ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ηµοτικής Κοινότητας ροσιάς 20/2013). ΘΕΜΑ 2ο: «Παραχώρηση Οικογενειακού τάφου στην οικογένεια ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΗΛΙΑ (Απόφ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ηµοτικής Κοινότητας ροσιάς 20/2013). ΘΕΜΑ 2ο: «Παραχώρηση Οικογενειακού τάφου στην οικογένεια ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΗΛΙΑ (Απόφ."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..13η/ της..16/04/ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..106/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της..16 ης /04/ της..13ης/ ηµόσιας Έκτακτης - Κατεπείγουσας Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Σήµερα την..16η Απριλίου ηµέρα..μ. Τετάρτη.. και ώρα..17:00.. το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου ιονύσου συνήλθε σε Έκτακτη Κατεπείγουσα ηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Καταστήµατος, στο Πολιτιστικό Πνευµατικό Κέντρο της ηµοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, κατόπιν µαταίωσης, λόγω έλλειψης απαρτίας, της 11ης/ ηµόσιας Τακτικής Συνεδρίασης και 12ης/ ηµόσιας Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης µε τα ίδια θέµατα και ύστερα από την υπ αριθ / πρόσκληση που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύµβουλο χωριστά και στον κ. ήµαρχο σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθ. 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 4 «Σύγκληση και λειτουργία του. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του.σ.» του ν. 3463/2006 (.Κ..) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ 1ο:«Παραχώρηση Οικογενειακού τάφου στον Ιερέα Ανδρέα Παναγιωτόπουλο (Απόφ. ηµοτικής Κοινότητας ροσιάς 5/2013). ΘΕΜΑ 2ο: «Παραχώρηση Οικογενειακού τάφου στην οικογένεια ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΗΛΙΑ (Απόφ. ηµοτικής Κοινότητας ροσιάς 20/2013). ΘΕΜΑ 3ο: «Παραχώρηση τάφου στην κ. Τασσοπούλου Μαρία». ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Έτους 2014». ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση παροχής υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του λογισµικού διαχείρισης των ραντεβού του ηµοτικού Πολυϊατρείου». ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση σκοπιµότητας Συντήρησης και επισκευής ηλεκτρονικού µέρους των ηλεκτρονικών πινακίδων ήµου». ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση σκοπιµότητας Συντήρηση φωτοτυπικών µηχανηµάτων, εκτύπωτων και συσκευών τηλεοµοιοτυπίας». ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση σκοπιµότητας Προµήθειας διακοµιστή (server) και λογισµικού για την τήρηση αντιγράφων ασφαλείας». ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση (αναγκαιότητα) προµήθειας ιατρικού και φαρµακευτικού εξοπλισµού για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του ήµου». ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση (αναγκαιότητα) προµήθειας δύο προκατασκευασµένων κερκίδων για τις ανάγκες των γηπέδων ποδοσφαίρου Σταµάτας και ροσιάς». ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσίας «Τεχνική εξυπηρέτηση και υποστήριξη της µηχανής ταχυδροµείου». ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση διενέργειας προµήθειας Γραφικής Ύλης Μικροαντικειµένων Γραφείου Φωτοαντιγραφικού χαρτιού & Εντύπων». ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση διενέργειας προµήθειας Μηχανών Καταµέτρησης και Ελέγχου Γνησιότητας χαρτονοµισµάτων» ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµήθειας Φαρµακευτικού - Παραφαρµακευτικού Υλικού». ΘΕΜΑ 15ο: «Προµήθεια λογισµικού για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας». ΘΕΜΑ 16ο: «Προµήθεια εξοπλισµού µετρήσεων υπαίθρου για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας». ΘΕΜΑ 17ο: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2014 ήµου ιονύσου». ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση 1 ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) και 1 ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή οδού Γούναρη.Κ. ιονύσου». 1

2 ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή οδών Κοινότητας ιονύσου». ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ης Συµπληρωµατικής Σύµβασης του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ Υ ΑΤΟ ΕΞΑΜΕΝΗΣ. Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ» ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου «Επέκταση δικτύου ύδρευσης στην περιοχή της Κοινότητας ιονύσου που σήµερα υδρεύεται από την Κοινότητα Ροδόπολης» της. Κ. ιονύσου». ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ (ΚΡΑΣΠΕ Α-ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ) Λ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ». ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού) του έργου «Αναβάθµιση µέρους του Αστικού Ιστού Κοινότητας Κρυονερίου-Πρόγραµµα Πράσινη Ζωή στην Πόλη». ΘΕΜΑ 24ο: «Λήψη απόφασης για την έγκριση απολογισµού Σχολικής Επιτροπής σχολικών µονάδων ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ήµου ιονύσου». ΘΕΜΑ 25ο: «Λήψη απόφασης για τον καθορισµό του χώρου διεξαγωγής της ειδικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου για τον απολογισµό των πεπραγµένων της ηµοτικής Αρχής έτους 2013». ΘΕΜΑ 26ο: «Λήψη απόφασης για παραχώρηση κτιρίου στο Νοµικό Πρόσωπο ΚΟΙ.Π.Α.Π. Η ΕΣΤΙΑ για λειτουργία παιδικού σταθµού». ΘΕΜΑ 27ο: «Επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων». (Αρ. πρωτ / ). ΘΕΜΑ 28ο: «Έγκριση της αριθ. 27/2014 απόφασης του.σ του Ν.Π... KOINΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ ΕΙΑ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ µε θέµα «Έγκριση απολογιστικών στοιχείων του Ν. Π ΚΟΙΠΑΠ Η ΕΣΤΙΑ ο.ε 2012 (από εως )». ΘΕΜΑ 29ο: «Έγκριση της αριθ. 31/2014 απόφασης του.σ του Ν.Π... KOINΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ ΕΙΑ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ µε θέµα «A Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ο.ε ΘΕΜΑ 30ο: «Έγκριση της αριθ. 28/2014 απόφασης του.σ του Ν.Π... KOINΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ ΕΙΑ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ µε θέµα «Έγκριση ισολογισµού και της αντίστοιχης έκθεσης του ορκωτού λογιστή της διαχειριστικής περιόδου 2012 του Ν. Π ΚΟΙΠΑΠ Η ΕΣΤΙΑ (από εως )». ΘΕΜΑ 31ο: «Έγκριση - καθορισµός δικηγορικής αµοιβής (ΕΜ. ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΑΜ ΣΑ7805». ΘΕΜΑ 32ο: «Έγκριση -καθορισµός δικηγορικής αµοιβής ( ικηγορική εταιρεία Απ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ- Γ.ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ Ν. ΧΛΕΠΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ)». ΘΕΜΑ 33ο: «Έγκριση χρήσης ιδιόκτητου µεταφορικού µέσου για την επίβλεψη δηµοσίων έργων σε Τεχνικούς Υπαλλήλους της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της /νσης Περιβάλλοντος του ήµου ιονύσου». ΘΕΜΑ 34ο: «Τροποποίηση ρυµοτοµικού σχεδίου στο Ο.Τ. 30 επί των οδών 25 Ης Μαρτίου-Αίαντος- Αργυρουπόλεως, φερόµενης ιδιοκτησίας κας Ματρώνα Ξυλά Έγκον στη.κ. ροσιάς ήµου ιονύσου». ΘΕΜΑ 35ο: «Ορισµός Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων του ήµου ο.ε. 2013». ΘΕΜΑ 36ο: «Επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα» Αρ. πρωτ / ). ΘΕΜΑ 37ο: «Απευθείας ανάθεση για την οµάδα ΣΤ για τη «Προµήθεια ειδών και εξοπλισµού υπηρεσίας πρασίνου συντήρηση µηχανηµάτων». ΘΕΜΑ 38ο: «ιαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων». ΘΕΜΑ 39ο: «3 η Αναµόρφωση Προϋπολογισµού -Έγκριση χορήγησης Οικονοµικού Βοηθήµατος σε υπάλληλο του ήµου». Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας δεδοµένου ότι από τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα ήταν ήτοι: 2

3 ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος. 2. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 3. ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ. 4. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 5. ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟ ΩΡΑ. 6. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. 7. ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 8. ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 9. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. 10. ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 11. ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ ΕΛΛΗ. 12. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 13. ΠΑΠΑΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ. 14. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ. 15. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ. 16. ΤΑΟΥΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 17. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ. 18. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 19. ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ. 20. ΡΟΪ ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 21. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. ΑΠΟΝΤΕΣ 1. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 2. ΠΟΤΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. 3. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 4. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ. 5. ΖΑΜΑΝΗΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 6. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 7. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 8. ΓΙΑΡΕΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 9. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 10. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ). 11. ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 12. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 13. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ. 14. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 15. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ. 16. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 17. ΚΟΥΡΙ ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 18. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥ ΙΑ. 19. ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ). 20. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ ΣΟΦΙΑ. Οι απόντες ηµοτικοί Σύµβουλοι νοµίµως και εµπροθέσµως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη σηµερινή Συνεδρίαση. Σηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν και ο πρόεδρος της ηµοτικής Κοινότητας ροσιάς κ. Ιωαννίδης Χαράλαµπος καθώς και η Πρόεδρος της ηµοτικής Κοινότητας ιονύσου κ. Κακούρη Ιωάννα. Απουσίες: Οι.Σ. κ. κ. Ποτίδης Χρήστος, Κατσίγιαννη Σοφία, Ζαµάνης ιονύσιος, Κοκµοτός Βασίλειος, Πέππα Αγγελική, Γιαρένης ηµήτριος,τσούκας Παναγιώτης, Παπαπαναγιώτου Ελένη, Σώκου Ζωή, Λουκάτος Παναγής, Νικητόπουλος Ιωάννης, Σπηλιώτης Σπυρίδωνας, Ζυγούνας Γεώργιος, Κουριδάκης Κωνσταντίνος, Φέρµελη Λυδία, Κοροβέση Βασιλική (Βάσια) και Μαγγίνα Στέλλα Σοφία απουσίαζαν καθ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. Ο.Σ. κ. Παπαχαρτοφύλης Ηλίας απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεµάτων 36,37 και 38 της ηµερήσιας διάταξης. Προσελεύσεις: Ο.Σ. κ. Καρυστινός Νικόλαος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων. Ο.Σ. κ. Πέππας Νικόλαος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 24ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. Αποχωρήσεις: Οι.Σ. κ. κ. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ, Σωτηρίου Σακελλάριος, Ταούξη Χριστιανίδη Καλλιόπη, Στάικος Θεόδωρος, Κυριακόπουλος Αθανάσιος και Τσαλτούµη Κυριακή αποχώρησαν µετά τη διαπίστωση απαρτίας επικαλούµενοι ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος κατεπείγουσας σύγκλησης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου και σε ένδειξη διαµαρτυρίας αποχώρησαν από τη συνεδρίαση (Λεπτοµέρειες στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). Ο.Σ. κ. Κοντάκης Κυριάκος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 32 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. Ο.Σ. κ. Λίτσας Αθανάσιος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 8 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. Ο ήµαρχος κ. Ιωάννης Καλαφατέλης νοµίµως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Πατσάκας Επαµεινώνδας, υπάλληλος του ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 3

4 ..Αριθ. Απόφασης:..106/ ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση (αναγκαιότητα) προµήθειας ιατρικού και φαρµακευτικού εξοπλισµού για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του ήµου». Ο Πρόεδρος µετά τη διαπίστωση απαρτίας αιτιολόγησε τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης, δηλώνοντας ότι η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω της σοβαρότητας των θεµάτων για την εύρυθµη λειτουργία των Υπηρεσιών του ήµου και των ασφυκτικών προθεσµιών δεδοµένης της επικείµενης προκήρυξης ηµοτικών - Περιφερειακών εκλογών καθώς και των εκλογών για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ απεφάνθη για το κατεπείγον της συνεδρίασης. Κατόπιν, ο πρόεδρος µετά την εκφώνηση του..9 ου.. θέµατος της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήµαρχο Τεχνικών Έργων & Υποδοµών κ. Παππά Νικόλαο για να προβεί στην εισήγηση. Ο Αντιδήµαρχος κ. Παππάς Νικόλαος ανέπτυξε το θέµα και είπε τα εξής: Με το άρθρο 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης-πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α 87/ ): «Το δηµοτικό συµβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν το δήµο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόµου στην αρµοδιότητα του δηµάρχου ή άλλου οργάνου του δήµου ή το ίδιο το δηµοτικό συµβούλιο µεταβίβασε σε επιτροπή του» και σύµφωνα µε το άρθρο 72: «1. Η Οικονοµική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονοµικής λειτουργίας του δήµου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: α) ( ), δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών ( ) σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, ( )». Από το συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι το ηµοτικό Συµβούλιο, ως όργανο διοίκησης των Ο.Τ.Α. α βαθµού, έχει γενική αρµοδιότητα και αποφασίζει για κάθε θέµα σχετικό µε τις αρµοδιότητες του οικείου Ο.Τ.Α., εκτός από τα θέµατα που, βάσει ρητής διάταξης, ανήκουν στην αρµοδιότητα των λοιπών οργάνων του ήµου. Όσον αφορά ειδικότερα στην έγκριση διενέργειας ορισµένης δηµοτικής προµήθειας, η αρµοδιότητα ανήκει στο ηµοτικό Συµβούλιο και µόνο κατ εξαίρεση, όταν η προµήθεια διενεργείται µε απευθείας ανάθεση, λόγω της συνδροµής εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, αρµόδιο όργανο για την έγκρισή της είναι η Οικονοµική Επιτροπή. Το ίδιο όργανο (Οικονοµική Επιτροπή) είναι, καταρχήν, αρµόδιο για την έγκριση µιας δαπάνης και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης. (Ελ. Συν. Τµ. 7 Πράξη 33/2012) Ο ήµος µας χρειάζεται να προβεί στην προµήθεια ιατρικού και φαρµακευτικού εξοπλισµού για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα παροχής πρώτης βοήθειας και περίθαλψης σε περίπτωση ατυχήµατος σε αυτές. Ο απαιτούµενος εξοπλισµός περιγράφεται στο άρθρο 7 της αρ. οικ απόφασης καθορισµού λεπτοµερειών εφαρµογής του άρθρου 56Α του Ν.2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις» (Α 121), όπως αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 9 του Ν.3057/2002 (Α 239) και τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 18 του άρθρου 8 του Ν.3207/2003 (Α 302). (ΦΕΚ 1793/Β / ) και φαίνεται παρακάτω: 1. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ 2. ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 3. ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΦΟΡΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ 4. ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 5. ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΠΙΝΙ ΩΤΗΣ 6. ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 7. ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΜΠΟΥ 8. ΚΟΥΤΙ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΕΦΟ ΙΑΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Το κόστος της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των ,00 (είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α και θα βαρύνει τον ΚΑ του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014 του ήµου, µε τίτλο «Προµήθεια υλικών εξοπλισµού αθλητικών γηπεδικών εγκαταστάσεων)» στον οποίο υπάρχει πίστωση ,00 (είκοσι πέντε χιλιάδων) ευρώ. 4

5 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 65 και 72 του Ν.3852/2010 καλείται το ηµοτικό Συµβούλιο να εγκρίνει: την αναγκαιότητα της προµήθειας ιατρικού και φαρµακευτικού εξοπλισµού για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του ήµου. Η προµήθεια προτείνεται να πραγµατοποιηθεί µε τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού. Το ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: Την εισήγηση. Το υπ αριθ. πρωτ.11964/ έγγραφο του Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών. Τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 72 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης.) Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 95 του Ν. 3463/2006 (Κ.. Κ) (ΦΕΚ 114/ , τεύχος Α ) «Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων». Τις διατάξεις του άρθρου 56Α του Ν.2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις» (Α 121). Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3207/2003 (Α 302). (ΦΕΚ 1793/Β / ). Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.3057/2002 (Α 239) Την Πράξη 33/2012 του 7 Τµ. του Ελ. Συν. Τις τοποθετήσεις των ηµοτικών Συµβούλων (Λεπτοµέρειες στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α Εγκρίνει την αναγκαιότητα της προµήθειας ιατρικού και φαρµακευτικού εξοπλισµού για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του ήµου συνολικού ποσού ,00 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. Για την εν λόγω προµήθεια έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον Κ.Α.: ύψους ,00, µε τίτλο «Προµήθεια υλικών εξοπλισµού αθλητικών γηπεδικών εγκαταστάσεων», του προϋπολογισµού του ήµου Ο.Ε Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί µε τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΙΟΝΥΣΙΟΣ. ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟ ΩΡΑ. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ ΕΛΛΗ. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. ΠΑΠΑΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ. ΡΟΪ ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. Ακριβές Αντίγραφο Άγιος Στέφανος 25/04/2014 Ο Πρόεδρος του.σ. Καρασαρλής Αναστάσιος Σχέδιο Φάκελος Αποφάσεων.Σ. Εσωτερική ιανοµή - Γραφείο ηµάρχου. - ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. - ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών/ Τµήµα Προµηθειών & ιαχείρισης Υλικού. - Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, ιαφάνειας & Πληροφορικής και µε την ευθύνη ανάρτησης της παρούσης στην ιστοσελίδα του ήµου. 5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..24η/2012.. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ 15ο: «ιαγραφές Χρεώσεων Βεβαιωτικών Καταλόγων».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ 15ο: «ιαγραφές Χρεώσεων Βεβαιωτικών Καταλόγων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..3η/2014.. της..11/02/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..28/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..6η/2015.. της..02/03/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..38/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

έ-& ι .-μ ;ν Γ Α?ά τ ύτ. ΧΡ83ΣΝ Δήμο Διονύσου ΘΕΜΑ: Δηλωτικό σήμα Δήμου Διονύσου 1 ζί ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Σχετ.: Υπ οριο. 12694/30-4-2013 έγγραφό σας

έ-& ι .-μ ;ν Γ Α?ά τ ύτ. ΧΡ83ΣΝ Δήμο Διονύσου ΘΕΜΑ: Δηλωτικό σήμα Δήμου Διονύσου 1 ζί ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Σχετ.: Υπ οριο. 12694/30-4-2013 έγγραφό σας ΘΕΜΑ: Δηλωτικό σήμα Δήμου Διονύσου.-μ ;ν Γ Α?ά τ ύτ. ΧΡ83ΣΝ έ-& ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΠΑ Α ηνα, 19/3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΠΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 18019 (2013) ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡζΖΣΙ-$Σ

Διαβάστε περισσότερα

Συν. : α) Η υπ αριθ. 17/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Συν. : α) Η υπ αριθ. 17/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 26/02/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου Τ.Κ. 145 65 Αρμόδιος Υπάλληλος: Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου. Εισηγητής: ΑΝΤΙΔ. ΧΑΡ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου. Εισηγητής: ΑΝΤΙΔ. ΧΑΡ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 1805/5.3.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 2/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

της..21-3-2011.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..50/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

της..21-3-2011.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..50/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 8η/2011.. της..21-3-2011.. ΔΗΜΟΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..50/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της..21/3/2011..

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 4/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας,

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 77/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας,

Διαβάστε περισσότερα

:..15 /2013.. -7-2013 29 & 01 :..196/2013.. ..30 /7/2013.. ..15 /2013.. ..30 2013.. ..9:30.. .. 25389/26-7-13.. 2 6 8 9

:..15 /2013.. -7-2013 29 & 01  :..196/2013.. ..30 /7/2013.. ..15 /2013.. ..30  2013.. ..9:30.. .. 25389/26-7-13..   2  6 8 9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..15η/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 30ης-7-2013 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..196/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..5η/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 17ης-4-2015 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..122/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

αναλωσίµων και µικροϋλικών µηχανογραφικού εξοπλισµού για το έτος 2013», µε

αναλωσίµων και µικροϋλικών µηχανογραφικού εξοπλισµού για το έτος 2013», µε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..9η/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 11ης-4-2013 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..83/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..341/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..341/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..25η/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 14ης-10-2014 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..341/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων του Δήμου και των νομικών του προσώπων. Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων του Δήμου και των νομικών του προσώπων. Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 792/28.1.2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 2/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/3/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 6813 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/3/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 6813 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/3/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 6813 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ. 210 800 48 30 ΠΡΟΣ Τον κ. ήµαρχο για τον κ. Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..11η/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 30ης-6-2015 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..207/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 63 ΘΕΜΑ. Απευθείας ανάθεση προµήθειας ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών επισκευής οχηµάτων και µηχανηµάτων.

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 63 ΘΕΜΑ. Απευθείας ανάθεση προµήθειας ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών επισκευής οχηµάτων και µηχανηµάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 28η του µήνα Ιανουαρίου του

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας: "Τήρηση διπλογραφικού συστήµατος"»

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας: Τήρηση διπλογραφικού συστήµατος» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 12/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 121/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΠΩ93-13Π. ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης

ΑΔΑ: ΒΛΛΠΩ93-13Π. ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..19η/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 27ης-9-2013 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..291/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..112 ης /20-7-2015.. ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..112 ης /20-7-2015.. ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..12η/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 20ης-7-2015 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..229/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ19Ω93-ΤΨΙ. ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια

ΑΔΑ: ΒΛ19Ω93-ΤΨΙ. ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..22η/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 22ης-10-2013 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:.. 345/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 42/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3494/24-2-2015

Αρ. Απόφασης: 42/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3494/24-2-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 180/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 17928/20-10-2014

Αρ. Απόφασης: 180/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 17928/20-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση. Προς το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Τρίπολης με

Εισήγηση. Προς το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Τρίπολης με ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Τρίπολη 20-01-2014 1 Προς το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Τρίπολης με «Ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26ης /2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26ης /2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26ης /2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθ. Απόφασης 354/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του ήµου Χαλανδρίου

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 7/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 7/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 7/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 45/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της

Διαβάστε περισσότερα