ΥΛΩΡΙΔΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΛΩΡΙΔΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ"

Transcript

1 ΥΛΩΡΙΔΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΗ ΑΝΔΡΟΤ Άννα Πολίηη Γεωπόνος Βιοηετνολόγος Πηστιούτος Γεωπονικού Πανεπιζηημίοσ Αθηνών

2 Χλωριδική ποικιλόηηηα: όια ηα δηαθνξεηηθά θπηηθά είδε πνπ ππάξρνπλ ζε κηα πεξηνρή Η Άνδρος έτει: o Πινύζην πδξνινγηθό δίθηπν o Σέζζεξηο νξεηλνύο όγθνπο κε κέγηζην ύςνο 994 m o Ήπηνη ρεηκώλεο δξνζεξά θαινθαίξηα o ΔΘΔ: 15,42 ν C o Δηήζην ύςνο βξνρήο: mm

3 Βξάρηα από ζρηζηόιηζν δηαθόξσλ ηύπσλ θαη κε δηαθνξεηηθό βαζκό απνζάζξσζεο Έδαθνο: ππνθίηξηλν ελώ ζε βαζύηεξεο πεξηνρέο εξπζξό Έθηαζε: 380 Km 2 Φπηηθό πινύην ηνπ λεζηνύ

4 ΣΡΟΠΟ ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟΤ ΣΗ ΥΛΩΡΙΓΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ πιινγή θπηηθώλ δεηγκάησλ κε όια ηνπο ηα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά: Ρίδα Βιαζηό Φύιια Άλζε Καξπνύο Απνμήξαλζε ησλ δεηγκάησλ Πξνζδηνξηζκόο ζύκθσλα κε ηηο θιείδεο

5 ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΥΛΩΡΙΓΑ 1933: Μαιαθαηέ παξνπζίαζε ηελ 1 ε δεκνζίεπζε κε ζπιινγέο ησλ Heldreich θαη Sartori θαη πεξηειάκβαλε 500 taxa. 1934: Diapoulis πξόζζεζε λέα είδε ζηε ιίζηα αιιά ακθηζβήηεζε θαη ηελ ύπαξμε θάπνησλ από απηώλ 1943: Rechinger ζην έξγν Flora Aegaea ζπγθέληξσζε όιεο ηηο αλαθνξέο 2007: νη Snogerup πξαγκαηνπνίεζαλ κηα εκπεξηζηαησκέλε ζπιινγή πνπ δηήξθεζε 31 ρξόληα, από ην 1964 έσο ην 1995, θαη θαηέγξαςε 1055 taxa

6 Σα πεξηζζόηεξα θπηηθά είδε πνπ ππάξρνπλ ζηελ Άλδξν αλήθνπλ ζηηο νηθνγέλεηεο : Compositae (καξγαξίηεο) Leguminosae (ηξηθύιιηα θαη ςπραλζή) Gramineae (αγξσζηώδε) Liliaceae (βνιβώδε) Orchidaceae (νξρηδέεο) Οη νηθνγέλεηεο απηέο απνηεινύληαη από πνιιά είδε θαη ππνείδε όπνηε δελ είλαη παξάμελν όηη εκθαλίδνληαη πνιιά δηαθνξεηηθά είδε ζην λεζί καο

7 ΥΑΜΟΦΤΣΙΚΗ ΥΛΩΡΙΓΑ Φπηά πνπ αλαπηύζζνληαη ζηηο ζρηζκέο ησλ βξάρσλ Έρνπλ κεγάιν ξηδηθό ζύζηεκα γηα: ηήξημε Απνξξόθεζε ζξεπηηθώλ Έρνπλ ζθιεξόηεξα θαη κηθξόηεξα θύιια γηα λα ειαρηζηνπνηνύλ ηηο απώιεηεο λεξνύ Άλζηζε ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλόο όηη ηα πεξηζζόηεξα ραζκνθπηηθά είδε είλαη ελδεκηθά

8 ΥΑΜΟΦΤΣΙΚΗ ΥΛΩΡΙΓΑ Carum multiflorum Erysimum senoneri Centaurea laconica ssp. lineariloba Campanula sartorii Carum multiflorum Erysimum senoneri(θση.: Ηιίαο Πνιέκεο) Campanula sartorii Centaurea laconica ssp. lineariloba (θση.: Ηιίαο Πνιέκεο)

9 ΦΡΤΓΑΝΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΣΙΚΑ ΦΤΣΑ Μηθξνί ζάκλνη κε κηθξά θαη αγθαζσηά θύιια Αλζίδνπλ ηελ άλνημε -θαινθαίξη Αληέρνπλ ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη μεξαζία Παξνπζηάδνπλ επνρηθό δηκνξθηζκό Μεγάια θύιια ην ρεηκώλα πνπ κεηαηξέπνληαη ζε κηθξά θαη ρλνπδσηά ην θαινθαίξη εμνηθνλόκεζε λεξνύ

10 ΦΡΤΓΑΝΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΣΙΚΑ ΦΤΣΑ Sarcopoterium spinosum (αζηνηβίδα) Centaurea spinosa Corydothymus capitatus (ζπκάξη) Salvia fruticosa (θαζθνκειηά) Satureja thymbra (ζξνύκπη) Sarcopoterium spinosum Corydothymus capitatus Salvia fruticosa Centaurea spinosa

11 ΣΑ ΤΠΔΡΒΟΚΗΜΔΝΑ ΔΓΑΦΗ ΤΝΑΝΣΑΜΔ ΚΤΡΙΩ: Quercus coccifera (βειαληδηά) Spartium junceum (αζπαξηηά) Ballota acetabulosa (ιπρλαξάθη) Cistus creticus (ιαδαληά) Cistus salviifolius (ιαδαληά) Spartium junceum Cistus creticus Ballota acetabulosa

12 ΜΑΚΚΙΑ ΒΛΑΣΗΗ Αείθπιινη πιαηύθπιινη ζάκλνη Γεκηνπξγνύλ ππθλέο, ζπρλά αδηαπέξαζηεο ζπζηάδεο Έρνπλ ύςνο ζπλήζσο 1-2 m Βξίζθνληαη ζηνλ Ακόινρν, ζηε Βνπξθσηή, ζηα Γηπνηάκαηα θαη ζην Μέζα Βνπλί Μηθξή εμάπισζε ιόγσ ηεο εθκεηάιιεπζεο ηεο γεο

13 ΜΑΚΚΙΑ ΒΛΑΣΗΗ Arbutus unedo (Κνπκαξηά) Erica arborea (Ρείθη) Myrtus communis (Μπξηηά) Laurus nobilis (Γάθλε) Quercus ilex (Αξηά) Arbutus unedo Erica arborea Myrtus communis Laurus nobilis Quercus ilex

14 ΓΑΙΚΑ ΔΙΓΗ Παξαηεξνύληαη ζηηο πεξηνρέο: Απνίθηα, ηεληέο, Άξλε, ηξαπνπξηέο αιιά θαη θαηά κήθνο ηεο θνξπθνγξακκήο ηνπ όξνπο Ράρε Κύξηνη εθπξόζσπνη είλαη ηα Acer sempervirens(αζθέληακνο) Platanus orientalis(πιάηαλνο) Quercus coccifera(βειαληδηά) Acer sempervirens Platanus orientalis Quercus coccifera

15 ΓΑΙΚΑ ΔΙΓΗ Τπάξρνπλ όκσο θαη δαζηθά μη ασηότθονα όπσο ηα Ceratonia siliqua(θνπληνπξηδηά) Junglans regia (θαξπδηά) Pinus halepensis θαη P. pinea (πεύθα) Ceratonia siliqua Junglans regia Pinus halepensis

16 ΠΑΡΑΡΔΜΑΣΙΑ ΒΛΑΣΗΗ Τδξόθηια θπηηθά είδε Platanus orientalis (Πιάηαλνο) Alnus glutinosa (θιήζξν) Populus alba (Λεύθεο) Nerium oleander (Πηθξνδάθλε) Melissa officinalis (Μέιηζζα) αξθεηά είδε ηνπ γέλνπο Mentha Nerium oleander Melissa officinalis

17 ΠΑΡΑΘΑΛΑΙΑ ΒΛΑΣΗΗ Φπηά αλζεθηηθά ζηελ αιαηόηεηα (ηόληα Na θαη Cl) Σηραηηγική αποθσγή: είζνδν ηνπ αιαηηνύ θαη απέθθξηζε από ζπγθεθξηκέλνπο αιαηώδεηο αδέλεο Σηραηηγική ανθεκηικόηηηας: έρεη κεραληζκό ξύζκηζεο ησλ επηπέδσλ ησλ αιάησλ ώζηε λα κελ επεξεάδεηαη

18 ΠΑΡΑΘΑΛΑΙΑ ΒΛΑΣΗΗ Elymus farctus Ammophila arenaria Pancratium maritimum (Κξηλάθη ηεο ζαιαζζζαο) Euphorbia paralias Euphorbia paralias Elymus farctus Ammophila arenaria Pancratium maritimum

19 ΠΑΡΑΘΑΛΑΙΑ ΒΛΑΣΗΗ Medicago marina (Θαιάζζηα κεδηθή) Otanthus maritimus Medicago marina Otanthus maritimus

20 ΔΝΓΗΜΙΚΑ ΦΤΣΑ Φπηηθά είδε πνπ παξνπζηάδνληαη κόλν ζε κηα πεξηνρή ηελ Άλδξν ππάξρνπλ 2 ηνπηθά ελδεκηθά

21 ΣΟΠΙΚΑ ΔΝΓΗΜΙΚΑ Ferulago sartorii εμαπιώλεηαη κόλν ζηελ βνξεηναλαηνιηθή πιεπξά ηνπ όξνπο Γεξαθόλεο αλάκεζα ζην ρσξηό Βξαρλνύ θαη ζην Μνλαζηήξη ηεο Μνλήο Παλαρξάληνπ. Μεγάιν θπηό πνπ θέξεη θύιια κε πνιύ ζηελνύο ινβνύο θαη ζπρλά θέξεη αξθεηά ζθηάδηα πνπ ζρεκαηίδνπλ κηα θαηαζθεπή ζαλ ζθηάδην ζε ηξία βήκαηα θαη θέξνπλ πεξίβιεκα από αθέξαηα θύιια

22 ΣΟΠΙΚΑ ΔΝΓΗΜΙΚΑ Serapias cycladum έρεη βξεζεί κόλν ζην λόηην ηκήκα ηεο Άλδξνπ, κε βνξεηόηεξε ηνπνζεζία εγθαηαιεηκκέλνπο αγξνύο αλαηνιηθά ηνπ ρσξηνύ Ληβάδεηα Πξόθεηηαη γηα κηα όκνξθε νξρηδέα, ε νπνία αλζνθνξεί ηνλ Μάην ζπλήζσο ζε κέξε πνπ θπξηαξρνύληαη από αγξσζηώδε θαη δηάζπαξηνπο ζάκλνπο Serapias cycladum

23 ΠΔΡΙΦΔΡΙΑΚΑ ΔΝΓΗΜΙΚΑ Trifolium andricum Πξόθεηηαη γηα ηξηθύιιη κε αλνηθηόρξσκα ξνδ-άζπξα άλζε θαη ζρεκαηίδεη κεγάιεο ζπζηάδεο. πλήζσο έρεη ύςνο cm, Δκθαλίδεηαη θπξίσο ζην αλαηνιηθό θαη λόηην κέξνο ηεο Άλδξνπ θαζώο θαη ζηε Σήλν ε κεγάινπο πιεζπζκνύο κπνξεί λα βξεζεί ζην θάζηξν πνπ βξίζθεηαη ζην λεζάθη ιίγν έμσ από ηελ πόιε ηεο Άλδξνπ. Trifolium andricum

24 ΠΔΡΙΦΔΡΙΑΚΑ ΔΝΓΗΜΙΚΑ Campanula sartorii Βξίζθεηαη ζε ηνπνζεζίεο κε ζρηζηνιηζηθνύο βξάρνπο θαη γθξεκλνύο ζε κεξηθώο ή πεξηζζόηεξν ζθηεξά κέξε ε παξόκνηα κέξε θύεηαη θαη ζηε Σήλν Παξάγεη πνιιά ιεπθά ινπινύδηα από λσξίο ηνλ Ινύλην έσο ηνλ Ινύιην Campanula sartorii

25 ΠΔΡΙΦΔΡΙΑΚΑ ΔΝΓΗΜΙΚΑ Dianthus fruticosus subsp.fruticosus Βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή Υαιθνιηκηώλα απνζήθεο θαη ζε θάπνηα λεζηά ησλ Κπθιάδσλ Dianthus fruticosus subsp.fruticosus

26 ΠΔΡΙΦΔΡΙΑΚΑ ΔΝΓΗΜΙΚΑ Crocus cartwrighitianus (Ο θξόθνο ηνπ Καξηξάτη) Ο άγγινο πξόμελνο ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε Καξηξάηη έζηεηιε έλα ηέηνην θξόθν από ηελ Σήλν ζηνλ βνηαλνιόγν Υέξκπεξη, ν νπνίνο γηα λα ηηκήζεη ηνλ πξόμελν έδσζε ζην θπηό η όλνκά ηνπ Δλδεκηθόο Γπηηθήο Κξήηεο, Κπθιάδσλ θαη Αηηηθήο Αλζίδεη Οθηώβξην-Γεθέκβξην Άγξηνο πξόγνλνο ηνπ θαιιηεξγήζηκνπ, ιίγν κηθξόηεξνο Χρήζη άξηπκα θάξκαθν ρξσζηηθή ύιε πνπ δίλεη έλα πνιύ ιακπεξό θίηξηλν ρξώκα. Crocus cartwrighitianus θση.: Ηι.Πνιέκεο Crocus laevigatus (Ο ιείνο θξόθνο) Δλδεκηθόο ηεο Νόηηαο Διιάδαο. Αλζίδεη θζηλόπσξν-ρεηκώλα Crocus cartwrighitianus θση.: Ηι.Πνιέκεο

27 ΠΔΡΙΦΔΡΙΑΚΑ ΔΝΓΗΜΙΚΑ Fritillaria ehrhartii ελδεκηθό Δύβνηαο, Βόξεησλ Κπθιάδσλ (Άλδξνο, Σήλνο, ύξνο) θαη πνξάδσλ Αλζίδεη Φεβξνπάξην Απξίιην Fritillaria ehrhartii θση.:ηι. Πνιεκεο Galanthus icariae ssp. Snogerupii Δλδεκηθό θύξνπ, Άλδξνπ, Νάμνπ Πνιπεηέο πώα κε βνιβό Αλζίδεη Φεβξνπάξην- Μάξηην πάληα είδε κε θαιισπηζηηθή αμία Galanthus icariae ssp. Snogerupii θση.:ηι.πνιεκεο

28 ΦΤΣΑ ΠΟΤ ΚΤΡΙΑΡΥΟΤΝ ΣΟ ΒΟΡΡΑ Κ ΌΥΙ ΣΙ ΚΤΚΛΑΓΔ Paeonia mascula ssp. Hellenica (Πααηώληα ε αξξελσπή ππνείδνο ειιεληθή) Καηαλέκεηαη ζηελ Κεληξηθή Διιάδα, ηελ Πεινπόλλεζν θαη ηελ Άλδξν Αλζίδεη από ηα κέζα Απξηιίνπ Καιισπηζηηθή αμία Paeonia mascula ssp. Hellenica θση. :Γ. Σδαλνπδάθεο

29 ΦΤΣΑ ΠΟΤ ΚΤΡΙΑΡΥΟΤΝ ΣΟ ΒΟΡΡΑ Κ ΌΥΙ ΣΙ ΚΤΚΛΑΓΔ Listera ovata Παξνπζηάδεηαη ηελ άλνημε ζηελ βόξεην- αλαηνιηθή θνξπθνγξακκή ηνπ όξνπο Κνπβάξα. Δίλαη δηάζπαξην ζηα βνπλά ηεο επεηξσηηθήο ρώξαο θαη βξίζθεηαη επίζεο ζηελ Κξήηε θαη ζε κεξηθά κεγάια λεζηά ηνπ Αλαηνιηθνύ Αηγαίνπ. Αθόκα είλαη παξόλ ζηελ Δύβνηα αιιά δελ είλαη παξόλ ζε άιια λεζηά ησλ Κπθιάδσλ Listera ovata

30 ΦΤΣΑ ΠΟΤ ΚΤΡΙΑΡΥΟΤΝ ΣΟ ΒΟΡΡΑ Κ ΌΥΙ ΣΙ ΚΤΚΛΑΓΔ Ophioglossum vulgatum Παξνπζηάδεηαη ζηελ Άλδξν θαη ζηε Νάμν θαζώο θαη ζε όιε ηελ επεηξσηηθή Διιάδα Ophioglossum vulgatum

31 ΦΤΣΑ ΜΔ ΙΓΙΑΙΣΔΡΗ ΑΞΙΑ.. Hypericum perforatum (βάιζακν, Τπεξηθόλ ην δηάηξεηνλ) Δπνπισηηθό πιεγώλ Γηνπξεηηθό Δκκελαγσγό Αληηππξεηηθό Hypericum perforatum

32 ΦΤΣΑ ΜΔ ΙΓΙΑΙΣΔΡΗ ΑΞΙΑ.. Matricaria recutita (Υακνκήιη) Αληηθιεγκνλώδεο-ζπαζκνιπηηθό Δπζηόκαρν Βαθηεξηνθηόλν Ηξεκηζηηθό Matricaria recutita

33 ΝΔΔ ΑΝΑΦΟΡΔ Juniperus phoenicea Κσλνθόξν Βξίζθεηαη ζην λόηην ηκήκα ηνπ λεζηνύ ζε κηθξνύο πιεζπζκνύο θαη δελ είρε εληνπηζηεί από ηνπο Snogerup. Juniperus phoenicea

34 ΝΔΔ ΑΝΑΦΟΡΔ Vicia monanta Retz. subsp. Monantha Βξέζεθε θαηά ηελ δηάξθεηα εθπόλεζεο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο ηεο Πνιίηε Άλλα ππό ηελ επίβιεςε ηνπ θαζεγεηή Σξίγθα Παλαγηώηε πιιέρζεθε από ηελ πεξηνρή Υώλεο Vicia monanta Retz. subsp. Monantha

35 αο επραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο!!

Ειδικόσ Περιβαλλοντικϊ Προςτατευόμενη Ζώνησ (ΕΠΠΖ) Καρπαςύασ

Ειδικόσ Περιβαλλοντικϊ Προςτατευόμενη Ζώνησ (ΕΠΠΖ) Καρπαςύασ Σχϋδιο διαχεύριςησ Ειδικόσ Περιβαλλοντικϊ Προςτατευόμενη Ζώνησ (ΕΠΠΖ) Καρπαςύασ W. J. Fuller, J. Seffer, B. A. Cicek, O. Ozden, G. Eroglu, C. Kara, V. Sefferova, O. Dogan Λεπθσζία, 2011 This ζρέδην is

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗ ΥΛΩΡΘΔΑ ΣΟΤ Ν. ΕΡΡΩΝ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗ ΥΛΩΡΘΔΑ ΣΟΤ Ν. ΕΡΡΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗ ΥΛΩΡΘΔΑ ΣΟΤ Ν. ΕΡΡΩΝ Κ.Βαβαιέθα, Γαζνιόγνπ Ο λνκόο Σεξξώλ νπζηαζηηθά δηακνξθώλεηαη ζαλ έλα κεγάιν βύζηζκα κε πεξηκεηξηθέο εμάξζεηο νξεηλώλ όγθσλ, πνπ από ηηο βόξεηεο αζπλέρεηεο ησλ Οξέσλ Αγθίζηξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΓΔΧΔΠΗΣΖΜΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΚΑΗ ΘΑΛΑΗΑ ΓΔΧΥΖΜΔΗΑ» «ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΟΣΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΟΣΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΟΣΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 8 ν Δπηζηεκνληθό πλέδξην 5-8 Οθηωβξίνπ 2000, Πάηξα ΠΡΑΚΣΗΚΑ Δθδνηηθή Δπηηξνπή: Γ. Κακάξε, Γ. Φαξάο & Θ. Κωλζηαληηλίδεο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΟΣΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 8 ν Δπηζηεκνληθό πλέδξην 5-8

Διαβάστε περισσότερα

Λίμνες στην. Λίμνες. στην Ελλάδα. Ελλάδα. Λιμνών. Λιμνών Καταγραφές. Καταγραφές & Μαρτυρίες. Μαρτυρίες. Αθήνα, 2013. Αθήνα, 2013

Λίμνες στην. Λίμνες. στην Ελλάδα. Ελλάδα. Λιμνών. Λιμνών Καταγραφές. Καταγραφές & Μαρτυρίες. Μαρτυρίες. Αθήνα, 2013. Αθήνα, 2013 Οι Οι Λίμνες Λίμνες στην στην Ελλάδα Ελλάδα 2/6. Ήπειρος 1/6. Δυτική Ελλάδα Λιμνών Καταγραφές Λιμνών & Μαρτυρίες Καταγραφές & Μαρτυρίες Θεόδωρος Σ., Κουσουρής Θεόδωρος Σ., Κουσουρής Αθήνα, 2013 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΖ ΟΝΟΜΑΗΑ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ

ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΖ ΟΝΟΜΑΗΑ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΤΡΗ: «ΚΟΠΑΝΗΣΖ» ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΖ ΟΝΟΜΑΗΑ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 1. ΟΝΟΜΑ ΚΟΠΑΝΗΣΖ 2. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΡΟΗΟΝΣΟ Ζ θνπαληζηή είλαη αικπξφ ηπξί, κε αινηθψδε πθή θαη πηθάληηθε γεχζε, πνπ παξαζθεπάδεηαη παξαδνζηαθά απφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ Δπηβιέπωλ: Διεπζέξηνο Σζηθνπξίδεο πλεξγαδόκελν Μέινο: Γηάλλεο Εαξίαο ΗΟΤΛΗΟ 2011 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Calonectris diomedea Καθεστώς παροσσίας. 2. Phalacrocorax aristotelis Καθεστώς παροσσίας. 3. Ixobrychus minutus Καθεστώς παροσσίας.

1. Calonectris diomedea Καθεστώς παροσσίας. 2. Phalacrocorax aristotelis Καθεστώς παροσσίας. 3. Ixobrychus minutus Καθεστώς παροσσίας. 1. Calonectris diomedea (Αξηέκεο) Καθεστώς παροσσίας. Σηελ πεξηνρή κειέηεο ην είδνο παξαηεξείηαη θπξίσο ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα όπνπ έρνπλ θαηαγξαθεί κεκνλσκέλα άηνκα θαη κηθξέο νκάδεο. Τν είδνο θσιηάδεη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΣΤΙΚΙ ΑΙΓΙΝΗΣ. Ιζηοπικά ζηοισεία

ΦΙΣΤΙΚΙ ΑΙΓΙΝΗΣ. Ιζηοπικά ζηοισεία ΦΙΣΤΙΚΙ ΑΙΓΙΝΗΣ Επγαζία ηυν μαθηηών ηος Γςμναζίος ηηρ Ιεπάρ Μηηποπόλευρ Πειπαιώρ, με ηην καθοδήγηζη κι επίβλετη ηηρ ςπεύθςνηρ καθηγήηπιαρ και Υποδιεςθύνηπιαρ κςπίαρ Λόθπαρ Αλεξίαρ. Ιζηοπικά ζηοισεία ύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΝΤΙΝΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΝΤΙΝΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ Κάβο Μαλιάς: Ρομανηική Μονεμβαζιά Kαηαπξάζηλνη θάκπνη κε ειηέο, θνηιάδεο, ηξερνύκελα λεξά, ππέξνρεο παξαιίεο, θόζκνο επγελέζηαηνο θαη ζηελ πάλσ γσλία ε κνλεκβαζηώηηθε θαζηξνπνιηηεία. Πην θάησ,ε μεραζκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2009-10 «ΒΑΦΙΚΑ ΦΥΤΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΑΦΗΣ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Απόςεηο θαη πξνηάζεηο ηνπ Παξαξηήκαηόο καο ζρεηηθά κε ηε: «Γηεξεύλεζε θαη Τπνβνιή Πξνηάζεσλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε ηεο Πεξηνρήο ΔΚΗ ΚΑΠΟΤ ηνπ Γήκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οικιζμοί. Απσαιολογικοί σώποι / Μνημεία

Οικιζμοί. Απσαιολογικοί σώποι / Μνημεία Οικιζμοί ε όιε ηελ ελόηεηα ππάξρνπλ δηάζπαξηνη γξαθηθνί νηθηζκνί αγξνηηθνύ θπξίσο ραξαθηήξα, κηθξνύ κεγέζνπο θαη ήπηαο δόκεζεο, όπσο ε Λαύθα, νη Καιιηαλνί, ην Καίζαξη, ε θνηεηλή θ.α. Αξθεηνί νηθηζκνί έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ.

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. ΗΟΤΝΗΟ 2009 Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. Η Υπεξεζία βξίζθεηαη ηόζν ζην πιεπξό ζαο, όζν θαη ηεο νηθνγέλεηαο ζαο θαη ζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΚΑΗ ΦΖΦΗΑΚΖ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΣΧΝ ΚΟΗΣΑΜΑΣΧΝ-ΟΡΤΥΔΗΧΝ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΥΧΡΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟΤ ΦΟΗΣΖΣΖ ΣΗΡΗΓΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ Πποφόνηα κςτέληρ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ ΚΑΙ ΥΡΗΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙΩΝ Θξαζπβνύινπ Αλδξέαο θαη Παπαδεκεηξίνπ Υξήζηνο Δξγαζηήξην Μειηζζνθνκίαο-εξνηξνθίαο ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΔΩΠΟΝΗΑ E-mail:thrasia@agro.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ»

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Παύινο Εκκ. Δαζθαιάθεο Μερ/γνο Μερ/θνο δάζθαινο Τπεύζπλνο ιεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Μία ΓευΧαπηογπαθική πποζέγγιζη ηηρ αξίαρ ηος Τοςπιζηικού Αποθέμαηορ ηηρ Δλλάδαρ ζσεηική με ηην πολςηελή διαμονή

Μία ΓευΧαπηογπαθική πποζέγγιζη ηηρ αξίαρ ηος Τοςπιζηικού Αποθέμαηορ ηηρ Δλλάδαρ ζσεηική με ηην πολςηελή διαμονή Μία ΓευΧαπηογπαθική πποζέγγιζη ηηρ αξίαρ ηος Τοςπιζηικού Αποθέμαηορ ηηρ Δλλάδαρ ζσεηική με ηην πολςηελή διαμονή Ο τοσρισμός εκτιμάται και ταρτογραυείται Κσλζηαληίλα Μαγγίλα 1, Νηθόιαο Καξαληθόιαο 2 (1)

Διαβάστε περισσότερα

Οη καγεπηηθέο κνπ εληππώζεηο θαη ηα ιεπηά πνπ πέξαζα ζην νηλνπνηείν- κνπζείν νίλνπ ηνπ Βαγγέιε Γεξνβαζηιείνπ.

Οη καγεπηηθέο κνπ εληππώζεηο θαη ηα ιεπηά πνπ πέξαζα ζην νηλνπνηείν- κνπζείν νίλνπ ηνπ Βαγγέιε Γεξνβαζηιείνπ. Οη καγεπηηθέο κνπ εληππώζεηο θαη ηα ιεπηά πνπ πέξαζα ζην νηλνπνηείν- κνπζείν νίλνπ ηνπ Βαγγέιε Γεξνβαζηιείνπ. Φηάλνληαο ζην θηήκα ζηελ Δπαλνκή θαηαιαβαίλεηο ακέζσο γηαηί ην νηλνπνηείν βξαβεύεηαη από ην

Διαβάστε περισσότερα

Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις. Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009

Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις. Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009 Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009 ΘΔΗΚΔΛΟ: ΛΣΗΛΟ ΘΗΟΤΖ, ΦΩΣΟ: Γ. ΘΔΙΔΑΘΟ, ΣΕ. ΘΙΖΚΖ, Β. ΤΘΑ Παλέκνξθε θαη μαθνπζηή ε Πίλδνο, αιιά θαη... αηειείσηε. Αξρίδεη ζηo

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΗ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΣΔΗΣΔ ΟΣΑΝ ΓΗΝΔΣΑΗ ΔΗΜΟ

ΔΗΜΟΗ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΣΔΗΣΔ ΟΣΑΝ ΓΗΝΔΣΑΗ ΔΗΜΟ ΔΗΜΟΗ Ο ζεηζκόο είλαη θαηλόκελν ην νπνίν εθδειώλεηαη ζπλήζσο ρσξίο ζαθή πξνεηδνπνίεζε, δελ κπνξεί λα απνηξαπεί θαη παξά ηε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιεο πιηθέο δεκηέο ζηηο αλζξώπηλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμοπθολογική εξέηαζη ηων ακηών. Παπαδείγμαηα διαμόπθωζήρ ηοςρ

Γεωμοπθολογική εξέηαζη ηων ακηών. Παπαδείγμαηα διαμόπθωζήρ ηοςρ Γεωμοπθολογική εξέηαζη ηων ακηών. Παπαδείγμαηα διαμόπθωζήρ ηοςρ Βαζίιεο Κσλζηαληηλίδεο Ms Ψθεαλνγξαθίαο - Μέινο Π.Ο. ΚΠΔ Αξγπξνύπνιεο vaskonstan@sch.gr ΠΔΡΙΛΗΦΗ Η Διιάδα κηα ρώξα κε 15.000 ρικ. πεξίπνπ

Διαβάστε περισσότερα

H καλλιέργεια ηης ροδιάς ζηην Ελλάδα ηαύξνο Βεκκνο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Γηεπζπληήο Δξγαζηεξίνπ Γελδξθνκίαο ΓΠΑ

H καλλιέργεια ηης ροδιάς ζηην Ελλάδα ηαύξνο Βεκκνο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Γηεπζπληήο Δξγαζηεξίνπ Γελδξθνκίαο ΓΠΑ H καλλιέργεια ηης ροδιάς ζηην Ελλάδα ηαύξνο Βεκκνο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Γηεπζπληήο Δξγαζηεξίνπ Γελδξθνκίαο ΓΠΑ Η θαιιηέξγεηα ηεο ξνδηάο Ρνδηά ή ξντδηά ή Ρνηά Punica granatum L. Οηθνγέλεηα Punicaceae (2n=16)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ. Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο 2010 Σεύρνο 17 ΤΝΔΥΗΕΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ. Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο 2010 Σεύρνο 17 ΤΝΔΥΗΕΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ ΚΑΛΟ ΠΑΥΑ Διανέμεηαι δωρεάν Δθδήισζε ζην Γεκαξρείν Νίθαηαο θαη θόςηκν ηεο πίηαο ηνπ πιιόγνπ ηελ θαηάκεζηε από θόζκν αίζνπζα ηνπ Γεκαξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σα καληηάξηα ηεο Άλδξνπ ε «θξπκκέλε», άγλσζηε βηνπνηθηιόηεηα

Σα καληηάξηα ηεο Άλδξνπ ε «θξπκκέλε», άγλσζηε βηνπνηθηιόηεηα Σα καληηάξηα ηεο Άλδξνπ ε «θξπκκέλε», άγλσζηε βηνπνηθηιόηεηα Ζιίαο Πνιέκεο Μπθεηνιόγνο PhD Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ζην Δξγαζηήξην Γεληθήο θαη Γεσξγηθήο Μηθξνβηνινγίαο ηνπ ΓΠΑ ΜΤΚΖΣΔ Σα ιακζηάνζα εεςνείηαζ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΔΙ Καβάιαο, Σκήκα Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο Μάζεκα Μεηεσξνινγίαο-Κιηκαηνινγίαο Τπεύζπλε : Γξ Μάξζα Λαδαξίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Απσιηεκηονική παπάδοζη και ζύγσπονη δόμηζη ζηο πλαίζιο ηηρ πποζηαζίαρ και ανάδειξηρ ηυν μνημείυν ζηην Άνυ Πόλη Κςπαπιζζίαρ.

Απσιηεκηονική παπάδοζη και ζύγσπονη δόμηζη ζηο πλαίζιο ηηρ πποζηαζίαρ και ανάδειξηρ ηυν μνημείυν ζηην Άνυ Πόλη Κςπαπιζζίαρ. ΥΡΙΣΙΝΑ ΠΙΔΡΡΟΠΟΤΛΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ ΓΔΡΟΛΤΜΟΤ Απσιηεκηονική παπάδοζη και ζύγσπονη δόμηζη ζηο πλαίζιο ηηρ πποζηαζίαρ και ανάδειξηρ ηυν μνημείυν ζηην Άνυ Πόλη Κςπαπιζζίαρ. (Φ1-Φ3) Η Κππαξηζζία απνηειεί κηα αθόκε

Διαβάστε περισσότερα

Δμαζθάιηζε ρώξνπ ηελ Άλνημε. Αδύλαηα κειίζζηα. άλνημεο - θαινθαηξηνύ. Αλάπηπμε κειηζζηώλ ηελ Αλνημε. Γθόξαο Γεώξγηνο 1

Δμαζθάιηζε ρώξνπ ηελ Άλνημε. Αδύλαηα κειίζζηα. άλνημεο - θαινθαηξηνύ. Αλάπηπμε κειηζζηώλ ηελ Αλνημε. Γθόξαο Γεώξγηνο 1 Πνζόηεηα γόλνπ & αθκαίσλ κειηζζώλ Μ Ε Λ Ι Σ Σ Ο Κ Ο Μ Ι Κ Ο Ι Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Μ Ο Ι Μειηζζνθνκηθνί ρεηξηζκνί άλνημεο Αλάπηπμε γόλνπ & πιεζπζκνύ ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο Δπηινγή ζπζηήκαηνο εθκεηάιιεπζεο Αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

Ιλζηηηνύην Δζσηεξηθώλ Υδάησλ - ΔΛΚΔΘΔ. Γξ. Ηιίαο Γεκεηξίνπ

Ιλζηηηνύην Δζσηεξηθώλ Υδάησλ - ΔΛΚΔΘΔ. Γξ. Ηιίαο Γεκεηξίνπ Ιλζηηηνύην Δζσηεξηθώλ Υδάησλ - ΔΛΚΔΘΔ Γξ. Ηιίαο Γεκεηξίνπ Τνπνζεζία: Ν. Αηησιναθαξλαλίαο, Πεξηθέξεηα Δ. Ειιάδαο Έθηαζε πδξνινγηθήο ιεθάλεο : 403 km 2 Πιεζπζκόο: 28.860 θάηνηθνη Πεξηγξαθή ηεο πεξηνρήο κειέηεο

Διαβάστε περισσότερα