ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΣ ΠΟΤΙ ΑΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΣ ΠΟΤΙ ΑΙΑΣ"

Transcript

1 ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΣ ΠΟΤΙ ΑΙΑΣ Μωρίκη Α., Σαββίδης Ι., Κοµπιάδου Αικ., ηµητριάδης Ξ., Χούλη Φ. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης, Τµήµα Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, Ν. Μιλτιάδη, 63200, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής, Ε-mail: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η διερεύνηση των φυσικοχηµικών δεδοµένων ποιότητας των νερών στο κανάλι της Ποτίδαιας, για χρονική περίοδο εννέα µηνών (Οκτώβριος Ιούνιος 200) ήταν το αντικείµενο αυτής της εργασίας. είγµατα θαλασσινού νερού λαµβάνονταν σε δύο σταθµούς δειγµατοληψίας, από δύο βάθη, στην επιφάνεια και κοντά στον πυθµένα. Προσδιορίσθηκαν οι συγκεντρώσεις του διαλυµένου οξυγόνου, των θρεπτικών αλάτων και του διαλυµένου οργανικού άνθρακα ως δείκτες ποιότητας των νερών. Η τοπογραφία της περιοχής και η έντονη κυκλοφορία των νερών που καταγράφηκε στο κανάλι, έδειξαν οµοιόµορφη κατανοµή των συγκεντρώσεων των παραπάνω παραµέτρων στους δύο σταθµούς δειγµατοληψίας. Οι τιµές αυτές χαρακτηρίζουν µεσότροφα συστήµατα όσον αφορά την τροφική κατάσταση και καλή φυσικοχηµική ποιότητα σύµφωνα µε τις τιµές του διαλυµένου οξυγόνου. Τη θερινή περίοδο οι τιµές των θρεπτικών αλάτων βρέθηκαν σηµαντικά αυξηµένες. PHYSICOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF WATER QUALITY IN THE POTIDEA CHANNEL (NORTHERN GREECE) Moriki Α., Savvidis Y, Kombiadou K., Dimitriadis X. and Houlli F. Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki, Department of Fisheries and Aquaculture Technology, N. Miltiadi, 63200, Nea Moudania, Halkidiki, Greece ABSTRACT The investigation of the physicochemical water quality parameters in the sea water of the channel of Potidea (Northwest Aegean Sea) was the aim of this work. Sea water samples were taken from the surface and the bottom layer, during a nine month s period (October June 200). Two sampling stations were selected, located at the two extremities of the channel. Dissolved oxygen, nutrients and dissolved organic carbon were measured as water quality indicators. The concentrations of the measured parameters were at similar levels in both stations due to the topography of the area and the hydrographic conditions. According to nutrient values the waters in the Potidea channel are classified in the mesotrophic scale. Dissolved oxygen values were found in good to satisfactory levels. Nutrient values were elevated in both sampling locations during the summer period.

2 . ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το κανάλι της Ποτίδαιας συνδέει δύο γειτονικούς κόλπους στο Βόρειο Αιγαίο, το Θερµαϊκό και τον Τορωναίο και αποτελεί µέσο µεταφοράς θρεπτικών αλάτων και οργανικού υλικού στα δύο θαλάσσια συστήµατα. Oι παράκτιες περιοχές αποτελούν πεδίο φαινοµένων αλληλεπίδρασης µεταξύ θαλάσσιου και χερσαίου περιβάλλοντος και περιλαµβάνουν εύθραυστα οικοσυστήµατα []. Η υδροδυναµική κυκλοφορία επηρεάζει τη µεταφορά διαλυτών συστατικών που προέρχονται από τη βιολογική δραστηριότητα, βιογεωχηµικές διεργασίες και ανθρωπογενείς δράσεις µέσω των ανταλλαγών των υδάτινων µαζών. Η εκτίµηση της ποιότητας των νερών των παράκτιων περιοχών αποτελεί σηµαντικό παράγοντα εκτίµησης της περιβαλλοντικής τους κατάστασης και στηρίζεται κυρίως στον προσδιορισµό των εξής παραµέτρων: θρεπτικά άλατα του αζώτου και του φωσφόρου και διαλυµένο οξυγόνο [2]. Η σχέση των επιπέδων των θρεπτικών συστατικών και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων υπαγορεύεται και από την Οδηγία Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Η Οδηγία 60/2000, δίνει τις γενικές κατευθύνσεις για την ταξινόµηση των νερών σε νερά υψηλής, καλής και µέσης κατάστασης από άποψη φυσικοχηµικής ποιότητας. Το άζωτο θεωρείται καθοριστικός παράγοντας για την υπερβολική ανάπτυξη αλγών όταν βρίσκεται σε µεγάλες συγκεντρώσεις, αλλά και ο φώσφορος θεωρείται περιοριστικός παράγοντας για την ανάπτυξη του φυτοπλαγκτού στις παράκτιες περιοχές, όταν το άζωτο βρίσκεται σε περίσσεια. Η προστασία της υδρόβιας ζωής εξασφαλίζεται µε συγκεντρώσεις διαλυµένου οξυγόνου µεγαλύτερες από mg/l [3]. Στην εργασία αυτή, έγινε συστηµατική παρακολούθηση για χρονικό διάστηµα εννέα µηνών (Οκτώβριος 2009-Ιούνιος 200) των τιµών του διαλυµένου οξυγόνου, των θρεπτικών αλάτων: φωσφορικά (P-PO 4 ), πυριτικά (Si-SiO 4 ), νιτρικά (N-NO 3 ), νιτρώδη (N-NO 2 ), και αµµωνιακά (N-NH 4 ) άλατα και του διαλυµένου οργανικού άνθρακα, σε δύο σταθµούς δειγµατοληψίας στα δύο άκρα του καναλιού, κοντά στα σηµεία επικοινωνίας µε τους δύο κόλπους. Στόχος της εργασίας ήταν να καταγραφούν για πρώτη φορά τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά ποιότητας των νερών του καναλιού και να ερµηνευθούν τα αποτελέσµατα σύµφωνα µε τις υδροδυναµικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή. 2. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Οι δειγµατοληψίες πραγµατοποιήθηκαν στο κανάλι της Νέας Ποτίδαιας (Εικόνα ) µε τη χρήση µικρού σκάφους παράκτιας αλιείας. Η περιοχή όπου πραγµατοποιήθηκε η µελέτη είναι αβαθής. Το µέγιστο βάθος δεν ξεπερνούσε τα πέντε µέτρα. Τα δείγµατα νερού ελήφθησαν µε τη βοήθεια δειγµατολήπτη τύπου van Dorn όγκου πέντε λίτρων. Για τον προσδιορισµό του διαλυµένου οξυγόνου χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος Winkler [4]. Τα δείγµατα για τον προσδιορισµό των θρεπτικών αλάτων και του οργανικού άνθρακα, διηθούνταν αµέσως µετά τη δειγµατοληψία και τοποθετούνταν στην κατάψυξη µέχρι τον εργαστηριακό προσδιορισµό τους. Τα θρεπτικά άλατα του αζώτου, του φωσφόρου και του πυριτίου προσδιορίσθηκαν φασµατοφωτοµετρικά σύµφωνα µε τους Grassohof et al. []. Ο διαλυµένος οργανικός άνθρακας προσδιορίσθηκε µε τη µέθοδο της καταλυτικής οξείδωσης και τη χρήση αναλυτή Shimadzu TOC-V CSH/CSN [6]. Η στατιστική σύγκριση των αποτελεσµάτων έγινε µε τον έλεγχο των ζευγαρωτών παρατηρήσεων (paired t-test) µετά από έλεγχο κανονικότητας [7]. Η περίοδος παρακολούθησης διήρκεσε εννέα µήνες (Οκτώβριος 2009-Ιούνιος 200). ειγµατοληψίες πραγµατοποιήθηκαν στις ακόλουθες ηµεροµηνίες: (συντοµογραφικά ως Μ), (Μ2), 4/03/200 (Μ3), (Μ4) και 24/6/200 (Μ). 2

3 Εικόνα. Χάρτης της περιοχής δειγµατοληψίας (προσαρµογή από το Google Earth, Σαββίδης 200). 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Στον Πίνακα παρουσιάζονται οι τιµές των παραµέτρων στον σταθµό του Θερµαϊκού κόλπου, στα δύο βάθη (επιφάνεια και πυθµένας), ενώ στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται οι τιµές των παραµέτρων στον σταθµό του Τορωναίου κόλπου, στα δύο βάθη (επιφάνεια και πυθµένας). Οι τιµές του διαλυµένου οξυγόνου δείχνουν καλά οξυγονωµένα νερά στη διάρκεια των περιόδων δειγµατοληψίας Μ2, Μ3 και Μ, µε εύρος τιµών: mg O 2 /l. Οι χαµηλότερες τιµές διαλυµένου οξυγόνου παρουσιάσθηκαν στο βαθύτερο στρώµα, την περίοδο Μ4 (τέλος της άνοιξης) και ήταν 3.86 και 4.9 mg O 2 /l στους σταθµούς του Θερµαϊκού και του Τορωναίου αντίστοιχα (Εικόνα 2). Τιµή διαλυµένου οξυγόνου 4.9 mg O 2 /l, προσδιορίσθηκε στο στρώµα του πυθµένα και την πρώτη περίοδο Μ στον Τορωναίο κόλπο. Οι τιµές αυτές αντιστοιχούν σε εν δυνάµει πρόκληση επιπτώσεων σύµφωνα µε την Οδηγία 60/2000 [3]. Πίνακας. Οι τιµές των φυσικοχηµικών παραµέτρων ποιότητας στο σταθµό του Θερµαϊκού κόλπου και στα δύο βάθη, κατά τις πέντε δειγµατοληψίες. Παρά- µετρος DO [mg/l] P-PO 4 Si-SiO 4 N-NO 2 N-NO 3 N-NH 4 Μέτρηση Μ Μ2 Μ3 Μ4 Μ Στρώµα ΘΕΡ ΘΕΡ ΘΕΡ ΘΕΡ ΘΕΡ επιφάνεια πυθµένας επιφάνεια πυθµένας επιφάνεια πυθµένας επιφάνεια πυθµένας επιφάνεια πυθµένας επιφάνεια πυθµένας DOC επιφάνεια [mg/l] πυθµένας

4 Πίνακας 2. Οι τιµές των φυσικοχηµικών παραµέτρων ποιότητας στο σταθµό του Τορωναίου κόλπου και στα δύο βάθη, κατά τις πέντε δειγµατοληψίες. Παρά- µετρος DO [mg/l] P-PO 4 Si-SiO 4 N-NO 2 N-NO 3 N-NH 4 Μέτρηση Μ Μ2 Μ3 Μ4 Μ Στρώµα ΤΟΡ ΤΟΡ ΤΟΡ ΤΟΡ ΤΟΡ επιφάνεια πυθµένας επιφάνεια πυθµένας επιφάνεια πυθµένας επιφάνεια πυθµένας επιφάνεια πυθµένας επιφάνεια πυθµένας DOC επιφάνεια [mg/l] πυθµένας % CI for the Mean 8 DO mg O2/l Εικόνα 2. Η µεταβολή της συγκέντρωσης του διαλυµένου οξυγόνου στους δύο σταθµούς δειγµατοληψίας ( και ) σε βάθος και µέτρων. Οι τιµές που µετρήθηκαν για τις ανόργανες µορφές αζώτου στις πέντε περιόδους δειγµατοληψιών, κυµάνθηκαν στα εξής επίπεδα: Τα νιτρικά (ΝΟ 3 ) παρουσίασαν εύρος τιµών µg-at N/l µε µέσο όρο 8.2 µg-at N/l. Οι υψηλότερες τιµές µετρήθηκαν στην τελευταία δειγµατοληψία, στις αρχές του καλοκαιριού (Εικόνα 3). Τα νιτρώδη (ΝΟ 2 ), κυµάνθηκαν από 0.22 έως 4.8 µg-at N/l µε µέσο όρο τα.63 µg-at N/l (Εικόνα 4). Τα αµµωνιακά άλατα (ΝΗ 4 ) παρουσίασαν µεγάλο εύρος συγκεντρώσεων (Εικόνα ), από. έως 84.4 µg-at N/l, τιµή η οποία αντιστοιχεί στη θερινή δειγµατοληψία, ενώ ο µέσος όρος ήταν 4

5 9.36 µg-at N/l. Τα ορθοφωσφορικά είχαν εύρος συγκέντρωσης < µg-at P/l µε µέσο όρο 0.76 µg-at P/l (Εικόνα 6). Η ακραία τιµή 3.34 µg-at P/l µετρήθηκε στο επιφανειακό στρώµα του Θερµαϊκού κόλπου, την περίοδο Μ3. Υψηλές τιµές στους δύο κόλπους µετρήθηκαν τη θερινή περίοδο δειγµατοληψίας Μ. Οι ολιγότροφες ή εύτροφες συνθήκες χαρακτηρίζουν την ποιότητα των νερών στο θαλάσσιο οικοσύστηµα. Τέσσερα επίπεδα ευτροφισµού που έχουν ορισθεί µε βάση δεδοµένα θρεπτικών αλάτων από ελληνικές παράκτιες περιοχές χαρακτηρίζουν το παράκτιο θαλάσσιο περιβάλλον ως: ολιγότροφα, µεσότροφα και εύτροφα, νερά [8]. Σύµφωνα µε την ταξινόµηση αυτή οι τιµές των θρεπτικών αλάτων που µετρήθηκαν αντιστοιχούν στην ανώτερη µεσοτροφική κλίµακα. 9% CI for the Mean 0 NO3 µg-at N/l Εικόνα 3. Η µεταβολή της συγκέντρωσης των νιτρικών αλάτων στους δύο σταθµούς δειγµατοληψίας ( και ) σε βάθος και µέτρων. 9% CI for the Mean NO2 µg-at N/l Εικόνα 4. Η µεταβολή της συγκέντρωσης των νιτρωδών ιόντων στους δύο σταθµούς δειγµατοληψίας ( και ) σε βάθος και µέτρων.

6 Τα πυριτικά άλατα αποτελούν σηµαντικό µικροθρεπτικό συστατικό για την ανάπτυξη των διατόµων και η συγκέντρωση τους επηρεάζει τις φυσιολογικές τιµές των λόγων N:Si:P που αποτελούν ένδειξη καλής λειτουργίας του θαλάσσιου οικοσυστήµατος. Οι τιµές των πυριτικών αλάτων (Εικόνα 7) κυµάνθηκαν σε φυσιολογικά επίπεδα: µg-at Si/l µε µέσο όρο 4.77 µg-at Si/l. Οι τιµές του διαλυµένου οργανικού άνθρακα κυµάνθηκαν µεταξύ 2.3 και 6.98 mg C/l, µε µέσο όρο τα 4.7 mg C/l (Εικόνα 8). Οι τιµές αυτές είναι αυξηµένες σε σχέση µε τις φυσιολογικές τιµές ολιγοτροφικών νερών της ανοιχτής θάλασσας και αντιστοιχούν σε παράκτιες περιοχές [6]. Η στατιστική σύγκριση των τιµών µεταξύ των δύο σταθµών δεν έδειξε στατιστικά σηµαντικές διαφορές, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από την οµογενοποιηµένη δοµή της υδάτινης στήλης που παρατηρήθηκε στο µεγαλύτερο µέρος των δειγµατοληψιών [9]. 9% CI for the Mean NH4 µg-at N/l Εικόνα. Η µεταβολή της συγκέντρωσης των αµµωνιακών αλάτων στους δύο σταθµούς δειγµατοληψίας ( και ) σε βάθος και µέτρων. 9% CI for the Mean µg-at P/l Εικόνα 6. Η µεταβολή της συγκέντρωσης των ορθοφωσφορικών ιόντων στους δύο σταθµούς δειγµατοληψίας ( και ) σε βάθος και µέτρων 6

7 9% CI for the Mean 40 µg-at Si/l Εικόνα 7. Η µεταβολή της συγκέντρωσης των πυριτικών αλάτων στους δύο σταθµούς δειγµατοληψίας ( και ) σε βάθος και µέτρων. 9 % C I for the M e a n 7 T H R T O R DOC mg C/l Β ά θ ο ς (m ) Εικόνα 8. Η µεταβολή της συγκέντρωσης του διαλυµένου οργανικού άνθρακα στους δύο σταθµούς δειγµατοληψίας ( και ) σε βάθος και µέτρων. 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στην παρούσα εργασία παρουσιάσθηκαν τα αποτελέσµατα από έρευνα πεδίου στη θαλάσσια περιοχή της διώρυγας της Ποτίδαιας µε στόχο την εκτίµηση της φυσικοχηµικής ποιότητας των παράκτιων νερών. Από την έρευνα αυτή προέκυψαν τα εξής συµπεράσµατα:. Η οµογενοποιηµένη δοµή της υδάτινης στήλης δεν έδειξε διαφορές µεταξύ των δύο σταθµών δειγµατοληψίας στα σηµεία σύνδεσης του καναλιού της Ποτίδαιας µε τους δύο κόλπους (Θερµαϊκό και Τορωναίο). 7

8 2. Οι τιµές του διαλυµένου οξυγόνου έδειξαν καλά οξυγονωµένα νερά για το µεγαλύτερο µέρος των µετρήσεων. 3. Οι τιµές των θρεπτικών αλάτων βρέθηκαν υψηλές τη θερινή περίοδο δειγµατοληψίας. 4. Οι τιµές του διαλυµένου οργανικού άνθρακα είναι αντιπροσωπευτικές παράκτιων περιοχών.. Με βάση τις τιµές του διαλυµένου οξυγόνου και των θρεπτικών αλάτων η ποιότητα των νερών ήταν στην υψηλότερη µεσοτροφική βαθµίδα τις περιόδους Μ Μ4 και αντιστοιχεί σε κλίµακα µέσης προς καλή φυσικοχηµική ποιότητα σύµφωνα µε την Οδηγία 60/2000, ενώ την περίοδο Μ οι τιµές των θρεπτικών αλάτων που µετρήθηκαν χαρακτηρίζουν εύτροφα συστήµατα (χαµηλή ποιότητα). Ευχαριστίες Η εργασία αυτή πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια ερευνητικού προγράµµατος που χρηµατοδοτήθηκε από την Επιτροπή Ερευνών του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Jickells, T.D., (998). Nutrient Biogeochemistry of the Coastal Zone. Science, Vol Devlin M., S. Painting & M. Best, (2007). Setting nutrient thresholds to support an ecological assessment based on nutrient enrichment potential, primary production and undesirable disturbance. Marine Pollution Bulletin, : Best M.A., A.W. Wither & S. Coates, (2007). Dissolved oxygen as a physicochemical supporting element in the Water Framework Directive. Marine Pollution Bulletin, : Strickland J.D.H. & T.R. Parsons (972). A practical handbook of seawater analysis. Fish.Res. Bd. Can. Bulletin 67, pp.36.. Grasshoff K., Kremling K., Edhardt M., (999). Methods of Seawater Analysis, Wiley-VCH, 600pp. 6. Cauwet, G., (994). HTCO method for dissolved organic carbon analysis in seawater. Influence of catalyst on blank estimation. Marine Chemistry, 47: Zar, J.H. (999). Biostatistical Analysis, 4 th ed. Prentice Hall, 663 pp. 8. Ignatiades L., Karydis M., Vounatsou P., (992). A Possible Method for Evaluating Oligotrophy and Eutrophication Based on Nutrient Concentration Scales, Marine Pollution Bulletin. Vol 24, No, pp Σαββίδης Ι., (200). Τελική Έκθεση του Προγράµµατος «ιερεύνηση των υδάτινων ανταλλαγών µεταξύ Θερµαϊκού και Τορωναίου µέσω του καναλιού της Ποτίδαιας- Οικολογικές και φυσικοχηµικές παράµετροι. ΑΤΕΙΘ, Επιτροπή Ερευνών, 72 σελ. 8

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΟΥ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΟΥ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΥΓΩΝ ΔΙΑΠΑΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΖΩΟΠΛΑΓΚΤΟΥ ΣΤΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟ ΚΟΛΠΟ DISTRIBUTION OF MESOZOOPLANKTON RESTING EGGS IN THE SARONIC GULF

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΥΓΩΝ ΔΙΑΠΑΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΖΩΟΠΛΑΓΚΤΟΥ ΣΤΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟ ΚΟΛΠΟ DISTRIBUTION OF MESOZOOPLANKTON RESTING EGGS IN THE SARONIC GULF ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΥΓΩΝ ΔΙΑΠΑΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΖΩΟΠΛΑΓΚΤΟΥ ΣΤΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟ ΚΟΛΠΟ Γρηγοράτου Μ. 1, Ζερβουδάκη Σ. 2 1 Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, mariagrigoratou1@yahoo.gr 2 Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΡΜΟΥ «ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΑΤΗΣ

ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΑΤΗΣ ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΑΤΗΣ Π. Μιχόπουλος 1*, Γ. Μπαλούτσος 1, Α. Οικονόµου 1, Α. Μπουρλέτσικας 1, Ν. Θωµαΐδης 2, Κ. Σαµαρά 3, Ε. Φαρµάκη 2, Ι. Πασιάς 2, Κ. Μπαρκονίκος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Παρακολούθησης Υδάτων Λίμνης Παμβώτιδας. (Lake Pamvotis Water Monitoring Programm) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Πρόγραμμα Παρακολούθησης Υδάτων Λίμνης Παμβώτιδας. (Lake Pamvotis Water Monitoring Programm) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Πρόγραμμα Παρακολούθησης Υδάτων Λίμνης Παμβώτιδας (Lake Pamvotis Water Monitoring Programm) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Min-Max Επιφάνειας: 7,6 (Φεβ) 28,5 (Ιουλ) Min-Max Πυθμένα: 6,1 (Φεβ) 25,3 (Ιουλ) Jun_Temperature_S3

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της Ποιότητας του Πόσιµου Νερού της Αθήνας, µε Στόχο την Ολοκληρωµένη ιαχείρισή του, µέσω Στατιστικών Μεθόδων

Αξιολόγηση της Ποιότητας του Πόσιµου Νερού της Αθήνας, µε Στόχο την Ολοκληρωµένη ιαχείρισή του, µέσω Στατιστικών Μεθόδων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αξιολόγηση της Ποιότητας του Πόσιµου Νερού της Αθήνας, µε Στόχο την Ολοκληρωµένη ιαχείρισή του, µέσω Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη ωκεανογραφική μέλετη ΙΩΚΑΕ αρχές δεκαετίας 70 1986-2004: «Παρακολούθηση ρύπανσης στο Σαρωνικό Κόλπο (MED-

Πρώτη ωκεανογραφική μέλετη ΙΩΚΑΕ αρχές δεκαετίας 70 1986-2004: «Παρακολούθηση ρύπανσης στο Σαρωνικό Κόλπο (MED- Σκιαγράφηση της περιβαλλοντικής κατάστασης του Κόλπου της Ελευσίνας Ε. Κρασακοπούλου 1 Μελέτες ΕΛΚΕΘΕ στον κόλπο Ελευσίνας Πρώτη ωκεανογραφική μέλετη ΙΩΚΑΕ αρχές δεκαετίας 7 1986-24: «Παρακολούθηση ρύπανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ Tetraselmis suecica

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ Tetraselmis suecica 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ Tetraselmis

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ N. Σταµάτης 1,2,. Χελά 3, I. Kωνσταντίνου 1* 1 Τµήµα ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ INTERPOL. Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ INTERPOL. Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 1 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ INTERPOL Β. Ζερβάκης 1, Ε. Τράγου 1, Α. Καραγεώργης 2, Χ. Κοντογιάννης 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (LCA) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (LCA) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (LCA) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Α. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου, Γ. Μάντζου, Π. Μπενέτου, Α.Η. Χαρίτου Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Επιδράσεις Καλλιεργητικών Τεχνικών στην Ποιότητα των Νερών της Επιφανειακής Απορροής και Φερτών Υλικών (Υδρολογική Λεκάνη Λίμνης Κορώνειας)

Επιδράσεις Καλλιεργητικών Τεχνικών στην Ποιότητα των Νερών της Επιφανειακής Απορροής και Φερτών Υλικών (Υδρολογική Λεκάνη Λίμνης Κορώνειας) Θεσσαλονίκη 993 Επιδράσεις Καλλιεργητικών Τεχνικών στην Ποιότητα των Νερών της Επιφανειακής Απορροής και Φερτών Υλικών (Υδρολογική Λεκάνη Λίμνης Κορώνειας) Σ.Ε.Τσιούρης, Κυριακή Λ. Καλμπουρτζή και Δ. Αληφραγκής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 2.1. Αβιοτικά γνωρίσµατα 2.1.1. Κλίµα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 2.1. Αβιοτικά γνωρίσµατα 2.1.1. Κλίµα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2.1. Αβιοτικά γνωρίσµατα 2.1.1. Κλίµα Το κλίµα στην περιοχή της oϊράνης επηρεάζεται εκτός από παράγοντες, όπως είναι το υψόµετρο, το γεωγραφικό µήκος και πλάτος, από τη Μεσόγειο

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη φραγµάτων µετά την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2000/60/ΕΚ)

Η ανάπτυξη φραγµάτων µετά την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2000/60/ΕΚ) Η ανάπτυξη φραγµάτων µετά την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2000/60/ΕΚ) Γ. Κοτζαγεώργης ρ. Βιολόγος, Μελετητής Περιβαλλοντολόγος, Εnveco A.E. 1 Φ. Βαγιανού Βιολόγος, Μελετητής Περιβαλλοντολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΑΣ10 ΣΤΙΣ ΥΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ PM10 CONCENTRATION IN THE TWO MOST POPULATED CITIES OF WESTERN MACEDONIA

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΑΣ10 ΣΤΙΣ ΥΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ PM10 CONCENTRATION IN THE TWO MOST POPULATED CITIES OF WESTERN MACEDONIA ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΑΣ10 ΣΤΙΣ ΥΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ X. ιαµαντόπουλος 1, Σ. Γκάρας 1, Ι. Σκόρδας 1, Α. Τριανταφύλλου 1, Φ. Βοσνιάκος 2, Ν. Ζουµάκης 2 (1) Εργαστήριο Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ: ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Long-term changes of fisheries landing patterns of most important species in Amvrakikos lagoonal system

Long-term changes of fisheries landing patterns of most important species in Amvrakikos lagoonal system 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος ΙΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΩΝ Λ/Θ ΤΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ Μουτόπουλος Δ.Κ. 1,

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρογνωμοσύνη για τον προσδιορισμό των αναπτυξιακών αναγκών, δυνατοτήτων, απειλών και ευκαιριών στον τομέα της Αλιείας και τον προσανατολισμό των

Εμπειρογνωμοσύνη για τον προσδιορισμό των αναπτυξιακών αναγκών, δυνατοτήτων, απειλών και ευκαιριών στον τομέα της Αλιείας και τον προσανατολισμό των 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Μεθοδολογικό Πλαίσιο... 5 3. Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης... 8 3.1 Θαλάσσια Αλιεία... 9 3.2 Υδατοκαλλιέργειες... 18 3.3 Αλιεία Εσωτερικών Υδάτων... 26 3.4 Μεταποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΜΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ, ΗΛΕΙΑΣ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κακοσίμος Κ.Ε. *, Κατσαρού Α.Σ. και Ασσαέλ Μ.Ι. Εργαστήριο Θερμοφυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτιστοποίησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ενός τουριστικού οικισμού στην Βόρεια Ελλάδα.

Πρόταση βελτιστοποίησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ενός τουριστικού οικισμού στην Βόρεια Ελλάδα. Τίτλος: Πρόταση βελτιστοποίησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ενός τουριστικού οικισμού στην Βόρεια Ελλάδα. Σπουδάστρια: Σαραντόγλου Ευθυμία Επιβλέπων Καθηγητής : Ανδρέας Θ. Δεληγίαννης, Dr Χημικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Χ. Αχίλλας, Ν. Μουσιόπουλος, Χ. Βλαχοκώστας, Γ. Μπανιάς, Ε. Σκερλετίδου Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ Τσέλια Ζ. 1,2 και Νικολάου Κ. 1,3 1 Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο 26335 Πάτρα 2 Αγγελικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΡΕΣΠΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τµήµα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο Επιβλέπουσα: ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2000/60/ΕΚ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2000/60/ΕΚ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2000/60/ΕΚ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Λ. ΖΕΪΚΟΣ και Γ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ειδική Έκδοση Τεύχος Α/2011 Κέντρο Εκτίµησης Φυσικών Κινδύνων και Προληπτικού Σχεδιασµού Ε.Μ.Π. ΚΡΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Δομής και Εποχιακών Διακυμάνσεων της Επιφανειακής Κυκλοφορίας Θαλασσίων Υδάτων Β. Αιγαίου για Οριοθέτηση Περιοχών Έρευνας-Διάσωσης

Μελέτη Δομής και Εποχιακών Διακυμάνσεων της Επιφανειακής Κυκλοφορίας Θαλασσίων Υδάτων Β. Αιγαίου για Οριοθέτηση Περιοχών Έρευνας-Διάσωσης PART E: Marine Sciences and Naval Operations Μελέτη Δομής και Εποχιακών Διακυμάνσεων της Επιφανειακής Κυκλοφορίας Θαλασσίων Υδάτων Β. Αιγαίου για Οριοθέτηση Περιοχών Έρευνας-Διάσωσης Χρήστος Λέλης, Πλωτάρχης

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Λέξεις-κλειδιά: χαρτοφυλάκιο πελάτη, αξία διάρκειας ζωής πελάτη, relationship marketing, CRM

Περίληψη. Λέξεις-κλειδιά: χαρτοφυλάκιο πελάτη, αξία διάρκειας ζωής πελάτη, relationship marketing, CRM ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT) Εμμανουήλ Στειακάκης Καθηγητής Εφαρμογών Α.Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα