ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ / ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 16407/ 03-07-2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ. ΠΕ. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΠΥΡΓΟΥ Ταχ. /νση: Ε.Ο. ΠΥΡΓΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΝΤΡΙΑ Α Τ.Κ ΠΥΡΓΟΣ Πληροφορίες: Ιωαννίδου Μ. Τηλ & Φαξ Ε-MAIL : και gmail. com ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ / ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ηλείας- Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου και των Κέντρων Υγείας αρµοδιότητάς του (ΚΥ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ-ΚΥ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ-ΚΥ ΖΑΧΑΡΩΣ-ΚΥ ΑΝ ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ), προϋπολογισµού ,00 συµπερ. Φ.Π.Α. µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή

2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Πρόχειρος ιαγωνισµός Η χαµηλότερη τιµή Ηµεροµηνία: 11/07/14 Ηµέρα: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ώρα: 11:00 µ.µ. Γενικό Νοσοκοµείο Ηλείας Γραφείο Προµηθειών Ε.Ο. Πύργου Πατρών, Περιοχή Συντριάδα Τ.Κ Πύργος «ΑΠΟΓΡΑΦΗ- ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ (ΚΥ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ-ΚΥ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ-ΚΥ ΖΑΧΑΡΩΣ- ΚΥ ΑΝ ΙΤΣΑΙΝΑΣ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ ,00 συµπ. του ΦΠΑ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙ ΩΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΥΓΕΙΑ 3 (τρείς) µήνες Οι τιµές υπόκεινται στις υπέρ του ηµοσίου και τρίτων νόµιµες κρατήσεις. Κατά την πληρωµή παρακρατείται φόρος εισοδήµατος σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Ν. 2198/

3 Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Π.. 63/05 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/05) «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 81 / ), όπως ισχύει σήµερα Του Ν. 3580/2007 «Προµήθειες Φορέων εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 134 / ) όπως ισχύει σήµερα Του Ν.2955/2001 «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 256 / ), όπως ισχύει σήµερα Του Ν.. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου» (ΦΕΚ Α 204 / ) 1.6. Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 43/α/ ) άρθρο 24 «Αύξηση αποδοχών ηµοσίων υπαλλήλων και άλλες διατάξεις» Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των απανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) «Προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» όπως τροποποιήθηκε µε το Ν / 95 (Φ.Ε.Κ.145 /Α/95)«Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες ιατάξεις» Του Ν. 2690/99 κυρώσεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις Του Π.. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου», (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007). [αφορά διαγωνισµούς προµηθειών µε προϋπολογισµό κάτω των κοινοτικών κατωφλίων] Του Π.. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003 ) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35/ για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις Εµπορικές Συναλλαγές» Του Ν. 3918/ «ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις» Του Ν.3867/2010 (ΦΕΚΑ/128/ ) περί «Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης» αρ Του Ν.4052/2012 άρθρο 14 «Ρύθµιση Θεµάτων Επιτροπής Προµηθειών Υγείας» Του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α 107/ ), περί διοικητικής επίλυσης φορολογικών διαφορών Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ A ) ιοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ηµοσίου Τοµέα Τροποποίηση ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθµίσεις. 2. Τις αποφάσεις: 2.1. Την µε αριθ. Υ7/2480/94 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρµόνισης της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» (ΦΕΚ 679/Β/ , ΦΕΚ 755/Β/ & ΦΕΚ 757/Β/ ).

4 2.2. Την υπ αριθµ. 16 η / Απόφαση.Σ. του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ «Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού» και «Ορισµός Επιτροπής Τεχνικών Προδιαγραφών». 2.3 Την υπ αριθµ. 20 η / Απόφαση.Σ. του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών». 2.4 Την υπ αριθµ. 30 η / Απόφαση.Σ. του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ, «Έγκριση επαναπροκήρυξης διαγωνισµού» και «Έγκριση συµπληρωµατικών τεχνικών προδιαγραφών». 2.5 Την υπ αριθµ. 38 η / Απόφαση.Σ. του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ, «Έγκριση επαναπροκήρυξης διαγωνισµού» 2.6 Την υπ αριθµ. 07 η / Απόφαση.Σ. του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ, «Έγκριση συµπληρωµατικών τεχνικών προδιαγραφών». ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 1. Πρόχειρο Μειοδοτικό ιαγωνισµό, µε γραπτές σφραγισµένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για «ΑΠΟΓΡΑΦΗ-ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» του Γ. Ν. ΗΛΕΙΑΣ και των Κ.Υ. αρµοδιότητάς του (ΚΥ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ-ΚΥ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ-ΚΥ ΖΑΧΑΡΩΣ-Κ.Υ ΑΝ ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ), µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα συνηµµένα ΜΕΡΗ Α & Β και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής. 2. O διαγωνισµός θα διεξαχθεί ύστερα από προθεσµία 7(επτά) ηµερών. 3. ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γενικό Νοσοκοµείο Ηλείας / Γραµµατεία Νοσοκοµείου / Ε.Ο. Πύργου Πατρών / Περιοχή Συντριάδα / Τ.Κ / Πύργος ΜΕΧΡΙ ΠΕΜΠΤΗ 10/07/2014 ΩΡΑ: 14:00 µ.µ. Γενικό Νοσοκοµείο Ηλείας / Γραφείο Προµηθειών / Ε.Ο. Πύργου Πατρών / Περιοχή Συντριάδα/ Τ.Κ / Πύργος ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/07/2014 Ώρα 11:00 π.µ. Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό. 4. ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις/ κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισµοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην παρούσα. 5. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα τµήµατα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής : ΜΕΡΟΣ Α : «ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ»

5 ΜΕΡΟΣ Β : «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ» «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι» και «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ» Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

6 ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Γενικές πληροφορίες 1.1 Αντικείµενο του διαγωνισµού Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η ανάδειξη αναδόχου για «ΑΠΟΓΡΑΦΗ-ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» του Γ. Ν. ΗΛΕΙΑΣ και των Κ.Υ. αρµοδιότητάς του (ΚΥ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ-ΚΥ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ-ΚΥ ΖΑΧΑΡΩΣ- Κ.Υ ΑΝ ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ)». Η αναλυτική περιγραφή των προς ανάθεση υπηρεσιών παρουσιάζεται στο ΜΕΡΟΣ Β της παρούσας. 1.2 Προϋπολογισµός Ο συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων ευρώ ( #12.000,00# ) συµπ. του Φ.Π.Α. 1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Αναθέτουσα Αρχή είναι το Γενικό Νοσοκοµείο Ηλείας (Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου), της 6 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας, το οποίο διενεργεί τον πρόχειρο διαγωνισµό για την Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου και τα Κ.Υ. αρµοδιότητάς του και θα υπογράψει µε τον ανάδοχο τη σύµβαση για την παροχή των υπηρεσιών αυτών, διάρκειας τριών (3) µηνών, ιεύθυνση έδρας : Γενικό Νοσοκοµείο Ηλείας, Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου Περιοχή Συντριάδα, Τ.Κ , Πύργος Τηλέφωνο : & Φαξ : Αρµόδιος υπάλληλος : Ιωαννίδου Μ Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο µέχρι την 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014, ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 14:00 µ.µ. στη Γραµµατεία του Γενικού Νοσοκοµείου Ηλείας, Συντριάδα, Τ.Κ Πύργος. Οι προσφορές που υποβάλλονται µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες. 2. ικαιολογητικά συµµετοχής Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να καταθέσουν, µαζί µε την προσφορά του, τα ακόλουθα δικαιολογητικά: -Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται ότι δεν υπάρχουν νοµικοί περιορισµοί στη λειτουργία της επιχείρησης, δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα και δεν έχουν εποµένως κηρυχθεί έκπτωτοι, ή αποκλειστεί από κάποια Ελληνική ηµόσια Υπηρεσία ή ΝΠ ή ΝΠΙ ή Α.Ε. του ηµόσιου τοµέα, ή αποκλειστεί από διαγωνισµούς για υπηρεσίες ή προµήθειες του Ελληνικού ηµοσίου µε απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ή άλλων Υπουργείων, ότι δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, ότι είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών τους υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών

7 τους εν γένει προς το ηµόσιο Τοµέα, ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία. -Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην οποία: α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν. β) Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς, -δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας (ούτε και για (α). συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου, (β). δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26 ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, (γ). απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, (δ). νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες) ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, -δεν τελούν σε κατάσταση πτώχευσης, ούτε και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, -είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, -είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο και το ειδικό επάγγελµά τους, -δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 3. Κατάρτιση Υποβολή Προσφορών 3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο διαγωνιζόµενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν την προσφορά τους είτε καταθέτοντας την αυτοπροσώπως ή µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο τους, είτε αποστέλλοντας την ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδροµείο (courier) στη Γραµµατεία του Γενικού Νοσοκοµείου Ηλείας. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο της προς ανάθεση υπηρεσίας. εν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά από καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα είτε ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο Νοσοκοµείο έγκαιρα. Το Γενικό Νοσοκοµείο Ηλείας ουδεµία ευθύνη φέρει για τη µη εµπρόθεσµη παραλαβή της προσφοράς ή για το περιεχόµενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.

8 3.2 Περιεχόµενο προσφορών Οι προσφορές κατατίθενται, επί ποινή αποκλεισµού, µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο σε δύο (2) αντίγραφα, που πρέπει να περιλαµβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. Ο ενιαίας σφραγισµένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΑΠΟΓΡΑΦΗ-ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ και των Κ.Υ. αρµοδιότητάς του(κυ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ-ΚΥ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ-ΚΥ ΖΑΧΑΡΩΣ-Κ.Υ ΑΝ ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ). ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΠΥΡΓΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 16407/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 11/07/2014 Ο φάκελος αναγράφει την επωνυµία και διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του διαγωνιζόµενου, τον τίτλο του διαγωνισµού και τον τίτλο του φακέλου. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τα συνηµµένα έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που µπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Όλα τα έγγραφα που κατατίθενται πρέπει να είναι πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα, τα ξενόγλωσσα έγγραφα (βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, επιστολές) πρέπει να είναι και νοµίµως µεταφρασµένα. Μέσα στο φάκελο τοποθετούνται σε ξεχωριστούς σφραγισµένους φακέλους, οι οποίοι θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία καθώς και το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο (δισκέτα ή CD) και ειδικότερα τα εξής: 1.Τα ζητούµενα δικαιολογητικά. 2.ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», µε τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Τοποθετείται σε δύο αντίγραφα το σύνολο των κατατιθέµενων εγγράφων, εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο ή νοµίµως επικυρωµένο αντίγραφο και το δεύτερο απλό φωτοαντίγραφο. Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαµβάνει πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση-παραποµπή (ανά κεφάλαιο και παράγραφο) τόσο µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης όσο και τα συνυποβαλλόµενα prospectus (τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή) ή δικαιολογητικά, ώστε να επιτυγχάνεται αντικειµενική αξιολόγηση. Στον ίδιο φάκελο της τεχνικής προσφοράς τοποθετείται και η δισκέτα ή CD µε την τεχνική προσφορά η οποία θα περιέχει τα στοιχεία της προσφοράς, κατάλληλα συσκευασµένη προς αποφυγή φθορά της. Τα κατατιθέµενα prospectus, τα οποία πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές, πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα (όχι απλά φωτοαντίγραφα) του µητρικού κατασκευαστικού οίκου ή εκτυπώσεις από επίσηµες τοποθεσίες του κατασκευαστή στο διαδίκτυο, η ακριβής ηλεκτρονική διεύθυνση των οποίων πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά ή να προκύπτει σαφώς από τα υποβληθέντα στοιχεία. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα

9 και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 3.ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου τοποθετείται η οικονοµική προσφορά σε δύο αντίγραφα, και θα περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, στην οποία θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγεται το προς ανάθεση έργο και θα βαρύνει το φορέα, καθώς και την ισχύ της προσφοράς όπως ορίζεται στην παράγραφο 3.3. Στο φάκελο της οικονοµικής προσφοράς τοποθετείται και η δισκέτα ή CD µε την οικονοµική προσφορά, κατάλληλα συσκευασµένη προς αποφυγή φθοράς της. Η προσφερόµενη τιµή θα πρέπει να εναρµονίζεται µε αυτή του Παρατηρητηρίου τιµών όπως αυτή καταγράφηκε κατά την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας υποβολής προσφορών (Ν.4052/2013 άρθρο 14 παρ. 7) Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται. 3.3 Ισχύς των Προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό για 90 ηµέρες από την επόµενη µέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 4. ιενέργεια ιαγωνισµού-αξιολόγηση Προσφορών 4.1 ιαδικασία ιενέργειας του ιαγωνισµού- ιαδικασία Αξιολόγησης ιαδικασία ιενέργειας ιαγωνισµού-αποσφράγιση προσφορών Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή ιενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισµού στις 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 και ώρα 11:00 π.µ. στο Γραφείο Προµηθειών του Γενικού Νοσοκοµείου Ηλείας ( Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου) ιαδικασία αξιολόγησης προσφορών Η αξιολόγηση θα γίνει µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή µεταξύ των διαγωνιζόµενων που πληρούν απαραίτητα τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο µέρος Β της παρούσας. Για την επιλογή της προσφοράς µε τη χαµηλότερη τιµή, η επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω: -Έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών των συµµετεχόντων. -Αξιολόγηση των προσφορών µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή, για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών και των τεχνικών προδιαγραφών. Η αξιολόγηση των προσφορών, µπορεί να πραγµατοποιηθεί ενιαία, χωρίς διάκριση σταδίων / φάσεων (Αξιολόγηση ικαιολογητικών, Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς και Αξιολόγηση Οικονοµικής Προσφοράς) εφόσον οι συµµετέχουσες εταιρείες πληρούν τα δικαιολογητικά και τις τεχνικές προδιαγραφές, ώστε να γίνει η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών τους.

10 4.2 Απόρριψη προσφορών Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της επιτροπής, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται αποδεκτές. Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης ή από τα σηµεία των τεχνικών προδιαγραφών που χαρακτηρίζονται από την παρούσα ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνεπάγονται την απόρριψη των προσφορών. Προσφορά µε χρόνο παράδοσης µεγαλύτερο από τον προβλεπόµενο θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που ορίζει µικρότερο από το ζητούµενο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Το Γενικό Νοσοκοµείο Ηλείας επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να απορρίψει ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισµός, προσφορά διαγωνιζόµενου ο οποίος αποδεικνύεται αναξιόπιστος. 4.3 Αποτελέσµατα Κατακύρωση Ματαίωση διαγωνισµού. Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της χαµηλότερης τιµής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 4.1 του παρόντος Κεφαλαίου. Η κατακύρωση γίνεται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του Γ. Ν. ΗΛΕΙΑΣ ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής ιενέργειας και Αξιολόγησης του ιαγωνισµού. Η αξιολόγηση των προσφορών και οι κρίσεις των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού θα γίνουν σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στο Π.. 118/2007. Το Γενικό Νοσοκοµείο Ηλείας διατηρεί το δικαίωµα να µαταιώσει ή επαναλάβει τον παρόντα διαγωνισµό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως για (i) παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσµα της διαδικασίας, (ii) εάν το αποτέλεσµα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογηµένα µη ικανοποιητικό για τον Οργανισµό, (iii) εάν ο ανταγωνισµός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζόµενων προς αποφυγή πραγµατικού ανταγωνισµού, (iv) εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση µε τα είδη που έχουν προκηρυχθεί. Σε περίπτωση µαταίωσης του διαγωνισµού, οι συµµετέχοντες σ αυτόν δεν θα έχουν δικαίωµα αποζηµίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 5. Κατάρτιση Σύµβασης Γενικοί Όροι Σύµβασης 5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια σύµβασης Εγγυήσεις Μεταξύ του Γενικού Νοσοκοµείου Ηλείας και του αναδόχου θα υπογραφεί σύµβαση σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο παρόν Κεφάλαιο 5 της διακήρυξης. Η σύµβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που περιλαµβάνονται στη διακήρυξη και την προσφορά του προµηθευτή, θα διέπεται από το ελληνικό ίκαιο και δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόµενο της παρούσας. Το κείµενο της σύµβασης θα κατισχύει των παραρτηµάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδροµών.

11 Η σύµβαση που θα υπογραφεί θα έχει ισχύ για δύο (2) µήνες από την υπογραφή της µε µονοµερές δικαίωµα του.σ. του Νοσοκοµείου να την παρατείνει για έναν (1) ακόµη µήνα µε τους ίδιους όρους και τιµές. Η σύµβαση είναι δυνατόν να λυθεί και πριν τη λήξη της εφόσον τα είδη χορηγηθούν από ηµόσια Υπηρεσία ή για τα είδη αυτά υπογραφεί σύµβαση από το Υπουργείο Υγείας βάσει του Ν. 3580/07. Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για υπογραφή της σχετικής σύµβασης προσκοµίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συνολικού συµβατικού τιµήµατος, µη συµπ. του Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παροχή των υπηρεσιών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δυο συµβαλλόµενους. Αν περάσει η προθεσµία των δέκα (10) εργάσιµων ηµερών, που ορίζεται παραπάνω, χωρίς ο ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη σύµβαση, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, κηρύσσεται έκπτωτος, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Σε αυτή την περίπτωση, το Γενικό Νοσοκοµείο Πύργου αποφασίζει την ανάθεση της σύµβασης στον επόµενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόµενο. Η απόφαση αυτή λαµβάνεται εις βάρος του έκπτωτου και θα αφορά κάθε µέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζηµιάς του Οργανισµού. 5.2 Τρόπος Πληρωµής Κρατήσεις 1. Η πληρωµή θα γίνεται για το 100% της κάθε τµηµατικής αξίας, εντός χρονικού διαστήµατος εξήντα (60) ηµερών, από την ηµεροµηνία υπογραφής των σχετικών πρωτοκόλλων. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Π..118/07. Σε περίπτωση που η πληρωµή του συµβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ηµέρες µετά την υποβολή του τιµολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π.. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/ ) «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συµβασιούχο. Επισηµαίνεται ότι η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει προ της ηµεροµηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και σύµφωνα µε το Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α 107/ ), περί διοικητικής επίλυσης φορολογικών διαφορών. 2.Toν προµηθευτή πoυ θα αvαδειχθεί βαρύvoυv oι ακόλουθες κρατήσεις : 2.1)Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. (Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών Υπαλλήλων, άρθρο 22 Π.. 422/1981): 1,50%. 2.2)Επί του ποσού της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήµου ποσοστού 2%, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 20%, υπολογιζόµενου επί του τέλους χαρτοσήµου (άρθρο 10 Ν. 187/1943). 2.3)Υπέρ Οργανισµών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545 Β / ) : 2,00 % (δύο της εκατό). 2.4) Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων :0,10% (µηδέν κόµµα δέκα της εκατό) επί της καθαρής αξίας.

12 2.4) Κατά την πληρωµή του τιµήµατος παρακρατείται ο προβλεπόµενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήµατος. 3. Ο Φ.Π.Α βαρύνει το κάθε Νοσοκοµείο. 5.3 Υποχρεώσεις αναδόχου Απαγορεύεται ρητά η εκχώρηση των υποχρεώσεων και των δικαιωµάτων του αναδόχου που απορρέουν από τη σύµβαση που θα συναφθεί µεταξύ αυτού και του Γενικού Νοσοκοµείου Ηλείας σε τρίτους χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση του Νοσοκοµείου. Κατ εξαίρεση των προαναφερόµενων, ο ανάδοχος δύναται να εκχωρήσει, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα, οποιεσδήποτε από τις δικαιούµενες πληρωµές του από την παρούσα σύµβαση, σε Τραπεζικά Ιδρύµατα της επιλογής του, ενηµερώνοντας το Νοσοκοµείο σύµφωνα µε το Νόµο. 5.4 Εφαρµοστέο ίκαιο ιαιτησία Ο ανάδοχος και το Γενικό Νοσοκοµείο Ηλείας θα προσπαθούν να ρυθµίζουν φιλικά κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος σύµβασης. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριµένα τα δικαστήρια Πύργου εφαρµοστέο δε ίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. εν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισµένες περιπτώσεις εφόσον συµφωνούν και τα δυο µέρη, να προβλεφθεί στη σύµβαση προσφυγή των συµβαλλοµένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύµφωνα πάντα µε την ελληνική νοµοθεσία και µε όσα µεταξύ τους συµφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συµφωνία, η αρµοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο. Ακολουθούν παραρτήµατα µε τις τεχνικές προδιαγραφές, υπόδειγµα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και πίνακα φόρµας βάσης δεδοµένων νοσοκοµείου που συνοδεύουν την παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής. Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

13 ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Το έργο αφορά στην ανάδειξη αναδόχου για την οργάνωση - διενέργεια της πλήρους φυσικής απογραφής, την ηλεκτρονική καταγραφή τους σε αρχείο για εισαγωγή τους στο Πληροφοριακό Σύστηµα και την δηµιουργία του Μητρώου Παγίων Στοιχείων του Γενικού Νοσοκοµείου Ηλείας-Ν.Μ Πύργου ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ - ΛΟΙΠΑ Η ολοκλήρωση του έργου θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί σε τρεις (3) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης. Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει αποδεδειγµένη εµπειρία σε απογραφές παγίων σε Οργανισµούς ή Επιχειρήσεις που παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες λόγω της φύσης και της ονοµατολογίας όπως είναι τα νοσοκοµεία (να προσκοµίσει τουλάχιστον µια βεβαίωση καλής εκτέλεσης). Να υπάρχει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 της συγκεκριµένης παροχής από σχετικό οργανισµό. Ο ανάδοχος θα πρέπει να συγκροτήσει οµάδες απογραφής των Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων ικανές για να ολοκληρώσουν το έργο στο συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα που απαιτείται. θα υπάρχουν στελέχη - υπάλληλοι του Νοσοκοµείου, στα οποία ο ανάδοχος θα µπορεί να απευθύνεται για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις. Θα συσταθεί επιτροπή παρακολούθησης - παραλαβής του έργου η οποία σε συνεργασία µε την οµάδα απογραφής θα επιλύει και θα αποφασίζει για τυχόν προβλήµατα που θα προκύπτουν στην εκτέλεση των ανωτέρω. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ Συνεργασία του αναδόχου µε την διαχείριση µη αναλώσιµου υλικού του Νοσοκοµείου : o για τα είδη των παγίων και τις κατηγορίες οµάδες ανά είδος παγίου που θα πρέπει να απογραφούν. o Γενική κατηγοριοποίηση όλων των παγίων. - Κατανοµή του προς απογραφή εξοπλισµού στις εξής κατηγορίες Ιατρικο-ξενοδοχειακός Εξοπλισµός (π.χ. φορεία, κρεβάτια ασθενών, κλπ) Ξενοδοχειακός Εξοπλισµός και εξοπλισµός Γραφείων (Κοµοδίνα, Γραφεία, κλπ) Εξοπλισµός πληροφορικής Ηλεκτροµηχανολογικός Εξοπλισµός Ιατρικός Εξοπλισµός (Όλες οι ιατρικές συσκευές)

14 - Κωδικοποίηση κατά GMDN των οµάδων του απογραφέντος εξοπλισµού, όπου αυτό είναι εφαρµόσιµο, και κωδικοποίηση του λοιπού εξοπλισµού κατά CPV σύµφωνα µε τις οδηγίες της ΕΠΥ. - Για κάθε πάγιο θα καταγράφεται η εξής πληροφορία (όπου αυτό είναι εφαρµόσιµο) - Οµάδα - Είδος - Κατασκευαστής - Μοντέλο - Αρ. Σειράς - Τµήµα και χώρο που βρίσκεται - Σχόλια (π.χ χρώµα, υφή κ.ά στοιχεία που µπορεί να περιγράφουν το - πάγιο καλύτερα) - Για τα πάγια, κυρίως των πρώτων δύο κατηγοριών (Ιατρικο-ξενοδοχειακός Εξοπλισµός και Ξενοδοχειακός Εξοπλισµός και εξοπλισµός Γραφείων) τα οποία είναι οµοειδή (π.χ Καρέκλες) θα υπάρχει καταχώρηση σε οµάδα (π.χ Καρέκλες) και υποοµάδα (π.χ Καρέκλες µε µπράτσα. Καρέκλες τροχήλατες κλπ). Έτσι περιπτώσεις που ένα είδος καταγράφεται µε 2 ή περισσότερες ονοµασίες είδους-οµάδας δεν θα υπάρχουν. Για να µπορέσει η απογραφή να είναι αξιοποιήσιµη θα εξασφαλιστεί ότι κάθε είδος θα απογραφεί µε ενιαία ονοµατολογία και κωδικοποίηση. (Π.χ. Οι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές θα απογραφούν ως τέτοιοι και όχι ως κεντρική µονάδα την µία φορά, Η/Υ την άλλη, CPU την άλλη κ.ο.κ) o Για την διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί σε περίπτωση εισαγωγής νέων παγίων κατά την διάρκεια της απογραφής : θα παραδοθούν ετικέτες µε προσωρινούς κωδικούς παγίων. Σε κάθε νέο πάγιο του Νοσοκοµείου θα επικολάται µοναδικός προσωρινός κωδικός και θα καταγράφεται στην κατάσταση µε τον προσωρινό κωδικό του, την περιγραφή του και το χώρο που τοποθετείται. Θα δοθούν στον ανάδοχο καταστάσεις από το Τµήµα Πληροφορικής και την Τεχνική Υπηρεσία µε όποια πάγια της ειδικότητάς τους έχουν καταγράψει ανά τµήµα νοσοκοµείου. Επίσης θα δοθεί κατάσταση µε τους κωδικούς των τµηµάτων όπως υπάρχουν στο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΠΣ). ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ Ενηµέρωση εργαζόµενων για την απογραφή των παγίων ώστε στους χώρους εργασίας να µην υπάρχουν προσωπικά αντικείµενα κατά την διέλευση της οµάδας απογραφής. Παραγωγή προσωρινών ετικετών για όλα τα τµήµατα - Κέντρα Κόστους (Κ.Κ.) από τον ανάδοχο και επικόλλησή τους σε σηµεία εισόδου των χώρων αυτών ώστε να µην είναι εύκολα προσεγγίσιµα για να αποκολληθούν και σε καίριο σηµείο που να χαρακτηρίζει το χώρο (Κέντρο Κόστους) που θα αφορούν. Παραγωγή προσωρινών ετικετών για τα πάγια από τον ανάδοχο µε µοναδικό προσωρινό κωδικό σε ικανό αριθµό. Σε κάθε τµήµα - Κέντρο Κόστους ο ανάδοχος θα κάνει : Απογραφή παρουσία του υπολόγου (µετά από συνεννόηση), ο οποίος θα υποδεικνύει όλους του χώρους του τµήµατος και θα απαντά στις απαραίτητες

15 ερωτήσεις του αναδόχου (αναφέρονται παρακάτω). Καταγραφή : a. είτε του προσωρινού κωδικού του τµήµατος (Κ.Κ.) είτε του υπάρχοντος στο ΠΣ που θα έχει παραλάβει ο ανάδοχος, b. ενός προσωρινού κωδικού του παγίου, c. του είδους του παγίου (περιγραφή) µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του που είναι απαραίτητα για το µητρώο παγίων είτε όπως περιγράφεται από τον υπόλογο είτε όπως έχει ήδη καταγραφεί στις καταστάσεις που θα έχει παραλάβει ο ανάδοχος. d. της µάρκας, του µοντέλου και του serial number, όπου υπάρχει. e. του ιδιοκτησιακού καθεστώτος (δωρεά κλπ) του παγίου καθώς και εκτιµώµενο έτος αγοράς, σε περίπτωση που είναι γνωστό. f. των άχρηστων υλικών µε τα παραπάνω στοιχεία σε ξεχωριστή κατάσταση. Επικόλληση των προσωρινών κωδικών στα καταγραφόµενα πάγια. Καταγραφή των παγίων που θα εξαιρούνται της επικόλλησης ετικέτας, µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία σε ειδική κατάσταση και θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο του χώρου. Τα πάγια αυτά είναι : a. Είδη που αποστειρώνονται ( χειρουργικά εργαλεία κλπ) b. Ανεµιστήρες οροφής, αυτοκίνητα κλπ c. Υλικά/ σκεύη που πλένονται ή που χρησιµοποιούνται για µαγείρεµα κλπ d. Πλαστικά καλάθια απορριµµάτων e.λογισµικά πακέτα (οµάδα 16 της Γ.Λ) f.υλικά που είναι ενσωµατωµένα σε µηχανήµατα ή σε συσκευές πχ εσωτερικοί δίσκοι ή modems Ηλεκτρονικών Υπολογιστών κλπ και σε όποια άλλα υλικά κρίνει η επιτροπή παραλαβής του έργου. Ο ανάδοχος αφού ολοκληρώσει την απογραφή σε κάθε τµήµα θα παραδίδει την κατάσταση απογραφής στον υπόλογο του για έλεγχο, έγκριση και υπογραφή. a. Σε περίπτωση που ο υπόλογος έχει κάποιες αντιρρήσεις µε την απογραφή, τις καταγράφει στην κατάσταση απογραφής και την επιστρέφει στον ανάδοχο χωρίς έγκριση. b. Ο ανάδοχος προβαίνει στην διευθέτηση αυτών, αν συµφωνεί µε τον υπόλογο και την επιστρέφει για έγκριση. Με βάση την εγκεκριµένη από τον υπόλογο κατάσταση απογραφής, ο ανάδοχος δηµιουργεί αρχείο απογραφής σε excel, συµπληρώνοντας τα πεδία : Τα δεδοµένα θα καταχωρηθούν ηλεκτρονικά και θα κωδικοποιηθούν κατά GMDN, ή/και CPV σύµφωνα µε τις οδηγίες της ΕΠΥ και θα παραδοθούν σε ηλεκτρονική µορφή ώστε να µπορούν να εισαχθούν στο πληροφοριακό σύστηµα του νοσοκοµείου. Επισηµαίνεται ότι για την κωδικοποίηση κατά GMDN θα αποδοθούν στα είδη οµάδες οι οποίες θα περιγράφονται από προτιµώµενους όρους (preferred terms) και όχι όρους πλαίσιο (template terms). Αυτό αφενός είναι απαίτηση της ονοµατολογίας GMDN αφετέρου επιτρέπει την σαφέστερη περιγραφή του είδους και την πληρέστερη απόδοση των τεχνολογικών και λειτουργικών ιδιοτήτων του.

16 Τέλος σε κάθε είδος που θα απογραφεί θα κολληθεί αυτοκόλλητο κατασκευασµένο από υλικό που δεν καταστρέφεται η αλλοιώνεται από τον χρόνο η από χρήση προϊόντος καθαρισµού το οποίο θα αναγράφει: το όνοµα του νοσοκοµείου τον αύξοντα αριθµό (κωδικό) του παγίου σε αριθµητική µορφή τον αύξοντα αριθµό (κωδικό) του παγίου σε µορφή γραµµικού κώδικα προσωρινός) κωδικός τµήµατος, προσωρινός κωδικός παγίου, είδος-περιγραφή παγίου, µάρκα (όπου υπάρχει), µοντέλο(όπου υπάρχει), serial number(όπου υπάρχει), ιδιοκτησιακό καθεστώς, εκτιµώµενο έτος αγοράς. Με την ολοκλήρωση της απογραφής σε όλο το Νοσοκοµείο, θα εκτυπωθεί κατάσταση της φυσικής απογραφής κατά τµήµα, που θα συµφωνεί µε τις χειρόγραφες πρωτότυπες καταστάσεις απογραφής που φέρουν την υπογραφή των απογραφέων και του υπολόγου του κάθε τµήµατος, και θα καταγράφει τις ενδεχόµενες παρατηρήσεις του υπόλογου. Παραδοτέο 1: Συγκεντρωτική κατάσταση απογραφής ανά χώρο που θα συµφωνεί µε τις χειρόγραφες πρωτότυπες καταστάσεις απογραφής που φέρουν την υπογραφή των απογραφέων και του υπολόγου του κάθε τµήµατος, προς περαιτέρω επεξεργασία και αντιστοίχιση µε βάση τις κατηγορίες-οµάδες-τύπους-υλικά παγίων που υπάρχουν στην ιαχείριση µη Αναλωσίµου Υλικού. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ Μετά την ολοκλήρωση της απογραφής σε όλο το Νοσοκοµείο, θα πρέπει να γίνει ταυτοποίηση των καταγραφέντων παγίων (προσωρινών κωδικών) για όλα τα τµήµατα, ώστε να είναι δυνατή η συγκέντρωση όλων των ίδιων παγίων στον ίδιο κωδικό. Αντιστοίχιση των καταγραφέντων παγίων µε βάση τις κατηγορίες-οµάδεςτύπους-υλικά παγίων που υπάρχουν στην ιαχείριση µη Αναλωσίµου Υλικού ώστε να οµαδοποιηθούν και ταξινοµηθούν ανάλογα. Όπου δεν υπάρχει η ανάλογη κατηγορία-οµάδα-τύπος-υλικό, θα ανοίγονται νέες στο µηχανογραφικό σύστηµα σε συνεννόηση µε το προσωπικό. Παράλληλα θα γίνει και η συσχέτιση τους µε λογαριασµούς Γενικής Λογιστικής. Αντιστοίχιση των προσωρινών κωδικών που έχουν επικολληθεί στα πάγια µε τους τελικούς κωδικούς (barcode) που θα περιλαµβάνουν τον κωδικό στο πληροφοριακό σύστηµα της διαχείρισης υλικού και είτε το serial number αν υπάρχει είτε ο α/α ανά πάγιο. Ενηµέρωση του παραδοτέου 1 (τελικές απογραφές τµήµατος) µε τους κωδικούς του τµήµατος, τους κωδικούς των παγίων της διαχείρισης υλικού και τους οριστικούς κωδικούς barcode ανά υλικό, που θα υπάρχουν πια στο

17 Πληροφοριακό Σύστηµα. Ο ανάδοχος, αφού εκτυπώσει µε δικά του µέσα (εκτυπωτικό, σκάνερ, ετικέτες), ανθεκτικές πλαστικοποιηµένες, αυτοκόλλητες ετικέτες που θα φέρουν γραµµωτό κώδικα (barcode) όπως αναλύθηκε παραπάνω, θα τις τοποθετήσει στα απογραφέντα πάγια σε αντικατάσταση των προσωρινών µε βάση την αντιστοίχιση που έχει προηγηθεί. Η ενηµερωµένη λίστα των απογραφών τµήµατος κεντρικής αποθήκης (όπως αναλύθηκε στα παραπάνω και µε τις τελικές ενηµερώσεις) θα παραδοθεί σε αρχείο excel για την εισαγωγή τους στο ΠΣ. Παραδοτέο 2: Κατάσταση απογραφέντων παγίων µε κωδικούς του Πληροφοριακού Συστήµατος σε αρχείο EXCEL για import στην εφαρµογή της ιαχείρισης µη Αναλωσίµου Υλικού. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΓΙΩΝ Εισαγωγή των δεδοµένων της απογραφής ανά τµήµα στο ΠΣ από το τµήµα Πληροφορικής του νοσοκοµείου σε συνεργασία µε την εταιρία κατασκευής του ΠΣ. o Σε περίπτωση που υπάρχουν αναντιστοιχίες µε το ΠΣ, το τµήµα Πληροφορικής τις καταγράφει και τις παραδίδει στον ανάδοχο. o Ο ανάδοχος προβαίνει στην διευθέτηση αυτών, αν συµφωνεί µε αυτές και τις επιστρέφει για την εισαγωγή τους. Μετά την πετυχηµένη εισαγωγή των απογραφών στο ΠΣ, θα είναι εφικτή από το νοσοκοµείο η αυτόµατη δηµιουργία του Μητρώου παγίων από την ιαχείριση µη Αναλωσίµου Υλικού. Ο ανάδοχος θα προβεί σε ελέγχους για εντοπισµό τυχόν λαθών ή παραλείψεων που υπάρχουν στο Μητρώο (πχ. ενηµέρωση τιµών παγίων αγοράς πριν το 2012 και η απόσβεσή τους) από την αυτόµατη ενηµέρωση και θα διορθωθούν. Ειδικά για κάποια πάγια όπως κτιριακές εγκαταστάσεις, µεγάλα µηχανήµατα κλπ που έχουν µεγάλη αξία κτήσης και δεν έχουν % απόσβεση, θα πρέπει να ελεγχθούν - σε συνεργασία µε την διαχείριση των παγίων του νοσοκοµείου - µε τα χειρόγραφα δεδοµένα του νοσοκοµείου ώστε να ενηµερωθεί το µητρώο παγίων µε την ηµεροµηνία και την τιµή κτήσης. Παραδοτέο 3: Ενηµερωµένο Μητρώο Παγίων του Νοσοκοµείου κατά χώρο. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Θα πραγµατοποιηθεί εκπαίδευση του προσωπικού του νοσοκοµείου σε θέµατα παρακολούθησης του µητρώου παγίων και παραγωγής και επικόλλησης κωδικών barcodes στα νέα πάγια, µε στόχο να αναλάβουν µελλοντικά αυτοδύναµα την παρακολούθηση του µητρώου παγίων του Νοσοκοµείου. Η εκπαίδευση του υπευθύνου προσωπικού θα περιλαµβάνει : Τι χαρακτηρίζεται ως πάγιο Πως κατηγοριοποιούνται βάσει Γενικής Λογιστικής. Τι είναι το Μητρώο Παγίων.

18 Γενικά περί αποσβέσεων Σύνταξη πρωτοκόλλων καταστροφής Την καταχώρηση στο µηχανογραφικό πρόγραµµα της Siba Soft, Infohealth, που λειτουργεί στο Νοσοκοµείο. Η πρακτική εκπαίδευση θα γίνει πάνω στη µηχανογραφική εφαρµογή της Siba Soft που λειτουργεί στο Νοσοκοµείο. Η εκπαίδευση θα πραγµατοποιηθεί εντός του χώρου του νοσοκοµείου σε 2ήµερο σεµινάριο µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων. Παραδοτέο 4: Ολοκληρωµένη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού σε θέµατα παρακολούθησης των παγίων. Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΣΧΕ ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ονοµασία Τράπεζας: Κατάστηµα: ( /νση οδός- αριθµός Τ.Κ. FAX) Ηµεροµηνία Έκδοσης: Προς : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ... ΓΙΑ.. ΕΥΡΩ Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθµός.Τ.Κ. ] ή [σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθµός. Τ.Κ... β) οδός αριθµός. Τ.Κ... γ) οδός αριθµός. Τ.Κ... µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας], και µέχρι του ποσού των ευρώ..., για την καλή εκτέλεση της σύµβασης µε αριθµό... που αφορά στο διαγωνισµό της. µε αντικείµενο «ΑΠΟΓΡΑΦΗ- ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Κ.Υ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ, συνολικής αξίας. σύµφωνα µε την µε αριθµό / ιακήρυξή σας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. (Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π305/15 ΤΕΥΧΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π305/15 ΤΕΥΧΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ :20.03.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 3606/26.03.2015 1η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, ΤΚ 152 36, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 15PROC002707962 2015-04-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 310/15 ΤΕΥΧΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. CPV 33140000-3 Προϋπολογισμός: 42.178,35

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 310/15 ΤΕΥΧΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. CPV 33140000-3 Προϋπολογισμός: 42.178,35 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 01/07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : 7586 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, 152 36 Π.ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 2132052518-508

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ : Δ/1/15 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. CPV 30192700-8 προϋπολογισμός: 14.000,00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ : Δ/1/15 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. CPV 30192700-8 προϋπολογισμός: 14.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 04/02/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : 1389 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, 152 36 ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 2132052518-508 ΦΑΞ: 213-2052441 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 372/14. Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Β. Δεν απαιτείται

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 372/14. Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Β. Δεν απαιτείται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ HM./NIA : 23/12 /2014 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ AΡ. ΠΡΩΤ. 1η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 15710/24.12.2014 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, 152 36 ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 2132052518-508

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π29/15. ΤΕΥΧΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Ανάθεση Υπηρεσιών ( εκτός Μολυσματικών Αποβλήτων)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π29/15. ΤΕΥΧΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Ανάθεση Υπηρεσιών ( εκτός Μολυσματικών Αποβλήτων) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ HM./NIA : 27/ 07 /2015 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ AΡ. ΠΡΩΤ. 8427 1η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, 152 36 ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 2132052518-508

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 03/03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : 2619 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, TK 15236, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 213-2052518/508 ΦΑΞ: 213-2052441

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 4555 /25-02-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 4555 /25-02-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ. ΠΕ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΠΥΡΓΟΥ Ταχ. /νση: Περιοχή Συντριάδα Τ.Κ. 27 100 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ.: 26210-82784 Φαξ: 26210-82378 Πληροφορίες: Πουλιάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 14/11 ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την προµήθεια του είδους : ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 14/11 ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την προµήθεια του είδους : ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση : ιασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

στον Ηµερήσιο οικ. τύπο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ 10/2013 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 83/2012

στον Ηµερήσιο οικ. τύπο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ 10/2013 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 83/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Α Α: Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 10/2013 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 83/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/06/2014 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΑΙ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/06/2014 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΑΙ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ 6 η ΥΠΕ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα (1 )Τεμάχιο Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Β

Ένα (1 )Τεμάχιο Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ HM./NIA : 03/09/2014 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ AΡ. ΠΡΩΤ. 10395/4-9-2014 1η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, 152 36 Π. ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 26.01.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 26.01.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 26.01.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 598 / 2015 Πρόχειρου ηµόσιου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την

Διαβάστε περισσότερα

Ως η διακήρυξη Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Β

Ως η διακήρυξη Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 27/07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : 8428 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, ΤΚ 152 36 Π. ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 2132052518-508

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 1.2. Του Ν.2362/1995 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995)

Α Α: 1.2. Του Ν.2362/1995 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» Α Α: ιεύθυνση Τ.Κ. Πόλη Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Σισµάνογλου 45 69100 Κοµοτηνή Κουρνιώτη Αικατερίνη 25313

Διαβάστε περισσότερα

στον Ηµερήσιο οικ. τύπο ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙ ΟΥΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CPV 39831200-8 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

στον Ηµερήσιο οικ. τύπο ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙ ΟΥΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CPV 39831200-8 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 50/2012 Πληροφορίες: Αραµπατζάκη Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

στον Ηµερήσιο οικ. τύπο ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙ ΟΥΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CPV 39831200-8 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

στον Ηµερήσιο οικ. τύπο ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙ ΟΥΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CPV 39831200-8 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 39/2012 Πληροφορίες: Αραµπατζάκη Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 5913 / 2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προµήθεια «Αντιδραστήρια & Αναλώσιµα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΤΡΙΤΗ, 25.02.2014,

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΤΡΙΤΗ, 25.02.2014, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κηφισιά, 18.12.2013 ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ Αρ. πρωτ: 16086/18-12-13 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. ιακήρυξης: 11/2013 ΝΙΚΗΣ 2 14561 ΚΗΦΙΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΤΗΛ. : 2132086517 FAX : 2132086757-670

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ιοίκηση 6 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων- Ηπείρου & υτικής Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Λευκάδα 27-4-2015 Αριθ. Πρωτ.:2537

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ρέ θυµνο 30-1-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 17-4-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2325 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Υ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοιχτού ηµόσιου Επαναληπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

Fax :210-7291808 Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Fax :210-7291808 Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 02/06/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI Αρ. Πρωτ.11/07/497/1093F ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π... ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠ ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 19/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 19/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ & ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ όπως ζητούνται στο ΜΕΡΟΣ Β. ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33140000-3

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ & ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ όπως ζητούνται στο ΜΕΡΟΣ Β. ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33140000-3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υγειονομική Περιφέρεια ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ Ταχ. Δ/νση: Λ.ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ Τ.Κ. 45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ε-MAIL : promithies@gni-hatzikosta.gr

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ ΠΑΙ ΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Κ. 69100 ΚΩ ΙΚΟΣ CPV CPV 90911200-8 ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τ.Κ. 69100 ΚΩ ΙΚΟΣ CPV CPV 90911200-8 ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση Τ.Κ. Πόλη Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail Σισµάνογλου 45 69100 Κοµοτηνή Μαντάκη ήµητρα 25313 51351-51551

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Μ14690ΒΑ-88Ω Α Α: Β4ΜΛ4690ΒΑ-ΕΑΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

ΑΔΑ: Β4Μ14690ΒΑ-88Ω Α Α: Β4ΜΛ4690ΒΑ-ΕΑΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση Τ.Κ. Πόλη Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail Σισµάνογλου 45 69100 Κοµοτηνή Μαντάκη ήµητρα 25313 51351-51551

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/1/15 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. CPV 33141200-2 προϋπολογισμός: 52.000,00. Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Β

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/1/15 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. CPV 33141200-2 προϋπολογισμός: 52.000,00. Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 19/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 15552/22.12.2014 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, 152 36 ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 2132052518-508 ΦΑΞ: 2108033012

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002872879 2015-06-25

15PROC002872879 2015-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ (ΦΟΡΕΑΣ Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) Τμήμα: Οικονομικού Γραφείο: Προμηθειών Πληροφ.: Μαργαριτίδου Ειρήνη Ταχ.Δ/νση: 25 ης

Διαβάστε περισσότερα