Περιεχόμενα Εισήγησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα Εισήγησης"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σεμινάριο: «ημόσια Έργα και Μελέτες» Συμβάσεις Μελετών ημοσίων Έργων και Παροχής Υπηρεσιών ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Μητκίδης Χρήστος Πάρεδρος Ν.Σ.Κ - Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε Αίθουσα Συνεδριάσεων Κτιρίου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Κοζάνη 11 και 12 Σεπτεμβρίου 2008 Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια » του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης της ΕΔΑ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

2 Περιεχόμενα Εισήγησης Πρόλογος σελ. 1 Εισαγωγή σελ. 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΑ ΑΡΘΡΟ 1 Έννοιες, Ορισμοί Πεδίο εφαρμογής - Κατηγορίες μελετών 22 3 Προγραμματική σύμβαση 32 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ για τις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων του ν ΑΡΘΡΟ 4 - Προετοιμασία του κυρίου του έργου για την ανάθεση των συμβάσεων 43 5 Διαδικασίες ανάθεσης μελετών 47 Γενικό Διάγραμμα διαδικασίας διαγωνισμών Ανάθεση προκαταρκτικών μελετών και προμελέτης με την ίδια προκήρυξη Ανάθεση οριστικής μελέτης ή άλλων σταδίων εκτός προκαταρκτικών μελετών 66 8 Συμφωνίες πλαίσιο Διαδικασία ανάθεσης σύμβασης υπηρεσιών Διαδικασία ανάθεσης με διαπραγματεύσεις Τεχνικές προδιαγραφές 87 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ - ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 89 ΑΡΘΡΟ 12 Δημοσιεύσεις των προκηρύξεων Παραλαβή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προσφοράς Δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμούς Έλεγχος της καταλληλότητας των υποψηφίων Προσωπική κατάσταση του υποψηφίου ή του προσφέροντος Έλεγχος τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας Υποκατάσταση ή αλλαγή μέλους εταιρείας, σύμπραξης ή κοινοπραξίας κατά τη διαδικασία ανάθεσης Μελέτες εργολαβικών συμβάσεων Κοινοπραξίες Συμπράξεις Επιτροπή Διαγωνισμού Ενημέρωση των υποψηφίων 122 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ 125 ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 127 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Μ.Μ.Ε 130

3 ΚΕΦ. Δ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ/ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 133 ΑΡΘΡΟ 23 - Σύναψη της σύμβασης Εγγυήσεις Διοίκηση σύμβασης μελέτης παροχής υπηρεσιών Υποκατάσταση του αναδόχου Προθεσμίες Χρονοδιάγραμμα Ποινικές ρήτρες Συμπληρωματικές μελέτες και υπηρεσίες Καταβολή της αμοιβής του αναδόχου Υποχρεώσεις του αναδόχου Αποζημίωση του αναδόχου λόγω υπερημερίας του εργοδότη Έκπτωση του αναδόχου Διάλυση της σύμβασης Ματαίωση της διάλυσης Αποζημίωση αναδόχου σε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης Έγκριση της μελέτης - Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης Εμπειρογνώμονες 171 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ Εγγραφή στα Μητρώα. Κατηγορίες Πιστοποιητικά - Αρμόδια Υπηρεσία Πειθαρχικός έλεγχος των μελετητών και των εταιρειών μελετών 176 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Διοικητική και δικαστική επίλυση διαφορών Άλλες διατάξεις 183 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Γενικές - Μεταβατικές διατάξεις Διατηρούμενες και καταργούμενες διατάξεις Έναρξη ισχύος 189 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: 190 τέλος 1. ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Για την εφαρμογή του ν. 3316/ Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/ 15 Ιουλίου Καθορισμός α) της βαρύτητας των κριτηρίων βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών β) του ενιαίου τρόπου βαθμολόγησης των οικονομικών προσφορών και γ) του κατωτάτου ορίου αμοιβών και του ανωτάτου ορίου παραδεκτού των οικονομικών προσφορών που υποβάλλονται στις διαδικασίες του Ν. 3316/ Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ Δ17γ/04/157/ΦΝ 439.3/ «Διαδικασία φύλαξης των οικονομικών προσφορών από την υποβολή μέχρι και την αποσφράγισή τους κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών»

4 4. Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ Δ17γ/06/157/ ΦΝ 439.3/ Περιεχόμενο των τεχνικών εκθέσεων της παρ. 3 α του άρθρου 6, των προκαταρκτικών μελετών του άρθρου 6 και των τεχνικών εκθέσεων της παραγ. 4 α του άρθρου 7 του Ν. 3316/ Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ Δ17/γ/05/157/ΦΝ / Καθορισμός της διαδικασίας αναθεώρησης της συμβατικής αμοιβής αναδόχου κατά τις διατάξεις του Ν. 3316/ Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ Δ17/04/17/ΦΝ /22 / 1 / Καθήκοντα και αρμοδιότητες των υπαλλήλων που ασκούν την επίβλεψη των μελετών. 7. Απαντήσεις σε διάφορα ερωτήματα Εγκύκλιος 30/2007 «Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή νομικών διατάξεων που 227 τροποποιούν το νομικό πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων έργων και μελετών». 9. Εγκύκλιος 29/2007 «Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των νέων εγκεκριμένων 231 προκηρύξεων τύπου Α (διαδικασία άρθρου 7) και Γ (διαδικασία άρθρου 9) για την ανάθεση συμβάσεων μελετών και υπηρεσιών κατά το ν. 3316/05.

5 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κατά το ν. 3316/05 (ΦΕΚ Α 42/ ) Χρήστου Μητκίδη Παρέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Ιούνιος 2008 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Είναι αυτονόητο ότι ο σύγχρονος μηχανικός ή άλλης ειδικότητας επιστήμονας που εμπλέκεται με οποιοδήποτε τρόπο στη διαδικασία προετοιμασίας, ανάθεσης και εκτέλεσης μιας δημόσιας σύμβασης μελετών, πρέπει να γνωρίζει επαρκώς την διαγραφόμενη στο θεσμικό πλαίσιο (νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, ερμηνευτικά κείμενα, νομολογία) διαδικασία, αλλιώς δεν μπορεί να ενεργήσει αποτελεσματικά και νόμιμα και διατρέχει τον κίνδυνο δικαστικής ή διοικητικής ακύρωσης των ενεργειών του, η οποία ακύρωση έχει πιθανότατα οικονομικές και άλλες συνέπειες στον ίδιο ή στο νομικό πρόσωπο που υπηρετεί. Με άλλα λόγια ο μηχανικός ή άλλης ειδικότητας επιστήμονας δημόσιος υπάλληλος πρέπει να γνωρίζει με επάρκεια το ισχύον δίκαιο, αλλιώς δεν μπορεί να ενεργήσει σωστά, γεγονός που έχει δυσμενείς συνέπειες για την υπηρεσία του. Το ίδιο και ο ιδιώτης που εμπλέκεται είτε ως επιχειρηματίας είτε ως εργαζόμενος σε επιχείρηση παραγωγής μελετών ή έργων για λογαριασμό φορέων του δημόσιου τομέα. Η εισήγηση αυτή αποσκοπεί ακριβώς να εφοδιάσει τα παραπάνω πρόσωπα με τις αναγκαίες πληροφορίες ώστε να μπορούν να δρουν νόμιμα και αποτελεσματικά: περιλαμβάνει τον πρόσφατο νόμο περί μελετών (3316/05) και τις κυριότερες κανονιστικές πράξεις (υπουργικές αποφάσεις) που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, ερμηνεία του νόμου, συσχετισμό των διατάξεών του με το αντίστοιχο κοινοτικό δίκαιο της οδηγίας 2004/18 και αποφάσεις δικαστηρίων (εθνικών και κοινοτικών) καθώς και γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Περιέχει δηλαδή η εισήγηση το δίκαιο των μελετών των τεχνικών έργων (συγκοινωνιακών, κτιριακών, λιμενικών, υδραυλικών, κ.λ.π.) κατά κύριο λόγο, αλλά και μελετών που αναφέρονται στο σχεδιασμό του χώρου (πολεοδομικές, κτηματογραφικές, χωροταξικές κ.λ.π.) ή έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με αυτές τις δύο μεγάλες κατηγορίες.

6 Το δίκαιο των μελετών δεν περιορίζεται βεβαίως μόνο στο δίκαιο της ανάθεσης και εκτέλεσής τους. Περιλαμβάνει και το δίκαιο των τεχνικών τους προδιαγραφών, όπως και το δίκαιο των μελετητών και των γραφείων μελετών, των επιχειρήσεων δηλαδή που συγκροτούν οι μελετητές με αντικείμενο την εκπόνηση των μελετών, δεδομένου ότι κατά το ελληνικό δίκαιο δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμούς μελετών έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι στα σχετικά μητρώα που τηρούνται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων (ΓΓΔΕ) του ΥΠΕΧΩΔΕ. Σαν γενική παρατήρηση μπορούμε να πούμε ότι το δίκαιο των μελετών των (δημοσίων) τεχνικών έργων ακολουθούσε πάντα τις εξελίξεις του δικαίου των δημοσίων έργων, γιατί η μελέτη είναι συνυφασμένη με την εφαρμογή της, δηλαδή την υλοποίησή της στα πλαίσια του έργου. Τόσο οι θεσμοί της όμως, όσο και η ερμηνευτική επεξεργασία της ήταν πάντα ένα βήμα πιο πίσω από τους θεσμούς και την επεξεργασία του δικαίου των δημοσίων έργων και τούτο γιατί πάντα θεωρούνταν (εσφαλμένα) ως το λιγότερο σημαντικό σκέλος της παραγωγής ενός δημοσίου έργου. Η ανάθεση και εκπόνηση της μελέτης ρυθμίζονταν μέχρι πρόσφατα από το ν. 716/77 και τα εκτελεστικά του διατάγματα, κυρίως το π.δ. 194/79. Η ανάθεση της μελέτης κατά το ν. 716/77 ήταν ιδιόρρυθμη διαδικασία, ασύμβατη προς τη δημόσια, διαφανή και αντικειμενική διαδικασία επιλογής του αναδόχου των δημοσίων έργων. Για παράδειγμα η έννοια της προσφοράς του διαγωνιζομένου ήταν άγνωστη στις μελέτες, αφού οι διαγωνιζόμενοι υπέβαλαν μόνο αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συνεπώς απουσίαζε ο ανταγωνισμός πάνω στη χαμηλότερη για τον εργοδότη της μελέτης τιμή και η επιλογή του αναδόχου γινόταν μόνο επί της βάσει κριτηρίων εμπειρίας και λιγότερης επιβάρυνσης (φόρτου) από άλλες μελέτες, κριτήρια με βάση τα οποία ήταν αδύνατο να στοιχειοθετηθεί αντικειμενική κρίση. Συνέπεια αυτών ήταν να βρίσκεται η αναθέτουσα αρχή σε αδυναμία να αιτιολογήσει έστω και στοιχειωδώς την επιλογή της. Από την άλλη πλευρά η αμοιβή του αναδόχου ήταν καθορισμένη ως ποσοστό της αξίας του έργου και την προσδιόριζε κατά μεγάλο μέρος ο ίδιος, συντάσσοντας τον προϋπολογισμό του έργου. Όλες αυτές οι ιδιορρυθμίες είχαν σαν αποτέλεσμα να μην μπορεί το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο να λειτουργήσει αρμονικά με την κοινοτική οδηγία περί υπηρεσιών. Από την άλλη πλευρά, οι διατάξεις που αφορούσαν την εκπόνηση των μελετών έμοιαζαν αρκετά με τις αντίστοιχες διατάξεις των δημοσίων έργων και στηρίζονται πάνω-κάτω στις ίδιες βασικές ιδέες. Πρόβλημα αποτελούσε και η ελάχιστη, σχετικά με τα έργα, νομολογία των δικαστηρίων και των γνωμοδοτήσεων του Ν.Σ.Κ., ενώ ουδέποτε υπήρξε βιβλιογραφία σχετική με τις μελέτες, πλην κάποιας συλλογής νομολογίας. 2

7 Όταν τέθηκε σε ισχύ η Οδηγία της ΕΟΚ 92/50 για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, κατέστη επείγουσα ανάγκη να εναρμονισθεί το εθνικό μας δίκαιο στο κοινοτικό. Κατ' αρχήν με μια εγκύκλιο και στη συνέχεια με το π.δ. 346/98, η Οδηγία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο και δημιούργησε μια κατάσταση δύο ταχυτήτων, όπου το παλιό δίκαιο έδειξε την ηλικία του και δεν κατάφερε ποτέ να συγχρονίσει το βήμα του με το δίκαιο της Οδηγίας. Ούτε η καταλληλότητα των μελετητών κρινόταν με ίδια κριτήρια ούτε πολύ περισσότερο τα κριτήρια ανάθεσης του παλιού δικαίου μπορούσαν να συνυπάρξουν και να λειτουργήσουν αρμονικά με τα κριτήρια ανάθεσης της Οδηγίας. Ύστερα από προσπάθειες χρόνων, ψηφίστηκε τελικά ο νόμος 3164/03, με πολλές φιλοδοξίες. Η εφαρμογή του νόμου αυτού εξαρτιόταν απόλυτα από την σύνταξη και θέση σε ισχύ των κανονιστικών πράξεων (προεδρικού διατάγματος και υπουργικών αποφάσεων) που προέβλεπε σε πολλές διατάξεις του και χωρίς αυτές δεν ήταν δυνατόν να εφαρμοσθεί. Γι αυτό η εφαρμογή του μετατέθηκε 8 μήνες μετά τη δημοσίευσή του, δηλαδή στις Μέχρι την ημερομηνία αυτή δεν εκδόθηκαν οι κανονιστικές πράξεις (στην πραγματικότητα το π.δ. θα αργούσε αρκετά αφού δεν είχε εισαχθεί καν στο ΣτΕ για επεξεργασία) που χρειάζονταν και έτσι, όταν άλλαξε η κυβέρνηση στις και με δεδομένη την διακηρυγμένη πρόθεσή της να επανεξετάσει το θεσμικό πλαίσιο των μελετών σταμάτησε κάθε προσπάθεια για ενεργοποίηση του ν.3164/03. Με το ν. 3242/04 ανεστάλη η εφαρμογή του ν. 3164/03 μέχρι τέλους του έτους και επαναφέρθηκε σε ισχύ ο ν. 716/77 και τα π.δ (που είχαν από σταματήσει προσωρινά να ισχύουν). Αμέσως, για την ακρίβεια τον Ιούλιο του 2004, συστάθηκε επιτροπή για την σύνταξη ενός νέου νομοσχεδίου που θα αντικαταστήσει και το ν. 716/77 και το ν. 3164/03. Η επιτροπή ολοκλήρωσε τη δουλειά της τον Οκτώβριο του 2004, το νομοσχέδιο δόθηκε στη δημοσιότητα στις αρχές Νοεμβρίου, έγινε διάλογος με τους φορείς, κατατέθηκε στη Βουλή την παραμονή των Χριστουγέννων 2004, συζητήθηκε στην Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής στα μέσα Ιανουαρίου και ψηφίστηκε στην Ολομέλεια στο τέλος Ιανουαρίου-αρχές Φεβρουαρίου Στο μεταξύ με τροπολογία που τέθηκε στο νόμο 3301/2004 ανεστάλη η ισχύς του ν. 3164/03 μέχρι τις και παρατάθηκε αντίστοιχα ο ν. 716/77, αναμένοντας τη θέση σε εφαρμογή του νέου νόμου. Η εισήγηση που ακολουθεί παρουσιάζει το νέο νόμο των μελετών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α 42, στις με τον αριθμό 3316/05. Στο τέλος των κατ άρθρο σημειώσεων παρουσιάζονται συνοπτικά οι αντίστοιχες διατάξεις του παλιού νόμου (716/77), με τη νομολογία τους επειδή αφενός είναι χρήσιμη η αντιδιαστολή των νέων με τις παλιές διατάξεις και αφετέρου ο νέος νόμος θα εφαρμοσθεί στις συμβάσεις που θα 3

8 προκηρυχθούν μετά την ημερομηνία ισχύος του. Οι παλιές συμβάσεις, μέχρι να εκκαθαρισθούν, θα υπάγονται στο ν. 716/77. Να σημειωθεί ότι στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ (www.ggde.gr) έχουν δημοσιευθεί Πρότυπες Προκηρύξεις και Συγγραφές Υποχρεώσεων για όλα τα είδη των διαγωνισμών του καινούργιου νόμου, για να παράσχουν την αναγκαία βοήθεια στις υπηρεσίες και στα νομικά πρόσωπα που πρόκειται να τον εφαρμόσουν. Ακόμα έχουν τεθεί σε ισχύ μια σειρά αναγκαίων υπουργικών αποφάσεων οι οποίες παρατίθενται στο τέλος της εισήγησης. Με πρόσφατη απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (υπ αριθ. Δ17γ/06/168/ΦΝ 439.1/ ) εγκρίθηκαν νέα τεύχη Προκηρύξεων για τις διαδικασίες των άρθρων 7 και 9 του ν.3316/05 (τύπου Α και Γ δηλαδή), εκδόθηκε δε σχετικών η Ε29/2007 εγκύκλιος για την εφαρμογή τους (βλέπετε Παράρτημα υπό 8). Τέλος, έχουν δοθεί οδηγίες για την εφαρμογή του νέου νόμου, με αρκετές εγκυκλίους (δημοσιευμένες κι αυτές στην ιστοσελίδα). Τροποποιήσεις στο νομικό πλαίσιο του ν. 3316/05, έχουν επέλθει ήδη με το άρθρο 5 του ν. 3481/ (ΦΕΚ 162 Α ), και το άρθρο τέταρτο (παρ. 4) του ν. 3621/07. Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν συμπεριληφθεί στο κείμενο της Εισήγησης αυτής, ενώ στο τέλος παρατίθεται Παράρτημα με τις διατάξεις των νόμων αυτών που αφορούν τις μελέτες και τις ερμηνευτικές Εγκυκλίους 20/2006 και 30/2007, κατά το μέρος που αφορούν τις μελέτες. Το χρονικό διάστημα μεσολάβησε από την θέση σε ισχύ του ν. 3316/05, αλλά και αυτό που θα ακολουθήσει δεν είναι μεγάλο. Οι φορείς που εφαρμόζουν το νόμο απαιτείται 1 Στο άρθρο 3 παρ. 4 του νόμου αυτού προβλέπεται η έκδοση υπουργικής απόφασης που θα επιφέρει τροποποιήσεις στο ν. 3316/06, όσον αφορά τις μελέτες της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ. Η διάταξη αυτή αναφέρει τα εξής: 4. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α / ), προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., μπορεί να εισάγονται οι αναγκαίες παρεκκλίσεις και προσαρμογές των διατάξεων του νόμου αυτού στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.», οι οποίες αφορούν τις μελέτες κτηματογράφησης του νόμου 2308/1995. Οι ως άνω παρεκκλίσεις μπορεί να αφορούν ιδίως α) την συμμετοχή στους διαγωνισμούς συμπραττόντων σχημάτων, στα οποία μετέχουν και δικηγόροι, καθώς και β) την εν γένει προσαρμογή της διαδικασίας ανάθεσης και εκτέλεσης των μελετών αυτών στις ειδικές συνθήκες των μελετών κτηματογράφησης, όπως ιδίως στον τρόπο χρηματοδότησης της εκπόνησης των μελετών κτηματογράφησης, στη σύναψη και υπογραφή των μελετών κτηματογράφησης, στις προεκτιμώμενες αμοιβές μελετών -οικονομικές προσφορές, στις συμβατικές αμοιβές και στον τρόπο καταβολής τους, στη συνολική προθεσμία για την περαίωση της μελέτης, στον καθορισμό των σταδίων της μελέτης, στις ποινικές ρήτρες, στη διάλυση της σύμβασης και στην αποζημίωση». ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ήδη εκδοθηκε η προβλεπόμενη υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β 447/ ) που παρατίθεται στο τέλος της Εισήγησης ως Παράρτημα. 4

9 να καταβάλλουν προσπάθειες για να τον καταλάβουν και να μάθουν το χειρισμό του. Το νέο νομικό πλαίσιο είναι σχεδόν πλήρες και λειτουργεί ικανοποιητικά, αφού οι μικροελλείψεις του κανονιστικού πλαισίου δεν εμποδίζουν τη λειτουργία του. Ο νέος νόμος είναι οπωσδήποτε διαφορετικός από τον παλιό, γιατί, τουλάχιστον στα θέματα της ανάθεσης, αλλάζει καθοριστικά τη φιλοσοφία του σε δύο - τρία πολύ βασικά σημεία, που συμπαρασύρουν και όλες τις υπόλοιπες διατάξεις του. Ελπίζω, η εισήγηση αυτή να είναι χρήσιμο βοήθημα κατανόησης του νέου νόμου και των διαδικασιών εφαρμογής του. 5

10 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Το κείμενο της Εισαγωγής ταυτίζεται σε μεγάλο μέρος με την Αιτιολογική Έκθεση του ν. 3316/05, παρουσιάζει δε τις αιτίες που προκάλεσαν την εισαγωγή του νόμου, καθώς και τους στόχους που προσπαθεί να πετύχει. Είναι νομίζω ο καλύτερος τρόπος για να προσεγγίσει κανείς το ζήτημα των μελετών και των προσπαθειών που έγιναν τα τελευταία χρόνια για την επίλυση των προβλημάτων που σχετίζονται με την ασυμβατότητα του προηγούμενου νομικού πλαισίου με το κοινοτικό δίκαιο. Είναι γνωστό ότι η τελική μορφή ενός έργου προσεγγίζεται, από την αρχική του σύλληψη μέχρι και την τελική του περιγραφή, σε διαδοχικά βήματα τα στάδια - που είναι γνωστά ως προκαταρκτική ή αναγνωριστική μελέτη, προμελέτη και οριστική μελέτη. Για τις μελέτες που αναθέτουν οι δημόσιοι φορείς ίσχυσαν μέχρι της εισαγωγής του ν. 3316/05 το νομικό πλαίσιο του ν. 716/77 και των προεδρικών διαταγμάτων, που εκδόθηκαν σε εκτέλεσή του (π.δ. 194/79, 412/78, 799/78, 840/78, 862/78, 917/78, 923/78, 541/78, 33/78 και 798/78). Με το πλαίσιο αυτό αφενός οργανώνονταν τα μητρώα μελετητών και γραφείων μελετών, που πιστοποιούν την τεχνική ικανότητα των μελετητών και των εταιρειών μελετών να αναλαμβάνουν και να εκπονούν μελέτες του δημόσιου τομέα και αφετέρου ρυθμίζονταν οι διαδικασίες ανάθεσης και εκπόνησης των μελετών. Η αμοιβή των μελετητών συνδέθηκε εξ αρχής με π.δ. 696/74 (γνωστό ως «κώδικα αμοιβών μηχανικών»,) και συναρτώνταν με το κόστος του μελετώμενου έργου, όπως το υπολόγιζε ο ίδιος ο μελετητής. Με το ν. 716/77 θεσπίσθηκαν δύο κυρίως διαδικασίες ανάθεσης εκ των οποίων η πρώτη περιγράφεται στην παράγραφο 5 και η δεύτερη στην παράγραφο 7 του άρθρου 11 του νόμου. Η πρώτη, με την οποία το έργο μελετούνταν κατ αρχήν σε επίπεδο προκαταρκτικής μελέτης και στη συνέχεια ανατίθενται τα επόμενα στάδια επί τη βάσει της προκριθείσας λύσης, αποτελεί τον κανόνα και η δεύτερη, με την οποία όλα τα στάδια ανατίθενται εξ αρχής στον ίδιο μελετητή αποτελούσε την εξαίρεση. Η εξαιρετική διαδικασία, που χρησιμοποιούσε δύο κριτήρια ανάθεσης (την εμπειρία σε παρόμοιες μελέτες και τον φόρτο εργασίας του υποψηφίου από ανατεθειμένες μελέτες) επικράτησε στο τέλος γιατί είναι απλή και σύντομη, ενώ η άλλη, η οποία ενδείκνυται περισσότερο για την παραγωγή καλύτερων ποιοτικά μελετών τέθηκε σε αχρησία. Κατά το ν. 716/77 η αμοιβή του μελετητή για το σύνολο της μελέτης προσιορίζονταν τελικά στο στάδιο της οριστικής μελέτης, επί τη βάσει του τελικού προϋπολογισμού όπως προέκυπτε κατά το στάδιο αυτό. 2. Το κοινοτικό δίκαιο για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών Η εφαρμογή του ν. 716/77 δεν συνάντησε ιδιαίτερα προβλήματα μέχρι το έτος 1992, οπότε τέθηκε σε ισχύ η κοινοτική οδηγία 92/50/ΕΟΚ για τις δημόσιες συμβάσεις 6

11 υπηρεσιών (οι μελέτες εμπίπτουν, όπως είναι γνωστό, την ευρύτερη έννοια των υπηρεσιών κατά την κοινοτική οδηγία). Με εγκύκλιο του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ η οδηγία εφαρμόστηκε ευθύς εξ αρχής, παράλληλα με το νομικό πλαίσιο του ν. 716/77, παρότι η τυπική της ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο έγινε το έτος 1998 (με το π.δ. 346/98), ήταν όμως φανερό ότι το νομικό πλαίσιο που έθετε η οδηγία δεν ήταν συμβατό με το πλαίσιο του ν. 716/1977, κυρίως για δύο λόγους: Αφενός τα κριτήρια ανάθεσης του ν. 716/77 δεν μπορούσαν να θεωρηθούν συμβατά με τα κριτήρια ανάθεσης της οδηγίας και αφετέρου η σύνδεση της αμοιβής του μελετητή με το κόστος του μελετώμενου έργου καθιστούσε αδύνατο τον εξ αρχής προσδιορισμό της συμβατικής δαπάνης της μελέτης, πράγμα που η κοινοτική έννομη τάξη δεν μπορεί να ανεχθεί, αφού απαιτεί να είναι γνωστή η δαπάνη μιας σύμβασης ήδη κατά την ανάθεση. Ειδικότερα, κατά την κοινοτική οδηγία, η προϋπολογιζόμενη δαπάνη μιας σύμβασης πρέπει να είναι γνωστή ήδη κατά την ανάθεσή της και να μην παραμένει σε εκκρεμότητα, εξαρτώμενη από παράγοντες άγνωστους κατά το χρόνο της ανάθεσης, όπως είναι ο προϋπολογισμός του μέλλοντος να κατασκευαστεί έργου. Αν συμβαίνει αυτό δημιουργούνται δύο ειδών προβλήματα: αφενός οι σχετικές δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από την Κοινότητα και αφετέρου δεν μπορεί το ποσοστό της σύμβασης να αυξάνεται πέραν του 50% του ποσού της αρχικής σύμβασης. Μάλιστα η υπέρβαση του αρχικού ποσού της σύμβασης (της προεκτιμώμενης αμοιβής δηλαδή), με την υπογραφή συμπληρωματικών συμβάσεων, επιτρέπεται μόνο αν παρουσιαστούν περιστάσεις που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν κατά την υπογραφή της αρχικής σύμβασης. Είναι λοιπόν απολύτως κατανοητό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιτρέπει σε καμιά περίπτωση να αυξάνεται απεριόριστα η προεκτιμώμενη αμοιβή μιας μελέτης, με τον υπολογισμό παραγόντων άγνωστων κατά την υπογραφή της σύμβασης, όπως το προσδιοριζόμενο κατά τη φάση της οριστικής μελέτης κόστος του έργου. Επιπλέον, κατά το κοινοτικό δίκαιο, δύο κριτήρια μπορούν να χρησιμοποιούνται από τα κράτη μέλη προκειμένου να ανατεθούν συμβάσεις υπηρεσιών: το πρώτο είναι η χαμηλότερη τιμή (η ανάθεση στο μειοδότη δηλαδή) και το δεύτερο η πλέον συμφέρουσα προσφορά, που προκύπτει με συνδυασμό και βαθμολόγηση διαφόρων κριτηρίων που αναφέρει ενδεικτικά ή οδηγία, όπως η προσφερόμενη τιμή, η τεχνική αξία του προϊόντος (δηλαδή της μελέτης), το κόστος συντήρησης, η προθεσμία παράδοσης κ.λ.π. Δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να χρησιμοποιηθούν κριτήρια που πιστοποιούν την καταλληλότητα των υποψηφίων (όπως η εμπειρία), γιατί τα κριτήρια αυτά χρησιμοποιούνται ήδη στην πρώτη φάση του διαγωνισμού, όταν κρίνονται οι κατάλληλοι υποψήφιοι για την συμμετοχή στη φάση της ανάθεσης. Υπό τις απαιτήσεις της οδηγίας και 7

12 τα δυο κριτήρια του ν. 716/77 (εμπειρία και φόρτος εργασίας), θεωρούνται κριτήρια επιλογής και όχι ανάθεσης και δεν μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται γιατί παραβιάζεται το κοινοτικό δίκαιο. Τέλος, κατά τη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τα κριτήρια ανάθεσης που τίθενται σε μια προκήρυξη δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών πρέπει να είναι σαφή, μετρήσιμα και αντικειμενικά, να μην επιδέχονται δηλαδή πολλαπλές, υποκειμενικές ερμηνείες και να μπορούν να βαθμολογηθούν, χωρίς στη βαθμολόγηση να υπεισέρχονται υποκειμενικές ερμηνείες και υπόνοιες μεροληψίας υπέρ κάποιου εκ των διαγωνιζομένων. 3. Το νομοθετικό πλαίσιο του ν. 3164/03 Πριν την εφαρμογή του ν. 3316/05, θεσπίσθηκε ο ν. 3164/03 για τα «Μητρώα των Μελετητών, ανάθεση και εκπόνηση μελετών και συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» με έναρξη ισχύος την , που δεν εφαρμόστηκε ποτέ γιατί πριν την έκδοση των αναγκαίων για την εφαρμογή του κανονιστικών πράξεων (προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων) άλλαξε η Κυβέρνηση (Μάρτιος 2004) η οποία και προτίμησε για νομικούς και πρακτικούς λόγους να εκπονήσει, στη βάση των ιδεών του ν. 3164/03 ένα καινούργιο νόμο που θα έχει άμεση εφαρμογή και θα λύσει αποτελεσματικά το πράβλημα της καθυστέρησης στην εναρμόνιση του εθνικού νομικού πλαισίου στην Κοινοτική πραγματικότητα. 4.Κατευθύνσεις του ν. 3316/05. Η εκπόνηση του ν. 3316/05 υπακούει στις εξής βασικές αναγκαιότητες: Εξασφαλίζει την αναβάθμιση της ποιότητας των μελετών, είναι αποτελεσματικός, αντικειμενικός αλλά και συμβατός με το κοινοτικό δίκαιο, με προσδιορισμένη (και μη τροποποιήσιμη εκ των υστέρων) την αμοιβή του αναδόχου κατά την υπογραφή της σύμβασης, με θέσπιση κριτηρίων ανάθεσης συμβατών προς το κοινοτικό δίκαιο και επιπλέον ικανών να αναδείξουν τον ανάδοχο με τον πλέον αδιάβλητο τρόπο. Η ανάθεση της μελέτης στον προσφέροντα τη χαμηλότερη τιμή απορρίφθηκε εξ αρχής γιατί θα προκαλούσε πόλεμο επί των τιμών χωρίς έλεος, με επικράτηση των κακών μελετητών εις βάρος των ποιοτικών και θα είχε καταστρεπτικές συνέπειες στην ποιότητα των μελετών. Αναγκαστική επιλογή συνεπώς είναι η ανάθεση στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Τα κριτήρια ανάθεσης αποσκοπούν κυρίως στην εξασφάλιση του ποιοτικού αποτελέσματος (της μελέτης δηλαδή), η ποιότητα όμως δεν είναι εύκολο να προεξοφληθεί, διότι όταν συνάπτεται η σύμβαση δεν υφίσταται κανένα στοιχείο σχετικό με την ποιότητα καθεαυτής της μελέτης. Έτσι τα κριτήρια πρέπει να αποβλέπουν στην εκπόνηση της μελέτης με όρους που θα εγγυώνται την ποιότητά της. Επιπλέον των κριτηρίων που αναφέρονται στην ποιότητα της μελέτης ή της υπηρεσίας, ως κριτήριο 8

13 χρησιμοποιείται και η οικονομική προσφορά των υποψηφίων, με μικρότερο συντελεστή βαρύτητας από τα κριτήρια που αναφέρονται στην τεχνική ποιότητα της μελέτης, διότι αφενός δεν νοείται ανταγωνισμός χωρίς το οικονομικό στοιχείο (είναι γνωστό ότι μεταξύ των θεμελιωδών αρχών της οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών περιλαμβάνεται και η αρχή του ελεύθερου και πραγματικού ανταγωνισμού) και αφετέρου είναι η μοναδική μέθοδος για να προσδιορισθεί η συμβατική αμοιβή κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης, με δέσμευση τόσο του κυρίου του έργου όσο και του αναδόχου ως προς το ύψος της και ο προσδιορισμός αυτός της αμοιβής επιτρέπει την ένταξη των μελετών σε προγράμματα χρηματοδότησης της Ε.Ε.. Παράλληλα με τις παραπάνω προτεραιότητες, καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε ο νόμος να διαθέτει την υψηλότερη δυνατή ποιότητα, περιλαμβάνοντας τις κατάλληλες ουσιαστικές ρυθμίσεις και με διατυπώσεις εύληπτες, κατανοητές και λειτουργικές, για να αποτελέσει ένα πραγματικά χρήσιμο και αποτελεσματικό εργαλείο στη διάθεση όσων θα ανέλαβαν την εφαρμογή του (νομικών, μελετητών, υπαλλήλων υπηρεσιών, κλπ). Είναι προφανές ότι η ποιότητα της νομοθεσίας δεν εξυπηρετείται από την πολυδιάσπασή της, τις πολλαπλές εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις, την παραπομπή σε νομοθετικά κείμενα εκτός του νόμου και τις δεκάδες εξουσιοδοτήσεις διοικητικών οργάνων για έκδοση πολυαρίθμων διοικητικών εκτελεστικών πράξεων. Ιδιαίτερη μέριμνα λήφθηκε για την αποτελεσματική ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας στο εθνικό δίκαιο και την αποφυγή εισαγωγής ενός δυαδικού συστήματος εθνικού και κοινοτικού δικαίου. 5. Κύρια χαρακτηριστικά του ν. 3316/05. Α. Πλήρης προσαρμογή του ελληνικού στο κοινοτικό νομικό πλαίσιο. Προς το σκοπό αυτό λήφθηκε μέριμνα ώστε να συμμορφώνονται οι επιλεγείσες διαδικασίες ανάθεσης στις διαδικασίες του κοινοτικού δικαίου, πάντα μέσα στα πλαίσια που το δίκαιο θέτει. Επιπλέον λήφθηκαν υπόψη οι νέες κοινές οδηγίες 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ, οι οποίες, είχαν προθεσμία ενσωμάτωσης στα δίκαια των κρατών μελών μέχρι τις και υιοθετήθηκαν θεσμοί χρήσιμοι και άμεσα εφαρμόσιμοι, όπως οι συμφωνίες - πλαίσιο. Οι απαραίτητες για την εφαρμογή του παρόντος διατάξεις της οδηγίας ενσωματώθηκαν πραγματικά και προσαρμόσθηκαν στα ελληνικά δεδομένα, έτσι ώστε να καθίστανται απολύτως κατανοητές. Β. Υποχρεωτική προετοιμασία του κυρίου του έργου για την ανάθεση των συμβάσεων, καθώς θεσπίζεται η υποχρέωσή του για σύνταξη και έγκριση φακέλου του έργου και υπολογισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής με τρόπο αναλυτικό και επαληθεύσιμο, αφού το φυσικό αντικείμενο του έργου θα αναλύεται σε μονάδες, οι οποίες τιμολογούνται με τις τιμές που προκύπτουν από τον (επίσης θεσπιζόμενο) κανονισμό ενιαίων τιμών 9

