Περιεχόμενα Εισήγησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα Εισήγησης"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σεμινάριο: «ημόσια Έργα και Μελέτες» Συμβάσεις Μελετών ημοσίων Έργων και Παροχής Υπηρεσιών ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Μητκίδης Χρήστος Πάρεδρος Ν.Σ.Κ - Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε Αίθουσα Συνεδριάσεων Κτιρίου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Κοζάνη 11 και 12 Σεπτεμβρίου 2008 Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια » του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης της ΕΔΑ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

2 Περιεχόμενα Εισήγησης Πρόλογος σελ. 1 Εισαγωγή σελ. 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΑ ΑΡΘΡΟ 1 Έννοιες, Ορισμοί Πεδίο εφαρμογής - Κατηγορίες μελετών 22 3 Προγραμματική σύμβαση 32 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ για τις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων του ν ΑΡΘΡΟ 4 - Προετοιμασία του κυρίου του έργου για την ανάθεση των συμβάσεων 43 5 Διαδικασίες ανάθεσης μελετών 47 Γενικό Διάγραμμα διαδικασίας διαγωνισμών Ανάθεση προκαταρκτικών μελετών και προμελέτης με την ίδια προκήρυξη Ανάθεση οριστικής μελέτης ή άλλων σταδίων εκτός προκαταρκτικών μελετών 66 8 Συμφωνίες πλαίσιο Διαδικασία ανάθεσης σύμβασης υπηρεσιών Διαδικασία ανάθεσης με διαπραγματεύσεις Τεχνικές προδιαγραφές 87 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ - ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 89 ΑΡΘΡΟ 12 Δημοσιεύσεις των προκηρύξεων Παραλαβή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προσφοράς Δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμούς Έλεγχος της καταλληλότητας των υποψηφίων Προσωπική κατάσταση του υποψηφίου ή του προσφέροντος Έλεγχος τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας Υποκατάσταση ή αλλαγή μέλους εταιρείας, σύμπραξης ή κοινοπραξίας κατά τη διαδικασία ανάθεσης Μελέτες εργολαβικών συμβάσεων Κοινοπραξίες Συμπράξεις Επιτροπή Διαγωνισμού Ενημέρωση των υποψηφίων 122 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ 125 ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 127 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Μ.Μ.Ε 130

3 ΚΕΦ. Δ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ/ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 133 ΑΡΘΡΟ 23 - Σύναψη της σύμβασης Εγγυήσεις Διοίκηση σύμβασης μελέτης παροχής υπηρεσιών Υποκατάσταση του αναδόχου Προθεσμίες Χρονοδιάγραμμα Ποινικές ρήτρες Συμπληρωματικές μελέτες και υπηρεσίες Καταβολή της αμοιβής του αναδόχου Υποχρεώσεις του αναδόχου Αποζημίωση του αναδόχου λόγω υπερημερίας του εργοδότη Έκπτωση του αναδόχου Διάλυση της σύμβασης Ματαίωση της διάλυσης Αποζημίωση αναδόχου σε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης Έγκριση της μελέτης - Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης Εμπειρογνώμονες 171 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ Εγγραφή στα Μητρώα. Κατηγορίες Πιστοποιητικά - Αρμόδια Υπηρεσία Πειθαρχικός έλεγχος των μελετητών και των εταιρειών μελετών 176 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Διοικητική και δικαστική επίλυση διαφορών Άλλες διατάξεις 183 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Γενικές - Μεταβατικές διατάξεις Διατηρούμενες και καταργούμενες διατάξεις Έναρξη ισχύος 189 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: 190 τέλος 1. ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Για την εφαρμογή του ν. 3316/ Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/ 15 Ιουλίου Καθορισμός α) της βαρύτητας των κριτηρίων βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών β) του ενιαίου τρόπου βαθμολόγησης των οικονομικών προσφορών και γ) του κατωτάτου ορίου αμοιβών και του ανωτάτου ορίου παραδεκτού των οικονομικών προσφορών που υποβάλλονται στις διαδικασίες του Ν. 3316/ Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ Δ17γ/04/157/ΦΝ 439.3/ «Διαδικασία φύλαξης των οικονομικών προσφορών από την υποβολή μέχρι και την αποσφράγισή τους κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών»

4 4. Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ Δ17γ/06/157/ ΦΝ 439.3/ Περιεχόμενο των τεχνικών εκθέσεων της παρ. 3 α του άρθρου 6, των προκαταρκτικών μελετών του άρθρου 6 και των τεχνικών εκθέσεων της παραγ. 4 α του άρθρου 7 του Ν. 3316/ Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ Δ17/γ/05/157/ΦΝ / Καθορισμός της διαδικασίας αναθεώρησης της συμβατικής αμοιβής αναδόχου κατά τις διατάξεις του Ν. 3316/ Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ Δ17/04/17/ΦΝ /22 / 1 / Καθήκοντα και αρμοδιότητες των υπαλλήλων που ασκούν την επίβλεψη των μελετών. 7. Απαντήσεις σε διάφορα ερωτήματα Εγκύκλιος 30/2007 «Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή νομικών διατάξεων που 227 τροποποιούν το νομικό πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων έργων και μελετών». 9. Εγκύκλιος 29/2007 «Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των νέων εγκεκριμένων 231 προκηρύξεων τύπου Α (διαδικασία άρθρου 7) και Γ (διαδικασία άρθρου 9) για την ανάθεση συμβάσεων μελετών και υπηρεσιών κατά το ν. 3316/05.

5 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κατά το ν. 3316/05 (ΦΕΚ Α 42/ ) Χρήστου Μητκίδη Παρέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Ιούνιος 2008 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Είναι αυτονόητο ότι ο σύγχρονος μηχανικός ή άλλης ειδικότητας επιστήμονας που εμπλέκεται με οποιοδήποτε τρόπο στη διαδικασία προετοιμασίας, ανάθεσης και εκτέλεσης μιας δημόσιας σύμβασης μελετών, πρέπει να γνωρίζει επαρκώς την διαγραφόμενη στο θεσμικό πλαίσιο (νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, ερμηνευτικά κείμενα, νομολογία) διαδικασία, αλλιώς δεν μπορεί να ενεργήσει αποτελεσματικά και νόμιμα και διατρέχει τον κίνδυνο δικαστικής ή διοικητικής ακύρωσης των ενεργειών του, η οποία ακύρωση έχει πιθανότατα οικονομικές και άλλες συνέπειες στον ίδιο ή στο νομικό πρόσωπο που υπηρετεί. Με άλλα λόγια ο μηχανικός ή άλλης ειδικότητας επιστήμονας δημόσιος υπάλληλος πρέπει να γνωρίζει με επάρκεια το ισχύον δίκαιο, αλλιώς δεν μπορεί να ενεργήσει σωστά, γεγονός που έχει δυσμενείς συνέπειες για την υπηρεσία του. Το ίδιο και ο ιδιώτης που εμπλέκεται είτε ως επιχειρηματίας είτε ως εργαζόμενος σε επιχείρηση παραγωγής μελετών ή έργων για λογαριασμό φορέων του δημόσιου τομέα. Η εισήγηση αυτή αποσκοπεί ακριβώς να εφοδιάσει τα παραπάνω πρόσωπα με τις αναγκαίες πληροφορίες ώστε να μπορούν να δρουν νόμιμα και αποτελεσματικά: περιλαμβάνει τον πρόσφατο νόμο περί μελετών (3316/05) και τις κυριότερες κανονιστικές πράξεις (υπουργικές αποφάσεις) που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, ερμηνεία του νόμου, συσχετισμό των διατάξεών του με το αντίστοιχο κοινοτικό δίκαιο της οδηγίας 2004/18 και αποφάσεις δικαστηρίων (εθνικών και κοινοτικών) καθώς και γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Περιέχει δηλαδή η εισήγηση το δίκαιο των μελετών των τεχνικών έργων (συγκοινωνιακών, κτιριακών, λιμενικών, υδραυλικών, κ.λ.π.) κατά κύριο λόγο, αλλά και μελετών που αναφέρονται στο σχεδιασμό του χώρου (πολεοδομικές, κτηματογραφικές, χωροταξικές κ.λ.π.) ή έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με αυτές τις δύο μεγάλες κατηγορίες.

6 Το δίκαιο των μελετών δεν περιορίζεται βεβαίως μόνο στο δίκαιο της ανάθεσης και εκτέλεσής τους. Περιλαμβάνει και το δίκαιο των τεχνικών τους προδιαγραφών, όπως και το δίκαιο των μελετητών και των γραφείων μελετών, των επιχειρήσεων δηλαδή που συγκροτούν οι μελετητές με αντικείμενο την εκπόνηση των μελετών, δεδομένου ότι κατά το ελληνικό δίκαιο δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμούς μελετών έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι στα σχετικά μητρώα που τηρούνται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων (ΓΓΔΕ) του ΥΠΕΧΩΔΕ. Σαν γενική παρατήρηση μπορούμε να πούμε ότι το δίκαιο των μελετών των (δημοσίων) τεχνικών έργων ακολουθούσε πάντα τις εξελίξεις του δικαίου των δημοσίων έργων, γιατί η μελέτη είναι συνυφασμένη με την εφαρμογή της, δηλαδή την υλοποίησή της στα πλαίσια του έργου. Τόσο οι θεσμοί της όμως, όσο και η ερμηνευτική επεξεργασία της ήταν πάντα ένα βήμα πιο πίσω από τους θεσμούς και την επεξεργασία του δικαίου των δημοσίων έργων και τούτο γιατί πάντα θεωρούνταν (εσφαλμένα) ως το λιγότερο σημαντικό σκέλος της παραγωγής ενός δημοσίου έργου. Η ανάθεση και εκπόνηση της μελέτης ρυθμίζονταν μέχρι πρόσφατα από το ν. 716/77 και τα εκτελεστικά του διατάγματα, κυρίως το π.δ. 194/79. Η ανάθεση της μελέτης κατά το ν. 716/77 ήταν ιδιόρρυθμη διαδικασία, ασύμβατη προς τη δημόσια, διαφανή και αντικειμενική διαδικασία επιλογής του αναδόχου των δημοσίων έργων. Για παράδειγμα η έννοια της προσφοράς του διαγωνιζομένου ήταν άγνωστη στις μελέτες, αφού οι διαγωνιζόμενοι υπέβαλαν μόνο αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συνεπώς απουσίαζε ο ανταγωνισμός πάνω στη χαμηλότερη για τον εργοδότη της μελέτης τιμή και η επιλογή του αναδόχου γινόταν μόνο επί της βάσει κριτηρίων εμπειρίας και λιγότερης επιβάρυνσης (φόρτου) από άλλες μελέτες, κριτήρια με βάση τα οποία ήταν αδύνατο να στοιχειοθετηθεί αντικειμενική κρίση. Συνέπεια αυτών ήταν να βρίσκεται η αναθέτουσα αρχή σε αδυναμία να αιτιολογήσει έστω και στοιχειωδώς την επιλογή της. Από την άλλη πλευρά η αμοιβή του αναδόχου ήταν καθορισμένη ως ποσοστό της αξίας του έργου και την προσδιόριζε κατά μεγάλο μέρος ο ίδιος, συντάσσοντας τον προϋπολογισμό του έργου. Όλες αυτές οι ιδιορρυθμίες είχαν σαν αποτέλεσμα να μην μπορεί το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο να λειτουργήσει αρμονικά με την κοινοτική οδηγία περί υπηρεσιών. Από την άλλη πλευρά, οι διατάξεις που αφορούσαν την εκπόνηση των μελετών έμοιαζαν αρκετά με τις αντίστοιχες διατάξεις των δημοσίων έργων και στηρίζονται πάνω-κάτω στις ίδιες βασικές ιδέες. Πρόβλημα αποτελούσε και η ελάχιστη, σχετικά με τα έργα, νομολογία των δικαστηρίων και των γνωμοδοτήσεων του Ν.Σ.Κ., ενώ ουδέποτε υπήρξε βιβλιογραφία σχετική με τις μελέτες, πλην κάποιας συλλογής νομολογίας. 2

7 Όταν τέθηκε σε ισχύ η Οδηγία της ΕΟΚ 92/50 για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, κατέστη επείγουσα ανάγκη να εναρμονισθεί το εθνικό μας δίκαιο στο κοινοτικό. Κατ' αρχήν με μια εγκύκλιο και στη συνέχεια με το π.δ. 346/98, η Οδηγία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο και δημιούργησε μια κατάσταση δύο ταχυτήτων, όπου το παλιό δίκαιο έδειξε την ηλικία του και δεν κατάφερε ποτέ να συγχρονίσει το βήμα του με το δίκαιο της Οδηγίας. Ούτε η καταλληλότητα των μελετητών κρινόταν με ίδια κριτήρια ούτε πολύ περισσότερο τα κριτήρια ανάθεσης του παλιού δικαίου μπορούσαν να συνυπάρξουν και να λειτουργήσουν αρμονικά με τα κριτήρια ανάθεσης της Οδηγίας. Ύστερα από προσπάθειες χρόνων, ψηφίστηκε τελικά ο νόμος 3164/03, με πολλές φιλοδοξίες. Η εφαρμογή του νόμου αυτού εξαρτιόταν απόλυτα από την σύνταξη και θέση σε ισχύ των κανονιστικών πράξεων (προεδρικού διατάγματος και υπουργικών αποφάσεων) που προέβλεπε σε πολλές διατάξεις του και χωρίς αυτές δεν ήταν δυνατόν να εφαρμοσθεί. Γι αυτό η εφαρμογή του μετατέθηκε 8 μήνες μετά τη δημοσίευσή του, δηλαδή στις Μέχρι την ημερομηνία αυτή δεν εκδόθηκαν οι κανονιστικές πράξεις (στην πραγματικότητα το π.δ. θα αργούσε αρκετά αφού δεν είχε εισαχθεί καν στο ΣτΕ για επεξεργασία) που χρειάζονταν και έτσι, όταν άλλαξε η κυβέρνηση στις και με δεδομένη την διακηρυγμένη πρόθεσή της να επανεξετάσει το θεσμικό πλαίσιο των μελετών σταμάτησε κάθε προσπάθεια για ενεργοποίηση του ν.3164/03. Με το ν. 3242/04 ανεστάλη η εφαρμογή του ν. 3164/03 μέχρι τέλους του έτους και επαναφέρθηκε σε ισχύ ο ν. 716/77 και τα π.δ (που είχαν από σταματήσει προσωρινά να ισχύουν). Αμέσως, για την ακρίβεια τον Ιούλιο του 2004, συστάθηκε επιτροπή για την σύνταξη ενός νέου νομοσχεδίου που θα αντικαταστήσει και το ν. 716/77 και το ν. 3164/03. Η επιτροπή ολοκλήρωσε τη δουλειά της τον Οκτώβριο του 2004, το νομοσχέδιο δόθηκε στη δημοσιότητα στις αρχές Νοεμβρίου, έγινε διάλογος με τους φορείς, κατατέθηκε στη Βουλή την παραμονή των Χριστουγέννων 2004, συζητήθηκε στην Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής στα μέσα Ιανουαρίου και ψηφίστηκε στην Ολομέλεια στο τέλος Ιανουαρίου-αρχές Φεβρουαρίου Στο μεταξύ με τροπολογία που τέθηκε στο νόμο 3301/2004 ανεστάλη η ισχύς του ν. 3164/03 μέχρι τις και παρατάθηκε αντίστοιχα ο ν. 716/77, αναμένοντας τη θέση σε εφαρμογή του νέου νόμου. Η εισήγηση που ακολουθεί παρουσιάζει το νέο νόμο των μελετών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α 42, στις με τον αριθμό 3316/05. Στο τέλος των κατ άρθρο σημειώσεων παρουσιάζονται συνοπτικά οι αντίστοιχες διατάξεις του παλιού νόμου (716/77), με τη νομολογία τους επειδή αφενός είναι χρήσιμη η αντιδιαστολή των νέων με τις παλιές διατάξεις και αφετέρου ο νέος νόμος θα εφαρμοσθεί στις συμβάσεις που θα 3

8 προκηρυχθούν μετά την ημερομηνία ισχύος του. Οι παλιές συμβάσεις, μέχρι να εκκαθαρισθούν, θα υπάγονται στο ν. 716/77. Να σημειωθεί ότι στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ (www.ggde.gr) έχουν δημοσιευθεί Πρότυπες Προκηρύξεις και Συγγραφές Υποχρεώσεων για όλα τα είδη των διαγωνισμών του καινούργιου νόμου, για να παράσχουν την αναγκαία βοήθεια στις υπηρεσίες και στα νομικά πρόσωπα που πρόκειται να τον εφαρμόσουν. Ακόμα έχουν τεθεί σε ισχύ μια σειρά αναγκαίων υπουργικών αποφάσεων οι οποίες παρατίθενται στο τέλος της εισήγησης. Με πρόσφατη απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (υπ αριθ. Δ17γ/06/168/ΦΝ 439.1/ ) εγκρίθηκαν νέα τεύχη Προκηρύξεων για τις διαδικασίες των άρθρων 7 και 9 του ν.3316/05 (τύπου Α και Γ δηλαδή), εκδόθηκε δε σχετικών η Ε29/2007 εγκύκλιος για την εφαρμογή τους (βλέπετε Παράρτημα υπό 8). Τέλος, έχουν δοθεί οδηγίες για την εφαρμογή του νέου νόμου, με αρκετές εγκυκλίους (δημοσιευμένες κι αυτές στην ιστοσελίδα). Τροποποιήσεις στο νομικό πλαίσιο του ν. 3316/05, έχουν επέλθει ήδη με το άρθρο 5 του ν. 3481/ (ΦΕΚ 162 Α ), και το άρθρο τέταρτο (παρ. 4) του ν. 3621/07. Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν συμπεριληφθεί στο κείμενο της Εισήγησης αυτής, ενώ στο τέλος παρατίθεται Παράρτημα με τις διατάξεις των νόμων αυτών που αφορούν τις μελέτες και τις ερμηνευτικές Εγκυκλίους 20/2006 και 30/2007, κατά το μέρος που αφορούν τις μελέτες. Το χρονικό διάστημα μεσολάβησε από την θέση σε ισχύ του ν. 3316/05, αλλά και αυτό που θα ακολουθήσει δεν είναι μεγάλο. Οι φορείς που εφαρμόζουν το νόμο απαιτείται 1 Στο άρθρο 3 παρ. 4 του νόμου αυτού προβλέπεται η έκδοση υπουργικής απόφασης που θα επιφέρει τροποποιήσεις στο ν. 3316/06, όσον αφορά τις μελέτες της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ. Η διάταξη αυτή αναφέρει τα εξής: 4. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α / ), προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., μπορεί να εισάγονται οι αναγκαίες παρεκκλίσεις και προσαρμογές των διατάξεων του νόμου αυτού στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.», οι οποίες αφορούν τις μελέτες κτηματογράφησης του νόμου 2308/1995. Οι ως άνω παρεκκλίσεις μπορεί να αφορούν ιδίως α) την συμμετοχή στους διαγωνισμούς συμπραττόντων σχημάτων, στα οποία μετέχουν και δικηγόροι, καθώς και β) την εν γένει προσαρμογή της διαδικασίας ανάθεσης και εκτέλεσης των μελετών αυτών στις ειδικές συνθήκες των μελετών κτηματογράφησης, όπως ιδίως στον τρόπο χρηματοδότησης της εκπόνησης των μελετών κτηματογράφησης, στη σύναψη και υπογραφή των μελετών κτηματογράφησης, στις προεκτιμώμενες αμοιβές μελετών -οικονομικές προσφορές, στις συμβατικές αμοιβές και στον τρόπο καταβολής τους, στη συνολική προθεσμία για την περαίωση της μελέτης, στον καθορισμό των σταδίων της μελέτης, στις ποινικές ρήτρες, στη διάλυση της σύμβασης και στην αποζημίωση». ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ήδη εκδοθηκε η προβλεπόμενη υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β 447/ ) που παρατίθεται στο τέλος της Εισήγησης ως Παράρτημα. 4

9 να καταβάλλουν προσπάθειες για να τον καταλάβουν και να μάθουν το χειρισμό του. Το νέο νομικό πλαίσιο είναι σχεδόν πλήρες και λειτουργεί ικανοποιητικά, αφού οι μικροελλείψεις του κανονιστικού πλαισίου δεν εμποδίζουν τη λειτουργία του. Ο νέος νόμος είναι οπωσδήποτε διαφορετικός από τον παλιό, γιατί, τουλάχιστον στα θέματα της ανάθεσης, αλλάζει καθοριστικά τη φιλοσοφία του σε δύο - τρία πολύ βασικά σημεία, που συμπαρασύρουν και όλες τις υπόλοιπες διατάξεις του. Ελπίζω, η εισήγηση αυτή να είναι χρήσιμο βοήθημα κατανόησης του νέου νόμου και των διαδικασιών εφαρμογής του. 5

10 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Το κείμενο της Εισαγωγής ταυτίζεται σε μεγάλο μέρος με την Αιτιολογική Έκθεση του ν. 3316/05, παρουσιάζει δε τις αιτίες που προκάλεσαν την εισαγωγή του νόμου, καθώς και τους στόχους που προσπαθεί να πετύχει. Είναι νομίζω ο καλύτερος τρόπος για να προσεγγίσει κανείς το ζήτημα των μελετών και των προσπαθειών που έγιναν τα τελευταία χρόνια για την επίλυση των προβλημάτων που σχετίζονται με την ασυμβατότητα του προηγούμενου νομικού πλαισίου με το κοινοτικό δίκαιο. Είναι γνωστό ότι η τελική μορφή ενός έργου προσεγγίζεται, από την αρχική του σύλληψη μέχρι και την τελική του περιγραφή, σε διαδοχικά βήματα τα στάδια - που είναι γνωστά ως προκαταρκτική ή αναγνωριστική μελέτη, προμελέτη και οριστική μελέτη. Για τις μελέτες που αναθέτουν οι δημόσιοι φορείς ίσχυσαν μέχρι της εισαγωγής του ν. 3316/05 το νομικό πλαίσιο του ν. 716/77 και των προεδρικών διαταγμάτων, που εκδόθηκαν σε εκτέλεσή του (π.δ. 194/79, 412/78, 799/78, 840/78, 862/78, 917/78, 923/78, 541/78, 33/78 και 798/78). Με το πλαίσιο αυτό αφενός οργανώνονταν τα μητρώα μελετητών και γραφείων μελετών, που πιστοποιούν την τεχνική ικανότητα των μελετητών και των εταιρειών μελετών να αναλαμβάνουν και να εκπονούν μελέτες του δημόσιου τομέα και αφετέρου ρυθμίζονταν οι διαδικασίες ανάθεσης και εκπόνησης των μελετών. Η αμοιβή των μελετητών συνδέθηκε εξ αρχής με π.δ. 696/74 (γνωστό ως «κώδικα αμοιβών μηχανικών»,) και συναρτώνταν με το κόστος του μελετώμενου έργου, όπως το υπολόγιζε ο ίδιος ο μελετητής. Με το ν. 716/77 θεσπίσθηκαν δύο κυρίως διαδικασίες ανάθεσης εκ των οποίων η πρώτη περιγράφεται στην παράγραφο 5 και η δεύτερη στην παράγραφο 7 του άρθρου 11 του νόμου. Η πρώτη, με την οποία το έργο μελετούνταν κατ αρχήν σε επίπεδο προκαταρκτικής μελέτης και στη συνέχεια ανατίθενται τα επόμενα στάδια επί τη βάσει της προκριθείσας λύσης, αποτελεί τον κανόνα και η δεύτερη, με την οποία όλα τα στάδια ανατίθενται εξ αρχής στον ίδιο μελετητή αποτελούσε την εξαίρεση. Η εξαιρετική διαδικασία, που χρησιμοποιούσε δύο κριτήρια ανάθεσης (την εμπειρία σε παρόμοιες μελέτες και τον φόρτο εργασίας του υποψηφίου από ανατεθειμένες μελέτες) επικράτησε στο τέλος γιατί είναι απλή και σύντομη, ενώ η άλλη, η οποία ενδείκνυται περισσότερο για την παραγωγή καλύτερων ποιοτικά μελετών τέθηκε σε αχρησία. Κατά το ν. 716/77 η αμοιβή του μελετητή για το σύνολο της μελέτης προσιορίζονταν τελικά στο στάδιο της οριστικής μελέτης, επί τη βάσει του τελικού προϋπολογισμού όπως προέκυπτε κατά το στάδιο αυτό. 2. Το κοινοτικό δίκαιο για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών Η εφαρμογή του ν. 716/77 δεν συνάντησε ιδιαίτερα προβλήματα μέχρι το έτος 1992, οπότε τέθηκε σε ισχύ η κοινοτική οδηγία 92/50/ΕΟΚ για τις δημόσιες συμβάσεις 6

11 υπηρεσιών (οι μελέτες εμπίπτουν, όπως είναι γνωστό, την ευρύτερη έννοια των υπηρεσιών κατά την κοινοτική οδηγία). Με εγκύκλιο του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ η οδηγία εφαρμόστηκε ευθύς εξ αρχής, παράλληλα με το νομικό πλαίσιο του ν. 716/77, παρότι η τυπική της ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο έγινε το έτος 1998 (με το π.δ. 346/98), ήταν όμως φανερό ότι το νομικό πλαίσιο που έθετε η οδηγία δεν ήταν συμβατό με το πλαίσιο του ν. 716/1977, κυρίως για δύο λόγους: Αφενός τα κριτήρια ανάθεσης του ν. 716/77 δεν μπορούσαν να θεωρηθούν συμβατά με τα κριτήρια ανάθεσης της οδηγίας και αφετέρου η σύνδεση της αμοιβής του μελετητή με το κόστος του μελετώμενου έργου καθιστούσε αδύνατο τον εξ αρχής προσδιορισμό της συμβατικής δαπάνης της μελέτης, πράγμα που η κοινοτική έννομη τάξη δεν μπορεί να ανεχθεί, αφού απαιτεί να είναι γνωστή η δαπάνη μιας σύμβασης ήδη κατά την ανάθεση. Ειδικότερα, κατά την κοινοτική οδηγία, η προϋπολογιζόμενη δαπάνη μιας σύμβασης πρέπει να είναι γνωστή ήδη κατά την ανάθεσή της και να μην παραμένει σε εκκρεμότητα, εξαρτώμενη από παράγοντες άγνωστους κατά το χρόνο της ανάθεσης, όπως είναι ο προϋπολογισμός του μέλλοντος να κατασκευαστεί έργου. Αν συμβαίνει αυτό δημιουργούνται δύο ειδών προβλήματα: αφενός οι σχετικές δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από την Κοινότητα και αφετέρου δεν μπορεί το ποσοστό της σύμβασης να αυξάνεται πέραν του 50% του ποσού της αρχικής σύμβασης. Μάλιστα η υπέρβαση του αρχικού ποσού της σύμβασης (της προεκτιμώμενης αμοιβής δηλαδή), με την υπογραφή συμπληρωματικών συμβάσεων, επιτρέπεται μόνο αν παρουσιαστούν περιστάσεις που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν κατά την υπογραφή της αρχικής σύμβασης. Είναι λοιπόν απολύτως κατανοητό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιτρέπει σε καμιά περίπτωση να αυξάνεται απεριόριστα η προεκτιμώμενη αμοιβή μιας μελέτης, με τον υπολογισμό παραγόντων άγνωστων κατά την υπογραφή της σύμβασης, όπως το προσδιοριζόμενο κατά τη φάση της οριστικής μελέτης κόστος του έργου. Επιπλέον, κατά το κοινοτικό δίκαιο, δύο κριτήρια μπορούν να χρησιμοποιούνται από τα κράτη μέλη προκειμένου να ανατεθούν συμβάσεις υπηρεσιών: το πρώτο είναι η χαμηλότερη τιμή (η ανάθεση στο μειοδότη δηλαδή) και το δεύτερο η πλέον συμφέρουσα προσφορά, που προκύπτει με συνδυασμό και βαθμολόγηση διαφόρων κριτηρίων που αναφέρει ενδεικτικά ή οδηγία, όπως η προσφερόμενη τιμή, η τεχνική αξία του προϊόντος (δηλαδή της μελέτης), το κόστος συντήρησης, η προθεσμία παράδοσης κ.λ.π. Δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να χρησιμοποιηθούν κριτήρια που πιστοποιούν την καταλληλότητα των υποψηφίων (όπως η εμπειρία), γιατί τα κριτήρια αυτά χρησιμοποιούνται ήδη στην πρώτη φάση του διαγωνισμού, όταν κρίνονται οι κατάλληλοι υποψήφιοι για την συμμετοχή στη φάση της ανάθεσης. Υπό τις απαιτήσεις της οδηγίας και 7

12 τα δυο κριτήρια του ν. 716/77 (εμπειρία και φόρτος εργασίας), θεωρούνται κριτήρια επιλογής και όχι ανάθεσης και δεν μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται γιατί παραβιάζεται το κοινοτικό δίκαιο. Τέλος, κατά τη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τα κριτήρια ανάθεσης που τίθενται σε μια προκήρυξη δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών πρέπει να είναι σαφή, μετρήσιμα και αντικειμενικά, να μην επιδέχονται δηλαδή πολλαπλές, υποκειμενικές ερμηνείες και να μπορούν να βαθμολογηθούν, χωρίς στη βαθμολόγηση να υπεισέρχονται υποκειμενικές ερμηνείες και υπόνοιες μεροληψίας υπέρ κάποιου εκ των διαγωνιζομένων. 3. Το νομοθετικό πλαίσιο του ν. 3164/03 Πριν την εφαρμογή του ν. 3316/05, θεσπίσθηκε ο ν. 3164/03 για τα «Μητρώα των Μελετητών, ανάθεση και εκπόνηση μελετών και συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» με έναρξη ισχύος την , που δεν εφαρμόστηκε ποτέ γιατί πριν την έκδοση των αναγκαίων για την εφαρμογή του κανονιστικών πράξεων (προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων) άλλαξε η Κυβέρνηση (Μάρτιος 2004) η οποία και προτίμησε για νομικούς και πρακτικούς λόγους να εκπονήσει, στη βάση των ιδεών του ν. 3164/03 ένα καινούργιο νόμο που θα έχει άμεση εφαρμογή και θα λύσει αποτελεσματικά το πράβλημα της καθυστέρησης στην εναρμόνιση του εθνικού νομικού πλαισίου στην Κοινοτική πραγματικότητα. 4.Κατευθύνσεις του ν. 3316/05. Η εκπόνηση του ν. 3316/05 υπακούει στις εξής βασικές αναγκαιότητες: Εξασφαλίζει την αναβάθμιση της ποιότητας των μελετών, είναι αποτελεσματικός, αντικειμενικός αλλά και συμβατός με το κοινοτικό δίκαιο, με προσδιορισμένη (και μη τροποποιήσιμη εκ των υστέρων) την αμοιβή του αναδόχου κατά την υπογραφή της σύμβασης, με θέσπιση κριτηρίων ανάθεσης συμβατών προς το κοινοτικό δίκαιο και επιπλέον ικανών να αναδείξουν τον ανάδοχο με τον πλέον αδιάβλητο τρόπο. Η ανάθεση της μελέτης στον προσφέροντα τη χαμηλότερη τιμή απορρίφθηκε εξ αρχής γιατί θα προκαλούσε πόλεμο επί των τιμών χωρίς έλεος, με επικράτηση των κακών μελετητών εις βάρος των ποιοτικών και θα είχε καταστρεπτικές συνέπειες στην ποιότητα των μελετών. Αναγκαστική επιλογή συνεπώς είναι η ανάθεση στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Τα κριτήρια ανάθεσης αποσκοπούν κυρίως στην εξασφάλιση του ποιοτικού αποτελέσματος (της μελέτης δηλαδή), η ποιότητα όμως δεν είναι εύκολο να προεξοφληθεί, διότι όταν συνάπτεται η σύμβαση δεν υφίσταται κανένα στοιχείο σχετικό με την ποιότητα καθεαυτής της μελέτης. Έτσι τα κριτήρια πρέπει να αποβλέπουν στην εκπόνηση της μελέτης με όρους που θα εγγυώνται την ποιότητά της. Επιπλέον των κριτηρίων που αναφέρονται στην ποιότητα της μελέτης ή της υπηρεσίας, ως κριτήριο 8

13 χρησιμοποιείται και η οικονομική προσφορά των υποψηφίων, με μικρότερο συντελεστή βαρύτητας από τα κριτήρια που αναφέρονται στην τεχνική ποιότητα της μελέτης, διότι αφενός δεν νοείται ανταγωνισμός χωρίς το οικονομικό στοιχείο (είναι γνωστό ότι μεταξύ των θεμελιωδών αρχών της οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών περιλαμβάνεται και η αρχή του ελεύθερου και πραγματικού ανταγωνισμού) και αφετέρου είναι η μοναδική μέθοδος για να προσδιορισθεί η συμβατική αμοιβή κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης, με δέσμευση τόσο του κυρίου του έργου όσο και του αναδόχου ως προς το ύψος της και ο προσδιορισμός αυτός της αμοιβής επιτρέπει την ένταξη των μελετών σε προγράμματα χρηματοδότησης της Ε.Ε.. Παράλληλα με τις παραπάνω προτεραιότητες, καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε ο νόμος να διαθέτει την υψηλότερη δυνατή ποιότητα, περιλαμβάνοντας τις κατάλληλες ουσιαστικές ρυθμίσεις και με διατυπώσεις εύληπτες, κατανοητές και λειτουργικές, για να αποτελέσει ένα πραγματικά χρήσιμο και αποτελεσματικό εργαλείο στη διάθεση όσων θα ανέλαβαν την εφαρμογή του (νομικών, μελετητών, υπαλλήλων υπηρεσιών, κλπ). Είναι προφανές ότι η ποιότητα της νομοθεσίας δεν εξυπηρετείται από την πολυδιάσπασή της, τις πολλαπλές εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις, την παραπομπή σε νομοθετικά κείμενα εκτός του νόμου και τις δεκάδες εξουσιοδοτήσεις διοικητικών οργάνων για έκδοση πολυαρίθμων διοικητικών εκτελεστικών πράξεων. Ιδιαίτερη μέριμνα λήφθηκε για την αποτελεσματική ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας στο εθνικό δίκαιο και την αποφυγή εισαγωγής ενός δυαδικού συστήματος εθνικού και κοινοτικού δικαίου. 5. Κύρια χαρακτηριστικά του ν. 3316/05. Α. Πλήρης προσαρμογή του ελληνικού στο κοινοτικό νομικό πλαίσιο. Προς το σκοπό αυτό λήφθηκε μέριμνα ώστε να συμμορφώνονται οι επιλεγείσες διαδικασίες ανάθεσης στις διαδικασίες του κοινοτικού δικαίου, πάντα μέσα στα πλαίσια που το δίκαιο θέτει. Επιπλέον λήφθηκαν υπόψη οι νέες κοινές οδηγίες 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ, οι οποίες, είχαν προθεσμία ενσωμάτωσης στα δίκαια των κρατών μελών μέχρι τις και υιοθετήθηκαν θεσμοί χρήσιμοι και άμεσα εφαρμόσιμοι, όπως οι συμφωνίες - πλαίσιο. Οι απαραίτητες για την εφαρμογή του παρόντος διατάξεις της οδηγίας ενσωματώθηκαν πραγματικά και προσαρμόσθηκαν στα ελληνικά δεδομένα, έτσι ώστε να καθίστανται απολύτως κατανοητές. Β. Υποχρεωτική προετοιμασία του κυρίου του έργου για την ανάθεση των συμβάσεων, καθώς θεσπίζεται η υποχρέωσή του για σύνταξη και έγκριση φακέλου του έργου και υπολογισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής με τρόπο αναλυτικό και επαληθεύσιμο, αφού το φυσικό αντικείμενο του έργου θα αναλύεται σε μονάδες, οι οποίες τιμολογούνται με τις τιμές που προκύπτουν από τον (επίσης θεσπιζόμενο) κανονισμό ενιαίων τιμών 9

14 αμοιβών. Ο (κατά το δυνατόν) ακριβής προσδιορισμός της προεκτιμώμενης αμοιβής μειώνει κατά το μεγαλύτερο μέρος του τον κίνδυνο που αναλαμβάνουν οι συμμετέχοντες στη διαδικασία ανάθεσης υποψήφιοι, διότι συνθέτουν την προσφορά τους με βάση τις ποσότητες μονάδων φυσικού αντικειμένου που προϋπολογίζει η αναθέτουσα αρχή. Γ. Καθοδήγηση των αναθετουσών αρχών ως προς την ενδεικνυόμενη διαδικασία ανάθεσης, ανάλογη προς την ιδιαιτερότητα της κάθε μελέτης, με τη θέσπιση υποχρεωτικών εναλλακτικών δυνατοτήτων και κανόνων. Η καθοδήγηση αυτή προβλέπεται να οδηγήσει σε ανώτερες ποιοτικά μελέτες, διότι υποχρεώνει τις υπηρεσίες, να αναθέτουν (επ αμοιβή βεβαίως) την προκαταρκτική μελέτη, ή τα αντίστοιχα αρχικά στάδια των μελετών, σε 3-5 αναδόχους, οι οποίοι με τις μελέτες τους δίνουν την ευχέρεια στην αναθέτουσα αρχή να εκτιμήσει ορθότερα τις διαθέσιμες τεχνικές λύσεις και να επιλέξει την καλύτερη και οικονομικότερη. Δ. Θέσπιση κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνων προς την κοινοτική νομοθεσία και κριτηρίων ανάθεσης σαφών, επαρκών και αξιολογήσιμων. Ως μέθοδος (κριτήριο) ανάθεσης επιλέγεται η ανάθεση στην πλέον συμφέρουσα προσφορά, με την αξιολόγηση κριτηρίων που έχουν σχέση με την ποιότητα της μελέτης και την οικονομική προσφορά των υποψηφίων, η οποία έχει μικρότερη βαρύτητα, έναντι των κριτηρίων που σχετίζονται με την ποιότητα της μελέτης. Η ανάθεση στο πρώτο στάδιο (της προκαταρκτικής μελέτης) δεν περιλαμβάνει οικονομική προσφορά, επειδή στη φάση αυτή οι υποψήφιοι δεν μπορούν να κοστολογήσουν την μελέτης τους, ενόψει της ασάφειας που υπάρχει σχετικά με την τεχνική λύση που θα επιλεγεί. Η οικονομική προσφορά, η οποία δεν αποτελεί πλέον ευθεία συνάρτηση του προϋπολογισμού για την κατασκευή του έργου, κατατίθεται μόνο στα επόμενα στάδια, στα οποία το τεχνικό αντικείμενο είναι επαρκώς προσδιορισμένο και οι υποψήφιοι μπορούν με ασφάλεια να δεσμευθούν ως προς το τίμημα με το οποίο θα εκπονήσουν τη μελέτη, ή θα παράσχουν την υπηρεσία. Ε. Απλοποίηση της συμμετοχής στη διαδικασία ανάθεσης εκ μέρους των υποψηφίων, αφού η προσωπική καταλληλότητα των υποψηφίων αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση περί εκπλήρωσης των προϋποθέσεων ποιοτικής επιλογής (πιστοποιητικά μη πτώχευσης, ποινικά μητρώα, ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα κ.ο.κ.). Αν τελικώς τους ανατεθεί η σύμβαση υποχρεώνονται να τα προσκομίσουν για τη σύναψή της. Με τον τρόπο αυτό απαλλάσσονται οι ίδιοι, οι υπηρεσίες που διεξάγουν τους διαγωνισμούς, αλλά και η υπηρεσία του μητρώου, από ένα αχρείαστο έργο. ΣΤ. Απλοποίηση της νομοθεσίας, με τη συμπερίληψη ολόκληρου του θεσμικού πλαισίου ανάθεσης των μελετών και συναφών υπηρεσιών σε ένα νομοθέτημα, το οποίο 10

15 δεν χρειάζεται οτιδήποτε άλλο για την εφαρμογή του, αφού είναι αύταρκες. Οι παραπομπές σε άλλα νομοθετήματα περιορίζονται στο ελάχιστο. Ελάχιστες υπουργικές αποφάσεις προβλέπονται που εκδόθηκαν ήδη ταχύτατα, προβλέπεται δε μόνο ένα π.δ. για την οργάνωση των μητρώων, και μέχρι την έκδοσή του μπορεί να εφαρμόζεται πολύ αποτελεσματικά το ισχύον σήμερα δίκαιο. Ζ. Επεξεργασία των διατάξεων για την εκπόνηση των μελετών, οι οποίες είναι λεπτομερείς και άμεσα εφαρμόσιμες (δεν απαιτούν δηλαδή την έκδοση προεδρικού διατάγματος για την εκτέλεσή τους) και με τις οποίες εξισορροπούνται κατά το δυνατόν τα αντιτιθέμενα συμφέροντα εργοδότη και αναδόχου, με συμπλήρωση των διατάξεων του προϊσχύσαντος δικαίου, ό,που διαπιστώθηκαν κενά στα χρόνια εφαρμογής του, με αφομοίωση των διδαγμάτων της νομολογίας και των γνωμοδοτήσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με διευκρίνιση των εκατέρωθεν υποχρεώσεων και δικαιωμάτων και ενσωμάτωση διατάξεων για την διοικητική και δικαστική επίλυση των διαφορών, ούτως ώστε το δίκαιο των μελετών να αυτονομηθεί από το δίκαιο των έργων (οι διατάξεις τόσο του ν. 716/77 όσο και του ν. 3164/03 παρέπεμπαν απλώς στο αντίστοιχο δίκαιο των έργων). Ενδεικτικά οι κυριότερες βελτιώσεις στο δίκαιο εκτέλεσης των συμβάσεων είναι οι ακόλουθες: α) ρυθμίζεται διεξοδικά το ζήτημα του χρόνου εκπόνησης της μελέτης, με διάκριση του χρονικού διαστήματος που αναλώνεται σε ενέργειες της υπηρεσίας (εγκρίσεις κ.λ.π.) και του καθαρού χρόνου εκτέλεσης που αποτελεί τη συμβατική δέσμευση του αναδόχου και λαμβάνεται υπόψη για την παραβίαση των προθεσμιών της μελέτης και τις κυρώσεις που συνεπάγεται. β) ρυθμίζεται η διαδικασία υπογραφής της σύμβασης (άρθρο 23), για πρώτη φορά, αφού ούτε στο ν. 716/77 ούτε στο ν. 3164/03 υφίστανται παρόμοιες διατάξεις. γ) τίθενται διατάξεις διεξοδικές σχετικά με τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του επιβλέποντα (άρθρο 25) και μάλιστα με επισήμανση των πειθαρχικών ευθυνών των οργάνων που εμπλέκονται στην εκπόνηση των μελετών. Οι διατάξεις αυτές είναι νέες δηλαδή δεν υπάρχουν στο ισχύον δίκαιο. Ο ν. 716/77 περιείχε εξουσιοδότηση για την έκδοση σχετικών με τα ζητήματα αυτά διατάξεων, που δεν εκτελέστηκε ποτέ (το π.δ. 194/79 παρέλειψε να ρυθμίσει το ζήτημα), ενώ και ο ν. 3164/03 αρκέστηκε σε εξουσιοδότηση. δ) ρυθμίζεται διεξοδικά η διαδικασία της πληρωμής γενικά του αναδόχου, όσο και των τμηματικών πληρωμών (άρθρο 32) ενώ η μέχρι τώρα ρύθμιση παρέπεμπε αφενός στις διατάξεις του π.δ. 696/74 για τις τμηματικές πληρωμές και αφετέρου στο δίκαιο των δημοσίων έργων για τις διαδικασίες υποβολής λογαριασμών και εξόφλησής τους. Επίσης 11

16 καταργείται η αναποτελεσματική, ασαφής και άδικη για τους αναδόχους των μελετών ρύθμιση της παρ. 7 του άρθρου 6 ν. 1418/84, κατά την οποία παρακρατούνταν για δύο χρόνια από την έγκριση της μελέτης ποσοστό της αμοιβής του μελετητή ως εγγύηση ότι δεν θα δυστροπήσει στην επανόρθωση ελλείψεων και σφαλμάτων της μελέτης. ε) ρυθμίζονται με αυστηρό τρόπο, ανάλογα με τα ισχύοντα πλέον στα δημόσια έργα, τόσο οι προϋποθέσεις έκπτωσης όσο και η διαδικασία έκπτωσης του αναδόχου. στ) αντικαθίσταται η διάταξη της παρ. 10 του άρθρου 4 του ν. 1418/84 περί τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης, με διαδικασία διαφανέστερη και αντικειμενικότερη, επειδή όσο κι αν είναι χρήσιμη η δυνατότητα τροποποίησης της μελέτης, πάντως έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον και πολλές φορές καταχρηστικά για την εξυπηρέτηση σκοπών άλλων και όχι για την παραγωγή ενός λειτουργικά και τεχνικά άρτιου έργου. ζ) ρυθμίζεται για πρώτη φορά η διαδικασία υπολογισμού και έγκρισης της αποζημίωσης του αναδόχου για λόγους που οφείλονται στην υπερημερία του εργοδότη (άρθρο 32), η) τίθενται για πρώτη φορά γενικές διατάξεις σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης των μελετών, εντός ορισμένης προθεσμίας (άρθρο 37 παρ. 1) και τέλος θ) ρυθμίζονται οι διαδικασίες διοικητικής επίλυσης των διαφορών εκ της συμβάσεως, με ενσωμάτωση της σχετικής νομολογίας των δικαστηρίων και αποσαφήνιση των διαδικασιών (άρθρο 41). 12

17 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (ΑΡΘΡΑ 1-3 ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. Ποιες συμβάσεις ρυθμίζονται από το νόμο αυτό. Οι συμβάσεις για την εκπόνηση μελετών ρυθμίζονταν παλαιότερα, όπως προαναφέρθηκε στην Εισαγωγή, από το ν. 716/77 και μια σειρά Π.Διαταγμάτων, τα οποία είχαν εκδοθεί προς εκτέλεσή του. Η δομή του νόμου εκείνου είχε διαμορφωθεί κατά τρόπο όμοιο σχετικά με το ν.δ. 1266/77, που ίσχυε τότε για το δίκαιο των δημοσίων έργων. Οι συμβάσεις για την παροχή συναφών προς την εκτέλεση έργων και μελετών υπηρεσιών ρυθμίζονταν με ελλιπή τρόπο από την παράγραφο 5 του άρθρου 6 του ν. 1418/84 2. Ο νέος νόμος αντικαθιστά τόσο το ν. 716/77 και τα Προεδρικά του Διατάγματα (προσοχή: μέχρι να εκδοθεί το Π.Δ. για το Μητρώο Μελετητών και Γραφείων Μελετών του άρθρου 39 παρ. 7, τα σχετικά θέματα ρυθμίζονται με το παλιότερο καθεστώς, ώστε να μην υπάρξει κενό νόμου βλέπετε άρθρο 45 παρ. 4 και 5 του ν. 3316/05), όσο και τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 5 του ν. 1418/84 για την πρόσληψη και τις συμβάσεις τεχνικών συμβούλων. Β. Η έννοια της «μελέτης» και της «σύμβασης παροχής συναφών υπηρεσιών». Παρά την προσπάθεια να οριοθετηθεί με θεωρητικό τρόπο η έννοια της μελέτης στο άρθρο 1 παρ. 2 α αυτό δεν είναι απολύτως δυνατό. Η οριοθέτηση της έννοιας της μελέτης δεν είναι καθόλου εύκολη, δεδομένου ότι η έννοια της ΜΕΛΕΤΗΣ είναι πολύ γενική και στην έννοια της περιλαμβάνονται μελέτες ιατρικές, νομικές κ.ά. Έτσι ο νόμος καταφεύγει (στο άρθρο 2) στον συγκεκριμένο καθορισμό των μελετών που υπάγονται στο 2 Η παρ. εκείνη, η οποία καταργήθηκε ρητά με τη διάταξη της παρ. 2β του άρθρου 46 του ν. 3316/05, όριζε συγκεκριμένα ότι 'Όταν πρόκειται για σημαντικά ή τεχνικά πολύπλοκα ή εξειδικευμένης τεχνολογίας έργα στο σύνολο ή τμήματά τους ή εάν υπάρχει γενικά αδυναμία για το σχεδιασμό, μελέτη, έλεγχο μελέτης, διοίκηση και επίβλεψη του έργου από την τεχνική υπηρεσία του φορέα εκτέλεσης του έργου, επιτρέπεται η ανάθεση καθηκόντων τεχνικού συμβούλου σε ημεδαπό ή αλλοδαπό οίκο ή ιδιώτη τεχνικό, για το σχεδιασμό ή τη μελέτη ή τον έλεγχο μελέτης ή την επίβλεψη, ολικά ή μερικά, συγκεκριμένου έργου ή τμήματος ή ομάδας ομοειδών έργων. Η ανάθεση γίνεται με σύμβαση που προσδιορίζει και τη σχετική αμοιβή χωρίς δέσμευση από τις διατάξεις για τις αμοιβές μηχανικών ή άλλες σχετικές γενικές ή ειδικές διατάξεις. Ο τεχνικός που αναλαμβάνει καθήκοντα σύμφωνα με την παράγραφο αυτή και τα πρόσωπα που χρησιμοποιεί για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του σύμφωνα με τη σύμβαση υπέχουν τις ευθύνες δημόσιου υπαλλήλου. Η διάταξη του άρθρου 14 σχετικά με τη συνομολόγηση διαιτησίας εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις αλλοδαπού συμβούλου 13

18 νόμο αυτό. Μελέτες οι οποίες δεν μπορούν να υπαχθούν σε κάποια από τις κατηγορίες μελετών του άρθρου 2 δεν αποτελούν αντικείμενο του νόμου αυτού. Οι κατηγορίες των μελετών του άρθρου 2 ελάχιστες αλλαγές επιφέρουν ως προς το αντικείμενο των μελετών (οι αλλαγές επισημαίνονται με bold στο κείμενο του νόμου που ακολουθεί). Κατά τούτο, ως προς την έννοια της μελέτης δεν επέρχονται διαφοροποιήσεις σε σχέση με το προϊσχύον δίκαιο. Ό, τι θεωρούνταν μελέτη μέχρι τώρα εξακολουθεί να θεωρείται και διέπεται από το νέο νόμο. Το ζήτημα της οριοθέτησης των μελετών που ρυθμίζονταν από το ν. 716/77, σε σχέση με άλλες μελέτες οι οποίες έμεναν εκτός του πεδίου εφαρμογής του, απασχόλησε τη νομολογία, η οποία κατέληξε στα εξής συμπεράσματα: Οι μελέτες που δεν αφορούν τεχνικά έργα, όπως π.χ. περί οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας ΝΠΔΔ δεν διέπονται από το ν.716/77, αλλά από το ν. 1797/88 (Πράξη Ι Τμ. ΕλΣυν. 667/91). Η μελέτη ανάπτυξης εκσυγχρονισμού και νέων δραστηριοτήτων του Ταχ.Ταμ/ρίου δεν διέπεται από το ν. 716/77 γιατί δεν συνδέεται με την εκτέλεση τεχνικού έργου (Γνωμ. ΝΣΚ 397/92). Περαιτέρω ως τεχνικό έργο νοείται το οπωσδήποτε συνδεόμενο με το έδαφος (βλ. Ν. 1418/84, άρθρο 1 παρ. 3). Άρα η μελέτη συστημάτων πληροφορικής δεν υπάγεται στο ν. 716/77 (Γνωμ ΝΣΚ 393/96). Η αεροφωτογράφιση και παραγωγή ορθοφωτογραφιών για τη δημιουργία συστήματος αναγνώρισης αγροτεμαχίων, δεν είναι μελέτη υπό την έννοια του ν. 716/77, γιατί οι μελέτες τοπογραφίας (περ. 16 του π.δ. 541/78) περιλαμβάνουν τη λήψη αεροφωτογραφιών μεν αλλά προς το σκοπό σύνταξης οριζοντιογραφικών και υψομετρικών διαγραμμάτων (βλ. άρθρο 118 π.δ. 696/74), σκοπός που ελλείπει στην προκείμενη περίπτωση (Γνωμ ΝΣΚ 406/95). Σχετικά με τη ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Προαναφέρθηκε ήδη ότι νοούνται ως συμβάσεις υπηρεσιών οι συμβάσεις που μέχρι σήμερα ήταν γνωστές ως υπηρεσίες τεχνικών συμβούλων, κατά το άρθρο 6 παρ. 5 του ν. 1418/84. Οι συμβάσεις ρυθμίζονται παράλληλα στο νόμο αυτό, που σε πολλά του σημεία αναφέρεται είτε σε μελέτες είτε σε υπηρεσίες. Π.χ. στην διαδικασία της ανάθεσης ισχύει η διαδικασία του ΑΡΘΡΟΥ 9, ενώ σε σχέση με τις ιδιαιτερότητες των πτυχίων (δεν υπάρχουν πτυχία για παρέχοντες υπηρεσίες, και στις σχετικές διαδικασίες ανάθεσης των συμβάσεων λαμβάνουν μέρος μελετητές με κάποιες συνεργασίες) τα θέματα αντιμετωπίζονται ειδικά στις διατάξεις των παρ. 2-4 του άρθρου 14. Σε σχέση με τις διαδικασίες δημοσιοποίησης της σύμβασης, ελέγχου της καταλληλότητας κ.λ.π. οι διαδικασίες είναι ίδιες με αυτές των μελετών (βλέπετε άρθρα 12, 13, 15, 16, 17). Κατά την εκτέλεση των μελετών τα θέματα αντιμετωπίζονται είτε όμοια (ό,που ο νόμος δεν κάνει διάκριση μεταξύ των συμβάσεων μελετών-παροχής συναφών υπηρεσιών), είτε ανάλογα, όταν οι περί μελετών διατάξεις δεν μπορούν να τύχουν αυτούσιας εφαρμογής, όπως λ.χ. στο άρθρο 27 παρ. 4, 30 παρ. 3, 34 παρ. 6,

19 Γ. Η έννοια της «αναθέτουσας αρχής» και των αποφαινομένων οργάνων αυτής. Στο ν. 3316/2005 δεν υπάγονται προφανώς όλες οι συμβάσεις μελετών και υπηρεσιών μηχανικού, αλλά μόνο οι ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, δηλαδή οι συμβάσεις από επαχθή αιτία (όχι χαριστική, όχι δηλαδή όταν η μελέτη παρέχεται χωρίς αντάλλαγμα, ως δωρεά) που ανατίθενται από τις αναθέτουσες αρχές, που είναι η κοινοτική ορολογία για τον εργοδότη 3. Η έννοια της αναθέτουσας αρχής ορίζεται στην παρ. 9 του άρθρου 1. Αναθέτουσες αρχές είναι όλα τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (λ.χ. το δημόσιο, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού, τα νοσοκομεία, τα πανεπιστήμια) και όσα από τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (κατά κύριο λόγο με μορφή ανώνυμης εταιρείας) ελέγχονται με κάποιο τρόπο από το κράτος ή άλλους φορείς δημοσίου δικαίου. Οι οργανισμοί αυτοί ονομάζονται στο κοινοτικό δίκαιο Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου. Από την εφαρμογή του νέου νόμου εξαιρούνται, κατά το άρθρο 46 παρ. 1, μόνο η ΔΕΗ Α.Ε. και η ΔΕΠΑ Α.Ε. Πλούσια νομολογία του ΔΕΚ (Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) σχετικά με την έννοια του Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου παρατίθεται κάτω από το άρθρο 1. Τυχόν υπάρχουσες ειδικές διατάξεις, με τις οποίες κάποιοι φορείς είχαν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του ν. 716/77 και εφάρμοζαν στις μελέτες τους κανονισμούς, καταργήθηκαν με το άρθρο 46. Η έννοια της αναθέτουσας αρχής δεν πρέπει να συγχέεται με την έννοια της υπηρεσίας του διεξάγει το διαγωνισμό. Στις εγκεκριμένες και πρότυπες προκηρύξεις ζητείται (άρθρο 1) να οριστούν συγκεκριμένα τόσο η αναθέτουσα αρχή όσο και η υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό. Ζητείται επίσης να οριστούν τα αποφαινόμενα όργανα της αναθέτουσας αρχής, δηλαδή η Προϊσταμένη Αρχή, η Διευθύνουσα Υπηρεσία και το Τεχνικό Συμβούλιο. Η ύπαρξη νόμιμα συνεστημένων αποφαινομένων οργάνων είναι απαραίτητη για την εφαρμογή του νόμου αυτού. Στο άρθρο 45 παρ Σχετικά ορίζει η παρ. 1 του άρθρου 1 που αναφέρει ότι «Δημόσια σύμβαση» είναι η έγγραφη σύμβαση εξ επαχθούς αιτίας, η οποία συνάπτεται μεταξύ αναθέτουσας Αρχής της παραγράφου 9 και αναδόχου της παραγράφου 19 και έχει ως αντικείμενο την εκπόνηση μελέτης ή την παροχή λοιπών υπηρεσιών μηχανικού, όπως αυτή ορίζεται στις κείμενες διατάξεις, καθώς και την παροχή υπηρεσιών άλλων ελευθέριων επαγγελμάτων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2. 4 Το άρθρο 45 παρ. 2 αναφέρει τα εξής: «2. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες που προβλέπονται από το νόμο αυτό ασκούνται από τα αρμόδια όργανα της αναθέτουσας Αρχής και του εργοδότη, σύμφωνα με τις οργανωτικές διατάξεις 15

20 ρυθμίζεται ο τρόπος με τον οποίο τα αποφαινόμενα όργανα κάθε αναθέτουσας αρχής θα προσδιοριστούν [εφόσον δεν υφίστανται σύμφωνα με τις οργανωτικές διατάξεις κάθε φορέα, ή κατ άλλο τρόπο (λ.χ. με προεδρικό διάταγμα) καθορίζονται με κοινή υπουργική απόφαση (του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και του καθ ύλην αρμόδιου-εποπτεύοντος Υπουργού)]. Ήδη με σειρά ΚΥΑ έχουν καθορισθεί αποφαινόμενα όργανα για πολλές αναθέτουσες αρχές. Ενδεικτικά: -- Αριθμ. Δ17γ/07/45/ΦΝ 439.4/ (ΦΕΚ Α 447) Αποφαινόμενα όργανα ΥΠΕΧΩΔΕ και εποπτευομένων νομικών προσώπων. -- Αριθμ. 8224/13/07 (ΦΕΚ Β 642/ ) Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. -- Αριθμ /2630/0006Α (ΦΕΚ Β 1868/ ) Ορισμός οργάνων Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων. -- Αριθμ. ΕΥΔΕ Φ500/3066/197 (ΦΕΚ Β 131/ ) Όργανα Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Εργων/Αθλητικών Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων (ΕΥΔΕ/ΑΟΕΕ) της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.). -- Αριθμ. ΤΥ-Δ/Φ550/ΟΙΚ.4220 (ΦΕΚ ) Όργανα Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) -πλην της ΕΥΔΕ/ΑΟΕΕ - και στα εποπτευόμενα από αυτή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου. -- Αριθ. Φ.476/2273/78892/ΣΤ3 (ΦΕΚ Β 1237/ ) Ορισμός οργάνων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ). -- Αριθμ (ΦΕΚ Β 1196/ ) Αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα των Ο.Τ.Α. Α βαθμού, Δημοτικών και Κοινοτικών Ιδρυμάτων, λοιπών Δημοτικών και Κοινοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Δημοτικών και Κοινοτικών Επιχειρήσεων των νόμων 1069/1980 και 890/1979 και Επιχειρήσεων και λοιπών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου των Ο.Τ.Α. Α βαθμού του π.δ/τος 410/ τους. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του καθ ύλην αρμόδιου Υπουργού, μπορεί να ορίζονται τα αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα των επιμέρους αναθετουσών Αρχών, για τις ανάγκες εφαρμογής του νόμου αυτού. Αποφαινόμενα όργανα που έχουν καθοριστεί με προγενέστερες διατάξεις διατηρούν τις αρμοδιότητές τους μέχρι την έκδοση νέας απόφασης. Μέχρι την έκδοση των νέων αποφάσεων ως αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα για τις συμβάσεις του νόμου αυτού όργανα, ορίζονται όργανα και υπηρεσίες των αναθετουσών Αρχών με απόφαση του οργάνου διοίκησης των αρχών αυτών. 3. Όπου οι κείμενες διατάξεις παραπέμπουν σε διατάξεις του ν. 716/1977 και στα προεδρικά διατάγματα και τις υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή του, η παραπομπή νοείται ότι γίνεται στις αντίστοιχες διατάξεις του νόμου αυτού και στο προεδρικό διάταγμα που θα εκδοθεί κατ' εξουσιοδότησή του.» 5 Προϊσταμένη Αρχή των Δήμων ορίστηκε το Δημοτικό Συμβούλιο ή η Δημαρχιακή Επιτροπή κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 410/1995 (ΔΚΚ), που ήδη αντικαταστάθηκε με το ν. 3463/2006. Στο νέο ΔΚΚ το άρθρο 93 αναφέρεται στις αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου και το άρθρο 103 στις αρμοδιότητες της Δημαρχιακής Επιτροπής. Γενικώς αρμοδιότητα έχει η Δημαρχιακή Επιτροπή για την διεξαγωγή δημοπρασιών, εκτός κι αν κρίνει το θέμα ιδιαιτέρως σοβαρό και το παραπέμψει στο Δημοτικό Συμβούλιο (παρ. 5 άρθρου 103) - Βλέπετε σχετικά και ΣτΕ 1403/2003. Επισημαίνεται πάντως η παρ. 4 του άρθρου 93 του ν. 3463/06 κατά την οποία το Δημοτικό Συμβούλιο έχει γενικά αποφασιστικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες σε θέματα που σχετίζονται με ρυθμιστικά σχέδια, ΓΠΣ, ΣΧΟΑΠ, κ.λ.π. 16

21 -- Αριθμ / (ΦΕΚ Β 1196) Όργανα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, ιδρυμάτων και επιχειρήσεών τους -- Αριθμ. ΔΥ8/Γ.Π/ΟΙΚ (ΦΕΚ Β ) Καθορισμός οργάνων Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εποπτευομένων Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. και κληροδοτημάτων του ν. 2039/1939. Σύμφωνα με την πάγια νομολογία του ΣτΕ, αποφαινόμενα όργανα για τη συγκεκριμένη σύμβαση είναι αυτά που ορίζονται (έστω κι εσφαλμένα, δηλαδή αντίθετα ή παρά το νόμο) με την Προκήρυξη. Ισχύει δηλαδή και στον ορισμό των αποφαινομένων οργάνων η πάγια αρχή κατά την οποία η Προκήρυξη ενός διαγωνισμού αποτελεί το «νόμο της δημοπρασίας» και υπερισχύει (αν δεν προσβληθεί εγκαίρως, δηλαδή πριν την υποβολή προσφοράς) ακόμα και του νόμου. Η Προϊσταμένη Αρχή (άρθρο 1 παρ. 12) έχει κύριο ρόλο στη διεξαγωγή της δημοπρασίας (αφού εγκρίνει όλες τις πράξεις) και περιορισμένο εποπτικό ρόλο στη διαδικασία της εκτέλεσης της σύμβασης, κατά την οποία α) αποφαίνεται στις διαφωνίες μεταξύ αναδόχου και Δ.Υ., εγκρίνει συγκεκριμένες πράξεις της Δ.Υ. (όπως τους Συγκριτικούς Πίνακες) και έχει κυριαρχικό ρόλο σε θέματα τροποποίησης της σύμβασης (παράταση προθεσμιών, υπογραφή συμπληρωματικών συμβάσεων). Η Διευθύνουσα Υπηρεσία (άρθρο 1 παρ. 13) δεν έχει ρόλο στην ανάθεση (το πρώτον εμφανίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης) και έχει τη διοίκηση - διαχείριση της σύμβασης υπό την εποπτεία της Π.Α. Από τη δύναμή της προέρχεται και ο επιβλέπων. Το Τεχνικό Συμβούλιο έχει αρμοδιότητα γνωμοδότησης προς την Προϊσταμένη Αρχή, τόσο στη φάση της προετοιμασίας της σύμβασης (στη διαδικασία του διαγωνισμού δεν έχει ρόλο αφού τις γνωμοδοτικές αρμοδιότητες επί των ενστάσεων των διαγωνιζομένων έχει η Επιτροπή Διαγωνισμού), όσο και στη φάση της εκτέλεσης της σύμβασης. Όταν απαιτείται γνωμοδότηση του Τ.Σ. πρέπει αυτή να ληφθεί επί ποινή ακυρότητας της απόφασης της Π.Α. που εκδίδεται χωρίς αυτήν (βλέπετε σχετικά πιο κάτω Οδηγό για τις ενέργειες διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης). 17

22 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: ΝΟΜΟΣ 3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 42 Α ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1 Έννοιες - Ορισμοί Για την εφαρμογή του νόμου αυτού, οι παρακάτω όροι έχουν τις αντίστοιχες έννοιες: 1. α) «Δημόσια σύμβαση» είναι η έγγραφη σύμβαση εξ επαχθούς αιτίας, η οποία συνάπτεται μεταξύ αναθέτουσας Αρχής της παραγράφου 9 και αναδόχου της παραγράφου 19 και έχει ως αντικείμενο την εκπόνηση μελέτης ή την παροχή λοιπών υπηρεσιών μηχανικού, όπως αυτή ορίζεται στις κείμενες διατάξεις, καθώς και την παροχή υπηρεσιών άλλων ελευθέριων επαγγελμάτων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2. Οι δημόσιες συμβάσεις του νόμου αυτού διακρίνονται σε συμβάσεις εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών. 2. α) «Μελέτη» είναι το αποτέλεσμα συστηματικής και αναλυτικής επιστημονικής και τεχνικής εργασίας και έρευνας σε συγκεκριμένο απλό ή σύνθετο γνωστικό αντικείμενο, που αποβλέπει ιδίως στην παραγωγή τεχνικού έργου ή στην επέμβαση σε τεχνικό έργο ή αφορά στο σχεδιασμό και την απεικόνιση τεχνικού έργου ή παραγωγικής διαδικασίας ή σε μεθόδους ανάπτυξης και σχεδιασμού του ευρύτερου χώρου. Η μελέτη έχει την έκταση και το βάθος που απαιτείται με τη σύμβαση, απεικονίζεται δε και παραδίδεται στην αναθέτουσα Αρχή με συγκεκριμένη συμφωνημένη μορφή. β) «Σύμβαση παροχής υπηρεσιών» είναι η σύμβαση στην οποία η παροχή του αναδόχου συνίσταται στην προσφορά γνώσεων και ικανοτήτων, με τη διάθεση κυρίως συγκεκριμένου επιστημονικού προσωπικού και άλλων μέσων επί ορισμένο χρόνο, που προσδιορίζεται είτε ημερολογιακά, είτε σε συνάρτηση με ορισμένο γεγονός της διαδικασίας παραγωγής έργου. Ως συμβάσεις παροχής υπηρεσιών νοούνται ιδίως οι συμβάσεις: αα) Για την σύνταξη των τευχών δημόσιου διαγωνισμού ανάθεσης μελέτης ή υπηρεσίας. ββ) Για τον έλεγχο και την επίβλεψη έργου ή μελέτης, όπως η επίβλεψη προσδιορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 25. γγ) Για την υποστήριξη της υπηρεσίας στη διεξαγωγή ανάθεσης σύμβασης μελέτης, έργου ή υπηρεσίας, στην επίβλεψη ή έλεγχο μελέτης και στην διοίκηση ή επίβλεψη ή έλεγχο έργου. 3. «Σύνθετη σύμβαση» είναι η σύμβαση που περιλαμβάνει εκπόνηση μελέτης και παροχή υπηρεσιών, εφόσον αφορούν το ίδιο έργο και δεν κωλύεται, λόγω σύγκρουσης καθηκόντων ή παραβίασης των αρχών του υγιούς ανταγωνισμού, η ανάθεσή τους στον αυτό ανάδοχο. 4. «Συμφωνία-πλαίσιο» είναι η συμφωνία ορισμένης διάρκειας, που συνάπτεται μεταξύ αναθέτουσας Αρχής και αναδόχου, με αντικείμενο την εκπόνηση μελετών ή παροχή υπηρεσιών, όταν δεν μπορούν να προσδιοριστούν επακριβώς εκ των προτέρων στοιχεία τους, όπως οι χρόνοι έναρξης και λήξης των επιμέρους μελετών ή υπηρεσιών, οι ακριβείς χώροι εκτέλεσης και ο ακριβής προσδιορισμός του αντικειμένου της σύμβασης. Με τη συμφωνία - πλαίσιο καθορίζονται επιμέρους όροι των συμβάσεων που πρόκειται να συναφθούν κατά τη διάρκεια ισχύος της, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο «Ανοικτή διαδικασία» είναι η διαδικασία ανάθεσης μελέτης ή υπηρεσίας στην οποία μπορεί να υποβάλει προσφορά κάθε ενδιαφερόμενος. 6. «Κλειστή διαδικασία» είναι η διαδικασία ανάθεσης μελέτης ή υπηρεσίας στην οποία μπορεί να υποβάλει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κάθε ενδιαφερόμενος, αλλά προσφορά υποβάλλουν μόνο οι υποψήφιοι που προεπιλέγονται από την αναθέτουσα Αρχή. 7. «Διαδικασία με διαπραγμάτευση» είναι η διαδικασία ανάθεσης μελέτης ή υπηρεσίας, στην οποία οι αναθέτουσες Αρχές προσκαλούν τους ενδιαφερόμενους που επιλέγουν και διαπραγματεύονται τους όρους της σύμβασης με έναν ή περισσότερους απ αυτούς. 18

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΔΑ: 78ΒΩΟΞ5Ψ-ΚΟ5 ΑΔΑΜ: 15PROC002876533 Αρ. πρωτ :

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος 2013. Εκπαίδευση στελεχών Δικαιούχων του ΚΑΠΕ. «Εισαγωγή στο περιβάλλον των δημοσίων συμβάσεων» Γρηγόρης Μιχαηλόπουλος

Φεβρουάριος 2013. Εκπαίδευση στελεχών Δικαιούχων του ΚΑΠΕ. «Εισαγωγή στο περιβάλλον των δημοσίων συμβάσεων» Γρηγόρης Μιχαηλόπουλος Φεβρουάριος 2013 Εκπαίδευση στελεχών Δικαιούχων του ΚΑΠΕ «Εισαγωγή στο περιβάλλον των δημοσίων συμβάσεων» Γρηγόρης Μιχαηλόπουλος Προϊστάμενος Μονάδας Νομικής Υποστήριξης Στόχος Παρουσίασης Έννοια Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΑΡΘΡΑ ΝΟΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο 2 παρ. 2 Βεβαίωση από την Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων (Α.Ε.Π.Ε.) Η απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης Ειδικός Νομικός Σύμβουλος με εξειδικευμένη γνώση & πολυετή συμβουλευτική, πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών Τρίτη 16 Δεκεμβρίου Όλους τους Φορείς Δημοσίου Στελέχη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης 18/2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων του π.δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό ισχύει.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων του π.δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό ισχύει. Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2005 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΟΑ/ Φ.13/26502 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov.

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ10) Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΔΕΕΠΠ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27 ΑΘΗΝΑ 12 Σεπτεμβρίου 2003 Αριθμ. Πρωτ. :ΔΕΕΠΠ/

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Από τους προηγούμενους εισηγητές ακούσαμε μερικά από τα θέματα που απασχολούν τους εμπλεκόμενους κατά τη διάρκεια των διαγωνιστικών διαδικασιών.

Από τους προηγούμενους εισηγητές ακούσαμε μερικά από τα θέματα που απασχολούν τους εμπλεκόμενους κατά τη διάρκεια των διαγωνιστικών διαδικασιών. Κυρίες και Κύριοι, Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για την πρόσκλησή της ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ και να τη συγχαρώ για την πρωτοβουλία της. Ελπίζω με τη σύντομη εισήγησή μου να συμβάλλω και εγώ από την

Διαβάστε περισσότερα

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε Ερώτηση: Σε περίπτωση που από την εφαρμογή του προβλεπόμενου στο άρθρο 10 του Ν. 1418/1984 μαθηματικού τύπου προκύψει αρνητική αναθεώρηση, η οποία οδηγεί σε μειωτική αναπροσαρμογή των συμβατικών τιμών,

Διαβάστε περισσότερα

συνέπεια η ενδιαφερόμενη εταιρία δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στην σελίδα 51 Β.3.2. Ομάδα Έργου της προκήρυξης αναφέρει:

συνέπεια η ενδιαφερόμενη εταιρία δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στην σελίδα 51 Β.3.2. Ομάδα Έργου της προκήρυξης αναφέρει: Σχετικά με την προκήρυξη με αρ.1/2010 για τον διαγωνισμό με θέμα : 1.Δράσεις Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας στις οκτώ περιφέρειες σύγκλισης 2. Δράσεις Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Έργο: «Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρωτ: 65 / 8931 2012 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Αρ. Πρωτ. 1290 Αθήνα 26/11/2014 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει τονίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΙΦΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΙΜΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΜΛΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.1- Καραούζι, Π.8- Παπαχωράφι, Π.9-Μάριζα & Π.13- Νέα Παλλήνη» Ίδιοι Πόροι Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Βουλής 5 : 10562 Αθήνα : Αναστάσιος Κιάμος : 210 3310013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άρθρο 1 Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων, στις οποίες αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Στο Πέραμα σήμερα ημέρα της εβδομάδας Τρίτη, 04 Οκτωβρίου 2011 στα γραφεία του Δήμου Μυλοποτάμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση: εν επιτρέπεται η συµµετοχή στους διαγωνισµούς νοµικών προσώπων ως υπεργολάβων. Όλα τα νοµικά πρόσωπα συµµετέχουν στην ένωση ως ισότιµα µέλη

Απάντηση: εν επιτρέπεται η συµµετοχή στους διαγωνισµούς νοµικών προσώπων ως υπεργολάβων. Όλα τα νοµικά πρόσωπα συµµετέχουν στην ένωση ως ισότιµα µέλη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΙΚΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΕΓΤΠΕ/ΧΜΠΑ, ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 1. Ερώτηµα: Θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 167/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 167/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 167/2015 ΘΕΜΑ: 7 ο Ανάκληση της προκήρυξης του διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου για την προγραμματική περίοδο 2014-2020

Βασικά στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Βασικά στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης / Εθνική Αρχή Συντονισμού Ιούνιος 2015 Περιεχόμενα παρουσίασης Α. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΕΡΙΝΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 51.219,51 Φ.Π.Α. 23% 11.780,49 ΣΥΝΟΛΟ: 63.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΚΕΝΑΚΑΠ. A.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Ιωαννίνων 84, 422 00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αναλυτικά, οι βασικές διατάξεις του προσχεδίου Νόμου που αφορούν στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι πιο κάτω:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αναλυτικά, οι βασικές διατάξεις του προσχεδίου Νόμου που αφορούν στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι πιο κάτω: Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 1147 Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τις τελευταίες ημέρες έχει δοθεί για Δημόσια διαβούλευση στην Κ.Ε.Δ.Ε. το προσχέδιο Νόμου του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων

ΘEMA: Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ (Δ17) Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α')

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') : Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. 'Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 23-1-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης 1. Απαιτείται εμπειρία αποκλειστικά σε 1 κτίριο γραφείων μεγαλύτερου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΘΗΝΑ 06/05/2015 Αρ. Πρωτ. 306 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Τεχνικής Υποστήριξης (Παροχή Υπηρεσιών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Τεχνικής Υποστήριξης (Παροχή Υπηρεσιών) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Αρ. ΜΑΕ 26632/53/Β/92/005 Ταχ. δ/νση: Ύδρας 10, Τ.Κ. 65302, Καβάλα Πληρ.: κ. Δημήτριος Νικηφορίδης Τηλ: 2510.620459 Φαξ: 2510.620429 Email: INFO@ankavala.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ "Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Τμημάτων α) Πολιτικών Δομικών Έργων, β) Πολιτικών Έργων Υποδομής, γ) Τοπογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε07.01-1 ΛΙΣΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΡΓΩΝ

Ε07.01-1 ΛΙΣΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΡΓΩΝ Σ 1. Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ. 3345/14-12-2000 (ΦΕΚ 1533/Β/14-12- 2000) 2. Κοινή Υπουργική Απόφαση 17758/08-09-2005 (ΦΕΚ 1339/Β / 23-09-2005) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ. ΑΡ. 3644/26.07.2013 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ. ΑΡ. 3644/26.07.2013 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ. ΑΡ. 3644/26.07.2013 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1) Ερώτηση: Στο ΑΡΘΡΟ 1, παράγραφος 1.1. Πλαίσιο Υλοποίησης του Έργου, στους Ειδικούς Στόχους του ΕΣΠΑ, στον αριθμό 10 αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Ρόδος 23/07/2014 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 5414 ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG III A / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG III A / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) 6ο χλμ. οδού Χαριλάου Θέρμης Τ.Θ. 361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 498.100 Fax: (2310) 498.180

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 Οι συγκεντρωτικές διαδικασίες εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 30 / 04 / 2015 Αρ. Πρωτ.: - 2396 - Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης Προς Ταχ. Κώδικας : 501 00 Κοζάνη Όπως Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες : Ανδρέας I. Φιλιππόπουλος Τηλέφωνα :

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: (Μελέτη παροχής υπηρεσιών) Συντήρηση υποσταθµών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ανδρόγεω 2, Τ.Κ 71202 Ηράκλειο Κρήτης Τηλ:2810399265 Fax: 2810399195 Emai: dikeh@heraklion.gr Ηράκλειο,3-10-2011 Αριθμ. Πρωτ.:156

Διαβάστε περισσότερα

N. 4155/13 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013): Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις.

N. 4155/13 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013): Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις. N. 4155/13 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013): Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΗ-559. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αθήνα 2 Ιανουαρίου 2014 Αριθ. πρωτ. :2/2569/00026

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΗ-559. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αθήνα 2 Ιανουαρίου 2014 Αριθ. πρωτ. :2/2569/00026 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Εισηγητής: Σοφοκλής Τζοβαρίδης Προϊστάμενος Δ11β στη ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Εισηγητής: Σοφοκλής Τζοβαρίδης Προϊστάμενος Δ11β στη ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Εισηγητής: Σοφοκλής Τζοβαρίδης Προϊστάμενος Δ11β στη ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ 1. Εισαγωγή Μετά τη σύσταση της Γενικής Διεύθυνσης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013 Θέμα: Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τα άρθρα 28 και 55A του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Διακήρυξης 1/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Το Νοσοκομείο Αφροδισίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ Αθήνα, 27/10/2014 Αριθ.Πρωτ.: 43796 Ταχ.Δ/νση : Αμαλιάδος 17 Ταχ. Κώδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση των ενεργειών που απαιτούνται μετά την κατακύρωση έως και την υπογραφή σύμβασης με τον επιλεγέντα ανάδοχο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΤ0-Ε ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Φ81.5(2.1.3)/3498/28

ΑΔΑ: 4ΑΛΤ0-Ε ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Φ81.5(2.1.3)/3498/28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ταχ. /νση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία ενημέρωση: 09/04/2013. Απαντήσεις επί ερωτημάτων ενδιαφερομένων:

Τελευταία ενημέρωση: 09/04/2013. Απαντήσεις επί ερωτημάτων ενδιαφερομένων: Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας 04/2013 για την αγορά κτιρίου/ων προς στέγαση των εκπαιδευτικών ερευνητικών αναγκών και δραστηριοτήτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 473-20/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Διευκρινήσεις

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Διευκρινήσεις Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Διευκρινήσεις 1 ΕΡΩΤΗΜΑ 1: Αριθ. γεν. Πρωτ. 1338/14.10.2013 ΕΑΤΑ ΑΕ Στον πίνακα όπου αναγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κωδικός : ΚΑ Έκδοση : 3 Ημερομηνία : 14/05/2009 Σύνταξη : Μ. ΠΑΡΤΣΑΛΙΔΟΥ- Κ. ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δ15/οικ/23 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Δ 15) ΤΜΗΜΑ Α" & Β Ταχ. Δ/νση : Ιπποκράτους 196-198

Αρ. Πρωτ. Δ15/οικ/23 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Δ 15) ΤΜΗΜΑ Α & Β Ταχ. Δ/νση : Ιπποκράτους 196-198 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Γ.Γ.Δ.Ε Αθήνα 04/01/1999 Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Δ15/οικ/23 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Δ 15) ΤΜΗΜΑ Α" & Β Ταχ. Δ/νση : Ιπποκράτους 196-198 Κοιν.: Ως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δικαιούχος/Φορέας Πρότασης) Ταχ. Διεύθυνση : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΕΥΑΡ ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ ΚΟΜΒΟΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΤΚ 74100 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 - Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 85 Α/7-4- 05) : Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002706577 2015-04-15

15PROC002706577 2015-04-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.15 10:56:27 EEST Reason: Location: Athens

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Διεύθυνση Πλ. & Τ.Υ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «Διαμόρφωση χώρου στο Σ1 για την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ.2136 ΑΠΟΦΑΣΗ Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «Βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε / Γ.Γ..Ε. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ Κ ΚΩ /ΣΗΣ ( 17) ΤΜΗΜΑ: γ Ταχ. /νση: Χαρ. Τρικούπη 182 Ταχ. Κώδικας: 101 78 Αθήνα Πληροφορίες: TELEFAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 92/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 92/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 92/2015 ΘΕΜΑ: 15 ο Αποδοχή της πρότασης τροποποίησης της μελέτης της διάβασης των αγωγών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Σμύρνης 1Β, Ζωγράφου, Αθήνα 15772, Τηλ: 210 7777089, Fax: 210 7777092 website: www.syngeme.gr email: info@syngeme.gr Αρ. Πρωτ. 250 ΠΡΟΣ Αθήνα, 30/01/2013 Τους αποδέκτες

Διαβάστε περισσότερα