ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος: Γεώργιος Κωνσταντόπουλος, Υφυπουργός Υγείας & Κοινωνικής 7 Αλληλεγγύης Εισαγωγή Ξενοφώντος Ι. Κοντιάδη 23 1.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος: Γεώργιος Κωνσταντόπουλος, Υφυπουργός Υγείας & Κοινωνικής 7 Αλληλεγγύης Εισαγωγή Ξενοφώντος Ι. Κοντιάδη 23 1."

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος: Γεώργιος Κωνσταντόπουλος, Υφυπουργός Υγείας & Κοινωνικής 7 Αλληλεγγύης Εισαγωγή Ξενοφώντος Ι. Κοντιάδη ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ [1] Ν.3251/1955 Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 102 ιεθνούς Συµβάσεως της αφορώσης τα ελάχιστα όρια κοινωνικής ασφάλειας [2] Ν.113/1981 Περί κυρώσεως του Ευρωπαϊκού Κώδικος Κοινωνικής Ασφαλείας [3] Ν.1342/1983 Για την κύρωση της Σύµβασης των Ενωµένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των µορφών διακρίσεων κατά των γυναικών [4] Ν.1424/1984 Για την επικύρωση της 111 ιεθνούς Συµβάσεως Εργασίας για τη «διάκριση στην απασχόληση και στο επάγγελµα» [5] Ν.142/1984 Για την κύρωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη [] Ν.155/1985 Κύρωση της 159/83 ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας για την επαγγελµατική επαναπροσαρµογή και απασχόληση των µειονεκτούντων προσώπων [7] Ν.185/1989 Κύρωση διεθνούς σύµβασης εργασίας υπ αριθµ. 142 «για το ρόλο του επαγγελµατικού προσανατολισµού και της εκπαίδευσης στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού» [8] Ν.2101/1992 Κύρωση της ιεθνούς Σύµβασης για τα δικαιώµατα του παιδιού [9] Ν.2195/1994 Κύρωση Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Ελληνικής ηµοκρατίας και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κυπριακής ηµοκρατίας για συνεργασία στους τοµείς ευηµερίας / πρόνοιας και σε θέµατα που αφορούν τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες [10] Ν.219/1998 Κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της αξιοπρέπειας του ατόµου σε σχέση µε τις εφαρµογές της βιολογίας και της ιατρικής: Σύµβαση για τα Ανθρώπινα ικαιώµατα και τη Βιοϊατρική [11] Ν.291/1999 Κύρωση της Συνθήκης του Άµστερνταµ που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Συνθήκες περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ορισµένες Άρθρα 31-38, 53- Σελ , 53-, ,

2 συναφείς πράξεις, καθώς και των σχετικών πρωτοκόλλων και των δηλώσεων που περιλαµβάνονται στην Τελική Πράξη [12] Ν.2885/2001 Κύρωση των Άρθρων Συνεταιρισµού του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ [13] ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 21 2,3, 101 [14] Ν.4051/190 Περί ενισχύσεως απροστατεύτων παίδων [15] Π.. 894/1981 Περί της παρεχόµενης εις τους ασφαλισµένους του Οίκου Ναύτου προστασία [1] Υ.Α.30119/1985 Επιχορήγηση εργοδοτών για εργονοµική διευθέτηση θέσεων εργασίας µειονεκτούντων ατόµων [17] Ν.15/1985 οµή και λειτουργία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις [18] Υ.Α. Γ4β/Φ.32/οικ.591/1989 Κατάργηση κριτηρίων οικονοµικής αδυναµίας για τη χιρήγηση προνοιακών επιδοµάτων σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες [19] Ν.183/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις [20] Υ.Α..97/35/1990 Τροποποίηση διατάξεων ατέλειας που ισχύουν για τους ανάπηρους [21] Πράξη 99/1990 Κατάργηση των δελτίων ελευθέρας κυκλοφορίας και µειωµένης τιµής εισιτηρίων στις αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες [22] Ν.1943/1991 Εκσυγχρονισµός της οργάνωσης και λειτουργίας της δηµόσιας διοίκησης, αναβάθµιση του προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις [23] Υ.Α /1771/1992 Περί καθορισµού τεχνικών προδιαγραφών τύπων λεωφορείων ,

3 [24] Ν.2072/1992 Ρύθµιση επαγγέλµατος ειδικού τεχνικού προθετικών και ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης και άλλες διατάξεις [25] Ν.2082/1992 Αναδιοργάνωση της κοινωνικής Πρόνοιας και καθιέρωση νέων θεσµών Κοινωνικής Προστασίας [2] Υ.Α. Φ21/231/1993 Κανονισµός εκτίµησης βαθµού αναπηρίας [27] Ν.2345/1995 Οργανωµένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις [28] Π.. 155/199 Τροποποίηση και συµπλήρωση του Π.. 19/85/ «προσαρµογή της νοµοθεσίας προς την οδηγία 91/439/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29 ης Ιουλίου 1991, για την άδεια οδήγησης» (Α 15) [29] Ν. 2430/199 Καθιέρωση της 3 ης εκεµβρίου ως Ηµέρας Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες. Θέσπιση του θεσµού της κάρτας αναπηρίας και άλλες διατάξεις [30] Ν.24/1998 Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις [31] Ν.287/2000 Οργάνωση και λειτουργία των τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις [32] Υ.Α. Γ2/27/2001 Ωρολόγιο πρόγραµµα Ενιαίων Λυκείων Ειδικής Αγωγής ,4 ΠΑΡ. ΙΙΙ [33] Υ.Α. Γ2/28/2001 Ωρολόγιο πρόγραµµα Ειδικών Γυµνασίων 19 [34] Υ.Α. Φ152/Β/1504/2001 Πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α της παραγράφου 1κεφ.9, 2, 3.Α1ε 4, του άρθρου 2 του Ν.2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α ) 179 [35] Υ.Α. Γ//2001 Προϋποθέσεις και διαδικασία πρόσληψης ως προσωρινών αναπληρωτών, Εκπ/κού Προσωπικού σε ΣΜΕΑ [3] Υ.Α.Π3β/Φ.32/ΓΕΝ.31542/2002 Θεσµός Κοινωνικού Συµβούλου [37] Π.. 210/1998 Καθορισµός κατά ενιαίο τρόπο της διαδικασίας πιστοποίησης της αναπηρίας για τη χορήγηση Κάρτας Αναπηρίας [38] Υ.Α. Γ4α/Φ11/οικ. 1579/1998 Χορήγηση καρτών µετακίνησης σε Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες για το έτος ,4 192 [39] Υ.Α. Γ4γ/Φ80/οικ.314/1999 Υιοθέτηση του

4 Κανονισµού Εκτίµησης Βαθµού Αναπηρίας (Αρ. Υπ. Απ. Φ21/231/ΦΕΚ 819 Β /1993), και του Π. /τος 1285/81 (ΦΕΚ 314 Α ) για τον προσδιορισµό των κριτηρίων πιστοποίησης της Αναπηρίας για τη ν χορήγηση κάρτας Αναπηρίας, όπως προβλέπεται από το Π. /γµα 210/98 (ΦΕΚ 19 Α ) [40] Υ.Α. Π3α/Φ80/οικ. 907/2001 Ρύθµιση διαδικασιών χορήγησης κάρτας αναπηρίας (Κ.Α.) στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, σύµφωνα µε το Π.. 210/1998, ΦΕΚ 19, τ.α Προκαταρκτική εφαρµογή στην Ν.Α. Λαρίσης , [41] Υ.Α. ΙΑ Π/Α1/13310/2002 Καθορισµός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και µέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΤΥΦΛΟΙ Α) ΓΕΝΙΚΑ [42] Ν.1904/1951 Περί προστασίας και αποκαταστάσεως των τυφλών [43] Υ.Α. 3/538/Εγκ.31/194 Περί επιδοτήσεως των υπερηλίκων και ανίκανων τυφλών [44] Υ.Α. Γ4/534/1981 Περί καθορισµού αναγκαίων λεπτοµερειών για τον τρόπο και τη διαδικασία της εγγραφής τυφλού στο γενικό µητρώο [45] Υ.Α. 1480/1981 Περί καθορισµού όρων, προϋποθέσεων κ.λ.π. παροχής στους τυφλούς του προβλεποµένου από το Ν.958/79 χρηµατικού βοηθήµατος , Β)ΤΥΦΛΟΙ ΙΚΗΓΟΡΟΙ [4] Υ.Α. 3β/οικ.1545/1973 Περί οικονοµικής

5 ενισχύσεως εστερηµένων της οράσεως δικηγόρων προς αντιµετώπισιν ειδικών αναγκών κατά την άσκησιν της δικηγορίας των Γ) ΤΥΦΛΟΙ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΙΚΗΓΟΡΟΙ [47] Υ.Α. 3β/οικ.1731/1974 Περί οικονοµικής ενισχύσεως εστερηµένων της οράσεως ασκούµενων δικηγόρων προς αντιµετώπισιν ειδικών αναγκών κατά την άσκησίν των ) ΤΥΦΛΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ [48] Υ.Α. Γ4β/1570/1977 Περί επεκτάσεως προγράµµατος οικονοµικής ενισχύσεως τυφλών δικηγόρων και σ άλλους τυφλούς επιστήµονες ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΟΙ [49] Ν.24/1998 Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις [50] Υ.Α /300/1981 Περί εγκρίσεως εφαρµογής προγράµµατος οικονοµικής ενισχύσεως ανασφαλίστων τετραπληγικών και παραπληγικών αναπήρων [51] Υ.Α.1384/138/1983 Καθορισµός µηνιαίας κοινωνικής εξωϊδρυµατικής παροχής στους πάσχοντες από τετραπληγία ή παραπληγία ασφαλισµένους του ηµοσίου [52] Ν.1284/1982 Ρύθµιση ορισµένων µισθολογικών, φορολογικών, δασµολογικών και δηµοσιολογιστικών θεµάτων [53] Υ.Α. Γ4α/Φ15/849/1988 Χορήγηση επιδόµατος καυσίµων στα άτιµα µε πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή ακρωτηριασµό και των δύο ποδιών ,2,3 2, , ,2,4,5, 8 9, , ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΟΙ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ [54] Ν.1140/1981 Περί τροποποιήσεως και 42 1,3 συµπληρώσεως του Ν.419/191 περί Γεωργικών και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλων τινών διατάξεων 313 [55] Υ.Α. Φ.400/13/1982 Χορήγηση µηνιαίου επιδόµατος στους παραπληγικούς και 1-13 τετραπληγικούς ασφαλισµένους του Ο.Γ.Α. 31 Υ.Α. Φ34α/280/1989 Χορήγηση µηνιαίου 1 1-3, 319

6 επιδόµατος στους παραπληγικούς και τετραπληγικούς ασφαλισµένους του Ο.Γ.Α. [5] Υ.Α. Φ.7/1104/1981 Περί καθορισµού εξωϊδρυµατικού επιδόµατος εις τους πάσχοντας εκ τετραπληγίας ησφαλισµένους των Ο.Κ.Α , ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΟΙ [57] Υ.Α. Γ4/Φ12/Οικ.1930/1982 Έγκριση εφαρµογής προγράµµατος οικονοµικής ενισχύσεως των βαριά νοητικά καθυστερηµένων ατόµων ηλικίας µέχρι και 25 ετών 1, , ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΒΑΡΙΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 7% ΚΑΙ ΑΝΩ [58] Υ.Α. Γ4α/Φ.225/11/1989 Ενοποίηση προγραµµάτων οικονοµικής ενίσχυσης ατόµων µε ειδικές ανάγκες 1,2, ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ [59] Α.Ν. 421/1937 Περί διαθέσεως εσόδων τινών υπέρ της Κοινωνικής Πρόνοιας [0] Υ.Α. Α2γ/5014/1982 έγκριση εφαρµογής προγράµµατος επιδότησης νεφροπαθών που βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας [1] Υ.Α. Γ4α/Φ.225/11/1989 Ενοποίηση προγραµµάτων οικονοµικής ενίσχυσης ατόµων µε ειδικές ανάγκες 1, ,2, ΚΩΦΑΛΑΛΟΙ [2] Υ.Α. 3β/423/1973 Περί επιδοτήσεως κωφαλάλων ηλικίας µέχρι και 18 ετών ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ [3] Υ.Α. Γ4/Φ17/2073/1982 Έγκριση εφαρµογής 1,2 380