14 αμοιβών. Ο (κατά το δυνατόν) ακριβής προσδιορισμός της προεκτιμώμενης αμοιβής μειώνει κατά το μεγαλύτερο μέρος του τον κίνδυνο που αναλαμβάνουν οι συμμετέχοντες στη διαδικασία ανάθεσης υποψήφιοι, διότι συνθέτουν την προσφορά τους με βάση τις ποσότητες μονάδων φυσικού αντικειμένου που προϋπολογίζει η αναθέτουσα αρχή. Γ. Καθοδήγηση των αναθετουσών αρχών ως προς την ενδεικνυόμενη διαδικασία ανάθεσης, ανάλογη προς την ιδιαιτερότητα της κάθε μελέτης, με τη θέσπιση υποχρεωτικών εναλλακτικών δυνατοτήτων και κανόνων. Η καθοδήγηση αυτή προβλέπεται να οδηγήσει σε ανώτερες ποιοτικά μελέτες, διότι υποχρεώνει τις υπηρεσίες, να αναθέτουν (επ αμοιβή βεβαίως) την προκαταρκτική μελέτη, ή τα αντίστοιχα αρχικά στάδια των μελετών, σε 3-5 αναδόχους, οι οποίοι με τις μελέτες τους δίνουν την ευχέρεια στην αναθέτουσα αρχή να εκτιμήσει ορθότερα τις διαθέσιμες τεχνικές λύσεις και να επιλέξει την καλύτερη και οικονομικότερη. Δ. Θέσπιση κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνων προς την κοινοτική νομοθεσία και κριτηρίων ανάθεσης σαφών, επαρκών και αξιολογήσιμων. Ως μέθοδος (κριτήριο) ανάθεσης επιλέγεται η ανάθεση στην πλέον συμφέρουσα προσφορά, με την αξιολόγηση κριτηρίων που έχουν σχέση με την ποιότητα της μελέτης και την οικονομική προσφορά των υποψηφίων, η οποία έχει μικρότερη βαρύτητα, έναντι των κριτηρίων που σχετίζονται με την ποιότητα της μελέτης. Η ανάθεση στο πρώτο στάδιο (της προκαταρκτικής μελέτης) δεν περιλαμβάνει οικονομική προσφορά, επειδή στη φάση αυτή οι υποψήφιοι δεν μπορούν να κοστολογήσουν την μελέτης τους, ενόψει της ασάφειας που υπάρχει σχετικά με την τεχνική λύση που θα επιλεγεί. Η οικονομική προσφορά, η οποία δεν αποτελεί πλέον ευθεία συνάρτηση του προϋπολογισμού για την κατασκευή του έργου, κατατίθεται μόνο στα επόμενα στάδια, στα οποία το τεχνικό αντικείμενο είναι επαρκώς προσδιορισμένο και οι υποψήφιοι μπορούν με ασφάλεια να δεσμευθούν ως προς το τίμημα με το οποίο θα εκπονήσουν τη μελέτη, ή θα παράσχουν την υπηρεσία. Ε. Απλοποίηση της συμμετοχής στη διαδικασία ανάθεσης εκ μέρους των υποψηφίων, αφού η προσωπική καταλληλότητα των υποψηφίων αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση περί εκπλήρωσης των προϋποθέσεων ποιοτικής επιλογής (πιστοποιητικά μη πτώχευσης, ποινικά μητρώα, ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα κ.ο.κ.). Αν τελικώς τους ανατεθεί η σύμβαση υποχρεώνονται να τα προσκομίσουν για τη σύναψή της. Με τον τρόπο αυτό απαλλάσσονται οι ίδιοι, οι υπηρεσίες που διεξάγουν τους διαγωνισμούς, αλλά και η υπηρεσία του μητρώου, από ένα αχρείαστο έργο. ΣΤ. Απλοποίηση της νομοθεσίας, με τη συμπερίληψη ολόκληρου του θεσμικού πλαισίου ανάθεσης των μελετών και συναφών υπηρεσιών σε ένα νομοθέτημα, το οποίο 10

15 δεν χρειάζεται οτιδήποτε άλλο για την εφαρμογή του, αφού είναι αύταρκες. Οι παραπομπές σε άλλα νομοθετήματα περιορίζονται στο ελάχιστο. Ελάχιστες υπουργικές αποφάσεις προβλέπονται που εκδόθηκαν ήδη ταχύτατα, προβλέπεται δε μόνο ένα π.δ. για την οργάνωση των μητρώων, και μέχρι την έκδοσή του μπορεί να εφαρμόζεται πολύ αποτελεσματικά το ισχύον σήμερα δίκαιο. Ζ. Επεξεργασία των διατάξεων για την εκπόνηση των μελετών, οι οποίες είναι λεπτομερείς και άμεσα εφαρμόσιμες (δεν απαιτούν δηλαδή την έκδοση προεδρικού διατάγματος για την εκτέλεσή τους) και με τις οποίες εξισορροπούνται κατά το δυνατόν τα αντιτιθέμενα συμφέροντα εργοδότη και αναδόχου, με συμπλήρωση των διατάξεων του προϊσχύσαντος δικαίου, ό,που διαπιστώθηκαν κενά στα χρόνια εφαρμογής του, με αφομοίωση των διδαγμάτων της νομολογίας και των γνωμοδοτήσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με διευκρίνιση των εκατέρωθεν υποχρεώσεων και δικαιωμάτων και ενσωμάτωση διατάξεων για την διοικητική και δικαστική επίλυση των διαφορών, ούτως ώστε το δίκαιο των μελετών να αυτονομηθεί από το δίκαιο των έργων (οι διατάξεις τόσο του ν. 716/77 όσο και του ν. 3164/03 παρέπεμπαν απλώς στο αντίστοιχο δίκαιο των έργων). Ενδεικτικά οι κυριότερες βελτιώσεις στο δίκαιο εκτέλεσης των συμβάσεων είναι οι ακόλουθες: α) ρυθμίζεται διεξοδικά το ζήτημα του χρόνου εκπόνησης της μελέτης, με διάκριση του χρονικού διαστήματος που αναλώνεται σε ενέργειες της υπηρεσίας (εγκρίσεις κ.λ.π.) και του καθαρού χρόνου εκτέλεσης που αποτελεί τη συμβατική δέσμευση του αναδόχου και λαμβάνεται υπόψη για την παραβίαση των προθεσμιών της μελέτης και τις κυρώσεις που συνεπάγεται. β) ρυθμίζεται η διαδικασία υπογραφής της σύμβασης (άρθρο 23), για πρώτη φορά, αφού ούτε στο ν. 716/77 ούτε στο ν. 3164/03 υφίστανται παρόμοιες διατάξεις. γ) τίθενται διατάξεις διεξοδικές σχετικά με τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του επιβλέποντα (άρθρο 25) και μάλιστα με επισήμανση των πειθαρχικών ευθυνών των οργάνων που εμπλέκονται στην εκπόνηση των μελετών. Οι διατάξεις αυτές είναι νέες δηλαδή δεν υπάρχουν στο ισχύον δίκαιο. Ο ν. 716/77 περιείχε εξουσιοδότηση για την έκδοση σχετικών με τα ζητήματα αυτά διατάξεων, που δεν εκτελέστηκε ποτέ (το π.δ. 194/79 παρέλειψε να ρυθμίσει το ζήτημα), ενώ και ο ν. 3164/03 αρκέστηκε σε εξουσιοδότηση. δ) ρυθμίζεται διεξοδικά η διαδικασία της πληρωμής γενικά του αναδόχου, όσο και των τμηματικών πληρωμών (άρθρο 32) ενώ η μέχρι τώρα ρύθμιση παρέπεμπε αφενός στις διατάξεις του π.δ. 696/74 για τις τμηματικές πληρωμές και αφετέρου στο δίκαιο των δημοσίων έργων για τις διαδικασίες υποβολής λογαριασμών και εξόφλησής τους. Επίσης 11

16 καταργείται η αναποτελεσματική, ασαφής και άδικη για τους αναδόχους των μελετών ρύθμιση της παρ. 7 του άρθρου 6 ν. 1418/84, κατά την οποία παρακρατούνταν για δύο χρόνια από την έγκριση της μελέτης ποσοστό της αμοιβής του μελετητή ως εγγύηση ότι δεν θα δυστροπήσει στην επανόρθωση ελλείψεων και σφαλμάτων της μελέτης. ε) ρυθμίζονται με αυστηρό τρόπο, ανάλογα με τα ισχύοντα πλέον στα δημόσια έργα, τόσο οι προϋποθέσεις έκπτωσης όσο και η διαδικασία έκπτωσης του αναδόχου. στ) αντικαθίσταται η διάταξη της παρ. 10 του άρθρου 4 του ν. 1418/84 περί τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης, με διαδικασία διαφανέστερη και αντικειμενικότερη, επειδή όσο κι αν είναι χρήσιμη η δυνατότητα τροποποίησης της μελέτης, πάντως έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον και πολλές φορές καταχρηστικά για την εξυπηρέτηση σκοπών άλλων και όχι για την παραγωγή ενός λειτουργικά και τεχνικά άρτιου έργου. ζ) ρυθμίζεται για πρώτη φορά η διαδικασία υπολογισμού και έγκρισης της αποζημίωσης του αναδόχου για λόγους που οφείλονται στην υπερημερία του εργοδότη (άρθρο 32), η) τίθενται για πρώτη φορά γενικές διατάξεις σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης των μελετών, εντός ορισμένης προθεσμίας (άρθρο 37 παρ. 1) και τέλος θ) ρυθμίζονται οι διαδικασίες διοικητικής επίλυσης των διαφορών εκ της συμβάσεως, με ενσωμάτωση της σχετικής νομολογίας των δικαστηρίων και αποσαφήνιση των διαδικασιών (άρθρο 41). 12

17 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (ΑΡΘΡΑ 1-3 ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. Ποιες συμβάσεις ρυθμίζονται από το νόμο αυτό. Οι συμβάσεις για την εκπόνηση μελετών ρυθμίζονταν παλαιότερα, όπως προαναφέρθηκε στην Εισαγωγή, από το ν. 716/77 και μια σειρά Π.Διαταγμάτων, τα οποία είχαν εκδοθεί προς εκτέλεσή του. Η δομή του νόμου εκείνου είχε διαμορφωθεί κατά τρόπο όμοιο σχετικά με το ν.δ. 1266/77, που ίσχυε τότε για το δίκαιο των δημοσίων έργων. Οι συμβάσεις για την παροχή συναφών προς την εκτέλεση έργων και μελετών υπηρεσιών ρυθμίζονταν με ελλιπή τρόπο από την παράγραφο 5 του άρθρου 6 του ν. 1418/84 2. Ο νέος νόμος αντικαθιστά τόσο το ν. 716/77 και τα Προεδρικά του Διατάγματα (προσοχή: μέχρι να εκδοθεί το Π.Δ. για το Μητρώο Μελετητών και Γραφείων Μελετών του άρθρου 39 παρ. 7, τα σχετικά θέματα ρυθμίζονται με το παλιότερο καθεστώς, ώστε να μην υπάρξει κενό νόμου βλέπετε άρθρο 45 παρ. 4 και 5 του ν. 3316/05), όσο και τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 5 του ν. 1418/84 για την πρόσληψη και τις συμβάσεις τεχνικών συμβούλων. Β. Η έννοια της «μελέτης» και της «σύμβασης παροχής συναφών υπηρεσιών». Παρά την προσπάθεια να οριοθετηθεί με θεωρητικό τρόπο η έννοια της μελέτης στο άρθρο 1 παρ. 2 α αυτό δεν είναι απολύτως δυνατό. Η οριοθέτηση της έννοιας της μελέτης δεν είναι καθόλου εύκολη, δεδομένου ότι η έννοια της ΜΕΛΕΤΗΣ είναι πολύ γενική και στην έννοια της περιλαμβάνονται μελέτες ιατρικές, νομικές κ.ά. Έτσι ο νόμος καταφεύγει (στο άρθρο 2) στον συγκεκριμένο καθορισμό των μελετών που υπάγονται στο 2 Η παρ. εκείνη, η οποία καταργήθηκε ρητά με τη διάταξη της παρ. 2β του άρθρου 46 του ν. 3316/05, όριζε συγκεκριμένα ότι 'Όταν πρόκειται για σημαντικά ή τεχνικά πολύπλοκα ή εξειδικευμένης τεχνολογίας έργα στο σύνολο ή τμήματά τους ή εάν υπάρχει γενικά αδυναμία για το σχεδιασμό, μελέτη, έλεγχο μελέτης, διοίκηση και επίβλεψη του έργου από την τεχνική υπηρεσία του φορέα εκτέλεσης του έργου, επιτρέπεται η ανάθεση καθηκόντων τεχνικού συμβούλου σε ημεδαπό ή αλλοδαπό οίκο ή ιδιώτη τεχνικό, για το σχεδιασμό ή τη μελέτη ή τον έλεγχο μελέτης ή την επίβλεψη, ολικά ή μερικά, συγκεκριμένου έργου ή τμήματος ή ομάδας ομοειδών έργων. Η ανάθεση γίνεται με σύμβαση που προσδιορίζει και τη σχετική αμοιβή χωρίς δέσμευση από τις διατάξεις για τις αμοιβές μηχανικών ή άλλες σχετικές γενικές ή ειδικές διατάξεις. Ο τεχνικός που αναλαμβάνει καθήκοντα σύμφωνα με την παράγραφο αυτή και τα πρόσωπα που χρησιμοποιεί για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του σύμφωνα με τη σύμβαση υπέχουν τις ευθύνες δημόσιου υπαλλήλου. Η διάταξη του άρθρου 14 σχετικά με τη συνομολόγηση διαιτησίας εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις αλλοδαπού συμβούλου 13

18 νόμο αυτό. Μελέτες οι οποίες δεν μπορούν να υπαχθούν σε κάποια από τις κατηγορίες μελετών του άρθρου 2 δεν αποτελούν αντικείμενο του νόμου αυτού. Οι κατηγορίες των μελετών του άρθρου 2 ελάχιστες αλλαγές επιφέρουν ως προς το αντικείμενο των μελετών (οι αλλαγές επισημαίνονται με bold στο κείμενο του νόμου που ακολουθεί). Κατά τούτο, ως προς την έννοια της μελέτης δεν επέρχονται διαφοροποιήσεις σε σχέση με το προϊσχύον δίκαιο. Ό, τι θεωρούνταν μελέτη μέχρι τώρα εξακολουθεί να θεωρείται και διέπεται από το νέο νόμο. Το ζήτημα της οριοθέτησης των μελετών που ρυθμίζονταν από το ν. 716/77, σε σχέση με άλλες μελέτες οι οποίες έμεναν εκτός του πεδίου εφαρμογής του, απασχόλησε τη νομολογία, η οποία κατέληξε στα εξής συμπεράσματα: Οι μελέτες που δεν αφορούν τεχνικά έργα, όπως π.χ. περί οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας ΝΠΔΔ δεν διέπονται από το ν.716/77, αλλά από το ν. 1797/88 (Πράξη Ι Τμ. ΕλΣυν. 667/91). Η μελέτη ανάπτυξης εκσυγχρονισμού και νέων δραστηριοτήτων του Ταχ.Ταμ/ρίου δεν διέπεται από το ν. 716/77 γιατί δεν συνδέεται με την εκτέλεση τεχνικού έργου (Γνωμ. ΝΣΚ 397/92). Περαιτέρω ως τεχνικό έργο νοείται το οπωσδήποτε συνδεόμενο με το έδαφος (βλ. Ν. 1418/84, άρθρο 1 παρ. 3). Άρα η μελέτη συστημάτων πληροφορικής δεν υπάγεται στο ν. 716/77 (Γνωμ ΝΣΚ 393/96). Η αεροφωτογράφιση και παραγωγή ορθοφωτογραφιών για τη δημιουργία συστήματος αναγνώρισης αγροτεμαχίων, δεν είναι μελέτη υπό την έννοια του ν. 716/77, γιατί οι μελέτες τοπογραφίας (περ. 16 του π.δ. 541/78) περιλαμβάνουν τη λήψη αεροφωτογραφιών μεν αλλά προς το σκοπό σύνταξης οριζοντιογραφικών και υψομετρικών διαγραμμάτων (βλ. άρθρο 118 π.δ. 696/74), σκοπός που ελλείπει στην προκείμενη περίπτωση (Γνωμ ΝΣΚ 406/95). Σχετικά με τη ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Προαναφέρθηκε ήδη ότι νοούνται ως συμβάσεις υπηρεσιών οι συμβάσεις που μέχρι σήμερα ήταν γνωστές ως υπηρεσίες τεχνικών συμβούλων, κατά το άρθρο 6 παρ. 5 του ν. 1418/84. Οι συμβάσεις ρυθμίζονται παράλληλα στο νόμο αυτό, που σε πολλά του σημεία αναφέρεται είτε σε μελέτες είτε σε υπηρεσίες. Π.χ. στην διαδικασία της ανάθεσης ισχύει η διαδικασία του ΑΡΘΡΟΥ 9, ενώ σε σχέση με τις ιδιαιτερότητες των πτυχίων (δεν υπάρχουν πτυχία για παρέχοντες υπηρεσίες, και στις σχετικές διαδικασίες ανάθεσης των συμβάσεων λαμβάνουν μέρος μελετητές με κάποιες συνεργασίες) τα θέματα αντιμετωπίζονται ειδικά στις διατάξεις των παρ. 2-4 του άρθρου 14. Σε σχέση με τις διαδικασίες δημοσιοποίησης της σύμβασης, ελέγχου της καταλληλότητας κ.λ.π. οι διαδικασίες είναι ίδιες με αυτές των μελετών (βλέπετε άρθρα 12, 13, 15, 16, 17). Κατά την εκτέλεση των μελετών τα θέματα αντιμετωπίζονται είτε όμοια (ό,που ο νόμος δεν κάνει διάκριση μεταξύ των συμβάσεων μελετών-παροχής συναφών υπηρεσιών), είτε ανάλογα, όταν οι περί μελετών διατάξεις δεν μπορούν να τύχουν αυτούσιας εφαρμογής, όπως λ.χ. στο άρθρο 27 παρ. 4, 30 παρ. 3, 34 παρ. 6,

19 Γ. Η έννοια της «αναθέτουσας αρχής» και των αποφαινομένων οργάνων αυτής. Στο ν. 3316/2005 δεν υπάγονται προφανώς όλες οι συμβάσεις μελετών και υπηρεσιών μηχανικού, αλλά μόνο οι ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, δηλαδή οι συμβάσεις από επαχθή αιτία (όχι χαριστική, όχι δηλαδή όταν η μελέτη παρέχεται χωρίς αντάλλαγμα, ως δωρεά) που ανατίθενται από τις αναθέτουσες αρχές, που είναι η κοινοτική ορολογία για τον εργοδότη 3. Η έννοια της αναθέτουσας αρχής ορίζεται στην παρ. 9 του άρθρου 1. Αναθέτουσες αρχές είναι όλα τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (λ.χ. το δημόσιο, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού, τα νοσοκομεία, τα πανεπιστήμια) και όσα από τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (κατά κύριο λόγο με μορφή ανώνυμης εταιρείας) ελέγχονται με κάποιο τρόπο από το κράτος ή άλλους φορείς δημοσίου δικαίου. Οι οργανισμοί αυτοί ονομάζονται στο κοινοτικό δίκαιο Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου. Από την εφαρμογή του νέου νόμου εξαιρούνται, κατά το άρθρο 46 παρ. 1, μόνο η ΔΕΗ Α.Ε. και η ΔΕΠΑ Α.Ε. Πλούσια νομολογία του ΔΕΚ (Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) σχετικά με την έννοια του Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου παρατίθεται κάτω από το άρθρο 1. Τυχόν υπάρχουσες ειδικές διατάξεις, με τις οποίες κάποιοι φορείς είχαν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του ν. 716/77 και εφάρμοζαν στις μελέτες τους κανονισμούς, καταργήθηκαν με το άρθρο 46. Η έννοια της αναθέτουσας αρχής δεν πρέπει να συγχέεται με την έννοια της υπηρεσίας του διεξάγει το διαγωνισμό. Στις εγκεκριμένες και πρότυπες προκηρύξεις ζητείται (άρθρο 1) να οριστούν συγκεκριμένα τόσο η αναθέτουσα αρχή όσο και η υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό. Ζητείται επίσης να οριστούν τα αποφαινόμενα όργανα της αναθέτουσας αρχής, δηλαδή η Προϊσταμένη Αρχή, η Διευθύνουσα Υπηρεσία και το Τεχνικό Συμβούλιο. Η ύπαρξη νόμιμα συνεστημένων αποφαινομένων οργάνων είναι απαραίτητη για την εφαρμογή του νόμου αυτού. Στο άρθρο 45 παρ Σχετικά ορίζει η παρ. 1 του άρθρου 1 που αναφέρει ότι «Δημόσια σύμβαση» είναι η έγγραφη σύμβαση εξ επαχθούς αιτίας, η οποία συνάπτεται μεταξύ αναθέτουσας Αρχής της παραγράφου 9 και αναδόχου της παραγράφου 19 και έχει ως αντικείμενο την εκπόνηση μελέτης ή την παροχή λοιπών υπηρεσιών μηχανικού, όπως αυτή ορίζεται στις κείμενες διατάξεις, καθώς και την παροχή υπηρεσιών άλλων ελευθέριων επαγγελμάτων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2. 4 Το άρθρο 45 παρ. 2 αναφέρει τα εξής: «2. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες που προβλέπονται από το νόμο αυτό ασκούνται από τα αρμόδια όργανα της αναθέτουσας Αρχής και του εργοδότη, σύμφωνα με τις οργανωτικές διατάξεις 15

20 ρυθμίζεται ο τρόπος με τον οποίο τα αποφαινόμενα όργανα κάθε αναθέτουσας αρχής θα προσδιοριστούν [εφόσον δεν υφίστανται σύμφωνα με τις οργανωτικές διατάξεις κάθε φορέα, ή κατ άλλο τρόπο (λ.χ. με προεδρικό διάταγμα) καθορίζονται με κοινή υπουργική απόφαση (του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και του καθ ύλην αρμόδιου-εποπτεύοντος Υπουργού)]. Ήδη με σειρά ΚΥΑ έχουν καθορισθεί αποφαινόμενα όργανα για πολλές αναθέτουσες αρχές. Ενδεικτικά: -- Αριθμ. Δ17γ/07/45/ΦΝ 439.4/ (ΦΕΚ Α 447) Αποφαινόμενα όργανα ΥΠΕΧΩΔΕ και εποπτευομένων νομικών προσώπων. -- Αριθμ. 8224/13/07 (ΦΕΚ Β 642/ ) Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. -- Αριθμ /2630/0006Α (ΦΕΚ Β 1868/ ) Ορισμός οργάνων Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων. -- Αριθμ. ΕΥΔΕ Φ500/3066/197 (ΦΕΚ Β 131/ ) Όργανα Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Εργων/Αθλητικών Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων (ΕΥΔΕ/ΑΟΕΕ) της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.). -- Αριθμ. ΤΥ-Δ/Φ550/ΟΙΚ.4220 (ΦΕΚ ) Όργανα Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) -πλην της ΕΥΔΕ/ΑΟΕΕ - και στα εποπτευόμενα από αυτή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου. -- Αριθ. Φ.476/2273/78892/ΣΤ3 (ΦΕΚ Β 1237/ ) Ορισμός οργάνων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ). -- Αριθμ (ΦΕΚ Β 1196/ ) Αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα των Ο.Τ.Α. Α βαθμού, Δημοτικών και Κοινοτικών Ιδρυμάτων, λοιπών Δημοτικών και Κοινοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Δημοτικών και Κοινοτικών Επιχειρήσεων των νόμων 1069/1980 και 890/1979 και Επιχειρήσεων και λοιπών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου των Ο.Τ.Α. Α βαθμού του π.δ/τος 410/ τους. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του καθ ύλην αρμόδιου Υπουργού, μπορεί να ορίζονται τα αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα των επιμέρους αναθετουσών Αρχών, για τις ανάγκες εφαρμογής του νόμου αυτού. Αποφαινόμενα όργανα που έχουν καθοριστεί με προγενέστερες διατάξεις διατηρούν τις αρμοδιότητές τους μέχρι την έκδοση νέας απόφασης. Μέχρι την έκδοση των νέων αποφάσεων ως αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα για τις συμβάσεις του νόμου αυτού όργανα, ορίζονται όργανα και υπηρεσίες των αναθετουσών Αρχών με απόφαση του οργάνου διοίκησης των αρχών αυτών. 3. Όπου οι κείμενες διατάξεις παραπέμπουν σε διατάξεις του ν. 716/1977 και στα προεδρικά διατάγματα και τις υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή του, η παραπομπή νοείται ότι γίνεται στις αντίστοιχες διατάξεις του νόμου αυτού και στο προεδρικό διάταγμα που θα εκδοθεί κατ' εξουσιοδότησή του.» 5 Προϊσταμένη Αρχή των Δήμων ορίστηκε το Δημοτικό Συμβούλιο ή η Δημαρχιακή Επιτροπή κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 410/1995 (ΔΚΚ), που ήδη αντικαταστάθηκε με το ν. 3463/2006. Στο νέο ΔΚΚ το άρθρο 93 αναφέρεται στις αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου και το άρθρο 103 στις αρμοδιότητες της Δημαρχιακής Επιτροπής. Γενικώς αρμοδιότητα έχει η Δημαρχιακή Επιτροπή για την διεξαγωγή δημοπρασιών, εκτός κι αν κρίνει το θέμα ιδιαιτέρως σοβαρό και το παραπέμψει στο Δημοτικό Συμβούλιο (παρ. 5 άρθρου 103) - Βλέπετε σχετικά και ΣτΕ 1403/2003. Επισημαίνεται πάντως η παρ. 4 του άρθρου 93 του ν. 3463/06 κατά την οποία το Δημοτικό Συμβούλιο έχει γενικά αποφασιστικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες σε θέματα που σχετίζονται με ρυθμιστικά σχέδια, ΓΠΣ, ΣΧΟΑΠ, κ.λ.π. 16

21 -- Αριθμ / (ΦΕΚ Β 1196) Όργανα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, ιδρυμάτων και επιχειρήσεών τους -- Αριθμ. ΔΥ8/Γ.Π/ΟΙΚ (ΦΕΚ Β ) Καθορισμός οργάνων Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εποπτευομένων Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. και κληροδοτημάτων του ν. 2039/1939. Σύμφωνα με την πάγια νομολογία του ΣτΕ, αποφαινόμενα όργανα για τη συγκεκριμένη σύμβαση είναι αυτά που ορίζονται (έστω κι εσφαλμένα, δηλαδή αντίθετα ή παρά το νόμο) με την Προκήρυξη. Ισχύει δηλαδή και στον ορισμό των αποφαινομένων οργάνων η πάγια αρχή κατά την οποία η Προκήρυξη ενός διαγωνισμού αποτελεί το «νόμο της δημοπρασίας» και υπερισχύει (αν δεν προσβληθεί εγκαίρως, δηλαδή πριν την υποβολή προσφοράς) ακόμα και του νόμου. Η Προϊσταμένη Αρχή (άρθρο 1 παρ. 12) έχει κύριο ρόλο στη διεξαγωγή της δημοπρασίας (αφού εγκρίνει όλες τις πράξεις) και περιορισμένο εποπτικό ρόλο στη διαδικασία της εκτέλεσης της σύμβασης, κατά την οποία α) αποφαίνεται στις διαφωνίες μεταξύ αναδόχου και Δ.Υ., εγκρίνει συγκεκριμένες πράξεις της Δ.Υ. (όπως τους Συγκριτικούς Πίνακες) και έχει κυριαρχικό ρόλο σε θέματα τροποποίησης της σύμβασης (παράταση προθεσμιών, υπογραφή συμπληρωματικών συμβάσεων). Η Διευθύνουσα Υπηρεσία (άρθρο 1 παρ. 13) δεν έχει ρόλο στην ανάθεση (το πρώτον εμφανίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης) και έχει τη διοίκηση - διαχείριση της σύμβασης υπό την εποπτεία της Π.Α. Από τη δύναμή της προέρχεται και ο επιβλέπων. Το Τεχνικό Συμβούλιο έχει αρμοδιότητα γνωμοδότησης προς την Προϊσταμένη Αρχή, τόσο στη φάση της προετοιμασίας της σύμβασης (στη διαδικασία του διαγωνισμού δεν έχει ρόλο αφού τις γνωμοδοτικές αρμοδιότητες επί των ενστάσεων των διαγωνιζομένων έχει η Επιτροπή Διαγωνισμού), όσο και στη φάση της εκτέλεσης της σύμβασης. Όταν απαιτείται γνωμοδότηση του Τ.Σ. πρέπει αυτή να ληφθεί επί ποινή ακυρότητας της απόφασης της Π.Α. που εκδίδεται χωρίς αυτήν (βλέπετε σχετικά πιο κάτω Οδηγό για τις ενέργειες διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης). 17

22 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: ΝΟΜΟΣ 3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 42 Α ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1 Έννοιες - Ορισμοί Για την εφαρμογή του νόμου αυτού, οι παρακάτω όροι έχουν τις αντίστοιχες έννοιες: 1. α) «Δημόσια σύμβαση» είναι η έγγραφη σύμβαση εξ επαχθούς αιτίας, η οποία συνάπτεται μεταξύ αναθέτουσας Αρχής της παραγράφου 9 και αναδόχου της παραγράφου 19 και έχει ως αντικείμενο την εκπόνηση μελέτης ή την παροχή λοιπών υπηρεσιών μηχανικού, όπως αυτή ορίζεται στις κείμενες διατάξεις, καθώς και την παροχή υπηρεσιών άλλων ελευθέριων επαγγελμάτων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2. Οι δημόσιες συμβάσεις του νόμου αυτού διακρίνονται σε συμβάσεις εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών. 2. α) «Μελέτη» είναι το αποτέλεσμα συστηματικής και αναλυτικής επιστημονικής και τεχνικής εργασίας και έρευνας σε συγκεκριμένο απλό ή σύνθετο γνωστικό αντικείμενο, που αποβλέπει ιδίως στην παραγωγή τεχνικού έργου ή στην επέμβαση σε τεχνικό έργο ή αφορά στο σχεδιασμό και την απεικόνιση τεχνικού έργου ή παραγωγικής διαδικασίας ή σε μεθόδους ανάπτυξης και σχεδιασμού του ευρύτερου χώρου. Η μελέτη έχει την έκταση και το βάθος που απαιτείται με τη σύμβαση, απεικονίζεται δε και παραδίδεται στην αναθέτουσα Αρχή με συγκεκριμένη συμφωνημένη μορφή. β) «Σύμβαση παροχής υπηρεσιών» είναι η σύμβαση στην οποία η παροχή του αναδόχου συνίσταται στην προσφορά γνώσεων και ικανοτήτων, με τη διάθεση κυρίως συγκεκριμένου επιστημονικού προσωπικού και άλλων μέσων επί ορισμένο χρόνο, που προσδιορίζεται είτε ημερολογιακά, είτε σε συνάρτηση με ορισμένο γεγονός της διαδικασίας παραγωγής έργου. Ως συμβάσεις παροχής υπηρεσιών νοούνται ιδίως οι συμβάσεις: αα) Για την σύνταξη των τευχών δημόσιου διαγωνισμού ανάθεσης μελέτης ή υπηρεσίας. ββ) Για τον έλεγχο και την επίβλεψη έργου ή μελέτης, όπως η επίβλεψη προσδιορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 25. γγ) Για την υποστήριξη της υπηρεσίας στη διεξαγωγή ανάθεσης σύμβασης μελέτης, έργου ή υπηρεσίας, στην επίβλεψη ή έλεγχο μελέτης και στην διοίκηση ή επίβλεψη ή έλεγχο έργου. 3. «Σύνθετη σύμβαση» είναι η σύμβαση που περιλαμβάνει εκπόνηση μελέτης και παροχή υπηρεσιών, εφόσον αφορούν το ίδιο έργο και δεν κωλύεται, λόγω σύγκρουσης καθηκόντων ή παραβίασης των αρχών του υγιούς ανταγωνισμού, η ανάθεσή τους στον αυτό ανάδοχο. 4. «Συμφωνία-πλαίσιο» είναι η συμφωνία ορισμένης διάρκειας, που συνάπτεται μεταξύ αναθέτουσας Αρχής και αναδόχου, με αντικείμενο την εκπόνηση μελετών ή παροχή υπηρεσιών, όταν δεν μπορούν να προσδιοριστούν επακριβώς εκ των προτέρων στοιχεία τους, όπως οι χρόνοι έναρξης και λήξης των επιμέρους μελετών ή υπηρεσιών, οι ακριβείς χώροι εκτέλεσης και ο ακριβής προσδιορισμός του αντικειμένου της σύμβασης. Με τη συμφωνία - πλαίσιο καθορίζονται επιμέρους όροι των συμβάσεων που πρόκειται να συναφθούν κατά τη διάρκεια ισχύος της, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο «Ανοικτή διαδικασία» είναι η διαδικασία ανάθεσης μελέτης ή υπηρεσίας στην οποία μπορεί να υποβάλει προσφορά κάθε ενδιαφερόμενος. 6. «Κλειστή διαδικασία» είναι η διαδικασία ανάθεσης μελέτης ή υπηρεσίας στην οποία μπορεί να υποβάλει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κάθε ενδιαφερόμενος, αλλά προσφορά υποβάλλουν μόνο οι υποψήφιοι που προεπιλέγονται από την αναθέτουσα Αρχή. 7. «Διαδικασία με διαπραγμάτευση» είναι η διαδικασία ανάθεσης μελέτης ή υπηρεσίας, στην οποία οι αναθέτουσες Αρχές προσκαλούν τους ενδιαφερόμενους που επιλέγουν και διαπραγματεύονται τους όρους της σύμβασης με έναν ή περισσότερους απ αυτούς. 18

Σεμινάριο: «ημόσια Έργα και Μελέτες»

Σεμινάριο: «ημόσια Έργα και Μελέτες» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σεμινάριο: «ημόσια Έργα και Μελέτες» Το ίκαιο Εκτέλεσης των ημοσίων Έργων ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο: «ημόσια Έργα και Μελέτες»

Σεμινάριο: «ημόσια Έργα και Μελέτες» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σεμινάριο: «ημόσια Έργα και Μελέτες» Η Ανάθεση των ημοσίων Έργων ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ

Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4070/2012 Νοέμβριος 2012 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι επιστήμονες μηχανικοί και άλλες ειδικότητες- που ασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 - Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 85 Α/7-4- 05) : Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Έννοιες Ορισµοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Έννοιες Ορισµοί Νόµος 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 42/22.2.2005) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Έννοιες Ορισµοί Για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ EΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ EΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ EΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΈΛΕΓΧΟ ΑΠΌ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΌ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΉΜΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΏΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Εισηγήτρια: ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ Διπλ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Δωρεά Μελετών: πλαίσιο εφαρμογής, προοπτικές και προβλήματα μιας νέας διάταξης

Δωρεά Μελετών: πλαίσιο εφαρμογής, προοπτικές και προβλήματα μιας νέας διάταξης Δωρεά Μελετών: πλαίσιο εφαρμογής, προοπτικές και προβλήματα μιας νέας διάταξης Κωνσταντίνος Βρεττός, Δικηγόρος, LL.M. (UKC) Μετά από δύο νομοθετικές απόπειρες 1, θεσπίστηκε εντέλει με το άρθρο 29 1 του

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος υπ αριθµ... Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ηµοσίων Έργων (ν. 3669/2008) και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1

Νόµος υπ αριθµ... Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ηµοσίων Έργων (ν. 3669/2008) και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1 Νόµος υπ αριθµ.... Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ηµοσίων Έργων (ν. 3669/2008) και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1 Μετά το τέλος του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3669/2008 προστίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων Πρόταση του ΤΕΕ για το Σχέδιο Νόμου

Αιτιολογική έκθεση. Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων Πρόταση του ΤΕΕ για το Σχέδιο Νόμου Αιτιολογική έκθεση Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων Πρόταση του ΤΕΕ για το Σχέδιο Νόμου 1. Πρόλογος. Αιτιολογική έκθεση της πρότασης του ΤΕΕ Η εκτέλεση των ιδιωτικών έργων προϋποθέτει ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ - ΣΗΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΛΙΜΕΝΩΝ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Είναι πρόδηλο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλαστήρα & Ρωμανού Τ.Κ. 71201 Ηράκλειο Τηλ: 2810-229971 Fax: 2810-288912 e-mail: ty@deptah.gr ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Τύπος Α. Για μελέτες που ανατίθενται κατά το άρθρο 7 του Ν.3316/05 1

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Τύπος Α. Για μελέτες που ανατίθενται κατά το άρθρο 7 του Ν.3316/05 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Διεύθυνση: Βικέλα 4, 59100 Βέροια Αριθμ. Μελέτης: 65 / 2014 Κ.Α.: 30.7411.039 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 3 (Απόφαση 246/2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 3 (Απόφαση 246/2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Αθήνα, 30/07/2014 Αριθμ. Πρωτ: 3220 ΠΡΟΣ : ΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

3 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α I

3 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α I 2 3 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α I 4 5 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 1.A. Ειδική Εκθεση διαχειριστικού ελέγχου της «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε» οικονομικών ετών 2000-2002 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείμενο του ελέγχου, τόπος και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ο τρόπος εκτέλεσης των Προμηθειών και Υπηρεσιών των ΟΤΑ Α βαθμού»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ο τρόπος εκτέλεσης των Προμηθειών και Υπηρεσιών των ΟΤΑ Α βαθμού» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ο τρόπος εκτέλεσης των Προμηθειών και Υπηρεσιών των ΟΤΑ Α βαθμού» Νομικές ρυθμίσεις-περιγραφή διαδικασιών- Σύγκριση θεσμικού πλαισίου τους με άλλους

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή...3 2. Γενικά έξοδα Έμμεσες Δαπάνες...3 3. Δαπάνες ταξιδιών και μετακινήσεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ JESSICA

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ JESSICA ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ JESSICA Οκτώβριος 2012 Ο παρών Οδηγός αποσκοπεί στο να παρέχει πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Α) Για έργα που εμπίπτουν λόγω προϋπολογισμού 1 στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Α) Για έργα που εμπίπτουν λόγω προϋπολογισμού 1 στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Α.Π.Π. & Υ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Ι. Μικρού 1, 501 00 Κοζάνη Τηλ: +30 24610 51500 / 51523 Φαξ: +30 24610 51550 Email: lkypir@deyakoz.gr Πληροφορίες : κ. Πανούσης Ι. Βασίλειος ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Παπαδέλου Κυριακή Βαθμός Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων

N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με την παρ.1 του άρθρου 37 του Π.. 334/00, ΦΕΚ 279 Α, ορίζεται ότι: "Οι διατάξεις του Ν.1418/1984 όπως ισχύει και των κανονιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Προϋπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2007 ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. ΠΡΟΣ: Tις Περιφέρειες της Χώρας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2007 ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. ΠΡΟΣ: Tις Περιφέρειες της Χώρας O EMΠOPIKHΣ N ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2007 ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ.10819 Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο.Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.16

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.16 Αθήνα, 16/9/2014 Αρ. Πρωτ. :451-16-09-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.16 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ»

Διαβάστε περισσότερα

«Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις»

«Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις» Σκοπός του παρόντος σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα