ΔΡΓΩΝ ΔΠΔΚΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ ΔΡΓΩΝ ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΔΠΔΚΣΑΗ ΔΕΤΑΡ ΦΑΚΕΛΟ ΕΡΓΟΤ - ςελ. 6/28

7 2. ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Όπσο πξναλαθέξζεθε, ηα έξγα επέθηαζεο ηεο ΔΔΙ πνπ εληάζζνληαη ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο, ζα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο ιπκάησλ : ηνπ πξφζζεηνπ απνρεηεπφκελνπ πιεζπζκνχ ησλ ήδε εμππεξεηνχκελσλ πεξηνρψλ ησλ Γεκνηηθψλ Θνηλνηήησλ Αθάληνπ θαη Αξραγγέινπ θαζψο θαη ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηνρήο ησλ Θνιπκπίσλ Πηηο ήδε εμππεξεηνχκελεο πεξηνρέο ν πιεζπζκφο έρεη απμεζεί ρσξίο λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα απφ ηελ πθηζηάκελε ΔΔΙ λα θαιχςεη ηηο απμεκέλεο αλάγθεο φζνλ αθνξά ζηελ επεμεξγαζία ησλ παξαγφκελσλ ιπκάησλ. Νη νηθηζκνί Αθάληνπ θαη Αξραγγέινπ έρνπλ νινθιεξσκέλα δίθηπα αθαζάξησλ, ελψ έρεη νινθιεξσζεί επίζεο ην κεγαιχηεξν ηκήκα ησλ ηδησηηθψλ ζπλδέζεσλ, ρσξίο φκσο λα ππάξρεη ηειηθφο απνδέθηεο. Νη νηθηζκνί απνηεινχλ νηθηζκνχο Κε βάζε ηελ Νδεγία 91/271 (φπσο ελζσκαηψζεθε ζην εζληθφ δίθαην ηεο ρψξαο κε ηελ ΘΑ 5673/400/97) νη νηθηζκνί Αθάληνπ θαη Αξραγγέινπ εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία νηθηζκψλ Ξξνηεξαηφηεηαο Γ, ε νπνία πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο νηθηζκνχο κε ηζνδχλακν πιεζπζκφ άλσ ησλ η.θ. κε πξνζεζκία νινθιήξσζεο ησλ έξγσλ ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ηελ 31/12/2005. Ν νηθηζκφο ησλ Θνιπκπίσλ, βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 6 ρηιηνκέηξσλ λφηηα ηεο Αθάληνπ. Δίλαη θπξίσο ηνπξηζηηθή πεξηνρή κε πνιιά θαηαιχκαηα θαη θέληξα δηαζθεδάζεσο. Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζέξνπο ηα Θνιχκπηα θαζεκεξηλά ζπγθεληξψλνπλ πεξίπνπ επηζθέπηεο. Ρα Θνιχκπηα ζήκεξα δελ δηαζέηνπλ εγθαηαζηάζεηο γηα ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ παξαγφκελσλ ιπκάησλ. Ζ πξναλαθεξζείζα θαηάζηαζε δεκηνπξγεί ζνβαξά πξνβιήκαηα ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη θπξίσο θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία ηνπ πιεζπζκνχ. Ρα πξνβιήκαηα γίλνληαη πην έληνλα κε ηελ πξνζέιεπζε κεγάινπ αξηζκνχ ηνπξηζηψλ θαηά ηελ ζεξηλή πεξίνδν. Πχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ηα πξνβιεπφκελα έξγα επέθηαζεο / αλαβάζκηζεο ηεο πθηζηάκελεο ΔΔΙ Οφδνπ γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ αθαζάξησλ ησλ νηθηζκψλ απηψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πινπνίεζε ησλ ππνιεηπφκελσλ έξγσλ ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ησλ αθαζάξησλ ζηελ ΔΔΙ, ζα απνηειέζνπλ έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο ησλ ιπκάησλ ζεκαληηθψλ ηνπξηζηηθψλ νηθηζκψλ ηεο λήζνπ Οφδνπ, εμαζθαιίδνληαο ηαπηφρξνλα ηελ πξνζηαζία ηεο Γεκφζηαο γείαο. 3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΩΝ ΜΔΛΔΣΩΝ 3.1. ΚΑΙ ΣΑΓΙΑ ΠΟΤ ΘΑ ΔΚΠΟΝΗΘΟΤΝ Πην ζςμβαηικό ανηικείμενο ηεο πξνο εθπφλεζε κειέηεο, πεξηιακβάλνληαη νη θάησζη επί κέξνπο κειέηεο: Ζ δξαπιηθή κειέηε ηεο επέθηαζεο ηεο ΔΔΙ. Ζ Ζιεθηξνκεραλνινγηθή κειέηε ηεο επέθηαζεο ηεο ΔΔΙ. Ζ Σεκηθνηερληθή κειέηε ηεο επέθηαζεο ηεο ΔΔΙ. Ζ ζχληαμε ησλ ΠΑ ΦΑ. Θα ζπλαρζεί αλά θαηεγνξία κειέηεο, κε βάζε ηα νξηδφκελα ζην Ξ.Γ.305/96 θαη ηα εθάζηνηε ηζρχνληα. Ζ Ρνπνγξαθηθή κειέηε. Πην πιαίζην απηήο ζα εθπνλεζνχλ νη απαηηνχκελεο ηνπνγξαθηθέο κειέηεο θαη εξγαζίεο γηα ηελ απνηχπσζε ηνπ γεπέδνπ ησλ έξγσλ, ήηνη Ρξηγσληζκνί, ΔΕΤΑΡ ΦΑΚΕΛΟ ΕΡΓΟΤ - ςελ. 7/28

8 Ξνιπγσλνκεηξίεο, Δπίγεηεο ηνπνγξαθηθέο απνηππψζεηο αδφκεησλ εθηάζεσλ θαη Δπίγεηεο ηνπνγξαθηθέο απνηππψζεηο δνκεκέλσλ εθηάζεσλ. Ζ Γεσηερληθή Κειέηε θαη Έξεπλα. Πην πιαίζην απηήο ζα εθπνλεζεί ην ζχλνιν ησλ γεσηερληθψλ εξεπλψλ (ππαίζξνπ θαη εξγαζηεξίνπ) πνπ απαηηνχληαη γηα ηε κειέηε ησλ λέσλ έξγσλ, ήηνη νη γεσηερληθέο έξεπλεο (Γεσηξήζεηο), νη εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο θαη ε έθζεζε αμηνιφγεζεο ησλ γεσηερληθψλ εξεπλψλ. Νη απαηηνχκελεο Ξεξηβαιινληηθέο κειέηεο: - Αληηθείκελν ηεο πεξηβαιινληηθήο κειέηεο ζα είλαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο έγθξηζεο Ξεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (ΑΔΞΝ). Πχκθσλα κε ην Λφκν 4014/2011 «Ξεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ξχζκηζε απζαηξέησλ ζε ζπλάξηεζε κε δεκηνπξγία πεξηβαιινληηθνχ ηζνδπγίνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο» θαζψο θαη ηελ κε Α.Ξ.1958/ /ΦΔΘ 21/Β/2012 «Θαηάηαμε Γεκνζίσλ θαη Ηδησηηθψλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ», ην ππφ κειέηε έξγν θαηαηάζζεηαη ζηελ 4 ε Νκάδα «Ππζηήκαηα Ξεξηβαιινληηθψλ πνδνκψλ» θαη ζηελ πνθαηεγνξία Α1 «Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο Αζηηθψλ ιπκάησλ (πφιεσλ θαη νηθηζκψλ) κε δηάζεζε επεμεξγαζκέλσλ πγξψλ ζε επηθαλεηαθφ πδάηηλν απνδέθηε ή ηε ζάιαζζα (Ξ> θαη.). - Κε βάζε ην Λφκν 4014/2011, ε δηαδηθαζία ηξνπνπνίεζεο ΑΔΞΝ πεξηγξάθεηαη ζην Άξζξν 6 ελψ ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ Άξζξνπ 11 πεξηγξάθνληαη ηα πεξηερφκελα ηνπ αληίζηνηρνπ θαθέινπ. - Γεδνκέλνπ φηη σο πξναλαθέξζεθε - γηα ηελ πθηζηάκελε ΔΔΙ πθίζηαηαη Ξεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε, ζα απαηηεζεί αξρηθψο ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ε ζχληαμε Φαθέινπ γηα ηελ αλαλέσζε - ηξνπνπνίεζε - ζπκπιήξσζε ησλ Ξεξηβαιινληηθψλ Όξσλ ηνπ έξγνπ (αληίζηνηρνο κε ηνλ πξνγελέζηεξν Φάθειν ζηνηρείσλ ηνπ άξζξνπ 13 ηεο κε α.ε.π /703/Φ104/ ΘΑ). - Πηε ζπλέρεηα ιακβάλνληα ππφςε φηη γηα ην έξγν πξνβιέπεηαη επέθηαζε ηεο ΔΔΙ απφ η.θ. (πθηζηάκελε ΑΔΞΝ) ζε η.θ., αλακέλεηαη λα απαηηεζεί ε εθπφλεζε ΚΞΔ γηα ην ζπλνιηθφ πιένλ έξγν. Ρα πξνβιεπφκελα Ρεχρε Γεκνπξάηεζεο, ζηα νπνία δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε αλάιπζε ηηκψλ. Νη απαηηνχκελεο ζηαηηθέο κειέηεο πεξηιακβάλνληαη ζην αληηθείκελν ησλ πδξαπιηθψλ κειεηψλ ηεο ΔΔΙ. Πε φηη αθνξά ζηα ζηάδια εκπόνηζηρ ηων μελεηών ηζρχνπλ ηα αθφινπζα : Πε φηη αθνξά ζηελ δξαπιηθή κειέηε ησλ έξγσλ επέθηαζεο ηεο ΔΔΙ, ζα εθπνλεζεί ζε απ επζείαο ζηάδην Ξξνκειέηεο, κε πξνυπάξρνπζα ηελ Ξξνθαηαξθηηθή κειέηε. Πε φηη αθνξά ζηελ Ζιεθηξνκεραλνινγηθή κειέηε ησλ έξγσλ επέθηαζεο ηεο ΔΔΙ, ζα εθπνλεζεί ζε απ επζείαο ζηάδην Ξξνκειέηεο, κε πξνυπάξρνπζα ηελ Ξξνθαηαξθηηθή κειέηε. Πε φηη αθνξά ζηε Σεκηθνηερληθή κειέηε ησλ έξγσλ επέθηαζεο ηεο ΔΔΙ, ζα εθπνλεζεί ζε αληίζηνηρα ζηάδηα κε ηελ πδξαπιηθή θαη ειεθηξνκεραλνινγηθή κειέηε. Πε φ,ηη αθνξά ζηηο Ξεξηβαιινληηθέο κειέηεο πξνβιέπνληαη : - Φάθεινο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ Ξεξηβαιινληηθψλ Όξσλ ηνπ έξγνπ (αληίζηνηρνο κε ηνλ παιαηφηεξν Φάθειν ζηνηρείσλ ηνπ άξζξνπ 13 ηεο κε α.ε.π /703/Φ104/ ΘΑ). - Κειέηε Ξεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (Κ Ξ Δ), εθφζνλ απαηηεζεί βάζεη ηεο πξνεγνχκελεο δηαδηθαζίαο. Πε ηηο ππνζηεξηθηηθέο κειέηεο, ήηνη ηελ Ρνπνγξαθηθή Κειέηε θαη ηελ Γεσηερληθή Κειέηε θαη Έξεπλα απηέο ζα εθηειεζηνχλ ζε έλα θαη ηειηθφ ζηάδην. Πε φηη αθνξά ζηα Ρεχρε Γεκνπξάηεζεο θαη ηα ΠΑ ΦΑ, ζα ζπληαρζνχλ ζε έλα ζηάδην. ΔΕΤΑΡ ΦΑΚΕΛΟ ΕΡΓΟΤ - ςελ. 8/28

9 3.2. ΙΥΤΟΤΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ - ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Ζ εθπφλεζε ηεο κειέηεο δηέπεηαη απφ ηηο θάησζη δηαηάμεηο θαλνληζκνχο θαη πξνδηαγξαθέο: - Ρν Λ. 3316/2005 «Αλάζεζε θαη εθηέιεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ εθπφλεζεο κειεηψλ θαη παξνρήο ζπλαθψλ ππεξεζηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ Α 42), σο ηζρχεη. - Ρε ηζρχνπζα λνκνζεζία δεκνζίσλ έξγσλ, σο απηή θσδηθνπνηήζεθε κε ηνλ Λ. 3669/2008 «Θχξσζε ηεο θσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο θαηαζθεπήο δεκφζησλ έξγσλ». - Ρν Β Θεθάιαην ηνπ Ξ.Γ. 696/74 "Ξεξί ακνηβψλ κεραληθψλ γηα ζχληαμε κειεηψλ, επίβιεςε, παξαιαβή, θ.ιπ. Ππγθνηλσληαθψλ, δξαπιηθψλ θαη Θηηξηαθψλ Έξγσλ, σο θαη Ρνπνγξαθηθψλ, Θηεκαηνγξαθηθψλ θαη Σαξηνγξαθηθψλ Δξγαζηψλ θαη ζρεηηθψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ κειεηψλ" (ΦΔΘ Α' 301), φπσο ηζρχεη ζήκεξα. - Ρν Λ.4014/2011 (ΦΔΘ Α 209/ ) «Ξεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ξχζκηζε απζαηξέησλ ζε ζπλάξηεζε κε δεκηνπξγία πεξηβαιινληηθνχ ηζνδπγίνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο». - Ρα εγθεθξηκέλα ηηκνιφγηα εξγαζηψλ πνπ έρεη εθδψζεη ην η. ΞΔΣΩΓΔ θαη ηζρχνπλ γηα ηελ ζχληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ δεκνζίσλ έξγσλ. - Ρηο αλαιχζεηο Α.Ρ.Δ.Ν, ΑΡΝΔ, ΑΡΔ, ΑΡΙΔ, ΑΡΔΞ πνπ ηζρχνπλ γηα φζεο εξγαζίεο δελ πεξηιακβάλνληαη ζηα λέα εληαία ηηκνιφγηα. - Ρελ πνπξγηθή Απφθαζε ΓΚΔΝ/α/ν/1257/ «Έγθξηζε Θαλνληζκνχ Ξξνεθηηκσκέλσλ Ακνηβψλ κειεηψλ θαη ππεξεζηψλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Λ.3316/2005», σο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο.α. ΓΚΔΝ/α/ν/2361/ (ΦΔΘ/Β/58/ ) «Α Βειηίσζε Θαλνληζκνχ Ξξνεθηηκψκελσλ Ακνηβψλ θαη πεξεζηψλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Λ. 3316/2005» θαη ΓΚΔΝ/α/ν/2229/ «Έγθξηζε ηεο Β Βειηίσζεο Θαλνληζκνχ Ξξνεθηηκσκέλσλ Ακνηβψλ Κειεηψλ θαη πεξεζηψλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγξ. 7 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Λ. 3316/2005» θαη ηζρχεη. - Ρελ Δγθχθιην 38/ /ΞΔΣΩΓΔ «Νδεγφο εθπφλεζεο κειεηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ» ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ Ρα παξαδνηέα ηεο κειέηεο, ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο (παξ παξφληνο). Ζ ειεθηξνληθή κνξθή ηεο πιεξνθνξίαο (εθηφο ησλ ζρεδίσλ θαη ησλ δηαγξακκάησλ) πξέπεη λα είλαη πιήξσο ζπκβαηή θαη αληαιιάμηκε, θαζψο επίζεο θαη άκεζα επεμεξγάζηκε ζε πξνγξάκκαηα MS Office. Ρα ζρέδηα θαη ηα δηαγξάκκαηα ζα παξαδίδνληαη κε βάζε ηα παξαθάησ: - Ρα γξαθηθά δεδνκέλα ησλ ζρεδηαζηηθψλ αξρείσλ ζα κεηαθέξνληαη θαηά πξνηίκεζε ζην format ηνπ DWG (Autocad 2004 θαη λεψηεξα). Πε πεξίπησζε αδπλακίαο παξάδνζεο ζην παξαπάλσ format κπνξεί λα γίλεη παξάδνζε θαη ζηε δνκή ηνπ DXF ή ηνπ DGN (Microstation). Ρα ζρεδηαζηηθά αξρεία ζα πεξηέρνπλ φιε ηελ απαξαίηεηε γξαθηθή πιεξνθνξία φπσο ζρεδηαζηηθά επίπεδα, ρξψκαηα, ζηπι, πάρε γξακκψλ, εηδηθά ζχκβνια θ.ά. Ππλνδεπηηθά καδί κε ηα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα παξαδίδνληαη νη γξακκαηνζεηξέο (font libraries), νη βηβιηνζήθεο ζπκβφισλ (cell libraries), θαη ν ρξσκαηηθφο πίλαθαο (color table) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηε θάζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπο. - Βαζηθή πξνυπφζεζε θαηά ηελ έμνδν ησλ γξαθηθψλ απφ ηηο δηάθνξεο ζρεδηαζηηθέο πιαηθφξκεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο αλά ζρεδηαζηηθφ επίπεδν (level ή layer) ζρεδηαζηηθήο πιεξνθνξίαο. - Πηελ πεξίπησζε ηνπ format DXF, ε ππνζηεξηδφκελε έθδνζε ζα πξέπεη λα πεξηέρεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζρεδηαζηηθή πιεξνθνξία θαη φρη θαη πεξηγξαθηθή πιεξνθνξία. - Ρα ππφινηπα ζηνηρεία (αλαθνξέο, πίλαθεο, θηι.) ζα ππνβάιινληαη ρξεζηκνπνηψληαο θάπνην απφ ηα πξνγξάκκαηα ηεο Microsoft Office (Word, Excel) ή ζε ASCII αξρεία κε κνξθή text (txt). ΔΕΤΑΡ ΦΑΚΕΛΟ ΕΡΓΟΤ - ςελ. 9/28

10 4. ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΔΛΔΣΗ Ν θαζαξφο ρξφλνο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο αλέξρεηαη ζε 5 μήνερ θαη ν πξνβιεπφκελνο ζπλνιηθφο ρξφλνο ζε 8 μήνερ. Αθνινπζεί ην ελδεηθηηθφ Σξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο ηεο κειέηεο: ΣΑΓΙΑ ΜΔΛΔΣΩΝ / ΦΑΔΙ 1ος 2ος ΜΗΝΔ (από ηην ςπογπαθή ηηρ ζύμβαζηρ) 3ος 4ος 5ος 6ος 7ος 8ος ΦΑΚΔΛΟ ΑΝΑΝΔΩΗ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΑΔΠΟ ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ / ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ / ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ - ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ - ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΠΡΟΜΔΛΔΣΗ ΔΔΛ ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ - ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ / ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ / ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΔΔΛ ΑΤ - ΦΑΤ ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ - ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΔΕΤΑΡ ΦΑΚΕΛΟ ΕΡΓΟΤ - ςελ. 10/28

11 5. ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 5.1. ΔΙΑΓΩΓΗ Πηo παξφλ Ρεχρνο ππνινγίδεηαη ε πξνεθηηκψκελε ακνηβή γηα θάζε επηκέξνπο θαηεγνξία κειέηεο, κε ζρεηηθέο αλαθνξέο ζηα άξζξα ηνπ Καλνληζκνύ Πξνεθηηκώκελσλ Ακνηβώλ Μειεηώλ θαη Τπεξεζηώλ ζύκθσλα κε ην Ν.3316/2005, σο ηζρχεη. Ν ζπληειεζηήο ηθ ηνπ άξζξνπ ΓΔΛ.3. ηνπ Θαλνληζκνχ Ξξνεθηηκψκελσλ Ακνηβψλ Κειεηψλ θαη πεξεζηψλ, ιακβάλεηαη ίζνο κε 1, ΠΡΟΔΚΣΙΜΗΗ ΑΜΟΙΒΗ Τδπαςλικά έπγα Άπθπο ΤΓΡ 3Α.5. Μελέηη έπγων εγκαηαζηάζεων επεξεπγαζίαρ ακαθάπηων Η εληαία ηηκή πξνεθηηκώκελεο ακνηβήο (Α) γηα ηελ εθπόλεζε κειέηεο έξγσλ πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο επεμεξγαζίαο αθαζάξησλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη : - ζρεδηαζκό θαη δηαζηαζηνιόγεζε ηνπ ζπλόινπ ησλ έξγσλ πνπ αθνξνύλ ηελ γξακκή ιπκάησλ, όπσο ελδεηθηηθά αιιά όρη πεξηνξηζηηθά ηα έξγα εηζόδνπ, πξνεπεμεξγαζίαο, κέηξεζεο θαη κεξηζκνύ παξνρήο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην επεμεξγαζίαο ηεο γξακκήο ιπκάησλ, πξσηνβάζκηαο ή/θαη δεπηεξνβάζκηαο θαζίδεζεο, δεμακελώλ βηνεπηινγήο πνπ ηπρόλ ζα απαηηεζνύλ, δεμακελώλ αεξηζκνύ ησλ ιπκάησλ, αλεμάξηεηα από ην είδνο ηεο επεμεξγαζίαο πνπ ζα επηιεγεί, θαη ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλνμηθώλ/αλαεξόβησλ ή αεξόβησλ δσλώλ, γηα ηελ πιήξε ή κεξηθή απνκάθξπλζε ζξεπηηθώλ (αδώηνπ ή/θαη θσζθόξνπ) ή άιισλ νπζηώλ, δεμακελώλ ή/θαη ινηπώλ θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ απνιύκαλζεο, αλεμάξηεηα από είδνο ηεο απνιύκαλζεο πνπ ζα επηιεγεί, - ζρεδηαζκό θαη δηαζηαζηνιόγεζε ησλ έξγσλ πνπ αθνξνύλ ηελ γξακκή ηιύνο, όπσο ελδεηθηηθά αιιά όρη πεξηνξηζηηθά ηα αληιηνζηάζηα ηξνθνδνζίαο, δηαηάμεηο κέηξεζεο παξνρήο, δεμακελώλ ρώλεπζεο, αλαθπθινθνξίαο θαη πεξίζζεηαο ηιύνο, δεμακελέο ή/θαη ινηπέο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ρώλεπζεο ηιύνο, εθόζνλ απηέο απαηηνύληαη από ην είδνο ηεο επεμεξγαζίαο πνπ ζα επηιεγεί, νη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ πάρπλζε θαη αθπδάησζε ηεο ηιύνο, - κειέηε ησλ πάζεο θύζεσο βνεζεηηθώλ έξγσλ εμππεξέηεζεο ηεο εγθαηάζηαζεο, πιελ ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνύ ή ινηπνύ εμνπιηζκνύ, ππνινγίδεηαη ζπλαξηήζεη ηεο δπλακηθόηεηαο ηεο εγθαηάζηαζεο (ηζνδύλακν πιεζπζκό) βάζεη ηνπ ηύπνπ: Α = β Ι i 0,60 ζ π κ ηκ όπνπ: Ιi = Ι + Κi Ι : ν ηζνδύλακνο πιεζπζκόο πνπ πξνβιέπεηαη λα εμππεξεηεζεί από ηελ εγθαηάζηαζε θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν ηεο κέγηζηεο αηρκήο. ΔΕΤΑΡ ΦΑΚΕΛΟ ΕΡΓΟΤ - ςελ. 11/28

12 Κ: Ο αλεγκέλνο πιεζπζκόο πνπ αληηζηνηρεί ζε κνλάδεο καδηθήο παξαγσγήο απνβιήησλ πνπ δελ ζπλδένληαη γξακκηθά κε πιεζπζκό, θαη πξνβιέπεηαη λα εμππεξεηεζνύλ από ηελ κειεηώκελε εγθαηάζηαζε. Ο αλεγκέλνο πιεζπζκόο Κ ζα ππνινγίδεηαη σο εμήο : K = 50% (Q / 0,200) + 50% (R/0,065) όπνπ : Q, ε κέζε εκεξήζηα παξνρή απνβιήησλ ηεο ππόςε κνλάδαο, ζε θ.κ./εκέξα R, ε κέζε εκεξήζηα παξαγσγή ξππαληηθνύ θνξηίνπ ηεο ππόςε εγθαηάζηαζεο, ζε όξνπο SS (Αησξνύκελα ηεξεά), κεηξνύκελε ζε ρηιηόγξακκα αλά εκέξα. Κi: To άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο αλεγκέλσλ πιεζπζκώλ, όισλ ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ καδηθήο παξαγσγήο απνβιήησλ β : ζπληειεζηήο πνπ αθνξά ην κέγεζνο ηεο εγθαηάζηαζεο, ν νπνίνο παίξλεη ηηο αθόινπζεο ηηκέο : β = 275, γηα εγθαηαζηάζεηο κε ηζνδύλακν πιεζπζκό β = 240, γηα εγθαηαζηάζεηο κε ηζνδύλακν πιεζπζκό = β = 210, γηα εγθαηαζηάζεηο κε ηζνδύλακν πιεζπζκό = β = 175, γηα εγθαηαζηάζεηο κε ηζνδύλακν πιεζπζκό = β = 140, γηα εγθαηαζηάζεηο κε ηζνδύλακν πιεζπζκό Γηα ελδηάκεζνπο ηζνδύλακνπο πιεζπζκνύο, ην β ππνινγίδεηαη κε γξακκηθή παξεκβνιή. ζ : ζπληειεζηήο πνπ αθνξά ην είδνο ηεο επεμεξγαζίαο, ν νπνίνο παίξλεη ηηο αθόινπζεο ηηκέο : ζ = 0,80 όηαλ πξόθεηηαη γηα εγθαηάζηαζε ζηελ νπνία ππεξηζρύνπλ νη θπζηθέο κέζνδνη επεμεξγαζίαο ή ππάξρεη ηαύηηζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ αεξηζκνύ θαη θαζίδεζεο, ελώ παξάιιεια απνπζηάδεη ε γξακκή επεμεξγαζίαο ηεο ηιύνο. ζ = 1,25 όηαλ πξόθεηηαη γηα εγθαηάζηαζε ζηελ νπνία δελ απαηηείηαη εγθαηάζηαζε ρώλεπζεο ηεο ηιύνο. ζ = 1,70 όηαλ πξόθεηηαη γηα εγθαηάζηαζε ζηελ νπνία απαηηείηαη εγθαηάζηαζε ρώλεπζεο ηεο ηιύνο. π : ζπληειεζηήο πξόζζεηεο δπζρέξεηαο, όπσο ελδεηθηηθά αιιά όρη πεξηνξηζηηθά ε απαίηεζε θάιπςεο δεμακελώλ, ζηέγαζεο κνλάδαο εζράξσζεο ή/θαη εμάκκσζεο ζε θηίξην θιπ, ν νπνίνο παίξλεη ηηο αθόινπζεο ηηκέο : ξ = 1,00 όηαλ δελ απαηηείηαη ε θάιπςε ησλ δεμακελώλ, νύηε ηεο κνλάδαο εζράξσζεο ή/θαη εμάκκσζεο, κε νπνηνδήπνηε πιηθό. ξ = 1,15 ζε θάζε άιιε πεξίπησζε. κ : ζπληειεζηήο απαίηεζεο ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο, όπσο ελδεηθηηθά αιιά όρη πεξηνξηζηηθά, ε απαίηεζε δεμακελήο ή δηάηαμεο κεηααεξηζκνύ, θαη ε εγθαηάζηαζε κείσζεο θνξηίνπ κε θίιηξαλζε ή άιιε κέζνδν, πνπ παίξλεη ηηο αθόινπζεο ηηκέο : θ = 1,00 όηαλ δελ απαηηείηαη ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζία θ = 1,15 όηαλ απαηηείηαη ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζία ε πεξίπησζε πνπ απαηηνύληαη εηδηθέο ζεκειηώζεηο ε ζπλνιηθή ακνηβή πξνζαπμάλεηαη θαηά 15%. ηελ θαηά ηα αλσηέξσ πξνεθηηκώκελε ακνηβή δελ πεξηιακβάλεηαη ε ακνηβή ηεο κειέηεο ησλ Η/Μ έξγσλ θαζώο θαη ε ακνηβή ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζρεδηαζκνύ ηεο εγθαηάζηαζεο, πνπ ακείβνληαη ηδηαηηέξσο βάζεη ησλ αληίζηνηρσλ άξζξσλ. Δπηπξφζζεηα, ζχκθσλα κε ην άξζξν ΤΓΡ 1. Γενικά, παπ ηζρχνπλ ηα αθφινπζα : ΔΕΤΑΡ ΦΑΚΕΛΟ ΕΡΓΟΤ - ςελ. 12/28

13 Η εληαία ηηκή πξνεθηηκώκελεο ακνηβήο γηα ηελ ζύληαμε κειεηώλ δηαξξπζκίζεσλ ή πξνζζεθώλ κε νπνηαδήπνηε έλλνηα, ππνινγίδεηαη πξνζαπμεκέλε θαηά 25% ηεο πξνεθηηκώκελεο ακνηβήο πνπ αληηζηνηρεί ζε απηή θαζ απηή ηελ κειέηε. Ρέινο, ζε φηη αθνξά ηα ζηάδηα ησλ κειεηψλ πνπ ζα εθπνλεζνχλ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν ΤΓΡ 1. Γενικά, παπ ηζρχνπλ ηα αθφινπζα : Η ακνηβή ηνπ ζηαδίνπ ηεο Πξνκειέηεο είλαη ίζε κε ην 35% A Πην πιαίζην απηφ θαη ιακβάλνληαο ππφςε φηη γηα ην ππφ κειέηε έξγν, ζα εθπνλεζεί απ επζείαο Ξξνκειέηε κε πξνυπάξρνπζα ηελ Ξξνθαηαξθηηθή κειέηε, ε πξνεθηηκψκελε ακνηβή ησλ ζηαδίσλ πνπ ζα εθπνλεζνχλ (Αζη) ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαζνξίδεηαη ζε : Αζη = 35% Α. Με εθαπμογή ηων πποαναθεπόμενων ζηο ςπό μελέηη έπγο, ιζσύοςν ηα ακόλοςθα : Ιi= Ηζνδχλακνη θάηνηθνη β= 210,00 Ππληειεζηήο κεγέζνπο εγθαηάζηαζεο ζ= 1,70 Όηαλ απαηηείηαη ρψλεπζε ηιχνο Όηαλ απαηηείηαη θάιπςε δεμακελψλ, εζράξσζεο, εζράξσζεο π= 1,15 θ.ιπ. κ= 1,15 Όηαλ απαηηείηαη ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζία Γεν απαιηείηαι ειδική θεμελίωζη 25,00% Α Ξξνζαχμεζε ιφγσ δηαξξπζκίζεσλ Α ( ) = ,86 Αζη ( ) = 35% Α = ,90 Νη ακνηβέο (Α θαη Αζη) ηνπ σο άλσ άξζξνπ θαηαλέκνληαη ζε πνζνζηφ 100% ζηελ θαηεγνξία 13 ησλ δξαπιηθψλ Κειεηψλ Άπθπο ΓΔΝ.4Β Αμοιβή μησανικών ή άλλων επιζηημόνων ανάλογα με ηον σπόνο απαζσόληζηρ (ςδπαςλικά έπγα) Η πξνεθηηκώκελε ακνηβή ζε Δπξώ γηα ηελ παξνρή αλεμάξηεησλ ππεξεζηώλ κεραληθνύ ή άιινπ επηζηήκνλα πνπ δελ αθνξνύλ ζηελ εθπόλεζε κειέηεο ακεηβόκελεο βάζεη εηδηθώλ πξνβιέςεσλ ηνπ παξόληνο ππνινγίδεηαη αλάινγα κε ην ρξόλν απαζρόιεζεο αλά εκέξα ή θιάζκα εκέξαο σο εμήο: α - Γηα επηζηήκνλα εκπεηξίαο κέρξη 10 έηε: 300*ηθ β- Γηα επηζηήκνλα εκπεηξίαο από 10 έσο 20 έηε: 450*ηθ γ- Γηα επηζηήκνλα εκπεηξίαο κεγαιύηεξεο ησλ 20 εηώλ: 600*ηθ, όπνπ ηθ είλαη ν ζπληειεζηήο ηνπ άξζξνπ ΓΔΝ.3. Με εθαπμογή ηων πποαναθεπόμενων ζηο ςπό μελέηη έπγο, ιζσύοςν ηα ακόλοςθα : Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο ησλ απαηηνχκελσλ έξγσλ ηεο πθηζηάκελεο Κνλάδαο Δπεμεξγαζίαο Βνζξνιπκάησλ, ψζηε ε πνηφηεηα εθξνήο απηήο λα ελαξκνλίδνληαη κε ηα φξηα εθξνήο ηεο Κνλάδαο Δπεμεξγαζίαο Αζηηθψλ Ιπκάησλ, ζχκθσλα κε ηνλ φξν 4.3. ησλ Ξεξηβαιινληηθψλ Όξσλ, πξνεθηηκάηαη ρξφλνο απαζρφιεζεο κεραληθνχ εκπεηξίαο απφ 10 έσο 20 έηε :10 μέπερ γηα ηελ θαηεγνξία 13 ησλ δξαπιηθψλ κειεηψλ : 450*1,249*10 = 5.620,50 (Α θαη Αζη ζηελ θαηεγνξία 13 ησλ δξαπιηθψλ Κειεηψλ ) ΔΕΤΑΡ ΦΑΚΕΛΟ ΕΡΓΟΤ - ςελ. 13/28

14 Άπθπο ΓΔΝ.7 Αμοιβή ζύνηαξηρ ηεςσών δημοππάηηζηρ (ςδπαςλικών έπγων) 1.Η πξνεθηηκώκελε ακνηβή γηα ηε ζύληαμε ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο νξίδεηαη ζε πνζνζηό 8% ηεο ζπλνιηθήο πξνεθηηκώκελεο ακνηβήο ησλ θαηεγνξηώλ κειεηώλ γηα ηηο νπνίεο ζπλάζζνληαη ηεύρε δεκνπξάηεζεο. 2. Η παξαπάλσ ακνηβή επηκεξίδεηαη ζηα επηκέξνπο ηεύρε κε ηα αθόινπζα πνζνζηά: Γηα ηελ ηερληθή πεξηγξαθή 10% Γηα ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 30% Γηα ηελ αλάιπζε ηηκώλ 25% Γηα ην ηηκνιόγην κειέηεο 13% Γηα ην ηηκνιόγην πξνζθνξάο 1% Γηα ηε ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ 10% Γηα ηνλ πξνϋπνινγηζκό κειέηεο 5% Γηα ηνλ πξνϋπνινγηζκό πξνζθνξάο 1% Γηα ηε δηαθήξπμε δεκνπξαζίαο 5% Με εθαπμογή ηων πποαναθεπόμενων ζηο ςπό μελέηη έπγο, ιζσύοςν ηα ακόλοςθα : Γηα ηα ππφ κειέηε έξγα ζα ζπληαρζεί ην ζχλνιν ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο, ρσξίο ηελ αλάιπζε ηηκψλ. A κειέηεο Α Ρεπρψλ Γεκνπξάηεζεο Αζη Ρεπρψλ Γεκνπξάηεζεο ΓΟ 3.5.Α. ΓΔΛ. 4Β 8% 75% ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ ΙΚΑΡΩΛ ,86 ΑΚΝΗΒΖ ΑΛΑΙΝΓΑ ΚΔ ΡΝΛ ΣΟΝΛΝ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ 5.620,50 ΤΝΟΛΟ Α, ΚΑΣ ,36 X A κειέηεο , ,99 X A Ρεπρψλ Γεκνπξάηεζεο , ,24 Νη ακνηβέο (Α θαη Αζη) ηνπ σο άλσ άξζξνπ θαηαλέκνληαη ζε πνζνζηφ 100% ζηελ θαηεγνξία 13 ησλ δξαπιηθψλ Κειεηψλ Ηλεκηπομησανολογικά έπγα Άπθπο ΤΓΡ.19Α Ηλεκηπομησανολογικά έπγα εγκαηαζηάζεων επεξεπγαζίαρ ακαθάπηων Η εληαία ηηκή πξνεθηηκώκελεο ακνηβήο (Α) γηα ηελ εθπόλεζε κειέηεο Η/Μ έξγσλ πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο επεμεξγαζίαο αθαζάξησλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη : - κειέηε ησλ πάζεο θύζεσο απαηηνύκελσλ δηθηύσλ ππνδνκήο θαη γεληθά Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ όπσο ελδεηθηηθά, αιιά όρη πεξηνξηζηηθά, δίθηπα ύδξεπζεο, βηνκεραληθνύ λεξνύ, ππξόζβεζεο, ειεθηξηθήο δηαλνκήο ηξνθνδόηεζεο ζπζθεπώλ, ΔΕΤΑΡ ΦΑΚΕΛΟ ΕΡΓΟΤ - ςελ. 14/28

15 εγθαηάζηαζε απηνκαηηζκνύ, ειέγρνπ, ηειερεηξηζκνύ, αληιηνζηάζηα, αεξηζηήξεο, αεξνθπιάθηα, εγθαηαζηάζεηο απαγσγήο βηναεξίνπ θαη θάζε άιιε αλαγθαία εγθαηάζηαζε, - ππνινγίδεηαη ζπλαξηήζεη ηεο δπλακηθόηεηαο ηεο εγθαηάζηαζεο (ηζνδύλακν πιεζπζκό), βάζεη ηνπ ηύπνπ: Α = β Ι i 0,60 ζ κ ηκ όπνπ: Ιi = Ι + Κi Ι : ν ηζνδύλακνο πιεζπζκόο πνπ πξνβιέπεηαη λα εμππεξεηεζεί από ηελ εγθαηάζηαζε θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν ηεο κέγηζηεο αηρκήο. Κ: Ο αλεγκέλνο πιεζπζκόο πνπ αληηζηνηρεί ζε κνλάδεο καδηθήο παξαγσγήο απνβιήησλ πνπ δελ ζπλδένληαη γξακκηθά κε πιεζπζκό θαη πξνβιέπεηαη λα εμππεξεηεζνύλ από ηελ κειεηώκελε εγθαηάζηαζε. Ο αλεγκέλνο πιεζπζκόο Κ ζα ππνινγίδεηαη σο εμήο : K = 50% (Q / 0,200) + 50% (R/0,065) όπνπ : Q, ε κέζε εκεξήζηα παξνρή απνβιήησλ ηεο ππόςε κνλάδαο, ζε θ.κ./εκέξα R, ε κέζε εκεξήζηα παξαγσγή ξππαληηθνύ θνξηίνπ ηεο ππόςε εγθαηάζηαζεο, ζε όξνπο SS (Αησξνύκελα ηεξεά), κεηξνύκελε ζε ρηιηόγξακκα αλά εκέξα. Κi : To άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο αλεγκέλσλ πιεζπζκώλ, όισλ ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ καδηθήο παξαγσγήο απνβιήησλ β : ζπληειεζηήο πνπ αθνξά ην κέγεζνο ηεο εγθαηάζηαζεο, ν νπνίνο παίξλεη ηηο αθόινπζεο ηηκέο : β = 400, γηα εγθαηαζηάζεηο κε ηζνδύλακν πιεζπζκό β = 275, γηα εγθαηαζηάζεηο κε ηζνδύλακν πιεζπζκό = β = 240, γηα εγθαηαζηάζεηο κε ηζνδύλακν πιεζπζκό = β= 210, γηα εγθαηαζηάζεηο κε ηζνδύλακν πιεζπζκό = β= 175, γηα εγθαηαζηάζεηο κε ηζνδύλακν πιεζπζκό = β= 140, γηα εγθαηαζηάζεηο κε ηζνδύλακν πιεζπζκό Γηα ελδηάκεζνπο ηζνδύλακνπο πιεζπζκνύο, ν β ππνινγίδεηαη κε γξακκηθή παξεκβνιή. ζ : ζπληειεζηήο πνπ αθνξά ην είδνο ηεο επεμεξγαζίαο, ν νπνίνο παίξλεη ηηο αθόινπζεο ηηκέο : ζ = 0,35 όηαλ πξόθεηηαη γηα εγθαηάζηαζε ζηελ νπνία ππεξηζρύνπλ νη θπζηθέο κέζνδνη επεμεξγαζίαο ή ππάξρεη ηαύηηζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ αεξηζκνύ θαη θαζίδεζεο, ελώ παξάιιεια απνπζηάδεη ε γξακκή επεμεξγαζίαο ηεο ηιύνο. ζ = 1,00 όηαλ πξόθεηηαη γηα εγθαηάζηαζε ζηελ νπνία δελ απαηηείηαη εγθαηάζηαζε ρώλεπζεο ηεο ηιύνο. ζ = 1,40 όηαλ πξόθεηηαη γηα εγθαηάζηαζε ζηελ νπνία απαηηείηαη θαη εγθαηάζηαζε ρώλεπζεο ηεο ηιύνο. κ : ζπληειεζηήο απαίηεζεο ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο, όπσο ελδεηθηηθά αιιά όρη πεξηνξηζηηθά, ε απαίηεζε δεμακελήο ή δηάηαμεο κεηααεξηζκνύ, θαη ε εγθαηάζηαζε κείσζεο θνξηίνπ κε θίιηξαλζε ή άιιε κέζνδν, πνπ παίξλεη ηηο αθόινπζεο ηηκέο : θ = 1,00 όηαλ δελ απαηηείηαη ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζία θ = 1,15 όηαλ απαηηείηαη ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζία ΔΕΤΑΡ ΦΑΚΕΛΟ ΕΡΓΟΤ - ςελ. 15/28

16 Δπηπξφζζεηα, ζχκθσλα κε ην άξζξν ΤΓΡ 1. Γενικά, παπ ηζρχνπλ ηα αθφινπζα : Η εληαία ηηκή πξνεθηηκώκελεο ακνηβήο γηα ηελ ζύληαμε κειεηώλ δηαξξπζκίζεσλ ή πξνζζεθώλ κε νπνηαδήπνηε έλλνηα, ππνινγίδεηαη πξνζαπμεκέλε θαηά 25% ηεο πξνεθηηκώκελεο ακνηβήο πνπ αληηζηνηρεί ζε απηή θαζ απηή ηελ κειέηε. Ρέινο, ζε φηη αθνξά ζηα ζηάδηα ησλ κειεηψλ πνπ ζα εθπνλεζνχλ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν ΤΓΡ 1. Γενικά, παπ ηζρχνπλ ηα αθφινπζα : Η ακνηβή ηνπ ζηαδίνπ ηεο Πξνκειέηεο είλαη ίζε κε ην 35% A Πην πιαίζην απηφ θαη ιακβάλνληαο ππφςε φηη γηα ην ππφ κειέηε έξγν, ζα εθπνλεζεί απ επζείαο Ξξνκειέηε κε πξνυπάξρνπζα ηελ Ξξνθαηαξθηηθή κειέηε, ε πξνεθηηκψκελε ακνηβή ησλ ζηαδίσλ πνπ ζα εθπνλεζνχλ (Αζη) ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαζνξίδεηαη ζε : Αζη = 35% Α. Με εθαπμογή ηων πποαναθεπόμενων ζηο ςπό μελέηη έπγο, ιζσύοςν ηα ακόλοςθα : Ιi= Ηζνδχλακνη θάηνηθνη β= 210,00 Ππληειεζηήο κεγέζνπο εγθαηάζηαζεο ζ= 1,40 Όηαλ απαηηείηαη ρψλεπζε ηιχνο κ= 1,15 Όηαλ απαηηείηαη ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζία 25,00% Α Ξξνζαχμεζε ιφγσ δηαξξπζκίζεσλ Α ( ) = ,63 Αζη ( ) = 35% Α = ,52 Νη ακνηβέο (Α θαη Αζη) ηνπ σο άλσ άξζξνπ θαηαλέκνληαη ζε πνζνζηφ 100% ζηελ θαηεγνξία 9 ησλ Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ Κειεηψλ Άπθπο ΓΔΝ.4Β Αμοιβή μησανικών ή άλλων επιζηημόνων ανάλογα με ηον σπόνο απαζσόληζηρ ( ηλεκηπομησανολογικά έπγα ) Η πξνεθηηκώκελε ακνηβή ζε Δπξώ γηα ηελ παξνρή αλεμάξηεησλ ππεξεζηώλ κεραληθνύ ή άιινπ επηζηήκνλα πνπ δελ αθνξνύλ ζηελ εθπόλεζε κειέηεο ακεηβόκελεο βάζεη εηδηθώλ πξνβιέςεσλ ηνπ παξόληνο ππνινγίδεηαη αλάινγα κε ην ρξόλν απαζρόιεζεο αλά εκέξα ή θιάζκα εκέξαο σο εμήο: α - Γηα επηζηήκνλα εκπεηξίαο κέρξη 10 έηε: 300*ηθ β- Γηα επηζηήκνλα εκπεηξίαο από 10 έσο 20 έηε: 450*ηθ γ- Γηα επηζηήκνλα εκπεηξίαο κεγαιύηεξεο ησλ 20 εηώλ: 600*ηθ, όπνπ ηθ είλαη ν ζπληειεζηήο ηνπ άξζξνπ ΓΔΝ.3. Με εθαπμογή ηων πποαναθεπόμενων ζηο ςπό μελέηη έπγο, ιζσύοςν ηα ακόλοςθα : Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο ησλ απαηηνχκελσλ έξγσλ ηεο πθηζηάκελεο Κνλάδαο Δπεμεξγαζίαο Βνζξνιπκάησλ, ψζηε ε πνηφηεηα εθξνήο απηήο λα ελαξκνλίδνληαη κε ηα φξηα εθξνήο ηεο Κνλάδαο Δπεμεξγαζίαο Αζηηθψλ Ιπκάησλ, ζχκθσλα κε ηνλ φξν 4.3. ησλ Ξεξηβαιινληηθψλ Όξσλ, πξνεθηηκάηαη ρξφλνο απαζρφιεζεο κεραληθνχ εκπεηξίαο απφ 10 έσο 20 έηε : ΔΕΤΑΡ ΦΑΚΕΛΟ ΕΡΓΟΤ - ςελ. 16/28

17 10 μέπερ γηα ηελ θαηεγνξία 9 ησλ Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ κειεηψλ : 450*1,249*10 = 5.620,50 (Α θαη Αζη ζηελ θαηεγνξία 9 ησλ Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ Κειεηψλ ) Άπθπο ΓΔΝ.7 Αμοιβή ζύνηαξηρ ηεςσών δημοππάηηζηρ (ηλεκηπομησανολογικών έπγων) Ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ Με εθαπμογή αςηών ζηο ςπό μελέηη έπγο, ιζσύοςν ηα ακόλοςθα : A κειέηεο Α Ρεπρψλ Γεκνπξάηεζεο Αζη Ρεπρψλ Γεκνπξάηεζεο ΓΟ 19.A. ΓΔΛ. 4Β 8% 75% ΖΙΚ ΔΟΓΑ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ ΑΘΑΘΑΟΡΩΛ ,63 ΑΚΝΗΒΖ ΑΛΑΙΝΓΑ ΚΔ ΡΝΛ ΣΟΝΛΝ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ 5.620,50 ΤΝΟΛΟ Α, ΚΑΣ ,13 X A κειέηεο , ,33 X A Ρεπρψλ Γεκνπξάηεζεο , ,75 Νη ακνηβέο (Α θαη Αζη) ηνπ σο άλσ άξζξνπ θαηαλέκνληαη ζε πνζνζηφ 100% ζηελ θαηεγνξία 9 ησλ Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ Κειεηψλ Λειηοςπγικόρ σεδιαζμόρ Άπθπο ΤΓΡ.18. Λειηοςπγικόρ ζσεδιαζμόρ εγκαηαζηάζεων επεξεπγαζίαρ νεπού, ακαθάπηων ή βιομησανικών αποβλήηων Η εληαία ηηκή πξνεθηηκώκελεο ακνηβήο (Α) γηα ηνλ ιεηηνπξγηθό ζρεδηαζκό εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο λεξνύ, αθαζάξησλ ή βηνκεραληθώλ απνβιήησλ, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηελ κειέηε επηινγήο ηεο κεζόδνπ επεμεξγαζίαο θαζώο θαη ιεηηνπξγηθώλ ιεπηνκεξεηώλ ηεο επεμεξγαζίαο, ακείβεηαη βάζεη ηνπ παξαθάησ ηύπνπ : Α= β (A1 + A2) ηκ Όπνπ: Α1 ε ακνηβή ηνπ κειεηεηή πδξαπιηθώλ έξγσλ, όπσο απηή πξνθύπηεη από ην αληίζηνηρν Άξζξν ηνπ παξόληνο. Α2 ε ακνηβή ηνπ κειεηεηή ειεθηξνκεραλνινγηθώλ έξγσλ, όπσο απηή πξνθύπηεη από ην αληίζηνηρν Άξζξνπ ηνπ παξόληνο. Δθ όζνλ ν ιεηηνπξγηθόο ζρεδηαζκόο ησλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο αθνξά ζπγθεθξηκέλν κόλν ζηάδην ηνπ ζπλόινπ ηεο κειέηεο, ηόηε ε σο άλσ ακνηβή αληηζηνηρίδεηαη ζηηο ακνηβέο Α1 θαη Α2 ηνπ αληηζηνίρνπ ζηαδίνπ ηεο κειέηεο. β ζπληειεζηήο πνπ αθνξά ζην είδνο ηεο εγθαηάζηαζεο θαη παίξλεη ηηο αθόινπζεο ηηκέο : β=0,05 γηα εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο λεξνύ ή αθαζάξησλ θαη β=0,15 γηα εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο βηνκεραληθώλ απνβιήησλ. ΔΕΤΑΡ ΦΑΚΕΛΟ ΕΡΓΟΤ - ςελ. 17/28

18 Γηεπθξηλίδεηαη όηη ε ακνηβή ηνπ παξόληνο άξζξνπ απνηειεί ηε ζπλνιηθή ακνηβή ησλ θαζ ύιε ζπκκεηερνπζώλ θαηεγνξηώλ (9), (13) θαη (18) ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3316/05. Με εθαπμογή ηων πποαναθεπόμενων ζηο ςπό μελέηη έπγο, ιζσύοςν ηα ακόλοςθα : β= 0,05 Δγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο αθαζάξησλ Ππλνιηθή ακνηβή Α πδξαπιηθήο κειέηεο Α1 δξαπιηθήο κειέηεο= ,86 εγθαηάζηαζεο, ΔΟΩ Α1ζη δξαπιηθήο Ακνηβή ζηαδίσλ πδξαπιηθήο κειέηεο εγθαηάζηαζεο, ,90 Κειέηεο= ΔΟΩ Ππλνιηθή ακνηβή Α Ζ/Κ κειέηεο εγθαηάζηαζεο, Α2 Ζ/Κ Κειέηεο= ,63 ΔΟΩ Α2ζη Ζ/Κ Κειέηεο= ,52 Ακνηβή ζηαδίσλ Ζ/Κ κειέηεο εγθαηάζηαζεο, ΔΟΩ Α ( ) = ,77 Αζη ( ) = ,07 Νη ακνηβέο (Α θαη Αζη) ηνπ σο άλσ άξζξνπ θαηαλέκνληαη σο αθνινχζσο : - Ξνζνζηφ 5% ζηελ θαηεγνξία 13 ησλ δξαπιηθψλ Κειεηψλ. - Ξνζνζηφ 5% ζηελ θαηεγνξία 9 ησλ Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ Κειεηψλ. - Ξνζνζηφ 90% ζηελ θαηεγνξία 18 ησλ Σεκηθνηερληθψλ Κειεηψλ Άπθπο ΓΔΝ.4Β Αμοιβή μησανικών ή άλλων επιζηημόνων ανάλογα με ηον σπόνο απαζσόληζηρ ( λειηοςπγικόρ ζσεδιαζμόρ ) Η πξνεθηηκώκελε ακνηβή ζε Δπξώ γηα ηελ παξνρή αλεμάξηεησλ ππεξεζηώλ κεραληθνύ ή άιινπ επηζηήκνλα πνπ δελ αθνξνύλ ζηελ εθπόλεζε κειέηεο ακεηβόκελεο βάζεη εηδηθώλ πξνβιέςεσλ ηνπ παξόληνο ππνινγίδεηαη αλάινγα κε ην ρξόλν απαζρόιεζεο αλά εκέξα ή θιάζκα εκέξαο σο εμήο: α - Γηα επηζηήκνλα εκπεηξίαο κέρξη 10 έηε: 300*ηθ β- Γηα επηζηήκνλα εκπεηξίαο από 10 έσο 20 έηε: 450*ηθ γ- Γηα επηζηήκνλα εκπεηξίαο κεγαιύηεξεο ησλ 20 εηώλ: 600*ηθ, όπνπ ηθ είλαη ν ζπληειεζηήο ηνπ άξζξνπ ΓΔΝ.3. Με εθαπμογή ηων πποαναθεπόμενων ζηο ςπό μελέηη έπγο, ιζσύοςν ηα ακόλοςθα : Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο ησλ απαηηνχκελσλ έξγσλ ηεο πθηζηάκελεο Κνλάδαο Δπεμεξγαζίαο Βνζξνιπκάησλ, ψζηε ε πνηφηεηα εθξνήο απηήο λα ελαξκνλίδνληαη κε ηα φξηα εθξνήο ηεο Κνλάδαο Δπεμεξγαζίαο Αζηηθψλ Ιπκάησλ, ζχκθσλα κε ηνλ φξν 4.3. ησλ Ξεξηβαιινληηθψλ Όξσλ, πξνεθηηκάηαη ρξφλνο απαζρφιεζεο κεραληθνχ εκπεηξίαο απφ 10 έσο 20 έηε : 10 μέπερ γηα ηελ θαηεγνξία 18 ησλ Σεκηθνηερληθψλ κειεηψλ : 450*1,249*10 = 5.620,50 (Α θαη Αζη ζηελ θαηεγνξία 18 ησλ Σεκηθνηερληθψλ Κειεηψλ ) ΔΕΤΑΡ ΦΑΚΕΛΟ ΕΡΓΟΤ - ςελ. 18/28

19 Άπθπο ΓΔΝ.7 Αμοιβή ζύνηαξηρ ηεςσών δημοππάηηζηρ (λειηοςπγικού ζσεδιαζμού) Ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ Με εθαπμογή αςηών ζηο ςπό μελέηη έπγο, ιζσύοςν ηα ακόλοςθα : A κειέηεο Α Ρεπρψλ Γεκνπξάηεζεο Αζη Ρεπρψλ Γεκνπξάηεζεο ΓΟ 18. ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΝΠ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ ,77 ΓΔΛ. 4Β ΑΚΝΗΒΖ ΑΛΑΙΝΓΑ ΚΔ ΡΝΛ ΣΟΝΛΝ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ 5.620,50 ΠΛΝΙΝ Α, ΘΑΡ ,27 8% X A κειέηεο , ,54 75% X A Ρεπρψλ Γεκνπξάηεζεο 5.509, ,16 ΓΝη ακνηβέο ηνπ σο άλσ άξζξνπ (Α θαη Αζη) θαηαλέκνληαη ζε πνζνζηφ 100% ζηελ θαηεγνξία 18 ησλ Σεκηθνηερληθψλ Κειεηψλ Πεπιβαλλονηικέρ μελέηερ Άπθπο ΠΔΡ. 7. ςζηήμαηα ςποδομήρ πος απαιηούνηαι για ηην επεξεπγαζία και διάθεζη αζηικών λςμάηων Γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο αζηηθώλ ιπκάησλ, νη νπνίεο έρνπλ θαηαηαγεί ζηα ζηνηρεία κε α.α. 10, 11, 12 θαη 13 ηεο 4εο Οκάδαο ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι ηεο κε α.ε.π /2332/ ΚΤΑ, ε εληαία ηηκή ηεο πξνεθηηκώκελεο ακνηβήο γηα ην ζύλνιν ησλ πεξηβαιινληηθώλ κειεηώλ, πεξηιακβαλόκελσλ απηώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηνπο αγσγνύο δηάζεζεο επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ, πξνζδηνξίδεηαη από ηε ζρέζε: (θ) = Κ C1 θ C2 όπνπ: Κ : ν ζπληειεζηήο ηύπνπ κειέηεο. Πχκθσλα κε ην Άπθπο ΠΔΡ γηα ΞΞΔ θαη ΚΞΔ ηχπνπ Η (ππφ κειέηε έξγν) νξίδεηαη Θ = 1,0. θ : ν ηζνδύλακνο πιεζπζκόο, ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ νπνίνπ ζθνπεύεη ε εγθαηάζηαζε ή ν εμππεξεηνύκελνο ηζνδύλακνο πιεζπζκόο ηεο εγθαηάζηαζεο πνπ παξάγεη ηελ πξνο επεμεξγαζία θαη ελαπόζεζε ηιύ. C1 θαη C2 : ζπληειεζηέο είδνπο έξγνπ, ησλ νπνίσλ νη ηηκέο νξίδνληαη ζηνλ πίλαθα ΠΔΡ.7-1. ηνπ άξζξνπ. Δπηπξφζζεηα, ζχκθσλα κε ην άξζξν ΠΔΡ.2.4. ηζρχνπλ ηα αθφινπζα : Γηα κειέηεο ηύπνπ Ι θαη ΙΙ, ε εληαία ηηκή πξνεθηηκώκελεο ακνηβήο (θ) θαηαλέκεηαη ζε: 35% (θ) γηα ηελ ΠΠΔ ηνπ ζηαδίνπ Πξνθαηαξθηηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο θαη Αμηνιόγεζεο (ΠΠΔΑ) θαη 65% (θ) γηα ηε ΜΠΔ ζην ζηάδην ηεο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ (ΔΠΟ). Ρέινο, ζχκθσλα κε ην άξζξν ΠΔΡ.2.5. ηζρχνπλ ηα αθφινπζα : Γηα επεθηάζεηο, ηξνπνπνηήζεηο, βειηηώζεηο θαη εθζπγρξνληζκό όισλ ησλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηνπ παξόληνο θεθαιαίνπ, αιιά θαη γηα ηελ αλαλέσζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ όξσλ, ε εληαία ηηκή πξνεθηηκώκελεο ακνηβήο ησλ πεξηβαιινληηθώλ κειεηώλ ππνινγίδεηαη σο νξηζκέλν πνζνζηό ηεο ηηκήο (θ) πνπ ζα αληηζηνηρνύζε ζε όκνην ΔΕΤΑΡ ΦΑΚΕΛΟ ΕΡΓΟΤ - ςελ. 19/28

20 λέν έξγν ή δξαζηεξηόηεηα ίζνπ θπζηθνύ κεγέζνπο θ. Σν πνζνζηό απηό ππνινγίδεηαη ζε δύν ζηάδηα, ιόγσ ησλ δηαθνξνπνηνύκελσλ εθβάζεσλ πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο. Αλαιπηηθά: α) Γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ θαθέινπ ζηνηρείσλ πνπ απαηηείηαη θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 13 ηεο κε α.ε.π /703/Φ104/ ΚΤΑ, πξνζδηνξίδεηαη ηηκή ίζε κε ην 25% ηεο (θ). β) Δάλ ε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 13 ηεο κε α.ε.π /703/Φ104/ ΚΤΑ νδεγήζεη ζηελ αλαγθαηόηεηα εθπόλεζεο ΠΠΔ ή ΜΠΔ, πξνζδηνξίδεηαη επηπιένλ ηηκή ίζε κε: ην 55% ηεο (θ), εάλ γηα ην έξγν πθίζηαληαη ήδε πεξηβαιινληηθέο κειέηεο, ή ην 65% ηεο (θ), εάλ γηα ην έξγν εθπνλνύληαη πεξηβαιινληηθέο κειέηεο γηα πξώηε θνξά. Η αλσηέξσ ηηκή θαηαλέκεηαη ζηελ ΠΠΔ θαη ηε ΜΠΔ κε ηνλ ηξόπν πνπ θαζνξίζηεθε ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ παξόληνο άξζξνπ (ΞΔΟ.2.4.), ελώ ζε πεξίπησζε πνπ δελ απαηηείηαη εθπόλεζε ΠΠΔ, παξαιείπεηαη από ηελ ηηκή ην ζρεηηθό πνζνζηό. Με εθαπμογή ηων πποαναθεπόμενων ζηο ςπό μελέηη έπγο, ιζσύοςν ηα ακόλοςθα : Κ= 1,0 Ρχπνο κειεηεο : Η θ= Ηζνδχλακνο πιεζπζκφο (ζπλνιηθφ έξγν κεηά ηελ επέθηαζε) C1= 18,0 Ππληειεζηήο C2= 4000,0 Ππληειεζηήο (θ)= ,1 Ππλάξηεζε πξνζδηνξηζκνχ ηεο εληαίαο ηηκήο ηεο πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο κε βάζε ην θπζηθφ αληηθείκελν Α ( )= ,29 Ξξνεθηηκψκελε Aκνηβή, Πε φηη αθνξά ηελ Αζη, βάζεη ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηαδίσλ ησλ Ξεξηβαιινληηθψλ Κειεηψλ πνπ ζα εθπνλεζνχλ, ηζρχνπλ ηα αθφινπζα : Φάθεινο αλαλέσζεο - ηξνπνπνίεζεο ΑΔΞΝ (αληίζηνηρνο κε ηνλ πξνγελέζηεξν Φάθειν ζηνηρείσλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 13 ηεο κε α.ε.π /703/Φ104/ ΘΑ) (25% Σ Α) 25,00% x A= ,32 ΚΞΔ (55% x 65% x Α) 35,75% x A= ,48 Αζη ( )= ,80 Νη ακνηβέο ησλ σο άλσ άξζξσλ (Α θαη Αζη) θαηαλέκεηαη ζε πνζνζηφ 100% ζηελ θαηεγνξία 27 ησλ Ξεξηβαιινληηθψλ Κειεηψλ. ΔΕΤΑΡ ΦΑΚΕΛΟ ΕΡΓΟΤ - ςελ. 20/28

21 Σοπογπαθικέρ μελέηερ Σπιγωνιζμοί Άπθπο ΣΟΠ.2 : Σπιγωνιζμοί 1. Σξήζε ηξηγσλνκεηξηθψλ ζεκείσλ IV Ράμεο: 3 ζεκεία x 800 /ζεκείν x 1,249 = 2.997,60 ΔΟΩ 2. Ίδξπζε ηξηγσλνκεηξηθψλ ζεκείσλ IV Ράμεο: 2 ζεκεία x 800 /ζεκείν x 1,249 = 1.998,40 ΔΟΩ Πχλνιν: 4.996,00 ΔΤΡΩ ΣΟΠ. 2.3 : Αναγνώπιζη και σπήζη Σπιγωνομεηπικών ζημείων για ηην εξάπηηζη ηος Πολςγωνομεηπικού Γικηύος 2 ζεκεία x 65 /ζεκείν x 1,249 = Πχλνιν : 162,37 Δςπώ ύνολο Σπιγωνιζμοί : 5.158,37 ΔΤΡΩ Πολςγωνομεηπίερ Άπθπο ΣΟΠ.3 : Πολςγωνομεηπίερ ΡΝΞ 3.1.α) Ξνιπγσλνκεηξηθά ζεκεία εθηφο θαηνηθεκέλσλ εθηάζεσλ : 10 x 50 /ζεκείν x 1,249 = 624,50 ΡΝΞ 3.2) Κφληκε ζήκαλζε Ξνιπγσλνκεηξηθψλ ζεκείσλ: 10 x 25 /ζεκείν x 1,249 = 312,25 Πχλνιν Ξνιπγσλνκεηξίεο : 936,75 Δςπώ Δπίγειερ ηοπογπαθικέρ αποηςπώζειρ Άπθπο ΣΟΠ.5Α : Δπίγειερ ηοπογπαθικέρ αποηςπώζειρ αδόμηηων εκηάζεων ΡΝΞ 5Α.1.1: Ραρπκεηξηθή απνηχπσζε (θαηεγνξία θιίζεο 0-10%) ζε θιίκαθα 1:500 : 40,00 ζηξ. x 30,00 /ζηξ. x 1,249 = Πχλνιν: 1.498,80 Άπθπο ΣΟΠ.6Α : Δπίγειερ ηοπογπαθικέρ αποηςπώζειρ δομημένων εκηάζεων ΡΝΞ 6Α.2.2: Ραρπκεηξηθή απνηχπσζε πεξηνρήο κειέηεο (αξαηνδνκεκέλε, απφ ζεκεία) ζε θιίκαθα 1:500 : 20,00 ζηξ. x 60,00 /ζηξ x 1,249 = Πχλνιν: 1.498, ςνολική πποεκηιμώμενη αμοιβή ηοπογπαθικήρ μελέηηρ: Πεπιγπαθή Αμοιβή (Α, Αζη) ( ) Άξζξν ΡΝΞ.2 Ρξηγσληζκνί 5.158,37 Άξζξν ΡΝΞ.3 Ξνιπγσλνκεηξίεο 936,75 ΔΕΤΑΡ ΦΑΚΕΛΟ ΕΡΓΟΤ - ςελ. 21/28

22 Άξζξν ΡΝΞ.5Α : Δπίγεηεο ηνπνγξαθηθέο απνηππψζεηο αδφκεησλ εθηάζεσλ 1.498,80 Άξζξν ΡΝΞ.6Α : Δπίγεηεο ηνπνγξαθηθέο απνηππψζεηο δνκεκέλσλ εθηάζεσλ 1.498,80 Σελική Αμοιβή Σοπογπαθικήρ Μελέηηρ 9.092, Γεωηεσνικέρ μελέηερ Άπθπο ΓΜΔ 1, παπ Κόζηορ Γεωηπήζεων Ρν πξνεθηηκψκελν θφζηνο ηνπ ζπλφινπ ησλ γεσηερληθψλ εξεπλψλ (ππαίζξνπ θαη εξγαζηεξίνπ) πνπ ζα εθηειεζηνχλ ζην παξφλ ζηάδην κειέηεο, ε νπνία ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ παξαθάησ ηχπν: Όπνπ: Γ = 380* (ΔΤΡΩ) Π : ην πξνεθηηκψκελν ζπλνιηθφ βάζνο γεσηξήζεσλ ζε κέηξα Με εθαπμογή ηων πποαναθεπόμενων ζηο ςπό μελέηη έπγο, ιζσύοςν ηα ακόλοςθα : Γηα πξνεθηηκψκελν ζπλνιηθφ βάζνο γεσηξήζεσλ 20 κ: 380 * 20 /κ. * 1,249= 9.492,40 ΔΤΡΩ Άπθπο ΓΜΔ 1, παπ Έκθεζη Αξιολόγηζηρ Γεωηεσνικών Δπεςνών Αληηθείκελν ηεο Έθζεζεο Αμηνιφγεζεο Γεσηερληθψλ Δξεπλψλ είλαη ε αμηνιφγεζε θαη εξκελεία ησλ ζηνηρείσλ ηεο γεσηερληθήο έξεπλαο ζπλεθηηκψληαο ηα ζρεηηθά ζηνηρεία απφ ηε γεσινγηθή κειέηε κε ζηφρν ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ γεσηερληθνχ πξνζνκνηψκαηνο ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ. Ζ ακνηβή γηα ηε ζχληαμε θαη ππνβνιή ηεο Έθζεζεο Ξξνγξάκκαηνο Γεσηερληθψλ Δξεπλψλ θαη ηεο Έθζεζεο Αμηνιφγεζεο Γεσηερληθψλ Δξεπλψλ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ηχπν (Φ)= 15%*Γ (ΔΤΡΩ) Με εθαπμογή ηων πποαναθεπόμενων ζηο ςπό μελέηη έπγο, ιζσύοςν ηα ακόλοςθα : Ζ ακνηβή γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ γεσηερληθψλ εξεπλψλ είλαη : 15% * 9.492,40 = 1.423,86 ΔΤΡΩ ςνολική πποεκηιμώμενη αμοιβή γεωηεσνικήρ μελέηηρ Πεπιγπαθή Αμοιβή (Α, Αζη) (ΔΤΡΩ) Άξζξν ΓΚΔ 1, παξ Θφζηνο Γεσηξήζεσλ 9.492,40 Άξζξν ΓΚΔ 1, παξ Έθζεζε αμηνιφγεζεο Γεσηερληθψλ Δξεπλψλ 1.423,86 Σελική Αμοιβή Γεωηεσνικήρ Μελέηηρ ,26 ΔΕΤΑΡ ΦΑΚΕΛΟ ΕΡΓΟΤ - ςελ. 22/28

23 Άπθπο ΓΔΝ.6Α Αμοιβή ζύνηαξηρ μελέηηρ ΑΤ ΦΑΤ 1. Η κειέηε ρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ( ΑΤ ) θαη Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ( ΦΑΤ ) ηνπ έξγνπ ζπληάζζεηαη από ηνπο κειεηεηέο ηνπ θπξίσο έξγνπ αλά θαηεγνξία κειέηεο κε βάζε ηα νξηδόκελα ζην Π. Γ. 305/96 θαη ηα εθάζηνηε ηζρύνληα. 2. Η ακνηβή Α, γηα ηελ ζύληαμε κειέηεο (ΑΤ) θαη (ΦΑΤ) νξίδεηαη από ηνλ ηύπν : Α = Αi * β * ηθ όπνπ: Ai= Σν ζύλνιν ησλ πξνεθηηκώκελσλ ακνηβώλ ησλ πξνο εθπόλεζε κειεηώλ γηα ζπγθεθξηκέλν έξγν θαη γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο κειεηώλ. β = ζπληειεζηήο ακνηβήο επί ηνηο εθαηό (%) νξηδόκελνο σο αθνινύζσο: 3 i 175* θ, κ ζπληειεζηέο, πνπ αλεμαξηήησλ θαηεγνξίαο έξγνπ νξίδνληαη νη αθόινπζνη: θ= 0,40 θαη κ= 8,00. Ο ζπληειεζηήο β (%) ζηξνγγπιεύεηαη πάληα ζην δεύηεξν δεθαδηθό ςεθίν. Με εθαπμογή αςηών ζηο ςπό μελέηη έπγο, ιζσύοςν ηα ακόλοςθα : Αi= ,16 Ακνηβή πξνεθηηκψκελσλ κειεηψλ ζπλφινπ έξγνπ, επξψ κ= 0,40 Ππληειεζηήο μ= 8,00 Ππληειεζηήο κεγέζνπο θαη ηερληθψλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ έξγνπ β= 0,87% Ππληειεζηήο % ηκ= 1,249 Α ( ) = ,25 Αζη ( ) = ,25 Νη θαηεγνξίεο κειεηψλ γηα ηηο νπνίεο ζπληάζζεηαη ΠΑ ΦΑ, είλαη νη θαη. κειεηψλ 9, 13 θαη 18. Ζ ακνηβή ησλ πξνεθηηκψκελσλ ακνηβψλ ησλ κειεηψλ απηψλ (ΠΑi), θαζψο θαη ε θαηαλνκή ηεο πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο (Α θαη Αζη) γηα ηε ζχληαμε ησλ ΠΑ ΦΑ, αλαιχεηαη σο αθνινχζσο : A/A ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αi ζςνόλος ζηαδίων (ΔΤΡΩ)* ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΑΜΟΙΒΗ ΦΑΤ-ΑΤ ΞΝΠΝΠΡΝ % Α ( ) 1 ΓΟΑΙΗΘΔΠ ΚΔΙΔΡΔΠ ,62 55,00% 6.436,24 2 ΖΙΔΘΡΟΝΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΔΠ ΚΔΙΔΡΔΠ ,00 40,00% 4.680,90 3 ΣΖΚΗΘΝΡΔΣΛΗΘΔΠ ΚΔΙΔΡΔΠ ,53 5,00% 585,11 * Με ηκ=1,0 Αi ,16 100,00% ,25 ΔΕΤΑΡ ΦΑΚΕΛΟ ΕΡΓΟΤ - ςελ. 23/28

24 Καη. 9 : ΗΛΜ Καη. 13 : ΤΓΡΑΤΛΙΚΔ Καη. 16 : ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΔ Καη. 18 : Υ/Μ Καη. 21 : ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΔ Καη. 27 : ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣ ΙΚΔ ςγκενηπωηικόρ Πίνακαρ Αμοιβών ζηαδίων μελέηηρ ανά καηηγοπία Α.Σ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αζη ( ) ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΜΔΛΔΣΗ Α. - ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ Α.Σ.1 ΓΟ 3.5. Α.Σ.2 ΓΔΛ.4Β Α.Σ.3 ΓΔΛ 7. Α.Σ.4 ΓΟ 19. Α.Σ.5 ΓΔΛ 7. ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ ΙΚΑΡΩΛ ΑΚΝΗΒΖ ΚΖΣΑΛΗΘΩΛ ΑΛΑΙΝΓΑ ΚΔ ΡΝΛ ΣΟΝΛΝ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ ΑΚΝΗΒΖ ΡΔΣΩΛ ΓΖΚΝΞΟΑΡΖΠΖΠ ΓΟΑΙΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΖΙΔΘΡΟΝΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΑ ΔΟΓΑ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ ΑΘΑΘΑΟΡΩΛ ΑΚΝΗΒΖ ΡΔΣΩΛ ΓΖΚΝΞΟΑΡΖΠΖΠ ΖΙΔΘΡΟΝΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ , , , , , , , , , , , ,75 Α.Σ.6 ΓΟ 18. ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΝΠ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ , , , ,37 Α.Σ.7 ΓΔΛ 7. Α.Σ.8 ΞΔΟ 2, 7 ΑΚΝΗΒΖ ΡΔΣΩΛ ΓΖΚΝΞΟΑΡΖΠΖΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΦΑΘΔΙΝΠ ΑΛΑΛΔΩΠΖΠ / ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖΠ ΑΔΞΝ - ΚΞΔ 4.132, , , ,80

25 Καη. 9 : ΗΛΜ Καη. 13 : ΤΓΡΑΤΛΙΚΔ Καη. 16 : ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΔ Καη. 18 : Υ/Μ Καη. 21 : ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΔ Καη. 27 : ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣ ΙΚΔ ΠΡΟΜΕΛΕΣΗ ΑΤΞΗΗ ΔΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ ΕΕΛ ΡΟΔΟΤ Α.Σ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αζη ( ) ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΜΔΛΔΣΗ Α.Σ.9 ΡΝΞ.2 ΡΟΗΓΩΛΗΠΚΝΗ 5.158, ,37 Α.Σ.10 ΡΝΞ.3 ΞΝΙΓΩΛΝΚΔΡΟΗΔΠ 936,75 936,75 Α.Σ.11 Α.Σ.12 Α.Σ.13 ΡΝΞ.5Α ΡΝΞ.6Α ΓΚΔ 1, 1.3. ΔΞΗΓΔΗΔΠ ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΘΔΠ ΑΞΝΡΞΩΠΔΗΠ ΑΓΝΚΖΡΩΛ ΔΘΡΑΠΔΩΛ ΔΞΗΓΔΗΔΠ ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΘΔΠ ΑΞΝΡΞΩΠΔΗΠ ΓΝΚΖΚΔΛΩΛ ΔΘΡΑΠΔΩΛ 1.498, , , ,80 ΘΝΠΡΝΠ ΓΔΩΡΟΖΠΔΩΛ 9.492, ,40 Α.Σ.14 ΓΚΔ 1, 1.3. ΔΘΘΔΠΖ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΓΔΩΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΔΛΩΛ 1.423, ,86 ΤΝΟΛΑ Α , , , , , , ,80 ΔΕΤΑΡ ΦΑΚΕΛΟ ΕΡΓΟΤ - ςελ. 25/28

26 Καη. 9 : ΗΛΜ Καη. 13 : ΤΓΡΑΤΛΙΚΔ Καη. 16 : ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΔ Καη. 18 : Υ/Μ Καη. 21 : ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΔ Καη. 27 : ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ Β. ΑΤ ΦΑΤ Α.Σ.15 ΓΔΛ 6Α ΑΚΝΗΒΖ ΠΛΡΑΜΖΠ ΠΑ ΦΑ , , ,24 585,11 ΤΝΟΛΑ Β , , ,24 0,00 585,11 0,00 0,00 ΓΔΝΙΚΑ ΤΝΟΛΑ (Α+Β) , , , , , , ,80 ΦΞΑ 23% ,66 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ , ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ & ΣΑΞΔΙ ΠΣΤΥΙΩΝ Α ( ) ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΜΔΛΔΣΗ A.A. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΓΟ ΓΔΛ.4Β 3 ΓΔΛ 7. 4 ΓΟ ΓΔΛ 7. ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ ΙΚΑΡΩΛ ΑΚΝΗΒΖ ΚΖΣΑΛΗΘΩΛ ΑΛΑΙΝΓΑ ΚΔ ΡΝΛ ΣΟΝΛΝ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ ΑΚΝΗΒΖ ΡΔΣΩΛ ΓΖΚΝΞΟΑΡΖΠΖΠ ΓΟΑΙΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΖΙΔΘΡΟΝΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΑ ΔΟΓΑ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ ΑΘΑΘΑΟΡΩΛ ΑΚΝΗΒΖ ΡΔΣΩΛ ΓΖΚΝΞΟΑΡΖΠΖΠ ΖΙΔΘΡΟΝΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΩΛ , , , , , , , , , , , ,33

27 Καη. 9 : ΗΛΜ Καη. 13 : ΤΓΡΑΤΛΙΚΔ Καη. 16 : ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΔ Καη. 18 : Υ/Μ Καη. 21 : ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΔ Καη. 27 : ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΠΡΟΜΕΛΕΣΗ ΑΤΞΗΗ ΔΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ ΕΕΛ ΡΟΔΟΤ Α ( ) ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΜΔΛΔΣΗ A.A. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΟΓΩΛ 6 ΓΟ ΓΔΛ 7. 8 ΞΔΟ 2, 7 ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΝΠ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ , , , ,89 ΑΚΝΗΒΖ ΡΔΣΩΛ ΓΖΚΝΞΟΑΡΖΠΖΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΦΑΘΔΙΝΠ ΑΛΑΛΔΩΠΖΠ / ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖΠ ΑΔΞΝ - ΚΞΔ 5.509, , , ,29 9 ΡΝΞ.2 ΡΟΗΓΩΛΗΠΚΝΗ 5.158, ,37 10 ΡΝΞ.3 ΞΝΙΓΩΛΝΚΔΡΟΗΔΠ 936,75 936,75 11 ΡΝΞ.5Α 12 ΡΝΞ.6Α ΓΚΔ 1, 1.3. ΓΚΔ 1, ΓΔΛ 6Α ΔΞΗΓΔΗΔΠ ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΘΔΠ ΑΞΝΡΞΩΠΔΗΠ ΑΓΝΚΖΡΩΛ ΔΘΡΑΠΔΩΛ ΔΞΗΓΔΗΔΠ ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΘΔΠ ΑΞΝΡΞΩΠΔΗΠ ΓΝΚΖΚΔΛΩΛ ΔΘΡΑΠΔΩΛ 1.498, , , ,80 ΘΝΠΡΝΠ ΓΔΩΡΟΖΠΔΩΛ 9.492, ,40 ΔΘΘΔΠΖ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΓΔΩΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΔΛΩΛ ΑΚΝΗΒΖ ΠΛΡΑΜΖΠ ΠΑ ΦΑ 1.423, , , , ,24 585,11 ΤΝΟΛΑ , , , , , , ,29 ΔΕΤΑΡ ΦΑΚΕΛΟ ΕΡΓΟΤ - ςελ. 27/28

28 Καη. 9 : ΗΛΜ Καη. 13 : ΤΓΡΑΤΛΙΚΔ Καη. 16 : ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΔ Καη. 18 : Υ/Μ Καη. 21 : ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΔ Καη. 27 : ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΠΡΟΜΕΛΕΣΗ ΑΤΞΗΗ ΔΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ ΕΕΛ ΡΟΔΟΤ Α ( ) ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΜΔΛΔΣΗ A.A. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΛΟΤΜΔΝΗ ΣΑΞΗ ΠΣΤΥΙΟΤ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Δ' Γ' - Δ' Α' Γ' Α' Γ' Ρόδορ, 11 /12/ 2012 ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ ΔΛΔΥΘΗΚΔ ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ ΜΙΧΑΛΗ ΔΡΟΟ Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ ΣΕ Τπεφθυνοσ Γραφείου χεδιαςμοφ Ανάπτυξησ & Μηχανοργάνωςησ ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΩΣΑΡΙΔΗ Πολιτικόσ Μηχανικόσ ΠΕ Προϊςτάμενοσ Τπ/ςίασ Μονάδων Επεξεργαςίασ Λυμάτων ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΚΑΡΑΒΟΛΙΑ Χημικόσ Μηχανικόσ ΠΕ Διευθυντήσ Λειτουργίασ & υντήρηςησ Εγκαταςτάςεων ΔΕΤΑΡ ΦΑΚΕΛΟ ΕΡΓΟΤ - ςελ. 28/28

ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ ΑΜΟΙΒΗ

ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Π.Δ. ΠΔΛΛΑ ΓΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: ΠΡΟΜΔΛΔΣΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΟΙΚΙΜΟΤ ΑΡΙΓΑΙΑ ΥΡΗΜ/Η: ΔΠΠΔΡΑΑ (ΣΑΜΔΙΟ ΤΝΟΥΗ- ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 14.252,4

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ*

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ A3: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πξάμε, δεηά επί πιένλ από ηνλ Σειηθό Γηθαηνύρν λα ππνβάιεη για ηιρ ζςμβάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΣΘ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘ ΠΕΡΘΟΤΘ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΗ ΣΜΗΜ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΟΤ ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΕ ΞΘ ΚΘΝΗΣΩΝ ΠΘΝΚΕ ΣΘΜΩΝ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΖΣΖ ΚΑΗ ΝΖΩΝ ΑΗΓΑΗΟΤ 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ - 7 «ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ»

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΖΣΖ ΚΑΗ ΝΖΩΝ ΑΗΓΑΗΟΤ 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ - 7 «ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΡΑΜΜΑ ΚΡΖΣΖ ΚΑΗ ΝΖΩΝ ΑΗΑΗΟΤ 2007-203 ΚΩΗΚΟ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ : 44 «ΗΑΥΔΗΡΗΖ ΟΗΚΗΑΚΩΝ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ» ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΔ ΑΡΥΗΚΔ, ΣΔΥΝΗΚΔ ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΔ ΜΔΛΔΣΔ ΠΡΑΞΖ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000. «ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.000,00 Σο έπγο ανήκει ςσην κασηγοπία σψν έπγψν οδοποιΐαρ & πεπιελάμβανε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Παποςσίαση Έπγος. «Βαζηθνί πιιεθηήξεο θαη Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο θαη Γηάζεζεο Λπκάηωλ ζην Θξηάζην Πεδίν»

Παποςσίαση Έπγος. «Βαζηθνί πιιεθηήξεο θαη Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο θαη Γηάζεζεο Λπκάηωλ ζην Θξηάζην Πεδίν» Παποςσίαση Έπγος «Βαζηθνί πιιεθηήξεο θαη Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο θαη Γηάζεζεο Λπκάηωλ ζην Θξηάζην Πεδίν» Ι Πάσσιορ ( Γενικόρ Διεςθςντήρ Ανάπτςξηρ & Παπαγωγήρ Έπγων) Ελεςσίνα, 8/12/2010 Σο έπγο «Βαζηθνί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Δηδηθή Γξακκαηεία δάησλ πνπξγείν Ξεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΡΖΠ ΝΓΖΓΗΑΠ 91/271/ΔΝΘ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ 2009

Δηδηθή Γξακκαηεία δάησλ πνπξγείν Ξεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΡΖΠ ΝΓΖΓΗΑΠ 91/271/ΔΝΘ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ 2009 Δηδηθή Γξακκαηεία δάησλ πνπξγείν Ξεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΡΖΠ ΝΓΖΓΗΑΠ 91/271/ΔΝΘ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ 2009 Αζήλα Ηνύληνο 2010 1 ΞΟΝΙΝΓΝΠ Πηελ Έθζεζε απηή παξνπζηάδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΘΘ. Ενιζτσόμενοι ηομείς ζηο πλαίζιο ηης δράζης L123α "Αύξηση τηρ αξίαρ των γεωπγικών πποϊόντων"

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΘΘ. Ενιζτσόμενοι ηομείς ζηο πλαίζιο ηης δράζης L123α Αύξηση τηρ αξίαρ των γεωπγικών πποϊόντων ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΘΘ 1. ΣΟΜΕΑ : ΚΡΕΑ Ενιζτσόμενοι ηομείς ζηο πλαίζιο ηης δράζης L123α "Αύξηση τηρ αξίαρ των γεωπγικών πποϊόντων" Γξάζε 1.3.: Δθζπγρξνληζκόο επέθηαζε κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ, κνλάδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΣΘ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘ ΠΕΡΘΟΤΘ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΗ ΣΜΗΜ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΟΤ ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΕ ΞΘ ΚΘΝΗΣΩΝ ΠΘΝΚΕ ΣΘΜΩΝ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ) Μαξνύζη, 17-02-2011 ΑΠ.: 593/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Τξνπνπνίεζε δηαδηθαζηώλ ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρεηξηζηηθήο Επάξθεηαο ηεο ΕΕΤΤ γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΜΕΛΕΣΕ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΜΕΛΕΣΕ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΜΕΛΕΣΕ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1 ε Πεξίπησζε Όηαλ αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηεο 1 θαη αθνινύζσο ηεο 5β ηνπ άξζξνπ 5 θαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηα άξζξα 6 θαη 7 ηνπ Ν. 3316/2005 Οη κειέηεο νδνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΠΑ 2007-2013 / ΔΠΑ 2014-2020 Πςλώνερ Ανάπηςξηρ για ηην Δλλάδα 2 ΔΠΑ 2007-2013 / Σι πεηύσαμε; εκαληηθή αύξηζη αποππόθηζηρ θνηλνηηθώλ πόξσλ Από 41,3% ηνλ Ινύλην ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΕ ΚΣΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΕΛΕΣΕ ΚΣΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΣΕ ΚΣΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σηα θηηξηαθά έξγα, ην αξρηθφ ζηάδην κε ην νπνίν πξνζδηνξίδεηαη επαξθψο ν ζρεδηαζκφο ηνπ έξγνπ, είλαη ην ζηάδην ηεο πξνκειέηεο. Αθνινπζνχλ ηα ζηάδηα ηεο νξηζηηθήο κειέηεο θαη ηεο

Διαβάστε περισσότερα