Υπηρεσίες στις βιβλιοθήκες, στα αρχεία και στα μουσεία: σύγχρονες τάσεις 1. Ιωάννα Ανδρέου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υπηρεσίες στις βιβλιοθήκες, στα αρχεία και στα μουσεία: σύγχρονες τάσεις 1. Ιωάννα Ανδρέου"

Transcript

1 Υπηρεσίες στις βιβλιοθήκες, στα αρχεία και στα μουσεία: σύγχρονες τάσεις 1 Ιωάννα Ανδρέου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντική ανάπτυξη στον χώρο των υπηρεσιών σε όλους τους τομείς της κοινωνικής και της οικονομικής ζωής. Στο πλαίσιο αυτό προσανατολίζονται, λειτουργούν και αναδιαμορφώνονται και οργανισμοί της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως βιβλιοθήκες, αρχεία και μουσεία. Στη διαδικασία του εκσυγχρονισμού η υιοθέτηση των τεχνολογιών της πληροφορίας στο πεδίο των προσφερόμενων υπηρεσιών από βιβλιοθήκες, αρχεία και μουσεία είναι αναγκαία, επιτακτική και καταλυτική. ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ Υπηρεσίες βιβλιοθηκών, υπηρεσίες αρχείων, υπηρεσίες μουσείων, ψηφιακές υπηρεσίες, πολιτιστικοί οργανισμοί. ABSTRACT In the recent years, a major advancement in services in all sections of social and economic life has been observed. Within this framework, cultural institutions, such as libraries, archives and museums, are re-oriented and reframed. In the process of modernization, the adoption of information technologies in the field of offered services within libraries, archives and museums is necessary, imperative and catalytic. KEY-WORDS Library services, archive services, museum services, digital services, cultural institutions. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι βιβλιοθήκες, τα αρχεία και τα μουσεία ενεργούν ως οργανισμοί ενσωμάτωσης των ανθρώπων στο πολιτιστικό και κοινωνικό γίγνεσθαι, βασιζόμενοι στο εν δυνάμει πολυπολιτισμικό και πολύγλωσσο περιεχόμενό τους, που επιθυμούν τώρα πλέον να το διαθέτουν στο κοινό τους μέσω συστηματικά προσφερόμενων υπηρεσιών. Η ριζική στροφή των εν λόγω οργανισμών, από την έμφαση στη συγκέντρωση, ανάπτυξη και διαφύλαξη της συλλογής των ανθρώπινων δημιουργημάτων στην παροχή πρόσβασης σε αυτήν είναι αξιοσημείωτη και έδωσε το έναυσμα για τη μεγαλύτερη αξιοποίηση των επιτευγμάτων των τεχνολογιών της πληροφορίας. Το καίριο ζήτημα είναι ο επαναπροσδιορισμός και η αναψηλάφηση των λειτουργιών των πολιτιστικών οργανισμών υπό το πρίσμα των γενικότερων αλλαγών. Οι εν λόγω οργανισμοί σταμάτησαν σε μεγάλο βαθμό να είναι δυσπρόσιτοι στο κοινό, καθώς κατανοήθηκαν εκ μέρους τους οι σημερινές προσδοκίες και ανάγκες των ανθρώπων. Πολλές εσωτερικές εργασίες και πολύς ανθρώπινος μόχθος χρειάστηκε, ώστε πολιτισμικές και κοινωνικές αξίες, αντιλήψεις, νοοτροπίες, αρχές, να αποτυπωθούν και να αντικατοπτριστούν στους σύγχρονους στόχους, στους σκοπούς, στο επιτελούμενο έργο και στις υπηρεσίες των πολιτιστικών οργανισμών. Η πολιτιστική κληρονομιά είναι το σημείο αναφοράς γύρω από το οποίο δομείται η εθνική συνείδηση και η συνοχή της κάθε χώρας και της κουλτούρας της. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι βιβλιοθήκες, τα αρχεία, τα μουσεία και άλλοι οργανισμοί (όπως ιδρύματα συλλογικής μνήμης memory institutions) διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην αυτοσυνείδηση της κοινωνίας, καθώς αγκαλιάζουν, προστατεύουν και διαδίδουν τη συλλογική μνήμη. Κατά συνέπεια, αυτό που προέχει είναι η σχολαστική μέριμνα των εν λόγω οργανισμών για την πολιτιστική κληρονομιά, ώστε αυτή να εδραιωθεί, να καθιερωθεί και να διαφυλαχθεί μέσω της συνεργασίας τους, του συντονισμού των δραστηριοτήτων τους και της διάδοσης του έργου τους σε παγκόσμιο επίπεδο.

