ΟΜΑΓΔ ΟΗ ΟΠΟΗΔ ΥΑΡΑΘΣΖΡΗΕΟΝΣΑΗ Ω ΑΤΜΒΗΒΑΣΔ ΜΔ ΣΖΝ ΟΡΘΟΓΟΞΖ ΠΗΣΖ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΜΑΓΔ ΟΗ ΟΠΟΗΔ ΥΑΡΑΘΣΖΡΗΕΟΝΣΑΗ Ω ΑΤΜΒΗΒΑΣΔ ΜΔ ΣΖΝ ΟΡΘΟΓΟΞΖ ΠΗΣΖ"

Transcript

1 ΟΜΑΓΔ ΟΗ ΟΠΟΗΔ ΥΑΡΑΘΣΖΡΗΕΟΝΣΑΗ Ω ΑΤΜΒΗΒΑΣΔ ΜΔ ΣΖΝ ΟΡΘΟΓΟΞΖ ΠΗΣΖ ΔΞΗΠΖΚΑ ΘΔΗΚΔΛΑ ΡΖΠ Ε' ΞΑΛΝΟΘΝΓΝΜΖΠ ΠΛΓΗΑΠΘΔΤΔΥΠ ΞΖΓΖ ) Βηβιίν "Νκάδεο Αζπκβίβαζηεο κε ηελ Νξζφδνμε Ξίζηε" 'Δθδνζε Ε Ξαλνξζφδνμε Ππλδηάζθεςε Δληεηαικέλσλ Ηεξψλ Κεηξνπφιεσλ δηα ζέκαηα αηξέζεσλ θαη παξαζξεζθείαο Αιίαξηνο Βνησηίαο 20-26/9/1995) Ζ Ε' Ππλδηάζθεςε Δληεηαικέλσλ Νξζνδφμσλ Δθθιεζηψλ θαί Ηεξψλ Κεηξνπφιεσλ γηά ζέκαηα αηξέζεσλ θαί παξαζξεζθείαο (Αιίαξηνο ) αζρνιήζεθε κέ ηίο πνηθίιεο πλεπκαηηθέο θαί θνζκνζεσξηαθέο νκάδεο θαί ηάζεηο θαζψο θαί κέ ηίο λενθαλείο αηξέζεηο θαί παξαζξεζθεπηηθέο νκάδεο. πνγξακκίζηεθε γηά άιιε κηά θνξά φηη ν ζξεζθεπηηθφο ράξηεο ζηφλ επξχηεξν νξζφδνμν ρψξν απεηιεrηαη φιν θαί πεξηζζφηεξν κέ αιινίσζε. Νη γλσζηέο ζξεζθείεο θαί νη πνηθίιεο απνθιίζεηο ηνπο δέλ είλαη πιένλ θάηη ηφ απφκαθξν. Νιεο νη παξαιιαγέο ηνπο αλαπηχζζνπλ έληνλε πξνζειπηηζηηθή δξαζηεξηφηεηα κεηαμχ ηψλ Νξζνδφμσλ. Αθφκε θαί ν θίλδπλνο ηνχ Ηζιάκ, ηδηαίηεξα ηδέεο ηνχ κπζηηθηζκνχ ηψλ Πνχθη, ζπληζηνχλ απεηιή ηφζν γηά ηνχο Γπηηθνχο φζν θαί γηά ηνχο Νξζνδφμνπο ηήο Αλαηνιήο. Βνπδηζηέο θαί Ηλδνπτζηέο πνηθίισλ απνρξψζεσλ απεηινχλ λά κνιχλνπλ ηφ πλεπκαηηθφ θαί πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ ηψλ Νξζνδφμσλ ρσξψλ. Δμάιινπ, ηδέεο θαί ζξεζθεπηηθέο αληηιήςεηο μέλεο πξφο ηήλ Νξζνδνμία απεηινχλ κέ αιινίσζε ηήλ Νξζφδνμε πίζηε θαί κέ δηάβξσζε ηφ Νξζφδνμν θξφλεκα. Υο εθ ηνχηνπ, ηδηαηηέξσο εθηηκήζεθε ε επίπνλε θαί καθξνρξφληα εξγαζία θαί έξεπλα ησλ ελαζρνινπκέλσλ κέ ηφ ζθεληθφ ησλ αηξέζεσλ θαί ηήο παξαζξεζθείαο θαί θξίζεθε αλαγθαίν βάζεη ηψλ ππαξρφλησλ ζηνηρείσλ θαί καξηπξηψλ λά θαηαξηηζηεί θαηάινγνο πνχ πεξηιακβάλεη νκάδεο θαί ηάζεηο πνχ ζεσξήζεθαλ αζπκβίβαζηεο κέ ηήλ Νξζφδνμε πίζηε. Ν θαηάινγνο απηφο θαηαξηίζηεθε θαί εγθξίζεθε νκφθσλα ζέ εηδηθή ζπλεδξία ππφ ηήλ πξνεδξία ηνχ Πεβαζκησηάηνπ Κεηξνπνιίηνπ Θεβψλ θαί Ιεβαδείαο θ. Ηεξσλχκνπ απφ ηήλ Ε' Ξαλνξζφδνμε Ππλδηάζθεςε ηήο Αιηάξηνπ. Γέλ ππνδειψλεη θαλέλαλ ζπζρεηηζκφ ηψλ νκάδσλ απηψλ, πνχ είλαη κεηαμχ ηνπο, σο επί ηφ πιείζηνλ, εληειψο άζρεηεο, δέλ εθθξάδεη νπδεκία θνηλσληθή ή άιιε κείσζε ηψλ κειψλ ηνπο, δέλ ππνδειψλεη κηζαιινδνμία ή δηαθξίζεηο. Αληίζεηα, απνηειεί θαξπφ πνηκαληηθήο θξνληίδαο γηά θάζε πνιίηε, ν νπνίνο ζά ζειήζεη λά εληαρζεί ζέ κηά απφ ηίο νκάδεο απηέο, ψζηε ε επηινγή ηνπ λά είλαη ζπλεηδεηή θαί ειεχζεξε. Απνδεηθλχεη, αθφκε, ηήλ αγάπε θαί ηήλ ζηνξγή ησλ πνηκέλσλ ηεο Δθθιεζίαο, πνχ ζπλήιζαλ ζηήλ Αιίαξην, πξφο ηνχο αδειθνχο εθείλνπο, νη νπνίνη εληάρζεζαλ ζ' απηέο ηίο νκάδεο, ρσξίο λά έρνπλ ηήλ πξφζεζε λά εγθαηαιείςνπλ ή λά λνζεχζνπλ ηφ πεξηερφκελν ηεο πίζηεψο ηνπο θαί ηφ Νξζφδνμν θξφλεκά ηνπο. Δάλ νη λενθαλείο αηξέζεηο θαί παξαζξεζθεπηηθέο νκάδεο απεθάιππηαλ ηφ αιεζηλφ ηνπο πξφζσπν θαί δέλ εκθαλίδνληαλ κέ πνηθίια πξνζσπεία θαί κέ ηφλ ηζρπξηζκφ φηη ζπκβηβάδνληαη απφιπηα κέ ηήλ Νξζφδνμε πίζηε, ε φιε απηή εξεπλεηηθή εξγαζία ζά ήηαλ πεξηηηή. Ν θαηάινγνο απηφο ππνβάιιεηαη θαί πξφο ηίο θαηά ηφπνπο Δθθιεζίεο πξφο ελεκέξσζε, έρεη δέ ψο εμήο: 1. Aarti (Babaji) 2. A W R (Κνχλ)

2 3. Agapi - Centre Scopelos 4. Αγγειηνθφξνη ηνπ Φσηφο 5. Αγηνπξβέληα (γθνπξνχ Καραξίζη) 6. Agni Yoga Society 7. Advanced Organization Saint Hill for Europe and Africa (Παεεληφινηδπ) 8. Αδειθφηεο Δζζαίσλ 9. Αδειθφηεο Κχξηακ 10. Αδειθφηεο ηνχ Πηαπξνχ θαί 'Αζηεξηνχ Brotherhood of the Cross and Star- (Θχπξνο) 11. Αδειθφηεηα ηνχ Θξφλνπ - Orlo Saturni 12. Αδειθφηεηα ηνπ Ιεπθνχ Σηηψλα (Osho Rajneesh) 13. Αδειθφηεηα ηνπ Ram 14. Aeroterra Retreats 15. Αζελαίσλ Δηαηξεία γηά ηήλ Δπηζηήκε θαί ηήλ Αλάπηπμε ηνχ Αλζξψπνπ 16. Αηψληνο Ζλίνρνο 17. Academy for Fortune Science (Babaji) 18. Αθαδεκία Δζσηεξηθψλ Κειεηψλ 19. Αθαδεκία Οάηδ Γηφγθα (Καραξάηδη) 20. Aquarious SA 21. Aldebaran 22. Alkaest 23. Ακεξηθαληθή Γηεζλήο Δηαηξεία Οέηθη 24. AMORC (Ονδφζηαπξνη) 25. Αλάληα Κάξγθα 26. Αλζξσπηζηηθφ Θέληξν Ακεζεο Δπηθνηλσλίαο (Silo) 27. Αλζξσπηζηηθφ Θίλεκα (Silo) 28. Αλζξσπνζνθία (ηνχ Rudolf Steiner) 29. Αλσηάηε Δπνρή Ξξνβιέςεσλ Πσκάησλ ν Ξχζηνο Απφιισλ 30. Auroville International (Ανπξνβίι) 31. Applied Scholastics (Παεεληφινηδπ) 32. Απνζηνιή Θείνπ Φσηφο (Καραξάηδη) 33. Arica Institut Inc 34. Αξηζκνινγία 35. Arcana Center ΔΞΔ 36. Αξραία Ονδνζηαπξηθή Αδειθφηεηα 37. Association Zen international 38. Association for Better Living and Education (Παεεληφινηδπ - Οσζία) 39. Astral 40. Astrolinea 41. Αζηξνινγία 42. Astrologia Nova 43. Athena Karma Vajradhara Ling and Oracle 'Sangwa Rikma' (βνπδηζηέο) 44. Ahmadiya 45. Babaji Center 46. Bawa Muhaiyadden Fellowship 47. Bada Ram Dass 48. Βηβιηνπσιεrν Δζσηεξηζκνχ Θάξκα 49. W M C (Κνχλ - Ξαγθφζκηα Ππλέδξηα Κέζσλ Δλεκέξσζεο) 50. Body Control Center (Λέα Δπνρή) 51. World Institut of Scientology Enterprise - WISE (Ξαγθφζκην Ηλζηηηνχην Δπηρεηξήζεσλ ) 52. "Vitality" Δλεξγεηαθέο-Δλαιιαθηηθέο ζεξαπείεο

3 53. Vipassana Meditation 54. World Mission (Ξαηδηά ηνπ Θενχ) 55. Brahma Kumaris 56. Βξεηηαληθφ Θέληξν Απηνζπγθέληξσζεο ΟΑΦ ΑΛΑΛΑΓΑ 57. Bubications Organizations (Παεεληφινηδπ) 58. White Eagle Lodge 59. Γαιιν-Ακεξηθαληθφ Ηλζηηηνχην Κεηαθπζηθήο (Αθαδεκία Δζσηεξηζηηθψλ Κειεηψλ) 60. Γηακαγθίζη Αγξνηηθή ΔΞΔ 61. Γθφλ-Ξφ Ρζάθ (βνπδηζηέο) 62. Γλσζηηθή Απνζηνιηθή Ονδνζηαπξηθή Δθθιεζία 63. Γλσζηηθφο Πχιινγνο Αλζξσπνινγηθψλ θαί Δπηζηεκνληθψλ Κειεηψλ 64. Γίαπινο 65. Golden Flower Tai Chi Association 66. Γηεζλέο Αζηξν-βηνξπζκηθφ Θέληξν ΝΚ ΔΞΔ 67. Γηεζλέο Θέληξν Δζσηεξηθνχ Σξηζηηαληζκνχ 68. Γηεζλέο Θνιιέγην Δζσηεξηθψλ Ππνπδψλ 69. Γηεζλήο Δλσζε γηά ηήλ Ππλείδεζε ηνπ Θξίζλα (ISKCON) 70. Γηεζλήο Δηαηξεία Γηαινγηζκνχ (γθνπξνχ Καραξίζη) 71. Γηεζλήο Δηαηξεία Reiki 72. Γηεζλήο Θχθινο Ξνιηηηζηηθψλ θαί Ξλεπκαηηθψλ Δξεπλψλ (CIRCES) 73. Γηεζλήο Πχιινγνο Ξξνζηαζίαο ηνπ Ξεξηβάιινληνο ηεο Διιάδνο (βνπδηζηέο) 74. Γηεζλήο Πρνιή ηνπ Σξπζνχ Ονδνζηαχξνπ 75. ΓΗΝΓΝΠ Θέληξν Ξνιηηηζκνχ θαί Αλαδήηεζεο 76.Δγψ Δηκί - Θίλεζε (I am) 77. Ecclesia Gnostica Apostolica Universalis 78. Δθθιεζία ηεο Παεεληφινηδπ (Scientology Church) 79. Δθθιεζία ηεο Παηαληζηηθήο απειεπζέξσζεο 80. Δθθιεζία ηεο Παηαληζηηθήο Αδειθφηεηαο 81. Δθθιεζία ηνπ Παηαλά 82. Δθθιεζία ηεο ηειεπηαίαο Γηαζήθεο (Bessarion) - (Tserkov Poslednego Zaveta) - Οσζία 83. Διιεληθή Βνπδηζηηθή Δηαηξεία 84. Διιεληθή Δηαηξεία Δξεπλαο Κεηαθπζηθήο Δπηζηήκεο, Φηινζνθίαο 85. Διιεληθή Νξγάλσζε Γπλαηθψλ γηά ηήλ Ξαγθφζκηα Δηξήλε (Κνχλ) 86. Διιεληθή Ξπζαγφξεηα Φηινζνθηθή Δηαηξεία 87. Διιεληθή Οαειηθή Δηαηξεία 88. Διιεληθή Φιφγα 89. Διιεληθφ Θέληξν γηά ηήλ Ξξνψζεζε ηεο Ρερλνινγίαο Καραξίζη ηνπ Δλνπνηεκέλνπ Ξεδίνπ (Καραξίζη) 90. Διιεληθφ Θέληξν Δζσηεξηθνχ Σξηζηηαληζκνχ 91. Διιεληθφλ Δηδχιιηνλ (Πειηαλίηηθα Αηγίνπ) 92. Διιεληθφο Πχιινγνο Γηφγθα 93. Διιεληθφο Φηινζνθηθφο Πχιινγνο (γθνπξνχ Καραξάηδη) 94. Διιελντλδηθφο Φηινζνθηθφο Πχλδεζκνο (γθνπξνχ Πάη Κπάκπα) 95. Δλαλζξσπφηεηα Ξλεπκαηηθφ Ζζπραζηήξην (Αθξνγηάιη Αβίαο) 96. Δλσζε Γηφγθα Ζιίαλζνο 97. Δλσζε Διιήλσλ Δζσηεξηζηψλ 98. Δλσζε Δξεπλεηψλ Κεηαθπζηθψλ Φαηλνκέλσλ κέ Κέληηνπκ "Ν Αγηνο Λεθηάξηνο" 99. Δλσηηθή Δθθιεζία (ηνπ Κνχλ) 100. Δμαίζηνο Ρξφπνο - Ξνιηηηζηηθφο Πχιινγνο (Emin Approach) 101. Extra Sensory Perception Society 102. Δπαλαζηαηηθή Πρνιή πεξβαηηθήο Πνθίαο

4 103. Δπηζηήκε ηεο Ξλεπκαηηθφηεηαο (Sawan - Kirpal publications) 104. Δπηηαγή ηνπ Black Ram 105. Δπηηξνπή Ονχκη Διιάδνο 106. Δξγαζηήξην Διεπζέξσλ Ππνπδψλ Αζηξνινγίαο Οάηη 107. Δξγν Γηάζσζεο ηνπ Ηεζνχ Σξηζηνχ (G.Wittek) 108. Δξκεηηθφ Ράγκα Σξπζήο Απγήο 109. Δζζατθή Αδειθφηεηα 110. Δηαηξεία Αξραηνειιεληθψλ Κειεηψλ "Γηηπεηέο" 111. Δηαηξεία Δζσηεξηζηηθψλ Κειεηψλ "Ν ΥΟΝΠ - Κνλάδα ππεξεζίαο θαιήο ζέιεζεο" 112. Δηαηξεία Ξαγθφζκηαο Δλνπνίεζεο (ηνπ Κνχλ) 113. Δηαηξεία "ΞΛΝΖ : Λένη Ρξφπνη Εσήο" 114. Δηαηξεία Φηινζνθηθψλ Κειεηψλ Αιίθε Κπέηιε 115. Δηαηξεία Τπρηθψλ Δξεπλψλ 116. "ΖΙΗΝΛ ΦΥΠ" 117. Ζιηνρφνο (Ρζαγθαξάδα Ξειίνπ, Θχπξνο) 118. Ζ Νηθνγέλεηα (Ξαηδηά ηνπ Θενχ) 119. Ζ Νκάδα (Ξαηδηά ηνπ Θενχ) 120. Θενζνθηθή Δηαηξεία 121. Θηβεηαληθφ Θέληξν Απηνζπγθέληξσζεο 122. Θηβεηαληθφ Θέληξν "Θαξνχλα" (ζηφ Κφιπβν Ιέζβνπ) 123. Θηβεηαληθφο Βνπδηζκφο Θνπδάλα-Ληνξφδ 124. I am -Bridge to Freedom 125. Ηάκβιηρνο- Θίλεζε Γεκηνπξγηθήο Πθέςεο 126. Ηδξπκα γηά ηήλ Γηαηήξεζε ηεο Καραγηάλα Ξαξάδνζεο (βνπδηζηέο) 127. Ηδξπκα Γθνπξηδίεθ 128. Ηδξπκα Δληγθαξ Θέπζε 129. Ηδξπκα Roerich (Fond Rerikha) - Οσζία 130. Ηεξαπνζηνιηθή Δξγαζία (Ξαηδηά ηνπ Θενχ) 131. ICUS (Κνχλ-Γηεζλήο Ππλδηάζθεςε γηά ηήλ Δλφηεηα ησλ Δπηζηεκψλ) 132. Illium Center of light 133. Insight 134. International Association of Scientologists (Παεεληφινηδπ) 135. Ηλζηηηνχην Αλζξσπνινγηθψλ Δξεπλψλ Ξπζαγφξαο (Λέα Αθξφπνιε) 136. Ηλζηηηνχην Γηαζξεζθεπηηθήο Δθπαίδεπζεο (Κνχλ) 137. Ηλζηηηνχην Δλαιιαθηηθψλ Ππνπδψλ (Institut Voor Alternatieve) 138. Ηλζηηηνχην Δμέιημεο ηνπ Αλζξψπνπ 139. Ηλζηηηνχην Δξεπλαο γηά Γηεχξπλζε ηεο Ππλείδεζεο (H. J. Ament) 140. Ηλζηηηνχην Δξεπλψλ ησλ Αλζξσπίλσλ Γπλαηνηήησλ (EMIN Formed) 141. Ηλζηηηνχην Δθεξκνζκέλεο Δπηζηήκεο Βηνελεξγεηηθήο - Ξαλεπηζηήκην Θξίγηα Γηφγθα 142. Ηλζηηηνχην Κειεηψλ γηά ηφλ Αλζξσπν 143. Ηλζηηηνχην Κεξθνχξην (Λέα 'Αθξφπνιε) 144. Ηλζηηηνχην Ξαξαδνζηαθήο Αζηξνινγίαο 145. Ηλζηηηνχην Ξαξαςπρνινγίαο Αζελψλ 146. Ηλζηηηνχην Ππνπδψλ Καραγηάλα (βνπδηζηέο) 147. Ηλζηηηνχην Φηινζνθίαο Γηαλνεηψλ Διιάδνο (Παεεληφινηδπ) 148. IOWC (Κνχλ-Γηεζλήο Πηαπξνθνξία γηά Δλνπνηεκέλν Θφζκν) 149. Ηππφηεο ηνπ Σξπζνχ Ισηνχ 150. IRF (Κνχλ-Γηεζλέο Ηδξπκα Θξεζθεηψλ) 151. IRFWP (Κνχλ-Γηαζξεζθεπηηθή Νκνζπνλδία γηά ηήλ Ξαγθφζκηα Δηξήλε) 152. ISC(Κνχλ-Γηεζλέο Ππκβνχιην Αζθαιείαο) 153. Ishi To-Ken

5 154. I Help (Παεεληφινηδπ) 155. Θαζνιηθή Γλσζηηθή Δθθιεζία 156. Θαιιηηερληθφ Δξγαζηήξη (Λέα Αθξφπνιε) 157. Karma Berchen Ling (Νξεηλή Θνξηλζία-Θέληξν Θηβεηαληθψλ Ππνπδψλ) 158. Karma Drubcin Cho Khorling (βνπδηζηέο) 159. Karma Rick Drol Ling 160. CARP (ηνπ Κνχλ, Collegiate Association for the Research of Principles) 161. Karuna (Κφιπβνο Ιέζβνπ) 162. CAUSA International (Κνχλ) 163. "Θαθέ Πρνιεηφ" 164. CWR (Κνχλ-Ππκβνχιην γηά ηίο Θξεζθεrεο ηνπ Θφζκνπ) 165. Θέληξν Aeroterra 166. Θέληξν Αλάληα Κάξγθα 167. Θέληξν Αλζξσπηζηηθήο θαί Λενξατρηθήο Τπρνινγίαο-Τπρνζεξαπείαο 168. Θέληξν "Αξκνληθή Εσή" 169. Θέληξν Αζηξνινγηθψλ Δξεπλψλ Διιάδνο 170. Θέληξν Aum - Ξλεπκαηηθφ Θέληξν Aum (Θέληξν ΝΚ, Θέληξν Δζσηεξηθήο Αλαδήηεζεο Aum-γθνπξνχ Sri Chinmoy) 171. Θέληξν γηά ηήλ Αξκνληθή Αλάπηπμε ηνπ Αλζξψπνπ "3Α" 172. Θέληξν γηά Σαιάξσζε θαί Ππλείδεζε (γθνπξνχ Οαδλίο) 173. Θέληξν Γηφγθα Αζελψλ (ηνπ γθνπξνχ Παηπαλάληα) 174. Θέληξν Γηφγθα Ισηφο 175. Θέληξν Γθνπξηδίεθ - Νπζπέλζθη 176. Θέληξν Γλσζηηθήο Αλζξσπνινγίαο 177. Θέληξν Γηαηζζεηηθήο Ξξαθηηθήο θαί Πσκαηηθήο Αλάπιαζεο (Αλάληα Κάξγθα) 178. Θέληξν Γηαινγηζκνχ ηνπ Νζζν 179. Θέληξν Γηάζπαζεο 180. Θέληξν Γχλακεο ηεο Πθέςεο 181. Θέληξν Διεπζέξσλ Φηινζνθηθψλ Δξεπλψλ-Κειεηψλ (Θ.Δ.Φ.Δ.Κ.) 182. Θέληξν Δπηζηεκνληθήο Αζηξνινγίαο (Δξγαζηήξην Διεπζέξσλ Ππνπδψλ Αζηξνινγίαο-Οάηη Θέληξν Αζελψλ, International School of Astrology AFA Affiliate) 183. Θέληξν Δπηζηεκνληθήο Δξεπλαο ηψλ Ξλεπκαηηθψλ Φαηλνκέλσλ, Ζ Σξπζή Αηξαπφο 184. Θέληξν Δξεπλψλ Κεηαθπζηθψλ Φαηλνκέλσλ 185. Θέληξν Δζσηεξηθψλ Θεσξήζεσλ "Δλδνλ" (Θξήηε) 186. Θέληξν Δθεξκνζκέλεο Φηινζνθίαο Διιάδνο-ΘΔΦΔ (Παεεληφινηδπ) 187. Θέληξν Εσήο θαί Δκπλεπζεο 188. Θέληξν ηήο Θενηφθνπ (Bogorodischny Tsentr) - Οσζία 189. Θέληξν Θηβεηηαλήο Φηινζνθίαο θαί Γηαινγηζκνχ (βνπδηζηέο) 190. Θέληξν Θηβεηηαλνχ Γηαινγηζκνχ 191. Θέληξν Θηβεηαληθψλ Ππνπδψλ θαί Γηαινγηζκνχ (Karma Drub Cho Khor Ling) 192. Θέληξν Θαξγθπνχπα (βνπδηζηέο) 193. Θέληξν Θνηλσληθήο Ξξνλνίαο (ηνχ γθνπξνχ Παηπαλάληα) 194. Θέληξν Κάληηξακ 195. Θέληξν Κεηαθπζηθήο Δλεκέξσζεο 196. Θέληξν Κεηαθπζηθήο Ossiris-Isis (Θέληξν Ξαξαςπρνινγίαο-Κεηαθπζηθήο "Osirissis") 197. Θέληξν Κεηαθπζηθψλ Δξεπλψλ "Γεληθφο θαί Σξηζηηαληθφο Δζσηεξηζκφο" 198. Θέληξν Λπίκαπα (βνπδηζηέο) 199. Θέληξν Ξαξαςπρνινγηθψλ Δξεπλψλ ΓΔΘ ΔΞΔ 200. Θέληξν Ξνίεζεο θαί Πνθίαο 201. Θέληξν Παράηδα Γηφγθα

6 202. Θέληξν Πσκαηηθήο θαί Ξλεπκαηηθήο Αζθεζεο Θεξαπεπηηθφ ΡΑΝ (Greek Healing Tao Center) 203. Θέληξν Πσκαηηθήο, Ππλαηζζεκαηηθήο, Ξλεπκαηηθήο Δλαξκφληζεο "Ρφ Κήινλ ηήο Δξηδνο" 204. Θέληξν Ππνπδψλ Γλσζηηθήο Αλζξσπνινγίαο 205. Θέληξν Ρξίρξνλεο Απνκφλσζεο - Θάξκα Οίθ Ληξφι Ιίλγθ (βνπδηζηέο) (Θέληξν Ξξαθηηθήο Φηινζνθίαο θαί Τπρνινγίαο) 206. Θέληξν Τπρηθψλ Δξεπλψλ 207. Θέληξν Τπρνινγίαο θαί Κεηαθπζηθήο 208. Centuries Soft Ware (Aζηξνινγηθά πξνγξάκκαηα) 209. Θίλεζε Γεκηνπξγηθήο Πθέςεο ('άκβιηρνο) 210. Θίλεζε Ξλεπκαηηθήο Αλαγέλλεζεο (ηνχ γθνπξνχ Καραξίζη) 211. Θίλεζε Unity 212. Θηξπάι Ιάηη Πάηζαλγθ (ή Φηινζνθηθφο Πχλδεζκνο) 213. Kirpal Ruhani Satsang 214. Citizens Commission on Human Rights Groups (Παεεληφινηδπ) 215. Club (Ξαηδηά ηνχ Θενχ) 216. Θνηλφηεο Drogchen (βνπδηζηέο) 217. Θνηλφηεηα ηήο θνηλήο Ξίζηεσο - Οσζία 218. Θνηλφηεηα Σξηζηηαλψλ (Αλζξσπνζνθία) 219. Θνηλσλία ηνχ Porfiry Ivanov (Obschestvo Porfiria Ivanova) - Οσζία 220. Θφκκα ηνχ Φπζηθνχ Λφκνπ (γθνπξνχ Καραξίζη) 221. Θνξίηζηα ηνχ ΞΟΑΝΡ (Girls' PROUT) 222. Cosmic Patterns 223. Criminon (Παεεληφινηδπ) 224. Quartus (New Age) 225. Θχθινη Δξεπλαο ηεο 'Αιεζείαο 226. Θχθινο "Διηθάο Ιεβί" 227. Θχθινο Κειέηεο Οακαθξίζλα-Βεδάληα 228. Θχθινο ηνχ Γξάθνληα 229. Θχθινο ηψλ Δλδσλ - Δξεπλεηέο ηήο Αιήζεηαο (Θχπξνο) 230. Θπξίαξρν Κπεηηθφ Ράγκα ηνχ Λανχ 231. Christian Children's Mission (Ξαηδηά ηνχ Θενχ) 232. Ιεπθή Αδειθφηεο (Yusmalos) (Beloye Bratstvo) - Οσζία 233. Little Augle Ballet (Κνχλ) 234. Life Eternal Trust 235. Ιφγνο (ηνχ Κνχλ) 236. Locus Lucis Trust 238. "Κάιιηθα" Θέληξν Γηαινγηζκνχ ηνχ Osho (Osho Rajneesh) 239. Καζνλία-Ρεθηνληζκφο (δηάθνξνη ηχπνη, ζηνέο, ηάγκαηα,ζρνιέο) 240. Καχξνο Νησλφο (The Black Omen) 241. Κεγάιε Δζληθή Δθθιεζία ηψλ 'Διιήλσλ 242. Κεηαθπζηθή Αδειθφηεο Ξλεπκαηηθήο Ρειεηψζεσο 243. Κεηαθπζηθή Αθαδεκία ηήο Αηηίαο θαί ηνπ Απνηειέζκαηνο 244. Κνλνπάηη ηήο Δπηπρίαο (Αλάληα Κάξγθα) 245. Κπαθηηβεληάληα ΔΞΔ (Σάξε Θξίζλα) 246. Κπαράη-Θξεζθεία 247. Κπζνινγηθφ Θέληξν "Ρξηζήιηνλ" (Agni Yoga Society) 248. Κπξηλνχληα (Αξκνληθή Εσή) 249. Λαφο ηνχ Ζιίνπ 250. Λαφο ηνχ Πέη-Temple of Set

7 251. Narconon (Παεεληφινηδπ - Οσζίαο) 252. Λέα Αθξφπνιε 253. "Λέα 'Δπνρή" 254. Λέαο Αλζξσπφηεηαο Θέληξν 255. Λέαο Αλζξσπφηεηαο Νκηινο 256. New Era Publications International (Κνχλ-Λέα Νηθνπκεληθή Δηαηξεία Δξεχλεο) (Παεεληφινηδπ - Κφζρα) 257. Λεν-αλζξσπηζηηθφ Θέληξν (Αλάληα Κάξγθα) 258. Λένο Νκηινο Δμππεξεηεηψλ ηνχ Θφζκνπ 259. Λεν-παγαληζηηθέο νκάδεο (Russian Cosmism) (Neo-yazychestvo, Russkii Kosmism) - Οσζία 260. Ληηζίξελ Πφζνπ 261. Ληφ-Λαγθ Ενχλγθ-Ρδνχγθ Ιίλγθ (βνπδηζηέο) 262. Νη Θχξηνη ηψλ Γαθηπιηδηψλ (Gospodari Prstenova) - Πεξβία 263. Νηθνγέλεηα (ηνχ Κψ) 264. Νηθνγέλεηα Αγάπεο (ηνχ Κψ) 265. Νηθνπκεληθή Δθθιεζία (ηνχ Κνχλ) 266. Νηθνπκεληθή Εσή (ηήο G. Wittek) 267. Νηθνπκεληθή θαί Θξηακβεχνπζα Δθθιεζία 268. Νηθνπκεληθή Οσζηθή Καξηαληθή Νξζφδνμε Θαζνιηθή Δθθιεζία - (The Ecumenical Russian Marian Orthodox - Catholic Church ) - Οσζία 269. Νκάδα Δζσηεξηθψλ Κειεηψλ ηνχ Ράγκαηνο ηψλ Ηππνηψλ ηνχ Λανχ 270. Νκάδα Γηαβίβαζεο Δλεξγεηψλ 271. Νκάδεο Δζσηεξηθήο Δξγαζίαο (Αηδαθα) 272. Νκαθφεην Αζελψλ 273. Νκάο Παηζηηαλάληα 274. Νκηινο Βηνινγίαο-Δλέξγεηαο Γηφγθα 275. Νκηινο Δμππεξεηεηψλ 276. Νκηινο Δξγαηψλ Δζσηεξηζκνχ ΦΑΔΘΥΛ 277. Νκηινο Δξεπλψλ, Κειεηψλ θαί πξνζηαζίαο ηνχ Αλζξψπνπ θαί ηνχ Ξεξηβάιινληνο (Γαία Αεηθφξνο) 278. Νκηινο Κειεηψλ 279. Νκηινο "Ξπζαγφξαο Ξιάησλ" 280. Νκηινο πεξεζίαο 281. Νκνζπνλδία Κεηαθπζηθψλ Πσκαηείσλ Διιάδνο 282. Νκνζπνλδία ηψλ Γπλαηθψλ γηά ηήλ Ξαγθφζκηα Δηξήλε (Κνχλ) 283. Omoto Kyo 284. Νληνινγηθέο Ξξνπνλήζεηο (Hannes School) 285. Orden Fiat Lux (Uriella Bert Schinger) 286. Νξζφδνμε Παηαληζηηθή Δθθιεζία ηνχ ηππηθνχ (Nethilum Rite) 287. OSC (Κνχλ - ζηαπξνθνξία γηά ηφλ Xλαλ θφζκν) 288. Office of Special Affairs (Παεεληφινηδπ) 289. Νπξάλην Ρφμν (Δθδφζεηο βηβιίσλ ηνχ Osho Rajneesh) 290. Ξαγθφζκηα Θαιή Θέιεζε 291. Ξαγθφζκηα Ιεπθή 'Αδειθφηεηα (Αηβαλρφθ) 292. Ξαγθφζκηα Ππλεξγαζία γηά έλαλ Θαιχηεξν Θφζκν (Brahma Kumaris) 293. Ξαγθφζκην Ξλεπκαηηθφ Θέληξν ΝΙΚΞΝΠ 294. Ξαγθφζκην Ξλεπκαηηθφ Ξαλεπηζηήκην Brahma Kumaris 295. Ξαηδηά ηνχ Θενχ (ηνχ Κψ) 296. Ξαλειιήληα Δλσζε Γλσζηηθψλ Ππνπδψλ γηά ηήλ Δξεπλα ηνχ Αλζξψπνπ 297. Ξαλειιήληα Δπαγγεικαηηθή Δηαηξεία Τπρηθψλ Δξεπλψλ θαη Αζηξνινγίαο 298. Ξαλειιήληα Δηαηξεία Ξξνγελλεηηθήο Αγσγήο

8 299. Ξαλειιήλην Δπηζηεκνληθφ Θέληξν Κεηαθπζηθήο, Ξλεπκαηηζκνχ θαί Αζηξνινγίαο 300. Ξαλειιήλην Θέληξν Γλσζηηθψλ Ππνπδψλ 301. Ξαλειιήλην Θέληξν Γηαινγηζκνχ (Brahma Kumaris) 302. Ξαλειιήληνο Πχλδεζκνο γηά θαιχηεξε Εσή θαί Δθπαίδεπζε 303. Ξαλειιήλην Πσκαηείν Τπρηθψλ Δξεπλψλ θαί Ρειεπάζεηαο "Απσ Αλαηνιή" 304. Ξαλεπηζηήκην MIU (γθνπξνχ Καραξίζη) 305. Ξαξαςπρνθνηλσληνινγηθή Δηαηξεία 306. Ξλεπκαηηθφ Θέληξν Αξκνληθή Εσή 307. Ξλεπκαηηθφ Θέληξν Brahma Kumaris 308. Ξλεπκαηηθφ Θέληξν "Κήινλ ηήο Δξηδνο" 309. Ξλεπκαηηθφο Νκηινο Αζελψλ "Ρφ ζείν θψο" 310. Ξλεπκαηηζηηθφο Νκηινο Αζελψλ 311. ΞΛΝΖ-Λένη Ρξφπνη Εσήο 312. Ξνιηηηζηηθφο θαί Θαιιηηερληθφο Πχιινγνο Mokiti Okada 313. Ξνιηηηζηηθφο θαί Φηινζνθηθφο Νξγαληζκφο Λέα Αθξφπνιε 314. Ξξαθηηθή Φηινζνθία (Θχπξνο) 315. Ξξφζθιεζε γηά Εσή 316. Proutist Universal (Αλάληα Κάξγθα) 317. "Οάκλνο" Νκηινο Δζσηεξηθήο Αλαγλψξηζεο θαί πεξεζίαο 318. Οάληα Πνπάκη Πάληζαλγθ Κπέαο Διιάδνο 319. Rennaissance Universale (Αλάληα Κάξγθα) 320. Religious Technology Center (Παεεληφινηδπ) 321. Rissho-Kosei-Kai 322. Ονδνζηαπξηθή Δηαηξεία 323. Ονδνζηαπξηθφ Ράγκα AMORC 324. Ονπραλί Πάηδαγθ Γηφγθα 325. RYS (Κνχλ-ζξεζθεπηηθή ππεξεζία λεφηεηνο) 326. Saint Germain Foundation (Δγψ Δηκί-Θίλεζε) 327. Sagitarius-Θέληξν Λνεηηθήο θαί Πσκαηηθήο Δμάζθεζεο 328. Παξαθήλεηνλ Ηδξπκα Ππκπαξάζηαζεο 329. Παξαθήλεην Φηιαλζξσπηθφ Ηδξπκα 330. Satyananda Yoga Center 331. Παηπαλάληαζξακ Διιάδαο 332. Πάηπα Πάη Κπάκπα-Θίλεζε 333. Self-Realization Fellowship (SRF-ηνχ γθνπξνχ Ξαξακαράλζα Γηνγθαλάληα) 334. Πεκηλάξηα Δθαξκνζκέλεο Τπρνινγίαο "Θπβεξλεηηθή ηνχ Λνχ" (Θχπξνο) 335. Πεκηλάξηα Λνχο θαί Πψκα 336. Πεκηλάξην "ηά ηξία ζεκεία" (Θχπξνο) 337. Πεκηλάξην ηήο Απνθάιπςεο (Θχπξνο) 338. Πελλαλψη Πνζζπφξ 339. Sidha Yoga (Muktananda) 340. Silva Mind Control 341. Scientology Missions (Αζήλα, Θνισλφο, Πφθηα - Harghita, Ονπκαλίαο - Briask,Kagalyn, Κφζρα - st. Peterlurg, Tver, Volgograd, Οσζίαο - Harkov Νπθξαλίαο - Koper, Πινβελίαο) 342. Soka Gakkai (βνπδηζηηθή αίξεζε) 343. Πνξνπηηκίζηξηεο 344. Πνπιετκάλ Κνξζέλη (Ππξία) 345. Πνπκπνχλη (Subud) 346. Πνπθαλία (Σαξηζκαηηθή - Γακαζθφο, Ππξία) 347. Sri Vaisnaba Society 348. Πηέθη ηήο Γεηηνληάο (Silo)

9 349. Success Dynamics-Ζ Γπλακηθή ηήο Δπηηπρίαο 350. Πχιινγνο Απνθνίησλ Διέγρνπ ηνχ Λνχ 351. Πχιινγνο Γλσζηηθήο Αλζξσπνινγίαο θαί Δπηζηήκεο 352. Πχιινγνο Δπηζηεκνληθήο Κειέηεο Φηινζνθηθψλ θαί Κεηαθπζηθψλ Θεκάησλ (Radha Suami) 353. Πχιινγνο Θηβεηαληθψλ Κειεηψλ (Karma Drub Gin Chor Ling) (βνπδηζηέο) 354. Πχιινγνο Ξξνζθπλεηψλ Αθηίζηνπ Φσηφο "Αγηνο Ξαηάπηνο" (Νκαθφεηνλ) 355. Πχιινγνο Πξί Νπξνκπίλην 356. Ππκβνπιεπηηθφ Θέληξν Δξηο 357. Summit Council of World Peace (Κνχλ - ζπκβνχιην θνξπθήο γηά ηήλ παγθφζκηα εηξήλε) 358. Ππλνκνζπνλδία Κεηαθπζηθψλ Πσκαηείσλ 359. Ππλνκνζπνλδία Κεηαθπζηθψλ Πσκαηείσλ θαί Πσκαηείσλ Φπζηθήο γηεηλήο "Αζήλαηνλ" 360. Share International Foundation (Διιεληθφ πεξηνδηθφ : Ζ Aλδπζε) 361. Πρνιεία Βάιληνξθ (Αλζξσπνζνθία) 362. Πρνιή Αξθέελ 363. Πρνιή Εέλ-Πηαηζνχ (γθνπξνχ Οαδλίο) 364. Πρνιή Λέαο Δζσηεξηθήο Πνθίαο 365. Πρνιή Tai-Chi 366. Πρνιή Φηινζνθίαο ηνχ Νληνο 367. Πσκαηείν γηά ηήλ Ξξνυπφζεζε ηνχ Φπζηθνχ θαί Αλψδπλνπ Ρνθεηνχ (γθνπξνχ Οαδλίο) 368. Ράγκα Αγίνπ Γεσξγίνπ 369. Ράγκα Αγίνπ 'Ησάλλνπ 370. Ράγκα Αξγπξνχ Αζηέξα 371. Ράγκα Δθιεθηψλ Ηεξέσλ ηνχ Πχκπαληνο 372. Ράγκα Δξκνχ ηνχ Ρξηζκέγηζηνπ 373. Ράγκα Θξηλαεηψλ Δσληθή Δηαηξεία 374. Ράγκα Οακαθξίζλα 375. Ράγκα ηήο Θίξθεο, ηνχ Αίκαηνο ηνχ Πθχινπ 376. Ράγκα ηήο Λεθξνθεθαιήο θαί ηψλ Νζηψλ 377. Ράγκα ηνχ Αγίνπ Γηζθνπφηεξνπ 378. Ράγκα ηνχ Θξίλνπ θαί ηνχ Αεηνχ (ηξείο δηαθνξεηηθέο νκάδεο κέ ηφ ίδην φλνκα) 379. Ράγκα ηνχ Θξφλνπ-Ordo Saturni 380. Ράγκα ηνχ Ιεπθνχ Θξίλνπ 381. Ράγκα ηνχ Λανχ 382. Ράγκα ηνχ Λανχ ηήο Αλαηνιήο (ΝΡΝ) 383. Ράγκα ηνχ Λανχ ηνχ Ζιίνπ-Temple of the Sun 384. Ράγκα ηψλ Ξησρψλ Ηππνηψλ ηνχ Σξηζηνχ 385. Ράγκα ηψλ Πνχθη ζηή Γχζε 386. Ράγκα Thelema 387. Ράγκα Σξπζνχ Οφδνπ 388. Ρά ζεκέιηα γηά Αλψηεξε Ξλεπκαηηθή Κάζεζε (εζψηεξε αδειθφηεηα ηψλ Αλαιεθζέλησλ Γαζθάισλ ηήο Πνθίαο, Θφξηλζνο) 389. Tao Te Puh (γθνπξνχ Οαδλίο) 390. Tara Center 391. Ρφ Γέληξν (Θέληξν Αζθεζεο γηά ηήλ ελαξκφληζε Πψκαηνο, Λνχ θαη Τπρήο) 392. Ρφ 20ιεπην Κπζηηθφ (Θχπξνο) 393. Ρφ Δλζφθηνλ ηεο Δλαλζξσπφηεηνο 394. Ρφ Θίλεκα (Silo) 395. Tong il Company (Κνχλ-Δηαηξεία Δλσζεο ηήο Νηθνλνκίαο)

10 396. Ρφ Φηινζνθηθφλ (Θχπξνο) 397. The Way International 398. The Way for Happiness Foundation (Παεεληφινηδπ - Οσζίαο) 399. The International Cultural Foundation (Mun) 400. The Rosicrurian Fellowship 401. U-Man International- (Scientology) 402. U-Man Hellas-Πχκβνπινη Ξαξαγσγηθφηεηαο (Scientology) 403. United Human Organisation bep (H.J.Ament) 404. πεξβαηηθφο Γηαινγηζκφο (γθνπξνχ Καραξίζη) 405. Family Service (Ξαηδηά ηνχ Θενχ) 406. Φαξάρ-Θέληξν Ρερλψλ 407. Fellowship of friends 408. Φίινη ηνχ Νζζν 409. Φηινζνθηθή Νκάδα Πάη Κπάκπα 410. Φηινζνθηθφ θαί Κπζνινγηθφ Θέληξν Διιάδνο 411. Φηινζνθηθφ Θέληξν Αζελά (Παεεληφινηδπ) 412. Φηινζνθηθφ Θέληξν Λέα 'Αθξφπνιε 413. Four P. Society 414. Freedom Magazine Offices (Παεεληφινηδπ) 415. Φπζηνζεξαπεπηηθφ Θέληξν Ξξσηνπνξηαθήο Δξεπλαο Πέξαπηο ή Θέληξν Πέξαπηο (Λέα Αθξφπνιε) 416. Haven' s Magic (Ξαηδηά ηνχ Θενχ) 417. Haidakhandi Spiritual Unity Center 418. Haidakhan Samaj 419. Haven's Love (Ξαηδηά ηνχ Θενχ) 420. Σξηζηηαληθή Δπηζηήκε (Christian Science) 421. Σξπζφο ηνχ Ζιηνπ 422. Τπρνινγηθή Πρνιή ηήο Οάηδα Γηφγθα (Νκαθφεην) Δπίζεο, ε Ππλδηάζθεςε απεθάζηζε νκφθσλα λά παξαθαιέζεη ηήλ Ηεξά Πχλνδν λά επαλεμεηάζεη ηήλ πεξίπησζε ηήο "Αξηζηείαο Α.Δ.", δεδνκέλνπ φηη ηά ζεκηλάξηα ηήο εηαηξείαο απηήο ζεκειηψλνληαη ζηή ιεγφκελε "ζεηηθή ζθέςε", ε νπνία σο γλσζηφλ είλαη αζπκβίβαζηε κέ ηήλ Νξζφδνμε πίζηε. Ξίζσ

11

ΕΠΙΣΗΜΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ Ζ' ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ

ΕΠΙΣΗΜΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ Ζ' ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΕΠΙΣΗΜΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ Ζ' ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ Η Ζ' Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών καί Ιερών Μητροπόλεων γιά θέματα αιρέσεων καί παραθρησκείας (Αλίαρτος 20-26.9.1995) ασχολήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ἐμδεχόμεμη ἐμπλοκή σέ κάποια ἰμδουϊστική ἤ βουδδιστική σέκτα».

ἐμδεχόμεμη ἐμπλοκή σέ κάποια ἰμδουϊστική ἤ βουδδιστική σέκτα». Σσμάμςηρη Δικςύξσ Μελέςης Σεκςῶμ Novisad, Σεπβία, 24-27 ΣεοςεϏβπίξσ 2012 ΠαπέϏβαρη Μξμαυξῦ Ἀπρεμίξσ Βλιαγκότςη, Δπ. Θ., ος. Φιλξρξτίας ΘέϏα: «Ὁ γκουρουϊσμός στήμ Ἑλλάδα σήμερα. Ὁ ρόλος τῶμ κέμτρωμ γιόγκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί.

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί. ΡΟΔΟ 6 Μέρες FOREST PARK AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα 11/7, 609 760 509 199 349 18/7,25/7 639 820 530 199 379 1/8,8/8,15/8 665 845 555 199 379 BUNGALOWS (2 ελήιηθεο + 2 παηδηά) AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ

ΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «Οπγάνωζη ηηρ νομικήρ μοπθήρ ηων θπηζκεςηικών κοινοηήηων και ηων ενώζεων ηοςρ ζηην Ελλάδα και άλλερ διαηάξειρ απμοδιόηηηαρ Γενικήρ Γπαμμαηείαρ Θπηζκεςμάηων» ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ Άρθρο 1 Έννοια Θρηςκευτικήσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ ΚΤΙΣΤΟ ηόκην εθξνήο VENTURI λεξνύ 1 ½ / αέξα ½ Δληνηρίδεηαη ζην ΒΔΣΟΝ Δκπξόζζην ζηνκίνπ VENTURI θαηεπζπλόκελν ΒΔΣΟΝ 5 m3/h Δκπξόζζην

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΟΤΓΑΣΡΗΔ:ΗΑΦΑΚΑ ΑΝΝΑ & ΜΠΑΓΛΑΝΔΑ ΠΔΛΑΓΗΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: θ. ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ: 2014 ΚΑΒΑΛΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Εσταριστία: η παροσσία τοσ μέλλοντος αιώνος στον παρόντα τρόνο

Εσταριστία: η παροσσία τοσ μέλλοντος αιώνος στον παρόντα τρόνο Εσταριστία: η παροσσία τοσ μέλλοντος αιώνος στον παρόντα τρόνο Ζ Δθθιεζία είλαη ε δσληαλή εηθόλα ηεο αησληόηεηαο εληόο ηνπ ρξόλνπ. ηελ Δθθιεζία ε ηζηνξία θαη ε εζραηνινγία ζπλππάξρνπλ. Ο γήηλνο θαη νπξάληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007.

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007. Η επικοινυνία ζηην παιδαγυγική ζσέζη, υρ παπάγυν διαμόπθυζηρ ηος τςσοζςναιζθημαηικού κλίμαηορ ηηρ ζσολικήρ ηάξηρ. Αλδξέαο Ν. Εεξγηώηεο, Σρνιηθόο Σύκβνπινο, Γξ. Σρνιηθήο Χπρνινγίαο Παλ/κίνπ Αζελώλ, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΡΣΕ ΚΤΡΙΟ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (6 ος ΓΥΡΟΣ, 2012) 1 ΕΡΩΣΗΕΙ: A1, A2 ΚΑΡΣΑ 1 Καθόλου Λιγότερο από ½ ώρα Από ½ έως 1ώρα Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα Περισσότερο από 1½ ώρα, έως

Διαβάστε περισσότερα

News Μ Ι Α Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Η Γ Ι Α Σ Α Μ Ε Λ Η Σ Ο Τ Ε Ι Ε Π

News Μ Ι Α Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Η Γ Ι Α Σ Α Μ Ε Λ Η Σ Ο Τ Ε Ι Ε Π 14,5 News Μ Ι Α Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Η Γ Ι Α Σ Α Μ Ε Λ Η Σ Ο Τ Ε Ι Ε Π ΑΠΡΙ ΛΙΟ - Μ ΑΙΟ 2 012 / ΣΕΤΦΟ 20 CYTA ΕΛΛΑ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ Α.Ε. Ζ Cyta, ν Δζληθφο Νξγαληζκφο Τειεπηθνηλσληψλ Θχπξνπ, κε 50εηή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Α. ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΧΡΔ/ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣA Γ. Φ. Δ. Γ.Μ. ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΥΜ100 Μαζεκαηηθά Ι 3 2-4 ΥΜ115 Αλαιπηηθή Υεκεία 2 1-3 ΥΜ101 Γξακκηθή Αιγεβξα 3 1-4 ΥΜ130 Φπζηθή Ι 3 1-4 ΥΜ132 Δξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 561 ης σνεδρίαζης (15-4-2010) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 1. Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «COSMOTE - Κηλεηέο Σειεπηθνηλσλίεο Α.Δ», Άδεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπό ηελ αηγίδα ηεο Κεληξηθήο Έλωζεο Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ, πξαγκαηνπνηείηαη ηελ Τξίηε

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΝΖΑΝΙΑ(Αρχιπέλαγος Ζανδιβάρες) Ζανδιβάρε (Stonetown)

ΤΑΝΖΑΝΙΑ(Αρχιπέλαγος Ζανδιβάρες) Ζανδιβάρε (Stonetown) ΤΑΝΖΑΝΙΑ(Αρχιπέλαγος Ζανδιβάρες) Ζανδιβάρε (Stonetown) Σηκή Παθέηνπ Επηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑ ΚΑΣ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΕΠΟΥΙΚΟΣΗΣΑ 8ΗΜ/5ΝΤΥ 2-θιηλν 1-θιηλν 3-θιηλν Dhow palace 4*S πρωινο 01/05-31/10

Διαβάστε περισσότερα

Abraham Lincoln Ση είλαη τν iforu Με θεξδνσθνπηθή νξγάλσσε κε νθτακειέο ΔΣ ίδξπσε τν 2012 Σπλεξγάδεταη κε αλτίστνηρεο νξγαλψσεηο σε Επξσπατθέο ρψξεο θαη Τνπξθία Σν όξακα τνπ iforu Η ελίσρπσε λέσλ γπλαηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ MAGIC BOOK PREUNIT magic/μάηδηθ/=μαγηθόξ book/μπμοθ/=βηβιίμ letter/ιέηεν/=γνάμμα colour/θόιμν/=πνώμα picture/πίθηζεν/=εηθόκα match/μαηξ/=ηαηνηάδς circle/ζηνθι/=θοθιώκς finger/θίκγθεν/=δάπηοιμ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Athens Headquarters 40 Klitaimnistras, Athens 131 22 GREECE Tel: +30 2102693760 Fax: +30 2102693760 Brussels Office

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΛΑΘΑΠ ΗΗ ΠΣΝΙΔΠ ΘΑΗ ΡΚΖΚΑΡΑ ΞΝ ΔΗΠΑΓΝΛΡΑΗ ΝΗ ΘΑΡΝΣΝΗ ΑΞΝΙΡΖΟΗΝ ΖΚΔΟΖΠΗΥΛ ΘΑΗ ΔΠΞΔΟΗΛΥΛ ΔΞΑΙ ΝΚΑΓΑ Α

ΞΗΛΑΘΑΠ ΗΗ ΠΣΝΙΔΠ ΘΑΗ ΡΚΖΚΑΡΑ ΞΝ ΔΗΠΑΓΝΛΡΑΗ ΝΗ ΘΑΡΝΣΝΗ ΑΞΝΙΡΖΟΗΝ ΖΚΔΟΖΠΗΥΛ ΘΑΗ ΔΠΞΔΟΗΛΥΛ ΔΞΑΙ ΝΚΑΓΑ Α ΞΗΛΑΘΑΠ ΗΗ ΠΣΝΙΔΠ ΘΑΗ ΡΚΖΚΑΡΑ ΞΝ ΔΗΠΑΓΝΛΡΑΗ ΝΗ ΘΑΡΝΣΝΗ ΑΞΝΙΡΖΟΗΝ ΖΚΔΟΖΠΗΥΛ ΘΑΗ ΔΠΞΔΟΗΛΥΛ ΔΞΑΙ ΝΚΑΓΑ Α 1. Νη απφθνηηνη ηνπ Κεραλνινγηθνύ ηνκέα θαη ηνπ ηνκέα Νρεκάηωλ ησλ ΔΞΑΙ εηζψγνληαη ζηα ηκϊκαηα: ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 ΠΡΟΛΟΓΟ Σν ζεκεξηλφ ζρνιείν, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί, ζηηο αλάγθεο κηαο θνηλσλίαο πνπ δηαξθψο εμειίζζεηαη θαη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγεί ε ηαρχηαηε εμέιημε ησλ επηζηεκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ

ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΜ: ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞH ΘΔΜΑ: ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ Φνηηήηξηα: εθάθε Μαξία Μάζεκα: Γηδαζθαιία

Διαβάστε περισσότερα

PHILOPTOCHOS. Philoptochos means Friends of the Poor

PHILOPTOCHOS. Philoptochos means Friends of the Poor PHILOPTOCHOS Philoptochos means Friends of the Poor National Philoptochos Sunday is the first Sunday of November declared by our National Greek Orthodox Archdiocese. On this day the Philanthropic works

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΗΓΗΗ: ΖΟΤΜΠΟΤΛΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΝΣΔΡΟΝ ΒΑΝΔΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ Α.Μ:191/08 ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. 1.1 Ζ ΘΔΖ ΣΧΝ ΖΠΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 1.2 Ζ ΠΟΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Νέεσ τάςεισ έρευνασ ςτο μάρκετινγκ των υπηρεςιών.

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Νέεσ τάςεισ έρευνασ ςτο μάρκετινγκ των υπηρεςιών. ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ, ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ LOGISTICS, ΑΛΤΙΓΑ ΠΡΟΣΙΘΔΜΔΝΗ ΑΞΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο

Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο ΘΔΜΑ: «Γηεξεχλεζε ηεο αληαπφθξηζεο ησλ θαηαλαισηψλ ζηελ εζηθή θαηαλάισζε: Ζ αγνξαζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Γπηβιέπωλ θαζεγεηήο: Δξ. Πζάξηαο Νάξηο. Οπνπδάζηξηα: Απνζηνινπνύινπ Κηθνιέηα

Γπηβιέπωλ θαζεγεηήο: Δξ. Πζάξηαο Νάξηο. Οπνπδάζηξηα: Απνζηνινπνύινπ Κηθνιέηα ΓΘΚΖΗΕ ΟΜΘΕ ΔΕΙΜΟΖΑΟ ΔΖΜΖΗΕΟΕΟ ΠΙΕΙΑ ΠΜΡΞΖΟΠΖΗΕΟ ΜΖΗΜΚΜΙΖΑΟ ΗΑΖ ΑΚΑΝΠΡΛΕΟ ΠΓΘΖΗΕ ΓΞΓΑΟΖΑ ΔΖΓΞΓΡΚΕΟΕ ΓΝΖΘΜΓΤΚ ΓΗΓΖ ΠΜΡΞΖΟΠΤΚ ΟΠΕΚ ΑΘΕΚΑ Γπηβιέπωλ θαζεγεηήο: Δξ. Πζάξηαο Νάξηο Οπνπδάζηξηα: Απνζηνινπνύινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Γιοίκηζη βάζει ομάδων ζηις Δλληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: μια πρώηη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΘΔΜΑ: «Hackers: Κουλτούρα και Ηθική». ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ: Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ EΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Ζκεξνκελία : 23/09/2014 Αξ.Πξση. : 79279 ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης Χίλιες και Μία Κοινωνικές Πλάνες Ιδωμένες με το Μικροσκόπιο της Ολιστικής Σκέψης Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ -«Πάλησλ ρξεκάησλ, κέηξνλ Άλζξσπνο» -«Άιιαη αη βνπιαί εκψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011)

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΝΕΛΛΟ) 1. Μεξηθή Αλάθιεζε ηεο ππ' αξ. ΑΠ 464/11/18-1-2008 Απόθαζεο Πξνέδξνπ

Διαβάστε περισσότερα