ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ"

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: Μάζεκα: Δλληνικά Δπίπεδν: Δ2 Γηάξθεηα: 2 ώπερ ζε Ξενόγλυζζοςρ Τπνγξαθή Ηκεξνκελία: 28 Μαΐος 2013 Καζεγεηή: Βαζκόο: ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΜΑΘΗΣΗ/ΣΡΙΑ: ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΟΚΣΩ (8) ΔΛΙΓΔ ΜΔΡΟ Α: ΔΚΘΔΗ (30 ΜΟΝΑΓΔ) Να αναπηύξεηε ΔΝΑ από ηα πιο κάηυ θέμαηα ( λέξειρ ή γπαμμέρ): 1. Έλαο δηάινγνο ζηελ ηξάπεδα. 2. Γξάθσ έλα γξάκκα ζ έλαλ θίιν / κηα θίιε κνπ πνπ είλαη από άιιε ρώξα θαη ηνπ/ηεο πεξηγξάθσ ηελ Κύπξν. 3. Πώο πέξαζα ην πεξαζκέλν αββαηνθύξηαθν.

2 2 ΜΔΡΟ Β: ΚΔΙΜΔΝΟ ΛΔΞΙΛΟΓΙΚΑ (20 ΜΟΝΑΓΔ) Να διαβάζεηε ηο παπακάηυ κείμενο και να κάνεηε ηιρ αζκήζειρ πος ακολοςθούν. Αγαπεκέλε κνπ αδειθή Καηεξίλα, Πνξηαξηά, 10 Φεβξνπαξίνπ 2013 νπ γξάθσ από ηελ Διιάδα, από ην όκνξθν Πήιην. Σώξα βξίζθνκαη ζ έλα από ηα πην γξαθηθά ρσξηά ηνπ Πειίνπ, ηελ Πνξηαξηά, καδί κε ηνλ άληξα κνπ θαη θάπνηνπο θίινπο. Δίκαζηε ζην Πήιην εδώ θαη δύν κέξεο θαη πεξλάκε θαηαπιεθηηθά. Μέλνπκε ζ έλα κηθξό μελνδνρείν θαη από ην παξάζπξό καο βιέπνπκε ηα θαηαπξάζηλα δέληξα. Σν Πήιην είλαη λνκίδσ ην πην όκνξθν βνπλό ζηελ Διιάδα θαη από ηα πην όκνξθα κέξε ηεο Διιάδαο πνπ έρσ επηζθεθηεί κέρξη ηώξα. Όπσο μέξεηο, ηνλ ηειεπηαίν θαηξό εγώ θαη ν Γηώξγνο, ήκαζηαλ πνιύ θνπξαζκέλνη, ιόγσ δνπιεηάο θαη ζθεθηήθακε λα θάλνπκε έλα ηεηξαήκεξν ηαμίδη ζηελ Διιάδα, γηαηί ζέιακε λα μεθνπξαζηνύκε θαη λα ραιαξώζνπκε. Σειηθά, απνθαζίζακε λα έξζνπκε ζην Πήιην, έλα βνπλό ζηνλ Ννκό Μαγλεζίαο, δίπια ζηελ πόιε ηνπ Βόινπ, κε ύςνο 1,624 κέηξα. Σν Πήιην απνηειεί έλαλ κνλαδηθό ζπλδπαζκό βνπλνύ θαη ζάιαζζαο θαη έρεη 24 γξαθηθά ρσξηά, ην θαζέλα κε ηνλ δηθό ηνπ ηδηαίηεξν ραξαθηήξα. Ξεθηλήζακε ηελ Παξαζθεπή πνιύ πξσί, από ην αεξνδξόκην ηεο Λάξλαθαο θαη κηάκηζε ώξα κεηά ήκαζηαλ ζηελ Αζήλα. Από εθεί λνηθηάζακε έλα απηνθίλεην θαη πεξίπνπ ζε ηέζζεξηο ώξεο βξηζθόκαζηαλ ζην Πήιην. Η δηαδξνκή ήηαλ πξαγκαηηθά ππέξνρε. Όιν ην βνπλό ήηαλ γεκάην από δάζε κε παλύςεια δέληξα, ελώ πίζσ από θάζε ζηξνθή ππήξρε θη από έλα γξαθηθό ρσξηό. Φηάλνληαο ρηεο ζηελ Πνξηαξηά, θάγακε ζε κηα παξαδνζηαθή ηαβέξλα θαη ζαπκάζακε ηα λενθιαζηθά αξρνληηθά θαη ηελ πειηνξείηηθε αξρηηεθηνληθή. Έπεηηα ήξζακε εδώ ζην μελνδνρείν, όπνπ είρακε θιείζεη δσκάηην, γηα λα θνηκεζνύκε. ήκεξα ην πξσί ζεθσζήθακε λσξίο, κπήθακε ζην απηνθίλεην θαη αλεβήθακε πην ςειά, ζηα Υάληα, όπνπ εθεί βξίζθεηαη ην ρηνλνδξνκηθό θέληξν ηνπ Πειίνπ. Δλζνπζηάζηεθα, γηαηί

3 3 επηηέινπο είδα ιίγν ρηόλη. Οη πίζηεο ηνπ ρηνλνδξνκηθνύ θέληξνπ ήηαλ γεκάηεο κε παηδηά θαη κεγάινπο. Φνξέζακε θη εκείο ηηο ζηνιέο ηνπ ζθη, βάιακε ηα πέδηιά καο θαη παίμακε παηρλίδηα ζην ρηόλη. Καη θάγακε ηελ πην λόζηηκε θαζνιάδα ηνπ θόζκνπ! Πξηλ από ιίγν, γπξίζακε ζην μελνδνρείν καο γηα μεθνύξαζε. Σν βξάδπ ζα παίμνπκε ραξηηά θαη ζα πνύκε ηζηνξίεο κε ηνπο θίινπο καο. Αύξην ζα θύγνπκε πνιύ λσξίο θαη ζα πάκε ζηελ Σζαγθαξάδα, έλα από ηα πην όκνξθα θαη ηνπξηζηηθά ρσξηά ηνπ Πειίνπ. Θα απνιαύζνπκε ηελ εθπιεθηηθή ζέα θαη ζα δνύκε ηα όκνξθα πέηξηλα γεθύξηα, ηα βπδαληηλά κνλαζηήξηα, ηα ηξερνύκελα λεξά θαη ηνλ κεγάιν πιάηαλν ζηελ πιαηεία ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο. Δθεί ππάξρνπλ πνιιά ηαβεξλάθηα κε λόζηηκν θαη θαινκαγεηξεκέλν θαγεηό. Θα ήζεια λα θάσ αξλάθη ςεηό κε παηάηεο θαη ρόξηα. Σν βξάδπ ζα κείλνπκε ζ έλαλ κηθξό παξαδνζηαθό μελώλα ζηελ Σζαγθαξάδα. Η Σζαγθαξάδα είλαη ν ηειεπηαίνο πξννξηζκόο ηνπ ηαμηδηνύ καο. Σελ Σξίηε ην πξσί ζα θάλνπκε ηηο ηειεπηαίεο βόιηεο καο ζηελ Σζαγθαξάδα, ζα πηνύκε ηνλ θαθέ καο ζε θάπνην θαθελεδάθη θαη ζα δνθηκάζνπκε παξαδνζηαθά γιπθά, θαζώο επίζεο θαη ηηο πειηνξείηηθεο πίηηεο. Λίγν πξηλ ην κεζεκέξη, ζα πάξνπκε ηνλ δξόκν ηεο επηζηξνθήο, πξώηα γηα ηελ Αζήλα θαη από εθεί, αξγά ην βξάδπ ζα πάξνπκε ην αεξνπιάλν γηα Λάξλαθα. Διπίδσ ε πηήζε καο λα κελ έρεη θαζπζηέξεζε, γηαηί αύξην ην πξσί, εγώ θαη ν άληξαο κνπ πξέπεη λα μππλήζνπκε λσξίο θαη λα πάκε δνπιεηά. Πξαγκαηηθά ην Πήιην ηώξα ηνλ ρεηκώλα είλαη καγεπηηθό θαη κ έρεη εληππσζηάζεη. Δύρνκαη θάπνηα ζηηγκή ζην κέιινλ λα επηζθεθηώ μαλά ην παλέκνξθν Πήιην θαη θπζηθά ζέισ λα έξζεηο θαη εζύ καδί κνπ. Θα ζνπ αξέζεη πνιύ! Θα ζνπ ζηείισ θσηνγξαθίεο. Βγάιακε πνιιέο. Δζύ ηη θάλεηο; Πώο πεξλάο εθεί ζηελ Ακεξηθή; Πώο ηα παο κε ηα καζήκαηά ζνπ ζην παλεπηζηήκην; Πεξηκέλσ ηα λέα ζνπ. Να πξνζέρεηο! Πνιιά θηιηά ε αδειθή ζνπ νθία 1. Να απανηήζεηε ζηιρ ακόλοςθερ επυηήζειρ. (5 x 2 = 10 μονάδερ) 1. Πνύ αθξηβώο βξίζθεηαη ε νθία ηώξα πνπ γξάθεη ζηελ αδειθή ηεο θαη κε πνηνπο είλαη εθεί; 2. Γηαηί ε νθία θαη ν Γηώξγνο ζθέθηεθαλ λα θάλνπλ απηό ην ηεηξαήκεξν ηαμίδη ζηελ Διιάδα;

4 4 3. Πώο ήηαλ ε δηαδξνκή από ηελ Αζήλα ζην Πήιην; (Να ηελ πεξηγξάςεηε.) 4. Ση ζα δνπλ ζηελ Σζαγθαξάδα; 5. Γηαηί ε νθία δε ζέιεη ε πηήζε ηνπο λα έρεη θαζπζηέξεζε; 2. Να κςκλώζεηε (), αν είναι ζυζηό ή (Λ), αν είναι λάθορ. (5 x 1 = 5 μονάδερ) 1. Σν Πήιην είλαη έλα λεζί, θνληά ζηελ πόιε ηνπ Βόινπ. Λ 2. Ο πξώηνο ηνπο ζηαζκόο, κεηά ηελ Αζήλα, ήηαλ ε Πνξηαξηά. Λ 3. ηα Υάληα έθαγαλ αξλάθη κε παηάηεο θαη ρόξηα.. Λ 4. ηελ Σζαγθαξάδα βξίζθεηαη ην ρηνλνδξνκηθό θέληξν ηνπ Πειίνπ. Λ 5. Η Καηεξίλα ζπνπδάδεη ζ έλα παλεπηζηήκην ζηελ Ακεξηθή. Λ 3. Να ζςνδέζεηε ηιρ ζςνώνςμερ λέξειρ, όπυρ ζηο παπάδειγμα. (5 x 0,5 = 2,5 μονάδερ) 1. θαηαπιεθηηθά α. επηζηξέςακε 1 δ 2. μέξεηο β. εθθιεζίεο 2 3. λόζηηκε γ. κεηά 3 4. γπξίζακε δ. ππέξνρα 4 5. έπεηηα ε. εύγεζηε 5 6. κνλαζηήξηα ζη. γλσξίδεηο 6 4. Να ζςνδέζεηε ηιρ ανηίθεηερ λέξειρ, όπυρ ζηο παπάδειγμα. (5 x 0,5 = 2,5 μονάδερ) 1. μεθνύξαζε α. θαηεβήθακε 1 β 2. λσξίο β. θνύξαζε 2 3. αλεβήθακε γ. πξώηνο 3 4. ελζνπζηάζηεθα δ. αξγά 4 5. παξαδνζηαθό ε. απνγνεηεύηεθα 5 6. ηειεπηαίνο ζη. κνληέξλν 6

5 5 ΜΔΡΟ Γ: ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ (50 ΜΟΝΑΓΔ) 1. Να ζςμπληπώζεηε ηιρ ακόλοςθερ πποηάζειρ με ηον καηάλληλο ηύπο ηηρ ανηυνςμίαρ. (6 x 0,5 = 3 μονάδερ) 1. «Πνηνη ζα θάλε ζνπβιάθηα;». α. Δκείο β. Μαο γ. Δκάο 2. «Πόηε έζηεηιε απηό ην γξάκκα;» «Υηεο ην πξσί». α. εζέλα β. ζε γ. ζνπ 3. «Με πνηνλ ζα παο βόιηα ηελ Παξαζθεπή ην βξάδπ;» «Με». α. απηόλ β. ηνλ γ. απηόο 4. «Ο δηεπζπληήο δήηεζε λα δεη κόλν». «Γε ζέιεη λα δεη θαλέλαλ άιινλ;» α. εγώ β. κε γ. εκέλα 5. «Γηα πνηνπο είλαη απηά ηα γιπθά;» «Γηα». α. εζείο β. ζαο γ. εζύ 6. «Μήπσο μέξεηο ηελ θαηλνύξγηα καζήηξηα από ηε Βνπιγαξία;» «Ναη, μέξσ». α. απηήλ β. ηελ γ. ηεο 2. Να ξαναγπάτεηε ηιρ ακόλοςθερ πποηάζειρ σπηζιμοποιώνηαρ πποζυπικέρ ανηυνςμίερ. (4 x 1 = 4 μονάδερ) 1. Δίζαη ζίγνπξε πσο έδσζεο ζε κέλα ηα εηζηηήξηα; 2. Δίδα ηνλ Αληξέα γηα πξώηε θνξά ζην πάξηη ηεο Διέλεο. 3. Ση ζθέθηεζαη λα πάξεηο ζηε γπλαίθα ζνπ γηα ηα Υξηζηνύγελλα; 4. Μελ μεράζεηο λα ηειεθσλήζεηο ζηνπο γνλείο ζνπ, κόιηο θηάζεηο ζηε Μόζρα! 3. Να γπάτεηε επυηήζειρ για ηιρ ακόλοςθερ απανηήζειρ. (4 X 1 = 4 μονάδερ) 1. Τπάξρνπλ πνιινί ζεξβηηόξνη ζ απηό ην εζηηαηόξην. 2. Ο πίλαθαο είλαη πάλσ από ηνλ θαλαπέ.

6 6 3. Ναη, κ αξέζνπλ πνιύ. 4. Μαζαίλσ Διιεληθά από ηνλ πεξαζκέλν επηέκβξην. 4. Να ςπογπαμμίζεηε ηη ζυζηή λέξη. (10 x 0,5 = 5 μονάδερ) 1. Έθπγε από ην ζπίηη ηνπ ζηηο εθηά ακπιβόρ / ακπιβήρ / ακπιβώρ. 2. Η θαζεγήηξηα κηιάεη διαπκώρ / διαπκήρ / διαπκέρ ζηελ ηάμε. 3. Ποιορ / Ποιος / Ποιον είλαη απηό ην σξαίν απηνθίλεην; 4. Σα γελέζιηά κνπ είλαη ζηην / ηιρ / ζηιρ ηξηάληα Ινπλίνπ. 5. Αλ έπσεζηε / έπθεηε / ήπθαηε απόςε ζην ζπίηη, ζα καγεηξέςσ θάηη θηλέδηθν. 6. «Δίκαη πνιύ θνπξαζκέλνο ζήκεξα». «Κι εμένα / Ούηε κι εγώ / Δγώ, όσι». 7. Θα ζηείιεηε απηό ην γξάκκα απιό ή ζςζηημένη / εξππέρ / γπαμμαηόζημο; 8. Ο Αιέμαλδξνο είλαη παληξεκέλνο κε κηα Ιηαλία / Ιηαλίδα / ιηαλική. 9. ηελ Κύπξν, ην θαινθαίξη πάληα θάλεη πολλή / πολλοί / πολύ δέζηε. 10. Σα ιεθηά ζην γξαθείν, είλαη έναν / έναρ / ενόρ θπξίνπ πνπ δνπιεύεη καδί καο. 5. Να ζςμπληπώζεηε ηιρ πιο κάηυ πποηάζειρ με ηον καηάλληλο ηύπο ηος πήμαηορ. (ππόζυπο, απιθμό, έγκλιζη, σπόνορ, θυνή) (8 x 1 = 8 μονάδερ) 1. Γηαλλάθε, (πεπιμένυ) ιίγν αθόκα. Σν θαγεηό δελ είλαη έηνηκν. 2. Αλ εκείο (παίπνυ) ηαμί, (θηάνυ) πην γξήγνξα. 3. Κύξηνη, (έπσομαι) ζην γξαθείν κνπ. Έρνπκε λα κηιήζνπκε. 4. πλήζσο ηελ Κπξηαθή, ηα παηδηά (ζηκώνομαι) κεηά ηηο 10:00 π.κ., γηαηί δελ έρνπλ ζρνιείν. 5. Πέηξν, ζα ήζειεο (πιυ) έλα πνηεξάθη θξαζί; 6. Η αληςηά κνπ (μπαίνυ) ζην παλεπηζηήκην πξηλ από δύν ρξόληα. 7. Δγώ (πληπώνυ) ηνλ ινγαξηαζκό αύξην ην πξσί. 6. Να ζςμπληπώζεηε ηιρ πιο κάηυ πποηάζειρ με ηον καηάλληλο ηύπο ηος οςζιαζηικού. (πηώζη και απιθμόρ) (8 x 1 = 8 μονάδερ) 1. Η θσηνγξαθία κνπ είλαη παιηά. (ηο διαβαηήπιο)

7 7 2. Απηό ην ζέαηξν είλαη αξθεηά κεγάιν. Αιήζεηα πόζεο έρεη; (θέζη) 3. Η θόξε κνπ έρεη γαιαλά κάηηα. (η αδελθή) 4. Σν αββαηνθύξηαθν, θνίηαμα ηηο εξγαζίεο κνπ. (ο μαθηηήρ) 5. Η ιύζε απηνύ δελ είλαη θαζόινπ εύθνιε. (ηο ππόβλημα) 6. Μέλνπκε ζ έλα ζπίηη πνπ έρεη έλαλ ππέξνρν (κήπορ) 7. Βιέπεηε ζπρλά ζαο; (ο θίλορ) 8. Μήπσο μέξεηο ηη ώξα αλνίγνπλ (ηο καηάζηημα) 7. Να ζςμπληπώζεηε ηιρ πιο κάηυ πποηάζειρ με ηον καηάλληλο ηύπο ηος επιθέηος. (γένορ, απιθμόρ, πηώζη) (8 x 1 = 8 μονάδερ) 1. ηε γεηηνληά καο ππάξρνπλ πεξίπηεξα. (πολύρ) 2. Πξνηηκώ ππνινγηζηέο. (ο ακπιβόρ) 3. Να ζνπ δώζσ ιίγε ηπξόπηηα; Μόιηο ηελ έθηηαμα. (θπέζκορ) 4. Έγξαςα ηνλ αξηζκό ηειεθώλνπ ζνπ ζηελ αηδέληα κνπ. 5. νη ηξάπεδεο είλαη αλνηρηέο ζήκεξα. (όλορ) (ο καινούπγιορ) 6. θόξεκα ηεο Νίθεο είλαη πνιύ σξαίν. (ο ποπηοκαλήρ) 7. Η Έιιε καζαίλεη ηζπαληθά ζ έλα θξνληηζηήξην γισζζώλ. (ξένορ) 8. Απηά ηα πνηήξηα είλαη. (καθαπό) 8. Να γπάτεηε πποηάζειρ με ηιρ πιο κάηυ λέξειρ. Να σπηζιμοποιήζεηε ζςγκπιηικό ή ςπεπθεηικό βαθμό, ανάλογα. (4 x 1 = 4 μονάδερ) 1. Παύινο / ζπκπαζεηηθόο / αδειθόο ηνπ (πιο) 2. Υξηζηίλα θαη Δηξήλε / δελ / ςειέο / κεηέξα ηνπο (ηόζο... όζο) 3. Πνηνο / θαιόο / δηθεγόξνο / από / ηξεηο; (ο πιο) 4. αληνξίλε / σξαία / Κξήηε (λιγόηεπο)

8 8 9. Να γπάτεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ ζηον πληθςνηικό απιθμό. (24 x 0,25= 6 μονάδερ) 1. Θα αγνξάζσ απηήλ ηελ θόθθηλε κπινύδα γηα ηε θίιε κνπ. (8 x 0,25 = 2 μονάδερ) 2. Σν θιεηδί ηνπ παιηνύ απηνθηλήηνπ είλαη πάλσ ζην ηξαπεδάθη; (8 x 0,25 = 2 μονάδερ) 3. Πεο ζηνλ γην ζνπ λα δηαβάζεη ην κάζεκά ηνπ! (8 x 0,25 = 2 μονάδερ)

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Εσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξόεξα Λνπθία Μπεδέ Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο Β Γεκνηηθνύ γ ηεύρνο 1νο ηόκνο Γιώζζα Β Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011. Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία

NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011. Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011 Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία NEA POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011 Δθδόηεο-Γηεπζπληήο Νίθνο Εαβόιαο Website Director/Programmer Γηώξγνο Εαβόιαο Δ-mail : nikoszavolas@aol.com

Διαβάστε περισσότερα

Aζπροπόηαμος 4/3/2010. Αζελόξακα

Aζπροπόηαμος 4/3/2010. Αζελόξακα Aζπροπόηαμος 4/3/2010. Αζελόξακα Από ηη μία η κοζμική Ελάηη και από ηην άλλη η παρθένα περιοτή ηοσ Αζπροπόηαμοσ. Η Έλλη Μποσμποσρή ακροβαηεί ανάμεζά ηοσς ζε ένα great drive θοσλ ηοσ πράζινοσ. Σξώκα θζηλνπώξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Κώζηαο Βνπιαδέξεο http://www.fantastikosorizontas.gr/kostasvoulazeris Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/

Διαβάστε περισσότερα

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο ΠΔΡΗ ΑΤΣΗΜΟΤ Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1 Τεύχος 34 Δεκέμβριος 2010 πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο Γηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14 Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8 1 πληαθηηθή επηηξνπή:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΧΣΗ ΕΘΡΑ ΦΑΛΜΟ ΚΑΗ ΦΖΦΗΓΧΣΟ ΓΗΑ ΜΗΑΝ ΑΝΟΗΞΖ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ. Άλνημε ζξύςαιν κελεμεδί Άλνημε ρλνύδη πεξηζηέξαο Άλνημε ζθόλε κπξηόρξσκε

ΠΡΧΣΗ ΕΘΡΑ ΦΑΛΜΟ ΚΑΗ ΦΖΦΗΓΧΣΟ ΓΗΑ ΜΗΑΝ ΑΝΟΗΞΖ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ. Άλνημε ζξύςαιν κελεμεδί Άλνημε ρλνύδη πεξηζηέξαο Άλνημε ζθόλε κπξηόρξσκε ΠΡΧΣΗ ΕΘΡΑ ΦΑΛΜΟ ΚΑΗ ΦΖΦΗΓΧΣΟ ΓΗΑ ΜΗΑΝ ΑΝΟΗΞΖ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ Άλνημε ζξύςαιν κελεμεδί Άλνημε ρλνύδη πεξηζηέξαο Άλνημε ζθόλε κπξηόρξσκε η' αλνηρηά ραξηηά θαη ζηα βηβιία Κηόιαο θπζνύζε ριηαξό αεξάθη Με ηζηγγάλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι ζηον κόζμο ηερ γλώζζαρ

Ταξίδι ζηον κόζμο ηερ γλώζζαρ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Εσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξφεξα Λνπθία Μπεδέ Ταξίδι ζηον κόζμο ηερ γλώζζαρ Β Γεκνηηθνχ α ηεχρνο 2νο ηφκνο Γιψζζα Β Γεκνηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ ΑΝΣΗΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΚΧΓΗΚΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΦΤΛΛΟ ΔΠΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΟ ΥΧΡΑ ΑΡΗΘΜΟ ΖΜΔΗΟΤ ΔΚΚΗΝΖΖ ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΝΟΜΑ & ΑΡΗΘΜΟ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΚΧΓΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ ΣΖΛΔΦΧΝΟΤ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΖΜΔΗΧΔ ΖΛΗΚΗΑ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΝΤΙΝΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΝΤΙΝΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ Κάβο Μαλιάς: Ρομανηική Μονεμβαζιά Kαηαπξάζηλνη θάκπνη κε ειηέο, θνηιάδεο, ηξερνύκελα λεξά, ππέξνρεο παξαιίεο, θόζκνο επγελέζηαηνο θαη ζηελ πάλσ γσλία ε κνλεκβαζηώηηθε θαζηξνπνιηηεία. Πην θάησ,ε μεραζκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΣΤΡΙΕ ΒΟΣΙΝΙΩΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΥΩΡΙΟ ΣΟΤ, ΣΑ ΞΩΚΛΗΙΑ ΚΑΙ ΣΙ ΣΟΠΩΝΤΜΙΕ ΣΟΤ

ΜΑΡΣΤΡΙΕ ΒΟΣΙΝΙΩΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΥΩΡΙΟ ΣΟΤ, ΣΑ ΞΩΚΛΗΙΑ ΚΑΙ ΣΙ ΣΟΠΩΝΤΜΙΕ ΣΟΤ ΜΑΡΣΤΡΙΕ ΒΟΣΙΝΙΩΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΥΩΡΙΟ ΣΟΤ, ΣΑ ΞΩΚΛΗΙΑ ΚΑΙ ΣΙ ΣΟΠΩΝΤΜΙΕ ΣΟΤ (Ζ θαηαγξαθή ηνπο πξέπεη λα έγηλε ζε δπν δόζεηο: ην 1958 θαη θάπνηεο άιιεο ίζσο νη ιηγόηεξεο ην 1963. Ρν δηπιό γξάκκα ch πνπ αθνύγεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε Κεθάιαην Α Μηζνπιαγηαζκέλε θνληά ζην ηδάθη ηνπ θησρηθνύ ζπηηηνύ ηεο ε Φξαγθνγηαλλνύ πξνζέρεη ηελ κηθξή εγγνλή ηεο, ε νπνία είλαη άξξσζηε. Σν ζπίηη, θαη ηδηαίηεξα ην ζαιόλη,

Διαβάστε περισσότερα

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία!

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία! εκ: Ο Δπηχρεο (ή «Mister raps») είλαη ν καζεηήο πνπ ζην 1 ν pdf απηνχ ηνπ ζάηη είπακε φηη ηξαγoχδεζε (ή κάιινλ «ξαπάξεζε») ην «ηγά κελ θιάςσ ζηγά κε θνβεζψ» (κε ξεθξαίλ απφ ρνξσδία). Πξηλ ηνλ αθνχζσ ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ. Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο 2010 Σεύρνο 17 ΤΝΔΥΗΕΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ. Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο 2010 Σεύρνο 17 ΤΝΔΥΗΕΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ ΚΑΛΟ ΠΑΥΑ Διανέμεηαι δωρεάν Δθδήισζε ζην Γεκαξρείν Νίθαηαο θαη θόςηκν ηεο πίηαο ηνπ πιιόγνπ ηελ θαηάκεζηε από θόζκν αίζνπζα ηνπ Γεκαξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

έηζη...γηα λα ηα ζπκόκαζηε κε ζπγθίλεζε

έηζη...γηα λα ηα ζπκόκαζηε κε ζπγθίλεζε έηζη...γηα λα ηα ζπκόκαζηε κε ζπγθίλεζε Ζ γεληά ηνπ 60 θαη 70 ύκθσλα κε ηηο ζηαηηζηηθέο, απηνί από εκάο πνπ ήκαζηαλ παηδηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 40 50 60 θαη 70 πηζαλόλ δελ ζα έπξεπε λα είρακε επηδήζεη. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Εθημερίδα ηων ζποσδαζηών ηοσ ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Δημοζιογραθίας. Σα αθξηβά αξώκαηα

Εθημερίδα ηων ζποσδαζηών ηοσ ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Δημοζιογραθίας. Σα αθξηβά αξώκαηα 1 Εθημερίδα ηων ζποσδαζηών ηοσ ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Δημοζιογραθίας Σα αθξηβά αξώκαηα Απνθιεηζηηθή ζπλέληεπμε ηνπ κηθξνύ κάγνπ ζηελ ΥΑΣ-ΣΡΗΚ!!! ει.4 ΠΡΟ ΣΩΝ ΠΤΛΩΝ Ο ΦΔΡΔΪΡΑ ε 3 επξσπατθέο πξσηεύνπζεο ζα βξεζνύλ

Διαβάστε περισσότερα

Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις. Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009

Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις. Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009 Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009 ΘΔΗΚΔΛΟ: ΛΣΗΛΟ ΘΗΟΤΖ, ΦΩΣΟ: Γ. ΘΔΙΔΑΘΟ, ΣΕ. ΘΙΖΚΖ, Β. ΤΘΑ Παλέκνξθε θαη μαθνπζηή ε Πίλδνο, αιιά θαη... αηειείσηε. Αξρίδεη ζηo

Διαβάστε περισσότερα

Σην Torrent ηεο Ιζπανίαρ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ απηόλνκε θνηλόηεηα ηεο Βαλένθια, ηαμίδεςε

Σην Torrent ηεο Ιζπανίαρ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ απηόλνκε θνηλόηεηα ηεο Βαλένθια, ηαμίδεςε Τεύσορ 7 Νοέμβπιορ Γεκέμβπιορ 2014 Δ π ί ζ κ ε τ η ζ η η ν Ι ζ π α ν ί α 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Πεπιεσόμενα ηεύσοςρ Δπίζκετη ζηην Ιζπανία 1 Φηιάσνονηαρ ηο λεύκυμα 3 Δνηςπώζειρ 4 Christmas in Greece Melomakarona:

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Οη καγεπηηθέο κνπ εληππώζεηο θαη ηα ιεπηά πνπ πέξαζα ζην νηλνπνηείν- κνπζείν νίλνπ ηνπ Βαγγέιε Γεξνβαζηιείνπ.

Οη καγεπηηθέο κνπ εληππώζεηο θαη ηα ιεπηά πνπ πέξαζα ζην νηλνπνηείν- κνπζείν νίλνπ ηνπ Βαγγέιε Γεξνβαζηιείνπ. Οη καγεπηηθέο κνπ εληππώζεηο θαη ηα ιεπηά πνπ πέξαζα ζην νηλνπνηείν- κνπζείν νίλνπ ηνπ Βαγγέιε Γεξνβαζηιείνπ. Φηάλνληαο ζην θηήκα ζηελ Δπαλνκή θαηαιαβαίλεηο ακέζσο γηαηί ην νηλνπνηείν βξαβεύεηαη από ην

Διαβάστε περισσότερα

17 Ννέκβξε ηνπ 73. Με ξσηάο αλ Άλλα Μηα ρνύθηα είζηε Ακνύζηαθα παηδηά ηόρν ζαο βάιαλε θαη ζαο ππξνβνιάλε «Είκαζηε αδέιθηα» ηνπο θσλάδεηε Κη απηνί

17 Ννέκβξε ηνπ 73. Με ξσηάο αλ Άλλα Μηα ρνύθηα είζηε Ακνύζηαθα παηδηά ηόρν ζαο βάιαλε θαη ζαο ππξνβνιάλε «Είκαζηε αδέιθηα» ηνπο θσλάδεηε Κη απηνί 17 Ννέκβξε ηνπ 73. Με ξσηάο αλ Άλλα Μηα ρνύθηα είζηε Ακνύζηαθα παηδηά ηόρν ζαο βάιαλε θαη ζαο ππξνβνιάλε «Είκαζηε αδέιθηα» ηνπο θσλάδεηε Κη απηνί ππξνβνιάλε θη εζάο θη όζνπο αθνύλε ηη ηνπο ιέηε Μόλν κε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο

ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο Θα γπξίζεη άιινπ ηηο ραξαθηέο Τεο παιάκεο, ε Μνίξα, ζαλ θιεηδνύρνο Μηα ζηηγκή ζα ζπγθαηαηεζεί ν Καηξόο Πσο αιιηώο, αθνύ αγαπηνύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ Απξίιηνο Μάηνο Ηνύληνο 2010 Γιανέμεηαι δωρεάν Σεύρνο 18 Ο ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΣΑΘΔΡΑ ΣΖΝ Α ΔΘΝΗΚΖ Πξσηάζιεκα Α Δζληθήο ζην

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ

ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ Ζ αθόινπζνο ηζηνξία απνηειεί πξαγκαηηθό γεγνλόο πνπ έιαβε ρώξα ζην Ννζνθνκείν «Ο ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ» ζηελ Αζήλα ην 1985 θαη απνηειεί κία δσληαλή καξηπξία, όηη ν Άγηνο Θεόο επηηειεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΡΣΗΠΚΔΛΝ ΡΝ 2012

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΡΣΗΠΚΔΛΝ ΡΝ 2012 1 Ηαλνπάξηνο 2012 www. pagkritio.gr - pagkritio.blogspot.com - e-mail : gymnasio @ pagkritio.gr - Έηνο δ - αξηζ. θύιινπ 5 ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΡΣΗΠΚΔΛΝ ΡΝ 2012 Ν ζθελνζέηεο Θεόδσξνο Αγγειόπνπινο πέξαζε ζηελ αζαλαζία

Διαβάστε περισσότερα

www.gnosisellas.gr ΠΡΟΛΟΓΟ

www.gnosisellas.gr ΠΡΟΛΟΓΟ ΠΡΟΛΟΓΟ Απηή ε κηθξή εξγαζία πνπ γξάθηεθε ην έηνο 1952 ήηαλ κηα από ηηο πξώηεο πξνζπάζεηεο γηα λα δνζεί ε Γλσζηηθή Πνθία ζην ιαό, γηα λα εμνπδεηεξώζεη ζην αζηξηθό ηελ έμνδν πνπ θάλνπλ νη κάγνη θαη νη κάγηζζεο

Διαβάστε περισσότερα

Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ

Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ Γεκνζηνγξάθνο: Θπξίεο θαη θύξηνη θαιεζπέξα ζαο θαη Σξόληα Ξνιιά. Πήκεξα, ιίγεο

Διαβάστε περισσότερα