2 Η παροχή υπηρεσιών βασίζεται πλέον στις εφαρμογές της τεχνολογίας κατά την οποία η δημιουργία, η κατανομή, ο χειρισμός και η εκμετάλλευση της πληροφορίας και της γνώσης είναι η πιο σημαντική οικονομική και πολιτιστική δραστηριότητα. Εκ παραλλήλου, έννοιες όπως κυβερνοχώρος, Διαδίκτυο και ψηφιακό περιεχόμενο διαμορφώνουν μια νέα πραγματικότητα η οποία επιτρέπει στην πληροφορία να διακινηθεί μέσα σε όλα τα δίκτυα λόγω της ψηφιακής και άυλης μορφής της. Συνεπώς, με την άνθηση των τεχνολογιών και των ραγδαίων αλλαγών στο χώρο των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των ψηφιακών επικοινωνιών παρουσιάστηκε η δυνατότητα αποθήκευσης μεγάλης ποσότητας πληροφοριακού υλικού, εύκολης μεταφοράς του μέσω του Διαδικτύου και η δυνατότητα πρόσβασης στον πολιτιστικό πλούτο ανεξάρτητα από τοπικές ή χρονικές συντεταγμένες. Οι βιβλιοθήκες, τα αρχεία και τα μουσεία καλούνται να ψηφιοποιήσουν τις συλλογές τους και τις υπηρεσίες τους, να υπερβούν τα όρια του απτού και να αναχθούν σε κάτι άυλο. Μέσα σε αυτόν τον καταιγισμό εξελίξεων, επέρχονται αλλαγές όχι μόνο στην ίδια την πληροφόρηση και την πληροφορία αλλά και στην ίδια τη δομή, οργάνωση και φύση του παραγόμενου έργου, με αποτέλεσμα το τελικό προϊόν που λαμβάνει ο χρήστης να έχει μεταλλαχθεί και ως προς τη χρήση και ως προς την αξιοποίησή του. Η πρόκληση δεν είναι μόνο ποσοτική αλλά καθαρά ποιοτική, καθώς πρέπει να βρεθεί ο σωστός συνδυασμός και η ιδανική αλληλεξάρτηση της φυσικής και της ψηφιακής διάστασης μέσα στους οργανισμούς αυτούς. Εννοείται πως για μερικές δεκαετίες ακόμα η συμβατική διάσταση των οργανισμών αυτών και των υπόλοιπων πολιτιστικών φορέων θα είναι ο πυρήνας και η βάση του ενεργητικού τους και το κληροδότημά τους στις επόμενες γενεές. Ως εκ τούτου, οι οργανισμοί αυτοί θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τις ήδη υπάρχουσες δοκιμασμένες μεθόδους για να κάνουν προσβάσιμο το υλικό στους χρήστες και παράλληλα θα αναπτύσσουν και τις ψηφιακές υπηρεσίες. Από την μία πλευρά, πολλοί χρήστες μπορεί να μην έχουν ακόμα συνειδητοποιήσει το σκοπό και το έργο των βιβλιοθηκών, των αρχείων και των μουσείων συνεπώς οι εν λόγω οργανισμοί να φέρουν την ηθική ευθύνη και την κοινωνική υποχρέωση να ενημερώσουν το κοινό ότι μπορούν και έχουν τα μέσα να συμβάλλουν στην ηθική, πνευματική, συναισθηματική, γλωσσική και κοινωνική ανάπτυξη και συγκρότηση των ανθρώπων. Από την άλλη πλευρά, οι ανάγκες των χρηστών είναι αυτές που πιέζουν τις βιβλιοθήκες, τα αρχεία και τα μουσεία να διαμορφώσουν το έργο, το σκοπό, τους στόχους και τις υπηρεσίες τους. Οι χρήστες ψάχνουν για πληροφορίες και υπηρεσίες αναγνωρίζοντας τις δικές τους ανάγκες και λαμβάνοντας υπόψη την αξιοπιστία, την καταλληλότητα, την πληρότητα, ακόμα και το σχετικό κόστος. Ως εκ τούτου, οι οργανισμοί αυτοί πρέπει να αντιμετωπίσουν τις ολοένα και αυξανόμενες προσδοκίες που διατρέχουν την παγκόσμια κοινότητα και να δουν τι μπορούν να διαθέσουν είτε επιτόπου στο χώρο τους, είτε online. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει η τάση οι βιβλιοθήκες, τα αρχεία και τα μουσεία να θέλουν να απελευθερώσουν τις συλλογές τους από το συμβατικό τους περιβάλλον και τις κάνουν προσβάσιμες σε όλους. Οι χρήστες επιθυμούν το πολύτιμο υλικό που βρίσκεται στα ράφια των εν λόγω οργανισμών είτε είναι ένα βιβλίο είτε είναι ένα καλλιτεχνικό δημιούργημα να μπορούν να το δουν, να το αγγίζουν αλλά και να το βρουν ψηφιοποιημένο σε έναν ηλεκτρονικό κατάλογο. Σήμερα οι βιβλιοθήκες, τα αρχεία και τα μουσεία δεν έχουν ως μοναδικό σκοπό τη διάδοση των γραπτών αριστουργημάτων του ανθρώπου και την έκθεση των θησαυρών της ανθρωπότητας, αλλά κυρίως την εξυπηρέτηση των επιστημόνων και των ερευνητών έως και την εκπαίδευση και ψυχαγωγία του κοινού. Ο ρόλος μιας σύγχρονης βιβλιοθήκης δεν εξαντλείται με το να διαθέτει ράφια γεμάτα με βιβλία, τα αρχεία να διαθέτουν όσο το δυνατόν περισσότερους απροσπέλαστους φακέλους και τα μουσεία άπειρα τεχνουργήματα κλειδωμένα στις αποθήκες τους, αλλά να κεντρίζουν το ενδιαφέρον των αναγνωστών, των επισκεπτών τους. Οι εν λόγω οργανισμοί οφείλουν να συμμετέχουν στην εξέλιξη και στην πρόοδο που συντελείται στην εποχή μας και πρέπει να αποτελούν ζωντανά κύτταρα της κοινωνίας στην οποία ανήκουν. Μέσα στο πολύπλοκο έργο τους οι οργανισμοί αυτοί μπορούν να προσφέρουν σημαντικές

3 υπηρεσίες από τη στιγμή που άρχισαν να αντιμετωπίζουν διαφορετικά το περιεχόμενό τους. Κάθε βιβλιοθήκη, αρχείο και μουσείο θα πρέπει να παρέχει υπηρεσίες βασιζόμενες στις ανάγκες της κοινότητας που έχει να εξυπηρετήσει. Κατά το σχεδιασμό των υπηρεσιών πρέπει να τίθενται οι προτεραιότητες και να χαράζεται η στρατηγική μιας μακρόχρονης πολιτικής που αφορά τις υπηρεσίες. Το κριτήριο προσφοράς των υπηρεσιών δεν θα πρέπει να επηρεάζεται από καμία ιδεολογική, πολιτική ή θρησκευτική ιδιαιτερότητα, αντίθετα θα πρέπει να ταυτίζεται με τη φιλοσοφία του κοινωνικού έργου του κάθε οργανισμού που είναι η ισότητα στην πρόσβαση. Οι εν λόγω οργανισμοί μπορούν να βοηθήσουν προσφέροντας ίσες δυνατότητες για ανάπτυξη δεξιοτήτων, κοινωνικοποίηση, διαμόρφωση αισθητικής, προώθηση της ανάγνωσης, πληροφοριακή παιδεία, διά βίου εκπαίδευση και άλλα. Οι υπηρεσίες θα πρέπει να αποτελούν στο εξής τον πυρήνα των λειτουργιών των οργανισμών αυτών και να έχουν άμεση και έμμεση σχέση με τους ειδικά καταρτισμένους υπαλλήλους τους δηλαδή τους βιβλιοθηκονόμους, τους αρχειονόμους και τους μουσειολόγους επειδή από αυτούς παίρνουν σάρκα και οστά. 2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Παρακάτω θα εκτεθούν οι παραδοσιακές υπηρεσίες που προσφέρουν στους χρήστες, αναγνώστες και επισκέπτες οι βιβλιοθήκες, τα αρχεία και τα μουσεία, παρουσιαζόμενες σε αντιπαραβολή με τις αντίστοιχες ψηφιακές. Οι υπηρεσίες ονομάζονται παραδοσιακές επειδή προέρχονται από την ιστορική διαμόρφωση της φυσιογνωμίας των οργανισμών αυτών. Βασίζονται κατεξοχήν στον ανθρώπινο παράγοντα, ανεπηρέαστες επί το πλείστον από τη σύγχρονη εποχή, σε αντιπαράθεση με τις ψηφιακές υπηρεσίες που είναι κατά τεκμήριο άυλες, βασισμένες στη δυναμική των bytes και του Διαδικτύου. Οι αναφερόμενες υπηρεσίες είναι κατά βάση κοινές τόσο στις βιβλιοθήκες όσο στα αρχεία και στα μουσεία χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι ήδη μια παραδεκτή αλήθεια αλλά περισσότερο μια γενική εκτίμηση. Γίνεται μια προσπάθεια ομαδοποίησης τους που ίσως δεν είναι ακόμα αποδεκτή αλλά υπάρχει ο προβληματισμός και η ανάγκη η θεματική αυτή να ερευνηθεί στο εγγύς μέλλον. Ο όρος υπηρεσία στο συγκεκριμένο άρθρο αναφέρεται στο πως οι εν λόγω οργανισμοί αφού έχουν περάσει από το στάδιο της διαχείρισης της πληροφορίας και της διαχείριση της γνώσης μπορούν να χρησιμοποιήσουν το απόσταγμα αυτό για να εξυπηρετήσουν, να βοηθήσουν τους χρήστες στο μέγιστο βαθμό μέσα από τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους. Παρακάτω μπορεί να μην δίνεται η ίδια βαρύτητα στην ανάλυση των υπηρεσιών για κάθε οργανισμό ξεχωριστά αλλά αυτό δεν γίνεται σκοπίμως αλλά από την υποχρεωτική συντομία του άρθρου ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ Ο σχεδιασμός και η παροχή της υπηρεσίας εξυπηρέτησης, πληροφόρησης και κατεύθυνσης χρηστών είναι μια πολύπλευρη εργασία, καθώς εκπληρώνει ευρύτερες ανάγκες. Συνήθως, η πρώτη επαφή του χρήστη με έναν οργανισμό είναι η προσωπική τους επικοινωνία, η οποία μάλιστα εδραιώνει καλύτερες και μακροπρόθεσμες σχέσεις και αναπτύσσει αισθήματα εμπιστοσύνης ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Οργανισμοί οι οποίοι προσφέρουν υψηλό επίπεδο υπηρεσιών διαθέτουν ένα γραφείο πληροφοριών (reception desk, inquiry desk, reference desk) με συγκεκριμένη λειτουργία για κάθε οργανισμό ξεχωριστά όπου αντιμετωπίζονται ανάγκες, όπως: επίλυση αποριών, ανεύρεση και εντοπισμός βιβλίων, εγγράφων, αντικειμένων, παροχή βοήθειας για προσανατολισμό μέσα στο χώρο, παροχή συμβουλών, γνωστοποίηση της λειτουργίας του οργανισμού κ.ά.

4 ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Η επιτόπια εξυπηρέτηση των χρηστών στους εν λόγω οργανισμούς αντικαταστάθηκε στην ψηφιακή διάσταση από το Εικονικό Γραφείο Πληροφοριών (Virtual Reference Desk). Οι δίαυλοι επικοινωνίας διευρύνονται με την υποστήριξη της τεχνολογίας και του Διαδικτύου, έτσι ώστε οι απαντήσεις στις πιθανές ερωτήσεις χρηστών να αντιμετωπίζονται άμεσα μέσω της υπηρεσίας των Συχνών Ερωτήσεων (FAQ: Frequently Asked Questions). Παραπλήσια, στις βιβλιοθήκες η υπηρεσία Ask a Librarian (Ρώτησε ένα Βιβλιοθηκονόμο) και Talk to a Librarian (Μίλησε σε ένα Βιβλιοθηκονόμο) επιτρέπουν την ηλεκτρονική υποβολή ερωτημάτων με άμεση ή έμμεση ανταπόκριση. Σημαντικό είναι να ειπωθεί ότι οι ερωταπαντήσεις αυτές δημιουργούνται και υποστηρίζονται από το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό του έκαστου οργανισμού για να μπορέσουν να διατεθούν ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Βασικό μέλημα των εν λόγω οργανισμών είναι η υποστήριξη, η διευκόλυνση και η προώθηση της έρευνας. Κάθε χρήστης επιθυμεί να εξοικειωθεί και να αυτονομηθεί μέσα στους εν λόγω οργανισμούς, αποκτώντας μάλιστα δεξιότητες για την ανάκτηση πληροφοριών. Κατά συνέπεια, οι οργανισμοί αυτοί οφείλουν να καθοδηγούν τα βήματα των ερευνητών, χωρίς όμως να τους επικαλύπτουν. Και αυτό, γιατί είναι σύνηθες φαινόμενο οι χρήστες να μην γνωρίζουν τα εργαλεία της έρευνας, να μην έχουν την κατάλληλη πείρα και εμπειρία, έτσι υπάρχει κίνδυνος αποπροσανατολισμού, χάσιμο πολύτιμου χρόνου και απώλεια της πληροφορίας ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Η αναλυτική τεκμηρίωση του έντυπου υλικού αλλά και των τεχνουργημάτων, η αποδελτίωση του υλικού, η συγκέντρωση βιβλιογραφίας πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα, η υπόδειξη μιας στρατηγικής έρευνας, ο διάλογος και η συνεργασία μεταξύ του επιστημονικού προσωπικού και του ερευνητή, το δικαίωμα πρόσβασης και μελέτης από κοντά των πολιτιστικών αντικειμένων ενός μουσείου είναι ενδεικτικά επιθυμητές ενέργειες εκ μέρους των εν λόγω οργανισμών ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Η επιλογή ιστοσελίδων και η ομαδοποίησή τους με θεματική διάταξη, η συγκέντρωση υλικού από ψηφιακές βάσεις δεδομένων και από ηλεκτρονικά περιοδικά, η συνάθροιση ψηφιακών πηγών και η παροχή όλων αυτών μέσω του Διαδικτύου προς κάθε ενδιαφερόμενο, είναι ενέργειες των εν λόγω οργανισμών προς εξυπηρέτηση όλων. Πολλοί οργανισμοί αφοσιώνονται στο αίτημα των χρηστών να βρίσκουν πριν από αυτούς για αυτούς υλικό σε οποιαδήποτε πλέον μορφή. Με τον τρόπο αυτόν οι ιστοσελίδες και οι ψηφιακές πηγές επιλέγονται, εξετάζονται υπό το φως των εξειδικευμένων γνώσεων του προσωπικού των οργανισμών, φιλτράρονται, συγκεντρώνονται και ετοιμάζονται από τους επαγγελματίες του χώρου για κάθε χρήστη. Επιπλέον, η ψηφιοποίηση (π.χ. παλαιών χειρογράφων, αγαλμάτων, πινάκων, αντικειμένων κ.λπ.) βοηθάει τον ερευνητή να εκπονήσει μέρος της έρευνας του από το σπίτι του χωρίς να υπόκειται σε περιορισμούς ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Απαραίτητη είναι πλέον η δυνατότητα πρόσβασης στο δημόσιο χώρο των βιβλιοθηκών, των αρχείων και των μουσείων. Το κοινό των οργανισμών αυτών θέλει να μαθαίνει για τις δραστηριότητες, τα εγχειρήματα, το νέο υλικό των συλλογών τους. Για να μπορέσουν οι εν λόγω οργανισμοί να διατηρήσουν και να διευρύνουν το κοινό τους καλύπτοντας συγχρόνως και τις ανάγκες των χρηστών τους πρέπει να κοινοποιούν και να γνωστοποιούν τη δράση τους ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Η υπηρεσία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους εξής ενδεικτικούς τρόπους: με δημοσιεύματα, οδηγούς ή φυλλάδια που περιέχουν πληροφορίες για τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητες που προσφέρονται. Επιπροσθέτως, με ενημερωτικά έντυπα, όπως επίσης και με τη δημοσίευση ειδικών εκδόσεων που αφορούν την ιστορία τους,

5 το έργο τους, το βαθμό χρήση τους, ακόμα και στατιστικά στοιχεία για την απόδειξη της ικανοποίησης των αναγκών των χρηστών τους ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ, ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ Οι ιστοσελίδες των οργανισμών είναι ο συνδετικός κρίκος και το μέσο επικοινωνίας και ενημέρωσης με το κοινό τους. Οι ιστοσελίδες μπορεί να περιέχουν: τον αυτοματοποιημένο κατάλογο, εικονική ξενάγηση στο χώρο τους, βάσεις δεδομένων, ψηφιοποιημένο υλικό, συνδέσεις (links) με άλλες ιστοσελίδες, την υπηρεσία Συχνών Ερωτήσεων, νέα για εκδηλώσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα, κ.ά. Συνεπώς, η ιστοσελίδα μπορεί να περικλείει ό,τι και ένα έντυπο ενημερωτικό φυλλάδιο, μόνο που παρουσιάζεται ηλεκτρονικά, με περισσότερα άυλα και εικονικά στοιχεία. Η ιστοσελίδα, είτε ο οργανισμός είναι παραδοσιακός, υβριδικός ή ψηφιακός, παροτρύνει την πλοήγηση από το σπίτι για χρήστες με σωματικές ή μαθησιακές δυσκολίες, χρήστες σε απομακρυσμένες και όχι μόνο περιοχές, όλο το 24ωρο ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ Η σύγχρονη βιβλιοθήκη, το αρχείο και το μουσείο είναι ένα κέντρο πληροφόρησης, ένας χώρος καινοτομίας και εξέλιξης. Οι οργανισμοί αυτοί είναι σκόπιμο να θέλουν να διατηρήσουν τη συνήθεια του διαβάσματος, της ανάγνωσης και της μύησης στον χώρο της τέχνης με σκοπό τη διάδοση της γνώσης ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Για την υπηρεσία αυτή ενδεικτικά οι ενέργειες των οργανισμών μπορούν να είναι: η προώθηση της ψυχαγωγίας και του δημιουργικού διαβάσματος μέσα από ομίλους (όμιλοι ποίησης, βιβλίου κ.ά.), εκδηλώσεις, γιορτές, διοργάνωση διαγωνισμών, προγράμματα για παιδιά και για μεγάλους, ομιλίες, σεμινάρια, κ.ά. Επίσης, τα μουσεία μέσω των εκπαιδευτικών τους προγραμμάτων, των δραστηριοτήτων τους και των μουσειοκατασκευών τους βοηθούν στην εκπαίδευση των παιδιών. Επιπλέον, σημαντική είναι η παρότρυνση της συνεργασίας εκπαιδευτικών, γονέων και ειδικών επιστημόνων για επίλυση προβλημάτων ή για ενημέρωση. Πλην αυτού, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν και οι συνεργασίες των οργανισμών αυτών με άλλους φορείς ώστε να προωθηθεί η διά βίου εκπαίδευση και η καταπολέμηση του αναλφαβητισμού ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Οι βιβλιοθήκες, τα αρχεία και τα μουσεία είναι οργανισμοί που προωθούν την εκπαίδευση και υποστηρίζουν αδιάλειπτα το δικαίωμα που έχει κάθε άνθρωπος στη γνώση και στην πνευματική καλλιέργεια. Χρήστες από κάθε γωνιά της γης, ανεξαρτήτως ηλικίας, μπορούν να λαμβάνουν μέρος σε κύκλους μαθημάτων ή σεμιναρίων εξ αποστάσεως που οργανώνουν οι εν λόγω οργανισμοί. Η τεχνολογία με τη δυνατότητα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την επικοινωνία και τη μεταφορά αρχείων αλλά και με τη δυνατότητα της τηλεδιάσκεψης κάνει τα πάντα δυνατά προς εξυπηρέτηση και προς όφελος του ανθρώπου. Πλην αυτού, ηλεκτρονικά παιχνίδια εκπαιδευτικού χαρακτήρα έχουν αρχίσει σιγά-σιγά να προβάλλονται στις ιστοσελίδες των εν λόγω οργανισμών ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Οι βιβλιοθήκες, τα αρχεία και τα μουσεία θα πρέπει να διαθέτουν μια γραπτή πολιτική πρόσβασης που να ανταποκρίνεται στο θεσμικό πλαίσιο, στη νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία και στις ανάγκες των οργανισμών αυτών και των χρηστών τους ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Η πρόσβαση εξαρτάται από την πολιτική προστασίας του υλικού, το επίπεδο της πρόσβασης, τη φυσική κατάσταση των τεκμηρίων και των αντικειμένων, τον τρόπο τεκμηρίωσης του υλικού κ.ά. Όμως, η πρόσβαση δεν περιορίζεται μόνο στο υλικό.

6 Αφορά και τη δυνατότητα πρόσβασης στο αναγνωστήριο, στα εργαλεία έρευνας, στα ράφια, στα φωτοτυπικά μηχανήματα. Πρόσβαση σημαίνει και πότε και ποιες ώρες είναι ανοιχτά οι οργανισμοί αυτοί, αν μπορούν οι γονείς να πάρουν και τα παιδιά μαζί τους, αν το εισιτήριο είναι ακριβό καθώς και πολλά άλλα ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Ένα σημαντικό κομμάτι της υπηρεσίας αυτής είναι η πρόσβαση σε πολύγλωσσες και πολύμορφες πηγές πληροφόρησης. Οι εν λόγω οργανισμοί οφείλουν αν έχουν υπόψη τους ότι οι χρήστες πλέον δεν αρκούνται στο έντυπο, ηλεκτρονικό και ψηφιακό υλικό που παράγει η χώρα τους αλλά ανατρέχουν και στην εκδοτική παραγωγή των άλλων χωρών. Οι χρήστες σήμερα αναζητούν ποικιλόμορφο υλικό, όπως φωτογραφίες, χάρτες, ηχητικά ντοκουμέντα, βίντεο. Επιπροσθέτως, δεν παραμένουν στα κείμενα μιας συγκεκριμένης χώρας αλλά επιθυμούν να δουν πολλές απόψεις πολλών ανθρώπων από διάφορες χώρες και να εκτεθούν σε μια πληθώρα ιδεών, εμπειριών και απόψεων. Ως εκ τούτου, οι πηγές τις οποίες παρέχουν ή στις οποίες παραπέμπουν οι εν λόγω οργανισμοί θα πρέπει να καλύπτουν μεγάλο φάσμα, να είναι παγκόσμιες και ποικιλόμορφες. Υποστηρίζοντας παγκόσμια τη διαθεσιμότητά τους, βλέπουμε ότι οι οργανισμοί αυτοί πλέον διαθέτουν την ιστοσελίδα τους όχι μόνο στην εθνική τους γλώσσα αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες. Ένα άλλο σημαντικό κομμάτι της υπηρεσίας αυτής είναι η προσβασιμότητα. Οι χρήστες πλέον βασίζονται στη δυνατότητα ανάκτησης πληροφοριών, ψηφιοποιημένων αντικειμένων, ηλεκτρονικών βιβλίων μέσα από το Διαδίκτυο είτε για ερευνητικούς, είτε για άλλους λόγους ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ Οι χρήστες έχουν ανάγκη να γνωρίζουν εκ των προτέρων κάποιες βασικές πληροφορίες για τη βιβλιοθήκη, το αρχείο, το μουσείο που πρόκειται να επισκεφτούν, όπως, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση, συγκοινωνία, ωράριο λειτουργίας του οργανισμού αλλά και του αναγνωστηρίου, καθώς επίσης και αν υπάρχει η δυνατότητα ξενάγησής τους στους χώρους του. Όλες αυτές οι πληροφορίες προϊδεάζουν θετικά το χρήστη, τον επισκέπτη που επιθυμεί να προσεγγίσει τους οργανισμούς αυτούς και να τους γνωρίσει, για να μπορέσει στη συνέχεια να τους χρησιμοποιήσει ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Η ξενάγηση μέσα στους χώρους των βιβλιοθηκών, των αρχείων και των μουσείων βοηθάει τον επισκέπτη να αποβάλει την αμηχανία που νιώθει την πρώτη φορά που τους επισκέπτεται διαπιστώνοντας ταυτόχρονα αν καλύπτει τις ανάγκες του. Οι εν λόγω οργανισμοί θέλουν να πετύχουν τη διά βίου συνήθεια της χρήσης τους προς όφελος όλων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί ενδεικτικά με τη δημιουργία ενός ευέλικτου προγράμματος ξενάγησης ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ Η εικονική πραγματικότητα φέρνει στην κυριολεξία τους οργανισμούς αυτούς μέσα στο σπίτι μας. Η καινοτομία αυτή έχει αρχίσει να υιοθετείται σταδιακά από τους εν λόγω οργανισμούς -σε διαφορετικό βαθμό για κάθε οργανισμός ξεχωριστά ανάλογα με τους στόχους και τις προτεραιότητες τους- έτσι ώστε καθένας που επιθυμεί να δει τους χώρους των οργανισμών αυτών, να θαυμάσει τη συλλογή τους και να ταξιδέψει στα «μονοπάτια» τους να μπορεί εύκολα μέσω του Διαδικτύου να απολαύσει ένα εικονικό ταξίδι. Οι νέες εφαρμογές της τεχνολογίας συναρπάζουν και εντυπωσιάζουν τους χρήστες και ίσως είναι και αυτός ένας τρόπος προσέλκυσης τους. Επίσης, τα μουσεία προσανατολίζονται στη μέγιστη ικανοποίηση των επισκεπτών τους μέσα από τη δυνατότητα αυτόνομης ακουστικής ξενάγησης με τη βοήθεια μιας ακουστικής συσκευής, βάσει της οποίας ο επισκέπτης ακούει πολλές σημαντικές πληροφορίες για τα έργα τέχνης που εκτίθενται στα μουσεία. Με τον τρόπο αυτόν ο επισκέπτης, έχοντας μαζί του τον «προσωπικό του ξεναγό», αυτονομείται και απολαμβάνει καλύτερα την περιήγησή του.

7 ΕΠΙΛΟΓΟΣ Τα παραπάνω βέβαια δεν αποτελούν έναν εξαντλητικό κατάλογο με τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι εν λόγω οργανισμοί, ούτε η λίστα αυτή είναι δομημένη με σειρά προτεραιότητας. είναι μία ευγενής υπόδειξη για τις βασικότερες υπηρεσίες που πρέπει να παρέχουν οι οργανισμοί αυτοί. Το εύρος και το βάθος της παροχής υπηρεσιών εξαρτάται από το μέγεθος των εν λόγω οργανισμών, την κοινότητα που εξυπηρετούν, το ανθρώπινο δυναμικό, τους πόρους που διαθέτουν, την τεχνολογική γνώση και υποστήριξη κ.ά. Συνοψίζοντας διαπιστώνουμε ότι οι τρεις αυτοί οργανισμοί δεν παραμένουν αμέτοχοι των κοινωνικών εξελίξεων. Στοχεύουν στην αμοιβαία και αμφίδρομη επαφή με το κοινό τους, αφουγκράζονται τις ανάγκες τους και με ευέλικτους χειρισμούς προσαρμόζονται στις νέες απαιτήσεις και επιθυμίες τους, εξετάζοντάς τες πάντοτε με γνώμονα το ρόλο και τους στόχους του ίδιου του οργανισμού. Οι νέες εξελίξεις βοηθούν τους οργανισμούς αυτούς να ανταποκριθούν καλύτερα στο ρόλο τους, έστω και εις βάρος της ζεστής και φιλικής ατμόσφαιρας του παραδοσιακού περιβάλλοντος. Το παρόν άρθρο δεν είναι αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης έρευνας αλλά μια εισαγωγική μελέτη για τον γενικότερο ρόλο των βιβλιοθηκών, των αρχείων και των μουσείων στο πεδίο των υπηρεσιών και ίσως μια συγκριτική παρουσίαση όσον αφορά την παράλληλη παράθεση των παραδοσιακών και ψηφιακών υπηρεσιών. Σκοπός και πρόθεση του άρθρου είναι όχι η ανάλυση σε βάθος αλλά η καταγραφή και παρουσίαση μιας κατάστασης που βρίσκεται σε εξέλιξη, η ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος, το έναυσμα για διάλογο και περαιτέρω έρευνα. Το καίριο ερώτημα που πηγάζει από το άρθρο είναι κατά πόσο είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί μια διεπιστημονική συνεργασία μεταξύ των εν λόγω οργανισμών ώστε να υπάρξει ψηφιακή σύγκλιση των συλλογών τους, μια κοινή πορεία και μια ουσιαστικότερη συνεργασία και επικοινωνία κάτω ίσως από μια εθνική πολιτική. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Arms, W. Y Digital libraries. Cambridge, Mass.: The MIT Press. 2. CERN Innovative practice among local cultural heritage institutions across Europe: the research portofolio. N.p.: Information Society Technologies. 3. Dertouzos, M. L Τι μέλλει γενέσθαι: πως ο νέος κόσμος της πληροφορίας θα αλλάξει τη ζωή μας. Αθήνα: Νέα Σύνορα. 4. DigiCULT. 2005a. Digicult - Technology challenges for digital culture. [Online]. Available: [2 February 2006]. 5. DigiCULT. 2005b. Digicult - Technology challenges for digital culture. [Online]. Available: [2 February 2006]. 6. Edson, Gary, and David Dean The handbook for museums. London: Routledge. 7. Ellis, J., επιμ Η διαχείριση των αρχείων. Αθήνα: Τυπωθήτω. 8. European Commission The DigiCULT report: technological landscapes for tomorrow's cultural economy: unlocking the value of cultural. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. [Online]. Available: [2 February 2006]. 9. Evans, E. G., Anthony J. Amodeo, and Thomas L. Carter Introduction to library public services. Englewood, Colo: Libraries Unlimited. 10. Geser, G., and J. Pereira, eds The future digital heritage space: an expedition report. Salzburg: University of Glasgow. 11. Glashoff, Iliona The division of libraries serving the general public: a

8 survey". Proceedings of the 64 th IFLA General Conference, Amsterdam, August [Online]. Available: [22 December 2005]. 12. Hooper-Greenhill, Eilean Museums and their visitors. London: Routledge. 13. International Federation of Library Association (IFLA) The public library services: IFLA/UNESCO guidelines for development. Munchen: Saur. 14. Kavanagh, Gaynor, ed Museum provision and professionalism. London: Routledge. 15. Kotler, P., and Neil Kotler Museum strategy and marketing. San Francisco: Jossey-Bass. 16. Lovelock, C. H., Sandra Vandermerwe, and Barbara R. Lewis Service marketing: a European perspective. London: Prentice Hall Europe. 17. Montanelli, D. S., and P. F. Strenstrom, eds People come first: usercentered academic library service. Chicago: Association of College and Research Libraries. 18. PULMAN Network Information services for social and economic development. [Online]. Available: [22 December 2006]. 19. PULMAN Network Public library services for children and schools. [Online]. Available: [20 December 2006]. 20. PULMAN Network Public library services supporting education in adult life. [Online]. Available: [20 December 2006]. 21. Zeirhaml, V. A., A. Parasuraman, and L. L. Berry Delivering quality service: balancing customer perceptions and expectations. New York, N.Y.: Free Press. 22. Ανδρέου, Ιωάννα Οι παραδοσιακές και ψηφιακές υπηρεσίες στις βιβλιοθήκες, στα αρχεία και στα μουσεία. Διπλωματική εργασία. Αθήνα: Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. 23. Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Αποτίμηση βιβλιοθηκών και υπηρεσιών πληροφόρησης. Ιωάννινα: ΜΟΠΑΒ. 24. Μπάγιας, Α. Φ Αρχειονομία: βασικές έννοιες και αρχές. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική. 25. Μπώκος, Γ. Δ Εισαγωγή στην επιστήμη της πληροφόρησης. Αθήνα: Παπασωτηρίου. 26. Οικονόμου, Μ Μουσείο: αποθήκη ή ζωντανός οργανισμός; Μουσειολογικοί προβληματισμοί και ζητήματα. Αθήνα: Κριτική. 1 Το άρθρο βασίζεται στη διπλωματική εργασία της συγγραφέως με τίτλο Οι παραδοσιακές και ψηφιακές υπηρεσίες στις βιβλιοθήκες, στα αρχεία και στα μουσεία, η οποία εκπονήθηκε τον Μάιο του 2006, στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος «Πολιτιστική πολιτική, διοίκηση και επικοινωνία» του Παντείου Πανεπιστημίου, με επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Κωστή Δάλλα (Λέκτορας).

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 Γιώργος Χριστοδούλου Καθηγητής Εφαρμογών gchrist@libd.teithe.gr Βιβλιοθήκες σήμερα Το παραδοσιακό μοντέλο της

Διαβάστε περισσότερα

Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη

Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη Η πολυπολιτισµική βιβλιοθήκη - µια πύλη σε µία πολιτιστικά ποικιλόµορφη κοινωνία ανοιχτή στο διάλογο Translation in Greek: Antonia Arahova Librarian

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006)

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΖΑΧΟΣ, Δρ. Βιβλιοθηκονομίας Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΑΘΗΝΑ 2002 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γενικά Στοιχεία. 1. Παρακαλώ προσδιορίστε το φύλο σας. Άνδρας... (01) Γυναίκα... (02) 18 24... (01) 25 29... (02) 30 34... (03) 35 39...

Α. Γενικά Στοιχεία. 1. Παρακαλώ προσδιορίστε το φύλο σας. Άνδρας... (01) Γυναίκα... (02) 18 24... (01) 25 29... (02) 30 34... (03) 35 39... Γ Ε Ω Π Ο Ν Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Ι ε ρ ά Ο δ ό ς 75 Β ο τ α ν ι κ ό ς 118 55 Α θ ή ν α Πληροφορίες: Δέσποινα Ξανθοπούλου τηλ.: 210 529 4273, 210

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης: Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Φωτεινή Αραβανή Βιβλιοθήκη Αρχείο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Τίτλος μαθήματος ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιλογής / Ενότητα Τεχνών (ΤΕ) ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΚΤ1121 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

The IFLA Internet Manifesto. Η Διακήρυξη της IFLA για το Διαδίκτυο

The IFLA Internet Manifesto. Η Διακήρυξη της IFLA για το Διαδίκτυο The IFLA Internet Manifesto Translation in Greek Antonia Arahova Librarian National Library of Greece Institute for Democracy Konstantinos Karamanlis Η Διακήρυξη της IFLA για το Διαδίκτυο [Ελληνική Μετάφραση]

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Κατερίνα Λενάκη, Πόπη Παπαδάκη, Γιάννης Κοσμάς Βιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κρήτης 1 ο Επιστημονικό Συμπόσιο «Πληροφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης Τεκμηρίωση η Επιστημονικών Εργασιών,, Διπλωματικών και Διδακτορικών Διατρίβων: Το σύστημα APA Δρ. Σπύρος Παπαδάκης Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σκοπός σκοπός και

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Στρατηγική έρευνας κάποιος να λύσει ένα πρόβλημα, να κάνει μια εργασία για την εκπλήρωση κάποιου μαθήματος, να συγγράψει ένα

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Β2. β) Πρώτα απ όλα: Αρχικά παράλληλα: ταυτόχρονα εξάλλου: άλλωστε

Β2. β) Πρώτα απ όλα: Αρχικά παράλληλα: ταυτόχρονα εξάλλου: άλλωστε ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.1 Το συγκεκριμένο κείμενο αναφέρεται στην ανάγκη προσέγγισης των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης από τους Νεοέλληνες. Επρόκειτο για τόπους έκφρασης συλλογικότητας. Επιπλέον, σ αυτούς γεννήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Βιβλιοθήκες και ανοικτό περιεχόμενο Ιφιγένεια Βαρδακώστα Βιβλιοθηκονόμος,Msc Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες της IFLA για Κυβερνητικές Βιβλιοθήκες

Κατευθυντήριες Οδηγίες της IFLA για Κυβερνητικές Βιβλιοθήκες Κατευθυντήριες Οδηγίες της IFLA για Κυβερνητικές Βιβλιοθήκες Μαρία Μονόπωλη 1 και Άννα Μάστορα 2 IFLA s Guidelines for Libraries Government Departments 1 Τμήμα Βιβλιοθήκης, Κέντρο Πολιτισμού, Έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Καθηγητή B. Ασημακόπουλου Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας

Ομιλία του Καθηγητή B. Ασημακόπουλου Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας 1 ο Ετήσιο Συνέδριο για την Πληροφορική και τις Επικοινωνίες στην Παιδεία και την Εκπαίδευση Συνεδρίαση Ολομέλειας με θέμα: «Η Αξιοποίηση των Ψηφιακών Τεχνολογιών στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα» Ομιλία

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων

Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Υπουργείο Πολιτισµού - Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Αγ. Ασωµάτων 11, 105 53 Αθήνα Τηλ: 210-3229820, 210-3225323 Φαξ: 210-3225628 E-mail: deam@culture.gr Ιστοσελίδες:

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Αλεξάνδρα Παπάζογλου Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Βιβλιοθήκη Κολλεγίου Αθηνών Η ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε συνδυασμό με τις

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΣΙΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΗΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Αποστολή και Στόχος του ΕΚΤ Το ΕΚΤ είναι ο Εθνικός οργανισμός για την τεκμηρίωση, την πληροφόρηση και την υποστήριξη σε θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση πληροφορίας Yποστήριξη επιχειρηματικότητας Aποτίμηση καινοτομίας:

Οργάνωση πληροφορίας Yποστήριξη επιχειρηματικότητας Aποτίμηση καινοτομίας: Οργάνωση πληροφορίας Yποστήριξη επιχειρηματικότητας Aποτίμηση καινοτομίας: 2015 οι υπηρεσίες του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης Enterprise Europe Network-Hellas www.ekt.gr Η σημασία της πληροφόρησης και της

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις για την ενίσχυση της Δημιουργικότητας μέσω της Μουσικής Πληροφόρησης και της Τηλεκπαίδευσης στη Φιλαρμονική Ένωση Κέρκυρας «Καποδίστριας»

Δράσεις για την ενίσχυση της Δημιουργικότητας μέσω της Μουσικής Πληροφόρησης και της Τηλεκπαίδευσης στη Φιλαρμονική Ένωση Κέρκυρας «Καποδίστριας» Δράσεις για την ενίσχυση της Δημιουργικότητας μέσω της Μουσικής Πληροφόρησης και της Τηλεκπαίδευσης στη Φιλαρμονική Ένωση Κέρκυρας «Καποδίστριας» Ομάδα Έργου: Επιστημονικός Υπεύθυνος: Πέτρος Κωσταγιόλας,

Διαβάστε περισσότερα

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 299 Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική Ο Κωνσταντίνος Βουδούρης ι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες αποτελούν τις πλέον ζωτικές μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗΜΕΡΑ

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Μαρία Οικονόμου (Πανεπιστήμιο Γλασκώβης & Πανεπιστήμιο Αιγαίου) Λευκωσία, 14 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Η εισαγωγή της διαχείρισης της πληροφορίας και των ψηφιακών µεθόδων έρευνας στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Περιγραφή του μαθήματος - στόχοι: Το μάθημα εξετάζει τις κοινωνικές, πολιτισμικές και ιστορικές διαστάσεις της ανάπτυξης του θεσμού του μουσείου και η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

10 λόγοι να φτιάξω ιστοσελίδα

10 λόγοι να φτιάξω ιστοσελίδα 10 λόγοι να φτιάξω ιστοσελίδα 1 10 λόγοι να φτιάξω ιστοσελίδα Γιατί η επιχείρησή σας χρειάζεται να έχει παρουσία στο διαδίκτυο? 2 1. Η εταιρική σας ιστοσελίδα είναι ανοιχτή στον κόσμο 24 ώρες την ημέρα,

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή Πρόσβαση και αρχαιολογικά Δεδομένα.

Ανοικτή Πρόσβαση και αρχαιολογικά Δεδομένα. Ανοικτή Πρόσβαση και αρχαιολογικά Δεδομένα. Εισηγήτριες: Κανελλοπούλου Μπότη Μαρία, Δικηγόρος, Επίκουρη Καθηγήτρια του Ιονίου Πανεπιστημίου Βουλιγέα Ελένη, Αρχαιολόγος της Η Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) Γιατί στο Νεάπολις Επιλέγοντας το Πανεπιστήμιο Νεάπολις γίνεσαι μέλος μιας ζωντανής κοινότητας που αποτελείται από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και από ακαδημαϊκό προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια Μουσειολογία και ψηφιακή επιμέλεια: το ευρωπαϊκό δίκτυο προβολής ATHENA-EUROPEANA στο πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας για την ανάδειξη του ψηφιακού πολιτισμού. Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Αξιότιμες

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technology, I.C.T.) καθώς και οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

Υπουργείο Παιδείας δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Υπουργείο Παιδείας δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Νεωτεριστικές δράσεις & υπηρεσίες της Αιαντείου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αταλάντης στη σύγχρονη πολιτισμική πραγματικότητα ως Κέντρο Πληροφόρησης-Επικοινωνίας-Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης Παλιές συνέργειες με νέο περιεχόμενο: η συμβολή των φοιτητών Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό ότι, παραδοσιακά, όπως άλλα εκπαιδευτικά συστήματα έτσι και το ελληνικό στόχευαν στην καλλιέργεια και ενδυνάμωση της εθνοπολιτιστικής ταυτότητας. Αυτό κρίνεται θετικό, στο βαθμό που

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία

Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία Ενότητα 1η: Παιδιά, Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, Εκπαίδευση Κώστας Ραβάνης Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα που υποστηρίζουν τη Δια Μάθηση: Ευκαιρίες για τις Βιβλιοθήκες.

Ευρωπαϊκά Προγράμματα που υποστηρίζουν τη Δια Μάθηση: Ευκαιρίες για τις Βιβλιοθήκες. Ευρωπαϊκά Προγράμματα που υποστηρίζουν τη Δια Βίου Μάθηση: Ευκαιρίες για τις Βιβλιοθήκες. Παρουσίαση: Δέσποινα Θεοδωρίδου, Στέλεχος Κέντρου Europe Direct Κεντρικής Μακεδονίας 8/5/2009 1 Τι είναι το δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Η σχέση Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών με την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες Κωνσταντίνα Στεφανίδου, PhD

Η σχέση Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών με την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες Κωνσταντίνα Στεφανίδου, PhD Η σχέση Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών με την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες Κωνσταντίνα Στεφανίδου, PhD Εργαστήριο Διδακτικής, Επιστημολογίας Φυσικών Επιστημών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκες, Παιδεία και. MDR Partners, UK

Βιβλιοθήκες, Παιδεία και. MDR Partners, UK Βιβλιοθήκες, Παιδεία και Μάθηση Robert Davies MDR Partners, UK i-2010: το πλαίσιο της πολιτικής Δια βίου μάθηση «κάθε μαθησιακή δραστηριότητα που συντελείται λί σε όλη τη διάρκεια δά ζωής, με σκοπό τη

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές πληροφόρησης: Πρωτογενείς Δευτερογενείς Τριτογενείς

Πηγές πληροφόρησης: Πρωτογενείς Δευτερογενείς Τριτογενείς Οι πηγές πληροφόρησης ανάλογα με το επίπεδο εμβάθυνσης και το βαθμό επεξεργασίας του περιεχομένου τους, διακρίνονται σε τρεις κύριες κατηγορίες (Μπώκος, 2001): Πηγές πληροφόρησης: Πρωτογενείς Δευτερογενείς

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών βιβλιοθήκης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών βιβλιοθήκης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών βιβλιοθήκης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Γιάννης Κλαψόπουλος Μάριος Μπαλατζάρας Αγάπη Πολύζου Βόλος, 11 Δεκεμβρίου 2008 1 Η Χωροταξία της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ Ι Πακέτο εργασίας 4 : Εκπαίδευση Επιμόρφωση. Επίσκεψη βιβλιοθηκονόμων του Α.Π.Θ. σε βιβλιοθήκες της Μ. Βρετανίας.

ΕΠΕΑΕΚ Ι Πακέτο εργασίας 4 : Εκπαίδευση Επιμόρφωση. Επίσκεψη βιβλιοθηκονόμων του Α.Π.Θ. σε βιβλιοθήκες της Μ. Βρετανίας. ΕΠΕΑΕΚ Ι Πακέτο εργασίας 4 : Εκπαίδευση Επιμόρφωση Επιτροπή οργάνωσης εκπαίδευσης-επιμόρφωσης προσωπικού Πρόεδρος: Χρυσή Κεραμέως- Φόρογλου, Καθηγήτρια Ιατρικής Μέλη: Κλωντίνη Ξενίδου - Δέρβου, Βιβλιοθηκονόμος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Δρ. Γεώργιος Ζάχος Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Εμμανουήλ Νίνος Εκπαιδευτικός, Υπεύθυνος στη Σ. Β. στο 9ο Γυμνάσιο Περιστερίου,

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνικές σχέσεις μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες σε ελληνικές τάξεις»

«Κοινωνικές σχέσεις μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες σε ελληνικές τάξεις» Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Κοινωνικές σχέσεις μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες σε ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης Δρ Δημήτρης Δημητρίου Δρ Παναγιώτης Αντωνίου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοπροαχθέντων. Διευθυντών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην υπηρεσία του Πολίτη

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην υπηρεσία του Πολίτη Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην υπηρεσία του Πολίτη, Ειδικός Επιστήμονας, Προϊστάμενος Τμήματος Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Εξοπλισμού Υπουργείου Εσωτερικών, Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152442/ΨΣ3509-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152442/ΨΣ3509-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση.

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Γραμματισμός: έννοια-παιδαγωγικές συνέπειες Σήμερα, στην αναπτυγμένη τεχνολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα και Ψηφιακή Πραγματικότητα

Πνευματικά Δικαιώματα και Ψηφιακή Πραγματικότητα Πνευματικά Δικαιώματα και Ψηφιακή Πραγματικότητα Τα πνευματικά δικαιώματα αποτελούν ένα πολύ σημαντικό θέμα που θα πρέπει να απασχολήσει σοβαρά έναν πολιτιστικό οργανισμό πριν αποφασίσει να εμπλακεί σε

Διαβάστε περισσότερα

Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός»

Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός» Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός» Ελένη Καλογεράκη Βιβλιοθηκονόµος, Msc Προϊσταµένη Βιβλιοθήκης ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισµός» e-mail: evalib@cc.uoa.gr H Βιβλιοθήκη του Ευαγγελισµού ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Παράθυρο στη γνώση. Ευρυζωνικότητα για όλους. Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity.

Παράθυρο στη γνώση. Ευρυζωνικότητα για όλους. Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity. Παράθυρο στη γνώση Ευρυζωνικότητα για όλους Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity.gr 0101011011101010000000010101010101 010000101010000101010101010101011111111111010101010101010000001010101010101011111111111110101010101010

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά έργα για την ανάδειξη και τις e υποδομές πολιτιστικού περιεχομένου: η συμβολή της ΔΙΠΤ. Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Ευρωπαϊκά έργα για την ανάδειξη και τις e υποδομές πολιτιστικού περιεχομένου: η συμβολή της ΔΙΠΤ. Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ευρωπαϊκά έργα για την ανάδειξη και τις e υποδομές πολιτιστικού περιεχομένου: η συμβολή της ΔΙΠΤ Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Δράσεις της ΔΙΠΤ Ανάπτυξη και υποστήριξη εφαρμογών Υποστήριξη συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή οnline υπηρεσιών πληροφόρησης στο Σύστημα Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ

Εφαρμογή οnline υπηρεσιών πληροφόρησης στο Σύστημα Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ Εφαρμογή οnline υπηρεσιών πληροφόρησης στο Σύστημα Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ Ξ. Αγορογιάννη, Ε. Κοσέογλου, Κ. Ξενίδου-Δέρβου 13ο ΠανελλήνιοΣυνέδριοΑκαδημαϊκώνΒιβλιοθηκών Κέρκυρα, 13-15 Οκτωβρίου 2004 Virtual-Digital-Online

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία αναζήτησης πληροφοριών για τα δάση: Ο Δικτυακός τόπος για τη Φύση και τη Βιοποικιλότητα. Λένα Χατζηιορδάνου, ΕΚΒΥ

Εργαλεία αναζήτησης πληροφοριών για τα δάση: Ο Δικτυακός τόπος για τη Φύση και τη Βιοποικιλότητα. Λένα Χατζηιορδάνου, ΕΚΒΥ Εργαλεία αναζήτησης πληροφοριών για τα δάση: Ο Δικτυακός τόπος για τη Φύση και τη Βιοποικιλότητα Λένα Χατζηιορδάνου, ΕΚΒΥ Το πρόβλημα Οι πληροφορίες που μπορεί να βρεθούν στο διαδίκτυο είναι συνοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014» Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραμμα Διαγωνισμός : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας : Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση Γνώσης για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας

Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση Γνώσης για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας Ευγενία Βασιλακάκη Αρχειονόμος/ Βιβλιοθηκονόμος- MSc Information Science DBS Εταιρεία Πληροφορικής mscevasilak@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2013 Φεβρουάριος 2014

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2013 Φεβρουάριος 2014 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Μανώλη - Ν. Χατζηορφανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Θ. Μανώλη - Ν. Χατζηορφανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Θ. Μανώλη - Ν. Χατζηορφανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Η χρήση των Πανεπιστημιακών Βιβλιοθηκών: Στάσεις των χρηστών της Βιβλιοθήκης Επιστημών Αγωγής, Φιλοσοφίας

Διαβάστε περισσότερα

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5.1 Εισαγωγή 5.2 Τα βασικά χαρακτηριστικά της συντελούμενης αλλαγής 5.3 Οι νέες προτεραιότητες 5.4 Τα συστατικά στοιχεία του νέου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία έρευνας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Μεθοδολογία έρευνας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μεθοδολογία έρευνας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μεθοδολογία έρευνας Η ερευνητική διαδικασία έχει ως αφορμή ένα προβληματισμό και προσπαθεί να απαντήσει σε ένα ερευνητικό ερώτημα.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΠΟΛΗ, ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΠΟΛΗ, ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Τ Μ Η Μ Α Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ω Ν Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Τ Ο Μ Ε Α Σ Π Ο Λ Ε Ο Δ Ο Μ Ι Α Σ Κ Α Ι Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Α Σ ΟΔΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42 ΤΚ: 106 82 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης)

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης) ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ακαδημαϊκή Μονάδα: Τομέας: Εργαστήριο/Σπουδαστήριο/Κλινική: Τίτλος Μαθήματος / Θέμα Εργασίας: Κωδικός Μαθήματος: Τύπος Μαθήματος: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διοίκηση Ανθρώπινων

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010 Αναπτυξιακή Στρατηγική για την Εκπαίδευση 2007-2013 Ευρωπαϊκές πολιτικές H Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ»

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη» «ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» Ενημερωτική Συνάντηση Στελεχών Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

Οι μουσικές εκδόσεις ανάμεσα στο έντυπο και το ψηφιακό: προκλήσεις για τη μουσική πληροφόρηση και δημιουργικότητα

Οι μουσικές εκδόσεις ανάμεσα στο έντυπο και το ψηφιακό: προκλήσεις για τη μουσική πληροφόρηση και δημιουργικότητα Οι μουσικές εκδόσεις ανάμεσα στο έντυπο και το ψηφιακό: προκλήσεις για τη μουσική πληροφόρηση και δημιουργικότητα Χριστίνα Μπάνου, Επίκουρος καθηγήτρια (Πολιτική και Εκδοτική του Βιβλίου), Τμήμα Αρχειονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

Παιδί και Διαδίκτυο στο Σχολείο και στο Σπίτι: Η Εκπαιδευτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου

Παιδί και Διαδίκτυο στο Σχολείο και στο Σπίτι: Η Εκπαιδευτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου Παιδί και Διαδίκτυο στο Σχολείο και στο Σπίτι: Η Εκπαιδευτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και Εκπαιδευτικής Μηχανικής, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών,

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου. Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης

Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου. Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου e-mail: garoufallou@yahoo.co.uk Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης e-mail: koulouris.a@gmail.com 3 ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης Αθήνα, 5-6 Φεβρουαρίου 2010 Διαδραματίζουν ένα σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω α) της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Βιβλιοθήκης. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Οδηγός Βιβλιοθήκης. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Οδηγός Βιβλιοθήκης Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Γενικές Πληροφορίες Αυτό Ημέρα Χειμερινό ωράριο λειτουργίας Θερινό ωράριο λειτουργίας Δευτέρα 08:30-22:00 08:30-14:30 Τρίτη 08:30-22:00 Περιεχόμενα 08:30-14:30

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Οδηγός χρήσης

ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Οδηγός χρήσης ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Οδηγός χρήσης Τι είναι ο ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ο ΠΑΝΔΗΜΟΣ αποτελεί τον χώρο ηλεκτρονικής δημοσίευσης της συγγραφικής δραστηριότητας των μελών της επιστημονικής κοινότητας του Παντείου Πανεπιστημίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (Τ.Α)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (Τ.Α) ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (Τ.Α) Στέργιος Κεχαγιάς, Δάσκαλος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Παγγαίου Η εκπαίδευση αποτελεί στην ουσία και στην πράξη μια βασική λειτουργία της κοινωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα