«ΑΤΞΗΗ ΔΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ ΕΕΛ ΡΟΔΟΤ, ΑΓΩΓΟ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΤ - ΑΦΑΝΣΟΤ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΚΟΛΤΜΠΙΩΝ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΑΤΞΗΗ ΔΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ ΕΕΛ ΡΟΔΟΤ, ΑΓΩΓΟ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΤ - ΑΦΑΝΣΟΤ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΚΟΛΤΜΠΙΩΝ»"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΓΗΜΟΤ ΡΟΓΟΤ ΓΔΤΑΡ ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (Δ..Π.Α.) ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α. ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ: ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΓΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΚΩΓ. 02) ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ: ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΤΓΑΣΟ (ΛΤΜΑΣΑ- ΚΩΓ. 46) ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ Σαμείο υνοχής ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΔΡΓΟ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΔΙΣΑΙ ΑΠΟ: - ΣΑΜΔΙΟ ΤΝΟΥΗ - ΔΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ - ΠΟΡΟΤ ΓΔΤΑΡ ΠΡΑΞΗ : «ΑΤΞΗΗ ΔΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ ΕΕΛ ΡΟΔΟΤ, ΑΓΩΓΟ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΤ - ΑΦΑΝΣΟΤ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΚΟΛΤΜΠΙΩΝ» Σ Δ Τ Υ Ο 3 Φ Α Κ Δ Λ Ο Δ Ρ Γ Ο Τ & Τ Π Ο Λ Ο Γ Ι Μ Ο Π Ρ Ο Δ Κ Σ Ι Μ Ω Μ Δ Ν Η Α Μ Ο Ι Β Η Γ ι α η η ν Δ π ι λ ο γ ή Α ν α δ ό σ ο ς Δ κ π ό ν η ζ η ρ η η ρ Μ ε λ έ η η ρ : «Π Ρ Ο Μ Δ Λ Δ Σ Η Α Τ Ξ Η Η Γ Τ Ν Α Μ Ι Κ Ο Σ Η Σ Α Δ Δ Λ Ρ Ο Γ Ο Τ» μ ε δ η μ ό ζ ι ο δ ι α γ ω ν ι ζ μ ό μ ε α ν ο ι σ η ή δ ι α δ ι κ α ζ ί α ( Α π ι θ. Π π ο κ ή π ς ξ η ρ / ) Απόθαζη Ένηαξηρ : Νηθ / Κωδικόρ Ο.Π..: Δνάπιθμορ : 2012ΠΔ ηεο ΠΑΔ 0758 Κπιηήπιο Δπιλογήρ: Πποεκηιμώμενη Αμοιβή σωπίρ ΦΠΑ: Πποεκηιμώμενη Αμοιβή με ΦΠΑ 23 %: Υπονική διάπκεια: Ππκθεξφηεξε πξνζθνξά Δμαθφζηεο εβδνκήληα δχν ρηιηάδεο εθαηφλ ελελήληα ηέζζεξα επξψ θαη δέθα επηά ιεπηά ( ,17 ) Νρηαθφζηεο είθνζη έμη ρηιηάδεο επηαθφζηα ελελήληα νρηψ επξψ θαη νγδφληα ηξία ιεπηά ( ,83 ) Νρηψ (8) κήλεο. ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Ημεπομηνία Ημέπα Ώπα Ημ. / Μην/ Δηορ Δβδομάδαρ 07 / 02 / 2013 Πέμπηη 10:00 ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ηα γπαθεία ηηρ ΓΔΤΑΡ 2ν ΣΙΚ ΙΔΩΦ. ΟΝΓΝ-ΙΗΛΓΝ, Ρ.Θ ΟΝΓΝΠ ΡΖΙ: ΦΑΜ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ απνζηνιήο γηα δεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ Απνζηνιήο γηα δεκνζίεπζε ζην ΦΔΘ (Ρ.Γ.Γ.Π) ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ δεκνζίεπζεο ζηηο Διιεληθέο Δθεκεξίδεο 14 / 12 / / 12 / / 12 / 2012

2 ΠΡΑΞΗ : «ΑΤΞΗΗ ΔΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ ΕΕΛ ΡΟΔΟΤ, ΑΓΩΓΟ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΤ - ΑΦΑΝΣΟΤ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΚΟΛΤΜΠΙΩΝ» Σ Δ Τ Υ Ο 3 Φ Α Κ Δ Λ Ο Δ Ρ Γ Ο Τ & Τ Π Ο Λ Ο Γ Ι Μ Ο Π Ρ Ο Δ Κ Σ Ι Μ Ω Μ Δ Ν Η Α Μ Ο Ι Β Η Σύπορ Α (Για μελέηερ πος αναηίθενηαι καηά ηο άπθπο 7 ηος Ν.3316/05) Γ ι α η η ν Δ π ι λ ο γ ή Α ν α δ ό σ ο ς Δ κ π ό ν η ζ η ρ η η ρ Μ ε λ έ η η ρ «Π Ρ Ο Μ Δ Λ Δ Σ Η Α Τ Ξ Η Η Γ Τ Ν Α Μ Ι Κ Ο Σ Η Σ Α Δ Δ Λ Ρ Ο Γ Ο Τ» ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ : Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α. - Δνάπιθμορ 2012Δ ηηρ ΑΔ 0758 / Σαμείο ςνοσήρ - Δθνικοί Πόποι και Ίδιοι Πόποι Ππλνιηθφ Ξνζφ εςπώ (με ΦΠΑ ) Πποϊζηαμένη Απσή: ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΓΔΑΟ Γιεςθύνοςζα Τπηπεζία: ΓΗΔΘΛΠΖ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ & ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΩΛ ΓΔΑΟ Πποεκηιμώμενη Αμοιβή σωπίρ ΦΠΑ: Δμαθφζηεο εβδνκήληα δχν ρηιηάδεο δέθα επηά ιεπηά ( ,17 ) εθαηφλ ελελήληα ηέζζεξα επξψ θαη Πποεκηιμώμενη Αμοιβή με ΦΠΑ 23 %: Νρηαθφζηεο είθνζη έμη ρηιηάδεο επηαθφζηα ελελήληα νρηψ επξψ θαη νγδφληα ηξία ιεπηά ( ,83 ) ΔΕΤΑΡ ΦΑΚΕΛΟ ΕΡΓΟΤ - ςελ. 2/28

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΠΡΟΫΠΑΡΥΟΤΔ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΩΝ Τθιζηάμενα έπγα ΕΕΛ Ρόδος Νέα έπγα επέκηαζηρ αναβάθμιζηρ ΕΕΛ Ρόδος ΠΟΟΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΔΡΓΩΝ ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΩΝ ΜΔΛΔΣΩΝ ΚΑΙ ΣΑΓΙΑ ΠΟΤ ΘΑ ΔΚΠΟΝΗΘΟΤΝ ΙΥΤΟΤΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ - ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΔΛΔΣΗ ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΓΩΓΗ ΠΡΟΔΚΣΙΜΗΗ ΑΜΟΙΒΗ Τδπαςλικά έπγα Ηλεκηπομησανολογικά έπγα Λειηοςπγικόρ σεδιαζμόρ Πεπιβαλλονηικέρ μελέηερ Σοπογπαθικέρ μελέηερ Γεωηεσνικέρ μελέηερ Άπθπο ΓΕΝ.6Α Αμοιβή ζύνηαξηρ μελέηηρ ΑΤ ΦΑΤ ςγκενηπωηικόρ Πίνακαρ Αμοιβών ζηαδίων μελέηηρ ανά καηηγοπία ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ & ΣΑΞΔΙ ΠΣΤΥΙΩΝ ΔΕΤΑΡ ΦΑΚΕΛΟ ΕΡΓΟΤ - ςελ. 3/28

4 1. ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ 1.1. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ Ρν αληηθείκελν ηεο κειέηεο αθνξά ζηελ επέθηαζε αλαβάζκηζε ηεο πθηζηάκελεο ΔΔΙ Οφδνπ, ψζηε λα θαιχπηνληαη επηπιένλ η.θ. Ζ αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο ηεο ΔΔΙ Οφδνπ είλαη απαξαίηεηε ιφγσ : 1. ηεο αχμεζεο ηνπ απνρεηεπφκελνπ πιεζπζκνχ ζηηο ήδε εμππεξεηνχκελεο απφ ηε κνλάδα πεξηνρέο, 2. ηεο ζχλδεζεο ζηε κνλάδα ησλ Γεκνηηθψλ Θνηλνηήησλ Αθάληνπ θαη Αξραγγέινπ θαζψο θαη ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηνρήο ησλ Θνιπκπίσλ ΠΡΟΫΠΑΡΥΟΤΔ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ Ρα ζρεηηθά κε ην έξγν δηαζέζηκα ζηνηρεία θαη κειέηεο είλαη ηα αθφινπζα : 1. Νη «φπσο θαηαζθεπάζηεθε» κειέηεο ησλ πθηζηάκελσλ έξγσλ ηεο ΔΔΙ Οφδνπ. 2. Ζ κειέηε «ΔΜΠΔΙΡΟΓΝΩΜΟΤΝΗ ΦΔΡΟΤΑ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΓΗΜΟΤ ΡΟΓΙΩΝ» ΡΝ Δ..Ρ. / Δ.Κ.Ξ. (2008). 3. Ζ ΘΑ «Αλαλέσζε, ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ όξσλ: 1. Γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ηνπ Γήκνπ Ρόδνπ, πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή Βόδη ηεο λήζνπ Ρόδνπ ηνπ Ννκνύ Γσδεθαλήζνπ, 2. Γηα ηνλ αγσγό κεηαθνξάο ησλ ιπκάησλ ησλ Γήκσλ Αξραγγέινπ θαη Αθάληνπ θαη ηνλ Κεληξηθό απνρεηεπηηθό αγσγό θαη ηα αληιηνζηάζηα ηνπ Γήκνπ Καιιηζέαο, πνπ νδεγνύλ ηα ιύκαηα ζηηο Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ ηεο Ρόδνπ» (ΔΞΔ / Α.Ξ. νηθ / ). Νη παξαπάλσ κειέηεο θαη ζηνηρεία βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζηα γξαθεία ηεο ΓΔΑ Οφδνπ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΩΝ Τθιζηάμενα έπγα ΔΔΛ Ρόδος Ζ δπλακηθφηεηα θαη ηα δεδνκέλα ζρεδηαζκνχ ηεο πθηζηάκελεο ΔΔΙ Οφδνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί : Πίνακαρ 1 : Ξαξνρέο θαη ξππαληηθά θνξηία ζρεδηαζκνχ ηεο πθηζηάκελεο ΔΔΙ Οφδνπ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ Μ.Μ. ΥΔΙΜΩΝΑ ΘΔΡΟ ΔΜΞΖΟΔΡΝΚΔΛΝΠ ΞΙΖΘΠΚΝΠ Η.Θ ΚΔΠΖ ΖΚΔΟΖΠΗΑ ΞΑΟΝΣΖ ΑΘΑΘΑΟΡΩΛ m 3 /d ΚΔΠΖ ΖΚΔΟΖΠΗΑ ΞΑΟΝΣΖ ΒΝΘΟΝΙΚΑΡΩΛ m 3 /d BOD 5 mg/l ΑΗΩΟΝΚΔΛΑ ΠΡΔΟΔΑ mg/l ΝΙΗΘΝ ΑΕΩΡΝ mg/l ΦΩΠΦΝΟΝΠ mg/l ΔΕΤΑΡ ΦΑΚΕΛΟ ΕΡΓΟΤ - ςελ. 4/28

5 Ζ κνλάδα ζήκεξα εμππεξεηεί: ηηο νηθηζηηθέο πεξηνρέο & ηα ελνηθηαδφκελα δσκάηηα ηεο Γεκνηηθήο Θνηλφηεηαο Οφδνπ ηα μελνδνρεία ηεο Γεκνηηθήο Θνηλφηεηαο Οφδνπ ηε Γεκνηηθή Θνηλφηεηα Ηαιπζνχ ηηο νηθηζηηθέο πεξηνρέο & ηα ελνηθηαδφκελα δσκάηηα ηεο Γεκνηηθήο Θνηλφηεηαο Θνζθηλνχο ηα μελνδνρεία ηεο Γεκνηηθήο Θνηλφηεηαο Θνζθηλνχο ηε Γεκνηηθή Θνηλφηεηαο Θαιπζηψλ πνπ πεξηιακβάλεη ηηο Θαιπζηέο θαη ην Φαιεξάθη Ζ κέζνδνο επεμεξγαζίαο πνπ έρεη εθαξκνζηεί είλαη ηεο ελεξγνχ ηιχνο κε ηαπηφρξνλε ληηξνπνίεζε / απνληηξνπνίεζε. Ζ εγθαηάζηαζε πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηάδηα επεμεξγαζίαο / επηκέξνπο θχξηεο κνλάδεο: Φξεάηην άθημεο Κνλάδα Ξξνθαηαξθηηθήο επεμεξγαζίαο : - Δζράξσζε - Αληιηνζηάζην αλχςσζεο - Ιεπηνεζράξσζε - Δμάκκσζε Ιηπνζπιινγή - Θεληξηθφο αγσγφο παξάθακςεο (by pass) - Κέηξεζε παξνρήο - Κνλάδα ππνδνρήο θαη επεμεξγαζίαο εμηζνξξφπεζεο βνζξνιπκάησλ Κνλάδα πξσηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο : - Γεμακελέο πξσηνβάζκηαο θαζίδεζεο - Αληιηνζηάζην αλχςσζεο Κνλάδα βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο (2 αλεμάξηεηεο γξακκέο επεμεξγαζίαο) : - Γεμακελέο αεξηζκνχ γηα πιήξε ληηξνπνίεζε - Αλνμηθέο δεμακελέο βηνινγηθήο απνκάθξπλζεο αδψηνπ (απνληηξνπνίεζε) - Γεμακελέο Θαζίδεζεο Κνλάδα ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο : - Φίιηξαλζε κε ακκφθηιηξα γηα ρξήζε λεξνχ ζηελ εγθαηάζηαζε Κνλάδα απνιχκαλζεο : - Σισξίσζε Κνλάδα επεμεξγαζίαο ιάζπεο : - Ξάρπλζε κε βαξχηεηα θαη κεραληθά κέζα - Αλαεξφβηα ρψλεπζε - Αθπδάησζε κε κεραληθά κέζα Ζ πνηφηεηα εθξνήο, ζχκθσλα κε ηνπο Ξεξηβαιινληηθνχο Όξνπο, είλαη ε αθφινπζε : Πίνακαρ 2 : Ξνηφηεηα εθξνήο επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο Ξ.Ν. Παπάμεηπορ Μ.Μ. Μέγεθορ Νιηθφ BOD 5 mg/l 25 COD mg/l 125 Αησξνχκελα ζηεξεά, SS mg/l 35 Θαζηδάλνληα ζηεξεά εληφο 2 σξψλ ζε θψλν Imhoff ml/l < 0,3 Aκκσληαθφ άδσην mg/l 2 ΔΕΤΑΡ ΦΑΚΕΛΟ ΕΡΓΟΤ - ςελ. 5/28