7 προγράµµατος οικονοµικής ενισχύσεως ατόµων που πάσχουν από συγγενή αιµολυτική αναιµία (Μεσογειακή δρεπανοκυτταρική- µικροδρεπανοκυτταρική κ.λ.π) ή συγγενή αιµορραγική διάθεση (αιµορροφιλία κλπ.) ,5 1, ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 18 ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ [4] Υ.Α. Γ4α/Φ224/οικ.1434/1984 Έγκριση εφαρµογής προγράµµατος οικονοµικής ενισχύσεως ατόµων µε εγκεφαλική παράλυση (Σπαστικά κλπ.) ΧΑΝΣΕΝΙΚΟΙ [5] Ν.1137/1981 Περί νοσηλείας και κοινωνικής προστασίας των χανσενικών ασθενών [] Υ.Α. Γ4γ/Φ229/3285/1999 Πρόγραµµα εισοδηµατικής ενίσχυσης ασθενών και αποθεραπευθέντων χανσενικών και µελών των οικογενειών τους ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙ ΟΣ ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΟΙ [7] Υ.Α. Φ.21/139/1997 Αύξηση του ηµερήσιου νοσηλίου τροφείου που καταβάλλεται σε ιδρύµατα για την περίθαλψη παιδιών ασφαλισµένων Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης που έχουν σωµατικές και νοητικές αναπηρίες 417 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΒΑΡΙΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 7% ΚΑΙ ΑΝΩ [8] Ν.2072/1992 Ρύθµιση επαγγέλµατος ειδικού τεχνικού προθετικών και ορθωτικών κατασκευών

8 και λοιπών ειδών αποκατάστασης και άλλες διατάξεις ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΟΙ, ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΙ & ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΕΝΟΙ [9] Ν.490/197 Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των διατάξεων περί ατελούς εισαγωγής ενίων υπό αναπήρων 4,5 423 [70] Υ.Α. Γ4Α/Φ/3012/84/1985 Καθιέρωση ειδικού 1-5 σήµατος παρκαρίσµατος για αναπηρικά αυτοκίνητα Π.. 241/2005 Θέσπιση ελτίου Στάθµευσης για τα Άτοµα µε Αναπηρίες ,3,4,5, ΤΥΦΛΟΙ [71] Υ.Α /2203/1993 Ταχυδροµική ατέλεια τυφλών [72] Π.. 210/1998 Καθορισµός κατά ενιαίο τρόπο της διαδικασίας πιστοποίησης της αναπηρίας για τη χορήγηση Κάρτας Αναπηρίας 5.ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ [73] Ν.1137/1981 Περί νοσηλείας και κοινωνικής προστασίας των χανσενικών ασθενών [74] Ν.2072/1992 Ρύθµιση επαγγέλµατος ειδικού τεχνικού προθετικών και ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης και άλλες διατάξεις [75] Ν.2082/1992 Αναδιοργάνωση της Κοινωνικής Πρόνοιας και καθιέρωση νέων θεσµών Κοινωνικής Προστασίας [7] Π.. 395/1993 Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και µεταβίβαση Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης από φυσικά πρόσωπα ή Ν.Π.Ι.. [77] Υ.Α. Π4α/οικ.433/1993 Προδιαγραφές λειτουργίας κέντρων αποθεραπείας αποκατάστασης για την παροχή ιατρικών και λοιπών φροντίδων καθώς και για την διηµέρευση των ατόµων που περιγράφονται στο άρθρο 10 παρ.1 του Ν. 2070/1992 [78] Υ.Α. Γ4α/Φ.201/1791/1998 Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Στέγης Αυτόνοµης ιαβίωσης Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες Α-Γ , ,7,8 41

9 9,10 [79] Ν.24/1998 Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήµατος 1 Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις [80] Υ.Α. Γ4/Φ359/οικ.204/1999 Προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης (Ν.Π...) που προέρχονται από τη µετονοµασία και µετασχηµατισµό των Θεραπευτηρίων χρόνιων Παθήσεων (Ν.Π...) Άρθρο 14 του Ν.2072/1992 (ΦΕΚ 125/Α /92) 481 [81] Π.. 95/2000 Οργανισµός του Υπουργείου Υγείας [82] Υ.Α. Π2β/Γ.Π.οικ.14957/2001 Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών µε Αναπηρία (Κ..Α.Π.- Μ.Ε.Α.)από ηµοτικές Επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επόµενα του ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (.Κ.Κ.), ιαδηµοτικές Επιχειρήσεις και Ενώσεις ηµοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα [83] Π.. 383/2002 Καθορισµός ειδικού νοσηλίου των Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Κλειστής και Ηµερήσιας Νοσηλείας. ΚΛΕΙΣΤΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ [84] Ν.. 12/1973 Περί µέτρων προστασίας υπερηλίκων και χρονίως πασχόντων ατόµων [85] Ν. 1137/1981 Περί νοσηλείας και κοινωνικής προστασίας των χανσενικών ασθενών [8] Ν. 2072/1992 Ρύθµιση επαγγέλµατος ειδικού τεχνικού προθετικών και ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης και άλλες διατάξεις [87] Π.. 395/1993 Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και µεταβίβαση Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης από φυσικά πρόσωπα ή Ν.Π.Ι Ι-ΙΙΙ ,,7 8, ,2, , , 32, [88] Υ.Α. Γ4α/Φ.201/1791/1998 Προϋποθέσεις ίδρυσης

10 και λειτουργίας Στέγης Αυτόνοµης ιαβίωσης Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες [89] Υ.Α. Γ4/Φ359/οικ.204/1999 Προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης (Ν.Π...) που προέρχονται από τη µετονοµασία και µετασχηµατισµό των Θεραπευτηρίων χρόνιων Παθήσεων (Ν.Π...) Άρθρο 14 του Ν.2072/1992 (ΦΕΚ 125/Α/92) (9) 2(14) 2 54 [90] Π.. 95/2000 Οργανισµός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας [91] Π.. 383/2000 Καθορισµός ειδικού νοσηλίου των Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Κλειστής και Ηµερήσιας Νοσηλείας [92] Υ.Α. Π3β/Φ. ΘΕΣΜ/Γ.Π. οικ.9144/2005 Προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Αποθεραπείας Αποκατάστασης Κλειστής Νοσηλείας (άρθρο 10 του ν.2072/1992) 552 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 51 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 52

Ο ΗΓΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟ 01-01-2011 ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ

Ο ΗΓΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟ 01-01-2011 ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ Ο ΗΓΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟ 01-01-2011 ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ σελ.1/75 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 2 Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙ ΟΜΑΤΑ...7 2.1 ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μεθοδολογία της εργασίας.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μεθοδολογία της εργασίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μεθοδολογία της εργασίας. Αντικείµενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η κατοχύρωση και η προστασία των δικαιωµάτων των ατόµων που αντιµετωπίζουν προβλήµατα αναπηρίας. Βάσει της µεθόδου ιεράρχησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΦΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Ελευθερίου Βενιζέλου 236-16341 Ηλιούπολη ΤΗΛ.: 2105233950 FAX: 2105233968 http://www.omke.gr E-Mail: hfd@otenet.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΦΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Ελευθερίου Βενιζέλου 236-16341 Ηλιούπολη ΤΗΛ.: 2105233950 FAX: 2105233968 http://www.omke.gr E-Mail: hfd@otenet. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΦΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Ελευθερίου Βενιζέλου 236-16341 Ηλιούπολη ΤΗΛ.: 2105233950 FAX: 2105233968 http://www.omke.gr E-Mail: hfd@otenet.gr ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΟΜΩΝ - ΠΡΟΕΔΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΚΩΦΑ-ΒΑΡΗΚΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός του Πολίτη με αναπηρία

Οδηγός του Πολίτη με αναπηρία Οδηγός του Πολίτη με αναπηρία Το εξώφυλλο κοσμούν έργα των: Αλ. Μητσάκου, Ε.Γ.Ν.Υ.Α. -ΣΤΕΓΗ Λευτ. Φιλιππίδη, Κέντρο ημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία Γεωρ. Ξανθόπουλου, Σωματείο «Παναγία η Γλυκοφιλούσα»

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με κωφαλαλία ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Τροποποίηση προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με κωφαλαλία ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός του Πολίτη με Αναπηρία

Οδηγός του Πολίτη με Αναπηρία Οδηγός του Πολίτη με Αναπηρία ΑΘΗΝΑ 2007 ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για τη Σύνταξη του Οδηγού του Πολίτη με Αναπηρία Βασιλείου Ευαγγελία, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή Συνταγµατική και ιεθνής κατοχύρωση της προστασίας της αναπηρίας 3-6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή Συνταγµατική και ιεθνής κατοχύρωση της προστασίας της αναπηρίας 3-6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή Συνταγµατική και ιεθνής κατοχύρωση της προστασίας της αναπηρίας 3-6 1.1 Η προνοιακή προστασία ως απόρροια του κοινωνικού κράτους δικαίου 6 2. Η έννοια της αναπηρίας 8-10 3. Μορφές

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Μπιτούνης, Βικτωρία Μερτικοπούλου, Δηµήτριος Δανηλάτος και Ιωάννης Αυγερινός. Γραµµατέας: Ηλιάνα Κούτρα

Ιωάννης Μπιτούνης, Βικτωρία Μερτικοπούλου, Δηµήτριος Δανηλάτος και Ιωάννης Αυγερινός. Γραµµατέας: Ηλιάνα Κούτρα ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 27/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 21 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ. Εφαρµογές ηµοσίου ικαίου ΘΕΜΑ. Άτοµα µε ειδικές ανάγκες. People with special needs

ΜΑΘΗΜΑ. Εφαρµογές ηµοσίου ικαίου ΘΕΜΑ. Άτοµα µε ειδικές ανάγκες. People with special needs Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Ν. Ο. Π. Ε Τµήµα Νοµικής Πανεπιστηµιακό έτος 2005 2006 ΜΑΘΗΜΑ Εφαρµογές ηµοσίου ικαίου ΘΕΜΑ Άτοµα µε ειδικές ανάγκες People with special needs Εποπτεύων

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.7/10: «Εκπόνηση, έκδοση και διάχυση Οδηγού Πληροφόρησης για Υπηκόους Τρίτων Χωρών με Αναπηρία, νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα»

Δράση 1.7/10: «Εκπόνηση, έκδοση και διάχυση Οδηγού Πληροφόρησης για Υπηκόους Τρίτων Χωρών με Αναπηρία, νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα» Πρόλογος Τόσα χρόνια όλοι δυστυχώς εκπαιδευτήκαμε να λειτουργούμε ως μονάδες. Το δύσκολο πια είναι αυτό που θα έπρεπε να είναι το αυτονόητο. Η ομάδα, η ένωση. Ο Διεθνής Οργανισμός Μεταναστεύσεως στέκεται

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2430/96 (ΦΕΚ-156 Α') : Καθιέρωση της 3ης εκεµβρίου ως Ηµέρας Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες. Θέσπιση του θεσµού της κάρτας αναπηρίας και άλλες διατάξεις

Ν. 2430/96 (ΦΕΚ-156 Α') : Καθιέρωση της 3ης εκεµβρίου ως Ηµέρας Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες. Θέσπιση του θεσµού της κάρτας αναπηρίας και άλλες διατάξεις Ν. 2430/96 (ΦΕΚ-156 Α') : Καθιέρωση της 3ης εκεµβρίου ως Ηµέρας Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες. Θέσπιση του θεσµού της κάρτας αναπηρίας και άλλες διατάξεις 'Αρθρο 1: 1. Η 3η εκεµβρίου κάθε έτους ορίζεται Ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15057 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 965 19 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης των βαριά νοητικά καθυστερημένων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ. Έκθεση Υπουργικής Επιτροπής απαρτιζόµενης από τους Υπουργούς:

ΘΕΜΑ: ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ. Έκθεση Υπουργικής Επιτροπής απαρτιζόµενης από τους Υπουργούς: ΘΕΜΑ: ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Έκθεση Υπουργικής Επιτροπής απαρτιζόµενης από τους Υπουργούς: Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Οικονοµικών Παιδείας και Πολιτισµού Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3...1 Μέτρα πολιτικής...3 Στόχος 1.1 Μέτρα πολιτικής για την

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3...1 Μέτρα πολιτικής...3 Στόχος 1.1 Μέτρα πολιτικής για την ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3...1 Μέτρα πολιτικής...3 Στόχος 1.1 Μέτρα πολιτικής για την απασχόληση...4 Πυλώνας 1 Απασχολησιµότητα...4 1. Κίνητρο επανένταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ: ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΖΩΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΖΩΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΖΩΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ» ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) και λοιπές διατάξεις. Κεφάλαιο Πρώτο ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) και λοιπές διατάξεις. Κεφάλαιο Πρώτο ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) και λοιπές διατάξεις Κεφάλαιο Πρώτο ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές Αρχές 1. Το κράτος µεριµνά και εγγυάται την παροχή υπηρεσιών υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002 1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας καταγραφής νομοθετικών ρυθμίσεων από τον ν.3845/2010. (Μνημόνιο Ι) έως και σήμερα

Πίνακας καταγραφής νομοθετικών ρυθμίσεων από τον ν.3845/2010. (Μνημόνιο Ι) έως και σήμερα 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΓΔ4) Πληροφορίες: Γκίκα Φωτεινή, Παραμύθη Δήμητρα ( ) 210-3368

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚA ΟΜΑΔΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚA ΟΜΑΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚA ΟΜΑΔΩΝ ΑμεΑ Χρήστες Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Μετανάστες Αρχηγοί Μονογονεϊκών Οικογενειών Επιμέλεια Κειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 217 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 11/07-06-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανάκληση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων. Κεφάλαιο Α Ολοήµερη Λειτουργία Νοσοκοµείων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων. Κεφάλαιο Α Ολοήµερη Λειτουργία Νοσοκοµείων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Αναβάθµιση του Εθνικού Συστή- µατος Υγείας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Υ- γείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Κεφάλαιο Α Ολοήµερη Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19335 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1189 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Π4γ/Φ.421/Φ.422/Φ.423/Φ.221/ οικ. 6286/1997 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στην Ελλάδα

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στην Ελλάδα Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα στην Ελλάδα Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί σε στενή συνεργασία με τους εθνικούς αντιπροσώπους του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΞΖ, 30 Ιουνίου 2015, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΞΖ, 30 Ιουνίου 2015, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΞΖ, 30 Ιουνίου 2015, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Μέτρα για την ανακούφιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕ.Π.Α.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕ.Π.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 22-05-2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΓΕΝΙΚΗΔ/ΝΣΗΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α.Γκαμούρα-Ε.Δαβάκη Χ.Θεοδωράκη Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΡΘ-3ΓΖ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Οργανισµός του Γενικού Νοσοκοµείου Κοµοτηνής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΔΑ: Β4ΜΡΘ-3ΓΖ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Οργανισµός του Γενικού Νοσοκοµείου Κοµοτηνής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΦΕΚ 3283/Β /2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-11 -2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Υ4α/οικ.112163 ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.

Η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης Αθήνα, 21/3/2011 και Αυτοδιοίκησης Ταχ. ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ: Κύρια ευρήµατα της Ερευνας του 2002 Και Ενδεικτική καταγραφή µέτρων πολιτικής Για ΑµεΑ

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ: Κύρια ευρήµατα της Ερευνας του 2002 Και Ενδεικτική καταγραφή µέτρων πολιτικής Για ΑµεΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ: Κύρια ευρήµατα της Ερευνας του 2002 Και Ενδεικτική καταγραφή µέτρων πολιτικής Για ΑµεΑ Α. Η Ερευνα του 2002 Η πλειονότητα των εµπειρικών µελετών που έχουν εκπονηθεί τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 2010

Διαβάστε περισσότερα