ΟΜΑΓΔ ΟΗ ΟΠΟΗΔ ΥΑΡΑΘΣΖΡΗΕΟΝΣΑΗ Ω ΑΤΜΒΗΒΑΣΔ ΜΔ ΣΖΝ ΟΡΘΟΓΟΞΖ ΠΗΣΖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΜΑΓΔ ΟΗ ΟΠΟΗΔ ΥΑΡΑΘΣΖΡΗΕΟΝΣΑΗ Ω ΑΤΜΒΗΒΑΣΔ ΜΔ ΣΖΝ ΟΡΘΟΓΟΞΖ ΠΗΣΖ"

Transcript

1 ΟΜΑΓΔ ΟΗ ΟΠΟΗΔ ΥΑΡΑΘΣΖΡΗΕΟΝΣΑΗ Ω ΑΤΜΒΗΒΑΣΔ ΜΔ ΣΖΝ ΟΡΘΟΓΟΞΖ ΠΗΣΖ ΔΞΗΠΖΚΑ ΘΔΗΚΔΛΑ ΡΖΠ Ε' ΞΑΛΝΟΘΝΓΝΜΖΠ ΠΛΓΗΑΠΘΔΤΔΥΠ ΞΖΓΖ ) Βηβιίν "Νκάδεο Αζπκβίβαζηεο κε ηελ Νξζφδνμε Ξίζηε" 'Δθδνζε Ε Ξαλνξζφδνμε Ππλδηάζθεςε Δληεηαικέλσλ Ηεξψλ Κεηξνπφιεσλ δηα ζέκαηα αηξέζεσλ θαη παξαζξεζθείαο Αιίαξηνο Βνησηίαο 20-26/9/1995) Ζ Ε' Ππλδηάζθεςε Δληεηαικέλσλ Νξζνδφμσλ Δθθιεζηψλ θαί Ηεξψλ Κεηξνπφιεσλ γηά ζέκαηα αηξέζεσλ θαί παξαζξεζθείαο (Αιίαξηνο ) αζρνιήζεθε κέ ηίο πνηθίιεο πλεπκαηηθέο θαί θνζκνζεσξηαθέο νκάδεο θαί ηάζεηο θαζψο θαί κέ ηίο λενθαλείο αηξέζεηο θαί παξαζξεζθεπηηθέο νκάδεο. πνγξακκίζηεθε γηά άιιε κηά θνξά φηη ν ζξεζθεπηηθφο ράξηεο ζηφλ επξχηεξν νξζφδνμν ρψξν απεηιεrηαη φιν θαί πεξηζζφηεξν κέ αιινίσζε. Νη γλσζηέο ζξεζθείεο θαί νη πνηθίιεο απνθιίζεηο ηνπο δέλ είλαη πιένλ θάηη ηφ απφκαθξν. Νιεο νη παξαιιαγέο ηνπο αλαπηχζζνπλ έληνλε πξνζειπηηζηηθή δξαζηεξηφηεηα κεηαμχ ηψλ Νξζνδφμσλ. Αθφκε θαί ν θίλδπλνο ηνχ Ηζιάκ, ηδηαίηεξα ηδέεο ηνχ κπζηηθηζκνχ ηψλ Πνχθη, ζπληζηνχλ απεηιή ηφζν γηά ηνχο Γπηηθνχο φζν θαί γηά ηνχο Νξζνδφμνπο ηήο Αλαηνιήο. Βνπδηζηέο θαί Ηλδνπτζηέο πνηθίισλ απνρξψζεσλ απεηινχλ λά κνιχλνπλ ηφ πλεπκαηηθφ θαί πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ ηψλ Νξζνδφμσλ ρσξψλ. Δμάιινπ, ηδέεο θαί ζξεζθεπηηθέο αληηιήςεηο μέλεο πξφο ηήλ Νξζνδνμία απεηινχλ κέ αιινίσζε ηήλ Νξζφδνμε πίζηε θαί κέ δηάβξσζε ηφ Νξζφδνμν θξφλεκα. Υο εθ ηνχηνπ, ηδηαηηέξσο εθηηκήζεθε ε επίπνλε θαί καθξνρξφληα εξγαζία θαί έξεπλα ησλ ελαζρνινπκέλσλ κέ ηφ ζθεληθφ ησλ αηξέζεσλ θαί ηήο παξαζξεζθείαο θαί θξίζεθε αλαγθαίν βάζεη ηψλ ππαξρφλησλ ζηνηρείσλ θαί καξηπξηψλ λά θαηαξηηζηεί θαηάινγνο πνχ πεξηιακβάλεη νκάδεο θαί ηάζεηο πνχ ζεσξήζεθαλ αζπκβίβαζηεο κέ ηήλ Νξζφδνμε πίζηε. Ν θαηάινγνο απηφο θαηαξηίζηεθε θαί εγθξίζεθε νκφθσλα ζέ εηδηθή ζπλεδξία ππφ ηήλ πξνεδξία ηνχ Πεβαζκησηάηνπ Κεηξνπνιίηνπ Θεβψλ θαί Ιεβαδείαο θ. Ηεξσλχκνπ απφ ηήλ Ε' Ξαλνξζφδνμε Ππλδηάζθεςε ηήο Αιηάξηνπ. Γέλ ππνδειψλεη θαλέλαλ ζπζρεηηζκφ ηψλ νκάδσλ απηψλ, πνχ είλαη κεηαμχ ηνπο, σο επί ηφ πιείζηνλ, εληειψο άζρεηεο, δέλ εθθξάδεη νπδεκία θνηλσληθή ή άιιε κείσζε ηψλ κειψλ ηνπο, δέλ ππνδειψλεη κηζαιινδνμία ή δηαθξίζεηο. Αληίζεηα, απνηειεί θαξπφ πνηκαληηθήο θξνληίδαο γηά θάζε πνιίηε, ν νπνίνο ζά ζειήζεη λά εληαρζεί ζέ κηά απφ ηίο νκάδεο απηέο, ψζηε ε επηινγή ηνπ λά είλαη ζπλεηδεηή θαί ειεχζεξε. Απνδεηθλχεη, αθφκε, ηήλ αγάπε θαί ηήλ ζηνξγή ησλ πνηκέλσλ ηεο Δθθιεζίαο, πνχ ζπλήιζαλ ζηήλ Αιίαξην, πξφο ηνχο αδειθνχο εθείλνπο, νη νπνίνη εληάρζεζαλ ζ' απηέο ηίο νκάδεο, ρσξίο λά έρνπλ ηήλ πξφζεζε λά εγθαηαιείςνπλ ή λά λνζεχζνπλ ηφ πεξηερφκελν ηεο πίζηεψο ηνπο θαί ηφ Νξζφδνμν θξφλεκά ηνπο. Δάλ νη λενθαλείο αηξέζεηο θαί παξαζξεζθεπηηθέο νκάδεο απεθάιππηαλ ηφ αιεζηλφ ηνπο πξφζσπν θαί δέλ εκθαλίδνληαλ κέ πνηθίια πξνζσπεία θαί κέ ηφλ ηζρπξηζκφ φηη ζπκβηβάδνληαη απφιπηα κέ ηήλ Νξζφδνμε πίζηε, ε φιε απηή εξεπλεηηθή εξγαζία ζά ήηαλ πεξηηηή. Ν θαηάινγνο απηφο ππνβάιιεηαη θαί πξφο ηίο θαηά ηφπνπο Δθθιεζίεο πξφο ελεκέξσζε, έρεη δέ ψο εμήο: 1. Aarti (Babaji) 2. A W R (Κνχλ)

2 3. Agapi - Centre Scopelos 4. Αγγειηνθφξνη ηνπ Φσηφο 5. Αγηνπξβέληα (γθνπξνχ Καραξίζη) 6. Agni Yoga Society 7. Advanced Organization Saint Hill for Europe and Africa (Παεεληφινηδπ) 8. Αδειθφηεο Δζζαίσλ 9. Αδειθφηεο Κχξηακ 10. Αδειθφηεο ηνχ Πηαπξνχ θαί 'Αζηεξηνχ Brotherhood of the Cross and Star- (Θχπξνο) 11. Αδειθφηεηα ηνχ Θξφλνπ - Orlo Saturni 12. Αδειθφηεηα ηνπ Ιεπθνχ Σηηψλα (Osho Rajneesh) 13. Αδειθφηεηα ηνπ Ram 14. Aeroterra Retreats 15. Αζελαίσλ Δηαηξεία γηά ηήλ Δπηζηήκε θαί ηήλ Αλάπηπμε ηνχ Αλζξψπνπ 16. Αηψληνο Ζλίνρνο 17. Academy for Fortune Science (Babaji) 18. Αθαδεκία Δζσηεξηθψλ Κειεηψλ 19. Αθαδεκία Οάηδ Γηφγθα (Καραξάηδη) 20. Aquarious SA 21. Aldebaran 22. Alkaest 23. Ακεξηθαληθή Γηεζλήο Δηαηξεία Οέηθη 24. AMORC (Ονδφζηαπξνη) 25. Αλάληα Κάξγθα 26. Αλζξσπηζηηθφ Θέληξν Ακεζεο Δπηθνηλσλίαο (Silo) 27. Αλζξσπηζηηθφ Θίλεκα (Silo) 28. Αλζξσπνζνθία (ηνχ Rudolf Steiner) 29. Αλσηάηε Δπνρή Ξξνβιέςεσλ Πσκάησλ ν Ξχζηνο Απφιισλ 30. Auroville International (Ανπξνβίι) 31. Applied Scholastics (Παεεληφινηδπ) 32. Απνζηνιή Θείνπ Φσηφο (Καραξάηδη) 33. Arica Institut Inc 34. Αξηζκνινγία 35. Arcana Center ΔΞΔ 36. Αξραία Ονδνζηαπξηθή Αδειθφηεηα 37. Association Zen international 38. Association for Better Living and Education (Παεεληφινηδπ - Οσζία) 39. Astral 40. Astrolinea 41. Αζηξνινγία 42. Astrologia Nova 43. Athena Karma Vajradhara Ling and Oracle 'Sangwa Rikma' (βνπδηζηέο) 44. Ahmadiya 45. Babaji Center 46. Bawa Muhaiyadden Fellowship 47. Bada Ram Dass 48. Βηβιηνπσιεrν Δζσηεξηζκνχ Θάξκα 49. W M C (Κνχλ - Ξαγθφζκηα Ππλέδξηα Κέζσλ Δλεκέξσζεο) 50. Body Control Center (Λέα Δπνρή) 51. World Institut of Scientology Enterprise - WISE (Ξαγθφζκην Ηλζηηηνχην Δπηρεηξήζεσλ ) 52. "Vitality" Δλεξγεηαθέο-Δλαιιαθηηθέο ζεξαπείεο

3 53. Vipassana Meditation 54. World Mission (Ξαηδηά ηνπ Θενχ) 55. Brahma Kumaris 56. Βξεηηαληθφ Θέληξν Απηνζπγθέληξσζεο ΟΑΦ ΑΛΑΛΑΓΑ 57. Bubications Organizations (Παεεληφινηδπ) 58. White Eagle Lodge 59. Γαιιν-Ακεξηθαληθφ Ηλζηηηνχην Κεηαθπζηθήο (Αθαδεκία Δζσηεξηζηηθψλ Κειεηψλ) 60. Γηακαγθίζη Αγξνηηθή ΔΞΔ 61. Γθφλ-Ξφ Ρζάθ (βνπδηζηέο) 62. Γλσζηηθή Απνζηνιηθή Ονδνζηαπξηθή Δθθιεζία 63. Γλσζηηθφο Πχιινγνο Αλζξσπνινγηθψλ θαί Δπηζηεκνληθψλ Κειεηψλ 64. Γίαπινο 65. Golden Flower Tai Chi Association 66. Γηεζλέο Αζηξν-βηνξπζκηθφ Θέληξν ΝΚ ΔΞΔ 67. Γηεζλέο Θέληξν Δζσηεξηθνχ Σξηζηηαληζκνχ 68. Γηεζλέο Θνιιέγην Δζσηεξηθψλ Ππνπδψλ 69. Γηεζλήο Δλσζε γηά ηήλ Ππλείδεζε ηνπ Θξίζλα (ISKCON) 70. Γηεζλήο Δηαηξεία Γηαινγηζκνχ (γθνπξνχ Καραξίζη) 71. Γηεζλήο Δηαηξεία Reiki 72. Γηεζλήο Θχθινο Ξνιηηηζηηθψλ θαί Ξλεπκαηηθψλ Δξεπλψλ (CIRCES) 73. Γηεζλήο Πχιινγνο Ξξνζηαζίαο ηνπ Ξεξηβάιινληνο ηεο Διιάδνο (βνπδηζηέο) 74. Γηεζλήο Πρνιή ηνπ Σξπζνχ Ονδνζηαχξνπ 75. ΓΗΝΓΝΠ Θέληξν Ξνιηηηζκνχ θαί Αλαδήηεζεο 76.Δγψ Δηκί - Θίλεζε (I am) 77. Ecclesia Gnostica Apostolica Universalis 78. Δθθιεζία ηεο Παεεληφινηδπ (Scientology Church) 79. Δθθιεζία ηεο Παηαληζηηθήο απειεπζέξσζεο 80. Δθθιεζία ηεο Παηαληζηηθήο Αδειθφηεηαο 81. Δθθιεζία ηνπ Παηαλά 82. Δθθιεζία ηεο ηειεπηαίαο Γηαζήθεο (Bessarion) - (Tserkov Poslednego Zaveta) - Οσζία 83. Διιεληθή Βνπδηζηηθή Δηαηξεία 84. Διιεληθή Δηαηξεία Δξεπλαο Κεηαθπζηθήο Δπηζηήκεο, Φηινζνθίαο 85. Διιεληθή Νξγάλσζε Γπλαηθψλ γηά ηήλ Ξαγθφζκηα Δηξήλε (Κνχλ) 86. Διιεληθή Ξπζαγφξεηα Φηινζνθηθή Δηαηξεία 87. Διιεληθή Οαειηθή Δηαηξεία 88. Διιεληθή Φιφγα 89. Διιεληθφ Θέληξν γηά ηήλ Ξξνψζεζε ηεο Ρερλνινγίαο Καραξίζη ηνπ Δλνπνηεκέλνπ Ξεδίνπ (Καραξίζη) 90. Διιεληθφ Θέληξν Δζσηεξηθνχ Σξηζηηαληζκνχ 91. Διιεληθφλ Δηδχιιηνλ (Πειηαλίηηθα Αηγίνπ) 92. Διιεληθφο Πχιινγνο Γηφγθα 93. Διιεληθφο Φηινζνθηθφο Πχιινγνο (γθνπξνχ Καραξάηδη) 94. Διιελντλδηθφο Φηινζνθηθφο Πχλδεζκνο (γθνπξνχ Πάη Κπάκπα) 95. Δλαλζξσπφηεηα Ξλεπκαηηθφ Ζζπραζηήξην (Αθξνγηάιη Αβίαο) 96. Δλσζε Γηφγθα Ζιίαλζνο 97. Δλσζε Διιήλσλ Δζσηεξηζηψλ 98. Δλσζε Δξεπλεηψλ Κεηαθπζηθψλ Φαηλνκέλσλ κέ Κέληηνπκ "Ν Αγηνο Λεθηάξηνο" 99. Δλσηηθή Δθθιεζία (ηνπ Κνχλ) 100. Δμαίζηνο Ρξφπνο - Ξνιηηηζηηθφο Πχιινγνο (Emin Approach) 101. Extra Sensory Perception Society 102. Δπαλαζηαηηθή Πρνιή πεξβαηηθήο Πνθίαο

4 103. Δπηζηήκε ηεο Ξλεπκαηηθφηεηαο (Sawan - Kirpal publications) 104. Δπηηαγή ηνπ Black Ram 105. Δπηηξνπή Ονχκη Διιάδνο 106. Δξγαζηήξην Διεπζέξσλ Ππνπδψλ Αζηξνινγίαο Οάηη 107. Δξγν Γηάζσζεο ηνπ Ηεζνχ Σξηζηνχ (G.Wittek) 108. Δξκεηηθφ Ράγκα Σξπζήο Απγήο 109. Δζζατθή Αδειθφηεηα 110. Δηαηξεία Αξραηνειιεληθψλ Κειεηψλ "Γηηπεηέο" 111. Δηαηξεία Δζσηεξηζηηθψλ Κειεηψλ "Ν ΥΟΝΠ - Κνλάδα ππεξεζίαο θαιήο ζέιεζεο" 112. Δηαηξεία Ξαγθφζκηαο Δλνπνίεζεο (ηνπ Κνχλ) 113. Δηαηξεία "ΞΛΝΖ : Λένη Ρξφπνη Εσήο" 114. Δηαηξεία Φηινζνθηθψλ Κειεηψλ Αιίθε Κπέηιε 115. Δηαηξεία Τπρηθψλ Δξεπλψλ 116. "ΖΙΗΝΛ ΦΥΠ" 117. Ζιηνρφνο (Ρζαγθαξάδα Ξειίνπ, Θχπξνο) 118. Ζ Νηθνγέλεηα (Ξαηδηά ηνπ Θενχ) 119. Ζ Νκάδα (Ξαηδηά ηνπ Θενχ) 120. Θενζνθηθή Δηαηξεία 121. Θηβεηαληθφ Θέληξν Απηνζπγθέληξσζεο 122. Θηβεηαληθφ Θέληξν "Θαξνχλα" (ζηφ Κφιπβν Ιέζβνπ) 123. Θηβεηαληθφο Βνπδηζκφο Θνπδάλα-Ληνξφδ 124. I am -Bridge to Freedom 125. Ηάκβιηρνο- Θίλεζε Γεκηνπξγηθήο Πθέςεο 126. Ηδξπκα γηά ηήλ Γηαηήξεζε ηεο Καραγηάλα Ξαξάδνζεο (βνπδηζηέο) 127. Ηδξπκα Γθνπξηδίεθ 128. Ηδξπκα Δληγθαξ Θέπζε 129. Ηδξπκα Roerich (Fond Rerikha) - Οσζία 130. Ηεξαπνζηνιηθή Δξγαζία (Ξαηδηά ηνπ Θενχ) 131. ICUS (Κνχλ-Γηεζλήο Ππλδηάζθεςε γηά ηήλ Δλφηεηα ησλ Δπηζηεκψλ) 132. Illium Center of light 133. Insight 134. International Association of Scientologists (Παεεληφινηδπ) 135. Ηλζηηηνχην Αλζξσπνινγηθψλ Δξεπλψλ Ξπζαγφξαο (Λέα Αθξφπνιε) 136. Ηλζηηηνχην Γηαζξεζθεπηηθήο Δθπαίδεπζεο (Κνχλ) 137. Ηλζηηηνχην Δλαιιαθηηθψλ Ππνπδψλ (Institut Voor Alternatieve) 138. Ηλζηηηνχην Δμέιημεο ηνπ Αλζξψπνπ 139. Ηλζηηηνχην Δξεπλαο γηά Γηεχξπλζε ηεο Ππλείδεζεο (H. J. Ament) 140. Ηλζηηηνχην Δξεπλψλ ησλ Αλζξσπίλσλ Γπλαηνηήησλ (EMIN Formed) 141. Ηλζηηηνχην Δθεξκνζκέλεο Δπηζηήκεο Βηνελεξγεηηθήο - Ξαλεπηζηήκην Θξίγηα Γηφγθα 142. Ηλζηηηνχην Κειεηψλ γηά ηφλ Αλζξσπν 143. Ηλζηηηνχην Κεξθνχξην (Λέα 'Αθξφπνιε) 144. Ηλζηηηνχην Ξαξαδνζηαθήο Αζηξνινγίαο 145. Ηλζηηηνχην Ξαξαςπρνινγίαο Αζελψλ 146. Ηλζηηηνχην Ππνπδψλ Καραγηάλα (βνπδηζηέο) 147. Ηλζηηηνχην Φηινζνθίαο Γηαλνεηψλ Διιάδνο (Παεεληφινηδπ) 148. IOWC (Κνχλ-Γηεζλήο Πηαπξνθνξία γηά Δλνπνηεκέλν Θφζκν) 149. Ηππφηεο ηνπ Σξπζνχ Ισηνχ 150. IRF (Κνχλ-Γηεζλέο Ηδξπκα Θξεζθεηψλ) 151. IRFWP (Κνχλ-Γηαζξεζθεπηηθή Νκνζπνλδία γηά ηήλ Ξαγθφζκηα Δηξήλε) 152. ISC(Κνχλ-Γηεζλέο Ππκβνχιην Αζθαιείαο) 153. Ishi To-Ken

5 154. I Help (Παεεληφινηδπ) 155. Θαζνιηθή Γλσζηηθή Δθθιεζία 156. Θαιιηηερληθφ Δξγαζηήξη (Λέα Αθξφπνιε) 157. Karma Berchen Ling (Νξεηλή Θνξηλζία-Θέληξν Θηβεηαληθψλ Ππνπδψλ) 158. Karma Drubcin Cho Khorling (βνπδηζηέο) 159. Karma Rick Drol Ling 160. CARP (ηνπ Κνχλ, Collegiate Association for the Research of Principles) 161. Karuna (Κφιπβνο Ιέζβνπ) 162. CAUSA International (Κνχλ) 163. "Θαθέ Πρνιεηφ" 164. CWR (Κνχλ-Ππκβνχιην γηά ηίο Θξεζθεrεο ηνπ Θφζκνπ) 165. Θέληξν Aeroterra 166. Θέληξν Αλάληα Κάξγθα 167. Θέληξν Αλζξσπηζηηθήο θαί Λενξατρηθήο Τπρνινγίαο-Τπρνζεξαπείαο 168. Θέληξν "Αξκνληθή Εσή" 169. Θέληξν Αζηξνινγηθψλ Δξεπλψλ Διιάδνο 170. Θέληξν Aum - Ξλεπκαηηθφ Θέληξν Aum (Θέληξν ΝΚ, Θέληξν Δζσηεξηθήο Αλαδήηεζεο Aum-γθνπξνχ Sri Chinmoy) 171. Θέληξν γηά ηήλ Αξκνληθή Αλάπηπμε ηνπ Αλζξψπνπ "3Α" 172. Θέληξν γηά Σαιάξσζε θαί Ππλείδεζε (γθνπξνχ Οαδλίο) 173. Θέληξν Γηφγθα Αζελψλ (ηνπ γθνπξνχ Παηπαλάληα) 174. Θέληξν Γηφγθα Ισηφο 175. Θέληξν Γθνπξηδίεθ - Νπζπέλζθη 176. Θέληξν Γλσζηηθήο Αλζξσπνινγίαο 177. Θέληξν Γηαηζζεηηθήο Ξξαθηηθήο θαί Πσκαηηθήο Αλάπιαζεο (Αλάληα Κάξγθα) 178. Θέληξν Γηαινγηζκνχ ηνπ Νζζν 179. Θέληξν Γηάζπαζεο 180. Θέληξν Γχλακεο ηεο Πθέςεο 181. Θέληξν Διεπζέξσλ Φηινζνθηθψλ Δξεπλψλ-Κειεηψλ (Θ.Δ.Φ.Δ.Κ.) 182. Θέληξν Δπηζηεκνληθήο Αζηξνινγίαο (Δξγαζηήξην Διεπζέξσλ Ππνπδψλ Αζηξνινγίαο-Οάηη Θέληξν Αζελψλ, International School of Astrology AFA Affiliate) 183. Θέληξν Δπηζηεκνληθήο Δξεπλαο ηψλ Ξλεπκαηηθψλ Φαηλνκέλσλ, Ζ Σξπζή Αηξαπφο 184. Θέληξν Δξεπλψλ Κεηαθπζηθψλ Φαηλνκέλσλ 185. Θέληξν Δζσηεξηθψλ Θεσξήζεσλ "Δλδνλ" (Θξήηε) 186. Θέληξν Δθεξκνζκέλεο Φηινζνθίαο Διιάδνο-ΘΔΦΔ (Παεεληφινηδπ) 187. Θέληξν Εσήο θαί Δκπλεπζεο 188. Θέληξν ηήο Θενηφθνπ (Bogorodischny Tsentr) - Οσζία 189. Θέληξν Θηβεηηαλήο Φηινζνθίαο θαί Γηαινγηζκνχ (βνπδηζηέο) 190. Θέληξν Θηβεηηαλνχ Γηαινγηζκνχ 191. Θέληξν Θηβεηαληθψλ Ππνπδψλ θαί Γηαινγηζκνχ (Karma Drub Cho Khor Ling) 192. Θέληξν Θαξγθπνχπα (βνπδηζηέο) 193. Θέληξν Θνηλσληθήο Ξξνλνίαο (ηνχ γθνπξνχ Παηπαλάληα) 194. Θέληξν Κάληηξακ 195. Θέληξν Κεηαθπζηθήο Δλεκέξσζεο 196. Θέληξν Κεηαθπζηθήο Ossiris-Isis (Θέληξν Ξαξαςπρνινγίαο-Κεηαθπζηθήο "Osirissis") 197. Θέληξν Κεηαθπζηθψλ Δξεπλψλ "Γεληθφο θαί Σξηζηηαληθφο Δζσηεξηζκφο" 198. Θέληξν Λπίκαπα (βνπδηζηέο) 199. Θέληξν Ξαξαςπρνινγηθψλ Δξεπλψλ ΓΔΘ ΔΞΔ 200. Θέληξν Ξνίεζεο θαί Πνθίαο 201. Θέληξν Παράηδα Γηφγθα

6 202. Θέληξν Πσκαηηθήο θαί Ξλεπκαηηθήο Αζθεζεο Θεξαπεπηηθφ ΡΑΝ (Greek Healing Tao Center) 203. Θέληξν Πσκαηηθήο, Ππλαηζζεκαηηθήο, Ξλεπκαηηθήο Δλαξκφληζεο "Ρφ Κήινλ ηήο Δξηδνο" 204. Θέληξν Ππνπδψλ Γλσζηηθήο Αλζξσπνινγίαο 205. Θέληξν Ρξίρξνλεο Απνκφλσζεο - Θάξκα Οίθ Ληξφι Ιίλγθ (βνπδηζηέο) (Θέληξν Ξξαθηηθήο Φηινζνθίαο θαί Τπρνινγίαο) 206. Θέληξν Τπρηθψλ Δξεπλψλ 207. Θέληξν Τπρνινγίαο θαί Κεηαθπζηθήο 208. Centuries Soft Ware (Aζηξνινγηθά πξνγξάκκαηα) 209. Θίλεζε Γεκηνπξγηθήο Πθέςεο ('άκβιηρνο) 210. Θίλεζε Ξλεπκαηηθήο Αλαγέλλεζεο (ηνχ γθνπξνχ Καραξίζη) 211. Θίλεζε Unity 212. Θηξπάι Ιάηη Πάηζαλγθ (ή Φηινζνθηθφο Πχλδεζκνο) 213. Kirpal Ruhani Satsang 214. Citizens Commission on Human Rights Groups (Παεεληφινηδπ) 215. Club (Ξαηδηά ηνχ Θενχ) 216. Θνηλφηεο Drogchen (βνπδηζηέο) 217. Θνηλφηεηα ηήο θνηλήο Ξίζηεσο - Οσζία 218. Θνηλφηεηα Σξηζηηαλψλ (Αλζξσπνζνθία) 219. Θνηλσλία ηνχ Porfiry Ivanov (Obschestvo Porfiria Ivanova) - Οσζία 220. Θφκκα ηνχ Φπζηθνχ Λφκνπ (γθνπξνχ Καραξίζη) 221. Θνξίηζηα ηνχ ΞΟΑΝΡ (Girls' PROUT) 222. Cosmic Patterns 223. Criminon (Παεεληφινηδπ) 224. Quartus (New Age) 225. Θχθινη Δξεπλαο ηεο 'Αιεζείαο 226. Θχθινο "Διηθάο Ιεβί" 227. Θχθινο Κειέηεο Οακαθξίζλα-Βεδάληα 228. Θχθινο ηνχ Γξάθνληα 229. Θχθινο ηψλ Δλδσλ - Δξεπλεηέο ηήο Αιήζεηαο (Θχπξνο) 230. Θπξίαξρν Κπεηηθφ Ράγκα ηνχ Λανχ 231. Christian Children's Mission (Ξαηδηά ηνχ Θενχ) 232. Ιεπθή Αδειθφηεο (Yusmalos) (Beloye Bratstvo) - Οσζία 233. Little Augle Ballet (Κνχλ) 234. Life Eternal Trust 235. Ιφγνο (ηνχ Κνχλ) 236. Locus Lucis Trust 238. "Κάιιηθα" Θέληξν Γηαινγηζκνχ ηνχ Osho (Osho Rajneesh) 239. Καζνλία-Ρεθηνληζκφο (δηάθνξνη ηχπνη, ζηνέο, ηάγκαηα,ζρνιέο) 240. Καχξνο Νησλφο (The Black Omen) 241. Κεγάιε Δζληθή Δθθιεζία ηψλ 'Διιήλσλ 242. Κεηαθπζηθή Αδειθφηεο Ξλεπκαηηθήο Ρειεηψζεσο 243. Κεηαθπζηθή Αθαδεκία ηήο Αηηίαο θαί ηνπ Απνηειέζκαηνο 244. Κνλνπάηη ηήο Δπηπρίαο (Αλάληα Κάξγθα) 245. Κπαθηηβεληάληα ΔΞΔ (Σάξε Θξίζλα) 246. Κπαράη-Θξεζθεία 247. Κπζνινγηθφ Θέληξν "Ρξηζήιηνλ" (Agni Yoga Society) 248. Κπξηλνχληα (Αξκνληθή Εσή) 249. Λαφο ηνχ Ζιίνπ 250. Λαφο ηνχ Πέη-Temple of Set

7 251. Narconon (Παεεληφινηδπ - Οσζίαο) 252. Λέα Αθξφπνιε 253. "Λέα 'Δπνρή" 254. Λέαο Αλζξσπφηεηαο Θέληξν 255. Λέαο Αλζξσπφηεηαο Νκηινο 256. New Era Publications International (Κνχλ-Λέα Νηθνπκεληθή Δηαηξεία Δξεχλεο) (Παεεληφινηδπ - Κφζρα) 257. Λεν-αλζξσπηζηηθφ Θέληξν (Αλάληα Κάξγθα) 258. Λένο Νκηινο Δμππεξεηεηψλ ηνχ Θφζκνπ 259. Λεν-παγαληζηηθέο νκάδεο (Russian Cosmism) (Neo-yazychestvo, Russkii Kosmism) - Οσζία 260. Ληηζίξελ Πφζνπ 261. Ληφ-Λαγθ Ενχλγθ-Ρδνχγθ Ιίλγθ (βνπδηζηέο) 262. Νη Θχξηνη ηψλ Γαθηπιηδηψλ (Gospodari Prstenova) - Πεξβία 263. Νηθνγέλεηα (ηνχ Κψ) 264. Νηθνγέλεηα Αγάπεο (ηνχ Κψ) 265. Νηθνπκεληθή Δθθιεζία (ηνχ Κνχλ) 266. Νηθνπκεληθή Εσή (ηήο G. Wittek) 267. Νηθνπκεληθή θαί Θξηακβεχνπζα Δθθιεζία 268. Νηθνπκεληθή Οσζηθή Καξηαληθή Νξζφδνμε Θαζνιηθή Δθθιεζία - (The Ecumenical Russian Marian Orthodox - Catholic Church ) - Οσζία 269. Νκάδα Δζσηεξηθψλ Κειεηψλ ηνχ Ράγκαηνο ηψλ Ηππνηψλ ηνχ Λανχ 270. Νκάδα Γηαβίβαζεο Δλεξγεηψλ 271. Νκάδεο Δζσηεξηθήο Δξγαζίαο (Αηδαθα) 272. Νκαθφεην Αζελψλ 273. Νκάο Παηζηηαλάληα 274. Νκηινο Βηνινγίαο-Δλέξγεηαο Γηφγθα 275. Νκηινο Δμππεξεηεηψλ 276. Νκηινο Δξγαηψλ Δζσηεξηζκνχ ΦΑΔΘΥΛ 277. Νκηινο Δξεπλψλ, Κειεηψλ θαί πξνζηαζίαο ηνχ Αλζξψπνπ θαί ηνχ Ξεξηβάιινληνο (Γαία Αεηθφξνο) 278. Νκηινο Κειεηψλ 279. Νκηινο "Ξπζαγφξαο Ξιάησλ" 280. Νκηινο πεξεζίαο 281. Νκνζπνλδία Κεηαθπζηθψλ Πσκαηείσλ Διιάδνο 282. Νκνζπνλδία ηψλ Γπλαηθψλ γηά ηήλ Ξαγθφζκηα Δηξήλε (Κνχλ) 283. Omoto Kyo 284. Νληνινγηθέο Ξξνπνλήζεηο (Hannes School) 285. Orden Fiat Lux (Uriella Bert Schinger) 286. Νξζφδνμε Παηαληζηηθή Δθθιεζία ηνχ ηππηθνχ (Nethilum Rite) 287. OSC (Κνχλ - ζηαπξνθνξία γηά ηφλ Xλαλ θφζκν) 288. Office of Special Affairs (Παεεληφινηδπ) 289. Νπξάλην Ρφμν (Δθδφζεηο βηβιίσλ ηνχ Osho Rajneesh) 290. Ξαγθφζκηα Θαιή Θέιεζε 291. Ξαγθφζκηα Ιεπθή 'Αδειθφηεηα (Αηβαλρφθ) 292. Ξαγθφζκηα Ππλεξγαζία γηά έλαλ Θαιχηεξν Θφζκν (Brahma Kumaris) 293. Ξαγθφζκην Ξλεπκαηηθφ Θέληξν ΝΙΚΞΝΠ 294. Ξαγθφζκην Ξλεπκαηηθφ Ξαλεπηζηήκην Brahma Kumaris 295. Ξαηδηά ηνχ Θενχ (ηνχ Κψ) 296. Ξαλειιήληα Δλσζε Γλσζηηθψλ Ππνπδψλ γηά ηήλ Δξεπλα ηνχ Αλζξψπνπ 297. Ξαλειιήληα Δπαγγεικαηηθή Δηαηξεία Τπρηθψλ Δξεπλψλ θαη Αζηξνινγίαο 298. Ξαλειιήληα Δηαηξεία Ξξνγελλεηηθήο Αγσγήο

8 299. Ξαλειιήλην Δπηζηεκνληθφ Θέληξν Κεηαθπζηθήο, Ξλεπκαηηζκνχ θαί Αζηξνινγίαο 300. Ξαλειιήλην Θέληξν Γλσζηηθψλ Ππνπδψλ 301. Ξαλειιήλην Θέληξν Γηαινγηζκνχ (Brahma Kumaris) 302. Ξαλειιήληνο Πχλδεζκνο γηά θαιχηεξε Εσή θαί Δθπαίδεπζε 303. Ξαλειιήλην Πσκαηείν Τπρηθψλ Δξεπλψλ θαί Ρειεπάζεηαο "Απσ Αλαηνιή" 304. Ξαλεπηζηήκην MIU (γθνπξνχ Καραξίζη) 305. Ξαξαςπρνθνηλσληνινγηθή Δηαηξεία 306. Ξλεπκαηηθφ Θέληξν Αξκνληθή Εσή 307. Ξλεπκαηηθφ Θέληξν Brahma Kumaris 308. Ξλεπκαηηθφ Θέληξν "Κήινλ ηήο Δξηδνο" 309. Ξλεπκαηηθφο Νκηινο Αζελψλ "Ρφ ζείν θψο" 310. Ξλεπκαηηζηηθφο Νκηινο Αζελψλ 311. ΞΛΝΖ-Λένη Ρξφπνη Εσήο 312. Ξνιηηηζηηθφο θαί Θαιιηηερληθφο Πχιινγνο Mokiti Okada 313. Ξνιηηηζηηθφο θαί Φηινζνθηθφο Νξγαληζκφο Λέα Αθξφπνιε 314. Ξξαθηηθή Φηινζνθία (Θχπξνο) 315. Ξξφζθιεζε γηά Εσή 316. Proutist Universal (Αλάληα Κάξγθα) 317. "Οάκλνο" Νκηινο Δζσηεξηθήο Αλαγλψξηζεο θαί πεξεζίαο 318. Οάληα Πνπάκη Πάληζαλγθ Κπέαο Διιάδνο 319. Rennaissance Universale (Αλάληα Κάξγθα) 320. Religious Technology Center (Παεεληφινηδπ) 321. Rissho-Kosei-Kai 322. Ονδνζηαπξηθή Δηαηξεία 323. Ονδνζηαπξηθφ Ράγκα AMORC 324. Ονπραλί Πάηδαγθ Γηφγθα 325. RYS (Κνχλ-ζξεζθεπηηθή ππεξεζία λεφηεηνο) 326. Saint Germain Foundation (Δγψ Δηκί-Θίλεζε) 327. Sagitarius-Θέληξν Λνεηηθήο θαί Πσκαηηθήο Δμάζθεζεο 328. Παξαθήλεηνλ Ηδξπκα Ππκπαξάζηαζεο 329. Παξαθήλεην Φηιαλζξσπηθφ Ηδξπκα 330. Satyananda Yoga Center 331. Παηπαλάληαζξακ Διιάδαο 332. Πάηπα Πάη Κπάκπα-Θίλεζε 333. Self-Realization Fellowship (SRF-ηνχ γθνπξνχ Ξαξακαράλζα Γηνγθαλάληα) 334. Πεκηλάξηα Δθαξκνζκέλεο Τπρνινγίαο "Θπβεξλεηηθή ηνχ Λνχ" (Θχπξνο) 335. Πεκηλάξηα Λνχο θαί Πψκα 336. Πεκηλάξην "ηά ηξία ζεκεία" (Θχπξνο) 337. Πεκηλάξην ηήο Απνθάιπςεο (Θχπξνο) 338. Πελλαλψη Πνζζπφξ 339. Sidha Yoga (Muktananda) 340. Silva Mind Control 341. Scientology Missions (Αζήλα, Θνισλφο, Πφθηα - Harghita, Ονπκαλίαο - Briask,Kagalyn, Κφζρα - st. Peterlurg, Tver, Volgograd, Οσζίαο - Harkov Νπθξαλίαο - Koper, Πινβελίαο) 342. Soka Gakkai (βνπδηζηηθή αίξεζε) 343. Πνξνπηηκίζηξηεο 344. Πνπιετκάλ Κνξζέλη (Ππξία) 345. Πνπκπνχλη (Subud) 346. Πνπθαλία (Σαξηζκαηηθή - Γακαζθφο, Ππξία) 347. Sri Vaisnaba Society 348. Πηέθη ηήο Γεηηνληάο (Silo)

9 349. Success Dynamics-Ζ Γπλακηθή ηήο Δπηηπρίαο 350. Πχιινγνο Απνθνίησλ Διέγρνπ ηνχ Λνχ 351. Πχιινγνο Γλσζηηθήο Αλζξσπνινγίαο θαί Δπηζηήκεο 352. Πχιινγνο Δπηζηεκνληθήο Κειέηεο Φηινζνθηθψλ θαί Κεηαθπζηθψλ Θεκάησλ (Radha Suami) 353. Πχιινγνο Θηβεηαληθψλ Κειεηψλ (Karma Drub Gin Chor Ling) (βνπδηζηέο) 354. Πχιινγνο Ξξνζθπλεηψλ Αθηίζηνπ Φσηφο "Αγηνο Ξαηάπηνο" (Νκαθφεηνλ) 355. Πχιινγνο Πξί Νπξνκπίλην 356. Ππκβνπιεπηηθφ Θέληξν Δξηο 357. Summit Council of World Peace (Κνχλ - ζπκβνχιην θνξπθήο γηά ηήλ παγθφζκηα εηξήλε) 358. Ππλνκνζπνλδία Κεηαθπζηθψλ Πσκαηείσλ 359. Ππλνκνζπνλδία Κεηαθπζηθψλ Πσκαηείσλ θαί Πσκαηείσλ Φπζηθήο γηεηλήο "Αζήλαηνλ" 360. Share International Foundation (Διιεληθφ πεξηνδηθφ : Ζ Aλδπζε) 361. Πρνιεία Βάιληνξθ (Αλζξσπνζνθία) 362. Πρνιή Αξθέελ 363. Πρνιή Εέλ-Πηαηζνχ (γθνπξνχ Οαδλίο) 364. Πρνιή Λέαο Δζσηεξηθήο Πνθίαο 365. Πρνιή Tai-Chi 366. Πρνιή Φηινζνθίαο ηνχ Νληνο 367. Πσκαηείν γηά ηήλ Ξξνυπφζεζε ηνχ Φπζηθνχ θαί Αλψδπλνπ Ρνθεηνχ (γθνπξνχ Οαδλίο) 368. Ράγκα Αγίνπ Γεσξγίνπ 369. Ράγκα Αγίνπ 'Ησάλλνπ 370. Ράγκα Αξγπξνχ Αζηέξα 371. Ράγκα Δθιεθηψλ Ηεξέσλ ηνχ Πχκπαληνο 372. Ράγκα Δξκνχ ηνχ Ρξηζκέγηζηνπ 373. Ράγκα Θξηλαεηψλ Δσληθή Δηαηξεία 374. Ράγκα Οακαθξίζλα 375. Ράγκα ηήο Θίξθεο, ηνχ Αίκαηνο ηνχ Πθχινπ 376. Ράγκα ηήο Λεθξνθεθαιήο θαί ηψλ Νζηψλ 377. Ράγκα ηνχ Αγίνπ Γηζθνπφηεξνπ 378. Ράγκα ηνχ Θξίλνπ θαί ηνχ Αεηνχ (ηξείο δηαθνξεηηθέο νκάδεο κέ ηφ ίδην φλνκα) 379. Ράγκα ηνχ Θξφλνπ-Ordo Saturni 380. Ράγκα ηνχ Ιεπθνχ Θξίλνπ 381. Ράγκα ηνχ Λανχ 382. Ράγκα ηνχ Λανχ ηήο Αλαηνιήο (ΝΡΝ) 383. Ράγκα ηνχ Λανχ ηνχ Ζιίνπ-Temple of the Sun 384. Ράγκα ηψλ Ξησρψλ Ηππνηψλ ηνχ Σξηζηνχ 385. Ράγκα ηψλ Πνχθη ζηή Γχζε 386. Ράγκα Thelema 387. Ράγκα Σξπζνχ Οφδνπ 388. Ρά ζεκέιηα γηά Αλψηεξε Ξλεπκαηηθή Κάζεζε (εζψηεξε αδειθφηεηα ηψλ Αλαιεθζέλησλ Γαζθάισλ ηήο Πνθίαο, Θφξηλζνο) 389. Tao Te Puh (γθνπξνχ Οαδλίο) 390. Tara Center 391. Ρφ Γέληξν (Θέληξν Αζθεζεο γηά ηήλ ελαξκφληζε Πψκαηνο, Λνχ θαη Τπρήο) 392. Ρφ 20ιεπην Κπζηηθφ (Θχπξνο) 393. Ρφ Δλζφθηνλ ηεο Δλαλζξσπφηεηνο 394. Ρφ Θίλεκα (Silo) 395. Tong il Company (Κνχλ-Δηαηξεία Δλσζεο ηήο Νηθνλνκίαο)

10 396. Ρφ Φηινζνθηθφλ (Θχπξνο) 397. The Way International 398. The Way for Happiness Foundation (Παεεληφινηδπ - Οσζίαο) 399. The International Cultural Foundation (Mun) 400. The Rosicrurian Fellowship 401. U-Man International- (Scientology) 402. U-Man Hellas-Πχκβνπινη Ξαξαγσγηθφηεηαο (Scientology) 403. United Human Organisation bep (H.J.Ament) 404. πεξβαηηθφο Γηαινγηζκφο (γθνπξνχ Καραξίζη) 405. Family Service (Ξαηδηά ηνχ Θενχ) 406. Φαξάρ-Θέληξν Ρερλψλ 407. Fellowship of friends 408. Φίινη ηνχ Νζζν 409. Φηινζνθηθή Νκάδα Πάη Κπάκπα 410. Φηινζνθηθφ θαί Κπζνινγηθφ Θέληξν Διιάδνο 411. Φηινζνθηθφ Θέληξν Αζελά (Παεεληφινηδπ) 412. Φηινζνθηθφ Θέληξν Λέα 'Αθξφπνιε 413. Four P. Society 414. Freedom Magazine Offices (Παεεληφινηδπ) 415. Φπζηνζεξαπεπηηθφ Θέληξν Ξξσηνπνξηαθήο Δξεπλαο Πέξαπηο ή Θέληξν Πέξαπηο (Λέα Αθξφπνιε) 416. Haven' s Magic (Ξαηδηά ηνχ Θενχ) 417. Haidakhandi Spiritual Unity Center 418. Haidakhan Samaj 419. Haven's Love (Ξαηδηά ηνχ Θενχ) 420. Σξηζηηαληθή Δπηζηήκε (Christian Science) 421. Σξπζφο ηνχ Ζιηνπ 422. Τπρνινγηθή Πρνιή ηήο Οάηδα Γηφγθα (Νκαθφεην) Δπίζεο, ε Ππλδηάζθεςε απεθάζηζε νκφθσλα λά παξαθαιέζεη ηήλ Ηεξά Πχλνδν λά επαλεμεηάζεη ηήλ πεξίπησζε ηήο "Αξηζηείαο Α.Δ.", δεδνκέλνπ φηη ηά ζεκηλάξηα ηήο εηαηξείαο απηήο ζεκειηψλνληαη ζηή ιεγφκελε "ζεηηθή ζθέςε", ε νπνία σο γλσζηφλ είλαη αζπκβίβαζηε κέ ηήλ Νξζφδνμε πίζηε. Ξίζσ

11

ΕΠΙΣΗΜΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ Ζ' ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ

ΕΠΙΣΗΜΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ Ζ' ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΕΠΙΣΗΜΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ Ζ' ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ Η Ζ' Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών καί Ιερών Μητροπόλεων γιά θέματα αιρέσεων καί παραθρησκείας (Αλίαρτος 20-26.9.1995) ασχολήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ἐμδεχόμεμη ἐμπλοκή σέ κάποια ἰμδουϊστική ἤ βουδδιστική σέκτα».

ἐμδεχόμεμη ἐμπλοκή σέ κάποια ἰμδουϊστική ἤ βουδδιστική σέκτα». Σσμάμςηρη Δικςύξσ Μελέςης Σεκςῶμ Novisad, Σεπβία, 24-27 ΣεοςεϏβπίξσ 2012 ΠαπέϏβαρη Μξμαυξῦ Ἀπρεμίξσ Βλιαγκότςη, Δπ. Θ., ος. Φιλξρξτίας ΘέϏα: «Ὁ γκουρουϊσμός στήμ Ἑλλάδα σήμερα. Ὁ ρόλος τῶμ κέμτρωμ γιόγκα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ. Π ξ ν θ α η α ξ θ η η θ ε ο π α ξ α η ε ξ ή ζ ε η ο

ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ. Π ξ ν θ α η α ξ θ η η θ ε ο π α ξ α η ε ξ ή ζ ε η ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Π ξ ν θ α η α ξ θ η η θ ε ο π α ξ α η ε ξ ή ζ ε η ο Ζ θαηαλφεζε ηεο θχζεο ηεο ζενινγίαο ηεο εθπαίδεπζεο πξηλ απφ φια επηβάιιεη, σο είλαη επλφεην, ηελ θαηαλφεζε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΩΗ. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003)

ΓΗΛΩΗ. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003) ΘΑΡΑΘΔΖ... ΡΑΣΓΟΝΚΗΘΩ... ΓΗΛΩΗ Αρηζκ. Ξρφηοθόιιοσ... Αρηζκ. Κεηρώοσ... Ζκεροκελία:... 200.. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003) αξαιήπηεο ηεο δήιωζεο:

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σα παξαζξεζθεχκαηα ζηελ Διιάδα

Σα παξαζξεζθεχκαηα ζηελ Διιάδα Σα παξαζξεζθεχκαηα ζηελ Διιάδα Δξεπλεηηθή εξγαζία ησλ καζεηψλ ηεο Β Λπθείνπ, ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ Παιακά γηα ην Ά θαη Β Σεηξάκελν ρνιηθφ έηνο: 2014-2015 Τπεχζπλε θαζεγήηξηα: θα ηνπγθηψηε Διπίδα Ση είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»:

Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»: Ελόηεηα 16 ε Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»: 1. Αθνινπζίεο πξνο ηηκήλ ηεο Θενηόθνπ είλαη ν Μεγάινο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 1. Παγθύπξηνο Γηαγσληζκόο Α 2007-2008 Υ Ησλά Βαζηιηθή Γνθηκίνπ Διιεληθήο Πξεζβείαο 2. 56 νο Γηαγσληζκόο ρνιείσλ ηεο Δπξώπεο (ΓΗ..ΔΤΡΩ) 3. 56 νο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Κρίςη για τουσ Μουςουλμάνουσ που εορτάζουν τα Χριςτοφγεννα και ςτολίζουν τα ςπίτια τουσ με μπαλόνια

Κρίςη για τουσ Μουςουλμάνουσ που εορτάζουν τα Χριςτοφγεννα και ςτολίζουν τα ςπίτια τουσ με μπαλόνια Κρίςη για τουσ Μουςουλμάνουσ που εορτάζουν τα Χριςτοφγεννα και ςτολίζουν τα ςπίτια τουσ με μπαλόνια [ يوناين Greek ] Ελληνικά Σεΐχης Μωχάμμαντ μπιν Σάλιχ Αλ-Μουνάτζιντ Μετάφραςη : EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Kυριάκος Σουλιώτης. Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο

Kυριάκος Σουλιώτης. Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο Σηξνγγπιό Τξαπέδη: Σηνρεύνληαο ζηελ εμάιεηςε ηεο Ηπαηίηηδαο C ζηελ Ειιάδα Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο Kυριάκος Σουλιώτης Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ Πολιτικήσ Υγείασ,

Διαβάστε περισσότερα