6 Παπάμεηπορ Μ.Μ. Μέγεθορ Ιίπε - Έιαηα mg/l 0,1 Δπηπιένληα ζηεξεά 0,0 Γηαιπκέλν νμπγφλν mg/l 5,0 Ρα επεμεξγαζκέλα ιχκαηα δηαηίζεληαη κε ππνζαιάζζην αγσγφ ζηελ πεξηνρή ηνπ Αθξσηεξίνπ Βφδη Νέα έπγα επέκηαζηρ αναβάθμιζηρ ΔΔΛ Ρόδος Ζ δπλακηθφηεηα ησλ έξγσλ επέθηαζεο ζα θαιχπηεη πξφζζεην ηζνδχλακν πιεζπζκφ ηεο ηάμεσο ησλ η.θ. Ρα λέα έξγα επέθηαζεο ζα ρσξνζεηεζνχλ εληφο ηνπ δηαζέζηκνπ γεπέδνπ ηεο πθηζηάκελεο ΔΔΙ, ν νπνίνο είλαη ελ γέλεη πεξηνξηζκέλνο. Γηα ηα λέα έξγα ζα δηεξεπλεζνχλ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ηερληθέο ιχζεηο θαη επηινγέο, νη νπνίεο ζα ιακβάλνπλ ππφςε ηνλ πεξηνξηζκέλν δηαζέζηκν ρψξν γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ απηψλ, ηελ εμαζθάιηζε ηεο πςειήο πνηφηεηαο εθξνήο ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ ζε ζπκθσλία κε ηνπο Ξεξηβαιινληηθνχο Όξνπο ηνπ έξγνπ (νη νπνίνη ζα αλαλεσζνχλ / ηξνπνπνηεζνχλ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο), θαζψο θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο απξφζθνπηεο θαηαζθεπήο ησλ λέσλ έξγσλ, ρσξίο ηεο δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο πθηζηάκελεο εγθαηάζηαζεο. Ρα πξνβιεπφκελα θχξηα έξγα επέθηαζεο ή/θαη αλαβάζκηζεο, είλαη ηα αθφινπζα: Έξγα Ξξνεπεμεξγαζίαο Ξξσηνβάζκηα επεμεξγαζία Βηνινγηθή επεμεξγαζία Απνιχκαλζε Έξγα επεμεξγαζίαο ιάζπεο Βνεζεηηθά έξγα έξγα εμππεξέηεζεο εγθαηάζηαζεο Απαξαίηεηα έξγα ψζηε ηα φξηα εθξνήο ηεο Κνλάδαο Δπεμεξγαζίαο Βνζξνιπκάησλ λα ελαξκνλίδνληαη κε ηα φξηα εθξνήο ηεο Κνλάδαο Δπεμεξγαζίαο Αζηηθψλ Ιπκάησλ, ζχκθσλα κε ηνλ φξν 4.3. ησλ Ξεξηβαιινληηθψλ Όξσλ Ζ πνηφηεηα εθξνήο ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ ζα θαζνξηζηεί ζην πιαίζην ηεο αλαλέσζεο θαη ηξνπνπνίεζεο ησλ Ξεξηβαιινληηθψλ Όξσλ ηνπ έξγνπ πνπ ζα πινπνηεζνχλ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη πξνβιέπεηαη λα είλαη αληίζηνηρε κε ηελ αλαθεξφκελε ζηνλ σο άλσ Ξίλαθα ΠΟΟΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΔΡΓΩΝ Πίνακαρ 3 : Ξνζνηηθά ζηνηρεία θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ έξγνπ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΞΔΘΡΑΠΖ ΔΔΙ ΟΝΓΝ Μ.Μ. ΗΠΝΓΛΑΚΝΠ ΘΑΡΝΗΘΝΠ (Η.Θ.) ΓΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ ΔΡΓΩΝ ΔΠΔΚΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ ΔΡΓΩΝ ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΔΠΔΚΣΑΗ ΔΕΤΑΡ ΦΑΚΕΛΟ ΕΡΓΟΤ - ςελ. 6/28

7 2. ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Όπσο πξναλαθέξζεθε, ηα έξγα επέθηαζεο ηεο ΔΔΙ πνπ εληάζζνληαη ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο, ζα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο ιπκάησλ : ηνπ πξφζζεηνπ απνρεηεπφκελνπ πιεζπζκνχ ησλ ήδε εμππεξεηνχκελσλ πεξηνρψλ ησλ Γεκνηηθψλ Θνηλνηήησλ Αθάληνπ θαη Αξραγγέινπ θαζψο θαη ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηνρήο ησλ Θνιπκπίσλ Πηηο ήδε εμππεξεηνχκελεο πεξηνρέο ν πιεζπζκφο έρεη απμεζεί ρσξίο λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα απφ ηελ πθηζηάκελε ΔΔΙ λα θαιχςεη ηηο απμεκέλεο αλάγθεο φζνλ αθνξά ζηελ επεμεξγαζία ησλ παξαγφκελσλ ιπκάησλ. Νη νηθηζκνί Αθάληνπ θαη Αξραγγέινπ έρνπλ νινθιεξσκέλα δίθηπα αθαζάξησλ, ελψ έρεη νινθιεξσζεί επίζεο ην κεγαιχηεξν ηκήκα ησλ ηδησηηθψλ ζπλδέζεσλ, ρσξίο φκσο λα ππάξρεη ηειηθφο απνδέθηεο. Νη νηθηζκνί απνηεινχλ νηθηζκνχο Κε βάζε ηελ Νδεγία 91/271 (φπσο ελζσκαηψζεθε ζην εζληθφ δίθαην ηεο ρψξαο κε ηελ ΘΑ 5673/400/97) νη νηθηζκνί Αθάληνπ θαη Αξραγγέινπ εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία νηθηζκψλ Ξξνηεξαηφηεηαο Γ, ε νπνία πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο νηθηζκνχο κε ηζνδχλακν πιεζπζκφ άλσ ησλ η.θ. κε πξνζεζκία νινθιήξσζεο ησλ έξγσλ ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ηελ 31/12/2005. Ν νηθηζκφο ησλ Θνιπκπίσλ, βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 6 ρηιηνκέηξσλ λφηηα ηεο Αθάληνπ. Δίλαη θπξίσο ηνπξηζηηθή πεξηνρή κε πνιιά θαηαιχκαηα θαη θέληξα δηαζθεδάζεσο. Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζέξνπο ηα Θνιχκπηα θαζεκεξηλά ζπγθεληξψλνπλ πεξίπνπ επηζθέπηεο. Ρα Θνιχκπηα ζήκεξα δελ δηαζέηνπλ εγθαηαζηάζεηο γηα ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ παξαγφκελσλ ιπκάησλ. Ζ πξναλαθεξζείζα θαηάζηαζε δεκηνπξγεί ζνβαξά πξνβιήκαηα ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη θπξίσο θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία ηνπ πιεζπζκνχ. Ρα πξνβιήκαηα γίλνληαη πην έληνλα κε ηελ πξνζέιεπζε κεγάινπ αξηζκνχ ηνπξηζηψλ θαηά ηελ ζεξηλή πεξίνδν. Πχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ηα πξνβιεπφκελα έξγα επέθηαζεο / αλαβάζκηζεο ηεο πθηζηάκελεο ΔΔΙ Οφδνπ γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ αθαζάξησλ ησλ νηθηζκψλ απηψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πινπνίεζε ησλ ππνιεηπφκελσλ έξγσλ ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ησλ αθαζάξησλ ζηελ ΔΔΙ, ζα απνηειέζνπλ έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο ησλ ιπκάησλ ζεκαληηθψλ ηνπξηζηηθψλ νηθηζκψλ ηεο λήζνπ Οφδνπ, εμαζθαιίδνληαο ηαπηφρξνλα ηελ πξνζηαζία ηεο Γεκφζηαο γείαο. 3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΩΝ ΜΔΛΔΣΩΝ 3.1. ΚΑΙ ΣΑΓΙΑ ΠΟΤ ΘΑ ΔΚΠΟΝΗΘΟΤΝ Πην ζςμβαηικό ανηικείμενο ηεο πξνο εθπφλεζε κειέηεο, πεξηιακβάλνληαη νη θάησζη επί κέξνπο κειέηεο: Ζ δξαπιηθή κειέηε ηεο επέθηαζεο ηεο ΔΔΙ. Ζ Ζιεθηξνκεραλνινγηθή κειέηε ηεο επέθηαζεο ηεο ΔΔΙ. Ζ Σεκηθνηερληθή κειέηε ηεο επέθηαζεο ηεο ΔΔΙ. Ζ ζχληαμε ησλ ΠΑ ΦΑ. Θα ζπλαρζεί αλά θαηεγνξία κειέηεο, κε βάζε ηα νξηδφκελα ζην Ξ.Γ.305/96 θαη ηα εθάζηνηε ηζρχνληα. Ζ Ρνπνγξαθηθή κειέηε. Πην πιαίζην απηήο ζα εθπνλεζνχλ νη απαηηνχκελεο ηνπνγξαθηθέο κειέηεο θαη εξγαζίεο γηα ηελ απνηχπσζε ηνπ γεπέδνπ ησλ έξγσλ, ήηνη Ρξηγσληζκνί, ΔΕΤΑΡ ΦΑΚΕΛΟ ΕΡΓΟΤ - ςελ. 7/28

8 Ξνιπγσλνκεηξίεο, Δπίγεηεο ηνπνγξαθηθέο απνηππψζεηο αδφκεησλ εθηάζεσλ θαη Δπίγεηεο ηνπνγξαθηθέο απνηππψζεηο δνκεκέλσλ εθηάζεσλ. Ζ Γεσηερληθή Κειέηε θαη Έξεπλα. Πην πιαίζην απηήο ζα εθπνλεζεί ην ζχλνιν ησλ γεσηερληθψλ εξεπλψλ (ππαίζξνπ θαη εξγαζηεξίνπ) πνπ απαηηνχληαη γηα ηε κειέηε ησλ λέσλ έξγσλ, ήηνη νη γεσηερληθέο έξεπλεο (Γεσηξήζεηο), νη εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο θαη ε έθζεζε αμηνιφγεζεο ησλ γεσηερληθψλ εξεπλψλ. Νη απαηηνχκελεο Ξεξηβαιινληηθέο κειέηεο: - Αληηθείκελν ηεο πεξηβαιινληηθήο κειέηεο ζα είλαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο έγθξηζεο Ξεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (ΑΔΞΝ). Πχκθσλα κε ην Λφκν 4014/2011 «Ξεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ξχζκηζε απζαηξέησλ ζε ζπλάξηεζε κε δεκηνπξγία πεξηβαιινληηθνχ ηζνδπγίνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο» θαζψο θαη ηελ κε Α.Ξ.1958/ /ΦΔΘ 21/Β/2012 «Θαηάηαμε Γεκνζίσλ θαη Ηδησηηθψλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ», ην ππφ κειέηε έξγν θαηαηάζζεηαη ζηελ 4 ε Νκάδα «Ππζηήκαηα Ξεξηβαιινληηθψλ πνδνκψλ» θαη ζηελ πνθαηεγνξία Α1 «Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο Αζηηθψλ ιπκάησλ (πφιεσλ θαη νηθηζκψλ) κε δηάζεζε επεμεξγαζκέλσλ πγξψλ ζε επηθαλεηαθφ πδάηηλν απνδέθηε ή ηε ζάιαζζα (Ξ> θαη.). - Κε βάζε ην Λφκν 4014/2011, ε δηαδηθαζία ηξνπνπνίεζεο ΑΔΞΝ πεξηγξάθεηαη ζην Άξζξν 6 ελψ ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ Άξζξνπ 11 πεξηγξάθνληαη ηα πεξηερφκελα ηνπ αληίζηνηρνπ θαθέινπ. - Γεδνκέλνπ φηη σο πξναλαθέξζεθε - γηα ηελ πθηζηάκελε ΔΔΙ πθίζηαηαη Ξεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε, ζα απαηηεζεί αξρηθψο ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ε ζχληαμε Φαθέινπ γηα ηελ αλαλέσζε - ηξνπνπνίεζε - ζπκπιήξσζε ησλ Ξεξηβαιινληηθψλ Όξσλ ηνπ έξγνπ (αληίζηνηρνο κε ηνλ πξνγελέζηεξν Φάθειν ζηνηρείσλ ηνπ άξζξνπ 13 ηεο κε α.ε.π /703/Φ104/ ΘΑ). - Πηε ζπλέρεηα ιακβάλνληα ππφςε φηη γηα ην έξγν πξνβιέπεηαη επέθηαζε ηεο ΔΔΙ απφ η.θ. (πθηζηάκελε ΑΔΞΝ) ζε η.θ., αλακέλεηαη λα απαηηεζεί ε εθπφλεζε ΚΞΔ γηα ην ζπλνιηθφ πιένλ έξγν. Ρα πξνβιεπφκελα Ρεχρε Γεκνπξάηεζεο, ζηα νπνία δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε αλάιπζε ηηκψλ. Νη απαηηνχκελεο ζηαηηθέο κειέηεο πεξηιακβάλνληαη ζην αληηθείκελν ησλ πδξαπιηθψλ κειεηψλ ηεο ΔΔΙ. Πε φηη αθνξά ζηα ζηάδια εκπόνηζηρ ηων μελεηών ηζρχνπλ ηα αθφινπζα : Πε φηη αθνξά ζηελ δξαπιηθή κειέηε ησλ έξγσλ επέθηαζεο ηεο ΔΔΙ, ζα εθπνλεζεί ζε απ επζείαο ζηάδην Ξξνκειέηεο, κε πξνυπάξρνπζα ηελ Ξξνθαηαξθηηθή κειέηε. Πε φηη αθνξά ζηελ Ζιεθηξνκεραλνινγηθή κειέηε ησλ έξγσλ επέθηαζεο ηεο ΔΔΙ, ζα εθπνλεζεί ζε απ επζείαο ζηάδην Ξξνκειέηεο, κε πξνυπάξρνπζα ηελ Ξξνθαηαξθηηθή κειέηε. Πε φηη αθνξά ζηε Σεκηθνηερληθή κειέηε ησλ έξγσλ επέθηαζεο ηεο ΔΔΙ, ζα εθπνλεζεί ζε αληίζηνηρα ζηάδηα κε ηελ πδξαπιηθή θαη ειεθηξνκεραλνινγηθή κειέηε. Πε φ,ηη αθνξά ζηηο Ξεξηβαιινληηθέο κειέηεο πξνβιέπνληαη : - Φάθεινο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ Ξεξηβαιινληηθψλ Όξσλ ηνπ έξγνπ (αληίζηνηρνο κε ηνλ παιαηφηεξν Φάθειν ζηνηρείσλ ηνπ άξζξνπ 13 ηεο κε α.ε.π /703/Φ104/ ΘΑ). - Κειέηε Ξεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (Κ Ξ Δ), εθφζνλ απαηηεζεί βάζεη ηεο πξνεγνχκελεο δηαδηθαζίαο. Πε ηηο ππνζηεξηθηηθέο κειέηεο, ήηνη ηελ Ρνπνγξαθηθή Κειέηε θαη ηελ Γεσηερληθή Κειέηε θαη Έξεπλα απηέο ζα εθηειεζηνχλ ζε έλα θαη ηειηθφ ζηάδην. Πε φηη αθνξά ζηα Ρεχρε Γεκνπξάηεζεο θαη ηα ΠΑ ΦΑ, ζα ζπληαρζνχλ ζε έλα ζηάδην. ΔΕΤΑΡ ΦΑΚΕΛΟ ΕΡΓΟΤ - ςελ. 8/28

9 3.2. ΙΥΤΟΤΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ - ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Ζ εθπφλεζε ηεο κειέηεο δηέπεηαη απφ ηηο θάησζη δηαηάμεηο θαλνληζκνχο θαη πξνδηαγξαθέο: - Ρν Λ. 3316/2005 «Αλάζεζε θαη εθηέιεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ εθπφλεζεο κειεηψλ θαη παξνρήο ζπλαθψλ ππεξεζηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ Α 42), σο ηζρχεη. - Ρε ηζρχνπζα λνκνζεζία δεκνζίσλ έξγσλ, σο απηή θσδηθνπνηήζεθε κε ηνλ Λ. 3669/2008 «Θχξσζε ηεο θσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο θαηαζθεπήο δεκφζησλ έξγσλ». - Ρν Β Θεθάιαην ηνπ Ξ.Γ. 696/74 "Ξεξί ακνηβψλ κεραληθψλ γηα ζχληαμε κειεηψλ, επίβιεςε, παξαιαβή, θ.ιπ. Ππγθνηλσληαθψλ, δξαπιηθψλ θαη Θηηξηαθψλ Έξγσλ, σο θαη Ρνπνγξαθηθψλ, Θηεκαηνγξαθηθψλ θαη Σαξηνγξαθηθψλ Δξγαζηψλ θαη ζρεηηθψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ κειεηψλ" (ΦΔΘ Α' 301), φπσο ηζρχεη ζήκεξα. - Ρν Λ.4014/2011 (ΦΔΘ Α 209/ ) «Ξεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ξχζκηζε απζαηξέησλ ζε ζπλάξηεζε κε δεκηνπξγία πεξηβαιινληηθνχ ηζνδπγίνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο». - Ρα εγθεθξηκέλα ηηκνιφγηα εξγαζηψλ πνπ έρεη εθδψζεη ην η. ΞΔΣΩΓΔ θαη ηζρχνπλ γηα ηελ ζχληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ δεκνζίσλ έξγσλ. - Ρηο αλαιχζεηο Α.Ρ.Δ.Ν, ΑΡΝΔ, ΑΡΔ, ΑΡΙΔ, ΑΡΔΞ πνπ ηζρχνπλ γηα φζεο εξγαζίεο δελ πεξηιακβάλνληαη ζηα λέα εληαία ηηκνιφγηα. - Ρελ πνπξγηθή Απφθαζε ΓΚΔΝ/α/ν/1257/ «Έγθξηζε Θαλνληζκνχ Ξξνεθηηκσκέλσλ Ακνηβψλ κειεηψλ θαη ππεξεζηψλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Λ.3316/2005», σο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο.α. ΓΚΔΝ/α/ν/2361/ (ΦΔΘ/Β/58/ ) «Α Βειηίσζε Θαλνληζκνχ Ξξνεθηηκψκελσλ Ακνηβψλ θαη πεξεζηψλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Λ. 3316/2005» θαη ΓΚΔΝ/α/ν/2229/ «Έγθξηζε ηεο Β Βειηίσζεο Θαλνληζκνχ Ξξνεθηηκσκέλσλ Ακνηβψλ Κειεηψλ θαη πεξεζηψλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγξ. 7 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Λ. 3316/2005» θαη ηζρχεη. - Ρελ Δγθχθιην 38/ /ΞΔΣΩΓΔ «Νδεγφο εθπφλεζεο κειεηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ» ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ Ρα παξαδνηέα ηεο κειέηεο, ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο (παξ παξφληνο). Ζ ειεθηξνληθή κνξθή ηεο πιεξνθνξίαο (εθηφο ησλ ζρεδίσλ θαη ησλ δηαγξακκάησλ) πξέπεη λα είλαη πιήξσο ζπκβαηή θαη αληαιιάμηκε, θαζψο επίζεο θαη άκεζα επεμεξγάζηκε ζε πξνγξάκκαηα MS Office. Ρα ζρέδηα θαη ηα δηαγξάκκαηα ζα παξαδίδνληαη κε βάζε ηα παξαθάησ: - Ρα γξαθηθά δεδνκέλα ησλ ζρεδηαζηηθψλ αξρείσλ ζα κεηαθέξνληαη θαηά πξνηίκεζε ζην format ηνπ DWG (Autocad 2004 θαη λεψηεξα). Πε πεξίπησζε αδπλακίαο παξάδνζεο ζην παξαπάλσ format κπνξεί λα γίλεη παξάδνζε θαη ζηε δνκή ηνπ DXF ή ηνπ DGN (Microstation). Ρα ζρεδηαζηηθά αξρεία ζα πεξηέρνπλ φιε ηελ απαξαίηεηε γξαθηθή πιεξνθνξία φπσο ζρεδηαζηηθά επίπεδα, ρξψκαηα, ζηπι, πάρε γξακκψλ, εηδηθά ζχκβνια θ.ά. Ππλνδεπηηθά καδί κε ηα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα παξαδίδνληαη νη γξακκαηνζεηξέο (font libraries), νη βηβιηνζήθεο ζπκβφισλ (cell libraries), θαη ν ρξσκαηηθφο πίλαθαο (color table) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηε θάζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπο. - Βαζηθή πξνυπφζεζε θαηά ηελ έμνδν ησλ γξαθηθψλ απφ ηηο δηάθνξεο ζρεδηαζηηθέο πιαηθφξκεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο αλά ζρεδηαζηηθφ επίπεδν (level ή layer) ζρεδηαζηηθήο πιεξνθνξίαο. - Πηελ πεξίπησζε ηνπ format DXF, ε ππνζηεξηδφκελε έθδνζε ζα πξέπεη λα πεξηέρεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζρεδηαζηηθή πιεξνθνξία θαη φρη θαη πεξηγξαθηθή πιεξνθνξία. - Ρα ππφινηπα ζηνηρεία (αλαθνξέο, πίλαθεο, θηι.) ζα ππνβάιινληαη ρξεζηκνπνηψληαο θάπνην απφ ηα πξνγξάκκαηα ηεο Microsoft Office (Word, Excel) ή ζε ASCII αξρεία κε κνξθή text (txt). ΔΕΤΑΡ ΦΑΚΕΛΟ ΕΡΓΟΤ - ςελ. 9/28

10 4. ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΔΛΔΣΗ Ν θαζαξφο ρξφλνο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο αλέξρεηαη ζε 5 μήνερ θαη ν πξνβιεπφκελνο ζπλνιηθφο ρξφλνο ζε 8 μήνερ. Αθνινπζεί ην ελδεηθηηθφ Σξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο ηεο κειέηεο: ΣΑΓΙΑ ΜΔΛΔΣΩΝ / ΦΑΔΙ 1ος 2ος ΜΗΝΔ (από ηην ςπογπαθή ηηρ ζύμβαζηρ) 3ος 4ος 5ος 6ος 7ος 8ος ΦΑΚΔΛΟ ΑΝΑΝΔΩΗ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΑΔΠΟ ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ / ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ / ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ - ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ - ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΠΡΟΜΔΛΔΣΗ ΔΔΛ ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ - ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ / ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ / ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΔΔΛ ΑΤ - ΦΑΤ ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ - ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΔΕΤΑΡ ΦΑΚΕΛΟ ΕΡΓΟΤ - ςελ. 10/28

11 5. ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 5.1. ΔΙΑΓΩΓΗ Πηo παξφλ Ρεχρνο ππνινγίδεηαη ε πξνεθηηκψκελε ακνηβή γηα θάζε επηκέξνπο θαηεγνξία κειέηεο, κε ζρεηηθέο αλαθνξέο ζηα άξζξα ηνπ Καλνληζκνύ Πξνεθηηκώκελσλ Ακνηβώλ Μειεηώλ θαη Τπεξεζηώλ ζύκθσλα κε ην Ν.3316/2005, σο ηζρχεη. Ν ζπληειεζηήο ηθ ηνπ άξζξνπ ΓΔΛ.3. ηνπ Θαλνληζκνχ Ξξνεθηηκψκελσλ Ακνηβψλ Κειεηψλ θαη πεξεζηψλ, ιακβάλεηαη ίζνο κε 1, ΠΡΟΔΚΣΙΜΗΗ ΑΜΟΙΒΗ Τδπαςλικά έπγα Άπθπο ΤΓΡ 3Α.5. Μελέηη έπγων εγκαηαζηάζεων επεξεπγαζίαρ ακαθάπηων Η εληαία ηηκή πξνεθηηκώκελεο ακνηβήο (Α) γηα ηελ εθπόλεζε κειέηεο έξγσλ πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο επεμεξγαζίαο αθαζάξησλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη : - ζρεδηαζκό θαη δηαζηαζηνιόγεζε ηνπ ζπλόινπ ησλ έξγσλ πνπ αθνξνύλ ηελ γξακκή ιπκάησλ, όπσο ελδεηθηηθά αιιά όρη πεξηνξηζηηθά ηα έξγα εηζόδνπ, πξνεπεμεξγαζίαο, κέηξεζεο θαη κεξηζκνύ παξνρήο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην επεμεξγαζίαο ηεο γξακκήο ιπκάησλ, πξσηνβάζκηαο ή/θαη δεπηεξνβάζκηαο θαζίδεζεο, δεμακελώλ βηνεπηινγήο πνπ ηπρόλ ζα απαηηεζνύλ, δεμακελώλ αεξηζκνύ ησλ ιπκάησλ, αλεμάξηεηα από ην είδνο ηεο επεμεξγαζίαο πνπ ζα επηιεγεί, θαη ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλνμηθώλ/αλαεξόβησλ ή αεξόβησλ δσλώλ, γηα ηελ πιήξε ή κεξηθή απνκάθξπλζε ζξεπηηθώλ (αδώηνπ ή/θαη θσζθόξνπ) ή άιισλ νπζηώλ, δεμακελώλ ή/θαη ινηπώλ θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ απνιύκαλζεο, αλεμάξηεηα από είδνο ηεο απνιύκαλζεο πνπ ζα επηιεγεί, - ζρεδηαζκό θαη δηαζηαζηνιόγεζε ησλ έξγσλ πνπ αθνξνύλ ηελ γξακκή ηιύνο, όπσο ελδεηθηηθά αιιά όρη πεξηνξηζηηθά ηα αληιηνζηάζηα ηξνθνδνζίαο, δηαηάμεηο κέηξεζεο παξνρήο, δεμακελώλ ρώλεπζεο, αλαθπθινθνξίαο θαη πεξίζζεηαο ηιύνο, δεμακελέο ή/θαη ινηπέο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ρώλεπζεο ηιύνο, εθόζνλ απηέο απαηηνύληαη από ην είδνο ηεο επεμεξγαζίαο πνπ ζα επηιεγεί, νη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ πάρπλζε θαη αθπδάησζε ηεο ηιύνο, - κειέηε ησλ πάζεο θύζεσο βνεζεηηθώλ έξγσλ εμππεξέηεζεο ηεο εγθαηάζηαζεο, πιελ ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνύ ή ινηπνύ εμνπιηζκνύ, ππνινγίδεηαη ζπλαξηήζεη ηεο δπλακηθόηεηαο ηεο εγθαηάζηαζεο (ηζνδύλακν πιεζπζκό) βάζεη ηνπ ηύπνπ: Α = β Ι i 0,60 ζ π κ ηκ όπνπ: Ιi = Ι + Κi Ι : ν ηζνδύλακνο πιεζπζκόο πνπ πξνβιέπεηαη λα εμππεξεηεζεί από ηελ εγθαηάζηαζε θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν ηεο κέγηζηεο αηρκήο. ΔΕΤΑΡ ΦΑΚΕΛΟ ΕΡΓΟΤ - ςελ. 11/28

12 Κ: Ο αλεγκέλνο πιεζπζκόο πνπ αληηζηνηρεί ζε κνλάδεο καδηθήο παξαγσγήο απνβιήησλ πνπ δελ ζπλδένληαη γξακκηθά κε πιεζπζκό, θαη πξνβιέπεηαη λα εμππεξεηεζνύλ από ηελ κειεηώκελε εγθαηάζηαζε. Ο αλεγκέλνο πιεζπζκόο Κ ζα ππνινγίδεηαη σο εμήο : K = 50% (Q / 0,200) + 50% (R/0,065) όπνπ : Q, ε κέζε εκεξήζηα παξνρή απνβιήησλ ηεο ππόςε κνλάδαο, ζε θ.κ./εκέξα R, ε κέζε εκεξήζηα παξαγσγή ξππαληηθνύ θνξηίνπ ηεο ππόςε εγθαηάζηαζεο, ζε όξνπο SS (Αησξνύκελα ηεξεά), κεηξνύκελε ζε ρηιηόγξακκα αλά εκέξα. Κi: To άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο αλεγκέλσλ πιεζπζκώλ, όισλ ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ καδηθήο παξαγσγήο απνβιήησλ β : ζπληειεζηήο πνπ αθνξά ην κέγεζνο ηεο εγθαηάζηαζεο, ν νπνίνο παίξλεη ηηο αθόινπζεο ηηκέο : β = 275, γηα εγθαηαζηάζεηο κε ηζνδύλακν πιεζπζκό β = 240, γηα εγθαηαζηάζεηο κε ηζνδύλακν πιεζπζκό = β = 210, γηα εγθαηαζηάζεηο κε ηζνδύλακν πιεζπζκό = β = 175, γηα εγθαηαζηάζεηο κε ηζνδύλακν πιεζπζκό = β = 140, γηα εγθαηαζηάζεηο κε ηζνδύλακν πιεζπζκό Γηα ελδηάκεζνπο ηζνδύλακνπο πιεζπζκνύο, ην β ππνινγίδεηαη κε γξακκηθή παξεκβνιή. ζ : ζπληειεζηήο πνπ αθνξά ην είδνο ηεο επεμεξγαζίαο, ν νπνίνο παίξλεη ηηο αθόινπζεο ηηκέο : ζ = 0,80 όηαλ πξόθεηηαη γηα εγθαηάζηαζε ζηελ νπνία ππεξηζρύνπλ νη θπζηθέο κέζνδνη επεμεξγαζίαο ή ππάξρεη ηαύηηζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ αεξηζκνύ θαη θαζίδεζεο, ελώ παξάιιεια απνπζηάδεη ε γξακκή επεμεξγαζίαο ηεο ηιύνο. ζ = 1,25 όηαλ πξόθεηηαη γηα εγθαηάζηαζε ζηελ νπνία δελ απαηηείηαη εγθαηάζηαζε ρώλεπζεο ηεο ηιύνο. ζ = 1,70 όηαλ πξόθεηηαη γηα εγθαηάζηαζε ζηελ νπνία απαηηείηαη εγθαηάζηαζε ρώλεπζεο ηεο ηιύνο. π : ζπληειεζηήο πξόζζεηεο δπζρέξεηαο, όπσο ελδεηθηηθά αιιά όρη πεξηνξηζηηθά ε απαίηεζε θάιπςεο δεμακελώλ, ζηέγαζεο κνλάδαο εζράξσζεο ή/θαη εμάκκσζεο ζε θηίξην θιπ, ν νπνίνο παίξλεη ηηο αθόινπζεο ηηκέο : ξ = 1,00 όηαλ δελ απαηηείηαη ε θάιπςε ησλ δεμακελώλ, νύηε ηεο κνλάδαο εζράξσζεο ή/θαη εμάκκσζεο, κε νπνηνδήπνηε πιηθό. ξ = 1,15 ζε θάζε άιιε πεξίπησζε. κ : ζπληειεζηήο απαίηεζεο ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο, όπσο ελδεηθηηθά αιιά όρη πεξηνξηζηηθά, ε απαίηεζε δεμακελήο ή δηάηαμεο κεηααεξηζκνύ, θαη ε εγθαηάζηαζε κείσζεο θνξηίνπ κε θίιηξαλζε ή άιιε κέζνδν, πνπ παίξλεη ηηο αθόινπζεο ηηκέο : θ = 1,00 όηαλ δελ απαηηείηαη ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζία θ = 1,15 όηαλ απαηηείηαη ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζία ε πεξίπησζε πνπ απαηηνύληαη εηδηθέο ζεκειηώζεηο ε ζπλνιηθή ακνηβή πξνζαπμάλεηαη θαηά 15%. ηελ θαηά ηα αλσηέξσ πξνεθηηκώκελε ακνηβή δελ πεξηιακβάλεηαη ε ακνηβή ηεο κειέηεο ησλ Η/Μ έξγσλ θαζώο θαη ε ακνηβή ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζρεδηαζκνύ ηεο εγθαηάζηαζεο, πνπ ακείβνληαη ηδηαηηέξσο βάζεη ησλ αληίζηνηρσλ άξζξσλ. Δπηπξφζζεηα, ζχκθσλα κε ην άξζξν ΤΓΡ 1. Γενικά, παπ ηζρχνπλ ηα αθφινπζα : ΔΕΤΑΡ ΦΑΚΕΛΟ ΕΡΓΟΤ - ςελ. 12/28

13 Η εληαία ηηκή πξνεθηηκώκελεο ακνηβήο γηα ηελ ζύληαμε κειεηώλ δηαξξπζκίζεσλ ή πξνζζεθώλ κε νπνηαδήπνηε έλλνηα, ππνινγίδεηαη πξνζαπμεκέλε θαηά 25% ηεο πξνεθηηκώκελεο ακνηβήο πνπ αληηζηνηρεί ζε απηή θαζ απηή ηελ κειέηε. Ρέινο, ζε φηη αθνξά ηα ζηάδηα ησλ κειεηψλ πνπ ζα εθπνλεζνχλ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν ΤΓΡ 1. Γενικά, παπ ηζρχνπλ ηα αθφινπζα : Η ακνηβή ηνπ ζηαδίνπ ηεο Πξνκειέηεο είλαη ίζε κε ην 35% A Πην πιαίζην απηφ θαη ιακβάλνληαο ππφςε φηη γηα ην ππφ κειέηε έξγν, ζα εθπνλεζεί απ επζείαο Ξξνκειέηε κε πξνυπάξρνπζα ηελ Ξξνθαηαξθηηθή κειέηε, ε πξνεθηηκψκελε ακνηβή ησλ ζηαδίσλ πνπ ζα εθπνλεζνχλ (Αζη) ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαζνξίδεηαη ζε : Αζη = 35% Α. Με εθαπμογή ηων πποαναθεπόμενων ζηο ςπό μελέηη έπγο, ιζσύοςν ηα ακόλοςθα : Ιi= Ηζνδχλακνη θάηνηθνη β= 210,00 Ππληειεζηήο κεγέζνπο εγθαηάζηαζεο ζ= 1,70 Όηαλ απαηηείηαη ρψλεπζε ηιχνο Όηαλ απαηηείηαη θάιπςε δεμακελψλ, εζράξσζεο, εζράξσζεο π= 1,15 θ.ιπ. κ= 1,15 Όηαλ απαηηείηαη ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζία Γεν απαιηείηαι ειδική θεμελίωζη 25,00% Α Ξξνζαχμεζε ιφγσ δηαξξπζκίζεσλ Α ( ) = ,86 Αζη ( ) = 35% Α = ,90 Νη ακνηβέο (Α θαη Αζη) ηνπ σο άλσ άξζξνπ θαηαλέκνληαη ζε πνζνζηφ 100% ζηελ θαηεγνξία 13 ησλ δξαπιηθψλ Κειεηψλ Άπθπο ΓΔΝ.4Β Αμοιβή μησανικών ή άλλων επιζηημόνων ανάλογα με ηον σπόνο απαζσόληζηρ (ςδπαςλικά έπγα) Η πξνεθηηκώκελε ακνηβή ζε Δπξώ γηα ηελ παξνρή αλεμάξηεησλ ππεξεζηώλ κεραληθνύ ή άιινπ επηζηήκνλα πνπ δελ αθνξνύλ ζηελ εθπόλεζε κειέηεο ακεηβόκελεο βάζεη εηδηθώλ πξνβιέςεσλ ηνπ παξόληνο ππνινγίδεηαη αλάινγα κε ην ρξόλν απαζρόιεζεο αλά εκέξα ή θιάζκα εκέξαο σο εμήο: α - Γηα επηζηήκνλα εκπεηξίαο κέρξη 10 έηε: 300*ηθ β- Γηα επηζηήκνλα εκπεηξίαο από 10 έσο 20 έηε: 450*ηθ γ- Γηα επηζηήκνλα εκπεηξίαο κεγαιύηεξεο ησλ 20 εηώλ: 600*ηθ, όπνπ ηθ είλαη ν ζπληειεζηήο ηνπ άξζξνπ ΓΔΝ.3. Με εθαπμογή ηων πποαναθεπόμενων ζηο ςπό μελέηη έπγο, ιζσύοςν ηα ακόλοςθα : Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο ησλ απαηηνχκελσλ έξγσλ ηεο πθηζηάκελεο Κνλάδαο Δπεμεξγαζίαο Βνζξνιπκάησλ, ψζηε ε πνηφηεηα εθξνήο απηήο λα ελαξκνλίδνληαη κε ηα φξηα εθξνήο ηεο Κνλάδαο Δπεμεξγαζίαο Αζηηθψλ Ιπκάησλ, ζχκθσλα κε ηνλ φξν 4.3. ησλ Ξεξηβαιινληηθψλ Όξσλ, πξνεθηηκάηαη ρξφλνο απαζρφιεζεο κεραληθνχ εκπεηξίαο απφ 10 έσο 20 έηε :10 μέπερ γηα ηελ θαηεγνξία 13 ησλ δξαπιηθψλ κειεηψλ : 450*1,249*10 = 5.620,50 (Α θαη Αζη ζηελ θαηεγνξία 13 ησλ δξαπιηθψλ Κειεηψλ ) ΔΕΤΑΡ ΦΑΚΕΛΟ ΕΡΓΟΤ - ςελ. 13/28

14 Άπθπο ΓΔΝ.7 Αμοιβή ζύνηαξηρ ηεςσών δημοππάηηζηρ (ςδπαςλικών έπγων) 1.Η πξνεθηηκώκελε ακνηβή γηα ηε ζύληαμε ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο νξίδεηαη ζε πνζνζηό 8% ηεο ζπλνιηθήο πξνεθηηκώκελεο ακνηβήο ησλ θαηεγνξηώλ κειεηώλ γηα ηηο νπνίεο ζπλάζζνληαη ηεύρε δεκνπξάηεζεο. 2. Η παξαπάλσ ακνηβή επηκεξίδεηαη ζηα επηκέξνπο ηεύρε κε ηα αθόινπζα πνζνζηά: Γηα ηελ ηερληθή πεξηγξαθή 10% Γηα ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 30% Γηα ηελ αλάιπζε ηηκώλ 25% Γηα ην ηηκνιόγην κειέηεο 13% Γηα ην ηηκνιόγην πξνζθνξάο 1% Γηα ηε ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ 10% Γηα ηνλ πξνϋπνινγηζκό κειέηεο 5% Γηα ηνλ πξνϋπνινγηζκό πξνζθνξάο 1% Γηα ηε δηαθήξπμε δεκνπξαζίαο 5% Με εθαπμογή ηων πποαναθεπόμενων ζηο ςπό μελέηη έπγο, ιζσύοςν ηα ακόλοςθα : Γηα ηα ππφ κειέηε έξγα ζα ζπληαρζεί ην ζχλνιν ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο, ρσξίο ηελ αλάιπζε ηηκψλ. A κειέηεο Α Ρεπρψλ Γεκνπξάηεζεο Αζη Ρεπρψλ Γεκνπξάηεζεο ΓΟ 3.5.Α. ΓΔΛ. 4Β 8% 75% ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ ΙΚΑΡΩΛ ,86 ΑΚΝΗΒΖ ΑΛΑΙΝΓΑ ΚΔ ΡΝΛ ΣΟΝΛΝ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ 5.620,50 ΤΝΟΛΟ Α, ΚΑΣ ,36 X A κειέηεο , ,99 X A Ρεπρψλ Γεκνπξάηεζεο , ,24 Νη ακνηβέο (Α θαη Αζη) ηνπ σο άλσ άξζξνπ θαηαλέκνληαη ζε πνζνζηφ 100% ζηελ θαηεγνξία 13 ησλ δξαπιηθψλ Κειεηψλ Ηλεκηπομησανολογικά έπγα Άπθπο ΤΓΡ.19Α Ηλεκηπομησανολογικά έπγα εγκαηαζηάζεων επεξεπγαζίαρ ακαθάπηων Η εληαία ηηκή πξνεθηηκώκελεο ακνηβήο (Α) γηα ηελ εθπόλεζε κειέηεο Η/Μ έξγσλ πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο επεμεξγαζίαο αθαζάξησλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη : - κειέηε ησλ πάζεο θύζεσο απαηηνύκελσλ δηθηύσλ ππνδνκήο θαη γεληθά Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ όπσο ελδεηθηηθά, αιιά όρη πεξηνξηζηηθά, δίθηπα ύδξεπζεο, βηνκεραληθνύ λεξνύ, ππξόζβεζεο, ειεθηξηθήο δηαλνκήο ηξνθνδόηεζεο ζπζθεπώλ, ΔΕΤΑΡ ΦΑΚΕΛΟ ΕΡΓΟΤ - ςελ. 14/28

15 εγθαηάζηαζε απηνκαηηζκνύ, ειέγρνπ, ηειερεηξηζκνύ, αληιηνζηάζηα, αεξηζηήξεο, αεξνθπιάθηα, εγθαηαζηάζεηο απαγσγήο βηναεξίνπ θαη θάζε άιιε αλαγθαία εγθαηάζηαζε, - ππνινγίδεηαη ζπλαξηήζεη ηεο δπλακηθόηεηαο ηεο εγθαηάζηαζεο (ηζνδύλακν πιεζπζκό), βάζεη ηνπ ηύπνπ: Α = β Ι i 0,60 ζ κ ηκ όπνπ: Ιi = Ι + Κi Ι : ν ηζνδύλακνο πιεζπζκόο πνπ πξνβιέπεηαη λα εμππεξεηεζεί από ηελ εγθαηάζηαζε θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν ηεο κέγηζηεο αηρκήο. Κ: Ο αλεγκέλνο πιεζπζκόο πνπ αληηζηνηρεί ζε κνλάδεο καδηθήο παξαγσγήο απνβιήησλ πνπ δελ ζπλδένληαη γξακκηθά κε πιεζπζκό θαη πξνβιέπεηαη λα εμππεξεηεζνύλ από ηελ κειεηώκελε εγθαηάζηαζε. Ο αλεγκέλνο πιεζπζκόο Κ ζα ππνινγίδεηαη σο εμήο : K = 50% (Q / 0,200) + 50% (R/0,065) όπνπ : Q, ε κέζε εκεξήζηα παξνρή απνβιήησλ ηεο ππόςε κνλάδαο, ζε θ.κ./εκέξα R, ε κέζε εκεξήζηα παξαγσγή ξππαληηθνύ θνξηίνπ ηεο ππόςε εγθαηάζηαζεο, ζε όξνπο SS (Αησξνύκελα ηεξεά), κεηξνύκελε ζε ρηιηόγξακκα αλά εκέξα. Κi : To άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο αλεγκέλσλ πιεζπζκώλ, όισλ ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ καδηθήο παξαγσγήο απνβιήησλ β : ζπληειεζηήο πνπ αθνξά ην κέγεζνο ηεο εγθαηάζηαζεο, ν νπνίνο παίξλεη ηηο αθόινπζεο ηηκέο : β = 400, γηα εγθαηαζηάζεηο κε ηζνδύλακν πιεζπζκό β = 275, γηα εγθαηαζηάζεηο κε ηζνδύλακν πιεζπζκό = β = 240, γηα εγθαηαζηάζεηο κε ηζνδύλακν πιεζπζκό = β= 210, γηα εγθαηαζηάζεηο κε ηζνδύλακν πιεζπζκό = β= 175, γηα εγθαηαζηάζεηο κε ηζνδύλακν πιεζπζκό = β= 140, γηα εγθαηαζηάζεηο κε ηζνδύλακν πιεζπζκό Γηα ελδηάκεζνπο ηζνδύλακνπο πιεζπζκνύο, ν β ππνινγίδεηαη κε γξακκηθή παξεκβνιή. ζ : ζπληειεζηήο πνπ αθνξά ην είδνο ηεο επεμεξγαζίαο, ν νπνίνο παίξλεη ηηο αθόινπζεο ηηκέο : ζ = 0,35 όηαλ πξόθεηηαη γηα εγθαηάζηαζε ζηελ νπνία ππεξηζρύνπλ νη θπζηθέο κέζνδνη επεμεξγαζίαο ή ππάξρεη ηαύηηζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ αεξηζκνύ θαη θαζίδεζεο, ελώ παξάιιεια απνπζηάδεη ε γξακκή επεμεξγαζίαο ηεο ηιύνο. ζ = 1,00 όηαλ πξόθεηηαη γηα εγθαηάζηαζε ζηελ νπνία δελ απαηηείηαη εγθαηάζηαζε ρώλεπζεο ηεο ηιύνο. ζ = 1,40 όηαλ πξόθεηηαη γηα εγθαηάζηαζε ζηελ νπνία απαηηείηαη θαη εγθαηάζηαζε ρώλεπζεο ηεο ηιύνο. κ : ζπληειεζηήο απαίηεζεο ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο, όπσο ελδεηθηηθά αιιά όρη πεξηνξηζηηθά, ε απαίηεζε δεμακελήο ή δηάηαμεο κεηααεξηζκνύ, θαη ε εγθαηάζηαζε κείσζεο θνξηίνπ κε θίιηξαλζε ή άιιε κέζνδν, πνπ παίξλεη ηηο αθόινπζεο ηηκέο : θ = 1,00 όηαλ δελ απαηηείηαη ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζία θ = 1,15 όηαλ απαηηείηαη ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζία ΔΕΤΑΡ ΦΑΚΕΛΟ ΕΡΓΟΤ - ςελ. 15/28

16 Δπηπξφζζεηα, ζχκθσλα κε ην άξζξν ΤΓΡ 1. Γενικά, παπ ηζρχνπλ ηα αθφινπζα : Η εληαία ηηκή πξνεθηηκώκελεο ακνηβήο γηα ηελ ζύληαμε κειεηώλ δηαξξπζκίζεσλ ή πξνζζεθώλ κε νπνηαδήπνηε έλλνηα, ππνινγίδεηαη πξνζαπμεκέλε θαηά 25% ηεο πξνεθηηκώκελεο ακνηβήο πνπ αληηζηνηρεί ζε απηή θαζ απηή ηελ κειέηε. Ρέινο, ζε φηη αθνξά ζηα ζηάδηα ησλ κειεηψλ πνπ ζα εθπνλεζνχλ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν ΤΓΡ 1. Γενικά, παπ ηζρχνπλ ηα αθφινπζα : Η ακνηβή ηνπ ζηαδίνπ ηεο Πξνκειέηεο είλαη ίζε κε ην 35% A Πην πιαίζην απηφ θαη ιακβάλνληαο ππφςε φηη γηα ην ππφ κειέηε έξγν, ζα εθπνλεζεί απ επζείαο Ξξνκειέηε κε πξνυπάξρνπζα ηελ Ξξνθαηαξθηηθή κειέηε, ε πξνεθηηκψκελε ακνηβή ησλ ζηαδίσλ πνπ ζα εθπνλεζνχλ (Αζη) ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαζνξίδεηαη ζε : Αζη = 35% Α. Με εθαπμογή ηων πποαναθεπόμενων ζηο ςπό μελέηη έπγο, ιζσύοςν ηα ακόλοςθα : Ιi= Ηζνδχλακνη θάηνηθνη β= 210,00 Ππληειεζηήο κεγέζνπο εγθαηάζηαζεο ζ= 1,40 Όηαλ απαηηείηαη ρψλεπζε ηιχνο κ= 1,15 Όηαλ απαηηείηαη ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζία 25,00% Α Ξξνζαχμεζε ιφγσ δηαξξπζκίζεσλ Α ( ) = ,63 Αζη ( ) = 35% Α = ,52 Νη ακνηβέο (Α θαη Αζη) ηνπ σο άλσ άξζξνπ θαηαλέκνληαη ζε πνζνζηφ 100% ζηελ θαηεγνξία 9 ησλ Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ Κειεηψλ Άπθπο ΓΔΝ.4Β Αμοιβή μησανικών ή άλλων επιζηημόνων ανάλογα με ηον σπόνο απαζσόληζηρ ( ηλεκηπομησανολογικά έπγα ) Η πξνεθηηκώκελε ακνηβή ζε Δπξώ γηα ηελ παξνρή αλεμάξηεησλ ππεξεζηώλ κεραληθνύ ή άιινπ επηζηήκνλα πνπ δελ αθνξνύλ ζηελ εθπόλεζε κειέηεο ακεηβόκελεο βάζεη εηδηθώλ πξνβιέςεσλ ηνπ παξόληνο ππνινγίδεηαη αλάινγα κε ην ρξόλν απαζρόιεζεο αλά εκέξα ή θιάζκα εκέξαο σο εμήο: α - Γηα επηζηήκνλα εκπεηξίαο κέρξη 10 έηε: 300*ηθ β- Γηα επηζηήκνλα εκπεηξίαο από 10 έσο 20 έηε: 450*ηθ γ- Γηα επηζηήκνλα εκπεηξίαο κεγαιύηεξεο ησλ 20 εηώλ: 600*ηθ, όπνπ ηθ είλαη ν ζπληειεζηήο ηνπ άξζξνπ ΓΔΝ.3. Με εθαπμογή ηων πποαναθεπόμενων ζηο ςπό μελέηη έπγο, ιζσύοςν ηα ακόλοςθα : Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο ησλ απαηηνχκελσλ έξγσλ ηεο πθηζηάκελεο Κνλάδαο Δπεμεξγαζίαο Βνζξνιπκάησλ, ψζηε ε πνηφηεηα εθξνήο απηήο λα ελαξκνλίδνληαη κε ηα φξηα εθξνήο ηεο Κνλάδαο Δπεμεξγαζίαο Αζηηθψλ Ιπκάησλ, ζχκθσλα κε ηνλ φξν 4.3. ησλ Ξεξηβαιινληηθψλ Όξσλ, πξνεθηηκάηαη ρξφλνο απαζρφιεζεο κεραληθνχ εκπεηξίαο απφ 10 έσο 20 έηε : ΔΕΤΑΡ ΦΑΚΕΛΟ ΕΡΓΟΤ - ςελ. 16/28

17 10 μέπερ γηα ηελ θαηεγνξία 9 ησλ Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ κειεηψλ : 450*1,249*10 = 5.620,50 (Α θαη Αζη ζηελ θαηεγνξία 9 ησλ Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ Κειεηψλ ) Άπθπο ΓΔΝ.7 Αμοιβή ζύνηαξηρ ηεςσών δημοππάηηζηρ (ηλεκηπομησανολογικών έπγων) Ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ Με εθαπμογή αςηών ζηο ςπό μελέηη έπγο, ιζσύοςν ηα ακόλοςθα : A κειέηεο Α Ρεπρψλ Γεκνπξάηεζεο Αζη Ρεπρψλ Γεκνπξάηεζεο ΓΟ 19.A. ΓΔΛ. 4Β 8% 75% ΖΙΚ ΔΟΓΑ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ ΑΘΑΘΑΟΡΩΛ ,63 ΑΚΝΗΒΖ ΑΛΑΙΝΓΑ ΚΔ ΡΝΛ ΣΟΝΛΝ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ 5.620,50 ΤΝΟΛΟ Α, ΚΑΣ ,13 X A κειέηεο , ,33 X A Ρεπρψλ Γεκνπξάηεζεο , ,75 Νη ακνηβέο (Α θαη Αζη) ηνπ σο άλσ άξζξνπ θαηαλέκνληαη ζε πνζνζηφ 100% ζηελ θαηεγνξία 9 ησλ Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ Κειεηψλ Λειηοςπγικόρ σεδιαζμόρ Άπθπο ΤΓΡ.18. Λειηοςπγικόρ ζσεδιαζμόρ εγκαηαζηάζεων επεξεπγαζίαρ νεπού, ακαθάπηων ή βιομησανικών αποβλήηων Η εληαία ηηκή πξνεθηηκώκελεο ακνηβήο (Α) γηα ηνλ ιεηηνπξγηθό ζρεδηαζκό εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο λεξνύ, αθαζάξησλ ή βηνκεραληθώλ απνβιήησλ, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηελ κειέηε επηινγήο ηεο κεζόδνπ επεμεξγαζίαο θαζώο θαη ιεηηνπξγηθώλ ιεπηνκεξεηώλ ηεο επεμεξγαζίαο, ακείβεηαη βάζεη ηνπ παξαθάησ ηύπνπ : Α= β (A1 + A2) ηκ Όπνπ: Α1 ε ακνηβή ηνπ κειεηεηή πδξαπιηθώλ έξγσλ, όπσο απηή πξνθύπηεη από ην αληίζηνηρν Άξζξν ηνπ παξόληνο. Α2 ε ακνηβή ηνπ κειεηεηή ειεθηξνκεραλνινγηθώλ έξγσλ, όπσο απηή πξνθύπηεη από ην αληίζηνηρν Άξζξνπ ηνπ παξόληνο. Δθ όζνλ ν ιεηηνπξγηθόο ζρεδηαζκόο ησλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο αθνξά ζπγθεθξηκέλν κόλν ζηάδην ηνπ ζπλόινπ ηεο κειέηεο, ηόηε ε σο άλσ ακνηβή αληηζηνηρίδεηαη ζηηο ακνηβέο Α1 θαη Α2 ηνπ αληηζηνίρνπ ζηαδίνπ ηεο κειέηεο. β ζπληειεζηήο πνπ αθνξά ζην είδνο ηεο εγθαηάζηαζεο θαη παίξλεη ηηο αθόινπζεο ηηκέο : β=0,05 γηα εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο λεξνύ ή αθαζάξησλ θαη β=0,15 γηα εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο βηνκεραληθώλ απνβιήησλ. ΔΕΤΑΡ ΦΑΚΕΛΟ ΕΡΓΟΤ - ςελ. 17/28

18 Γηεπθξηλίδεηαη όηη ε ακνηβή ηνπ παξόληνο άξζξνπ απνηειεί ηε ζπλνιηθή ακνηβή ησλ θαζ ύιε ζπκκεηερνπζώλ θαηεγνξηώλ (9), (13) θαη (18) ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3316/05. Με εθαπμογή ηων πποαναθεπόμενων ζηο ςπό μελέηη έπγο, ιζσύοςν ηα ακόλοςθα : β= 0,05 Δγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο αθαζάξησλ Ππλνιηθή ακνηβή Α πδξαπιηθήο κειέηεο Α1 δξαπιηθήο κειέηεο= ,86 εγθαηάζηαζεο, ΔΟΩ Α1ζη δξαπιηθήο Ακνηβή ζηαδίσλ πδξαπιηθήο κειέηεο εγθαηάζηαζεο, ,90 Κειέηεο= ΔΟΩ Ππλνιηθή ακνηβή Α Ζ/Κ κειέηεο εγθαηάζηαζεο, Α2 Ζ/Κ Κειέηεο= ,63 ΔΟΩ Α2ζη Ζ/Κ Κειέηεο= ,52 Ακνηβή ζηαδίσλ Ζ/Κ κειέηεο εγθαηάζηαζεο, ΔΟΩ Α ( ) = ,77 Αζη ( ) = ,07 Νη ακνηβέο (Α θαη Αζη) ηνπ σο άλσ άξζξνπ θαηαλέκνληαη σο αθνινχζσο : - Ξνζνζηφ 5% ζηελ θαηεγνξία 13 ησλ δξαπιηθψλ Κειεηψλ. - Ξνζνζηφ 5% ζηελ θαηεγνξία 9 ησλ Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ Κειεηψλ. - Ξνζνζηφ 90% ζηελ θαηεγνξία 18 ησλ Σεκηθνηερληθψλ Κειεηψλ Άπθπο ΓΔΝ.4Β Αμοιβή μησανικών ή άλλων επιζηημόνων ανάλογα με ηον σπόνο απαζσόληζηρ ( λειηοςπγικόρ ζσεδιαζμόρ ) Η πξνεθηηκώκελε ακνηβή ζε Δπξώ γηα ηελ παξνρή αλεμάξηεησλ ππεξεζηώλ κεραληθνύ ή άιινπ επηζηήκνλα πνπ δελ αθνξνύλ ζηελ εθπόλεζε κειέηεο ακεηβόκελεο βάζεη εηδηθώλ πξνβιέςεσλ ηνπ παξόληνο ππνινγίδεηαη αλάινγα κε ην ρξόλν απαζρόιεζεο αλά εκέξα ή θιάζκα εκέξαο σο εμήο: α - Γηα επηζηήκνλα εκπεηξίαο κέρξη 10 έηε: 300*ηθ β- Γηα επηζηήκνλα εκπεηξίαο από 10 έσο 20 έηε: 450*ηθ γ- Γηα επηζηήκνλα εκπεηξίαο κεγαιύηεξεο ησλ 20 εηώλ: 600*ηθ, όπνπ ηθ είλαη ν ζπληειεζηήο ηνπ άξζξνπ ΓΔΝ.3. Με εθαπμογή ηων πποαναθεπόμενων ζηο ςπό μελέηη έπγο, ιζσύοςν ηα ακόλοςθα : Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο ησλ απαηηνχκελσλ έξγσλ ηεο πθηζηάκελεο Κνλάδαο Δπεμεξγαζίαο Βνζξνιπκάησλ, ψζηε ε πνηφηεηα εθξνήο απηήο λα ελαξκνλίδνληαη κε ηα φξηα εθξνήο ηεο Κνλάδαο Δπεμεξγαζίαο Αζηηθψλ Ιπκάησλ, ζχκθσλα κε ηνλ φξν 4.3. ησλ Ξεξηβαιινληηθψλ Όξσλ, πξνεθηηκάηαη ρξφλνο απαζρφιεζεο κεραληθνχ εκπεηξίαο απφ 10 έσο 20 έηε : 10 μέπερ γηα ηελ θαηεγνξία 18 ησλ Σεκηθνηερληθψλ κειεηψλ : 450*1,249*10 = 5.620,50 (Α θαη Αζη ζηελ θαηεγνξία 18 ησλ Σεκηθνηερληθψλ Κειεηψλ ) ΔΕΤΑΡ ΦΑΚΕΛΟ ΕΡΓΟΤ - ςελ. 18/28

19 Άπθπο ΓΔΝ.7 Αμοιβή ζύνηαξηρ ηεςσών δημοππάηηζηρ (λειηοςπγικού ζσεδιαζμού) Ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ Με εθαπμογή αςηών ζηο ςπό μελέηη έπγο, ιζσύοςν ηα ακόλοςθα : A κειέηεο Α Ρεπρψλ Γεκνπξάηεζεο Αζη Ρεπρψλ Γεκνπξάηεζεο ΓΟ 18. ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΝΠ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ ,77 ΓΔΛ. 4Β ΑΚΝΗΒΖ ΑΛΑΙΝΓΑ ΚΔ ΡΝΛ ΣΟΝΛΝ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ 5.620,50 ΠΛΝΙΝ Α, ΘΑΡ ,27 8% X A κειέηεο , ,54 75% X A Ρεπρψλ Γεκνπξάηεζεο 5.509, ,16 ΓΝη ακνηβέο ηνπ σο άλσ άξζξνπ (Α θαη Αζη) θαηαλέκνληαη ζε πνζνζηφ 100% ζηελ θαηεγνξία 18 ησλ Σεκηθνηερληθψλ Κειεηψλ Πεπιβαλλονηικέρ μελέηερ Άπθπο ΠΔΡ. 7. ςζηήμαηα ςποδομήρ πος απαιηούνηαι για ηην επεξεπγαζία και διάθεζη αζηικών λςμάηων Γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο αζηηθώλ ιπκάησλ, νη νπνίεο έρνπλ θαηαηαγεί ζηα ζηνηρεία κε α.α. 10, 11, 12 θαη 13 ηεο 4εο Οκάδαο ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι ηεο κε α.ε.π /2332/ ΚΤΑ, ε εληαία ηηκή ηεο πξνεθηηκώκελεο ακνηβήο γηα ην ζύλνιν ησλ πεξηβαιινληηθώλ κειεηώλ, πεξηιακβαλόκελσλ απηώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηνπο αγσγνύο δηάζεζεο επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ, πξνζδηνξίδεηαη από ηε ζρέζε: (θ) = Κ C1 θ C2 όπνπ: Κ : ν ζπληειεζηήο ηύπνπ κειέηεο. Πχκθσλα κε ην Άπθπο ΠΔΡ γηα ΞΞΔ θαη ΚΞΔ ηχπνπ Η (ππφ κειέηε έξγν) νξίδεηαη Θ = 1,0. θ : ν ηζνδύλακνο πιεζπζκόο, ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ νπνίνπ ζθνπεύεη ε εγθαηάζηαζε ή ν εμππεξεηνύκελνο ηζνδύλακνο πιεζπζκόο ηεο εγθαηάζηαζεο πνπ παξάγεη ηελ πξνο επεμεξγαζία θαη ελαπόζεζε ηιύ. C1 θαη C2 : ζπληειεζηέο είδνπο έξγνπ, ησλ νπνίσλ νη ηηκέο νξίδνληαη ζηνλ πίλαθα ΠΔΡ.7-1. ηνπ άξζξνπ. Δπηπξφζζεηα, ζχκθσλα κε ην άξζξν ΠΔΡ.2.4. ηζρχνπλ ηα αθφινπζα : Γηα κειέηεο ηύπνπ Ι θαη ΙΙ, ε εληαία ηηκή πξνεθηηκώκελεο ακνηβήο (θ) θαηαλέκεηαη ζε: 35% (θ) γηα ηελ ΠΠΔ ηνπ ζηαδίνπ Πξνθαηαξθηηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο θαη Αμηνιόγεζεο (ΠΠΔΑ) θαη 65% (θ) γηα ηε ΜΠΔ ζην ζηάδην ηεο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ (ΔΠΟ). Ρέινο, ζχκθσλα κε ην άξζξν ΠΔΡ.2.5. ηζρχνπλ ηα αθφινπζα : Γηα επεθηάζεηο, ηξνπνπνηήζεηο, βειηηώζεηο θαη εθζπγρξνληζκό όισλ ησλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηνπ παξόληνο θεθαιαίνπ, αιιά θαη γηα ηελ αλαλέσζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ όξσλ, ε εληαία ηηκή πξνεθηηκώκελεο ακνηβήο ησλ πεξηβαιινληηθώλ κειεηώλ ππνινγίδεηαη σο νξηζκέλν πνζνζηό ηεο ηηκήο (θ) πνπ ζα αληηζηνηρνύζε ζε όκνην ΔΕΤΑΡ ΦΑΚΕΛΟ ΕΡΓΟΤ - ςελ. 19/28

20 λέν έξγν ή δξαζηεξηόηεηα ίζνπ θπζηθνύ κεγέζνπο θ. Σν πνζνζηό απηό ππνινγίδεηαη ζε δύν ζηάδηα, ιόγσ ησλ δηαθνξνπνηνύκελσλ εθβάζεσλ πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο. Αλαιπηηθά: α) Γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ θαθέινπ ζηνηρείσλ πνπ απαηηείηαη θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 13 ηεο κε α.ε.π /703/Φ104/ ΚΤΑ, πξνζδηνξίδεηαη ηηκή ίζε κε ην 25% ηεο (θ). β) Δάλ ε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 13 ηεο κε α.ε.π /703/Φ104/ ΚΤΑ νδεγήζεη ζηελ αλαγθαηόηεηα εθπόλεζεο ΠΠΔ ή ΜΠΔ, πξνζδηνξίδεηαη επηπιένλ ηηκή ίζε κε: ην 55% ηεο (θ), εάλ γηα ην έξγν πθίζηαληαη ήδε πεξηβαιινληηθέο κειέηεο, ή ην 65% ηεο (θ), εάλ γηα ην έξγν εθπνλνύληαη πεξηβαιινληηθέο κειέηεο γηα πξώηε θνξά. Η αλσηέξσ ηηκή θαηαλέκεηαη ζηελ ΠΠΔ θαη ηε ΜΠΔ κε ηνλ ηξόπν πνπ θαζνξίζηεθε ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ παξόληνο άξζξνπ (ΞΔΟ.2.4.), ελώ ζε πεξίπησζε πνπ δελ απαηηείηαη εθπόλεζε ΠΠΔ, παξαιείπεηαη από ηελ ηηκή ην ζρεηηθό πνζνζηό. Με εθαπμογή ηων πποαναθεπόμενων ζηο ςπό μελέηη έπγο, ιζσύοςν ηα ακόλοςθα : Κ= 1,0 Ρχπνο κειεηεο : Η θ= Ηζνδχλακνο πιεζπζκφο (ζπλνιηθφ έξγν κεηά ηελ επέθηαζε) C1= 18,0 Ππληειεζηήο C2= 4000,0 Ππληειεζηήο (θ)= ,1 Ππλάξηεζε πξνζδηνξηζκνχ ηεο εληαίαο ηηκήο ηεο πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο κε βάζε ην θπζηθφ αληηθείκελν Α ( )= ,29 Ξξνεθηηκψκελε Aκνηβή, Πε φηη αθνξά ηελ Αζη, βάζεη ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηαδίσλ ησλ Ξεξηβαιινληηθψλ Κειεηψλ πνπ ζα εθπνλεζνχλ, ηζρχνπλ ηα αθφινπζα : Φάθεινο αλαλέσζεο - ηξνπνπνίεζεο ΑΔΞΝ (αληίζηνηρνο κε ηνλ πξνγελέζηεξν Φάθειν ζηνηρείσλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 13 ηεο κε α.ε.π /703/Φ104/ ΘΑ) (25% Σ Α) 25,00% x A= ,32 ΚΞΔ (55% x 65% x Α) 35,75% x A= ,48 Αζη ( )= ,80 Νη ακνηβέο ησλ σο άλσ άξζξσλ (Α θαη Αζη) θαηαλέκεηαη ζε πνζνζηφ 100% ζηελ θαηεγνξία 27 ησλ Ξεξηβαιινληηθψλ Κειεηψλ. ΔΕΤΑΡ ΦΑΚΕΛΟ ΕΡΓΟΤ - ςελ. 20/28

21 Σοπογπαθικέρ μελέηερ Σπιγωνιζμοί Άπθπο ΣΟΠ.2 : Σπιγωνιζμοί 1. Σξήζε ηξηγσλνκεηξηθψλ ζεκείσλ IV Ράμεο: 3 ζεκεία x 800 /ζεκείν x 1,249 = 2.997,60 ΔΟΩ 2. Ίδξπζε ηξηγσλνκεηξηθψλ ζεκείσλ IV Ράμεο: 2 ζεκεία x 800 /ζεκείν x 1,249 = 1.998,40 ΔΟΩ Πχλνιν: 4.996,00 ΔΤΡΩ ΣΟΠ. 2.3 : Αναγνώπιζη και σπήζη Σπιγωνομεηπικών ζημείων για ηην εξάπηηζη ηος Πολςγωνομεηπικού Γικηύος 2 ζεκεία x 65 /ζεκείν x 1,249 = Πχλνιν : 162,37 Δςπώ ύνολο Σπιγωνιζμοί : 5.158,37 ΔΤΡΩ Πολςγωνομεηπίερ Άπθπο ΣΟΠ.3 : Πολςγωνομεηπίερ ΡΝΞ 3.1.α) Ξνιπγσλνκεηξηθά ζεκεία εθηφο θαηνηθεκέλσλ εθηάζεσλ : 10 x 50 /ζεκείν x 1,249 = 624,50 ΡΝΞ 3.2) Κφληκε ζήκαλζε Ξνιπγσλνκεηξηθψλ ζεκείσλ: 10 x 25 /ζεκείν x 1,249 = 312,25 Πχλνιν Ξνιπγσλνκεηξίεο : 936,75 Δςπώ Δπίγειερ ηοπογπαθικέρ αποηςπώζειρ Άπθπο ΣΟΠ.5Α : Δπίγειερ ηοπογπαθικέρ αποηςπώζειρ αδόμηηων εκηάζεων ΡΝΞ 5Α.1.1: Ραρπκεηξηθή απνηχπσζε (θαηεγνξία θιίζεο 0-10%) ζε θιίκαθα 1:500 : 40,00 ζηξ. x 30,00 /ζηξ. x 1,249 = Πχλνιν: 1.498,80 Άπθπο ΣΟΠ.6Α : Δπίγειερ ηοπογπαθικέρ αποηςπώζειρ δομημένων εκηάζεων ΡΝΞ 6Α.2.2: Ραρπκεηξηθή απνηχπσζε πεξηνρήο κειέηεο (αξαηνδνκεκέλε, απφ ζεκεία) ζε θιίκαθα 1:500 : 20,00 ζηξ. x 60,00 /ζηξ x 1,249 = Πχλνιν: 1.498, ςνολική πποεκηιμώμενη αμοιβή ηοπογπαθικήρ μελέηηρ: Πεπιγπαθή Αμοιβή (Α, Αζη) ( ) Άξζξν ΡΝΞ.2 Ρξηγσληζκνί 5.158,37 Άξζξν ΡΝΞ.3 Ξνιπγσλνκεηξίεο 936,75 ΔΕΤΑΡ ΦΑΚΕΛΟ ΕΡΓΟΤ - ςελ. 21/28

22 Άξζξν ΡΝΞ.5Α : Δπίγεηεο ηνπνγξαθηθέο απνηππψζεηο αδφκεησλ εθηάζεσλ 1.498,80 Άξζξν ΡΝΞ.6Α : Δπίγεηεο ηνπνγξαθηθέο απνηππψζεηο δνκεκέλσλ εθηάζεσλ 1.498,80 Σελική Αμοιβή Σοπογπαθικήρ Μελέηηρ 9.092, Γεωηεσνικέρ μελέηερ Άπθπο ΓΜΔ 1, παπ Κόζηορ Γεωηπήζεων Ρν πξνεθηηκψκελν θφζηνο ηνπ ζπλφινπ ησλ γεσηερληθψλ εξεπλψλ (ππαίζξνπ θαη εξγαζηεξίνπ) πνπ ζα εθηειεζηνχλ ζην παξφλ ζηάδην κειέηεο, ε νπνία ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ παξαθάησ ηχπν: Όπνπ: Γ = 380* (ΔΤΡΩ) Π : ην πξνεθηηκψκελν ζπλνιηθφ βάζνο γεσηξήζεσλ ζε κέηξα Με εθαπμογή ηων πποαναθεπόμενων ζηο ςπό μελέηη έπγο, ιζσύοςν ηα ακόλοςθα : Γηα πξνεθηηκψκελν ζπλνιηθφ βάζνο γεσηξήζεσλ 20 κ: 380 * 20 /κ. * 1,249= 9.492,40 ΔΤΡΩ Άπθπο ΓΜΔ 1, παπ Έκθεζη Αξιολόγηζηρ Γεωηεσνικών Δπεςνών Αληηθείκελν ηεο Έθζεζεο Αμηνιφγεζεο Γεσηερληθψλ Δξεπλψλ είλαη ε αμηνιφγεζε θαη εξκελεία ησλ ζηνηρείσλ ηεο γεσηερληθήο έξεπλαο ζπλεθηηκψληαο ηα ζρεηηθά ζηνηρεία απφ ηε γεσινγηθή κειέηε κε ζηφρν ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ γεσηερληθνχ πξνζνκνηψκαηνο ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ. Ζ ακνηβή γηα ηε ζχληαμε θαη ππνβνιή ηεο Έθζεζεο Ξξνγξάκκαηνο Γεσηερληθψλ Δξεπλψλ θαη ηεο Έθζεζεο Αμηνιφγεζεο Γεσηερληθψλ Δξεπλψλ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ηχπν (Φ)= 15%*Γ (ΔΤΡΩ) Με εθαπμογή ηων πποαναθεπόμενων ζηο ςπό μελέηη έπγο, ιζσύοςν ηα ακόλοςθα : Ζ ακνηβή γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ γεσηερληθψλ εξεπλψλ είλαη : 15% * 9.492,40 = 1.423,86 ΔΤΡΩ ςνολική πποεκηιμώμενη αμοιβή γεωηεσνικήρ μελέηηρ Πεπιγπαθή Αμοιβή (Α, Αζη) (ΔΤΡΩ) Άξζξν ΓΚΔ 1, παξ Θφζηνο Γεσηξήζεσλ 9.492,40 Άξζξν ΓΚΔ 1, παξ Έθζεζε αμηνιφγεζεο Γεσηερληθψλ Δξεπλψλ 1.423,86 Σελική Αμοιβή Γεωηεσνικήρ Μελέηηρ ,26 ΔΕΤΑΡ ΦΑΚΕΛΟ ΕΡΓΟΤ - ςελ. 22/28

23 Άπθπο ΓΔΝ.6Α Αμοιβή ζύνηαξηρ μελέηηρ ΑΤ ΦΑΤ 1. Η κειέηε ρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ( ΑΤ ) θαη Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ( ΦΑΤ ) ηνπ έξγνπ ζπληάζζεηαη από ηνπο κειεηεηέο ηνπ θπξίσο έξγνπ αλά θαηεγνξία κειέηεο κε βάζε ηα νξηδόκελα ζην Π. Γ. 305/96 θαη ηα εθάζηνηε ηζρύνληα. 2. Η ακνηβή Α, γηα ηελ ζύληαμε κειέηεο (ΑΤ) θαη (ΦΑΤ) νξίδεηαη από ηνλ ηύπν : Α = Αi * β * ηθ όπνπ: Ai= Σν ζύλνιν ησλ πξνεθηηκώκελσλ ακνηβώλ ησλ πξνο εθπόλεζε κειεηώλ γηα ζπγθεθξηκέλν έξγν θαη γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο κειεηώλ. β = ζπληειεζηήο ακνηβήο επί ηνηο εθαηό (%) νξηδόκελνο σο αθνινύζσο: 3 i 175* θ, κ ζπληειεζηέο, πνπ αλεμαξηήησλ θαηεγνξίαο έξγνπ νξίδνληαη νη αθόινπζνη: θ= 0,40 θαη κ= 8,00. Ο ζπληειεζηήο β (%) ζηξνγγπιεύεηαη πάληα ζην δεύηεξν δεθαδηθό ςεθίν. Με εθαπμογή αςηών ζηο ςπό μελέηη έπγο, ιζσύοςν ηα ακόλοςθα : Αi= ,16 Ακνηβή πξνεθηηκψκελσλ κειεηψλ ζπλφινπ έξγνπ, επξψ κ= 0,40 Ππληειεζηήο μ= 8,00 Ππληειεζηήο κεγέζνπο θαη ηερληθψλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ έξγνπ β= 0,87% Ππληειεζηήο % ηκ= 1,249 Α ( ) = ,25 Αζη ( ) = ,25 Νη θαηεγνξίεο κειεηψλ γηα ηηο νπνίεο ζπληάζζεηαη ΠΑ ΦΑ, είλαη νη θαη. κειεηψλ 9, 13 θαη 18. Ζ ακνηβή ησλ πξνεθηηκψκελσλ ακνηβψλ ησλ κειεηψλ απηψλ (ΠΑi), θαζψο θαη ε θαηαλνκή ηεο πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο (Α θαη Αζη) γηα ηε ζχληαμε ησλ ΠΑ ΦΑ, αλαιχεηαη σο αθνινχζσο : A/A ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αi ζςνόλος ζηαδίων (ΔΤΡΩ)* ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΑΜΟΙΒΗ ΦΑΤ-ΑΤ ΞΝΠΝΠΡΝ % Α ( ) 1 ΓΟΑΙΗΘΔΠ ΚΔΙΔΡΔΠ ,62 55,00% 6.436,24 2 ΖΙΔΘΡΟΝΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΔΠ ΚΔΙΔΡΔΠ ,00 40,00% 4.680,90 3 ΣΖΚΗΘΝΡΔΣΛΗΘΔΠ ΚΔΙΔΡΔΠ ,53 5,00% 585,11 * Με ηκ=1,0 Αi ,16 100,00% ,25 ΔΕΤΑΡ ΦΑΚΕΛΟ ΕΡΓΟΤ - ςελ. 23/28

24 Καη. 9 : ΗΛΜ Καη. 13 : ΤΓΡΑΤΛΙΚΔ Καη. 16 : ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΔ Καη. 18 : Υ/Μ Καη. 21 : ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΔ Καη. 27 : ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣ ΙΚΔ ςγκενηπωηικόρ Πίνακαρ Αμοιβών ζηαδίων μελέηηρ ανά καηηγοπία Α.Σ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αζη ( ) ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΜΔΛΔΣΗ Α. - ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ Α.Σ.1 ΓΟ 3.5. Α.Σ.2 ΓΔΛ.4Β Α.Σ.3 ΓΔΛ 7. Α.Σ.4 ΓΟ 19. Α.Σ.5 ΓΔΛ 7. ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ ΙΚΑΡΩΛ ΑΚΝΗΒΖ ΚΖΣΑΛΗΘΩΛ ΑΛΑΙΝΓΑ ΚΔ ΡΝΛ ΣΟΝΛΝ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ ΑΚΝΗΒΖ ΡΔΣΩΛ ΓΖΚΝΞΟΑΡΖΠΖΠ ΓΟΑΙΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΖΙΔΘΡΟΝΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΑ ΔΟΓΑ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ ΑΘΑΘΑΟΡΩΛ ΑΚΝΗΒΖ ΡΔΣΩΛ ΓΖΚΝΞΟΑΡΖΠΖΠ ΖΙΔΘΡΟΝΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ , , , , , , , , , , , ,75 Α.Σ.6 ΓΟ 18. ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΝΠ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ , , , ,37 Α.Σ.7 ΓΔΛ 7. Α.Σ.8 ΞΔΟ 2, 7 ΑΚΝΗΒΖ ΡΔΣΩΛ ΓΖΚΝΞΟΑΡΖΠΖΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΦΑΘΔΙΝΠ ΑΛΑΛΔΩΠΖΠ / ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖΠ ΑΔΞΝ - ΚΞΔ 4.132, , , ,80

25 Καη. 9 : ΗΛΜ Καη. 13 : ΤΓΡΑΤΛΙΚΔ Καη. 16 : ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΔ Καη. 18 : Υ/Μ Καη. 21 : ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΔ Καη. 27 : ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣ ΙΚΔ ΠΡΟΜΕΛΕΣΗ ΑΤΞΗΗ ΔΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ ΕΕΛ ΡΟΔΟΤ Α.Σ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αζη ( ) ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΜΔΛΔΣΗ Α.Σ.9 ΡΝΞ.2 ΡΟΗΓΩΛΗΠΚΝΗ 5.158, ,37 Α.Σ.10 ΡΝΞ.3 ΞΝΙΓΩΛΝΚΔΡΟΗΔΠ 936,75 936,75 Α.Σ.11 Α.Σ.12 Α.Σ.13 ΡΝΞ.5Α ΡΝΞ.6Α ΓΚΔ 1, 1.3. ΔΞΗΓΔΗΔΠ ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΘΔΠ ΑΞΝΡΞΩΠΔΗΠ ΑΓΝΚΖΡΩΛ ΔΘΡΑΠΔΩΛ ΔΞΗΓΔΗΔΠ ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΘΔΠ ΑΞΝΡΞΩΠΔΗΠ ΓΝΚΖΚΔΛΩΛ ΔΘΡΑΠΔΩΛ 1.498, , , ,80 ΘΝΠΡΝΠ ΓΔΩΡΟΖΠΔΩΛ 9.492, ,40 Α.Σ.14 ΓΚΔ 1, 1.3. ΔΘΘΔΠΖ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΓΔΩΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΔΛΩΛ 1.423, ,86 ΤΝΟΛΑ Α , , , , , , ,80 ΔΕΤΑΡ ΦΑΚΕΛΟ ΕΡΓΟΤ - ςελ. 25/28

26 Καη. 9 : ΗΛΜ Καη. 13 : ΤΓΡΑΤΛΙΚΔ Καη. 16 : ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΔ Καη. 18 : Υ/Μ Καη. 21 : ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΔ Καη. 27 : ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ Β. ΑΤ ΦΑΤ Α.Σ.15 ΓΔΛ 6Α ΑΚΝΗΒΖ ΠΛΡΑΜΖΠ ΠΑ ΦΑ , , ,24 585,11 ΤΝΟΛΑ Β , , ,24 0,00 585,11 0,00 0,00 ΓΔΝΙΚΑ ΤΝΟΛΑ (Α+Β) , , , , , , ,80 ΦΞΑ 23% ,66 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ , ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ & ΣΑΞΔΙ ΠΣΤΥΙΩΝ Α ( ) ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΜΔΛΔΣΗ A.A. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΓΟ ΓΔΛ.4Β 3 ΓΔΛ 7. 4 ΓΟ ΓΔΛ 7. ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ ΙΚΑΡΩΛ ΑΚΝΗΒΖ ΚΖΣΑΛΗΘΩΛ ΑΛΑΙΝΓΑ ΚΔ ΡΝΛ ΣΟΝΛΝ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ ΑΚΝΗΒΖ ΡΔΣΩΛ ΓΖΚΝΞΟΑΡΖΠΖΠ ΓΟΑΙΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΖΙΔΘΡΟΝΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΑ ΔΟΓΑ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ ΑΘΑΘΑΟΡΩΛ ΑΚΝΗΒΖ ΡΔΣΩΛ ΓΖΚΝΞΟΑΡΖΠΖΠ ΖΙΔΘΡΟΝΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΩΛ , , , , , , , , , , , ,33

27 Καη. 9 : ΗΛΜ Καη. 13 : ΤΓΡΑΤΛΙΚΔ Καη. 16 : ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΔ Καη. 18 : Υ/Μ Καη. 21 : ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΔ Καη. 27 : ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΠΡΟΜΕΛΕΣΗ ΑΤΞΗΗ ΔΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ ΕΕΛ ΡΟΔΟΤ Α ( ) ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΜΔΛΔΣΗ A.A. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΟΓΩΛ 6 ΓΟ ΓΔΛ 7. 8 ΞΔΟ 2, 7 ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΝΠ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ , , , ,89 ΑΚΝΗΒΖ ΡΔΣΩΛ ΓΖΚΝΞΟΑΡΖΠΖΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΦΑΘΔΙΝΠ ΑΛΑΛΔΩΠΖΠ / ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖΠ ΑΔΞΝ - ΚΞΔ 5.509, , , ,29 9 ΡΝΞ.2 ΡΟΗΓΩΛΗΠΚΝΗ 5.158, ,37 10 ΡΝΞ.3 ΞΝΙΓΩΛΝΚΔΡΟΗΔΠ 936,75 936,75 11 ΡΝΞ.5Α 12 ΡΝΞ.6Α ΓΚΔ 1, 1.3. ΓΚΔ 1, ΓΔΛ 6Α ΔΞΗΓΔΗΔΠ ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΘΔΠ ΑΞΝΡΞΩΠΔΗΠ ΑΓΝΚΖΡΩΛ ΔΘΡΑΠΔΩΛ ΔΞΗΓΔΗΔΠ ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΘΔΠ ΑΞΝΡΞΩΠΔΗΠ ΓΝΚΖΚΔΛΩΛ ΔΘΡΑΠΔΩΛ 1.498, , , ,80 ΘΝΠΡΝΠ ΓΔΩΡΟΖΠΔΩΛ 9.492, ,40 ΔΘΘΔΠΖ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΓΔΩΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΔΛΩΛ ΑΚΝΗΒΖ ΠΛΡΑΜΖΠ ΠΑ ΦΑ 1.423, , , , ,24 585,11 ΤΝΟΛΑ , , , , , , ,29 ΔΕΤΑΡ ΦΑΚΕΛΟ ΕΡΓΟΤ - ςελ. 27/28

28 Καη. 9 : ΗΛΜ Καη. 13 : ΤΓΡΑΤΛΙΚΔ Καη. 16 : ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΔ Καη. 18 : Υ/Μ Καη. 21 : ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΔ Καη. 27 : ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΠΡΟΜΕΛΕΣΗ ΑΤΞΗΗ ΔΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ ΕΕΛ ΡΟΔΟΤ Α ( ) ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΜΔΛΔΣΗ A.A. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΛΟΤΜΔΝΗ ΣΑΞΗ ΠΣΤΥΙΟΤ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Δ' Γ' - Δ' Α' Γ' Α' Γ' Ρόδορ, 11 /12/ 2012 ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ ΔΛΔΥΘΗΚΔ ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ ΜΙΧΑΛΗ ΔΡΟΟ Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ ΣΕ Τπεφθυνοσ Γραφείου χεδιαςμοφ Ανάπτυξησ & Μηχανοργάνωςησ ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΩΣΑΡΙΔΗ Πολιτικόσ Μηχανικόσ ΠΕ Προϊςτάμενοσ Τπ/ςίασ Μονάδων Επεξεργαςίασ Λυμάτων ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΚΑΡΑΒΟΛΙΑ Χημικόσ Μηχανικόσ ΠΕ Διευθυντήσ Λειτουργίασ & υντήρηςησ Εγκαταςτάςεων ΔΕΤΑΡ ΦΑΚΕΛΟ ΕΡΓΟΤ - ςελ. 28/28

ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ ΑΜΟΙΒΗ

ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Π.Δ. ΠΔΛΛΑ ΓΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: ΠΡΟΜΔΛΔΣΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΟΙΚΙΜΟΤ ΑΡΙΓΑΙΑ ΥΡΗΜ/Η: ΔΠΠΔΡΑΑ (ΣΑΜΔΙΟ ΤΝΟΥΗ- ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 14.252,4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΟΓΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ

ΔΚΘΔΗ ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΟΓΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ 1 / 36 ΔΡΓΟ: «ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ «ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΓΡΟΜΟ ΙΟΝΙΑ ΟΓΟ ΑΠΟ ΑΝΣΙΡΡΙΟ ΜΔΥΡΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΠΑΘΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Α.Γ.Α.: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΖΠΔΗΡΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΣΗΚΖ ΔΓΚΤΚΛΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 4056/2012 (ΦΔΚ 52 Α ) : ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΚΑΗ ΣΗ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ

ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΣΗΚΖ ΔΓΚΤΚΛΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 4056/2012 (ΦΔΚ 52 Α ) : ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΚΑΗ ΣΗ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΓΑ: Β4Λ0Β-ΓΦ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Αζήλα, 13 / 06 /2012 Γ/ΝΖ ΔΗΡΟΩΝ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Αξ. πξωη. : 1464/67426 ΣΜΖΜΑ ΚΣΖΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Σμήμα Πεπιβαλλονηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΑΠΟΦΑΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΘΔΑΛΗΑ - ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ & ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΗ Α.Μ.: 75/2012 Σ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 154.000,00 (ζπκπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013. ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013. ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΘΤΓΥΡΟΛΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

"ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΞΔΝΑΓΗΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΧΝ ΜΔΧ ΦΟΡΗΣΧΝ ΤΚΔΤΧΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ"

ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΞΔΝΑΓΗΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΧΝ ΜΔΧ ΦΟΡΗΣΧΝ ΤΚΔΤΧΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ @ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ» ΕΡΓΟ: ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ

6. ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΡΓΟ : Καηαζθεπή εμσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο γηα ελίζρπζε πδξεπηηθψλ αλαγθψλ απφ Άγην Παχιν πξνο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο θαη Γεκνηηθή Κνηλφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

πλεδξίαζε: 21ε 05-08-2015 ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζκόο Απόθαζεο : 281/2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ

πλεδξίαζε: 21ε 05-08-2015 ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζκόο Απόθαζεο : 281/2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ ΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ Θέκα: Ξαξνρή δηεπθξηλήζεσλ γηα ηνλ Γηεζλή Αλνηθηφ Γηαγσληζκφ γηα ην Έξγν «Ρν Τεθηαθφ Άικα ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Ξαηξψλ: Ζιεθηξνληθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ - ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ 1/2011 ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ

ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ 1/2011 ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΜΥΡΔΟΗΘΥΛ ΔΗΓΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΑΜΗΝΞΝΗΖΠΖΠ ΓΗΔΘΛΥΛ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΥΛ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΠΛΡΝΛΗΠΚΝ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΡΗΘΥΛ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΥΛ Βαζ. ΠνθΫαο 1, 106 71, ΑζΪλα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν Το έπγο ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηο Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούρ Πόποςρ Ελλάδαρ και Βοςλγαπίαρ και εκηελείηαι ζηο πλαίζιο ηος Ππογπάμμαηορ Εςπωπαϊκήρ Εδαθικήρ Σςνεπγαζίαρ

Διαβάστε περισσότερα

κϋζσ SMS (SMSserver)»

κϋζσ SMS (SMSserver)» «ΑπηνκαηνπνηεκΫλν χζηεκα ΜεηαθνξΪο ρσξηθψλ δεδνκϋλσλ κϋζσ SMS (SMSserver)» Σέηινο ΠξΪμεο: ΤΠΟΓΟΜΗ ΥΧΡΙΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑλαζΫηνπζα Αξρά: Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011

ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011 Ο Ι Κ Ο Ν Α Τ Σ Ο Τ ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011 Σειέθσλν:210-42 97 850 Φαμ:210-42 97 915 Email : grafeio_proedrou@oikosnautou.gr ΘΔΜΑ : Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε Γηα ην έξγν «Αλαβάζκηζε, Απινχζηεπζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Άξζξν 1 θνπόο & πεξηερόκελα Σθνπφο ηνπ Νφκνπ είλαη ε θαζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο ελζάξξπλζεο ηεο βηψζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

Δλόηεηα Α : Πηξαηεγηθόο Πρεδηαζκόο

Δλόηεηα Α : Πηξαηεγηθόο Πρεδηαζκόο ΓΖΚΝΠ ΜΙΝΘΑΠΡΟΝ - ΔΟΥΠΡΗΛΖΠ ΔΟΓΝ : «Δπηρεηξεζηαθό Ξξόγξακκα Γήκνπ Μπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο» ΘΟΗΝΠ ΡΝ ΔΟΓΝ : Γήκνο Μπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο ΡΗΡΙΝΠ ΔΓΓΟΑΦΝ : Δλόηεηα Α : Πηξαηεγηθόο Πρεδηαζκόο ΛΝΔΚΒΟΗΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΩΝ ΥΔΓΗΟ ΚΤΑ MAΡΣΗΟ 2011 1 ΔΓΚΡΗΖ ΔΗΓΗΚΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΤΠΟ Β ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΡΓΟ: ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ»,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», Σδαλαθηαλά, 30 Οθησβξίνπ 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», «ΠΡΟΧΘΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» «ΠΡΟΧΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 1 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝΠ ΣΔΟΠΑΗΥΛ ΔΚΞΝΟΔΚΑΡΗΘΥΛ ΝΓΗΘΥΛ ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 5 η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ & ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Σαχ. Γ/νση: Περιοχή Μεζούρλο, ΣΘ. 2101 Σ.Κ. 41110 - ΛΑΡΙΑ URL: http://www.dypethessaly.gr,

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα