«ΑΤΞΗΗ ΔΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ ΕΕΛ ΡΟΔΟΤ, ΑΓΩΓΟ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΤ - ΑΦΑΝΣΟΤ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΚΟΛΤΜΠΙΩΝ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΑΤΞΗΗ ΔΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ ΕΕΛ ΡΟΔΟΤ, ΑΓΩΓΟ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΤ - ΑΦΑΝΣΟΤ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΚΟΛΤΜΠΙΩΝ»"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΓΗΜΟΤ ΡΟΓΟΤ ΓΔΤΑΡ ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (Δ..Π.Α.) ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ: ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΓΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΚΩΓ. 02) ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ: ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΤΓΑΣΟ (ΛΤΜΑΣΑ- ΚΩΓ. 46) ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ Σαμείο υνοχής ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΔΡΓΟ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΔΙΣΑΙ ΑΠΟ: - ΣΑΜΔΙΟ ΤΝΟΥΗ - ΔΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ - ΠΟΡΟΤ ΓΔΤΑΡ ΠΡΑΞΗ : «ΑΤΞΗΗ ΔΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ ΕΕΛ ΡΟΔΟΤ, ΑΓΩΓΟ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΤ - ΑΦΑΝΣΟΤ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΚΟΛΤΜΠΙΩΝ» Σ Δ Τ Υ Ο 3 Φ Α Κ Δ Λ Ο Δ Ρ Γ Ο Τ & Τ Π Ο Λ Ο Γ Ι Μ Ο Π Ρ Ο Δ Κ Σ Ι Μ Ω Μ Δ Ν Η Α Μ Ο Ι Β Η Γ ι α η η ν Δ π ι λ ο γ ή Α ν α δ ό σ ο ς Δ κ π ό ν η ζ η ρ η η ρ Μ ε λ έ η η ρ : «Π Ρ Ο Μ Δ Λ Δ Σ Η Α Τ Ξ Η Η Γ Τ Ν Α Μ Ι Κ Ο Σ Η Σ Α Δ Δ Λ Ρ Ο Γ Ο Τ» μ ε δ η μ ό ζ ι ο δ ι α γ ω ν ι ζ μ ό μ ε α ν ο ι σ η ή δ ι α δ ι κ α ζ ί α ( Α π ι θ. Π π ο κ ή π ς ξ η ρ / ) Απόθαζη Ένηαξηρ : Νηθ / Κωδικόρ Ο.Π..: Δνάπιθμορ : 2012ΠΔ ηεο ΠΑΔ 0758 Κπιηήπιο Δπιλογήρ: Πποεκηιμώμενη Αμοιβή σωπίρ ΦΠΑ: Πποεκηιμώμενη Αμοιβή με ΦΠΑ 23 %: Υπονική διάπκεια: Ππκθεξφηεξε πξνζθνξά Δμαθφζηεο εβδνκήληα δχν ρηιηάδεο εθαηφλ ελελήληα ηέζζεξα επξψ θαη δέθα επηά ιεπηά ( ,17 ) Νρηαθφζηεο είθνζη έμη ρηιηάδεο επηαθφζηα ελελήληα νρηψ επξψ θαη νγδφληα ηξία ιεπηά ( ,83 ) Νρηψ (8) κήλεο. ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Ημεπομηνία Ημέπα Ώπα Ημ. / Μην/ Δηορ Δβδομάδαρ 07 / 02 / 2013 Πέμπηη 10:00 ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ηα γπαθεία ηηρ ΓΔΤΑΡ 2ν ΣΙΚ ΙΔΩΦ. ΟΝΓΝ-ΙΗΛΓΝ, Ρ.Θ ΟΝΓΝΠ ΡΖΙ: ΦΑΜ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ απνζηνιήο γηα δεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ Απνζηνιήο γηα δεκνζίεπζε ζην ΦΔΘ (Ρ.Γ.Γ.Π) ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ δεκνζίεπζεο ζηηο Διιεληθέο Δθεκεξίδεο 14 / 12 / / 12 / / 12 / 2012

2 ΠΡΑΞΗ : «ΑΤΞΗΗ ΔΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ ΕΕΛ ΡΟΔΟΤ, ΑΓΩΓΟ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΤ - ΑΦΑΝΣΟΤ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΚΟΛΤΜΠΙΩΝ» Σ Δ Τ Υ Ο 3 Φ Α Κ Δ Λ Ο Δ Ρ Γ Ο Τ & Τ Π Ο Λ Ο Γ Ι Μ Ο Π Ρ Ο Δ Κ Σ Ι Μ Ω Μ Δ Ν Η Α Μ Ο Ι Β Η Σύπορ Α (Για μελέηερ πος αναηίθενηαι καηά ηο άπθπο 7 ηος Ν.3316/05) Γ ι α η η ν Δ π ι λ ο γ ή Α ν α δ ό σ ο ς Δ κ π ό ν η ζ η ρ η η ρ Μ ε λ έ η η ρ «Π Ρ Ο Μ Δ Λ Δ Σ Η Α Τ Ξ Η Η Γ Τ Ν Α Μ Ι Κ Ο Σ Η Σ Α Δ Δ Λ Ρ Ο Γ Ο Τ» ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ : Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α. - Δνάπιθμορ 2012Δ ηηρ ΑΔ 0758 / Σαμείο ςνοσήρ - Δθνικοί Πόποι και Ίδιοι Πόποι Ππλνιηθφ Ξνζφ εςπώ (με ΦΠΑ ) Πποϊζηαμένη Απσή: ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΓΔΑΟ Γιεςθύνοςζα Τπηπεζία: ΓΗΔΘΛΠΖ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ & ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΩΛ ΓΔΑΟ Πποεκηιμώμενη Αμοιβή σωπίρ ΦΠΑ: Δμαθφζηεο εβδνκήληα δχν ρηιηάδεο δέθα επηά ιεπηά ( ,17 ) εθαηφλ ελελήληα ηέζζεξα επξψ θαη Πποεκηιμώμενη Αμοιβή με ΦΠΑ 23 %: Νρηαθφζηεο είθνζη έμη ρηιηάδεο επηαθφζηα ελελήληα νρηψ επξψ θαη νγδφληα ηξία ιεπηά ( ,83 ) ΔΕΤΑΡ ΦΑΚΕΛΟ ΕΡΓΟΤ - ςελ. 2/28

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΠΡΟΫΠΑΡΥΟΤΔ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΩΝ Τθιζηάμενα έπγα ΕΕΛ Ρόδος Νέα έπγα επέκηαζηρ αναβάθμιζηρ ΕΕΛ Ρόδος ΠΟΟΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΔΡΓΩΝ ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΩΝ ΜΔΛΔΣΩΝ ΚΑΙ ΣΑΓΙΑ ΠΟΤ ΘΑ ΔΚΠΟΝΗΘΟΤΝ ΙΥΤΟΤΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ - ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΔΛΔΣΗ ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΓΩΓΗ ΠΡΟΔΚΣΙΜΗΗ ΑΜΟΙΒΗ Τδπαςλικά έπγα Ηλεκηπομησανολογικά έπγα Λειηοςπγικόρ σεδιαζμόρ Πεπιβαλλονηικέρ μελέηερ Σοπογπαθικέρ μελέηερ Γεωηεσνικέρ μελέηερ Άπθπο ΓΕΝ.6Α Αμοιβή ζύνηαξηρ μελέηηρ ΑΤ ΦΑΤ ςγκενηπωηικόρ Πίνακαρ Αμοιβών ζηαδίων μελέηηρ ανά καηηγοπία ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ & ΣΑΞΔΙ ΠΣΤΥΙΩΝ ΔΕΤΑΡ ΦΑΚΕΛΟ ΕΡΓΟΤ - ςελ. 3/28

4 1. ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ 1.1. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ Ρν αληηθείκελν ηεο κειέηεο αθνξά ζηελ επέθηαζε αλαβάζκηζε ηεο πθηζηάκελεο ΔΔΙ Οφδνπ, ψζηε λα θαιχπηνληαη επηπιένλ η.θ. Ζ αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο ηεο ΔΔΙ Οφδνπ είλαη απαξαίηεηε ιφγσ : 1. ηεο αχμεζεο ηνπ απνρεηεπφκελνπ πιεζπζκνχ ζηηο ήδε εμππεξεηνχκελεο απφ ηε κνλάδα πεξηνρέο, 2. ηεο ζχλδεζεο ζηε κνλάδα ησλ Γεκνηηθψλ Θνηλνηήησλ Αθάληνπ θαη Αξραγγέινπ θαζψο θαη ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηνρήο ησλ Θνιπκπίσλ ΠΡΟΫΠΑΡΥΟΤΔ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ Ρα ζρεηηθά κε ην έξγν δηαζέζηκα ζηνηρεία θαη κειέηεο είλαη ηα αθφινπζα : 1. Νη «φπσο θαηαζθεπάζηεθε» κειέηεο ησλ πθηζηάκελσλ έξγσλ ηεο ΔΔΙ Οφδνπ. 2. Ζ κειέηε «ΔΜΠΔΙΡΟΓΝΩΜΟΤΝΗ ΦΔΡΟΤΑ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΓΗΜΟΤ ΡΟΓΙΩΝ» ΡΝ Δ..Ρ. / Δ.Κ.Ξ. (2008). 3. Ζ ΘΑ «Αλαλέσζε, ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ όξσλ: 1. Γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ηνπ Γήκνπ Ρόδνπ, πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή Βόδη ηεο λήζνπ Ρόδνπ ηνπ Ννκνύ Γσδεθαλήζνπ, 2. Γηα ηνλ αγσγό κεηαθνξάο ησλ ιπκάησλ ησλ Γήκσλ Αξραγγέινπ θαη Αθάληνπ θαη ηνλ Κεληξηθό απνρεηεπηηθό αγσγό θαη ηα αληιηνζηάζηα ηνπ Γήκνπ Καιιηζέαο, πνπ νδεγνύλ ηα ιύκαηα ζηηο Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ ηεο Ρόδνπ» (ΔΞΔ / Α.Ξ. νηθ / ). Νη παξαπάλσ κειέηεο θαη ζηνηρεία βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζηα γξαθεία ηεο ΓΔΑ Οφδνπ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΩΝ Τθιζηάμενα έπγα ΔΔΛ Ρόδος Ζ δπλακηθφηεηα θαη ηα δεδνκέλα ζρεδηαζκνχ ηεο πθηζηάκελεο ΔΔΙ Οφδνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί : Πίνακαρ 1 : Ξαξνρέο θαη ξππαληηθά θνξηία ζρεδηαζκνχ ηεο πθηζηάκελεο ΔΔΙ Οφδνπ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ Μ.Μ. ΥΔΙΜΩΝΑ ΘΔΡΟ ΔΜΞΖΟΔΡΝΚΔΛΝΠ ΞΙΖΘΠΚΝΠ Η.Θ ΚΔΠΖ ΖΚΔΟΖΠΗΑ ΞΑΟΝΣΖ ΑΘΑΘΑΟΡΩΛ m 3 /d ΚΔΠΖ ΖΚΔΟΖΠΗΑ ΞΑΟΝΣΖ ΒΝΘΟΝΙΚΑΡΩΛ m 3 /d BOD 5 mg/l ΑΗΩΟΝΚΔΛΑ ΠΡΔΟΔΑ mg/l ΝΙΗΘΝ ΑΕΩΡΝ mg/l ΦΩΠΦΝΟΝΠ mg/l ΔΕΤΑΡ ΦΑΚΕΛΟ ΕΡΓΟΤ - ςελ. 4/28

5 Ζ κνλάδα ζήκεξα εμππεξεηεί: ηηο νηθηζηηθέο πεξηνρέο & ηα ελνηθηαδφκελα δσκάηηα ηεο Γεκνηηθήο Θνηλφηεηαο Οφδνπ ηα μελνδνρεία ηεο Γεκνηηθήο Θνηλφηεηαο Οφδνπ ηε Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Ηαιπζνχ ηηο νηθηζηηθέο πεξηνρέο & ηα ελνηθηαδφκελα δσκάηηα ηεο Γεκνηηθήο Θνηλφηεηαο Θνζθηλνχο ηα μελνδνρεία ηεο Γεκνηηθήο Θνηλφηεηαο Θνζθηλνχο ηε Γεκνηηθή Θνηλφηεηαο Θαιπζηψλ πνπ πεξηιακβάλεη ηηο Θαιπζηέο θαη ην Φαιεξάθη Ζ κέζνδνο επεμεξγαζίαο πνπ έρεη εθαξκνζηεί είλαη ηεο ελεξγνχ ηιχνο κε ηαπηφρξνλε ληηξνπνίεζε / απνληηξνπνίεζε. Ζ εγθαηάζηαζε πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηάδηα επεμεξγαζίαο / επηκέξνπο θχξηεο κνλάδεο: Φξεάηην άθημεο Κνλάδα Ξξνθαηαξθηηθήο επεμεξγαζίαο : - Δζράξσζε - Αληιηνζηάζην αλχςσζεο - Ιεπηνεζράξσζε - Δμάκκσζε Ιηπνζπιινγή - Θεληξηθφο αγσγφο παξάθακςεο (by pass) - Κέηξεζε παξνρήο - Κνλάδα ππνδνρήο θαη επεμεξγαζίαο εμηζνξξφπεζεο βνζξνιπκάησλ Κνλάδα πξσηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο : - Γεμακελέο πξσηνβάζκηαο θαζίδεζεο - Αληιηνζηάζην αλχςσζεο Κνλάδα βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο (2 αλεμάξηεηεο γξακκέο επεμεξγαζίαο) : - Γεμακελέο αεξηζκνχ γηα πιήξε ληηξνπνίεζε - Αλνμηθέο δεμακελέο βηνινγηθήο απνκάθξπλζεο αδψηνπ (απνληηξνπνίεζε) - Γεμακελέο Θαζίδεζεο Κνλάδα ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο : - Φίιηξαλζε κε ακκφθηιηξα γηα ρξήζε λεξνχ ζηελ εγθαηάζηαζε Κνλάδα απνιχκαλζεο : - Σισξίσζε Κνλάδα επεμεξγαζίαο ιάζπεο : - Ξάρπλζε κε βαξχηεηα θαη κεραληθά κέζα - Αλαεξφβηα ρψλεπζε - Αθπδάησζε κε κεραληθά κέζα Ζ πνηφηεηα εθξνήο, ζχκθσλα κε ηνπο Ξεξηβαιινληηθνχο Όξνπο, είλαη ε αθφινπζε : Πίνακαρ 2 : Ξνηφηεηα εθξνήο επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο Ξ.Ν. Παπάμεηπορ Μ.Μ. Μέγεθορ Νιηθφ BOD 5 mg/l 25 COD mg/l 125 Αησξνχκελα ζηεξεά, SS mg/l 35 Θαζηδάλνληα ζηεξεά εληφο 2 σξψλ ζε θψλν Imhoff ml/l < 0,3 Aκκσληαθφ άδσην mg/l 2 ΔΕΤΑΡ ΦΑΚΕΛΟ ΕΡΓΟΤ - ςελ. 5/28

6 Παπάμεηπορ Μ.Μ. Μέγεθορ Ιίπε - Έιαηα mg/l 0,1 Δπηπιένληα ζηεξεά 0,0 Γηαιπκέλν νμπγφλν mg/l 5,0 Ρα επεμεξγαζκέλα ιχκαηα δηαηίζεληαη κε ππνζαιάζζην αγσγφ ζηελ πεξηνρή ηνπ Αθξσηεξίνπ Βφδη Νέα έπγα επέκηαζηρ αναβάθμιζηρ ΔΔΛ Ρόδος Ζ δπλακηθφηεηα ησλ έξγσλ επέθηαζεο ζα θαιχπηεη πξφζζεην ηζνδχλακν πιεζπζκφ ηεο ηάμεσο ησλ η.θ. Ρα λέα έξγα επέθηαζεο ζα ρσξνζεηεζνχλ εληφο ηνπ δηαζέζηκνπ γεπέδνπ ηεο πθηζηάκελεο ΔΔΙ, ν νπνίνο είλαη ελ γέλεη πεξηνξηζκέλνο. Γηα ηα λέα έξγα ζα δηεξεπλεζνχλ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ηερληθέο ιχζεηο θαη επηινγέο, νη νπνίεο ζα ιακβάλνπλ ππφςε ηνλ πεξηνξηζκέλν δηαζέζηκν ρψξν γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ απηψλ, ηελ εμαζθάιηζε ηεο πςειήο πνηφηεηαο εθξνήο ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ ζε ζπκθσλία κε ηνπο Ξεξηβαιινληηθνχο Όξνπο ηνπ έξγνπ (νη νπνίνη ζα αλαλεσζνχλ / ηξνπνπνηεζνχλ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο), θαζψο θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο απξφζθνπηεο θαηαζθεπήο ησλ λέσλ έξγσλ, ρσξίο ηεο δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο πθηζηάκελεο εγθαηάζηαζεο. Ρα πξνβιεπφκελα θχξηα έξγα επέθηαζεο ή/θαη αλαβάζκηζεο, είλαη ηα αθφινπζα: Έξγα Ξξνεπεμεξγαζίαο Ξξσηνβάζκηα επεμεξγαζία Βηνινγηθή επεμεξγαζία Απνιχκαλζε Έξγα επεμεξγαζίαο ιάζπεο Βνεζεηηθά έξγα έξγα εμππεξέηεζεο εγθαηάζηαζεο Απαξαίηεηα έξγα ψζηε ηα φξηα εθξνήο ηεο Κνλάδαο Δπεμεξγαζίαο Βνζξνιπκάησλ λα ελαξκνλίδνληαη κε ηα φξηα εθξνήο ηεο Κνλάδαο Δπεμεξγαζίαο Αζηηθψλ Ιπκάησλ, ζχκθσλα κε ηνλ φξν 4.3. ησλ Ξεξηβαιινληηθψλ Όξσλ Ζ πνηφηεηα εθξνήο ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ ζα θαζνξηζηεί ζην πιαίζην ηεο αλαλέσζεο θαη ηξνπνπνίεζεο ησλ Ξεξηβαιινληηθψλ Όξσλ ηνπ έξγνπ πνπ ζα πινπνηεζνχλ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη πξνβιέπεηαη λα είλαη αληίζηνηρε κε ηελ αλαθεξφκελε ζηνλ σο άλσ Ξίλαθα ΠΟΟΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΔΡΓΩΝ Πίνακαρ 3 : Ξνζνηηθά ζηνηρεία θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ έξγνπ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΞΔΘΡΑΠΖ ΔΔΙ ΟΝΓΝ Μ.Μ. ΗΠΝΓΛΑΚΝΠ ΘΑΡΝΗΘΝΠ (Η.Θ.) ΓΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ ΔΡΓΩΝ ΔΠΔΚΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ ΔΡΓΩΝ ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΔΠΔΚΣΑΗ ΔΕΤΑΡ ΦΑΚΕΛΟ ΕΡΓΟΤ - ςελ. 6/28

7 2. ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Όπσο πξναλαθέξζεθε, ηα έξγα επέθηαζεο ηεο ΔΔΙ πνπ εληάζζνληαη ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο, ζα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο ιπκάησλ : ηνπ πξφζζεηνπ απνρεηεπφκελνπ πιεζπζκνχ ησλ ήδε εμππεξεηνχκελσλ πεξηνρψλ ησλ Γεκνηηθψλ Θνηλνηήησλ Αθάληνπ θαη Αξραγγέινπ θαζψο θαη ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηνρήο ησλ Θνιπκπίσλ Πηηο ήδε εμππεξεηνχκελεο πεξηνρέο ν πιεζπζκφο έρεη απμεζεί ρσξίο λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα απφ ηελ πθηζηάκελε ΔΔΙ λα θαιχςεη ηηο απμεκέλεο αλάγθεο φζνλ αθνξά ζηελ επεμεξγαζία ησλ παξαγφκελσλ ιπκάησλ. Νη νηθηζκνί Αθάληνπ θαη Αξραγγέινπ έρνπλ νινθιεξσκέλα δίθηπα αθαζάξησλ, ελψ έρεη νινθιεξσζεί επίζεο ην κεγαιχηεξν ηκήκα ησλ ηδησηηθψλ ζπλδέζεσλ, ρσξίο φκσο λα ππάξρεη ηειηθφο απνδέθηεο. Νη νηθηζκνί απνηεινχλ νηθηζκνχο Κε βάζε ηελ Νδεγία 91/271 (φπσο ελζσκαηψζεθε ζην εζληθφ δίθαην ηεο ρψξαο κε ηελ ΘΑ 5673/400/97) νη νηθηζκνί Αθάληνπ θαη Αξραγγέινπ εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία νηθηζκψλ Ξξνηεξαηφηεηαο Γ, ε νπνία πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο νηθηζκνχο κε ηζνδχλακν πιεζπζκφ άλσ ησλ η.θ. κε πξνζεζκία νινθιήξσζεο ησλ έξγσλ ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ηελ 31/12/2005. Ν νηθηζκφο ησλ Θνιπκπίσλ, βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 6 ρηιηνκέηξσλ λφηηα ηεο Αθάληνπ. Δίλαη θπξίσο ηνπξηζηηθή πεξηνρή κε πνιιά θαηαιχκαηα θαη θέληξα δηαζθεδάζεσο. Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζέξνπο ηα Θνιχκπηα θαζεκεξηλά ζπγθεληξψλνπλ πεξίπνπ επηζθέπηεο. Ρα Θνιχκπηα ζήκεξα δελ δηαζέηνπλ εγθαηαζηάζεηο γηα ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ παξαγφκελσλ ιπκάησλ. Ζ πξναλαθεξζείζα θαηάζηαζε δεκηνπξγεί ζνβαξά πξνβιήκαηα ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη θπξίσο θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία ηνπ πιεζπζκνχ. Ρα πξνβιήκαηα γίλνληαη πην έληνλα κε ηελ πξνζέιεπζε κεγάινπ αξηζκνχ ηνπξηζηψλ θαηά ηελ ζεξηλή πεξίνδν. Πχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ηα πξνβιεπφκελα έξγα επέθηαζεο / αλαβάζκηζεο ηεο πθηζηάκελεο ΔΔΙ Οφδνπ γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ αθαζάξησλ ησλ νηθηζκψλ απηψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πινπνίεζε ησλ ππνιεηπφκελσλ έξγσλ ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ησλ αθαζάξησλ ζηελ ΔΔΙ, ζα απνηειέζνπλ έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο ησλ ιπκάησλ ζεκαληηθψλ ηνπξηζηηθψλ νηθηζκψλ ηεο λήζνπ Οφδνπ, εμαζθαιίδνληαο ηαπηφρξνλα ηελ πξνζηαζία ηεο Γεκφζηαο γείαο. 3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΩΝ ΜΔΛΔΣΩΝ 3.1. ΚΑΙ ΣΑΓΙΑ ΠΟΤ ΘΑ ΔΚΠΟΝΗΘΟΤΝ Πην ζςμβαηικό ανηικείμενο ηεο πξνο εθπφλεζε κειέηεο, πεξηιακβάλνληαη νη θάησζη επί κέξνπο κειέηεο: Ζ δξαπιηθή κειέηε ηεο επέθηαζεο ηεο ΔΔΙ. Ζ Ζιεθηξνκεραλνινγηθή κειέηε ηεο επέθηαζεο ηεο ΔΔΙ. Ζ Σεκηθνηερληθή κειέηε ηεο επέθηαζεο ηεο ΔΔΙ. Ζ ζχληαμε ησλ ΠΑ ΦΑ. Θα ζπλαρζεί αλά θαηεγνξία κειέηεο, κε βάζε ηα νξηδφκελα ζην Ξ.Γ.305/96 θαη ηα εθάζηνηε ηζρχνληα. Ζ Ρνπνγξαθηθή κειέηε. Πην πιαίζην απηήο ζα εθπνλεζνχλ νη απαηηνχκελεο ηνπνγξαθηθέο κειέηεο θαη εξγαζίεο γηα ηελ απνηχπσζε ηνπ γεπέδνπ ησλ έξγσλ, ήηνη Ρξηγσληζκνί, ΔΕΤΑΡ ΦΑΚΕΛΟ ΕΡΓΟΤ - ςελ. 7/28

8 Ξνιπγσλνκεηξίεο, Δπίγεηεο ηνπνγξαθηθέο απνηππψζεηο αδφκεησλ εθηάζεσλ θαη Δπίγεηεο ηνπνγξαθηθέο απνηππψζεηο δνκεκέλσλ εθηάζεσλ. Ζ Γεσηερληθή Κειέηε θαη Έξεπλα. Πην πιαίζην απηήο ζα εθπνλεζεί ην ζχλνιν ησλ γεσηερληθψλ εξεπλψλ (ππαίζξνπ θαη εξγαζηεξίνπ) πνπ απαηηνχληαη γηα ηε κειέηε ησλ λέσλ έξγσλ, ήηνη νη γεσηερληθέο έξεπλεο (Γεσηξήζεηο), νη εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο θαη ε έθζεζε αμηνιφγεζεο ησλ γεσηερληθψλ εξεπλψλ. Νη απαηηνχκελεο Ξεξηβαιινληηθέο κειέηεο: - Αληηθείκελν ηεο πεξηβαιινληηθήο κειέηεο ζα είλαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο έγθξηζεο Ξεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (ΑΔΞΝ). Πχκθσλα κε ην Λφκν 4014/2011 «Ξεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ξχζκηζε απζαηξέησλ ζε ζπλάξηεζε κε δεκηνπξγία πεξηβαιινληηθνχ ηζνδπγίνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο» θαζψο θαη ηελ κε Α.Ξ.1958/ /ΦΔΘ 21/Β/2012 «Θαηάηαμε Γεκνζίσλ θαη Ηδησηηθψλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ», ην ππφ κειέηε έξγν θαηαηάζζεηαη ζηελ 4 ε Νκάδα «Ππζηήκαηα Ξεξηβαιινληηθψλ πνδνκψλ» θαη ζηελ πνθαηεγνξία Α1 «Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο Αζηηθψλ ιπκάησλ (πφιεσλ θαη νηθηζκψλ) κε δηάζεζε επεμεξγαζκέλσλ πγξψλ ζε επηθαλεηαθφ πδάηηλν απνδέθηε ή ηε ζάιαζζα (Ξ> θαη.). - Κε βάζε ην Λφκν 4014/2011, ε δηαδηθαζία ηξνπνπνίεζεο ΑΔΞΝ πεξηγξάθεηαη ζην Άξζξν 6 ελψ ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ Άξζξνπ 11 πεξηγξάθνληαη ηα πεξηερφκελα ηνπ αληίζηνηρνπ θαθέινπ. - Γεδνκέλνπ φηη σο πξναλαθέξζεθε - γηα ηελ πθηζηάκελε ΔΔΙ πθίζηαηαη Ξεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε, ζα απαηηεζεί αξρηθψο ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ε ζχληαμε Φαθέινπ γηα ηελ αλαλέσζε - ηξνπνπνίεζε - ζπκπιήξσζε ησλ Ξεξηβαιινληηθψλ Όξσλ ηνπ έξγνπ (αληίζηνηρνο κε ηνλ πξνγελέζηεξν Φάθειν ζηνηρείσλ ηνπ άξζξνπ 13 ηεο κε α.ε.π /703/Φ104/ ΘΑ). - Πηε ζπλέρεηα ιακβάλνληα ππφςε φηη γηα ην έξγν πξνβιέπεηαη επέθηαζε ηεο ΔΔΙ απφ η.θ. (πθηζηάκελε ΑΔΞΝ) ζε η.θ., αλακέλεηαη λα απαηηεζεί ε εθπφλεζε ΚΞΔ γηα ην ζπλνιηθφ πιένλ έξγν. Ρα πξνβιεπφκελα Ρεχρε Γεκνπξάηεζεο, ζηα νπνία δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε αλάιπζε ηηκψλ. Νη απαηηνχκελεο ζηαηηθέο κειέηεο πεξηιακβάλνληαη ζην αληηθείκελν ησλ πδξαπιηθψλ κειεηψλ ηεο ΔΔΙ. Πε φηη αθνξά ζηα ζηάδια εκπόνηζηρ ηων μελεηών ηζρχνπλ ηα αθφινπζα : Πε φηη αθνξά ζηελ δξαπιηθή κειέηε ησλ έξγσλ επέθηαζεο ηεο ΔΔΙ, ζα εθπνλεζεί ζε απ επζείαο ζηάδην Ξξνκειέηεο, κε πξνυπάξρνπζα ηελ Ξξνθαηαξθηηθή κειέηε. Πε φηη αθνξά ζηελ Ζιεθηξνκεραλνινγηθή κειέηε ησλ έξγσλ επέθηαζεο ηεο ΔΔΙ, ζα εθπνλεζεί ζε απ επζείαο ζηάδην Ξξνκειέηεο, κε πξνυπάξρνπζα ηελ Ξξνθαηαξθηηθή κειέηε. Πε φηη αθνξά ζηε Σεκηθνηερληθή κειέηε ησλ έξγσλ επέθηαζεο ηεο ΔΔΙ, ζα εθπνλεζεί ζε αληίζηνηρα ζηάδηα κε ηελ πδξαπιηθή θαη ειεθηξνκεραλνινγηθή κειέηε. Πε φ,ηη αθνξά ζηηο Ξεξηβαιινληηθέο κειέηεο πξνβιέπνληαη : - Φάθεινο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ Ξεξηβαιινληηθψλ Όξσλ ηνπ έξγνπ (αληίζηνηρνο κε ηνλ παιαηφηεξν Φάθειν ζηνηρείσλ ηνπ άξζξνπ 13 ηεο κε α.ε.π /703/Φ104/ ΘΑ). - Κειέηε Ξεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (Κ Ξ Δ), εθφζνλ απαηηεζεί βάζεη ηεο πξνεγνχκελεο δηαδηθαζίαο. Πε ηηο ππνζηεξηθηηθέο κειέηεο, ήηνη ηελ Ρνπνγξαθηθή Κειέηε θαη ηελ Γεσηερληθή Κειέηε θαη Έξεπλα απηέο ζα εθηειεζηνχλ ζε έλα θαη ηειηθφ ζηάδην. Πε φηη αθνξά ζηα Ρεχρε Γεκνπξάηεζεο θαη ηα ΠΑ ΦΑ, ζα ζπληαρζνχλ ζε έλα ζηάδην. ΔΕΤΑΡ ΦΑΚΕΛΟ ΕΡΓΟΤ - ςελ. 8/28

9 3.2. ΙΥΤΟΤΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ - ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Ζ εθπφλεζε ηεο κειέηεο δηέπεηαη απφ ηηο θάησζη δηαηάμεηο θαλνληζκνχο θαη πξνδηαγξαθέο: - Ρν Λ. 3316/2005 «Αλάζεζε θαη εθηέιεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ εθπφλεζεο κειεηψλ θαη παξνρήο ζπλαθψλ ππεξεζηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ Α 42), σο ηζρχεη. - Ρε ηζρχνπζα λνκνζεζία δεκνζίσλ έξγσλ, σο απηή θσδηθνπνηήζεθε κε ηνλ Λ. 3669/2008 «Θχξσζε ηεο θσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο θαηαζθεπήο δεκφζησλ έξγσλ». - Ρν Β Θεθάιαην ηνπ Ξ.Γ. 696/74 "Ξεξί ακνηβψλ κεραληθψλ γηα ζχληαμε κειεηψλ, επίβιεςε, παξαιαβή, θ.ιπ. Ππγθνηλσληαθψλ, δξαπιηθψλ θαη Θηηξηαθψλ Έξγσλ, σο θαη Ρνπνγξαθηθψλ, Θηεκαηνγξαθηθψλ θαη Σαξηνγξαθηθψλ Δξγαζηψλ θαη ζρεηηθψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ κειεηψλ" (ΦΔΘ Α' 301), φπσο ηζρχεη ζήκεξα. - Ρν Λ.4014/2011 (ΦΔΘ Α 209/ ) «Ξεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ξχζκηζε απζαηξέησλ ζε ζπλάξηεζε κε δεκηνπξγία πεξηβαιινληηθνχ ηζνδπγίνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο». - Ρα εγθεθξηκέλα ηηκνιφγηα εξγαζηψλ πνπ έρεη εθδψζεη ην η. ΞΔΣΩΓΔ θαη ηζρχνπλ γηα ηελ ζχληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ δεκνζίσλ έξγσλ. - Ρηο αλαιχζεηο Α.Ρ.Δ.Ν, ΑΡΝΔ, ΑΡΔ, ΑΡΙΔ, ΑΡΔΞ πνπ ηζρχνπλ γηα φζεο εξγαζίεο δελ πεξηιακβάλνληαη ζηα λέα εληαία ηηκνιφγηα. - Ρελ πνπξγηθή Απφθαζε ΓΚΔΝ/α/ν/1257/ «Έγθξηζε Θαλνληζκνχ Ξξνεθηηκσκέλσλ Ακνηβψλ κειεηψλ θαη ππεξεζηψλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Λ.3316/2005», σο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο.α. ΓΚΔΝ/α/ν/2361/ (ΦΔΘ/Β/58/ ) «Α Βειηίσζε Θαλνληζκνχ Ξξνεθηηκψκελσλ Ακνηβψλ θαη πεξεζηψλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Λ. 3316/2005» θαη ΓΚΔΝ/α/ν/2229/ «Έγθξηζε ηεο Β Βειηίσζεο Θαλνληζκνχ Ξξνεθηηκσκέλσλ Ακνηβψλ Κειεηψλ θαη πεξεζηψλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγξ. 7 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Λ. 3316/2005» θαη ηζρχεη. - Ρελ Δγθχθιην 38/ /ΞΔΣΩΓΔ «Νδεγφο εθπφλεζεο κειεηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ» ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ Ρα παξαδνηέα ηεο κειέηεο, ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο (παξ παξφληνο). Ζ ειεθηξνληθή κνξθή ηεο πιεξνθνξίαο (εθηφο ησλ ζρεδίσλ θαη ησλ δηαγξακκάησλ) πξέπεη λα είλαη πιήξσο ζπκβαηή θαη αληαιιάμηκε, θαζψο επίζεο θαη άκεζα επεμεξγάζηκε ζε πξνγξάκκαηα MS Office. Ρα ζρέδηα θαη ηα δηαγξάκκαηα ζα παξαδίδνληαη κε βάζε ηα παξαθάησ: - Ρα γξαθηθά δεδνκέλα ησλ ζρεδηαζηηθψλ αξρείσλ ζα κεηαθέξνληαη θαηά πξνηίκεζε ζην format ηνπ DWG (Autocad 2004 θαη λεψηεξα). Πε πεξίπησζε αδπλακίαο παξάδνζεο ζην παξαπάλσ format κπνξεί λα γίλεη παξάδνζε θαη ζηε δνκή ηνπ DXF ή ηνπ DGN (Microstation). Ρα ζρεδηαζηηθά αξρεία ζα πεξηέρνπλ φιε ηελ απαξαίηεηε γξαθηθή πιεξνθνξία φπσο ζρεδηαζηηθά επίπεδα, ρξψκαηα, ζηπι, πάρε γξακκψλ, εηδηθά ζχκβνια θ.ά. Ππλνδεπηηθά καδί κε ηα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα παξαδίδνληαη νη γξακκαηνζεηξέο (font libraries), νη βηβιηνζήθεο ζπκβφισλ (cell libraries), θαη ν ρξσκαηηθφο πίλαθαο (color table) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηε θάζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπο. - Βαζηθή πξνυπφζεζε θαηά ηελ έμνδν ησλ γξαθηθψλ απφ ηηο δηάθνξεο ζρεδηαζηηθέο πιαηθφξκεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο αλά ζρεδηαζηηθφ επίπεδν (level ή layer) ζρεδηαζηηθήο πιεξνθνξίαο. - Πηελ πεξίπησζε ηνπ format DXF, ε ππνζηεξηδφκελε έθδνζε ζα πξέπεη λα πεξηέρεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζρεδηαζηηθή πιεξνθνξία θαη φρη θαη πεξηγξαθηθή πιεξνθνξία. - Ρα ππφινηπα ζηνηρεία (αλαθνξέο, πίλαθεο, θηι.) ζα ππνβάιινληαη ρξεζηκνπνηψληαο θάπνην απφ ηα πξνγξάκκαηα ηεο Microsoft Office (Word, Excel) ή ζε ASCII αξρεία κε κνξθή text (txt). ΔΕΤΑΡ ΦΑΚΕΛΟ ΕΡΓΟΤ - ςελ. 9/28

10 4. ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΔΛΔΣΗ Ν θαζαξφο ρξφλνο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο αλέξρεηαη ζε 5 μήνερ θαη ν πξνβιεπφκελνο ζπλνιηθφο ρξφλνο ζε 8 μήνερ. Αθνινπζεί ην ελδεηθηηθφ Σξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο ηεο κειέηεο: ΣΑΓΙΑ ΜΔΛΔΣΩΝ / ΦΑΔΙ 1ος 2ος ΜΗΝΔ (από ηην ςπογπαθή ηηρ ζύμβαζηρ) 3ος 4ος 5ος 6ος 7ος 8ος ΦΑΚΔΛΟ ΑΝΑΝΔΩΗ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΑΔΠΟ ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ / ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ / ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ - ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ - ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΠΡΟΜΔΛΔΣΗ ΔΔΛ ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ - ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ / ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ / ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΔΔΛ ΑΤ - ΦΑΤ ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ - ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΔΕΤΑΡ ΦΑΚΕΛΟ ΕΡΓΟΤ - ςελ. 10/28

11 5. ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 5.1. ΔΙΑΓΩΓΗ Πηo παξφλ Ρεχρνο ππνινγίδεηαη ε πξνεθηηκψκελε ακνηβή γηα θάζε επηκέξνπο θαηεγνξία κειέηεο, κε ζρεηηθέο αλαθνξέο ζηα άξζξα ηνπ Καλνληζκνύ Πξνεθηηκώκελσλ Ακνηβώλ Μειεηώλ θαη Τπεξεζηώλ ζύκθσλα κε ην Ν.3316/2005, σο ηζρχεη. Ν ζπληειεζηήο ηθ ηνπ άξζξνπ ΓΔΛ.3. ηνπ Θαλνληζκνχ Ξξνεθηηκψκελσλ Ακνηβψλ Κειεηψλ θαη πεξεζηψλ, ιακβάλεηαη ίζνο κε 1, ΠΡΟΔΚΣΙΜΗΗ ΑΜΟΙΒΗ Τδπαςλικά έπγα Άπθπο ΤΓΡ 3Α.5. Μελέηη έπγων εγκαηαζηάζεων επεξεπγαζίαρ ακαθάπηων Η εληαία ηηκή πξνεθηηκώκελεο ακνηβήο (Α) γηα ηελ εθπόλεζε κειέηεο έξγσλ πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο επεμεξγαζίαο αθαζάξησλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη : - ζρεδηαζκό θαη δηαζηαζηνιόγεζε ηνπ ζπλόινπ ησλ έξγσλ πνπ αθνξνύλ ηελ γξακκή ιπκάησλ, όπσο ελδεηθηηθά αιιά όρη πεξηνξηζηηθά ηα έξγα εηζόδνπ, πξνεπεμεξγαζίαο, κέηξεζεο θαη κεξηζκνύ παξνρήο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην επεμεξγαζίαο ηεο γξακκήο ιπκάησλ, πξσηνβάζκηαο ή/θαη δεπηεξνβάζκηαο θαζίδεζεο, δεμακελώλ βηνεπηινγήο πνπ ηπρόλ ζα απαηηεζνύλ, δεμακελώλ αεξηζκνύ ησλ ιπκάησλ, αλεμάξηεηα από ην είδνο ηεο επεμεξγαζίαο πνπ ζα επηιεγεί, θαη ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλνμηθώλ/αλαεξόβησλ ή αεξόβησλ δσλώλ, γηα ηελ πιήξε ή κεξηθή απνκάθξπλζε ζξεπηηθώλ (αδώηνπ ή/θαη θσζθόξνπ) ή άιισλ νπζηώλ, δεμακελώλ ή/θαη ινηπώλ θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ απνιύκαλζεο, αλεμάξηεηα από είδνο ηεο απνιύκαλζεο πνπ ζα επηιεγεί, - ζρεδηαζκό θαη δηαζηαζηνιόγεζε ησλ έξγσλ πνπ αθνξνύλ ηελ γξακκή ηιύνο, όπσο ελδεηθηηθά αιιά όρη πεξηνξηζηηθά ηα αληιηνζηάζηα ηξνθνδνζίαο, δηαηάμεηο κέηξεζεο παξνρήο, δεμακελώλ ρώλεπζεο, αλαθπθινθνξίαο θαη πεξίζζεηαο ηιύνο, δεμακελέο ή/θαη ινηπέο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ρώλεπζεο ηιύνο, εθόζνλ απηέο απαηηνύληαη από ην είδνο ηεο επεμεξγαζίαο πνπ ζα επηιεγεί, νη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ πάρπλζε θαη αθπδάησζε ηεο ηιύνο, - κειέηε ησλ πάζεο θύζεσο βνεζεηηθώλ έξγσλ εμππεξέηεζεο ηεο εγθαηάζηαζεο, πιελ ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνύ ή ινηπνύ εμνπιηζκνύ, ππνινγίδεηαη ζπλαξηήζεη ηεο δπλακηθόηεηαο ηεο εγθαηάζηαζεο (ηζνδύλακν πιεζπζκό) βάζεη ηνπ ηύπνπ: Α = β Ι i 0,60 ζ π κ ηκ όπνπ: Ιi = Ι + Κi Ι : ν ηζνδύλακνο πιεζπζκόο πνπ πξνβιέπεηαη λα εμππεξεηεζεί από ηελ εγθαηάζηαζε θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν ηεο κέγηζηεο αηρκήο. ΔΕΤΑΡ ΦΑΚΕΛΟ ΕΡΓΟΤ - ςελ. 11/28

12 Κ: Ο αλεγκέλνο πιεζπζκόο πνπ αληηζηνηρεί ζε κνλάδεο καδηθήο παξαγσγήο απνβιήησλ πνπ δελ ζπλδένληαη γξακκηθά κε πιεζπζκό, θαη πξνβιέπεηαη λα εμππεξεηεζνύλ από ηελ κειεηώκελε εγθαηάζηαζε. Ο αλεγκέλνο πιεζπζκόο Κ ζα ππνινγίδεηαη σο εμήο : K = 50% (Q / 0,200) + 50% (R/0,065) όπνπ : Q, ε κέζε εκεξήζηα παξνρή απνβιήησλ ηεο ππόςε κνλάδαο, ζε θ.κ./εκέξα R, ε κέζε εκεξήζηα παξαγσγή ξππαληηθνύ θνξηίνπ ηεο ππόςε εγθαηάζηαζεο, ζε όξνπο SS (Αησξνύκελα ηεξεά), κεηξνύκελε ζε ρηιηόγξακκα αλά εκέξα. Κi: To άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο αλεγκέλσλ πιεζπζκώλ, όισλ ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ καδηθήο παξαγσγήο απνβιήησλ β : ζπληειεζηήο πνπ αθνξά ην κέγεζνο ηεο εγθαηάζηαζεο, ν νπνίνο παίξλεη ηηο αθόινπζεο ηηκέο : β = 275, γηα εγθαηαζηάζεηο κε ηζνδύλακν πιεζπζκό β = 240, γηα εγθαηαζηάζεηο κε ηζνδύλακν πιεζπζκό = β = 210, γηα εγθαηαζηάζεηο κε ηζνδύλακν πιεζπζκό = β = 175, γηα εγθαηαζηάζεηο κε ηζνδύλακν πιεζπζκό = β = 140, γηα εγθαηαζηάζεηο κε ηζνδύλακν πιεζπζκό Γηα ελδηάκεζνπο ηζνδύλακνπο πιεζπζκνύο, ην β ππνινγίδεηαη κε γξακκηθή παξεκβνιή. ζ : ζπληειεζηήο πνπ αθνξά ην είδνο ηεο επεμεξγαζίαο, ν νπνίνο παίξλεη ηηο αθόινπζεο ηηκέο : ζ = 0,80 όηαλ πξόθεηηαη γηα εγθαηάζηαζε ζηελ νπνία ππεξηζρύνπλ νη θπζηθέο κέζνδνη επεμεξγαζίαο ή ππάξρεη ηαύηηζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ αεξηζκνύ θαη θαζίδεζεο, ελώ παξάιιεια απνπζηάδεη ε γξακκή επεμεξγαζίαο ηεο ηιύνο. ζ = 1,25 όηαλ πξόθεηηαη γηα εγθαηάζηαζε ζηελ νπνία δελ απαηηείηαη εγθαηάζηαζε ρώλεπζεο ηεο ηιύνο. ζ = 1,70 όηαλ πξόθεηηαη γηα εγθαηάζηαζε ζηελ νπνία απαηηείηαη εγθαηάζηαζε ρώλεπζεο ηεο ηιύνο. π : ζπληειεζηήο πξόζζεηεο δπζρέξεηαο, όπσο ελδεηθηηθά αιιά όρη πεξηνξηζηηθά ε απαίηεζε θάιπςεο δεμακελώλ, ζηέγαζεο κνλάδαο εζράξσζεο ή/θαη εμάκκσζεο ζε θηίξην θιπ, ν νπνίνο παίξλεη ηηο αθόινπζεο ηηκέο : ξ = 1,00 όηαλ δελ απαηηείηαη ε θάιπςε ησλ δεμακελώλ, νύηε ηεο κνλάδαο εζράξσζεο ή/θαη εμάκκσζεο, κε νπνηνδήπνηε πιηθό. ξ = 1,15 ζε θάζε άιιε πεξίπησζε. κ : ζπληειεζηήο απαίηεζεο ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο, όπσο ελδεηθηηθά αιιά όρη πεξηνξηζηηθά, ε απαίηεζε δεμακελήο ή δηάηαμεο κεηααεξηζκνύ, θαη ε εγθαηάζηαζε κείσζεο θνξηίνπ κε θίιηξαλζε ή άιιε κέζνδν, πνπ παίξλεη ηηο αθόινπζεο ηηκέο : θ = 1,00 όηαλ δελ απαηηείηαη ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζία θ = 1,15 όηαλ απαηηείηαη ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζία ε πεξίπησζε πνπ απαηηνύληαη εηδηθέο ζεκειηώζεηο ε ζπλνιηθή ακνηβή πξνζαπμάλεηαη θαηά 15%. ηελ θαηά ηα αλσηέξσ πξνεθηηκώκελε ακνηβή δελ πεξηιακβάλεηαη ε ακνηβή ηεο κειέηεο ησλ Η/Μ έξγσλ θαζώο θαη ε ακνηβή ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζρεδηαζκνύ ηεο εγθαηάζηαζεο, πνπ ακείβνληαη ηδηαηηέξσο βάζεη ησλ αληίζηνηρσλ άξζξσλ. Δπηπξφζζεηα, ζχκθσλα κε ην άξζξν ΤΓΡ 1. Γενικά, παπ ηζρχνπλ ηα αθφινπζα : ΔΕΤΑΡ ΦΑΚΕΛΟ ΕΡΓΟΤ - ςελ. 12/28

13 Η εληαία ηηκή πξνεθηηκώκελεο ακνηβήο γηα ηελ ζύληαμε κειεηώλ δηαξξπζκίζεσλ ή πξνζζεθώλ κε νπνηαδήπνηε έλλνηα, ππνινγίδεηαη πξνζαπμεκέλε θαηά 25% ηεο πξνεθηηκώκελεο ακνηβήο πνπ αληηζηνηρεί ζε απηή θαζ απηή ηελ κειέηε. Ρέινο, ζε φηη αθνξά ηα ζηάδηα ησλ κειεηψλ πνπ ζα εθπνλεζνχλ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν ΤΓΡ 1. Γενικά, παπ ηζρχνπλ ηα αθφινπζα : Η ακνηβή ηνπ ζηαδίνπ ηεο Πξνκειέηεο είλαη ίζε κε ην 35% A Πην πιαίζην απηφ θαη ιακβάλνληαο ππφςε φηη γηα ην ππφ κειέηε έξγν, ζα εθπνλεζεί απ επζείαο Ξξνκειέηε κε πξνυπάξρνπζα ηελ Ξξνθαηαξθηηθή κειέηε, ε πξνεθηηκψκελε ακνηβή ησλ ζηαδίσλ πνπ ζα εθπνλεζνχλ (Αζη) ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαζνξίδεηαη ζε : Αζη = 35% Α. Με εθαπμογή ηων πποαναθεπόμενων ζηο ςπό μελέηη έπγο, ιζσύοςν ηα ακόλοςθα : Ιi= Ηζνδχλακνη θάηνηθνη β= 210,00 Ππληειεζηήο κεγέζνπο εγθαηάζηαζεο ζ= 1,70 Όηαλ απαηηείηαη ρψλεπζε ηιχνο Όηαλ απαηηείηαη θάιπςε δεμακελψλ, εζράξσζεο, εζράξσζεο π= 1,15 θ.ιπ. κ= 1,15 Όηαλ απαηηείηαη ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζία Γεν απαιηείηαι ειδική θεμελίωζη 25,00% Α Ξξνζαχμεζε ιφγσ δηαξξπζκίζεσλ Α ( ) = ,86 Αζη ( ) = 35% Α = ,90 Νη ακνηβέο (Α θαη Αζη) ηνπ σο άλσ άξζξνπ θαηαλέκνληαη ζε πνζνζηφ 100% ζηελ θαηεγνξία 13 ησλ δξαπιηθψλ Κειεηψλ Άπθπο ΓΔΝ.4Β Αμοιβή μησανικών ή άλλων επιζηημόνων ανάλογα με ηον σπόνο απαζσόληζηρ (ςδπαςλικά έπγα) Η πξνεθηηκώκελε ακνηβή ζε Δπξώ γηα ηελ παξνρή αλεμάξηεησλ ππεξεζηώλ κεραληθνύ ή άιινπ επηζηήκνλα πνπ δελ αθνξνύλ ζηελ εθπόλεζε κειέηεο ακεηβόκελεο βάζεη εηδηθώλ πξνβιέςεσλ ηνπ παξόληνο ππνινγίδεηαη αλάινγα κε ην ρξόλν απαζρόιεζεο αλά εκέξα ή θιάζκα εκέξαο σο εμήο: α - Γηα επηζηήκνλα εκπεηξίαο κέρξη 10 έηε: 300*ηθ β- Γηα επηζηήκνλα εκπεηξίαο από 10 έσο 20 έηε: 450*ηθ γ- Γηα επηζηήκνλα εκπεηξίαο κεγαιύηεξεο ησλ 20 εηώλ: 600*ηθ, όπνπ ηθ είλαη ν ζπληειεζηήο ηνπ άξζξνπ ΓΔΝ.3. Με εθαπμογή ηων πποαναθεπόμενων ζηο ςπό μελέηη έπγο, ιζσύοςν ηα ακόλοςθα : Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο ησλ απαηηνχκελσλ έξγσλ ηεο πθηζηάκελεο Κνλάδαο Δπεμεξγαζίαο Βνζξνιπκάησλ, ψζηε ε πνηφηεηα εθξνήο απηήο λα ελαξκνλίδνληαη κε ηα φξηα εθξνήο ηεο Κνλάδαο Δπεμεξγαζίαο Αζηηθψλ Ιπκάησλ, ζχκθσλα κε ηνλ φξν 4.3. ησλ Ξεξηβαιινληηθψλ Όξσλ, πξνεθηηκάηαη ρξφλνο απαζρφιεζεο κεραληθνχ εκπεηξίαο απφ 10 έσο 20 έηε :10 μέπερ γηα ηελ θαηεγνξία 13 ησλ δξαπιηθψλ κειεηψλ : 450*1,249*10 = 5.620,50 (Α θαη Αζη ζηελ θαηεγνξία 13 ησλ δξαπιηθψλ Κειεηψλ ) ΔΕΤΑΡ ΦΑΚΕΛΟ ΕΡΓΟΤ - ςελ. 13/28

14 Άπθπο ΓΔΝ.7 Αμοιβή ζύνηαξηρ ηεςσών δημοππάηηζηρ (ςδπαςλικών έπγων) 1.Η πξνεθηηκώκελε ακνηβή γηα ηε ζύληαμε ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο νξίδεηαη ζε πνζνζηό 8% ηεο ζπλνιηθήο πξνεθηηκώκελεο ακνηβήο ησλ θαηεγνξηώλ κειεηώλ γηα ηηο νπνίεο ζπλάζζνληαη ηεύρε δεκνπξάηεζεο. 2. Η παξαπάλσ ακνηβή επηκεξίδεηαη ζηα επηκέξνπο ηεύρε κε ηα αθόινπζα πνζνζηά: Γηα ηελ ηερληθή πεξηγξαθή 10% Γηα ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 30% Γηα ηελ αλάιπζε ηηκώλ 25% Γηα ην ηηκνιόγην κειέηεο 13% Γηα ην ηηκνιόγην πξνζθνξάο 1% Γηα ηε ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ 10% Γηα ηνλ πξνϋπνινγηζκό κειέηεο 5% Γηα ηνλ πξνϋπνινγηζκό πξνζθνξάο 1% Γηα ηε δηαθήξπμε δεκνπξαζίαο 5% Με εθαπμογή ηων πποαναθεπόμενων ζηο ςπό μελέηη έπγο, ιζσύοςν ηα ακόλοςθα : Γηα ηα ππφ κειέηε έξγα ζα ζπληαρζεί ην ζχλνιν ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο, ρσξίο ηελ αλάιπζε ηηκψλ. A κειέηεο Α Ρεπρψλ Γεκνπξάηεζεο Αζη Ρεπρψλ Γεκνπξάηεζεο ΓΟ 3.5.Α. ΓΔΛ. 4Β 8% 75% ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ ΙΚΑΡΩΛ ,86 ΑΚΝΗΒΖ ΑΛΑΙΝΓΑ ΚΔ ΡΝΛ ΣΟΝΛΝ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ 5.620,50 ΤΝΟΛΟ Α, ΚΑΣ ,36 X A κειέηεο , ,99 X A Ρεπρψλ Γεκνπξάηεζεο , ,24 Νη ακνηβέο (Α θαη Αζη) ηνπ σο άλσ άξζξνπ θαηαλέκνληαη ζε πνζνζηφ 100% ζηελ θαηεγνξία 13 ησλ δξαπιηθψλ Κειεηψλ Ηλεκηπομησανολογικά έπγα Άπθπο ΤΓΡ.19Α Ηλεκηπομησανολογικά έπγα εγκαηαζηάζεων επεξεπγαζίαρ ακαθάπηων Η εληαία ηηκή πξνεθηηκώκελεο ακνηβήο (Α) γηα ηελ εθπόλεζε κειέηεο Η/Μ έξγσλ πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο επεμεξγαζίαο αθαζάξησλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη : - κειέηε ησλ πάζεο θύζεσο απαηηνύκελσλ δηθηύσλ ππνδνκήο θαη γεληθά Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ όπσο ελδεηθηηθά, αιιά όρη πεξηνξηζηηθά, δίθηπα ύδξεπζεο, βηνκεραληθνύ λεξνύ, ππξόζβεζεο, ειεθηξηθήο δηαλνκήο ηξνθνδόηεζεο ζπζθεπώλ, ΔΕΤΑΡ ΦΑΚΕΛΟ ΕΡΓΟΤ - ςελ. 14/28

15 εγθαηάζηαζε απηνκαηηζκνύ, ειέγρνπ, ηειερεηξηζκνύ, αληιηνζηάζηα, αεξηζηήξεο, αεξνθπιάθηα, εγθαηαζηάζεηο απαγσγήο βηναεξίνπ θαη θάζε άιιε αλαγθαία εγθαηάζηαζε, - ππνινγίδεηαη ζπλαξηήζεη ηεο δπλακηθόηεηαο ηεο εγθαηάζηαζεο (ηζνδύλακν πιεζπζκό), βάζεη ηνπ ηύπνπ: Α = β Ι i 0,60 ζ κ ηκ όπνπ: Ιi = Ι + Κi Ι : ν ηζνδύλακνο πιεζπζκόο πνπ πξνβιέπεηαη λα εμππεξεηεζεί από ηελ εγθαηάζηαζε θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν ηεο κέγηζηεο αηρκήο. Κ: Ο αλεγκέλνο πιεζπζκόο πνπ αληηζηνηρεί ζε κνλάδεο καδηθήο παξαγσγήο απνβιήησλ πνπ δελ ζπλδένληαη γξακκηθά κε πιεζπζκό θαη πξνβιέπεηαη λα εμππεξεηεζνύλ από ηελ κειεηώκελε εγθαηάζηαζε. Ο αλεγκέλνο πιεζπζκόο Κ ζα ππνινγίδεηαη σο εμήο : K = 50% (Q / 0,200) + 50% (R/0,065) όπνπ : Q, ε κέζε εκεξήζηα παξνρή απνβιήησλ ηεο ππόςε κνλάδαο, ζε θ.κ./εκέξα R, ε κέζε εκεξήζηα παξαγσγή ξππαληηθνύ θνξηίνπ ηεο ππόςε εγθαηάζηαζεο, ζε όξνπο SS (Αησξνύκελα ηεξεά), κεηξνύκελε ζε ρηιηόγξακκα αλά εκέξα. Κi : To άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο αλεγκέλσλ πιεζπζκώλ, όισλ ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ καδηθήο παξαγσγήο απνβιήησλ β : ζπληειεζηήο πνπ αθνξά ην κέγεζνο ηεο εγθαηάζηαζεο, ν νπνίνο παίξλεη ηηο αθόινπζεο ηηκέο : β = 400, γηα εγθαηαζηάζεηο κε ηζνδύλακν πιεζπζκό β = 275, γηα εγθαηαζηάζεηο κε ηζνδύλακν πιεζπζκό = β = 240, γηα εγθαηαζηάζεηο κε ηζνδύλακν πιεζπζκό = β= 210, γηα εγθαηαζηάζεηο κε ηζνδύλακν πιεζπζκό = β= 175, γηα εγθαηαζηάζεηο κε ηζνδύλακν πιεζπζκό = β= 140, γηα εγθαηαζηάζεηο κε ηζνδύλακν πιεζπζκό Γηα ελδηάκεζνπο ηζνδύλακνπο πιεζπζκνύο, ν β ππνινγίδεηαη κε γξακκηθή παξεκβνιή. ζ : ζπληειεζηήο πνπ αθνξά ην είδνο ηεο επεμεξγαζίαο, ν νπνίνο παίξλεη ηηο αθόινπζεο ηηκέο : ζ = 0,35 όηαλ πξόθεηηαη γηα εγθαηάζηαζε ζηελ νπνία ππεξηζρύνπλ νη θπζηθέο κέζνδνη επεμεξγαζίαο ή ππάξρεη ηαύηηζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ αεξηζκνύ θαη θαζίδεζεο, ελώ παξάιιεια απνπζηάδεη ε γξακκή επεμεξγαζίαο ηεο ηιύνο. ζ = 1,00 όηαλ πξόθεηηαη γηα εγθαηάζηαζε ζηελ νπνία δελ απαηηείηαη εγθαηάζηαζε ρώλεπζεο ηεο ηιύνο. ζ = 1,40 όηαλ πξόθεηηαη γηα εγθαηάζηαζε ζηελ νπνία απαηηείηαη θαη εγθαηάζηαζε ρώλεπζεο ηεο ηιύνο. κ : ζπληειεζηήο απαίηεζεο ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο, όπσο ελδεηθηηθά αιιά όρη πεξηνξηζηηθά, ε απαίηεζε δεμακελήο ή δηάηαμεο κεηααεξηζκνύ, θαη ε εγθαηάζηαζε κείσζεο θνξηίνπ κε θίιηξαλζε ή άιιε κέζνδν, πνπ παίξλεη ηηο αθόινπζεο ηηκέο : θ = 1,00 όηαλ δελ απαηηείηαη ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζία θ = 1,15 όηαλ απαηηείηαη ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζία ΔΕΤΑΡ ΦΑΚΕΛΟ ΕΡΓΟΤ - ςελ. 15/28

16 Δπηπξφζζεηα, ζχκθσλα κε ην άξζξν ΤΓΡ 1. Γενικά, παπ ηζρχνπλ ηα αθφινπζα : Η εληαία ηηκή πξνεθηηκώκελεο ακνηβήο γηα ηελ ζύληαμε κειεηώλ δηαξξπζκίζεσλ ή πξνζζεθώλ κε νπνηαδήπνηε έλλνηα, ππνινγίδεηαη πξνζαπμεκέλε θαηά 25% ηεο πξνεθηηκώκελεο ακνηβήο πνπ αληηζηνηρεί ζε απηή θαζ απηή ηελ κειέηε. Ρέινο, ζε φηη αθνξά ζηα ζηάδηα ησλ κειεηψλ πνπ ζα εθπνλεζνχλ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν ΤΓΡ 1. Γενικά, παπ ηζρχνπλ ηα αθφινπζα : Η ακνηβή ηνπ ζηαδίνπ ηεο Πξνκειέηεο είλαη ίζε κε ην 35% A Πην πιαίζην απηφ θαη ιακβάλνληαο ππφςε φηη γηα ην ππφ κειέηε έξγν, ζα εθπνλεζεί απ επζείαο Ξξνκειέηε κε πξνυπάξρνπζα ηελ Ξξνθαηαξθηηθή κειέηε, ε πξνεθηηκψκελε ακνηβή ησλ ζηαδίσλ πνπ ζα εθπνλεζνχλ (Αζη) ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαζνξίδεηαη ζε : Αζη = 35% Α. Με εθαπμογή ηων πποαναθεπόμενων ζηο ςπό μελέηη έπγο, ιζσύοςν ηα ακόλοςθα : Ιi= Ηζνδχλακνη θάηνηθνη β= 210,00 Ππληειεζηήο κεγέζνπο εγθαηάζηαζεο ζ= 1,40 Όηαλ απαηηείηαη ρψλεπζε ηιχνο κ= 1,15 Όηαλ απαηηείηαη ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζία 25,00% Α Ξξνζαχμεζε ιφγσ δηαξξπζκίζεσλ Α ( ) = ,63 Αζη ( ) = 35% Α = ,52 Νη ακνηβέο (Α θαη Αζη) ηνπ σο άλσ άξζξνπ θαηαλέκνληαη ζε πνζνζηφ 100% ζηελ θαηεγνξία 9 ησλ Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ Κειεηψλ Άπθπο ΓΔΝ.4Β Αμοιβή μησανικών ή άλλων επιζηημόνων ανάλογα με ηον σπόνο απαζσόληζηρ ( ηλεκηπομησανολογικά έπγα ) Η πξνεθηηκώκελε ακνηβή ζε Δπξώ γηα ηελ παξνρή αλεμάξηεησλ ππεξεζηώλ κεραληθνύ ή άιινπ επηζηήκνλα πνπ δελ αθνξνύλ ζηελ εθπόλεζε κειέηεο ακεηβόκελεο βάζεη εηδηθώλ πξνβιέςεσλ ηνπ παξόληνο ππνινγίδεηαη αλάινγα κε ην ρξόλν απαζρόιεζεο αλά εκέξα ή θιάζκα εκέξαο σο εμήο: α - Γηα επηζηήκνλα εκπεηξίαο κέρξη 10 έηε: 300*ηθ β- Γηα επηζηήκνλα εκπεηξίαο από 10 έσο 20 έηε: 450*ηθ γ- Γηα επηζηήκνλα εκπεηξίαο κεγαιύηεξεο ησλ 20 εηώλ: 600*ηθ, όπνπ ηθ είλαη ν ζπληειεζηήο ηνπ άξζξνπ ΓΔΝ.3. Με εθαπμογή ηων πποαναθεπόμενων ζηο ςπό μελέηη έπγο, ιζσύοςν ηα ακόλοςθα : Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο ησλ απαηηνχκελσλ έξγσλ ηεο πθηζηάκελεο Κνλάδαο Δπεμεξγαζίαο Βνζξνιπκάησλ, ψζηε ε πνηφηεηα εθξνήο απηήο λα ελαξκνλίδνληαη κε ηα φξηα εθξνήο ηεο Κνλάδαο Δπεμεξγαζίαο Αζηηθψλ Ιπκάησλ, ζχκθσλα κε ηνλ φξν 4.3. ησλ Ξεξηβαιινληηθψλ Όξσλ, πξνεθηηκάηαη ρξφλνο απαζρφιεζεο κεραληθνχ εκπεηξίαο απφ 10 έσο 20 έηε : ΔΕΤΑΡ ΦΑΚΕΛΟ ΕΡΓΟΤ - ςελ. 16/28

17 10 μέπερ γηα ηελ θαηεγνξία 9 ησλ Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ κειεηψλ : 450*1,249*10 = 5.620,50 (Α θαη Αζη ζηελ θαηεγνξία 9 ησλ Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ Κειεηψλ ) Άπθπο ΓΔΝ.7 Αμοιβή ζύνηαξηρ ηεςσών δημοππάηηζηρ (ηλεκηπομησανολογικών έπγων) Ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ Με εθαπμογή αςηών ζηο ςπό μελέηη έπγο, ιζσύοςν ηα ακόλοςθα : A κειέηεο Α Ρεπρψλ Γεκνπξάηεζεο Αζη Ρεπρψλ Γεκνπξάηεζεο ΓΟ 19.A. ΓΔΛ. 4Β 8% 75% ΖΙΚ ΔΟΓΑ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ ΑΘΑΘΑΟΡΩΛ ,63 ΑΚΝΗΒΖ ΑΛΑΙΝΓΑ ΚΔ ΡΝΛ ΣΟΝΛΝ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ 5.620,50 ΤΝΟΛΟ Α, ΚΑΣ ,13 X A κειέηεο , ,33 X A Ρεπρψλ Γεκνπξάηεζεο , ,75 Νη ακνηβέο (Α θαη Αζη) ηνπ σο άλσ άξζξνπ θαηαλέκνληαη ζε πνζνζηφ 100% ζηελ θαηεγνξία 9 ησλ Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ Κειεηψλ Λειηοςπγικόρ σεδιαζμόρ Άπθπο ΤΓΡ.18. Λειηοςπγικόρ ζσεδιαζμόρ εγκαηαζηάζεων επεξεπγαζίαρ νεπού, ακαθάπηων ή βιομησανικών αποβλήηων Η εληαία ηηκή πξνεθηηκώκελεο ακνηβήο (Α) γηα ηνλ ιεηηνπξγηθό ζρεδηαζκό εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο λεξνύ, αθαζάξησλ ή βηνκεραληθώλ απνβιήησλ, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηελ κειέηε επηινγήο ηεο κεζόδνπ επεμεξγαζίαο θαζώο θαη ιεηηνπξγηθώλ ιεπηνκεξεηώλ ηεο επεμεξγαζίαο, ακείβεηαη βάζεη ηνπ παξαθάησ ηύπνπ : Α= β (A1 + A2) ηκ Όπνπ: Α1 ε ακνηβή ηνπ κειεηεηή πδξαπιηθώλ έξγσλ, όπσο απηή πξνθύπηεη από ην αληίζηνηρν Άξζξν ηνπ παξόληνο. Α2 ε ακνηβή ηνπ κειεηεηή ειεθηξνκεραλνινγηθώλ έξγσλ, όπσο απηή πξνθύπηεη από ην αληίζηνηρν Άξζξνπ ηνπ παξόληνο. Δθ όζνλ ν ιεηηνπξγηθόο ζρεδηαζκόο ησλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο αθνξά ζπγθεθξηκέλν κόλν ζηάδην ηνπ ζπλόινπ ηεο κειέηεο, ηόηε ε σο άλσ ακνηβή αληηζηνηρίδεηαη ζηηο ακνηβέο Α1 θαη Α2 ηνπ αληηζηνίρνπ ζηαδίνπ ηεο κειέηεο. β ζπληειεζηήο πνπ αθνξά ζην είδνο ηεο εγθαηάζηαζεο θαη παίξλεη ηηο αθόινπζεο ηηκέο : β=0,05 γηα εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο λεξνύ ή αθαζάξησλ θαη β=0,15 γηα εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο βηνκεραληθώλ απνβιήησλ. ΔΕΤΑΡ ΦΑΚΕΛΟ ΕΡΓΟΤ - ςελ. 17/28

18 Γηεπθξηλίδεηαη όηη ε ακνηβή ηνπ παξόληνο άξζξνπ απνηειεί ηε ζπλνιηθή ακνηβή ησλ θαζ ύιε ζπκκεηερνπζώλ θαηεγνξηώλ (9), (13) θαη (18) ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3316/05. Με εθαπμογή ηων πποαναθεπόμενων ζηο ςπό μελέηη έπγο, ιζσύοςν ηα ακόλοςθα : β= 0,05 Δγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο αθαζάξησλ Ππλνιηθή ακνηβή Α πδξαπιηθήο κειέηεο Α1 δξαπιηθήο κειέηεο= ,86 εγθαηάζηαζεο, ΔΟΩ Α1ζη δξαπιηθήο Ακνηβή ζηαδίσλ πδξαπιηθήο κειέηεο εγθαηάζηαζεο, ,90 Κειέηεο= ΔΟΩ Ππλνιηθή ακνηβή Α Ζ/Κ κειέηεο εγθαηάζηαζεο, Α2 Ζ/Κ Κειέηεο= ,63 ΔΟΩ Α2ζη Ζ/Κ Κειέηεο= ,52 Ακνηβή ζηαδίσλ Ζ/Κ κειέηεο εγθαηάζηαζεο, ΔΟΩ Α ( ) = ,77 Αζη ( ) = ,07 Νη ακνηβέο (Α θαη Αζη) ηνπ σο άλσ άξζξνπ θαηαλέκνληαη σο αθνινχζσο : - Ξνζνζηφ 5% ζηελ θαηεγνξία 13 ησλ δξαπιηθψλ Κειεηψλ. - Ξνζνζηφ 5% ζηελ θαηεγνξία 9 ησλ Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ Κειεηψλ. - Ξνζνζηφ 90% ζηελ θαηεγνξία 18 ησλ Σεκηθνηερληθψλ Κειεηψλ Άπθπο ΓΔΝ.4Β Αμοιβή μησανικών ή άλλων επιζηημόνων ανάλογα με ηον σπόνο απαζσόληζηρ ( λειηοςπγικόρ ζσεδιαζμόρ ) Η πξνεθηηκώκελε ακνηβή ζε Δπξώ γηα ηελ παξνρή αλεμάξηεησλ ππεξεζηώλ κεραληθνύ ή άιινπ επηζηήκνλα πνπ δελ αθνξνύλ ζηελ εθπόλεζε κειέηεο ακεηβόκελεο βάζεη εηδηθώλ πξνβιέςεσλ ηνπ παξόληνο ππνινγίδεηαη αλάινγα κε ην ρξόλν απαζρόιεζεο αλά εκέξα ή θιάζκα εκέξαο σο εμήο: α - Γηα επηζηήκνλα εκπεηξίαο κέρξη 10 έηε: 300*ηθ β- Γηα επηζηήκνλα εκπεηξίαο από 10 έσο 20 έηε: 450*ηθ γ- Γηα επηζηήκνλα εκπεηξίαο κεγαιύηεξεο ησλ 20 εηώλ: 600*ηθ, όπνπ ηθ είλαη ν ζπληειεζηήο ηνπ άξζξνπ ΓΔΝ.3. Με εθαπμογή ηων πποαναθεπόμενων ζηο ςπό μελέηη έπγο, ιζσύοςν ηα ακόλοςθα : Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο ησλ απαηηνχκελσλ έξγσλ ηεο πθηζηάκελεο Κνλάδαο Δπεμεξγαζίαο Βνζξνιπκάησλ, ψζηε ε πνηφηεηα εθξνήο απηήο λα ελαξκνλίδνληαη κε ηα φξηα εθξνήο ηεο Κνλάδαο Δπεμεξγαζίαο Αζηηθψλ Ιπκάησλ, ζχκθσλα κε ηνλ φξν 4.3. ησλ Ξεξηβαιινληηθψλ Όξσλ, πξνεθηηκάηαη ρξφλνο απαζρφιεζεο κεραληθνχ εκπεηξίαο απφ 10 έσο 20 έηε : 10 μέπερ γηα ηελ θαηεγνξία 18 ησλ Σεκηθνηερληθψλ κειεηψλ : 450*1,249*10 = 5.620,50 (Α θαη Αζη ζηελ θαηεγνξία 18 ησλ Σεκηθνηερληθψλ Κειεηψλ ) ΔΕΤΑΡ ΦΑΚΕΛΟ ΕΡΓΟΤ - ςελ. 18/28

19 Άπθπο ΓΔΝ.7 Αμοιβή ζύνηαξηρ ηεςσών δημοππάηηζηρ (λειηοςπγικού ζσεδιαζμού) Ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ Με εθαπμογή αςηών ζηο ςπό μελέηη έπγο, ιζσύοςν ηα ακόλοςθα : A κειέηεο Α Ρεπρψλ Γεκνπξάηεζεο Αζη Ρεπρψλ Γεκνπξάηεζεο ΓΟ 18. ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΝΠ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ ,77 ΓΔΛ. 4Β ΑΚΝΗΒΖ ΑΛΑΙΝΓΑ ΚΔ ΡΝΛ ΣΟΝΛΝ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ 5.620,50 ΠΛΝΙΝ Α, ΘΑΡ ,27 8% X A κειέηεο , ,54 75% X A Ρεπρψλ Γεκνπξάηεζεο 5.509, ,16 ΓΝη ακνηβέο ηνπ σο άλσ άξζξνπ (Α θαη Αζη) θαηαλέκνληαη ζε πνζνζηφ 100% ζηελ θαηεγνξία 18 ησλ Σεκηθνηερληθψλ Κειεηψλ Πεπιβαλλονηικέρ μελέηερ Άπθπο ΠΔΡ. 7. ςζηήμαηα ςποδομήρ πος απαιηούνηαι για ηην επεξεπγαζία και διάθεζη αζηικών λςμάηων Γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο αζηηθώλ ιπκάησλ, νη νπνίεο έρνπλ θαηαηαγεί ζηα ζηνηρεία κε α.α. 10, 11, 12 θαη 13 ηεο 4εο Οκάδαο ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι ηεο κε α.ε.π /2332/ ΚΤΑ, ε εληαία ηηκή ηεο πξνεθηηκώκελεο ακνηβήο γηα ην ζύλνιν ησλ πεξηβαιινληηθώλ κειεηώλ, πεξηιακβαλόκελσλ απηώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηνπο αγσγνύο δηάζεζεο επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ, πξνζδηνξίδεηαη από ηε ζρέζε: (θ) = Κ C1 θ C2 όπνπ: Κ : ν ζπληειεζηήο ηύπνπ κειέηεο. Πχκθσλα κε ην Άπθπο ΠΔΡ γηα ΞΞΔ θαη ΚΞΔ ηχπνπ Η (ππφ κειέηε έξγν) νξίδεηαη Θ = 1,0. θ : ν ηζνδύλακνο πιεζπζκόο, ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ νπνίνπ ζθνπεύεη ε εγθαηάζηαζε ή ν εμππεξεηνύκελνο ηζνδύλακνο πιεζπζκόο ηεο εγθαηάζηαζεο πνπ παξάγεη ηελ πξνο επεμεξγαζία θαη ελαπόζεζε ηιύ. C1 θαη C2 : ζπληειεζηέο είδνπο έξγνπ, ησλ νπνίσλ νη ηηκέο νξίδνληαη ζηνλ πίλαθα ΠΔΡ.7-1. ηνπ άξζξνπ. Δπηπξφζζεηα, ζχκθσλα κε ην άξζξν ΠΔΡ.2.4. ηζρχνπλ ηα αθφινπζα : Γηα κειέηεο ηύπνπ Ι θαη ΙΙ, ε εληαία ηηκή πξνεθηηκώκελεο ακνηβήο (θ) θαηαλέκεηαη ζε: 35% (θ) γηα ηελ ΠΠΔ ηνπ ζηαδίνπ Πξνθαηαξθηηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο θαη Αμηνιόγεζεο (ΠΠΔΑ) θαη 65% (θ) γηα ηε ΜΠΔ ζην ζηάδην ηεο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ (ΔΠΟ). Ρέινο, ζχκθσλα κε ην άξζξν ΠΔΡ.2.5. ηζρχνπλ ηα αθφινπζα : Γηα επεθηάζεηο, ηξνπνπνηήζεηο, βειηηώζεηο θαη εθζπγρξνληζκό όισλ ησλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηνπ παξόληνο θεθαιαίνπ, αιιά θαη γηα ηελ αλαλέσζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ όξσλ, ε εληαία ηηκή πξνεθηηκώκελεο ακνηβήο ησλ πεξηβαιινληηθώλ κειεηώλ ππνινγίδεηαη σο νξηζκέλν πνζνζηό ηεο ηηκήο (θ) πνπ ζα αληηζηνηρνύζε ζε όκνην ΔΕΤΑΡ ΦΑΚΕΛΟ ΕΡΓΟΤ - ςελ. 19/28

20 λέν έξγν ή δξαζηεξηόηεηα ίζνπ θπζηθνύ κεγέζνπο θ. Σν πνζνζηό απηό ππνινγίδεηαη ζε δύν ζηάδηα, ιόγσ ησλ δηαθνξνπνηνύκελσλ εθβάζεσλ πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο. Αλαιπηηθά: α) Γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ θαθέινπ ζηνηρείσλ πνπ απαηηείηαη θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 13 ηεο κε α.ε.π /703/Φ104/ ΚΤΑ, πξνζδηνξίδεηαη ηηκή ίζε κε ην 25% ηεο (θ). β) Δάλ ε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 13 ηεο κε α.ε.π /703/Φ104/ ΚΤΑ νδεγήζεη ζηελ αλαγθαηόηεηα εθπόλεζεο ΠΠΔ ή ΜΠΔ, πξνζδηνξίδεηαη επηπιένλ ηηκή ίζε κε: ην 55% ηεο (θ), εάλ γηα ην έξγν πθίζηαληαη ήδε πεξηβαιινληηθέο κειέηεο, ή ην 65% ηεο (θ), εάλ γηα ην έξγν εθπνλνύληαη πεξηβαιινληηθέο κειέηεο γηα πξώηε θνξά. Η αλσηέξσ ηηκή θαηαλέκεηαη ζηελ ΠΠΔ θαη ηε ΜΠΔ κε ηνλ ηξόπν πνπ θαζνξίζηεθε ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ παξόληνο άξζξνπ (ΞΔΟ.2.4.), ελώ ζε πεξίπησζε πνπ δελ απαηηείηαη εθπόλεζε ΠΠΔ, παξαιείπεηαη από ηελ ηηκή ην ζρεηηθό πνζνζηό. Με εθαπμογή ηων πποαναθεπόμενων ζηο ςπό μελέηη έπγο, ιζσύοςν ηα ακόλοςθα : Κ= 1,0 Ρχπνο κειεηεο : Η θ= Ηζνδχλακνο πιεζπζκφο (ζπλνιηθφ έξγν κεηά ηελ επέθηαζε) C1= 18,0 Ππληειεζηήο C2= 4000,0 Ππληειεζηήο (θ)= ,1 Ππλάξηεζε πξνζδηνξηζκνχ ηεο εληαίαο ηηκήο ηεο πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο κε βάζε ην θπζηθφ αληηθείκελν Α ( )= ,29 Ξξνεθηηκψκελε Aκνηβή, Πε φηη αθνξά ηελ Αζη, βάζεη ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηαδίσλ ησλ Ξεξηβαιινληηθψλ Κειεηψλ πνπ ζα εθπνλεζνχλ, ηζρχνπλ ηα αθφινπζα : Φάθεινο αλαλέσζεο - ηξνπνπνίεζεο ΑΔΞΝ (αληίζηνηρνο κε ηνλ πξνγελέζηεξν Φάθειν ζηνηρείσλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 13 ηεο κε α.ε.π /703/Φ104/ ΘΑ) (25% Σ Α) 25,00% x A= ,32 ΚΞΔ (55% x 65% x Α) 35,75% x A= ,48 Αζη ( )= ,80 Νη ακνηβέο ησλ σο άλσ άξζξσλ (Α θαη Αζη) θαηαλέκεηαη ζε πνζνζηφ 100% ζηελ θαηεγνξία 27 ησλ Ξεξηβαιινληηθψλ Κειεηψλ. ΔΕΤΑΡ ΦΑΚΕΛΟ ΕΡΓΟΤ - ςελ. 20/28

21 Σοπογπαθικέρ μελέηερ Σπιγωνιζμοί Άπθπο ΣΟΠ.2 : Σπιγωνιζμοί 1. Σξήζε ηξηγσλνκεηξηθψλ ζεκείσλ IV Ράμεο: 3 ζεκεία x 800 /ζεκείν x 1,249 = 2.997,60 ΔΟΩ 2. Ίδξπζε ηξηγσλνκεηξηθψλ ζεκείσλ IV Ράμεο: 2 ζεκεία x 800 /ζεκείν x 1,249 = 1.998,40 ΔΟΩ Πχλνιν: 4.996,00 ΔΤΡΩ ΣΟΠ. 2.3 : Αναγνώπιζη και σπήζη Σπιγωνομεηπικών ζημείων για ηην εξάπηηζη ηος Πολςγωνομεηπικού Γικηύος 2 ζεκεία x 65 /ζεκείν x 1,249 = Πχλνιν : 162,37 Δςπώ ύνολο Σπιγωνιζμοί : 5.158,37 ΔΤΡΩ Πολςγωνομεηπίερ Άπθπο ΣΟΠ.3 : Πολςγωνομεηπίερ ΡΝΞ 3.1.α) Ξνιπγσλνκεηξηθά ζεκεία εθηφο θαηνηθεκέλσλ εθηάζεσλ : 10 x 50 /ζεκείν x 1,249 = 624,50 ΡΝΞ 3.2) Κφληκε ζήκαλζε Ξνιπγσλνκεηξηθψλ ζεκείσλ: 10 x 25 /ζεκείν x 1,249 = 312,25 Πχλνιν Ξνιπγσλνκεηξίεο : 936,75 Δςπώ Δπίγειερ ηοπογπαθικέρ αποηςπώζειρ Άπθπο ΣΟΠ.5Α : Δπίγειερ ηοπογπαθικέρ αποηςπώζειρ αδόμηηων εκηάζεων ΡΝΞ 5Α.1.1: Ραρπκεηξηθή απνηχπσζε (θαηεγνξία θιίζεο 0-10%) ζε θιίκαθα 1:500 : 40,00 ζηξ. x 30,00 /ζηξ. x 1,249 = Πχλνιν: 1.498,80 Άπθπο ΣΟΠ.6Α : Δπίγειερ ηοπογπαθικέρ αποηςπώζειρ δομημένων εκηάζεων ΡΝΞ 6Α.2.2: Ραρπκεηξηθή απνηχπσζε πεξηνρήο κειέηεο (αξαηνδνκεκέλε, απφ ζεκεία) ζε θιίκαθα 1:500 : 20,00 ζηξ. x 60,00 /ζηξ x 1,249 = Πχλνιν: 1.498, ςνολική πποεκηιμώμενη αμοιβή ηοπογπαθικήρ μελέηηρ: Πεπιγπαθή Αμοιβή (Α, Αζη) ( ) Άξζξν ΡΝΞ.2 Ρξηγσληζκνί 5.158,37 Άξζξν ΡΝΞ.3 Ξνιπγσλνκεηξίεο 936,75 ΔΕΤΑΡ ΦΑΚΕΛΟ ΕΡΓΟΤ - ςελ. 21/28

22 Άξζξν ΡΝΞ.5Α : Δπίγεηεο ηνπνγξαθηθέο απνηππψζεηο αδφκεησλ εθηάζεσλ 1.498,80 Άξζξν ΡΝΞ.6Α : Δπίγεηεο ηνπνγξαθηθέο απνηππψζεηο δνκεκέλσλ εθηάζεσλ 1.498,80 Σελική Αμοιβή Σοπογπαθικήρ Μελέηηρ 9.092, Γεωηεσνικέρ μελέηερ Άπθπο ΓΜΔ 1, παπ Κόζηορ Γεωηπήζεων Ρν πξνεθηηκψκελν θφζηνο ηνπ ζπλφινπ ησλ γεσηερληθψλ εξεπλψλ (ππαίζξνπ θαη εξγαζηεξίνπ) πνπ ζα εθηειεζηνχλ ζην παξφλ ζηάδην κειέηεο, ε νπνία ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ παξαθάησ ηχπν: Όπνπ: Γ = 380* (ΔΤΡΩ) Π : ην πξνεθηηκψκελν ζπλνιηθφ βάζνο γεσηξήζεσλ ζε κέηξα Με εθαπμογή ηων πποαναθεπόμενων ζηο ςπό μελέηη έπγο, ιζσύοςν ηα ακόλοςθα : Γηα πξνεθηηκψκελν ζπλνιηθφ βάζνο γεσηξήζεσλ 20 κ: 380 * 20 /κ. * 1,249= 9.492,40 ΔΤΡΩ Άπθπο ΓΜΔ 1, παπ Έκθεζη Αξιολόγηζηρ Γεωηεσνικών Δπεςνών Αληηθείκελν ηεο Έθζεζεο Αμηνιφγεζεο Γεσηερληθψλ Δξεπλψλ είλαη ε αμηνιφγεζε θαη εξκελεία ησλ ζηνηρείσλ ηεο γεσηερληθήο έξεπλαο ζπλεθηηκψληαο ηα ζρεηηθά ζηνηρεία απφ ηε γεσινγηθή κειέηε κε ζηφρν ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ γεσηερληθνχ πξνζνκνηψκαηνο ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ. Ζ ακνηβή γηα ηε ζχληαμε θαη ππνβνιή ηεο Έθζεζεο Ξξνγξάκκαηνο Γεσηερληθψλ Δξεπλψλ θαη ηεο Έθζεζεο Αμηνιφγεζεο Γεσηερληθψλ Δξεπλψλ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ηχπν (Φ)= 15%*Γ (ΔΤΡΩ) Με εθαπμογή ηων πποαναθεπόμενων ζηο ςπό μελέηη έπγο, ιζσύοςν ηα ακόλοςθα : Ζ ακνηβή γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ γεσηερληθψλ εξεπλψλ είλαη : 15% * 9.492,40 = 1.423,86 ΔΤΡΩ ςνολική πποεκηιμώμενη αμοιβή γεωηεσνικήρ μελέηηρ Πεπιγπαθή Αμοιβή (Α, Αζη) (ΔΤΡΩ) Άξζξν ΓΚΔ 1, παξ Θφζηνο Γεσηξήζεσλ 9.492,40 Άξζξν ΓΚΔ 1, παξ Έθζεζε αμηνιφγεζεο Γεσηερληθψλ Δξεπλψλ 1.423,86 Σελική Αμοιβή Γεωηεσνικήρ Μελέηηρ ,26 ΔΕΤΑΡ ΦΑΚΕΛΟ ΕΡΓΟΤ - ςελ. 22/28

23 Άπθπο ΓΔΝ.6Α Αμοιβή ζύνηαξηρ μελέηηρ ΑΤ ΦΑΤ 1. Η κειέηε ρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ( ΑΤ ) θαη Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ( ΦΑΤ ) ηνπ έξγνπ ζπληάζζεηαη από ηνπο κειεηεηέο ηνπ θπξίσο έξγνπ αλά θαηεγνξία κειέηεο κε βάζε ηα νξηδόκελα ζην Π. Γ. 305/96 θαη ηα εθάζηνηε ηζρύνληα. 2. Η ακνηβή Α, γηα ηελ ζύληαμε κειέηεο (ΑΤ) θαη (ΦΑΤ) νξίδεηαη από ηνλ ηύπν : Α = Αi * β * ηθ όπνπ: Ai= Σν ζύλνιν ησλ πξνεθηηκώκελσλ ακνηβώλ ησλ πξνο εθπόλεζε κειεηώλ γηα ζπγθεθξηκέλν έξγν θαη γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο κειεηώλ. β = ζπληειεζηήο ακνηβήο επί ηνηο εθαηό (%) νξηδόκελνο σο αθνινύζσο: 3 i 175* θ, κ ζπληειεζηέο, πνπ αλεμαξηήησλ θαηεγνξίαο έξγνπ νξίδνληαη νη αθόινπζνη: θ= 0,40 θαη κ= 8,00. Ο ζπληειεζηήο β (%) ζηξνγγπιεύεηαη πάληα ζην δεύηεξν δεθαδηθό ςεθίν. Με εθαπμογή αςηών ζηο ςπό μελέηη έπγο, ιζσύοςν ηα ακόλοςθα : Αi= ,16 Ακνηβή πξνεθηηκψκελσλ κειεηψλ ζπλφινπ έξγνπ, επξψ κ= 0,40 Ππληειεζηήο μ= 8,00 Ππληειεζηήο κεγέζνπο θαη ηερληθψλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ έξγνπ β= 0,87% Ππληειεζηήο % ηκ= 1,249 Α ( ) = ,25 Αζη ( ) = ,25 Νη θαηεγνξίεο κειεηψλ γηα ηηο νπνίεο ζπληάζζεηαη ΠΑ ΦΑ, είλαη νη θαη. κειεηψλ 9, 13 θαη 18. Ζ ακνηβή ησλ πξνεθηηκψκελσλ ακνηβψλ ησλ κειεηψλ απηψλ (ΠΑi), θαζψο θαη ε θαηαλνκή ηεο πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο (Α θαη Αζη) γηα ηε ζχληαμε ησλ ΠΑ ΦΑ, αλαιχεηαη σο αθνινχζσο : A/A ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αi ζςνόλος ζηαδίων (ΔΤΡΩ)* ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΑΜΟΙΒΗ ΦΑΤ-ΑΤ ΞΝΠΝΠΡΝ % Α ( ) 1 ΓΟΑΙΗΘΔΠ ΚΔΙΔΡΔΠ ,62 55,00% 6.436,24 2 ΖΙΔΘΡΟΝΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΔΠ ΚΔΙΔΡΔΠ ,00 40,00% 4.680,90 3 ΣΖΚΗΘΝΡΔΣΛΗΘΔΠ ΚΔΙΔΡΔΠ ,53 5,00% 585,11 * Με ηκ=1,0 Αi ,16 100,00% ,25 ΔΕΤΑΡ ΦΑΚΕΛΟ ΕΡΓΟΤ - ςελ. 23/28

24 Καη. 9 : ΗΛΜ Καη. 13 : ΤΓΡΑΤΛΙΚΔ Καη. 16 : ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΔ Καη. 18 : Υ/Μ Καη. 21 : ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΔ Καη. 27 : ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣ ΙΚΔ ςγκενηπωηικόρ Πίνακαρ Αμοιβών ζηαδίων μελέηηρ ανά καηηγοπία Α.Σ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αζη ( ) ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΜΔΛΔΣΗ Α. - ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ Α.Σ.1 ΓΟ 3.5. Α.Σ.2 ΓΔΛ.4Β Α.Σ.3 ΓΔΛ 7. Α.Σ.4 ΓΟ 19. Α.Σ.5 ΓΔΛ 7. ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ ΙΚΑΡΩΛ ΑΚΝΗΒΖ ΚΖΣΑΛΗΘΩΛ ΑΛΑΙΝΓΑ ΚΔ ΡΝΛ ΣΟΝΛΝ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ ΑΚΝΗΒΖ ΡΔΣΩΛ ΓΖΚΝΞΟΑΡΖΠΖΠ ΓΟΑΙΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΖΙΔΘΡΟΝΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΑ ΔΟΓΑ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ ΑΘΑΘΑΟΡΩΛ ΑΚΝΗΒΖ ΡΔΣΩΛ ΓΖΚΝΞΟΑΡΖΠΖΠ ΖΙΔΘΡΟΝΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ , , , , , , , , , , , ,75 Α.Σ.6 ΓΟ 18. ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΝΠ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ , , , ,37 Α.Σ.7 ΓΔΛ 7. Α.Σ.8 ΞΔΟ 2, 7 ΑΚΝΗΒΖ ΡΔΣΩΛ ΓΖΚΝΞΟΑΡΖΠΖΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΦΑΘΔΙΝΠ ΑΛΑΛΔΩΠΖΠ / ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖΠ ΑΔΞΝ - ΚΞΔ 4.132, , , ,80

25 Καη. 9 : ΗΛΜ Καη. 13 : ΤΓΡΑΤΛΙΚΔ Καη. 16 : ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΔ Καη. 18 : Υ/Μ Καη. 21 : ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΔ Καη. 27 : ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣ ΙΚΔ ΠΡΟΜΕΛΕΣΗ ΑΤΞΗΗ ΔΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ ΕΕΛ ΡΟΔΟΤ Α.Σ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αζη ( ) ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΜΔΛΔΣΗ Α.Σ.9 ΡΝΞ.2 ΡΟΗΓΩΛΗΠΚΝΗ 5.158, ,37 Α.Σ.10 ΡΝΞ.3 ΞΝΙΓΩΛΝΚΔΡΟΗΔΠ 936,75 936,75 Α.Σ.11 Α.Σ.12 Α.Σ.13 ΡΝΞ.5Α ΡΝΞ.6Α ΓΚΔ 1, 1.3. ΔΞΗΓΔΗΔΠ ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΘΔΠ ΑΞΝΡΞΩΠΔΗΠ ΑΓΝΚΖΡΩΛ ΔΘΡΑΠΔΩΛ ΔΞΗΓΔΗΔΠ ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΘΔΠ ΑΞΝΡΞΩΠΔΗΠ ΓΝΚΖΚΔΛΩΛ ΔΘΡΑΠΔΩΛ 1.498, , , ,80 ΘΝΠΡΝΠ ΓΔΩΡΟΖΠΔΩΛ 9.492, ,40 Α.Σ.14 ΓΚΔ 1, 1.3. ΔΘΘΔΠΖ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΓΔΩΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΔΛΩΛ 1.423, ,86 ΤΝΟΛΑ Α , , , , , , ,80 ΔΕΤΑΡ ΦΑΚΕΛΟ ΕΡΓΟΤ - ςελ. 25/28

26 Καη. 9 : ΗΛΜ Καη. 13 : ΤΓΡΑΤΛΙΚΔ Καη. 16 : ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΔ Καη. 18 : Υ/Μ Καη. 21 : ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΔ Καη. 27 : ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ Β. ΑΤ ΦΑΤ Α.Σ.15 ΓΔΛ 6Α ΑΚΝΗΒΖ ΠΛΡΑΜΖΠ ΠΑ ΦΑ , , ,24 585,11 ΤΝΟΛΑ Β , , ,24 0,00 585,11 0,00 0,00 ΓΔΝΙΚΑ ΤΝΟΛΑ (Α+Β) , , , , , , ,80 ΦΞΑ 23% ,66 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ , ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ & ΣΑΞΔΙ ΠΣΤΥΙΩΝ Α ( ) ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΜΔΛΔΣΗ A.A. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΓΟ ΓΔΛ.4Β 3 ΓΔΛ 7. 4 ΓΟ ΓΔΛ 7. ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ ΙΚΑΡΩΛ ΑΚΝΗΒΖ ΚΖΣΑΛΗΘΩΛ ΑΛΑΙΝΓΑ ΚΔ ΡΝΛ ΣΟΝΛΝ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ ΑΚΝΗΒΖ ΡΔΣΩΛ ΓΖΚΝΞΟΑΡΖΠΖΠ ΓΟΑΙΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΖΙΔΘΡΟΝΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΑ ΔΟΓΑ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ ΑΘΑΘΑΟΡΩΛ ΑΚΝΗΒΖ ΡΔΣΩΛ ΓΖΚΝΞΟΑΡΖΠΖΠ ΖΙΔΘΡΟΝΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΩΛ , , , , , , , , , , , ,33

27 Καη. 9 : ΗΛΜ Καη. 13 : ΤΓΡΑΤΛΙΚΔ Καη. 16 : ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΔ Καη. 18 : Υ/Μ Καη. 21 : ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΔ Καη. 27 : ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΠΡΟΜΕΛΕΣΗ ΑΤΞΗΗ ΔΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ ΕΕΛ ΡΟΔΟΤ Α ( ) ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΜΔΛΔΣΗ A.A. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΟΓΩΛ 6 ΓΟ ΓΔΛ 7. 8 ΞΔΟ 2, 7 ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΝΠ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ , , , ,89 ΑΚΝΗΒΖ ΡΔΣΩΛ ΓΖΚΝΞΟΑΡΖΠΖΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΦΑΘΔΙΝΠ ΑΛΑΛΔΩΠΖΠ / ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖΠ ΑΔΞΝ - ΚΞΔ 5.509, , , ,29 9 ΡΝΞ.2 ΡΟΗΓΩΛΗΠΚΝΗ 5.158, ,37 10 ΡΝΞ.3 ΞΝΙΓΩΛΝΚΔΡΟΗΔΠ 936,75 936,75 11 ΡΝΞ.5Α 12 ΡΝΞ.6Α ΓΚΔ 1, 1.3. ΓΚΔ 1, ΓΔΛ 6Α ΔΞΗΓΔΗΔΠ ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΘΔΠ ΑΞΝΡΞΩΠΔΗΠ ΑΓΝΚΖΡΩΛ ΔΘΡΑΠΔΩΛ ΔΞΗΓΔΗΔΠ ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΘΔΠ ΑΞΝΡΞΩΠΔΗΠ ΓΝΚΖΚΔΛΩΛ ΔΘΡΑΠΔΩΛ 1.498, , , ,80 ΘΝΠΡΝΠ ΓΔΩΡΟΖΠΔΩΛ 9.492, ,40 ΔΘΘΔΠΖ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΓΔΩΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΔΛΩΛ ΑΚΝΗΒΖ ΠΛΡΑΜΖΠ ΠΑ ΦΑ 1.423, , , , ,24 585,11 ΤΝΟΛΑ , , , , , , ,29 ΔΕΤΑΡ ΦΑΚΕΛΟ ΕΡΓΟΤ - ςελ. 27/28

28 Καη. 9 : ΗΛΜ Καη. 13 : ΤΓΡΑΤΛΙΚΔ Καη. 16 : ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΔ Καη. 18 : Υ/Μ Καη. 21 : ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΔ Καη. 27 : ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΠΡΟΜΕΛΕΣΗ ΑΤΞΗΗ ΔΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ ΕΕΛ ΡΟΔΟΤ Α ( ) ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΜΔΛΔΣΗ A.A. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΛΟΤΜΔΝΗ ΣΑΞΗ ΠΣΤΥΙΟΤ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Δ' Γ' - Δ' Α' Γ' Α' Γ' Ρόδορ, 11 /12/ 2012 ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ ΔΛΔΥΘΗΚΔ ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ ΜΙΧΑΛΗ ΔΡΟΟ Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ ΣΕ Τπεφθυνοσ Γραφείου χεδιαςμοφ Ανάπτυξησ & Μηχανοργάνωςησ ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΩΣΑΡΙΔΗ Πολιτικόσ Μηχανικόσ ΠΕ Προϊςτάμενοσ Τπ/ςίασ Μονάδων Επεξεργαςίασ Λυμάτων ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΚΑΡΑΒΟΛΙΑ Χημικόσ Μηχανικόσ ΠΕ Διευθυντήσ Λειτουργίασ & υντήρηςησ Εγκαταςτάςεων ΔΕΤΑΡ ΦΑΚΕΛΟ ΕΡΓΟΤ - ςελ. 28/28

ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ ΑΜΟΙΒΗ

ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Π.Δ. ΠΔΛΛΑ ΓΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: ΠΡΟΜΔΛΔΣΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΟΙΚΙΜΟΤ ΑΡΙΓΑΙΑ ΥΡΗΜ/Η: ΔΠΠΔΡΑΑ (ΣΑΜΔΙΟ ΤΝΟΥΗ- ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 14.252,4

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ*

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ A3: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πξάμε, δεηά επί πιένλ από ηνλ Σειηθό Γηθαηνύρν λα ππνβάιεη για ηιρ ζςμβάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 21-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔΡΞΑ - ΡΑΚΔΗΝY ΠΛΝΣΖΠ - ΔΘΡ

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔΡΞΑ - ΡΑΚΔΗΝY ΠΛΝΣΖΠ - ΔΘΡ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔΡΞΑ - ΡΑΚΔΗΝY ΠΛΝΣΖΠ - ΔΘΡ 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ... 3 ΡΚΖΚΑ Β: ΦΠΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ... 5 ΡΚΖΚΑ Γ: ΓΔΗΘΡΔΠ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ...

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΗΠΔΙΡΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ,

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ & ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΗ Α.Μ.: 75/2012 Σ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 154.000,00 (ζπκπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 ΑΘΖΛΑ 2010 Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ DIGI RETAIL «Δνίζσςζη λιανεμποπίος για ηην ςλοποίηζη τηθιακών επενδύζευν» ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΠΔΙ 3 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γ/λζε : Παηεζίσλ 147 ΠΡΟ: MIND COMPASS OVERSEAS A.E Σαρ. Κώδηθαο : 112 51 Αζήλα Αθαδεκίαο 32 Fax : 210.8662024 10672 Αζήλα

Σαρ. Γ/λζε : Παηεζίσλ 147 ΠΡΟ: MIND COMPASS OVERSEAS A.E Σαρ. Κώδηθαο : 112 51 Αζήλα Αθαδεκίαο 32 Fax : 210.8662024 10672 Αζήλα ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 29.2.2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Αξ. Πξση. νηθ. 142576/602 Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒ/ΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝ. ΠΔΡΗΒ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

1. Ζεθαπμογή ηηρ γενικήρ λογιζηικήρ με παπάλληλη λειηοςπγία ηος δημόζιος λογιζηικού για ηην διασειπιζηική σπήζη 2014 βάζει ηος πδ 146/2003

1. Ζεθαπμογή ηηρ γενικήρ λογιζηικήρ με παπάλληλη λειηοςπγία ηος δημόζιος λογιζηικού για ηην διασειπιζηική σπήζη 2014 βάζει ηος πδ 146/2003 1 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ Α.ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 1. Ζεθαπμογή ηηρ γενικήρ λογιζηικήρ με παπάλληλη λειηοςπγία ηος δημόζιος λογιζηικού για ηην διασειπιζηική σπήζη 2014 βάζει ηος πδ 146/2003 2. Ζ εθαπμογή ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

«Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ»

«Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ» «Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ» N. ακελλαπίδηρ, A. Ρηγόποςλορ, Π. ηπαηήρ, Ι. Μάνηζαπηρ, Β. Κίλιαρ, Κ. Σίγκαρ Κένηπο Ανανεώζιμων

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας

Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας Κάηηα Λαδαξίδε Δπίθ. Καζεγήηξηα Τκ. Γεσγξαθίαο, Φαξνθόπεην Παλεπηζηήκην Κλιματική Αλλαγή & Απόβλητα Γηηηή ζρέζε: 1. Η παξαγσγή, κεηαθνξά & δηαρείξηζε απνβιήησλ

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΑΕΡΙΑ ΙΑΣΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ- ΟΞΤΓΟΝΟ ΠΠΤΤ 2012

ΑΡΥΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΑΕΡΙΑ ΙΑΣΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ- ΟΞΤΓΟΝΟ ΠΠΤΤ 2012 ΑΡΥΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΑΕΡΙΑ ΙΑΣΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ- ΟΞΤΓΟΝΟ ΠΠΤΤ 2012 Ξξφθεηηαη γηα ηηο Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ Ηαηξηθψλ Αεξίσλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηα Λνζνθνκεία ηεο 5 εο ΞΔ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔTA

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔTA ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔTA 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ... 3 ΡΚΖΚΑ Β: ΦΠΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ... 5 ΡΚΖΚΑ Γ: ΓΔΗΘΡΔΠ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ... 6 ΡΚΖΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ ΑΡΙΘΜ ΜΔΛΔΣΗ : 15 /16-7-2012 ΣΙΣΛΟ ΜΔΛΔΣΗ: «ΣΔΥΝΙΚΗ ΒΟΗΘΔΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ» ΚΩΓ.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ ΑΡΙΘΜ ΜΔΛΔΣΗ : 15 /16-7-2012 ΣΙΣΛΟ ΜΔΛΔΣΗ: «ΣΔΥΝΙΚΗ ΒΟΗΘΔΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ» ΚΩΓ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ ΑΡΙΘΜ ΜΔΛΔΣΗ : 15 /16-7-2012 ΣΙΣΛΟ ΜΔΛΔΣΗ: «ΣΔΥΝΙΚΗ ΒΟΗΘΔΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ» ΚΩΓ. MIS 374778 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΣΙΚΗ 2007-2013 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Μελιάδης Μιληιάδης: Γεωγράθος, Μεηαπηστιακός θοιηηηής ΑΠΘ-ΣΧΟΛΗ ΓΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Φ.Π. Δργαζηήριο Γαζικής Γιατειριζηικής και Τηλεπιζκόπηζης Μελιάδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες. Kώδικες 15, 16, 17, 60, 61, 62, 63, 64 και 66

Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες. Kώδικες 15, 16, 17, 60, 61, 62, 63, 64 και 66 Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες Kώδικες 15, 16, 17, 60, 61, 62, 63, 64 και 66 Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες Οη Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες εθαξκόδνληαη ζηηο θαηεγνξίεο θαηαλαισηώλ ησλ νπνίσλ ε νηθνλνκηθή

Διαβάστε περισσότερα