ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012, ΤΟΥ Ν.4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012, ΤΟΥ Ν.4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ"

Transcript

1 ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012, ΤΟΥ Ν.4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής 1. Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) ρυθµίζει τη φορολογία του εισοδήµατος: α) των φυσικών ροσώ ων, β) των νοµικών ροσώ ων και των κάθε είδους νοµικών οντοτήτων. 2. Ο Κ.Φ.Ε. ρυθµίζει τον τρό ο φορολόγησης για τις κατηγορίες εισοδηµάτων, ό ως ορίζονται στον Κ.Φ.Ε, καθώς και τον τρό ο α όδοσης των φόρων µε την υ οβολή της δήλωσης, την ροκαταβολή του φόρου και την αρακράτησή του. Άρθρο 2 Ορισµοί Οι όροι ου χρησιµο οιούνται για τους σκο ούς του Κ.Φ.Ε. έχουν την έννοια ου ροβλέ ει η κείµενη νοµοθεσία, εκτός εάν ο Κ.Φ.Ε. ορίζει διαφορετικά. Για τους σκο ούς του αρόντος νοούνται ως : α) «φορολογούµενος»: κάθε ρόσω ο ου υ όκειται σε φόρο εισοδήµατος σύµφωνα µε τον Κ.Φ.Ε., β) «ρόσω ο»: κάθε φυσικό ή νοµικό ρόσω ο ή κάθε είδους νοµική οντότητα, γ) «νοµικό ρόσω ο»: κάθε ε ιχείρηση ή εταιρεία µε νοµική ροσω ικότητα ή ένωση ε ιχειρήσεων ή εταιρειών µε νοµική ροσω ικότητα, δ) «νοµική οντότητα»: κάθε µόρφωµα εταιρικής ή µη οργάνωσης ανεξαρτήτως νοµικής ροσω ικότητας και κερδοσκο ικού ή µη χαρακτήρα ου δεν είναι φυσικό ή νοµικό ρόσω ο, ό ως ιδίως συνεταιρισµός, οργανισµός, υ εράκτια ή εξωχώρια εταιρεία, κάθε µορφής εταιρεία ιδιωτικών ε ενδύσεων, κάθε µορφής κατα ίστευµα ή εµ ίστευµα ή ο οιοδή οτε µόρφωµα αρόµοιας φύσης, κάθε µορφής ίδρυµα ή σωµατείο ο οιοδή οτε µόρφωµα αρόµοιας φύσης, κάθε µορφή ροσω ικής ε ιχείρησης ή ο οιαδή οτε οντότητα ροσω ικού χαρακτήρα, κάθε µορφής κοινή ε ιχείρηση, κάθε µορφής εταιρείας διαχείρισης κεφαλαίου ή εριουσίας ή διαθήκης ή κληρονοµίας ή 1

2 κληροδοσίας ή δωρεάς, κάθε φύσης κοινο ραξία, κάθε µορφής εταιρεία αστικού δικαίου, συµµετοχικές ή αφανείς εταιρείες, κοινωνίες αστικού δικαίου, ε) «υ όχρεος σε αρακράτηση»: κάθε ρόσω ο ου υ οχρεούται σε αρακράτηση φόρου στην ηγή σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε., στ) «συγγενικό ρόσω ο»: ο/η σύζυγος και οι ανιόντες ή κατιόντες σε ευθεία γραµµή. ζ) «συνδεδεµένο ρόσω ο»: κάθε ρόσω ο, το ο οίο συµµετέχει άµεσα ή έµµεσα στη διοίκηση, τον έλεγχο ή το κεφάλαιο άλλου ροσώ ου, το ο οίο είναι συγγενικό ρόσω ο ή µε το ο οίο συνδέεται. Ειδικότερα, τα ακόλουθα ρόσω α θεωρούνται συνδεδεµένα ρόσω α: αα) κάθε ρόσω ο ου κατέχει άµεσα ή έµµεσα µετοχές, µερίδια, ή συµµετοχή στο κεφάλαιο τουλάχιστον τριάντα τρία (33%) τοις εκατό, βάσει αξίας ή αριθµού, ή δικαιώµατα σε κέρδη ή δικαιώµατα ψήφου, ββ) δύο ή ερισσότερα ρόσω α εάν κά οιο ρόσω ο κατέχει άµεσα ή έµµεσα µετοχές, µερίδια δικαιώµατα ψήφου ή συµµετοχής στο κεφάλαιο τουλάχιστον τριάντα τρία (33%) τοις εκατό, βάσει αξίας ή αριθµού, ή δικαιώµατα σε κέρδη ή δικαιώµατα ψήφου, γγ) κάθε ρόσω ο µε το ο οίο υ άρχει σχέση άµεσης ή έµµεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή ασκεί καθοριστική ε ιρροή ή έχει τη δυνατότητα άσκησης καθοριστικής ε ιρροής άλλου ροσώ ου ή σε ερί τωση ου και τα δύο ρόσω α έχουν σχέση άµεσης ή έµµεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή δυνατότητα άσκησης καθοριστικής ε ιρροής α ό τρίτο ρόσω ο. Άρθρο 3 Υ οκείµενα του φόρου 1. Ο φορολογούµενος ου έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα υ όκειται σε φόρο για το φορολογητέο εισόδηµά του ου ροκύ τει στην ηµεδα ή και την αλλοδα ή, ήτοι το αγκόσµιο εισόδηµά του ου α οκτάται µέσα σε ορισµένο φορολογικό έτος. Κατ εξαίρεση ο φορολογούµενος ου είναι αλλοδα ό ροσω ικό των εγκατεστηµένων στην Ελλάδα γραφείων σύµφωνα µε τις διατάξεις του α.ν 89/1967 (Α 132), ό ως ισχύει, υ όκειται σε φόρο στην Ελλάδα µόνο για το εισόδηµα ου ροκύ τει στην Ελλάδα. 2. Ο φορολογούµενος ου δεν έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα υ όκειται σε φόρο για το φορολογητέο εισόδηµά του ου ροκύ τει στην Ελλάδα και α οκτάται µέσα σε ορισµένο φορολογικό έτος. Άρθρο 4 Φορολογική κατοικία 1. Ένα φυσικό ρόσω ο είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, εφόσον: 2

3 α) έχει στην Ελλάδα τη µόνιµη ή κύρια κατοικία του, ή τη συνήθη διαµονή του, ή το κέντρο των ζωτικών του συµφερόντων ήτοι τους ροσω ικούς ή οικονοµικούς ή κοινωνικούς δεσµούς του, ή β) είναι ροξενικός, δι λωµατικός ή δηµόσιος λειτουργός αρόµοιου καθεστώτος ή δηµόσιος υ άλληλος ου έχει την ελληνική ιθαγένεια και υ ηρετεί στην αλλοδα ή. 2. Ένα φυσικό ρόσω ο ου έχει φυσική αρουσία στην Ελλάδα για χρονικό διάστηµα άνω των εκατόν ογδόντα τριών (183) ηµερών εντός ο οιασδή οτε δωδεκάµηνης εριόδου, αδιαλεί τως ή µε διαλείµµατα, είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος για το φορολογικό έτος στη διάρκεια του ο οίου συµ ληρώνεται η δωδεκάµηνη ερίοδος. 3. Ένα νοµικό ρόσω ο ή µία νοµική οντότητα είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας για ο οιοδή οτε φορολογικό έτος, εφόσον: α) συστάθηκε ή ιδρύθηκε σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο, β) έχει την καταστατική έδρα του στην Ελλάδα, ή γ) ο τό ος άσκησης ραγµατικής διοίκησης είναι στην Ελλάδα ο οιαδή οτε ερίοδο στη διάρκεια του φορολογικού έτους. 4. Ο «τό ος άσκησης ραγµατικής διοίκησης» είναι στην Ελλάδα µε βάση τα ραγµατικά εριστατικά και τις συνθήκες λαµβάνοντας υ όψη ιδίως τα εξής: α) τον τό ο άσκησης καθηµερινής διοίκησης, β) τον τό ο λήψης στρατηγικών α οφάσεων, γ) τον τό ο ετήσιας γενικής συνέλευσης των µετόχων ή εταίρων, δ) τον τό ο τήρησης βιβλίων και στοιχείων, ε) τον τό ο συνεδριάσεων του διοικητικού συµβουλίου ή ό οιου άλλου εκτελεστικού οργάνου διοίκησης, στ) την κατοικία των µελών του διοικητικού συµβουλίου ή ό οιου άλλου εκτελεστικού οργάνου διοίκησης. Σε συνδυασµό µε τη συνδροµή των αρα άνω εριστατικών και συνθηκών είναι δυνατόν να συνεκτιµάται και η κατοικία της λειοψηφίας των µετόχων ή εταίρων. Άρθρο 5 Εισόδηµα ου ροκύ τει στην ηµεδα ή 1. Εισόδηµα ου ροκύ τει στην ηµεδα ή είναι κάθε εισόδηµα ηγής Ελλάδας και ιδίως: α) το εισόδηµα α ό µισθωτή εργασία και συντάξεις ου αρέχεται στην ηµεδα ή, β) το εισόδηµα α ό µισθωτή εργασία και συντάξεις ου αρέχεται στην αλλοδα ή και ληρώνεται α ό το Ελληνικό ηµόσιο, γ) το εισόδηµα α ό υ ηρεσίες διοίκησης, συµβουλευτικές και τεχνικές ου αρέχονται στην ηµεδα ή, δ) το εισόδηµα α ό καλλιτεχνικές και αθλητικές δραστηριότητες ου αρέχονται στην ηµεδα ή, ε) το εισόδηµα α ό ε ιχειρηµατική δραστηριότητα ου ασκείται στην ηµεδα ή, 3

4 στ) το εισόδηµα α ό την µεταβίβαση αγίων εριουσιακών στοιχείων α ό αλλοδα ό ου ασκεί ε ιχειρηµατική δραστηριότητα µέσω µόνιµης εγκατάστασης στην ηµεδα ή, ζ) το εισόδηµα α ό ακίνητη εριουσία και το εισόδηµα α ό λοι ά δικαιώµατα ου ροκύ τουν α ό την ακίνητη εριουσία, εφόσον τα ακίνητα βρίσκονται στην ηµεδα ή, η) το εισόδηµα α ό την ώληση ακίνητης εριουσίας, η ο οία βρίσκεται στην ηµεδα ή, θ) το εισόδηµα α ό την ώληση ολόκληρης ε ιχείρησης, εταιρικών µεριδίων ή οσοστών συµµετοχής, µετοχών, εισηγµένων ή µηοµολόγων και αραγώγων χρηµατοοικονοµικών ροϊόντων, εφόσον η συναλλαγή ραγµατο οιείται στην ηµεδα ή ή οι αρα άνω τίτλοι έχουν εκδοθεί α ό ηµεδα ή ε ιχείρηση ι) το εισόδηµα α ό µερίσµατα ή λοι ά διανεµόµενα οσά α ό νοµικό ρόσω ο ου έχει τη φορολογική του κατοικία στην ηµεδα ή, ια) το εισόδηµα α ό µερίσµατα ή λοι ά διανεµόµενα οσά α ό τις νοµικές οντότητες ου έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην ηµεδα ή, ιβ) το εισόδηµα α ό τόκους καταβληθέντες ή ιστωθέντες α ό κάτοικο Ελλάδας ή αλλοδα ής µέσω µόνιµης εγκατάστασης στην ηµεδα ή, ιγ) το εισόδηµα α ό δικαιώµατα ου ιστώνεται ή καταβάλλεται α ό κάτοικο ηµεδα ής ή αλλοδα ής µέσω µόνιµης εγκατάστασης στην ηµεδα ή. 2. Ως εισόδηµα, ου ροκύ τει στην αλλοδα ή, νοείται κάθε εισόδηµα ου δεν ροκύ τει στην ηµεδα ή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αράγραφο 1. Άρθρο 6 Μόνιµη Εγκατάσταση 1. «Μόνιµη εγκατάσταση» ορίζεται ο καθορισµένος τό ος ε ιχειρηµατικών δραστηριοτήτων µέσω του ο οίου διεξάγονται εν όλω ή εν µέρει οι δραστηριότητες της ε ιχείρησης. 2. Ο όρος «µόνιµη εγκατάσταση» εριλαµβάνει κυρίως: α) τό ο της διοίκησης, β) υ οκατάστηµα, γ) γραφείο, δ) εργοστάσιο, ε) εργαστήριο, και στ) ορυχείο, µεταλλείο, ηγή ετρελαίου ή αερίου, λατοµείο ή ο οιοδή οτε άλλο τό ο εξόρυξης φυσικών όρων. 3. Το εργοτάξιο ή ένα έργο κατασκευής ή συναρµολόγησης θεωρείται ότι συνιστά µόνιµη εγκατάσταση, µόνον εφόσον διαρκεί για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριών (3) µηνών. 4

5 4. Ανεξάρτητα α ό τις αρα άνω διατάξεις του αρόντος άρθρου, ο όρος «µόνιµη εγκατάσταση» θεωρείται ότι δεν εριλαµβάνει: α) τη χρήση εγκαταστάσεων α οκλειστικά για το σκο ό της α οθήκευσης, έκθεσης, ή αράδοσης των αγαθών ή εµ ορευµάτων ου ανήκουν στην ε ιχείρηση, β) τη διατήρηση α οθέµατος αγαθών ή εµ ορευµάτων ου ανήκουν στην ε ιχείρηση α οκλειστικά µε σκο ό την α οθήκευση, έκθεση ή αράδοση, γ) τη διατήρηση α οθέµατος αγαθών ή εµ ορευµάτων ου ανήκουν στην ε ιχείρηση α οκλειστικά µε σκο ό την ε εξεργασία α ό άλλη ε ιχείρηση, δ) τη διατήρηση καθορισµένου τό ου ε ιχειρηµατικών δραστηριοτήτων α οκλειστικά µε σκο ό την αγορά αγαθών ή εµ ορευµάτων ή τη συλλογή ληροφοριών για την ε ιχείρηση, ε) τη διατήρηση ενός καθορισµένου τό ου ε ιχειρηµατικών δραστηριοτήτων α οκλειστικά µε σκο ό τη διεξαγωγή για την ε ιχείρηση κάθε άλλης δραστηριότητας ρο αρασκευαστικού ή βοηθητικού χαρακτήρα, στ) τη διατήρηση ενός καθορισµένου τό ου ε ιχειρηµατικών δραστηριοτήτων α οκλειστικά µε σκο ό το συνδυασµό εργασιών ου αναφέρονται στις ερι τώσεις α έως ε της, εφόσον η συνολική δραστηριότητα του καθορισµένου τό ου ε ιχειρηµατικών δραστηριοτήτων ου ροκύ τει α ό τον εν λόγω συνδυασµό έχει ρο αρασκευαστικό ή βοηθητικό χαρακτήρα. 5. Ανεξάρτητα α ό τις διατάξεις των αραγράφων 1 και 2, όταν ένα ρόσω ο, εκτός α ό τον ανεξάρτητο ράκτορα για τον ο οίο εφαρµόζεται η αράγραφος 6, ενεργεί για λογαριασµό της ε ιχείρησης και έχει εξουσιοδότηση, την ο οία ασκεί συνήθως στην ηµεδα ή να συνά τει συµφωνίες στο όνοµα της ε ιχείρησης, τότε η ε ιχείρηση αυτή θεωρείται ότι έχει τη µόνιµη εγκατάστασή της στην Ελλάδα αναφορικά µε τις δραστηριότητες ου το ρόσω ο αυτό αναλαµβάνει για λογαριασµό της, εκτός αν οι δραστηριότητες του εν λόγω ροσώ ου εριορίζονται σε εκείνες ου ορίζονται στην αράγραφο 4, οι ο οίες έστω και αν ασκούνται µέσω ενός καθορισµένου τό ου ε ιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, δεν καθιστούν τον τό ο αυτό µόνιµη εγκατάσταση κατά τις διατάξεις της αραγράφου αυτής. 6. Μία ε ιχείρηση δεν θεωρείται ότι έχει µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα αν η δραστηριότητά της εριορίζεται στη διεξαγωγή εργασιών µέσω µεσίτη, γενικού αντι ροσώ ου µε ροµήθεια ή ο οιουδή οτε άλλου ανεξάρτητου ράκτορα, εφόσον τα ρόσω α αυτά ενεργούν στο λαίσιο της συνήθους ε ιχειρηµατικής τους δραστηριότητας. 7. Μία ασφαλιστική εταιρεία ενός άλλου κράτους µέλους θεωρείται, ότι έχει µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα, εάν εισ ράττει ασφάλιστρα στην Ελλάδα µέσω ράκτορα, εκτός α ό τον ράκτορα για τον ο οίο εφαρµόζεται η αράγραφος 6, ή ασφαλίζει κινδύνους ου βρίσκονται στην Ελλάδα µέσω ενός τέτοιου ράκτορα. 8. Το γεγονός ότι µία ε ιχείρηση ου είναι φορολογικός κάτοικος στην Ελλάδα ελέγχει ή ελέγχεται α ό µία άλλη ε ιχείρηση ου είναι κάτοικος άλλου κράτους ή ου διεξάγει 5

6 εργασίες µέσω µόνιµης εγκατάστασης ή µε άλλο τρό ο σε αυτό το άλλο κράτος δεν καθιστά α ό µόνο του την ρώτη ε ιχείρηση µόνιµη εγκατάσταση της δεύτερης. Άρθρο 7 Φορολογητέο εισόδηµα 1. Φορολογητέο εισόδηµα είναι το εισόδηµα ου α οµένει µετά την αφαίρεση των δα ανών ου εκ ί τουν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε. α ό το ακαθάριστο εισόδηµα. 2. Ο Κ.Φ.Ε. διακρίνει τις ακόλουθες κατηγορίες ακαθάριστων εισοδηµάτων: α) εισόδηµα α ό µισθωτή εργασία και συντάξεις, β) εισόδηµα α ό ε ιχειρηµατική δραστηριότητα, γ) εισόδηµα α ό κεφάλαιο, και δ) εισόδηµα α ό υ εραξία µεταβίβασης κεφαλαίου. Άρθρο 8 Φορολογικό έτος 1. Το φορολογικό έτος ταυτίζεται µε το ηµερολογιακό έτος. Για τα νοµικά ρόσω α ή τις νοµικές οντότητες ου τηρούν δι λογραφικά βιβλία το φορολογικό έτος µ ορεί να λήγει στις 30 Ιουνίου. Σε καµία ερί τωση το φορολογικό έτος δεν µ ορεί να υ ερβαίνει τους δώδεκα (12) µήνες. 2. Κατά αρέκκλιση της αραγράφου 1 ένα νοµικό ρόσω ο ή µια νοµική οντότητα ου είναι φορολογικός κάτοικος στην ηµεδα ή και ανήκει κατά οσοστό ου υ ερβαίνει το ενήντα τοις εκατό (50%) σε αλλοδα ό νοµικό ρόσω ο ή νοµική οντότητα µ ορεί να χρησιµο οιήσει ως φορολογικό έτος το φορολογικό έτος του αλλοδα ού νοµικού ροσώ ου ή νοµικής οντότητας. 3. Ο φόρος ου ε ιβάλλεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρόντος αφορά σε εισόδηµα ου α οκτήθηκε το αµέσως ροηγούµενο φορολογικό έτος. 4. Χρόνος κτήσης του εισοδήµατος θεωρείται ο χρόνος ου ο δικαιούχος α έκτησε το δικαίωµα είσ ραξής του. Κατ εξαίρεση, για τις ανείσ ρακτες δεδουλευµένες α οδοχές ου εισ ράττει καθυστερηµένα ο δικαιούχος εισοδήµατος α ό µισθωτή εργασία σε φορολογικό έτος µεταγενέστερο, χρόνος α όκτησης του εν λόγω εισοδήµατος θεωρείται ο χρόνος ου εισ ράττονται, εφόσον αναγράφονται διακεκριµένα στην ετήσια βεβαίωση α οδοχών ου χορηγείται στο δικαιούχο. 5. Σε ερί τωση ου ο φορολογούµενος ροβαίνει σε έναρξη ή αύση εργασιών ή δραστηριοτήτων στη διάρκεια του φορολογικού έτους, το ρώτο φορολογικό έτος λήγει στις 31 εκεµβρίου και το τελευταίο φορολογικό έτος αρχίζει την 1 η Ιανουαρίου, µε την ε ιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της αραγράφου 1. 6

7 Άρθρο 9 Πίστωση φόρου αλλοδα ής 1. Εάν κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους ένας φορολογούµενος ου έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα α οκτά εισόδηµα στην αλλοδα ή, ο καταβλητέος φόρος εισοδήµατος του εν λόγω φορολογούµενου, όσον αφορά στο εν λόγω εισόδηµα, µειώνεται κατά το οσό του φόρου ου καταβλήθηκε στην αλλοδα ή για αυτό το εισόδηµα. Η καταβολή του οσού του φόρου στην αλλοδα ή α οδεικνύεται µε τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κώδικα Φορολογικής ιαδικασίας. 2. Η µείωση του φόρου εισοδήµατος ου ροβλέ εται στην ροηγούµενη αράγραφο δεν δύναται να υ ερβαίνει το οσό του φόρου ου αναλογεί για το εισόδηµα αυτό στην Ελλάδα. ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Κεφάλαιο Α Γενικές διατάξεις Άρθρο 10 Αντικείµενο του φόρου εισοδήµατος των φυσικών ροσώ ων «Φόρος εισοδήµατος φυσικών ροσώ ων» είναι ο φόρος ου ε ιβάλλεται ετησίως στο εισόδηµα ου α οκτούν τα φυσικά ρόσω α. Άρθρο 11 Εξαρτώµενα µέλη 1. Ως εξαρτώµενα µέλη του φορολογούµενου, θεωρούνται: α) ο (η) σύζυγος, εφόσον δεν έχει ίδια φορολογητέα εισοδήµατα ο οιασδή οτε ηγής, β) άγαµα τέκνα, εφόσον: - είναι ανήλικα έως 18 ετών ή, - είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα ε αγγελµατικής εκ αίδευσης ή κατάρτισης της ηµεδα ής ή αλλοδα ής ή, - είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραµµένα στα µητρώα ανέργων του Οργανισµού Α ασχολήσεως Εργατικού υναµικού (Ο.Α.Ε..) ή υ ηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους, γ) τα αρακάτω φυσικά ρόσω α µε οσοστό νοητικής ή σωµατικής ανα ηρίας τουλάχιστον 67%, εφόσον είναι άγαµα, διαζευγµένα ή σε χηρεία: τέκνα του φορολογούµενου, αδελφοί και αδελφές των δύο συζύγων. δ) ανιόντες, 7

8 ε) ανήλικα ορφανά α ό ατέρα και µητέρα ου έχουν έως τρίτου βαθµού συγγένεια µε το φορολογούµενο ή τον/τη σύζυγο. 2. Τα φυσικά ρόσω α ου αναφέρονται στις ερι τώσεις (β), (δ), και (ε) της αραγράφου 1 δεν θεωρούνται εξαρτώµενα µέλη, εάν το ετήσιο εισόδηµά τους υ ερβαίνει το οσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και εφόσον συνοικούν µε το φορολογούµενο. Τα φυσικά ρόσω α της ερί τωσης γ) της αραγράφου 1, δεν θεωρούνται εξαρτώµενα µέλη, εάν το ετήσιο εισόδηµά τους υ ερβαίνει το οσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ. 3. Κατά την εφαρµογή της αραγράφου 2, δεν λαµβάνονται υ όψη οι αρακάτω κατηγορίες εισοδήµατος: α) διατροφή ου καταβάλλεται στο ανήλικο τέκνο µε δικαστική α όφαση ή µε συµβολαιογραφική ράξη, β) εξωϊδρυµατικό ε ίδοµα ή ρονοιακά ε ιδόµατα ανα ηρίας ου χορηγούνται α ό το κράτος. 4. Το εισόδηµα των ανήλικων τέκνων ροστίθεται στα εισοδήµατα και φορολογείται στο όνοµα του γονέα ου ασκεί τη γονική µέριµνα. Η διάταξη του ροηγούµενου εδαφίου δεν εφαρµόζεται για τις ακόλουθες κατηγορίες εισοδηµάτων σχετικά µε τα ο οία το ανήλικο τέκνο υ έχει δική του φορολογική υ οχρέωση: α) το εισόδηµα ου α οκτά το ανήλικο α ό εργασιακή σχέση σύµφωνα µε την αράγραφο 2 του άρθρου 12, β) συντάξεις ου εριήλθαν στο ανήλικο τέκνο λόγω θανάτου του ατέρα ή της µητέρας του. Κεφάλαιο Β Εισόδηµα α ό µισθωτή εργασία και συντάξεις Άρθρο 12 Εισόδηµα α ό µισθωτή εργασία και συντάξεις 1. Το ακαθάριστο εισόδηµα α ό µισθωτή εργασία και συντάξεις εριλαµβάνει τα άσης φύσεως εισοδήµατα σε χρήµα ή σε είδος ου α οκτώνται στο λαίσιο υφιστάµενης, αρελθούσας ή µελλοντικής εργασιακής σχέσης. 2. Για τους σκο ούς του Κ.Φ.Ε, εργασιακή σχέση υφίσταται όταν ένα φυσικό ρόσω ο αρέχει υ ηρεσίες: α) στο λαίσιο σύµβασης εργασίας σύµφωνα µε το εργατικό δίκαιο, β) βάσει σύµβασης, ροφορικής ή έγγραφης, µε την ο οία το φυσικό ρόσω ο α οκτά σχέση εξαρτηµένης εργασίας µε άλλο ρόσω ο, το ο οίο έχει το δικαίωµα να ορίζει και να ελέγχει τον τρό ο, το χρόνο, και τον τό ο εκτέλεσης των υ ηρεσιών, 8

9 γ) οι ο οίες ρυθµίζονται α ό τη νοµοθεσία ερί µισθολογίου και ειδικών µισθολογίων των υ αλλήλων και λειτουργών του ηµοσίου, δ) ως διευθυντής ή µέλος του Σ εταιρείας ή κάθε άλλου νοµικού ροσώ ου ή νοµικής οντότητας, ε) ως δικηγόρος έναντι άγιας αντιµισθίας για την αροχή νοµικών υ ηρεσιών, στ) βάσει έγγραφων συµβάσεων αροχής υ ηρεσιών ή συµβάσεων έργου, µε φυσικά ή νοµικά ρόσω α ή νοµικές οντότητες τα ο οία δεν υ ερβαίνουν τα τρία (3), ή, εφόσον υ ερβαίνουν τον αριθµό αυτόν, οσοστό εβδοµήντα έντε τοις εκατό (75%) του ακαθάριστου εισοδήµατος α ό ε ιχειρηµατική δραστηριότητα ροέρχεται α ό ένα (1) α ό τα φυσικά ή νοµικά ρόσω α ή νοµικές οντότητες ου λαµβάνουν τις εν λόγω υ ηρεσίες και εφόσον οι ετήσιες ε ιχειρηµατικές δα άνες ου θα εξέ ι ταν σύµφωνα µε το άρθρο 22, δεν υ ερβαίνουν το οσό των εννέα χιλιάδων διακοσίων ενήντα δύο (9.250) ευρώ. Η διάταξη του ροηγούµενου εδαφίου δεν εφαρµόζεται στην ερί τωση ου ο φορολογούµενος α οκτά εισόδηµα α ό µισθωτή εργασία σύµφωνα µε µία α ό τις ερι τώσεις α έως ε του αρόντος άρθρου. 3. Ως ακαθάριστα εισοδήµατα α ό µισθωτή εργασία και συντάξεις θεωρούνται τα εξής: α) ηµεροµίσθιο, µισθός, ε ίδοµα αδείας, ε ίδοµα ασθενείας, ε ίδοµα εορτών, α οζηµίωση µη ληφθείσας άδειας, αµοιβές, ροµήθειες, ε ιµίσθια και φιλοδωρήµατα, β) ε ιδόµατα εριλαµβανοµένων του ε ιδόµατος κόστους διαβίωσης, της ηµερήσιας α οζηµίωσης, του ε ιδόµατος ενοικίου, της α οζηµίωσης εξόδων φιλοξενίας ή ταξιδίου, γ) α οζηµίωση εξόδων στα ο οία έχει υ οβληθεί ο εργαζόµενος ή συγγενικό ρόσω ο του εργαζοµένου, δ) αροχή ο οιασδή οτε µορφής ου λαµβάνει ο εργαζόµενος ριν την έναρξη της εργασιακής σχέσης, ε) α οζηµιώσεις για τη λύση ή καταγγελία της εργασιακής σχέσης, στ) συντάξεις ου χορηγούνται α ό κύριο και ε ικουρικό φορέα υ οχρεωτικής ασφάλισης, καθώς και α ό ε αγγελµατικά ταµεία ου έχουν συσταθεί µε νόµο, ζ) το ασφάλισµα ου καταβάλλεται εφά αξ ή µε τη µορφή εριοδικής αροχής στο λαίσιο οµαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συµβολαίων, η) κάθε άλλη αροχή ου εισ ράττεται έναντι υφιστάµενης, αρελθούσας ή µελλοντικής εργασιακής σχέσης. Άρθρο 13 Παροχές σε είδος 1. Με την ε ιφύλαξη των διατάξεων των αραγράφων 2, 3, 4 και 5ο οιεσδή οτε αροχές σε είδος ου λαµβάνει ένας εργαζόµενος ή συγγενικό ρόσω ο αυτού συνυ ολογίζονται στο φορολογητέο εισόδηµά του στην αγοραία αξία τους, εφόσον η συνολική αξία των αροχών σε είδος υ ερβαίνει το οσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά φορολογικό έτος. 9

10 2. Η αγοραία αξία της αραχώρησης ενός οχήµατος σε εργαζόµενο ή εταίρο, ή µέτοχο α ό ένα φυσικό ή νοµικό ρόσω ο ή νοµική οντότητα, για ο οιοδή οτε χρονικό διάστηµα ενός φορολογικού έτους, υ ολογίζεται σε οσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του κόστους του οχήµατος ου εγγράφεται ως δα άνη στα βιβλία του εργοδότη µε τη µορφή της α όσβεσης ή του µισθώµατος, εριλαµβανοµένων των δα ανών κυκλοφορίας, ε ισκευών και συντηρήσεων. Σε ερί τωση ου το κόστος είναι µηδενικό, η αγοραία αξία της αραχώρησης ορίζεται σε οσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) της µέσης δα άνης ή α όσβεσης κατά τα τελευταία τρία (3) έτη. 3. Οι αροχές σε είδος µε τη µορφή δανείου, ρος εργαζόµενο, ή εταίρο ή µέτοχο α ό ένα φυσικό ή νοµικό ρόσω ο ή νοµική οντότητα εριβάλλονται τη µορφή έγγραφης συµφωνίας και α οτιµώνται µε βάση το οσό της διαφοράς ου ροκύ τει µεταξύ των τόκων ου θα κατέβαλε ο εργαζόµενος στη διάρκεια του ηµερολογιακού µήνα κατά τον ο οίο έλαβε την αροχή, εάν το ε ιτόκιο υ ολογισµού των τόκων ήταν το µέσο ε ιτόκιο αγοράς ό ως ορίζεται µε α όφαση του Υ ουργού Οικονοµικών κατά τον ίδιο µήνα και των τόκων ου τυχόν κατέβαλε ο εργαζόµενος στη διάρκεια του εν λόγω ηµερολογιακού µήνα. Σε ερί τωση ου δεν υφίσταται έγγραφη συµφωνία δανείου, το σύνολο του αρχικού κεφαλαίου λογίζεται ως αροχή σε είδος. Η ροκαταβολή µισθού άνω των τριών (3) µηνών θεωρείται δάνειο. 4. Η αγοραία αξία των αροχών σε είδος ου λαµβάνει ένας εργαζόµενος ή εταίρος ή µέτοχος α ό νοµικό ρόσω ο ή νοµική οντότητα µε τη µορφή δικαιωµάτων ροαίρεσης α όκτησης µετοχών ροσδιορίζεται κατά το χρόνο άσκησης του δικαιώµατος ροαίρεσης ή µεταβίβασής του και ανεξαρτήτως εάν συνεχίζει να ισχύει η εργασιακή σχέση. Η αγοραία αξία άσκησης δικαιώµατος είναι η τιµή κλεισίµατος της µετοχής στο χρηµατιστήριο µειωµένη κατά την τιµή διάθεσης του δικαιώµατος. 5. Η αγοραία αξία της αραχώρησης κατοικίας σε εργαζόµενο ή εταίρο, ή µέτοχο α ό ένα φυσικό ή νοµικό ρόσω ο ή νοµική οντότητα, για ο οιοδή οτε χρονικό διάστηµα ενός φορολογικού έτους, α οτιµάται στο οσό του µισθώµατος ου καταβάλλει η ε ιχείρηση ή σε ερί τωση ιδιόκτητης κατοικίας σε οσοστό τρία τοις εκατό (3%) ε ί της αντικειµενικής αξίας του ακινήτου. Άρθρο 14 Α αλλαγές εισοδήµατος α ό µισθωτή εργασία και συντάξεις 1. Α ό τον υ ολογισµό του εισοδήµατος α ό µισθωτή εργασία και συντάξεις εξαιρούνται: α) η α οζηµίωση εξόδων διαµονής και σίτισης ου έχουν καταβληθεί α ό τον εργαζόµενο α οκλειστικά για σκο ούς της ε ιχειρηµατικής δραστηριότητας του εργοδότη, β) η α οζηµίωση για έξοδα κίνησης ου καταβάλλονται α ό τον εργοδότη για υ ηρεσιακούς λόγους, εφόσον αφορούν έξοδα κίνησης ου ραγµατο οιήθηκαν α ό τον εργαζόµενο κατά την εκτέλεση της υ ηρεσίας του, 10

11 γ) η α οζηµίωση εξόδων διαµονής και σίτισης µε τη µορφή του ε ιδόµατος αλλοδα ής ου χορηγείται σε υ αλλήλους του Υ ουργείου Εξωτερικών και των λοι ών δηµόσιων ολιτικών υ ηρεσιών, δ) οι κρατήσεις υ έρ των ασφαλιστικών ταµείων, οι ο οίες ε ιβάλλονται µε νόµο, ε) οι ασφαλιστικές εισφορές ου καταβάλλει ο εργαζόµενος, στ) η εφά αξ καταβαλλόµενη αροχή α ό ταµεία ρόνοιας και ασφαλιστικούς οργανισµούς του ηµοσίου, καθώς και ε αγγελµατικά ταµεία ου έχουν συσταθεί µε νόµο στους ασφαλισµένους και τα εξαρτώµενα µέλη του ασφαλισµένου, ζ) η αξία των διατακτικών σίτισης αξίαςέως 6 ευρώ ανά εργάσιµη ηµέρα, και η) οι αροχές ασήµαντης αξίας µέχρι του οσού των είκοσι ε τά (27) ευρώ ετησίως, ι) τα ασφάλιστρα ου καταβάλλονται α ό τον εργαζόµενο ή τον εργοδότη για λογαριασµό του εργαζοµένου στο λαίσιο οµαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συµβολαίων. 2. Οι ακόλουθες κατηγορίες εισοδήµατος α ό µισθωτή εργασία και συντάξεις α αλλάσσονται α ό το φόρο: α) το εισόδηµα ου α οκτάται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους α ό αλλοδα ό δι λωµατικό ή ροξενικό εκ ρόσω ο, κάθε φυσικό ρόσω ο ου εργάζεται σε ρεσβεία, δι λωµατική α οστολή, ροξενείο ή α οστολή αλλοδα ού κράτους για την διεκ εραίωση κρατικών υ οθέσεων ου είναι ολίτης του εν λόγω κράτους και κάτοχος δι λωµατικού διαβατηρίου, καθώς και α ό κάθε φυσικό ρόσω ο ου εργάζεται σε θεσµικό όργανο της Ευρω αϊκής Ένωσης ή ιεθνούς Οργανισµού ου έχει εγκατασταθεί βάσει διεθνούς συνθήκης την ο οία εφαρµόζει η Ελλάδα. β) η διατροφή ου λαµβάνει ο/η δικαιούχος σύµφωνα µε δικαστική α όφαση ή συµβολαιογραφική ράξη. γ) η σύνταξη ου καταβάλλεται σε ανά ηρους ολέµου και σε θύµατα ή οικογένειες θυµάτων ολέµου καθώς και σε ανα ήρους ειρηνικής εριόδου, στρατιωτικούς γενικά, ου υ έστησαν βλάβη κατά την εκτέλεση της υ ηρεσίας τους. δ) το εξωϊδρυµατικό ε ίδοµα, και κάθε συναφές οσό ου καταβάλλεται σε ειδικές κατηγορίες ατόµων µε ανα ηρίες. ε) οι µισθοί, οι συντάξεις και η άγια αντιµισθία ου χορηγούνται σε ανα ήρους µε οσοστό ανα ηρίας άνω του ογδόντα τοις εκατό (80%). στ)το ε ίδοµα ανεργίας ου καταβάλλει ο Ο.Α.Ε.. στους δικαιούχους ανέργους, εφόσον το άθροισµα των λοι ών εισοδηµάτων του φορολογούµενου δεν υ ερβαίνει ετησίως τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. 11

12 ζ) το ε ίδοµα κοινωνικής αλληλεγγύης συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ) ου καταβάλλεται στους δικαιούχους. η) τα χρηµατικά οσά ου καταβάλλονται στους αναγνωρισµένους ολιτικούς ρόσφυγες, σε αυτούς ου διαµένουν ροσωρινά στην Ελλάδα για ανθρω ιστικούς λόγους και σε όσους έχουν υ οβάλει αίτηση για αναγνώριση ροσφυγικής ιδιότητας, η ο οία βρίσκεται στο στάδιο εξέτασης α ό το Υ ουργείο ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, α ό φορείς ου υλο οιούν ρογράµµατα αροχής οικονοµικής ενίσχυσης των ροσφύγων, τα ο οία χρηµατοδοτούνται α ό την Ύ ατη Αρµοστεία του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) και την Ευρω αϊκή Ε ιτρο ή. Άρθρο 15 Φορολογικός συντελεστής 1. Το φορολογητέο εισόδηµα α ό µισθωτή εργασία και συντάξεις υ οβάλλεται σε φόρο σύµφωνα µε την ακόλουθη κλίµακα: Φορολογητέο εισόδηµα (Ευρώ) Φορολογικός συντελεστής (%) 22% ,01 έως και 32% > % 2. Η αράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται για το εισόδηµα α ό µισθωτή εργασία ου α οκτούν : α) οι αξιωµατικοί ου υ ηρετούν σε λοία του εµ ορικού ναυτικού και το ο οίο φορολογείται µε φορολογικό συντελεστή 15%, και β) το κατώτερο λήρωµα ου υ ηρετεί σε λοία του εµ ορικού ναυτικού και το ο οίο φορολογείται µε φορολογικό συντελεστή 10%. 3. Με την ε ιφύλαξη της ερί τωσης στ της αραγράφου 1 του άρθρου 14, φορολογείται αυτοτελώς µε εξάντληση της φορολογικής υ οχρέωσης, κάθε εφά αξ α οζηµίωση ου αρέχεται α ό ο οιονδή οτε φορέα και για ο οιονδή οτε λόγο διακο ής της σχέσεως εργασίας ή άλλης σύµβασης, η ο οία συνδέει το φορέα µε το δικαιούχο της α οζηµίωσης. Ο φόρος υ ολογίζεται σύµφωνα µε την ακόλουθη κλίµακα: Κλιµάκιο α οζηµίωσης Φορολογικός 12

13 (ευρώ) Συντελεστής 0% ,01-10% ,01-20% > % 4. Το ασφάλισµα ου καταβάλλεται στο λαίσιο οµαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συµβολαίων φορολογείται αυτοτελώς: α) µε συντελεστή δεκα έντε τοις εκατό (15%)για κάθε εριοδικά καταβαλλόµενη αροχή. β) µε συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) για εφά αξ καταβαλλόµενη αροχή µέχρι σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ και µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) για εφά αξ καταβαλλόµενη αροχή ου υ ερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ. Οι συντελεστές των ανωτέρω ερι τώσεων αυξάνονται κατά ενήντα τοις εκατό (50%) σε ερί τωση είσ ραξης α ό το δικαιούχο οσού ρόωρης εξαγοράς. εν θεωρείται ρόωρη εξαγορά κάθε καταβολή ου ραγµατο οιείται σε εργαζόµενο ο ο οίος έχει θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα ή έχει υ ερβεί το 60 ο έτος της ηλικίας του, καθώς και κάθε καταβολή ου γίνεται χωρίς τη βούληση του εργαζοµένου, ό ως σε ερί τωση α όλυσης του εργαζοµένου ή τώχευσης του εργοδότη. Άρθρο 16 Αφορολόγητο όριο εισοδήµατος ή φορολογική έκ τωση 1. Ο φόρος ου ροκύ τει κατά την εφαρµογή του άρθρου 15 µειώνεται κατά το οσό των δύο χιλιάδων εκατό (2.100) ευρώ, όταν το φορολογητέο εισόδηµα δεν υ ερβαίνει το οσό των είκοσι ενός χιλιάδων (21.000) ευρώ. Εάν το οσό του φόρου είναι µικρότερο των δύο χιλιάδων εκατό (2.100) ευρώ, το οσό της µείωσης εριορίζεται στο οσό του αναλογούντος φόρου. 2. Για φορολογητέο εισόδηµα το ο οίο υ ερβαίνει το οσό των είκοσι ενός χιλιάδων (21.000) ευρώ, το οσό της µείωσης µειώνεται κατά εκατό (100) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ του φορολογητέου εισοδήµατος. 3. Όταν το φορολογητέο εισόδηµα υ ερβαίνει το οσό των σαράντα δύο χιλιάδων (42.000) ευρώ, δεν χορηγείται µείωση φόρου. Άρθρο 17 Πρόσθετες µειώσεις φόρου για εξαρτώµενα µέλη Πρόσθετη µείωση φόρου οσού διακοσίων (200) ευρώ ροβλέ εται για τα ακόλουθα εξαρτώµενα µέλη του φορολογούµενου: 13

14 α) ρόσω α µε τουλάχιστον εξήντα ε τά τοις εκατό (67%) ανα ηρία βάσει γνωµάτευσης του Κέντρου Πιστο οίησης Ανα ηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή της Ανώτατης του Στρατού Υγειονοµικής Υ ηρεσίας (Α.Σ.Υ.Ε.) για την ιστο οίηση ανα ηρίας. εν λαµβάνεται υ όψηε αγγελµατική ή ασφαλιστική ανα ηρία, β) ανά ηροι αξιωµατικοί και ο λίτες, οι ο οίοι έχουν α οστρατευτεί ή/και αξιωµατικοί, οι ο οίοι υ έστησαν τραύµα ή νόσηµα ου ε ήλθε λόγω κακουχιών σε ολεµική ερίοδο, γ) θύµατα ολέµου ή τροµοκρατικών ενεργειών ου δικαιούνται να λαµβάνουν σύνταξη α ό ολεµική αιτία, συµ εριλαµβανοµένων µελών των οικογενειών αξιωµατικών και ο λιτών ου α εβίωσαν κατά την εκτέλεση διατεταγµένης υ ηρεσίας, τα ο οία δικαιούνται να λαµβάνουν σύνταξη α ό τον κρατικό ροϋ ολογισµό. δ) ρόσω α ου δικαιούνται σύνταξη α ό το δηµόσιο ταµείο ως ανά ηροι ή θύµατα εθνικής αντίστασης ή εµφυλίου ολέµου. Άρθρο 18 Μειώσεις φόρου για ιατρικές δα άνες 1. Το οσό του φόρου µειώνεται σε οσοστό δέκα τοις εκατό (10%) για τα έξοδα ιατρικής και νοσοκοµειακής ερίθαλψης, εφόσον αυτά υ ερβαίνουν το έντε τοις εκατό (5%) του φορολογητέου εισοδήµατος του φορολογούµενου. Το οσό της µείωσης ανεξαρτήτως του οσού των εξόδων, δεν µ ορεί να υ ερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ. 2. Ως έξοδα ιατρικής και νοσοκοµειακής ερίθαλψης θεωρούνται οι αρακάτω δα άνες, κατά το µέρος ου δεν καλύ τονται α ό ασφαλιστικά ταµεία ή/και ασφαλιστικές εταιρείες: α) οι αµοιβές ου καταβάλλονται σε ιατρούς και ιατρικά κέντρα, όλων των ειδικοτήτων για ιατρικές ε ισκέψεις, εξετάσεις και θερα είες, β) τα έξοδα νοσηλείας ου καταβάλλονται σε νοσηλευτικά ιδρύµατα ή ιδιωτικές κλινικές, καθώς και οι δα άνες ου καταβάλλονται για διαρκή κάλυψη ιατρικών αναγκών, γ) τα έξοδα για ιατρική και φαρµακευτική ερίθαλψη γενικά, δ) οι αµοιβές ου καταβάλλονται σε νοσηλευτές για την αροχή υ ηρεσιών σε ασθενή κατά τη νοσηλεία του σε νοσοκοµείο ή κλινική ή κατ οίκον, ε) η δα άνη για την αντικατάσταση µελών του σώµατος µε τεχνητά µέλη, καθώς και η δα άνη για την αγορά ή το οθέτηση στο σώµα του ασθενούς οργάνων, τα ο οία είναι αναγκαία για τη φυσιολογική λειτουργία του ανθρώ ινου οργανισµού, στ) τα έξοδα νοσοκοµειακής ερίθαλψης των τέκνων µε οσοστό ανα ηρίας τουλάχιστον σαράντα τοις εκατό (40%) βάσει γνωµάτευσης του ΚΕ.Π.Α. ή της Α.Σ.Υ.Ε., εφόσον το ετήσιο φορολογούµενο και α αλλασσόµενο εισόδηµα των τέκνων δεν υ ερβαίνει το οσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, και ζ) η δα άνη για δίδακτρα ή τροφεία σε ειδικές για την άθησή τους σχολές ή σε ειδικά ιδρύµατα ή οργανισµούς ου καταβάλλονται για τέκνα µε οσοστό ανα ηρίας τουλάχιστον σαράντα τοις εκατό (40%) βάσει γνωµάτευσης του ΚΕ.Π.Α. ή της 14

15 Α.Σ.Υ.Ε., εφόσον το ετήσιο φορολογούµενο και α αλλασσόµενο εισόδηµα των τέκνων δεν υ ερβαίνει το οσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ. η) οσό ίσο µε το ενήντα τοις εκατό (50%) της δα άνης ου καταβάλλεται σε ε ιχειρήσεις ερίθαλψης ηλικιωµένων. 3. Οι ιατρικές δα άνες ου ραγµατο οιούνται για τα εξαρτώµενα µέλη του φορολογούµενου συνυ ολογίζονται για τον ροσδιορισµό του οσού της µείωσης φόρου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αράγραφο 1. Άρθρο 19 Μειώσεις φόρου για δωρεές 1. Το οσό του φόρου µειώνεται κατά δέκα τοις εκατό (10%) ε ί των οσών δωρεών ρος τoυς φορείς ου ορίζονται στην α όφαση της ε όµενης αραγράφου,, εφόσον οι δωρεές υ ερβαίνουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους το οσό των εκατό (100) ευρώ. Το συνολικό οσό των δωρεών δεν µ ορεί να υ ερβαίνει το έντε τοις εκατό (5%) του φορολογητέου εισοδήµατος. 2. Με α όφαση του Υ ουργού Οικονοµικών ορίζονται οι φορείς µε έδρα την ηµεδα ή ή άλλα κράτη µέλη της Ε.Ε ή του ΕΟΧ ου αναγνωρίζονται για τον σκο ό του ροσδιορισµού της µείωσης φόρου ε ί του οσού των χορηγούµενων σε αυτούς δωρεών σύµφωνα µε την ροηγούµενη αράγραφο, εφόσον τα οσά των δωρεών κατατίθενται σε ειδικούς για τον σκο ό αυτό λογαριασµούς τρα εζών ου λειτουργούν νόµιµα σε κράτος µέλος της Ε.Ε ή του Ε.Ο.Χ. Άρθρο 20 Πίστωση φόρου και ρυθµίσεις για τους φορολογούµενους ου δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα Οι φορολογούµενοι ου δεν έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα δεν δικαιούνται τις µειώσεις φόρου σύµφωνα µε τα ροηγούµενα άρθρα του αρόντος Κεφαλαίου, εκτός εάν: α) διατηρούν τη φορολογική κατοικία τους σε άλλο κράτος µέλος της Ε.Ε. και τουλάχιστον το ενενήντα τοις εκατό (90%) του αγκόσµιου εισοδήµατός τους α οκτάται στην Ελλάδα, ή β) α οδεικνύουν ότι το φορολογητέο εισόδηµά τους είναι τόσο χαµηλό ώστε θα δικαιούνταν της α αλλαγής του φόρου δυνάµει της φορολογικής νοµοθεσίας του κράτους της κατοικίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Κέρδη α ό ε ιχειρηµατική δραστηριότητα Άρθρο 21 Κέρδη α ό ε ιχειρηµατική δραστηριότητα 15

16 1. Ως κέρδος α ό ε ιχειρηµατική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων α ό τις ε ιχειρηµατικές συναλλαγές µετά την αφαίρεση των ε ιχειρηµατικών δα ανών, των α οσβέσεων και των ροβλέψεων για ε ισφαλείς α αιτήσεις. Στα έσοδα α ό τις ε ιχειρηµατικές συναλλαγές εριλαµβάνονται και τα έσοδα α ό την ώληση των στοιχείων του ενεργητικού της ε ιχείρησης, καθώς και το ροϊόν της εκκαθάρισής της, ό ως αυτά ροκύ τουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους. Ειδικά για τον ροσδιορισµό του εισοδήµατος α ό αγροτική ε ιχειρηµατική δραστηριότητα στα έσοδα α ό ε ιχειρηµατικές συναλλαγές εριλαµβάνονται τα έσοδα α ό την αραγωγή γεωργικών, κτηνοτροφικών, δασοκοµικών, υλοτοµικών και αλιευτικών ροϊόντων. 2. Το κέρδος α ό ε ιχειρηµατική δραστηριότητα ροσδιορίζεται για κάθε φορολογικό έτος µε βάση το λογαριασµό α οτελεσµάτων χρήσης, ο ο οίος συντάσσεται σύµφωνα µε το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο και τον Κώδικα Φορολογικής Α εικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ), ό ως ισχύει. Σε ερί τωση ου η ε ιχείρηση εφαρµόζει ιεθνή Λογιστικά Πρότυ α, το κέρδος ροσδιορίζεται α οκλειστικά σύµφωνα µε τον ίνακα φορολογικών α οτελεσµάτων χρήσης. 3. Για τους σκο ούς του αρόντος άρθρου, ως «ε ιχειρηµατική συναλλαγή» θεωρείται κάθε µεµονωµένη ή συµ τωµατική ράξη µε την ο οία ραγµατο οιείται συναλλαγή ή και η συστηµατική διενέργεια ράξεων στην οικονοµική αγορά µε σκο ό την ε ίτευξη κέρδους. Κάθε τρεις οµοειδείς συναλλαγές ου λαµβάνουν χώρα εντός ενός εξαµήνου θεωρούνται συστηµατική διενέργεια ράξεων. Σε ερί τωση συναλλαγών ου αφορούν ακίνητα, η ερίοδος του ροηγούµενου εδαφίου είναι δύο (2) έτη. 4. Kάθε ροσαύξηση εριουσίας ου ροέρχεται α ό άγνωστη ή µη διαρκή ή µη σταθερή ηγή ή αιτία θεωρείται κέρδος α ό ε ιχειρηµατική δραστηριότητα υ ό τις ροϋ οθέσεις ου ροβλέ ονται στον Κώδικα Φορολογικής ιαδικασίας. Άρθρο 22 Εκ ι τόµενες ε ιχειρηµατικές δα άνες Κατά τον ροσδιορισµό του κέρδους α ό ε ιχειρηµατική δραστηριότητα, ε ιτρέ εται η έκ τωση όλων των δα ανών, µε την ε ιφύλαξη των διατάξεων του ε όµενου άρθρου του Κ.Φ.Ε, οι ο οίες: α) ραγµατο οιούνται ρος το συµφέρον της ε ιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εµ ορικές συναλλαγές της, β) αντιστοιχούν σε ραγµατική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της ραγµατικής, στη βάση έµµεσων µεθόδων ελέγχου, γ) εγγράφονται στα τηρούµενα βιβλία α εικόνισης των συναλλαγών της εριόδου κατά την ο οία ραγµατο οιούνται και α οδεικνύονται µε κατάλληλα δικαιολογητικά. 16

17 Άρθρο 23 Μη εκ ι τόµενες ε ιχειρηµατικές δα άνες Οι ακόλουθες δα άνες δεν εκ ί τουν: α) τόκοι α ό δάνεια ου λαµβάνει η ε ιχείρηση α ό τρίτους, εκτός α ό τα τρα εζικά δάνεια, κατά το µέτρο ου υ ερβαίνουν τους τόκους ου θα ροέκυ ταν εάν το ε ιτόκιο ήταν ίσο µε το ε ιτόκιο των δανείων αλληλόχρεων λογαριασµών ρος µη χρηµατο ιστωτικές ε ιχειρήσεις, ό ως αυτό αναφέρεται στο στατιστικό δελτίο οικονοµικής συγκυρίας της Τρά εζας της Ελλάδας για την λησιέστερη χρονική ερίοδο ρν την ηµεροµηνία δανεισµού, β) κάθε είδους δα άνη ου αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υ ηρεσιών αξίας άνω των εντακοσίων (500) ευρώ, εφόσον η τµηµατική ή ολική εξόφληση δεν έγινε µε τη χρήση τρα εζικού µέσου ληρωµής, γ) οι µη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές, δ) ροβλέψεις για διαγραφή ε ισφαλών α αιτήσεων εκτός αν ορίζεται διαφορετικά α ό τον Κ.Φ.Ε, ε) ρόστιµα και οινές, εριλαµβανοµένων των ροσαυξήσεων, στ) η αροχή ή λήψη αµοιβών σε χρήµα ή είδος ου συνιστούν οινικό αδίκηµα, ζ) ο φόρος εισοδήµατος, συµ εριλαµβανοµένων του τέλους ε ιτηδεύµατος και των έκτακτων εισφορών, ου ε ιβάλλεται για τα κέρδη α ό ε ιχειρηµατική δραστηριότητα σύµφωνα µε τον Κ.Φ.Ε, καθώς και ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) ου αναλογεί σε µη εκ ι τόµενες δα άνες, εφόσον δεν είναι εκ εστέος ως Φ.Π.Α εισροών, η) το τεκµαρτό µίσθωµα της αραγράφου 2 του άρθρου 39 σε ερί τωση ιδιόχρησης κατά το µέτρο ου υ ερβαίνει το τρία τοις εκατό (3%) ε ί της αντικειµενικής αξίας του ακινήτου, θ) οι δα άνες για την οργάνωση και διεξαγωγή ενηµερωτικών ηµερίδων και συναντήσεων ου αφορούν στη σίτιση και διαµονή ελατών ή εργαζοµένων της κατά το µέτρο ου υ ερβαίνουν το οσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά συµµετέχοντα και κατά το µέτρο ου η συνολική ετήσια δα άνη υ ερβαίνει το µισό τοις εκατό (0,5%) ε ί του ετήσιου ακαθαρίστου εισοδήµατος της ε ιχείρησης, ι) οι δα άνες για τη διεξαγωγή εορταστικών εκδηλώσεων, σίτισης και διαµονής φιλοξενούµενων ροσώ ων κατά το µέτρο ου υ ερβαίνουν το οσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά συµµετέχοντα και κατά το µέτρο ου η συνολική ετήσια δα άνη υ ερβαίνει το µισό τοις εκατό (0,5%) ε ί του ετήσιου ακαθαρίστου εισοδήµατος της ε ιχείρησης, ια) οι δα άνες ψυχαγωγίας. Η διάταξη του ροηγούµενου εδαφίου δεν εφαρµόζεται στην ερί τωση ου η ε ιχειρηµατική δραστηριότητα του φορολογούµενου έχει ως κύριο αντικείµενο την αροχή υ ηρεσιών ψυχαγωγίας και οι δα άνες αυτές ραγµατο οιούνται στο λαίσιο της δραστηριότητας αυτής, ιβ) ροσω ικές καταναλωτικές δα άνες, και ιγ) το σύνολο των δα ανών ου καταβάλλονται ρος φυσικό ή νοµικό ρόσω ο ή νοµική οντότητα ου είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος µη συνεργάσιµο ή ου 17

18 υ όκειται σε ρονοµιακό φορολογικό καθεστώς, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 65 του Κ.Φ.Ε, εκτός εάν ο φορολογούµενος α οδείξει ότι οι δα άνες αυτές αφορούν ραγµατικές και συνήθεις συναλλαγές και δεν έχουν ως α οτέλεσµα τη µεταφορά κερδών ή εισοδηµάτων ή κεφαλαίων µε σκο ό τη φοροα οφυγή ή τη φοροδιαφυγή. Η διάταξη του ροηγούµενου εδαφίου δεν εφαρµόζεται για φυσικό ή νοµικό ρόσω ο ή νοµική οντότητα ου είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος µέλος της Ε.Ε ή του Ε.Ο.Χ. στο βαθµό ου υ άρχει η νοµική βάση για την ανταλλαγή ληροφοριών µεταξύ της Ελλάδας και αυτού του κράτους µέλους. Άρθρο 24 Α οσβέσεις 1. Κατά τον ροσδιορισµό των κερδών α ό ε ιχειρηµατική δραστηριότητα, οι α οσβέσεις των στοιχείων του ενεργητικού εκ ί τουν α ό: α) τον κύριο των αγίων στοιχείων του ενεργητικού της ε ιχείρησης σε όλες τις ερι τώσεις εκτός της ερί τωσης β, β) το µισθωτή, σε ερί τωση χρηµατοοικονοµικής µίσθωσης. 2. Για τους σκο ούς της αρούσας διάταξης, ο όρος «χρηµατοοικονοµική µίσθωση» σηµαίνει ο οιαδή οτε ροφορική ή έγγραφη σύµβαση µε την ο οία ο εκµισθωτής (κύριος) υ οχρεούται έναντι µισθώµατος να αραχωρεί στο µισθωτή (χρήστη) τη χρήση ενός εριουσιακού στοιχείου, εφόσον ληρούνται ένα ή ερισσότερα α ό τα ακόλουθα κριτήρια: α) η κυριότητα του εριουσιακού στοιχείου εριέρχεται στον µισθωτή µε την λήξη του χρόνου της µίσθωσης, β) η σύµβαση της µίσθωσης εριλαµβάνει όρο συµφέρουσας ροσφοράς για την εξαγορά του εξο λισµού σε τιµή κατώτερη της αγοραίας αξίας, γ) η ερίοδος της µίσθωσης καλύ τει τουλάχιστον το ενενήντα τοις εκατό (90%) της οικονοµικής διάρκειας ζωής του εριουσιακού στοιχείου ακόµη και στην ερί τωση ου ο τίτλος δεν µεταβιβάζεται κατά τη λήξη της µίσθωσης, δ) κατά τη σύναψη της σύµβασης της µίσθωσης, η αρούσα αξία των µισθωµάτων ανέρχεται στο ενενήντα τοις εκατό (90%) της αγοραίας αξίας του εριουσιακού στοιχείου ου εκµισθώνεται, ε) τα εριουσιακά στοιχεία ου εκµισθώνονται είναι τέτοιας ειδικής φύσης ου µόνον ο µισθωτής δύναται να τα µεταχειριστεί δίχως να ροβεί σε σηµαντικές αλλοιώσεις. 3. Εδαφικές εκτάσεις, έργα τέχνης, αντίκες, κοσµήµατα και άλλα άγια στοιχεία ενεργητικού ε ιχειρήσεων ου δεν υ όκεινται σε φθορά και αχρήστευση λόγω αλαιότητας, δεν υ όκεινται σε α όσβεση. 4. Κόστος κτήσης ή κατασκευής, εριλαµβανοµένου και του κόστους βελτίωσης, ανανέωσης και ανακατασκευής α οσβένονται σύµφωνα µε τον αρακάτω ίνακα: 18

19 Συντελεστής Κατηγορία ενεργητικού ε ιχείρησης α όσβεσης (% ανά φορολογικό έτος) Κτίρια, κατασκευές, εγκαταστάσεις, βιοµηχανικές και 4 ειδικές εγκαταστάσεις, µη κτιριακές εγκαταστάσεις, α οθήκες και σταθµοί, εριλαµβανοµένων των αραρτηµάτων τους (και ειδικών οχηµάτων φορτοεκφόρτωσης) Εδαφικές εκτάσεις ου χρησιµο οιούνται σε εξόρυξη και 5 λατοµεία, εκτός αν χρησιµο οιούνται για τις υ οστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης Μέσα µαζικής µεταφοράς, εριλαµβανόµενων 5 αεροσκαφών, σιδηροδροµικών συρµών, λοίων και σκαφών Μηχανήµατα, εξο λισµός εκτός η/υ και λογισµικού, 10 Μέσα µεταφοράς ατόµων 16 Μέσα µεταφοράς εµ ορευµάτων («εσωτερικές 12 εµ ορευµατικές µεταφορές» ) Άυλα στοιχεία και δικαιώµατα και έξοδα ολυετούς 10 α όσβεσης Εξο λισµός η/υ, κύριος και εριφερειακός και λογισµικό 20 Λοι ά άγια στοιχεία της ε ιχείρησης 10 Ο συντελεστής α όσβεσης του ροηγούµενου ίνακα για τα άυλα στοιχεία και δικαιώµατα ισχύει, εφόσον δεν ροκύ τει συµβατικά α ό την αρχική συµφωνία διαφορετική των δέκα (10) ετών οικονοµική διάρκεια ζωής, ο ότε και ο συντελεστής διαµορφώνεται ως το ηλίκο «1 διά έτη διάρκειας ζωής δικαιώµατος». Σε ερί τωση δικαιωµάτων ου θεµελιώθηκαν ριν α ό την έναρξη ισχύος της αρούσας διάταξης, για την ανα όσβεστη αξία (ενα οµείνασα αξία) ως διάρκεια δικαιώµατος λαµβάνεται η υ ολει όµενη διάρκεια του δικαιώµατος. 5. Ο υ ολογισµός των α οσβέσεων είναι υ οχρεωτικός, γίνεται σε ετήσια βάση και δεν ε ιτρέ εται η µεταφορά α οσβενόµενων οσών µεταξύ οικονοµικών χρήσεων. 6. Η α όσβεση ενός άγιου εριουσιακού στοιχείου αρχίζει α ό τον ε όµενο µήνα εντός του ο οίου χρησιµο οιείται ή τίθεται σε υ ηρεσία α ό το φορολογούµενο κατ αναλογία µε τους συντελεστές της αραγράφου Το οσό της α όσβεσης δεν δύναται να υ ερβεί το κόστος κτήσης ή κατασκευής, εριλαµβανοµένου του κόστους βελτίωσης, ανανέωσης και ανακατασκευής, καθώς και α οκατάστασης του εριβάλλοντος. Εάν η α οσβέσιµη αξία ενός εριουσιακού στοιχείου της ε ιχείρησης είναι µικρότερη α ό χίλια εντακόσια (1.500) ευρώ, το εν λόγω στοιχείο µ ορεί να α οσβεστεί εξ ολοκλήρου µέσα στο φορολογικό έτος ου α οκτήθηκε το 19

20 εριουσιακό στοιχείο. Με α όφαση του Υ ουργού Οικονοµικών µ ορεί να ανα ροσαρµόζεται το οσό ου ορίζεται στο ροηγούµενο εδάφιο µια φορά ανά έντε έτη, µε βάση τα κατάλληλα στοιχεία ου δηµοσιεύονται α ό την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). 8. Οι νέες ε ιχειρήσεις δύνανται να αναβάλουν την α όσβεση των εριουσιακών στοιχείων της ε ιχείρησης κατά τα ρώτα τρία (3) φορολογικά έτη. Άρθρο 25 Α οτίµηση α οθεµάτων και ηµικατεργασµένων ροϊόντων Τα α οθέµατα και τα ηµικατεργασµένα ροϊόντα α οτιµώνται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανόνες λογιστικής. Ωστόσο, ο φορολογούµενος δεν ε ιτρέ εται να χρησιµο οιήσει διαφορετική µέθοδο α οτίµησης κατά τα τέσσερα (4) έτη µετά το φορολογικό έτος κατά το ο οίο χρησιµο οιήθηκε για ρώτη φορά η µέθοδος α οτίµησης ου εφάρµοσε η ε ιχείρηση. Άρθρο 26 Ε ισφαλείς α αιτήσεις 1. Τα οσά των ροβλέψεων για α όσβεση ε ισφαλών α αιτήσεων και οι διαγραφές αυτών, µε την ε ιφύλαξη των οριζοµένων στις αραγράφους 5 έως 7 του αρόντος άρθρου, εκ ί τουν για φορολογικούς σκο ούς, ως εξής: α) για ληξι ρόθεσµες α αιτήσεις µέχρι το οσό των χιλίων ευρώ ( 1.000) ου δεν έχουν εισ ραχθεί για διάστηµα άνω των δώδεκα (12) µηνών, ο φορολογούµενος δύναται να σχηµατίσει ρόβλεψη ε ισφαλών α αιτήσεων σε οσοστό εκατό τοις εκατό (100%) της εν λόγω α αίτησης, εφόσον έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώµατος είσ ραξης της εν λόγω α αίτησης, β) για ληξι ρόθεσµες α αιτήσεις άνω του οσού των χιλίων ευρώ ( 1.000) ου δεν έχουν εισ ραχθεί για διάστηµα άνω των δώδεκα (12) µηνών, ο φορολογούµενος δύναται να σχηµατίσει ρόβλεψη ε ισφαλών α αιτήσεων, εφόσον έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώµατος είσ ραξης της εν λόγω α αίτησης, σύµφωνα µε τον ακόλουθο ίνακα: Χρόνος υ ερηµερίας Προβλέψεις (σε οσοστό %) (σε µήνες) >12 50 >18 75 > Ανεξάρτητα α ό την αράγραφο 1, ο σχηµατισµός ροβλέψεων ε ισφαλών α αιτήσεων δεν ε ιτρέ εται στις ερι τώσεις ε ισφαλών α αιτήσεων των µετόχων ή εταίρων της ε ιχείρησης µε ελάχιστο οσοστό συµµετοχής δέκα τοις εκατό (10%) και των θυγατρικών εταιρειών της ε ιχείρησης µε ελάχιστο οσοστό συµµετοχής δέκα τοις εκατό (10%), εκτός αν 20

21 για την αξίωση ου αφορά αυτές τις οφειλές υ άρχει εκκρεµοδικία ενώ ιον δικαστηρίου ή διαιτητικού δικαστηρίου, ή εάν ο οφειλέτης έχει υ οβάλει αίτηµα κήρυξης σε τώχευση ή υ αγωγής σε διαδικασία εξυγίανσης ή σε βάρος του έχει εκκινήσει η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης. Ε ίσης, δεν ε ιτρέ εται ο σχηµατισµός ροβλέψεων για ε ισφαλείς α αιτήσεις ου καλύ τονται α ό ασφάλιση ή ο οιαδή οτε εγγυοδοσία ή άλλη ενοχική ή εµ ράγµατη ασφάλεια, ή για οφειλές του ηµοσίου ή των Ο.Τ.Α., ή για εκείνες ου έχουν δοθεί µε την εγγύηση αυτών των φορέων. 3. Η ρόβλεψη ε ισφαλών α αιτήσεων, σύµφωνα µε την αράγραφο 1, ανακτάται άµεσα µε τη µεταφορά αυτής της ρόβλεψης στα κέρδη της ε ιχείρησης, εφόσον η α αίτηση: α) καταστεί εισ ράξιµη, ή β) διαγραφεί. 4. Α αίτηση δύναται να διαγραφεί για φορολογικούς σκο ούς µόνον εφόσον ληρούνται σωρευτικά οι εξής ροϋ οθέσεις: α) έχει ροηγουµένως εγγραφεί οσό ου αντιστοιχεί στην οφειλή ως έσοδο, β) έχει ροηγουµένως διαγραφεί α ό τα βιβλία του φορολογούµενου, και γ) έχουν αναληφθεί όλες οι κατά νόµο ενέργειες για την είσ ραξη της α αίτησης. 5. Οι τρά εζες µ ορούν να εκ ί τουν ροβλέψεις ε ισφαλών α αιτήσεων σε οσοστό ένα τοις εκατό (1%) ε ί του οσού του ετήσιου µέσου όρου των ραγµατικών χορηγήσεων, ό ως αυτό ροκύ τει α ό τις µηνιαίες λογιστικές καταστάσεις τους. Τέτοιες χορηγήσεις συνιστούν οι α αιτήσεις κεφαλαίου και οι α αιτήσεις των εγγεγραµµένων τόκων, όχι όµως και ε ισφαλών ή µη εισ ράξιµων τόκων των ε ισφαλών α αιτήσεων ή α αιτήσεων µη αραγωγικών, τους ο οίους οι τρά εζες δικαιούνται να µην εµφανίζουν ή εγγράφουν στα βιβλία τους, υ οχρεούµενες να α οδεικνύουν ότι ρόκειται για τέτοιους τόκους, καθώς και η κάλυψη στο σύνολό του ή εν µέρει οµολογιακού δανείου ιδιωτικών ε ιχειρήσεων ή η α όκτηση µετοχών κατά τη σύσταση ανώνυµης εταιρείας ή αύξηση του κεφαλαίου της, για το χρονικό διάστηµα κατά το ο οίο οι τίτλοι των οµολογιών ή µετοχών αραµένουν στο χαρτοφυλάκιο της τρά εζας. Στις χορηγήσεις αυτές δεν εριλαµβάνονται τα δάνεια γενικά ρος το ηµόσιο και τα νοµικά ρόσω α δηµόσιου δικαίου, τα δάνεια γενικά για τα ο οία δόθηκε εγγύηση του ηµοσίου και οι καταθέσεις σε άλλες τρά εζες. Πέρα α ό το οσοστό έκ τωσης ου ροβλέ εται στο ροηγούµενο εδάφιο οι τρά εζες µ ορούν να εκ ί τουν α ό το εισόδηµά τους, για τον ροσδιορισµό των α οτελεσµάτων της χρήσης ρόσθετες ειδικές κατά ερί τωση ροβλέψεις για την α όσβεση α αιτήσεων κατά ελατών τους, για τις ο οίες έχει διακο εί ο λογισµός τόκων. 6. Οι εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης µ ορούν να εκ ί τουν ροβλέψεις ε ισφαλών α αιτήσεων σε οσοστό µέχρι δύο τοις εκατό (2%) ε ί του συνολικού ύψους µισθωµάτων, τα ο οία ροκύ τουν α ό τις συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης, ου έχουν συναφθεί µέσα στη διάρκεια του φορολογικού έτους. Το οσό αυτό της ρόβλεψης για κάθε φορολογικό έτος, συναθροιζόµενο µε το οσό της ρόβλεψης, η ο οία διενεργήθηκε σε ρογενέστερα 21

22 φορολογικά έτη και εµφανίζεται στα τηρούµενα βιβλία της ε ιχείρησης, δεν µ ορεί να υ ερβεί το είκοσι έντε τοις εκατό (25%) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. 7. Οι εταιρείες αρακτορείας ε ιχειρηµατικών α αιτήσεων (factoring) µ ορούν να εκ ί τουν µέχρι ενάµιση τοις εκατό ( 1,5%) ε ί του µέσου ετήσιου ύψους των οσών ου ο φορέας έχει ροεξοφλήσει έναντι α αιτήσεων ου έχει αναλάβει να εισ ράξει α ό εξαγωγική δραστηριότητα χωρίς δικαίωµα αναγωγής, καθώς και µέχρι ένα τοις εκατό (1%) ε ί του µέσου ετήσιου ύψους των οσών των ροεξοφλήσεων έναντι α αιτήσεων µε δικαίωµα αναγωγής. Άρθρο 27 Μεταφορά ζηµιών 1. Εάν µε τον ροσδιορισµό των ε ιχειρηµατικών κερδών το α οτέλεσµα είναι ζηµία εντός του φορολογικού έτους, η ζηµία αυτή µεταφέρεται για να συµψηφισθεί µε τα ε ιχειρηµατικά κέρδη διαδοχικά στα ε όµενα έντε (5) φορολογικά έτη. Η ζηµία του ρογενέστερου έτους συµψηφίζεται κατά ροτεραιότητα έναντι της ζηµίας µεταγενέστερου έτους. 2. Η χρεωστική διαφορά ου ροκύ τει σε βάρος των νοµικών ροσώ ων α ό την ανταλλαγή οµολόγων του Ελληνικού ηµοσίου ή εταιρικών οµολόγων µε εγγύηση του Ελληνικού ηµοσίου, κατ` εφαρµογή ρογράµµατος συµµετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, εκ ί τει α ό τα ακαθάριστα έσοδα σε τριάντα (30) ισό οσες ετήσιες δόσεις, αρχής γενόµενης α ό τη χρήση µέσα στην ο οία ραγµατο οιείται η ανταλλαγή των τίτλων και ανεξάρτητα α ό το χρόνο διακράτησης των οµολόγων. Για την εφαρµογή του ροηγούµενου εδαφίου, ως χρεωστική διαφορά λαµβάνεται η διαφορά µεταξύ της ονοµαστικής αξίας των τίτλων ου εκδόθηκαν σε ανταλλαγή και του κόστους α όκτησης των αρχικών τίτλων. Ειδικά, σε ερί τωση ου µετά την α όκτηση των αρχικών τίτλων ροέκυψε ζηµία α ό την α οτίµηση τους η ο οία δεν έχει συµψηφιστεί µε α οθεµατικό σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 2238/1994, ό ως ισχύει κατά τη δηµοσίευση του Κ.Φ.Ε λαµβάνεται το αρχικό κόστος α όκτησης. 3. Ζηµίες ου ροκύ τουν στην αλλοδα ή δεν δύνανται να χρησιµο οιηθούν για τον υ ολογισµό των κερδών του ίδιου φορολογικού έτους ούτε να συµψηφιστούν µε µελλοντικά κέρδη, µε εξαίρεση το εισόδηµα ου ροκύ τει α ό άλλα κράτη µέλη της Ε.Ε ή χώρες Ε.Ο.Χ. και δεν υ άρχει ρόβλεψη σε κά οια συνθήκη ερί δι λής φορολόγησης. 4. Εάν στη διάρκεια ενός φορολογικού έτους, η άµεση ή έµµεση ιδιοκτησία του µετοχικού κεφαλαίου ή τα δικαιώµατα ψήφου µιας ε ιχείρησης µεταβληθούν σε οσοστό ου υ ερβαίνει το τριάντα τρία τοις εκατό (33%) της αξίας ή του αριθµού τους, η µεταφορά σύµφωνα µε το αρόν άρθρο αύει να έχει εφαρµογή στις ζηµίες ου είχε η ε ιχείρηση αυτή κατά το εν λόγω φορολογικό έτος και τα ροηγούµενα έντε (5) έτη, εκτός αν ο 22

23 φορολογούµενος α οδείξει ότι η µεταβολή της ιδιοκτησίας έγινε α οκλειστικά για εµ ορικούς ή ε ιχειρηµατικούς λόγους και όχι µε σκο ό τη φοροα οφυγή ή φοροδιαφυγή. Άρθρο 28 Έµµεση µέθοδος ροσδιορισµού κερδών Το εισόδηµα των φυσικών και νοµικών ροσώ ων και νοµικών οντοτήτων ου ασκούν ή ροκύ τει ότι ασκούν ε ιχειρηµατική δραστηριότητα ροσδιορίζεται µε έµµεσες µεθόδους ελέγχου κατά τις ειδικότερες ροβλέψεις του Κώδικα Φορολογικής ιαδικασίας στις ακόλουθες ερι τώσεις: α) Όταν δεν τηρούνται τα ροβλε όµενα βιβλία ή τηρούνται βιβλία α λογραφικά αντί δι λογραφικά, δεν τηρούνται τα φορολογικά στοιχεία και τα λοι ά ροβλε όµενα δικαιολογητικά έγγραφα, καθώς και τα συνοδευτικά στοιχεία συναλλαγών και καθίστανται αδύνατες οι ελεγκτικές ε αληθεύσεις. β) Όταν δεν διαφυλάσσονται ή δεν ροσκοµίζονται µετά α ό δύο τουλάχιστον ροσκλήσεις τακτικού φορολογικού ελέγχου τα τηρούµενα βιβλία, τα φορολογικά στοιχεία και τα λοι ά ροβλε όµενα δικαιολογητικά έγγραφα, καθώς και τα συνοδευτικά στοιχεία συναλλαγών, εκτός εάν υ άρχει η δυνατότητα ανα αραγωγής αυτών µε αξιό ιστο τρό ο, α ό τον ίδιο τον υ όχρεο ή/και α ό τις διασταυρώσεις του ελέγχου. Άρθρο 29 Φορολογικός συντελεστής 1. Τα κέρδη α ό ε ιχειρηµατική δραστηριότητα φορολογούνται σύµφωνα µε την ακόλουθη κλίµακα: Φορολογητέο εισόδηµα (ευρώ) % > % Συντελεστής (%) 2. Για τα φυσικά ρόσω α µε ρώτη δήλωση έναρξης ε ιτηδεύµατος α ό 1 ης Ιανουαρίου 2013 και για τα τρία (3) ρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητας τους ο φορολογικός συντελεστής του ρώτου κλιµακίου της κλίµακας της αραγράφου 1 µειώνεται κατά ενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο εισόδηµα τους α ό ε ιχειρηµατική δραστηριότητα δεν υ ερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. 3. Τα κέρδη α ό ατοµική αγροτική ε ιχείρηση φορολογούνται µε συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%). 23

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής 1. Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) ρυθµίζει τη φορολογία του εισοδήµατος : α) των φυσικών ροσώ ων, β) των νοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Α. Γενικό Μέρος Το ροτεινόµενο σχέδιο νόµου εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: 748ΡΩΚΑ-Ζ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 «Ορισμοί» Άρθρο 4 «Φορολογική κατοικία»

Άρθρο 2 «Ορισμοί» Άρθρο 4 «Φορολογική κατοικία» Παρατηρήσεις στο σχέδιο νόμου «Φορολογία Εισοδήματος, Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Ιούλιος 2013) (Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν αναφέρονται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείµενο του φόρου 1. Α ό το έτος 2014 και για κάθε ε όµενο έτος ε ιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ (σε χιλ.ευρώ) Προσθήκες Κτιρίων 0 Αγορά & Βελτίωση Μηχ/των Τεχν. ΕΚΘΕΣΗ. Σ. ΧΡΗΣΗΣ 2007 & ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡ.11 Α Ν.

ΠΟΣΑ (σε χιλ.ευρώ) Προσθήκες Κτιρίων 0 Αγορά & Βελτίωση Μηχ/των Τεχν. ΕΚΘΕΣΗ. Σ. ΧΡΗΣΗΣ 2007 & ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡ.11 Α Ν. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E. EΠΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (1/1 31/12/2007) ΑΡ.Μ.Α.Ε.9615/06/Β/86/41 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 14/6/2012 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου 1Α - 546 40 Αρ. Πρωτ: 51987 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ. Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ. Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 1. Το ε άγγελµα του ρο ονητή ι ασίας στην Ελλάδα έχουν το δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012, ΤΟΥ Ν.4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012, ΤΟΥ Ν.4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012, ΤΟΥ Ν.4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 Περιεχόμενα Α. Οι σημαντικότερες αλλαγές με

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (Ν. 4172/2013)

Ο ΝΕΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (Ν. 4172/2013) Ο ΝΕΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (Ν. 4172/2013) Με το Νόµο (αριθ. 4172/2013) που δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 167/Α/2013), θεσπίζεται ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος, ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρόδος, 16/04/2015 Αριθµ. Πρωτοκ:2/33054 Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4172-13 Φορολογία εισοδήματος

Ν. 4172-13 Φορολογία εισοδήματος Ν. 4172-13 Φορολογία εισοδήματος Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013): Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αξιότιµε Κύριε Πρόεδρε, Με την ροτεινόµενη Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου αντιµετω ίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων Άρθρο 1 (Άρθρο 7, αρ. 1 Ν. 3852/2010) ιοίκηση ήµου Ο δήµος διοικείται α ό το δηµοτικό συµβούλιο, την οικονοµική ε ιτρο ή, την ε ιτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής 1. Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) ρυθμίζει τη φορολογία του εισοδήματος : α) των φυσικών προσώπων, β) των

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α : 7ΚΒΧΩΛΚ-6Ρ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό τη 3 η συνεδρίαση τη Οικονοµική Ε ιτρο ή. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 61 /1 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµό θέµατο, µη συµ εριλαµβανοµένου στην ηµερήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε αναλη τικός διαγωνισµός)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε αναλη τικός διαγωνισµός) Αριθ. Πρωτ.:25117 Ηµεροµηνία:22/12/2014 Πληροφορίες: Νικόλαος Σοφιανός Τηλέφωνο: 2144141197 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε

Διαβάστε περισσότερα

Παροχές σε είδος (Άρθρο 13 Ν.4172/2013) Α. Παροχές σε Είδος

Παροχές σε είδος (Άρθρο 13 Ν.4172/2013) Α. Παροχές σε Είδος Παροχές σε είδος (Άρθρο 13 Ν.4172/2013) Άρθρο: Γιώργος Σαρδέλης Θεσσαλονίκη 18-11-2014 Α. Παροχές σε Είδος Σημαντικές αλλαγές επέφερε από 1-1-2014 ο νέος ΚΦΕ, όπως είναι οι παροχές σε είδος( ν. 4172/2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Της εριόδου α ό 1 Ιανουαρίου µέχρι σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, ου έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Αποσβέσεις (Άρθρο 24 ν.4172/2013) Άρθρο : Γιώργος Σαρδέλης Θεσσαλονίκη 18-11-2014. Α. Φορολογικές αποσβέσεις Παγίων

Φορολογικές Αποσβέσεις (Άρθρο 24 ν.4172/2013) Άρθρο : Γιώργος Σαρδέλης Θεσσαλονίκη 18-11-2014. Α. Φορολογικές αποσβέσεις Παγίων Φορολογικές Αποσβέσεις (Άρθρο 24 ν.4172/2013) Άρθρο : Γιώργος Σαρδέλης Θεσσαλονίκη 18-11-2014 Α. Φορολογικές αποσβέσεις Παγίων Από 1-1-2014 και σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν,4172/2013 αλλάζει ο υπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03 21 ο χλµ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρµι. Σελίδα 1 α ό 37

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03 21 ο χλµ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρµι. Σελίδα 1 α ό 37 Ενδιάµεσες Εταιρικές & Ενο οιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») για την ερίοδο α ό 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 [«Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2007»] [Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) ρυθµίζει τη φορολογία του εισοδήµατος: α) των φυσικών προσώπων, β) των νοµικών προσώπων και των κάθε είδους νοµικών οντοτήτων. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) ρυθµίζει τη φορολογία του εισοδήµατος: α) των φυσικών προσώπων, β) των νοµικών προσώπων και των κάθε είδους νοµικών οντοτήτων. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 13-12-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) ρυθµίζει τη φορολογία του εισοδήµατος: α) των φυσικών προσώπων, β) των νοµικών προσώπων και των κάθε είδους νοµικών οντοτήτων. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΜΟΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΝΙΜΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΝΙΜΟΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΝΙΜΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΝΙΜΟΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΝΙΜΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Της χρήσης α ό 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2012 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ»

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» Οδηγίες καταχώρησης Υ οστήριξη: Σας γνωρίζουµε ότι: α) στο Πληροφοριακό Σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ-κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, ΤΚ 16610,

Διαβάστε περισσότερα

Οι παροχές σε είδος µέσα από χρηστικούς πίνακες

Οι παροχές σε είδος µέσα από χρηστικούς πίνακες Οι παροχές σε είδος µέσα από χρηστικούς πίνακες Μετά την κοινοποίηση της ερµηνευτικής εγκυκλίου ΠΟΛ. 1219/6.10.2014 που αφορούσε στη φορολογική µεταχείριση παροχών σε είδος του άρθρου 13 του ν.4172/2013,

Διαβάστε περισσότερα

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.)

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) Αθήνα, 30 Ιουνίου 2010. ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 3) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ -------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Αρ.πρωτ.:620/27/02-08-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης.

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΘΗΝΑ, 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1.Νοµοθετικό Πλαίσιο 3 2.Ορισµοί-Πεδίο Εφαρµογής της Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης 3 3.Συναίνεση Πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΟΣ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΣΕΛΙ Α 1

ΠΕΡΙΟ ΟΣ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΣΕΛΙ Α 1 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση ου έληξε την 31η εκεµβρίου 2007 ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε. : 9615/06/Β/86/41 Ε ΡΑ :56 ο χλµ. ΕΘΝ.Ο ΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :1719 Ηµεροµηνία :02/02/2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-414-1339

Αριθ. Πρωτ. :1719 Ηµεροµηνία :02/02/2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-414-1339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: 214-4141369 &214-4141138

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -149/14 για την αροχή υ ηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στους εργαζόµενους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ.

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -149/14 για την αροχή υ ηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στους εργαζόµενους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 5 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141211 FAX: 2-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Των Νίκου Παπαγιάννη, οικονομολόγου, φοροτεχνικού και Μαρίας Καλουμένου, λογίστριας Είναι εντυπωσιακό πως για το 2014 δεν έχει ακόμη εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ Ν.4172/2013

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ Ν.4172/2013 2013 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΚΑΙ Ο ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα

1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα Ως κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηµατικές

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2071/07-03-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2071/07-03-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: ΒΙΚ3ΩΚΑ-Α25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494 Κύπρος Φορολογικές και Νοµικές Υπηρεσίες 22 Ιουλίου 2015 Φορολογικά Νέα Τροποποιήσεις στη Φορολογική Νοµοθεσία Στις 9 Ιουλίου 2015 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε σηµαντικές τροποποιήσεις στην φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων ου υ οβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µ ορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2015

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2015 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 10 /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 56010 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :312 Ηµεροµηνία :08/01/2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214 414 1339

Αριθ. Πρωτ. :312 Ηµεροµηνία :08/01/2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214 414 1339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΠΛΟΙΩΝ/ΠΛΩΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΜΑΤΩΝ, ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΑΥΛΟΥ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια Λαµ τήρων

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια Λαµ τήρων ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.: Ηµεροµηνία: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: E-mail: 7140 15/05/2013 Γ. Νικολακάκης 210 5194605 gnikolakakis@ametro.gr ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤΙΚΑ: MR-267032 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Λ4691Ω2-91Α. Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, Τ.Κ. 17456 ΑΛΙΜΟΣ

ΑΔΑ: ΒΛ1Λ4691Ω2-91Α. Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, Τ.Κ. 17456 ΑΛΙΜΟΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 12/11/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 95037 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013 προστέθηκε υποπερίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/13/16-04-20132013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΣΤΑ ΙΟΥ ΓΙΑΤΟ ΕΡΓΟ " ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ"».

Θ Ε Μ Α : «ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΣΤΑ ΙΟΥ ΓΙΑΤΟ ΕΡΓΟ  ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 25 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 419 /2014 Θ Ε Μ Α : «ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΣΤΑ ΙΟΥ ΓΙΑΤΟ ΕΡΓΟ " ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.:620/33/06-09-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α.Μ.ΟΕΕ.366 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Ο.Ε. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.6413 Φοροτεχνικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα 8/8/2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: ΕΝ ΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ A.Ε. Μαιάνδρου 15, 115 28 Αθήνα, Τηλ.: 210 7292365-6 Fax: 210 7290942 e-mail: thesis@thesissa.com http: www.thesissa.com ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003021130 2015-09-07

15PROC003021130 2015-09-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο: 2821341760 Fax: 28210 93300 e-mail: g-promitheies@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι. Αριθμό 4291 Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2011 1135

Χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι. Αριθμό 4291 Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2011 1135 Ν. 112(1)72011 Χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμό 4291 Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2011 1135 0 περί Έκτακτη Εισφορά Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ /ΝΣΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 13.175,00 Φ.Π.Α. 13%: 1.712,75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.

ΜΕΛΕΤΗ /ΝΣΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 13.175,00 Φ.Π.Α. 13%: 1.712,75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η) Αρµόδιος : Γκαµούλου Αµαλία Ταχ. /νση : Καραολή ηµητρίου 2 Ταχ. Κώδικας:152-32 Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου Ο ιευθύνων Σύµβουλος Ο Υ εύθυνος του Λογιστηρίου. Αθανάσιος Σαρίδης Α Τ Λ 871937

Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου Ο ιευθύνων Σύµβουλος Ο Υ εύθυνος του Λογιστηρίου. Αθανάσιος Σαρίδης Α Τ Λ 871937 Οικονοµικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Α.Π.: 817 Χίος, 22.04.2015 Το Τµήµα ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 4&7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κατερίνα Πέρρου Δικηγόρος - Φορολογικός Σύµβουλος ΘΕΜΑΤΑ 1. Φορολογία Εισοδήµατος 2. Υποχρεώσεις από τον Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις

Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις 77 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Ιανουάριος 2015

Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ www.kek-cmh.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Σχέδιο Πιλοτικής φάσης ιστο οίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

Φόρος κλιμακίου 5.000 0 0 5.000 0 7.000 10 700 12.000 700 4.000 18 720 16.000 1.420 10.000 25 2.500 26.000 3.920 14.000 35 4.900 40.000 8.

Φόρος κλιμακίου 5.000 0 0 5.000 0 7.000 10 700 12.000 700 4.000 18 720 16.000 1.420 10.000 25 2.500 26.000 3.920 14.000 35 4.900 40.000 8. I. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 38 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ Α 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075241,398,326

Διαβάστε περισσότερα

4. Η συµµετοχή στην ροωθητική ενέργεια και τον ιαγωνισµό είναι δωρεάν και δεν α αιτείται αγορά ο οιουδή οτε ροϊόντος της ιοργανώτριας.

4. Η συµµετοχή στην ροωθητική ενέργεια και τον ιαγωνισµό είναι δωρεάν και δεν α αιτείται αγορά ο οιουδή οτε ροϊόντος της ιοργανώτριας. Όροι συµµετοχής στον ιαγωνισµό ΝΕΑ ΣΚΑΝ ΑΛΟ 1. H εταιρεία ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (έδρα Άλιµος Αττικής, Αρχαίου Θεάτρου 8, τηλ. 210-9971100), εφεξής η «ιοργανώτρια», διοργανώνει ροωθητική ενέργεια &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» Α. Γενική αρουσίαση Ενόψει της έναρξης των συζητήσεων µε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2014

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2014 Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α'- Β' Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Αρµοδιότητες Περιφερειάρχη Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

Αρµοδιότητες Περιφερειάρχη Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη 01 / 03 / 2011 Αριθµ. Πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ. 733 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Ταχ. /νση :Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. :541 10 Τηλέφωνο :2313 319606 FAX :2313 319763

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Ιανουάριος 2015

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Ιανουάριος 2015 ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Ιανουάριος 2015 H Ουκρανία αυξάνει εισαγωγές αερίου α ό την Ευρώ η 5.1.2015 Η Ουκρανία εισήγαγε 5,1 δισ. κ.µ. φυσικού αερίου α ό την Ευρώ η το 2014, οσότητα αυξηµένη κατά 59%, ή τρία δισεκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε.

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. Αριθ. Πρωτ.: 16923 Ηµεροµηνία:11.09.2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214 414 13 04 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την ροµήθεια Κεντρικού Συστήµατος Α οθήκευσης εδοµένων (Storage), µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-ΙΦΟ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Ανοικτών Κέντρων Ηµέρας Αστέγων».

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-ΙΦΟ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Ανοικτών Κέντρων Ηµέρας Αστέγων». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 12/ 11/2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. ρ. 28οικ.37400/3461 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αμοιβές (Μισθός) μελών Δ.Σ. ή Διαχειριστών Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. O.E., (Άρθρο 12 ν. 4172/2013 και Εγκύκλιος Δ12Α 1030493 ΕΞ 201417-2-2014)

A. Αμοιβές (Μισθός) μελών Δ.Σ. ή Διαχειριστών Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. O.E., (Άρθρο 12 ν. 4172/2013 και Εγκύκλιος Δ12Α 1030493 ΕΞ 201417-2-2014) A. Αμοιβές (Μισθός) μελών Δ.Σ. ή Διαχειριστών Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. O.E., (Άρθρο 12 ν. 4172/2013 και Εγκύκλιος Δ12Α 1030493 ΕΞ 201417-2-2014) Άρθρο : Γιώργος Σαρδέλης Θεσσαλονίκη 18-11-2014 1. Έννοια αμοιβών

Διαβάστε περισσότερα

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς.

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς. , όταν ως αποτέλεσµα της απόκτησης ή της µεταβίβασης το δικαίωµα ψήφου του φθάσει, υπερβεί ή µειωθεί κάτω από 5% ή αριθµό, που διαιρείται στο πέντε, από τους αριθµούς των ψήφων στην Γενική Συνέλευση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :9723 Ηµεροµηνία :25.05.2015

Αριθ. Πρωτ. :9723 Ηµεροµηνία :25.05.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α 68 ΧΩΛΚ-ΜΚΘ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 28 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 353 /2015 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Μαΐου 2010

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Μαΐου 2010 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Μαΐου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.πρωτ:Δ12Α/931/18-5-2010 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρού ολη, 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) Αρ.Μ.Α.Ε. : 49875/65/Β/01/11 Ταχ/κή /νση : Μακράς Γεφύρας 2 68100 Αλεξ/ ολη Τηλέφωνο : 25510 28463, 26251

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:24824 Ηµεροµηνία:18/12/2014 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ελαστικών ειδών. ΣΧΕΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΒΧ61ΩΛΚ-0ΓΞ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 23 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 304 /2015 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Tax Flash

Φορολογικά Νέα Tax Flash GLOBAL ACCOUNTING SOLUTIONS Α.Ε. Φορολογικά Νέα Tax Flash Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@pdaudit.gr Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@pdaudit.gr Η εγκύκλιος

Διαβάστε περισσότερα

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΕΠΑΦΕΣ Κάθε 100 ε ισκέψεις θα ρέ ει να καταχωρείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-7ΛΑ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Κοινωνικών Ξενώνων Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας».

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-7ΛΑ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Κοινωνικών Ξενώνων Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 12/ 11/2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. ρ. 28οικ.37401/3462 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα