.)»» . «O.T.S. S.A.» 1 -

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ".)»» . «O.T.S. S.A.» 1 -"

Transcript

1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Ο.Π.Σ. ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα, 16/10/2013, µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλοµένων: Α) Αφενός του Ν.Π... µε την επωνυµία «Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.)» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μάρνη 22 Τ.Κ και νοµίµως εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του.σ. κ. Σελλιανάκη Αντώνη, (στο εξής θα αποκαλείται «Εργοδότης» ή «Φορέας») και Β) Αφετέρου της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.» και δ.τ. «O.T.S. S.A.» που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Μοναστηρίου αρ. 125, Τ.Κ , µε ΑΦΜ: ,.Ο.Υ: ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, τηλ: & fax: και εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. Παµπουκίδη Άγγελο, δυνάµει του υπ αριθ. Πρακτικού του ιοικητικού της Συµβουλίου (στο εξής θα αποκαλείται «Ανάδοχος»), συµφωνήθηκαν, συνοµολογήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΑΡΘΡΟ 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Με την παρούσα Σύµβαση, ο Εργοδότης, σύµφωνα µε: I. Την υπ αρ. 240/ θέµα 9 ο απόφαση του.σ. του Ε.Τ.Α.Α. µε Α..Α. ΒΛΒΠΟΡΕ1-30Β II. Το υπ αρ. πρωτ. 3330/ έγγραφο του Τοµέα Υγείας ικηγόρων Θεσσαλονίκης του Ε.Τ.Α.Α. και III. Την υπ αρ. 90/ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α Α:ΒΕΖΛΟΡΕ1-2ΓΛ), µε την οποία δεσµεύτηκε ποσό ύψους 7.626,00 για την πληρωµή της δαπάνης αυτής, η οποία βαρύνει τον ΚΑΕ: 0426 του προϋπολογισµού εξόδων οικ. έτους 2013 του Τοµέα Υγείας ικηγόρων Θεσσαλονίκης, µε α/α καταχώρησης 90 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και εντολών πληρωµής της Οικ. Υπηρεσίας αναθέτει στον Ανάδοχο και αυτός αναλαµβάνει να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης για το λογισµικό και τις παραµετροποιήσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Τ.Π..Θ.» (βάσει της µε αρ. πρωτ. Ε.Τ.Α.Α. 5437/ σύµβασης), για χρονικό διάστηµα έως ένα (1) έτος από τη λήξη Σελίδα 1 από 14

2 της περιόδου εγγύησης του έργου, δηλαδή από 01/05/2013 µέχρι 30/4/2014, µε δυνατότητα πρόωρης λήξης - µε απόφαση του.σ. του Ε.Τ.Α.Α. και κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης του Αναδόχου (τουλάχιστον ένα µήνα πριν) - εφόσον ο Εργοδότης κρίνει για οποιοδήποτε λόγο, ότι δεν συντρέχει πλέον ανάγκη παροχής των υπηρεσιών του Αναδόχου. Σε αυτή την περίπτωση, ο Εργοδότης δεν υποχρεούται σε αποζηµίωση του Αναδόχου, πέραν των δεδουλευµένων. Σε περίπτωση αλλαγής της υπάρχουσας µορφής του Τοµέα ή σε περίπτωση µετατροπής του Τοµέα Υγείας σε Ν.Π.Ι.. ή ένταξής του σε άλλο Φ.Κ.Α. ή υπαγωγής κάποιων υπηρεσιών σε άλλο Φορέα, το Ε.Τ.Α.Α. θα έχει το δικαίωµα να περιορίσει το αντικείµενο της σύµβασης ή/και να αφαιρέσει υπηρεσίες, ή να ζητήσει την πρόωρη λήξη της σύµβασης, εφόσον συντρέχει λόγος προς τούτο, χωρίς ο Ανάδοχος να έχει δικαίωµα για καταγγελία της Σύµβασης ή δικαίωµα για αποζηµίωση, πλην των δεδουλευµένων. Στις πιο πάνω περιπτώσεις, η αµοιβή του Αναδόχου θα επαναπροσδιοριστεί σύµφωνα µε τις διαµορφούµενες ανάγκες της Υπηρεσίας και κατόπιν κοινής συµφωνίας µεταξύ του Φορέα και του Αναδόχου και σχετικής απόφασης του.σ. του Ε.Τ.Α.Α. Αναλυτικά οι υπηρεσίες υποστήριξης που θα παράσχει ο Ανάδοχος, περιλαµβάνουν τα εξής: 1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ο Ανάδοχος θα παρέχει Εγγυηµένου Επιπέδου Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης, καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου υποστήριξης. Στόχος των υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης είναι η εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του Συστήµατος, η άµεση ανταπόκριση του Αναδόχου σε αναγγελίες προβληµάτων και η άµεση αποκατάσταση των βλαβών/προβληµάτων του Συστήµατος, τηρώντας πάντα τις απαιτήσεις διαθεσιµότητας. ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ Το ποσοστό της διαθεσιµότητας ( ) σε µηναία βάση υπολογίζεται µε τον τύπο: Χρόνος Συνεχούς Λειτουργίας = * 100 % Χρόνος Συνεχούς Λειτουργίας + Χρόνος εκτός λειτουργίας Ο παραπάνω τύπος για τον υπολογισµό της ιαθεσιµότητας θα εφαρµόζεται σε κάθε περίπτωση όπου αναφέρεται η διαθεσιµότητα ενός συστήµατος ή µιας υπηρεσίας. Η διαθεσιµότητα ( ) των παρεχοµένων υπηρεσιών του ΟΠΣ σε µηνιαία βάση θα πρέπει να είναι >=99,80% Σελίδα 2 από 14

3 ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΜΗ ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Χρόνος εκτός λειτουργίας (ή Χρόνος Βλάβης) είναι το χρονικό διάστηµα από την αναγγελία της βλάβης µέχρι τη αποκατάστασή της και την παράδοση της µονάδας σε πλήρη λειτουργία από τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση µη διαθεσιµότητας του Αναδόχου για αναγγελία της βλάβης εντός των προβλεπόµενων ωρών, οι επιπλέον ώρες καθυστέρησης συνυπολογίζονται στον χρόνο αποκατάστασης. Εάν το χρονικό διάστηµα µέχρι την αποκατάσταση του προβλήµατος είναι µεγαλύτερο του προβλεπόµενου, οι ώρες καθυστέρησης της αποκατάστασης υπολογίζονται στο χρόνο εκτός λειτουργίας. Το ανώτατο όριο ΜΗ ιαθεσιµότητας σε µηνιαία βάση είναι 0,2%. ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΒΛΑΒΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ Η ανταπόκριση του Αναδόχου σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας του S/W και των εφαρµογών κατά την περίοδο υποστήριξης θα πρέπει να είναι δύο (2) ώρες από τη στιγµή της αναγγελίας της βλάβης. Εντός των εποµένων τεσσάρων (4) ωρών ο Ανάδοχος υποχρεούται στην καταγραφή και πιστοποίηση του προβλήµατος, καθώς και στην παράδοση στον Φορέα του σχεδίου αποκατάστασής του. Η τελική αποκατάσταση της βλάβης δεν θα πρέπει να ξεπερνά την µία εργάσιµη ηµέρα (ώρες 8:00-15:00). Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ειδοποιήσει εγγράφως τον Φορέα ότι αποκατέστησε τη δυσλειτουργία ή βλάβη, και να περιγράψει τον τρόπο που το πραγµατοποίησε. Από τη συλλογή των παρατηρήσεων και των εκκρεµοτήτων από τον Ανάδοχο ενδέχεται να δηµιουργηθεί η ανάγκη για συγκεκριµένες παρεµβάσεις ή διορθώσεις στη λειτουργία του πληροφοριακού συστήµατος, για τις οποίες θα ενηµερώνει τον Φορέα. ΡΗΤΡΕΣ ΜΗ ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Σε περίπτωση υπέρβασης του αποδεκτού ορίου ΜΗ διαθεσιµότητας για κάθε επιπλέον ηµέρα ΜΗ διαθεσιµότητας θα επιβάλλεται στον Ανάδοχο ρήτρα ίση µε: 0,5% επί του συµβατικού τιµήµατος (χωρίς ΦΠΑ) του Αναδόχου. Θεωρείται ότι η µη διαθεσιµότητα µιας µονάδας επιφέρει τη µη διαθεσιµότητα όλων των µονάδων του Συστήµατος (εξοπλισµός, λογισµικό συστηµάτων και εφαρµογών) που εξαρτώνται λειτουργικά από αυτήν, και συνυπολογίζεται στον προσδιορισµό της ρήτρας. 2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Σελίδα 3 από 14

4 2.1 Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου στο πλαίσιο Συντήρησης Τεχνικής Υποστήριξης είναι οι εξής: Επιτόπια παρουσία του στους χώρους του Ταµείου για αποκατάσταση ανωµαλιών και προβληµάτων τόσο των εφαρµογών όσο και του εξοπλισµού. Η διασφάλιση καλής λειτουργίας των εφαρµογών. Η αποκατάσταση των ανωµαλιών λειτουργίας του λογισµικού εφαρµογών (bugs). Η διόρθωση ή µετατροπή των υπαρχουσών εφαρµογών που προκύπτουν από τη Νοµοθεσία ή την αλλαγή διαδικασιών ή άλλων αναγκών της Υπηρεσίας (Φορέα). Η προσθήκη εφαρµογών που προσοµοιάζουν στις ήδη υπάρχουσες Η προµήθεια εγκατάσταση τυχόν νέων εκδόσεων του λογισµικού συστήµατος και εφαρµογών. Η παράδοση αντιτύπων όλων των µεταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των εγχειριδίων του υλικού και του λογισµικού. Η προληπτική συντήρηση των εφαρµογών. Υπηρεσία Help Desk για όλους τους χρήστες του συστήµατος. Η διασφάλιση του ποσοστού διαθεσιµότητας του συστήµατος σε ετήσια βάση, το οποίο θα πρέπει να είναι 99,9%. Ο χρόνος απόκρισης σε περίπτωση βλάβης δεν θα ξεπερνά τις 2 ώρες από την τηλεφωνική ειδοποίηση. Συγκεκριµένα : δύο (2) ώρες από τη στιγµή της αναγγελίας της βλάβης εφόσον η ειδοποίηση έγινε από ευτέρα µέχρι Παρασκευή και στο διάστηµα από 07:30πµ µέχρι 15:00µµ. Στις 08:00 π.µ. της επόµενης εργάσιµης ηµέρας εφόσον η ειδοποίηση έγινε εκτός των ανωτέρω ηµερών και ωρών. Η ενηµέρωση του Φορέα για όλες τις βλάβες και τις εργασίες που χρειάστηκε να πραγµατοποιηθούν για όλο το χρονικό διάστηµα υποστήριξης. Η τήρηση Βιβλίου συµβάντων, στο οποίο θα αναγράφονται όλες οι επισκέψεις των τεχνικών είτε για προληπτική είτε για κατασταλτική συντήρηση, όπως επίσης και οι τακτικές επιθεωρήσεις Η εγγύηση του Αναδόχου ότι, µε το παρόν Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις διαθεσιµότητας του συστήµατος, όπως αναφέρονται στην παρούσα Σύµβαση. 2.2 Περιληπτική Περιγραφή του υποστηριζόµενου Λογισµικού Το υλοποιηµένο λογισµικό και οι εφαρµογές οι οποίες υποστηρίζονται από τον Ανάδοχο στο πλαίσιο της Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης είναι οι εξής : Σελίδα 4 από 14

5 Υποστήριξη του Web site (ιστότοπου) προβολής του ΤΠ Θ µε τη δυνατότητα δυναµικής ενηµέρωσης των ιστοσελίδων µε πληροφοριακό υλικό και έγγραφα. Υποστήριξη των κάτωθι υποσυστηµάτων λογισµικού εφαρµογών (applicatin sftware) του ΟΠΣ: Λογιστικής και Οικονοµικής ιαχείρισης (Γενική Λογιστική, Προϋπολογισµός, Ισολογισµός, Απολογισµός, Πάγια, Μισθοδοσία). Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου ιαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας Μητρώου Ασφαλισµένων Εισφορών Παροχών Ταµείου ιαχείρισης Ενσήµων Έντυπων Κανονισµών ΕΕ ιαχείρισης Συµβάσεων ιοικητικής Πληροφόρησης (διάφορα εκτυπωτικά και στατιστικά) 2.3 Παρεχόµενες Υπηρεσίες Αναδόχου Στο πλαίσιο της παρούσας σύµβασης, ο Ανάδοχος παρέχει στον Φορέα τις πιο κάτω υπηρεσίες : Επιτόπιες υπηρεσίες για την αποκατάσταση ανωµαλιών και προβληµάτων, τόσο των εφαρµογών όσο και του εξοπλισµού, εφόσον έχει προηγηθεί έγγραφη ειδοποίηση από τον Φορέα. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να επιλύει τα προβλήµατα εντός 48 ωρών από την αναγγελία, εφόσον αυτά δεν έχουν προκύψει από κακόβουλες ή άστοχες παρεµβάσεις τρίτων (εκτός των συµβαλλοµένων). Αν η πλήρης και οριστική επίλυση του προβλήµατος δεν είναι εφικτή εντός του συγκεκριµένου ορίου, θα πρέπει εντός του χρονικού αυτού ορίου, να προτείνεται εναλλακτικός τρόπος λειτουργίας. Αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης στα προγράµµατα, δωρεάν. Επίσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει όλα τα απαραίτητα καινούργια ανταλλακτικά για την επισκευή και συντήρηση των συστηµάτων. Τα απαραίτητα για όλες τις περιπτώσεις συντήρησης υλικά και ανταλλακτικά βαρύνουν τον Ανάδοχο. Σε περιπτώσεις έκτακτων βλαβών και ανωµαλιών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες συντήρησης µέσα σε (4) τέσσερις ώρες από τη στιγµή αναγγελίας της βλάβης εφόσον η αναγγελία έγινε εντός των ορισµένων από την παρούσα σύµβαση ηµερών και ωρών εργασίας του Φορέα και στις 08:00 το πρωί της επόµενης εργάσιµης ηµέρας, εφόσον η αναγγελία έγινε εκτός των ορισµένων από την παρούσα σύµβαση ηµερών και ωρών. Σελίδα 5 από 14

6 Τηλεφωνική υποστήριξη για : Θέµατα λειτουργίας των εφαρµογών. Θέµατα που σχετίζονται µε τις εφαρµογές και αφορούν τη λειτουργία του κεντρικού Η/Υ, (λειτουργικό σύστηµα, βάση δεδοµένων, εργαλεία διαχείρισης) τη λειτουργία αντιγράφων ασφαλείας και εν γένει την ασφάλεια των δεδοµένων της εφαρµογής. Θέµατα που σχετίζονται µε τις εφαρµογές και αφορούν τη λειτουργία του δικτύου των συνδεδεµένων κεντρικών Η/Υ. Συµβουλευτικές υπηρεσίες σε ότι έχει σχέση µε την οµαλή λειτουργία του συστήµατος. Τακτική ενηµέρωση για νέες εφαρµογές και υπηρεσίες, προτάσεις αναβαθµίσεων και ενσωµάτωση νέων τεχνολογιών και λειτουργιών. Συγκεκριµένα : Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παρέχει εγγύηση Λογισµικού Συστήµατος. Στα πλαίσια αυτής της συντήρησης είναι υποχρεωµένος να αποκαθιστά προβλήµατα λογισµικού (bugs), να εγκαθιστά τις βελτιώσεις, διορθώσεις (patches, fixes κλπ) και σε συνεννόηση µε τον Φορέα τις νέες εκδόσεις και να τεκµηριώνει τις αλλαγές σε σχέση µε την προηγούµενη έκδοση σε έντυπη και σε ηλεκτρονική µορφή. Ο Φορέας µπορεί να απαιτήσει από τον Ανάδοχο συµπληρωµατική παρουσίαση των πλεονεκτηµάτων που προσφέρει η νέα έκδοση και των πιθανών προβληµάτων που θα δηµιουργήσει η τυχόν εγκατάστασή της. Για νέες εκδόσεις η εγκατάσταση των οποίων απαιτεί αναβάθµιση του εξοπλισµού, ο Ανάδοχος θα δεσµεύεται ότι θα συνεχίζει την υποστήριξη της παλιάς έκδοσης για τουλάχιστον 24 µήνες µετά την αναγγελία της νέας. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να γνωστοποιεί γραπτώς στον Φορέα όλες τις νέες εκδόσεις και τα κύρια χαρακτηριστικά τους σε διάστηµα το πολύ δύο (2) µηνών από την ανακοίνωση τους από τον κατασκευαστή. Εφόσον ο Φορέας αποφασίσει να προχωρήσει στην εγκατάσταση των νέων εκδόσεων και το γνωρίσει εγγράφως στον Ανάδοχο, ο Ανάδοχος µετά από προηγούµενη σχετική συνεννόηση µε τον Φορέα είναι υποχρεωµένος το αργότερο εντός τριών (3) µηνών από τον απόφαση του Φορέα, να ολοκληρώσει την εγκατάσταση των νέων εκδόσεων στον εξοπλισµό για τον οποίο προορίζονται, οπουδήποτε και αν είναι αυτός εγκατεστηµένος. Σε περίπτωση που η εγκατάσταση νέας έκδοσης του λογισµικού συστήµατος συνεπάγεται την ανάγκη επέµβασης στο λογισµικό εφαρµογών, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να πραγµατοποιήσει τις επεµβάσεις αυτές χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση του Φορέα. Η εγκατάσταση των νέων εκδόσεων θα πρέπει να γίνεται κατά τρόπο που να δηµιουργεί την ελάχιστη δυνατή διαταραχή στην κανονική λειτουργία του Φορέα, κατά προτίµηση εκτός ωραρίου. Οι νέες εκδόσεις περιλαµβάνουν τόσο τις Εκδόσεις Συντήρησης, όσο και τις Νέες Κύριες Εκδόσεις, έστω και αν αυτές χαρακτηρίζονται ως νέο προϊόν. Σελίδα 6 από 14

7 Παροχή εγχειριδίων χρήσης, σηµειώσεων, εντύπων βιβλιογραφίας, κλπ. που αφορούν τις εφαρµογές. Παράδοση αντιτύπων όλων των µεταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των εγχειριδίων του υλικού και του λογισµικού. Προληπτική συντήρηση των εφαρµογών, η οποία πρέπει να είναι πέραν του ωραρίου κανονικής λειτουργίας του Φορέα. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καθορίζει σε συνεργασία µε τον Φορέα τις ώρες διενέργειας της προληπτικής συντήρησης. On-Line υποστήριξη µέσω του διαδικτύου για έλεγχο διορθώσεις, έλεγχο δεδοµένων του λογισµικού που καλύπτει η παρούσα σύµβαση εφόσον αυτά οφείλονται σε σφάλµατα του λογισµικού. Υλοποίηση νέων εφαρµογών εφόσον προκύψει ανάγκη. Η τιµή υλοποίησης νέας εφαρµογής θα προκύπτει από την εκτίµηση της εργασίας και του χρόνου που θα χρειαστεί, µε βάση τον τιµοκατάλογο της εταιρίας και µε δεδοµένη έκπτωση επ αυτού της τάξης του 30% έως 50%. Η εκτίµηση και η προσφορά θα γίνει εγγράφως και θα πρέπει να εγκριθεί από το.σ. του Φορέα. Μικρές Βελτιώσεις (Μinr Enhancements) µεταβολή ή/και ανάπτυξη τµήµατος των εφαρµογών που αφορά αλλαγές µικρής κλίµακας. Σχεδιασµός και ανάπτυξη τµηµάτων διεπαφών λογισµικού που αφορούν µικρές αλλαγές στις εφαρµογές, µικρές αλλαγές στον κώδικα, στη δοµή της Βάσης εδοµένων, καθώς και στην τεκµηρίωση. Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά περιλαµβάνονται: ιορθωτικές ενέργειες σε αστοχίες ή αδυναµίες του Λογισµικού Εφαρµογών, συµπεριλαµβανοµένων και των περιπτώσεων αµέλειας και κακής ή και λανθασµένης χρήσης του Λογισµικού Εφαρµογών. Ενέργειες για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του Λογισµικού Εφαρµογών µετά από ελεγχόµενες παρεµβάσεις βελτίωσης µικρής κλίµακας τµηµάτων του Εξοπλισµού Πληροφορικής που έχουν σαν αποτέλεσµα την εµφάνιση προβληµάτων ολοκλήρωσης (integratin) ή σφαλµάτων. Μικρής κλίµακας βελτιώσεις του Περιβάλλοντος Χρήσης (User Interface) του Λογισµικού Εφαρµογών, η οποία αναφέρεται σε υλοποίηση νέων τρόπων χρήσης των διαθεσίµων λειτουργιών του Λογισµικού Εφαρµογών, καθώς και νέων λειτουργιών παρουσίασης των διαθεσίµων δεδοµένων (πχ. νέες εκτυπώσεις). Χρήση νέων n-line ηλεκτρονικών υπηρεσιών οι οποίες προσφέρονται µέσω διαδικτύου. ιασφάλιση του ποσοστού διαθεσιµότητας του συστήµατος σε µηνιαία βάση στο 99,9%. Το ποσοστό της διαθεσιµότητας ( ) υπολογίζεται µε τον τύπο: = Χρόνος Συνεχούς Λειτουργίας x 100% Χρόνος Συνεχούς Λειτουργίας + Χρόνος Εκτός Λειτουργίας Σελίδα 7 από 14

8 Ο παραπάνω τύπος για τον υπολογισµό της ιαθεσιµότητας θα εφαρµόζεται σε κάθε περίπτωση όπου αναφέρεται η διαθεσιµότητα ενός συστήµατος ή µιας υπηρεσίας. Χρόνος εκτός λειτουργίας είναι το χρονικό διάστηµα από την αναγγελία της βλάβης µέχρι τη διόρθωσή της και την παράδοση της µονάδας σε πλήρη λειτουργία από το µηχανικό της εταιρείας στον υπεύθυνο του χώρου. Εάν το χρονικό διάστηµα µέχρι την άφιξη του µηχανικού είναι µεγαλύτερο του προβλεποµένου, οι ώρες καθυστέρησης στο διπλάσιο υπολογίζονται στο χρόνο εκτός λειτουργίας. Ο συντοµότερος από τον προβλεπόµενο χρόνος ανταπόκρισης του µηχανικού, αφαιρείται από το χρόνο εκτός λειτουργίας, ο οποίος όµως δεν δύναται να γίνει µικρότερος του µηδενός. Στο χρόνο εκτός λειτουργίας, συνυπολογίζεται και ο απαιτούµενος χρόνος για την συντήρηση και για τυχόν αναβαθµίσεις sftware, εκτός εάν πρόκειται για προγραµµατισµένες αναβαθµίσεις. Εάν το ποσοστό διαθεσιµότητας κάθε µονάδας εξοπλισµού του συστήµατος µειωθεί σε ετήσια βάση κάτω του αντίστοιχου ποσοστού ανεκτής διαθεσιµότητας για κάθε ώρα εκτός λειτουργίας, θα επιβάλλεται στον Ανάδοχο ρήτρα ίση µε 0,5% της συµβατικής αξίας (προ ΦΠΑ). Θεωρείται ότι η µη διαθεσιµότητα µιας µονάδας επιφέρει τη µη διαθεσιµότητα όλων των µονάδων του συστήµατος (εξοπλισµός και λογισµικό) που εξαρτώνται λειτουργικά από αυτήν και συνυπολογίζεται στον προσδιορισµό της ρήτρας. 2.4 Ενηµερωτικά εγχειρίδια και τεκµηρίωση Ο Ανάδοχος θα εκσυγχρονίζει ή θα αντικαθιστά στον κατάλληλο χρόνο δωρεάν, όλα τα εγχειρίδια και το τεκµηριωτικό υλικό. Πιο συγκεκριµένα, στο πλαίσιο της παρούσας σύµβασης, ο Ανάδοχος θα προσφέρει τεκµηρίωση, η οποία αφορά τα εξής: Πλήρη τεκµηρίωση (τεχνική και λειτουργική) και οδηγίες χρήσης (tutrials, user guides) σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή. Όλες οι οδηγίες χρήσης που απευθύνονται σε χρήστες θα είναι στην ελληνική γλώσσα. Χρήση σχολίων στον surce κώδικα και αναγνωσιµότητα του κώδικα µε χρήση κατανοητής ονοµατολογίας υνατότητα ενεργοποίησης cntext sensitive text On-line help, µηνύµατα στο περιβάλλον του χρήστη (πολυγλωσσία όπου απαιτείται) Πρόσβαση στα αρχεία βοήθειας µε παραπάνω από έναν τρόπους Σελίδα 8 από 14

9 ΑΡΘΡΟ 3 ΙΑΡΚΕΙΑ Ο Ανάδοχος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα, αναλαµβάνει την υποχρέωση να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης για περίοδο ενός (1) έτους από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας του έργου, δηλαδή από 01/05/2013 µέχρι 30/4/2014. Η παρούσα σύµβαση δύναται να διακοπεί νωρίτερα, µε απόφαση του.σ. του Ε.Τ.Α.Α. κατόπιν έγκαιρης ειδοποίησης του Αναδόχου (τουλάχιστον ένα µήνα πριν), εφόσον ο Φορέας κρίνει για οποιοδήποτε λόγο, ότι δεν συντρέχει πλέον ανάγκη παροχής των υπηρεσιών του Αναδόχου. Σε αυτή την περίπτωση, ο Εργοδότης δεν υποχρεούται σε αποζηµίωση του Αναδόχου, πέραν των δεδουλευµένων. ΑΡΘΡΟ 4 ΑΜΟΙΒΗ & ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Το Ετήσιο κόστος συντήρησης ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων διακοσίων ευρώ (6.200,00 ), πλέον του νοµίµου Φ.Π.Α. (23%), ήτοι στο συνολικό ποσό των 7.626,00 (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) Το ποσό της συντήρησης θα καταβάλλεται στον Ανάδοχο στο τέλος κάθε τριµήνου µετά την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής των υπηρεσιών συντήρησης από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής. Το ανωτέρω συνολικό ποσό θα καταβληθεί στον Ανάδοχο µε την έκδοση και υποβολή στο Λογιστήριο του Φορέα του σχετικού τιµολογίου παροχής υπηρεσιών, µετά τη λήξη της περιόδου παροχής υπηρεσιών υποστήριξης, κατόπιν της θεώρησης του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής από τον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αφού θα έχουν αφαιρεθεί όλες οι νόµιµες κρατήσεις. Τον Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις: 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. στην προ Φ.Π.Α. αξία του τιµολογίου.. 2,4% χαρτόσηµο στο ποσό των κρατήσεων του Μ.Τ.Π.Υ. 0,10% στην καθαρή αξία της σύµβασης (και κάθε συµπληρωµατικής) εκτός του Φ.Π.Α. υπέρ της Ε.Α.Α. Η.ΣΥ. (Ν. 4013/2011). Παρακράτηση φόρου 8% για την παροχή υπηρεσιών, στην προ Φ.Π.Α. αξία, µετά την αφαίρεση των πιο πάνω κρατήσεων. Όλες ανεξαιρέτως οι παραπάνω κρατήσεις και όσες τυχόν θεσµοθετηθούν κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύµβασης (πλην του φόρου 8%), περιλαµβάνονται στη συνολική καθαρή Σελίδα 9 από 14

10 αξία των 6.200,00 πλέον Φ.Π.Α. και βαρύνουν τον Ανάδοχο, ενώ ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Φορέα (Ταµείο). Κατά τη διαδικασία πληρωµής, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει στον Φορέα, τα εξής: Α) Θεωρηµένο Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών. Β) Αριθµό Λογαριασµού Τραπέζης. Γ) Βεβαίωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας. ) Κάθε άλλο παραστατικό που τυχόν ζητηθεί από την Υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο. ΑΡΘΡΟ 5 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Για την καλή εκτέλεση των ζητούµενων υπηρεσιών υποστήριξης, ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ αρ / εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ, η αξία της οποίας ανέρχεται στο 15% του µέγιστου προβλεπόµενου κόστους ετήσιας υποστήριξης, χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι συνολικού ποσού Ευρώ 930,00, µε χρόνο ισχύος ίσο µε το συµβατικό χρόνο υποστήριξης. Εάν οποιοσδήποτε όρος της παρούσας σύµβασης ή της προσφοράς του Αναδόχου δεν τηρηθεί, θεωρουµένων όλων των όρων ως ουσιωδών, το.σ. του Ε.Τ.Α.Α. µπορεί να αποφασίσει, κατόπιν έγγραφης ενηµέρωσης του Αναδόχου προ πέντε τουλάχιστον εργάσιµων ηµερών, την ολική ή µερική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. Η εγγυητική θα επιστραφεί στον Ανάδοχο µετά την οριστική παραλαβή των παρασχεθεισών υπηρεσιών του έτους υποστήριξης και την εκκαθάριση κάθε εκκρεµότητας µε τον Φορέα, που προκύπτει από την παρούσα σύµβαση. ΑΡΘΡΟ 6 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Τροποποίηση της παρούσας γίνεται µόνο µε έγγραφη συµφωνία των δύο συµβαλλοµένων. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της σύµβασης µονοµερώς εκ µέρους του Φορέα (ύστερα από απόφαση του.σ.) δύναται να γίνει µόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συµβαλλόµενους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 24 του Π.. 118/2007, αποκλειόµενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης µε προφορική συµφωνία. Ο Φορέας δικαιούται να καταγγείλει άµεσα την παρούσα σύµβαση στην περίπτωση παραβίασης των συµβατικών υποχρεώσεων από τον Ανάδοχο, αλλά και να αξιώσει από αυτόν την καταβολή αποζηµίωσης για κάθε περαιτέρω θετική ή αποθετική ζηµία που θα προκληθεί από την αθέτηση οποιουδήποτε όρου της σύµβασης. Σελίδα 10 από 14

11 6.1 Εµπιστευτικότητα Καθ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικές και να µη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης, θα αναλάβει την υποχρέωση να µην γνωστοποιήσει µέρος ή το σύνολο του Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούµενη έγγραφη έγκριση του Φορέα. 6.2 Πνευµατικά ικαιώµατα Όλα τα αποτελέσµατα - µελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό µε το Έργο, πηγαίος κώδικας (surce cde) και οι βάσεις δεδοµένων καθώς και όλες οι εφαρµογές που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο µε δαπάνες του Έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του Φορέα, που µπορεί να τα διαχειρίζεται και να τα εκµεταλλεύεται (όχι εµπορικά), εκτός και αν ήδη προϋπάρχουν σχετικά πνευµατικά δικαιώµατα (π.χ. Ετοιµα Πακέτα Λογισµικού). Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διευκολύνει την ανάπτυξη µελλοντικών βελτιώσεων των εφαρµογών, παρέχοντας κάθε στοιχείο και πληροφορία που του ζητηθεί. εν επιτρέπεται η επέµβαση στις εφαρµογές (αρχεία, κώδικας) από τρίτους, καθώς και η χρήση των εφαρµογών διαχείρισης χωρίς την έγγραφη εξουσιοδότηση από τον Ανάδοχο. 6.3 Μεταφορά Τεχνογνωσίας Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει την απαιτούµενη υποδοµή για την πλήρη κάλυψη του Φορέα, όσον αφορά στην τεχνική βοήθεια, είτε αυτή απαιτείται υπό µορφή φυσικής παρουσίας στους χώρους του από έµπειρους αναλυτές, µηχανικούς για την επίλυση των τυχόν προβληµάτων ή παροχή υποστήριξης, είτε µέσω των µηχανισµών remte services. Για τον σκοπό αυτό, είναι απαραίτητη η µεταφορά τεχνογνωσίας κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε κάθε ιδιαίτερο αντικείµενο του έργου Ευθύνη Αναδόχου Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να ασφαλίζει σύµφωνα µε τον νόµο το προσωπικό του, το οποίο θα απασχοληθεί στην εκτέλεση του έργου, στο πλαίσιο της παρούσας σύµβασης Έξοδα πάσης φύσεως που µπορεί να προκύψουν σε περίπτωση ασθένειας ή οποιουδήποτε ατυχήµατος του προσωπικού του Αναδόχου, το οποίο θα απασχοληθεί στην εκτέλεση του παρόντος έργου, βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Κάθε δαπάνη για αποζηµιώσεις από ατυχήµατα ή σωµατικές βλάβες ή υλικές ζηµίες πραγµάτων ή εγκαταστάσεων τρίτων εξαιτίας της εκτέλεσης του έργου, αποκλειστικά εκ µέρους του Αναδόχου ή Σελίδα 11 από 14

12 του προσωπικού του, άνευ ουδεµιάς υπαιτιότητας ή συνυπαιτιότητας του Φορέα ή του προσωπικού του, βαρύνουν τον Ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 7 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ο Ανάδοχος δεν φέρει καµιά υποχρέωση προς τον Φορέα εαν ο Φορέας: Χρησιµοποιεί τα προγράµµατα σε σύστηµα Η/Υ που δεν πληροί τις αναγκαίες προδιαγραφές που θέτει ο κατασκευαστής. Χρησιµοποιεί τα προγράµµατα αντίθετα από τις οδηγίες που υπάρχουν στα εγχειρίδια χρήσης (MANUALS). Αλλάξει το σύστηµα Η/Υ όπου λειτουργούν τα προγράµµατα χωρίς προηγούµενη ενηµέρωση και έγκριση του Αναδόχου. Επιτρέψει επέµβαση στα προγράµµατα από άτοµα τα οποία δεν είναι εξουσιοδοτηµένα από τον Ανάδοχο. εν εκτελεί τακτικά την εργασία φύλαξης αρχείων (BACKUP) ή προκληθεί βλάβη στα προγράµµατα από διακοπή ή πτώση τάσης ρεύµατος. εν προφυλάσσει τα αρχεία των προγραµµάτων από ηλεκτρονικούς ιούς µε ειδικά προγράµµατα και συστήµατα ασφαλείας (security - Antivirus). ΑΡΘΡΟ 8 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΕΑ Ο Φορέας υποχρεούται να εξασφαλίζει στον Ανάδοχο άµεσα την απαιτούµενη πρόσβαση στα προς συντήρηση είδη. Η συντήρηση των απαραίτητων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων για την λειτουργία των προς συντήρηση ειδών, είναι ευθύνη του Φορέα. Ο Φορέας πρέπει να προµηθεύει στους τεχνικούς του Αναδόχου κατά τη συντήρηση, τα αναγκαία για τη λειτουργία των προς συντήρηση ειδών, υλικά, αναλώσιµα και άλλα παρόµοια αντικείµενα που χρησιµοποιούνται από αυτόν κατά τη διάρκεια της συνηθισµένης λειτουργίας τους. Ο Φορέας πρέπει να µεριµνά για την συµβατότητα των προς συντήρηση ειδών µε άλλα προϊόντα. Ο Φορέας πρέπει να εξασφαλίζει κατάλληλο χώρο εργασίας στον Ανάδοχο µε όλες τις απαραίτητες παροχές (ηλεκτρικό ρεύµα, τηλέφωνο, φωτισµό κλπ.), σε λειτουργική απόσταση από τα προς συντήρηση είδη. ΑΡΘΡΟ 9 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Σελίδα 12 από 14

13 Σε περίπτωση που, µετά από τρείς έγγραφες ενηµερώσεις του Αναδόχου και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών από την πρώτη ενηµέρωση, ο Ανάδοχος δεν τηρήσει κατ επανάληψη, τους όρους της παρούσας σύµβασης, ο Φορέας διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει µονοµερώς και αζηµίως γι αυτόν τη παρούσα Σύµβαση Συντήρησης. Στην περίπτωση αυτή, ο Φορέας υποχρεούται να καταβάλλει στον Ανάδοχο το τίµηµα που αντιστοιχεί στις παρασχεθείσες από αυτόν υπηρεσίες που πραγµατοποιήθηκαν µέχρι την καταγγελία της παρούσας. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση ή µη τήρηση των όρων της σύµβασης οφείλεται σε ανώτερη βία ή υπαιτιότητα του Φορέα. Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται µε απόφαση του.σ. του Ε.Τ.Α.Α. και θα παρακρατούνται από την εποµένη πληρωµή του Αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 10 ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Η παρούσα αποτελεί την πλήρη και οριστική συµφωνία µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών και υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης προγενέστερης γραπτής ή προφορικής συµφωνίας. Οι όροι της σύµβασης αυτής, είναι ουσιώδεις και δεσµεύουν τον Ανάδοχο και οποιαδήποτε παράβαση ή αθέτηση ενός ή περισσοτέρων όρων, που υπολογίζονται ως ενιαίο σύνολο, θα έχει ως αποτέλεσµα την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής και την κήρυξη του Αναδόχου έκπτωτου, κατά την απόλυτη κρίση του Ε.Τ.Α.Α. µε απλή εξώδικη δήλωση, που θα του κοινοποιηθεί νόµιµα. Οποιαδήποτε µεταβολή των όρων της παρούσας σύµβασης, θα γίνεται και θα αποδεικνύεται µε έγγραφη συµφωνία, αποκλειοµένου παντός άλλου αποδεικτικού µέσου, ακόµη δε και του όρκου. Ο Ανάδοχος δεν µπορεί να εκχωρήσει ή να µεταβιβάσει µε άλλο τρόπο τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του άλλου µέρους. Σε καµία περίπτωση, η παράλειψη ή καθυστέρηση των συµβαλλοµένων µερών να ασκήσουν τα νόµιµα ή συµβατικά δικαιώµατά τους δεν θα µπορεί να ερµηνευθεί ως παραίτηση από τα δικαιώµατα αυτά. Η µερική ή ολική ακυρότητα ενός ή περισσοτέρων όρων της παρούσας, οι οποίοι συµφωνούνται όλοι ως ουσιώδεις, δεν θίγει το κύρος των υπολοίπων όρων, καθώς και εν γένει της συµβατικής σχέσεως των συµβαλλοµένων µερών. Σελίδα 13 από 14

14 Η παρούσα σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ίκαιο και αρµόδια δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που θα προκύψει από την εφαρµογή της παρούσας σύµβασης, είναι τα ικαστήρια των Αθηνών. Εννοείται ότι, πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα ικαστήρια, τα συµβαλλόµενα µέρη θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόµενα θα ανακύψουν µεταξύ τους. Η σύµβαση αυτή συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) πρωτότυπα ίσης αξίας, από τα οποία έλαβαν ένα ο Ανάδοχος και δύο ο Εργοδότης. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ ΠΑΜΠΟΥΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Σελίδα 14 από 14

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η µεταξύ του ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ.Σ.Μ.Ε..Ε. και της BYTE COMPUTER ΑΒΕΕ για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα Αττικής, σήµερα, την 13 η Ιουνίου 2012 µεταξύ: αφ ενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ UNI SYSTEMS AE Aθήνα: Αλ. Πάντου 19-23, 176 71 Καλλιθέα, τηλ.211 999 1825, fax.211 999 1836 Θεσσαλονίκη: Μ. Αντύπα 41, Τ.Θ. 60 464, 570 01 Πυλαία, τηλ.2311 992000, fax.2311 992334 www.unisystems.com ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ»

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» Υποέργο 2: «Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για την οριστική μελέτη σηράγγων και σηράγγων με εκσκαφή και επανεπίχωση (C&C) της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870456 2015-06-24

15PROC002870456 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29 ΣΥΜΒΑΣΗ Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής Φυσικού Αερίου Στην Αθήνα σήµερα την...µεταξύ της.. Α.Ε. (εφεξής καλουµένης ο «Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ») που εδρεύει στ.., στην οδό και εδώ εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Διακήρυξη Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα: 19-1-2015 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: 2827

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα: 19-1-2015 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: 2827 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ΑΜ: 15PROC002531590 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα: 19-1-2015 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: 2827 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( 2) Τµήµα : Προµηθειών Πληροφορίες : ηµ. Αναγνωστόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. μεταξύ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. μεταξύ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ μεταξύ της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002846054 2015-06-15

15REQ002846054 2015-06-15 15REQ002846054 2015-06-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΧΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ / ΕΚ ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Κ.Μ. : Π23/2015

Διαβάστε περισσότερα

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το υποέργο 7 «Επικοινωνιακά Υλικά Προβολής και Δημοσιοποίηση της Πράξης στα ΜΜΕ» Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΑΔΑ: 7ΘΗ046ΨΖΣΠ-ΝΜΔ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 17 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Σ.Δ.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870883 2015-06-24

15PROC002870883 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002776429 2015-05-14

15PROC002776429 2015-05-14 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.14 17:09:55 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΘΣΡΙΜΞ-ΧΝΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καλεντζίδης Βλάσης ΤΗΛ.:2552350360 ΦΑΞ. 2552029966 ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 68200, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητέ Κύριε/ Αγαπητή Κυρία,

Αγαπητέ Κύριε/ Αγαπητή Κυρία, Αγαπητέ Κύριε/ Αγαπητή Κυρία, Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την παρούσα Προκήρυξη. Λόγω τεχνικών απαιτήσεων της ιστοσελίδας μας, όλα τα κείμενα σχετικά με την προκήρυξη περιέχονται αναγκαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΟΞΘΩ-Ξ1Β ΑΔΑΜ: 13PROC001544160 Αθήνα, 17/07/2013 Α.Π.: 14208/2013

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΟΞΘΩ-Ξ1Β ΑΔΑΜ: 13PROC001544160 Αθήνα, 17/07/2013 Α.Π.: 14208/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ Φραγκούδη 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Ν.Ε.Ε.Μ.Π.-Φ.Ε.Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Σήµερα την ευτέρα 26/4/2010, οι παρακάτω υπογράφοντες: α.) Ο κος Αργύριος Ζαφειρόπουλος, κάτοικος Αθηνών που ενεργεί στην προκειµένη περίπτωση υπό την ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα