ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Της 15 ης / Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Στη Λάρισα σήμερα 15 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, μετά την αριθμ. πρωτ / πρόσκληση του Διοικητή & Προέδρου του Δ.Σ. του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ», συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε βάσει της αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π /13/ απόφασης του Υπουργού Υγείας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 54/ τ. Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, διορθώθηκε με το ΦΕΚ 105/ τ. Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π.62422/ απόφαση του Υπουργού Υγείας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 478/ τ. Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, για να συζητήσει επί θεμάτων της Ημερήσιας και Εκτός Ημερήσιας Διάταξης. Παρόντα κατά τη συνεδρίαση είναι τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: 1. Μητσιός Αθανάσιος Διοικητής Π.Γ.Ν.Λ. Γ.Ν.Λ. «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» - Πρόεδρος Δ.Σ. 2. Τζαβέλλα Αδαμάκη Ευδοκία Αναπληρώτρια Διοικήτρια Π.Γ.Ν.Λ. Γ.Ν.Λ. «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» - Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 3. Κατσιαούνης Κωνσταντίνος Τακτικό μέλος 4. Τζιαστούδης Ματθαίος Τακτικό μέλος 5. Κουτσιανάς Θεόδωρος Αναπληρωτής Διοικητής του Γ.Ν.Λ. - Τακτικό μέλος 6. Καραμαγκιώλης Σπυρίδωνας Αιρετός εκπρόσωπος των ιατρών - Αναπληρωματικό μέλος της Σωτηράκου Σοφίας 7. Νάκος Χρήστος Αιρετός εκπρόσωπος του λοιπού, πλην ιατρών, προσωπικού - Αναπληρωματικό μέλος της Χαρίση Ευαγγελίας 8. Φεζουλίδης Ιωάννης Αναπληρωματικό μέλος του Τρυποσκιάδη Φίλιππου 9. Μπαρμπής Δημήτριος Τακτικό μέλος Απουσίαζε το Τακτικό μέλος Σωτηράκου Σοφία η οποία δήλωσε ότι κωλύεται να παραστεί. Απουσίαζε το Τακτικό μέλος Χαρίση Ευαγγελία η οποία δήλωσε (λίγο πριν την έναρξη) ότι κωλύεται να παραστεί διότι έχει υπηρεσία στα ΤΕΠ λόγω εφημερίας του Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Επίσης απουσίαζε το Τακτικό μέλος Τρυποσκιάδης Φίλιππος λόγω αδείας. Στη συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Συμβουλίου η Βασιλική Ρόβα. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και θέτει προς συζήτηση τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας και Εκτός Ημερήσιας Διάταξης:. ΘΕΜΑ 72 ο : «Έγκριση των πρακτικών α) της από συνεδρίασης (αρ. πρωτ / ) β) της από (αρ. πρωτ / ) και γ) της από συνεδρίασης (39018/ ) επιτροπής διενέργειας του ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ» ( ) ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ

2 ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ,61 ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α. & ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ, που αφορά στην αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής, τον έλεγχο αυτών ως προς την πληρότητα και τη νομιμότητά τους και την αποσφράγιση των φακέλων των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων των οποίων οι φάκελοι των δικαιολογητικών συμμετοχής ήταν πλήρεις (αριθμός διακήρυξης 28/2014 ΑΔΑ : ΒΙΥ ΝΝ1)». Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθ. πρωτ / εισήγηση, η οποία έχει ως εξής: Σχετ: 1. του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α / ) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 145/Α / ) «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις» 2. του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 256 / ), όπως ισχύει σήμερα 3. του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α / ), όπως ισχύει σήμερα 4. του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α / ) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (ΦΕΚ 150/Α / ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 6. του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 134/Α / ) όπως ισχύει σήμερα 7. Τo υπ αριθμ / έγγραφο της 5 ης Υ.Πε Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας με το οποίο μας διαβιβάζει Απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 1585/ ) «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έτους 2012, με χρηματοδότηση από τακτικό προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές πηγές» 8. Το υπ αριθμ / έγγραφο της 5 ης Υ.Πε Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας με το οποίο μας διαβιβάζει Απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 2309/ ) «Ορισμός Φορέων Διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) έτους 2012, πιστώσεις 2012 και 2013 και εξουσιοδότηση για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών» 9. Την αριθ. 6881/ απόφαση της Ε.Π.Υ. σχετικά με «Οδηγίες εκτέλεσης και εφαρμογής Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) έτους 2012, πιστώσεις 2012 κ 2013». 10. Το υπ. αρ. πρωτ. 1348/ έγγραφο της 5 ης Υ.Πε Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας με το οποίο μας διαβιβάζει τα υπ αρ. 453/ έγγραφο της Επιτροπής προμηθειών Υγείας με θέμα: «Ενημέρωση για την υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας 2012» 11. Το απόσπασμα Πρακτικού της υπ αριθμ. 260/1/ Τακτικής Συνεδρίασης του Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ - Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ &

3 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» που αφορά την έγκριση του τροποποιημένου ενοποιημένου Π.Π.Υ.Υ. 2012» 12. Το υπ αριθμ. 4076/ έγγραφο της 5 ης Υ.Πε Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας με το οποίο μας διαβιβάζει το αρ. πρωτ. 1914/ έγγραφο της Ε.Π.Υ. σχετικά με απόσπασμα Πρακτικού της υπ αριθμ. 29/ (θέμα 10ο) Συνεδρίασης της Ε.Π.Υ. που αφορά «την τροποποίηση του Π.Π.Υ.Υ των Νοσοκομείων.» 13. Την υπ. αρ. 5764/ ορθή επανάληψη (ΑΔΑ:ΒΕΝΕ469Η2Γ-ΜΣΩ) απόφαση του Διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας σχετικά με τη χορήγηση εξουσιοδότησης διενέργειας διαγωνισμών για την υλοποίηση του Π.Π.Υ.Υ. έτους 2012 Πιστώσεις , μεταξύ των οποίων και ο διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια μοσχευμάτων καρδιοχειρ/κής και νευροχειρ/κής (CPV ). 14. Τη με αριθμό 67/14ης/ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΑΔΑ: ΒΙΥΞ ΨΥΨ) απόφαση του Δ.Σ. του Π.Γ.Ν.Λάρισας Γ.Ν. Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» με θέμα έγκριση της υπ. αρ. 28/2014 διακήρυξης και των όρων αυτής. 15. Η υπ αριθμ. 28/2014 ( ΑΔΑ: ΒΙΥ ΝΝ1) διακήρυξη του διεθνή ανοιχτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ για την προμήθεια «Προϊόντα ειδικών χρήσεων» ( ) και συγκεκριμένα προμήθεια μοσχευμάτων Καρδιοχειρουργικής και Νευροχειρουργικής για τις ανάγκες του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,61 με το Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 16. Τα υπ αριθμ. πρωτ / , 36174/ και 39018/ πρακτικά της επιτροπής αξιολόγησης του ως άνω διαγωνισμού. Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας υποβάλλουμε προς έγκριση τα πρακτικά με αρ. πρωτ. α) 35844/ , β) 36174/ και γ) 39018/ της επιτροπής διενέργειας του διεθνή ανοιχτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ για την προμήθεια «Προϊόντα ειδικών χρήσεων» ( ) και συγκεκριμένα προμήθεια μοσχευμάτων Καρδιοχειρουργικής και Νευροχειρουργικής για τις ανάγκες του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,61 με το Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, που αφορά στην αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής, τον έλεγχο αυτών ως προς την πληρότητα και τη νομιμότητά τους και την αποσφράγιση των φακέλων των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων των οποίων οι φάκελοι των δικαιολογητικών συμμετοχής ήταν πλήρεις (αριθμός διακήρυξης 28/2014) τα οποία έχουν ως εξής: 1 Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ» ( ) ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ,61 ΜΕ ΦΠΑ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΩΝ

4 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΑΥΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΗΤΑΝ ΠΛΗΡΕΙΣ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 28/2014 ΑΔΑ: ΒΙΥ ΝΝ1) Έχοντας υπόψη: 1. τη με αριθμό 28/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΥ ΝΝ1) διακήρυξη του διεθνή ανοιχτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ για την προμήθεια «Προϊόντα ειδικών χρήσεων» ( ) και συγκεκριμένα προμήθεια μοσχευμάτων Καρδιοχειρουργικής και Νευροχειρουργικής για τις ανάγκες του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,61 με Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, 2. τις υπ αριθμ. Α128/ (ΑΔΑ: ΒΙΚ ΦΞ), Α146/ (ΑΔΑ: ΒΙΚΖ Ρ), Α190/ (ΑΔΑ: ΒΙΞΡ ΕΝ) & Α422/ (7Β ΧΙ) Αποφάσεις του κ. Διοικητή του Π.Γ.Ν.Λ. Γ.Ν.Λ. «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» με τις οποίες συγκροτήθηκε η επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης που διενεργούνται από το Π.Γ.Ν.Λ. Γ.Ν.Λ. «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» - Έδρα Μεζούρλο, ενταγμένων στα ΠΠΥΥ 2011, ΠΠΥΥ 2012 και ΠΠΥΥ 2013, 3. το με αριθμό πρωτοκόλλου 32175/ έγγραφο του γραφείου προμηθειών του Π.Γ.Ν.Λ. με το οποίο η ως άνω επιτροπή κλήθηκε για να διενεργήσει τον ως άνω διαγωνισμό στις 31 Ιουλίου 2014 και ώρα 10:00 π.μ., 4. το με αριθμό πρωτοκόλλου 32181/ έγγραφο του γραφείου προμηθειών του Π.Γ.Ν.Λ. με το οποίο η ανωτέρω επιτροπή κλήθηκε προκειμένου να διενεργήσει τον διαγωνισμό με αριθμό διακήρυξης 42/2014 στις 31 Ιουλίου 2014 και ώρα 10:00 π.μ., 5. το με αριθμό πρωτοκόλλου 34552/ έγγραφο της Προέδρου της επιτροπής προς το γραφείο προμηθειών με θέμα «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με σειρά διενέργειας διαγωνισμών» και 6. τη με αριθμό πρωτοκόλλου 34842/ διευκρινιστική απάντηση στο προαναφερόμενο έγγραφο με το οποίο η επιτροπή ενημερώθηκε ότι η διενέργεια του διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 28/2014 θα λάβει χώρα την Πέμπτη 31 Ιουλίου 2014 και ώρα 10:00 π.μ. ενώ η διενέργεια του διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 42/2014 την ίδια ημερομηνία και ώρα 12:30. Στη Λάρισα σήμερα 31 Ιουλίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., τα ακόλουθα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης: 1. Λυγούρα Σουλτάνα, ΠΕ Δ/ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ (τακτικό μέλος) 2. Μακρής Νικόλαος, ΠΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (τακτικό μέλος) 3. Κατσικογιάννης Ιωάννης, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (τακτικό μέλος) 4. Κούρτη Ευαγγελή, ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (αναπληρωματικό μέλος της κ. Ρίζου Βασιλικής) και 5. Γκλέτου Αντωνία, ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (τακτικό μέλος) παρουσία της τακτικής γραμματέως Βαλοδήμου Ελένης, ΔΕ Δ/ΚΟΥ ΛΟΓ/ΚΟΥ προσήλθαν στο γραφείο προμηθειών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας (γραφείο 9) προκειμένου να διενεργήσουν τον διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ για την προμήθεια «Προϊόντα ειδικών χρήσεων» ( ) και συγκεκριμένα προμήθεια μοσχευμάτων Καρδιοχειρουργικής και Νευροχειρουργικής για τις ανάγκες του Π.Γ.Ν.Λ., συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,61 με Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (αριθμός διακήρυξης 28/ ΑΔΑ: ΒΙΥ ΝΝ1). Η κ. Ρίζου Βασιλική (ΔΕ Νοσηλευτικής τακτικό μέλος) απουσίαζε με κανονική άδεια. Τα μέλη της επιτροπής παρέλαβαν τους σφραγισμένους φακέλους των εξής συμμετεχουσών εταιριών:

5 1. «SJM ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με το διακριτικό τίτλο «SJM ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ» (Καλαβρύτων 4, ΤΚ 14564, Ν.Κηφισιά Αττικής, τηλ.: & φαξ: , Δ/νση Θεσσαλονίκης: Αγ. Αναστασίας & Λαέρτου, Εμπορικό κέντρο Φίλιππος, ΤΚ Πυλαία, τηλ.: & φαξ: ) με αριθμό πρωτοκόλλου 33199/ , 2. «MEDTRONIC HELLAS ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με το διακριτικό τίτλο «MEDTRONIC HELLAS S.A.» (Αγίας Βαρβάρας 5, ΤΚ Χαλάνδρι Αττικής, τηλ.: , φαξ: & e- με αριθμό πρωτοκόλλου 33903/ , 3. «BARD ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» (Έδρα: Αλκιβιάδου 22, ΤΚ 16675, Γλυφάδα Αττικής, Υποκατάστημα: Στρατονίκης 11, ΤΚ 17237, Υμηττός, τηλ.: , φαξ: & με αριθμό πρωτοκόλλου 34439/ , 4. «ELECTROMEDICAL Α.Ε.Β.Ε. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, Ι.ΤΖΙΝΗΣ Σ. ΠΑΝΟΥ Α.Ε.Β.Ε.» (Κεντρικό: 6 ο χιλ. Θεσσαλονίκης Θέρμης, Τ.Θ , ΤΚ 57001, Θέρμη Θεσσαλονίκης, τηλ.: & φαξ: και Υποκατάστημα: Πόντου 58, ΤΚ 11527, Αθήνα, τηλ.: & φαξ: ) με αριθμό πρωτοκόλλου 34596/ , 5. «ΑΡΘΡΩΣΙΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» (Πάρνηθος 44, Μεταμόρφωση Αττικής, ΤΚ 14452, τηλ.: & φαξ: ) με αριθμό πρωτοκόλλου 34616/ , 6. «Κ. ΤΕΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» (28 ης Οκτωβρίου 30, ΤΚ 26504, Άκταιο Ρίου, Πατρών τηλ.: , φαξ: & με αριθμό πρωτοκόλλου 34618/ , 7. «ΠΕΝΥ Ε.Π.Ε. ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» (Αναλήψεως 21, ΤΚ 54643, Θεσσαλονίκη, τηλ.: , & & φαξ: , ΑΘΗΝΑ: τηλ.: & με αριθμό πρωτοκόλλου 34773/ , 8. «P.S. TEAM Ε.Π.Ε. ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» (Αναλήψεως 21, ΤΚ 54643, Θεσσαλονίκη, τηλ.: , & & φαξ: , ΑΘΗΝΑ: τηλ.: & με αριθμό πρωτοκόλλου 34774/ , 9. «TEAMEDICAL Ο.Ε.- ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ» (Αγ. Ιωάννου 5, ΤΚ 55132, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, τηλ.: , , , φαξ: & με αριθμό πρωτοκόλλου 34802/ , 10. «MART HELLAS S.A.» (Αγγελοπούλου 23, ΤΚ 11525, Ν.Ψυχικό Αττικής, τηλ.: , , φαξ: & με αριθμό πρωτοκόλλου 34809/ και 11. «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΘΗΝΑ ΚΕΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» (Αμαλίας 24 & Μ.Νέλσων 3 ος όροφος, ΤΚ 42100, ΤΡΙΚΑΛΑ, τηλ.: , φαξ: & με αριθμό πρωτοκόλλου 34865/ και διαπίστωσαν ότι κατατέθηκαν εμπρόθεσμα αφού σύμφωνα με τη διακήρυξη καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν η 30η Ιουλίου Αφού σφραγίσανε και μονογράψανε τους κυρίως φακέλους, στη συνέχεια αποσφραγίσανε τους φακέλους των δύο πρώτων εταιριών, ήτοι της εταιρίας «SJM ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και της εταιρίας «MEDTRONIC HELLAS ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και μονογράψανε και τους χωριστούς σφραγισμένους φακέλους με τις ενδείξεις «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ», «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» που υπήρχαν μέσα σ αυτούς. Έπειτα, προχώρησαν στην αποσφράγιση των «φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής», σφραγίσανε και μονογράψανε τα δικαιολογητικά που εμπεριέχονταν και από τον έλεγχο που έγινε διαπιστώσανε τα ακόλουθα: 5. Η εταιρία με την επωνυμία «SJM ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «SJM ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ» υπέβαλε προσφορά για το είδος με α/α 12

6 «Βαλβιδοφόρα μοσχεύματα ανιούσης αορτής» (ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ). Στο φάκελό της δεν κατέθεσε Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί τροποποιήσεων του καταστατικού της όπως ορίζεται στο άρθρο 13 της υπ αριθμ. 28/2014 διακήρυξης, αλλά Πιστοποιητικό της Υπηρεσίας Γενικού Εμπορικού Μητρώου (στο εξής ΓΕΜΗ) του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (στο εξής ΕΒΕΑ) από το οποίο προκύπτουν οι μεταβολές αυτής. Η επιτροπή δε μπορούσε να το αποδεχθεί, διότι, όπως ορίζεται στην 28/2014 διακήρυξη, για τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (στο εξής ΕΠΕ) ζητείται η προσκόμιση Πιστοποιητικού Πρωτοδικείου περί τροποποιήσεων του καταστατικού τους και όχι πιστοποιητικό βεβαίωση αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από το οποίο να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο εν λόγω νομικό πρόσωπο. Παρακαλείται το ΔΣ του νοσοκομείου να αποφανθεί σχετικά. Στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι εκ παραδρομής αποσφραγίστηκε ο φάκελος της τεχνικής της προσφοράς. 6. Η εταιρία με την επωνυμία «MEDTRONIC HELLAS ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «MEDTRONIC HELLAS S.A.» υπέβαλε προσφορά για το είδος με α/α 12 «Βαλβιδοφόρα μοσχεύματα ανιούσης αορτής» (ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ). Τα κατατεθειμένα δικαιολογητικά της καλύπτουν τα αιτούμενα από τη με αριθμό 28/2014 διακήρυξη δικαιολογητικά, με την παρατήρηση ότι δεν έχει κατατεθεί ΦΕΚ εκπροσώπησης της εταιρίας καθώς σύμφωνα με το με αριθ.πρωτ / Πιστοποιητικό του τμήματος Μητρώου/Υπηρεσία ΓΕΜΗ της Δ/νσης Μητρώων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων του ΕΒΕΑ εκκρεμεί σχετική καταχώριση του Πρακτικού ανασυγκρότησης του ΔΣ της στο ΓΕΜΗ όπως επί λέξει αναφέρεται: «Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και η εκπροσώπηση, κατατέθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμ. Πρωτ / και εκκρεμεί σχετική καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.. Πρακτικό ΔΣ περί εκπροσώπησης της εταιρείας κατατέθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό πρωτοκόλλου 38585/ και εκκρεμεί σχετική καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ..». Στο από κατατεθειμένο πρακτικό της 315 ης Συνεδριάσεως του ΔΣ της εταιρίας ορίζεται μεταξύ άλλων ο κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας ως Διευθύνων Σύμβουλος και εκπρόσωπος της εταιρίας με αρμοδιότητες μεταξύ άλλων να υπογράφει/μονογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας την προσφορά της καθώς και κάθε άλλο έγγραφο (π.χ. υπεύθυνες δηλώσεις, εξουσιοδοτήσεις, ένορκες δηλώσεις, πληρεξούσια, αιτήσεις και λοιπά δικαιολογητικά) σχετικό με τη συμμετοχή αυτής σε οποιοδήποτε διαγωνισμό ή διαπραγμάτευση, αρμοδιότητες οι οποίες θα συντρέχουν αποκλειστικώς στο πρόσωπό του από τη δημοσίευση του εν λόγω πρακτικού στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Με δεδομένο αφενός μεν ότι εκκρεμεί έως και σήμερα η δημοσίευση του ΦΕΚ και αφετέρου δε ότι οι κατατεθειμένες υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τον κ. Κωνσταντίνο Κόλλια, η εταιρία με το από Πρακτικό της 340 ης Συνεδριάσεως του ΔΣ της αποφασίζει από τη μια τη συμμετοχή της στον διαγωνισμό με αριθμό διακήρυξης 28/2014 όπως αναφέρεται στο πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης (και όχι στον 34/14 όπως προφανώς εκ παραδρομής αναφέρεται στο κυρίως σώμα του πρακτικού) και από την άλλη εξουσιοδοτεί μεταξύ άλλων και τον β Διευθύνοντα Σύμβουλο και νόμιμο εκπρόσωπο αυτής κ. Κωνσταντίνο Κόλλια, όπως ενεργήσει από κοινού με τον α Διευθύνοντα

7 Σύμβουλο και νόμιμο εκπρόσωπο αυτής κ. Τιμολέοντα Παναγιωτόπουλο ή χωριστά να υπογράψει στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας την προσφορά της καθώς και κάθε άλλο σχετικό με τη διακήρυξη έγγραφο (προφανώς εκ παραδρομής επαναλαμβάνεται η με αριθμό 34/14 διακήρυξη). Τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, γνωμοδότησαν ομόφωνα σχετικά με τη συνέχιση της προαναφερόμενης εταιρίας στη διαγωνιστική διαδικασία και παρακαλείται το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά. Εκκρεμεί η αποσφράγιση του φακέλου της τεχνικής της προσφοράς. Στο σημείο αυτό η Πρόεδρος, με δεδομένο ότι στις 12:30 μ.μ. τα μέλη της επιτροπής πρέπει να διενεργήσουν τον διαγωνισμό με αριθμό διακήρυξης 42/2014, κήρυξε τη λήξη της παρούσας συνεδρίασης. Επίσης, συμφωνήθηκε μεταξύ των μελών να συνέλθουν εκ νέου τη Δευτέρα 4 Αυγούστου 2014 και ώρα 10:30 π.μ. προκειμένου να συνεχίσουν τη διενέργεια του διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 28/ Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ» ( ) ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ,61 ΜΕ ΦΠΑ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΑΥΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΗΤΑΝ ΠΛΗΡΕΙΣ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 28/2014 ΑΔΑ: ΒΙΥ ΝΝ1) Έχοντας υπόψη: 1. τη με αριθμό 28/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΥ ΝΝ1) διακήρυξη του διεθνή ανοιχτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ για την προμήθεια «Προϊόντα ειδικών χρήσεων» ( ) και συγκεκριμένα προμήθεια μοσχευμάτων Καρδιοχειρουργικής και Νευροχειρουργικής για τις ανάγκες του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,61 με Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, 2. τις υπ αριθμ. Α128/ (ΑΔΑ: ΒΙΚ ΦΞ), Α146/ (ΑΔΑ: ΒΙΚΖ Ρ), Α190/ (ΑΔΑ: ΒΙΞΡ ΕΝ) & Α422/ (7Β ΧΙ) Αποφάσεις του κ. Διοικητή του Π.Γ.Ν.Λ. Γ.Ν.Λ. «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» με τις οποίες συγκροτήθηκε η επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης που διενεργούνται από το Π.Γ.Ν.Λ. Γ.Ν.Λ. «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» - Έδρα Μεζούρλο, ενταγμένων στα ΠΠΥΥ 2011, ΠΠΥΥ 2012 και ΠΠΥΥ 2013, 3. το με αριθμό πρωτοκόλλου 32175/ έγγραφο του γραφείου προμηθειών του Π.Γ.Ν.Λ. με το οποίο η ως άνω επιτροπή κλήθηκε για να διενεργήσει τον ως άνω διαγωνισμό στις 31 Ιουλίου 2014 και ώρα 10:00 π.μ., 4. το με αριθμό πρωτοκόλλου 32181/ έγγραφο του γραφείου προμηθειών του Π.Γ.Ν.Λ. με το οποίο η ανωτέρω επιτροπή κλήθηκε προκειμένου να διενεργήσει τον διαγωνισμό με αριθμό διακήρυξης 42/2014 στις 31 Ιουλίου 2014 και ώρα 10:00 π.μ., 5. το με αριθμό πρωτοκόλλου 34552/ έγγραφο της Προέδρου της επιτροπής προς το γραφείο προμηθειών με θέμα «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με σειρά διενέργειας διαγωνισμών», 6. τη με αριθμό πρωτοκόλλου 34842/ διευκρινιστική απάντηση στο προαναφερόμενο έγγραφο με το οποίο η επιτροπή ενημερώθηκε ότι η διενέργεια του

8 διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 28/2014 θα λάβει χώρα την Πέμπτη 31 Ιουλίου 2014 και ώρα 10:00 π.μ. ενώ η διενέργεια του διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 42/2014 κατά την ίδια ημερομηνία και ώρα 12:30, 7. το από 31 Ιουλίου 2014 (1 ο ) πρακτικό της επιτροπής που αφορά στη διενέργεια του διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 28/2014 (αρ.πρωτ. πρακτικού: 35844/ ) και 8. το ΠΔ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» (ΦΕΚ 150/Α / ). Στη Λάρισα σήμερα 04 Αυγούστου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ., τα ακόλουθα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης: 1. Λυγούρα Σουλτάνα, ΠΕ Δ/ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ (τακτικό μέλος) 2. Σαλμάς Φώτιος, ΠΕ Δ/ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ (αναπληρωματικό μέλος του κ. Μακρή Νικολάου) και 3. Κούρτη Ευαγγελή, ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (αναπληρωματικό μέλος της κ. Ρίζου Βασιλικής) παρουσία της τακτικής γραμματέως Βαλοδήμου Ελένης, ΔΕ Δ/ΚΟΥ ΛΟΓ/ΚΟΥ προσήλθαν στο γραφείο προμηθειών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας (γραφείο 9) προκειμένου να συνεχίσουν τη διενέργεια του διεθνή ανοιχτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ για την προμήθεια «Προϊόντα ειδικών χρήσεων» ( ) και συγκεκριμένα προμήθεια μοσχευμάτων Καρδιοχειρουργικής και Νευροχειρουργικής για τις ανάγκες του Π.Γ.Ν.Λ., συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,61 με Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (αριθμός διακήρυξης 28/ ΑΔΑ: ΒΙΥ ΝΝ1). Απουσίαζαν: Οι κ.κ. Μακρής Νικόλαος (ΠΕ Εκπαιδευτικών τακτικό μέλος) & Στατήρη Γεωργία (ΤΕ Νοσηλευτικής αναπληρωματικό μέλος της κ. Γκλέτου Αντωνίας) με κανονική άδεια, ο κ. Κατσικογιάννης Ιωάννης (ΔΕ Τεχνικού τακτικό μέλος) με εβδομαδιαίο ρεπό, η κ. Ρίζου Βασιλική (ΔΕ Νοσηλευτικής τακτικό μέλος) λόγω νυχτερινής βάρδιας (11:00 μ.μ. 7:00 π.μ.), η κ. Γκλέτου Αντωνία (ΤΕ Νοσηλευτικής τακτικό μέλος) λόγω απογευματινής βάρδιας (15:00 11:00 μ.μ.) και η κ. Φριτζαλά Όλγα (ΤΕ Μηχανικών αναπληρωματικό μέλος του κ. Κατσικογιάννη Ιωάννη) λόγω ανειλημμένων υπηρεσιακών υποχρεώσεων. Αρχικά, αποσφραγίσανε τον φάκελο της τεχνικής προσφοράς της εταιρίας «MEDTRONIC HELLAS S.A.» και μονογράψανε όλα τα έγγραφα που περιέχονταν σ αυτόν. Στη συνέχεια, αφού αποσφραγίσανε τους κυρίως φακέλους των εταιριών «BARD ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», «ELECTROMEDICAL Α.Ε.Β.Ε. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, Ι.ΤΖΙΝΗΣ Σ. ΠΑΝΟΥ Α.Ε.Β.Ε.» και «ΑΡΘΡΩΣΙΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» μονογράψανε τους χωριστούς σφραγισμένους φακέλους με τις ενδείξεις «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ», «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» που υπήρχαν μέσα σ αυτούς. Στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι η προσφορά της εταιρίας «BARD ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» συνοδευόταν από σφραγισμένο φάκελο δωρεάν δειγμάτων. Έπειτα, προχώρησαν στην αποσφράγιση των «φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής», σφραγίσανε και μονογράψανε όλα τα έγγραφα αυτών και από τον έλεγχο που έγινε διαπιστώσανε τα ακόλουθα: 1. Η εταιρία με την επωνυμία «BARD ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» υπέβαλε προσφορά για τα είδη με α/α 1, 2, 3 & 4 (όπως δηλώνονται στην υπεύθυνη δήλωση της σελίδας 6 των δικαιολογητικών συμμετοχής), χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει σε ποια κατηγορία μοσχευμάτων ανήκει το καθένα. Παρόλο που η επιτροπή συμπέρανε, τόσο από την περιγραφή των ειδών που αναφέρονται στο κατατεθειμένο Δελτίο Αποστολής των δωρεάν δειγμάτων όσο και από το ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, πως πρόκειται για μοσχεύματα καρδιοχειρουργικής, ωστόσο προς αποφυγή οποιουδήποτε τυχόν σφάλματος και επικαλούμενη το άρθρο 20 της υπ αριθ. 28/2014 διακήρυξης, έκρινε σκόπιμο να παρασχεθεί η απαραίτητη διευκρίνιση εκ μέρους της εταιρίας. Πράγματι, η εταιρία με την από αποσταλθείσα με φαξ υπεύθυνη δήλωσή της (με αρ.πρωτ / ως εισερχομένου στο Π.Γ.Ν.Λ. εγγράφου) επιβεβαιώνει ότι τα προσφερόμενα είδη αφορούν μοσχεύματα καρδιοχειρουργικής. Η εταιρία

9 κατέθεσε το με αρ /τ.Α.Ε.-Ε.Π.Ε.&Γ.Ε.ΜΗ/ τελευταίο ΦΕΚ περί εκπροσώπησης αυτής, όμως, με το υπ αριθμ. 597/ πρακτικό της συνεδρίασης του ΔΣ της αποφασίστηκε μεταξύ άλλων η ανασυγκρότηση αυτού καθώς και η εκ νέου εκπροσώπησή της, κάτι που πιστοποιείται και με αρ.πρωτ / Πιστοποιητικό του τμήματος Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ της Δ/νσης Μητρώων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων του ΕΒΕΑ στο οποίο επί λέξει αναφέρεται: «Νέο Διοικητικό Συμβούλιο και εκπροσώπηση κατατέθηκαν στην υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ με αρ.πρωτ.5715/ , εγκρίθηκε απ την περιφέρεια με αριθμό πρωτοκόλλου 27227/ και εκκρεμεί σχετική ανακοίνωση.». Όντως, η επιτροπή ανέτρεξε στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου και διαπίστωσε ότι δεν έχει έως σήμερα εκδοθεί το αντίστοιχο ΦΕΚ. Τέλος, να αναφερθεί απλά ότι σε κατατεθείσα υπεύθυνη δήλωση (σελίδα 4 των δικαιολογητικών συμμετοχής) προφανώς εκ παραδρομής αναφέρεται ως αριθμός διακήρυξης ο 28/2010 αντί 28/2014, γεγονός το οποίο κρίθηκε επουσιώδες και δε λήφθηκε σοβαρά υπόψη καθώς σε άλλο σημείο της δήλωσης αναγράφεται ορθά. Τα μέλη της επιτροπής ομόφωνα γνωμοδότησαν για τη συνέχιση της εν λόγω εταιρίας στη διαγωνιστική διαδικασία και έως εκ τούτου προέβησαν στην αποσφράγιση του φακέλου της τεχνικής της προσφοράς καθώς και στη μονογραφή όλων των εγγράφων που περιέχονταν σ αυτόν. Παρακαλούμε το ΔΣ του νοσοκομείου να αποφασίσει σχετικά. 2. Η εταιρία «ELECTROMEDICAL Α.Ε.Β.Ε. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, Ι.ΤΖΙΝΗΣ Σ. ΠΑΝΟΥ Α.Ε.Β.Ε.» υπέβαλε προσφορά για τα είδη με α/α 4, 5, 6 (ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ) και ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής της ήταν καθ όλα πλήρης, με μοναδική παρατήρηση ότι στις υπεύθυνες δηλώσεις της αναγράφεται προφανώς εκ παραδρομής «με αρ.διακηρ. 28/2014 της 30/07/2014» αντί της 31/07/2014, κάτι το οποίο αξιολογήθηκε ως επουσιώδες και δε λήφθηκε σοβαρά υπόψη. Τα μέλη της επιτροπής ομόφωνα γνωμοδότησαν για τη συνέχιση της εταιρίας στη διαγωνιστική διαδικασία και για το λόγο αυτό αποσφραγίσανε τον φάκελο της τεχνικής της προσφοράς και μονογράψανε το περιεχόμενο αυτού. Παρακαλούμε το ΔΣ της αναθέτουσας αρχής να αποφασίσει σχετικά. 3. Η εταιρία «ΑΡΘΡΩΣΙΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» υπέβαλε προσφορά για ορισμένα μόνο από τα ζητούμενα είδη, χωρίς ωστόσο σε καμία υπεύθυνη δήλωσή της να αναφέρει τον α/α των ειδών. Μόνο στην κατατεθείσα συνημμένη κατάσταση (και όχι σε υπεύθυνη δήλωση) υπολογισμού της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής περιγράφονται τα είδη (α/α 1 «Πλατεία περιτονεία μικρότερη των 50cm2 & α/α 2 «Πλατεία περιτονεία μικρότερη των 100cm2) βάσει των οποίων εκδόθηκε το ποσό αυτής. Παρά ταύτα, τα μέλη της επιτροπής δεσμεύονται έναντι της υπ αριθμ. 28/2014 διακήρυξης και συγκεκριμένα στα αναφερόμενα στο άρθρο 13 «Δικαιολογητικά συμμετοχής» (σελίδα 15) όπου επί λέξει αναφέρεται: «Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει όπου να δηλώνεται ότι:. Στην περίπτωση που η υποβαλλόμενη προσφορά αφορά μέρος των υπό προμήθεια ειδών θα πρέπει υποχρεωτικά, επί ποινή αποκλεισμού, να αναφέρεται ο αύξων αριθμός (α/α) των ειδών για τα οποία κατατίθεται η προσφορά...» και για το λόγο αυτό προτείνουν ομόφωνα τον αποκλεισμό της εν λόγω εταιρίας από τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας. Να σημειωθεί ότι ως προς τα υπόλοιπα ο φάκελος των δικαιολογητικών κάλυπτε τις απαιτήσεις της διακήρυξης, με την παρατήρηση ότι στην υπεύθυνη δήλωση της σελίδας 98 των δικαιολογητικών αναγράφεται προφανώς εκ παραδρομής ως αριθμός διακήρυξης ο 94/2013 αντί 28/2014, το οποίο και δε λήφθηκε υπόψη καθώς σε άλλο σημείο της δήλωσης αναγράφεται ορθά. Παρακαλείται το ΔΣ του νοσοκομείου να αποφασίσει σχετικά. Στο σημείο αυτό και με δεδομένο ότι είχε παρέλθει η ώρα, η Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της παρούσας συνεδρίασης αφού πρώτα έθεσε υπόψη των μελών την παράγραφο 6 του άρθρου 10 «Προθεσμίες διαγωνισμών» του ΠΔ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» (ΦΕΚ 150/Α / ) στην οποία επί λέξει αναφέρεται: «Κατά το χρονικό διάστημα από 5 έως 20 Αυγούστου δεν προκηρύσσονται και δεν διενεργούνται διαγωνισμοί. Επίσης, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, δεν ορίζεται ημερομηνία παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών.». Έως εκ τούτου, η επιτροπή δύναται να συγκληθεί εκ νέου από και εφεξής προκειμένου να συνεχιστεί και ολοκληρωθεί η αποσφράγιση των φακέλων και η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των εναπομεινασών εταιριών. 3 Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ

10 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ» ( ) ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ,61 ΜΕ ΦΠΑ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΑΥΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΗΤΑΝ ΠΛΗΡΕΙΣ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 28/2014 ΑΔΑ: ΒΙΥ ΝΝ1) Έχοντας υπόψη: 1. τη με αριθμό 28/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΥ ΝΝ1) διακήρυξη του διεθνή ανοιχτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ για την προμήθεια «Προϊόντα ειδικών χρήσεων» ( ) και συγκεκριμένα προμήθεια μοσχευμάτων Καρδιοχειρουργικής και Νευροχειρουργικής για τις ανάγκες του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,61 με Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, 2. τις υπ αριθμ. Α128/ (ΑΔΑ: ΒΙΚ ΦΞ), Α146/ (ΑΔΑ: ΒΙΚΖ Ρ), Α190/ (ΑΔΑ: ΒΙΞΡ ΕΝ) & Α422/ (7Β ΧΙ) Αποφάσεις του κ. Διοικητή του Π.Γ.Ν.Λ. Γ.Ν.Λ. «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» με τις οποίες συγκροτήθηκε η επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης που διενεργούνται από το Π.Γ.Ν.Λ. Γ.Ν.Λ. «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» - Έδρα Μεζούρλο, ενταγμένων στα ΠΠΥΥ 2011, ΠΠΥΥ 2012 και ΠΠΥΥ 2013, 3. το με αριθμό πρωτοκόλλου 32175/ έγγραφο του γραφείου προμηθειών του Π.Γ.Ν.Λ. με το οποίο η ως άνω επιτροπή κλήθηκε για να διενεργήσει τον ως άνω διαγωνισμό στις 31 Ιουλίου 2014 και ώρα 10:00 π.μ., 4. το με αριθμό πρωτοκόλλου 32181/ έγγραφο του γραφείου προμηθειών του Π.Γ.Ν.Λ. με το οποίο η ανωτέρω επιτροπή κλήθηκε προκειμένου να διενεργήσει τον διαγωνισμό με αριθμό διακήρυξης 42/2014 στις 31 Ιουλίου 2014 και ώρα 10:00 π.μ., 5. το με αριθμό πρωτοκόλλου 34552/ έγγραφο της Προέδρου της επιτροπής προς το γραφείο προμηθειών με θέμα «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με σειρά διενέργειας διαγωνισμών», 6. τη με αριθμό πρωτοκόλλου 34842/ διευκρινιστική απάντηση στο προαναφερόμενο έγγραφο με το οποίο η επιτροπή ενημερώθηκε ότι η διενέργεια του διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 28/2014 θα λάβει χώρα την Πέμπτη 31 Ιουλίου 2014 και ώρα 10:00 π.μ. ενώ η διενέργεια του διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 42/2014 κατά την ίδια ημερομηνία και ώρα 12:30, 9. το από 31 Ιουλίου 2014 (1 ο ) πρακτικό της επιτροπής (αρ.πρωτ. πρακτικού: 35844/ ) και 10. το από 04 Αυγούστου 2014 (2 ο ) πρακτικό της επιτροπής (αρ.πρωτ. πρακτικού 36174/ ) στη Λάρισα σήμερα 28 Αυγούστου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:30 π.μ., τα ακόλουθα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης: 1. Λυγούρα Σουλτάνα, ΠΕ Δ/ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ (τακτικό μέλος & Πρόεδρος της επιτροπής) 2. Μακρής Νικόλαος, ΠΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (τακτικό μέλος) 3. Φριτζαλά Όλγα, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (αναπληρωματικό μέλος του κ. Κατσικογιάννη Ιωάννη) και 4. Στατήρη Γεωργία, ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (αναπληρωματικό μέλος της κ. Γκλέτου Αντωνίας) 5. παρουσία της τακτικής γραμματέως Βαλοδήμου Ελένης, ΔΕ Δ/ΚΟΥ ΛΟΓ/ΚΟΥ προσήλθαν στο γραφείο προμηθειών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας (γραφείο 9) προκειμένου να συνεχίσουν τη διενέργεια του διεθνή ανοιχτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ για την προμήθεια «Προϊόντα ειδικών χρήσεων» ( ) και συγκεκριμένα προμήθεια μοσχευμάτων Καρδιοχειρουργικής και Νευροχειρουργικής για τις ανάγκες του Π.Γ.Ν.Λ., συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,61 με Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (αριθμός διακήρυξης 28/ ΑΔΑ: ΒΙΥ ΝΝ1).

11 Απουσίαζαν: Οι κ.κ. Κατσικογιάννης Ιωάννης (ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ - τακτικό μέλος) με νυχτερινή βάρδια, Ρίζου Βασιλική (ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ τακτικό μέλος) με εβδομαδιαίο ρεπό & Γκλέτου Αντωνία (ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ τακτικό μέλος) με κανονική άδεια. Η κ. Κούρτη Ευαγγελή (ΔΕ Νοσηλευτικής αναπληρωματικό μέλος της κ. Ρίζου Βασιλικής) ενημέρωσε ότι λόγω ανειλημμένων υπηρεσιακών υποχρεώσεων θα παραστεί με κάποια χρονική καθυστέρηση. Αφού αποσφραγίσανε τους κυρίως φακέλους των προσφορών των εναπομεινασών εταιριών, ήτοι «Κ. ΤΕΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» με διακριτικό τίτλο (στο εξής δ.τ.) «ALFAMED PLUS ΑΕ», «ΠΕΝΥ Ε.Π.Ε. ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ», «P.S. TEAM Ε.Π.Ε. ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ», «Β.ΤΥΜΠΑΝΙΔΗΣ Κ.ΜΟΥΣΤΑΚΑ Ο.Ε.» με δ.τ. «TEAMEDICAL», «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ MART HELLAS» με δ.τ. «MART HELLAS S.A.» & «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΘΗΝΑ ΚΕΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ», μονογράψανε τους χωριστούς σφραγισμένους φακέλους με τις ενδείξεις «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ», «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» που υπήρχαν μέσα σ αυτούς. Έπειτα, προχώρησαν στην αποσφράγιση των «φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής», σφραγίσανε και μονογράψανε όλα τα έγγραφα αυτών και από τον έλεγχο που έγινε διαπιστώσανε τα ακόλουθα: 1. Η εταιρία με την επωνυμία «Κ. ΤΕΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» και με δ.τ. «ALFAMED PLUS ΑΕ» υπέβαλε προσφορά για τα είδη με α/α 5 & 6 της κατηγορίας ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. Αν και η μία εκ των δύο κατατεθειμένων υπεύθυνων δηλώσεων φέρει ημερομηνία και στο άρθρο 13 της με αριθμό 28/2014 διακήρυξης αναφέρεται ότι οι κατατεθειμένες υπεύθυνες δηλώσεις «φέρουν ημερομηνία εντός των 30 ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν ορίζεται αλλιώς στην εκάστοτε προκήρυξη (Ν.4250/2014, άρθρο 1)», εντούτοις και παρότι δε ζητείται, η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ φέρει ημερομηνία και για το λόγο αυτό έγινε ομόφωνα αποδεκτή από τα μέλη της επιτροπής. Κατά τα λοιπά τα δικαιολογητικά κάλυπταν τις αιτούμενες απαιτήσεις και έως εκ τούτου αποσφραγίστηκε και ο φάκελος της τεχνικής της προσφοράς και μονογράφτηκε το περιεχόμενό του. Τα μέλη της επιτροπής ομόφωνα γνωμοδοτούν υπέρ της συνέχισης της εν λόγω εταιρίας από τη διαγωνιστική διαδικασία. Παρακαλείται το ΔΣ της αναθέτουσας αρχής να αποφασίσει σχετικά. 2. Η εταιρία με την επωνυμία «ΠΕΝΥ Ε.Π.Ε. ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» υπέβαλε προσφορά για το είδος με α/α 6 της κατηγορίας των ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ. Στο φάκελό της δε κατέθεσε Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί τροποποιήσεων του καταστατικού της όπως ορίζεται στο άρθρο 13 της υπ αριθμ. 28/2014 διακήρυξης, αλλά του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης από το οποίο προκύπτει η τροποποίηση του καταστατικού της. Η επιτροπή δε μπορούσε να το αποδεχτεί, διότι δεσμεύεται έναντι του προαναφερόμενου άρθρου στο οποίο αναφέρεται ότι για τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (στο εξής ΕΠΕ) απαιτείται η προσκόμιση Πιστοποιητικού Πρωτοδικείου περί τροποποιήσεων του καταστατικού τους και όχι πιστοποιητικό-βεβαίωση αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από το οποίο να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο εν λόγω νομικό πρόσωπο. Τα μέλη της επιτροπής ομόφωνα γνωμοδοτούν υπέρ της μη συνέχισης της εταιρίας στη διαγωνιστική διαδικασία και για το λόγο αυτό δεν αποσφραγίστηκε ο φάκελος της τεχνικής της προσφοράς. Παρακαλείται το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά. 3. Η εταιρία με την επωνυμία «P.S. TEAM Ε.Π.Ε. ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» κατέθεσε προσφορά για τα είδη της κατηγορίας ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ με α/α 1 & 2. Δε κατατέθηκε Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί τροποποιήσεων του καταστατικού της όπως απαιτείται στο άρθρο 13 της διακήρυξης, αλλά αντ αυτού από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Τα μέλη ομόφωνα δε το αποδέχτηκαν για τον ίδιο λόγο που αναφέρεται και στην περίπτωση της ως άνω εταιρίας και ομόφωνα γνωμοδοτούν υπέρ της μη συνέχισης της συγκεκριμένης εταιρίας από τη διαγωνιστική διαδικασία. Έως εκ τούτου, δεν αποσφραγίστηκε ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς. Παρακαλείται το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά. Στο σημείο αυτό, η κ. Φριτζαλά Όλγα, ΤΕ Μηχανικών (αναπληρωματικό μέλος) χρειάστηκε εκτάκτως να αποχωρήσει για υπηρεσιακούς λόγους και η επιτροπή συνέχισε το έργο της με τα υπόλοιπα μέλη.

12 4. Η εταιρία με την επωνυμία «Β.ΤΥΜΠΑΝΙΔΗΣ Κ.ΜΟΥΣΤΑΚΑ Ο.Ε.» και με δ.τ. «TEAMEDICAL» δεν αναγράφει σε καμία εκ των κατατεθειμένων υπεύθυνων δηλώσεών της τα είδη για τα οποία κατέθεσε προσφορά παρά μόνο αυτά αναφέρονται στην εγγυητική επιστολή συμμετοχής της (αναγράφονται τα είδη με α/α 7,8,9 & 11 και αφορούν στα ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, καθώς τα είδη της κατηγορίας ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ έχουν α/α 1-6). Παρά ταύτα, τα μέλη της επιτροπής δεσμεύονται έναντι της υπ αριθμ. 28/2014 διακήρυξης και συγκεκριμένα στα αναφερόμενα στο άρθρο 13 «Δικαιολογητικά συμμετοχής» όπου επί λέξει αναφέρεται: «Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει όπου να δηλώνεται ότι:. Στην περίπτωση που η υποβαλλόμενη προσφορά αφορά μέρος των υπό προμήθεια ειδών θα πρέπει υποχρεωτικά, επί ποινή αποκλεισμού, να αναφέρεται ο αύξων αριθμός (α/α) των ειδών για τα οποία κατατίθεται η προσφορά...». Επίσης, δε κατέθεσε Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί τροποποιήσεων του καταστατικού της όπως απαιτείται στο ίδιο άρθρο, αλλά αντ αυτού Πιστοποιητικό από το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης το οποίο και δεν έγινε αποδεκτό για τον ίδιο λόγο που αναφέρεται και στην περίπτωση των δύο προαναφερόμενων εταιριών. Τα μέλη της επιτροπής ομόφωνα γνωμοδοτούν υπέρ της μη συνέχισης της εταιρίας στη διαγωνιστική διαδικασία και έτσι δεν αποσφραγίστηκε ο φάκελος της τεχνικής της προσφοράς. Παρακαλείται το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά. Τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, επανήλθε η κ. Φριτζαλά Όλγα και προσήλθε και η κ. Κούρτη Ευαγγελή, η οποία και ενημερώθηκε πλήρως για τα ανωτέρω. 1. Η εταιρία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ MART HELLAS» και με δ.τ. «MART HELLAS S.A.» κατέθεσε προσφορά για τα είδη της κατηγορίας ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ με α/α 1, 2, 4 & 5. Τα κατατεθειμένα δικαιολογητικά ήταν σύμφωνα με τα ζητούμενα από τη με αριθμό 28/2014 διακήρυξη, με την παρατήρηση ότι η νέα τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας κατατέθηκε στην υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (στο εξής Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό πρωτοκόλλου 99000/ και εκκρεμεί σχετική ανακοίνωση. Τα μέλη της επιτροπής γνωμοδότησαν ομόφωνα υπέρ της συνέχισης της εν λόγω εταιρίας στη διαγωνιστική διαδικασία και έως εκ τούτου προέβησαν στην αποσφράγιση του φακέλου της τεχνικής της προσφοράς και μονογράψανε το περιεχόμενό του. Παρακαλείται το ΔΣ της αναθέτουσας αρχής να αποφασίσει σχετικά. 2. Η εταιρία με την επωνυμία «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΘΗΝΑ ΚΕΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» υπέβαλε προσφορά για τα είδη με α/α 4 & 5 της κατηγορίας των ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ και τα κατατεθειμένα δικαιολογητικά ήταν καθ όλα σύμφωνα, ως προς την πληρότητά τους και τη νομιμότητά τους, με τα αιτούμενα στη με αριθμό 28/2014 διακήρυξη και για το λόγο αυτό αποσφραγίστηκε ο φάκελος της τεχνικής της προσφοράς και μονογράφτηκε το περιεχόμενό του. Τα μέλη της επιτροπής ομόφωνα γνωμοδοτούν υπέρ της συνέχισης της συγκεκριμένης εταιρίας στη διαγωνιστική διαδικασία. Παρακαλείται το ΔΣ του νοσοκομείου να αποφασίσει σχετικά. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης και οι φάκελοι των προσφορών παραδόθηκαν στις αρμοδίους υπαλλήλους του γραφείου προμηθειών. Με βάση όλα τα παραπάνω παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά. Τα μέλη του Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζουν ομόφωνα 1. Την έγκριση των πρακτικών α) της από συνεδρίασης (αρ. πρωτ / ) β) της από (αρ. πρωτ / ) και γ) της από συνεδρίασης (39018/ ) επιτροπής διενέργειας του ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ» ( ) ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ,61 ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α. & ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

13 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ, που αφορά στην αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής, τον έλεγχο αυτών ως προς την πληρότητα και τη νομιμότητά τους 2. Τη συνέχιση του εν λόγω διαγωνισμού με την τεχνική αξιολόγηση των εταιριών των οποίων οι φάκελοι των δικαιολογητικών συμμετοχής ήταν πλήρεις. Η ανωτέρω απόφαση επικυρώνεται αυθημερόν.. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Β. ΜΗΤΣΙΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Τζαβέλλα-Αδαμάκη Ευδοκία Κατσιαούνης Κωνσταντίνος Τζιαστούδης Ματθαίος Κουτσιανάς Θεόδωρος Καραμαγκιώλης Σπυρίδωνας Νάκος Χρήστος Φεζουλίδης Ιωάννης Μπαρμπής Δημήτριος Ακριβές Απόσπασμα Πρακτικού της 15 ης / Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ. Λάρισα, 22/10/2014 Η Γραμματέας του Δ.Σ. Ρόβα Βασιλική

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Υποκατάστημα : ΤΣΑΚΑΛΩΦ 1 Τ.Κ. 41 221-

Διαβάστε περισσότερα

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθ. πρωτ. 5877/07-02-2014 εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθ. πρωτ. 5877/07-02-2014 εισήγηση, η οποία έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. 20/2012 ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΝΤΥΠΩΝ (CPV 22820000-4) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΡΙΘΜ. 20/2012 ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΝΤΥΠΩΝ (CPV 22820000-4) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: ΤΣΑΚΑΛΩΦ 1 Τ.Κ. 41 221- ΛΑΡΙΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ.: Δ313/10-6-2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ.: Δ313/10-6-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 1/6/214 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Π. Μπακογιάννη 2 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (CPV 33000000-0)» ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (CPV 33000000-0)» ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ : 374690-2 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.07.01 10:04:10 EEST Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λαμία, 24/06/2014 Αριθμ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 3/2013 ΕΤΗΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 3/2013 ΕΤΗΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: ΤΣΑΚΑΛΩΦ 1 Τ.Κ. 41 221- ΛΑΡΙΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 26/5/2015 Αριθμ. Πρωτ.:3747

Μύρινα 26/5/2015 Αριθμ. Πρωτ.:3747 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Υ ΛΗΜΝΟΥ OIKONOMIKO TMHMA ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Υπεύθυνος: Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ: 22543-50129 Fax: 22543-50126 e-mail:promithiongnlimnou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΒΠ469ΗΖΞ-8ΒΩ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΒΠ469ΗΖΞ-8ΒΩ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ469ΗΖΞ-Φ91 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: 4907 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ469ΗΖΞ-Φ91 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: 4907 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

27.06.2014 04.07.2014. 11.09.2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ. ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»

27.06.2014 04.07.2014. 11.09.2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ. ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Βασ. Σοφίας 80 115 28 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: A. Mέξιας ΤΗΛ.- FAX: 213 2162138

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 5/2014. Για την προμήθεια ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ CPV 15800000-6

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 5/2014. Για την προμήθεια ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ CPV 15800000-6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 8258/04-7-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 5/2014 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την προμήθεια ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Βόλος 31-8-2012 Αρ. Πρωτ. 17278 Ταχ. Δ/νση: Πολυμέρη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-

ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ») Πληροφορίες:Σιγάλα Ειρ. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΔΤΤ. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7236 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΔΤΤ. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7236 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-

ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ») Πληροφορίες:Σιγάλα Ειρ. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΜ469ΗΖΞ-ΨΣΨ. Μύρινα 19-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5221 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΜ469ΗΖΞ-ΨΣΨ. Μύρινα 19-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5221 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αθήνα 27.1.2013

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αθήνα 27.1.2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ») Πληροφορίες:Σιγάλα Ειρ. ΤΗΛ.-

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΛΟΣ: 14/12/2010 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 35228 «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΛΟΣ: 14/12/2010 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 35228 «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΛΟΣ: 14/12/2010 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 35228 «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: ΠΟΛΥΜΕΡΗ 134,ΒΟΛΟΣ URL:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: Αλ. Συμεωνίδη 2 Τ.Κ.: 54007 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Κωνσταντινουπόλεως 49, 54642 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310892268, Fax 2310830359 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

- ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ.) 00800 00002 Κ.Α.Ε. 0879 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50700000-2 18.000,00 με το Φ.Π.Α. - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:13.000,00 με Φ.Π.Α.

- ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ.) 00800 00002 Κ.Α.Ε. 0879 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50700000-2 18.000,00 με το Φ.Π.Α. - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:13.000,00 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (Αριθμ.: 6182 / 04-05 -2012 ) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002712559 2015-04-17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

15PROC002712559 2015-04-17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Φ/Λ/17/4272/17-04-2015 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ α/α Συστήματος :5577 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-

ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ») Πληροφορίες:Σιγάλα Ειρ. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 26-3-2013 Αρ. Πρωτ.: 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 26-3-2013 Αρ. Πρωτ.: 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 26/5/2015 Αρ. Πρωτ.: 3770 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 26/5/2015 Αρ. Πρωτ.: 3770 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα