ΟΜΑΓΔ ΟΗ ΟΠΟΗΔ ΥΑΡΑΘΣΖΡΗΕΟΝΣΑΗ Ω ΑΤΜΒΗΒΑΣΔ ΜΔ ΣΖΝ ΟΡΘΟΓΟΞΖ ΠΗΣΖ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΜΑΓΔ ΟΗ ΟΠΟΗΔ ΥΑΡΑΘΣΖΡΗΕΟΝΣΑΗ Ω ΑΤΜΒΗΒΑΣΔ ΜΔ ΣΖΝ ΟΡΘΟΓΟΞΖ ΠΗΣΖ"

Transcript

1 ΟΜΑΓΔ ΟΗ ΟΠΟΗΔ ΥΑΡΑΘΣΖΡΗΕΟΝΣΑΗ Ω ΑΤΜΒΗΒΑΣΔ ΜΔ ΣΖΝ ΟΡΘΟΓΟΞΖ ΠΗΣΖ ΔΞΗΠΖΚΑ ΘΔΗΚΔΛΑ ΡΖΠ Ε' ΞΑΛΝΟΘΝΓΝΜΖΠ ΠΛΓΗΑΠΘΔΤΔΥΠ ΞΖΓΖ ) Βηβιίν "Νκάδεο Αζπκβίβαζηεο κε ηελ Νξζφδνμε Ξίζηε" 'Δθδνζε Ε Ξαλνξζφδνμε Ππλδηάζθεςε Δληεηαικέλσλ Ηεξψλ Κεηξνπφιεσλ δηα ζέκαηα αηξέζεσλ θαη παξαζξεζθείαο Αιίαξηνο Βνησηίαο 20-26/9/1995) Ζ Ε' Ππλδηάζθεςε Δληεηαικέλσλ Νξζνδφμσλ Δθθιεζηψλ θαί Ηεξψλ Κεηξνπφιεσλ γηά ζέκαηα αηξέζεσλ θαί παξαζξεζθείαο (Αιίαξηνο ) αζρνιήζεθε κέ ηίο πνηθίιεο πλεπκαηηθέο θαί θνζκνζεσξηαθέο νκάδεο θαί ηάζεηο θαζψο θαί κέ ηίο λενθαλείο αηξέζεηο θαί παξαζξεζθεπηηθέο νκάδεο. πνγξακκίζηεθε γηά άιιε κηά θνξά φηη ν ζξεζθεπηηθφο ράξηεο ζηφλ επξχηεξν νξζφδνμν ρψξν απεηιεrηαη φιν θαί πεξηζζφηεξν κέ αιινίσζε. Νη γλσζηέο ζξεζθείεο θαί νη πνηθίιεο απνθιίζεηο ηνπο δέλ είλαη πιένλ θάηη ηφ απφκαθξν. Νιεο νη παξαιιαγέο ηνπο αλαπηχζζνπλ έληνλε πξνζειπηηζηηθή δξαζηεξηφηεηα κεηαμχ ηψλ Νξζνδφμσλ. Αθφκε θαί ν θίλδπλνο ηνχ Ηζιάκ, ηδηαίηεξα ηδέεο ηνχ κπζηηθηζκνχ ηψλ Πνχθη, ζπληζηνχλ απεηιή ηφζν γηά ηνχο Γπηηθνχο φζν θαί γηά ηνχο Νξζνδφμνπο ηήο Αλαηνιήο. Βνπδηζηέο θαί Ηλδνπτζηέο πνηθίισλ απνρξψζεσλ απεηινχλ λά κνιχλνπλ ηφ πλεπκαηηθφ θαί πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ ηψλ Νξζνδφμσλ ρσξψλ. Δμάιινπ, ηδέεο θαί ζξεζθεπηηθέο αληηιήςεηο μέλεο πξφο ηήλ Νξζνδνμία απεηινχλ κέ αιινίσζε ηήλ Νξζφδνμε πίζηε θαί κέ δηάβξσζε ηφ Νξζφδνμν θξφλεκα. Υο εθ ηνχηνπ, ηδηαηηέξσο εθηηκήζεθε ε επίπνλε θαί καθξνρξφληα εξγαζία θαί έξεπλα ησλ ελαζρνινπκέλσλ κέ ηφ ζθεληθφ ησλ αηξέζεσλ θαί ηήο παξαζξεζθείαο θαί θξίζεθε αλαγθαίν βάζεη ηψλ ππαξρφλησλ ζηνηρείσλ θαί καξηπξηψλ λά θαηαξηηζηεί θαηάινγνο πνχ πεξηιακβάλεη νκάδεο θαί ηάζεηο πνχ ζεσξήζεθαλ αζπκβίβαζηεο κέ ηήλ Νξζφδνμε πίζηε. Ν θαηάινγνο απηφο θαηαξηίζηεθε θαί εγθξίζεθε νκφθσλα ζέ εηδηθή ζπλεδξία ππφ ηήλ πξνεδξία ηνχ Πεβαζκησηάηνπ Κεηξνπνιίηνπ Θεβψλ θαί Ιεβαδείαο θ. Ηεξσλχκνπ απφ ηήλ Ε' Ξαλνξζφδνμε Ππλδηάζθεςε ηήο Αιηάξηνπ. Γέλ ππνδειψλεη θαλέλαλ ζπζρεηηζκφ ηψλ νκάδσλ απηψλ, πνχ είλαη κεηαμχ ηνπο, σο επί ηφ πιείζηνλ, εληειψο άζρεηεο, δέλ εθθξάδεη νπδεκία θνηλσληθή ή άιιε κείσζε ηψλ κειψλ ηνπο, δέλ ππνδειψλεη κηζαιινδνμία ή δηαθξίζεηο. Αληίζεηα, απνηειεί θαξπφ πνηκαληηθήο θξνληίδαο γηά θάζε πνιίηε, ν νπνίνο ζά ζειήζεη λά εληαρζεί ζέ κηά απφ ηίο νκάδεο απηέο, ψζηε ε επηινγή ηνπ λά είλαη ζπλεηδεηή θαί ειεχζεξε. Απνδεηθλχεη, αθφκε, ηήλ αγάπε θαί ηήλ ζηνξγή ησλ πνηκέλσλ ηεο Δθθιεζίαο, πνχ ζπλήιζαλ ζηήλ Αιίαξην, πξφο ηνχο αδειθνχο εθείλνπο, νη νπνίνη εληάρζεζαλ ζ' απηέο ηίο νκάδεο, ρσξίο λά έρνπλ ηήλ πξφζεζε λά εγθαηαιείςνπλ ή λά λνζεχζνπλ ηφ πεξηερφκελν ηεο πίζηεψο ηνπο θαί ηφ Νξζφδνμν θξφλεκά ηνπο. Δάλ νη λενθαλείο αηξέζεηο θαί παξαζξεζθεπηηθέο νκάδεο απεθάιππηαλ ηφ αιεζηλφ ηνπο πξφζσπν θαί δέλ εκθαλίδνληαλ κέ πνηθίια πξνζσπεία θαί κέ ηφλ ηζρπξηζκφ φηη ζπκβηβάδνληαη απφιπηα κέ ηήλ Νξζφδνμε πίζηε, ε φιε απηή εξεπλεηηθή εξγαζία ζά ήηαλ πεξηηηή. Ν θαηάινγνο απηφο ππνβάιιεηαη θαί πξφο ηίο θαηά ηφπνπο Δθθιεζίεο πξφο ελεκέξσζε, έρεη δέ ψο εμήο: 1. Aarti (Babaji) 2. A W R (Κνχλ)

2 3. Agapi - Centre Scopelos 4. Αγγειηνθφξνη ηνπ Φσηφο 5. Αγηνπξβέληα (γθνπξνχ Καραξίζη) 6. Agni Yoga Society 7. Advanced Organization Saint Hill for Europe and Africa (Παεεληφινηδπ) 8. Αδειθφηεο Δζζαίσλ 9. Αδειθφηεο Κχξηακ 10. Αδειθφηεο ηνχ Πηαπξνχ θαί 'Αζηεξηνχ Brotherhood of the Cross and Star- (Θχπξνο) 11. Αδειθφηεηα ηνχ Θξφλνπ - Orlo Saturni 12. Αδειθφηεηα ηνπ Ιεπθνχ Σηηψλα (Osho Rajneesh) 13. Αδειθφηεηα ηνπ Ram 14. Aeroterra Retreats 15. Αζελαίσλ Δηαηξεία γηά ηήλ Δπηζηήκε θαί ηήλ Αλάπηπμε ηνχ Αλζξψπνπ 16. Αηψληνο Ζλίνρνο 17. Academy for Fortune Science (Babaji) 18. Αθαδεκία Δζσηεξηθψλ Κειεηψλ 19. Αθαδεκία Οάηδ Γηφγθα (Καραξάηδη) 20. Aquarious SA 21. Aldebaran 22. Alkaest 23. Ακεξηθαληθή Γηεζλήο Δηαηξεία Οέηθη 24. AMORC (Ονδφζηαπξνη) 25. Αλάληα Κάξγθα 26. Αλζξσπηζηηθφ Θέληξν Ακεζεο Δπηθνηλσλίαο (Silo) 27. Αλζξσπηζηηθφ Θίλεκα (Silo) 28. Αλζξσπνζνθία (ηνχ Rudolf Steiner) 29. Αλσηάηε Δπνρή Ξξνβιέςεσλ Πσκάησλ ν Ξχζηνο Απφιισλ 30. Auroville International (Ανπξνβίι) 31. Applied Scholastics (Παεεληφινηδπ) 32. Απνζηνιή Θείνπ Φσηφο (Καραξάηδη) 33. Arica Institut Inc 34. Αξηζκνινγία 35. Arcana Center ΔΞΔ 36. Αξραία Ονδνζηαπξηθή Αδειθφηεηα 37. Association Zen international 38. Association for Better Living and Education (Παεεληφινηδπ - Οσζία) 39. Astral 40. Astrolinea 41. Αζηξνινγία 42. Astrologia Nova 43. Athena Karma Vajradhara Ling and Oracle 'Sangwa Rikma' (βνπδηζηέο) 44. Ahmadiya 45. Babaji Center 46. Bawa Muhaiyadden Fellowship 47. Bada Ram Dass 48. Βηβιηνπσιεrν Δζσηεξηζκνχ Θάξκα 49. W M C (Κνχλ - Ξαγθφζκηα Ππλέδξηα Κέζσλ Δλεκέξσζεο) 50. Body Control Center (Λέα Δπνρή) 51. World Institut of Scientology Enterprise - WISE (Ξαγθφζκην Ηλζηηηνχην Δπηρεηξήζεσλ ) 52. "Vitality" Δλεξγεηαθέο-Δλαιιαθηηθέο ζεξαπείεο

3 53. Vipassana Meditation 54. World Mission (Ξαηδηά ηνπ Θενχ) 55. Brahma Kumaris 56. Βξεηηαληθφ Θέληξν Απηνζπγθέληξσζεο ΟΑΦ ΑΛΑΛΑΓΑ 57. Bubications Organizations (Παεεληφινηδπ) 58. White Eagle Lodge 59. Γαιιν-Ακεξηθαληθφ Ηλζηηηνχην Κεηαθπζηθήο (Αθαδεκία Δζσηεξηζηηθψλ Κειεηψλ) 60. Γηακαγθίζη Αγξνηηθή ΔΞΔ 61. Γθφλ-Ξφ Ρζάθ (βνπδηζηέο) 62. Γλσζηηθή Απνζηνιηθή Ονδνζηαπξηθή Δθθιεζία 63. Γλσζηηθφο Πχιινγνο Αλζξσπνινγηθψλ θαί Δπηζηεκνληθψλ Κειεηψλ 64. Γίαπινο 65. Golden Flower Tai Chi Association 66. Γηεζλέο Αζηξν-βηνξπζκηθφ Θέληξν ΝΚ ΔΞΔ 67. Γηεζλέο Θέληξν Δζσηεξηθνχ Σξηζηηαληζκνχ 68. Γηεζλέο Θνιιέγην Δζσηεξηθψλ Ππνπδψλ 69. Γηεζλήο Δλσζε γηά ηήλ Ππλείδεζε ηνπ Θξίζλα (ISKCON) 70. Γηεζλήο Δηαηξεία Γηαινγηζκνχ (γθνπξνχ Καραξίζη) 71. Γηεζλήο Δηαηξεία Reiki 72. Γηεζλήο Θχθινο Ξνιηηηζηηθψλ θαί Ξλεπκαηηθψλ Δξεπλψλ (CIRCES) 73. Γηεζλήο Πχιινγνο Ξξνζηαζίαο ηνπ Ξεξηβάιινληνο ηεο Διιάδνο (βνπδηζηέο) 74. Γηεζλήο Πρνιή ηνπ Σξπζνχ Ονδνζηαχξνπ 75. ΓΗΝΓΝΠ Θέληξν Ξνιηηηζκνχ θαί Αλαδήηεζεο 76.Δγψ Δηκί - Θίλεζε (I am) 77. Ecclesia Gnostica Apostolica Universalis 78. Δθθιεζία ηεο Παεεληφινηδπ (Scientology Church) 79. Δθθιεζία ηεο Παηαληζηηθήο απειεπζέξσζεο 80. Δθθιεζία ηεο Παηαληζηηθήο Αδειθφηεηαο 81. Δθθιεζία ηνπ Παηαλά 82. Δθθιεζία ηεο ηειεπηαίαο Γηαζήθεο (Bessarion) - (Tserkov Poslednego Zaveta) - Οσζία 83. Διιεληθή Βνπδηζηηθή Δηαηξεία 84. Διιεληθή Δηαηξεία Δξεπλαο Κεηαθπζηθήο Δπηζηήκεο, Φηινζνθίαο 85. Διιεληθή Νξγάλσζε Γπλαηθψλ γηά ηήλ Ξαγθφζκηα Δηξήλε (Κνχλ) 86. Διιεληθή Ξπζαγφξεηα Φηινζνθηθή Δηαηξεία 87. Διιεληθή Οαειηθή Δηαηξεία 88. Διιεληθή Φιφγα 89. Διιεληθφ Θέληξν γηά ηήλ Ξξνψζεζε ηεο Ρερλνινγίαο Καραξίζη ηνπ Δλνπνηεκέλνπ Ξεδίνπ (Καραξίζη) 90. Διιεληθφ Θέληξν Δζσηεξηθνχ Σξηζηηαληζκνχ 91. Διιεληθφλ Δηδχιιηνλ (Πειηαλίηηθα Αηγίνπ) 92. Διιεληθφο Πχιινγνο Γηφγθα 93. Διιεληθφο Φηινζνθηθφο Πχιινγνο (γθνπξνχ Καραξάηδη) 94. Διιελντλδηθφο Φηινζνθηθφο Πχλδεζκνο (γθνπξνχ Πάη Κπάκπα) 95. Δλαλζξσπφηεηα Ξλεπκαηηθφ Ζζπραζηήξην (Αθξνγηάιη Αβίαο) 96. Δλσζε Γηφγθα Ζιίαλζνο 97. Δλσζε Διιήλσλ Δζσηεξηζηψλ 98. Δλσζε Δξεπλεηψλ Κεηαθπζηθψλ Φαηλνκέλσλ κέ Κέληηνπκ "Ν Αγηνο Λεθηάξηνο" 99. Δλσηηθή Δθθιεζία (ηνπ Κνχλ) 100. Δμαίζηνο Ρξφπνο - Ξνιηηηζηηθφο Πχιινγνο (Emin Approach) 101. Extra Sensory Perception Society 102. Δπαλαζηαηηθή Πρνιή πεξβαηηθήο Πνθίαο

4 103. Δπηζηήκε ηεο Ξλεπκαηηθφηεηαο (Sawan - Kirpal publications) 104. Δπηηαγή ηνπ Black Ram 105. Δπηηξνπή Ονχκη Διιάδνο 106. Δξγαζηήξην Διεπζέξσλ Ππνπδψλ Αζηξνινγίαο Οάηη 107. Δξγν Γηάζσζεο ηνπ Ηεζνχ Σξηζηνχ (G.Wittek) 108. Δξκεηηθφ Ράγκα Σξπζήο Απγήο 109. Δζζατθή Αδειθφηεηα 110. Δηαηξεία Αξραηνειιεληθψλ Κειεηψλ "Γηηπεηέο" 111. Δηαηξεία Δζσηεξηζηηθψλ Κειεηψλ "Ν ΥΟΝΠ - Κνλάδα ππεξεζίαο θαιήο ζέιεζεο" 112. Δηαηξεία Ξαγθφζκηαο Δλνπνίεζεο (ηνπ Κνχλ) 113. Δηαηξεία "ΞΛΝΖ : Λένη Ρξφπνη Εσήο" 114. Δηαηξεία Φηινζνθηθψλ Κειεηψλ Αιίθε Κπέηιε 115. Δηαηξεία Τπρηθψλ Δξεπλψλ 116. "ΖΙΗΝΛ ΦΥΠ" 117. Ζιηνρφνο (Ρζαγθαξάδα Ξειίνπ, Θχπξνο) 118. Ζ Νηθνγέλεηα (Ξαηδηά ηνπ Θενχ) 119. Ζ Νκάδα (Ξαηδηά ηνπ Θενχ) 120. Θενζνθηθή Δηαηξεία 121. Θηβεηαληθφ Θέληξν Απηνζπγθέληξσζεο 122. Θηβεηαληθφ Θέληξν "Θαξνχλα" (ζηφ Κφιπβν Ιέζβνπ) 123. Θηβεηαληθφο Βνπδηζκφο Θνπδάλα-Ληνξφδ 124. I am -Bridge to Freedom 125. Ηάκβιηρνο- Θίλεζε Γεκηνπξγηθήο Πθέςεο 126. Ηδξπκα γηά ηήλ Γηαηήξεζε ηεο Καραγηάλα Ξαξάδνζεο (βνπδηζηέο) 127. Ηδξπκα Γθνπξηδίεθ 128. Ηδξπκα Δληγθαξ Θέπζε 129. Ηδξπκα Roerich (Fond Rerikha) - Οσζία 130. Ηεξαπνζηνιηθή Δξγαζία (Ξαηδηά ηνπ Θενχ) 131. ICUS (Κνχλ-Γηεζλήο Ππλδηάζθεςε γηά ηήλ Δλφηεηα ησλ Δπηζηεκψλ) 132. Illium Center of light 133. Insight 134. International Association of Scientologists (Παεεληφινηδπ) 135. Ηλζηηηνχην Αλζξσπνινγηθψλ Δξεπλψλ Ξπζαγφξαο (Λέα Αθξφπνιε) 136. Ηλζηηηνχην Γηαζξεζθεπηηθήο Δθπαίδεπζεο (Κνχλ) 137. Ηλζηηηνχην Δλαιιαθηηθψλ Ππνπδψλ (Institut Voor Alternatieve) 138. Ηλζηηηνχην Δμέιημεο ηνπ Αλζξψπνπ 139. Ηλζηηηνχην Δξεπλαο γηά Γηεχξπλζε ηεο Ππλείδεζεο (H. J. Ament) 140. Ηλζηηηνχην Δξεπλψλ ησλ Αλζξσπίλσλ Γπλαηνηήησλ (EMIN Formed) 141. Ηλζηηηνχην Δθεξκνζκέλεο Δπηζηήκεο Βηνελεξγεηηθήο - Ξαλεπηζηήκην Θξίγηα Γηφγθα 142. Ηλζηηηνχην Κειεηψλ γηά ηφλ Αλζξσπν 143. Ηλζηηηνχην Κεξθνχξην (Λέα 'Αθξφπνιε) 144. Ηλζηηηνχην Ξαξαδνζηαθήο Αζηξνινγίαο 145. Ηλζηηηνχην Ξαξαςπρνινγίαο Αζελψλ 146. Ηλζηηηνχην Ππνπδψλ Καραγηάλα (βνπδηζηέο) 147. Ηλζηηηνχην Φηινζνθίαο Γηαλνεηψλ Διιάδνο (Παεεληφινηδπ) 148. IOWC (Κνχλ-Γηεζλήο Πηαπξνθνξία γηά Δλνπνηεκέλν Θφζκν) 149. Ηππφηεο ηνπ Σξπζνχ Ισηνχ 150. IRF (Κνχλ-Γηεζλέο Ηδξπκα Θξεζθεηψλ) 151. IRFWP (Κνχλ-Γηαζξεζθεπηηθή Νκνζπνλδία γηά ηήλ Ξαγθφζκηα Δηξήλε) 152. ISC(Κνχλ-Γηεζλέο Ππκβνχιην Αζθαιείαο) 153. Ishi To-Ken

5 154. I Help (Παεεληφινηδπ) 155. Θαζνιηθή Γλσζηηθή Δθθιεζία 156. Θαιιηηερληθφ Δξγαζηήξη (Λέα Αθξφπνιε) 157. Karma Berchen Ling (Νξεηλή Θνξηλζία-Θέληξν Θηβεηαληθψλ Ππνπδψλ) 158. Karma Drubcin Cho Khorling (βνπδηζηέο) 159. Karma Rick Drol Ling 160. CARP (ηνπ Κνχλ, Collegiate Association for the Research of Principles) 161. Karuna (Κφιπβνο Ιέζβνπ) 162. CAUSA International (Κνχλ) 163. "Θαθέ Πρνιεηφ" 164. CWR (Κνχλ-Ππκβνχιην γηά ηίο Θξεζθεrεο ηνπ Θφζκνπ) 165. Θέληξν Aeroterra 166. Θέληξν Αλάληα Κάξγθα 167. Θέληξν Αλζξσπηζηηθήο θαί Λενξατρηθήο Τπρνινγίαο-Τπρνζεξαπείαο 168. Θέληξν "Αξκνληθή Εσή" 169. Θέληξν Αζηξνινγηθψλ Δξεπλψλ Διιάδνο 170. Θέληξν Aum - Ξλεπκαηηθφ Θέληξν Aum (Θέληξν ΝΚ, Θέληξν Δζσηεξηθήο Αλαδήηεζεο Aum-γθνπξνχ Sri Chinmoy) 171. Θέληξν γηά ηήλ Αξκνληθή Αλάπηπμε ηνπ Αλζξψπνπ "3Α" 172. Θέληξν γηά Σαιάξσζε θαί Ππλείδεζε (γθνπξνχ Οαδλίο) 173. Θέληξν Γηφγθα Αζελψλ (ηνπ γθνπξνχ Παηπαλάληα) 174. Θέληξν Γηφγθα Ισηφο 175. Θέληξν Γθνπξηδίεθ - Νπζπέλζθη 176. Θέληξν Γλσζηηθήο Αλζξσπνινγίαο 177. Θέληξν Γηαηζζεηηθήο Ξξαθηηθήο θαί Πσκαηηθήο Αλάπιαζεο (Αλάληα Κάξγθα) 178. Θέληξν Γηαινγηζκνχ ηνπ Νζζν 179. Θέληξν Γηάζπαζεο 180. Θέληξν Γχλακεο ηεο Πθέςεο 181. Θέληξν Διεπζέξσλ Φηινζνθηθψλ Δξεπλψλ-Κειεηψλ (Θ.Δ.Φ.Δ.Κ.) 182. Θέληξν Δπηζηεκνληθήο Αζηξνινγίαο (Δξγαζηήξην Διεπζέξσλ Ππνπδψλ Αζηξνινγίαο-Οάηη Θέληξν Αζελψλ, International School of Astrology AFA Affiliate) 183. Θέληξν Δπηζηεκνληθήο Δξεπλαο ηψλ Ξλεπκαηηθψλ Φαηλνκέλσλ, Ζ Σξπζή Αηξαπφο 184. Θέληξν Δξεπλψλ Κεηαθπζηθψλ Φαηλνκέλσλ 185. Θέληξν Δζσηεξηθψλ Θεσξήζεσλ "Δλδνλ" (Θξήηε) 186. Θέληξν Δθεξκνζκέλεο Φηινζνθίαο Διιάδνο-ΘΔΦΔ (Παεεληφινηδπ) 187. Θέληξν Εσήο θαί Δκπλεπζεο 188. Θέληξν ηήο Θενηφθνπ (Bogorodischny Tsentr) - Οσζία 189. Θέληξν Θηβεηηαλήο Φηινζνθίαο θαί Γηαινγηζκνχ (βνπδηζηέο) 190. Θέληξν Θηβεηηαλνχ Γηαινγηζκνχ 191. Θέληξν Θηβεηαληθψλ Ππνπδψλ θαί Γηαινγηζκνχ (Karma Drub Cho Khor Ling) 192. Θέληξν Θαξγθπνχπα (βνπδηζηέο) 193. Θέληξν Θνηλσληθήο Ξξνλνίαο (ηνχ γθνπξνχ Παηπαλάληα) 194. Θέληξν Κάληηξακ 195. Θέληξν Κεηαθπζηθήο Δλεκέξσζεο 196. Θέληξν Κεηαθπζηθήο Ossiris-Isis (Θέληξν Ξαξαςπρνινγίαο-Κεηαθπζηθήο "Osirissis") 197. Θέληξν Κεηαθπζηθψλ Δξεπλψλ "Γεληθφο θαί Σξηζηηαληθφο Δζσηεξηζκφο" 198. Θέληξν Λπίκαπα (βνπδηζηέο) 199. Θέληξν Ξαξαςπρνινγηθψλ Δξεπλψλ ΓΔΘ ΔΞΔ 200. Θέληξν Ξνίεζεο θαί Πνθίαο 201. Θέληξν Παράηδα Γηφγθα

6 202. Θέληξν Πσκαηηθήο θαί Ξλεπκαηηθήο Αζθεζεο Θεξαπεπηηθφ ΡΑΝ (Greek Healing Tao Center) 203. Θέληξν Πσκαηηθήο, Ππλαηζζεκαηηθήο, Ξλεπκαηηθήο Δλαξκφληζεο "Ρφ Κήινλ ηήο Δξηδνο" 204. Θέληξν Ππνπδψλ Γλσζηηθήο Αλζξσπνινγίαο 205. Θέληξν Ρξίρξνλεο Απνκφλσζεο - Θάξκα Οίθ Ληξφι Ιίλγθ (βνπδηζηέο) (Θέληξν Ξξαθηηθήο Φηινζνθίαο θαί Τπρνινγίαο) 206. Θέληξν Τπρηθψλ Δξεπλψλ 207. Θέληξν Τπρνινγίαο θαί Κεηαθπζηθήο 208. Centuries Soft Ware (Aζηξνινγηθά πξνγξάκκαηα) 209. Θίλεζε Γεκηνπξγηθήο Πθέςεο ('άκβιηρνο) 210. Θίλεζε Ξλεπκαηηθήο Αλαγέλλεζεο (ηνχ γθνπξνχ Καραξίζη) 211. Θίλεζε Unity 212. Θηξπάι Ιάηη Πάηζαλγθ (ή Φηινζνθηθφο Πχλδεζκνο) 213. Kirpal Ruhani Satsang 214. Citizens Commission on Human Rights Groups (Παεεληφινηδπ) 215. Club (Ξαηδηά ηνχ Θενχ) 216. Θνηλφηεο Drogchen (βνπδηζηέο) 217. Θνηλφηεηα ηήο θνηλήο Ξίζηεσο - Οσζία 218. Θνηλφηεηα Σξηζηηαλψλ (Αλζξσπνζνθία) 219. Θνηλσλία ηνχ Porfiry Ivanov (Obschestvo Porfiria Ivanova) - Οσζία 220. Θφκκα ηνχ Φπζηθνχ Λφκνπ (γθνπξνχ Καραξίζη) 221. Θνξίηζηα ηνχ ΞΟΑΝΡ (Girls' PROUT) 222. Cosmic Patterns 223. Criminon (Παεεληφινηδπ) 224. Quartus (New Age) 225. Θχθινη Δξεπλαο ηεο 'Αιεζείαο 226. Θχθινο "Διηθάο Ιεβί" 227. Θχθινο Κειέηεο Οακαθξίζλα-Βεδάληα 228. Θχθινο ηνχ Γξάθνληα 229. Θχθινο ηψλ Δλδσλ - Δξεπλεηέο ηήο Αιήζεηαο (Θχπξνο) 230. Θπξίαξρν Κπεηηθφ Ράγκα ηνχ Λανχ 231. Christian Children's Mission (Ξαηδηά ηνχ Θενχ) 232. Ιεπθή Αδειθφηεο (Yusmalos) (Beloye Bratstvo) - Οσζία 233. Little Augle Ballet (Κνχλ) 234. Life Eternal Trust 235. Ιφγνο (ηνχ Κνχλ) 236. Locus Lucis Trust 238. "Κάιιηθα" Θέληξν Γηαινγηζκνχ ηνχ Osho (Osho Rajneesh) 239. Καζνλία-Ρεθηνληζκφο (δηάθνξνη ηχπνη, ζηνέο, ηάγκαηα,ζρνιέο) 240. Καχξνο Νησλφο (The Black Omen) 241. Κεγάιε Δζληθή Δθθιεζία ηψλ 'Διιήλσλ 242. Κεηαθπζηθή Αδειθφηεο Ξλεπκαηηθήο Ρειεηψζεσο 243. Κεηαθπζηθή Αθαδεκία ηήο Αηηίαο θαί ηνπ Απνηειέζκαηνο 244. Κνλνπάηη ηήο Δπηπρίαο (Αλάληα Κάξγθα) 245. Κπαθηηβεληάληα ΔΞΔ (Σάξε Θξίζλα) 246. Κπαράη-Θξεζθεία 247. Κπζνινγηθφ Θέληξν "Ρξηζήιηνλ" (Agni Yoga Society) 248. Κπξηλνχληα (Αξκνληθή Εσή) 249. Λαφο ηνχ Ζιίνπ 250. Λαφο ηνχ Πέη-Temple of Set

7 251. Narconon (Παεεληφινηδπ - Οσζίαο) 252. Λέα Αθξφπνιε 253. "Λέα 'Δπνρή" 254. Λέαο Αλζξσπφηεηαο Θέληξν 255. Λέαο Αλζξσπφηεηαο Νκηινο 256. New Era Publications International (Κνχλ-Λέα Νηθνπκεληθή Δηαηξεία Δξεχλεο) (Παεεληφινηδπ - Κφζρα) 257. Λεν-αλζξσπηζηηθφ Θέληξν (Αλάληα Κάξγθα) 258. Λένο Νκηινο Δμππεξεηεηψλ ηνχ Θφζκνπ 259. Λεν-παγαληζηηθέο νκάδεο (Russian Cosmism) (Neo-yazychestvo, Russkii Kosmism) - Οσζία 260. Ληηζίξελ Πφζνπ 261. Ληφ-Λαγθ Ενχλγθ-Ρδνχγθ Ιίλγθ (βνπδηζηέο) 262. Νη Θχξηνη ηψλ Γαθηπιηδηψλ (Gospodari Prstenova) - Πεξβία 263. Νηθνγέλεηα (ηνχ Κψ) 264. Νηθνγέλεηα Αγάπεο (ηνχ Κψ) 265. Νηθνπκεληθή Δθθιεζία (ηνχ Κνχλ) 266. Νηθνπκεληθή Εσή (ηήο G. Wittek) 267. Νηθνπκεληθή θαί Θξηακβεχνπζα Δθθιεζία 268. Νηθνπκεληθή Οσζηθή Καξηαληθή Νξζφδνμε Θαζνιηθή Δθθιεζία - (The Ecumenical Russian Marian Orthodox - Catholic Church ) - Οσζία 269. Νκάδα Δζσηεξηθψλ Κειεηψλ ηνχ Ράγκαηνο ηψλ Ηππνηψλ ηνχ Λανχ 270. Νκάδα Γηαβίβαζεο Δλεξγεηψλ 271. Νκάδεο Δζσηεξηθήο Δξγαζίαο (Αηδαθα) 272. Νκαθφεην Αζελψλ 273. Νκάο Παηζηηαλάληα 274. Νκηινο Βηνινγίαο-Δλέξγεηαο Γηφγθα 275. Νκηινο Δμππεξεηεηψλ 276. Νκηινο Δξγαηψλ Δζσηεξηζκνχ ΦΑΔΘΥΛ 277. Νκηινο Δξεπλψλ, Κειεηψλ θαί πξνζηαζίαο ηνχ Αλζξψπνπ θαί ηνχ Ξεξηβάιινληνο (Γαία Αεηθφξνο) 278. Νκηινο Κειεηψλ 279. Νκηινο "Ξπζαγφξαο Ξιάησλ" 280. Νκηινο πεξεζίαο 281. Νκνζπνλδία Κεηαθπζηθψλ Πσκαηείσλ Διιάδνο 282. Νκνζπνλδία ηψλ Γπλαηθψλ γηά ηήλ Ξαγθφζκηα Δηξήλε (Κνχλ) 283. Omoto Kyo 284. Νληνινγηθέο Ξξνπνλήζεηο (Hannes School) 285. Orden Fiat Lux (Uriella Bert Schinger) 286. Νξζφδνμε Παηαληζηηθή Δθθιεζία ηνχ ηππηθνχ (Nethilum Rite) 287. OSC (Κνχλ - ζηαπξνθνξία γηά ηφλ Xλαλ θφζκν) 288. Office of Special Affairs (Παεεληφινηδπ) 289. Νπξάλην Ρφμν (Δθδφζεηο βηβιίσλ ηνχ Osho Rajneesh) 290. Ξαγθφζκηα Θαιή Θέιεζε 291. Ξαγθφζκηα Ιεπθή 'Αδειθφηεηα (Αηβαλρφθ) 292. Ξαγθφζκηα Ππλεξγαζία γηά έλαλ Θαιχηεξν Θφζκν (Brahma Kumaris) 293. Ξαγθφζκην Ξλεπκαηηθφ Θέληξν ΝΙΚΞΝΠ 294. Ξαγθφζκην Ξλεπκαηηθφ Ξαλεπηζηήκην Brahma Kumaris 295. Ξαηδηά ηνχ Θενχ (ηνχ Κψ) 296. Ξαλειιήληα Δλσζε Γλσζηηθψλ Ππνπδψλ γηά ηήλ Δξεπλα ηνχ Αλζξψπνπ 297. Ξαλειιήληα Δπαγγεικαηηθή Δηαηξεία Τπρηθψλ Δξεπλψλ θαη Αζηξνινγίαο 298. Ξαλειιήληα Δηαηξεία Ξξνγελλεηηθήο Αγσγήο

8 299. Ξαλειιήλην Δπηζηεκνληθφ Θέληξν Κεηαθπζηθήο, Ξλεπκαηηζκνχ θαί Αζηξνινγίαο 300. Ξαλειιήλην Θέληξν Γλσζηηθψλ Ππνπδψλ 301. Ξαλειιήλην Θέληξν Γηαινγηζκνχ (Brahma Kumaris) 302. Ξαλειιήληνο Πχλδεζκνο γηά θαιχηεξε Εσή θαί Δθπαίδεπζε 303. Ξαλειιήλην Πσκαηείν Τπρηθψλ Δξεπλψλ θαί Ρειεπάζεηαο "Απσ Αλαηνιή" 304. Ξαλεπηζηήκην MIU (γθνπξνχ Καραξίζη) 305. Ξαξαςπρνθνηλσληνινγηθή Δηαηξεία 306. Ξλεπκαηηθφ Θέληξν Αξκνληθή Εσή 307. Ξλεπκαηηθφ Θέληξν Brahma Kumaris 308. Ξλεπκαηηθφ Θέληξν "Κήινλ ηήο Δξηδνο" 309. Ξλεπκαηηθφο Νκηινο Αζελψλ "Ρφ ζείν θψο" 310. Ξλεπκαηηζηηθφο Νκηινο Αζελψλ 311. ΞΛΝΖ-Λένη Ρξφπνη Εσήο 312. Ξνιηηηζηηθφο θαί Θαιιηηερληθφο Πχιινγνο Mokiti Okada 313. Ξνιηηηζηηθφο θαί Φηινζνθηθφο Νξγαληζκφο Λέα Αθξφπνιε 314. Ξξαθηηθή Φηινζνθία (Θχπξνο) 315. Ξξφζθιεζε γηά Εσή 316. Proutist Universal (Αλάληα Κάξγθα) 317. "Οάκλνο" Νκηινο Δζσηεξηθήο Αλαγλψξηζεο θαί πεξεζίαο 318. Οάληα Πνπάκη Πάληζαλγθ Κπέαο Διιάδνο 319. Rennaissance Universale (Αλάληα Κάξγθα) 320. Religious Technology Center (Παεεληφινηδπ) 321. Rissho-Kosei-Kai 322. Ονδνζηαπξηθή Δηαηξεία 323. Ονδνζηαπξηθφ Ράγκα AMORC 324. Ονπραλί Πάηδαγθ Γηφγθα 325. RYS (Κνχλ-ζξεζθεπηηθή ππεξεζία λεφηεηνο) 326. Saint Germain Foundation (Δγψ Δηκί-Θίλεζε) 327. Sagitarius-Θέληξν Λνεηηθήο θαί Πσκαηηθήο Δμάζθεζεο 328. Παξαθήλεηνλ Ηδξπκα Ππκπαξάζηαζεο 329. Παξαθήλεην Φηιαλζξσπηθφ Ηδξπκα 330. Satyananda Yoga Center 331. Παηπαλάληαζξακ Διιάδαο 332. Πάηπα Πάη Κπάκπα-Θίλεζε 333. Self-Realization Fellowship (SRF-ηνχ γθνπξνχ Ξαξακαράλζα Γηνγθαλάληα) 334. Πεκηλάξηα Δθαξκνζκέλεο Τπρνινγίαο "Θπβεξλεηηθή ηνχ Λνχ" (Θχπξνο) 335. Πεκηλάξηα Λνχο θαί Πψκα 336. Πεκηλάξην "ηά ηξία ζεκεία" (Θχπξνο) 337. Πεκηλάξην ηήο Απνθάιπςεο (Θχπξνο) 338. Πελλαλψη Πνζζπφξ 339. Sidha Yoga (Muktananda) 340. Silva Mind Control 341. Scientology Missions (Αζήλα, Θνισλφο, Πφθηα - Harghita, Ονπκαλίαο - Briask,Kagalyn, Κφζρα - st. Peterlurg, Tver, Volgograd, Οσζίαο - Harkov Νπθξαλίαο - Koper, Πινβελίαο) 342. Soka Gakkai (βνπδηζηηθή αίξεζε) 343. Πνξνπηηκίζηξηεο 344. Πνπιετκάλ Κνξζέλη (Ππξία) 345. Πνπκπνχλη (Subud) 346. Πνπθαλία (Σαξηζκαηηθή - Γακαζθφο, Ππξία) 347. Sri Vaisnaba Society 348. Πηέθη ηήο Γεηηνληάο (Silo)

9 349. Success Dynamics-Ζ Γπλακηθή ηήο Δπηηπρίαο 350. Πχιινγνο Απνθνίησλ Διέγρνπ ηνχ Λνχ 351. Πχιινγνο Γλσζηηθήο Αλζξσπνινγίαο θαί Δπηζηήκεο 352. Πχιινγνο Δπηζηεκνληθήο Κειέηεο Φηινζνθηθψλ θαί Κεηαθπζηθψλ Θεκάησλ (Radha Suami) 353. Πχιινγνο Θηβεηαληθψλ Κειεηψλ (Karma Drub Gin Chor Ling) (βνπδηζηέο) 354. Πχιινγνο Ξξνζθπλεηψλ Αθηίζηνπ Φσηφο "Αγηνο Ξαηάπηνο" (Νκαθφεηνλ) 355. Πχιινγνο Πξί Νπξνκπίλην 356. Ππκβνπιεπηηθφ Θέληξν Δξηο 357. Summit Council of World Peace (Κνχλ - ζπκβνχιην θνξπθήο γηά ηήλ παγθφζκηα εηξήλε) 358. Ππλνκνζπνλδία Κεηαθπζηθψλ Πσκαηείσλ 359. Ππλνκνζπνλδία Κεηαθπζηθψλ Πσκαηείσλ θαί Πσκαηείσλ Φπζηθήο γηεηλήο "Αζήλαηνλ" 360. Share International Foundation (Διιεληθφ πεξηνδηθφ : Ζ Aλδπζε) 361. Πρνιεία Βάιληνξθ (Αλζξσπνζνθία) 362. Πρνιή Αξθέελ 363. Πρνιή Εέλ-Πηαηζνχ (γθνπξνχ Οαδλίο) 364. Πρνιή Λέαο Δζσηεξηθήο Πνθίαο 365. Πρνιή Tai-Chi 366. Πρνιή Φηινζνθίαο ηνχ Νληνο 367. Πσκαηείν γηά ηήλ Ξξνυπφζεζε ηνχ Φπζηθνχ θαί Αλψδπλνπ Ρνθεηνχ (γθνπξνχ Οαδλίο) 368. Ράγκα Αγίνπ Γεσξγίνπ 369. Ράγκα Αγίνπ 'Ησάλλνπ 370. Ράγκα Αξγπξνχ Αζηέξα 371. Ράγκα Δθιεθηψλ Ηεξέσλ ηνχ Πχκπαληνο 372. Ράγκα Δξκνχ ηνχ Ρξηζκέγηζηνπ 373. Ράγκα Θξηλαεηψλ Δσληθή Δηαηξεία 374. Ράγκα Οακαθξίζλα 375. Ράγκα ηήο Θίξθεο, ηνχ Αίκαηνο ηνχ Πθχινπ 376. Ράγκα ηήο Λεθξνθεθαιήο θαί ηψλ Νζηψλ 377. Ράγκα ηνχ Αγίνπ Γηζθνπφηεξνπ 378. Ράγκα ηνχ Θξίλνπ θαί ηνχ Αεηνχ (ηξείο δηαθνξεηηθέο νκάδεο κέ ηφ ίδην φλνκα) 379. Ράγκα ηνχ Θξφλνπ-Ordo Saturni 380. Ράγκα ηνχ Ιεπθνχ Θξίλνπ 381. Ράγκα ηνχ Λανχ 382. Ράγκα ηνχ Λανχ ηήο Αλαηνιήο (ΝΡΝ) 383. Ράγκα ηνχ Λανχ ηνχ Ζιίνπ-Temple of the Sun 384. Ράγκα ηψλ Ξησρψλ Ηππνηψλ ηνχ Σξηζηνχ 385. Ράγκα ηψλ Πνχθη ζηή Γχζε 386. Ράγκα Thelema 387. Ράγκα Σξπζνχ Οφδνπ 388. Ρά ζεκέιηα γηά Αλψηεξε Ξλεπκαηηθή Κάζεζε (εζψηεξε αδειθφηεηα ηψλ Αλαιεθζέλησλ Γαζθάισλ ηήο Πνθίαο, Θφξηλζνο) 389. Tao Te Puh (γθνπξνχ Οαδλίο) 390. Tara Center 391. Ρφ Γέληξν (Θέληξν Αζθεζεο γηά ηήλ ελαξκφληζε Πψκαηνο, Λνχ θαη Τπρήο) 392. Ρφ 20ιεπην Κπζηηθφ (Θχπξνο) 393. Ρφ Δλζφθηνλ ηεο Δλαλζξσπφηεηνο 394. Ρφ Θίλεκα (Silo) 395. Tong il Company (Κνχλ-Δηαηξεία Δλσζεο ηήο Νηθνλνκίαο)

10 396. Ρφ Φηινζνθηθφλ (Θχπξνο) 397. The Way International 398. The Way for Happiness Foundation (Παεεληφινηδπ - Οσζίαο) 399. The International Cultural Foundation (Mun) 400. The Rosicrurian Fellowship 401. U-Man International- (Scientology) 402. U-Man Hellas-Πχκβνπινη Ξαξαγσγηθφηεηαο (Scientology) 403. United Human Organisation bep (H.J.Ament) 404. πεξβαηηθφο Γηαινγηζκφο (γθνπξνχ Καραξίζη) 405. Family Service (Ξαηδηά ηνχ Θενχ) 406. Φαξάρ-Θέληξν Ρερλψλ 407. Fellowship of friends 408. Φίινη ηνχ Νζζν 409. Φηινζνθηθή Νκάδα Πάη Κπάκπα 410. Φηινζνθηθφ θαί Κπζνινγηθφ Θέληξν Διιάδνο 411. Φηινζνθηθφ Θέληξν Αζελά (Παεεληφινηδπ) 412. Φηινζνθηθφ Θέληξν Λέα 'Αθξφπνιε 413. Four P. Society 414. Freedom Magazine Offices (Παεεληφινηδπ) 415. Φπζηνζεξαπεπηηθφ Θέληξν Ξξσηνπνξηαθήο Δξεπλαο Πέξαπηο ή Θέληξν Πέξαπηο (Λέα Αθξφπνιε) 416. Haven' s Magic (Ξαηδηά ηνχ Θενχ) 417. Haidakhandi Spiritual Unity Center 418. Haidakhan Samaj 419. Haven's Love (Ξαηδηά ηνχ Θενχ) 420. Σξηζηηαληθή Δπηζηήκε (Christian Science) 421. Σξπζφο ηνχ Ζιηνπ 422. Τπρνινγηθή Πρνιή ηήο Οάηδα Γηφγθα (Νκαθφεην) Δπίζεο, ε Ππλδηάζθεςε απεθάζηζε νκφθσλα λά παξαθαιέζεη ηήλ Ηεξά Πχλνδν λά επαλεμεηάζεη ηήλ πεξίπησζε ηήο "Αξηζηείαο Α.Δ.", δεδνκέλνπ φηη ηά ζεκηλάξηα ηήο εηαηξείαο απηήο ζεκειηψλνληαη ζηή ιεγφκελε "ζεηηθή ζθέςε", ε νπνία σο γλσζηφλ είλαη αζπκβίβαζηε κέ ηήλ Νξζφδνμε πίζηε. Ξίζσ

11

ἐμδεχόμεμη ἐμπλοκή σέ κάποια ἰμδουϊστική ἤ βουδδιστική σέκτα».

ἐμδεχόμεμη ἐμπλοκή σέ κάποια ἰμδουϊστική ἤ βουδδιστική σέκτα». Σσμάμςηρη Δικςύξσ Μελέςης Σεκςῶμ Novisad, Σεπβία, 24-27 ΣεοςεϏβπίξσ 2012 ΠαπέϏβαρη Μξμαυξῦ Ἀπρεμίξσ Βλιαγκότςη, Δπ. Θ., ος. Φιλξρξτίας ΘέϏα: «Ὁ γκουρουϊσμός στήμ Ἑλλάδα σήμερα. Ὁ ρόλος τῶμ κέμτρωμ γιόγκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΘΔΜΑ: «Hackers: Κουλτούρα και Ηθική». ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ: Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤπρηθΪ γεϋα Ξαηδηνύ & ΔθΪβνπ ζηε ζύγρξνλε ΔιιΨδα

ΤπρηθΪ γεϋα Ξαηδηνύ & ΔθΪβνπ ζηε ζύγρξνλε ΔιιΨδα ΤπρηθΪ γεϋα Ξαηδηνύ & ΔθΪβνπ ζηε ζύγρξνλε ΔιιΨδα ΛΩεο κνξθωο ΤπρνπαζνινγΫαο ΘεξαπεπηηθΩο ΞξνζεγγΫζεηο ΝξγΨλσζε πεξεζηώλ ΔηζεγΪζεηο από ην 6ν ΞαλειιΪλην ΠπλΩδξην ΞαηδνςπρηαηξηθΪο ΑΫγιε ΕαππεΫνπ, 15-17 Καΐνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΗ ΤΝΘΖΚΔ ΣΖ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΊΖΖ

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΗ ΤΝΘΖΚΔ ΣΖ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΊΖΖ ΠΔΣΡΟ Γ. ΝΣΟΤΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΗ ΤΝΘΖΚΔ ΣΖ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΊΖΖ Δληαίνο Δθπαηδεπηηθφο Υψξνο, Απφ Απφζηαζε Δθπαίδεπζε θαη Γεσζηξαηεγηθνί Γηαθαλνληζκνί GUTENBERG ΑΘΖΝΑ 2002 . ηε κλήκε ηνπ Γηνχξη Γθαγθάξηλ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Δθδειώζεηο ηνπ Σκήκαηνο (ζει...) 62 Γεκνζηεύζεηο ζε Γηεζλή Δπηζηεκνληθά Πεξηνδηθά (ζει. 2) Τςειά ζηηο Βάζεηο Δηζαγσγήο ην Σκήκα (ζει. 2) 19 Απόθνηηνη πλερίδνπλ ζε Μεηαπηπρηαθά (ζει. 3) Νένο Πξόεδξνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΣΗ ΑΠΗΥΗΗ ΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΥΟΡΗΓΙΑ ΣΟΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΣΗ ΑΠΗΥΗΗ ΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΥΟΡΗΓΙΑ ΣΟΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗΝ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΣΗ ΑΠΗΥΗΗ ΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΥΟΡΗΓΙΑ ΣΟΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΤΝΟΔΙΝΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 2008 ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΣΗ ΑΠΗΥΗΗ ΣΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

APITOTEΛEIO ΠANEΠITHMIO ΘEAΛONIKH ΘEOΛOΓIKH XOΛH TMHMA ΠOIMANTIKH KAI KOINΩNIKH ΘEOΛOΓIA OΓHΓO ΠOYΓΩN AKAΓHMAΪKO ETO 2010-2011 ΘEAΛONIKH 2010

APITOTEΛEIO ΠANEΠITHMIO ΘEAΛONIKH ΘEOΛOΓIKH XOΛH TMHMA ΠOIMANTIKH KAI KOINΩNIKH ΘEOΛOΓIA OΓHΓO ΠOYΓΩN AKAΓHMAΪKO ETO 2010-2011 ΘEAΛONIKH 2010 1 APITOTEΛEIO ΠANEΠITHMIO ΘEAΛONIKH ΘEOΛOΓIKH XOΛH TMHMA ΠOIMANTIKH KAI KOINΩNIKH ΘEOΛOΓIA OΓHΓO ΠOYΓΩN AKAΓHMAΪKO ETO 2010-2011 ΘEAΛONIKH 2010 2 EΠITPOΠH EΠIMEΛEIA OΓHΓOY ΠOYΓΧN: Γεληθή επνπηεία: Aζαλάζηνο

Διαβάστε περισσότερα

Paul Zoubkov, Transparency International Secretariat

Paul Zoubkov, Transparency International Secretariat Ζ Γηεζλήο Γηαθάλεηα (ΓΓ) είλαη ε παγθφζκηα κε θπβεξλεηηθή νξγάλσζε πνπ πξσηαγσληζηεί ζηνλ αγψλα θαηά ηεο δηαθζνξάο. Με πεξηζζφηεξα απφ 90 παξαξηήκαηα παγθνζκίσο θαη ηε Γηεζλή Γξακκαηεία ηεο εγθαηεζηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Έπεςνα Σύνηαξη Σςγγπαθή Εςγενία Κοςή, Κοινωνιολόγορ

Έπεςνα Σύνηαξη Σςγγπαθή Εςγενία Κοςή, Κοινωνιολόγορ Έπεςνα Σύνηαξη Σςγγπαθή Εςγενία Κοςή, Κοινωνιολόγορ Πρακτικόσ οδηγόσ για Άτομα με Αυτιςμό ςτην Κφπρο: Δικαιώματα και παροχζσ από Κρατικζσ και μη Κρατικζσ υπηρεςίεσ Έπεςνα Σύνηαξη Φπιζηιάνα Βπςωνίδος, Κοινωνιολόγορ

Διαβάστε περισσότερα

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΓΡΖΓΟΡΖ ΚΑΡΑΦΤΛΛΖ Καζεγεηήο Φηινζνθίαο ηει: 26510-95692 θαμ: 26510-95838, 26510-95813 email: gkarafyl@cc.uoi.gr - Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΟΚΟΠΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

ΥΑΡΟΚΟΠΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΑΡΟΚΟΠΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟ» ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ρέζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δλφηεηα 1 1.1 Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηε δφκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Σεύσορ 1: Γενικό Μέπορ

Σεύσορ 1: Γενικό Μέπορ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

Πεπίλητη Κχξηνο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ ζεζκψλ πξνζηαζίαο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζε δηεζλέο, θνηλνηηθφ

Πεπίλητη Κχξηνο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ ζεζκψλ πξνζηαζίαο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζε δηεζλέο, θνηλνηηθφ Πεπίλητη Κχξηνο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ ζεζκψλ πξνζηαζίαο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζε δηεζλέο, θνηλνηηθφ θαη εζληθφ επίπεδν. Ζ αλάιπζε ησλ βηβιηνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 1 ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΓ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ότειρ ηηρ διασείπιζηρ ηηρ απσαιολογικήρ πολιηικήρ. Οι ζσέζειρ ηος ΤΠ.ΠΟ με ηιρ Ξένερ Απσαιολογικέρ σολέρ και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟ ΒΑΘΜΟ ΣΗ ΔΙΚΟΝΑ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΤΥΩΝ ΠΟΣΩΝ ΒΑΔΙ ΣΟΤ ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΦΙΛ KAI ΜΔΘΟΓΟΙ ΠΡΟΩΘΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

ΑΝΣΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟ ΒΑΘΜΟ ΣΗ ΔΙΚΟΝΑ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΤΥΩΝ ΠΟΣΩΝ ΒΑΔΙ ΣΟΤ ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΦΙΛ KAI ΜΔΘΟΓΟΙ ΠΡΟΩΘΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω ΣΜΖΜΑ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΣΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟ ΒΑΘΜΟ ΣΗ ΔΙΚΟΝΑ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΤΥΩΝ ΠΟΣΩΝ ΒΑΔΙ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΕ ΕΠΙΣΗΜΕ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟΤ ΔΙΠΛΩΜΑΣΟ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ : «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΣΟ ΖΗΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΝΣΑΞΗ. ζ.4 ζ.6 ζ.8 ζ.12 ζ.14 ζ.16 ζ.18 ζ.19 ζ.20 ζ.22 ζ.22 ζ.23 ζ.24 ζ.26 ζ.29 ζ.32 ζ.34

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΝΣΑΞΗ. ζ.4 ζ.6 ζ.8 ζ.12 ζ.14 ζ.16 ζ.18 ζ.19 ζ.20 ζ.22 ζ.22 ζ.23 ζ.24 ζ.26 ζ.29 ζ.32 ζ.34 ΤΝΣΑΞΗ Αγαπεηνί αλαγλψζηεο, Κε ηδηαίηεξε ραξά ζαο θαισζνξίδσ ζηελ ηξίηε ειεθηξνληθή έθδνζε ηνπ πεξηνδηθνχ ΡΑΣΓΟΝΚΝΠ. Νη ζειίδεο πνπ αθνινπζνχλ αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο έληνλεο θαη κεζνδηθέο πξνζπάζεηεο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Πεπί εξωτεπικήρ πολιτικήρ 1

Πεπί εξωτεπικήρ πολιτικήρ 1 Πεπί εξωτεπικήρ πολιτικήρ 1 ηνπ Ηιία Ι. Κνπζθνπβέιε Αλαπιεξσηή Καζεγεηή Γηεζλψλ ρέζεσλ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο Μπνξεί ε εμσηεξηθή πνιηηηθή λα ζπληζηά έλα αξθεηά δηαδεδνκέλν αληηθείκελν πνιηηηθήο ζπδήηεζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα.

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Απηφ ην εγρεηξίδην απεπζχλεηαη ζε δαζθάινπο θαη φινπο φζνη δνπιεχνπλ κε λένπο αλζξψπνπο θαη επηζπκνχλ εηζάγνπλ ηα

Διαβάστε περισσότερα

News Μ Ι Α Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Η Γ Ι Α Σ Α Μ Ε Λ Η Σ Ο Τ Ε Ι Ε Π

News Μ Ι Α Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Η Γ Ι Α Σ Α Μ Ε Λ Η Σ Ο Τ Ε Ι Ε Π 14,5 News Μ Ι Α Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Η Γ Ι Α Σ Α Μ Ε Λ Η Σ Ο Τ Ε Ι Ε Π ΑΠΡΙ ΛΙΟ - Μ ΑΙΟ 2 012 / ΣΕΤΦΟ 20 CYTA ΕΛΛΑ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ Α.Ε. Ζ Cyta, ν Δζληθφο Νξγαληζκφο Τειεπηθνηλσληψλ Θχπξνπ, κε 50εηή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΖ ΥΟΛΖ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΘΖΝΩΝ (Α..ΠΑΗ.ΣΔ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (ΠΔΤΠ)

ΑΝΩΣΑΣΖ ΥΟΛΖ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΘΖΝΩΝ (Α..ΠΑΗ.ΣΔ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (ΠΔΤΠ) ΑΝΩΣΑΣΖ ΥΟΛΖ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΘΖΝΩΝ (Α..ΠΑΗ.ΣΔ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (ΠΔΤΠ) ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΟΛΗΚΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ: ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας»

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΕ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή απασχόλησης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ & ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ & ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ & ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΑΓΧΓΖ» ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Λέμεηο θιεηδηά: δεμηψζεηο/ γεχκαηα/ εθδειψζεηο θηινθξνζχλεο, δηπισκαηία, δηπισκαηηθή πξαθηηθή, εζηκνηππία, επίζεκε/ ηηκεηηθή ζέζε, επίζεκν πξφζσπν/

Λέμεηο θιεηδηά: δεμηψζεηο/ γεχκαηα/ εθδειψζεηο θηινθξνζχλεο, δηπισκαηία, δηπισκαηηθή πξαθηηθή, εζηκνηππία, επίζεκε/ ηηκεηηθή ζέζε, επίζεκν πξφζσπν/ ΠΔΡΙΛΗΦΗ Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ην ζέκα ηνπ πξνβαδίζκαηνο ζην πιαίζην ηεο δηπισκαηηθήο εζηκνηππίαο θαη ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ. Ζ ζεκαζία ηνπ πξνβαδίζκαηνο δηαθσηίδεηαη κέζα απφ κία ηζηνξηθή δηαδξνκή

Διαβάστε περισσότερα

έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην επίπεδν ησλ κηζζψλ, ηελ αλεξγία, ηηο δαπάλεο γηα θνηλσληθέο παξνρέο θαη επηδφκαηα. Δπίζεο νη θνηλσληθέο επηπηψζεηο ηεο

έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην επίπεδν ησλ κηζζψλ, ηελ αλεξγία, ηηο δαπάλεο γηα θνηλσληθέο παξνρέο θαη επηδφκαηα. Δπίζεο νη θνηλσληθέο επηπηψζεηο ηεο Δηζαγσγή Χο θαηλφκελν θαη σο δηαδηθαζία, ε κεηαλάζηεπζε ζθξάγηζε ηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξψπε, αιιά θαη πνιιέο ρψξεο ζε φιν ηνλ θφζκν. Σν θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο είλαη επξχ, πνιχπινθν θαη αζθαιψο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΟΥΖ»

ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΟΥΖ» ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: «ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΟΥΖ» ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ: ΑΓΡΟΣΗΚΟΗ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΗ ΑΡΓΟΛΗΓΑ 2010-2011 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία:

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: «Η ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ ζηε δηδαζθαιία, ηε κάζεζε θαη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων Κεντρικής Διοίκησης και Ινστιτούτων ΕΑΑ 2012

Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων Κεντρικής Διοίκησης και Ινστιτούτων ΕΑΑ 2012 Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων Κεντρικής Διοίκησης και Ινστιτούτων ΕΑΑ 2012 Μάιοσ 2013 Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΘΝΗΚΟ ΑΣΔΡΟΚΟΠΔΗΟ ΑΘΖΝΧΝ 1. ΔΗΑΓΧΓΖ 3 2. ΓΟΜΖ ΣΟΤ ΔΑΑ-ΗΝΣΗΣΟΤΣΑ-ΑΛΛΔ ΤΠΖΡΔΗΔ

Διαβάστε περισσότερα