ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΓΑΛΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΓΑΛΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ"

Transcript

1 Πυροπροστασία και Επισκευές-Ενισχύσεις Σύµµικτων Κατασκευών Μετά Από Πυρκαγιά ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΓΑΛΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Περίληψη Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να παρουσιάσει την επίδραση της πυρκαγιάς στις σύµµικτες κατασκευές, τους τρόπους σχεδιασµού που εφαρµόζονται ώστε να εξασφαλιστεί η πυροπροστασία αυτών, καθώς επίσης αναφέρεται σε επισκευές και ενισχύσεις προκειµένου να επανέλθουν τα δοµικά στοιχεία της κατασκευής στην πρότερή τους κατάσταση και µε µεγαλύτερες αντοχές. Η εργασία περιλαµβάνει τα χαρακτηριστικά της πυρκαγιάς που µπορεί να επηρεάσουν µια κατασκευή, τη συµπεριφορά των υλικών σκυροδέµατος-χάλυβα σε υψηλές θερµοκρασίες, κάποια πειράµατα που έγιναν ώστε να εκτιµηθεί η συµπεριφορά των σύµµικτων κατασκευών στη πυρκαγιά, τις βάσεις σχεδιασµού για την πυροπροστασία και µεθόδους αποκατάστασης που εφαρµόζονται σε τέτοιου είδους κατασκευές. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η φωτιά πάντα αποτελούσε ένα πολύ σηµαντικό παράγοντα για το σχεδιασµό των κτιρίων, κυρίως εάν αυτά ήταν πολυώροφα, καθώς σε τέτοια περίπτωση αυξανόταν η δυσκολία αποµάκρυνσης και διαφυγής από το κτίριο µε αποτέλεσµα τον εγκλωβισµό κα την απώλεια ανθρωπίνων ζωών. Αποτελεί ένα φαινόµενο που µπορεί να συµβεί σε ένα οποιοδήποτε κτίριο και µε οποιοδήποτε ένταση και ο τρόπος που εξελίσσεται παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήµα.[1] Σχήµα1: Καµπύλη µεταβολής θερµοκρασίας-χρόνου για τυπική πυρκαγιά [1] Έτσι λοιπόν, η ανάγκη για τον έλεγχο του κτιρίου σε επίπεδο πυρασφάλειας οδήγησε στην εφαρµογή της ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας. Με τον όρο ενεργητική πυροπροστασία εννοούµε τα µέσα πυροπροστασίας που εγκαθίστανται για την έγκαιρη εξακρίβωση και αντιµετώπιση της πυρκαγιάς, όπως είναι π.χ. το σύστηµα αυτόµατων καταιονητήρων. Ενώ, µε τον όρο παθητική πυροπροστασία εννοούµε το σύνολο των µέτρων για την άµεση διαφυγή του κοινού µετά το ξέσπασµα της πυρκαγιάς, όπως είναι π.χ. ο φωτισµός των οδεύσεων διαφυγής.[2] 2. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΜΙΚΟ ΧΑΛΥΒΑ Το σκυρόδεµα παρουσιάζει εξαιρετική συµπεριφορά στη πυρκαγιά, δεν καίγεται και έχει µικρή θερµική αγωγιµότητα. Συγκεκριµένα, το σκυρόδεµα παρουσιάζει µια µικρή αύξηση αντοχής στους 200 C και καταστρέφεται πλήρως στους 1600 C. Βέβαια η συµπεριφορά του αυτή εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες όπως είναι: η ποιότητα του τσιµεντοπολτού και των αδρανών, τα οποία αποσυντίθεται σε αυξηµένες θερµοκρασίες, το µέγεθος των δοµικών στοιχείων και ο ρυθµός αύξησης της θερµοκρασίας κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς. Κατά την έκθεσή του σε πολύ υψηλές θερµοκρασίες παρουσιάζεται το φαινόµενο της

2 Γαλάνη Κωνσταντίνα αποφλοίωσης εξαιτίας της υπέρβασης της εφελκυστικής του αντοχής. Η έκταση της αποφλοίωσης επηρεάζεται από το ποσοστό της περιεχόµενης υγρασίας, την έκταση της φωτιάς, το πορώδες και την περατότητα του επιφανειακού τµήµατος του σκυροδέµατος.[3],[4] Σχήµα 2: ιάγραµµα σ-ε σκυροδέµατος σε υψηλές θερµοκρασίες [5] Ο χάλυβας δεν παρουσιάζει την ίδια καλή συµπεριφορά µε το σκυρόδεµα στις αυξηµένες θερµοκρασίες. Για θερµοκρασίες πάνω από 100 C η καµπύλη τάσεων παραµορφώσεων είναι έντονα µη γραµµική, χωρίς σαφές όριο διαρροής. Με την έκθεσή του σε πολύ υψηλές θερµοκρασίες το όριο διαρροής, η εφελκυστική αντοχή και το µέτρο ελαστικότητας µειώνονται, ενώ ο ρυθµός µείωσης είναι µέγιστος για θερµοκρασίες στους C. Επίσης ενδέχεται να εµφανιστεί το φαινόµενο του ερπυσµού, το οποίο οδηγεί σε αστοχία του χάλυβα για τάσεις µικρότερες από το όριο διαρροής, όταν εκτίθεται σε υψηλές θερµοκρασίες, το φαινόµενο της χαλάρωσης και της µεταβολής της µικροδοµής του. Βέβαια, βασικοί παράγοντες που επιδρούν στη συµπεριφορά του χάλυβα είναι η θερµοκρασία και ο χρόνος της έκθεσης, η σύσταση και η µέθοδος παραγωγής του χάλυβα.[3],[4] Σχήµα 3: ιάγραµµα σ-ε δοµικού χάλυβα σε υψηλές θερµοκρασίες [5] 3. ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΜΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Η επίδραση της πυρκαγιάς πάνω σε σύµµικτες κατασκευές καθώς και οι παραµορφώσεις που αναπτύσσονται λόγω των υψηλών θερµοκρασιών και του επιπέδου της φόρτισης, µπορούν να εκτιµηθούν µε αποτελεσµατικό τρόπο µόνο µέσω πειραµάτων που ανταποκρίνονται µε το καλύτερο δυνατό τρόπο στις πραγµατικές συνθήκες και όχι από την εκτίµηση και µόνο της συµπεριφοράς µεµονωµένων δοµικών στοιχείων στη πυρκαγιά. Σε αυτό το σκοπό αποσκοπούσε και το πρόγραµµα πειραµάτων πυρκαγιάς του Ερευνητικού Κέντρου του Εργαστηρίου Cardington το 1996, το οποίο αποτελούνταν από δύο έργα, το πρώτο χρηµατοδοτούνταν από την Corus και την ECSC, ενώ το δεύτερο από την Κυβέρνηση του Ηνωµένου Βασιλείου µέσω της BRE. Τα πειράµατα πραγµατοποιήθηκαν σε ένα κτίριο 8 ορόφων µε σύµµικτο µεταλλικό σκελετό, το οποίο είχε σχεδιαστεί µε βάση τις προδιαγραφές

3 Πυροπροστασία και Επισκευές-Ενισχύσεις Σύµµικτων Κατασκευών Μετά Από Πυρκαγιά ενός τυπικού πολυωρόφου κτιρίου γραφείων. Η κατασκευή έφερε φορτίο µε τη µορφή σάκων άµµου που κατανεµήθηκαν σε κάθε όροφο, λαµβάνοντας υπόψη τα αντίστοιχα τυπικά επίπεδα φορτίου για τα κτίρια αυτού του είδους στο Ηνωµένο Βασίλειο. Ακόµη η πυραντοχή αυτού του κτιρίου έπρεπε να ήταν 90 λεπτά µε βάση τις απαιτήσεις σχεδιασµού του, υπό κανονικές συνθήκες, ενώ οι συνδέσεις που χρησιµοποιήθηκαν ήταν απλού τύπου.[6] Σχήµα 4:Κτίριο για τα πειράµατα του Cardington [6] Συνολικά, πραγµατοποιήθηκαν 6 πειράµατα. Το πείραµα 1 αφορούσε µία µεµονωµένη δευτερεύουσα δοκό και την περιβάλλουσα πλάκα, η οποία θερµάνθηκε µε κλίβανο καύσης αερίου, ειδικά κατασκευασµένο για τα πειράµατα. Το πείραµα 2 πραγµατοποιήθηκε σε ένα επίπεδο πλαίσιο κατά µήκος του κτιρίου σε έναν όροφο και αφορούσε τις κύριες δοκούς και τους αντίστοιχους στύλους. Τα πειράµατα 3, 4 και 5 πραγµατοποιήθηκαν σε διαµερίσµατα διαφόρων µεγεθών, τα οποία εκτέθηκαν σε πυρκαγιά από φυσικά αίτια, παραγόµενη από ξύλινα σανίδια. Οι στύλοι των πειραµάτων αυτών ήταν µονωµένοι ως προς την κάτω πλευρά της πλάκας, ενώ δοκοί και πλάκα παρέµειναν µη µονωµένες κατά τη διάρκεια του πειράµατος. Τέλος στο πείραµα 6 το πυροθερµικό φορτίο αποτέλεσαν µεταχειρισµένα έπιπλα. [6] Σχήµα 5: Τοποθεσίες πειράµατος στο κτίριο [6]

4 Γαλάνη Κωνσταντίνα Πιο αναλυτικά, το πρώτο πείραµα πραγµατοποιήθηκε στον 7 ο όροφο του κτιρίου, αφορούσε µία δευτερεύουσα δοκό, συνολικού µήκους 9 m και 3 m πλάτους και σε αυτήν τοποθετήθηκε ο κλίβανος καύσης αερίου στα µέσα των 8 m, ώστε οι συνδέσεις να µείνουν σχετικά ψυχρές. Στόχος του πειράµατος αυτού ήταν να παρατηρηθεί η συµπεριφορά της δοκού, η οποία περιβάλλεται από µη θερµαινόµενη πλάκα καθώς επίσης να παρατηρηθούν οι συνέπειες της δέσµευσης των µη θερµαινόµενων τµηµάτων της κατασκευής. Καθώς η δοκός θερµαινόταν έφτασε στους 900 C (875 C στο κάτω πέλµα ) και η βύθιση στο µέσον του ανοίγµατος ήταν 232 mm. Φυσικά υπήρχε διαφορά στη συµπεριφορά της δοκού αυτής και σε άλλη µη µονωµένη σε πειράµατα πρότυπης πυρκαγιάς για το ίδιο φορτίο. Για παράδειγµα η απότοµη µετατόπιση που παρουσιάζουν οι απλά εδραζόµενες δοκοί, δεν παρουσιάστηκε στη δοκό του πειράµατος. Παρόλο που ο χάλυβας όταν πλησιάσει σε θερµοκρασίες των 900 C διατηρεί µόνο το 6% του ορίου διαρροής σε θερµοκρασία περιβάλλοντος. [6] Σχήµα 6 : Μετατόπιση στο µέσον συναρτήσει της µέγιστης θερµοκρασίας στο πείραµα πρότυπης πυρκαγιάς και στο πείραµα δεσµευµένης δοκού [6] Κατά την διάρκεια του πειράµατος παρατηρήθηκε τοπικός λυγισµός και στα δύο άκρα της δοκού, εντός των τοιχωµάτων του κλιβάνου. Ενώ θραύσεις παρατηρήθηκαν στα δύο άκρα της δοκού από την εξωτερική της πλευρά που δεν επηρεάστηκε από τη µετάδοση θερµότητας. Οι θραύσεις προκλήθηκαν από θερµική συστολή της δοκού κατά τη διάρκεια της ψύξης, ενώ η πλάκα αστόχησε στη µία πλευρά λόγω διάτµησης. [6] Σχήµα 7: Λυγισµός του πέλµατος στη δεσµευµένη δοκό του πειράµατος 1[6] Το πείραµα 2 αφορούσε σε ένα πλαίσιο που αποτελούνταν από 4 στύλους, µονωµένους µέχρι ένα ορισµένο ύψος στο οποίο θα µπορούσε να τοποθετηθεί ψευδοροφή και το υπόλοιπο

5 Πυροπροστασία και Επισκευές-Ενισχύσεις Σύµµικτων Κατασκευών Μετά Από Πυρκαγιά τµήµα τους ήταν απροστάτευτο και από 3 κύριες δοκούς όπου και αυτές και οι δευτερεύουσες σε αυτές δοκοί ήταν µη µονωµένες. Μετά την έκθεση τους σε υψηλές θερµοκρασίες υπήρξε κατακόρυφη µετατόπιση των στύλων και έτσι και όλων των ορόφων και προκάλεσε µόνιµη παραµόρφωση. Ενώ στις συνδέσεις µεταξύ των δοκών υπήρξε αστοχία των κοχλιών σε διάτµηση στην εκτιθέµενη πλευρά. [6] Σχήµα 8: Συνθλιµµένη κεφαλή στύλου µετά από το πείραµα 2 [6] Στο πείραµα 3 εξετάστηκε η συµπεριφορά ολόκληρου του συστήµατος πλάκας και συγκεκριµένα ο ρόλος της δράσης µεµβράνης σταθεροποίησης της πλάκας στο να προσφέρει εναλλακτικές διαδροµές φορτίου όταν οι δοκοί χάνουν την αντοχή τους. Για το λόγο αυτό χρησιµοποιήθηκε διαµέρισµα διαστάσεων 10m επί 7.6 m πλάτος. Το πυροθερµικό φορτίο αποτέλεσαν ξύλινα σανίδια, το οποίο ήταν πολύ υψηλό και ισοδυναµούσε µε το 95% του πιθανοτικού σχεδιασµού σε κτίρια γραφείων. Η ανώτατη θερµοκρασία που καταγράφτηκε ήταν 1071 C. Η πυρκαγιά κατανάλωσε όλο το καύσιµο υλικό και η συµπεριφορά του συστήµατος ήταν πολύ καλή χωρίς να υπάρξει κατάρρευση, ενώ οι κοχλίες στις συνδέσεις των δοκών δεν αστόχησαν. [6] Σχήµα 9:Όψη της κατασκευής µετά από το πείραµα 3 [6] Το συµπέρασµα που προέκυψε ήταν πως τα σύµµικτα κτίρια µε µεταλλικό σκελετό διαθέτουν µεγάλα αποθέµατα πυραντοχής σε σχέση µε αποτελέσµατα πειραµάτων που έχουν γίνει σε µεµονωµένα δοµικά στοιχεία µη περιορισµένα, για αυτό και δεν αποτελούν και τον πιο αξιόπιστο τρόπο εκτίµησης της συµπεριφοράς των σύµµικτων κατασκευών έναντι στη φωτιά. Παρόµοια συµπεράσµατα εξήχθησαν και από τα υπόλοιπα πειράµατα. [6] 4. ΤΡΟΠΟΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

6 Γαλάνη Κωνσταντίνα Σύµφωνα µε τον Ευρωκώδικα 4 όλα τα στοιχεία σε πολυώροφα κτίρια πρέπει να διαθέτουν πυραντίσταση, η οποία καθορίζεται είτε µέσω πρότυπων πειραµάτων πυραντίστασης είτε µε υπολογισµούς που καθορίζονται στον Ευρωκώδικα. Για αυτό και οι µεταλλικές δοκοί και στύλοι µονώνονται συνήθως µε πυράντοχες σανίδες και διογκούµενο χρώµα. Οι βάσεις σχεδιασµού µε βάση τον Ευρωκώδικα 4 απαρτίζονται από την ικανοποίηση 3 κριτηρίων. Το κριτήριο της φέρουσας ικανότητας, µέσω του οποίου εξασφαλίζεται η αντοχή και η ευστάθεια του µέλους για ένα ορισµένο χρόνο σε συνθήκες πυρκαγιάς. Το κριτήριο της ακεραιότητας, το οποίο εάν ικανοποιείται δεν διαπερνάται από φλόγες και καπνούς. Τέλος, το κριτήριο της µονωτικής ικανότητας, µέσω του οποίου εξασφαλίζεται ότι η θερµοκρασία που θα αναπτυχθεί µετά την πάροδο ορισµένου χρόνου στο µέλος θα είναι µικρότερη από τη θερµοκρασία ανάφλεξής του. Ο έλεγχος της φέρουσας ικανότητας µπορεί να γίνει µε 3 διαφορετικούς τρόπους. Έλεγχος µε βάση το χρόνο (κατά τον οποίο η τιµή σχεδιασµού του χρόνου πυραντίστασης πρέπει να είναι µεγαλύτερη από τον απαιτούµενο χρόνο πυραντίστασης), έλεγχος µε βάση την αντοχή (κατά τον οποίο η αντοχή σχεδιασµού στη θερµή κατάσταση πρέπει να είναι µεγαλύτερη από τη δράση σχεδιασµού στη θερµή κατάσταση), έλεγχος µε βάση τη θερµοκρασία (κατά τον οποίο η τιµή σχεδιασµού της θερµοκρασίας στην οποία το στοιχείο µπορεί να διατηρήσει τις αντοχές του, πρέπει να είναι µεγαλύτερη από την τιµή σχεδιασµού της κρίσιµης θερµοκρασίας του στοιχείου). [5] Οι προτάσεις που ακολουθούν αφορούν σε µία άλλη µέθοδο σχεδιασµού, που ανευρίσκεται στη βιβλιογραφία και µπορεί να εφαρµοστεί είτε ως µέθοδος σχεδιασµού είτε ως µέθοδος αποτίµησης. Οι προϋποθέσεις για την εφαρµογή του παραπάνω σχεδιασµού είναι ότι εφαρµόζεται µόνο σε µεταλλικά κτίρια µε σύµµικτες πλάκες, όπου υπάρχουν πλαίσια µε απλές συνδέσεις, είτε πλευρικώς αντιστηριζόµενα πλαίσια, είτε σύµµικτες πλάκες από µεταλλικό υπόστρωµα µε πλέγµα ενίσχυσης, είτε µε δοκούς σχεδιασµένες ώστε να δρουν σύµµικτα µε τη πλάκα, είτε µε δοκούς µε οπές για λειτουργικούς λόγους. Σύµφωνα µε αυτόν τον οδηγό σχεδιασµού υιοθετούνται µοντέλα των απλών συνδέσεων (όπου η καµπτική ροπή δεν µεταδίδεται µέσω της σύνδεσης) τα οποία περιλαµβάνουν: ηµιάκαµπτες συνδέσεις ακραίου ελάσµατος, αρθρωτές συνδέσεις ελάσµατος πτερυγίου και γωνιακά ελάσµατα κορµού. [6] Σχήµα 10: Απεικόνιση ηµιάκαµπτων συνδέσεων ακραίου ελάσµατος, αρθρωτής σύνδεσης ελάσµατος πτερυγίου και σύνδεσης µε γωνιακό έλασµα κορµού [6] Έπειτα ακολουθεί µία εφαρµογή αυτού του οδηγού σχεδιασµού στο παρακάτω παράδειγµα.

7 Πυροπροστασία και Επισκευές-Ενισχύσεις Σύµµικτων Κατασκευών Μετά Από Πυρκαγιά Σχήµα 11: Πρότυπη ζώνη επιρροής που αντιστοιχεί σε τµήµα της κάτοψης της πλάκας [6] Έχοντας µία συγκεκριµένη κάτοψη πλάκας, απαιτείται από την µέθοδο σχεδιασµού ο µελετητής να διαχωρίσει την πλάκα σε ζώνες επιρροής. Οι δοκοί στην περίµετρο των ζωνών αυτών πρέπει να είναι σχεδιασµένες έτσι ώστε να έχουν την ίδια πυραντίσταση µε την πλάκα και για αυτό είναι µονωµένες. Η κάθε ζώνη έχει ορθογωνικό σχήµα, είναι δεσµευµένη σε όλες τις πλευρές της από δοκούς, οι στύλοι δεν πρέπει να είναι τοποθετηµένοι εντός της ζώνης επιρροής και συνήθως τοποθετούνται στην περίµετρο της ζώνης και όταν το χρονικό διάστηµα της πυραντίστασης υπερβαίνει τα 60 λεπτά ή χρησιµοποιείται η παραµετρική καµπύλη θερµοκρασίας-χρόνου όλοι οι στύλοι πρέπει να είναι δεσµευµένοι από µία πυροπροστατευµένη δοκό σε κάθε διεύθυνση. Η µέθοδος σχεδιασµού θεωρεί πως σε οριακή κατάσταση πυρκαγιάς η αντοχή των µη µονωµένων δοκών µειώνεται αρκετά (δυσανάλογα µε την αύξηση της θερµοκρασίας) έτσι ώστε η σύµµικτη πλάκα να συµπεριφέρεται από διέρειστη αρχικά σαν τετραέρειστη απλά εδραζόµενη στη περίµετρό της µε τη συγκεκριµένη διάταξη γραµµών διαρροής. Η συνολική φέρουσα ικανότητα της πλάκας υπολογίζεται θεωρώντας πως οι σύµµικτες δοκοί έχουν µηδενική αντοχή. Η αντοχή αυτή στη συνέχεια ενισχύεται λαµβάνοντας υπόψη την ενεργοποίηση των δράσεων της µεµβράνης σταθεροποίησης και έτσι η συνολική φέρουσα ικανότητα της πλάκας δίνεται από το άθροισµα της καµπτικής αντοχής των σύµµικτων δοκών και της ενισχυµένης αντοχής της πλάκας. Οι µορφές αστοχίας είναι δύο τύπων: η θραύση της ενίσχυσης κατά µήκος του µικρότερου ανοίγµατος, για πλάκες µε ελαφρύ οπλισµό, που αποτελεί και τον πιο συνήθη τρόπο αστοχίας και η αστοχία σε θλίψη στα γωνιακά άκρα της πλάκας που συµβαίνει σε πλάκες µε οπλισµό αυξηµένης ολκιµότητας. [6] Σχήµα 12: Μορφές αστοχίας της πλάκας [6] 5. ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΣΥΜΜΙΚΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

8 Γαλάνη Κωνσταντίνα Αρχικά, πρέπει να πραγµατοποιηθεί µια επιτόπου επίσκεψη. Μετά, βάσει µιας αρχικής µελέτης, που θα αφορά στην αξιολόγηση της κατασκευής σύµφωνα µε τους ισχύοντες νόµους και θα καθορίζεται το επίπεδο πυρασφάλειας που θα πρέπει να διαθέτει, θα συντάσσεται µια έκθεση µε βάση την απόδοση της κατασκευής έναντι πυρκαγιάς υπό τις υπάρχουσες συνθήκες. Εάν η αρχική αυτή εκτίµηση είναι ασαφής, τότε η κατασκευή θεωρείται ανεπαρκής, τα υπάρχοντα συστήµατα πυροπροστασίας αναποτελεσµατικά και χρειάζεται να πραγµατοποιηθούν περαιτέρω έλεγχοι, όπως των υλικών καθώς επίσης και λεπτοµερείς επιθεωρήσεις των χώρων της κατασκευής. Έπειτα, να υπολογιστούν τα πλεονεκτήµατα που προέκυψαν από τα πειράµατα αντοχής της κατασκευής έναντι της φωτιάς. Πρέπει να υπάρχει ολοκληρωµένη αιτιολόγηση για το επίπεδο πυρασφάλειας της υπάρχουσας κατασκευής και για την ανάγκη πραγµατοποίησης περαιτέρω ειδικών ελέγχων. Τέλος, συνοψίζονται όλα τα απαραίτητα αρχεία που χρειάστηκαν για την εξαγωγή των συµπερασµάτων για την αποτίµηση της κατασκευής σε επίπεδο πυρασφάλειας και υποβάλλονται στους αρµόδιους φορείς για να εγκριθούν. [1] 6. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ένας καινοτόµος τρόπος για να επισκευάσει κάνεις ένα µέλος από δοµικό χάλυβα είναι προσπαθήσει να µειώσει τις παραµορφώσεις µε τη βοήθεια της θερµοκρασίας. Σύµφωνα µε τον Martin Anderson, συντονιστή του AISC s Steel Solutions Center, µπορεί να πραγµατοποιηθεί «ίσιωµα» του µέλους µέσω της θερµοκρασίας σε συνδυασµό µε τη παθητική αυτοσυγκράτηση του δοµικού στοιχείου, όπου στην ουσία οι παραµορφώσεις που ήδη υπάρχουν εξουδετερώνονται από τις µόνιµες παραµορφώσεις που προκαλούνται από τη µέθοδο αυτή. Με τη µέθοδο αυτή καθώς εξαπλώνεται η θερµότητα, αντιδρούν οι λιγότερο θερµές περιοχές και προσπαθούν να εµποδίσουν την εξάπλωση αυτή δηµιουργώντας πλαστικές παραµορφώσεις και έτσι αλλάζοντας το παραµορφωµένο σχήµα της δοκού. Απαιτεί συνετή χρήση της θερµοκρασίας και εφαρµόζεται σε µικρού µεγέθους παραµορφώσεις και κυρίως σε φαινόµενα λυγισµού. Υπάρχουν 4 ειδών τρόποι εφαρµογής αυτής της µεθόδου, οι οποίοι φαίνονται στα παρακάτω σχήµατα. [7] Σχήµα 13 : Spot Heat και Line Heat [8] Σχήµα 14: Vee Heat και Strip Heat [8]

9 Πυροπροστασία και Επισκευές-Ενισχύσεις Σύµµικτων Κατασκευών Μετά Από Πυρκαγιά Ένας άλλος τρόπος ενίσχυσης πραγµατοποιείται µε τη χρήση σύνθετων υλικών, γνωστά και ως ινοπλισµένα πολυµερή (FRP). Τα υλικά αυτά αποτελούνται από συνεχείς ίνες (συνήθως άνθρακα ή γυαλιού ή αραµιδίου) και έχουν εξαιρετικές µηχανικές ιδιότητες, χαµηλό βάρος και καλή ανθεκτικότητα σε περιβαλλοντικές επιδράσεις. Τα υλικά αυτά εφαρµόζονται στην εξωτερική επιφάνεια των σύµµικτων δοµικών µελών µέσω επικόλλησης, συνήθως µε χρήση εποξειδικής ρητίνης. Οι ίνες τους µπορούν να παραλάβουν εφελκυστικές κυρίως δυνάµεις (δηλαδή, παράλληλα στον άξονά τους), για αυτό και έχουν εξαιρετικά υψηλή εφελκυστική αντοχή και γραµµικά ελαστική συµπεριφορά µέχρι τη θραύση τους. Μέσω της περιτύλιξης των σύµµικτων δοµικών στοιχείων µε αυτά τα υφάσµατα ινών επιτυγχάνεται περίσφιξη του σκυροδέµατος και έτσι αυξάνεται και η πλαστιµότητα και η αντοχή των στοιχείων, καθώς επίσης αποφεύγεται η ολίσθηση των διαµήκων ράβδων σε περιοχές αλληλοεπικάλυψης και καθυστερείται ο λυγισµός των ράβδων σε περιοχές σκυροδέµατος που βρίσκονται σε θλίψη και υπάρχει αραιή διάταξη εγκάρσιου οπλισµού.[9] Ένα βασικό µειονέκτηµα της µεθόδου αυτής είναι ότι η εποξειδική ρητίνη δεν παρουσιάζει καλή συµπεριφορά στις υψηλές θερµοκρασίες µε αποτέλεσµα να χάνεται η «συνεργασία» της διεπιφάνειας. Για αυτό το λόγο, σύµφωνα µε κάποιες µελέτες που έχουν διεξαχθεί για το είδος του υλικού που παρουσιάζει καλύτερη συµπεριφορά σαν συνδετική ύλη, προέκυψε ότι το micro-cement διαθέτει επαρκείς µηχανικές ιδιότητες για µεταφορά φορτίων, επιτρέπει την σωστή συνοχή και διείσδυση των ινωδών υφασµάτων, αποτελεί ένα καλό υπόστρωµα για πυραντίσταση και είναι οικολογικά αποδεκτό. [10] Σχήµα 15: Εφαρµογή ινοπλισµένων πολυµερών σε σύµµικτο κτίριο [11] Ακόµη, µία άλλη µέθοδος που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για επισκευή και ενίσχυση δοµικών στοιχείων σε περιπτώσεις όµως µεγάλων παραµορφώσεων κυρίως για φαινόµενα λυγισµού είναι η προσθήκη σκυροδέµατος σε τµήµατα που αποτελούνταν µόνο από χάλυβα και η µετατροπή τους σε µερικώς εγκιβωτισµένα στοιχεία. Πειράµατα που έγιναν απέδειξαν πως η καµπτική αντοχή αυξήθηκε κατά 2,08 φορές σε σχέση µε την καµπτική αντοχή στοιχείων πριν τον µερικό εγκιβωτισµό τους. [12] Σχήµα 16: Εφαρµογή της µεθόδου ενίσχυσης µεταλλικής δοκού µε εγκιβωτισµό από οπλισµένο σκυρόδεµα [12]

10 Γαλάνη Κωνσταντίνα 7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η φωτιά έχει αρνητικές επιδράσεις πάνω στις σύµµικτες κατασκευές, το σκυρόδεµα συµπεριφέρεται καλύτερα από το χάλυβα, ενώ στους 1600 C καταστρέφεται και αυτό. Οι πρώτες εκτιµήσεις για την πυραντίσταση των δοµικών στοιχείων δίνονταν µέσω της έκθεσης αυτών σε φούρνους υψηλών θερµοκρασιών, ενώ θα ήταν πιο ρεαλιστικά τα αποτελέσµατα µέσω παρατήρησης πραγµατικών γεγονότων. Σύµφωνα µε τους Ευρωκώδικες, όλα τα στοιχεία µιας κατασκευής πρέπει να διαθέτουν πυραντίσταση, υπάρχει όµως και η δυνατότητα σχεδιασµού, λαµβάνοντας υπόψη τις δράσεις µεµβράνης σταθεροποίησης, χωρίς να διαθέτουν όλα τα µέλη του κτιρίου πυραντίσταση. Οι παραµορφώσεις, που προκαλούνται, επισκευάζονται µε τους παραπάνω τρόπους. 8. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1] Παπαρίζου Χάιδω, Αποτίµηση της οµικής Συµπεριφοράς Χαλύβδινων Κατασκευών µε Πυροπροστασία και χωρίς Πυροπροστασία σε συνθήκες Πυρκαγιάς, ιπλωµατική εργασία, Α.Π.Θ., Ιούλιος [2] Πυρασφάλεια, Εισηγητής Εβρένογλου Βασίλειος Η.Μ., Σηµειώσεις Σεµιναρίων για Νέους Μηχανικούς, του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, του τµήµατος της Κεντρικής Μακεδονίας, Μάρτιος [3] Αθανάσιος Χ. Τριανταφύλλου, οµικά Υλικά, εκδόσεις Πανεπιστηµίου Πατρών, Πάτρα 2008, 8 η έκδοση. [4] Κεφάλαιο 3, Επίδραση Υψηλών Θερµοκρασιών στις Ιδιότητες Υλικών, του Πρακτικού Οδηγού για την Αποτίµηση της Φέρουσας Ικανότητας και τις οµητικές Επισκευές µετά από Πυρκαγιά σε Μικρά Κτίρια από Σκυρόδεµα και από Τοιχοποιία του ΤΕΕ-ΕΜΠ, ISBN , εκδόσεις ΤΕΕ, Αθήνα [5] Ιωάννης Κ. Βάγιας, Σύµµικτες Κατασκευές από χάλυβα και από οπλισµένο σκυρόδεµα, ISBN , εκδόσεις Κλειδάριθµος, Αθήνα 2010, 3 η έκδοση. [6] Χ. Κ. Μπανιωτόπουλος, Χ. Τ. Τσαλίκης, O. Vassart, B. Zhao, Χαλύβδινες Κατασκευές σε Πυρκαγιά και Σχεδιασµός Σύµµικτης Πλάκας, ISBN , εκδόσεις Ζήτη, [7] Martin Anderson, coordinator of AISC s Steel Solutions Center, The Road to Repair, Modern Steel Construction, August 2010, paper available online at [8] Ιστοσελίδα (Λήψη Φωτογραφικού Υλικού) [9] Αθανάσιος Χ. Τριανταφύλλου, Σύµµικτες Κατασκευές, εκδόσεις Πανεπιστηµίου Πατρών, Πάτρα [10] S. R. Adhikarinayake, K. D. J. A. Gayan, N. G. T. T. Thathsarani, J. C. P. H. Gamage, Performance of Epoxy Adhesive Bond Between CFRP And Concrete, Department of Civil Engineering, University of Moratuwa, Sri Lanka, 2012, paper available online at [11] Ιστοσελίδα (Λήψη Φωτογραφικού Υλικού). [12] Kenji HAYASHI, Shoji ONO, Shun-ichi NAKAMYRA, Experimental Studies on Retrofit by Partially Encased Concrete to the Steel I-Girder subjected to Buckling Deformation, Technical Memorandum, 2003, paper available online at

Συµπεριφορά µεταλλικών και σύµµικτων συστηµάτων πλάκας σε πυρκαγιά. Ανασκόπηση πραγµατικών πυρκαγιών

Συµπεριφορά µεταλλικών και σύµµικτων συστηµάτων πλάκας σε πυρκαγιά. Ανασκόπηση πραγµατικών πυρκαγιών Συµπεριφορά µεταλλικών και σύµµικτων συστηµάτων πλάκας σε πυρκαγιά Ανασκόπηση πραγµατικών πυρκαγιών Περιεχόµενα παρουσίασης σε πραγµατικά κτίρια Τυχηµατική πυρκαγιά οκιµή δοκού µε φλόγιστρα οκιµή πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - πρόληψη και ελαχιστοποίηση κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς - περιορισμό της έντασης και των δυνατοτήτων μετάδοσής της - ύπαρξη δρόμων διαφυγής - περιορισμό της

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (Ι.Ο.Π. ΚΑΙ ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΘ. Χ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ [ ttriant@upatras.gr ] ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά του Aθανάσιου Χ. Τριανταφύλλου Καθηγητή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών, Εργαστήριο Μηχανικής & Τεχνολογίας Υλικών (ttriant@upatras.gr) Γενικά Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ Άρης Αβδελάς, Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 0 Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Περίληψη Στα πλαίσια αυτής της εργασίας επιχειρείται μια προσπάθεια πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΠΑΠΑΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή γίνεται μια σύντομη περιγραφή των σύνθετων υλικών από ινοπλισμένα πολυμερή, της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Περίληψη Οι κανονισμοί που ασχολούνται με τις επεμβάσεις κτιρίων στη χώρα μας είναι ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. και

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα για τα πυρόπληκτα κτήρια

Ημερίδα για τα πυρόπληκτα κτήρια TEE, Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου ΕΜΠ, Εργαστήριο Ω.Σ. Ημερίδα για τα πυρόπληκτα κτήρια ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΤΡΕΖΟΣ Μεγαλόπολη, 13 Οκτωβρίου 2007 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ 9ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ ΣΤΑΜΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Περίληψη Τα σύνθετα

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Συνοπτική περιγραφή Η οικογένεια ινοπλισμένων πολυμερών MBrace, αποτελείται από: 1) Υφάσματα από ίνες άνθρακα,

Διαβάστε περισσότερα

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη 1. Εισαγωγή Οι ανοξείδωτοι χάλυβες ως υλικό κατασκευής φερόντων στοιχείων στα δομικά έργα παρουσιάζει διαφορές ως προ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I Άρης Αβδελάς Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΗΞΕΩΣ

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΗΞΕΩΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΗΞΕΩΣ Τοπική θέρμανση συγκολλούμενων τεμαχίων Ανομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασιών, πουμεαβάλλεταιμετοχρόνο Θερμικές παραμορφώσεις στο μέταλλο προσθήκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης. ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης. ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ηκατανόησητωνδιαδικασιώνκατάτηκαταπόνησηστρέψης, η κατανόηση του διαγράµµατος διατµητικής τάσης παραµόρφωσης η ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς. Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς. Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ 1 6.1 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΝΑΜΕΩΝ(διεπιφάνειες υλικών) 6.2 ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ(µέσω συνδετήρων ή µέσω ΙΩΠ) 6.3 ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8

Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8 Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8 Α. ΑΒΔΕΛΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. Α. ΑΒΔΕΛΑΣ 1986: Οδηγίες Σχεδιασμού της ECCS (European Convention

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

SCADA Pro. Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών

SCADA Pro. Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών SCADA Pro Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - Γενικά Χαρακτηριστικά του προγράμματος - Τεχνικά Χαρακτηριστικά του προγράμματος - Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων σε παραδοσιακές και ιστορικές κατασκευές Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr ΑΙΓΙΟ - ΕΡΑΤΕΙΝΗ 1995 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Σχεδιασµός φορέων από σκυρόδεµα µε βάση τον Ευρωκώδικα 2 Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Καττής Μαρίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Λιβαδειά, 26 Σεπτεµβρίου 2009 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2013.099

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2013.099 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2013.099 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση υψηλών θερμοκρασιών στη συνάφεια χάλυβα σκυροδέματος

Επίδραση υψηλών θερμοκρασιών στη συνάφεια χάλυβα σκυροδέματος Επίδραση υψηλών θερμοκρασιών στη συνάφεια χάλυβα σκυροδέματος Κ.Γ. Τρέζος, Δ.Θ. Σαγιάς Εργαστήριο Ωπλισμένου Σκυροδέματος Ε.Μ.Π. Λέξεις κλειδιά: Συνάφεια, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος, πυρκαγιά, υψηλές

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 Παραδείγματα υπολογισμού και εφαρμογής ενίσχυσης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με τοιχώματα και πυρήνες

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο της μελέτης απετέλεσε η αποτίμηση της στατικής επάρκειας του φέροντος οργανισμού του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Γλυφάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 14. Νέες Δυνατότητες

Έκδοση 14. Νέες Δυνατότητες Έκδοση 14 Νέες Δυνατότητες Νέο Περιβάλλον εργασίας Το νέο Scada Pro 2014, βασισμένο στην τεχνολογία των Ribbons της Microsoft, προσφέρει ένα καινοτόμο περιβάλλον εργασίας, αισθητικά ανανεωμένο αλλά κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

ESDEP OE 10 ΣΥΜΜΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ESDEP OE 10 ΣΥΜΜΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ESDEP OE 10 ΣΥΜΜΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Διάλεξη 10.1 : Σύμμικτες Κατασκευές Γενικά 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΣΚΟΠΟΣ Να γίνει μια εισαγωγή στις σύμμικτες κατασκευές χάλυβα / σκυροδέματος, να εξηγηθεί η σύμμικτη δράση των

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ο πειραµατικός προσδιορισµός της καµπύλης ερπυσµού, υπό σταθερό εξωτερικό φορτίο και ελεγχοµένη θερµοκρασία εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ Σ. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ

Σ. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ Σ. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ Επεμβάσεις σε Κατασκευές από Φέρουσα Τοιχοποιία Στέγες - Πατώματα Βελτίωση ιαφραγματικής Λειτουργίας Στέφανος ρίτσος Αναπλ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Εφελκυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση2 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Εφελκυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση2 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Εφελκυσμού ΕργαστηριακήΆσκηση2 η Κατηγορίες υλικών Μέταλλα Σιδηρούχαµέταλλα (ατσάλι, ανθρακούχοι, κραµατούχοι και ανοξείγωτοιχάλυβες, κ.α. Πολυµερικά υλικά Πλαστικά Ελαστοµερή Μη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πυρασφάλειας ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μελέτη Πυρασφάλειας ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Χρήση Κτιρίου ιεύθυνση ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ ΟΝΕΣ ΑΝΟΝΥΜΟΣ Ο ΟΣ Ιδιοκτήτης ΑΝΩΝΥΜΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ Υπεύθυνος Παρατηρήσεις ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η μελέτη συντάχθηκε σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΟΥΡΑΣ ΟΡΦΕΑΣ Περίληψη Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η αποτίμηση της σεισμικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ Στέφανος Δρίτσος Αναπλ. Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα Πελοποννήσου Μεγαλόπολις, Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1.

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ 1. Γενικά Με τη δοκιμή κάμψης ελέγχεται η αντοχή σε κάμψη δοκών από διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 17 1.1 Αντικείμενο... 17 1. Δομικά στοιχεία με σύμμικτη δράση... 17 1.3 Κτίρια από σύμμικτη κατασκευή... 19 1.4 Περιορισμοί... 19 Βάσεις σχεδιασμού... 1.1 Δομικά υλικά... 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια από το 4ο Τεύχος. Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014

Συνέχεια από το 4ο Τεύχος. Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014 Ι. Μπαϊκούσης Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ - MS Συνέχεια από το 4ο Τεύχος Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014 Θραύση υποστυλώματος σε καθαρή διάτμηση. Το υποστύλωμα λειτούργησε ως κοντό, στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΜΕ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΜΕ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΜΕ ΒΛΑΒΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis FESPA 10 Ευρωκώδικες & Pushover fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) Performance Pushover Analysis Γραφική αναπαράσταση των κριτηρίων δυστρεψίας και περιορισµού στατικής εκκεντρότητας Έλλειψη δυστρεψίας

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ FRP. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ ΕΚ8-3 ΚΑΛΠΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ FRP. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ ΕΚ8-3 ΚΑΛΠΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ιατµητική Ενίσχυση µε FRP. Σύγκριση ΚΑΝ.ΕΠΕ. και ΕΚ8-3 ΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ FRP. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ ΕΚ8-3 ΚΑΛΠΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Περίληψη Η εργασία που ακολουθεί εξετάζει τους διαφορετικούς

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεισµός της Αϊτής 2010 Haiti earthquake (In Greek Language)

Ο σεισµός της Αϊτής 2010 Haiti earthquake (In Greek Language) Geotechnical & Structural Engineering Services A Partnership for Civil Engineering Works www.geostatic.eu info@geostatic.eu Dr Constantine Sachpazis Civil & Geotechnical Engineer, Member of I.C.E. B.Eng,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2)

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2) ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ Ψυχρής ελάσεως (ΕΝ10147) : 1. FeE 220G (fy=220n/mm 2 fu=300n/mm 2 ) 2. FeE 250G (fy=250n/mm2 fu=330n/mm2) 3. FeE 280G (fy=280n/mm2 fu=360n/mm2) Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ & ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Εκπόνηση Εργασίας: ΛΕΚΚΟΣ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής : Αντωνιαδης Ιωαννης Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς

Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς 3DR Engineering Software Ltd. Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς Απρίλιος 2014 3DR Προγράμματα Μηχανικού Λ. Κηφισίας 340, 15233 Χαλάνδρι, Αθήνα Copyright 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43 ΑΘΗΝΑ fax: 210-5192326 e-mail: dypm@dei.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΥΠΜ - 40903 ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις 1.1. Οριακές καταστάσεις σχεδιασµού (Limit States) Κατά τη διάρκεια ζωής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S Α.1. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ Ο μεταλλικός σκελετός των τοιχοποιιών καλύπτεται από συστήματα ξηράς δόμησης όπως γυψοσανίδες. Εξτρά μονώσεις τοποθετούνται στους εξωτερικούς τοίχους

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση Fespa 10 EC For Windows Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή & Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Ευρωκώδικες Εγχειρίδιο αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 01 Version 1.0.3 Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Με το Fespa έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Ασκήσεις ιδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο: Σέρρες 18-6-2010 Εξάµηνο Α Βαθµολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (µονάδες 4.0) ίνεται

Διαβάστε περισσότερα

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος v ΣΥΜΒΟΛΑ Λατινικά A b A g A e A f = εμβαδόν ράβδου οπλισμού = συνολικό εμβαδόν διατομής = εμβαδόν περισφιγμένου σκυροδέματος στη διατομή = εμβαδόν διατομής συνθέτων υλικών A f,tot = συνολικό εμβαδόν συνθέτων

Διαβάστε περισσότερα

Peikko TERA Joint. Peikko TERA Joint. Τηλ:210-6564644-5. Info.gr@peikko.com

Peikko TERA Joint. Peikko TERA Joint. Τηλ:210-6564644-5. Info.gr@peikko.com Peikko TERA Joint Peikko TERA Joint Info.gr@peikko.com Τηλ:210-6564644-5 TERA JointΚΑΙΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Ηκατασκευήβιοµηχανικώνδάπεδωναυξάνειµεέντονουςρυθµούς. Υπολογίζεται ότι πάνω από 1,000,000m αρµών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ Ο ΗΓΟΣ. για τη ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. που αφορούν την ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. (από Σκυρόδεµα ή Τοιχοποιία) µετά από

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ Ο ΗΓΟΣ. για τη ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. που αφορούν την ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. (από Σκυρόδεµα ή Τοιχοποιία) µετά από ΤΕΕ / Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ Ο ΗΓΟΣ για τη ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ που αφορούν την ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (από Σκυρόδεµα ή Τοιχοποιία) µετά από ΠΥΡΚΑΓΙΑ Αύγουστος

Διαβάστε περισσότερα

ΡΩΓΜΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΡΩΓΜΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΡΩΓΜΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Όλες οι κατασκευές από σκυρόδεμα μπορούν να ρηγματωθούν. Οι ρωγμές είναι αποτέλεσμα διαφόρων αιτίων, που προκαλούν στην κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 ΦΟΡΤΙΑ Υπό τον όρο φορτίο, ορίζεται ουσιαστικά το πoσό θερµότητας, αισθητό και λανθάνον, που πρέπει να αφαιρεθεί, αντίθετα να προστεθεί κατά

Διαβάστε περισσότερα

Σκυρόδεμα οπλισμένο με χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων

Σκυρόδεμα οπλισμένο με χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων Σκυρόδεμα οπλισμένο με χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων Κυριάκος Νεοκλέους, Κύπρος Πηλακούτας, Peter Waldron Centre for Cement and Concrete, Department of Civil and Structural

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ. Peikko Greece AE Αγαμέμνονος 13, Χολαργός 155 61 Αθήνα Τηλ. 210 65 64 644 Fax. 210 65 64 644 www.peikko.gr.

ΓΕΝΙΚΑ. Peikko Greece AE Αγαμέμνονος 13, Χολαργός 155 61 Αθήνα Τηλ. 210 65 64 644 Fax. 210 65 64 644 www.peikko.gr. Peikko Greece AE Αγαμέμνονος 13, Χολαργός 155 61 Αθήνα Τηλ. 210 65 64 644 Fax. 210 65 64 644 www.peikko.gr ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΣ ΕΞΥΠΝΑ ΓΕΝΙΚΑ Το Deltabeam είναι σύμμικτη δοκός, η οποία χρησιμοποιείται με μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

2.1.3. Γενικά απαιτούνται δύο εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγής με τις αντίστοιχες εξόδους κινδύνου, όπως φαίνεται στον πίνακα Γ.1.

2.1.3. Γενικά απαιτούνται δύο εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγής με τις αντίστοιχες εξόδους κινδύνου, όπως φαίνεται στον πίνακα Γ.1. Άρθρο 7 [Όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α )] Εκπαιδευτήρια 1.Γενικά. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα κτίρια όλων των βαθμίδων δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, τα φροντιστήρια,

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Ασκήσεις ιδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο: Σέρρες 29-1-2010 Εξάµηνο Α Βαθµολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (µονάδες 6.0) Στο

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπος οπλισμός Νεοκλέους, Πηλακούτας και Tlemat. σκυροδέματος: χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων

Πρότυπος οπλισμός Νεοκλέους, Πηλακούτας και Tlemat. σκυροδέματος: χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων Πρότυπος οπλισμός σκυροδέματος: χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων Κυριάκος Νεοκλέους Κύπρος Πηλακούτας Houssam Tlemat Centre for Cement and Concrete, Department of Civil

Διαβάστε περισσότερα

Στεγανωτικές Ασφαλτικές Μεµβράνες Index Argo (Ελαστικότητα σε χαµηλή θερµοκρασία (ΕΝ 1109) 0 C)

Στεγανωτικές Ασφαλτικές Μεµβράνες Index Argo (Ελαστικότητα σε χαµηλή θερµοκρασία (ΕΝ 1109) 0 C) Ασφαλτόπανα INDEX Τα ασφαλτόπανα Index χρησιµοποιούνται για τη στεγανοποίηση δωµάτων, υπογείων, δεξαµενών, σηράγγων, θεµελίων, γεφυρών και άλλων κατασκευών. Είναι οπλισµένα µε «µη υφασµένο» πολυεστερικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ενότητα 4 η : Αντιμετώπιση πυρκαγιών στους χώρους εργασίας Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Ευρωκώδικα 2 Εφαρµογή στο FESPA. Χάρης Μουζάκης Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π

Παρουσίαση Ευρωκώδικα 2 Εφαρµογή στο FESPA. Χάρης Μουζάκης Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π Παρουσίαση Ευρωκώδικα 2 Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π Εισαγωγή Ο Ευρωκώδικας 2 περιλαµβάνει τα ακόλουθα µέρη: Μέρος 1.1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια Μέρος 1.2: Σχεδιασµός για πυρασφάλεια Μέρος 2:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2. ΣΤΑΤΙΚΗ Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στη δοκό του σχήματος: Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στον φορέα του σχήματος: Ασκήσεις υπολογισμού τάσεων Άσκηση 1 η (Αξονικός εφελκυσμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κρούσης οπροσδιορισµόςτουσυντελεστήδυσθραυστότητας ενόςυλικού. Η δοκιµή, είναι

Διαβάστε περισσότερα

DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ

DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ Πιστοποιητικά ποιότητας Φινλανδία: VTT-RTH-03040-07, Γερμανία: Z-26.2-49, Ηνωμένο Βασίλειο: BBA 05/4204, Ρωσσία: РОСС FI.СЛ19.Н00323, Τσεχία: 204/C5/2006/060-025293, Σλοβακία:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Περίληψη Η παρούσα εργασία αναφέρεται στα ιδιαίτερης σημασίας θέματα αποκατάστασης κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κόπωσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 5 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κόπωσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 5 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κόπωσης ΕργαστηριακήΆσκηση 5 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κόπωσης ο προσδιορισµός της καµπύλης Wöhler ενός υλικού µέσω της οποίας καθορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ. Α.Ι. Σοφιανός 2012

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ. Α.Ι. Σοφιανός 2012 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Α.Ι. Σοφιανός 2012 1. Μεταλλικά πλαίσια 2 Αποτελούν γενικά μια ασυνεχή υποστήριξη που αποτελείται από δακτυλίους οι οποίοι απέχουν μεταξύ τους ώστε να λειτουργούν ανεξάρτητα. Οι μορφές

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

(a) Λεία δοκίµια, (b) δοκίµια µε εγκοπή, (c) δοκίµια µε ρωγµή

(a) Λεία δοκίµια, (b) δοκίµια µε εγκοπή, (c) δοκίµια µε ρωγµή ΜηχανικέςΜετρήσεις Βασισµένοστο Norman E. Dowling, Mechanical Behavior of Materials: Engineering Methods for Deformation, Fracture, and Fatigue, Third Edition, 2007 Pearson Education (a) οκιµήεφελκυσµού,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η βαριά μεταλλική κατασκευή βρίσκεται σε άνθηση τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος έχει αποκτήσει οικειότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) Εισαγωγή: Πλαστική Ανάλυση και Σύνθεση Σιδηρών Κατασκευών (2) Ελαστοπλαστική Κάμψη Δοκών (3) Πλαστική

Διαβάστε περισσότερα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Χάρης Ι. Γαντές Επίκουρος Καθηγητής Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Επιστημονική Ημερίδα στα Πλαίσια της 4ης Διεθνούς Ειδικής Έκθεσης για τις Κατασκευές Αθήνα, 16 Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Επιστήµης Ξύλου Τµήµα Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου Επίπλου ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ Μηχανικές ιδιότητες = είναι

Διαβάστε περισσότερα

Διακόπτης προστασίας αγωγών:

Διακόπτης προστασίας αγωγών: Διακόπτης προστασίας αγωγών: Διαστασιολόγηση των κατάλληλων διακοπτών προστασίας αγωγών για μετατροπείς υπό ειδικές συνθήκες Περιεχόμενα Η επιλογή του σωστού διακόπτη προστασίας αγωγών εξαρτάται από διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

Πετροβάµβακας Geolan

Πετροβάµβακας Geolan Πετροβάµβακας Geolan Στη σύγχρονη τεχνολογία των κατασκευών και των εγκαταστάσεων η σωστή θερµοµόνωση, ηχοµόνωση και πυροπροστασία δεν αποτελούν πολυτέλεια, αλλά αναγκαιότητα. Είναι σηµαντικό το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 04 ΥΛΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Διδάσκων Δρ Κατσιρόπουλος Χρήστος Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών 2014-15 1 Ταξινόμηση ΣΥ 2 Διάφοροι Τύποι ινών 3 Ίνες Άνθρακα -υψηλές ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ο προσδιορισµός των χαρακτηριστικών τιµών αντοχής του υλικού που ορίζονταιστηκάµψη, όπωςτοόριοδιαρροήςσεκάµψηκαιτοόριοαντοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Κεφ.23 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Ο αντισεισμικός σχεδιασμός απαιτεί την εκ των προτέρων εκτίμηση των δυνάμεων που αναμένεται να δράσουν επάνω στην κατασκευή κατά τη διάρκεια της ζωής της

Διαβάστε περισσότερα

TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ταξινόμηση των δεικτών βλάβης για κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Περίληψη Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιαστούν

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Στόχοι μελετητή (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Τρόπος εκτέλεσης Διάρκεια Κόστος Εξέταση από το μελετητή κάθε κατάστασης ή φάσης του φορέα : Ανέγερση Επισκευές / μετατροπές

Διαβάστε περισσότερα

ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÅÓ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÐÕÑÉÔÉÊÇ ÁÌÌÏ ÊÏÉÍÇ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÈÑÁÕÓÔÇ ÁÌÌÏ ËÁÔÏÌÅÉÏÕ

ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÅÓ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÐÕÑÉÔÉÊÇ ÁÌÌÏ ÊÏÉÍÇ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÈÑÁÕÓÔÇ ÁÌÌÏ ËÁÔÏÌÅÉÏÕ ÕÐÏÓÔÑÙÌÁÔÁ ÄÁÐÅÄÙÍ Η εταιρεία ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος από το 1985, έχοντας συνδέσει το όνομά της με την ποιότητα και τη συνέπεια. Σήμερα, με πέντε

Διαβάστε περισσότερα